Знайдено 18 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «deadline» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

ease [i:z] v (past i p. p. eased, pres. p. easing)
1. полегшувати (страждання, біль); пом’якшувати; послаблювати (напруження, зусилля);
  to ~ international tension послабити міжнародне напруження;
  to ~ smb’s pain полегшити біль;
  to ~ the deadline знайти вихід із глухого кута;
2. заспокоювати (тривогу);
  to ~ one’s mind заспокоїтися;
3. тех. розвантажувати; звільняти (від – of);
4. робити вільнішим, зручнішим; розпускати шви (у платті); розтягувати (взуття);
  ~ down 1) збавляти швидкість; 2) послабляти (затяжку гайки); 3) зменшувати напруженість, зусилля;
  ~ off 1) послабляти (канат); 2) відштовхувати (човен від берега).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

кінцев||ий 1. (завершальний) final, ultimate; closing; terminal, eventual, conclusive;
~ий строк deadline;
~а мета final goal, ultimate aim;
~а промова concluding word/speech;
2. (що в кінці) end (attr.); last;
~а зупинка the last stop;
~а станція terminus, terminal/station;
~а швидкість снаряда striking velocity.
крайн||ій 1. (у різн. знач.) extreme; utmost, uttermost, last; (останній) the last;
~ій термін deadline, the latest (last) date;
~є вікно the last window;
~і заходи extreme measures;
~і погляди extreme views/opinions;
~і члени пропорції мат. extremes;
~я Північ the Far North;
~я ціна the lowest price;
людина ~іх переконань ultraist, ultra, extremist;
у ~ьому разі in the last resort; failing this; if necessary; at a push; at a pinch;
2. спорт. outside, wing;
~ій нападник outside (wing) forward.
останн||ій last; (минулий) past;
~я крапля перен. the last straw;
~ій строк (термін) deadline;
в ~ій раз for the last time;
в ~ю критичну хвилину at the supreme moment;
за ~ій час, ~ім часом for some time past; of late, lately, recently;
займати ~є місце to occupy the last place;
за ~ім словом науки according to the last word of science;
2. (вирішальний, остаточний) final, definitive;
3. (найновіший) the latest; (щойно згаданий) the latter;
~я мода the latest fashion;
~і новини the latest news;
4. (як ім.) the last; the uttermost;
до ~ього to the bitter end, to the utmost.

ПРИМІТКА: Українському останній в англійській мові відповідають the latest і last. Ці слова розрізняються значеннями. Прикметник last вказує на кінець, завершення ряду, e. g.: our last lesson наш останній урок (більше уроків не буде), his last painting його остання картина (нічого більше не було намальовано). Прикметник latest вживається відносно чогось нового, що доповнює уже відоме, і не передбачає завершення ряду, e. g.: his latest painting його остання картина (картина, намальована після тих, які уже відомі). Пор.: I like his latest painting much better than his last one. Мені подобається його остання картина значно більше, ніж попередня.

строк (тж термін) (певний момент часу) date, time; (про платіж та ін.) term; (проміжок часу) period;
~ давності юр. prescription; term of limitation;
~ доставлення date for delivery;
~ експлуатації тех. life (of machine, etc.);
гарантійний ~ (service) guarantee;
крайній ~ the latest date, closing date, deadline;
у свій ~ in time;
на ~ for a period;
в найкоротший ~ in the shortest time;
~ оренди term of lease;
~ платежу date/term of payment;
дайте ~ розм. wait a bit; have patience!;
цей вексель був ~ом на 60 днів this bill ran sixty days;
~ом до двох (трьох) місяців within two (three) months;
до певного ~у at a fixed date, by the time fixed, to time;
по закінченні ~у at the expiration of the period.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

scheduling = ['ʃɛdju:lɪŋ] склада́ння ро́зкладу (календа́рного пла́ну, гра́фіка); календа́рне планува́ння; розпо́діл у ча́сі
• deadline ~
= планува́ння за грани́чним те́рміном
• heuristic ~
= евристи́чне планува́ння
• nonpreemptive ~
= планува́ння без надава́ння перева́г
• preemptive ~
= планува́ння з урахува́нням перева́г
• statistical ~
= статисти́чне планува́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне планува́ння
• time-sliced ~
= планува́ння (процесів) з квантува́нням ча́су (режим мультизадачної роботи)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

deadline грани́чний те́рмін [речене́ць]the ~ is three weeks off до кінце́вої да́ти ще три ти́жні
['dεdlaɪn]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

безтерміно́вий 1. termless, without a deadline, without a time limit; open-ended 2. (постійний) permanent 3. (невизначений) indefinite
те́рмін I (-у) 1. (період часу) time, period, term 2. (верхня межа в часі) deadline, date ▪ у найкоро́тший ~ by the earliest possible date, as soon as possible
~ викона́ння = (проєкту тощо) completion date
~ використа́ння = 1. effective age, (useful) life 2. (псувних речей) expiry date
випро́бувальний ~ = probation
грани́чний ~ = 1. time limit 2. (максимальний період) limitation period 3. (подання матеріялів тощо) deadline
ґаранті́йний ~ = 1. guarantee period 2. (ґарантований термін експлуатації) warranty life/period
~ ді́ї = (контракту тощо) expiry date
~ експлуата́ції = 1. service life, lifetime 2. (розрахунковий) rated life 3. (ґарантований) warranty life
~ заве́ршення = (проєкту тощо) completion date
~ зберіга́ння = 1. storage life 2. (максимальний) lifetime 3. (виробу) shelf life
~ користува́ння = (експлуатації) lifetime; (ресурс) life
напередустано́влений ~ = predetermined [preset] time
номіна́льний ~ експлуата́ції = rated life
очі́куваний ~ експлуата́ції = life expectancy
~ перебува́ння на поса́ді = tenure
~ прида́тности = 1. effective age, (useful) life 2. (псувних речей) expiry date
проє́ктний ~ експлуата́ції = design life
сере́дній ~ експлуата́ції = mean life
~ чи́нности = (документу) expiry date; (сертифікату тощо) period of validity
час (-у) 1. time 2. (проміжок) interval, period 3. (момент) (time) instant 4. (деякий, невизначений) while 5. (тривалість) duration 6. (епоха) age ▪ —ом at times, occasionally; бага́то —у (про витрати) much time, (в запасі) plenty of time; весь ~ all along, all the time; ма́йже весь ~ most of the time; ~ від —у from time to time; at intervals; occasionally; once and again, once in a while; now and again, now and then; off and on; від то́го —у since then, thereafter; до неда́внього —у until recently; до оста́ннього —у until quite recently; до то́го —у (коли настане зазначений момент чи дата) until that time, till then; (раніше) before then, by then, by that time; до яко́го —у? (щось триває) till when?, until when?; (треба щось зробити) by when?, (на коли) for when?; із —ом in due course, in due time; за бра́ком —у for lack of time; за оста́нній ~ for some time past; за цей ~ in this period, (відтоді) since then; із пли́ном —у in the course of time, with time; на де́який/пе́вний ~ for some time, awhile, for a (short) while; (наразі) for the time being; (тимчасово) temporarily; на до́вгий ~ for a long time; на коро́ткий ~ for a little while, for a short time, for a short while; найбли́жчим —ом in the immediate/near future, shortly, before long, at an early date, by the earliest possible date; на одини́цю —у per unit time; на той ~ at the time; на цей ~ by now; (поки) for the nonce; оста́ннім —ом recently; (нещодавно) lately; під ~ during, in the course of, while; (процесу тощо) under; під ~ робо́ти (механізму) on the run; під ~ то́го, як while, (брит.) whilst; приділя́ти ~ to give [spare, devote] (some) time (комусь, чомусь – to); про́тягом де́якого —у for a time; про́тягом трива́лого —у for a long time; (до) long before; (після) long after; свого́ —у at one time; тим —ом meanwhile, in the meantime; (у проміжку) in the interim; у —і in time; у бу́дь-який ~ at any time, at any hour, regardless of the hour; у де́нний ~ in the daytime; у нічни́й ~ in the night time; у рі́зні —и́ at different times; у свій ~ in due time; у той ~ then; че́рез де́який ~ after a while; ви́грати ~ to gain time; помі́ряти ~ to time, to measure time; заоща́дити ~ to save time; забра́ти ~ to take time; надолу́жити (згаяний) ~ to make up for lost time; признача́ти ~ to appoint [set] time; встано́влювати [задава́ти] ~ to set time; сте́жити за —ом to watch the time
абераці́йний ~ = (астр.) aberration time
абсолю́тний ~ = absolute time
астрономі́чний ~ = astronomical time
а́томний ~ = atomic time; (міжнародний) international atomic time
барицентри́чний координа́тний ~ = barycentric coordinate time [TCB]
барицентри́чний динамі́чний ~ = barycentric dynamical time [TDB]
~ безвипромі́нної релакса́ції = nonradiative-relaxation time
~ безвідмо́вної робо́ти = (приладу тощо) time between failures, failure-free time
~ вгамо́вування = damping time
~ верта́ння = (до вихідного стану) recovery time; (до вихідної позиції) return time
~ взаємоді́ї = interaction time
~ вигоря́ння = (ядерного палива) burnup time
ви́граний ~ = gained time
~ вико́нування = run time; (комп.) execution time; (команди) instruction time; (операції) operation time
~ вилаго́джування = (програми) debug(ging) time
~ вимика́ння = turn-off [switch-off] time
~ вимі́рювання = measurement [measuring] time
ви́міряний ~ = measured time
ви́міряний ~ життя́ = measured [experimental] lifetime
~ ви́мушеної бездія́льности = див. ~ перестою
~ випомпо́вування = pumping-off time
~ випро́бування = test time
~ випромі́нної релакса́ції = radiative-relaxation time
~ висві́чування = deexcitation time; (люмінофору) fluorescence lifetime, decay period
ви́трачений ~ = (на виконання певної операції) elapsed time
~ витри́мування = (зужитого ядерного палива) (fuel–)cooling time
~ ві́дгуку = response time
~ відно́влювання = recovery time
відно́сний ~ життя́ = comparative lifetime
~ відпа́лювання = annealing time
~ відстава́ння = time lag
~ ві́льного па́дання = free-fall time
~ ві́льного про́бігу = (частинки) mean free time; collision interval
~ в лаборато́рній систе́мі координа́т = laboratory(-coordinate-system) time
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = 1. (тв) proper time 2. (приладу) intrinsic time
~ вмика́ння = turn-on [switch-on] time
~ врівнова́жування = equilibration time
всесві́тній ~ = universal time [UT]; (скоординований) Coordinated Universal Time [UTC]
втра́чений ~ = (згаяний) lost time; (змарнований) wasted time
~ гальмува́ння = (руху тіла в середовищі) stopping time; (сповільнювання) deceleration time; (машини) braking time
~ гамува́ння = (коливань) decay time
~ гасі́ння = (розряду) deionization time; (люмінесценції) quenching time; (електронного променя) blanking time; (луни) echo-cancellation time
геологі́чний ~ = geologic(al) time
геоцентри́чний координа́тний ~ = geocentric coordinate time [TCG]
~ готува́ння = preparation time
~ готува́ння до робо́ти = 1. (налагодженої системи) readiness time 2. (комп’ютера) setup time
громадя́нський ~ = див. цивільний ~
~ ґенерува́ння = generation time; (лазера) lasing time
~ дейонізува́ння = deionization time; (газонаповненої трубки) recontrol time
де́нний ~ = daytime
динамі́чний ~ = dynamical time [DT]; (земний) terrestrial dynamical time [TDT]
дискре́тний ~ = discrete time
~ дифу́зії = diffusion time
до́вгий ~ = long time
~ додава́ння = addition time
додатко́вий ~ = additional time; (понаднормовий) overtime
~ до́ступу = (комп.) access time
~ дре́йфу = drift time
експеримента́льний ~ життя́ = experimental [measured] lifetime
~ експози́ції = exposure time
~ експоненці́йного змі́нювання = (в e разів) e-folding time
~ експоненці́йного спа́ду = exponential-decay time
~ експонува́ння = exposure time
етало́нний ~ = standard time
ефекти́вний ~ життя́ = effective lifetime
ефемери́дний ~ = ephemeris time [ET]
єди́ний ~ = universal time [UT]
~ життя́ = lifetime; (збудженого стану) excited-state lifetime; (нестійкого стану) unstable-state lifetime; (носія) carrier lifetime; (частинки) particle lifetime; (на енергетичному рівні) energy-level lifetime; (покоління нейтронів) generation (life)time; (чорної діри) lifetime of a black hole
~ за а́томним годи́нником = atomic time
~ за а́томною шкало́ю = atomic time; (міжнародний) international atomic time [TAI]
~ заве́ршування = completion time
~ за Ґри́нвічем = Greenwich time; (середній) Greenwich mean/civil time [GMT], Zulu time; (середній зоревий) Greenwich mean sidereal time [GMST]; (справжній зоревий) Greenwich apparent sidereal time [GAST]
за́даний ~ = given [prescribed] time; (наперед) preset time
~ замерза́ння = freezing time
~ заморо́жування = freezing time
~ заника́ння = (коливань) damping time
~ запа́лювання = ignition time
~ запам’ято́вування = (комп.) storage time
~ запи́сування = recording time; (комп.) storage time
~ запі́знення = delay time, time lag
~ запі́знювання = retardation time, time lag
~ за́пуску = starting time; (ел.) triggering time
~ зародкува́ння = nucleation time
~ заспоко́ювання = (врівноважування) equilibration time; (усталювання) settling time; (релаксації) relaxation time; (стрілки приладу) decay [response] time; (коливань у мірчому приладі) arrestment time
~ за́тримки = time lag; delay time; (імпульсу) pulse-delay time
~ затри́мування = див. ~ утримування
зафіксо́ваний ~ = fixed time
~ за я́дерною/ядро́вою шкало́ю = nuclear time
~ зберіга́ння = 1. (у запам’ятовувальні трубці) retention [storage] time 2. (даних на носії інформації) retention period
~ збу́джування = (приладу тощо) rise time
~ звуча́ння = 1. (звуку) sound(ing) time 2. (відлунювання) echo(ing) time; (складного) reverberation time 3. (запису) play time
~ згаса́ння = (коливань) damping time; (слабшання) attenuation [extinction] time; (люмінесценції) decay time; (люмінофору) phosphorescent-decay time; (спадання) fall time
зга́яний ~ wasted [lost] time ▪ надолужувати зга́яний ~ = to make up for the lost time
~ згоря́ння = burnout time
земни́й ~ = Terrestrial Time [TT]
земни́й динамі́чний ~ = Terrestrial Dynamical Time [TDT]
змарно́ваний ~ = wasted [lost] time
~ знева́джування = (програми) debugging time
~ зно́шування = (механізму) life time
~ зо́внішнього впли́ву = exposure time
~ зондува́ння = sounding time
зоре́вий ~ = sidereal time; (місцевий) local sidereal time; (середній) mean sidereal time
~ зрівнова́жування = equilibration time
~ зроста́ння = rise [buildup] time; (імпульсу) pulse rise time
~ зу́пи́ну = stopping time; (реактора) shutdown time
~ інтеґрува́ння = integration time
~ існува́ння = lifetime
~ йоніза́ції = ionization time
квазирівномі́рний ~ = (астр.) quasi-uniform time
ки́ївський ~ = Kiev [Kyiv] time
кінце́вий ~ = 1. (момент закінчення) termination time 2. (термін завершення) completion time; (жорстко заданий) deadline
~ когере́нтности = coherence time
~ кореля́ції = correlation time
ко́ри́сний ~ = productive [effective] time
коро́ткий ~ = short time
~ лазерува́ння = lasing time
лі́тній ~ = summer time, daylight-saving time
лока́льний ~ = local time див. тж місцевий ~
ма́рно ви́трачений ~ = wasted time
маши́нний ~ = computer [machine] time
ме́ртвий ~ = dead time; (лічильника) counter dead time
~ між зі́ткненнями = (частинок) collision time
~ між і́мпульсами = interpulse time
міжнаро́дний а́томний ~ = International Atomic Time [TAI]
~ мі́ряння = measurement [measuring] time
місце́вий ~ = local time; (середній) local mean time; (середній сонцевий) local mean solar time; (місяцевий) local lunar time; (справжній) local apparent time; (зоревий) local sidereal time; (справжній зоревий) local apparent sidereal time [LAST]
місяце́вий ~ = lunar time; (місцевий) local lunar time
~ монтува́ння = assembly time
~ набира́ння висоти́ = rise time
~ набира́ння шви́дкости = див. ~ пришвидшування
~ нагніта́ння = pumping time
~ нагріва́ння = heating [warm-up] time
~ нагрома́джування = storage time; buildup time; (ел.) accumulation time
~ наді́йдення = (імпульсу, частинки, сигналу тощо) arrival time
~ найбі́льшої наванта́ги = peak time, peak hour
~ накопи́чування = storage time; (ел.) accumulation time
напередза́даний ~ = preset time
~ напівро́зпаду = half-life
~ нароста́ння = (імпульсу) pulse-rise time, building-up period
~ настання́ = (події) arrival time
непере́рвний ~ = continuous time
нескінче́нний ~ = infinite time
нескінче́нний ~ життя́ = infinite lifetime
~ нечутли́вости = (приладу) insensitive [dead] time; (лічильника) counter dead time
нічни́й ~ = night(-)time
о́б’є́мний ~ життя́ = (носіїв) bulk [volume] lifetime
~ обробля́ння = processing time; (механічного) machining time
~ обслуго́вування = (технічного) servicing time
~ обчи́слювання = computation time; (суми) addition time; (добутку) multiplication time
одини́чний ~ = unit time
~ опромі́нювання = irradiation [exposure] time
оптима́льний ~ = time optimum, optimum time
~ оріентаці́йної релакса́ції = orientation-relaxation time
орієнто́вний ~ = estimated time
~ орієнтува́ння = orientation time
~ оса́джування = (відкладання, покривання) deposition time
~ осіда́ння = settling time
~ охоло́джування = cooling time
оці́нко́вий ~ = estimated time
очі́куваний ~ = (момент) expected time
~ очі́кування = (проміжок) wait(ing) time
~ па́м’яті = (електроннопроменевої трубки) storage time
~ перебува́ння = (в увімкненому стані) on-time; (у вимкненому стані) off-time; (в хемічному реакторі) residence time; (в ядерному реакторі) residence [in-pile] time; (палива в реакторі) fuel-residence time; (частинки всередині пристрою) holdup time
передполудне́вий ~ = forenoon
~ перемика́ння = switching time/duration
~ перемі́шування = mixing time
~ пересила́ння = (сигналу) transmission time
~ пере́стою = down [idle] time
~ пересува́ння = travel time
~ перехі́дно́го проце́су = transition time; transient period
~ перехо́ду = transition time
післяполудне́вий ~ = afternoon
~ післясвіті́ння = (екрану) afterglow time/duration; (люмінофору) time of persistence
Пла́нків ~ = Planck time
пові́льний ~ = (у багаточасових підходах) slow time
по́вний ~ = total time
~ подво́ювання = (кількости палива у бридері) (fuel-)doubling time
помі́ряний ~ = measured time
помі́ряний ~ життя́ = measured [experimental] lifetime
~ помпува́ння = pumping time
поправко́вий ~ = correction time
порівня́льний ~ життя́ = comparative lifetime
~ посла́блювання = (коливань) attenuation time
пото́чний ~ = current [run] time
початко́вий ~ = initial [start] time (instant)
~ поши́рювання = propagation time
~ поши́рювання зву́ку = (від джерела до приймача) sound lag
поясни́й ~ = zone [standard] time
призна́чений ~ = appointed [fixed] time
приро́дний ~ життя́ = natural lifetime
~ приско́рювання = див. ~ пришвидшування
~ пришви́дшування = acceleration time
прога́яний ~ = див. згаяний ~
~ проліта́ння = (частинки) time of flight; transit time; (між електродами) interelectrode transit time
~ просто́ювання = див. ~ перестою
~ профіла́ктики = (комп.) engineering time
~ профілакти́чного о́гляду й пото́чного ремо́нту = servicing time
~ прохо́дження = passage time, time of passage; (небесного тіла через меридіян) transit time
~ проявля́ння = (фотоплівки) developing time
~ пу́ску = starting time; (ел.) triggering time
~ рахува́ння = computation time; (лічильника) count time
~ реа́кції = reaction time
реа́льний ~ = real time
~ ревербера́ції = reverberation time; (оптимальний) optimum reverberation time
реґуляризо́ваний всесві́тній ~ = regularized universal time [UT1R]
~ реєстра́ції = (момент) 1. (сейсмічної хвилі) arrival time 2. (частинки) detection time
~ реєструва́ння = (проміжок) recording time
~ рекомбіна́ції = recombination time
рекомбінаці́йний ~ життя́ = recombination lifetime
~ релакса́ції = relaxation time
релаксаці́йний ~ життя́ = relaxation lifetime
~ робо́ти = operation [running] time
робо́чий ~ = див. ~ роботи
розді́лювальний ~ = resolving time
~ ро́зпаду = (яф) decay time
розрахунко́вий ~ = estimated time
розрахунко́вий ~ життя́ = calculated [theoretical] lifetime
~ розробля́ння = (проєкту) development time
~ розсі́ювання = scattering time
~ ру́ху = (між зафіксованими точками) travel time
сві́тлий ~ = (поки є денне світло) daytime
світлови́й ~ = (час поширювання світла від спостережуваного об’єкту до Землі) light(-travel) time
світови́й ~ = universal time [UT]
се́рвісний ~ = (комп’ютера) attended time
сере́дній ~ = 1. mean [average] time 2. (астр.) mean time 3. (за Ґринвічем) Greenwich mean/civil time [GMT], Zulu time 4. (сонцевий) mean solar time 5. (зоревий) mean sidereal time; (за Ґринвічем) Greenwich mean sidereal time [GMST] 6. (місцевий) local mean time 7. (техн.) (між відмовами) mean time to failure; (між ремонтами) mean time to repair
сере́дній ~ життя́ = mean lifetime, mean [average] life
~ сканува́ння = scanning time
скінче́нний ~ = finite time
скінче́нний ~ життя́ = finite lifetime
~ склада́ння = (монтування) assembly time
скоордино́ваний всесві́тній ~ = Coordinated Universal Time [UTC]
сонце́вий ~ = solar time; (середній) mean solar time; (справжній) apparent (solar) time, true solar time
~ спада́ння = fall time; (імпульсу) pulse-decay time
~ спіка́ння = sintering time
~ спін-ґратко́вої релакса́ції = spin-lattice relaxation time
~ спі́нової релакса́ції = spin-relaxation time
~ спові́льнювання = deceleration [retardation, slowing-down] time; (нейтронів) moderation time
~ спостеріга́ння = observation time, observation hours
спра́вжній ~ = apparent [true] time; (сонцевий) apparent [true] solar time; (місцевий) local apparent time; (місцевий зоревий) local apparent sidereal time [LAST]; (зоревий за Ґринвічем) Greenwich apparent sidereal time [GAST]
~ спрацьо́вування = (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) actuation time; response [resolving] time; (ел.) triggering time
~ стабілізува́ння = stabilization time
сума́рний ~ = total time; (виконання завдання, комп.) turnaround time
~ старі́ння = 1. aging time 2. (зужитого ядерного палива) cooling time
~ тве́рднення = solidification time див. тж ~ тужавіння
~ тво́рення = (теорії) development time
теорети́чний ~ життя́ = theoretical [calculated] lifetime
~ термаліза́ції = thermalization time
~ техні́чного обслуго́вування = maintenance [engineering] time
~ трива́ння = duration див. тж тривалість
~ тужа́віння = setting [curing] time
~ тунелюва́ння = tunneling time
~ усере́днювання = averaging time
~ уста́лености = persistence time
~ уста́лювання = stabilization time; (заданого режиму) settling [correction] time; (електричного розряду) accommodation time; (перехідний період) transient period
~ устано́влювання = setting time; (рівноваги) equilibration time; (усталеного режиму) stabilization time
~ усува́ння дрібни́х вад = (комп.) debug(ging) time
~ утво́рювання = (структури) formation time
~ утри́мування = 1. (в певній ділянці, в певних межах) confinement time; (плазми) plasma confinement time 2. (у хроматографії) retention time
факти́чний ~ = actual time
факти́чний ~ життя́ = actual lifetime
фізи́чний ~ = physical time
~ фіксува́ння = fixation time
~ формува́ння = (імпульсу) shaping time; (структури) formation time
~ функціонува́ння = див. ~ функціювання
~ функціюва́ння = operation [running] time
характеристи́чний ~ = characteristic time
~ холо́нення = cooling time
циві́льний ~ = civil time
~ ци́клу = (доступу) (комп.) cycle time
~ чека́ння = wait(ing) time; (комп.) latency (period)
~ чутли́вости = (приладу) sensitive time
швидки́й ~ = (у багаточасових підходах) fast time
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear time
~ я́дерної/ядро́вої квадрупо́льної релакса́ції = nuclear-quadrupole-relaxation time

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

безтерміно́вий (-ва, -ве)* of unlimited period or delay, without any date set for payment; without deadline; termless.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

кінцев||ий прикм. (остаточний, останній, завершальний – про рішення, термін, продукт, результат) final, last; (граничний, крайній – про термін, величину, остаточний – про результат, рішення) ultimate; (пункт, що знаходиться в кінці) end, last, terminal; (остаточний, в остаточному підсумку) eventual; (про величину) finite
~ий строк deadline
~а зупинка last stop
~а мета final goal
~а станція terminus, terminal/station
у ~ому підсумку/рахунку in the end, in the last analysis.
крайн||ій прикм. (про значення, ступінь) extreme; (останній) last; (обмежувальний, граничний – про значення) limiting; (найвіддаленіший, граничний) utmost, uttermost; спорт. outside
~ій нападник outside forward
~ій термін the deadline; the last/latest date
~я необхідність extreme necessity; emergency
~я Північ the Far East
~я потреба dire need, extreme poverty
~я ціна the lowest price
~і заходи extreme measures
~і погляди extreme views/opinions
у ~ьому випадку/разі in the last resort; failing this; at/in a pinch.
останн||ій прикм. last; (минулий) past; (вирішальний, остаточний) final, definitive; (найновіший) the latest; (щойно згаданий) the latter; (як ім.) the last; the uttermost
~ій строк (термін) deadline
~ій термін подання заявок bidding deadline
~я дата використання (кредиту) last availability date
~я мода the latest fashion
~і на даний момент дані most recent data, latest information
~і новини the latest news
в ~ій раз for the last time
в ~ю критичну хвилину at the supreme moment
за ~ій час, ~ім часом for some time past; of late, lately, recently
за ~ім словом науки according to the last word of science
займати ~є місце to occupy the last place; ♦ до ~ього to the bitter end, to the utmost
~ій, але не менш важливий last but not least
~я крапля перен. the last straw, the last feather, the straw that breaks the camel’s back
~я путь the last journey.

ПРИМІТКА: Українському останній в англійській мові відповідають the latest і last. Ці слова розрізняються значеннями. Прикметник last вказує на кінець, завершення ряду, e.g.: our last lesson наш останній урок (більше уроків не буде), his last painting його остання картина (нічого більше не було намальовано). Прикметник latest вживається відносно чогось нового, що доповнює уже відоме, і не передбачає завершення ряду, e.g.: his latest painting його остання картина (картина, намальована після тих, які уже відомі). Пор.: I like his latest painting much better than his last one. Мені подобається його остання картина значно більше, ніж попередня.

строк ім. ч. (відрізок, проміжок часу) period; duration, term; (визначений момент часу) time, date
визначений ~ specified period
гарантійний ~ (service) guarantee
крайній ~ deadline
нормативний ~ normative period
пільговий ~ grace period
~ давності юр. prescription; term of limitation
~ доставлення date for delivery
~ експлуатації (чогось) тех. life (of smth)
~ корисної служби (товару) useful time of...
~ кредитування crediting period
~ окупності period of repayment
~ оренди term of lease
~ погашення платежу term/period of payment, maturity
~ повноважень term of office
~ служби service life
~ сплачування кредиту credit payments period
~ чинності договору duration of a treaty
~ чинності угоди period of validity of an agreement
в найкоротший ~ in the shortest time
до закінчення ~у чинності контракту before the expiration of the contract
до певного ~у at a fixed date
із ~ом платежу 4 місяці at a prompt of four months
у свій ~ in time
на… ~ for… period
~ом до двох місяців within two months
обирати ~ом на... років to elect for a term of... years, переобирати на другий ~ to elect for a second term; ¨ зробити щось раніше встановленого ~у to beat the schedule.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

встановлен|ий дієприкм. = established; determined;
• ~ий законом обов’язок = legal duty;
• ~ий законом термін = statutory term;
• ~ий остаточний термін = deadline;
• ~і законом підстави = (для позову) statutory causes;
• у ~ому законом порядку = under a regular legal procedure;
термін ім. = term; time; period; period of time; stretch; timeframe;
• ~ виконання = time of performance;
• ~ виконання обов’язків = duration of one’s duties;
• ~ відбування покарання = term for serving one’s punishment;
• ~ давності = lapse of actions;
• ~ дії = duration;
• ~ повноважень = term of office;
• ~ подання апеляції = term of an appeal;
• ~ пробації = term of probation;
• ~ ув’язнення = prison term;
• ~, визначений законом = term provided by the statute;
• випробувальний ~ = period of probation;
• встановлений законом ~ = statutory period;
• граничний ~ = deadline;
• завершення ~у = expiration of the term;
• максимальний ~ ув’язнення = maximum term in prison;
• максимальний ~, передбачений законом = statutory maximum term;
• мінімальний ~ ув’язнення = minimum term in prison;
• неминулий ~ = unexpired term;
• скорочення ~у за гарну поведінку = time off for good behavior;

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

термін,~у I (час) time, period, term, interval; (межа) deadline, date; (технологічний термін служби, ресурс) lifetime, life (time)
гарантійний т. служби warranty life(time)
дійсний т. служби effective lifetime
експлуатаційний т. служби operation life, service life, in-use life
нетривалий т. роботи short-lasting period of work, short-duration period of work
номінальний т. служби rated life
очікуваний т. служби life expectancy
передбачуваний т. служби predicted service life
стандартний т. all-in time
т. виконання (напр., завдання) completion date
т. використання effective age, (useful) life
т. дії (напр., договору) expiry date
т. збереження shelf life, storage life
т. служби durability, life (time), (service) life
т. служби в період нормальної експлуатації normal operation durability
т. служби до капітального ремонту overhaul period
т. служби люмінофора phosphor life(time)
т. служби магнетрона magnetron life(time)
тривалий т. служби long life