Знайдено 63 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «dimensionless» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

dimensionless [d(a)ɪˈmenʃ(ɘ)nlɪs] а безрозмірний; без вказаних розмірів.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

габарит ім. ч. (граничні зовнішні розміри предметів, розміри) gabarit; мн. (overall) dimensions, size
без зазначення ~у dimensionless

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

dimensionless = [daɪ'mɛnʃnləs] безрозмі́рнісний (про величину)
coefficient = [ˌkəʊɪ'fɪʃnt] 1. коефіціє́нт; мно́жник 2. і́ндекс

• dimensionless ~
= безрозмі́рний коефіціє́нт, безрозмі́рнісний мно́жник
factor = ['fæktə] 1. мно́жник, коефіціє́нт 2. дільни́к 3. фа́ктор, чи́нник 4. розклада́ти/розкла́сти на мно́жники, факторизува́ти/сфакторизува́ти // ~ out вино́сити/ви́нести за дужки́

• dimensionless ~
= безрозмі́рнісний коефіціє́нт
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)

• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
variable = ['vɛəriəbl]1. змі́нна (величина́) || змі́нний, неста́лий 2. кі́лькісна озна́ка

• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна змі́нна

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

dimensionless 1. (нульового виміру) неви́мірний 2. (з розмірністю один) безрозмі́рнісний 3. (зведений до безрозмірнісної форми) знерозмі́рнений □ to render ~ знерозмі́рнювати//‌знерозмі́рнити, зво́дити//‌зве́сти до безрозмі́рнісної фо́рми
[daɪ'mεnʃnləs, də'-]
coefficient 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, мно́жнико́вий 2. і́ндекс || і́ндексо́вий

dimensionless ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
combination 1. (дія) комбінува́ння//‌скомбінува́ння; сполуча́ння//‌сполу́чення; поє́днування//‌поєдна́ння; (наслідок) комбіна́ція; сполу́ка, сполу́чення; поє́днання || комбінаці́йний □ in ~ with у поє́днанні [сполу́ченні] з 2. (матем.) сполу́ка [сполу́чення] 3. (х.) сполуча́ння//‌сполу́чення; утво́рювання//‌утво́рення сполу́ки (with – з)

dimensionless ~ of physical quantities = безрозмі́рнісна комбіна́ція фізи́чних величи́н
constant 1. конста́нта, ста́ла (величина́) || конста́нтний □ to calibrate a ~ то́чно (за)фіксува́ти зна́чення конста́нти 2. (за)фіксо́ване число́ 3. ста́лий □ asymptotically ~ асимптоти́чно ста́лий; piecewise ~ відти́нко́во ста́лий 4. незмі́нний

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна конста́нта
equation 1. рівня́ння □ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//‌ви́рівняння 5. прирі́внювання//‌прирівня́ння

~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними

dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
factor 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, множнико́вий 2. дільни́к || дільнико́вий 3. і́ндекс || індексо́вий 4. показни́к; пара́мет(е)р || показнико́вий; пара́метровий 5. чи́нник, фа́ктор || фа́кторний 6. розклада́ти//‌розкла́сти (на множники) □ to ~ out вино́сити//‌ви́нести (спільного множника) за дужки́

dimensionless ~ = безрозмі́рнісний мно́жник [коефіціє́нт]
form 1. фо́рма; о́бриси; ви́гляд || фо́рмовий || надава́ти//‌нада́ти фо́рми; набува́ти//‌набу́ти фо́рми 2. (матем.) фо́рма; за́пис □ (to write) in the ~ (написати) у фо́рмі [ви́гляді] (of – чогось); to take the ~ набува́ти фо́рми (of – чогось) 3. формува́ти(ся)//‌сформува́ти(ся); ство́рювати//‌створи́ти, утво́рювати(ся)//‌утвори́ти(ся) (of – з) 4. склада́ти//‌скла́сти 5. (техн.) фо́рма, моде́ль || фо́рмовий, моде́льний 6. (комп.) форма́т || форма́тний 7. бланк, анке́та, (за)пита́льник

dimensionless ~ безрозмі́рнісний [знерозмі́рнений] за́пис, безрозмі́рнісна [знерозмі́рнена] форма □ to reduce to a dimensionless ~ = знерозмі́рнювати, зво́дити до безрозмі́рнісної [знерозмі́рненої] фо́рми
group 1. гру́па; угрупо́вання || групови́й || групува́ти/‌згрупо́вувати//‌згрупува́ти 2. (матем.) гру́па || групови́й 3. (х.) гру́па; радика́л 4. гурт || гуртови́й || гуртува́ти//‌згуртува́ти

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна гру́па (безрозмірнісний добуток розмірнісних величин)
number 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти//‌занумерува́ти/‌перенумерува́ти; познача́ти//‌позна́чити но́мером 3. лічи́ти//‌полічи́ти, перелі́чувати//‌перелічи́ти; перерахо́вувати//‌перерахува́ти (за порядком номерів) 4. цифрува́ти//‌зацифрува́ти 5. (числови́й) коефіціє́нт 6. кі́лькість || станови́ти (про кількість) □ a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/невели́ка кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 7. бал || ба́ловий 8. число́, ви́пуск (журналу)

dimensionless ~ = безрозмі́рнісне число́
parameter 1. пара́мет(е)р || пара́метровий □ to introduce a ~ вве́сти пара́метра; to maintain the ~ дотри́муватися (заданого значення) пара́метра 2. характери́стика; крите́рій; показни́к 3. коефіціє́нт

dimensionless ~ = безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
quantit|y 1. величина́ (фізична; абстрактна) 2. кі́лькість □ in ~ у вели́кій кі́лькості

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна [нерозмі́рнісна] величина́
reduce 1. (примусова дія) зме́ншувати//‌зме́ншити, зни́жувати//‌зни́зити; посла́блювати//‌посла́бити; редукува́ти//‌зредукува́ти 2. (самочинний процес) ме́ншати//‌поме́ншати; ни́жчати//‌пони́жчати 3. (матем.) зво́дити//‌зве́сти (to – до); перетво́рювати//‌перетвори́ти (to – на); скоро́чувати//‌скороти́ти, спро́щувати//‌спрости́ти (дріб) 4. (х.) відно́влювати//‌віднови́ти 5. дрібни́ти/‌подрі́бнювати//‌подрібни́ти 6. сти́шувати//‌сти́шити (звук) 7. (фот.) зме́ншувати//‌зме́ншити щі́льність (неґативу, позитиву), посла́блювати//‌посла́бити (образ/зображення) 8. (техн.) обтиска́ти//‌обти́снути □ to ~ a common fraction to a decimal fraction перетво́рювати про́сти́й дріб на десятко́вий; to ~ a fraction by a factor скоро́чувати дріб на мно́жник, спро́щувати дріб; to ~ fractions to a common denominator/numerator зво́дити дро́би до спі́льного знаме́нника/чисе́льника; to ~ a fraction to its lowest terms зво́дити дріб до нескоро́тного (дро́бу); to ~ a fraction to higher terms мно́жити чисе́льник(а) та знаме́нник(а) дро́бу на одна́ко́ве число́; to ~ the order зни́жувати поря́док; to ~ the pressure зни́жувати [посла́блювати] тиск; to ~ the rate зме́ншувати шви́дкість (процесу); to ~ the speed зме́ншувати шви́дкість (руху); to ~ the temperature зни́жувати температу́ру; to ~ to absurdity зво́дити до абсу́рду; to ~ to a dimensionless form знерозмі́рнювати, зво́дити до безрозмі́рнісної [знерозмі́рненої] фо́рми; to ~ to fragments дрібни́ти; to ~ to nothing зво́дити наніве́ць; to ~ to powder товкти́//‌ви́товкти/‌потовкти́, розтира́ти//‌розте́рти (на порох, порошок); to ~ to a system систематизува́ти; to ~ to zero зво́дити(ся) до нуля́, перетво́рювати(ся) на нуль
reducing 1. (примусове) зме́ншування//‌зме́ншення, зни́жування//‌зни́ження; посла́блювання//‌посла́блення 2. (самочинне) ме́ншання//‌поме́ншання, ни́жчання//‌пони́жчання 3. (матем.) зво́дження//‌зве́дення (to – до); перетво́рювання//‌перетво́рення (to – на); скоро́чування//‌скоро́чення (дробу) □ ~ to dimensionless form знерозмі́рнювання//‌знерозмі́рнення, зво́дження//‌зве́дення до безрозмі́рнісної фо́рми 4. (х.) відно́влювання//‌відно́влення || відно́влювальний
relation 1. співвідно́шення, зв’язо́к (between x and y, of x to y – між x та y) 2. зале́жність 3. відпові́дність 4. стосу́нок, доти́чність (to – до) □ in ~ to стосо́вно (чогось, до чогось)

dimensionless ~ = безрозмі́рнісне співвідно́шення
temperature температу́ра || температу́рний □ at a ~ of n degrees за температу́ри n ґра́дусів; to take [measure] the ~ помі́ряти температу́ру; to raise ~ підви́щити температу́ру (to – до); to maintain (a given) ~ підтри́мувати (за́дану) температу́ру

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна температу́ра
transformation 1. перетво́рювання//‌перетво́рення, трансформо́вування//‌трансформува́ння, трансформа́ція (into – на; between a and b – a на b) || перетво́рювальний, трансформува́льний, трансформаці́йний 2. фа́зове перетво́рювання, фа́зовий перехі́д 3. структу́рне [полімо́рфне] перетво́рювання криста́лу 4. (матем. тж) відобра́жування//‌відобра́ження; опера́тор

~ to dimensionless parameters = перетво́рювання [зве́дення, перехі́д] до безрозмі́рнісних пара́метрів
unit 1. одини́ця (число, цифра) || одини́чний; що дорі́внює одини́ці 2. одини́ця фізи́чної величини́ 3. апара́т, при́стрій, при́лад (окремий) 4. ву́зол, блок; елеме́нт (пристрою) 5. (х.) ла́нка

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна одини́ця
variable 1. змі́нна (величина́) □ of several ~s багатоарґуме́нтовий, (залежний) від кілько́х змі́нних 2. пара́мет(е)р 3. (астр.) змі́нна (зоря́) 4. змі́нний 5. неста́лий; непості́йний; мінли́вий 6. варіяти́вний

dimensionless ~ = безрозмі́рнісна змі́нна

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

безрозмі́рніс|ний dimensionless, nondimensional; without dimension □ зве́сти до —ної фо́рми to reduce to dimensionless form, to render dimensionless; зве́сти до —них параметрів to transform to dimensionless/nondimensional parameters
величи|на́ 1. (фізична; абстрактна) quantity 2. (значення) value див. тж значення 3. (абсолютна; результат міряння чи розрахунків) magnitude 4. (змінна) variable див. тж змінна 5. (розмір) size; (лінійний чи кутовий) dimension □ одна́ко́вої —ни́ as large (з – as), (однакового розміру) of equal size, equally large; одна́ко́вої —ни́ та рі́зного зна́ку equal in magnitude but opposite in sign; одна́ко́вого поря́дку —ни́ of the same order of magnitude; у натура́льну —ну́ full-scale, full-size(d), life-size(d); наполови́ну натура́льної —ни́ half-size 6. (ступінь, міра) extent 7. (кількість, сума) amount 8. (витрати) rate

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless quantity; (відношення кількох розмірнісних величин) dimensionless group

нерозмі́рнісна ~ = dimensionless quantity
гру́па 1. (матем.) group (порядку n – of order n; форми Q – with respect to the form Q) 2. (частинок тощо, зокрема жмуток) bunch 3. (порція, сукупність) batch 4. (скупчення, кластер) cluster 5. (набір) complex; group 6. (пристроїв) bank 7. (слів) block 8. (людей, що разом працюють) team

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless group
до́буток (-тку) (матем.) product (a на b – of a and b); composition

безрозмі́рнісний ~ = (розмірнісних величин) dimensionless group
за́пис (-у) 1. record □ з безпосере́днім —ом (про прилад) direct-recording; ве́сти —(и) (постійно) to keep a record [records]; (поновлювати) to update records 2. (процес) recording; writing 3. (операція, комп.) write; (на диск) saving 4. (форма запису, матем.) notation 5. (представлення) representation (у формі – in the form (of); через, у термінах – in terms of) 6. (пункт у списку) entry 7. (нотатка) note 8. (один з багатьох, зокрема показів приладу тощо) register; (реєстрація, мн.) registration, registering; log(ging) □ (з)роби́ти ~ ((за)реєструвати) to register; ((за)нотувати) to note, to make a note; (у журналі, про виконання процедури тощо) to log

безрозмі́рнісний ~ = dimensionless form
зво́дження//‌зве́дення 1. (до певної форми) reduction (до – to), reducing (до – to) 2. (перетворювання) transformation 3. (типів, комп.) coercion

~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
~ до безрозмі́рнісного ви́гляду = reducing to dimensionless form
зво́дити//‌зве́сти́ I 1. (до певної форми) reduce (до – to) 2. (перетворювати) transform (до – to, into) 3. (докупи) collect, bring together 4. (об’єднувати, у спільний фонд тощо) pool □ ~ в табли́цю to tabulate; ~ до абсу́рду to reduce to absurdity; ~ до безрозмі́рнісної фо́рми to reduce to dimensionless form; ~ до головни́х осе́й to transform to principal axes; ~ до десятко́вого дро́бу to decimalize; ~ до діягона́льної фо́рми to diagonalize; ~ до і́ншого масшта́бу to (re)scale; ~ до каноні́чної фо́рми to transform [reduce] to the canonical form; ~ до метри́чної систе́ми to metricate; ~ до мі́німуму to minimize; ~ до нуля́ to reduce to zero; ~ до одно́го рі́вня to level off; ~ до раціона́льного ви́разу to rationalize, to remove the irrationality; ~ до симетри́чної фо́рми to symmetrize; ~ до систе́ми to methodize, to systematize; ~ дуго́ю to arch, to curve; ~ ма́трицю до трику́тної фо́рми to triangularize a matrix; ~ на ко́нус to taper (off); ~ наніве́ць to reduce [bring] to nothing [nought]; ~ поді́бні чле́ни to collect terms; ~ результа́ти (об’єднувати) to pool the results
змі́н|на 1. (величина) variable (quantity) □ з одно́ю —ною univariable; (залежний) від кілько́х —них (a function) of several variables; вве́сти (нову́) —ну to introduce a (new) variable; перейменува́ти —ну to redesignate [reletter] a variable 2. (арґумент) argument, indeterminate 3. (зоря, астр.) variable (star) див. тж зоря

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless [nondimensional] variable
знерозмі́рнений (безрозмірнісний) dimensionless
знерозмі́рнювання//‌знерозмі́рнення reducing to a dimensionless form
знерозмі́рнювати//‌знерозмі́рнити reduce to a dimensionless form, render dimensionless
коефіціє́нт (-а) 1. coefficient (чогось – of smth) 2. (множник) factor (перед виразомbefore/outside an expression) див. тж множник 3. (числовий) number, figure 4. (сталий) constant 5. (показник) index 6. (відношення) ratio

безрозмі́рнісний ~ = dimensionless [nondimensional] coefficient/factor
комбіна́ція 1. combination 2. (добір) scheme
безрозмі́рнісна ~ фізи́чних величи́н = dimensionless combination of physical quantities
конста́нт|а constant

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless [nondimensional] constant
мно́жник (-а) [множни́к (-а́)] 1. factor, coefficient (перед виразом – before/outside an expression) див. тж коефіцієнт 2. multiplier; multiplicator □ вино́сити —(а) to factor out (a multiplier)

безрозмі́рнісний ~ = dimensionless [nondimensional] factor
неви́мірни́й 1. (що його неможливо виміряти) immeasurable 2. (безрозмірнісний) dimensionless 3. (про множину тощо) non(-)measurable
одини́ц|я 1. (число, цифра) unity, one □ (по)ста́вити (стрілку тощо) на —ю to set (the pointer etc.) to one 2. (фізичної величини) unit □ в —ях in units, in terms (чогось – of); на —ю per unit (чогось – of); на —ю довжини́/ча́су тощо per unit (of) length/time тощо; взя́ти щось за —ю to take [put] smth for a unit 3. (одиничний елемент) identity (element) (групи – of a group) 4. (цілість) entity

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless unit
пара́ме|т(е)р (-тра) 1. parameter □ вве́сти —тра to introduce a parameter; дотри́муватисятра (заданого значення) to maintain the parameter 2. (змінна характеристика) variable 3. (номінальна чи технологічна характеристика) rating 4. (чинник) factor 5. (умова) condition 6. (характеристики, мн.) characteristics

безрозмі́рнісний ~ dimensionless [nondimensional] parameter □ зве́сти до безрозмі́рнісних —трів = to transform to dimensionless [nondimensional] parameters
перетво́рювання//‌перетво́рення 1. (хвиль; фазове) transformation (на – into) □ зазна́ти ~ to transform, to be transformed 2. (енергії) conversion (into) 3. (елементів) transmutation 4. (кристалу) inversion 5. (ел.) transduction 6. (обробляння) processing 7. (зміна) change, metamorphosis; turning (into) 8. (матем.) transformation (на – into); mapping (в/у – into; на – onto) див. тж відображування 9. (зводження) reduction, reducing (на – to) 10. (перерахунок до іншої числової системи тощо) conversion 11. (реформування) reform, re-organization

~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
пере|хі́д (-хо́ду) 1. (до іншого стану) transition (від/із одного стану до іншого – from one state to another) 2. (до іншого об’єкту чи дії) passage, passing 3. (до іншого режиму, некритичний) crossover 4. (зміна) change, changeover (від чогось до чогось – from smth to smth); (стрибком) jump 5. (до іншої системи координат) transformation, change 6. (до іншої системи одиниць чи позначень) conversion, translation 7. (до іншого реґістру, комп.) shift 8. (через щось) way across 9. (у напівпровіднику) junction □ з одни́м p-n —хо́дом unijunction

~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
рівня́ння (одн. і мн.) 1. equation □ ви́вести ~, отри́мати ~ to derive an equation; розв’яза́ти ~ to solve an equation, to find the solution of an equation; задовольня́ти ~ to satisfy an equation; входити до ~ to enter [be contained in] an equation; зво́дити ~ до (каноні́чного) ви́гляду to reduce an equation to the (canonical) form; із ~ виплива́є, що … it follows from the equation that …; ~ дає́ the equation yields; ~ справедли́ве за умо́ви (що) the equation holds [is valid] under the condition (that) 2. (рівність) equality

безрозмі́рнісне ~ = dimensionless equation

~ з безрозмі́рнісними змі́нними = equation in dimensionless variables
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
співвідно́шення 1. (матем.) relation (між x та y – between x and y, of x to y) □ власти́вий —м relational; встанови́ти ~ to relate (між чим та чим – smth to smth) 2. (відношення) ratio 3. (кількісне) ratio, proportion 4. (зв’язок) relationship 5. (кореляція) correlation 6. (формула) formula

безрозмі́рнісне ~ = dimensionless relation
температу́|ра 1. temperature □ за —ри n ґра́дусів at a temperature of n degrees; мі́ряти —ру to take [measure] the temperature; підви́щувати —ру to raise the temperature (до – to); зни́жувати —ру to lower the temperature (до – to); підтри́мувати (за́дану) —ру to maintain [keep up] a (given) temperature 2. (фазового переходу тощо) point див. тж точка

безрозмі́рнісна ~ = dimensionless temperature
фо́рм|а 1. form 2. (геометрична) shape 3. (обрис) contour 4. (конфігурація) configuration 5. (досліду тощо) geometry 6. (математичного виразу) form □ бу́ти запи́саним у —і to be written as, to have [to be written in] the form (of), to be given by; ма́ти —у (рівняння тощо) to be in the form (of an equation etc.); надава́ти —и to form; (математичному виразові) to reduce [transform] (an expression) to the form (as given by); (геометричної) to shape (as); (нової) to reshape; (трубчастої) to tubulate; (конічної) to taper off; (остаточної, виробові) to finish; (остаточної, виконаному завданню) to finalize; набува́ти [набира́ти] —и (про формулу) to reduce [be reduced] to, to take (the) form (of); (про предмет) to be formed, to take shape (of), to get shaped (as); (нової) to reshape; у —і in the form (of); (в термінах) in terms of; у бу́дь-якій —і in any form; у письмо́вій —і in writing; у факсимі́льній —і in facsimile 7. (однорідний многочлен) quantic 8. (мода, тип) mode 9. (взірець) pattern 10. (ливарна) (casting) mold

безрозмі́рнісна ~ dimensionless form □ зве́сти до безрозмі́рнісної —и = to reduce to dimensionless form

знерозмі́рнена ~ = dimensionless form
чис|ло́ 1. number 2. (значення) value 3. (константа) constant 4. (кількість) quantity 5. (дата) date 6. (журналу) number, issue

безрозмі́рнісне ~ = dimensionless [nondimensional] number

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

безрозмірна величина = dimensionless quantity
безразмерная величина
Величина з розмірністю одиниця, числова величина, незалежно від способу її отримання. 

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

безрозмірнісний dimensionless, nondimensional
величина value, quantity; (розміри) magnitude

безрозмірнісна в. non-dimensional quantity, dimensionless quantity
змінна variable мат

безрозмірнісна з. dimensionless variable, nondimensional variable
коефіцієнт,~а coefficient; (множник) factor; (відношення) ratio; (числовий) number, figure; (використання) usage; modulus

безрозмірнісний к. dimensionless coefficient, dimensionless factor
множник,~а multiplier (factor), factor; (коефіцієнт) coefficient; ier інф
безрозмірний м. dimensionless factor
одиниця (величина виміру) unit; (цифра) (figure) one; (число) one, unity

безрозмірнісна о. dimensionless unit
параметр,~а parameter; (змінна характеристика) variable; argument мат
безрозмірнісний п. dimensionless parameter, nondimensional parameter
стала constant

безрозмірна с. dimensionless constant
температура temperature

безрозмірнісна т. dimensionless temperature
характеристика characteristic; description звз

безрозмірнісна х. dimensionless characteristic
число number; (значення) value; (результат) count; (дата) date; (константа) constant

безрозмірнісне ч. dimensionless number, nondimensional number, pure number