Знайдено 98 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «default» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

default
  1. n [diˈfɔːlt də-, -ˈfɒlt]
    1) невиконання зобов’язань; неплаті́ж, неспла́та, неви́пла́та
    2) екон. дефо́лт
    3) юр. неприбуття́ (неста́ння́) на суд
    4) недотри́мування (правил); недба́лість, недба́йливість, недба́льство, недо́гляд
    5) неста́ча; брак; відсу́тність
    6) спорт. ви́хід зі змага́нь
    7) комп. типовий вибір, типо́ве значення (параметра); mod. типо́вий, станда́ртний, початко́вий
    • by default —
    а) через брак (альтернативи); самопливом, само́па́с, автомати́чно (коли нема активної дії на протилежність свідомому виборові)
    б) комп. типо́во
  2. v [diˈfɔːlt də-, -ˈfɒlt -ˈfɑːlt]
    1) не виконати зобов’язання
    2) не сплатити рахунок
    3) юр. не з’явитися в суд; ухиля́тися від су́ду
    3) (default to) комп. автоматично повертати типовий вибір або типове значення параметру
    4) спорт. вийти зі змагань, припиняти боротьбу; програти матч через нея́вку
    • in default — не сплатити по боргам; не з’явитися в суд
    • in default of — за браком, через брак (чогось)
    • judgment by default — позао́чний (позаві́чний) при́суд Обговорення статті
judgment, judgement [ˈdʒʌdʒmənt] n
    1) розважливість; здоровий глузд
    2) судження, думка, оцінка
    3) юр. вирок, рішення суду
    4) божа (небесна) кара
    • against one’s better judgment — всупереч здоровому глузду; всупереч очікуванням
    • arrest of judgment — відстрочення вироку
    • judgment by default — позао́чний ви́рок
    • judgment call — суб’єктивне рішення, думка, судження
    • Last Judgment, Final Judgment, Day of Judgment, Judgment Day, The Day of the Lord — рел. Страшний Суд, Судний День
    • pass judgment — юр. виносити вирок; осуджува́ти
    • reserve judgment — утримуватися від висловлювання своєї думки
    • sit in judgment — наважуватися осуджувати (когось)
    • value judgment — оцінне су́дження (міркування), оцінна думка Обговорення статті

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

default = початковий, стандартний, типовий
by default — стандартно, типово
set as default — зробити типовим
use as default — зробити (поточні налаштування) типовими
default attribute = типовий (стандартний) атрибут {?}
default constructor = типовий конструктор {?}
default handler = типовий обробник {?}
default option = типовий вибір {?}, типовий параметр {?}
default palette = типова палітра {?}
default parameter = типовий параметр {?}
default settings = типові параметри (налаштування) {?}
default state = типовий стан {?}
font = шрифт
bold font — грубий шрифт {?}
default font — типовий шрифт
demibold font — напівгрубий шрифт
extrabold font — надгрубий шрифт
fantasy font — шрифт фентезі {?}
italic font — курсив, курсивний шрифт
sans serif font (sans-serif font) — некарбований шрифт, шрифт без зарубин
script font — писаний шрифт
serif font — карб, карбований шрифт, шрифт з зарубинами.
value = значення
default value = типове значення {?}
return value = значення повернення

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

акцептуванн||я ім. с. (прийняття; приймання, визнання) acceptance, protection
~я векселя для врятування кредиту векселедавця acceptance supra protest, acceptance for hono(u)rs
~я векселя без будь-яких застережень acceptance general
~я векселя із застереженнями стосовно умов acceptance qualified, acceptance special
~я тратти, що опротестовується третьою особою collateral acceptance
через ... днів після ~я ... days after acceptance
забезпечувати ~я to provide with an acceptance, to hono(u)r
одержати відмову в ~і to be in default of acceptance
передбачати ~я (векселя) to provide (a bill) with an acceptance
подавати (вексель) для ~я to present (a bill) for acceptance.
банк ім. ч. фін. bank; (запас, фонд, зосередження даних) bank
авізний ~ advising bank
акцептний ~ acceptance bank, амер. acceptance house
акціонерний ~ joint-stock bank, амер. incorporated bank
акціонерний земельний ~ joint-stock land bank
акціонерний комерційний ~ joint-stock bank, амер. incorporated bank
акціонерний ощадний ~ stock savings bank
провідний ~ leading/primary bank
взаємно ощадний ~ mutual savings bank
головний ~ primary/leading bank
головний ~ групи (що контролює інші кредитні інститути) parent bank
депозитний ~ deposit bank
державний ~ state bank
довірчий ощадний ~ trustee savings bank
другорядний ~ secondary bank
експортно-імпортний ~ eximbank
емісійний ~ bank of circulation, амер. bank of issue
земельний ~ land bank
земельний іпотечний ~ real estate bank
змішаний ~ bank with mixed capital
інвестиційний ~ investment/securities, security floatation bank, амер. bond house
іноземний ~ foreign bank
іпотечний ~ mortgage/hypothecary bank
кліринговий ~ clearing bank
комерційний ~ business/commercial/trading bank
кооперативний ~ cooperative bank
кореспондентський ~ correspondent bank
міжнародний ~ international bank, (що діє на території ряду держав) multinational bank
національний ~ national bank
неакціонерний ~ private bank
обліковий ~ discount bank
окружний ~ regional bank
ощадний ~ savings bank
пересувний ~ mobile bank
першокласний ~ first-class bank
позиковий ~ loan bank
приватний ~ private bank
провінційний ~ provincial bank, амер. country bank
промисловий ~ industrial bank
резервний ~ reserve bank
робочий ~ (який належить профспілці) особл. амер. labo(u)r bank
розрахунковий ~ account-holding bank
сільський ~ rural bank
сільськогосподарський ~ agricultural bank
спеціалізований ~ specialized bank
торговий ~ commercial/trading bank, англ. тж. merchant bank
транснаціональний ~ multinational bank
уповноважений ~ authorized bank
федеральний резервний ~ амер. Reserve Bank, тж. regional bank
центральний ~ central/banker’s bank
~ даних data base, pool of data
~ довгострокових вкладень long-range investments bank
~ зобов’язання відшкодування (банк ЗВ) reimbursement commitment bank (RC bank)
~ експортера exporter’s bank
~ імпортера importer’s bank
~ інформації data bank
~ кредитування малого бізнесу small business credit bank
~ міжнародних розрахунків скор. БМР Bank for International Settlements (BIS)
~ моделей model bank
~ одержувача (за чеком) payee’s bank
~ переказодавця originator’s bank
~ першого (другого) рівня first-tier (second-tier) bank
~ платника (за чеком) payer’s bank
~ позичальника borrower’s bank
~ рахунка проекту project account bank
~ розвитку development bank
~ розвитку Ради Європи Council of Europe Development Bank
~ споживчого кредиту money trading bank; industrial bank
~ третьої країни third country bank
~ України (Національний банк України, скор. Нацбанк, НБУ) Bank of Ukraine
~ фінансування розвитку development financing bank
~ штату (у США) state bank
~ із розгалуженою системою філій multiple office bank
~ із застрахованими депозитами insured bank
~, який видає акредитив (відкриває в іншому банку дорученням покупця на користь продавця) opening/originating bank
~, який випускає кредитні картки card issuing bank
~, який відкриває акредитив credit-issuing bank
~, який діє за юрисдикцією штату (у США) state bank
~, який зберігає державні фонди state depository, government depository
~, який зберігає резерви reserve depository
~, який здійснює операції обміну валют exchange bank
~, який здійснює основні операції за кордоном overseas bank
~, який інкасує суми за борговим документом collecting bank
~, який кредитує біржові угоди stock exchange bank
~, який має відділення/філії branch bank
~, який надає чек на оплату presenting bank
~, який обслуговує клієнтів прямо в автомобілі drive-in bank
~, який переказує кошти remitting bank
~, який робить виплату за акредитивами advising/notifying bank
~, який розташований в одній із країн континентальної Європи (щодо Великобританії) continental bank
~, який сповіщає бенефіціанта про відкриття акредитива advising/notifying bank
~, який уповноважений законом authorized depository
~, який фінансує фондові операції stock exchange bank
~, що бере участь у чомусь participating bank
~, що виставляє акредитив issuing bank
~, що належить компанії corporate bank; captive bank; industrial bank
~, що не виконує своїх зобов’язань (банкрут) non-performing bank; defaulting bank; bank in default; ailing bank; failing bank; faltering bank
~, що не входить до складу розрахункової палати non-member bank
~, що підтверджує акредитив confirming bank
~, що працює тільки з підприємствами corporate bank; wholesale bank
~, що працює лише з юридичними особами corporate bank; wholesale bank
~, що спеціалізується на операціях на ринку короткострокових капіталів money market bank
~, що управляє синдикованою позичкою lead bank
зірвати ~ карт. to break the bank
призначати ~ to nominate a bank
уповноважувати ~ to instruct a bank
бути клієнтом ~у to bank with
давати доручення ~у to instruct a bank
керувати ~ом to be in charge of a bank, to operate/to run a bank
вносити гроші в ~ to deposit money in/with a bank, to place money on deposit in a bank
одержати гроші в ~у to draw money from a bank
~ to break a bank
тримати гроші в ~у Н. to bank with the N. Bank
брати гроші з ~у to draw on a bank, to draw money from a bank
вести справи з ~ом Н. to bank with the N. Bank.
взаємн||ий прикм. mutual; (відповідний) reciprocal
~ий залік cross-cancellation of debts; setting-off
~ий залік угод liquidation of transactions
~ий фонд mutual fund
~а допомога mutual aid
~а компенсація між кредитними установами (зобов’язань і активів) netting
~а неспроможність (боржників) cross-default; interlocking default
~а умова condition concurrent reciprocal; condition on the basis of reciprocity
~е покриття збитків sharing of losses
~е страхування mutual insurance
~і інвестиції interlocking investments
~і обвинувачення cross accusations
~і праводомагання reciprocal claims
за ~ою згодою by mutual agreement.
виконання ім. с. (плану, завдання) fulfillment, execution; (контракту) fulfillment, implementation, execution, performance; (роботи) performance, execution, carrying out; (обов’язку) performance, discharge; (реалізація) realization; (наказу тощо) carrying out; (інструкцій) obeyance (to); (музичного твору) execution
належне ~ контракту proper performance of a contract
своєчасне (несвоєчасне) ~ fulfillment (non-fulfillment) (of...) in/on time
точне й своєчасне ~ контракту due and faithful performance of a contract
~ довірчих функцій trusteeship
~ договірних зобовязань fulfillment of contractual obligations
~ договору (оформлення, підписання) delivery/execution of an agreement; contract execution
~ зобовязань fulfillment/performance/execution of obligations; fulfillment of liabilities
~ календарної виробничої програми production schedule performance, performance of a production schedule
~ контракту fulfillment/execution/implementation of a contract
~ коректних зобовязань fulfillment of contractual obligations, fulfillment of obligations under contract
~ норм часу labo(u)r performance
~ плану execution/fulfillment of a plan
~ поштових замовлень send out of orders
~ проекту (реалізація) execution of a project; project implementation
~ ремонту repair work
~ рішення суду court enforcement action
~ робіт із субпідрядів subcontracting
~ службових обовязків discharge of one’s duties
~ угоди (оформлення) delivery of an agreement; execution of an agreement; contract execution
відмовлятися від ~ ... to refuse to fulfill ...
відповідати за ~ обовязків to be responsible for the fulfillment of one’s obligations
забезпечувати ~ зобовязань to secure the fulfillment of one’s obligations
звільняти від ~ контрактних зобовязань to free/to release/to relieve from obligations under the contract
перевірити ~ ... to check the fulfillment (of) ...
переривати ~ зобовязань default on one’s obligations
припиняти ~ контрактних зобовязань to cease to be under any contractual obligations
припиняти ~ ... to suspend the fulfillment (of) ...
приступити до ~ своїх обов’язків to enter upon one’s duties
ухилятися від ~ ... to evade the fulfillment (of) ...
ухилятися від ~ контрактних зобовязань to evade the fulfillment of contractual obligations.
випад||ок ім. ч. case, occurrence; (пригода) event, incident; chance, circumstance, зворушливий ~ок a touching incident
дивний (курйозний, смішний) ~ок strange (curious, funny) incident
звичайний (непередбачений) ~ок common (unforeseen) occurrence
нещасний ~ок accident, mischance, mishap
~ок (можливого) невиконання зобов’язань (potential) event of default
на ~ок in case, in the event of
на ~ок хвороби against sickness
на ~ок необхідності, на крайній ~ок in the event of an emergency
про всякий ~ок to make sure; just in case; in case, at all events
у всякому ~ку in any case, at any rate
у деяких ~ках in certain cases. ПРИМІТКА: Українському іменнику випадок в англійській мові відповідають: accident, affair, case, incident, occurrence, thing. Іменник occurrence є найбільш загальним і нейтральним, occurrence – це будь-який випадок: щасливий випадокa happy occurrence. Англійський іменник case частіше означає факт, що уже відбувся, рідше – подію, яка може відбутись. Як правило, цей іменник вживається з означенням, яке виражене іншим іменником з прийменником of: несуттєва справа a case of no importance; випадки цих захворювань cases of illness. Якщо мова йде про якийсь поодинокий випадок, один із багатьох епізодів, то вживаються іменники incident або thing (осатаній є більш розмовним): Дивний випадок трапився зі мною. А strange thing happened to me. Ніхто не знав про цей випадок. Nobody knew about this incident. Affair, на відміну від incident, відноситься не до одного окремого епізоду, а до цілої низки дрібних епізодів: Вони вирішили розглянути усі обставини цієї справи. They decided to consider the whole affair. Accident означає нещасний випадок, аварія: загинути в автомобільній катастрофі to be killed in a car accident.
виплат||а, ~чування ім. ж. payment, paying, paying off, paying out, redemption; юр. disbursement
мн. (суми) out payments
гарантійна (додаткова) ~а guarantee (additional/supplementary) payment
додаткова ~а наявними грошима (у формі акцій) cash bonus (share bonus) payment
затримана ~а back pay
квартальна ~а (пенсії) quarterly payment, quarter age
перша ~а down payment
проміжна ~а (по мірі виконання робіт) progress payment
пряма преміальна ~а direct bonus payment
додаткові ~и до зарплати supplements to wages and salaries
додаткові ~и до прямої зарплати (безкоштовне медичне обслуговування, субсидування їдалень для здешевлення вартості харчування працівників) fringe benefits
квартальні ~и (відсотків, дивідендів) quarterly disbursements
компенсаційні ~и compensatory payments
соціальні безоплатні ~и social transfers
~а авансом advance payment, payment in advance, prepayment
~а боргу payment/liquidation of a debt
~а винагород за кордоном foreign payoff
~а відсотків payment of interest
~а відсотків за борговими зобовязаннями bond service
~а вроздріб divided payments, (внесків) payment by instal(l)ments
~а грошового відшкодування payment of damages
~а дивідендів dividend payment, payment/distribution of dividends
~а компенсації (у формі відшкодування) in-lieu payment
~а надбавки (до зарплати) за знання іноземних мов payment of a language bonus; виплата основного боргу payment/repayment/amortisation of principal
~а платні payroll payments
~а податків tax payment
~а позики redemption of a loan
~а посібника benefit payment, payment of a benefit
~а прибутку payment of profits
~а соціальної допомоги welfare payment
~а страхових сум з нагоди втрати працездатності living benefit payment
~а страхового відшкодування payment of insurance compensation
~а страхової суми payment of insurance benefit
~а страхової суми в подвійному розмірі (payment of) double indemnity
~а субсидії subsidy payment
~и авансом (авансовані – сплачені наперед, рента, податки) prepaid/deferred assets
~и працівникам employee benefits
~а за заслуги (payment of) merit money
~а з розстроченням (в кредит) payment by instalments
~а у три місяці quarterly payments
~а у фонд погашення sinking fund payment
~а через видаткову касу бухг. розм. “over the window”
~и із зарплати у фонди пенсійного забезпечення superannuation payment
~и за акціями (дохід) yield of shares/stock(s)
~и після закінчення терміну трудової угоди post-employment benefits
~и за кредитами payments for credits
~и за наданням допомоги relief payments
~и за соціальним забезпеченням social security payments
~и за соціальним страхуванням social security payments, social insurance outlays/benefits
, що не підпадають під пільги unallowable payments; (тимчасово) зупиняти ~у зарплати (дивідендів) to suspend/to terminate payment of wages (to default); ● див. тж. плата, платіж, оплата.
відсутн||ій1 прикм. absent
~і дані data gap
~і засоби shortfall
~ій через хворобу absent due to illness
бути ~ім to be absent, to be away; юр. to default.
відсутніст||ь ім. ж. absence; (недолік у чомусь) lack (of), shortage, deficiency, want
~ь бюджету budget constraint; budgetary shortfall
~ь забезпечення кредитів/заставного non-coverage of loans
~ь засобів lack of means
~ь інвестицій underinvestment; scarce investments
~ь можливості lack of opportunity
~ь національності absent nationality
~ь особистого статуту (в юридичної особи) absent nationality
~ь позовної сили unenforceability
~ь попиту flat/thin market; lack of demand; sluggish demand
~ь порядку/ладу want of order
~ь складу злочину absence of corpus delicti
через ~ь інших спадкоємців in default of issue
через ~ь часу for lack of time
за ~ю чогось for want/lack of smth, in default of smth, failing; ♦ ~ь інтересу до когось або чогось dead and alive. ПРИМІТКА: Українські іменники відсутність, нестача передаються в англійській мові словами absence, lack, want. Ці синоніми розрізняються такими відтінками значення: absence означає відсутність того, що нормально повинно бути, наприклад: відсутність питної води (почуття власної гідності, сонячного світла) absence of drinking water (self-respect, sunlight); lack означає відсутність чи недостатню кількість того, що необхідно для нормального розвитку чи життєдіяльності, наприклад: брак грошей (майстерності, розумових здібностей, недостатня кількість дощів) lack of money (skill, intelligence, rain); want не лише вказує на відсутність чи недостатню кількість чогось, а й підкреслює значущість володіння ним, наприклад: відсутність здорового глузду (смаку, догляду, належного харчування) want of common sense (taste, care, proper nourishment).
внаслідок присл. as a result; (у результаті) as a result of, owing to, due to, because of, in consequence of
~ відсутності in default of
~ чого... in consequence of which...
дивіденд ім. ч. dividend
відстрочені ~и deferred dividends
додаткові ~и superdividends, bonus, extra/surplus dividends
кумулятивні (некумулятивні) ~и (що накопичуються у випадку невиплати) cumulative dividends
надзвичайно високі ~и extremely big dividends
накопичені ~и accrued/accumulated dividends
невиплачені ~и unpaid dividends
непитані ~и unclaimed dividends
~ noncumulative dividends
нестягнуті ~и overdue dividends
оголошені ~и declared dividends
проміжні ~и (виплачувані авансом щокварталу до остаточного розподілу прибутку наприкінці року) interim dividends, dividends on account
регулярні (періодично виплачувані) ~и regular dividends
річні ~и annual dividends
фінансові ~и (різниця між витратами бюджету і податками) fiscal dividends
~и готівкою cash dividends
~и за привілейованими акціями preferred dividends
~и на акції share dividends, амер. stock dividends
~и за страховим полісом insurance dividends
~и у формі безкоштовних акцій dividends paid out in free shares/stock, амер. розм. melon
~и у формі векселя, за яким не сплачується відсоток noninterest bearing dividends
~и у формі векселя, що приносить відсоток interest bearing dividends
~и у формі грошового зобов’язання scrip dividends
~и у формі короткострокового боргового зобов’язання liability dividends
~и у формі свідоцтва на акцію script dividends
~и, визначені статутом statutory dividends
~и, виплачувані акціями share/stock dividends
~и, виплачувані готівкою cash dividends
~и, виплачувані з основного капіталу dividend paid out of capitals
~и, виплачувані з чистого прибутку dividends paid out of income after taxes
~и, виплачувані наприкінці фінансового року final dividends
~и, виплачувані пропорційно покупкам dividends on purchases, patronage dividend
~и, виплачувані у натурально-речовинній формі dividends payable in kind
~и, виплачувані у першу чергу preferential dividends
~и, виплачувані у формі короткострокового векселя або розписки scrip dividends
~и на вкладений капітал dividends on investments
~и, що підлягають обкладанню податком taxable dividends
~и, що сплачується (за бажанням акціонера) грішми або акціями optional dividends
без ~ів (про акцію – без права одержання найближчого дивіденду) ex dividends, dividends off
виплачувати ~и to pay dividends
виплачувати ~и (з прибутку) to distribute dividends
не виплатити ~и to pass dividends
повідомляти про виплату ~ів to declare dividends
припинити виплачувати ~и to default on dividends
розподілити ~и to distribute dividends
сплачувати ~и to pay dividends
включаючи ~и cum dividends
що не передбачає нагромадження ~ів (про акції) noncumulative.
естафет||а ім. ж. спорт. relay race
передати ~у to hand the relay baton
~а неплатежів cross-default, (non-payments) gridlock, non-payments crisis.
естафетн||ий прикм.: ~ий біг спорт. relay race
~ий дефолт ек. cross-default
~ий ефект ек. knock-off effect, chain reaction
~ий залік multilateral netting
~ий кредит ек. repeater/repeat loan.
заочн||ий прикм.: ~ий курс correspondence course
~е навчання tuition by correspondence; postal tuition
~е рішення суду judgement by default.
заяв||а ім. ж. (офіційна декларація) statement; declaration; (спільне повідомлення) communique; (письмове прохання) request, application; (про права) claim; (повідомлення, попередження, вимога) notice, notification; (бланк, форма) application form
відверта ~а plain statement
офіційна ~а official/formal statement, solemn declaration
позовна ~а юр. statement of a claim, plaint
програмна ~а держави programme statement of the government
публічна ~а public statement
~а відповідача responder’s plea
~а для преси press release, statement for the press
~а на відкриття рахунку в банку request for a bank account
~а на отримання візи (про дозвіл) application for a visa (a permit/a licence)
~а про апеляцію notice of appeal
~а про банкрутство petition in bankruptcy
~а про вилучення вкладу notice of withdrawal of funds
~а про виплату страхового відшкодування insurance claim, claim for indemnification
~а про відставку resignation
~а про відшкодування збитків claim for damages
~а про зворотній виклик application for return
~а про ліквідацію (компанії) petition for dissolution
~а про надання відпустки application for a leave
~а про невиконання (умов контракту) notice of default
~ про підписку на цінні папери tender for securities
~ про прийняття на вакантну посаду application for a vacancy/a vacant position
~а про прийняття на роботу application for a job; employment application, application for employment
~а про припинення виплат у зв’язку з банкрутством declaration of bankruptcy
~а, що викликає сумніви questionable statement
виступити з публічною ~ою make a public statement
відмежуватися від чиєїсь ~и to dissociate oneself from smb’s statement
зробити ~у to make a statement/a declaration (on)
опублікувати ~у to publish/to issue a statement
подати ~у (кудись, комусь – на, про) to put in/to file/to submit an application (to – for), to apply (to – for)
подати ~у про підписку на акції to tender for shares
подати ~у про прийняття в члени to apply for membership (in)
подати позовну ~у to file/to submit the statement of a claim.
зобов’язання ім. с. obligation, commitment; (обіцянка) engagement; мн. (заборгованість) liabilities
безпосереднє ~ direct liability
боргове ~ promissory note, debenture
боргове ~ на всі грошові кошти фірми all monies debenture
боргове ~ на пред’явника promissory note made out to the bearer; bearer debenture
боргове ~ при купівлі товару в кредит instal(l)ment paper
боргове ~, яке дає право на участь у прибутках participating debenture
гадане ~ implied obligation
гарантійне ~ guarantee obligation; warranty (policy)
грошове (частково грошове) ~ order (partial) bond
грошове ~ з відстроченим одержанням грошей deferred availability items
ділене ~ divisible obligation
ділове ~ sharing commitment
довгострокове (короткострокове) ~ long-term (short-term) obligation, fixed/long-term (current/floating) liability, (консолідований борг) consolidated/ funded, unified debt
допустиме ~ admissible imputation
другосортне грошове ~ second-class paper
іменне ~ registered debenture
іпотечне ~ mortgage note
можливе ~ contingent
надмірне ~ (яке перевищує фінансові можливості боржника) overcommitment
непряме (пряме) ~ indirect (direct) obligation, secondary liability
ордерне просте ~ primary liability
першокласне грошове ~ prime/ first-class, high grade, gilt-edged, bankable paper
правове ~ legal obligation
страхове ~ insurance liability
подвійне ~ double liability
умовне ~ (здійснене за певних умов) capital liability
фінансове ~ commitment of finance
формальне ~ юр. engagement
безстрокові ~ sight liabilities
боргові ~ (документи) debt instruments
взаємні ~ mutual obligations/commitments
відкладені (ліквідні, накопичені) ~ deferred (liquid, accrued) liabilities
додаткові непередбачені ~ (які випливають зі складеного акту) contingencies
додаткові страхові ~ additional insurance liability
зовнішні (міжнародні) ~ external (international) obligations
інвестиційні ~ investment commitments
контрактні/договірні ~ contractual obligations/commitments
короткотермінові боргові ~ quick liabilities
короткотермінові ~ зі змінними відсотками floating-rate notes
кредитні ~ (кредит) credit; (векселі, чеки) credit instruments
недепозитні ~ nondeposit liabilities, nondeposit-type funds
невиконані ~ outstanding liabilities
односторонні (паралельні) ~ unilateral (counterpart) obligations
особливі ~ (договору за печаткою) particular covenants
оплачені ~ payment obligations
торговельні урядові ~ marketable government obligations
спільні та окремі ~ joint and several liability
термінові ~ advance/forward commitments; (за платежем) accrued liabilities
урядові ~, які не приймаються на ринку цінних паперів nonmarketable government obligations
~ відшкодування reimbursement commitment
~ військової повинності national service obligation
~ однакового покриття кредиторів і/або інвесторів negative pledge
~ депозитного виду depositlike liability
~ інвестиційного характеру capital commitments
~ загального характеру general obligation
~ банку liabilities of a bank
~ спекулянтів, які грають на підвищення (пониження) бірж. bull (bear) commitments
~ сторін obligations of the parties (concerned)
~ сторін за контрактом obligations/ commitments, liabilities of the parties under the contract
~ до погашення matured claim
~ з частковою відповідальністю several obligation
~ за акцептами acceptance liability
~ за біржовими операціями stock exchange commitments
~ за векселями liabilities on bills of exchange
~ на вимогу commitment to calls
~ за випускними банкнотами (на балансі банку) note liabilities
~ за депозитом deposit liability
~ за доставленням obligations on delivery
~ за контрактом на підвищення (пониження) бірж. bull/long (bear/short) account
~ за основним капіталом capital liabilities
~ за пенсійним планом на основі трудової участі defined benefit liability
~ за поданням даних obligations on data submission
~ за проектом project covenant
~ за терміновими угодами commitments for future delivery
~ за терміновими угодами на підвищення (пониження) бірж. long (short) position
~ із солідарною відповідальністю joint and several obligation; joint covenant/obligation
~ на замовлення покупки purchase commitments
~ на подальший термін advance/forward commitments
~ перед акціонерами liabilities to shareholders/ stockholders
~ перед державою commitments to the state
~ перед кредиторами liabilities to creditors
~ перед (першочерговими) кредиторами, які не отримали забезпечення від боржника liabilities to unsecured (secured) creditors
~ про забезпечення надходжень касової готівки cash generation covenant
~ про зберігання конфіденційності/про нерозголошення confidentiality undertaking
~ про ненадання застави negative pledge
~ про поділ дебіторських платежів sharing clause
~ про стримування від дій або бездіяльності negative covenant
~, що має обов’язкову силу binding obligation
~, що має позовну силу (не має позовної сили) perfect/enforceable (imperfect/unenforceable) obligation
~, що переходить на правонаступників transitive covenant
~, що триває executory/recurring obligation; obligation involving periodical payments
~ відшкодовувати збитки liability of indemnity
~ видати кредит credit commitment
~ викупити даний під заставу вексель reserve
особа, яка не виконує ~ defaulter
брати на себе ~ to assume/to undertake obligations, to enter into commitments/an engagement, to incur/to contract liabilities, to blind/to commit oneself, to undertake (to + inf), to make a commitment (to + inf)
брати на себе боргове ~ to incur indebtedness
брати на себе ~ за контрактом to assume obligations/responsibilities under a contract, to contract liabilities
брати на себе ~ фірми to take out the liabilities of the firm
бути зв’язаним ~м/мати ~ стосовно когось to be under an obligation to smb
виконувати свої ~ to fulfill/to meet, to carry out one’s obligations/commitment/arrangements/engagements, to meet/to discharge one’s liability
виконувати ~ за контрактом to meet one’s obligations under the contract
виконувати ~ з продажу to meet sales
відміняти ~ to cancel an obligation
відмовлятись від ~ to deny/to renounce obligations, to disclaim liability
звільняти когось від ~ to release/to relieve/to acquit smb from an obligation, to free smb from a liability
звільняти від подальших ~ to relieve/to exonerate from further obligations
звільнятись від ~ за договором to contract out of an agreement
зв’язувати когось ~м to bind smb by an obligation, to lay smb under an obligation, to oblige smb
ігнорувати ~ to ignore one’s obligations
не виконувати ~ to default (on) one’s obligations/ liabilities
покласти ~ на когось to impose/to lay an obligation on smb
покривати свої ~ to meet one’s obligations
порушувати ~ to violate obligations, (за договором, грошові тощо) to default
порушувати ~ з виплати грошей to make a default in payment
пропонувати без ~ to offer without obligation/engagement
розплатитись за ~ to meet/to discharge an obligation/a liability
серйозно порушувати ~ за контрактом to commit a gross breach of obligations under the contract.
навмисн||ий прикм. intentional, deliberate, intended, premeditated
~а неправомірна поведінка wilful misconduct
~е банкрутство fraudulent/rogue bankruptcy
~е порушення зобов’язань (невиконання) wilful default; bad faith
~і неправомірні дії wilful misconduct.
невиконання ім. с. non-fulfilment, non-execution, non-performance, failure to execute/to fulfil/to perform/to carry out; (плану випуску продукції, домовленості, обіцянки) short-fall; (нормиспад виробництва) fall-down; (зобов’язання за згодою сторін) default (on, to + inf.)
~ домовленості про зріст зарплати shortfall of pay increases
~ задачі failure to perform/to carryout a mission, mission failure
~ закону failure to observe a law
~ зобов’язань nonfulfilment of/failure to meet/default on liabilities/obligations, nonfeasance
~ контрактних зобов’язань (контракту) non-fulfilment/non-execution/non-performance of contractual obligations (a contract)
~ міжнародних зобов’язань default on international obligations
~ плану non-fulfillment of the plan
у випадку ~ зобов’язань in case of default on obligations/liabilities, in case of non-fulfilment of obligations.
невиплат||а ім. ж. non-payment, default of payment, failure to pay/to make payment
~а відсотків default of/on interest
~а заборгованості за кредитом default of credit, credit default
~а податків non-payment of taxes
~а у термін failure to pay on time/on a due date
у випадку ~и in default of payment; ● див. тж. неплатіж.
недогляд ім. ч. oversight; (помилка) default, error; (пропуск) omission; (помилка) (careless) slip; (недолік) flaw, defect
унаслідок ~у by/through/owing to an oversight, inadvertently
через ~ by an oversight; through default/carelessness.
нез’явлення ім. с. non-appearance, failure to appear; юр. contumacy, default
~ на роботу absence from work.
непевн||ий прикм. (у собі) diffident; (невпевнений) uncertain; (сумнівний) doubtful, dubious, suspicious, queer
~а компанія company in default; distressed/problem/underperforming/failing/faltering company; troubled/insolvent/defaulting/ailing company; ¨ у ~ому стані between the cup and the lip, between the devil and the deep blue sea.
неплат||іж ім. ч. non-payment, default of payment, failure to pay
у випадку ~ежу in default of payment, in case of non-payment/failure to pay
допускати ~іж to make a default in payment; ● див. тж. несплата.
неплатоспроможн||ий прикм. insolvent, bankrupt, unable to pay
~а компанія enterprise in default; insolvent/defaulting/faltering company; failing business; troubled/problem/bankrupt company.
непродуктивн||ий прикм. unproductive, non-productive; (неефективний) inefficient
~ий капітал (що не приносить прибутку) unemployed capital/funds; unproductive/idle capital
~ий кредит loan in default, non-accrual credit; non-performing/non-accruing/bad/troubled loan; (звичайно іноземного позичальника) value impaired
~а праця inefficient labour
~і активи (що не приносять прибутку) non-performing/non-accrual/inoperative assets; barren funds.
несплата ім. ж. non-payment
~ податків non-payment of taxes
~ за інвестиціями default on investments
~ в строк failure to pay on time.
неспроможн||ий прикм. incapable (of), unable (to); being not in the state (position); (збанкрутілий) insolvent, bankrupt; (небагатий, зі скромними доходами) not wealthy, of modest means; (некомпетентний) incompetent, unfit; (необґрунтований) groundless, unsupported, unsound
~ий боржник defaulting debtor; delinquent/insolvent/bankrupt debtor
~ий позичальник delinquent borrower; defaulting/insolvent/bankrupt borrower
~ий проект unviable/unbankable project
~е підприємство (боржник) enterprise in default; failing/faltering business; distressed/defaulting/delinquent enterprise; problem/troubled company
теоретично ~ий unsound in theory
формально оголосити ~им to file a declaration of bankruptcy.
нестягнутий прикм. (відсоток, дивіденд) overdue, (борг) unrecovered
~ борг unrecoverable/bad/non-performing/problem/defaulting debt
~ кредит forgivable loan; unrecoverable/non-performing/troubled/problem/substandard/subquality loan; loan in default
~ процент back interest; interest arrears.
неявк||а ім. ж. non-appearance, absence (from), failure to appear (to be present) (at)
~а на роботу absence from work
~а в суд non-appearance, default
через ~у owing to non-appearance.
неякісн||ий прикм. low-quality, inferior, (низькосортний) low-grade, of poor/bad quality, bad
~ий кредит subquality/substandard loan; underperforming/non-performing loan; unrecoverable/uncollectable loan; troubled/problem loan; defaulting loan; loan in default
~а робота substandard work; subquality performance
~а тратта ineligible paper.
перехресн||ий прикм. cross
~ий дефолт розм. cross-default
~а еластичність попиту cross-elasticity of demand
~е субсидування cross-subsidy
~і дані cross-sectional data
~і дотації у формі тарифів tariff cross-subsidies.
період ім. ч. period; (стадія, етап) stage; (фаза, стадія) phase; (цикл) cycle; (часу при плануванні або прогнозуванні) horizon; (проміжок часу) span, run; (дії договору) term
базисний ~ base/reference/standard period
бюджетний ~ budget period
виробничий ~ production run
встановлений ~ a fixed/a set period
економічний ~ збереження запасів economic stock retention period
звітний ~ accounting/reporting/business period; period under review
короткий ~ a brief/a short period
короткий ~ жвавої торгівлі spell of trading
короткий ~ одержання великих прибутків profitable spell
кошторисний ~ budget period
ліквідаційний ~ (на біржі) settlement
ліквідаційний ~ на фондовій біржі stock exchange settlement
минулий ~ prior period
навігаційний ~ shipping season
найбільш економічний ~ збереження запасів economic stock retention period
необхідний страхувальний ~ (закупівельного циклу) required reserve cycle
неробочий ~ (підприємства) shutdown period; (підприємства, устаткування) standby period
нескінченний ~ планування infinite/unbounded planning horizon
обмежений ~ limited period
охоплюваний ~ стат. timing
перехідний ~ transition
перехідний ~ природного руху населення demographic transition
пільговий ~ grace period, period of grace
пільговий ~ кредиту credit grace period
плановий ~ planning period
попередній ~ prior period
порівнянний ~ comparable period
поточний ~ current period
річний звітний ~ annual accounting period
робочий ~ operating period
розглянутий ~ period under review; (при плануванні або прогнозуванні) expectational horizon
розрахунковий ~ бухг. accounting period; (на біржі) settlement/name days
страхувальний ~ (закупівельного циклу) reserve cycle
тривалий ~ an extended/a lengthy/a long period
~ бездіяльності (устаткування) inaction/idle period, time of nonuse; (у промисловості) slack period
~ безвладдя period of anarchy
~ безперервної роботи uninterrupted working time
~ бухгалтерської звітності accounting period
~ використання коштів disbursement period
~ використання кредиту availability period
~ “вистигання” (установлений законом термін, протягом якого сторони мають право відмовитися від укладеної угоди) cooling-off period
~ відновлення rehabilitation period
~ відновлення основного капіталу plant/fixed assets turnover period
~ відновлення устаткування re-equipment/replacement cycle
~ відносного спаду економічної активності off-peak time
~ відпочинку break time
~ відстрочення відповідальності страховика waiting period
~ відтворення reproduction period
~ володіння holding period
~ депресії phase of depression
~ дисконтування discount period
~ дії договору страхування period of insurance
~ ділового спаду slack time(s) in business
~ „дозрівання” (капіталовкладень) period of gestation
~ експлуатації operating period/life/time, life cycle, lifetime, lifespan, service life
~ зайнятості period of employment
~ застою slack/stagnation period, stagnation
~ звітності accounting period
~ здачі робіт presentation period
~ інкасації collection period
~ календарного планування scheduling period
~ капіталізації відсотків interest capitalisation period
~ максимального товарообігу peak-trading period
~ модернізації системи system improvement time
~ найвищого попиту на кредит (протягом року) borrowing peak
~ нарахування відсотків interest period
~ нарахування відсотків за прострочений платіж default interest period
~ настання терміну платежу maturity period
~ наявності (товару для відвантаження за кредитом) availability period
~ нормальної експлуатації useful life period
~ обліку discount period
~ обороту капіталу time of capital turnover, time of (the) turnover of capital; capital turnover period
~ окупності (капіталовкладень) payback/payoff/payout period
~ освоєння (напр., нової техніки) breaking-in period
~ переоцінювання repricing/valuation interval
~ перетворення відсоткової ставки interest conversion period
~ підготовки виробництва preproduction (period)
~ підготовки проекту (project) lead time
~ планування (який враховується) planning horizon
~ планування з кінцевим інтервалом finite planning horizon
~ поповнення запасів inventory replenishment period
~ постачання delivery period, period of delivery
~ прибуткової/ефективної експлуатації earning period
~ проведення ревізії audit period
~ простою downtime/outage period
~ реалізації проекту duration of a project
~ різкого збільшення народжуваності birth wave
~ роботи над проектом project cycle
~ розміщення цінних паперів period of distribution of securities
~ складського збереження stockroom cycle
~ спаду економічної активності dull time
~ стажування probation period
~ стійких цін (відсутність інфляції і дефляції) flation
~ тимчасового звільнення layoff
~ упровадження (напр., нової техніки) implementation period
~ усунення дефектів period of elimination of defects
~ часу (що враховується, напр., при плануванні) time horizon
за короткий ~ часу in a short period of time
на короткий ~ часу for a short time
на ~ усього терміну зобов’язання over the period to maturity
протягом короткого ~у (часу) over a short period (of time), in the short run
протягом тривалого ~у over a long period (of time), in the long run
у той ~ часу at that period of time
~ для пред’явлення чека time for the presentation of a cheque, амер. check.
платіж ім. ч. payment; ком. defrayal
авансовий ~ advance (payment), payment in advance
акцептний ~ payment by acceptance
безготівковий ~ payment on a clearing basis
відстрочений ~ deferred/delayed payment
готівковий ~ cash payment
додатковий ~ additional/extra payment, afterpayment
достроковий ~ advance payment, advance amount paid-in, anticipation of payment
екстрений ~ due payment, payment in due course
залишковий ~ payment in arrears
заохочувальний ~ incentive payment
квартальний ~ quarter(ly) payment
ліцензійний ~ licence, амер. license payment/royalty
місячний ~ monthly payment
накладний ~ payment forward, cash on delivery
наступний ~ subsequent payment, afterpayment, additional/supplementary payment, next payment
негайний ~ immediate payment
неподатковий ~ non-tax payment
нестягнутий ~ outstanding payment
неторговий ~ non-commercial payment
нетто ~ net payment
обов’язковий ~ compulsory payment
одноразовий ~ lump-sum payment
остаточний ~ final payment
паушальний ~ lump-sum payment
першочерговий ~ (при продажі майна з торгів) preferential payment
підприємницький ~ business payment
побічний ~ теор. ігор side payment
початковий ~ initial payment; (при покупці) down payment
припинений ~ stopped payment
пропущений ~ missed pay
прострочений ~ back/late/overdue payment
разовий ~ single payment
рентний ~ rental payment
своєчасний ~ prompt/timely payment
страховий ~ insurance payment
терміновий ~ immediate/prompt payment
терміновий ~ готівкою prompt cash (payment)
трансферний ~ transfer payment
частковий ~ part(ial) payment, payment in part, instal(l)ment
черговий ~ next/subsequent payment
чистий ~ готівкою (без знижки) net cash (payment)
щомісячний ~ monthly payment
щотижневий ~ weekly payment
банківські комісійні платежі bank charges
бюджетні платежі budgetary payments
валютні платежі exchange payments
взаємні платежі mutual payments
графікові платежі schedule payments
комісійні платежі за акцептування acceptance charges
комісійні платежі за оформлення протесту векселя protest charges
комісійні платежі за довірчими операціями trust charges
міжнародні платежі international payments
нерегулярні платежі irregular payments
передатні платежі transfer payments
періодичні платежі periodical payments
підприємницькі трансферні платежі business transfer payments
повторювані платежі repetitive payments
поступові платежі progress payment
поточні платежі current payments
торговельні платежі commercial payments
урядові трансферні платежі government transfer payments
фінансові платежі з фіксованими термінами сплати fixed/standing charges
~ внесками payment by/in instal(l)ments
~ готівкою cash payment, payment in/by cash
~ готівкою без знижки net cash payment
~ гри теор. ігор game payoff
~ дзвінкою монетою specie payment
~ натурою payment in kind
~ нетто net payment
~ повноцінними грішми (монетами, виливками благородних металів) specie payment
~ траттою payment by draft
~ чеком payment by cheque/амер. check
~ відповідно до заздалегідь даної інструкції preauthorized payment
~ в обумовлений термін due payment, payment in due course
~ власним коштом premium for own
~ з акредитива payment by/from/through a letter of credit, payment out of a letter of credit
~ з відстроченням payment on deferred terms
~ за акредитивом payment by a letter of credit
~ за відкритим рахунком payment on an open account
~ за клірингом clearing payment
~ за міжнародними угодами international payment
~ за невидимим імпортом invisible payment
~ за пред’явленням вантажних документів sight payment
~ за пред’явленням тратти sight payment
~ за чеком payment of/on a cheque, амер. check
~ всупереч банківській гарантії payment against a bank guarantee
~ всупереч документам payment against documents
~ у доларовому вираженні payment in dollar terms
~ у рахунок кредиту payment on account of credit, payment from the credit
~ у рахунок обслуговування зовнішнього боргу external debt service payment
~ у рахунок оплачуваного капіталу payment of the paid-in capital
~ у рахунок погашення (кредиту) amortisation payment
~ у рахунок погашення основної суми боргу principal payment
~ у формі акредитива payment in the form of a letter of credit
~ у формі інкасо payment on a collection basis
~ повинний бути зроблений протягом 30 днів payment is to be made/effected within 30 days
платежі робляться поквартально payments are made quarterly
~, не віднесений до визначеного боргу unappropriated payment
платежі відсотків interest charges
платежі в іноземній валюті foreign exchange outgoings
платежі, що надійшли payments received
платежем на вимогу (про вексель) payable on demand
платежем після настання терміну (про цінні папери) payable when due at maturity
платежем через 30 днів після пред’явлення (про вексель) payable at thirty days sight
в рахунок платежів on account of payments
після платежу upon payment
брати участь у здійсненні платежів to be involved in payments
відкладати/відстрочувати ~ to defer/to postpone payment
відновляти платежі to resume payments
врегулювати ~ to settle a bill
гарантувати ~ to guarantee payment
заміняти готівковий ~ траттою to substitute a draft for cash payment
затримувати ~ to delay payment
звертатися за платежем to apply for payment
здійснювати ~ to effect/to make payment
одержувати ~ to receive payment
підтверджувати ~ to confirm payment
представляти/пред’являти до платежу to present for payment
припиняти платежі to cease payment, to stop the payment, to default
припиняти ~ за чеком to stop a cheque, амер. check
прискорювати ~ to accelerate/to speed up payment
прострочувати платежі to fall into arrears, to be in default
сповіщати про зроблений ~ to advise of payment
стягувати ~ to enforce payment
стягувати платежі за заборгованість to enforce the payment of debts
утримуватися від платежу to withhold payment
до платежу payable; ● див. тж. оплата, плата, сплата, виплата.
повідомленн||я ім. с. notification, notice, information, advice, letter of advice, report, dispatch; (про підписку на акції або облігації) letter of allotment; (офіційне) communiqué; амер. press release; (агентства, газети) dispatch; (по радіо) announcement, report
газетне ~я a news report, press report
залізничне ~я про прибуття вантажу railway, амер. railroad advice
офіційне ~я formal notice/notification, official notification
письмове ~я notice/notification in writing
повторне ~я renewed notification
попереднє ~я advance notice/notification, prior notice/notification
попереднє ~я про звільнення advance notice of layoff
поштове (телеграфне, телексне) ~я mail (cable, telex) notification
~я інформації disclosure of information
~я для преси press release
~я з запрошенням представляти конкурсні пропозиції notice of invitation to tender
~я про арбітражний розгляд notice of arbitration
~я про вилучення (внеску) notice of withdrawal
~я про готовність (напр., судна до навантаження) notice of readiness
~я про заборгованість notification of indebtedness
~я про закупівлі procurement notice
~я про звільнення notice of layoff, layoff notice
~я про намір вийти (з членів міжнародної фінансової організації) notice of intention to withdraw
~я про одержання (чогось) acknowledgement of receipt (of)
~я про порушення зобов’язань default notice
~я про припинення (наймання) notice of termination
~я про присудження контракту (підряду; за результатами конкурсу) notification of award
~я про скорочення (звільнення) redundancy notice
~я про торги на окремі контракти individual procurement notice
~я у письмовому вигляді notice/notification in writing
без наступного ~я without further notice
за офіційним ~ям інформаційних агентств according to the news agencies
з наступним ~ям under further notice
з ~ям за місяць at a month’s notice, subject to a month’s notice
з умовою ~я за 3 місяці subject to three months’ notice, at three months’ notice
з короткочасним ~ям at short notice
при відповідному ~і under due advice
одержати ~я to receive a communication
одержати ~я про грошовий переказ (на чиєсь ім’я) to be notified of the receipt of a money order (in one’s name); ● див. тж. оповіщення, лист.
претензі||я ім. ж. (вимогау т. ч. покупця до продавця тощо) (з приводудокудись) claim (for – against – to); (скарга: з приводукомусь) complaint (about – with); (рекламація) reclamation; (безпідставна) pretension; (скарга) complaint; (незадоволення) grudge
грошова ~я monetary/pecuniary claim, claim for money
законна ~я lawful/legitimate claim
зустрічна ~я counterclaim
необґрунтована ~я unjustified claim
неоплачена ~я outstanding claim
обґрунтована ~я justified/valid claim
патентна ~я patent claim
переважна ~я preferential/prior claim, claim of priority
справедлива ~я fair/reasonable claim
пізніші ~ї subsequent claims;~я споживача customer complaint
~я до кількості quantity claim
~я до клірингу clearing claim
~я до якості quality claim
~я до якості продукції (виробнику) product liability claim
~я за якість товару product liability claim
~я з гарантії warranty claim, demand under a guarantee
~я щодо невиконання зобов’язань default demand
без ~й unpretendingly, unpretentiously
людина без всяких ~й man of no pretension(s)
людина з ~ями man of pretensions, pretentious man
визнавати ~ю to admit a claim
виражати ~ю to express/to voice a complaint
вирішити/врегулювати ~ю to settle/to adjust a claim
відкликати ~ю to withdraw a claim
відкидати (відхиляти) ~ю to overrule (to reject/to decline) a claim
задовольняти ~ю to meet/to comply with/to satisfy/to allow a claim
заявляти ~ю to make/to put in a claim, to assert a claim, to lodge/to make a complaint
мати ~ю to lay claim (to), to claim, to have a claim (on)
обґрунтовувати ~ю to establish a claim
оспорювати ~ю to dispute/to contest a claim
підтримувати ~ю to sustain a claim
подавати ~ю to submit a claim, to complain (to – about)
порушувати ~ю to raise a claim (against)
пред’являти ~ю to make a claim (on, against, for), to present/to file/to enter/to put forward a claim, to claim (a right), (виражати незадоволення) to express dissatisfaction
пред’являти ~ю за невиконання договору to claim default
частково задовольнити ~ю to meet a claim partially
відповідати на ~ю to act on/to respond to a complaint
доводити справедливість ~ї to substantiate a claim
бути в ~ї to have a grudge against smb;відмовлятися від ~ї to give up/to renounce/to waive/to withdraw a claim
задовольнити ~ї кредиторів to meet the claims of creditors
мати територіальні ~ї до сусідніх країн to have territorial claims on neighbouring states
~ї, що задовольняються в першу (в другу) чергу senior (junior) claims
~ї, що нагромадилися accumulated claims
особа, що подає ~ю complainant
без наступних ~й до учасника угоди on a nonrecourse basis; · див. тж. позов, вимога.
присуд ім. ч. юр. (вирок) sentence, judgement (of court); (суду присяжних) verdict
виправдувальний ~ verdict of «not-guilty»
заочний ~ judgement by default
остаточний ~ final sentence/judgement
виконати ~ to carry out/to execute the sentence
залишити ~ в силі, без змін to confirm the sentence, to leave the sentence in force
оголосити ~ to pronounce judgement
скасувати ~ to vacate/to reverse a judgement
ухвалювати ~ to pass a sentence.
прострочен||ий прикм. overdue, outstanding, past due, out of date, stale
~ий борг arrears, debt in arrears, overdue debt delinquency, defaulted debt
~ий вексель past due bill
~ий кредит delinquent/defaulted/bad/non-accrual loan, non-performing loan, loan in default
~ий опціон (недійсний) lapsed option
~ий платіж arrears, debt in arrears, late/delayed payment
~ий платіж, черговий весок overdue instal(l)ment
~ий чек stale (-dated) cheque
~а заборгованість arrears, debt in arrears, overdue debt delinquency, defaulted debt
~і відсотки past due interest, interest arrears
~і дивіденди dividend arrears, dividends in arrears, overdue dividends
~і платежі в рахунок обслуговування боргу debt service arrears
або неоплачені в строк платежі overdue payment
~ий у силу витікання задавнення позову statute-barred
вексель ~ий the draft is overdue
у нього ~ий паспорт his passport has run out.
простроч||ення, ~ування ім. с. (відпустки) overstaying; (документа) expiration (of a time limit); (платежу) delay, arrears, delinquency
надмірне ~ unreasonable delay
~ платежу delay in payment
~ позову юр. non-claim
~ постачання delay in delivery
~ення платежів default of payment
~ення в пред’явленні позову юр. non-claim
ліквідувати ~ення платежів to cure a default.
простроч||увати, ~ити1 дієсл. to exceed the time limit; (пропустити визначений час) to be overdue; to hold over; (затримувати) to delay
~ити відпустку to overstay one’s leave
~ити платіж to fail to pay in time
~ити час to exceed the time limit
~увати платежі to be in default, to fall into arrears
він ~ив паспорт his passport ran out.
рішення ім. c. decision; (постанова тж.) resolution; (суду) decision, verdict, judg(e)ment; (арбітражне, суду) award; (суду, голови зборів) ruling; (проблеми тощо) solution, settlement; (голосуванням) vote; (рішучість) resolve; (задачі тощо – результат, відповідь) solution (of), answer (to)
адаптивне конкурентне ~ adaptive competitive decision
адміністративне ~ managerial decision
арбітражне ~ arbitration/arbitral award
асимптотичне ~ asymptotic(al) solution
багатозначне ~ multiple answer
базисне ~ basic solution
безперервне ~ continuous solution
безпосереднє ~ direct solution
вихідне ~ initial solution
графічне ~ graphic(al) solution
групове ~ group/committee decision
детерміноване ~ deterministic decision
дискретне ~ discrete solution
довільне ~ arbitrary decision
додаткове ~ (суду, арбітражу) supplementary award
загальне ~ general solution
завершальне ~ (суду) final judg(e)ment
інженерне ~ engineering decision; (підхід) engineering approach/treatment
ймовірне ~ probabilistic solution
комплексне ~ complex solution
компромісне ~ trade-off decision
конкурентне ~ competitive decision
конструктивне ~ (конструкції) design
локально оптимальне ~ locally optimal solution
мінімаксне ~ minimax solution
мінімізоване ~ minimizing solution
можливе ~ двоїстої задачі dual feasible solution
мотивоване ~ (суду, арбітражу) motivated award
найкраще ~ best decision
невмотивоване ~ (суду, арбітражу) unmotivated award
неоднозначне ~ ambiguous solution
неодностайне ~ split decision
неоптимальне ~ nonoptimal solution
несправедливе ~ unfair decision
несправедливе ~ суду unfair judg(e)ment
номографічне ~ nomographic solution
одноголосне/одностайне ~ unanimous decision
однозначне ~ unique solution
одноосібне ~ individual decision
оперативне ~ operative decision
оптимальне ~ (задачі) optimal/optimum solution; (питання) optimal/optimum decision
основне ~ basic solution
особливе ~ special decision; (задачі) singular solution
остаточне ~ final decision; стат. terminal decision; (суду) final judg(e)ment; (задачі) final solution
періодичне ~ periodic solution
повне ~ complete solution
позитивне (негативне) ~ (з питання) favo(u)rable (unfavo(u)rable) decision; (задачі) positive solution
помилкове ~ (з питання) decision error
попереднє ~ preliminary decision, predecision
поспішне ~ hasty/rush/snap decision
припустиме ~ (задачі) feasible solution
продуктивне ~ variable solution
проектне ~ design approach/solution/decision
прийняте раніше ~ prior decision
регулярне ~ regular solution
рівноважне ~ equilibrium solution
ситуативне ~ (суду) situational judg(e)ment
справедливе ~ fair decision
статистичне ~ statistical decision
стратегічне ~ strategic decision; (як стратегічний напрямок політики) policy decision
судове ~ decision of the court, judg(e)ment, adjudication, verdict, sentence
судове ~ за взаємною згодою judg(e)ment by consent
судове ~ примусового виконання enforceable judg(e)ment
суперечливе ~ (суду) contradictory judg(e)ment
тверде ~ firm decision
технічне ~ engineering decision; (підхід) engineering approach/treatment; design, technical solution/decision
центральне ~ central solution
часткове ~ partial solution
чисельне ~ numerical solution
альтернативні ~ alternative solutions
ділові ~ business decisions
можливі технічні ~ alternative technologies
послідовні ~ sequential decisions
поточні ~ day-to-day decision (making)
~ арбітражу decision of arbitration, arbitral award
~ важкого питання solution of a difficulty
~ методом проб і помилок trial-and-error solution
~ не брати участі у конкурсі (на одержання контракту) no-bid decision, decision not to bid (for)
~ неузгоджене з профспілками про зміну рівня заробітної плати unorganized wage settlement
~ поточних питань day-to-day decision making
~, прийняте в умовах невизначеності (ризику) decision under uncertainty (risk)
~, прийняте таємним голосуванням decision (taken) by secret ballot
~ псевдоподвійного завдання pseudodual solution
~ суду на користь позивачів внаслідок неявки відповідача judg(e)ment by default
~ суду про відшкодування збитків award of damages
~ суперарбітра umpirage
~, прийняте шляхом таємного голосування decision by secret ballot
~ відносно витрат spending decision
~ для декількох періодів multiperiod decision
~ для моделі збалансованого росту balanced-growth solution
~ з апеляції judg(e)ment in error
~ з комерційних питань business decisions
~ з питання decision on a question/a matter/an issue
~ про власне виробництво або закупівлю (напр., що комплектують вироби) make-or-buy decision
~ про розподіл (напр., фонду) allocative decision; (даного фонду тощо) decision on the allocation (of)
~ про участь у конкурсі (на одержання контракту) bid(ding) decision, decision to bid (for)
~ проти (на користь)... decision against (in favo(u)r of)...
~ у загальному вигляді (задачі, проблеми) general solution
~ у явному вигляді explicit solution
~ щодо заощаджень savings decision
~ щодо капіталовкладень investment decisions
до ~ суду pending the decision of the court
анулювати судове ~ to vacate a judg(e)ment
виконувати (арбітражне) ~ to execute an award
виконувати ~ to abide by the decision
виносити ~ to deliver a judg(e)ment, to return a verdict, to award, to make an award, to award judg(e)ment
виносити судове ~ з питання to adjudicate on a matter, to award judg(e)ment on a matter
виправляти (арбітражне) ~ to rectify an award
відстрочити ~ суду to reserve judg(e)ment
домогтися судового ~ to obtain a judg(e)ment
заперечувати судове ~ у вищій інстанції to appeal with judg(e)ment
здійснювати (арбітражне) ~ to carry out/to enforce the award
здійснювати ~ суду to execute a judg(e)ment
знаходити ~ to arrive at a solution
переглядати ~ to reconsider the decision
підтверджувати ~ суду to uphold the decision of the court
повідомляти (арбітражне) ~ to announce an award
приймати ~ to decide, to come to/to arrive at a decision, to take/to make/to reach a decision, (резолюцію) to pass a resolution
приймати ~ з питання to decide on a question/a matter/an issue
приймати ~ у справі to make an award
приходити до ~ to arrive at/to come to a decision
скасовувати ~ to revoke the decision
скасувати ~ суду to reverse a judg(e)ment.
сплат||а ім. ж. payment, paying; (тж. боргу тощо) repayment, redemption, refund(ment), settlement
негайна ~а immediate payment
повна ~а payment in full
своєчасна ~а prompt payment
символічна ~а (грошей) token payment
часткова ~а part(ial) payment, payment in part
~а арбітражного збору payment of an arbitration fee
~а боргу (відсотків) repayment/redemption/satisfaction/acquittance of a debt (interest payment, payment of interest)
~а капітального боргу і відсотків за державним боргом debt service
~а комісії й відсотків за займом service charge on a loan
~а останнього внеску terminal payment
~а податків (рахунку, страхового внеску) tax payment (payment of a bill, settlement of an account; payment of an insurance premium)
~а готівкою (золотом, натурою) cash payment, payment in cash (payment in gold, payment in kind)
~а частинами payment by instal(l)ments
~а в рахунок належної суми payment on account
~а при доставленні payment/cash on delivery
векселі й акцепти до ~и (стаття обліку) bills payable
вільний від ~и податку tax exempt
звільнений від ~и free from payment
при несплаті upon default of payment
у випадку (своєчасної) несвоєчасної ~и if duly (not duly) paid
що підлягає ~і payable; (про борг) repayable
як ~а (за) in payment (for), on account (of)
вимагати ~и боргів to call in debts
вимагати ~и від когось to demand payment from smb
вимагати ~и неустойки в розмірі... to claim damages at the rate of...
відмовлятися від ~и боргу to repudiate a debt
зараховувати в ~у боргу to reckon towards payment of a debt
звільняти від ~и to release/to remit/to dispense from payment/paying
звільняти від ~и боргу (штрафу) to release from a debt (a fine), to remit a debt (a fine)
настійно вимагати ~у to press for payment
підлягати ~і to be paid, to stand out
підлягати ~і в короткий термін to be paid at short sight/at a short date
купувати з негайною ~ою готівкою to buy outright
примушувати до ~и to force to pay
пропустити чергову ~у дивіденду to pass a dividend
ухилятися від ~и to dodge/to evade payment
ухилятися від ~и податків to dodge/to evade taxes
вартість перевезення підлягає ~і одержувачем (оцінка на документі) carriage forward; ● див. тж. виплата, оплата, плата, платіж.
стан1 ім. ч. state, condition; (положення, ситуація) position, situation; фіз. state; (положення, статус) status, condition; (механізму тж.) repair
аварійний ~ emergency condition
активний ~ ринку active market
блискучий (найкращий) ~ peak condition
гарний ~ (устаткування, товару тощо) good working order; good condition/state
депресивний ~ (state/situation of) depression; doldrums (pl.)
заданий ~ target state
застійний ~ standstill, stagnation, stagnant situation
застійний ~ попиту stagnant demand
кризовий ~ crisis (situation)
критичний ~ critical state/situation, criticality
млявий ~ ринку flat/weak market
найкращий ~ top/best condition
напівзруйнований ~ (state of) dilapidation
неконтрольований ~ uncontrolled situation, uncontrolled state, uncontrol
несправний ~ faulty condition
нестабільний ~ ринку unsteady/unsettled market
первісний ~ natural state
початковий ~ initial state
працездатний ~ serviceable/usable/operable condition
робочий ~ operating/operation/operative condition, active state
справний ~ operating/operation/operative/working/running/serviceable/usable condition
стійкий ~ (економіки тощо) stable/steady/stationary state
~ вантажу condition of cargo
~ війни state of war
~ готовності (про роботу тощо) available status/state, trim
~ економіки economic situation/climate
~ занепаду state of decay
~ запасів товарно-матеріальних цінностей inventory/stock status; inventory position
~ збалансованого росту економіки state of tranquility in economy
~ квазірівноваги quasi-stationary state
~ ліквідності фірми status of the firm’s flow of funds
~ науки і техніки state-of-the-art in science and technology
~ незмінної збитковості permanent loss situation
~ нерівноваги disequilibrium/nonequilibrium state
~ платіжного балансу external payment position
~ попиту state of demand
~ придатності до роботи good working order
~ резерву standby condition
~ ринку state of the market, market condition, situation at the market, market behavio(u)r
~ ринку цінних паперів technical position of the securities market
~ ринку позичкових капіталів credit condition
~ рівноваги equilibrium balance
~ рівноваги попиту і пропозиції (на ринку) market-clearing condition
~ розвитку (науки, техніки тощо) state-of-the-art(s) (in)
~ системи керування запасами inventory behavio(u)r
~ сільського господарства agricultural situation
~ справ state of affairs; (бізнесу) state of a business, business situation; (розвитку науки, техніки тощо, у певній галузі дослідження тощо) state-of-the-art(s) (in)
~ статистичної рівноваги statistical equilibrium
~ торгівлі state of trade
~ упаковки [(у)паковання] condition of packing
у гарному ~і in good condition, (про товар тощо) in good preservation, in a good state
у несправному ~і out of repair
у поганому ~і in bad condition, out of condition, in a bad state
у робочому ~і in working order
у справному ~і in working condition, in commission, in good repair
у чудовому ~і in a prime condition
у ~і безперервної зміни (ринкових умов) in a state of flux
у ~і готовності well-placed, in trim
у ~і ліквідації (про компанію тощо) in liquidation
бути в депресивному ~і to be in depression/in a depressed state, to be in the doldrums
бути в ~і... (дозволити собі купити тощо) to afford
бути в ~і війни (з) to be at war (with)
бути в ~і зробити щось to be capable of doing smth, to be in a position to do smth
бути не в ~і погасити борг to default on a debt
виходити зі ~у збитковості to be out/to pull out of the red
привести до застійного ~у to bring to a standstill
приводити в ~ готовності (про механізм тощо) to set working, (перен. тж.) to set going
приводити в справний ~ to recondition
прийти в непридатний ~ (про механізм тощо) to be past/out of repair, to be in bad repair
приходити в ~ занепаду to sink into decay
приходити в нормальний ~ (про справу, процес тощо) to be back to right
розглядати ~ підприємства to see into the state of a business
розглядати ~ справ to see into the state of a business
увергати в якийсь ~ to cast in/into a state/a condition
з огляду на ~ ринку having regard to the state of the market
ми в ~і купити цю річ we can afford (to buy) this thing; ● див. тж. положення, настрій.
у прийм. in, at, on, within
~ великих розмірах large-scale, grand, major, large
~ виправдання (чогось) in defense (of smth); in excuse (of smth)
~ віданні (когось, чогось) under the authority (of smb, smth)
~ відведений час within the time allowed
~ відповідності (з чимсь) in accordance (with smth)
~ відповідності з вимогами in accordance with the requirements; ~ відповідності з законом conforming to the law, in conformity/accordance/keeping with the law, lawfully, according to the law
~ відповідності з чинним законодавством under present law; ~ відповідності з конституцією constitutionally, according to the constitution
~ відповідності з міжнародними нормами in accordance with international norms
~ відповідності з правом according to the law, at law
~ відповідності з протоколом according to the protocol
~ відповідності з розпорядженням in accordance with a direction
~ відповідності з угодою under the agreement
~ відповідності з чинним законодавством under present law
~ відповідності із вказівкою in accordance with a direction
~ відповідності до змісту (документа) according to the tenor
~ володінні in hand
~ встановленому порядку as established by law
~ вузькому складі (про кабінет міністрів, раду тощо), inner (у препозиції), restricted (у препозиції)
~ грошовому виразі in money terms, in terms of money
~ дипломатичній пошті in a diplomatic pouch
~ звичайному одязі (не у формі, про міліціонерів тощо) plain-clothes (атрибутивно)
~ зворотному порядку in reverse order
~ здоровому розумі і твердій пам’яті compos mentis (лат.)
~ зміненій редакції as amended, redrawn (у препозиції)
~ напівсвідомому стані semiconscious (у препозиції)
~ невизначеному стані in abeyance
~ повній відповідності (з чимсь) in full compliance (with smth)
~ примусовому порядку by enforcement, involuntarily, in invitum (лат.)
~ присутності адвоката in the presence of a lawyer
~ разі аварії in an emergency
~ разі відсутності failing; (когось, чогось) in the absence (of smb, smth)
~ разі відсутності конкурентних норм in the absence of competing rules
~ разі невиконання on default
~ разі смерті in case of death
~ складі (чогось) composed (of smth)
~ співучасті in privity
~ справі in the matter (of)
~ судовому порядку judicially
~ сукупності in totality
~ терміновому порядку with the utmost promptitude.
ухил||ятися, ~итися дієсл. (відхилятися, відступати від курсу, правила тощо) to deviate; (викручуватися, уникати) розм. перен. to evade, to elude, to avoid, to dodge, to shirk, to get out (of)
~ятися від виконання своїх обов’язків to shirk one’s commitments/obligations
~тися від відповідальності to dodge/to shirk one’s responsibility, to excuse oneself from any responsibility
~ятися від відповіді to evade a question, to get out of replying
~ятися від зобов’язання to wringle out of an engagement
~ятися від обов’язку to evade/to shirk one’s duty/obligations
~ятися від правосуддя to flee from justice
~ятися від роботи to absent from work
~ятися від сплати податків to evade income tax
~ятися від теми to digress from the point/subject
~ятися від явки до суду to default
він ~яється від зустрічі зі мною he avoids me.
халатність [недбалість] ім. ж. (зневага) negligence; (безтурботне відношення) carelessness; (недогляд) default; remissness
злочинна ~ criminal negligence
через чиюсь ~ due to smb’s carelessness/negligence, through smb’s default.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

default = [dɪ'fɔ:lt] 1. уста́вна о́пція, уста́ва (що встановлюється автоматично, якщо не задати змін) || уста́вний (про дію, що її виконує програма, якщо не задати інше) // by ~ без змін, за уста́вою, уста́вно 2. неста́ча // in ~ of за бра́ком, че́рез брак 3. невикона́ння обо́в’язку чи зобов’я́зань
assignment = [ə'saɪnmənt] признача́ння/призна́чення; надава́ння/нада́ння; присво́ювання/присво́єння; закрі́плювання/закрі́плення // ~ by module розпо́діл (програмувальників) за програмо́вими мо́дулями
• address ~
= нада́ння адре́си, адресува́ння
• connector pin ~
= призна́чення штифті́в розні́му
• created ~s
= зро́блені (ви́конані) присво́ювання
• default ~
= уста́вне присво́ювання (якщо не зазначено інакше)
• demand ~
= нада́ння (ресурсу) на вимо́гу
• facilities ~
= розпо́діл ресу́рсів (машини або системи)
• optimal ~
= оптима́льний розпо́діл
• priority ~
= признача́ння (розпо́діл) пріорите́тів
• programming ~
= розпо́діл (робо́ти) програмува́ння
• single ~
= одноразо́ве нада́ння (присво́єння)
• unit ~
= розпо́діл при́строїв
• value ~
= надава́ння зна́чень
attribute = ['ætrɪbju:t] 1. власти́вість, характе́рна озна́ка (ри́са) 2. атрибу́т 3. істо́тна (характе́рна) озна́ка; || [ə'trɪbju:t] надава́ти/нада́ти (певної) власти́вості, припи́сувати/приписа́ти озна́ку; відно́сити/відне́сти (to - до); поя́снювати/поясни́ти (to - чимось) // ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
• ~ of relation
= атрибу́т відно́шення
• access file ~
= атрибу́т до́ступу до фа́йлу
• archive ~
= архі́вний атрибу́т (файлу)
• bundle(d) ~
= умо́вний атрибу́т
• character ~
= атрибу́т си́мвола (колір, тло)
• composite ~
= скла́дений атрибу́т
• data ~
= атрибу́т да́них
• default ~
= уста́вний атрибу́т
• dichotomous ~
= дихотомі́чна власти́вість
• display ~
= екра́нний атрибу́т (колір, яскравість і т. п.)
• drawing ~
= атрибу́т графі́чного виво́дження
• file ~
= атрибу́т фа́йлу
• fill-area ~
= атрибу́т запо́внення о́бласті
• identifying ~
= ідентифікува́льний (розпізнава́льний) атрибу́т
• integer ~
= цілочислови́й атрибу́т
• line ~
= атрибу́т лі́нії; мн. пара́метри лі́нії
• mandatory ~
= обов’язко́вий атрибу́т
• nonmandatory ~
= необов’язко́вий атрибу́т
• null ~
= неви́значений атрибу́т
• prime ~
= перви́нний атрибу́т
• primitive ~
= елемента́рний атрибу́т; приміти́вний атрибу́т
• quantitative ~
= кі́лькісна власти́вість
• rudimentary ~
= залишко́вий (рудимента́рний) атрибу́т
• sampling ~
= вибірко́вий атрибу́т
• search ~
= пошуко́вий атрибу́т
• secondary ~
= втори́нний атрибу́т
• security ~
= атрибу́т секре́тності; атрибу́т тає́мності
• text ~s
= атрибу́ти те́ксту (колір, режим відображення тощо)
condition = [kən'dɪʃn] 1. умо́ва || пристосо́вувати/пристосува́ти до умо́в чи вимо́г // on the ~ that за умо́ви, що, якщо́ ви́конано умо́ву; on/under no ~s за жо́дних умо́в; to meet (satisfy) the ~s задовольня́ти/задовольни́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти/ви́значити (встано́влювати/встанови́ти) умо́ви; under the ~(s) за умо́ви (умо́в); under certain ~s за пе́вних (де́яких) умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих ре́шти умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х умо́в 2. обумо́влювати/обумо́вити // ill ~ed пога́но обумо́влений; well ~ed до́бре обумо́влений 3. ситуа́ція 4. стан; режи́м
• accessory (additional) ~
= додатко́ва умо́ва
• admissibility ~
= умо́ва прийня́тності
• alarm ~
= триво́жна ситуа́ція; крити́чна ситуа́ція
• alert ~
= аварі́йна ситуа́ція
• annihilator ~
= анулюва́льна (скасо́вувальна) умо́ва
• ascending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) висхідно́го ланцюжка́
• associativity ~
= умо́ва асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чна умо́ва
• auxiliary ~
= додатко́ва умо́ва
• boundary ~
= межова́ (крайова́) умо́ва
• busy ~
= стан за́йнятості
• chain ~
= умо́ва обри́ву ланцюга́
• characteristic ~
= характеристи́чна умо́ва
• closure ~
= умо́ва за́мкненості
• coerciveness ~
= умо́ва коерцити́вності
• compatibility ~
= умо́ва згі́дності (сумі́сності)
• compatible ~s
= згі́дні (сумі́сні) умо́ви
• complementing ~
= 1. умо́ва допо́внюваності 2. доповня́льна умо́ва
• conservative ~
= консервати́вна умо́ва
• consistency ~
= умо́ва згі́дності (несупере́чливості)
• context ~
= конте́кстова умо́ва
• continuity ~
= умо́ва непере́рвності, умо́ва нерозри́вності
• contradictory ~
= супере́члива умо́ва
• convergence ~
= умо́ва збі́жності
• coprimality ~
= умо́ва взає́мної простоти́
• deadlock ~
= глуха́ ситуа́ція
• debugging ~s
= режи́м знева́джування (усува́ння по́ми́лок) (у програмах)
• default ~
= уста́вна умо́ва (стан)
• descending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) спадно́го ланцюжка́
• disabled ~
= стан бездія́льності, стан неді́ї
• don’t-care ~
= байду́жа умо́ва; байду́жий стан
• duality ~
= умо́ва дуа́льності
• dynamic ~s
= динамі́чний режи́м
• edge ~
= крайова́ умо́ва
• entry ~
= початко́ва умо́ва
• equability ~
= умо́ва зрівнова́женості
• equilibrium ~
= 1. умо́ва рівнова́ги 2. урівнова́жений стан
• equivalence ~
= умо́ва еквівале́нтності
• equivalent ~s
= еквівале́нтні умо́ви
• error ~
= помилко́ва умо́ва; стан по́ми́лки
• exception ~
= умо́ва ви́никнення винятко́вої ситуа́ції; винятко́ва (особли́ва) ситуа́ція
• exigent ~
= аварі́йна ситуа́ція
• existence ~
= умо́ва існува́ння
• extremum ~
= умо́ва екстре́муму
• exit ~
= умо́ва ви́ходу
• feasibility ~
= умо́ва реалізо́вності (здійсне́нності)
• finiteness ~
= умо́ва скінче́нності (фіні́тності)
• fitting ~
= умо́ва згі́дності
• forcing ~
= лог. примусо́ва умо́ва, фо́рсинг
• formal ~
= форма́льна умо́ва
• full-load ~s
= режи́м по́вного наванта́ження
• general ~
= зага́льна умо́ва
• generalized ~
= узага́льнена умо́ва
• imposed ~
= накла́дена умо́ва
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна умо́ва
• initial ~
= 1. початко́ва умо́ва 2. мн. режи́м початко́вого ста́ну
• insufficient ~
= недоста́тня умо́ва
• integrability ~
= умо́ва інтеґро́вності
• invariance ~
= умо́ва інваріа́нтності
• isomorphism ~
= умо́ва ізомо́рфності
• key ~
= ключова́ (виріша́льна) умо́ва
• limiting ~
= грани́чна умо́ва; обме́жувальна умо́ва
• linear ~
= ліні́йна умо́ва
• Lipschitz ~
= Лі́пшицова умо́ва, умо́ва Лі́пшица
• load ~s
= наванта́жений режи́м
• logical ~
= логі́чна умо́ва
• marginal ~s
= грани́чний режи́м; межови́й режи́м; марґіна́льний режи́м
• Markov ~
= Ма́рковська умо́ва
• match ~
= 1. умо́ва двосполу́чності (паросполу́чності); двосполу́чність 2. умо́ва приста́йності; приста́йність 3. збіг; умо́ва збі́гу 4. умо́ва згі́дності, згі́дність; відпові́дність
• maximum ~
= умо́ва ма́ксимуму
• mild ~
= нежорстка́ (м’яка́) умо́ва
• minimum ~
= умо́ва мі́німуму
• mismatch ~
= 1. умо́ва двонесполу́чності (непаросполу́чності); двонесполу́чність 2. умо́ва неприста́йності; неприста́йність 3. умо́ва не́збігу; не́збіг 4. умо́ва незгі́дності; незгі́дність; невідпові́дність
• mixing ~
= т. ймовір. умо́ва перемі́шування
• necessary ~
= необхі́дна (неодмі́нна) умо́ва
• necessary and sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна) і доста́тня умо́ва
• necessary but not sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна), але́ не доста́тня умо́ва
• normal ~s
= норма́льні умо́ви; норма́льний режи́м
• normality ~
= умо́ва норма́льності
• normalization (normalizing) ~
= нормува́льна умо́ва
• OFF ~
= стан ви́мкнено
• ON ~
= стан уві́мкнено
• operation ~
= 1. робо́чий стан 2. умо́ви пра́ці; робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. умо́ви експлуатува́ння; експлуатаці́йні умо́ви
• operational ~
= працезда́тний стан
• orientability ~
= умо́ва орієнто́вності
• orthogonality ~
= умо́ва ортогона́льності
• orthonormality ~
= умо́ва ортонормо́ваності
• overload ~s
= режи́м переванта́ження
• periodic ~
= періоди́чна умо́ва
• periodicity ~
= умо́ва періоди́чності
• positive ~
= лог. позити́вна умо́ва
• postulated ~
= постульо́вана умо́ва
• prefault ~
= допошко́дний стан (стан перед появою пошкоди) доаварі́йний стан
• ready ~
= стан гото́вності
• reasonable ~
= прийня́тна умо́ва
• redundant ~
= надмі́рна умо́ва
• regular ~
= реґуля́рна умо́ва
• regularity ~
= умо́ва реґуля́рності
• relaxed ~
= посла́блена умо́ва
• resolvent ~
= резольве́нтна умо́ва
• restart ~
= умо́ва реста́рту
• restrictive ~
= обме́жувальна умо́ва
• rigid ~
= жорстка́ умо́ва, жорстка́ вимо́га
• search ~
= умо́ва по́шуку; режи́м по́шуку
• service ~s
= режи́м обслуго́вування
• single-valuedness ~
= умо́ва однозна́чності
• singularity ~
= умо́ва синґуля́рності
• smoothness ~
= умо́ва гла́дкості
• stability ~
= умо́ва сті́йкості
• stable ~
= стійки́й стан
• starting ~
= початко́ва умо́ва
• steady-state ~
= стаціона́рний (уста́лений) режи́м
• sufficient ~
= доста́тня умо́ва
• sufficient but not necessary ~
= доста́тня, але́ не необхі́дна (не неодмі́нна) умо́ва
• supplementary ~
= додатко́ва умо́ва
• symmetry ~
= умо́ва симе́трії
• test ~s
= умо́ви і́спитів, умо́ви тестува́ння
• transversability ~
= умо́ва трансверса́льності
• unacceptable ~
= неприйня́тна умо́ва
• uniqueness ~
= умо́ва єди́ності
• vacuous ~
= лог. поро́жня умо́ва
• wait ~
= стан очі́кування
• weak ~
= слабка́ умо́ва
• weakened ~
= посла́блена умо́ва
• working ~
= 1. робо́чий стан 2. мн. умо́ви пра́ці, робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. мн. умо́ви експлуата́ції, експлуатаці́йні умо́ви
• worst-case ~s
= найгі́рші умо́ви; найгі́рший ви́падок
constructor = [kən'strʌktə] констру́ктор
• base ~
= констру́ктор ба́зового кла́су
• copy-initializer ~
= копіюва́льник-ініціа́тор (конструктор)
• default ~
= уста́вний констру́ктор
• derived ~
= констру́ктор похідно́го кла́су
• object ~
= констру́ктор об’є́кта
copy-initializer = ['kɒpiɪˌnɪʃəlaɪzə] копіюва́льник-аналіза́тор
• default ~
= уста́вний копіюва́льник-аналіза́тор
directory = [daɪ'rɛktəri] 1. дові́дник 2. катало́г; директо́рія // make ~ ство́рювати/створи́ти директо́рію; to travel around the ~ structure ру́хатися багаторі́вневою структу́рою катало́гів; to travel down the ~ прогляда́ти/прогля́нути катало́г згори́ дони́зу; пробі́гти катало́гом, по катало́гу
• base ~
= ба́зова директо́рія (програма)
• boot ~
= заванта́жувальна директо́рія
• child ~
= піддиректо́рія
• contents ~
= зміст; пока́жчик вмі́сту (пам’яті тощо)
• current ~
= пото́чна директо́рія
• database ~
= дові́дник ба́зи да́них
• data ~
= директо́рія ба́зи да́них
• default ~
= уста́вна директо́рія
• home ~
= 1. пе́рший дові́дник (в ієрархічній системі довідників) 2. ба́зова директо́рія
• in ~
= входова́ директо́рія
• login ~
= реєстраці́йна директо́рія
• one-level-up ~
= на оди́н рі́вень ви́ща (ста́рша) директо́рія
• out ~
= виходо́ва директо́рія
• page ~
= директо́рія сторіно́к
• parent ~
= ба́тьківська директо́рія (стосовно розглядуваної)
• root ~
= коре́нева директо́рія; корене́вий дові́дник
• routing ~
= табли́ця маршрутиза́ції
• source ~
= початко́ва директо́рія
• source-statement ~
= директо́рія (словни́к) опера́торів входово́ї мо́ви
• target ~
= директо́рія призна́чення
• user ~
= дові́дник користувача́, вказі́вки користуваче́ві
• working ~
= пото́чний дові́дник; пото́чна директо́рія
drive = [draɪv] 1. за́пуск || вмика́ти/ввімкну́ти; запуска́ти/запусти́ти; вво́дити/вве́сти́ в ді́ю 2. ел. збу́джування/збу́дження || збу́джувати/збуди́ти 3. дисково́д, диск; накопи́чувач // the ~ you will be transferring information to дисково́д, на яки́й ви пересила́тимете інформа́цію 4. руші́й, руші́йний механі́зм; по́від, при́вод, передава́ч
• boot ~
= заванта́жувальний дисково́д (при́стрій)
• cartridge disk ~
= касе́тний накопи́чувач на ди́сках
• cartridge tape ~
= касе́тний накопи́чувач на магне́тній стрі́чці
• correct ~
= потрі́бний дисково́д
• current ~
= акти́вний дисково́д
• default (disk) ~
= уста́вний дисково́д (активний, якщо немає інших вказівок)
• disk ~
= дисково́д
• external ~
= зо́внішній дисково́д
• floppy ~
= накопи́чувач на гнучки́х магне́тних ди́сках, НГМД
• floppy disk ~
= дисково́д (гнучких дисків)
• hard ~
= накопи́чувач на жорстки́х магне́тних ди́сках, НМД
• hard disk ~
= вінче́стер; жорстки́й диск
• incorrect ~
= не той дисково́д
• internal ~
= вну́трішній дисково́д
• local ~
= лока́льний дисково́д
• logical ~
= логі́чний дисково́д
• microfloppy-diskette ~
= накопи́чувач на мікродиске́тах
• minifloppy disk ~
= накопи́чувач на мініди́сках
• network ~
= мере́жевий диск
• N-high disk ~
= накопи́чувач з N ди́сками
• optical disk ~
= накопи́чувач на опти́чних ди́сках
• physical ~
= фізи́чний диск
• ribbon ~
= руші́йний (протя́гувальний) механі́зм фарбува́льної стрі́чки (в друкувальному пристрої)
• slim-line ~
= малогабари́тний накопи́чувач
• tape ~
= 1. накопи́чувач на магне́тній стрі́чці 2. стрічкопротя́гувач, стрічкопротя́гувальний механі́зм
• tractor ~
= протя́гувальний механі́зм (для протягування паперу в друкувальному пристрої)
font = [fɒnt] шрифт
• base ~
= основни́й шрифт
• cartridge ~
= касе́тний шрифт
• character ~
= шрифт
• default ~
= уста́вний шрифт; систе́мний шрифт
• fixed-pitch ~
= шрифт одна́ко́вої ширини́
• generic ~
= типо́вий шрифт (передбачений у стандартному наборі шрифтів)
• graphics ~
= графі́чний шрифт
• image ~
= ра́стровий шрифт
• matrix ~
= ма́тричний шрифт
• monospace ~
= шрифт одна́ко́вої ширини́
• normal spacing ~
= звича́йний (непропорці́йний) шрифт
• OCR-A ~
= станда́ртний шрифт для опти́чного зчи́тування; шрифт OCR-A
• outline ~
= ко́нтурний шрифт
• permanent ~
= резиде́нтний фонт
• proportional ~
= пропорці́йний шрифт
• raster ~
= ра́стровий шрифт (заданий бітовими матрицями)
• resident ~
= резиде́нтний шрифт (дисплею)
• sans-serif ~
= 1. шрифт сансери́ф 2. гроте́сковий шрифт 3. ру́баний шрифт
• script ~
= рукопи́сний шрифт
• serif ~
= шрифт сері́ф
• soft ~
= програмо́во заванта́жуваний (комп’ютерний) шрифт
• solid ~
= монолі́тний шрифт (відлитий чи вигравіюваний на шрифтоносії)
• stroke character ~
= штрихови́й шрифт
• stroked ~
= штрихови́й шрифт
• system ~
= систе́мний шрифт
• triplex ~
= три́плексний шрифт
• type ~
= друка́рський шрифт
• vectored ~
= штрихови́й шрифт
• vector-mapped ~
= штрихови́й шрифт
handler = ['hændlə] 1. маніпуля́тор; при́стрій керува́ння, керува́ч 2. опрацьо́вувач, програ́ма опрацьо́вування
• default ~
= уста́вний опрацьо́вувач (програма)
• error ~
= опрацьо́вувач помило́к (програма)
• event ~
= опрацьо́вувач поді́й (програма)
• exception ~
= опрацьо́вувач особли́вих ситуа́цій, програ́ма реагува́ння на особли́ву ситуа́цію
• file ~
= опрацьо́вувач фа́йлів
• heap error ~
= опрацьо́вувач по́ми́лки сто́су
• interrupt ~
= опрацьо́вувач перерива́нь
• message ~
= опрацьо́вувач повідо́млень; диспе́тчер повідо́млень
• runtime ~
= опрацьо́вувач пото́чних по́хибок
library = ['laɪbrəri] бібліоте́ка, бібліоте́чний компле́кт
• alternative ~
= додатко́ва (альтернати́вна) бібліоте́ка
• core ~
= корене́ва бібліоте́ка; основни́й фонд (ядро́) бібліоте́ки
• default ~
= бібліоте́ка уста́вних програ́м
• development support ~
= бібліоте́ка пі́дтри́мки розробля́ння програ́м
• dynamic link ~
= бібліоте́ка з динамі́чним зв’язко́м
• floating-point emulation ~
= бібліоте́ка фу́нкцій, що емулю́ють опера́ції з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• link ~
= бібліоте́ка з’є́днань (зв’язкі́в)
• named ~
= на́звана бібліоте́ка
• object-oriented ~
= об’єктозорієнто́вана бібліоте́ка
• program ~
= бібліоте́ка програ́м
• public ~
= бібліоте́ка зага́льного користува́ння; публі́чна бібліоте́ка
• relocatable ~
= пересувна́ (в пам’яті) бібліоте́ка; бібліоте́ка пересувни́х мо́дулів
• routine ~
= бібліоте́ка станда́ртних (рути́нних) програ́м
• run-time ~
= бібліоте́ка робо́чих програ́м
• shape ~
= бібліоте́ка станда́ртних фігу́р (у машинній графіці)
• source ~
= бібліоте́ка перві́сних мо́дулів
• standard ~
= бібліоте́ка станда́ртних програ́м
• stream file ~
= бібліоте́ка опера́цій з пото́ками
• subroutine ~
= бібліоте́ка (станда́ртних) підпрогра́м
• user-defined ~
= (вла́сна) бібліоте́ка користувача́
option = ['ɒpʃn] 1. ви́бір; варіа́нт; ве́рсія 2. змо́га (можли́вість) ви́бору; (факультативна) можли́вість 3. о́пція, елеме́нт ви́бору // the ~ you specify о́пція за ва́шим ви́бором (на ваш ви́бір) 4. мн. факультати́вне обла́днання; факультати́вний софт (що його постачають чи використовують вибірково)
• command ~
= факультати́вна кома́нда, додатко́ва кома́нда
• command line ~s
= різнови́ди (о́пції) кома́ндного рядка́
• compatibility ~
= о́пція (можли́вість) згі́дності (сумі́сності)
• compiler ~s
= ключі́ компіля́тора
• default ~
= уста́вний (станда́ртний) ви́бір (що його операційна система виконує, якщо немає вказівок користувача); уста́вний пара́мет(е)р
• menu ~
= пози́ція (пункт) меню́
• normal ~
= станда́ртна можли́вість
• printer ~
= варіа́нт ви́бору при́нтера
• question mark ~
= о́пція у фо́рмі зна́ку запита́ння
• tilt-swivel-elevate-glide ~
= варіа́нт (дисплея) з шарні́рно-висувно́ю констру́кцією екра́на
• time-sharing ~
= можли́вість робо́ти з розпо́ділом ча́су
• user ~s
= можли́вості (системи), досту́пні користуваче́ві, варіа́нти користуваче́вих можли́востей
• valid ~
= дозво́лена о́пція
palett(e) = ['pælət] палі́тра
• actual ~
= пото́чна палі́тра
• colo(u)r ~
= ко́лірна палі́тра
• default ~
= уста́вна палі́тра
• graphic ~
= палі́тра
• window ~
= палі́тра вікна́
parameter = [pə'ræmɪtə] пара́мет(е)р
• accessory ~
= допомі́жни́й пара́мет(е)р
• actual ~
= факти́чний пара́мет(е)р
• adjustable ~
= реґульо́вний (допасо́вний) пара́мет(е)р
• affine ~
= афі́нний пара́мет(е)р
• analogy ~
= крите́рій поді́бності
• approximation ~
= пара́мет(е)р апроксима́ції
• arbitrary ~
= дові́льний пара́мет(е)р
• array ~
= пара́мет(е)р маси́ву
• basic ~
= ба́зисний пара́мет(е)р
• binomial ~
= біно́мний пара́мет(е)р
• canonical ~
= каноні́чний пара́мет(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний пара́мет(е)р
• column ~
= сто́впчиковий пара́мет(е)р
• command line ~
= пара́мет(е)р кома́ндного рядка́
• complex ~
= ко́мплексний пара́мет(е)р
• confidence ~
= конфіденці́йне зна́чення
• connectivity ~
= коефіціє́нт зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвний пара́мет(е)р
• covariance ~
= пара́мет(е)р коваріа́ції
• default ~
= уста́вний пара́мет(е)р (що його значення встановлюється автоматично, якщо не задати змін)
• design ~
= пара́мет(е)р пла́ну (проє́кту)
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discrete ~
= дискре́тний пара́мет(е)р
• distribution ~
= пара́мет(е)р розпо́ділу
• dummy ~
= фікти́вний пара́мет(е)р
• entry ~
= вхідни́й пара́мет(е)р
• estimated ~
= оці́нко́вий пара́мет(е)р
• exponential ~
= експоненці́йний пара́мет(е)р
• focal ~
= фо́кусний пара́мет(е)р
• formal ~
= форма́льний пара́мет(е)р
• fractional ~
= дробо́вий пара́мет(е)р
• free ~
= ві́льний пара́мет(е)р
• game ~
= пара́мет(е)р гри
• gamma ~
= пара́мет(е)р га́мма-розпо́ділу
• generalized ~
= узага́льнений пара́мет(е)р
• geodesic ~
= геодези́чна координа́та
• geometrical ~
= геометри́чний пара́мет(е)р
• group ~
= групови́й пара́мет(е)р
• hidden ~
= прихо́ваний пара́мет(е)р
• identifiable ~
= ідентифіко́вний пара́мет(е)р
• in ~
= входови́й пара́мет(е)р
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мали́й (знико́мий, інфінітезима́льний) пара́мет(е)р
• initial ~
= початко́вий (ініціа́льний) пара́мет(е)р
• input ~
= входови́й пара́мет(е)р
• integer-valued ~
= цілочислови́й пара́мет(е)р
• isometric ~
= ізометри́чний пара́мет(е)р
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний пара́мет(е)р
• iteration ~
= ітераці́йний пара́мет(е)р
• key ~
= визнача́льний (основни́й, ключови́й) пара́мет(е)р
• keyword ~
= ключови́й пара́мет(е)р; пара́мет(е)р ши́фру
• length ~
= пара́мет(е)р ви́бору довжини́ (сторінки під час друкування)
• line ~
= пара́мет(е)р рядка́
• linear ~
= ліні́йний пара́мет(е)р
• local ~
= лока́льний пара́мет(е)р
• lumped ~
= зосере́джений пара́мет(е)р
• macrocommand ~
= пара́мет(е)р макрокома́нди
• matching ~
= пара́мет(е)р згі́дності
• mathematical ~
= математи́чний пара́мет(е)р
• monotone ~
= моното́нний пара́мет(е)р
• natural ~
= приро́дний пара́мет(е)р
• nondimensional ~
= безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
• normal ~
= норма́льний пара́мет(е)р
• nuisance ~
= зава́дний (неприє́мний) пара́мет(е)р
• numerical ~
= числови́й пара́мет(е)р
• operating ~
= робочи́й пара́мет(е)р
• optimal ~
= оптима́льний пара́мет(е)р
• optional ~
= необов’язко́вий (факультати́вний) пара́мет(е)р
• ordering ~
= пара́мет(е)р упорядко́вування
• out (output) ~
= виходо́вий пара́мет(е)р
• perturbation ~
= пара́мет(е)р збу́рення
• preset ~
= напере́д за́даний пара́мет(е)р
• probability ~
= імові́рнісний пара́мет(е)р
• procedural ~
= процеду́рний пара́мет(е)р
• projective ~
= проєкти́вний пара́мет(е)р
• random ~
= випадко́вий пара́мет(е)р
• regression ~
= пара́мет(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний пара́мет(е)р
• replaceable ~
= замі́нний пара́мет(е)р
• required ~
= обов’язко́вий пара́мет(е)р
• risk ~
= пара́мет(е)р ри́зику
• run-time ~
= пара́мет(е)р пері́оду вико́нування (програми)
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт (пара́мет(е)р)
• selective ~
= селекти́вний пара́мет(е)р
• similarity (similitude) ~
= крите́рій поді́бності
• small ~
= мали́й пара́мет(е)р
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• sort ~
= пара́мет(е)р сортува́ння
• spreading ~
= пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
• statistical ~
= статисти́чний пара́мет(е)р
• stochastic ~
= стохасти́чний пара́мет(е)р
• stray ~
= побі́чний (парази́тний) пара́мет(е)р
• string ~
= стрічко́ви́й пара́мет(е)р, пара́мет(е)р стрі́чки
• structural ~
= структу́рний пара́мет(е)р
• symbolic ~
= си́мвольний пара́мет(е)р
• system ~
= пара́мет(е)р систе́ми
• time-dependent ~
= часозале́жний пара́мет(е)р
• time-independent ~
= часонезале́жний пара́мет(е)р
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льний пара́мет(е)р
• unknown ~
= невідо́мий пара́мет(е)р
• valid ~
= прида́тний (пра́вильний) пара́мет(е)р
• value ~
= переда́ваний (до процедури) за зна́ченням пара́мет(е)р
• variable ~
= змі́нний пара́мет(е)р
• variance ~
= пара́мет(е)р диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йний пара́мет(е)р
• vector ~
= ве́кторний пара́мет(е)р
procedure = [prəʊ'si:dʒə] 1. процеду́ра, алґори́тм 2. мето́дика прове́дення 3. проце́с; механі́зм
• adaptive ~
= адапти́вна процеду́ра
• analytical ~
= аналіти́чна процеду́ра
• approximate ~
= набли́жена процеду́ра
• approximative ~
= апроксимува́льна процеду́ра
• asynchronous ~
= асинхро́нна процеду́ра, неодноча́сна процеду́ра
• attached ~
= долу́чена (приє́днана) процеду́ра
• built-in ~
= вбудо́вана процеду́ра
• calculation ~
= мето́дика обчи́слювання
• certification ~
= 1. атеста́ція (програмового продукту тощо) 2. процеду́ра видава́ння до́зволу (на доступ до бази даних)
• combinatorial ~
= комбінато́рна процеду́ра
• computational ~
= мето́дика обчи́слювань; обчи́слювальна процеду́ра; алґори́тм обчи́слювань
• data-base ~
= процеду́ра ба́зи да́них
• decision ~
= розв’я́зувальна процеду́ра, алґори́тм ви́бору
• decoding ~
= процеду́ра декодува́ння
• decomposition ~
= процеду́ра розклада́ння (декомпози́ції)
• default window ~
= уста́вна процеду́ра робо́ти з ві́кнами
• effective ~
= ефекти́вна процеду́ра
• elimination ~
= ме́тод вилуча́ння
• embedded ~
= вкла́дена процеду́ра
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• error-handling ~
= процеду́ра виправля́ння помило́к
• estimation ~
= процеду́ра оці́нювання
• exit ~
= процеду́ра ви́ходу
• expansion ~
= процеду́ра розвива́ння (розкла́дання) в ряд
• function ~
= процеду́ра-фу́нкція
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чна процеду́ра
• interpolatory ~
= процеду́ра інтерполя́ції, інтерполяці́йна процеду́ра
• interrupt ~
= обслуго́вувач перерива́ння (програма)
• invoked ~
= викли́кувана процеду́ра (що її викликають)
• invoking ~
= виклика́льна процеду́ра (що викликає)
• iterative ~
= ітераці́йна процеду́ра
• limiting ~
= ме́тод перехо́ду до грани́ці
• logical ~
= логі́чна процеду́ра
• logoff ~
= процеду́ра ви́ходу із систе́ми
• logon ~
= процеду́ра вхо́дження до систе́ми; процеду́ра реєстра́ції користувача́
• majorization ~
= процеду́ра мажорува́ння
• nested ~
= гніздова́ процеду́ра; вкла́дена процеду́ра
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• ordering ~
= процеду́ра впорядко́вування
• predeclared ~
= вбудо́вана процеду́ра
• probabilistic ~
= імові́рнісна процеду́ра
• process-handling ~
= процеду́ра керува́ння проце́сом
• proof ~
= процеду́ра (ме́тод) дове́дення
• recovery ~
= процеду́ра оно́влювання (після пошкоджень)
• recursive ~
= рекурси́вна процеду́ра
• reenterable ~
= повто́рно використо́вна процеду́ра
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• rounding ~
= ме́тод заокру́глювання
• sampling ~
= мето́дика вибірко́вого дослі́джування
• scheduling ~
= процеду́ра планува́ння за календаре́м (календа́рного планува́ння)
• search ~
= процеду́ра по́шуку
• sequential ~
= послідо́вна процеду́ра
• setup ~
= процеду́ра ініціаліза́ції
• sieve ~
= процеду́ра просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• standardized ~
= станда́ртна мето́дика
• statistical ~
= статисти́чна процеду́ра
• straightforward ~
= прями́й ме́тод
• tabular ~
= табли́чний ме́тод
• test ~
= мето́дика і́спитів (випро́бувань, тестува́нь)
• training ~
= алґори́тм навчання́
• updating ~
= процеду́ра уто́чнювання да́них; проце́с оно́влювання да́них
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• verification ~
= процеду́ра переві́рки
• virtual ~
= віртуа́льна процеду́ра
• window ~
= віко́нна процеду́ра (опрацьовувати повідомлення, призначені для вікон)
scope = [skəʊp] 1. о́бласть ді́ї, сфе́ра; про́стір // to be beyond (outside) the ~ of вихо́дити/ви́йти за ме́жі 2. ро́змах 3. о́кіл 4. масшта́б 5. конте́кст
• ~ of a problem
= о́бсяг зада́чі
• ~ of a procedure
= конте́кст процеду́ри
• default ~
= уста́вний конте́кст і́мені
• disjoint ~s
= неперети́нні о́бласті ді́ї
• dynamical ~
= динамі́чний конте́кст
• enclosing ~
= охо́плювальний конте́кст
• function ~
= конте́кст фу́нкції
• global ~
= глоба́льний конте́кст
• local ~
= лока́льний конте́кст
• visibility ~
= о́бласть ви́дності; сфе́ра ви́дності
setting = ['sɛtɪŋ] 1. орієнта́ція 2. по́кази (приладу) 3. встано́влювання/встано́влення // ~ up the system початко́ве налашто́вування (встано́влення) систе́ми 4. монтува́ння/змонтува́ння 5. розташо́вування/розташува́ння 6. реґулюва́ння/вреґулюва́ння (відреґулюва́ння); налаго́джування/налаго́дження; лаштува́ння/налаштува́ння, налашто́вання 7. мн. налашто́вання, встано́влені пара́метри 8. задава́ння/задання́ (потрібного стану) 9. налаго́джувальний пара́мет(е)р вво́дження в ді́ю
• default ~
= уста́вне налашто́вання (значення, параметра тощо)
• dialog ~s
= пара́метри налашто́вання бло́ку (вікна́)
• display ~s
= пара́метри налашто́вання екра́на (ширина рядка, число рядків тощо)
• factory ~
= налашто́вання виробника́, заводські́ налашто́вання
• installation-specific ~s
= системозале́жні налашто́вання (що залежать від конкретної системи)
• jumper ~
= встано́влювання перемикача́ (джа́мпера) (в певне положення)
• margin ~
= форматува́ння сторі́нки (налаштовування параметрів сторінки до друкування)
• mode ~
= встано́влювання режи́му
• position ~
= реґулюва́ння (ви́бір) поло́ження
• problem ~
= умо́ви зада́чі
• program ~
= налаго́джування програ́ми
• social ~
= соціа́льні умо́ви
• switch ~s
= комбіна́ція (пози́цій) перемикачі́в
• trap ~
= встано́влювання пасто́к (у програмі)
state = [steɪt] 1. стан 2. стано́вище; поло́ження 3. формулюва́ти/сформулюва́ти; тве́рдити/стве́рдити; висло́влювати/ви́словити 4. роби́ти/зроби́ти зая́ву
• ~ of an automaton
= стан автома́ту
• ~ of equilibrium
= стан рівнова́ги
• absorbing ~
= поглина́льний стан
• acceptable ~
= прийня́тний стан
• accessible ~
= дося́жний стан
• active ~
= акти́вний стан
• anticipated ~
= очі́куваний стан
• aperiodic ~
= аперіоди́чний стан
• asymptotic ~
= асимптоти́чний стан
• blocking ~
= заблоко́ваний стан
• complete ~
= по́вний стан (автомата)
• consistent ~
= узго́джений стан
• critical ~
= крити́чний стан
• current ~
= пото́чний стан
• default ~
= уста́вний стан
• disabled ~
= неробо́чий стан; (за)блоко́ваний стан
• dissipative ~
= дисипати́вний стан
• dormant ~
= засну́лий (неакти́вний) стан
• dummy ~
= фікти́вний стан
• emergency ~
= аварі́йний режи́м
• excited ~
= збу́джений стан
• execution ~
= стан вико́нування; робо́чий стан
• fictitious ~
= фікти́вний стан
• final ~
= кінце́вий стан
• halt(ed) ~
= стан зу́пину (зупи́нки)
• initial ~
= початко́вий стан
• instantaneous ~
= миттє́вий стан
• interlock ~
= стан взає́много блокува́ння
• internal ~
= вну́трішній стан
• limiting ~
= грани́чний стан
• lumped ~
= зосере́джений стан
• neutral ~
= нейтра́льний стан
• off ~
= ви́мкнений стан, стан "ви́мкнено"
• on ~
= уві́мкнений стан, стан "уві́мкнено"
• passive ~
= паси́вний стан
• perfect ~
= спра́вний стан
• periodic ~
= періоди́чний стан
• previous ~
= попере́дній стан
• probable ~
= імові́рний стан
• problem ~
= зада́чний режи́м (роботи системи)
• processor ~
= стан проце́сора
• quiescent ~
= стан спо́кою
• recurrent ~
= повто́рний стан
• relaxed ~
= зрелаксо́ваний (відпру́жений) стан
• stable ~
= стабі́льний стан; стійки́й стан
• stationary ~
= стаціона́рний стан
• steady ~
= уста́лений режи́м; уста́лений стан
• suspended ~
= підві́шений (призупи́нений, очі́кувальний) стан
• terminal ~
= кінце́вий стан
• transient ~
= промі́жний стан
• unessential ~
= неісто́тний стан
• unmodified ~
= пе́рвісний вид (без будь-яки́х модифіка́цій)
• unstable ~
= нестабі́льний стан
• up ~
= працезда́тний стан
• user ~
= режи́м користувача́ (в проце́сорі)
• virtual ~
= віртуа́льний стан
• wait ~
= очі́кувальний стан, стан чека́ння
• zero-wait ~
= режи́м робо́ти без очі́кувань
use = [ju:s] 1. застосо́вування/застосува́ння, використа́ння/ви́користання // ~ as default уста́вне ви́користання; in ~ ужи́ваний, використо́вуваний 2. ко́ристь || [ju:z] 3. застосо́вувати/застосува́ти; використо́вувати/ви́користати; користува́тися/скориста́тися // most-frequently ~d найвикористо́вуваніший, найчасті́ше використо́вуваний, найвжи́ваніший, найчасті́ше вжи́ваний; most-recently ~d користо́ваний/ви́користаний оста́ннього ра́зу
• authorized ~
= санкційо́ване використа́ння
• commercial ~
= комерці́йне використа́ння (застосува́ння)
• efficient ~
= ефекти́вне використа́ння
• heavy-business ~
= широ́ке комерці́йне застосува́ння
• home ~
= використа́ння в дома́шніх умо́вах; побуто́ве застосува́ння
• illegal ~
= незако́нне використа́ння
• limited ~
= обме́жене використа́ння; обме́жене застосува́ння
• long-term ~
= довгоча́сна (трива́ла) експлуата́ція; (довго)трива́ле використа́ння
• multiple ~
= багаторазо́ве використа́ння; множи́нне застосува́ння
• noncommercial ~
= некомерці́йне використа́ння
• nonindustrial ~
= непромисло́ве застосува́ння, застосува́ння в непромисло́вій сфе́рі
• private ~
= індивідуа́льне використа́ння
• single ~
= одноразо́ве використа́ння; одноразо́ве застосува́ння
• smart ~
= розу́мне використа́ння
• unauthorized ~
= несанкційо́ване використа́ння
• wide ~
= широ́ке використа́ння; широ́ке застосува́ння
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість
• ~ of a determinant
= зна́чення визначника́
• ~ of a function
= зна́чення фу́нкції
• ~ of a polynomial
= зна́чення многочле́на
• ~ of a variable
= зна́чення змі́нної
• absolute ~
= абсолю́тне зна́чення
• absolute ~ of a number
= абсолю́тне зна́чення (мо́дуль) числа́
• absolute ~ of a vector
= мо́дуль ве́ктора
• access ~
= зна́чення, на яке́ посила́ються
• active ~
= зна́чення акти́вної змі́нної
• actual ~
= факти́чне зна́чення
• adjusted ~
= допасо́ване (узгі́днене) зна́чення
• adopted ~
= при́йняте зна́чення
• algebraic ~
= алґебри́чне зна́чення
• allowed ~
= прийня́тне зна́чення
• anticipated ~
= очі́куване зна́чення
• approximate ~
= набли́жене зна́чення
• arbitrary ~
= дові́льне зна́чення
• arithmetical ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) зна́чення (кореня)
• assessed ~
= оці́нко́ве зна́чення
• assumed ~
= очі́куване (взя́те за припу́щенням) зна́чення
• asymptotic ~
= асимптоти́чне зна́чення
• atomic ~
= елемента́рне (атома́рне) зна́чення
• attribute ~
= зна́чення атрибу́та
• average ~
= сере́днє зна́чення
• bad ~
= анома́льне зна́чення
• basic ~
= ба́зове зна́чення; номіна́льне зна́чення
• best ~
= оптима́льне зна́чення; найкра́ще зна́чення
• bifurcation ~
= біфуркаці́йне зна́чення (параметра)
• binary ~
= двійко́ве число́; двійко́ве зна́чення
• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення
• boundary ~
= межове́ (крайове́) зна́чення, зна́чення на межі́
• calculated ~
= обчи́слене (розрахо́ване) зна́чення
• central ~
= центра́льне зна́чення
• certain ~
= безсумні́вне (наді́йне) зна́чення
• characteristic ~
= характеристи́чне (власти́ве) зна́чення
• check ~
= контро́льне зна́чення; контро́льна озна́ка
• code ~
= ко́дове (закодо́ване) зна́чення
• colo(u)r ~
= код (но́мер) ко́льору (в кольоровій машинній графіці)
• complement ~
= доповня́льне зна́чення
• computed ~
= обчи́слене зна́чення
• conditional ~
= умо́вне зна́чення
• constant ~
= ста́ле зна́чення
• control ~
= контро́льне зна́чення; керівне́ зна́чення
• corrected ~
= ви́правлене зна́чення
• correlated ~
= скорельо́ване (узгі́днене) зна́чення
• credibility ~
= сту́пінь дові́ри, дові́рче зна́чення
• critical ~
= крити́чне зна́чення
• current ~
= пото́чне зна́чення
• decoded ~
= декодо́ване зна́чення
• default ~
= уста́вне зна́чення (надаване без (втручання) користувача)
• defective (deficient) ~
= дефе́ктне зна́чення
• definite ~
= пе́вне зна́чення
• denotant ~
= денота́нтне зна́чення
• design ~
= проє́ктне (розрахунко́ве) зна́чення
• designated ~
= замарко́ване зна́чення; призна́чене зна́чення
• desired ~
= споді́ване (очі́куване, потрі́бне) зна́чення
• deviation ~
= зна́чення ві́дхилу
• domain ~
= зна́чення доме́ну (в реляційних базах даних)
• effective ~
= ефекти́вне зна́чення
• empty ~
= фікти́вне зна́чення; поро́жнє зна́чення
• end ~
= кінце́ве зна́чення
• equilibrium ~
= рівнова́жне зна́чення
• error ~
= зна́чення по́хибки
• estimated ~
= оці́нко́ве (розрахо́ване, обчи́слене) зна́чення; оці́нка
• exact ~
= то́чне зна́чення
• excluded ~
= ви́лучене зна́чення
• exclusive ~
= ви́ключне зна́чення
• expectation ~
= 1. математи́чне сподіва́ння 2. очі́куване зна́чення
• expected ~
= очі́куване зна́чення
• experimental ~
= експеримента́льне зна́чення
• extrapolated ~
= (про)екстрапольо́ване зна́чення
• extreme ~
= екстрема́льне зна́чення
• face ~
= номіна́льне зна́чення; номіна́льна ва́ртість
• false ~
= хи́бне зна́чення
• final ~
= вислідне́ (кінце́ве, остато́чне) зна́чення
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) зна́чення
• fitted ~
= допасо́ване зна́чення
• fixup ~
= координа́ти місцеперебува́ння (поло́ження)
• fractional ~
= дробо́ве зна́чення
• given ~
= за́дане зна́чення
• global ~
= глоба́льне зна́чення
• guess ~
= га́дане (здо́гадне) зна́чення
• heuristic ~
= евристи́чне зна́чення
• high ~
= 1. вели́ке (висо́ке) зна́чення 2. ве́рхнє зна́чення; зна́чення на ве́рхній межі́
• imaginary ~
= уя́вне зна́чення
• improper ~
= невласти́ве зна́чення
• improved ~
= полі́пшене (уто́чнене) зна́чення
• independent ~
= незале́жне зна́чення
• infinite ~
= нескінче́нне зна́чення
• information ~
= ці́нність (важли́вість, ва́ртісність) інформа́ції
• initial ~
= початко́ве зна́чення
• input ~
= вхідне́ зна́чення
• inside ~
= вну́трішнє зна́чення
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення
• integral ~
= цілочислове́ зна́чення
• interpolated ~
= інтерполяці́йне зна́чення
• inverse ~
= обе́рнене зна́чення
• irrational ~
= ірраціона́льне зна́чення
• item ~
= зна́чення елеме́нту (даних)
• largest ~
= найбі́льше зна́чення
• least ~
= найме́нше зна́чення
• legitimate ~
= дозво́лене (прийня́тне, допуско́ве) зна́чення
• lexicographic ~
= лексикографі́чне зна́чення
• limiting ~
= грани́чне зна́чення
• linguistic ~
= лінгвісти́чне зна́чення
• local ~
= лока́льне зна́чення
• logical ~
= логі́чне зна́чення
• look-up ~
= довідко́ве зна́чення
• low ~
= 1. мале́ (низьке́) зна́чення 2. ни́жнє зна́чення; зна́чення на ни́жній межі́
• marginal ~
= марґіна́льне зна́чення
• mean ~
= сере́днє зна́чення
• measured ~
= ви́міряне зна́чення
• missing ~
= забра́кле зна́чення
• most probable ~
= найімові́рніше зна́чення
• natural ~
= приро́дне зна́чення
• negative ~
= від’є́мне зна́чення
• nilpotent ~
= нільпоте́нтне зна́чення
• nonvanishing ~
= незнико́ме (ненульове́) зна́чення
• normalized ~
= (з)нормо́ване зна́чення
• numerical ~
= числове́ зна́чення
• offset ~
= зна́чення змі́щення (зсу́ву)
• optimal (optimum) ~
= оптима́льне зна́чення
• ordinal ~
= поря́дкове зна́чення
• output ~
= виходо́ве зна́чення
• outside ~
= зо́внішнє зна́чення
• palette-relative ~
= но́мер що́до (відно́сно) палі́три
• parameter ~
= зна́чення пара́метра
• particular ~
= окре́ме (конкре́тне) зна́чення
• peak ~
= максима́льне (пі́кове, ампліту́дне) зна́чення
• permissible ~ (of a variable
etc.) = прийня́тне (допуско́ве) зна́чення (змі́нної тощо)
• permitted ~
= дозво́лене зна́чення
• place ~
= вага́ розря́ду (в позиційній системі числення)
• plausible ~
= вірогі́дне зна́чення
• pointer-addressable ~
= покажчикоадресо́вне зна́чення
• positive ~
= дода́тне зна́чення
• possible ~
= можли́ве зна́чення
• preassigned ~
= (напере́д) за́дане зна́чення
• predicted ~
= передба́чене зна́чення
• prescribed (preset) ~
= за́дане (встано́влене) зна́чення
• prevailing ~
= перева́жне зна́чення
• principal ~
= головне́ зна́чення
• probability ~
= зна́чення ймові́рності; ймові́рнісне зна́чення
• proper ~
= власти́ве зна́чення
• rating ~
= номіна́льне зна́чення, номіна́л
• real ~
= 1. ді́йсне зна́чення 2. факти́чне зна́чення
• reciprocal ~
= обе́рнене зна́чення
• reference ~
= 1. етало́нне зна́чення 2. контро́льне (відліко́ве) зна́чення
• regular ~
= реґуля́рне зна́чення
• relative ~
= відно́сне зна́чення
• resultant ~
= вислідне́ (підсумко́ве) зна́чення
• rounded ~
= заокру́глене зна́чення
• running ~
= пото́чне зна́чення
• sample ~
= вибірко́ве зна́чення
• scalar ~
= скаля́рне зна́чення
• segment ~
= адре́са сеґме́нта
• selling ~
= відпускна́ ціна́
• set ~
= за́дане зна́чення
• special ~
= конкре́тне зна́чення
• specified ~
= за́дане (конкре́тне) зна́чення
• stable ~
= стійке́ зна́чення (відображення)
• standard ~
= станда́ртне зна́чення
• starting ~
= початко́ве зна́чення
• state ~
= зна́чення змі́нної ста́ну; оці́нка ста́ну
• stationary ~
= стаціона́рне зна́чення
• statistical ~
= статисти́чне зна́чення
• table (tabular, tabulated) ~
= табли́чне зна́чення
• target ~
= шу́кане зна́чення
• tentative ~
= попере́днє зна́чення
• terminal ~
= кінце́ве зна́чення
• test ~
= те́стове зна́чення
• theoretical ~
= теорети́чне зна́чення
• threshold ~
= поро́гове зна́чення
• total ~
= сума́рне зна́чення
• transcendental ~
= трансценде́нтне зна́чення
• transition ~
= перехо́дове (перехідне́) зна́чення
• trial ~
= спро́бне зна́чення
• true ~
= пра́вильне (правди́ве, і́стинне) зна́чення
• typical ~
= типо́ве зна́чення
• unique ~
= єди́не зна́чення
• update ~
= оно́влене зна́чення
• variable ~
= змі́нне зна́чення; зна́чення змі́нної (величини)
• virtual ~
= віртуа́льне зна́чення
• zero-extended ~
= зна́чення, допо́внене нуля́ми
width = [wɪdθ] 1. ширина́ 2. товщина́ 3. крок (ґратки)
• character ~
= ширина́ си́мвола
• default tab ~
= уста́вна величина́ ві́дступу
• field ~
= ширина́ бе́рега (по́ля)
• memory ~
= розря́дність адре́с па́м’яті
• page ~
= ширина́ сторі́нки
• printing ~
= ширина́ дру́ку
• pulse ~
= довжина́ і́мпульсу
• stroke ~
= ширина́ штриха́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

default 1. неста́ча □ by ~ за бра́ком, че́рез брак [відсу́тність] 2. (комп.) (напере́д) уста́лений, (встановити) попере́дній режи́м, як уста́лено, без змін (якщо не вказано інакше)
[dɪ'fɔːlt, -'fɒːlt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

брак (-у) I 1. (відсутність) lack (of), absence (of) □ за —ом, че́рез ~ for lack of, in [by] default of, failing, for want of, in the absence of (чогось – smth); за —ом ча́су for lack of time 2. (ненаявність) nonavailability, unavailability 3. (невідбування) nonoccurrence 4. (нестача) deficiency; lack; scarcity, shortage, shortness (of); shortfall 5. (потреба) want (of)
~ ві́друху = [відбо́ю, ві́дкоту] nonrecoil
~ впли́ву = noninfluence
~ ді́ї = inaction
~ дове́дення = lack [absence] of proof
~ збі́жности = nonconvergence
~ знання́ = lack of knowledge
~ інформа́ції = lack of information
~ колива́нь = nonoscillation
~ кореля́ції = lack of correlation; (нескорельованість) noncorrelation
~ крите́рію = lack of a criterion, lack of criteria
~ міґра́ції = nonmigration
~ мі́сткости = lack of capacity, uncapaciousness
~ мі́сця = lack of space
~ озна́чення = undefinedness
~ осциля́цій = nonoscillation
~ протиді́ї = nonopposition
~ рівнова́ги = nonequilibrium
~ сні́гу = lack of snow
~ стосу́нку = nonreference (до – to)
~ ті́ні = shadelessness, lack of shade
~ ча́су = lack of time
відсу́тність 1. absence, lack (of) див. тж бракчерез ~ for lack of (чогось – smth), in the absence of (когось/чогось – smb/smth), in/by default of (smth) 2. (нестача) deficiency, want 3. (неіснування) nonexistence 4. (ненаявність) unavailability 5. (невідбування) nonoccurrence
~ ві́друху = [відбо́ю, відка́ту] nonrecoil
~ впли́ву = noninfluence
~ збі́жности = nonconvergence
~ кореля́ції = noncorrelation
~ крите́рію = lack of a criterion
~ міґра́ції = nonmigration
~ озна́чення = undefinedness
~ осциля́цій = nonoscillation
~ протиді́ї = nonopposition
~ рівнова́ги = nonequilibrium
~ спі́льних дільникі́в = coprimality
~ спі́льної то́чки = (неперетинність) nonconcurrence
~ стосу́нку = nonreference (до – to)
~ ті́ні = lack of shade, shadelessness
змі́н|а 1. change □ без змін 1. (що не зазнав змін) changeless, unchanged 2. (що не змінюється) unchanging 3. (якщо не вказано інакше, комп.) by default; вне́сти —и to modify, to make [introduce] corrections; зазна́ти —и to change, to be changed, to undergo a change; із нале́жними —ами (лат.) mutatis mutandis 2. (перехід, повна зміна) changeover (чогось на щось – from smth to smth) 3. (процес) changing (чогось на щось – of smth for smth) див. тж змінювання 4. (стрибком) jump 5. (стану, напряму, ситуації) turn 6. (коливання, варіяція) variation; alteration див. тж змінювання 7. (заміна) replacement; (взаємна) interchange 8. (перемежовування, чергування) alternation 9. (модифікація) modification 10. (місця, розташовання тощо; зсув, перемикання) shift 11. (у тексті) amendment
абсолю́тна ~ = absolute change
алотро́пна ~ = allotropic modification
антропоге́нна ~ = man-made change
атмосфе́рна ~ = atmospheric change
~ атмосфе́рного ти́ску = allobar
~ ба́зису = change of the base [basis]
вели́ка ~ = large change
~ ви́бору = deselection
випадко́ва ~ = random change
відно́сна ~ = relative change
вікова́ ~ = secular change; secular variation
внутрішньоа́томна ~ = subatomic change
~ в техноло́гії = technological change
добова́ ~ = diurnal change
~ довкі́лля = environmental change
~ довкі́льних умо́в = environmental change
ду́же мала́ ~ = minor change
екологі́чна ~ = ecological change
зворо́тна ~ = 1. (повернення до вихідного стану) back change 2. (оборотна) reversible change
~ зна́ку = change in [of] (the) sign, sign reversal, reversal of the sign
значна ~ = considerable change
знико́мо мала́ ~ = infinitesimal change
~ зразкі́в = sample change
кі́лькісна ~ = quantitative change
~ ко́льору = decoloration, change of color
контрольо́вана ~ = controlled change
ледь помі́тна ~ = slight [imperceptible] change
мала́ ~ = small change; (дуже) minor change; (ледь помітна) slight change
~ масшта́бу = change of scale, (dimensional) scaling, rescaling; (образу/зображення) image scaling
~ ме́трики = change of metrics
миттє́ва ~ = instantaneous change
~ міше́ні = target replacement
~ на гі́рше = turn for the worse
найпрості́ша ~ = (х.) primitive change
~ на кра́ще = turn for the better
~ на́пряму = change of direction; diversion; (поверт) turn; (за годинниковою стрілкою) veer(ing); (на зворотний) reversal; (відхилення) deflection
~ на́пряму стру́му = current reversal
незворо́тна ~ = irreversible change
незначна́ ~ = (дуже мала) minor change; (ледь помітна) slight [imperceptible] change
неконтрольо́вана ~ = uncontrolled change
необоро́тна ~ = irreversible change
нескінче́нно мала́ ~ = infinitesimal change
несподі́вана ~ = unexpected change
нехто́вна ~ = negligible change
~ нормува́ння = renormalization
~ о́б’є́му = volume change
оборо́тна ~ = reversible change
~ орієнта́ції = change of orientation
~ осе́й = change of axes
~ осно́ви логари́тму = change of base (in logarithms)
оста́ння ~ = (зроблена в останню хвилину) last-minute change
очі́кувана ~ = expected change
~ пере́різу = change of a cross-section
перехі́дна́ ~ реакти́вности = (реактора) reactivity transient
~ пли́нности та просо́чувальної зда́тности = (речовини) introfaction
по́вна ~ = complete change
~ поля́рности = polarity reversal; (магнетного поля) magnetic (field) reversal
приміти́вна ~ = (х.) primitive change
~ припли́вно-відпли́вної течії́ = turn [change] of the tide
пропорці́йна ~ ро́змірів = scaling; (вертикальних) vertical scaling; (горизонтальних) horizontal scaling
разю́ча ~ = drastic change
рапто́ва ~ sudden change □ зазна́ти рапто́вої —и = to undergo a sudden change, to be changed suddenly
різка́ ~ = abrupt change; (стрибком) leap; (яскравости образу на екрані) bounce
~ ро́змірів = change in dimensions
~ ро́змірности = change in dimensions
~ ро́зміру вікна́ = (комп.) zoom(ing)
самоспричи́нена ~ = spontaneous change
самочи́нна ~ = spontaneous change
~ ста́ну = change of a state
стрибко́ва ~ = discontinuous change; jump
~ стрибко́м = див. стрибкова ~
структу́рна ~ = structural change
сума́рна ~ = overall change
східча́ста ~ = step change
~ температу́ри = change of temperature
ультраструкту́рна ~ = ultrastructural change
~ фа́зи = phase change, change of phase; (на 180°) phase reversal
цілкови́та ~ = complete change
частко́ва ~ = partial change
я́кісна ~ = qualitative change
уста́лений 1. (про процес) steady(-state) 2. (застабілізований) stabilized 3. (вгамований) settled 4. (стаціонарний) stationary 5. (самопідтримний) sustained 6. (на відміну від перехідного) nontransient 7. (загальноприйнятий, загальновживаний) conventional 8. (традиційний) traditional 9. (звичайний, стандартний) standard
напере́д ~ = (комп.) default

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

позаві́чний (-на, -не)* = позао́чний, in a person’s absence, not in one’s presence;
  позаві́чно adv. behind one’s back; by default.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

невиконання ім. = non-compliance, failure to do / perform, non-fulfilment, non-execution, default;
• ~ громадського обов’язку = dereliction of public duty;
• ~ законного рішення суду = non-compliance with the lawful order of the court;
• ~ обов’язків = failure to perform obligations, failure in duties;
• ~ ухвали = non-fulfilment of a decision;
неявк|а ім. = absence; non-attendance;
• ~а в судове засідання = default at a trial;
• ~а до суду = absence from court;
• заочне рішення суду на користь позивача внаслідок ~и відповідача = judgement by default;
позов ім. = claim, action, lawsuit, suit; civil complaint; plea;
• ~ з приводу цивільного правопорушення = action in tort;
• ~ за наклеп = libel action;
• ~ за образу дією = action for assault and battery;
• ~ про визнання недійсним = action for annulment;
• ~ про визнання прав = action for declaration of rights;
• ~ про заборону діяльності = claim for prohibition of actions;
• ~ про задоволення вимог = suit for satisfaction of claims;
• ~ про неналежне виконання = default claim;
• ~ про порушення вимог законодавства = action against violation of legislation;
• відмова в ~і = refusal of a suit; rejection of a petition;
• відмова від ~у = abandonment;
• відмовити в ~і = deny a case;
• відмовлятися від ~у = give up an action claim / suit;
• відповідати за ~ом = defend a suit;
• за ~ом = under legal proceedings;
• задовольняти ~ = accept a claim;
• заперечення по суті ~у = plea in bar;
• заперечувати проти ~у = contest a claim;
• зустрічний ~ = counterclaim; counter-claim;
• обґрунтовувати ~ = establish a claim; establish the case
• підтримувати ~ (у суді) = hold an action;
• поданий ~ = filed case;
• пред’являти ~ і відповідати за ~ом = sue and to be sued;
• пред’являти зустрічний ~ = counterclaim;
• програти ~ = lose a suit;
• судовий ~ = legal action;
• цивільний ~ = civil action;
справ|а ім. = affair, matter; (судова) case, action; (досьє) record of the proceeding; file;
• ~ за позовом до адміністрації = action against administration;
• ~, прийнята до провадження судом = matter accepted for processing;
• ~а на розгляді суду = case at bar;
• ~а, виграна захистом = case for the defense;
• ~а, виграна звинуваченням = case for the prosecution;
• ~а, що перебуває в центрі уваги = high profile case;
• ~а, що перебуває у провадженні = case in charge;
• ~и, об’єднані в одне провадження = consolidated cases;
• адміністративна ~а = administrative case;
• арбітражна ~ = arbitration case;
• вести ~у = conduct a case;
• вивчення ~и (особи та життєвих обставин підсудного) перед оголошенням вироку = presentence investigation;
• вигравати ~у = win a case;
• вирішувати ~у на чиюсь користь = decide a case in smb’s favor;
• витребувати ~у з нижчестоящого [нижчого] суду до вищестоящого [вищого] = evoke a case;
• відкладати ~у = remit a case;
• закривати ~у = dismiss the case;
• захищати ~у в суді = plead a case in court;
• клопотання про перегляд ~и = motion for a new atrial;
• матеріали ~и = materials of a case;
• направляти ~у до арбітражу = submit a case to arbitration;
• обставини ~и = circumstances of a case;
• особова ~а правопорушника = history of the offender;
• перегляд ~и = reconsideration of a case;
• переглядати ~у = reconsider a case;
• підсудна ~ = matter for the court, cognizable case;
• повертати ~у з вищестоящого [вищого] до нижчого суду = relegate a case;
• поновлювати ~у = reopen a case;
• порушувати ~ (проти) = bring / initiate an action (against);
• призначати слухання ~и = appoint a hearing;
• приймати ~у до провадження = accept a matter for processing;
• припинення провадження у ~і = dismissal of a case;
• припиняти ~у = dismiss a case;
• програвати ~у = lose a case;
• програвати ~у внаслідок неявки до суду = lose by default;
• розглядати ~у = consider a case;
• складні ~и = complicated cases;
• судова ~а = legal case / cause;
• цивільна ~ = civil case;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (Анна Шимків) Вгору

debtor (Dr) n. ком., фін. боржник; дебітор; a дебіторський
юридична (entity) чи фізична особа, яка має фінансову заборгованість (debt) підприємству, організації, установі тощо
 • acceptance ~ = боржник за векселем • дебітор векселя
 • bill ~ = боржник за векселем • дебітор векселя
 • claim ~ = боржник за позовом
 • defaulting ~ = боржник, який порушив зобов’язання
 • insolvent ~ = неплатоспроможний боржник
 • joint ~ = спільний боржник
 • judgement ~ = боржник за постановою суду
 • loan ~ = позичальник • позичальниця
 • net monetary ~ = чистий грошовий боржник
 • primary ~ = основний боржник • першочерговий боржник
 • principal ~ = головний боржник
 • secondary ~ = другорядний боржник
 • sundry ~s = різні дебітори
 • trade ~ = торговельні дебітори
 • ~-creditor relation = відносини кредитора і дебітора
 • ~ nation = країна-дебітор • країна-боржник
 • ~ quota = дебіторська квота
 • ~’s default = невиконання зобов’язань дебітором • невиконання зобов’язань боржником
 • ~’s delay = затримка платежів дебітором • затримання платежів боржником • відтермінування сплати боргу
 • ~ on mortgage = іпотечний боржник
 • to sue a ~ = подавати/подати на дебітора до суду
 • to take action against a ~ = починати/почати судову справу проти дебітора
  ▲ debtor : creditor; debtor – довжник (діал.)
  пор. creditor
 • insurance (ince) стр., фін. 1. n страхування; a страховий; 2. страховий поліс
  1. система заходів оберігання власності (property2) окремою особою, компанією (company) тощо від збитків, втрат чи пошкоджень, які виникають через непередбачені обставини, напр. банкрутства (bankruptcy1), аварії, втрату працездатності, стихійні лиха, втрату майна, смерть тощо, що відшкодовується відповідно до умов за рахунок страхових внесків (premium2); 2. угода (contract) про відшкодування втрат чи збитків, що встановлюється між двома сторонами, а саме страхувачем (insurer), який несе відповідальність за відшкодування, користуючись створеним грошовим фондом, і страхувальником (insured), який вносить страхові внески (premium) у фонд
 • accident ~ = страхування від нещасних випадків
 • aircraft ~ = авіаційне страхування
 • all-loss ~ = страхування від усякого ризику
 • all-risk ~ = страхування від усякого ризику
 • annuity ~ = пенсійне страхування
 • automobile ~ = страхування автотранспорту
 • automobile liability ~ = страхування громадської відповідальності власників автотранспорту
 • aviation ~ = авіаційне страхування
 • baggage ~ = страхування багажу
 • blanket ~ = групове страхування • загальне страхування
 • block ~ = страхування кількох видів ризику
 • burglary ~ = страхування від крадіжки зі зломом
 • business ~ = страхування від простою виробництва • страхування торговельної діяльності
 • capital ~ = страхування капіталів
 • car ~ = страхування автомобіля
 • cargo ~ = страхування морського вантажу • страхування карго
 • children’s endowment ~ = страхування дітей до визначеного терміну
 • collateral ~ = додаткове страхування
 • collective ~ = групове страхування
 • comprehensive ~ = загальне страхування
 • compulsory ~ = обов’язкове страхування
 • concurrent ~ = подвійне страхування
 • construction risks ~ = страхування будівельного ризику
 • contingency ~ = страхування на випадок виникнення надзвичайних обставин
 • contract guarantee ~ = страхування на випадок невиконання однією зі сторін контрактних зобов’язань
 • cooperative ~ = кооперативне страхування
 • credit ~ = страхування кредитів • страхування від несплати боргу
 • credit life ~ = кредитне страхування життя
 • credit risk ~ = страхування кредитного ризику
 • currency risk ~ = страхування валютного ризику
 • deposit ~ = страхування депозитів
 • disability ~ = страхування на випадок втрати працездатності
 • double ~ = подвійне страхування
 • employer’s liability ~ = страхування допомоги, що виплачується робітникам за втрати працездатності в результаті нещасного випадку
 • employment ~ = страхування службовців • страхування робітників
 • endowment ~ = страхування до визначеного строку • страхування-вклад
 • export ~ = експортне страхування
 • export credit ~ = страхування експортних кредитів
 • fidelity ~ = страхування від фінансових втрат, пов’язаних зі зловживаннями службовців
 • fidelity guarantee ~ = страхування від фінансових втрат, пов’язаних зі зловживаннями службовців
 • fire ~ = страхування від пожежі
 • fleet policy ~ = страхування автотранспорту, що належить компанії
 • floater policy ~ = страхування рухомого майна
 • freight ~ = страхування фрахту
 • full ~ = страхування від усякого ризику
 • group ~ = групове страхування
 • group creditor ~ = поліс групового страхування боржників, що видається кредиторові
 • group life ~ = групове страхування життя
 • guarantee ~ = гарантійне страхування
 • health ~ = страхування на випадок хвороби
 • home owner’s policy ~ = комплексне страхування домашнього майна
 • hospitalization ~ = страхування медичних витрат
 • household ~ = комплексне страхування домашнього майна
 • industrial ~ = виробниче страхування
 • liability ~ = страхування відповідальності
 • life ~ = страхування життя
 • limited policy ~ = страховий поліс, обмежений конкретними страховими випадками
 • livestock ~ = страхування худоби
 • loan ~ = страхування позик
 • luggage ~ = страхування багажу
 • malpractice ~ = страхування на випадок судового переслідування
 • marine ~ = морське страхування
 • medical ~ = страхування медичних витрат
 • miners’ ~ = страхування шахтарів
 • mortgage ~ = страхування іпотечної заборгованості
 • motor vehicle passenger ~ = страхування автопасажирів
 • mutual ~ = взаємне страхування
 • national ~ = державне страхування
 • no-fault ~ = страхування транспортного засобу незалежно від винуватця аварії
 • obligatory ~ = обов’язкове страхування
 • ocean ~ = морське страхування
 • ocean marine ~ = морське страхування
 • old age ~ = страхування на старість
 • open ~ = страхування рухомого майна
 • ordinary ~ = звичайне страхування життя
 • partial ~ = часткове страхування
 • participating ~ = страхування з участю в прибутках компанії
 • partnership ~ = страхування життя учасників фірми
 • personal ~ = особисте страхування
 • personal accident and sickness ~ = страхування від нещасних випадків і хвороби
 • personal liability ~ = страхування особистої відповідальності
 • pluvial ~ = страхування від збитків у результаті поганої погоди • страхування від збитків у результаті дощу
 • private ~ = індивідуальне страхування
 • private health ~ = індивідуальне медичне страхування
 • products guarantee ~ = страхування на випадок претензій з боку покупців у зв’язку з низькою якістю або дефектами товару
 • products liability ~ = страхування відповідальності за вироблену продукцію
 • professional indemnity ~ = страхування професійної відповідальності
 • property ~ = майнове страхування
 • property damage ~ = страхування майна від ушкодження
 • public liability ~ = страхування відповідальності за збитки споживачів
 • real estate ~ = страхування нерухомого майна
 • reciprocal ~ = взаємне страхування
 • rent ~ = страхування ренти
 • replacement ~ = страхування майна, за якого відшкодування виплачується в розмірі вартості нового майна
 • residence contents ~ = страхування домашнього майна
 • retirement income ~ = страхування пенсії за віком
 • social ~ = соціальне страхування
 • stock ~ = страхування акціонерної компанії • страхування товару
 • strike ~ = страхування від страйку
 • supplementary ~ = додаткове страхування
 • technical risk ~ = страхування технічного ризику
 • term ~ = страхування на обмежений термін
 • theft ~ = страхування на випадок крадіжки
 • third party ~ = страхування третьої сторони
 • third party liability ~ = страхування для можливого відшкодування третьої сторони
 • transit ~ = транзитне страхування
 • transport ~ = транспортне страхування
 • travel ~ = страхування туристів
 • traveller’s accident ~ = страхування туристів
 • unemployment ~ = страхування на випадок безробіття
 • voluntary ~ = добровільне страхування
 • worker’s compensation ~ = страхування компенсацій у випадку травматизму
 • workmen’s compensation ~ = страхування допомоги, що виплачується робітникам у випадку втрати працездатності в результаті нещасного випадку на виробництві
 • ~ activities = страхова діяльність
 • ~ adjuster = оцінювач розміру страхового збитку
 • ~ against all risks = страхування від всякого ризику
 • ~ against breakage = страхування від поломки
 • ~ against burglary and theft = страхування від крадіжки
 • ~ against commercial risks = страхування від комерційного ризику
 • ~ against damage by dry rot = страхування від ушкодження деревним грибком
 • ~ against damage by xylophaga = страхування від ушкодження дерева деревним жучком
 • ~ against default = страхування від невиконання зобов’язання
 • ~ against inheritance tax = страхування від податку на спадщину
 • ~ against loss by redemption = страхування від курсових втрат при викупленні цінних паперів
 • ~ against natural calamities = страхування від стихійного лиха
 • ~ against risk = страхування ризику
 • ~ against third party risks = обов’язкове страхування громадянської відповідальності
 • ~ against total loss = страхування від повної загибелі
 • ~ agent = страховий агент
 • ~ amount = загальна сума страхування
 • ~ application = заява про страхування
 • ~ Association = страхова асоціація
 • ~ bonus = страхова премія
 • ~ broker = страховий маклер
 • ~ business = страхова справа
 • ~ certificate = страхове свідоцтво
 • ~ claim = страхова заява
 • ~ company = страхова компанія
 • ~ contract = контракт страхування • договір страхування
 • ~ costs = страхові витрати
 • ~ cover = обсяг страхової відповідальності
 • ~ document = страховий документ
 • ~ expenditure = витрати на страхування
 • ~ fraud = шахрайство при страхуванні
 • ~ holder = власник страхового полісу
 • ~ incorporating a waiting period = страхування життя, що набуває чинності після визначеного періоду
 • ~ industry = страхування (як галузь економіки)
 • ~ in force = чинний договір страхування
 • ~ inspector = страховий інспектор
 • ~ law = закон про страхування
 • ~ loss = страховий збиток • збитки при страхуванні
 • ~ market = ринок страхування
 • ~ monopoly = монополія страхування
 • ~ number = номер страхового договору
 • ~ on a contingency basis = страхування на випадок виникнення надзвичайних обставин
 • ~ on a premium basis = страхування з оплатою страхових внесків
 • ~ payment = страховий платіж
 • ~ period = термін страхування
 • ~ policy = страховий поліс
 • ~ policy number = номер страхового полісу
 • ~ portfolio = портфель страхових документів • страхова книжка
 • ~ premium = страховий внесок • страхова премія
 • ~ proposal = пропозиція про страхування
 • ~ protection = обсяг страхової відповідальності
 • ~ rate = ставка страхової премії
 • ~ scheme = система страхування
 • ~ sum = сума страхування
 • ~ Supervisory Authority = управління контролю за страхуванням
 • ~ syndicate = страхова компанія • страховий синдикат
 • ~ tax = податок на страхування
 • ~ technique = спосіб страхування
 • ~ terms and conditions = терміни й умови страхування
 • ~ with bonus = страхування з участю в прибутках компанії
 • ~ with index clause = страхування із застереженням про індексацію
 • ~ with medical examination = страхування з попереднім медичним оглядом
 • ~ without medical examination = страхування без попереднього медичного огляду
 • ~ with waiting period = страхування з відстроченням відповідальності страхувача
 • ~ year = рік страхування
 • to arrange ~ = організовувати/організувати страхування
 • to cancel ~ = анулювати/заанулювати страхування • скасовувати/скасувати страхування
 • to carry ~ = бути застрахованим
 • to issue ~ = видавати/видати страхування
 • to provide ~ = давати/дати страхування
 • to suspend ~ = припинити/припиняти страхування
 • to take out ~ = страховуватися/застрахуватися
 • to undertake ~ = брати/взяти на себе відповідальність страхування
  ▲ insurance1ім. асекурація прикм. асекураційний (зах. укр., діас.); insurance2 – асекурація
 • ▷▷ assurance
 • risk n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований
  визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов’язані з непередбачуваністю, небезпекою, несподіваною подією тощо
 • abnormal ~ = надзвичайний страховий ризик
 • abnormal insurance ~ = надзвичайний страховий ризик
 • accident ~ = ризик нещасного випадку
 • actual ~ = фактичний ризик
 • admissible ~ = прийнятний ризик
 • aggregate ~ = сукупний ризик
 • allowed ~ = дозволений ризик
 • alpha ~ = альфа-ризик
 • a posteriori ~ = апостеріорний ризик • ризик з досвіду
 • assigned ~ = встановлений рівень ризику
 • audit ~ = ризик аудиторського перевіряння
 • average ~ = середній рівень ризику
 • aviation insurance ~ = страховий авіаційний ризик
 • beta ~ = бета-ризик • систематичний ризик
 • bilateral ~ = взаємний ризик
 • blind ~ = ризик, який не підлягає оцінці
 • breakage ~ = ризик поломки
 • business ~ = діловий ризик
 • buyer’s ~ = ризик покупця
 • calculated ~ = розрахований ризик
 • central beta ~ = центральний бета-ризик
 • charterer’s ~ = ризик фрахтувальника
 • collective ~ = колективний ризик
 • commercial ~ = комерційний ризик
 • company’s ~ = ризик компанії
 • conditional ~ = умовний ризик
 • constant ~ = постійний ризик
 • consumer’s ~ = ризик споживача
 • contractor’s ~ = ризик підрядника
 • controllable ~ = контрольований ризик
 • conventional ~ = звичайний ризик
 • credit ~ = кредитний ризик
 • currency ~ = валютний ризик
 • customary ~ = звичайний торговельний ризик • ринковий ризик
 • customer’s ~ = ризик споживача
 • current ~s = поточні страхові випадки
 • death ~ = ризик смерті
 • default ~ = ризик несплати боргу
 • del credere ~ = кредитний ризик
 • desired ~ = необхідний рівень ризику
 • diversifiable ~ = ризик, який можна диверсифікувати
 • economic ~ = господарський ризик • економічний ризик
 • entrepreneurial ~ = підприємницький ризик
 • estimated ~ = оцінка ризику • пробне передбачення ризику
 • exchange ~ = валютний ризик
 • excluded ~ = виключений ризик
 • extra ~ = окремий ризик • додатковий ризик
 • financial ~ = фінансовий ризик
 • fire ~ = ризик пожежі
 • foreseeable ~ = передбачуваний ризик
 • freight ~ = фрахтовий ризик
 • insurable ~ = ризик, який підлягає страхуванню
 • insurance ~ = страховий ризик
 • insured ~ = застрахований ризик
 • integrated ~ = сукупний ризик
 • interest rate ~ = відсотковий ризик
 • inventory ~ = ризик знецінення запасів
 • investment ~ = інвестиційний ризик
 • irreparable ~ = непоправний ризик
 • leakage ~ = ризик витікання
 • legal ~ = ризик, пов’язаний із порушенням закону
 • limited ~ = обмежений ризик • обмежена віповідальність акціонерів
 • liquidity ~ = ризик ліквідності
 • loading ~ = ризик при навантаженні
 • manufacturer’s ~ = ризик виробника
 • manufacturing ~ = виробничий ризик
 • marine ~ = ризик при здійсненні морських перевезень
 • maritime ~ = ризик при здійсненні морських перевезень
 • market ~ = ризик ринку • ринковий ризик
 • marketing ~ = маркетинговий ризик
 • market liquidity ~ = ризик ринкової ліквідності
 • mean ~ = середній ризик
 • minimum ~ = мінімальний ризик
 • miscellaneous insurance ~ = різноманітні страхові ризики
 • moderate ~ = помірний ризик • зменшений ризик
 • mortality ~ = ризик смертності
 • negligible ~ = незначний ризик
 • noncontrollable ~ = систематичний ризик • ризик, що не піддається контролю
 • nondiversifiable ~ = систематичний ризик
 • noninsurable ~ = ризик, який не можна застрахувати
 • noninsured ~ = незастрахований ризик
 • non-sampling ~ = ризик, не врахований методикою вибірки
 • omnibus ~ = розподілений ризик
 • operational ~ = операційний ризик
 • overall ~ = сукупний ризик
 • overall audit ~ = узагальнений ризик ревізії
 • own ~ = власний ризик
 • owner’s ~ = ризик власника
 • percentage ~ = відносний ризик у відсотках
 • perceived ~ = передбачений ризик
 • policy ~ = стратегічний ризик
 • posterior ~ = пізніший ризик
 • predetermined ~ = передбачений рівень ризику
 • price ~ = ризик ціни • курсовий ризик
 • producer’s ~ = ризик виробника
 • production ~ = виробничий ризик
 • project ~ = ризик проекту
 • property ~ = майновий ризик
 • pure ~ = чистий ризик
 • relative ~ = відносний ризик
 • residual ~ = ризик • ризик, що не піддається поясненню
 • riot ~ = ризик, пов’язаний з конфліктом і безладдям • ризик бунту
 • sampling ~ = ризик вибірки
 • security ~ = загроза безпеці • ризик, пов’язаний з порушенням техніки безпеки
 • seller’s ~ = ризик продавця
 • settlement ~ = ризик за розрахунками
 • shipper’s ~ = ризик при розвантаженні
 • social ~ = соціальний ризик
 • special ~ = спеціальний ризик • окремий ризик
 • speculative ~ = спекулятивний ризик
 • standard ~ = нормальний ризик • стандартний ризик
 • systematic ~ = систематичний ризик
 • tenant’s ~ = ризик орендаря
 • tolerated ~ = дозволений ризик
 • total ~ = сумарний ризик
 • transaction ~ = операційний валютний ризик
 • transport ~ = транспортний ризик
 • underwriting ~ = гарантійний ризик
 • undesirable ~ = небажаний ризик
 • undiversifiable ~ = систематичний ризик
 • undue ~ = невиправданий ризик
 • unilateral ~ = односторонній ризик
 • uninsurable ~ = ризик, який не можна застрахувати
 • uninsured ~ = незастрахований ризик
 • unique ~ = незвичайний ризик • унікальний ризик
 • unloading ~ = ризик при розвантаженні
 • usual ~ = звичайний ризик
 • variable ~ = змінний ризик
 • vendor’s ~ = ризик постачальника
 • against all ~s = проти всіх ризиків
 • at ~ = пов’язано з ризиком
 • at consignee’s ~ = на ризик товароодержувача
 • at owner’s ~ = на ризик власника
 • ~ amount = ризикована сума
 • ~ analysis = аналіз ризику
 • ~s and perils of the sea = ризик і небезпека морських перевезень
 • ~ and uncertainty = ризик і невизначеність
 • ~ arbitrage = арбітраж ризику
 • ~ assessment = процес оцінки ризику
 • ~-assuming capital = ризиковий капітал
 • ~ assurance = страхування від ризику
 • ~ aversion = несхильність до ризику
 • ~-bearing = пов’язаний з ризиком
 • ~-bearing capital = ризиковий капітал
 • ~-bearing deposit = ризиковий депозит
 • ~ capital = ризиковий капітал • капітал, що вкладається у ризиковане підприємство
 • ~ category = категорія ризику
 • ~ control = контроль ризику
 • ~ control system = система контролю ризику
 • ~ cover = перелік ризиків, охоплених страховим полісом
 • ~ development = зміна ризику
 • ~ diversification = диверсифікація ризиків
 • ~ element involved = врахований елемент ризику
 • ~ equalization fund = фонд зрівняння ризику
 • ~ evaluation = оцінка ризику
 • ~-free rate = безризикова відсоткова ставка
 • ~ for own account = ризик на власну відповідальність
 • ~ hedging = мінімізація ризику • хеджування ризику
 • ~ insurance = страхування ризику
 • ~ insured = застрахований ризик
 • ~ management = управління ризиком
 • ~ measurement = вимірювання ризику
 • ~ of accidental loss of goods = ризик випадкової втрати товару
 • ~ of breakage = ризик поломки
 • ~ of carriage = транспортний ризик
 • ~ of collision = ризик зіткнення
 • ~ of contamination = ризик забруднення
 • ~ of conveyance = транспортний ризик
 • ~ of currency depreciation = ризик знецінення валюти
 • ~ of damage to goods = ризик ушкодження товару
 • ~ of default = ризик невиконання зобов’язань
 • ~ of default on payment for received goods = ризик несплати за отриманий товар
 • ~ of error = ризик помилки
 • ~ of exchange losses = валютний ризик
 • ~ of fire = ризик пожежі
 • ~ of leakage = ризик витікання
 • ~ of loss = ризик втрати • ризик збуту
 • ~ of miscalculation = ризик прорахунку
 • ~ of misinterpretation = ризик неправильного тлумачення
 • ~ of moisture = ризик псування від вологи
 • ~ of nonpayment = ризик неплатежу
 • ~ of principal = ризик зниження вартості вкладеного капіталу
 • ~ of seizure = ризик захоплення вантажу
 • ~ of theft = ризик крадіжки
 • ~ point = точка ризику
 • ~ premium = премія за ризик
 • ~ profile = характеристика ризику
 • ~-prone = схильний до ризику
 • ~ quantification = кількісний вираз ризику
 • ~-taking = прийняття ризику
 • ~-weighted assets = активи, зважені щодо ризику
 • ~-weighted capital requirements = вимоги до капіталу, зваженого щодо ризику
 • ~ weighting = оцінка ризику
 • to accept a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to aggravate the ~ = збільшувати/збільшити ризик
 • to assess a ~ = оцінювати/оцінити ризик
 • to be a good ~ = бути надійним об’єктом страхування
 • to be a good credit ~ = бути надійним партнером • бути надійним компаньйоном • бути надійним учасником
 • to bear a ~ = нести ризик
 • to carry a ~ = нести ризик
 • to cover a ~ = покривати/покрити ризик страхуванням
 • to incur a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to insure a ~ = страхувати/застрахувати ризик
 • to insure against a ~ = страхувати/застрахувати від ризику
 • to lessen a ~ = зменшувати/зменшити ризик
 • to prevent a ~ = запобігати/запобігти ризик
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити ризик
 • to run a ~ = підлягати ризикові • підпадати/підпасти під ризик
 • to spread a ~ = розподіляти/розподілити ризик
 • to take a ~ = брати/взяти на себе ризик
 • to undertake a ~ = переймати/перейняти ризик • брати/взяти на себе ризик
 • to underwrite a ~ = підписувати/підписати поліс морського страхування
  ▲ risk – ризико (зах. укр., діас.)
 • - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  атрибут,~а attribute; (властивість) concurrent, property; (шрифту) metric інф
  а. даних data attribute
  а. доступу до файлу file access attribute інф
  а. за згодою default attribute інф
  а. зображення display attribute
  а. класу пам’яті storage class attribute інф
  а. секретності security attribute інф
  а. символу character attribute інф
  а. устави mount attribute
  а. файлу file attribute інф
  елементарний а. primitive attribute
  обов’язковий а. mandatory attribute інф
  первинний а. prime attribute
  цільовий а. target attribute
  екземпляр,~а copy; (зразок) sample, example, exemplar; (пробний) specimen; (друкованого видання) issue; (у базах даних) occurrence інф; instance, instantiation ком
  е. даних copy of data інф
  е. запису record instance, record sample, record example
  е. приладу device sample ком
  е. пристрою example of device; device instance ком
  контрольний е. check copy, specimen copy
  пробний е. sample copy, specimen
  стандартний е. default instance ком
  оголошення declaration, announcement; (сповіщення) notice, notification, report
  о. атрибутів з усталеними значеннями default declaration інф
  параметр,~а parameter; (змінна характеристика) variable; argument мат
  безрозмірнісний п. dimensionless parameter, nondimensional parameter
  вхідний п. entry parameter, input parameter; in parameter інф; data in мат
  генерований п. generated parameter
  динамічний п. dynamic parameter
  діагностичний п. diagnostic variable
  дуальний п. dual parameter
  експлуатаційний п. operating parameter, operational parameter, performance parameter, working parameter
  заважальний п. nuisance parameter
  заданий п. preset parameter, constrained parameter; present parameter інф
  змінюваний п. variable parameter; port variable мех; time varying parameter роб
  зовнішній п. стану external state parameter
  зовнішній програмний п. external programming parameter, exterior programming parameter
  інваріантний п. invariant parameter
  керувальний п. control(ling) parameter
  ключовий п. keyword parameter
  конструктивний п. design value, structural parameter
  малосигнальний п. (транзистора) low-signal parameter
  налаштовуваний п. adjustable parameter; twiddle factor мат; tunable parameter інф
  неенергетичний п. nonenergetic parameter
  нелінійний п. nonlinear parameter
  необов’язковий п. optional parameter, non mandatory parameter
  нульовий п. zero parameter
  обов’язковий п. required parameter, mandatory parameter
  оптимальний п. optimal parameter
  п. вимірювального приладу instrumentation variable
  п. генерації system generation option
  п. ґратки lattice parameter, lattice constant
  п. дискретизації sampling parameter
  п. дії реле pick-up value
  п. електронної лампи valve parameter
  п. (електричного) кола circuit parameter
  п. з(а)гасання damping parameter
  п. заступної схеми equivalent-circuit parameter
  п. зв’язку coupling parameter
  п. індуктивності inductance parameter
  п. кодування coding parameter
  п. командного рядка command line parameter
  п. кристалічної ґратки crystal (lattice) parameter
  п. лінії передавання transmission-line parameter
  п. макрокоманди macro parameter
  п. матриці розсіювання scattering parameter
  п. мікросхеми IC parameter
  п. налаштування generic parameter, setting parameter
  п. оптимізації optimization criterion
  п., отриманий шляхом екстраполяції extrapolated parameter
  п. підсилення amplification parameter
  п. подібності similarity parameter
  п. порядку order parameter
  п. потоку flow parameter
  п. потоку відмов failure rate
  п. прямокутного хвилеводу rectangular waveguide parameter
  п. радіоприймача receiver parameter, radio parameter
  п. роботи working condition
  п. розгортки scanning parameter
  п. розкиду || п. статистичної флуктуації straggling parameter, dispersion index
  п. розкладу decomposition parameter, scanning parameter
  п. розкладу зображення (image) scanning parameter, (image) decomposition parameter
  п. розподілу distribution parameter
  п. розсіювання dispersion parameter; spreading parameter мат
  п. системи радіолокації radar system parameter
  п. складності complexity parameter
  п. стану state parameter
  п. Стокса Stokes parameter
  п. траєкторії trajectory parameter, trajectory element
  п. транзакції transaction parameter
  п. транзистора transistor parameter
  п. транзистора у схемі (ввімкнення) зі спільним емітером transistor common-emitter parameter
  п. у режимі великого сигналу large-signal parameter
  п. у режимі короткого замикання short-circuit parameter
  п. у режимі малого сигналу small-signal parameter, low-signal parameter
  п. форми shape parameter
  п. циклу loop variable, cycle index
  п. цілі target parameter
  п. чотириполюсника two-port parameter, four-pole parameter
  п. шкали scale parameter
  п., що передається за значенням value parameter інф
  п~ри користувача || профіль користувача (user) profile мн
  п~ри термінала || профіль термінала terminal profile мн
  п~ри трьох основних кольорів tristimulus value мн
  погонні електричні п~ри ліній передавання communication line electrical parameters per unit length мн
  порожній п. null argument
  проєктний п. design parameter; design variable інф; design objective роб
  стандартний п. default parameter
  стандартні п~ри лампи standard valve parameters мн
  статичний п. транзистора static transistor parameter
  сумірний п. comparable parameter
  термічний п. thermal property
  технологічний п. process variable, process parameter; duty parameter мат
  фактичний п. actual parameter, actual argument
  формальний п. formal argument, dummy area; dummy argument, dummy parameter, formal parameter інф
  числовий п. numeric parameter
  присвоєння assignment, assignation
  множинне п. multiple assignment інф
  п. адреси address assignment
  п. атрибутів attribution інф
  п. за ім’ям assignment by name
  п. знака змінної variable sign assignment
  п. значень як (наперед) усталено value default assignment
  п. міток mark assignment
  п. пріоритетів assignment of priorities
  п. серійного номера serialization ком
  п. смуги частот bandwidth assignment
  п. частот frequency assignment
  усталений (напр., процес) steady(-state); (наперед) default; (застабілізований) stabilized, sustained; (стаціонарний) stationary; (загальноприйнятий) conventional
  шрифт,~у font; type (face), print інф; (типографський) printing type
  апаратно завантажуваний ш. cartridge font
  базовий ш. regular type; (документа) base font
  вбудований ш. built-in font, internal font
  графічний ш. graphics font
  грубий ш. black font, flat font, heavy font; bold, bold (face) type інф
  дрібний ш. fine print
  екранний ш. screen font
  завантажуваний ш. downloadable (soft) font, downloaded font, soft font
  курсивний ш. italic type
  нормальний ш. standard type
  системний ш. system font
  усталений ш. base font, default font
  ш. для оптичного зчитування optical character recognition font, type A || OCR-A font
  ш. матричного типу || матричний ш. matrix font