Знайдено 19 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «differential equation» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

equation [ɪˈkweɪʒ(ɘ)n] n
1. вирівнювання, зрівняння; урівноваження;
2. урівноваженість; правильне співвідношення; узгодженість;
3. прирівнювання;
4. мат. рівняння;
  a differential ~ диференційне рівняння;
  a simple ~ рівняння першого ступеня;
  a second-degree (quadratic) рівняння другого ступеня (квадратне рівняння);
  an ~ in one unknown (in two unknowns) рівняння з одним невідомим (з двома невідомими);
  to solve an ~ розв’язувати рівняння;
5. хім. формула реакції.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

degree = [dɪ'gri:] 1. сте́пінь; сту́пінь; пері́од (дробу) 2. поря́док 3. гра́дус 4. звання́ 5. сорт // by ~s поступо́во; to a certain ~ пе́вною мі́рою
• ~ of abstraction
= рі́вень абстра́кції
• ~ of accuracy
= сту́пінь то́чності
• ~ of an algebraic curve
= поря́док алґебри́чної криво́ї
• ~ of approximation
= сту́пінь набли́ження
• ~ of an arc
= гра́дус дуги́
• ~ of belief
= сту́пінь дові́ри; рі́вень дові́ри (до гіпотези в експертній системі тощо)
• ~ of certainty
= сту́пінь достові́рності
• ~ of a circle
= гра́дус (кутова міра)
• ~ of complexity
= сту́пінь скла́дності
• ~ of confidence
= сту́пінь дові́ри; рі́вень конфіде́нтності
• ~ of correlation
= сту́пінь кореляці́йного зв’язку́
• ~ of curvature
= 1. поря́док кривини́ 2. коефіціє́нт асиме́трії
• ~ of degeneracy
= сту́пінь ви́родженості
• ~ of a determinant
= поря́док визначника́
• ~ of a differential equation
= поря́док диференці́йного рівня́ння
• ~ of difficulty
= сту́пінь скла́дності (тру́дності)
• ~ of dispersion
= сту́пінь розсі́ювання
• ~ of a divisor
= сте́пінь диві́зора
• ~ of an equation
= сте́пінь (поря́док) рівня́ння
• ~ of freedom
= сту́пінь ві́льності
• ~ of generality
= сту́пінь зага́льності
• ~ of a graph
= сте́пінь гра́фу
• ~ of a group
= пока́зник (періо́д) гру́пи
• ~ of a matrix
= поря́док ма́триці
• ~ of a minor
= сте́пінь міно́ра
• ~ of a point
= 1. т. граф. сте́пінь верши́ни 2. сте́пінь то́чки
• ~ of a polynomial
= сте́пінь многочле́на
• ~ of precision
= сту́пінь то́чності
• ~ of separability
= 1. алґ. сту́пінь сепара́бельності 2. лог. сту́пінь відокре́мності
• ~ of smoothness
= поря́док (сту́пінь) гла́дкості
• ~ of solvability
= сту́пінь розв’я́зності
• ~ of uncertainty
= сту́пінь неви́значеності
• ~ of unsolvability
= сту́пінь нерозв’я́зності
• abstraction ~
= сту́пінь абстра́кції
• angle (angular) ~
= гра́дус (кутова міра)
• cycle ~
= сте́пінь ци́клу
• divisor ~
= сте́пінь диві́зора
• ramification ~
= сте́пінь розгалу́ження
• recursive ~
= рекурси́вний сте́пінь
• transcendence ~
= мі́ра трансценде́нтності
equation = [ɪ'kweɪʒn] 1. рівня́ння; рі́вність // consistent with an ~ що задовольня́є рівня́ння; ~ does not work out рівня́ння неприда́тне; ~ in n unknowns рівня́ння з n невідо́мими; ~ in unknown x рівня́ння що́до (невідо́мого) x; on the left/right of ~ в лі́вій/пра́вій части́ні рівня́ння; ~ solvable for рівня́ння, розв’язне́ відно́сно; so this ~ is satisfied таки́м чи́ном рівня́ння задовольни́ли; to combine ~s розв’я́зувати рівня́ння разо́м, комбінува́ти рівня́ння; to describe by an ~ опи́сувати рівня́нням; to prove an ~ дово́дити (справедли́вість) рівня́ння; to reduce an ~ to a (a certain) form зво́дити рівня́ння до (пе́вного) ви́гляду; to satisfy an ~ задовольня́ти рівня́ння; to set up an ~ скла́сти рівня́ння; to solve an ~ розв’я́зувати рівня́ння; ~ with constant coefficients рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами; ~ with degenerate kernel рівня́ння з ви́родженим ядро́м; ~ with many unknows рівня́ння з багатьма́ невідо́мими; ~ with nonlinear operators рівня́ння з неліні́йними опера́торами; ~ with radicals рівня́ння з радика́лами, рівня́ння в радика́лах; ~ with separable variables рівня́ння з відокре́мними змі́нними; ~ with weak singularity рівня́ння зі слабко́ю особли́востю 2. фо́рмула
• ~ of a locus
= рівня́ння геометри́чного мі́сця то́чок
• ~ of motion
= рівня́ння ру́ху
• abridged ~
= вкоро́чене рівня́ння
• affected ~
= рівня́ння з невідо́мими в рі́зних сте́пенях, рівня́ння з афе́ктом
• affectless ~
= рівня́ння з невідо́мими в одна́ко́вих сте́пенях, рівня́ння без афе́кту
• algebraic ~
= алґебри́чне рівня́ння
• analytic differential ~
= аналіти́чне диференці́йне рівня́ння
• approximate ~
= набли́жене рівня́ння
• approximative ~
= апроксимаці́йне (набли́жувальне) рівня́ння
• bifurcation ~
= рівня́ння галу́ження
• binomial ~
= біно́мне (двочле́нне) рівня́ння
• biquadratic ~
= біквадра́тне рівня́ння
• canonical ~
= каноні́чне рівня́ння
• Cauchy-Riemann ~
= умо́ви Коші́-Рі́мана
• characteristic ~
= характеристи́чне рівня́ння
• compatible ~s
= згі́дні (сумі́сні) рівня́ння
• cubic ~
= рівня́ння тре́тього сте́пеня
• defective ~
= рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж початко́ве
• dependent ~
= зале́жне рівня́ння
• design ~
= розрахунко́ва фо́рмула
• difference ~
= різнице́ве рівня́ння
• differential ~
= диференці́йне рівня́ння
• diffusion ~
= рівня́ння дифу́зії
• dissipative ~
= дисипати́вне рівня́ння
• dissolvent ~
= дисольве́нтне рівня́ння
• eikonal ~
= рівня́ння ейкона́лу
• elliptic ~
= еліпти́чне рівня́ння
• elliptic-parabolic ~
= елі́птико-параболі́чне рівня́ння
• empirical ~
= емпіри́чне рівня́ння
• equlibrium ~
= рівня́ння рівнова́ги
• escalator ~
= ескала́торне рівня́ння
• estimated ~
= оці́нко́ве рівня́ння
• evolution ~
= еволюці́йне рівня́ння
• field ~
= польове́ рівня́ння, рівня́ння по́ля
• filter ~
= рівня́ння фільтра́ції
• finite-difference ~
= різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
• functional ~
= функціона́льне рівня́ння
• functional difference ~
= функціона́льне різнице́ве рівня́ння
• functional differential ~
= функціона́льно-диференці́йне рівня́ння
• goniometric ~
= гоніометри́чне рівня́ння
• heat conduction ~
= рівня́ння теплопрові́дності
• homogeneous differential ~
= однорі́дне диференці́йне рівня́ння
• incompatible ~s
= незгі́дні (несумі́сні) рівня́ння
• indefinite ~
= неви́значене рівня́ння
• indeterminate ~
= неви́значене рівня́ння
• integer ~
= цілочислове́ рівня́ння
• integral ~
= інтеґра́льне рівня́ння
• integrated ~
= (про)інтеґро́ване рівня́ння
• integro(-)differential ~
= інте́ґродиференці́йне рівня́ння
• interpolation ~
= інтерполяці́йна фо́рмула
• invariant ~
= інваріа́нтне рівня́ння
• irrational ~
= ірраціона́льне рівня́ння
• irreducible ~
= незвідне́ рівня́ння
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чне рівня́ння
• lag ~
= рівня́ння з зага́юваним арґуме́нтом
• linear ~
= ліні́йне рівня́ння, рівня́ння пе́ршого сте́пеня
• linear differential ~
= ліні́йне диференці́йне рівня́ння
• literal ~
= рівня́ння з бу́квеними коефіціє́нтами
• locus ~
= рівня́ння геометри́чного мі́сця точо́к
• logarithmic ~
= логаритмі́чне (логарифмі́чне) рівня́ння
• logistic ~
= логісти́чне рівня́ння
• majorant ~
= рівня́ння мажора́нти
• majorizing ~
= мажорува́льне рівня́ння
• matrix ~
= ма́тричне рівня́ння
• model ~
= 1. стат. рівня́ння моде́лі (дисперсійного аналізу) 2. моде́льне рівня́ння
• modified ~
= перетво́рене (модифіко́ване) рівня́ння
• modular ~
= модуля́рне рівня́ння
• nonhomogeneous differential ~
= неоднорі́дне диференці́йне рівня́ння
• normal ~
= норма́льне рівня́ння
• normalized ~
= нормо́ване рівня́ння
• normalizing ~
= нормува́льне рівня́ння
• normally solvable ~
= норма́льно розв’язне́ рівня́ння
• operator ~
= опера́торне рівня́ння
• ordinary differential ~
= звича́йне диференці́йне рівня́ння
• partial difference ~
= рівня́ння з части́нними різни́цями
• partial differential ~
= рівня́ння з части́нними похідни́ми
• provable ~
= довідна́ рі́вність
• proved ~
= дове́дена рі́вність
• pure goniometric ~
= тригонометри́чне рівня́ння
• quadratic ~
= квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
• quartic ~
= рівня́ння четве́ртого сте́пеня
• quasidifferential ~
= квазидиференці́йне рівня́ння
• quasilinear ~
= квазиліні́йне рівня́ння
• quintic ~
= рівня́ння п’я́того сте́пеня
• reciprocal ~
= обе́рнене (симетри́чне) рівня́ння
• reducible ~
= звідне́ рівня́ння
• redundant ~
= рівня́ння з надли́шковими (непотрі́бними) ко́ренями
• separable ~
= рівня́ння з відокре́м(люва)ними змі́нними
• simultaneous ~ s
= систе́ма рівня́нь, згі́дні (сумі́сні) рівня́ння
• sextic ~
= рівня́ння шо́стого сте́пеня
• stochastic ~
= стохасти́чне рівня́ння
• tangential ~
= тангенці́йне рівня́ння
• telegraph ~
= телегра́фне рівня́ння
• tensor ~
= те́нзорне рівня́ння
• total ~
= рівня́ння в по́вних диференціа́лах; рівня́ння з по́вним диференціа́лом
• transcendental ~
= трансценде́нтне рівня́ння
• transformation ~
= рівня́ння перетво́рення
• transformed ~
= перетво́рене (трансформо́ване) рівня́ння
• transient ~
= рівня́ння перехідно́го проце́су
• trigonometric ~
= тригонометри́чне рівня́ння
• unaffected ~
= рівня́ння без афе́кту
• unsolvable ~
= нерозв’язне́ рівня́ння
• variance ~
= рівня́ння диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йне рівня́ння, рівня́ння з варіа́ціями
• vector ~
= ве́кторне рівня́ння
• wave ~
= хвильове́ рівня́ння
• working ~
= робо́ча фо́рмула
order = ['ɔ:də] 1. поря́док || поря́дковий || впорядко́вувати/впорядкува́ти // in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. послідо́вність, черго́вість 3. поря́док величини́ // of equal ~, of the same ~ одна́ко́вого (тако́го са́мого) поря́дку (as - як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than - ніж) 4. сте́пінь 5. сту́пінь 6. кра́тність 7. розря́д (числа) 8. нака́з; кома́нда 9. ранґ 10.сорт 11. норма́льний стан справ, поря́док // out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти/замо́вити // in ~ for, in ~ that, in ~ to для то́го, щоб
• ~ of abnormality
= поря́док анорма́льності
• ~ of accuracy
= поря́док то́чності
• ~ of approximation
= поря́док набли́ження
• ~ of convergence
= поря́док збі́жності
• ~ of correlation
= поря́док кореля́ції
• ~ of a curve
= поря́док криво́ї
• ~ of a derivative
= поря́док похідно́ї
• ~ of a determinant
= поря́док визначника́
• ~ of a differential equation
= поря́док (сте́пінь) диференці́йного рівня́ння
• ~ of differentiation
= поря́док диференціюва́ння
• ~ of an equation
= поря́док рівня́ння
• ~ of a function
= поря́док фу́нкції
• ~ of greatness
= поря́док вели́кості
• ~ of a group
= поря́док гру́пи
• ~ of integration
= поря́док інтеґрува́ння
• ~ of magnitude
= поря́док величини́
• ~ of a manifold
= поря́док многови́ду
• ~ of a matrix
= ранґ ма́триці
• ~ of an operator
= поря́док опера́тора
• ~ of a point
= поря́док то́чки
• ~ of a pole
= поря́док по́люса
• ~ of priority
= 1. поря́док черго́вості 2. сту́пінь пріорите́ту
• ~ of a product
= поря́док до́бутку
• ~ of a radical
= пока́жчик ко́реня
• ~ of a root
= кра́тність ко́реня
• ~ of symmetry
= поря́док симе́трії
• ~ of a tensor
= вале́нтність те́нзора
• ~ of a variety
= поря́док многови́ду
• alphabetical ~
= алфаві́тний (абетко́вий) поря́док
• approximation ~
= поря́док набли́ження, поря́док апроксима́ції
• ascending ~
= висхідни́й поря́док
• associative ~
= асоціати́вний поря́док
• asymptotic ~
= асимптоти́чний поря́док
• bounded ~
= обме́жений поря́док
• calling ~
= поря́док ви́клику
• congruence ~
= поря́док конґруе́нтності
• cyclic ~
= циклі́чний поря́док
• declaration ~
= поря́док оголо́шення
• descending ~
= спадни́й поря́док
• dictionary ~
= лексикографі́чний поря́док
• difference ~
= різнице́вий поря́док (диференційно-різницевого рівняння)
• discrete ~
= дискре́тний поря́док
• exact ~
= то́чний поря́док
• execution ~
= поря́док вико́нування
• exponential ~
= сте́пінь
• finite ~
= скінче́нний поря́док
• fractional ~
= дробо́вий поря́док
• full ~
= цілкови́тий поря́док
• infinite ~
= нескінче́нний поря́док
• integral ~
= цілочислови́й поря́док
• interval ~
= інтерва́льний поря́док
• lexicographic ~
= лексикографі́чний поря́док
• lattice ~
= ґра́тча́стий поря́док
• linear ~
= ліні́йний поря́док
• maximal ~
= максима́льний поря́док
• multiplying ~
= поря́док мно́ження
• natural ~
= приро́дний поря́док
• normal ~
= звича́йний (уста́лений) поря́док
• partial ~
= частко́вий поря́док
• principal ~
= головни́й поря́док
• print suppression ~
= кома́нда блокува́ння дру́ку
• random ~
= випадко́вий поря́док
• reduced ~
= зме́ншений поря́док
• reflexive ~
= рефлекси́вний поря́док
• regular ~
= реґуля́рний поря́док
• relative ~
= відно́сний поря́док
• reverse ~
= зворо́тний поря́док
• saddle ~
= поря́док сідла́
• separate ~
= поді́льний поря́док (форми)
• separation ~
= поря́док по́ділу
• simple ~
= про́сти́й (елемента́рний) поря́док
• stochastic ~
= стохасти́чний поря́док
• strict ~
= стро́гий поря́док
• table ~
= табли́чний поря́док
• transfinite ~
= трансфіні́тний поря́док
• transitive ~
= транзити́вний поря́док
• trivial ~
= тривіа́льний поря́док
rank = [ræŋk] 1. ранг || ранжува́ти/зранжува́ти 2. катего́рія, клас // ~ with ма́ти таке́ са́ме зна́чення, що й; займа́ти таке́ са́ме мі́сце, що й
• ~ of an affinor
= ранг афіно́ра
• ~ of an algebra
= ранг а́лґебри
• ~ of a conic
= ранг коні́чного пере́тину
• ~ of a differential
= ранг диференціа́лу
• ~ of a differential equation
= ранг диференці́йного рівня́ння
• ~ of a group
= ранг гру́пи
• ~ of an ideal
= ранг ідеа́лу
• ~ of a knot
= ранг (сте́пінь) вузла́
• ~ of a lattice
= ранг ґра́тки (ла́тиці)
• ~ of a matrix
= ранг ма́триці
• ~ of a matroid
= ранг матро́їда
• ~ of a module
= ранг мо́дуля
• ~ of nilpotency
= ранг нільпоте́нтності
• ~ of partition
= ранг по́ділу
• ~ of a spinor
= ранг спіно́ра
• ~ of a statistic
= ранг стати́стики
• ~ of a tensor
= вале́нтність те́нзора
• absolute ~
= абсолю́тний ранг
• average ~
= сере́дній ранг
• basis ~
= ба́зисний ранг
• circuit ~
= циклі́чний ранг, цикломати́чне число́
• determinant ~
= ранг визначника́
• linear ~
= ліні́йний ранг
• matrix ~
= ранг ма́триці
• maximal ~
= максима́льний ранг
• mean ~
= сере́дній ранг (елемента)
• normal ~
= норма́льний ранг (матриці)
• percentile ~
= проценти́льний ранг
• topological ~
= топологі́чний ранг

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

degree 1. ґра́дус || ґра́дусний 2. сте́пінь (полінома тощо) || степене́вий 3. поря́док (кривої; диференційного рівняння) 4. сту́пінь (with respect to – відносно) || ступене́вий 5. мі́ра ■ by ~s поступо́во; in some ~ до де́якої мі́ри, пе́вною мі́рою; to a lesser ~ ме́ншою мі́рою; to the highest ~ найви́щою мі́рою; not to the slightest ~ анітро́хи, жо́дною мі́рою, аж нія́к не; to a ~ ду́же, зна́чно; to a certain ~ пе́вною мі́рою 6. рі́вень (якости) 7. (науковий) сту́пінь
[dɪ'griː]
~ Baumé = ґра́дус Боме́
~ Celsius = Це́льсіїв ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Це́льсія (°C)
~ Engler = Е́нґлерів ґра́дус, ґра́дус Е́нґлера, ґра́дус умо́вної в’я́зкости рідини́
~ Fahrenheit = Фа́ренгайтів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Фа́ренгайта (°F)
~ Kelvin = ке́л(ь)він (K), Ке́л(ь)вінів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ке́л(ь)віна
~ of accuracy = сту́пінь то́чности (розрахунків)
~ of approximation = сту́пінь набли́ження
~ of an arc = ґра́дус дуги́, дугови́й ґра́дус
~ of association = сту́пінь асоція́ції [асоційо́ваности]
~ of asymmetry = сту́пінь асиме́трії
~ of branching = сту́пінь розгалу́жености
~ of a circle = (кутовий) ґра́дус
~ of circularness = сту́пінь скру́глености (наближення до колової форми)
~ of compaction = сту́пінь ущі́льнености
~ of compression = сту́пінь сти́ску
~ of concentration = сту́пінь сконцентро́ваности
~ of conformity = сту́пінь відпові́дности (заданим характеристикам)
~ of correlation = сту́пінь кореля́ції; сту́пінь кореляці́йного зв’язку́
~ of cure = сту́пінь затужа́вілости
~ of current rectification = сту́пінь ви́простаности стру́му
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of deformation = сту́пінь деформа́ції
~ of degeneracy = сту́пінь [поря́док] ви́родження
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of dispersion = диспе́рсність, сту́пінь диспе́рсности
~ of dissociation = сту́пінь дисоція́ції
~ of electrification = сту́пінь електриза́ції
~ of electrolytic dissociation = сту́пінь електро́лізної дисоція́ції
~ of enrichment = сту́пінь збага́чености (ізотопу)
~ of equation = 1. сте́пінь (алґебричного) рівня́ння 2. поря́док (диференційного) рівня́ння
~ of error = величина́ по́хибки
~ of excitation = сту́пінь збу́дження
~ of fineness = то́нкість диспергува́ння
~ of forbiddenness = сту́пінь заборо́нености
~ of freedom = сту́пінь ві́льности
~s of frost = (брит.) мінусо́ва темпера́тура (за Фаренгайтом)
~ of a graph = сте́пінь [вале́нтність] гра́фу
~ of graphitization = сту́пінь графітиза́ції
~ of grinding = сту́пінь подрі́бнення
~ of heat = сту́пінь нагрі́ву
~ of homogeneity = сту́пінь однорі́дности
~ of independence = мі́ра незале́жности
~ of inhibition = сту́пінь інгібува́ння
~ of inseparability = сту́пінь несепара́бельности
~ of ionicity = (of a bond) сту́пінь йо́нности (хемічного зв’язку)
~ of ionization = сту́пінь [кра́тність] йоніза́ції
~ of latitude = ґра́дус широти́
~ of linearity = мі́ра прямоліні́йности
~ of long-range order = сту́пінь дале́кого поря́дку
~ of longitude = ґра́дус довготи́
~ of magnetization = сту́пінь намагнето́ваности
~ of a map = сту́пінь відобра́ження
~ of noncompactness = сту́пінь неущі́льнености
~ of obscuration = сту́пінь зату́лености
~ of order(ing) = упорядко́ваність, сту́пінь упорядко́ваности
~ of polarization = сту́пінь поляриза́ції
~ of polymerization = сту́пінь полімериза́ції
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of precision = сту́пінь то́чности (міряння)
~ of purification = сту́пінь очи́щення
~ of reduction = сту́пінь відно́влення
~ of rotation = кут поворо́ту
~ of safety = коефіціє́нт безпе́ки; запа́с мі́цности
~ of saturation = сту́пінь наси́чености
~ of separability = сту́пінь сепара́бельности
~ of short-range order = сту́пінь близько́го поря́дку
~ of shrinkage = сту́пінь зсі́лости
~ of stochasticity = сту́пінь стохастиза́ції
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of turn = кут поворо́ту
~ of unsaturation = сту́пінь ненаси́чености
~ of voltage rectification = сту́пінь ви́простаности напру́ги
~ of wear = сту́пінь зужи́тости
~ Rankine = Ре́нкенів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ре́нкена (°R)
absolute ~ = Ке́л(ь)вінів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ке́л(ь)віна, ґра́дус абсолю́тної (температурної) шкали́
academic ~ = науко́вий сту́пінь
approximation ~ = сту́пінь набли́ження
bachelor’s ~ = сту́пінь бакала́вра
beam-polarization ~ = сту́пінь поляриза́ції стру́меня
Brix ~ = Бриксів ґра́дус
canonical ~ = каноні́чний сту́пінь
centigrade ~ = ґра́дус (за шкало́ю) Це́льсія
Clark ~ = ґра́дус тве́рдости [жо́рсткости] води́ за Кла́рком
coherence ~ = сту́пінь когере́нтности
collective ~ of freedom = колекти́вний сту́пінь ві́льности
color ~ of freedom = ко́лірний сту́пінь ві́льности
coupled ~s of freedom = зв’я́зані сту́пені ві́льности
critical ~ of deformation = крити́чний сту́пінь деформа́ції
doctor’s ~ = сту́пінь до́ктора (наук)
dynamical ~ of freedom = динамі́чний сту́пінь ві́льности
electrical ~ = електри́чний ґра́дус
electron(ic) ~ of freedom = електро́нний сту́пінь ві́льности
English ~ = ґра́дус тве́рдости [жо́рсткости] води́ за Кла́рком
filtering ~ = то́нкість фільтра́ції
gravitational ~ of freedom = ґравітаці́йний сту́пінь ві́льности
inseparable ~ = сту́пінь несепара́бельности
internal [intrinsic] ~ of freedom = вну́трішній сту́пінь ві́льности
ionization ~ = сту́пінь йоніза́ції
local ~ of freedom = лока́льний сту́пінь ві́льности
macroscopic ~ of freedom = макроскопі́чний сту́пінь ві́льности
mechanical ~ of freedom = механі́чний сту́пінь ві́льности
microscopic ~ of freedom = мікроскопі́чний сту́пінь ві́льности
magnification ~ = кра́тність збі́льшення
mapping ~ = сту́пінь відобра́ження
master’s ~ = сту́пінь маґі́стра
micro-reciprocal ~ = обе́рнений мікроґра́дус (колірної температури)
minus ~s = мінусо́ва температу́ра (нижча за 0 °C)
node ~ = сте́пінь [вале́нтність] верши́ни (графу)
plus ~s = плюсова́ температу́ра (вища за 0 °C)
Réaumur ~ = Реомю́рів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Реомю́ра
rotational ~ of freedom = оберто́вий сту́пінь ві́льности
separable ~ = сту́пінь сепара́бельности
sexagesimal ~ = кутови́й ґра́дус
spherical ~ = просторо́вий [сфери́чний] ґра́дус
spin ~ of freedom = спі́новий сту́пінь ві́льности
square ~ = квадра́тний ґра́дус (одиниця просторового кута, (π/180)2 ср)
thermodynamic ~ of freedom = термідинамі́чний сту́пінь ві́льности
transcendence ~ = мі́ра [сту́пінь] трансценде́нтности
translational ~ of freedom = по́ступний сту́пінь ві́льности
uniformity ~ = сту́пінь однорі́дности
university ~ = університе́тський сту́пінь, університе́тський дипло́м
vibrational ~ of freedom = коливни́й сту́пінь ві́льности
zero ~ = нульови́й сту́пінь
equation 1. рівня́ння ■ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//ви́рівняння 5. прирі́внювання//прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns [variables] = рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ [ODE] = звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
integration 1. інтеґрува́ння//проінтеґрува́ння || інтеґрува́льний ■ to perform [carry out] ~ інтеґрува́ти//проінтеґрува́ти (over x – за x) 2. розв’я́зування//розв’яза́ння (диференційного рівняння) 3. об’є́днування//об’є́днання, інтеґра́ція || інтеґраці́йний
[ˌɪntɪ'greɪʃn, ˌɪnt̬ə'-]
~ by differentiation = інтеґрува́ння [розв’я́зування] диференціюва́нням
~ by parts = інтеґрува́ння части́нами
~ by power series = інтеґрува́ння з використа́нням степене́вих ряді́в
~ by substitution = інтеґрува́ння ме́тодом замі́ни змі́нних
~ by terms = почле́нне інтеґрува́ння
~ of a differential equation = інтеґрува́ння [розв’я́зування] диференці́йного рівня́ння
~ of random functions = інтеґрува́ння випадко́вих фу́нкцій
~ over a coordinate = інтеґрува́ння за координа́тою
~ over space = інтеґрува́ння за про́стором
~ over a surface = інтеґрува́ння за пове́рхнею
~ over a volume = інтеґрува́ння за о́б’ємом
~ with respect to an index = інтеґрува́ння за і́ндексом
~ with respect to a parameter = інтеґрува́ння за пара́метром
analytical ~ = аналіти́чне інтеґрува́ння
approximate ~ = набли́жене інтеґрува́ння
computer ~ = комп’ю́терне інтеґрува́ння
contour ~ = ко́нтурне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння уздо́вж ко́нтуру
double ~ = подві́йне інтеґрува́ння, інтеґрува́ння за двома́ змі́нними
graphical ~ = графі́чне інтеґрува́ння
group ~ = інтеґрува́ння за гру́пою
large-scale ~ = щі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
medium-scale ~ [MSI] = середньощі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
numerical ~ = числове́ інтеґрува́ння
partial ~ = інтеґрува́ння части́нами
path ~ = інтеґрува́ння за траєкто́рією [шляхо́м]
phase ~ = фа́зове інтеґрува́ння
seamless ~ = суці́льна інтеґра́ція (мікросхем)
small-scale ~ [SSI] = мала́ інтеґра́ція (мікросхем)
stochastic ~ = стохасти́чне інтеґрува́ння
super-large-scale ~ = надщі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
surface ~ = інтеґрува́ння за пове́рхнею
term-by-term ~ = почле́нне інтеґрува́ння
termwise ~ = почле́нне інтеґрува́ння
time ~ = інтеґрува́ння за ча́сом
trapezoidal ~ = інтеґрува́ння за пра́вилом тра́пецій
ultra-large-scale ~ = надщі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
very-large-scale ~ = ду́же щі́льна інтеґра́ція (мікросхем)
volume ~ = інтеґрува́ння за о́б’ємом, о́б’ємне інтеґрува́ння
weighted ~ = інтеґрува́ння з ваго́ю
order 1. поря́док || поря́дко́вий || впорядко́вувати//впорядкува́ти ■ in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. впорядко́ваний стан, впорядко́ваність 3. послідо́вність 4. поря́док величини́ ■ of an equal ~, of the same ~ одна́ко́вого [тако́го са́мого] поря́дку (as – як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than – ніж); of the ~ of one поря́дку одини́ці 5. сте́пінь || степене́вий 6. сту́пінь || ступене́вий 7. кра́тність 8. розря́д (числа) 9. ранг || ра́нговий 10. сорт || сортови́й 11. норма́льний стан справ, поря́док ■ out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти//замо́вити ■ in ~ that, in ~ to аби́, для то́го (щоб) 13. нака́з, кома́нда
['ɔːdə, 'ɔːrdər]
~ of aberration = поря́док абера́ції
~ of accuracy = поря́док то́чности
~ of approximation = поря́док набли́ження (in – відносно)
~ of an axis = поря́док о́сі
~ of connectedness = поря́док зв’я́зности
~ of connectivity = поря́док зв’я́зности
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of degeneracy = поря́док [сту́пінь] ви́родження
~ of a derivative = поря́док похідно́ї
~ of a determinant = поря́док визначника́
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of differentiation = поря́док диференціюва́ння
~ of events = послідо́вність поді́й
~ of a Feynman diagram = поря́док Фа́йнменової діягра́ми
~ of a function = поря́док фу́нкції
~ of a group = поря́док гру́пи
~ of an infinitesimal = поря́док ма́лости
~ of integration = поря́док інтеґрува́ння
~ of interference = поря́док інтерфере́нції
~ of magnitude = поря́док величини́
~ of a matrix = ранг (квадратової) ма́триці
~ of a phase transition = рід фа́зового перехо́ду
~ of a pole = кра́тність [поря́док] по́люсу (at infinity – у нескінченно віддаленій точці; at point A – у точці A)
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of a radical = показни́к ко́реня [радика́лу]
~ of reaction = поря́док (хемічної) реа́кції
~ of reflection = поря́док відбиття́
~ of a root = кра́тність [поря́док] ко́реня
~ of smallness = поря́док ма́лости
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of a zero = кра́тність [поря́док] ко́реня [нуля́]
alphabetical ~ = абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = буквоцифрови́й [лі́терно-цифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док, висхідни́й абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний поря́док
approximation ~ = поря́док набли́ження (in – відносно)
arbitrary ~ = дові́льний поря́док
ascending ~ = висхідни́й поря́док, поря́док бі́льшання [зроста́ння] (номерів)
aromic ~ = а́томний поря́док
bond ~ = кра́тність [поря́док] (хемі́чного) зв’язку́
bond-angle ~ = див. bond orientational ~
bond orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док хемі́чних зв’язкі́в
calling ~ = поря́док виклика́ння
canted spin ~ = поря́док скісни́х спі́нів
chronological ~ = хронологі́чний поря́док
complete ~ = ліні́йна впорядко́ваність
composition ~ = композиці́йний поря́док
consequtive ~ = послідо́вний поря́док
coordination ~ = координаці́йний поря́док
descending ~ = спадни́й поря́док, поря́док ме́ншання (номерів)
diffraction ~ = поря́док дифра́кції
fan (spin) ~ = ві́яловий поря́док спі́нів
ferromagnetic ~ = феромагне́тний поря́док
finite ~ = скінче́нний поря́док
first ~ = пе́рший поря́док
fractional ~ = дробо́вий поря́док
fringe ~ = поря́док інтерфере́нції, поря́док (інтерференційної) сму́ги
half(‑integer) ~ = півці́лий поря́док
helical spin ~ = ґвинтови́й поря́док спі́нів
high ~ = висо́кий поря́док
higher ~ = ви́щий [бі́льший] поря́док
highest ~ = найви́щий поря́док
icosahedral ~ = ікосаедри́чний поря́док
infinite ~ = нескінче́нний поря́док
integer ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integral ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integration ~ = поря́док інтеґрува́ння
interference ~ = поря́док інтерфере́нції
intermediate ~ = промі́жни́й поря́док
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
inverted ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
leading ~ = ста́рший [найбі́льший, найви́щий] поря́док, поря́док головно́го [ста́ршого] чле́на (послідовности тощо)
lexicographic ~ = (матем.) лексикографі́чний поря́док
linear ~ = ліні́йна впорядко́ваність
local ~ = лока́льний поря́док
long-range ~ = дале́кий поря́док
long-range orientational ~ = дале́кий орієнтаці́йний поря́док
low ~ = низьки́й поря́док
lower ~ = ни́жчий [ме́нший] поря́док
lowest ~ = найни́жчий поря́док
magnetic ~ = магне́тний поря́док
maximal ~ = максима́льний поря́док
minimal ~ = мініма́льний поря́док
multipole ~ = поря́док мультипо́льности
natural ~ = (матем.) натура́льний [приро́дний] поря́док
normal ~ = норма́льний [приро́дний] поря́док
one-dimensional ~ = однови́мірний поря́док
orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док
partial ~ = частко́вий поря́док, частко́ва впорядко́ваність
periodic translational ~ = періоди́чний трансляці́йний поря́док
photoinduced orientational ~ = світлоспричи́нений орієнтаці́йний поря́док
positional ~ = позиці́йний поря́док
principal ~ = головни́й поря́док (of a ring – кільця)
product ~ = до́буток поря́дків
quasi-long-range ~ = квазидале́кий поря́док
random ~ = випадко́вий поря́док
reaction ~ = поря́док (хемічної) реа́кції
reverse ~ = зворо́тний поря́док
rotational ~ = ротаці́йний [оберто́вий] поря́док
second ~ = дру́гий поря́док
semicrystalline ~ = напівкристалі́чний поря́док
short-range ~ = близьки́й поря́док
short-range orientational ~ = близьки́й орієнтаці́йний поря́док
spectral ~ = поря́док спе́ктру
stacking ~ = поря́док уклада́ння
staggered ~ = ша́ховий поря́док
temporal ~ = часова́ послідо́вність, послідо́вність у ча́сі
topological ~ = топологі́чний поря́док
translational ~ = трансляці́йний поря́док
two-dimensional ~ = двови́мірний поря́док
zero(th) ~ = нульови́й поря́док

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

інтеґра́л (-у) 1. integral (за x – over x; від f(x) – of f(x); (у межах) від a до b – from a to b) □ обчи́слити —(а) to integrate 2. (розв’язок диференційного рівняння) solution, integral див. тж розв’язок
абсолю́тно збі́жний ~ = absolutely convergent integral
багаторазо́вий ~ = multiple integral
Ба́рнсів ~ = Barnes integral
ве́рхній ~ Дарбу́ = upper Darboux integral
ви́значений ~ = definite integral
~ від квадра́та = integrated square (чогось – of)
~ від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом = (мех.) principal function
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = proper integral
вну́трішній ~ = inner integral (багаторазового інтеґралу – within a multiple integral)
~ Га́рді-Лі́тлвуда = Hardy-Littlewood (fractional) integral
гіпереліпти́чний ~ = hyperelliptic integral
Ґу́лдів ~ = Gould integral
~ Данжуа́ в широ́кому розумі́нні = general indefinite Denjoy integral
~ Данжуа́ у вузько́му розумі́нні = special indefinite Denjoy integral
~ Дарбу́ = Darboux integral; (верхній/нижній) upper/lower Darboux integral
~ Дирихле́ = Dirichlet integral
~ диференці́йного рівня́ння = integral [solution] of a differential equation
~ ді́ї = action integral/variable, phase integral
~ дробо́вого поря́дку = fractional integral
Е́йлерів ~ = див. Ойлерів ~
~ Е́йрі = Airy integral
еліпти́чний ~ = elliptic integral (першого/другого/третього роду – of the first/second/third kind)
~ ене́ргії = energy integral
зага́льний ~ = general [complete] integral, general solution, complete primitive (диференційного рівняння – of a differential equation)
~ за за́мкненим ко́нтуром = integral along a closed path/line, circuit integral
~ за за́мкненою пове́рхнею = integral over a closed surface, closed-surface integral
~ за ко́нту́ром = contour integral, integral along a path/line
~ за о́б’є́мом = volume [space] integral, integral over a volume
~ за пло́скою пове́рхнею = integral over a flat surface, flat-surface integral
~ за пове́рхнею = surface integral, integral over a surface
~ за про́стором = integral over space
~ за траєкто́рією = (км) path integral
~ за ча́сом = time integral
збі́жний ~ = convergent integral
згорта́льний ~ = convolution integral
~ згорта́ння = convolution integral
~ зі́ткнень = collision term, collision integral
~ зі́ткнень Бгатнаґа́ра-Ґро́са-Кру́ка = Bhatnagar-Gross-Krook collision term
~ (і)з нескінче́нними ме́жами = infinite integral
~ імові́рности = probability integral
~ і́мпульсу = momentum integral
континуа́льний ~ = continual integral; path integral
ко́нтурний ~ = contour [loop] integral
конфігураці́йний ~ = configuration integral
~ Коші́ = Cauchy integral; (в сенсі головного значення) Cauchy principal value (of an) integral
кра́тний ~ = multiple integral
n-кра́тний ~ = n-fold integral
криволіні́йний ~ = curvilinear [contour, line] integral (уздовж замкненого контуру – along a closed path/contour)
Куло́нів [куло́нівський] ~ зі́ткнень = Coulomb collision term
~ Лебе́ґа-Сти́лтьєса = Lebesgue-Stieltjes integral
Лебе́ґів ~ = Lebesgue integral
ліні́йний ~ = див. криволінійний ~
Ло́мелів ~ = Lommel integral
Лора́нів ~ = Laurent integral
~ Ла́ва-я́нґа = Love-Young fractional integral
мажораці́йний ~ = dominating integral
мажорува́льний ~ = dominating integral
Ме́лерів ~ = Mehler integral
~ Ме́ліна-Ба́рнса = Mellin-Barnes integral
~ моме́нтів = moment integral
неви́значений ~ = indefinite integral, antiderivative, primitive
невла́сний ~ = див. невластивий ~
невласти́вий ~ = improper integral
непо́вний еліпти́чний ~ = incomplete elliptic integral
~ неці́лого поря́дку = fractional integral
ни́жній ~ Дарбу́ = lower Darboux integral
норма́льний еліпти́чний ~ = normal elliptic integral; (за Ваєрштрасом) Weierstrass normal elliptic integral; (за Лежандром) Legendre normal elliptic integral
нормува́льний ~ = normalization integral
обмі́нний ~ = (км) exchange integral
О́йлерів ~ = Eulerian integral (першого/другого роду – of the first/second kind)
окре́мий ~ = (диференційного рівняння) particular integral/solution (of a differential equation)
особли́вий ~ = singular integral; (диференційного рівняння) singular integral/solution (of a differential equation)
~ перекрива́ння = overlap integral
~ перекриття́ = overlap integral
пе́рший ~ = first integral
поверхне́вий ~ = surface integral, integral over a surface; (за замкненою поверхнею) closed-surface integral, integral over a closed; (за плоскою поверхнею) flat-surface integral, integral over a flat surface
по́вний еліпти́чний ~ = complete elliptic integral
повто́рюваний ~ = iterated [repeated] integral
подві́йний ~ = double integral
потрі́йний ~ = triple integral
~ по́хибок = erf, error function, error integral
промі́жни́й ~ = intermediate integral (диференційного рівняння – of a differential equation)
просторо́вий ~ = space integral, integral over space
псевдоеліпти́чний ~ = pseudoelliptic [quasi-elliptic] integral
Пуасо́нів ~ = Poisson integral
n-разо́вий ~ = n-fold integral
резона́нсний ~ = resonance integral
рівномі́рно збі́жний ~ = uniformly convergent integral
Ри́манів ~ = Riemann(ian) integral
розбі́жний ~ = divergent integral
~ ру́ху = integral of motion; constant of motion
синґуля́рний ~ = singular integral
Сти́лтьєсів ~ = Stieltjes integral
стохасти́чний ~ = stochastic integral
~ суперпози́ції = superposition integral
табли́чний ~ = standard integral, table integral
~ Та́льмі = Talmi integral
~ у вузько́му се́нсі = [розумі́нні] strict integral/solution
~ уздо́вж за́мкненого ко́нтуру = circuit integral, integral along a closed path/contour
~ уздо́вж ко́нтуру = contour integral, integral along a path/line
~ уздо́вж траєкто́рії = (км) path integral
умо́вно збі́жний ~ = conditionally convergent integral
~ у нескінче́нних ме́жах = infinite integral
~ у про́сторі = integral over space, space integral
~ у се́нсі головно́го зна́чення = principal value of an integral
~ у фа́зовому про́сторі = phase space integral
фа́зовий ~ = phase integral
Фа́йнменів [Фе́йнманів] ~ уздо́вж траєкто́рії = Feynman path integral
Фе́єрів ~ = Fejér integral
Френе́лів ~ = Fresnel integral
~ Фрула́ні = Frullani integral
~ Фур’є́ = Fourier integral
~ Фур’є́-Бе́селя = Fourier-Bessel integral
інтеґрува́ння 1. integration 2. quadrature
аналіти́чне ~ = analytical integration
~ випадко́вих фу́нкцій = integration of random functions
графі́чне ~ = graphical integration
~ диференці́йного рівня́ння = integration of a differential equation, solving a differential equation
~ диференціюва́нням = integration by differentiation
~ за x = integration over x
~ за гру́пою = group integration
~ за двома́ змі́нними = double integration
~ за (змі́нною) = x integration over (the variable) x
~ за і́ндексом = integration with respect to an index
~ за координа́тою = integration over a coordinate
~ за о́б’ємом = integration over a volume
~ за пара́метром = integration with respect to a parameter
~ за пове́рхнею = integration over a surface, surface integration
~ за пра́вилом тра́пецій = trapezoidal integration
~ за про́стором = integration over space
~ за траєкто́рією = path integration
~ за ча́сом = time(-)integration, time quadrature
~ за шляхо́м = path integration
~ з ваго́ю = weighted integration
~ (і)з використа́нням степене́вих ряді́в = integration by power series
комп’ю́терне ~ = computer integration
ко́нтурне ~ = contour integration
~ ме́тодом замі́ни змі́нних = integration by substitution
набли́жене ~ = approximate integration
подві́йне ~ = double integration
почле́нне ~ = term-by-term [termwise] integration, integration by terms
стохасти́чне ~ = stochastic integration
~ уздо́вж ко́нтуру = contour integration, integration along a path/curve/line/contour
фа́зове ~ = phase integration
~ части́нами = integration by parts, partial integration
числове́ ~ = numerical integration
інтеґрува́ти 1. //проінтеґрува́ти (обчислювати інтеґрала) integrate, carry out [perform] integration 2. //проінтеґрува́ти (розв’язувати диференційне рівняння) solve, find the solution 3. //зінтеґрува́ти (об’єднувати) integrate □ ~ від a до b to integrate between a and b; ~ диференці́йне рівня́ння to integrate [solve] a differential equation, to find the solution of a differential equation; ~ за x to integrate over x; ~ ме́тодом замі́ни змі́нних to integrate by substitution; ~ уздо́вж ко́нтуру to integrate along a path/curve/line/contour; ~ части́нами to integrate by parts
поря́д|ок (-дку) 1. (матем.) (величини) order (of magnitude) □ —ку n (of the) nth order; (змінити тощо) на ~ (to change etc.) by an order of magnitude; з то́чністю до —ку apart from the order; —ку одини́ці of the order of one; одна́ко́вого [тако́го са́мого] —ку of an equal order (of magnitude), of the same order (як – as); поме́ншати/побі́льшати на n —ків to decrease/increase by n orders of magnitude 2. (рівняння; кривої) degree 3. (числа) exponent □ вирі́внювати —ки to match exponents 4. (передування і наступности) order, sequence, succession □ у зазна́ченому —ку (про введені позначення тощо) respectively; ста́вити у пе́вному —ку to range; міняти ~ to change the order; (на зворотний) to invert; (інтеґрування) to change [reverse] the order of integration 5. (виконування операцій) procedure 6. (упорядкованість) organization 7. (розташовання) arrangement
~ абера́ції = order of aberration
абетко́вий ~ = alphabetical order [arrangement]
алфаві́тний ~ = див. абетковий ~
алфаві́тно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic order
а́томний ~ = atomic order
~ бі́льшання = (номерів) ascending order
бі́льший ~ = higher order
близьки́й ~ = short-range order; (орієнтаційний) short-range orientational order
буквоцифрови́й ~ = alphanumeric [alphameric] order [arrangement]
~ величини́ = order of magnitude
~ визначника́ = order of a determinant
~ виклика́ння = calling order
~ вико́нування = procedure; (досліду) experimental procedure
випадко́вий ~ = random order
~ ви́родження = degree of degeneracy
висо́кий ~ high order □ висо́кого —ку = high-order
висхідни́й ~ = ascending order; (абетковий) alphanumeric order
ви́щий ~ higher order □ ви́щого —ку = higher-order, of higher order (ніж – than)
~ відбиття́ = order of reflection
ві́яловий ~ спі́нів = fan (spin) order
~ гармо́ніки = harmonic index
головни́й ~ = (кільця) principal order (of a ring)
~ головно́го чле́на = (послідовности тощо) leading order
~ гру́пи = order of a group
ґвинтови́й ~ спі́нів = helical spin order
дале́кий ~ = long-range order; (орієнтаційний) long-range orientational order
двови́мірний ~ = two-dimensional order
дев’я́тий ~ ninth order □ дев’я́того —ку = ninth-order, novenic
~ де́нний (конференції тощо) agenda □ вве́сти щось до —ку де́нного = to put smth on the agenda
~ диференці́йного рівня́ння = degree [order] of a differential equation
~ диференціюва́ння = order of differentiation
~ дифра́кції = diffraction order
дові́льний ~ = arbitrary order; (випадковий) random order
дробо́ви́й ~ = fractional order
дру́гий ~ second order □ дру́гого —ку = second-order
~ запуска́ння = start-up precedure
~ зва́жування = weighing procedure
зворо́тний ~ reverse [inverse, inverted] order, backward sequence □ у зворо́тному —ку = in inverse [reverse] order, backward(s)
~ зв’язку́ = (хемічного) bond order
~ зв’я́зности = order of connectivity, connectivity number
~ зроста́ння = (номерів) ascending order
~ зупиня́ння = shutdown procedure
ікосаедри́чний ~ = icosahedral order
~ інтеґрува́ння integration order, order of integration □ зміни́ти ~ інтеґрува́ння = to reverse the order of integration
~ інтерфере́нції = fringe [interference] order, order of interference
~ інтерференці́йної сму́ги = fringe order
квазидале́кий ~ = quasi-long-range order
композиці́йний ~ = composition order
координаці́йний ~ = coordination order
~ ко́реня = multiplicity [order] of a root [zero]
~ криво́ї = order [degree] of a curve; (відносно точки) winding number
лексикографі́чний ~ = lexicographic order
лі́терно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
лока́льний ~ = local order
магне́тний ~ = magnetic order
максима́льний ~ = maximal order
~ ма́лости = order of smallness; (нескінченно малої величини) order of an infinitesimal
~ ма́триці order of a matrix □ зни́жувати ~ = ма́триці to deflate a matrix
~ ме́ншання = (номерів) descending order
ме́нший ~ = lower order
мініма́льний ~ = minimal order
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] procedure
~ мі́ряння = див. ~ мірчих операцій
~ мульипо́льности = multipole order
~ набли́ження = approximation order, order of approximation (відносноin)
найбі́льший ~ = (члена послідовности тощо) leading order
найви́щий ~ (the) highest [leading] order □ найви́щого —ку = highest-order, of the highest order
найни́жчий ~ (the) lowest order □ найни́жчого —ку = lowest-order, of the lowest order
напівкристалі́чний ~ = semicrystalline order
нескінче́нний ~ = infinite order
ни́жчий ~ lower order □ ни́жчого —ку = lower-order, of lower order (ніж – than)
низьки́й ~ low order □ низько́го —ку = low-order
норма́льний ~ = normal order
~ нуля́ = multiplicity [order] of a root [zero]
нульови́й ~ zero(th) order □ нульово́го —ку = zero(th)-order
обе́рнений ~ = inverse [inverted, reverse] order; backward sequence
оберто́вий ~ = rotational order
однови́мірний ~ = one-dimensional order
~ опера́цій = procedure
~ опрацьо́вування = processing sequence
орієнтаці́йний ~ = orientational order; (хемічних зв’язків) bond-angle [bond orientational] order
~ о́сі = order of an axis
~ передува́ння та насту́пности = succession, sequence; consecution
періоди́чний трансляці́йний ~ = periodic translational order
пе́рший ~ first order □ пе́ршого —ку = first-order
півці́лий ~ = (функції) half(-integer) order
позиці́йний ~ = positional order
~ поліно́ма = degree of a polynomial
~ по́люсу = order of a pole (у нескінченно віддаленій точці – at infinity; у точці A – at point A)
послідо́вний ~ = consequtive order, sequence, succession
~ похідно́ї = order of a derivative
приро́дний ~ = natural [normal] order
~ пріорите́тів = priority sequence
~ прова́дження до́сліду = experimental procedure
промі́жни́й ~ = intermediate order
прями́й ~ direct order □ у прямо́му —ку = in direct order
~ реа́кції = (хемічної) reaction order, order of a reaction
ротаці́йний ~ = rotational order
світлоспричи́нений орієнтаці́йний ~ = photoinduced orientational order
~ симе́трії = order [degree] of symmetry
скінче́нний ~ = finite order
~ скісни́х спі́нів = canted spin order
~ сму́ги = (інтерференційної тощо) fringe order
~ спе́ктру = spectral order
спадни́й ~ = descending order
~ ста́ршого чле́на = (послідовности тощо) leading order
топологі́чний ~ = topological order
~ то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу = index of a point relative [with respect] to a curve/cycle
~ то́чности = order of accuracy
трансляці́йний ~ = translational order
тре́тій ~ third order □ тре́тього —ку = third-order
узвича́єний ~ = routine
~ уклада́ння = stacking order
уста́лений ~ = routine
~ Фа́йнменової [Фе́йнманової] діягра́ми = order of a Feynman diagram
феромагне́тний ~ = ferromagnetic order
~ фу́нкції = order of a function
хронологі́чний ~ = chronological order
ці́лий ~ = див. цілочисловий ~
цілочислови́й ~ = integer [integral] order
частко́вий ~ = partial order
~ числа́ = order of magnitude
ша́ховий ~ = staggered order
рівня́ння (одн. і мн.) 1. equation □ ви́вести ~, отри́мати ~ to derive an equation; розв’яза́ти ~ to solve an equation, to find the solution of an equation; задовольня́ти ~ to satisfy an equation; входити до ~ to enter [be contained in] an equation; зво́дити ~ до (каноні́чного) ви́гляду to reduce an equation to the (canonical) form; із ~ виплива́є, що … it follows from the equation that …; ~ дає́ the equation yields; ~ справедли́ве за умо́ви (що) the equation holds [is valid] under the condition (that) 2. (рівність) equality
А́белеве ~ = Abel equation (першого/другого роду – of the first-second kind)
~ адіяба́ти = adiabatic equation; adiabatic law
Айншта́йнове ~ = Einstein equation
А́йринґове ~ = Eyring equation
алґебри́чне ~ = algebraic equation
апроксимаці́йне ~ = approximation equation
А́пелеве ~ = див. Епелеве ~
Аре́ніусове ~ = Arrhenius equation
асимптоти́чне ~ = asymptotic equation
багатогрупове́ ~ = (яф) multigroup equation
багатостепене́ве ~ = multigrade equation
~ бала́нсу = balance equation; (енергії) energy-balance equation; (нейтронів) neutron-balance equation; (тепла) heat-balance equation
~ Бале́ску-Ле́нарда = Balescu-Lenard equation
~ Ба́рлоу = Barlow equation
баротро́пне ~ = barotropic equation
беззіткненнє́ве ~ = collisionless equation; (кінетичне) collisionless kinetic equation
~ без пра́вої части́ни = equation with zero right-hand part
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless equation
~ Бельтра́мі = Beltrami equation
Бе́недиктове ~ = (фх) Benedict equation (of state)
~ Берну́лі = Bernoulli equation
~ Бертло́ = Berthelot equation
Бе́селеве ~ = Bessel equation
~ Беселя-Клі́форда = Bessel-Clifford equation
~ Бе́те-Ґо́лдстоуна = Bethe-Goldstone equation
~ Бе́те-Селпі́тера = Bethe-Salpeter equation
бігармоні́чне ~ = biharmonic equation
біквадра́тне ~ = biquadratic (equation)
бікубі́чне ~ = bicubic equation
~ Біо́-Фур’є́ = (тд) Biot-Fourier equation
~ Бі́ті-Бри́джмена = Beattie and Bridgman equation
~ Бла́нкенбеклера-Шу́ґара = Blankenbecler-Sugar equation
Бломбе́рґенове ~ = Bloembergen equation
Бло́хове ~ = Bloch equation
~ Боголю́бова-де Же́на = Bogolyubov-de Gennes equation
Бо́льцманове ~ = Boltzmann equation
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer equation
~ Бру́науера-Е́мета-Те́лера = Brunauer-Emmett-Teller [BET] equation
Бусине́скове ~ = Boussinesq equation
Бю́рґерсове ~ = Burgers equation
Ван-дер-Ваа́льсове ~ = Van der Waals equation
Ван-дер-По́леве ~ = Van der Pol equation
Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] ~ = Van Vleck equation
варіяці́йне ~ = variational equation
~ в Дека́ртових координа́тах = equation in Cartesian coordinates
Ве́берове ~ = Weber equation
Ве́йлеве ~ = Weil equation
ве́кторне ~ = vector equation
~ верта́ння на орбі́ту = reorbit equation
~ взаємоді́ї = interaction equation
взаємозаче́плені ~ = interconnected equations
визнача́льне ~ = 1. (однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці) indicial equation (of a homogeneous linear differential equation at a singular point) 2. (засадниче в даному підході) master equation, governing equation 3. (матеріяльне) constitutive equation
визначнико́ве ~ = (рівність визначника нулеві) determinantal equation
n-ви́мірне ~ = n-dimensional equation
~ випадко́вого проце́су = equation for a random process; (в майбутньому) prospective equation; (в минулому) retrospective equation
~ виробни́цтва ентропі́ї = entropy production equation
вихідне́ ~ = original [input] equation
~ вихоро́вости = vorticity equation
~ ви́щого поря́дку = higher-degree equation (ніж – than)
~ ви́щого сте́пеня = higher-order equation (ніж – than)
відорбіто́ве ~ = deorbit equation
~ ві́дти́нків (прямої) intercept equation (of a straight line)
вікове́ ~ = secular equation
~ ві́ку = (нейтрона) (neutron-)age equation
~ Ві́нера-Го́пфа = Wiener-Hopf equation(s)
вірія́льне ~ = virial equation
~ вірія́лу = virial equation
~ в компоне́нтах component equation
~ Вла́сова = Vlasov equation; (беззіткненнєве) collisionless Vlasov equation
вну́трішнє ~ = intrinsic equation (кривої – of a curve)
~ Вольте́ра = Volterra equation
~ во́сьмого сте́пеня = octic equation
~ в по́вних диференція́лах = див. ~ з повними диференціялами
~ в поля́рних координа́тах = polar equation, equation in polar coordinates
~ в части́нних похідни́х = див. ~ з частинними похідними
~ в’я́зі = constraint equation
Га́йзенберґове ~ = Heisenberg equation
~ Га́міл(ь)тона-Яко́бі = Hamilton-Jacobi equation
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamilton equation
Га́мерштайнове ~ = Hammerstein equation
гармоні́чне ~ = harmonic equation
~ Га́ртрі = Hartree equation
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock equation
Га́тиґове ~ = Huttig equation
Ге́льмгольцове ~ = Helmholtz equation
Ге́ндерсонове ~ = Henderson equation (for pH)
геодези́чне ~ = (тв) geodesic equation
геостро́фне ~ = geostrophic equation
~ гідродина́міки = hydrodynamic equations див. тж ~ плинодинаміки
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical equation; (для плазми тж) fluid equation
Гі́лове ~ = Hill equation
гіперболі́чне ~ = hyperbolic equation
~ гіперболі́чного ти́пу = hyperbolic(-type) equation
гіпергеометри́чне ~ = hypergeometric equation
гіпо́тезне ~ = hypothetical equation
Го́йлінґерове ~ = Heulinger equation
Го́йнове ~ = Heun equation
~ горі́ння = combustion equation
~ Ґа́рліка-Ґі́бсона = Garlick-Gibson equations
~ Ґа́уса-Кода́ці = Gauss-Codazzi equation
Ґе́лерштедтове ~ = Gellerstedt equation
Ґі́бсове ~ = Gibbs equation
~ Ґі́бса-Ге́льмгольца = Gibbs-Helmholtz equation
~ Ґі́бса-Дюге́ма = Gibbs-Duhem equation
~ Ґі́бса-По́йнтинґа = Gibbs-Poynting equation
Ґрю́найзенове ~ = Grüneisen equation
Даламбе́рове ~ = D’Alembert equation
Да́йсонове ~ = Dyson equation
~ Дарбу́ = Darboux equation
~ Да́рсі-Ва́йсбаха = Darcy-Weisbach equation
Да́фінґове ~ = Duffing equation
двови́мірне ~ = two-dimensional equation
двопара́метрове ~ впли́ву засту́пників/замісникі́в = dual-substituent-parameter equation
двостепене́ве ~ = bigrade equation
~ двох тіл = two-body equation
двочасти́нко́ве ~ = two-particle equation
двочле́нне ~ = binomial equation
Деба́єве ~ = Debye equation
де-Бро́йлеве ~ = de Broglie equation
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance equation
Джи́нсове ~ = Jeans equation
Джо́зефсонове ~ = Josephson equation
~ дина́міки = dynamic equations
динамі́чне ~ = dynamical equation
~ Дира́ка-Ге́стенеса = Dirac-Hestenes equation
Дира́кове ~ = Dirac equation
~ дисипати́вного проце́су = dissipative equation
~ дисипа́ції = dissipation equation
дисипаці́йне ~ = див. ~ дисипації
дисперсі́йне ~ = dispersion equation
диференці́йне ~ = differential equation; (першого порядку) first-order differential equation; (n-го порядку, порядку n) nth-order differential equation
диференці́йно-різнице́ве ~ = differential-difference equation
~ дифу́зії = diffusion equation; (нейтронів) neutron-diffusion equation
Діофа́нтове ~ = Diophantine equation
діягности́чне ~ = diagnostic equation
~ для величини́ x = equation for the quantity x
~ для ене́ргії = equation for the energy
~ для зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
~ для кі́лькости ру́ху = equation for the momentum
~ для компоне́нти = component equation
~ для по́ля = field equation
додатко́ве ~ = additional [supplementary] equation
допомі́жне́ ~ = auxiliary equation
доорбіто́ве ~ = reorbit equation
~ дре́йфу = drift equation
дробо́ве ~ = fractional equation
~ дру́гого поря́дку = second-order equation
~ дру́гого сте́пеня = quadratic [second-degree] equation
~ Дру́де = Drude equation
Ду́фінґове ~ = див. Дафінґове ~
~ Дюге́ма-Ма́рґеліза = Duhem-Margules equation
Дюге́мове ~ = Duhem equation
~ еволю́ції = див. еволюційне ~
еволюці́йне ~ = evolution equation
Е́динґтонове ~ = Eddington (transfer) equation
~ ейкона́лу = eikonal equation
Е́йлерове ~ = див. Ойлерове ~
Ейнште́йнове ~ = див. Айнштайнове ~
Е́йринґове ~ = див. Айринґове ~
еквівале́нтне ~ = equivalent equation
електродинамі́чне ~ ста́ну = constitutive equation
~ електромагне́тного по́ля = (мн.) electromagnetic field equation
еліпти́чне ~ = elliptic equation
~ еліпти́чного ти́пу = elliptic(-type) equation
Е́манове ~ = (von-)Ehman equation
емпіри́чне ~ = empirical [fitted] equation
Епе́леве ~ = Appell equation
зага́льне ~ = general equation
замика́льне ~ = closure equation
~ замика́ння = (системи) closing equation
заче́плені ~ = (inter)connected equations
~ з безрозмі́рнісними змі́нними = equation in dimensionless variables
~ збере́ження = conservation equation
~ збере́ження ене́ргії = energy (conservation) equation
~ збере́ження і́мпульсу = [кі́лькости ру́ху] momentum conservation equation
збу́рене ~ = perturbed equation
~ збу́рень = perturbation equation
зве́дене ~ = reduced equation; (стану) reduced equation of state
~ з визначника́ми = determinantal equation
~ з випереджа́льним арґуме́нтом = equation with an advanced argument
звича́йне диференці́йне ~ = ordinary differential equation
звідне́ ~ = reducible equation
~ з відокре́мленими змі́нними = separated(-type) equation
~ з відокре́мними/відокре́млюваними змі́нними = separable equation
~ з відхи́льним арґуме́нтом = differential-delay equation, equation with a deviating argument
зворо́тне ~ = reciprocal equation
~ зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
зв’я́зані ~ = coupled equations; (зачеплені) (inter)connected equations
~ зв’язку́ = coupling equation
~ зв’язку́ ма́си й ене́ргії = (Айнштайнове) mass-energy equation
згі́дні ~ = compatible [simultaneous] equations
~ згі́дности = equation of compatibility
~ згорта́ння = convolution equation
~ (і)з зага́яним арґуме́нтом = equation with a delayed [retarded] argument
~ (і)з за́йвими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n змі́нними = equation with n variables
~ з(і) змі́нними коефіціє́нтами = (differential) equation with variable coefficients
~ (і)з зо́внішніми диференція́лами = exterior differential equation
~ з’єдна́ння = (розв’язків) joint [joining] equation
~ (і)з кра́тними ко́ренями = multi-rooted equation
~ (і)з кількома́ змі́нними = equation in several variables
~ (і)з лі́терними коефіціє́нтами = literal equation
~ (і)з мали́м пара́метром = equation with a small parameter
змасштабо́ване ~ = scaled equation
~ зме́ншеного сте́пеня = depressed equation (with lowered degree)
~ (і)з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́ = defective equation
змі́нене ~ = modified equation
~ змі́шаного ти́пу = equation of mixed type
змодифіко́ване ~ = modified equation
~ (і)з надлишко́вими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n невідо́мими = equation with n unknowns
~ (і)з нульово́ю пра́вою части́ною = equation with zero right-hand part
~ (і)з по́вними диференція́лами = exact [total] differential equation
~ з(і) скінче́нними різни́цями = finite-difference equation
~ з(і) ста́лими коефіціє́нтами = (differential) equation with constant coefficients
~ (і)з часозале́жними коефіціє́нтами = time-dependent equation
~ (і)з часонезале́жними коефіціє́нтами = time-independent equation
~ (і)з части́нними похідни́ми = partial differential equation
~ (і)з части́нними різни́цями = partial-difference equation
зче́плені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
~ зшива́ння = (розв’язків тощо) joint [joining] equation
~ ідеа́льного га́зу = (ideal) gas equation
інварія́нтне ~ = invariant equation (щодо – under)
інтеґра́льне ~ = integral equation (першого/другого роду – of the first/second kind)
інтеґро́вне ~ = integrable equation
інтеґродиференці́йне ~ = integrodifferential equation
інтерполяці́йне ~ = interpolation equation
ірраціона́льне ~ = irrational [radical] equation
~ Йо́са-Ва́йнберґа = Joos-Weinberg equation
~ Ка́домцева-Петвіашві́лі = Kadomtsev-Petviashvili equation
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant equation
калори́чне ~ = calorific equation
каноні́чне ~ = canonical equation
~ Карно́-Кла́узіуса = Carnot-Clausius equation
~ Ка́ртрайта-Літлвуда = Cartwright-Littlewood equation
квадра́тне ~ = quadratic equation
квазидиференці́йне ~ = quasi-differential equation
квазикласи́чне ~ = quasi-classical equation
квазиліні́йне ~ = quasi-linear equation
ква́нтове кінети́чне ~ = quantum kinetic equation
Ке́йсове ~ = Keyes equation
~ Ке́лена-Сима́нзика = Callan-Symanzik equation
Ке́лендерове ~ = Callendar equation
Ке́лоґове ~ = Kellogg equation
Ке́л(ь)вінове ~ = Kelvin equation
Ке́плерове ~ = Kepler equation
Кі́лінґове ~ = Killing equation
Кі́рхгофове ~ = Kirchhoff equation
~ Кистяко́вського-Фі́штайна = Kistiakowsky-Fishtine equation
~ кінема́тики = kinematic equation
кінемати́чне ~ = kinematic equation
~ кіне́тики = 1. kinetic equation 2. (хемічної) chemical kinetic equation 3. (ядерного реактора) reactor-kinetics equation
кінети́чне ~ = 1. kinetic equation 2. (для хвиль) wave kinetic equation 3. (для швидкости реакції, х.) (reaction-)rate equation
~ Клапейро́на-Кла́узіуса = Clausius-Clapeyron equation
Клапейро́нове ~ = Clapeyron equation
класи́чне ~ = classical equation
~ Кла́узіуса-Клапейро́на = Clausius-Clapeyron equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті = Clausius-Mosotti equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz equation
Кла́узіусове ~ = Clausius equation
~ Клеро́ = Clairaut equation
Климонто́вичеве ~ = Klimontovich equation
~ Кля́йна-Ґо́рдона = Klein-Gordon equation
~ колива́нь = equation of oscillations; (струни) equation of string vibrations
ко́лірне ~ = color equation
ко́мплексно спря́жене ~ = complex conjugate equation
~ конве́кції = convection equation
~ Ко́нвела-Ва́йскопфа = Conwell-Weisskopf equation
~ ко́нтурних стру́мів = loop-current [mesh-current] equation
~ Ко́ртевеґа-де Ври́за = Korteweg-de-Vries [KdV] equation
Ко́улбрукове ~ = Colebrook equation
~ Коші́-Ри́мана = Cauchy-Riemann equation
~ Кра́скала-Ка́лсруда = Kruskal-Kulsrud equation
~ криво́ї = equation of a curve; (природне) natural equation of a curve
крити́чне ~ = (яф) critical equation
~ крити́чного ста́ну = (реактора) critical equation
~ Кро́ко = Crocco equation
кубі́чне ~ = cubic equation
~ Лавре́нтьєва = Lavrent’ev equation
Лаґе́рове ~ = Laguerre equation
Лаґра́нжове ~ = Lagrange equation
~ Лале́ску-Піка́ра = Lalescu-Picard equation
~ Ламе́ = Lamé equation
Ла́ндонове ~ = London equation
Ланжеве́нове ~ = Langevin equation
Лапла́сове ~ = Laplace equation
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лежа́ндрове ~ = Legendre equation
Ле́нґмюрове ~ = Langmuir equation
Лієна́рове ~ = Lienard equation
лінеаризо́ване ~ = linearized equation
~ лі́нзи = lens equation
ліні́йне ~ = linear [simple] equation
ліні́йно незале́жні ~ = linearly independent equations
~ Лі́пмана-Шві́нґера = Lippmann-Schwinger equation
Ліуві́леве ~ = Liouville equation
логаритмі́чне ~ = logarithmic equation
Ло́ндонове ~ = див. Ландонове ~
~ Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant equation
Ло́ренцове ~ = (тв) Lorentz equation
~ Ло́у = Low equation
~ Люїльє́ = l’Huilier equation
~ Ля́уе = Laue equation
~ магнетогідродина́міки = magnetohydrodynamic equation
~ магнетоста́тики = magnetostatic equation
Ма́єрове ~ = Mayer equation
Маклео́дове ~ = Macleod equation
макроскопі́чне ~ = macroscopic equation
Ма́ксвелові ~ = Maxwell equations
~ математи́чної фі́зики = equations of mathematical physics
матерія́льне ~ = constitutive equation
ма́тричне ~ = matrix equation
~ Матьє́ = Mathieu equation
~ межі́ = equation of a boundary
~ межі́ по́ділу фаз = equation of an interface
~ Ме́сі-Мо́ра = Massey-Mohr equation
метациклі́чне ~ = metacyclic equation
~ Меще́рського = Meshchersky equation
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grüneisen equation
мікроскопі́чне ~ = microscopic equation
~ мілко́ї води́ shallow-water equation
мініма́льне ~ = minimal equation
~ мініма́льної пове́рхні = minimal-surface equation
~ мно́жника = (для еліптичних функцій) multiplicator equation
моде́льне ~ = model equation
~ моме́нтів = momental equation
Мо́рґанове ~ = Morgan equation
Мо́рсове ~ = Morse equation
набли́жене ~ = approximate equation
наванта́жене інтеґра́льне ~ = loaded integral equation
~ Нав’є́ = Navier equation
~ Нав’є́-Сто́кса = Navier-Stokes equation
~ на вла́сні зна́чення = eigenvalue equation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order equation
~ найви́щого сте́пеня = (the) highest-degree equation
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order equation
~ найни́жчого сте́пеня = (the) lowest-degree equation
напівемпі́ричне ~ = semiempirical equation
натура́льне ~ (криво́ї) = natural equation (of a curve)
неви́значене ~ = indeterminate equation
Нее́льове ~ = Néel equation
незале́жні ~ = independent equations
незвідне́ ~ = irreducible equation
незгі́дні ~ = incompatible [inconsistent] equations
незче́плені ~ = disconnected, [decoupled] equations
~ неідеа́льного га́зу = nonideal gas [Van der Waals] equation
неінтеґро́вне ~ = nonintegrable equation
Не́йманове ~ = 1. (для функції статистичної вибірки) Neyman equation 2. (для поліномів) див. Нойманове ~
неліні́йне ~ = nonlinear equation
~ неліні́йної струни́ = nonlinear string equation
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous] equation
~ непере́рвности = continuity equation, equation of continuity
непо́вне ~ = incomplete equation; (квадратне) pure quadratic equation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic equation
Не́рнстове ~ = Nernst equation
нерозв’я́зане ~ = unsolved equation
нерозв’я́зне ~ = unsolvable equation; equation incapable of solution
~ нерозри́вности = continuity equation, equation of continuity
несполу́чені ~ = disconnected [decoupled] equations
нестаціона́рне ~ = time-dependent equation
несумі́сне ~ = див. незгідне ~
несупере́чливе ~ = consistent equation
~ ни́жчого поря́дку = lower-order equation (ніж – than)
Но́йманове ~ = (для поліномів) Neumann equation
~ ни́жчого сте́пеня = lower-degree equation (ніж – than)
Но́рдгаймове ~ = Nordheim equation
норма́льне ~ = normal [standard] equation
обе́рнене ~ = reciprocal equation
~ обе́рнених годи́н = (яф) inhour equation
однови́мірне ~ = one-dimensional equation
одногрупове́ ~ = (яф) one-group equation
однорі́дне ~ = homogeneous equation
одночасти́нко́ве ~ = one-particle equation
~ О́йлера-Лаґра́нжа = Euler-Lagrange equation
О́йлерове ~ = Euler equation
~ О́мнеса-Мусхелішві́лі = Omnes-Muskhelishvili equation
О́нзаґерове ~ = Onsager equation
опера́торне ~ = operator equation
~ О́рнштайна-У́ленбека = Ornstein-Uhlenbeck equation
основне́ ~ = basic [fundamental] equation; (даного підходу) master equation
параболі́чне ~ = parabolic equation
~ параболі́чного ти́пу = parabolic-type equation
параметри́чне ~ = parametric equation
~ Па́улі = Pauli equation
~ Па́улі-Ва́йскопфа = Pauli-Weisskopf equation
Пе́лове ~ = Pell equation
~ Пенлеве́ = Painlevé equation
~ перено́шення = transport [transfer] equation; (заряду) charge-transport equation; (нейтронів) neutron-transport equation; (проміння) radiative-transfer equation; (тепла) heat-transfer [thermal transport] equation
~ перетво́рення = transformation equation
~ перехо́ду = 1. transition equation 2. (зшивання розв’язків) joint [joining] equation
перетво́рене ~ = transformed [modified] equation
~ пе́ршого поря́дку = first-order equation
~ пе́ршого сте́пеня = linear equation
~ п’єзотропі́ї = equation of piezotropy
підсумко́ве ~ = (х.) overall equation
Пі́пардове ~ = Pippard equation
~ плинодина́міки = equation of fluid dynamics; hydrodynamic equation
~ площини́ = equation of a plane
~ пове́рхні = equation of a surface
по́вне ~ = complete equation
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic equation
показнико́ве ~ = exponential equation
По́кел(ь)сове ~ = Pockels equation
полігармоні́чне ~ = polyharmonic equation
полікалори́чне ~ = polycalorific equation
поліно́мне ~ = polynomial equation (степеня n, n-го степеня – of the nth degree, of degree n)
польове́ ~ = field equation
~ поря́дку = n equation of order n, nth-order equation
~ пото́ку = flow equation
~ по́хибок = error equation
початко́ве ~ = original [input] equation
~ поши́рювання = propagation equation
~ поши́рювання тепла́ = heat equation
~ правдоподі́бности = likelihood equation
приро́дне ~ криво́ї = natural equation of a curve
~ при́ростів = incremental equation
~ прогина́ння ба́лки = beam equation
~ проєкти́вности = equation of projectivity
~ Про́ка = Proca equation
про́сте́ ~ = (для розв’язування) simple equation
~ прямо́ї = equation of a straight line; (з кутовими коефіцієнтами) slope-intercept equation (of a line); (у відтинках) intercept equation (of a line); (що проходить через дві (задані) точки) two-point equation (of a line)
~ Пуанкаре́ = Poincaré equation
Пуазе́йлеве ~ = Poiseuille equation
Пуасо́нове ~ = Poisson equation
Пфа́фове ~ = Pfaffian equation
~ п’я́того сте́пеня = quintic (equation)
радіолокаці́йне ~ = radar equation
радія́льне ~ = radial equation
~ Рари́ти-Шві́нґера = Rarita-Schwinger equation
Ра́утове ~ = Routh equation
~ реа́кції = equation of a reaction
~ реґре́сії = regression equation
~ резона́нсу = resonance equation
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh equation
~ релакса́ції = relaxation equation
релятивісти́чне ~ = relativistic equation
~ Ре́нкена-Юґо́ніо = Rankine-Hugoniot equation(s)
реологі́чне ~ = rheological equation
Ри́дберґове ~ = Rydberg equation
~ рівнова́ги = equation of equilibrium, equilibrium equation; balance equation
~ рівноде́ння = equinox equation
різнице́ве ~ = (finite-)difference equation
різнице́во-диференці́йне ~ = difference-differential equation
~ Рика́ті = Riccati equation
~ Ри́чардсона-Ду́шмена = Richardson-Dushman equation
річне́ ~ = (астр.) annual equation
~ Ри́чі = Ricci equation
розв’я́зане ~ = solved equation
розв’я́зне ~ = solvable equation; (в радикалах) equation solvable by radicals; (несуперечливе) consistent equation
розмі́рнісне ~ = dimensional equation
~ ро́змірности = dimensionality equation
~ розчи́нности = solubility equation
~ ро́сту трі́щини = crack growth (rate) law
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ ру́ху equation of motion (у зовнішньому полі – in an external field)
~ Са́га = Saha equation
~ Сака́ти-Такета́ні = Sakata-Taketani equation
самоспря́жене (диференці́йне) ~ = self-adjoint (differential) equation
самоузгі́днене ~ = self-consistent equation
самоузго́джене ~ = self-consistent equation
Све́дберґове ~ = Svedberg equation
~ сві́тла = equation of light
світлове́ ~ = equation of light
секуля́рне ~ = secular equation
~ Се́ленґута-Ґе́рцеля = Selengut-Goertzel equation
симетри́чне ~ = reciprocal equation
синґуля́рне ~ = singular equation
си́нус-Ґо́рдон ~ = sine-Gordon equation
скаля́рне ~ = scalar equation
складне́ ~ = (для розв’язування) complicated equation
~ скла́ду = (суміші) constitution equation
спіно́рне ~ = spinor equation
сполу́чені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
спро́щене ~ = simplified equation
спря́жене ~ = adjoint equation; (комплексно) complex conjugate equation
~ ста́ну = equation of state; (усталеного) steady-state equation; (електродинамічне) constitutive equation; (термодинамічне) thermodynamic equation of state; (газу) gas law; (ідеального) ideal gas equation/law; (в моделі твердих кульок) hard-sphere equation of state
~ стати́чної рівнова́ги = static-equilibrium equation
стаціона́рне ~ = time-independent [stationary] equation
~ сте́пеня n = [n-го сте́пеня] equation of degree n, nth-degree equation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric equation
Сто́ксове ~ = Stokes equation
стохасти́чне ~ = stochastic equation; (диференційне) stochastic differential equation; (інтеґральне) stochastic integral equation
~ структу́ри = 1. structure equation (неперервної групи – of a continuous group) 2. (складу суміші тощо) constitution equation
~ струни́ = equation of a string
сумі́сні ~ = compatible [consistent] equations
~ схо́дження з орбі́ти = deorbit equation
~ Така́ґі = Takagi equation
телегра́фне ~ = telegraph(y) equation
те́нзорне ~ = tensor equation
~ теплово́го бала́нсу = heat-balance equation
~ теплоо́бміну heat transfer equation
~ теплопрові́дности = heat-conduction [thermal-conductivity] equation
~ термодина́міки = equations of thermodynamics
термодинамі́чне ~ = thermodynamic(al) equation; (стану) thermodynamic equation of state
~ термолюмінесце́нції = thermoluminescence equation; (першого/другого порядку) first-order/second-order thermoluminescence equation(s)
термохемі́чне ~ = thermochemical equation
~ То́маса-Фе́рмі = Thomas-Fermi equation
тото́жне ~ = identity див. тж тотожність
то́чно розв’я́зне ~ = exactly solvable equation
~ траєкто́рії path equation
транспоно́ване ~ = transposed equation
тра́нспортне ~ = transport equation
трансценде́нтне ~ = transcendental equation
~ тре́тього сте́пеня = cubic equation
триви́мірне ~ = three-dimensional equation
тригонометри́чне ~ = trigonometric equation
~ Трико́мі = Tricomi equation
трихромати́чне ~ = trichromatic equation
тричле́нне ~ = trinomial equation
~ трьох моме́нтів = (мех.) three-moment equation
~ трьох тіл = three-body equation
узага́льнене ~ = generalized [extended] equation
ультрагіперболі́чне ~ = ultrahyperbolic equation
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic equation
умо́вне ~ = conditional equation
~ у скінче́нних різни́цях = finite-difference equation
~ уста́леного ста́ну = steady-state equation
~ Фадде́ева = Faddeev equation
фа́зове ~ = phase equation
~ фа́зової рівнова́ги = phase-equilibrium equation
Фа́нінґове ~ = Fanning equation
~ Фа́улера-Но́рдгайма = Fowler-Nordheim equation
феноменологі́чне ~ = phenomenological equation
Фі́кове ~ = Fick equation
~ Фо́кера-Пла́нка = Fokker-Planck equation
Фредго́льмове ~ = Fredholm equation
Фре́ліхове ~ = Fröhlich equation
Фра́нклінове ~ = Franklin equation
Френе́леве ~ = Fresnel equation
~ Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла = Frenkel-Halsey-Hill isotherm equation
Фро́йндліхове ~ = Freundlich equation
Фу́ксове ~ = Fuchsian (differential) equation
фундамента́льне ~ = basic [fundamental] equation
функціона́льне ~ = functional equation
~ Фур’є́ = Fourier equation
~ характери́стик = characteristic equation
характеристи́чне ~ = characteristic [eigenvalue] equation
хвильове́ ~ = wave equation; (кінетичне) wave kinetic equation
хемі́чне ~ = chemical equation
~ хемі́чної кіне́тики = chemical kinetic equation
~ хемі́чної реа́кції = chemical equation, equation of a chemical reaction; (для швидкости реакції) (reaction-)rate equation
~ хемі́чної рівнова́ги = equation of chemical equilibrium
~ хо́ду про́меня = ray-tracing equation
хромати́чне ~ = color equation
хроматографі́чне ~ = chromatographic equation
циліндри́чне ~ = cylindric equation
~ Чапли́гіна = Chaplygin equation
n-части́нко́ве ~ = n-particle equation
часозале́жне ~ = nonstationary [time-dependent] equation
часонезале́жне ~ = stationary [time-independent] equation
~ ча́су = equation of time
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog equation
~ Че́пмена-Колмого́рова = Chapman-Kolmogorov equation
Че́пменове ~ = Chapman equation
~ четве́ртого сте́пеня = quartic (equation); biquadratic (equation)
числове́ ~ = numerical equation
Шва́рцшильдове ~ = Schwarzschild equation
~ шви́дкости реа́кції = (х.) rate equation, rate law of reaction
~ шви́дкости ро́сту трі́щини = crack growth-rate law
~ шо́стого сте́пеня = sextic (equation)
Шре́динґерове ~ = Schrödinger equation; (нелінійне) nonlinear Schrödinger equation
Ю́нґове ~ = Young equation
~ я́дерної/ядро́вої реа́кції = nuclear-reaction equation, equation of a nuclear reaction
~ Яко́бі = Jacobi equation
~ я́нґа-Мілза = Yang-Mills equation
ро́зв’яз|ок (-зку) solution □ знайти́ ~ (рівняння/задачі) to solve (an equation/a problem), to find a solution (of an equation/a problem); зшити —ки to join [match] solutions (на межі – at the boundary); шука́ти ~ у фо́рмі (чогось) to seek (for) the solution of the form (of); (той) що ма́є ~ solvable
автомоде́льний ~ = self-similar solution
аналіти́чний ~ = analytical solution
асимптоти́чний ~ = asymptotic solution
асимптоти́чно стійки́й ~ = asymptotically stable solution
багатосоліто́нний ~ = multisoliton solution
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle solution
~ Бусине́ска-Па́пковіча = Boussinesq-Papkovich solution
варіяці́йний ~ = variation(al) solution
ве́рхній ~ = maximum solution
випадко́вий ~ = random solution
випереджа́льний фундамента́льний ~ = forward fundamental solution
~ відпові́дного однорі́дного диференці́йного рівня́ння = (даного неоднорідного рівняння) complementary function
власти́вий ~ = eigensolution
вла́сний ~ = eigensolution
~ Гале́ркина = [Ґальо́ркіна] Galerkin solution
гладе́нький ~ = smooth solution
графі́чний ~ = graphic solution
двопара́метровий ~ = two-parameter solution
двопері́одний ~ = double-periodic solution
дисипати́вний ~ = dissipative solution
~ диференці́йного рівня́ння = integral [solution] of a differential equation
ду́же слабки́й ~ = (узагальнений) very feeble (generalized) solution
Е́вал(ь)дів ма́ятниковий ~ = Ewald pendulum solution
єди́ний ~ = unique solution
зага́льний ~ = general [complete] solution; complete integral/primitive; (однорідного рівняння) general solution of a homogeneous equation; (однорідного рівняння, що відповідає даному неоднорідному рівнянню) complementary function
~ зада́чі = solution of/to a problem
збу́рений ~ = perturbed solution
знормо́ваний ~ = normalized solution
зши́тий ~ = joined solution
інстанто́нний ~ = instanton solution
ітераці́йний ~ = iterative solution
квазиперіоди́чний ~ = quasi-periodic solution
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary solution
~ Ке́ра-Нью́мена = Kerr-Newman solution
кі́нковий ~ = kink solution
кінце́вий ~ = final solution
ліні́йно незале́жні —ки = linearly independent solutions
локалізо́ваний ~ = localized solution
лока́льний ~ = local solution
максима́льний ~ = maximum solution
~ Мата́но-Бо́льцмана = Matano-Boltzmann solution
мініма́ксовий ~ = minimax solution
мініма́льний ~ = minimum solution
моделенезале́жний ~ = model-independent solution
моде́льний ~ = model solution
набли́жений ~ = approximate solution
недисипати́вний ~ = nondissipative solution
незбу́рений ~ = unperturbed solution
ненульови́й ~ = nontrivial [nonzero] solution
неоднозна́чний ~ = ambiguous solution
непере́рвний ~ = continuous solution
нереґуля́рний ~ = irregular solution
нескінче́нний ~ = infinite solution
нестаціона́рний ~ = time-dependent solution
нестійки́й ~ = unstable solution
нетривія́льний ~ = nontrivial solution
ни́жній ~ = minimum solution
нормо́ваний ~ = normalized solution
нульови́й ~ = trivial [zero] solution
обме́жений ~ = bounded solution (згори/знизу – from above/below)
одна́ко́ві --ки = similar solutions
однозна́чний ~ = unambiguous solution
окре́мий ~ = particular solution
оптима́льний ~ = optimum solution
особли́вий ~ = singular solution
осцилівни́й ~ = oscillating solution
осциляці́йний ~ = oscillating solution
~ Па́пковіча-Но́йбера = Papkovich-Neuber solution
параметри́чний ~ = parametric solution
перенормо́ваний ~ = renormalized solution
періоди́чний ~ = periodic solution
пертурбаці́йний ~ = perturbation solution
по́вний ~ = complete solution
поліно́мний ~ = polynomial solution
~ пробле́ми = solution of a problem
промі́жни́й ~ = intermediate solution
~ Ра́йснера-Но́рдштрома = Reissner-Nordstrom solution
реґуля́рний ~ = regular solution
~ рівня́ння = solution of/to an equation; root of an equation
різнице́вий ~ = difference solution
—ки Ро́бертсона-Во́лкера = Robertson-Walker solutions
розри́вний ~ = discontinuous solution
самоподі́бний ~ = self-similar solution
самоузго́джений ~ = self-consistent solution
сепара́бельний ~ = separable solution
си́льний ~ = strong solution
синґуля́рний ~ = singular solution
скінче́нний ~ = finite solution
скінченнорізнице́вий ~ = finite-difference solution
слабки́й ~ = weak solution; (узагальнений) feeble (generalized) solution
соліто́нний ~ = soliton solution
солітоноподі́бний ~ = soliton-like solution
стаціона́рний ~ = time-independent [stationary] solution
стійки́й ~ = stable solution
Сто́ксів ~ = Stokes (water-wave) solution
сторо́нній ~ extraneous solution/root □ відки́нути сторо́нній ~ = to reject an extraneous root
стро́гий ~ = rigorous solution
то́чний ~ = exact solution; (аналітичний) strict solution
тривія́льний ~ = trivial solution
~ у вну́трішній о́бласті = internal solution
~ у вузько́му се́нсі/розумі́нні = strict integral/solution
~ у зо́внішній о́бласті = external solution
~ у квадрату́рах = solution by quadratures
умо́вно періоди́чний ~ = conditionally-periodic solution
~ у радика́лах = solution by radicals
~ у фо́рмі поліно́ма = polynomial solution
факторизо́вний ~ = separable solution
форма́льний ~ = formal solution
Фри́дманів ~ = Friedmann solution
фундамента́льний ~ = fundamental solution
характеристи́чний ~ = characteristic solution
цілко́м нестійки́й ~ = totally unstable solution
цілко́м стійки́й ~ = totally stable solution
цілочислови́й ~ = integer solution
часонезале́жний ~ = time-independent solution
часозале́жний ~ = time-dependent solution
части́нний ~ = particular solution
числови́й ~ = numerical solution
Шва́рцшильдів ~ = Schwarzschild solution
розв’я́зування//розв’яза́ння 1. (матем.) (дія) solving (задачі – a problem); (диференційного рівняння тж) integration 2. (завершена дія) solution (задачі – of a problem)
~ диференці́йного рівня́ння = integration of a differential equation, integrating a differential equation
~ ме́тодом спроб і помило́к = trial-and-error solution
~ ме́тодом послідо́вних набли́жень = solution by successive approximations
~ ме́тодом тео́рії збу́рень = perturbation solution

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

інтеграл,~а integral
визначальний і. definite integral
власний і. proper integral
двократний і. || подвійний i. two-fold integral, double integral
еліптичний і. elliptic integral
загальний і. complete integral, general solution
і. від показникової функції exponential integral
і. від тригонометричної функції trigonometric integral
і. від функції дійсної змінної real integral
і. диференційного рівняння primitive integral, solution of differential equation
і. дії action integral
і. дробового порядку fractional integral
і. Дюамела Duhamel integral
і. енергії energy integral
і. з нескінче́нною межею infinite integral
і. згортки convolution integral
і. імовірності probability integral
і. (імовірності) помилок error function || erf, error function integral || erfi
і. Коші Cauchy integral
і. по об’єму volume integral, space integral, integral (taken) over space
і. по поверхні surface integral
і. Рімана Riemann integral
і. роботи work integral
і. розсіяння scattering integral
і. у часі time integral
і. Френела Fresnell integral
і. Фур’є Fourier integral
і. Якобі Jacobi integral
коловий і. circuital integral; (інтеграл по замкнутому контуру) integral (taken) round closed circuit
контурний і. contour integral, circulatory integral
кореляційний і. correlation integral; n-кратний і. n-fold (multiple) integral
кратний і. multiple integral
криволінійний і. contour integral
лінійний і. line integral
мультиплікативний і. multiplicative integral
невизначений і. indefinite integral
невласний і. improper integral
повний і. complete integral
повторний і. iterated integral, repeated integral
подвійний і. double integral
потрійний і. triple integral
спільний і. general integral
трикратний інтеграл threefold (iterated) integral
фазовий і. phase integral
частковий і. particular integral, partial solution (of differential equation)
порядок,~дка order, sequence; degree мат; (числа) exponent, power; (операцій) procedure; (упорядкованість) organization, arrangement
абетковий п. alphabetical order
зворотний п. inverse (order), inversion; (обходу вершин графа) postorder; reverse order фіз
орієнтаційний п. orientational order
попередній п. preliminary order
п. аберації order of aberration
п. алгебричної кривої order of algebraic curve
п. величини order of magnitude
п. визначника degree of determinant, order of determinant
п. виконання execution order; (певних дій) procedure
п. виконання арифметичних дій order of evaluation, hierarchy of arithmetic operations
п. відбиття order of reflection
п. вмикання order of connection, switching sequence
п. гармоніки harmonic index
п. диференційного рівняння order of differential equation, degree of differential equation
п. дифракції diffraction order
п. елемента групи period of group element
п. звертання order of access
п. інтерференції order of interference
п. коливань (у п’єзоелектричному резонаторі) overtone order
п. кривої order of curve, degree of curve
п. нескінче́нно малої величини order of infinitesimal
п. обслуговування service procedure
п. показника order of index, order of exponent
п. послідовності sequence order
п. похідної order of derivative
п. пріоритетів priority sequence
п. точності order of accuracy
п. перемеження фаз phase sequence
п. числа || показник степеня exponent (of power), (index of a) power; exponent (of number); number exponent
трансляційний п. || п. трансляції translational order фіз
феромагнетний п. ferromagnetic order
рівняння equation
біквадратне р. biquadratic (equation), quartic equation
векторне р. vector equation
вихідне р. input equation, original equation
диференційне р. differential equation
диференційне р. в повних диференціалах exact differential equation, exact equation
диференційне р. в часткових похідних partial differential equation
диференційне р. другого порядку second-order differential equation
диференційне р. керування control differential equation
диференційно-різницеве р. differential-difference equation
емпіричне р. empirical equation
звичайне диференційне р. ordinary differential equation
інтегральне р. integral equation
інтегральне р. першого роду integral equation of first kind
інтегральне р. Фредгольма Fredholm integral equation
калібрувально-інваріантне р. gauge-invariant equation
канонічне р. canonical equation
квадратне р. quadratic equation
кінетичне р. kinetic equation
ко́лірне р. colour equation
лінійне р. linear equation
логарифмічне р. logarithmic equation
масштабне р. transformation equation
матричне р. matrix equation
машинне р. machine equation
неповне квадратне р. pure quadratic (equation), incomplete quadratic (equation)
однорідне р. homogeneous equation
операторне р. operator equation
основне р. basic equation, fundamental equation
основне р. гідролокації sonar equation
основне р. дальності дії РЛК станції radar range equation
основне р. радіолокації (fundamental) radar equation
основне р. радіолокації для вільного простору free-space radar equation
параметричне р. parametric(al) equation
повне квадратне р. affected quadratic (equation), general form of quadratic (equation)
р. адіабати adiabatic equation
р. Айнштайна для зовнішнього фотоефекту Einstein photoelectric equation
р. балансу balance equation
р. Бернулі Bernoulli’s theorem
р. Больцмана Boltzmann equation
р. в повних диференціалах total equation, exact differential equation
р. Ван-дер-Ваальса Van der Waal’s equation
р. вихоровості vorticity equation
р. віддаленості лазера laser remoteness equation, laser distance equation
р. віддаленості радіолокації radar (range) equation, radar (distance) equation
р. вузлових напруг || р. вузлових потенціялів nodal-voltage equation
р. Гамілтона Hamilton canonical equation (of motion)
р. дифузії diffusion equation
р. з розділюваними змінними equation with separable variables
р. з часозалежними коефіцієнтами time-dependent equation
р. збереження conservation equation
р. збереження енергії energy conservation equation
р. зв’язку coupling equation; constraint equation мех
р. змінного струму equation for an alternating current
р. змішаного типу equation of mixed type
р. Клапейрона Clapeyron equation
р. коливань oscillation equation
р. коливань струни oscillation-of-string equation
р. контурних струмів mesh-current equation
р. корисної потужності output equation
р. кривої equation of curve
р. лінзи lens equation
р. магнетостатики magnetostatic equation
р. Максвела Maxwell’s equation
р. максимальної віддалі equation for maximum distance
р. неперервності continuity equation
р. параболічного типу parabolic equation
р. перенесення transport equation, transfer equation
р. перетворення transformation equation фіз
р. першого порядку first-order equation
р. першого степеня simple equation, linear equation
р. повідомлення message equation
р. поля field equation
р. n-го порядку n-order equation, n-degree equation
р. потенціялів potential equation
р. правдоподібності likelihood equation
р. прямої straight-line equation, equation of line мат
р. Пуасона Poisson equation
р. регресії regression equation
р. резонансу resonance equation
р. рівноваги equilibrium equation
р. розмірностей dimensional equation, dimensionality relationship
р. спостереження observation equation
р. стану equation of state
р. стану динамічної системи dynamic system equation of state
р. степеня n n-degree equation
р. теплового балансу heat balance equation
р. теплопровідності heat (conduction) equation, heat transfer equation
р. термолюмінесценції thermoluminescence equation
р. у полярних координатах equation in polar coordinates
р. у скінче́нних різницях difference equation
р. у частинних похідних partial derivatives equation
р. узгодження кольорів colour match equation
р. ходу променя ray-tracing equation
р. чотириполюсника quadripole equation
розрахункове р. design equation
скалярне р. scalar equation
спряжене р. adjoint equation
степеневе р. exponential equation
стохастичне диференційне р. stochastic differential equation
сумарно-різницеве р. sum-difference equation
телеграфне р. telegraph(er’s) equation
тензорне р. tensor equation
точне р. exact equation
трансцендентне р. transcendental equation
тригонометричне р. trigonometric(al) equation
узагальнене р. радіолокації generalized radar equation
укорочене хвильове р. reduced wave equation
характеристичне р. characteristic equation
хвильове р. wave equation