Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «control signal» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

signal сигна́л || сигна́льний || сигна́лити//просигна́лити, подава́ти//пода́ти сигна́л(и)
['sɪgnl]
acknowledgment ~ = сигна́л підтве́рдження
acoustic ~ = акусти́чний сигна́л
activating ~ = запуска́льний сигна́л
actuating ~ = запуска́льний сигна́л
alarm ~ = сигна́л триво́ги
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́ваний сигна́л
analog ~ = ана́логовий сигна́л
audio ~ = звукови́й сигна́л, авдіосигна́л [аудіосигна́л]
aural ~ = звукови́й сигна́л
background ~ = фо́новий сигна́л
blanking ~ = блокува́льний [гаси́льний] сигна́л
busy ~ = сигна́л за́йнятости
calibration ~ = етало́нний [калібрува́льний] сигна́л
carrier ~ = сигна́л-носі́й
caution ~ = застере́жний [попере́джувальний] сигна́л
clock ~ = 1. синхрон(із)ува́льний сигна́л 2. сигна́л годи́нника
coded ~ = закодо́ваний сигнал
coherent ~ = когере́нтний сигна́л
composite ~ = складни́й [скла́дений] сигна́л
compressed ~ = сти́снений сигна́л
control ~ = керівни́й сигна́л
correction ~ = поправко́вий [коригува́льний] сигна́л
danger ~ = сигна́л небе́зпеки
data ~ = сигна́л да́них
delayed ~ = затри́маний сигна́л
detectable ~ = вия́вний сигна́л
difference ~ = різнице́вий сигна́л
digital ~ = цифрови́й сигна́л
distorted ~ = спотво́рений сигна́л
downfield ~ = низькопо́льний сигна́л (ЯМР)
echo(ed) ~ = відлу́нний сигна́л, луносигна́л, ві́длунок [луна́, відлу́ння, е́хо] сигна́лу
emergency ~ = аварі́йний сигна́л
error ~ = 1. сигна́л по́милки 2. сигна́л (про) неузгі́днення
false ~ = хи́бний сигна́л
feedback ~ = сигна́л зворо́тного зв’язку́
fiducial ~ = відліко́вий [ре́перний] сигна́л
filtered ~ = профільтро́ваний сигна́л
flashing ~ = миготли́вий сигна́л
fluctuating ~ = флюктівни́й сигна́л
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́ваний сигна́л
gate ~ = стробува́льний сигна́л
gating ~ = стробува́льний сигна́л
ghost ~ = ома́нний [парази́тний] сигна́л
incoherent ~ = некогере́нтний сигна́л
inhibiting ~ = блокува́льний сигна́л
input ~ = входо́вий сигна́л
interfering ~ = зава́дний сигна́л
jamming ~ = зава́дний сигна́л
laser ~ = ла́зерний сигна́л
light ~ = світлови́й сигна́л
microwave ~ = мікрохвильови́й сигна́л
minimum detectable ~ = поро́говий сигна́л, мініма́льний [найсла́бший] вия́вний сигна́л
modulated ~ = (з)модульо́ваний сигна́л
modulating ~ = модулюва́льний сигна́л
monitor ~ = контро́льний сигна́л
noise ~ = шумови́й сигна́л
noisy ~ = шумни́й сигна́л
observed ~ = зареєстро́ваний сигна́л
optical ~ = опти́чний сигна́л
output ~ = виходо́вий сигна́л
phase-modulated ~ = фазозмодульо́ваний сигна́л
phasing ~ = фазува́льний сигна́л
picture ~ = сигна́л о́бразу/зобра́ження
pilot ~ = контро́льний сигна́л
pulse(d) ~ = і́мпульсний сигна́л
radar ~ = радіолокаці́йний [рада́рний] сигна́л
radio ~ = радіосигна́л
radio time ~ = радіосигна́л то́чного ча́су
ranging ~ = зондува́льний сигна́л
reference ~ = відліко́вий [ре́перний] сигна́л
sampled ~ = кванто́ваний у ча́сі сигна́л
sawtooth(ed) ~ = пиля́стий [пилча́стий] сигна́л
small ~ = мали́й сигна́л
sounding ~ = зондува́льний сигна́л
spurious ~ = ома́нний [парази́тний] сигна́л
standard-frequency ~ = сигна́л етало́нної частоти́
steady ~ = уста́лений сигна́л
storm-warning ~ = сигна́л штормово́го попере́дження
strobe ~ = стробува́льний сигна́л
subthreshold ~ = підпоро́говий сигна́л
sync(hronization) ~ = синхросигна́л, синхрон(із)ува́льний сигна́л
television ~ = телесигна́л, телевізі́йний сигна́л
test ~ = те́стовий сигна́л
threshold ~ = поро́говий сигна́л
time ~ = сигна́л то́чного ча́су
timing ~ = та́ктовий [синхрон(із)ува́льний] сигна́л
trouble ~ = сигна́л неспра́вности, сигна́л про неспра́вність
spurious ~ = хи́бний сигна́л
supraluminal ~ = надсвітлови́й сигна́л
upfield ~ = високопо́льний сигна́л (ЯМР)
uncoded ~ = незакодо́ваний сигна́л
video ~ = відеосигна́л
visual ~ = опти́чний [ви́дний, візуа́льний] сигна́л
warning ~ = попере́джувальний [застере́жний] сигна́л
wave ~ = сигна́льна хви́ля; хвильови́й сигна́л
write ~ = сигна́л за́пису

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

сигна́л (-у) 1. signal ▪ подава́ти ~ (ел., рт) to send [supply] a signal (на – to) 2. (імпульс) pulse 3. (виклик) call
аварі́йний ~ = emergency signal; (світловий) emergency [alarm] light
акусти́чний ~ = (звуковий) audio [aural] signal; (поширюваний у досліджуваному середовищі) acoustic signal
амплітудозмодульо́ваний ~ = amplitude-modulated signal
ана́логовий ~ = analog signal
блокува́льний ~ = blocking [inhibiting] signal; (гасильний) blanking signal
ви́дний ~ = visual signal
виклико́вий ~ = call; (набір символів) call sign
високопо́льний ~ = (ЯМР) upfield signal
виходо́вий ~ = output signal
вия́вний ~ = detectable signal; (найслабший) minimum detectable signal
відби́тий ~ = (signal) reflection, reflected signal; (від мішені) target reflection, return; (радіолокаційний) received reflection, (radar) return
відліко́вий ~ = reference [fiducial] signal
відлу́нний ~ = echo(ed) signal
візуа́льний ~ = visual signal; (знак) visual sign; (застережний) visual warning (signal)
входо́вий ~ = input signal
гаси́льний ~ = blanking signal
~ годи́нника = clock signal
~ да́них = data signal
димови́й ~ = signal smoke
етало́нний ~ = reference [calibration] signal; (входовий) reference input (signal)
~ етало́нної частоти́ = standard-frequency signal
зава́дний ~ = interfering [jamming] signal
зава́дні відби́ті —и = clutter
~ за́йнятости = busy signal
закодо́ваний ~ = coded signal
~ за́пису = write signal
запуска́льний ~ = actuating [activating] signal
зареєстро́ваний ~ = observed signal
застере́жний ~ = caution signal, warning (signal)
затри́маний ~ = delayed signal
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback signal
звукови́й ~ audio [aural, acoustic] signal; (попереджувальний) audio alert, audible warning; (тривоговий) audio alarm; (високий і короткий) pip ▪ подава́ти звукови́й ~ = to sound
здетекто́ваний ~ = rectified signal
змодульо́ваний ~ = modulated signal
~ зобра́ження = див. ~ образу
зондува́льний ~ = ranging [sounding] signal
зорови́й ~ = visual signal
зу́мерний ~ = beep
~ зу́пи́ну = stop (signal)
і́мпульсний ~ = pulse(d) signal
калібрува́льний ~ = calibration signal
кванто́ваний у ча́сі ~ = sampled signal
керівни́й ~ = control signal
когере́нтний ~ = coherent signal
контро́льний ~ = monitor [pilot] signal
коригува́льний ~ = correction signal
ла́зерний ~ = laser signal
миготли́вий ~ = flashing signal
мали́й ~ = small signal
мікрохвильови́й ~ = microwave signal
мініма́льний вия́вний ~ = minimum detectable signal
модулюва́льний ~ = modulating signal
модульо́ваний ~ = modulated signal
~ наднаванта́ги = overload alarm
надсвітлови́й ~ = supraluminal signal
найсла́бший вия́вний ~ = minimum detectable signal
~ небе́зпеки = danger signal
незакодо́ваний ~ = uncoded signal
незгасни́й ~ = (комп.) continuous carrier
некогере́нтний ~ = incoherent signal
~ неспра́вности = trouble signal
~ неузгі́днення = error signal
низькопо́льний ~ = (ЯМР) downfield signal
~ о́бразу = picture signal
ома́нний ~ = ghost [spurious] signal; alias
опти́чний ~ = optical [visual] signal
парази́тний ~ = spurious [ghost] signal; alias; parasite; artifact; (мн.) strays
~ перепо́внення = overflow alarm
~ пере́гріву = temperature [heat] alarm
пилча́стий ~ = sawtooth(ed) signal
пиля́стий ~ = див. пилчастий ~
пи́щиковий ~ = beep
підпоро́говий ~ = subthreshold signal
~ підтве́рдження = acknowledgment signal
~ поже́жної триво́ги = fire alarm
~ по́милки = error signal [pulse]
попере́джувальний ~ = warning signal; (звуковий) audible warning; (застережний) caution signal, alert
поправко́вий ~ = correction signal
поро́говий ~ = threshold signal; (найслабший виявний) minimum detectable signal
~ про неспра́вність = failure alarm
~ про неузгі́днення = error signal
~ про перегоря́ння запобі́жника = fuse alarm
~ про пошко́ду = failure alarm
профільтро́ваний ~ = filtered signal
рада́рний ~ = radar signal
радіолокаці́йний ~ = див. радарний ~
~ радіяці́йної небезпе́ки = radiation alarm
ре́перний ~ = reference [fiducial] signal
різнице́вий ~ = difference signal
світлови́й ~ = light signal; (попереджувальний) warning light, light alert; (тривоговий) light alarm
синфа́зний ~ = (ел.) common mode
синхрон(із)ува́льний ~ = sync(h), timing [clock, sync(hronization)] signal
скла́дений ~ = composite signal
складни́й ~ = composite signal
спотво́рений ~ = distorted signal
сти́снений ~ = compressed signal
стробува́льний ~ = strobe [gate, gating] signal
та́ктовий ~ = timing signal
телевізі́йний ~ = television signal
те́стовий ~ = test signal
~ то́чного ча́су = time signal, tick
триво́говий ~ alarm (signal); (світловий) light alarm; (звуковий) audio alarm ▪ пода́ти триво́говий ~ = to sound an alarm
уста́лений ~ = steady signal
фазозмодульо́ваний ~ = phase-modulated signal
фазува́льний ~ = phasing signal
фальши́вий ~ = див. хибний ~, паразитний ~
флюктівни́й ~ = fluctuating signal
фо́новий ~ = background signal
хи́бний ~ = spurious [false] signal
цифрови́й ~ = digital signal
частотозмодульо́ваний ~ = frequency-modulated signal
~ штормово́го попере́дження = storm-warning signal
шумни́й ~ = noisy signal
шумови́й ~ = noise signal

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

сигнал,~у signal; (імпульс) pulse; (виклик) call звз; (тривога) alarm
абонентський с. line-drop signal
аварійний звуковий с. alarm buzzer
аварійний с. alarm, emergency signal
аварійний тональний с. stressing tone
амплітудо-модульований с. || АМ-с. amplitude-modulated signal || AM signal; amplitude-modulated wave звз
аналоговий вихідний с. analogue output signal
аналоговий вхідний с. analogue input signal
аналоговий с. розгортки analogue sweep signal
аперіодичний с. aperiodic signal
багатоканальний с. multichannel signal; (мультиплексорний) multiplexed signal
багатопроменевий відбитий с. multipath echo
багатопроменевий с. multipath signal
багаточастотний с. multifrequency signal
бінарний с. binary signal
біоелектричний с. bioelectrical signal
біполярний с. bipolar signal, bidirectional signal
ведений с. slave signal
виклични́й с. call(ing) signal
випадковий с. random signal
високочастотний с. high-frequency signal
відбитий радіолокаційний с. || радіоехо radar return, radio echo
відбитий с. || ехо-сигнал echo (signal)
відповідний с. corresponding signal
відфільтрований с. filtered signal
візуальний с. visual signal, visible signal
вхідний кольорорізницевий с. colour difference input
вхідний максимальний с. full-scale input тлб
вхідний с. input (signal), stimulus
вхідний с. системи автосупроводу autotracking system input signal
вхідний с. стирання erase input
вчасно прийнятий с. in proper time received signal
груповий с. baseband signal; (у багатоканальному зв’язку) multimode signal; (виклику) group signal звз; (композитний) composite signal тлб; aggregate signal ком
двійковий с. binary signal
двовимірний с. two-dimensional signal
декадний с. decadic signal
демодульований с. demodulated signal
детермінований с. deterministic signal
дискретний с. discrete signal
дискретний с. керування digital control signal
диспетчерський с. individual signal
дистанційний с. distance indication
диференційований с. derivative signal
діагностичний с. (про несправність) diagnostic alert, diagnostic message, warning signal
допоміжний с. ancillary signal, auxiliary signal
дуобінарний с. duobinary signal
експоненційний с. exponential signal
екстрапольований с. extrapolated signal
залишковий с. residual signal
замаскований с. переривання masked interruption signal
запірний с. || с. блокування blocking signal
зашифрований с. black signal, enciphered signal
зашифрований телевізійний с. civision
зашифрований факсимільний с. cifax
збалансований с. balanced signal
зважений с. weighted signal
зменшуваний с. (що маліє) decreasing signal
зовнішній опорний с. injected reference
зовнішній с. external signal
ізохронний цифровий с. isochronous digital signal
імпульсний вхідний с. step input
імпульсний с. (відеомонтажу) edit pulse тлб
імпульсний синхронізувальний с. pulse clock
індукований с. induced signal
ініційований с. initiated signal
калібрувальний с. calibration signal
квадратурно модульований с. ко́лірності quadrature-modulated chrominance signal
квантований с. quantized signal
керувальний с. control(ling) signal
ключовий с. key звз
ключовий с. титрів caption key тлб
когерентний с. coherent signal, coherent waveform
кодований с. coded signal
ко́лірний випробувальний с. colour testing signal
ко́лірний опорний с. colour reference signal
ко́лірний с. (carrier) chrominance signal, (carrier) colour signal, chroma signal
кольорорізницевий с. colour-difference signal, colour-difference voltage
командний с. керування command control signal
контрольний с. monitor(ing) signal, pilot signal, supervisory signal, cue(ing)
корисний с. useful signal, desired signal, wanted signal
лінійний с. linear signal
лінійний с. синхронізації line synchronization signal
максимальний неспотворений вихідний с. (підсилювача) maximum undistorted output
медіанний с. median signal
мінімальний виявлюваний с. minimum detectable signal
мінімально-розрізнюваний с. minimally discriminating signal, minimum discernible signal
модулювальний с. modulating signal, baseband signal
модульований с. modulated signal
монохромний с. monochromatic signal
надвисокочастотний с. || НВЧ-с. microwave signal
некогерентний с. incoherent signal
немінімально-фазовий с. nonminimum phase signal
неперервний с. continuous signal
нерегулярно прийманий с. irregularly received signal
неспотворений с. undistorted signal
нічний с. night signal
оброблений с. мовлення processed broadcast signal
одиничний східчастий с. unit step signal
одновимірний с. one-dimensional signal
односмуговий с. single-sideband signal
опорний вхідний с. reference input signal
опорний с. reference (signal), reference wave; (копія очікуваного сигналу) replica
опорний фазовий с. phase reference signal
оптимальний с. optimum signal
ортогональні с~ли orthogonal signals мн
ортогональність с~лів signals orthogonality мн
пакетний с. burst звз
паразитний с. parasite, breakthrough, false signal, phantom signal, spurious signal; parasitics, sneak path, directivity signal звз
паразитний с. передавальної трубки parasitic signal of transmission valve
паразитні с~ли модуляції undesired modulation products мн
передувальний с. leading signal
перемикальний с. switch(ing) signal, keying signal
перемодульований с. overmodulated signal
перетворюваний с. converting signal
пилкоподібний с. saw-tooth(ed) signal; ramp ком
півтоновий с. halftone signal
підроблений с. forged signal
підсилений с. gain(ed) signal
побічні с~ли strays мн звз
повільний с. slowly-changing message
повний ко́лірний с. composite colour signal
повний с. зображення complete video signal, complete image signal
повний с. синхронізації composite synchro
повний телевізійний с. composite TV signal
пороговий с. threshold signal
послаблений с. attenuated signal
послідовний с. series signal
постійний с. steady signal, fixed signal; constant signal мат
потужний вихідний с. power output (signal)
потужний с. power signal
початковий с. pickup signal
прийнятий с. received signal, sensed signal
простий с. simple signal
протилежний с. opposite signal
протифазний с. counterphase signal, antipodal signal
прямокутний с. squarewave ком
псевдотелевізійний с. pseudotelevision signal
псевдошумовий с. noise-like signal, pseudonoise signal, noise-shaped signal
розпізнавальний с. recognizing signal
світловий с. light signal
селекторний с. gate signal
с. багаточастотного коду multifrequency code signal
с. без шумів noise-free signal
с. блокування blocking signal
с. в ефірі signal-in-space
с. випробувального рядка test line sign тлб
с. випробувальної таблиці test-pattern sign(al) тлб
с. (від) цілі target signal
с., відбитий від водної поверхні water surface echo signal
с., відбитий від земної поверхні earth surface echo signal
с., відбитий від цілі target (reflection) signal
с. відбою ringoff signal, clearing signal
с. відмови від виклику call rejection signal
с. відсутності набору dial absence signal
с. відтворення playback signal, read-back signal
с. вільної лінії free-line signal
с. гасіння blanked picture signal, blanking signal, black-out signal
с. готовності до приймання ready-to-receive signal
с. даних data signal
с. дискретизації sampling signal
с. дозволу перенесення carry clear signal
с. допускового контролю signal of tolerance control
с. еталонної частоти standard-frequency signal
с. з двома бічними смугами double-sideband signal
с. з Доплеревим зсувом Doppler-shifted signal
с. з кодуванням фази phase-coded signal
с. з лінійною зміною частоти linear FM signal
с. з лінійною частотною модуляцією || с. з ЛЧМ linear FM signal, chirp signal
с. з надлишковістю excess signal
с. з надлишковою інформацією signal with excess information
с. з нелінійною частотною модуляцією signal with nonlinear frequency modulation
с. з ножеподібною функцією невизначеності signal with sawtooth-like function of indeterminacy
с. з обмеженою смугою частот band-limited signal, bandpass signal
с. з передбаченням signal with predictability
с. з повністю відомими параметрами signal with fully-determined parameters
с. з розширеним спектром spread-spectrum signal
с. з хитною частотою swept signal
с. з частково придушеною бічною смугою signal with partially suppressed side-band
с. з частото-часовим кодуванням time-and-frequency coded signal
с. з перемеженням полярності імпульсів pulse polarity interleaving signal
с. заборони inhibiting signal
с. завади interfering signal, jamming signal, undesired signal
с. зайнятості лінії busy signal, engaged signal
с. закінчення перенесення carry complete signal інф
с. запиту request signal
с. запізнення || с. затримки delay signal
с., захищений від несанкційованого використання protected signal
с. зведення променів convergence signal
с. зворотного зв’язку feedback signal
с. зворотного ходу flyback signal
с. звукового супроводу accompanying-sound signal, accompanying audio signal, accompanying aural signal; sound signal тлб
с. зеленого кольору green signal || G-signal
с. зі стрибкоподібним переналаштуванням частоти frequency-hopped signal
с. зображення picture signal, vision signal
с. зчитування readout signal, read(ing) signal
с. із шумами noisy signal
с. імпульсно-кодової модуляції PCM signal
с. квантування quantizing signal
с. керування зсувом signal of shift(ing) control
с. керування системи наведення guidance signal
с. кінця повідомлення end-of-message signal
с. ко́лірної синхронізації (colour) burst signal, burst
с. колірності chrominance signal
с. кольорових смуг colour bar signal
с. кольорового зображення colour-picture signal
с. компенсації паразитного сигналу передавальної трубки shading (compensation) signal
с. контролю посилання виклику control signal for call transmission
с. кругосвітнього еха round-the-world echo signal
с. лазера laser signal
с. лиха distress signal
с. міжкадрової синхронізації interframe synchronization signal
с. набору dial(ling) signal
с. наднавантаги overload alarm
с. надходження даних data arrival signal
с. налаштування alignment signal, tuning signal
с. небезпеки danger signal
с. несправності trouble signal
с. нуля zero signal
с. обмеженої тривалості time-limited signal
с., отриманий унаслідок усунення із яскравісного «синього» сигналу blue colour-difference signal, B-Y signal
с. первинних ознак primary characteristics signal
с. перевірки часу time check signal
с. передавання мовлення voice transmission signal
с. перенесення carry (signal)
с. переповнення overflow alarm
с. переривання interrupt signal
с. підтвердження виклику call acknowledgement signal
с. підсвічування цілі target illumination indicator рлк
с. повторного виклику repeat call signal
с. позазонової індикації out-of-coverage indication signal
с. помилки систем автосупроводу tracking system error signal
с. помилки під час передачі transmission error alarm
с. попередження warning (signal), notification
с. початку перенесення carry initiating signal
с. початку повідомлення start signal
с. початку розгортки start record signal тлб
с. про несправність кола circuit alarm signal, breakdown signal, fault signal
с. проходження виклику call progress signal
с. радіомовної програми broadcasting signal
с. роз’єднання disconnect signal
с. розпізнавання identification signal, recognition signal
с. розпізнавання цілі target identification signal
с. розузгодження error signal
с. самонаведення homing signal
с. селекції selection signal
с. синхронізації sync(hronization) signal, synchronization waveform, clock signal, locking signal
с. синхронізації приймачів receivers synchronization signal
с. синхронізації телевізійного передавача TV transmitter sync signal
с. синього (основного) кольору blue (primary) signal, B-signal
с. сірої шкали grey scale signal
с. сканування scan(ing) signal
с. спалаху (ко́лірного сигналу-субносія) burst signal
с. сповіщення message(-bearing) signal
с. стандартної частоти standard frequency signal
с. стану state signal
с. стереозвукового супроводу accompanying stereo(phonic) sound signal
с. стирання erasure signal
с. «темної плями» dark spot signal
с. точного часу (по радіо) time signal
с. тривалості duration signal
с. тривоги alarm (signal), alert
с. у формі меандра meander-line signal
с. усеспрямованого радіомаяка omnidirectional beacon signal
с. фазування факсимільного апарата fax phasing signal
с. хибної тривоги false alarm signal
с. циклової синхронізації cycling synchronization signal
с. часу time signal
с. червоного (основного) кольору red (primary) signal || R-signal
с. чорного поля black signal тлг
с. широкого діапазону частот broadband signal
с. шумів noise signal
с., що передається радіопроменем beam signal
с. яскравості brightness signal, Y-signal
синфазний с. in-phase signal
синхронізувальний с. synchronizing signal, locking signal
складний с. compound signal; (композитний) composite signal
спостережуваний с. observed signal
стандартний випробувальний с. standard test signal
стандартний телевізійний с. standard television signal
стартовий с. посилання transmission starting signal
стартстопний цифровий с. digital start-stop signal
стоповий с. stop signal
сторожовий с. watch signal
східчастий с. staircase signal, (stair-)step signal
телевізійний с. || ТВ-сигнал television signal
телевізійний с. з уведеними імпульсами гасіння blanked video(signal), blanked picture sign(al)
телеграфний с. telegraph signal
телефонний с. telephone signal
тональний с. voice-frequency signal, signalling tone; order tone тлф
тональний с. зайнятості busy tone, engaged tone
тональний с. перевантаження congestion tone тлф
тональний с. телефоністки intrusion tone
тональний с. тривоги stressing tone звз
трапецієподібний імпульсний с. trapeziodal pulse
ущільнений с. multiplexed signal
фазокогерентний с. phase-coherent signal
фазокодовий с. phase-code signal
фазокомпенсований с. phase compensated signal
фазоманіпульований с. phase-shift (keyed) signal
фазомодульований с. phase-modulated signal
фінітний с. finite signal
флуктувальний с. fluctuating signal
хибний с. тривоги false alarm signal
цифровий с. digital signal
цифровий с. керування digital control signal
часовий опорний с. || часовий репер temporal reference
частотокодований с. frequency coded signal
червоний кольорорізницевий с. R-Y sign(al)
чотирирівневий с. super-sandcastle signal
швидкісний контрольний с. fast monitor signal, fast pilot signal, fast test signal
широкосмуговий с. wideband signal
яскравісний с. luminance signal || luma signal, luminance component || luma component
телесигнал,~у || ТВ-сигнал,~у television signal || TV signal
зашифрований т. civision
керувальний т. TV-control signal
повний кольоровий т. composite colour signal
повний т. complex TV-signal, composite video signal
повний т. синхронізації composite sync, mixed sync
розмитий т. smear signal

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

control signal * сигнал управління