Знайдено 21 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «default» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

default = [dɪ'fɔ:lt] 1. уста́вна о́пція, уста́ва (що встановлюється автоматично, якщо не задати змін) || уста́вний (про дію, що її виконує програма, якщо не задати інше) // by ~ без змін, за уста́вою, уста́вно 2. неста́ча // in ~ of за бра́ком, че́рез брак 3. невикона́ння обо́в’язку чи зобов’я́зань
assignment = [ə'saɪnmənt] признача́ння/призна́чення; надава́ння/нада́ння; присво́ювання/присво́єння; закрі́плювання/закрі́плення // ~ by module розпо́діл (програмувальників) за програмо́вими мо́дулями
• address ~
= нада́ння адре́си, адресува́ння
• connector pin ~
= призна́чення штифті́в розні́му
• created ~s
= зро́блені (ви́конані) присво́ювання
• default ~
= уста́вне присво́ювання (якщо не зазначено інакше)
• demand ~
= нада́ння (ресурсу) на вимо́гу
• facilities ~
= розпо́діл ресу́рсів (машини або системи)
• optimal ~
= оптима́льний розпо́діл
• priority ~
= признача́ння (розпо́діл) пріорите́тів
• programming ~
= розпо́діл (робо́ти) програмува́ння
• single ~
= одноразо́ве нада́ння (присво́єння)
• unit ~
= розпо́діл при́строїв
• value ~
= надава́ння зна́чень
attribute = ['ætrɪbju:t] 1. власти́вість, характе́рна озна́ка (ри́са) 2. атрибу́т 3. істо́тна (характе́рна) озна́ка; || [ə'trɪbju:t] надава́ти/нада́ти (певної) власти́вості, припи́сувати/приписа́ти озна́ку; відно́сити/відне́сти (to - до); поя́снювати/поясни́ти (to - чимось) // ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
• ~ of relation
= атрибу́т відно́шення
• access file ~
= атрибу́т до́ступу до фа́йлу
• archive ~
= архі́вний атрибу́т (файлу)
• bundle(d) ~
= умо́вний атрибу́т
• character ~
= атрибу́т си́мвола (колір, тло)
• composite ~
= скла́дений атрибу́т
• data ~
= атрибу́т да́них
• default ~
= уста́вний атрибу́т
• dichotomous ~
= дихотомі́чна власти́вість
• display ~
= екра́нний атрибу́т (колір, яскравість і т. п.)
• drawing ~
= атрибу́т графі́чного виво́дження
• file ~
= атрибу́т фа́йлу
• fill-area ~
= атрибу́т запо́внення о́бласті
• identifying ~
= ідентифікува́льний (розпізнава́льний) атрибу́т
• integer ~
= цілочислови́й атрибу́т
• line ~
= атрибу́т лі́нії; мн. пара́метри лі́нії
• mandatory ~
= обов’язко́вий атрибу́т
• nonmandatory ~
= необов’язко́вий атрибу́т
• null ~
= неви́значений атрибу́т
• prime ~
= перви́нний атрибу́т
• primitive ~
= елемента́рний атрибу́т; приміти́вний атрибу́т
• quantitative ~
= кі́лькісна власти́вість
• rudimentary ~
= залишко́вий (рудимента́рний) атрибу́т
• sampling ~
= вибірко́вий атрибу́т
• search ~
= пошуко́вий атрибу́т
• secondary ~
= втори́нний атрибу́т
• security ~
= атрибу́т секре́тності; атрибу́т тає́мності
• text ~s
= атрибу́ти те́ксту (колір, режим відображення тощо)
condition = [kən'dɪʃn] 1. умо́ва || пристосо́вувати/пристосува́ти до умо́в чи вимо́г // on the ~ that за умо́ви, що, якщо́ ви́конано умо́ву; on/under no ~s за жо́дних умо́в; to meet (satisfy) the ~s задовольня́ти/задовольни́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти/ви́значити (встано́влювати/встанови́ти) умо́ви; under the ~(s) за умо́ви (умо́в); under certain ~s за пе́вних (де́яких) умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих ре́шти умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х умо́в 2. обумо́влювати/обумо́вити // ill ~ed пога́но обумо́влений; well ~ed до́бре обумо́влений 3. ситуа́ція 4. стан; режи́м
• accessory (additional) ~
= додатко́ва умо́ва
• admissibility ~
= умо́ва прийня́тності
• alarm ~
= триво́жна ситуа́ція; крити́чна ситуа́ція
• alert ~
= аварі́йна ситуа́ція
• annihilator ~
= анулюва́льна (скасо́вувальна) умо́ва
• ascending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) висхідно́го ланцюжка́
• associativity ~
= умо́ва асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чна умо́ва
• auxiliary ~
= додатко́ва умо́ва
• boundary ~
= межова́ (крайова́) умо́ва
• busy ~
= стан за́йнятості
• chain ~
= умо́ва обри́ву ланцюга́
• characteristic ~
= характеристи́чна умо́ва
• closure ~
= умо́ва за́мкненості
• coerciveness ~
= умо́ва коерцити́вності
• compatibility ~
= умо́ва згі́дності (сумі́сності)
• compatible ~s
= згі́дні (сумі́сні) умо́ви
• complementing ~
= 1. умо́ва допо́внюваності 2. доповня́льна умо́ва
• conservative ~
= консервати́вна умо́ва
• consistency ~
= умо́ва згі́дності (несупере́чливості)
• context ~
= конте́кстова умо́ва
• continuity ~
= умо́ва непере́рвності, умо́ва нерозри́вності
• contradictory ~
= супере́члива умо́ва
• convergence ~
= умо́ва збі́жності
• coprimality ~
= умо́ва взає́мної простоти́
• deadlock ~
= глуха́ ситуа́ція
• debugging ~s
= режи́м знева́джування (усува́ння по́ми́лок) (у програмах)
• default ~
= уста́вна умо́ва (стан)
• descending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) спадно́го ланцюжка́
• disabled ~
= стан бездія́льності, стан неді́ї
• don’t-care ~
= байду́жа умо́ва; байду́жий стан
• duality ~
= умо́ва дуа́льності
• dynamic ~s
= динамі́чний режи́м
• edge ~
= крайова́ умо́ва
• entry ~
= початко́ва умо́ва
• equability ~
= умо́ва зрівнова́женості
• equilibrium ~
= 1. умо́ва рівнова́ги 2. урівнова́жений стан
• equivalence ~
= умо́ва еквівале́нтності
• equivalent ~s
= еквівале́нтні умо́ви
• error ~
= помилко́ва умо́ва; стан по́ми́лки
• exception ~
= умо́ва ви́никнення винятко́вої ситуа́ції; винятко́ва (особли́ва) ситуа́ція
• exigent ~
= аварі́йна ситуа́ція
• existence ~
= умо́ва існува́ння
• extremum ~
= умо́ва екстре́муму
• exit ~
= умо́ва ви́ходу
• feasibility ~
= умо́ва реалізо́вності (здійсне́нності)
• finiteness ~
= умо́ва скінче́нності (фіні́тності)
• fitting ~
= умо́ва згі́дності
• forcing ~
= лог. примусо́ва умо́ва, фо́рсинг
• formal ~
= форма́льна умо́ва
• full-load ~s
= режи́м по́вного наванта́ження
• general ~
= зага́льна умо́ва
• generalized ~
= узага́льнена умо́ва
• imposed ~
= накла́дена умо́ва
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна умо́ва
• initial ~
= 1. початко́ва умо́ва 2. мн. режи́м початко́вого ста́ну
• insufficient ~
= недоста́тня умо́ва
• integrability ~
= умо́ва інтеґро́вності
• invariance ~
= умо́ва інваріа́нтності
• isomorphism ~
= умо́ва ізомо́рфності
• key ~
= ключова́ (виріша́льна) умо́ва
• limiting ~
= грани́чна умо́ва; обме́жувальна умо́ва
• linear ~
= ліні́йна умо́ва
• Lipschitz ~
= Лі́пшицова умо́ва, умо́ва Лі́пшица
• load ~s
= наванта́жений режи́м
• logical ~
= логі́чна умо́ва
• marginal ~s
= грани́чний режи́м; межови́й режи́м; марґіна́льний режи́м
• Markov ~
= Ма́рковська умо́ва
• match ~
= 1. умо́ва двосполу́чності (паросполу́чності); двосполу́чність 2. умо́ва приста́йності; приста́йність 3. збіг; умо́ва збі́гу 4. умо́ва згі́дності, згі́дність; відпові́дність
• maximum ~
= умо́ва ма́ксимуму
• mild ~
= нежорстка́ (м’яка́) умо́ва
• minimum ~
= умо́ва мі́німуму
• mismatch ~
= 1. умо́ва двонесполу́чності (непаросполу́чності); двонесполу́чність 2. умо́ва неприста́йності; неприста́йність 3. умо́ва не́збігу; не́збіг 4. умо́ва незгі́дності; незгі́дність; невідпові́дність
• mixing ~
= т. ймовір. умо́ва перемі́шування
• necessary ~
= необхі́дна (неодмі́нна) умо́ва
• necessary and sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна) і доста́тня умо́ва
• necessary but not sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна), але́ не доста́тня умо́ва
• normal ~s
= норма́льні умо́ви; норма́льний режи́м
• normality ~
= умо́ва норма́льності
• normalization (normalizing) ~
= нормува́льна умо́ва
• OFF ~
= стан ви́мкнено
• ON ~
= стан уві́мкнено
• operation ~
= 1. робо́чий стан 2. умо́ви пра́ці; робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. умо́ви експлуатува́ння; експлуатаці́йні умо́ви
• operational ~
= працезда́тний стан
• orientability ~
= умо́ва орієнто́вності
• orthogonality ~
= умо́ва ортогона́льності
• orthonormality ~
= умо́ва ортонормо́ваності
• overload ~s
= режи́м переванта́ження
• periodic ~
= періоди́чна умо́ва
• periodicity ~
= умо́ва періоди́чності
• positive ~
= лог. позити́вна умо́ва
• postulated ~
= постульо́вана умо́ва
• prefault ~
= допошко́дний стан (стан перед появою пошкоди) доаварі́йний стан
• ready ~
= стан гото́вності
• reasonable ~
= прийня́тна умо́ва
• redundant ~
= надмі́рна умо́ва
• regular ~
= реґуля́рна умо́ва
• regularity ~
= умо́ва реґуля́рності
• relaxed ~
= посла́блена умо́ва
• resolvent ~
= резольве́нтна умо́ва
• restart ~
= умо́ва реста́рту
• restrictive ~
= обме́жувальна умо́ва
• rigid ~
= жорстка́ умо́ва, жорстка́ вимо́га
• search ~
= умо́ва по́шуку; режи́м по́шуку
• service ~s
= режи́м обслуго́вування
• single-valuedness ~
= умо́ва однозна́чності
• singularity ~
= умо́ва синґуля́рності
• smoothness ~
= умо́ва гла́дкості
• stability ~
= умо́ва сті́йкості
• stable ~
= стійки́й стан
• starting ~
= початко́ва умо́ва
• steady-state ~
= стаціона́рний (уста́лений) режи́м
• sufficient ~
= доста́тня умо́ва
• sufficient but not necessary ~
= доста́тня, але́ не необхі́дна (не неодмі́нна) умо́ва
• supplementary ~
= додатко́ва умо́ва
• symmetry ~
= умо́ва симе́трії
• test ~s
= умо́ви і́спитів, умо́ви тестува́ння
• transversability ~
= умо́ва трансверса́льності
• unacceptable ~
= неприйня́тна умо́ва
• uniqueness ~
= умо́ва єди́ності
• vacuous ~
= лог. поро́жня умо́ва
• wait ~
= стан очі́кування
• weak ~
= слабка́ умо́ва
• weakened ~
= посла́блена умо́ва
• working ~
= 1. робо́чий стан 2. мн. умо́ви пра́ці, робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. мн. умо́ви експлуата́ції, експлуатаці́йні умо́ви
• worst-case ~s
= найгі́рші умо́ви; найгі́рший ви́падок
constructor = [kən'strʌktə] констру́ктор
• base ~
= констру́ктор ба́зового кла́су
• copy-initializer ~
= копіюва́льник-ініціа́тор (конструктор)
• default ~
= уста́вний констру́ктор
• derived ~
= констру́ктор похідно́го кла́су
• object ~
= констру́ктор об’є́кта
copy-initializer = ['kɒpiɪˌnɪʃəlaɪzə] копіюва́льник-аналіза́тор
• default ~
= уста́вний копіюва́льник-аналіза́тор
directory = [daɪ'rɛktəri] 1. дові́дник 2. катало́г; директо́рія // make ~ ство́рювати/створи́ти директо́рію; to travel around the ~ structure ру́хатися багаторі́вневою структу́рою катало́гів; to travel down the ~ прогляда́ти/прогля́нути катало́г згори́ дони́зу; пробі́гти катало́гом, по катало́гу
• base ~
= ба́зова директо́рія (програма)
• boot ~
= заванта́жувальна директо́рія
• child ~
= піддиректо́рія
• contents ~
= зміст; пока́жчик вмі́сту (пам’яті тощо)
• current ~
= пото́чна директо́рія
• database ~
= дові́дник ба́зи да́них
• data ~
= директо́рія ба́зи да́них
• default ~
= уста́вна директо́рія
• home ~
= 1. пе́рший дові́дник (в ієрархічній системі довідників) 2. ба́зова директо́рія
• in ~
= входова́ директо́рія
• login ~
= реєстраці́йна директо́рія
• one-level-up ~
= на оди́н рі́вень ви́ща (ста́рша) директо́рія
• out ~
= виходо́ва директо́рія
• page ~
= директо́рія сторіно́к
• parent ~
= ба́тьківська директо́рія (стосовно розглядуваної)
• root ~
= коре́нева директо́рія; корене́вий дові́дник
• routing ~
= табли́ця маршрутиза́ції
• source ~
= початко́ва директо́рія
• source-statement ~
= директо́рія (словни́к) опера́торів входово́ї мо́ви
• target ~
= директо́рія призна́чення
• user ~
= дові́дник користувача́, вказі́вки користуваче́ві
• working ~
= пото́чний дові́дник; пото́чна директо́рія
drive = [draɪv] 1. за́пуск || вмика́ти/ввімкну́ти; запуска́ти/запусти́ти; вво́дити/вве́сти́ в ді́ю 2. ел. збу́джування/збу́дження || збу́джувати/збуди́ти 3. дисково́д, диск; накопи́чувач // the ~ you will be transferring information to дисково́д, на яки́й ви пересила́тимете інформа́цію 4. руші́й, руші́йний механі́зм; по́від, при́вод, передава́ч
• boot ~
= заванта́жувальний дисково́д (при́стрій)
• cartridge disk ~
= касе́тний накопи́чувач на ди́сках
• cartridge tape ~
= касе́тний накопи́чувач на магне́тній стрі́чці
• correct ~
= потрі́бний дисково́д
• current ~
= акти́вний дисково́д
• default (disk) ~
= уста́вний дисково́д (активний, якщо немає інших вказівок)
• disk ~
= дисково́д
• external ~
= зо́внішній дисково́д
• floppy ~
= накопи́чувач на гнучки́х магне́тних ди́сках, НГМД
• floppy disk ~
= дисково́д (гнучких дисків)
• hard ~
= накопи́чувач на жорстки́х магне́тних ди́сках, НМД
• hard disk ~
= вінче́стер; жорстки́й диск
• incorrect ~
= не той дисково́д
• internal ~
= вну́трішній дисково́д
• local ~
= лока́льний дисково́д
• logical ~
= логі́чний дисково́д
• microfloppy-diskette ~
= накопи́чувач на мікродиске́тах
• minifloppy disk ~
= накопи́чувач на мініди́сках
• network ~
= мере́жевий диск
• N-high disk ~
= накопи́чувач з N ди́сками
• optical disk ~
= накопи́чувач на опти́чних ди́сках
• physical ~
= фізи́чний диск
• ribbon ~
= руші́йний (протя́гувальний) механі́зм фарбува́льної стрі́чки (в друкувальному пристрої)
• slim-line ~
= малогабари́тний накопи́чувач
• tape ~
= 1. накопи́чувач на магне́тній стрі́чці 2. стрічкопротя́гувач, стрічкопротя́гувальний механі́зм
• tractor ~
= протя́гувальний механі́зм (для протягування паперу в друкувальному пристрої)
font = [fɒnt] шрифт
• base ~
= основни́й шрифт
• cartridge ~
= касе́тний шрифт
• character ~
= шрифт
• default ~
= уста́вний шрифт; систе́мний шрифт
• fixed-pitch ~
= шрифт одна́ко́вої ширини́
• generic ~
= типо́вий шрифт (передбачений у стандартному наборі шрифтів)
• graphics ~
= графі́чний шрифт
• image ~
= ра́стровий шрифт
• matrix ~
= ма́тричний шрифт
• monospace ~
= шрифт одна́ко́вої ширини́
• normal spacing ~
= звича́йний (непропорці́йний) шрифт
• OCR-A ~
= станда́ртний шрифт для опти́чного зчи́тування; шрифт OCR-A
• outline ~
= ко́нтурний шрифт
• permanent ~
= резиде́нтний фонт
• proportional ~
= пропорці́йний шрифт
• raster ~
= ра́стровий шрифт (заданий бітовими матрицями)
• resident ~
= резиде́нтний шрифт (дисплею)
• sans-serif ~
= 1. шрифт сансери́ф 2. гроте́сковий шрифт 3. ру́баний шрифт
• script ~
= рукопи́сний шрифт
• serif ~
= шрифт сері́ф
• soft ~
= програмо́во заванта́жуваний (комп’ютерний) шрифт
• solid ~
= монолі́тний шрифт (відлитий чи вигравіюваний на шрифтоносії)
• stroke character ~
= штрихови́й шрифт
• stroked ~
= штрихови́й шрифт
• system ~
= систе́мний шрифт
• triplex ~
= три́плексний шрифт
• type ~
= друка́рський шрифт
• vectored ~
= штрихови́й шрифт
• vector-mapped ~
= штрихови́й шрифт
handler = ['hændlə] 1. маніпуля́тор; при́стрій керува́ння, керува́ч 2. опрацьо́вувач, програ́ма опрацьо́вування
• default ~
= уста́вний опрацьо́вувач (програма)
• error ~
= опрацьо́вувач помило́к (програма)
• event ~
= опрацьо́вувач поді́й (програма)
• exception ~
= опрацьо́вувач особли́вих ситуа́цій, програ́ма реагува́ння на особли́ву ситуа́цію
• file ~
= опрацьо́вувач фа́йлів
• heap error ~
= опрацьо́вувач по́ми́лки сто́су
• interrupt ~
= опрацьо́вувач перерива́нь
• message ~
= опрацьо́вувач повідо́млень; диспе́тчер повідо́млень
• runtime ~
= опрацьо́вувач пото́чних по́хибок
library = ['laɪbrəri] бібліоте́ка, бібліоте́чний компле́кт
• alternative ~
= додатко́ва (альтернати́вна) бібліоте́ка
• core ~
= корене́ва бібліоте́ка; основни́й фонд (ядро́) бібліоте́ки
• default ~
= бібліоте́ка уста́вних програ́м
• development support ~
= бібліоте́ка пі́дтри́мки розробля́ння програ́м
• dynamic link ~
= бібліоте́ка з динамі́чним зв’язко́м
• floating-point emulation ~
= бібліоте́ка фу́нкцій, що емулю́ють опера́ції з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• link ~
= бібліоте́ка з’є́днань (зв’язкі́в)
• named ~
= на́звана бібліоте́ка
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана бібліоте́ка
• program ~
= бібліоте́ка програ́м
• public ~
= бібліоте́ка зага́льного користува́ння; публі́чна бібліоте́ка
• relocatable ~
= пересувна́ (в пам’яті) бібліоте́ка; бібліоте́ка пересувни́х мо́дулів
• routine ~
= бібліоте́ка станда́ртних (рути́нних) програ́м
• run-time ~
= бібліоте́ка робо́чих програ́м
• shape ~
= бібліоте́ка станда́ртних фігу́р (у машинній графіці)
• source ~
= бібліоте́ка перві́сних мо́дулів
• standard ~
= бібліоте́ка станда́ртних програ́м
• stream file ~
= бібліоте́ка опера́цій з пото́ками
• subroutine ~
= бібліоте́ка (станда́ртних) підпрогра́м
• user-defined ~
= (вла́сна) бібліоте́ка користувача́
option = ['ɒpʃn] 1. ви́бір; варіа́нт; ве́рсія 2. змо́га (можли́вість) ви́бору; (факультативна) можли́вість 3. о́пція, елеме́нт ви́бору // the ~ you specify о́пція за ва́шим ви́бором (на ваш ви́бір) 4. мн. факультати́вне обла́днання; факультати́вний софт (що його постачають чи використовують вибірково)
• command ~
= факультати́вна кома́нда, додатко́ва кома́нда
• command line ~s
= різнови́ди (о́пції) кома́ндного рядка́
• compatibility ~
= о́пція (можли́вість) згі́дності (сумі́сності)
• compiler ~s
= ключі́ компіля́тора
• default ~
= уста́вний (станда́ртний) ви́бір (що його операційна система виконує, якщо немає вказівок користувача); уста́вний пара́мет(е)р
• menu ~
= пози́ція (пункт) меню́
• normal ~
= станда́ртна можли́вість
• printer ~
= варіа́нт ви́бору при́нтера
• question mark ~
= о́пція у фо́рмі зна́ку запита́ння
• tilt-swivel-elevate-glide ~
= варіа́нт (дисплея) з шарні́рно-висувно́ю констру́кцією екра́на
• time-sharing ~
= можли́вість робо́ти з розпо́ділом ча́су
• user ~s
= можли́вості (системи), досту́пні користуваче́ві, варіа́нти користуваче́вих можли́востей
• valid ~
= дозво́лена о́пція
palett(e) = ['pælət] палі́тра
• actual ~
= пото́чна палі́тра
• colo(u)r ~
= ко́лірна палі́тра
• default ~
= уста́вна палі́тра
• graphic ~
= палі́тра
• window ~
= палі́тра вікна́
parameter = [pə'ræmɪtə] пара́мет(е)р
• accessory ~
= допомі́жни́й пара́мет(е)р
• actual ~
= факти́чний пара́мет(е)р
• adjustable ~
= реґульо́вний (допасо́вний) пара́мет(е)р
• affine ~
= афі́нний пара́мет(е)р
• analogy ~
= крите́рій поді́бності
• approximation ~
= пара́мет(е)р апроксима́ції
• arbitrary ~
= дові́льний пара́мет(е)р
• array ~
= пара́мет(е)р маси́ву
• basic ~
= ба́зисний пара́мет(е)р
• binomial ~
= біно́мний пара́мет(е)р
• canonical ~
= каноні́чний пара́мет(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний пара́мет(е)р
• column ~
= сто́впчиковий пара́мет(е)р
• command line ~
= пара́мет(е)р кома́ндного рядка́
• complex ~
= ко́мплексний пара́мет(е)р
• confidence ~
= конфіденці́йне зна́чення
• connectivity ~
= коефіціє́нт зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвний пара́мет(е)р
• covariance ~
= пара́мет(е)р коваріа́ції
• default ~
= уста́вний пара́мет(е)р (що його значення встановлюється автоматично, якщо не задати змін)
• design ~
= пара́мет(е)р пла́ну (проє́кту)
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discrete ~
= дискре́тний пара́мет(е)р
• distribution ~
= пара́мет(е)р розпо́ділу
• dummy ~
= фікти́вний пара́мет(е)р
• entry ~
= вхідни́й пара́мет(е)р
• estimated ~
= оці́нко́вий пара́мет(е)р
• exponential ~
= експоненці́йний пара́мет(е)р
• focal ~
= фо́кусний пара́мет(е)р
• formal ~
= форма́льний пара́мет(е)р
• fractional ~
= дробо́вий пара́мет(е)р
• free ~
= ві́льний пара́мет(е)р
• game ~
= пара́мет(е)р гри
• gamma ~
= пара́мет(е)р га́мма-розпо́ділу
• generalized ~
= узага́льнений пара́мет(е)р
• geodesic ~
= геодези́чна координа́та
• geometrical ~
= геометри́чний пара́мет(е)р
• group ~
= групови́й пара́мет(е)р
• hidden ~
= прихо́ваний пара́мет(е)р
• identifiable ~
= ідентифіко́вний пара́мет(е)р
• in ~
= входови́й пара́мет(е)р
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мали́й (знико́мий, інфінітезима́льний) пара́мет(е)р
• initial ~
= початко́вий (ініціа́льний) пара́мет(е)р
• input ~
= входови́й пара́мет(е)р
• integer-valued ~
= цілочислови́й пара́мет(е)р
• isometric ~
= ізометри́чний пара́мет(е)р
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний пара́мет(е)р
• iteration ~
= ітераці́йний пара́мет(е)р
• key ~
= визнача́льний (основни́й, ключови́й) пара́мет(е)р
• keyword ~
= ключови́й пара́мет(е)р; пара́мет(е)р ши́фру
• length ~
= пара́мет(е)р ви́бору довжини́ (сторінки під час друкування)
• line ~
= пара́мет(е)р рядка́
• linear ~
= ліні́йний пара́мет(е)р
• local ~
= лока́льний пара́мет(е)р
• lumped ~
= зосере́джений пара́мет(е)р
• macrocommand ~
= пара́мет(е)р макрокома́нди
• matching ~
= пара́мет(е)р згі́дності
• mathematical ~
= математи́чний пара́мет(е)р
• monotone ~
= моното́нний пара́мет(е)р
• natural ~
= приро́дний пара́мет(е)р
• nondimensional ~
= безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
• normal ~
= норма́льний пара́мет(е)р
• nuisance ~
= зава́дний (неприє́мний) пара́мет(е)р
• numerical ~
= числови́й пара́мет(е)р
• operating ~
= робочи́й пара́мет(е)р
• optimal ~
= оптима́льний пара́мет(е)р
• optional ~
= необов’язко́вий (факультати́вний) пара́мет(е)р
• ordering ~
= пара́мет(е)р упорядко́вування
• out (output) ~
= виходо́вий пара́мет(е)р
• perturbation ~
= пара́мет(е)р збу́рення
• preset ~
= напере́д за́даний пара́мет(е)р
• probability ~
= імові́рнісний пара́мет(е)р
• procedural ~
= процеду́рний пара́мет(е)р
• projective ~
= проєкти́вний пара́мет(е)р
• random ~
= випадко́вий пара́мет(е)р
• regression ~
= пара́мет(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний пара́мет(е)р
• replaceable ~
= замі́нний пара́мет(е)р
• required ~
= обов’язко́вий пара́мет(е)р
• risk ~
= пара́мет(е)р ри́зику
• run-time ~
= пара́мет(е)р пері́оду вико́нування (програми)
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт (пара́мет(е)р)
• selective ~
= селекти́вний пара́мет(е)р
• similarity (similitude) ~
= крите́рій поді́бності
• small ~
= мали́й пара́мет(е)р
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• sort ~
= пара́мет(е)р сортува́ння
• spreading ~
= пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
• statistical ~
= статисти́чний пара́мет(е)р
• stochastic ~
= стохасти́чний пара́мет(е)р
• stray ~
= побі́чний (парази́тний) пара́мет(е)р
• string ~
= стрічко́ви́й пара́мет(е)р, пара́мет(е)р стрі́чки
• structural ~
= структу́рний пара́мет(е)р
• symbolic ~
= си́мвольний пара́мет(е)р
• system ~
= пара́мет(е)р систе́ми
• time-dependent ~
= часозале́жний пара́мет(е)р
• time-independent ~
= часонезале́жний пара́мет(е)р
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льний пара́мет(е)р
• unknown ~
= невідо́мий пара́мет(е)р
• valid ~
= прида́тний (пра́вильний) пара́мет(е)р
• value ~
= переда́ваний (до процедури) за зна́ченням пара́мет(е)р
• variable ~
= змі́нний пара́мет(е)р
• variance ~
= пара́мет(е)р диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йний пара́мет(е)р
• vector ~
= ве́кторний пара́мет(е)р
procedure = [prəʊ'si:dʒə] 1. процеду́ра, алґори́тм 2. мето́дика прове́дення 3. проце́с; механі́зм
• adaptive ~
= адапти́вна процеду́ра
• analytical ~
= аналіти́чна процеду́ра
• approximate ~
= набли́жена процеду́ра
• approximative ~
= апроксимува́льна процеду́ра
• asynchronous ~
= асинхро́нна процеду́ра, неодноча́сна процеду́ра
• attached ~
= долу́чена (приє́днана) процеду́ра
• built-in ~
= вбудо́вана процеду́ра
• calculation ~
= мето́дика обчи́слювання
• certification ~
= 1. атеста́ція (програмового продукту тощо) 2. процеду́ра видава́ння до́зволу (на доступ до бази даних)
• combinatorial ~
= комбінато́рна процеду́ра
• computational ~
= мето́дика обчи́слювань; обчи́слювальна процеду́ра; алґори́тм обчи́слювань
• data-base ~
= процеду́ра ба́зи да́них
• decision ~
= розв’я́зувальна процеду́ра, алґори́тм ви́бору
• decoding ~
= процеду́ра декодува́ння
• decomposition ~
= процеду́ра розклада́ння (декомпози́ції)
• default window ~
= уста́вна процеду́ра робо́ти з ві́кнами
• effective ~
= ефекти́вна процеду́ра
• elimination ~
= ме́тод вилуча́ння
• embedded ~
= вкла́дена процеду́ра
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• error-handling ~
= процеду́ра виправля́ння помило́к
• estimation ~
= процеду́ра оці́нювання
• exit ~
= процеду́ра ви́ходу
• expansion ~
= процеду́ра розвива́ння (розкла́дання) в ряд
• function ~
= процеду́ра-фу́нкція
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чна процеду́ра
• interpolatory ~
= процеду́ра інтерполя́ції, інтерполяці́йна процеду́ра
• interrupt ~
= обслуго́вувач перерива́ння (програма)
• invoked ~
= викли́кувана процеду́ра (що її викликають)
• invoking ~
= виклика́льна процеду́ра (що викликає)
• iterative ~
= ітераці́йна процеду́ра
• limiting ~
= ме́тод перехо́ду до грани́ці
• logical ~
= логі́чна процеду́ра
• logoff ~
= процеду́ра ви́ходу із систе́ми
• logon ~
= процеду́ра вхо́дження до систе́ми; процеду́ра реєстра́ції користувача́
• majorization ~
= процеду́ра мажорува́ння
• nested ~
= гніздова́ процеду́ра; вкла́дена процеду́ра
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• ordering ~
= процеду́ра впорядко́вування
• predeclared ~
= вбудо́вана процеду́ра
• probabilistic ~
= імові́рнісна процеду́ра
• process-handling ~
= процеду́ра керува́ння проце́сом
• proof ~
= процеду́ра (ме́тод) дове́дення
• recovery ~
= процеду́ра оно́влювання (після пошкоджень)
• recursive ~
= рекурси́вна процеду́ра
• reenterable ~
= повто́рно використо́вна процеду́ра
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• rounding ~
= ме́тод заокру́глювання
• sampling ~
= мето́дика вибірко́вого дослі́джування
• scheduling ~
= процеду́ра планува́ння за календаре́м (календа́рного планува́ння)
• search ~
= процеду́ра по́шуку
• sequential ~
= послідо́вна процеду́ра
• setup ~
= процеду́ра ініціаліза́ції
• sieve ~
= процеду́ра просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• standardized ~
= станда́ртна мето́дика
• statistical ~
= статисти́чна процеду́ра
• straightforward ~
= прями́й ме́тод
• tabular ~
= табли́чний ме́тод
• test ~
= мето́дика і́спитів (випро́бувань, тестува́нь)
• training ~
= алґори́тм навчання́
• updating ~
= процеду́ра уто́чнювання да́них; проце́с оно́влювання да́них
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• verification ~
= процеду́ра переві́рки
• virtual ~
= віртуа́льна процеду́ра
• window ~
= віко́нна процеду́ра (опрацьовувати повідомлення, призначені для вікон)
scope = [skəʊp] 1. о́бласть ді́ї, сфе́ра; про́стір // to be beyond (outside) the ~ of вихо́дити/ви́йти за ме́жі 2. ро́змах 3. о́кіл 4. масшта́б 5. конте́кст
• ~ of a problem
= о́бсяг зада́чі
• ~ of a procedure
= конте́кст процеду́ри
• default ~
= уста́вний конте́кст і́мені
• disjoint ~s
= неперети́нні о́бласті ді́ї
• dynamical ~
= динамі́чний конте́кст
• enclosing ~
= охо́плювальний конте́кст
• function ~
= конте́кст фу́нкції
• global ~
= глоба́льний конте́кст
• local ~
= лока́льний конте́кст
• visibility ~
= о́бласть ви́дності; сфе́ра ви́дності
setting = ['sɛtɪŋ] 1. орієнта́ція 2. по́кази (приладу) 3. встано́влювання/встано́влення // ~ up the system початко́ве налашто́вування (встано́влення) систе́ми 4. монтува́ння/змонтува́ння 5. розташо́вування/розташува́ння 6. реґулюва́ння/вреґулюва́ння (відреґулюва́ння); налаго́джування/налаго́дження; лаштува́ння/налаштува́ння, налашто́вання 7. мн. налашто́вання, встано́влені пара́метри 8. задава́ння/задання́ (потрібного стану) 9. налаго́джувальний пара́мет(е)р вво́дження в ді́ю
• default ~
= уста́вне налашто́вання (значення, параметра тощо)
• dialog ~s
= пара́метри налашто́вання бло́ку (вікна́)
• display ~s
= пара́метри налашто́вання екра́на (ширина рядка, число рядків тощо)
• factory ~
= налашто́вання виробника́, заводські́ налашто́вання
• installation-specific ~s
= системозале́жні налашто́вання (що залежать від конкретної системи)
• jumper ~
= встано́влювання перемикача́ (джа́мпера) (в певне положення)
• margin ~
= форматува́ння сторі́нки (налаштовування параметрів сторінки до друкування)
• mode ~
= встано́влювання режи́му
• position ~
= реґулюва́ння (ви́бір) поло́ження
• problem ~
= умо́ви зада́чі
• program ~
= налаго́джування програ́ми
• social ~
= соціа́льні умо́ви
• switch ~s
= комбіна́ція (пози́цій) перемикачі́в
• trap ~
= встано́влювання пасто́к (у програмі)
state = [steɪt] 1. стан 2. стано́вище; поло́ження 3. формулюва́ти/сформулюва́ти; тве́рдити/стве́рдити; висло́влювати/ви́словити 4. роби́ти/зроби́ти зая́ву
• ~ of an automaton
= стан автома́ту
• ~ of equilibrium
= стан рівнова́ги
• absorbing ~
= поглина́льний стан
• acceptable ~
= прийня́тний стан
• accessible ~
= дося́жний стан
• active ~
= акти́вний стан
• anticipated ~
= очі́куваний стан
• aperiodic ~
= аперіоди́чний стан
• asymptotic ~
= асимптоти́чний стан
• blocking ~
= заблоко́ваний стан
• complete ~
= по́вний стан (автомата)
• consistent ~
= узго́джений стан
• critical ~
= крити́чний стан
• current ~
= пото́чний стан
• default ~
= уста́вний стан
• disabled ~
= неробо́чий стан; (за)блоко́ваний стан
• dissipative ~
= дисипати́вний стан
• dormant ~
= засну́лий (неакти́вний) стан
• dummy ~
= фікти́вний стан
• emergency ~
= аварі́йний режи́м
• excited ~
= збу́джений стан
• execution ~
= стан вико́нування; робо́чий стан
• fictitious ~
= фікти́вний стан
• final ~
= кінце́вий стан
• halt(ed) ~
= стан зу́пину (зупи́нки)
• initial ~
= початко́вий стан
• instantaneous ~
= миттє́вий стан
• interlock ~
= стан взає́много блокува́ння
• internal ~
= вну́трішній стан
• limiting ~
= грани́чний стан
• lumped ~
= зосере́джений стан
• neutral ~
= нейтра́льний стан
• off ~
= ви́мкнений стан, стан "ви́мкнено"
• on ~
= уві́мкнений стан, стан "уві́мкнено"
• passive ~
= паси́вний стан
• perfect ~
= спра́вний стан
• periodic ~
= періоди́чний стан
• previous ~
= попере́дній стан
• probable ~
= імові́рний стан
• problem ~
= зада́чний режи́м (роботи системи)
• processor ~
= стан проце́сора
• quiescent ~
= стан спо́кою
• recurrent ~
= повто́рний стан
• relaxed ~
= зрелаксо́ваний (відпру́жений) стан
• stable ~
= стабі́льний стан; стійки́й стан
• stationary ~
= стаціона́рний стан
• steady ~
= уста́лений режи́м; уста́лений стан
• suspended ~
= підві́шений (призупи́нений, очі́кувальний) стан
• terminal ~
= кінце́вий стан
• transient ~
= промі́жний стан
• unessential ~
= неісто́тний стан
• unmodified ~
= пе́рвісний вид (без будь-яки́х модифіка́цій)
• unstable ~
= нестабі́льний стан
• up ~
= працезда́тний стан
• user ~
= режи́м користувача́ (в проце́сорі)
• virtual ~
= віртуа́льний стан
• wait ~
= очі́кувальний стан, стан чека́ння
• zero-wait ~
= режи́м робо́ти без очі́кувань
use = [ju:s] 1. застосо́вування/застосува́ння, використа́ння/ви́користання // ~ as default уста́вне ви́користання; in ~ ужи́ваний, використо́вуваний 2. ко́ристь || [ju:z] 3. застосо́вувати/застосува́ти; використо́вувати/ви́користати; користува́тися/скориста́тися // most-frequently ~d найвикористо́вуваніший, найчасті́ше використо́вуваний, найвжи́ваніший, найчасті́ше вжи́ваний; most-recently ~d користо́ваний/ви́користаний оста́ннього ра́зу
• authorized ~
= санкційо́ване використа́ння
• commercial ~
= комерці́йне використа́ння (застосува́ння)
• efficient ~
= ефекти́вне використа́ння
• heavy-business ~
= широ́ке комерці́йне застосува́ння
• home ~
= використа́ння в дома́шніх умо́вах; побуто́ве застосува́ння
• illegal ~
= незако́нне використа́ння
• limited ~
= обме́жене використа́ння; обме́жене застосува́ння
• long-term ~
= довгоча́сна (трива́ла) експлуата́ція; (довго)трива́ле використа́ння
• multiple ~
= багаторазо́ве використа́ння; множи́нне застосува́ння
• noncommercial ~
= некомерці́йне використа́ння
• nonindustrial ~
= непромисло́ве застосува́ння, застосува́ння в непромисло́вій сфе́рі
• private ~
= індивідуа́льне використа́ння
• single ~
= одноразо́ве використа́ння; одноразо́ве застосува́ння
• smart ~
= розу́мне використа́ння
• unauthorized ~
= несанкційо́ване використа́ння
• wide ~
= широ́ке використа́ння; широ́ке застосува́ння
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість
• ~ of a determinant
= зна́чення визначника́
• ~ of a function
= зна́чення фу́нкції
• ~ of a polynomial
= зна́чення многочле́на
• ~ of a variable
= зна́чення змі́нної
• absolute ~
= абсолю́тне зна́чення
• absolute ~ of a number
= абсолю́тне зна́чення (мо́дуль) числа́
• absolute ~ of a vector
= мо́дуль ве́ктора
• access ~
= зна́чення, на яке́ посила́ються
• active ~
= зна́чення акти́вної змі́нної
• actual ~
= факти́чне зна́чення
• adjusted ~
= допасо́ване (узгі́днене) зна́чення
• adopted ~
= при́йняте зна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне зна́чення
• allowed ~
= прийня́тне зна́чення
• anticipated ~
= очі́куване зна́чення
• approximate ~
= набли́жене зна́чення
• arbitrary ~
= дові́льне зна́чення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) зна́чення (кореня)
• assessed ~
= оці́нко́ве зна́чення
• assumed ~
= очі́куване (взя́те за припу́щенням) зна́чення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне зна́чення
• atomic ~
= елемента́рне (атома́рне) зна́чення
• attribute ~
= зна́чення атрибу́та
• average ~
= сере́днє зна́чення
• bad ~
= анома́льне зна́чення
• basic ~
= ба́зове зна́чення; номіна́льне зна́чення
• best ~
= оптима́льне зна́чення; найкра́ще зна́чення
• bifurcation ~
= біфуркаці́йне зна́чення (параметра)
• binary ~
= двійко́ве число́; двійко́ве зна́чення
• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення
• boundary ~
= межове́ (крайове́) зна́чення, зна́чення на межі́
• calculated ~
= обчи́слене (розрахо́ване) зна́чення
• central ~
= центра́льне зна́чення
• certain ~
= безсумні́вне (наді́йне) зна́чення
• characteristic ~
= характеристи́чне (власти́ве) зна́чення
• check ~
= контро́льне зна́чення; контро́льна озна́ка
• code ~
= ко́дове (закодо́ване) зна́чення
• colo(u)r ~
= код (но́мер) ко́льору (в кольоровій машинній графіці)
• complement ~
= доповня́льне зна́чення
• computed ~
= обчи́слене зна́чення
• conditional ~
= умо́вне зна́чення
• constant ~
= ста́ле зна́чення
• control ~
= контро́льне зна́чення; керівне́ зна́чення
• corrected ~
= ви́правлене зна́чення
• correlated ~
= скорельо́ване (узгі́днене) зна́чення
• credibility ~
= сту́пінь дові́ри, дові́рче зна́чення
• critical ~
= крити́чне зна́чення
• current ~
= пото́чне зна́чення
• decoded ~
= декодо́ване зна́чення
• default ~
= уста́вне зна́чення (надаване без (втручання) користувача)
• defective (deficient) ~
= дефе́ктне зна́чення
• definite ~
= пе́вне зна́чення
• denotant ~
= денота́нтне зна́чення
• design ~
= проє́ктне (розрахунко́ве) зна́чення
• designated ~
= замарко́ване зна́чення; призна́чене зна́чення
• desired ~
= споді́ване (очі́куване, потрі́бне) зна́чення
• deviation ~
= зна́чення ві́дхилу
• domain ~
= зна́чення доме́ну (в реляційних базах даних)
• effective ~
= ефекти́вне зна́чення
• empty ~
= фікти́вне зна́чення; поро́жнє зна́чення
• end ~
= кінце́ве зна́чення
• equilibrium ~
= рівнова́жне зна́чення
• error ~
= зна́чення по́хибки
• estimated ~
= оці́нко́ве (розрахо́ване, обчи́слене) зна́чення; оці́нка
• exact ~
= то́чне зна́чення
• excluded ~
= ви́лучене зна́чення
• exclusive ~
= ви́ключне зна́чення
• expectation ~
= 1. математи́чне сподіва́ння 2. очі́куване зна́чення
• expected ~
= очі́куване зна́чення
• experimental ~
= експеримента́льне зна́чення
• extrapolated ~
= (про)екстрапольо́ване зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне зна́чення
• face ~
= номіна́льне зна́чення; номіна́льна ва́ртість
• false ~
= хи́бне зна́чення
• final ~
= вислідне́ (кінце́ве, остато́чне) зна́чення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) зна́чення
• fitted ~
= допасо́ване зна́чення
• fixup ~
= координа́ти місцеперебува́ння (поло́ження)
• fractional ~
= дробо́ве зна́чення
• given ~
= за́дане зна́чення
• global ~
= глоба́льне зна́чення
• guess ~
= га́дане (здо́гадне) зна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне зна́чення
• high ~
= 1. вели́ке (висо́ке) зна́чення 2. ве́рхнє зна́чення; зна́чення на ве́рхній межі́
• imaginary ~
= уя́вне зна́чення
• improper ~
= невласти́ве зна́чення
• improved ~
= полі́пшене (уто́чнене) зна́чення
• independent ~
= незале́жне зна́чення
• infinite ~
= нескінче́нне зна́чення
• information ~
= ці́нність (важли́вість, ва́ртісність) інформа́ції
• initial ~
= початко́ве зна́чення
• input ~
= вхідне́ зна́чення
• inside ~
= вну́трішнє зна́чення
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення
• integral ~
= цілочислове́ зна́чення
• interpolated ~
= інтерполяці́йне зна́чення
• inverse ~
= обе́рнене зна́чення
• irrational ~
= ірраціона́льне зна́чення
• item ~
= зна́чення елеме́нту (даних)
• largest ~
= найбі́льше зна́чення
• least ~
= найме́нше зна́чення
• legitimate ~
= дозво́лене (прийня́тне, допуско́ве) зна́чення
• lexicographic ~
= лексикографі́чне зна́чення
• limiting ~
= грани́чне зна́чення
• linguistic ~
= лінгвісти́чне зна́чення
• local ~
= лока́льне зна́чення
• logical ~
= логі́чне зна́чення
• look-up ~
= довідко́ве зна́чення
• low ~
= 1. мале́ (низьке́) зна́чення 2. ни́жнє зна́чення; зна́чення на ни́жній межі́
• marginal ~
= марґіна́льне зна́чення
• mean ~
= сере́днє зна́чення
• measured ~
= ви́міряне зна́чення
• missing ~
= забра́кле зна́чення
• most probable ~
= найімові́рніше зна́чення
• natural ~
= приро́дне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне зна́чення
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне зна́чення
• nonvanishing ~
= незнико́ме (ненульове́) зна́чення
• normalized ~
= (з)нормо́ване зна́чення
• numerical ~
= числове́ зна́чення
• offset ~
= зна́чення змі́щення (зсу́ву)
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне зна́чення
• ordinal ~
= поря́дкове зна́чення
• output ~
= виходо́ве зна́чення
• outside ~
= зо́внішнє зна́чення
• palette-relative ~
= но́мер що́до (відно́сно) палі́три
• parameter ~
= зна́чення пара́метра
• particular ~
= окре́ме (конкре́тне) зна́чення
• peak ~
= максима́льне (пі́кове, ампліту́дне) зна́чення
• permissible ~ (of a variable
etc.) = прийня́тне (допуско́ве) зна́чення (змі́нної тощо)
• permitted ~
= дозво́лене зна́чення
• place ~
= вага́ розря́ду (в позиційній системі числення)
• plausible ~
= вірогі́дне зна́чення
• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
• positive ~
= дода́тне зна́чення
• possible ~
= можли́ве зна́чення
• preassigned ~
= (напере́д) за́дане зна́чення
• predicted ~
= передба́чене зна́чення
• prescribed (preset) ~
= за́дане (встано́влене) зна́чення
• prevailing ~
= перева́жне зна́чення
• principal ~
= головне́ зна́чення
• probability ~
= зна́чення ймові́рності; ймові́рнісне зна́чення
• proper ~
= власти́ве зна́чення
• rating ~
= номіна́льне зна́чення, номіна́л
• real ~
= 1. ді́йсне зна́чення 2. факти́чне зна́чення
• reciprocal ~
= обе́рнене зна́чення
• reference ~
= 1. етало́нне зна́чення 2. контро́льне (відліко́ве) зна́чення
• regular ~
= реґуля́рне зна́чення
• relative ~
= відно́сне зна́чення
• resultant ~
= вислідне́ (підсумко́ве) зна́чення
• rounded ~
= заокру́глене зна́чення
• running ~
= пото́чне зна́чення
• sample ~
= вибірко́ве зна́чення
• scalar ~
= скаля́рне зна́чення
• segment ~
= адре́са сеґме́нта
• selling ~
= відпускна́ ціна́
• set ~
= за́дане зна́чення
• special ~
= конкре́тне зна́чення
• specified ~
= за́дане (конкре́тне) зна́чення
• stable ~
= стійке́ зна́чення (відображення)
• standard ~
= станда́ртне зна́чення
• starting ~
= початко́ве зна́чення
• state ~
= зна́чення змі́нної ста́ну; оці́нка ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рне зна́чення
• statistical ~
= статисти́чне зна́чення
• table (tabular, tabulated) ~
= табли́чне зна́чення
• target ~
= шу́кане зна́чення
• tentative ~
= попере́днє зна́чення
• terminal ~
= кінце́ве зна́чення
• test ~
= те́стове зна́чення
• theoretical ~
= теорети́чне зна́чення
• threshold ~
= поро́гове зна́чення
• total ~
= сума́рне зна́чення
• transcendental ~
= трансценде́нтне зна́чення
• transition ~
= перехо́дове (перехідне́) зна́чення
• trial ~
= спро́бне зна́чення
• true ~
= пра́вильне (правди́ве, і́стинне) зна́чення
• typical ~
= типо́ве зна́чення
• unique ~
= єди́не зна́чення
• update ~
= оно́влене зна́чення
• variable ~
= змі́нне зна́чення; зна́чення змі́нної (величини)
• virtual ~
= віртуа́льне зна́чення
• zero-extended ~
= зна́чення, допо́внене нуля́ми
width = [wɪdθ] 1. ширина́ 2. товщина́ 3. крок (ґратки)
• character ~
= ширина́ си́мвола
• default tab ~
= уста́вна величина́ ві́дступу
• field ~
= ширина́ бе́рега (по́ля)
• memory ~
= розря́дність адре́с па́м’яті
• page ~
= ширина́ сторі́нки
• printing ~
= ширина́ дру́ку
• pulse ~
= довжина́ і́мпульсу
• stroke ~
= ширина́ штриха́