Знайдено 32 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «define» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

define [dɪˈfaɪn] v (past і p. p. defined, pres. p. defining)
1. визначати, давати визначення;
  to ~ a concept давати визначення поняттю;
2. давати характеристику; визначати, встановлювати;
  to ~ one’s position висловити своє відношення;
  to ~ a problem формулювати задачу;
3. встановлювати; окреслювати;
  to ~ a term встановити термін;
  to ~ smb’s duties окреслити коло чиїхсь обов’язків; встановлювати межі.
position [pɘˈzɪʃ(ɘ)n] n

  to define one’s ~ визначити свою точку зору;
strictly [ˈstrɪktlɪ] adv

  to define one’s terms ~ точно визначити свої умови;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

визначати, визначити 1. (встановлювати) to determine, to fix;
~ міру покарання to fix a punishment;
~ місцеперебування to determine the location;
~ день зборів to fix a meeting day;
2. (розкривати сутність) to define.
уточнювати, уточняти, уточнити to specify, to make more precise/exact, to define more accurately/precisely.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

define = [dɪ'faɪn] озна́чувати/озна́чити; дефініюва́ти // to ~ more accurately да́ти точні́ше озна́чення; озна́чити точні́ше, уточни́ти озна́чення; let us ~ (smth) введі́мо озна́чення (чогось); to ~ a problem формулюва́ти/сформулюва́ти зада́чу
statement = ['steɪtmənt] 1. ви́слів; пропози́ція, тве́рдження; опера́тор 2. висло́влювання/ви́словлення; формулюва́ння/сформулюва́ння (зокрема задачі)

• define file ~
= опера́тор визнача́ння фа́йлу

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

define озна́чувати//озна́чи́ти, дава́ти//да́ти озна́чення (in terms of – через щось, у термінах чогось) ■ to ~ more accurately уточни́ти [да́ти точні́ше] озна́чення
[dɪ'faɪn]
position 1. пози́ція || позиці́йний 2. мі́сце; поло́ження; місцеперебува́ння 3. пози́ція, ду́мка, підхі́д, то́чка зо́ру ■ to define one’s ~ (concerning smth) визнача́ти своє́ ста́влення (до чогось) [свою́ пози́цію (щодо чогось)] 4. поса́да ■ be in a ~ to do smth ма́ти змо́гу щось зроби́ти 5. розташо́вувати//розташува́ти, розмі́щувати//розмісти́ти 6. встано́влювати//встанови́ти в за́дане поло́ження 7. визнача́ти//ви́значити мі́сце (перебува́ння); локалізо́вувати//локалізува́ти

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

назива́ти//назва́ти 1. (давати назву) name, call, denominate; (статті тощо) entitle 2. (вводити означення) define 3. (посилатися) call (smth), refer to (as) 4. (позначати) denote (as, by)
озна́чення 1. (дія) див. озна́чування 2. (дефініція) definition ▪ за —м by definition, definitionally; да́ти ~ to define (через, у термінах – in terms of); уточни́ти ~ to define more accurately
озна́чувати//озна́чи́ти (давати означення) define, give a definition (через щось, у термінах чогось – in terms of smth)
пози́ці|я 1. position 2. (місцеперебування) site; location 3. (пункт у переліку) item 4. (погляд) standpoint 5. (ставлення) attitude (до – to, towards) ▪ визнача́ти (свою́) —ю to define (one’s) position (щодо чогось – concerning smth)
ста́влення attitude (до – to, towards); treatment (of) ▪ ви́значити своє́ ~ to define one’s position (до чогось – concerning smth)
то́ч|ка 1. (матем.) point ▪ в —ці a at point a; в ко́жній —ці, за —ками (точково) pointwise; на́вко́ло [в о́колі] —ки about/around a point; прохо́дити че́рез —ку to pass [go] through a point; що не ма́ють спі́льної —ки (про прямі) nonconcurrent; нане́сти —ку (на графіку) to plot a point; наносити —ки́ (одну за одною) to plot (a curve) point by point 2. (місце) place 3. (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) point 4. (крапка) dot 5. (цятка) spot, speck

~ зо́ру (позиція) point of view, viewpoint, standpoint, position; (супротивна) counterview; (думка) reason ▪ ви́значити свою́ —ку зо́ру = to define one’s position (щодо чогось – concerning smth)
уто́чнювати//уточни́ти 1. (розрахунки) correct, make corrections, calculate more accurately 2. (міряння) measure more precisely, make [render] more precise 3. (означення) define more accurately 4. (дані тощо) update 5. (конкретизувати) specify 6. (методику, підхід) refine 7. (застерігати) qualify

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

329 define and implement a policy
визначати і реалізовувати політику
[fr] définir et mettre en œuvre la politique
[de] Politik festzulegen und auszuführen

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

дефіні́ція (-ії) f definition;
  дефініюва́ти (-ію́ю, -ію́єш) I vt to define, clarify.
окре́слити (-лю, -лиш) P vt; окре́слювати (-люю, -люєш), окресля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to outline, delineate, sketch; to define, determine.
опреділи́ти (-ілю́, -і́лиш) P vt = ви́значити; опреділя́ти (-я́ю, -я́єш) I vt = визнача́ти, to define, determine, denote, indicate.
установи́ти (-овлю́, -о́виш) P vt; установля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to institute, establish, settle; to arrange, order, ordain, appoint; to define; to determine:
  установи́ти пра́во (зако́н), to enact a law;
  установи́ти поря́док, to establish order;
  установи́ти систе́му, to found a system.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

визнач||ати, ~ити дієсл. (встановлювати) to determine, to fix; (розкривати сутність) to define
концепт ім. ч. concept

визначати (формулювати) ~ to define (to formulate) a concept.
самовизначатися дієсл. to define one’s position.
територі||я ім. ж. territory, area

визначати договірну ~ю to define the contractual territory.
установ||лювати, ~ити дієсл. (ставити, розміщувати) to place, to put, to set up; (устаткування тощомонтувати) to install, to mount, to fix, to rig up; (наводити, налагоджувати, настроюватина; по) to adjust (to; by), to regulate (to; by), to set (to; by); (здійснювати, організовувати) to organize, to arrange; (вводити в діюнапр., ціни, квоти, тарифи тощо) to establish, to fix; (правила) to lay down; (норму тощо) to set; (визначати, оцінювати) to determine, (особл. оцінювати) to assess, to estimate; (визначати, з’ясовувати, підтверджуватинапр., якість товару тощо) to ascertain; (давати визначення чомусь) to define; (налагоджувативідносини, зв’язки, засновувати) to establish, to institute; (показувати, доводити) to show; (напр., суму, виплачувану за страховим полісом) to adjust; (добиватися здійснення чогось) to establish, to secure, to obtain, to achieve; (характеризувати, давати специфікацію, точно визначати тощо) to specify; (терміни) to establish, to fix
уточн||ювати, ~ити дієсл. to make more precise, to define more precisely/accurately, to elaborate; (з’ясовувати, вивіряти) to clarify, to verify, to find out exactly; (приводити у відповідність, коректувати тощо) to adjust

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

визначати дієсл. = establish; spell out; define; designate; (встановлювати) determine; (обумовлювати) specify;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

quality (qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний
істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту
 • to define ~ = визначати/визначити якість
 • term, terms n ком. 1. строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови
  1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, які стосуються платежу, угоди, заробітної плати, ціни, страхового полісу тощо
 • to define the ~s = визначати/визначити умови
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  define визначати; встановляти; окреслювати

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  оператор,~а

  о. визначення файлів file identification instruction, “define file” statement