Знайдено 67 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «connector» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

push-pull [ˌpʊʃˈpʊl] adj
    1) поштовхно-галівни́й
    2) електр. двотактний
    • push-pull amplifier — електр. двотактовий підсилювач
    • push-pull connector — защіпний з’єднувач
    • push–pull converter — електр. двотактовий перетворювач
    • push–pull output — електр. двотактовий вихід
    • push-pull voltage — електр. протифазові напруги
    • push-pull train — поштовхно-галівний локомотив
    • push–pull workout — тягово-штовхальні (фізичні) вправи Обговорення статті

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

line in connector = лінійний вхід {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

connector = [kə'nɛktə] 1. з’є́днувач; сполучни́к, злучни́к; ро́знім 2. з’є́днувальна ла́нка; з’є́днувальний елеме́нт; з’є́днувальний ка́бель 3. сполуча́льний блок (на блок-схемі) 4. сполуча́льний си́мвол
• barrel ~
= циліндри́чний з’є́днувач
• cable ~
= ка́бельний з’є́днувач; ка́бельний ро́знім
• card ~
= ро́знім пла́ти
• edge ~
= торце́вий з’є́днувач
• female ~
= розе́тка (гніздо́) ро́зніму
• hinged ~
= шарні́рний з’є́днувач
• male ~
= ви́лка ро́зніму; ште́псель
• multipin ~
= багатоконта́ктний ро́знім
• pin ~
= го́лчастий ро́знім; штирови́й ро́знім
• power ~
= силови́й ро́знім, ро́знім жи́влення; ка́бель жи́влення
• pulled-back ~
= обе́рнений о́браз опера́тора зв’я́зності
• socket ~
= розе́тка (гніздо́) ро́зніму; ште́псельний ро́знім
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор зв’я́зності
• ZIF ~
= самофіксува́льний ро́знім, ро́знім з нульови́м зуси́ллям зче́плення
tee-connector = ['ti:kəˌnɛktə] трійни́к
assembly = [ə'sɛmbli] 1. систе́ма; суку́пність; компле́кт; набі́р; гру́па 2. склада́льний (компонува́льний) ву́зол; блок 3. збі́рка; стенд; аґреґа́т; уста́ва (устано́вка) 4. збира́ння; склада́ння; монтува́ння, монта́ж; компонува́ння 5. асемблюва́ння (трансляція програми за допомогою асемблера) 6. лог. знакосполу́ка
• ~ of data
= суку́пність да́них
• carriage ~
= ву́зол каре́тки
• conditional ~
= умо́вне компонува́ння (програми)
• connector ~
= з’є́днувальний ву́зол; сполу́чний ву́зол
• entire ~
= стат. генера́льна суку́пність
• magnetic-head ~
= блок магне́тних голо́вок
• modular ~
= мо́дульна констру́кція
• packet ~
= формува́ння паке́ту
• paragraph ~
= компонува́ння те́ксту з фрагме́нтів
• plug-in ~
= знімна́ бло́кова констру́кція; знімни́й блок
• print-wheel ~
= блок друкува́льних коліща́т
• response ~
= компонува́ння ві́дповіді (на запит)
assignment = [ə'saɪnmənt] признача́ння/призна́чення; надава́ння/нада́ння; присво́ювання/присво́єння; закрі́плювання/закрі́плення // ~ by module розпо́діл (програмувальників) за програмо́вими мо́дулями
• address ~
= нада́ння адре́си, адресува́ння
• connector pin ~
= призна́чення штифті́в розні́му
• created ~s
= зро́блені (ви́конані) присво́ювання
• default ~
= уста́вне присво́ювання (якщо не зазначено інакше)
• demand ~
= нада́ння (ресурсу) на вимо́гу
• facilities ~
= розпо́діл ресу́рсів (машини або системи)
• optimal ~
= оптима́льний розпо́діл
• priority ~
= признача́ння (розпо́діл) пріорите́тів
• programming ~
= розпо́діл (робо́ти) програмува́ння
• single ~
= одноразо́ве нада́ння (присво́єння)
• unit ~
= розпо́діл при́строїв
• value ~
= надава́ння зна́чень
cable = ['keɪbl] 1. ка́бель; шнур жи́влення; (багато)жи́льник, багатожи́льний про́від 2. топ. на́витка
• armo(u)red ~
= панцеро́ваний (армо́ваний) ка́бель (жи́льник)
• balanced ~
= симетри́чний ка́бель (жи́льник)
• coaxial (concentric) ~
= коаксі́йний ка́бель (жи́льник)
• connecting (connector) ~
= сполуча́льний ка́бель (жи́льник)
• disk ~
= ди́сковий ка́бель (під’єднувати дисковод)
• fiber ~
= світловолокни́нний ка́бель
• flat ~
= пло́ский ка́бель
• multicore ~
= багатожи́льний ка́бель, багатожи́льник
• null-modem ~
= нуль-моде́мний ка́бель
• power ~
= живи́льний ка́бель, ка́бель жи́влення
• ribbon ~
= стрічкови́й ка́бель
• shielded ~
= заекрано́ваний ка́бель
• supply ~
= живи́льний ка́бель (жи́льник), ка́бель (жи́льник) (електро)жи́влення
• twin(-core) ~
= двожи́льник, двожи́льний ка́бель
• video ~
= відеока́бель
conspiracy = [kən'spɪrəsi] змо́ва; конспіра́ція
• connector ~
= ро́знімна конспіра́ція (свідоме порушення згідності апаратних засобів)
hole = [həʊl] 1. о́твір; ді́рка, діра́ 2. мн. перфора́ція 3. по́ми́лка (напр. в системі)
• connector ~
= гніздо́ ро́зніму
• index ~
= і́ндексний (індексо́вий) о́твір (на початку першого сектора гнучкого диска)
• mounting ~
= монта́жний о́твір
• system ~
= систе́мна по́ми́лка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

connector 1. сполу́чник, злучни́к, єдна́ч, з’є́днувач, коне́ктор 2. ро́знім 3. з’є́днувальна ла́нка; з’є́днувальний елеме́нт; з’є́днувальний ка́бель [жи́льник, дріт тощо]
[kə'nεktə, -ər]
• adapter ~ = перехідни́к
• cable ~ = ка́бельний з’є́днувач
• demountable ~ = ро́знім, ро́знімний з’є́днувач
• earthing ~ = узе́млювальний [зазе́млювальний] з’є́днувач
• edge ~ = ребро́ зв’язку́
• female ~ = гніздо́, розе́тка; гніздови́й ро́знім; обхо́плювальний з’є́днувач (із внутрішньою наріззю)
• grounding ~ = узе́млювальний [зазе́млювальний] з’є́днувач
• hermaphroditic ~ = гібри́дний з’є́днувач
• male ~ = штир; ште́псель, при́тичка; штирови́й [ште́керний] з’є́днувач; штирови́й ро́знім; обхопни́й з’є́днувач (із зовнішньою наріззю)
• n-contact ~ n-конта́ктовий ро́знім
• plug(‑in) ~ = штир; ште́псель, при́тичка; штирови́й з’є́днувач; обхопни́й з’є́днувач
• power ~ = живи́льний ка́бель [шнур, жи́льник]
• pressure ~ = притиско́вий з’є́днувач
• push-pull ~ = защіпни́й з’є́днувач
• right-angle ~ = кутни́к, кутнико́вий з’є́днувач
• sealed ~ = герморо́знім; гермети́чний з’є́днувач
• sealed adapter ~ = гермоперехідни́к, гермети́чний перехідни́к
• sexless ~ = гібри́дний з’є́днувач
• shielded ~ = заекрано́ваний з’є́днувач
• single-fiber ~ = одноволокни́нний з’є́днувач
• socket ~ = гніздо́; розе́тка; обхо́плювальний з’є́днувач
• waveguide ~ = хвилеві́дний з’є́днувач
tee-connector трійни́к
['tiːkəˌnεktə, -ər]
cable 1. ка́бель, жи́льник || ка́бельний, жильнико́вий 2. ли́нва; кодо́ла; трос; кана́т 3. телегра́ма || телеграфува́ти//‌зателеграфува́ти 4. ка́бельтов див. тж cable length
['keɪbl]
armored ~ = запанцеро́ваний [поармо́ваний] ка́бель/жи́льник
balanced ~ = симетри́чний ка́бель/жи́льник
braided ~ = обпле́тений ка́бель/жи́льник
buried ~ = захо́ваний ка́бель/жи́льник
coaxial ~ = коаксі́йний ка́бель/жи́льник
communication ~ = ка́бель/жи́льник зв’язку́
composite ~ = комбіно́ваний ка́бель/жи́льник
concentric ~ = коаксі́йний ка́бель/жи́льник
connecting ~ = сполуча́льний ка́бель/жи́льник
connector ~ = сполуча́льний ка́бель/жи́льник
corona-resistant ~ = коронотривки́й ка́бель/жи́льник
cryogenic ~ = надпрові́дний ка́бель/жи́льник
degaussing ~ = знемагнето́вувальний [демагнетува́льний] ка́бель/жи́льник
distribution ~ = розподі́льчий ка́бель [жи́льник]
double-core ~ = двожи́льник, двожи́льний ка́бель
duplex ~ = двожи́льник, двожи́льний ка́бель
electric ~ = електри́чний ка́бель/жи́льник
extension ~ (ка́бель‑)подо́вжувач, подо́вжувальний ка́бель/жи́льник
fiber ~ = волокни́нний ка́бель/жи́льник
flexible ~ = гнучки́й ка́бель/жи́льник
gas-filled ~ = газонапо́внений ка́бель/жи́льник
gas-insulated ~ = газозаізольо́ваний ка́бель/жи́льник
high-voltage ~ = високонапру́говий ка́бель/жи́льник
monoconductor ~ = одножильник, одножильний ка́бель
multicore ~ = багатожи́льник, багатожи́льний ка́бель
paper-insulated ~ = паперозаізольо́ваний ка́бель/жи́льник
plastic-insulated ~ = пластикозаізольо́ваний ка́бель/жи́льник
plastic-sheathed ~ = пластикозаоболонко́ваний ка́бель/жи́льник
polycore ~ = багатожи́льник, багатожи́льний ка́бель
power ~ = силови́й [електроживи́льний] ка́бель/жи́льник
ribbon ~ = стрічко́ви́й ка́бель/жи́льник
rubber-insulated ~ = ґумозаізольо́ваний ка́бель/жи́льник
shielded ~ = заекрано́ваний ка́бель/жи́льник
single-core ~ = одножи́льник, одножи́льний ка́бель
superconducting ~ = надпрові́дний ка́бель/жи́льник
superhigh-voltage ~ = надвисоконапру́говий ка́бель/жи́льник
supply ~ (електро)живи́льний ка́бель/жи́льник
triple(‑core) ~ = трижи́льний ка́бель, трижи́льник
twin(‑core) ~ = подві́йний ка́бель, двожи́льник
twisted ~ = скру́чений ка́бель/жи́льник
pair 1. дві́йка [па́ра] (частинок тощо) || двійко́вий || двійкува́ти(ся)//‌здвійкува́ти(ся), утво́рювати//‌утвори́ти дві́йку [па́ру]; об’є́днувати(ся)//‌об’єдна́ти(ся) дві́йками [па́рами]to ~ off поділи́ти(ся) на дві́йки [па́ри] 2. па́ра (подібних предметів) || па́рний 3. (мех.) кінемати́чна па́ра 4. (ел.) дводро́товий [дводроти́нний, двожи́льний] шнур || скру́чувати//‌скрути́ти по дво́є (дротини, жили)
[pεə, pεr]
~ of compasses = ци́ркуль
~ of (interacting) particles = взаємоді́йна дві́йка [па́ра] (частинок)
~ of nippers = гострозу́бці
~ of scissors = но́жиці
~ of spectacles = окуля́ри
~ of steps = (скла́да́на) драби́на
astatic ~ = астати́чна па́ра (магнетів)
bond ~ = зв’язко́ва електро́нна дві́йка
bound ~ (of particles) зв’я́зана дві́йка (части́нок)
closed ~ = (мех.) за́мкнена кінемати́чна па́ра
conjugated ~ = спря́жена дві́йка
connector ~ = ро́знім
contact ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
Cooper ~ = Ку́перова дві́йка
coupled ~ = зв’я́зана дві́йка
Dalitz ~ = Да́ліцова дві́йка
dilepton ~ = дилепто́нна дві́йка
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторна дві́йка
electron ~ = електро́нна дві́йка
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва дві́йка
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нна дві́йка
encounter ~ = (х.) дві́йка зі́ткнення
exchange-degenerate ~ = обмі́нно ви́роджена дві́йка
exchange-coupled ~ = обмі́нно зв’я́зана дві́йка
fermion ~ = ферміо́нна дві́йка
Frenkel ~ = Фре́нкелів дефе́кт; дві́йка [па́ра] дефе́ктів
geminate ~ = (тт) геміна́льна [генети́чна] дві́йка [па́ра]
homometric ~ = (кф) гомометри́чна па́ра
interstitial-vacancy ~ = дефе́кт ти́пу вака́нсія-міжву́зля
intimate ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
ion ~ = йо́нна дві́йка
kinematic ~ = кінемати́чна па́ра
lepton ~ = лепто́нна дві́йка
loose ion ~ = нещі́льна [пухка́, сольва́тно відокре́млена] йо́нна дві́йка
mirror ~ of nuclei = дзерка́льні я́дра, дві́йка дзерка́льних я́дер
muon ~ = мюо́нна дві́йка
nucleon ~ = нукло́нна дві́йка
nucleon-antinucleon ~ = дві́йка нукло́н-антинукло́н
optical ~ = опти́чна па́ра (зір)
ordered ~ = (матем.) впорядко́вана дві́йка (елементів)
particle-antiparticle ~ = дві́йка части́нка-античасти́нка
quark-antiquark ~ = дві́йка кварк-антиква́рк
shared (electron) ~ = спі́льна (електро́нна) дві́йка
shielded ~ = заекрано́ваний дводроти́нний [дводро́товий] шнур, заекрано́вана па́ра дроти́н [дроті́в]
Schottky ~ = дві́йка Шо́ткі
solvent-separated ion ~ = сольва́тно сепаро́вана йо́нна дві́йка
solvent-shared ion ~ = сольва́тно розве́дена йо́нна дві́йка
stereoscopic ~ = стереопа́ра
terminal ~ = па́ра клем [затискачі́в]
tight ion ~ = щі́льна [конта́ктова] йо́нна дві́йка
topological ~ = па́ра топологі́чних про́сторів
twisted ~ = скру́чена па́ра дроті́в
untwisted ~ = нескру́чена па́ра дроті́в
unshared (electron) ~ = неспі́льна (електро́нна) дві́йка
unstable Frenkel ~ = нетривка́ [нестійка́] Фре́нкелева дві́йка
virtual ~ = віртуа́льна дві́йка
vortex ~ = дві́йка ви́хорів, вихоро́ва дві́йка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

гермоперехідни́к (-а́) sealed adapter connector
герморо́знім (-у) sealed connector
герморо́знімний sealed-connector
гніздо́ 1. nest 2. (електричного з’єднувача) jack 3. (розетка, патрон) socket (connector), female connector 4. (штепсельна розетка) receptacle, outlet 5. (щілина) slot 6. (геол.) pocket 7. (оправа) bezel 8. (заглибина тощо) seat; depression 9. (словникове) family
анте́нове ~ = antenna jack
~ вальни́ці = bearing seat
~ вкла́дених інтерва́лів = nest of intervals
~ в пане́лі = board slot
~ гучномо́вця = loudspeaker jack
~ гра́фів = (graph) nest
жи́льнико́ве ~ = cord jack
ка́бельне ~ = cord jack
~ кла́пана = valve seat
конта́ктове ~ = pin jack; plughole
однопо́люсне ~ = tip jack
~ під годи́нник = watch-pocket
~ під (па́ливний) стри́жень = rod socket
~ під при́зму = (терезів) knife seat
~ під розши́рювальні мо́дулі = (комп.) expansion slot
ро́знімне ~ = plughole
телефо́нне ~ = (tele)phone jack
ште́керне ~ = pin jack
елеме́нт (-у) 1. element □ бу́ти —ом (чогось) to belong (to); to be contained (in) 2. (складник) constituent, component 3. (хемічний, ґальванічний, фото- тощо джерело струму) cell 4. (механізму) part; member, detail 5. (вузол, блок) unit, device 6. (списку) entry
акти́вний ~ = active element; (оптичний) active optical element
акумуля́торний ~ = storage [battery, secondary] cell
акусти́чний ~ = acoustic element; (зв’язку) acoustic coupler
акустоопти́чний ~ = acousto(-)optical cell
асоційо́ваний ~ = (матем.) associate
атмофі́льний ~ = atmophile element
багатошаро́вий ~ = sandwich cell
безпосере́дньо насту́пний ~ = direct [immediate] successor
безпосере́дньо попере́дній ~ = direct [immediate] predecessor, immediate antecedent
безутра́тний ~ = nondissipative [lossless] element
бетаґальвані́чний ~ = betavoltaic cell
барицентри́чний ~ = (орбіти, астр.) barycentric element
біна́рний ~ = binary cell
бістабі́льний ~ = див двостановий ~
~ бло́ку = subunit
важки́й ~ = (хемічний) heavy element
ве́дений ~ = (механізму) driven member
веду́чий ~ = (нрк.) див тяговий ~
великомі́сткісний ~ = (акумуляторний) durable (storage) cell
ве́рхній ~ головно́ї діягона́лі = (матриці) element in the first position in the first column (of a matrix)
Ве́стонів ~ = Weston standard cell
взає́мно про́сті́ —и = coprime [relatively-prime] elements, elements prime to each other; (зліва/справа) left/right coprime elements
~ ви́бірки = sample [sampling] unit
~ ви́бору = (комп.) option
~ визначника́ = element of a determinant
викона́вчий ~ = (ел.) actuating element
вимі́рювальний ~ = measuring element див тж мірчий ~
випромі́нний ~ = radiating element
висни́й ~ = (конструкції) suspension member
вихідни́й ~ = (яф) (реакції тощо) parent element; (попередній) ancestor (element)
вихоро́вий ~ = vortex element
відокре́млювальний ~ = spacer див тж відокремлювач
вкра́плений ~ = guest element
вла́сний ~ = див властивий ~
власти́вий ~ = (матем.) eigenelement
впізнава́льний ~ = perceptron
вставни́й ~ = (техн.) plug-in element
втори́нний ~ = (ел.) secondary cell
~ вузла́ = subunit
вцілі́лий ~ механі́зму = (що залишився в робочому стані після певного періоду використання) survivor
га́зовий ґальвані́чний ~ = gas cell
гартува́льний ~ = hardening element
головни́й ~ = (опорний) pivot
~ головно́ї діягона́лі = leading element (визначника – in/of a determinant)
голографі́чний ~ = holographic optical element
ґальвані́чний ~ = voltaic [(electro)chemical, electrolytic, galvanic] cell; voltaic [electric(al)] element
~ да́них = datum, data item/element
двійко́вий ~ = binary cell
двобі́чний нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element, two-sided identity
двобі́чний одини́чний ~ = (матем.) two-sided identity
~ двови́мірного стільника́ = tessera
двона́прямний ~ = (ел.) bilateral element
двоста́новий ~ = bistable unit/element
~ детерміна́нту = element of a determinant
динамометри́чний ~ = load [pressure] cell
дисипати́вний ~ = (електричного кола) dissipative [lossy] element
дистанціюва́льний ~ = spacer див тж відокремлювач
диференція́льний ~ = differential element; (об’єму) differential volume (element)
діягона́льний ~ = 1. (матриці) diagonal element 2. (конструкції) diagonal member
~ довжини́ = linear element, element of length
~ довідника́ = directory entry
додава́льний ~ = (суматор) adding element
домішко́вий ~ = impurity [foreign, addition, guest] element див тж леґувальний ~
~ до́тику = element of contact
дочі́рній ~ = (яф) daughter element
~ електри́чного ко́ла = circuit element; (без утрат) nondissipative [lossless] element; (із утратами) dissipative [lossy] element
електронагріва́льний ~ = electric heating element
емпіричний ма́тричний ~ = empirical matrix element
етало́нний ~ = reference element; (нормальний) standard cell
є́мнісний ~ = див місткісний ~
живи́льний ~ = (ел.) feed element див тж живильник
~ жи́влення = див живильний ~
~ жо́рсткости = (мех.) stiffener; (пластина) stiffening plate
зава́дний ~ = (яф) interfering element
замі́нний ~ = (техн.) plug-in element
запам’ято́вувальний ~ = (комп.) storage element
запи́сувальний ~ = (комп.) storage element
~ заря́ду = elementary charge
затрансура́нові —и = supertransuranics
збира́льний лі́нзовий ~ = convergent component
збу́джувальний ~ = (ел.) (запускальний) driving element; (живильний) feed element
збу́джуваний ~ = (ел.) driven element
~ (і)з вели́ким а́томним но́мером = (хемічний) high-Z [large-Z] element
звідни́й до об’єдна́ння ~ = join-reducible element
~ зв’язку́ = (ел.) coupler
зв’я́зувальний ~ = (мотузка, шнурок, стрічка) tie
згинни́й ~ = (конструкції) bending member
~ земно́го магнети́зму = (гф) magnetic element
зеро́їдний ~ = zeroid (element)
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з кисло́тним електролі́том = acid cell
~ (і)з лу́жним електролі́том = alkaline cell
~ (і)з мали́м а́томним но́мером = (хемічний) low-Z [small-Z] element
змі́цнювальний ~ = (конструкції) reinforcing element; (речовина) hardening element
змі́щувальний ~ = (ел.) (grid-)bias cell
знімни́й ~ = (техн.) plug-in element
~ зобра́ження = див ~ образу
~ (і)з ріди́нним електролі́том = (ел.) wet cell
зче́плювальний ~ = (х.) binder
ідеа́льний ~ = (матем.) ideal element
ідемпоте́нтний ~ = (матем.) idempotent (element)
інварія́нтний ~ = invariant element
~ і́ндексу = index entry
індика́торний ~ = indicator element; (яф) tracer
індукти́вний ~ зв’язку́ = inductive coupler
~ катало́гу = directory entry
квазипра́ймерний ~ = (матем.) quasi-primary element
квазиприма́рний ~ = (матем.) див квазипраймерний ~
ква́рцовий ~ = crystal unit
керо́ваний ~ = controlled element
керо́вний ~ = controllable element
керува́льний ~ = control element
кисло́тний ~ = acid cell
кислотоутво́рювальний ~ = acid-forming element
кількаізото́пний ~ = multi-isotope element
ковзни́й ~ = sliding member
~ ко́ла = (ел.) circuit element
колімува́льний ~ = collimating element
~ коло́нки = (матриці) column element
комбіно́ваний ~ = composite cell
компенсаці́йний ~ = compensating element
конструкти́вний ~ = див конструкційний ~
конструкці́йний ~ = structural member
~ констру́кції = construction component [member, part, unit]; (будівельної) structural component/member
концентраці́йний (ґальвані́чний) ~ = concentration cell
кориґува́льний ~ = correction (element); (конпенсувальний) compensating element
корозі́йний ~ = corrosion cell
Лала́ндів ~ = Lalande cell
легки́й ~ = (хемічний) light element
леґува́льний ~ = 1. (тт) doping element 2. (мф) alloy, alloying element
~ Лекланше́ = Leclanché cell
лі́вий одини́чний ~ = left identity
лівобі́чний одини́чний ~ = left identity
~ лі́нії (матем.) line element
ліні́йний ~ = (електричного кола) linear element
літофі́льний ~ = lithophile element
логі́чний ~ = logic(al) element; (ел.) gate
лока́льний ґальвані́чний ~ = local cell
лока́льно нульови́й ~ = (матем.) element locally zero
лугоземе́льний ~ = alkaline-earth element; (мн.) alkaline earths
лу́жний ~ = 1. (хемічний) alkaline element 2. (акумуляторний) alkaline cell; (сухий ґальванічний) crown cell
~ магнетоо́пору = magnetoresistor
максима́льний ~ = (множини) maximal element, maximal member
мали́й ~ о́б’є́му = small volume element
~ маси́ву = (комп.) array cell; (даних тощо) array element, array component
~ ма́триці matrix element, element of a matrix □ ~ у i-му рядку́ j-го сто́впчика = (матриці) element in the ith row and jth column (of a matrix)
~ ма́триці перехо́ду = transition matrix element
ма́тричний ~ = matrix element, element of a matrix
~ меню́ = menu item
метеорологі́чний ~ = weather constiutent; meteorological element
~ механі́зму = member, unit
мі́рчий ~ = measuring element; (динамометра) load [pressure] cell
мі́сткісний ~ = (ел.) capacitance [capacitor] element; (зв’язку) capacitive coupler
місце́вий ґальвані́чний ~ = local cell
~ множини́ = element of a set
мо́крий (ґальвані́чний) ~ = wet cell
нагріва́льний ~ = heater (element), heat(ing) element/member; (випаровувача) calandria
надважки́й ~ = (хемічний) superheavy element; (з атомним номером, більшим за 94) transplutonium element; (з атомним номером, більшим за 104) trans 104 element
наддіягона́льний ~ = (матриці) superdiagonal (matrix) element
надпрові́дний ~ = superconducting element
наливни́й ~ = (ел.) wet cell
на́прямний ~ = 1. (матем.) pivot 2. (приладу) slide
наси́чений норма́льний ~ = saturated standard cell
насту́пний ~ = next element; (співвідношення) succedent, successor; (послідовности) sequent
неасоційо́ваний ~ = non-associate
невласти́вий ~ = ideal element, element at infinity
недисипати́вний ~ = (електричного кола) nondissipative [lossless] element
недіягона́льний ~ = (матриці) off-diagonal (matrix) element
незвідни́й ~ = (матем.) irreducible element; (до об’єднання) join-irreducible element
нейтра́льний ~ = (матем.) neutral element
неліні́йний ~ = (електричного кола) nonlinear element, nonlinear circuit component
ненаси́чений норма́льний ~ = unsaturated standard cell
ненеодмі́нний ~ = optional member
ненульови́й ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
необов’язко́вий ~ = optional member
неодмі́нний ~ = mandatory member
непоглина́льний ~ = (електричного кола) nondissipative element
непоро́джувальний ~ = non-generator (алґебри – of an algebra)
нерадіоакти́вний ~ = nonradioactive element
нерухо́мий ~ = 1. (приладу тощо) immovable element 2. (матем.) stable [fixed] element
нескінче́нний ~ = (матем.) infinite element
нескінче́нно відда́лений ~ = (матем.) element at infinity
неспра́вний ~ = faulty component
нестабі́льний ~ = (хемічний) unstable element
нетривія́льний ~ = non-trivial [nonzero] element (групи – of a group)
норма́льний ~ = standard cell; (кадмієвий) cadmium cell; (меркурієвий/ртутний) mercury cell
нульови́й ~ = null [zero] element, additive identity (element) (групи – of a group)
обе́рнений ~ = (матем.) inverse [reciprocal] element; (групи) inverse element
~ о́б’є́му = elementary volume, volume element, element of volume; (плину) fluid element
обов’язко́вий ~ = mandatory member
оборо́тний ~ = (групи) invertible element
~ о́бразу = pixel, picture element, pel
одини́чний ~ = (матем.) identity, unit [identity] element (групи – of a group)
одноізото́пний ~ = single-isotope element
одноразо́вий ~ = (техн.) expendable [disposable] element
~ одноразо́вого використа́ння = див одноразовий ~
окре́мий ~ = unit cell
опо́рний ~ = 1. (конструкції) bearer, bearing element 2. (цент(е)р обертання) pivot
опоро́вий ~ = resistor (element) див тж резистор
~ о́пору = див опоровий ~
опти́чний ~ = optical element/component
~ орбі́ти = (астр.) orbital element, element of an orbit; (Делоне) Delaunay orbit element
оскулівни́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
па́ливний ~ = 1. (хемічний) fuel cell 2. (ядерний/ядровий) fuel element див тж твел
~ па́м’яті = memory element; storage element
парази́тний ~ = (схеми) parasite, parasitic element
паси́вний ~ = (антени, схеми) passive element, passive component; (паразитний) parasitic element
перви́нний ~ = 1. (ел.) primary cell 2. (ґальванічний) primary cell 3. (мірчий) (primary) transducer див тж первинний мірчий перетворювач
перезаря́дний ~ = rechargeable cell
перемика́льний ~ із па́м’яттю = ovonic
перетво́рювальний ~ = (ел.) transducer element
~ перехі́дно́ї гру́пи = (х.) transition element
підвісни́й ~ = (конструкції) suspension member
піддіягона́льний ~ = (матриці) subdiagonal (matrix) element
підсумо́вувальний ~ = (суматор) adding element [component]
плавки́й ~ = (запобіжника) див топкий ~
Пла́нтів ~ = Plante cell
~ пли́ну = fluid element
~ пло́щі = (поверхні) area [surface] element, element of area
~ пове́рхні = surface element
поглина́льний ~ = (електричного кола) dissipative element
поді́льний ~ = (яф) fissile element
позадіягона́льний (ма́тричний) ~ = off-diagonal (matrix) element
~ пока́зника = index entry
попере́дній ~ = predecessor; (у пропорції тощо) antecedent
поро́джувальний ~ = generator, generating element (групи – of a group)
поси́лювальний ~ = (конструкції) reinforcing element
послідо́вний ~ = (впорядкованої множини) consecutive member
пра́вий одини́чний ~ = right identity
правобі́чний одини́чний ~ = right identity
пра́ймерний ~ = (матем.) primary element
прима́рний ~ = (матем.) див праймерний ~
приміти́вний ~ = (матем.) primitive element; (праелемент) urelement
приро́дний ~ = 1. (хемічний) natural element 2. (поширений у природі в незв’язаному негазовому стані) native element 3. (радіоактивний) natural radioactive element
приса́дковий ~ = addition agent
прові́дний ~ = conducting element, conductive part; (резистора) resistor element
променюва́льний ~ = radiating element
про́сти́й ~ (матем.) prime element
простороподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) space-like element
~ про́стору = space element, element of space
протиді́йний ~ = (ел.) counterelectromotive cell
радіоакти́вний ~ = (radio)active element, radioelement
реґулюва́льний ~ = control element
~ рідини́ = liquid element
ріди́нний ~ = (ел.) wet cell
рідкісноземе́льний ~ = (х.) rare-earth element; (мн.) rare earths
~ розго́ртки = scan element
розпізнава́льний ~ = див впізнавальний ~
розсі́ювальний лі́нзовий ~ = divergent component
розсі́яний ~ = (х.) trace element
розтя́гуваний ~ = (конструкції) tensile [tension] member
рухо́мий ~ = (приладу тощо) movable [moving] element; (ковзний) sliding member/element
руші́йний ~ = driving element
~ рядка́ = (матриці) row element
світловипромі́нний ~ = light-emitting element
світлочутли́вий ~ = light-sensitive element [cell]
світни́й ~ = light-emitting element
сидерофі́льний ~ = siderophile element
силови́й ~ = (конструкції) strength member
~ симе́трії = (кристалу) symmetry element, element of symmetry
синхрон(із)ува́льний ~ = timing element
~ систе́ми керува́ння = control element
сканува́льний ~ = scanning element
скінче́нний ~ = finite element; (високого порядку) high-order finite element; (вищого порядку) higher-order finite element; (найвищого порядку) (the) highest-order finite element
складови́й ~ = component, constituent див тж складник
сонце́вий ~ = solar cell
со́нячний ~ = див сонцевий ~
сполуча́льний ~ = (ел.) transition element
сприйма́льний ~ = sensing element, sensor; (оптичний) optical sensor
спря́жені —и = (матем.) conjugate elements (групи – of a group)
стабілізува́льний ~ = 1. (мех.) stable element 2. (ел.) див стабілізатор
стабі́льний ~ = (хемічний) stable element
станда́ртний ~ = standard cell
сти́снений ~ = (конструкції) compressive member, strut
стични́й ~ = (орбіти, астр.) osculating element
~ сто́впчика = (матриці) column element
сторо́нній ~ = foreign element див тж домішковий ~
~ структу́ри = див структурний ~
структу́рний ~ = 1. structural element/unit; structure cell/component 2. (складник) constituent 3. (конструкційний) building block
струмообме́жувальний ~ = current limiter
струмостабілізува́льний ~ = current regulator
сумува́льний ~ = adding element
сухи́й (ґальвані́чний) ~ = dry cell; (лужний) crown cell
~ схе́ми = (ел.) circuit element
таласофі́льний ~ = thalassophile (element)
теплови́дільний ~ = 1. (яф) fuel [nuclear fuel, reactor fuel] element див тж твел 2. (х., ел.) fuel cell
теплозахисни́й ~ = heat-protection element
теплоізолюва́льний ~ = heat-protection element
теплообмі́нний ~ = heat-exchange element
теплопоглина́льний ~ = heat-absorbing element
теплочутли́вий ~ = див термочутливий ~
термоелектри́чний ~ = thermoelectric cell
термоемісі́йний ~ = 1. (ел.) thermionic cell 2. (твел, я ф) thermionic fuel element
термотривки́й ~ = heat resistor
термочутли́вий ~ = temperature sensor, thermosensitive [temperature-sensitive] element
термочутли́вий резисти́вний ~ = (термометра) resistor bulb
типо́вий ~ = standard element
тискочутли́вий ~ = pressure-responsive member
тонкоплі́вковий сонце́вий ~ = thin-film solar cell
топки́й ~ = fusible element; (запобіжника) fuse element
~ траєкто́рії = element of trajectory
трансактині́довий ~ = transactinide
трансґреси́вний ~ = transgressive element
трансплуто́нієвий ~ = transplutonide, transplutonium element
трансура́новий ~ = transuranide, transuranic [transuranium] element; (мн.) transuranics
трансценде́нтний ~ = (поля, матем.) transcendent, transcendental element
трима́льний ~ = (конструкції) bearer, strength member, carrier, bearing member/element/component
тягови́й ~ = (механізму) driving member
узгі́днений скінче́нний ~ = (матем.) conforming finite element
універса́льний ~ = (алґебри) universal element
устромни́й ~ = (техн.) plug-in element
утра́тний ~ = dissipative [lossy] element
~ фа́зового о́б’є́му = elementary phase volume, phase-volume element, element of phase volume
~ фа́зового про́стору = phase-space element, element of phase space
фіксо́ваний ~ = (матем.) fixed [stable] element
фільтрува́льний ~ = filter(ing) element
фотоґальвані́чний ~ = photoelectric cell, photocell
фотомно́жильний ~ = photomultiplier cell
~ фотопомно́жувача = див фотомножильний ~
функціона́льний ~ = див функційний ~
функці́йний ~ = (техн.) functional unit
хемі́чний ~ = chemical element; (з великим атомним числом) high-Z element; (з малим атомним числом) low-Z element
центра́льний ~ = 1. (матем.) central element (групи/алґебри – of a group/algebra) 2. (опорний, мех.) pivot
цифрови́й ~ = digital element
часоподі́бний ~ = (чотиривимірного простору) time-like element
чутли́вий ~ = 1. sensor, sensitive [sensing] element, sensing unit/member; feeler 2. (реєструвальний) detecting element, detector 3. (мірчий) pickup, pickoff 4. (безконтактовий) noncontacting pickup 5. (термометра) thermometer sensor
швидкоді́йний ~ = (ел.) fast element
~ шляху́ = element of path
єдна́ч (-а́) connector див. тж з’єднувач, злучник, сполучник
жи́льни́к (-а́) 1. cable; cord 2. (провідник) conductor 3. (входовий чи виходовий) lead
армо́ваний ~ = armored cable
багатожи́льний ~ = multicore [polycore] cable див. тж багатожильник
броньо́ваний ~ = див. запанцерований ~
вводо́вий ~ = lead-in
виводо́вий ~ = lead-out
високонапру́говий ~ = high-voltage cable
виходо́вий ~ = lead-out
волокни́нний ~ = fiber cable
входо́вий ~ = lead-in
газозаізольо́ваний ~ = gas-insulated cable
газонапо́внений ~ = gas-filled cable
гнучки́й ~ = flexible cable
ґумозаізольо́ваний ~ = rubber-insulated cable
демагнетува́льний ~ = degaussing cable
електри́чний ~ = electric cable
електроживи́льний ~ = power [supply] cable
~ електрожи́влення = див. електроживильний ~
живи́льний ~ = supply cable
~ жи́влення = див. живильний ~
заекрано́ваний ~ = shielded cable
зазе́млений ~ = grounded [earthed] cable
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] cable
запанцеро́ваний ~ = armored cable
захо́ваний ~ = buried cable/conductor
~ зв’язку́ = communication cable
з’є́днувальний ~ = connecting cable
знемагнето́вувальний ~ = degaussing cable
коаксі́йний ~ = coax, coaxial [concentric] cable; coaxial [concentric] (transmission) line; (круглого перерізу) circular cylindrical coaxial cable/line
комбіно́ваний ~ = composite cable
надвисо́конапру́говий ~ = superhigh-voltage cable
надпрові́дний ~ = superconducting [cryogenic] cable
обпле́тений ~ = braided cable
опти́чний ~ = fiber bundle
панцеро́ваний ~ = див. запанцерований ~
паперозаізольо́ваний ~ = paper-insulated cable
пластикозаізольо́ваний ~ = plastic-insulated cable
пластикозаоболонко́ваний ~ = plastic-sheathed cable
подо́вжувальний ~ = extension cable [cord]
розмагні́чувальний ~ = див. знемагнетовувальний ~
розподі́льчий ~ = distribution cable
силови́й ~ = power cable
симетри́чний ~ = balanced cable
сполуча́льний ~ = connecting [connector] cable
стрі́чко́ви́й ~ = ribbon cable
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] cable
затиска́ч (-а́) 1. (механічний пристрій) fastener; clamp; gripper; bite; pinchcock; clamping [gripping] device див. тж фіксатор 2. (тримач) holder 3. (скоба) cramp 4. (клема) (electric) terminal; (binding) post 5. (хомут) yoke 6. (затисковий патрон) chuck 7. (оправа) mount(ing); jig 8. (муфта) clutch 9. (лещата) vice [vise], jaw(s) 10. (притискач) holddown 11. (защіпка) clip 12. (крокодил) alligator [crocodile] clip 13. (собачка) dog
~ акумуля́тора = battery clip [terminal]
~ анте́ни = antenna [aerial] terminal
виходо́вий ~ = output [lead(-out)] terminal
входо́вий ~ = input [lead(-in)] terminal
~ дро́ту = (провідника) conductor terminal
~ елеме́нту = cell terminal
зазе́млювальний ~ = ground(ing) [earth(ing)] terminal
з’є́днувальний ~ = (ел.) connector, connection [connecting] terminal
конта́ктовий ~ = (рубильника тощо) contact jaw
~ конта́кту = contact clip
~ котка́ = coil terminal
~ папе́рів = binder clip; (на дошці) clipboard
по́люсний ~ = pole terminal
приє́днувальний ~ = (електричного кола) circuit terminal; connection [connecting] terminal
~ провідника́ = conductor terminal
пружи́но́вий ~ = spring clip
~ розподі́льчої коро́бки = distribution terminal
узе́млювальний ~ = ground(ing) [earth(ing)] terminal
фіксува́льний ~ = див. фікса́тор
з’є́днувач (-а) 1. connector; coupler; union 2. (рознім; шарнір) joint 3. (затискач) fastener 4. (перехідник) fitting
гермети́чний ~ = sealed connector
гібри́дний ~ = hermaphroditic [sexless] connector
жи́льнико́вий ~ = cable connector [coupler]
заекрано́ваний ~ = shielded connector
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] connector
защіпни́й ~ = push-pull connector
~ (і)з вну́трішньою на́різзю = female connector
~ (і)з зо́внішньою на́різзю = male connector
ка́бельний ~ = cable connector [coupler]
ку́тнико́вий ~ = right-angle connector
незма́щений ~ = hungry [starved] joint
обхо́плювальний ~ = female [socket] connector
обхопни́й ~ = male [plug(-in)] connector
одноволокни́нний ~ = single-fiber connector
перехіднико́вий ~ = fitting
притиско́вий ~ = pressure connector
розні́мни́й ~ = (що його можна роз’єднати) demountable connector
ро́знімний ~ = (штепсельний) plug-and-jack, plug-and-socket
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] connector
хвилеві́дний ~ = waveguide connector [coupler]
ши́нний ~ = bus coupler
ште́керний ~ = male [plug(-in)] connector
злучни́к (-а́) connector; joint див. тж з’єднувач
незма́щений ~ = hungry [starved] joint
ка́бель (-лю) 1. cable □ проклада́ти ~ to lay a cable 2. (жила) cord
багатожи́льний ~ = multicore [polycore] cable див. тж багатожильник
броньо́ваний ~ = див. запанцерований ~
високонапру́говий ~ = high-voltage cable
виходо́вий ~ = lead-out
волокни́нний ~ = fiber cable
волокнинноопти́чний ~ = fiber bundle, fiber-optic cable
входо́вий ~ = lead-in
газозаізольо́ваний ~ = gas-insulated cable
газонапо́внений ~ = gas-filled cable
гнучки́й ~ = flexible cable
ґумозаізольо́ваний ~ = rubber-insulated cable
двожи́льний ~ = double-core [duplex] cable див. тж двожильник
демагнетува́льний ~ = degaussing cable
екрано́ваний ~ = див. заекранований ~
електри́чний ~ = electric cable
електроживи́льний ~ = power [supply] cable
живи́льний ~ = supply cable
заекрано́ваний ~ = shielded cable
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] wire
запанцеро́ваний ~ = armored cable
захо́ваний ~ = buried cable
~ зв’язку́ = communication cable
з’є́днувальний ~ = connecting cable; cable connector
знемагнето́вувальний ~ = degaussing cable
коаксі́йний ~ = coax, coaxial [concentric] cable; coaxial [concentric] (transmission) line; (круглого перерізу) circular cylindrical coaxial cable/line
комбіно́ваний ~ = composite cable
коронотривки́й ~ = corona-resistant cable
надвисо́конапру́говий ~ = superhigh-voltage cable
надпрові́дний ~ = superconducting [cryogenic] cable
обпле́тений ~ = braided cable
одножи́льний ~ = monoconductor [single-core] cable
опти́чний ~ = fiber bundle, fiber-optic cable
оптоволокни́нний ~ = fiber bundle, fiber-optic cable
паперозаізольо́ваний ~ = paper-insulated cable
пластикозаізольо́ваний ~ = plastic-insulated cable
пластикозаоболонко́ваний ~ = plastic-sheathed cable
поармо́ваний ~ = armored cable
подві́йний ~ = twin cable
подо́вжувальний ~ = extension cord [cable]
розмагні́чувальний ~ = див. знемагнетовувальний ~
розподі́льчий ~ = distribution cable
силови́й ~ = power cable
симетри́чний ~ = balanced cable
скру́чений ~ = twisted cable
сполуча́льний ~ = connecting [connector] cable, cable connector
стрічко́ви́й ~ = ribbon cable
трижи́льний ~ = triple(-core) cable; (із ґумовою ізоляцією) rubber-insulated triple-core power cable
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] wire
~ у пла́стиковій оболо́нці = plastic-sheathed cable
чотирижи́льний ~ = four(-core) cable
коне́ктор (-а) connector
коне́кторний connector
ла́нка 1. link, section 2. (мех.) element; component (part); member 3. (х.) unit 4. (молекули) member 5. (макромолекули) segment
~ гра́фу = graph link
елемента́рна (мономе́рна) ~ = mer, monomer(ic) unit
забра́кла ~ = missing link
з’є́днувальна ~ = connector, connecting link
~ ланцюга́ = 1. link of a chain 2. (полімерного) chain segment
~ механі́зму = link [member] of a mechanism
мономе́рна ~ = monomeric unit
плавка́ ~ = див. топка ~
~ програ́ми (комп.) path
промі́жна́ ~ = intermediate (link), interlink
слабка́ ~ = weak link
сполуча́льна ~ = interlink
топка́ ~ = fusible link
~ фі́льтру = filter section
пере́мич|ка 1. bridge; connector; bulkhead; cross connection □ з’єдна́ти —кою to bridge; з’є́днаний —кою bridged; не з’є́днаний —кою unbridged 2. (латка) patch 3. (водонепроникна) cofferdam 4. (перешийок) isthmus 5. (перехідник, ел.) jumper
дротяна́ ~ = wire bridge
~ спіра́льної гала́ктики = central bar
перехідни́к (-а́) 1. adapter (connector) 2. transition element 3. (перемичка, сполучник) jumper 4. (з’єднувач, патрубок тощо) fitting
гермети́чний ~ = sealed adapter (connector)
ште́псельний ~ = plug adapter
при́стрій (-рою) 1. (загальний термін) device 2. (механізм) mechanism, machine 3. (апарат) apparatus 4. (аґреґат) set 5. (блок) unit 6. (обладнання) facility, equipment, installation, rig 7. (засіб) means 8. (знадіб) accessory 9. (приєднаний) attachment 10. (електричний) appliance
~ аварі́йного керува́ння = emergency control device
автомати́чний ~ = automatic device
автоно́мний ~ = self-contained unit
автосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
акти́вний ~ = active device
акустоелектро́нний ~ = acoustoelectric device
акустоопти́чний ~ = acoustooptical device
амортизаці́йний ~ = damping device
ана́логовий ~ = analog device
антистати́чний ~ = antistatic device
аретува́льний ~ = arresting mechanism; (гіроскопа) caging mechanism
багатокана́ловий ~ = multichannel device
багатофункці́йний ~ = multifunction device
~ ба́зи да́них = database machine
біна́рний ~ = binary device
блискавкозахисни́й ~ = lightning protection (device)
бло́ковий ~ = block device
блокува́льний ~ = blocking [locking] device
вбудо́ваний ~ = built-in device; (допоміжний) add-in (device)
ввідни́й ~ = input unit
~ вво́дження = input unit; (даних) input (device)
~ вво́дження-виво́дження = input-output unit; (даних) input-output (device)
вибухозапуско́вий ~ = explosive-activated device
~ виво́дження = output unit; (даних) output (device)
викона́вчий ~ = executive device; actuator, actuating device
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
випро́бний ~ = candidate device; (дослідний) pilot device
випро́бувальний ~ = testing device, tester; checker
випро́буваний ~ = див. випробний ~
вирі́внювальний ~ = leveler
виходо́вий ~ = output device [unit]
вича́влювальний ~ = squeezer; extruder
відбива́льний ~ = reflector, reflecting device
відмагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ відокре́млювання кана́лів = demultiplexer
відсте́жувальний ~ = tracker, tracking device див. тж відстежувач
відхи́лювальний ~ = deflecting device
віртуа́льний ~ = virtual device
~ вмика́ння-вимика́ння = on-off mechanism
вмонто́ваний ~ = див. вбудований ~
вну́трішній ~ = див. вбудований ~
внутрішньоко́рпусний ~ = (реактора) in-pile device; (мн.) internals
впізнава́льний ~ = identifier, identification device
впуска́льний ~ = input
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = input device [unit]
гальмови́й ~ = 1. (у приладах) arrester, damper див. тж гамівник 2. (у транспортних засобах) brake
декодува́льний ~ = decoding device
демагнетува́льний ~ = demagnetization device
ди́сковий ~ = (комп.) disk unit
диспергува́льний ~ = disperser
дистанці́йний зчи́тувальний ~ = remote readout
диференціюва́льний ~ = differentiator
діли́льний ~ = (ел.) divider див. тж подільник
дозува́льний ~ = dosing [metering] device
допомі́жни́й ~ = accessory; auxiliary device [attachment]
допомі́жни́й фільтрува́льний ~ = filter aid
до́слідний ~ = 1. (випробний) pilot device 2. (робити досліди) experimental device
дублюва́льний ~ = backup (device)
експеримента́льний ~ = див. дослідний ~
експонува́льний ~ = exposure device
електри́чний ~ = (electrical) appliance
електро́нний ~ = electronic device; (зчитувальний) electronic readout
електростати́чний ~ = electrostatic device
~ елеме́нтного ана́лізу = (х.) combustion train
живи́льний ~ = feeder, feed(ing) device [unit]
завадопригні́чувальний ~ = antijammer, antijamming device
заванта́жувальний ~ = feed(ing) [loading] device; (на ядерне паливо) fuel charger
задава́льний ~ = controller
зазе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
закрі́плений ~ = fixture
закрі́плювальний ~ = fastening [fixture] device
~ замі́ни = changer; (зразків) sample changer; (касет) cassette changer; (плівки) film changer
запа́лювальний ~ = igniting device див. тж запальник
запам’ято́вувальний ~ = див. пам’яттєвий ~
запи́сувальний ~ = 1. recorder, recording device 2. (комп.) writer 3. (записувати з клавіятури на магнетну стрічку) keytape
запобі́жний ~ = safety device; (захисний) (safe)guard
запуска́льний ~ = starter; trigger (mechanism); (запускати ракети) rocket launcher
запуско́вий ~ = див. запускальний ~
заряджа́льний ~ = charger, charging device [unit]; (до дозиметрів) dosemeter charger
заряджа́льно-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
затиска́льний ~ = fixture; gripper, clamping [gripping] device див. тж затискач
захисни́й ~ = protective [safety] device; guard; (фізичного захисту) physical protection device; (захисту апаратури) equipment protection device
захисто́вий ~ = див. захисний ~
захи́щений ~ = protected device
захо́плювальний ~ = pickup; (механічний) grip; grab див. тж захоплювач
зва́жувальний ~ = weighing apparatus [device] див. тж ваги, терези
~ звуково́ї сигналіза́ції = alarm; howler, siren, (audible) alarm device
звукоутво́рювальний ~ = sound-producing [sound-generating] device
~ зв’язку́ = (ел.) coupler; (з антеною) antenna coupler
з’є́днувальний ~ = connector
~ (і)з за́хистом = protected device
~ (і)з неґати́вним о́пором = negative-resistance device
знемагнето́вувальний ~ = demagnetization device, degausser
~ зніма́ти ва́куум = vacuum breaker
~ зніма́ти оболо́нки з тве́лів = fuel decanner [dejacketer]
зо́внішній ~ = external device; (допоміжний) add-on (device)
зчи́тувальний ~ = reader; (система) readout
імітува́льний ~ = simulator
індика́торний ~ = indicating [reading] gage див. тж індикатор
індукці́йний ~ = inductive device
інтеґрува́льний ~ = integrator, integrating device
карусе́льний ~ = carousel
керівни́й ~ = control (device); (у системі керівний-керований) master (device)
керо́ваний ~ = (у системі керівний-керований) slave (device)
керува́льний ~ = control (device)
кодува́льний ~ = coding device, coder
кондиціюва́льний ~ = air conditioning system
контро́льний ~ = monitor
контро́льно-вимі́рювальний ~ = див. контрольно-мірчий ~
контро́льно-випро́стувальний ~ = monitoring rectifier
контро́льно-мі́рчий ~ = monitor; (контролювати частоту) frequency monitor
копіюва́льний ~ = 1. copying device 2. (маніпулятор тощо) master-slave device
кре́мнієвий ~ на сапфі́ровій осно́ві = silicon-on-sapphire [SOS] device
кріоге́нний ~ = cryogenic device
кріпи́льний ~ = fixture (device), fastening device
ладува́льний ~ = tuner
лічи́льний ~ = counter, counting device [set]; meter, metering device [unit] див. тж лічильник
логі́чний ~ = logic (unit)
магне́тний пам’яттє́вий ~ = magnetic storage (device)
магнетнострі́чковий зчи́тувальний ~ = magnetic-tape readout
магнетува́льний ~ = magnetizer, magnetizing device
мезаструкту́рний ~ = mesa device
механі́чний ~ = mechanical unit; mechanical device
мікрохвильови́й ~ = microwave device
мі́рчий ~ = 1. measuring device [unit] див. тж вимірювач 2. (лічильний) meter, counter, metering [counting] device [unit] див. тж лічильник
мобі́льний ~ = mobile device
моделюва́льний ~ = simulator
нагріва́льний ~ = heater, heating device
надпрові́дний ~ = superconducting device
напівтіньови́й ~ = half-shade device
~ на поверхне́вих акусти́чних хви́лях = surface acoustic wave device
напівавтомати́чний ~ = semiautomatic device [machine]
напівпровіднико́вий ~ = (техн.) solid-state unit
на́прямний ~ = guide
насна́жувальний ~ = charger, charging device [unit]
насна́жувально-зчи́тувальний ~ = (до дозиметрів) charger-reader
настро́ювальний ~ = tuner
нахи́лювальний ~ = (кантувач) turn-over device
невбудо́ваний ~ = attached device
~ нічно́го ба́чення = noctovisor
обдира́льний ~ = (до струменя частинок) stripper
обме́жувальний ~ = clamping device
~ одноразо́вої ді́ї = one-shot device
опромі́нювальний ~ = irradiation device
опти́чний зчи́тувальний ~ = optical reader [readout]
опти́чний ~ наво́дження = (неоптичної системи) sight(ing) unit
очисни́й ~ = (очищати повітря, що йде в довкілля) antipollution device
основни́й пам’яттє́вий ~ = main storage (device)
охоло́джувальний ~ = cooler, refrigerator див. тж охолоджувач, холодильник
пам’яттє́вий ~ = storage (device), memory (device); (на рухомій магнетній стрічці) streamer, streaming tape backup див. тж пам’ять
паси́вний ~ = passive device
перви́нний пам’яттє́вий ~ = primary storage (device)
перевива́льний ~ = rewind(ing) [backwind] device
переві́рчий ~ = checker; (до електронних ламп) valve checker; (до конденсаторів) capacitor checker
перекида́льний ~ = (кантувач) turn-over device
~ персона́льного ви́клику = (звуковим сигналом) pager
переглядо́вий ~ = viewer див. тж переглядач
перезаряджа́льний ~ = recharger
перекида́льний ~ = tumbler
перемика́льний ~ = switching device [mechanism]
перемо́тувальний ~ = див. перевивальний ~
перенасна́жувальний ~ = recharger
переносни́й ~ = mobile device [unit]
пересувни́й ~ = mobile device [unit]
перехі́дни́й ~ = adapter
перифері́йний ~ = (комп.) peripheral (device), accessory
персона́льний виклика́льний ~ = (звуковй) pager
підійма́льний ~ = lift, lifter, lifting device; (підойма) hoist
підпорядко́ваний ~ = slave (device)
підси́лювальний ~ = amplifying device
~ підтри́мування ти́ску = див. тископідтримувальний ~
плана́рний ~ = planar device
пли́новий ~ = fluidic device; (мн.) fluid-pressure means
подава́льний ~ = feeder, feed(ing) device
поляризаці́йний ~ = polarization device
помно́жувальний ~ = multiplier див. тж помножувач
~ пом’я́кшувати во́ду = softener
попереджа́льний сигна́льний ~ = warning device
~ попере́днього пере́гляду = previewer
порі́внювальний ~ = comparator; collator, collating unit
~ послідо́вної ді́ї = serial device
пото́ковий ~ = (комп.) stream-oriented device
приє́днаний ~ = attachment
прийма́льний ~ = receiver див. тж приймач
прикрі́плений ~ = fixture
прилашто́ваний ~ = attached device
протизава́дний ~ = antijammer, antijamming appliance [unit]
протикри́говий ~ = anti-icer
пускови́й ~ = launcher
радіолокаці́йний ~ = radar set
радіопередава́льний ~ = radio transmitter див. тж передавач
радіоприйма́льний ~ = radio receiver див. тж приймач
реґулюва́льний ~ = control (device); (юстувальний) adjusting device; (дистанційний) remote control device
реєструва́льний ~ = monitor; (записувач) recorder, recording device, logger
резе́рвний ~ = backup device
розванта́жувальний ~ = discharging device
роздава́льний ~ = dispenser
розмагнето́вувальний ~ = див. знемагнетовувальний ~
розпізнава́льний ~ = див. впізнавальний ~
розподі́льчий ~ = distributor; switchgear
розріза́льний ~ = (різати кристали на пластини, основи до чипів) dicer
руші́йний ~ = drive, driver див. тж рушій
самосинхрон(із)о́ваний ~ = self-synchronous device
се́нсорний ~ = sensor
сері́йний ~ commercial [commercially produced] device
сигна́льний ~ = 1. alarm (device) 2. (пищик) buzzer 3. (індикатор) annunciator
силі́цієвий ~ див. кремнієвий ~
синхрон(із)ува́льний ~ = timer
сканува́льний ~ = scanner, scanning device; (струменя частинок) beam scanner; (у системах впізнавання, комп.) retina див. тж сканер
скрі́плювальний ~ = fixture
спа́лахо́вий ~ = (фот.) flash (lamp), flash gun
~ спові́льненої ді́ї = delayed-action device
сполуча́льний ~ = connector
стрілко́ви́й ~ = pointer-type instrument, pointer meter [gage]
струмене́вий ~ = fluidic device
твердоті́ловий ~ = solid-state device
тві́сторний ~ = twistor (device)
тископідтри́мувальний ~ = (нагнітач) pressurizer
тонкоплі́вковий ~ = thin-film device; (електролюмінесцентний) thin-film electroluminescent device
узгі́днювальний ~ = matching device; (хвилеводу) (waveguide) tuner
узе́млювальний ~ = grounding [earthing] device
універса́льний ~ = multipurpose [multifunction] device
фальцюва́льний ~ = folder
~ фізи́чного за́хисту = physical protection device
фіксува́льний ~ = fastening device
фокусува́льний ~ = focusing device [set]
фотоелектри́чний ~ = photoelectric device
фотозчи́тувальний ~ = camera readout
фотокопіюва́льний ~ = photocopier
фотоспа́лахо́вий ~ = (photo)flash unit, flash attachment
функці́йний ~ = functional device [unit]
функціона́льний = див. функційний ~
хапа́льний ~ = (механічний) grab
цифрови́й ~ = digital unit [device]
~ цифрово́го вво́дження = digitizer; (образів/зображень) graphics digitizer; (мовлення) speech [voice] digitizer
чита́льний ~ = reader; (впізнавальний) character-recognition device; (на мікрофіші, фотоплівки) film reader; (на перфокарти) card scanner
штампува́льний ~ = stamper
штрихови́й ~ = (Шеферів, опт.) Sheffer stroke
щіли́нний ~ = slot machine
юстува́льний ~ = adjusting device; positioner
при́тичка plug, male [plug(-in)] connector див. тж штепсель
ребро́ 1. rib 2. (вузький край) edge 3. (окрайок) arris 4. (матем.) edge 5. (радіятора тощо, техн.) fin, gill
~ ата́ки = (крила) leading edge
~ багатогра́нника = edge of a polyhedron
бічне́ ~ = (багатогранника) lateral edge
~ вертання = див. ~ звороту
виходо́ве ~ = outgoing edge
вну́трішнє ~ = interior edge
входо́ве ~ = incoming edge
~ гра́фу = edge, line (of a graph)
~ де́рева = (графу) branch
~ жо́рсткости = (мех.) stiffener; (пластина) stiffening plate
за́днє ~ = (крила) trailing edge
зало́млювальне ~ = див. заломне ~
зало́мне ~ = (призми) refracting edge
~ зворо́ту = edge of regression, cusp(idal) edge
~ зв’язку́ = edge connector
зорієнто́ване ~ = (графу) directed edge, directed line, dart, arc
ізольо́ване ~ = (графу) isolated edge
~ криста́лу = crystal edge
~ ку́ба = cube edge
несусі́днє ~ = nonadjacent edge
орієнто́ване ~ = (графу) див. зорієнтоване ~
~ при́зми = prism edge
рі́зальне ~ = tool edge, blade
спі́льне ~ = common edge
спрямо́ване ~ = (графу) directed edge, directed line, dart, arc
сусі́днє ~ = adjacent edge
~ схо́ду = (ад) trailing edge
~ цегли́ни = brick edge
розе́тка 1. (ел.) socket (connector); female connector 2. (гніздо) jack, receptacle; outlet 3. rosette
~ вітрі́в = wind rose
~ деформа́цій = strain rosette
дислокаці́йна ~ = dislocation rosette
ште́псельна ~ = outlet, receptacle; (брит.) power point
ро́знім (-у) 1. (demountable) connector, connector pair; joint див. тж з’єднувач 2. (штепсельний) plug, plug-and-jack, plug-and-socket □ згі́дний [сумі́сний] за —ами plug-compatible; незгі́дний [несумі́сний] за —ами plug-incompatible
гніздови́й ~ = socket [female] connector
n-конта́ктовий ~ = n-contact connector
штирови́й ~ = plug-in [male] connector
сполу́чник (-а) 1. (техн.) connector; union див. тж з’єднувач 2. (лог.) connective
знімни́й ~ = (перехідник, перемичка) jumper
логі́чний ~ = logical connective
пропозиці́йний ~ = propositional [sentential] connective
трійни́к (-а́) 1. (кристал) trill, trilling, threeling 2. (з’єднувач, ел.) tee (junction), T-junction, tee-connector; T-connection 3. (трубний) wye, yoke
подві́йний хвилеві́дний ~ = hybrid [magic] tee
узгі́днювальний ~ = matching tee
хвилеві́дний ~ = waveguide tee
узгі́днювач (-а) adapter (connector) див. тж перехідник
ка́бельний ~ = cable matcher
ште́псель (-ля) (electric) plug, male [plug(-in)] connectorустромля́ти [вставля́ти] ~ в (конта́ктове) гніздо́ to plug in
штир (-ря́) pin; male [plug(-in)] connector; prong; finger □ зі —я́ми pronged
вишто́вхувальний ~ = ejector pin
електромі́сткісний ~ = capacitive post
є́мнісний ~ = див. (електро)місткісний ~
індукти́вний ~ = inductive post
мі́сткісний ~ = capacitive post
узгі́днювальний ~ = (хвилеводу) slug (tuner)
~ цо́коля = (лампи) base pin

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

злу́чений (-на, -не)* united, joined, combined, connected:
  Злу́чені Шта́ти (Держа́ви W.U.) Аме́рики, The United States of America;
  злу́чення n union, junction, joining;
  злу́чний (-на, -не)* binding, uniting, connecting;
  злу́чник (-ка) m connecting link; Gram. hyphen; conjunction; joiner, connector;
  злу́чниця (-ці) f joiner (of woman), go-between злу́чня (-ні) f connecting pedal;
  злу́чуванці (-ців) pl pair of oxen (in the same harness, yoke).

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

гібрид-з’єднувач,~а (штирово-гніздовий) sexless connector, hermaphroditic connector
гніздо (pin) jack, socket, pocket; (напр., електричного з’єднувача) pinhole; slot ком
антенне г. antenna socket
г. багатократного поля multiple jack тлф
г. блокування out-of-service jack; make-busy jack тлф
г. виклику calling jack тлф
г. входу лінії line-in connector ком
г. для зовнішніх з’єднань external jack
г. для зінтегрованої схеми IC socket
г. для навушників audio jack, phone jack звз
г. для під’єднання до лінії line jack звз
г. для плати card slot ком
г. живлення power socket
г. з контактною пружиною spring jack
г. «земля» || г. уземлення ground jack, earth jack
г. комутатора switchboard jack
г. комутаційної дошки patchhole, plugboard hub
г. контакту female contact, socket contact
г. лампової панелі valve-pin jack
г. місцевого поля answering jack, listening jack, local jack, line jack тлф
г. панелі board slot ком
г. перемикача switch jack
г. прослуховування monitoring jack
г. транзитного зв’язку through jack тлф
г. штепсельного з’єднувача female contact, female connector, socket connector
здвоєне г. twin jack
контактне г. (pin) jack, socket, female contact
контрольне г. measuring jack
паралельне г. bridging jack, branch jack, branching jack
передавальне г. transfer jack
роз’єднувальне г. cut-off jack
штекерне г. pin jack
екран,~а screen; (перегородка, перепонка) baffle; (приладу) display; (ЕПТ) face; (захисний) shield, screen; (вертикальної антени) earth plane, ground plane; (кабелю) tube; faceplate, barrier, blind елн; baffler, viewing screen, shade, wall звз
акустичний е. acoustical baffle, sound baffle
алюмінійований е. aluminized screen
анодний е. anodic screen, baffle
біологічний захисний е. biological shield
відбивний е. reflective screen
відображуваний на е~ні displayable
еквіпотенціяльний е. equipotential shield
е. без післясвітіння nonpersistent screen, nonstorage display
е. без полисків non-glare screen
е. для захисту від рентґенівського випромінювання X-ray screen
е. для темнового записування dark-trace screen
е. ЕПТ CRT face
е. з малим післясвітінням fast screen, short-persistence phosphor (screen)
е. з нейтральним світлофільтром neutral light filter screen
е. з темним зображенням dark-trace screen
е. з темновим записуванням dark-trace screen
е. з тривалим післясвітінням long-persistence screen, slow-persistence screen, long-persistence face, slow-persistence face
е. з циліндричними лінзами cylindric-lenses screen
е. з’єднувача (захисний) connector shield
е. зі щілинною маскою slot mask screen
е. індикатора display screen
е. індикатора РЛС radar tube screen, radar indicator screen
е. кабелю (захисний) cable shield
е. кольорового кінескопа colour CRT screen
е. мембранного типу membrane-type screen
е. мікрофона gobo, noise shield тлб
е., поділений на частини (секції) divided screen, sectioned screen
е. розподілу потенціялів grading screen
е. сенсорного типу sensor-type screen
електричний е. electric screen
електролюмінесцентний е. electroluminescent screen, electroluminescent display
електромагнетний е. electromagnetic screen
електростатичний е. electrostatic screen
звуковий е. acoustic screen, sound screen, baffle
контрольний е. picture monitor
люмінесцентний е. luminescent screen, phosphor screen
люмінофорний е. phosphor screen
магнетний е. magnetic screen
металізований е. metallized screen, metal-backed screen
металевий е. metallic screen
мозаїчний е. mosaic screen
монолітний е. monolithic screen
напівпровідниковий е. semiconductor analog(ue) indicator
напівпрозорий РК-е. transflective screen, transparent-reflective screen
настінний телевізійний е. wall telescreen
немагнетний е. nonmagnetic screen
непровідний е. nonconductive screen
непрозорий е. (для світла) opaque screen; (для проміння) nontransparent screen
нерухомий проєкційний е. fixed projection screen тлб
однокольоровий е. ЕПТ || монохромний е. ЕПТ monochrome CRT screen
очищений е. purged screen ком
підсилювальний е. intensifying screen
плазмовий е. plasma panel
плівковий люмінофорний е. film phosphor screen
плоский е. || плаский е. flat screen
погаслий е. extinguished screen
подвійний магнетний е. double magnetic shield
порожній е. blank screen
проєкційний е. projection display звз
рідиннокристаловий е. liquid-crystal screen, liquid-crystal display || LCD
самогасний е. self-quenched screen
свинцевий е. (захисний) lead screen
світлий е. телевізора light TV-set screen
світний е. luminous screen
секційний е. || розділений е. split screen
сенсорний е. touch(-sensitive) screen, touch panel, touch display
сліпучий е. dazzle screen
стрічковий е. strip shield звз
телевізійний е. || ТВ-екран || телеекран television screen || TV screen
тепловий е. heat shield
торцевий е. (магнетрона) end shield
точковий люмінофорний е. (у кольоровому кінескопі) phosphor-dot face
уземлений е. earthed shield, ground(ed) shield
фазозсувний е. phase-changing screen елт
фольговий е. (захисний) foil screen
фоновий е. chromakey background тлб
функційний е. functional shield
циліндричний е. cylindrical screen фіз
чистий е. дисплея clean display screen
чорно-білий е. (телевізора) black-and-white screen
штриховий е. (кінескопа) strip screen
затискач,~а || затискний пристрій grip; (механічний) clamp, fastener, clamping device, holding device; (клема) terminal, post; (защіпка) clip
апаратний з. terminal
вхідний з. схеми input terminal of network
ексцентриковий з. eccentric(-action) clamp
з. акумулятора battery terminal
з. елемента (акумуляторної батареї) cell terminal
з. ізоляції insulaton grip
з. котушки coil terminal, coil clamp
з. наполюсника pole terminal
з. пристрою device clamp
з. схеми network clamp
з. типу «крокодил» alligator clip
з. уземлення earth terminal || ground terminal амр; earthing grip звз
з. шунтувальної котушки shunt coil terminal
з., що підтримує suspension clamp
з’єднувальний з. joining terminal, joining clip, joining clamp, jointing sleeve, connecting terminal, connecting clip, connecting clamp
зовнішній з. external terminal, exterior terminal
кабельний з. cable clamp, cable clip, cord fastener
кінцевий з. terminal clamp, terminal connector
клиновий з. wedge-operated clamp
клиновий монтажний з. wedge-type stringing clamp
контактний з. contact terminal, contact clip
контрольний з. test terminal
кулачковий тангенційний з. eccentric clamp
лабораторний з. test-valve clamp
монтажний з. stringing clamp
натяжний з. dead-end grip, dead-end clamp, tension clamp
нерухомий з. movable clamp
підвісний з. suspension clamp, trunnion-type clamp
полюсний з. pole terminal
проміжний з. suspension clamp
спільний з. common terminal
уземлений з. earthed terminal
з’єднувач-гібрид,~а (штирово-гніздовий) hermaphroditic connector, sexless connector
з’єднувач,~а || з’єднувальний пристрій connector, coupler, adapter, connecting device; (штепсельний) plug; fastener, bond звз
автоматичний з. automatic connector
акустичний з. acoustic couple
багатоконтактний з. multiple connector, multipoint connector, multipin connector
багатоштировий з. multipin connector
волоконно-оптичний з. fiber-optic connector, optical-fiber connector, fiber-optic coupler, optical-waveguide coupler
гібридний з. (антенний) hybrid coupler звз
гніздовий з. || розеткова частина з~а || розетковий з. socket connector
дворядний з. double-row connector, double-sided connector ком
діодний з. diode coupler
дротовий стиковий з. || провідниковий стиковий з. wire-rail bond
екранований з. shielded connector
електричний з. (electric) connector, electric coupler
електричний з. без ключа unpolarized connector звз
затискний з. clamp-on connector
защіпний з. latch connector
з. без галуження fixed connector
з. відеопристрою video coupler
з. декодера decoder connector
з. для друкованих плат printed board connector
з. для клавіатури keyboard connection
з. з подовжувачем connector with an extension flex
з. з розташуванням контактів у шаховому порядку staggered-contact connector
з. «кабель-кабель» cable-to-cable connector
з. на блок-схемі block diagram connector, flowchart connector
з. «плата-плата» mother-daughter board connector
з. сліпого з’єднання scoop-proof connector
з., стійкий до впливу довкілля environment-resistant connector
з. уземлювального проводу grounding wire connector
з. хвилеводів waveguide connector
з. шини даних data bus coupler || DB coupler
ножовий з. knife plug
інтерфейсний з. interfacing connector
кабельний з. cable connector, cable coupler; cable bond звз
кнопковий з. button(-line) connector; key прф
коаксіальний з. coaxial(-line) connector
координаторний з. crossbar connector
крайовий з. (друкованої плати) (card-)edge connector, edge(-board) connector, edge terminal
лінійний з. final connector тлф; link coupler ком
матричний з. routing switch тлф
механічний з. mechanical connector; (з обтисненими контактами) solderless connector
міжелементний з. cell connector
міжплатовий з. board-to-board connector
набірний з. stackable connector
непаяний з. || нелютований з. solderless connector
обтискний з. ferrule connector
прямокутний багатополюсний з. rectangular multipole connector
рухомий з. free connector
світловідний з. fibre connector
стиковий з. butting connector; conductor bond звз
стиковий штепсельний з. punch-driven bond
торцевий з. edge connector
розетковий з. див. гніздовий з.
шинний з. bus(bar) coupler
штировий з. pin connector
штекерний з. plug connector
штекерний з. оптичних кабелів detachable connector for optical cables
штекерний з. світловодів detachable connector for lightguides
штепсельний з. socket connector, plug (coupler), plug-and-socket, plug-and-jack
штепсельний з. із запобіжником fused plug cutout
ізолятор,~а insulator; dielectric звз
ввідний і. inlet insulator
і. з’єднувача connector insert звз
і. заслону (у польовому транзисторі) gate insulator
кінцевий і. terminal insulator
коаксіальний і. coaxial isolator
комбінований і. composite insulator
лінійний і. (overhead) line insulator
металічний і. (чвертьхвильовий) metallic insulator
опорний і. base insulator, pedestal insulator, post(-type) insulator, standoff insulator, support(ing) insulator
підвісний лінійний і. suspension (line) insulator
прохідний і. bushing
стабілізований і. stabilized insulator
стрижневий і. solid-core insulator
стрижневий опорний і. cylindrical post insulator
увідний і. lead-in insulator
штировий і. pin(-type) insulator, post(-type) insulator, swan-neck insulator
штировий опорний і. pedestal post insulator
клема (clamp) terminal, connection terminal, clamp, (binding) post
акумуляторна к. battery clamp, battery connector, battery terminal, battery clip
к. живлення supply terminal
к. загального проводу || к. загального дроту common clamp
к. кабелю cable clamp
к. уземлення ground clamp; earth connector елт; (для зняття електростатичного заряду) (ESD) bonding point ком
полюсна к. pole clamp, pole connector
колодка block, plug
гніздова к. штепсельного з’єднувача female receptacle
кабельна к. (елемент з’єднувача, закріплений на кабелі) cable connector
к. з гніздами jack strip, jack block, female receptacle, receptacle block
к. запобіжників fuse block, fuse holder kit
к. із затискачами terminal strip, terminal block, connecting strip, connection strip
к. під’єднання leading-in socket елт
к. штепсельного розніму (нерухома частина розніму) receptacle
комутаційна к. commutator bar
контактна к. (terminal) block звз
лампова перехідна к. valve adapter
мікрофонна к. microphone button
монтажна к. terminal block
патронна перехідна к. plug adapter
перехідна к. adaptor
штепсельна к. multiple socket
корпус,~у (напр., радіоприймача) cabinet; (як каркас) body, frame(work), carcass; (як оболонка) shell, container, case, casing, enclosure, housing, envelope; (приладу) hull, can; (з апаратурою) package
безвивідний к. leadless package
заізольований к. insulated case
змонтований у к~сі (про мікросхему) housed
зсувний к. (статора) end shift frame елт
ізольований к. вальниці insulated bearing housing мех
к. вимірювального приладу instrument case
к. гучномовця || к. голосника basket
к. з N виводами N-pin package
к. з дворядним розташуванням виводів dual-in-line package || DILP
к. з однорядним розташуванням виводів single-in-line package || SILP
к. з чотирирядним розташуванням виводів quad-in-line package
к. з’єднувача connector housing
к. конденсатора condenser shell, condenser casing
к. лампи lamp housing
к. мікросхеми IC package
к. з двома рядами виводів dual-in-line package
к. модуля module package
к. п’єзоелектричного резонатора crystal resonator enclosure
к. радіоприймача cabinet
к. телеприймача cabinet
к. транзистора transistor case, transistor enclosure
матричний багатоштировий к. pin-grid (array) package
металевий к. metal case, metal housing, metal can encapsulation; can, metal envelope елн
пластмасовий к. plastic encapsulation, moulded housing, moulded package; moulded case елн
пластмасовий к. мікросхеми IC plastic encapsulation
повертний к. (приладу) rotatable frame
подвійний к. pair case
силовий к. pressure vessel
скляний к. glass encapsulation, glass package; glass envelope елн
ударостійкий к. shockproof housing
крос-з’єднувач,~а cross connector
орієнтація orientation
переважна о. dominant orientation
протилежна о. opposite orientation
протилежна о. спінів spin reversed orientation
смектична о. молекул кристала crystal molecules smectic orientation
о. антени antenna orientation
о. диполя dipole orientation
о. електронного променя electron-beam alignment
о. за формою shape orientation
о. кристала ІС die orientation
о. пелюстки (діаграми спрямованості антени) lobe orientation
о. підшарку substrate orientation
о. радіолокаційного зображення radar display stabilization
о. радіолокаційного зображення по азимуту north-upwards stabilization, azimuth stabilization
о. спінів spin orientation мн
о. цілі target orientation
о. частин електричного з’єднання connector polarization
перехідник,~а || перехідний пристрій adapter (connector), adapter block, adaptor; terminating equipment, terminating set тлф; (phonograph) pick-up звт; straight-through connector елт; (узгоджувальний пристрій) bullet transformer; (напр., з’єднувальний кабель) connector; (сполучальний пристрій) blender елн; (втулка) bushing; (перехідна муфта) reducing coupling, reducer
герметичний п. sealed adapter, sealed connector
штепсельний п. plug adapter
приєднувач,~а connector, coupler, fastener; bond звз
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance
абонентський розподілювальний п. subscriber distribution device тлф
автономний п. self-contained unit
авторульовий п. automatic steering device, automatic helmsman, automatic pilot || autopilot
акустоелектронний п. acousto-electronic device
акустооптичний п. acousto-optical device
аналоговий обчислювальний п. analogue computing device
аналоговий п. analogue device
аналоговий п. захисту сигналу від помилок signal errors-protecting analogue device
аналоговий п. пам’яті analogue storage, analogue memory device
антенний п. (радіо) scanner assembly
антенно-фідерний п. || АФП antenna-feeder device
арифметичний логіковий п. || АЛП arithmetic(al) and logic unit || ALU, number-theoretic and logic unit
арифметичний перемикальний п. arithmetic(al) switching device, number-theoretic switching device
арифметичний п. arithmetic(al) unit, number-theoretic unit
багатодоріжковий п. multitrack system
багатоканальний п. multichannel device
базовий п. main-frame
балансний п. balance device
блоково-орієнтований п. block-oriented device
буферний п. buffer unit, buffer device
ввідний п. input device
вивідний п. output device
викличний п. calling device, calling equipment, caller звз; (агрегат, генератор) ringing set тлф
вимірювальний п. || вимірювач measuring instrument, measuring device
виносний п. приймача lowering unit of receiver
випростувальний п. || випростувач rectifier, rectifying element
високовольтний п. керування high-voltage control device
високоякісний п. друку || високоякісний принтер high quality printer
вихідний п. output device, output block, output unit
відеоконтрольний п. (video) monitor, television monitor, viewing monitor, picture monitor
відеонавчальний п. video teaching device, videotutor
відкритий розподільний п. outdoor switch-gear
відліковий п. reading device
відтворювальний п. || відтворювач visual reproducing device, visual reproducing unit, (visual reproducing) display
віртуальний п. virtual device
внутрішній п. пам’яті internal storage, internal memory
вхідний п. input device, input equipment, input block, input unit
вхідний п. запису input recorder
вхідний п. зв’язку input coupler, first coupler
герметизований п. sealed device
градуювальний п. calibration instrument
двостабільний п. bistable device
декодувальний п. || декодер decoder
дискретний п. || п. дискретного типу discrete device
дистанційний п. (пульт) remote device
диференціювальний п. || диференціатор differential analyser, differentiator
діелектричний електротермічний п. dielectric heating oven
друкарський п. printing device
друкувальний самозаписувальний п. || друкувальний самописець printing recorder
дугогасний п. arc-control device
екранний п. відображення || екранний дисплей (cathode-ray) tube display
екранувальний п. screening device, flap mechanism
електрично незалежний уземлювальний п. electrically independent earth(ing) device, electrically independent grounding device
електромеханічний п. electromechanical device
електронний перемикальний п. || електронний перемикач electron switching device
електронний п. electronic device
електронно-оптичний п. відображення electrooptic display
електронно-променевий п. пам’яті cathode-ray tube memory
електротехнічний п. electric(al) device
задавальний п. || задавач driver, set-point device, reference-input element, reference-input unit; master ком
залежний від п~рою device-dependent
запалювальний п. ignition device, starting device
запам’ятовувальний індикаторний п. з одним електронним прожектором single-beam storage display unit
запам’ятовувальний п. див. запам’ятовувач
записувальний п. || записувач recording device, recorder, recording system, writer
зарядний п. || заряджувач charging unit, (battery) charger
зарядно-підзарядний п. (батареї) battery charger
затискний п. || затискач clamping device, holding device, clamp, post, terminal
з’єднувальний п. || з’єднувач connecting device, connector, coupler, adapter
зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool
зовнішній п. || ЗП peripheral equipment, external equipment, external device
зустрічно-штировий п. зв’язку interdigitated coupler
імпульсний п. pulsed device
індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
індикаторний п. з плоским екраном flat-screen indicator (instrument)
інтегрувальний п. || інтегратор integrator (device), integrating apparatus; integral filter мат
інтерактивний п. interactive facility
інтерактивні графічні п~рої interactive graphics ком мн
кабельний п. cable (hauling) gear
каліграфічний п. відображення calligraphic display
керувальний п. || керувач control(ling) device, control(ler), regulator
кінцевий кабельний п. cable termination
кінцевий п. terminal
клітинковий матрицевий п. перемноження array-multiplier unit
кодувальний п. || кодувач coder (device), (en)coding device
кодувально-декодувальний п. coder-decoder
кольоровирівнювальний п. || кольоровирівнювач colour equalizer
компенсувальний п. || компенсувач compensator
комутаційний п. switching device
конвеєрний п. pipelined device, conveying unit
контрольний п. monitoring assembly, monitoring device, certifier monitor
контрольно-керований п. check-and-control device
координатний п. coordinate equipment
координатно-вимірювальний п. coordinate measuring gauge
коректувальний п. correcting device, corrector
кроковий п. || крокувач step-by-step apparatus, step mechanism
лінійний п. перетворення сигналу даних linear data signal converting device
літеродрукувальний п. letter-printing apparatus
логіковий п. logical device, logic unit || LU
логіковий п. вводу logic input device
матричний п. множення з фіксованою комою matrix multiplication device with fixed decimal point, matrix multiplication devices with non-floating decimal points
мікропрограмний п. керування microprogram control unit
мікропроцесорний програмний п. керування microprocessor program control device
мікрофонно-телефонний п. microphone-earphone device
місцевий п. керування local control device
моделювальний п. || моделювач simulator
набірний п. || набирач typesetter, textsetter; (телефонний номеронабирач) dialler || dialer амр
навчальний п. educating device, educational device
надверний переговорний п. door speak device
надійний п. failsafe device, reliable device
наземний електротехнічний п. terrestrial electrical device
наземний п. супутникового зв’язку ground-based device for satellite communication
накопичувальний п. || накопичувач accumulator, storage (device), storage unit; pool ком
налаштувальний п. || налаштувач || тюнер adjuster, tuner
намотувальний п. || намотувач winder assembly, spooler
натискний п. || натискач screw-down mechanism, pressing device
обчислювальний п. || обчислювач || комп’ютер computing device, computer
однокристаловий п. на ЦМД single-chip bubble
однофазний п. single-phase device
оперативний запам’ятовувальний п. || ОЗП || оперативний запам’ятовувач random-access memory || RAM
оперативний п. пам’яті || системний запам’ятовувальний п. || системний з. online storage
опорний поворотний п. rotating bearing device
оптимальний приймальний п. || оптимальний приймач optimal receiving device
оптоелектронний п. optoelectronic device
оптоелектронний п. пам’яті optoelectronic storage, optoelectronic memory
освітлювальний п. || освітлювач floodlight, illuminant, illuminator
основний п. primary device, main device
охолоджувальний п. || охолоджувач cooler
пелюстковий п. друку daisy-wheel printer
переговорний п. intercom (device), talk-back equipment
переговорно-викличний п. monophone
передавальний п. || передавач transmitting terminal, transmitter
перелічний п. counter, scaling unit
перелічувальний п. counter, scaling unit, scaler
перемикальний п. || перемикач switch(ing) device
перемикальний п. регулювання напруги під навантаженням on-load tap-changer
перемножувальний п. || перемножувач multiplier (unit), multiplier section
перемножувально-подільний п. multiplication-division unit
переносний вимірювальний п. portable gauging equipment
перехідний п. || перехідник || адаптер bullet transformer, terminating equipment, terminating set, adapter; (phonograph) pick-up звт
периферійний п. peripheral (device)
підзаряджувальний п. (re)charging device
повертальний п. || повертач rotating device
пороговий п. threshold device
порогознижувальний п. || порогознижувач threshold-extension device
посимвольний п. друку character output printer
послідовнісний п. sequential equipment
постійний запам’ятовувальний п. || ПЗП || постійний запам’ятовувач permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
постійний п. пам’яті permanent storage, fixed storage, permanent memory, fixed memory
потоковий п. streaming device
похило-поворотний п. (ТВ-камери) pan/tilt unit
приймальний п. || приймач receiving terminal, (radio) receiver, receptor, set
прикінцевий кабельний п. cable terminating set, cable termination
п. аварійної сигналізації alarm (device)
п. автоматичного введення резерву automatic device switch
п. автоматичного фокусування automatic focusing system
п. безконтактного друку non-impact printer
п. бокового зміщення синього пучка blue lateral unit
п. великого обсягу large volume device
п. вертання каретки carriage return device
п. вибірки-зберігання selection-storage device
п. вибірки і запам’ятовування selection-and-memory device, selection-and-storage block
п. вибору альтернативи choice device
п. виведення даних data output mechanism, data output block, data output device, data output unit
п. виводу output mechanism, output block, output device, output unit
п. виводу АСП CAD output
п. виявлення detector, locator
п. виявлення несправностей fault detector
п. виявлення присутності presence sensing device
п. відеоконтролю visual inspection unit
п. віднімання subtracter
п. відображення, базований на ефекті Покелса Pockels effect display
п. відтворення reproducing device, transcriber
п. візуалізації visualizer
п. візуалізації зображення visual display unit
п. візуального відображення visual display unit
п. візуального розпізнавання (оброблюваних деталей) image-sensing arrangement
п. встановлення нуля origin-shift device
п. горизонтального зведення lateral-converging device, horizontal convergence unit
п. графічного введення graphical input
п. графічного виводу graphical output, plotted output
п. графічного друку printer-plotter device
п. групового програмування gang programmer
п. гучномовного зв’язку speakerphone, speakerset
п. далекого зв’язку long-haul device
п. декодування decoder
п. дискретного керування discrete control device
п. дистанційного вимірювання telemeter
п. дистанційного керування remote control device, telecontrol device
п. для випробування test rig
п. для виявлення пошкоджень fault detector
п. для візуалізації imager
п. для встановлення на нуль zero adjuster
п. для зрощування (кабелів) splicer
п. для локалізації несправностей fault locator
п. для монтажу (компонентів на плати) insertion station
п. для напилення sputterer
п. для оброблення відеосигналу video processor
п. для підзаряджання booster
п. для попереднього налаштування presetter
п. для регулювання сили світла dimmer arrangement
п. для розмагнетування demagnetizer
п. для розпізнавання identifier
п. для самонавчання machine for self-teaching, machine for self-learning
п. друку || друкувальний п. || принтер printing device, printing apparatus, print box, printing mechanism, printing unit, typer, typewriter, printer
п. друку барабанного типу drum-type printer
п. друку колесного типу wheel printer
п. живлення feeding device, feeder
п. з N входами N-input gate
п. з довільною вибіркою random access unit
п. з номеронабирачем unit with dial(er)
п. з прямим доступом direct access unit
п. з трьома станами three-state device
п. завдання послідовності device for sequence assignment
п. записування аналогової інформації analogue information recording device
п. записування даних data-recording device
п. засекречування encryption device, scrambler
п. затримки delay device, delay unit
п. захисного відімкнення protective cutout device
п. захисту від помилок error protector, error-protecting device
п. захисту устатко́вання equipment protection device
п. захоплення цілі lock(ing)-in device, lock-on device
п. збудження котушки coil excitation device
п. збудження рядків line driver, x-driver
п. звукового виводу sound output (device)
п. звукової сигналізації beeper, buzzer
п. звукозапису audio recorder, sound recorder
п. згортки convolver
п. зовнішньої пам’яті || ПЗП external memory, external storage
п. зсуву shifting device
п. зчитування reader, reading machine
п. зчитування зі стрічки tape readout device
п. зчитування магнетних знаків magnetic character reading system
п. ідентифікації identification device
п. імітування imitation device, simulation device
п. індикації display (device), indicator
п. канального типу strip-current-type device
п. керування control unit
п. керування пам’яттю memory control device
п. керування периферією peripheral control device
п. кодування ко́лірності chrominance encoder
п. комутування даних data switch
п. комутування мікрофонів microphone switching device
п. комутування повідомлень message(-switching) centre; relay centre
п. контролю monitoring device
п. контролю ізоляції insulation monitoring device
п. контролю перевантаження overload detecting device
п. контролю потужності power monitor
п. контролю спектру spectrum monitor
п. копіювання з дисплея display copier
п. лазерного мікрофільмування microfilm laser plotter
п. мовного введення speech input device
п. модульного типу modular unit
п. на дисках disc unit
п. на ефекті просочування reach-through device
п. на основі обертання площини поляризації Faraday isolator
п. на циліндричних магнетних доменах (magnetic) bubble device
п. налаштування tuner
п. обміну (даними) exchange device
п. оброблення відеосигналів keyer тлб
п. оброблення зображень pixel-cruncher
п. оброблення сигналів у реальному масштабі часу real-time signal processor
п. одноразової дії one-shot device
п. оперативного керування dispatcher
п. опитування scanner ком
п. опрацювання даних data processor
п. опрацювання запитів handler
п. опрацювання інформації data-processing unit, information-processing device
п. опрацювання команд instruction unit
п. оптичного вводу optical reader
п. організації циклів cycler
п. орієнтації orienter, positioner
п. охоронної сигналізації burglar-alarm device, safety-alarm device, burglar-alarm unit
п. оцифрування відеозображень video digitizer
п. оцінки estimator
п. оцінки несправностей fault evaluator
п. пам’яті storage, memory; store
п. пам’яті без руйнування інформації (під час зчитування) nondestructive (read-out) storage || NDRO storage, nondestructive memory
п. пам’яті з довільною вибіркою random access storage, random access memory || RAM
п. пам’яті з позиційною вибіркою bit-organized memory
п. пам’яті з прямою вибіркою (слів або чисел) word-organized storage, word-selection storage, word-organized memory, word-selection memory
п. пам’яті з руйнуванням інформації volatile storage, volatile memory
п. пам’яті з центральним процесором online storage, online memory
п. пам’яті зі збігом струмів coincident-current storage, coincident-current memory
п. пам’яті зі швидкою вибіркою quick-access memory, rapid-access memory
п. пам’яті із записом, що не стирається non-erasable storage, non-erasable memory
п. пам’яті із записом, що стирається erasable storage, erasable memory
п. пам’яті на дисках disc storage, disc memory
п. пам’яті на електроннопроменевих трубках cathode-ray valve memory, cathode-ray valve storage
п. пам’яті на тригерах flip-flop storage, flip-flop memory
п. пам’яті статичного типу static storage
п. первинного оброблення preprocessing device
п. перезаписування transcriber, rewriting device, rerecording system
п. перезаписування компакт-дисків CD-rewriter
п. перемикання променя beam hopper
п. перенесення спектру spectrum transfer device
п. перетворення сигналів signal-conversion equipment, signal transducing device
п. підготовлення вхідних даних input preparation equipment
п. підготовлення даних data preparation device
п. підслуховування listening station, eavesdropper звз
п. повороту антени antenna positioner
п. повторного ввімкнення device circuit-recloser
п. покрокового керування step-by-step control device
п. поперечного фокусування transverse focusing device
п. порівняння comparator
п. придушення імпульсів pulse swallower
п. регулювання regulator device, governor device
п. реєстрації інформації logger machine
п. розгортки scanner, scanning system
п. розгортки площинного типу flat-bed scanner
п. розгортки типу «рухомий промінь» flying-spot scanner
п. розмагнетування demagnetization device
п. розпізнавання recognizer
п. розпізнавання знаків character recognition machine
п. розпізнавання імпульсів pulse identifier
п. розпізнавання кольору colour recognition device
п. розпізнавання образів pattern recognition machine
п. сканування || сканер scanner
п. спряження interface
п. стеження-запам’ятовування tracing-string device, tracing-storage device
п. стиснення sharpener звз
п. телекерування telecontrol unit
п. телеконтролю remote monitor
п. телемеханіки telemechanics device
п. телесигналізації remote indication unit, remote signalling unit
п. термодруку thermal printer, electrothermal printer
п. уведення зі стрічки tape reader (device)
п. увімкнення резерву reserve connecting device
п. уводу input block, input device, input unit, input reader, input mechanism
п. уводу-виводу input-output device || I/O device
п. фазування phasing unit
п. формування однополярного сигналу unipolar signal shaper
п. чергового приймання duty-reception device
п., що реалізує операцію інтегрування integrator
програмно-аналізувальний п. program analyzing device
програмовний постійний запам’ятовувальний п. || програмовний ПЗП || програмовний постійний запам’ятовувач programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
програмовний логіковий п. || ПЛП programmable logic device || PLD
програмувальний п. з великою й малою швидкодією programmer with low and high speed
проєкційний п. відображення projection display
проміжний п. intermediary device; intermediate device звз
пропускний п. gate mechanism
протискочувальний п. (напр., програвача) anti-skate
пусковий п. starting device
розв’язувальний п. decoupler
розподільний закритий п. indoor switch-gear
самозаписувальний п. див. самописець
саморобний п. self-made device, custom-made arrangement
світломодулювальний п. || світломодулювач light modulator
сигнальний п. warning device
симетрувальний п. balancer; (трансформатор з узгодженням імпедансу) Balun звз,ком
системний запам’ятовувальний п. || системна пам’ять online storage, system memory
сканувальний електронний п. scanning electronics
спеціальний обчислювальний п. special computing unit
сповільнювальний п. || сповільнювач delay mechanism, retarder
сторожовий п. сигналізації watch signalling device
стрічкопротяжний п. (tape) deck, (magnetic-)tape transport, tape handler, tape feed
струмовимірювальний п. || струмовимірювач current measuring device
телефонний комутаційний п. telephone switching device, telephone switchboard
телефонний п. telephone device
тригерний п. пам’яті flip-flop storage, flip-flop memory
ударний п. hammering device
узгоджувальний п. || узгоджувач matching device, matching unit
уземлений п. earthed system, earthed device
установлювальний п. || установлювач adjusting device
фазозсувний п. || фазозсувач phase-shifting device, phase-shifter
фазувальний пристрій || фазувач phaser
фідерний п. feeder device
фізичний п. physical unit, physical device
фільтрокомпенсувальний п. || фільтрокомпенсатор filter-compensating device
фотозчитувальний п. || фотозчитувач photoreader
фотоприймальний п. || ФПП || фотоприймач photodetector, photosensor; picture receiver
фотореєструвальний п. || фотореєструвач photorecorder
функційний п. functional unit
хронувальний п. timer
хронувальний п. з повторенням (заданої програми) repeating timer, repeat-cycle timer
хронувальний п. зі скиданням reset timer
центральний п. керування central controller, master controller
цифровий вимірювальний п. digital (measuring) instrument
цифровий п. друку || ЦПД digital printer, numeric printer
цифровий п. керування digital controller, digital control unit
часо-імпульсний п. множення-ділення time-pulse multiplying-dividing unit
частотороздільний п. multiplexer
читальний п. reader, reading machine
швидкодіючий п. пам’яті quick-access storage, rapid-access storage, quick-access memory, rapid-access memory
широкосмуговий п. (напр., узгоджувач) wideband device
юстувальний п. || юстувач adjuster, positioner
розетка socket (connector), receptacle connector, female socket, female connector, convenience receptacle; convenience амр; (гніздо) jack, receptacle, outlet; (електрична) (appliance) receptacle, convenience receptacle; (штепсельна) socket, female; (мережі електроживлення) utility outlet connector; receptable інф
багатомісна р. multiple socket-outlet
вихідна р. output receptacle
ємнісна р. capacitive socket
кабельна р. cable receptacle
коаксіальна р. coaxial socket ав
мережна р. mains socket, power outlet, socket outlet, convenience outlet
модульна р. modular jack
настінна р. (електрична) wall (mount) receptacle, wall outlet; wall socket звз
одинична р. individual power
побутова р. domestic socket, convenience outlet
полярна р. polarized receptacle
постійна р. permanent receptacle
приладова р. set socket
приладова штепсельна р. apparatus plug socket; стандартна телекомунікаційна р. standard telecommunication outlet || STO
уземлена р. grounding-type plug елт; (комп’ютера) ground outlet, grounded outlet; (настінна) grounding-type wall receptacle
штепсельна р. outlet, power point, (convenience) receptacle, socket
тип,~у type; (модель) model; (зразок) pattern; (сорт) species; (різновид) mode
активний т. коливань active mode, active oscillation type
вироджений т. коливань degenerate mode фіз
власний т. коливань eigen-mode фіз
власний т. хвилі eigen-wave
домінувальний т. коливань dominant mode
закритий т. даних private data type, encapsulated data type
зв’язаний т. коливань coupled mode
одинарний т. коливань single mode
основний т. даних base datatype
основний т. (коливань) fundamental mode фіз
параметризований т. parametrized type
піддіапазонний т. subrange type
прихований т. даних concealed data type
стрижневий т. трансформатора core-type transformer
абстрактний т. даних abstract data type
т. блока block type
т. взаємодії interaction mode, mode of interact
т. виводів (електронного приладу) termination style
т. вимірювального приладу pattern of measuring instrument
т. випромінення emission type
т. вирівнювання align type ком
т. відмови type of failure
т. даних data type
т. дефекту defect type
т. дисковода drive type
т. дисплея display type
т. елемента type of element
т. запису record type
т. засобу вимірювань (measurement) instrumentation type
т. збудження excitation mode
т. з’єднувача connector type
т. змінної variable type
т. знака character type
т. кодування зображення picture coding type
т. коливань (oscillation) mode; (механічних) vibration mode
т. команди instruction type інф
т. комбінації сегментів (у сегментному індикаторі) combine type
т. конструкції basis of design
т. кристалічної структури type of crystal structure
т. макроблока macroblock type тлб
т. напруги живлення voltage level type
т. обслуговування (пакетів IP) type of service || ToS звз
т. пам’яті memory system
т. пересилання transmission type
т. перетворення transformation kind
т. питомої електропровідності conductivity type
т. поділу (ядра) fission mode
т. поля field type
т. пошкодження type of damage
т. провідності conduction type, polarity of conductivity
т. радіопередачі radio transmission type
т. радіохвиль propagation mode
т. регулювання type of control
т. резервування backup type
т. розгортки scanning mode
т. розпаду decay mode, mode of disintegration
т. розподілу distribution type
т. руху поля field motion type тлб
т. символу character type
т. симетрії symmetry type
т. тригера trigger type
т. файлу file type
т. хвилі wave mode
типоконструкція style
т. з’єднувача connector style
типономінал,~у part type, standard rating
т. з’єднувача connector variant
трійник,~а tee, tee junction || T-junction, tee-connector, T-connection, T-branch, twin elbow; tap звз
подвійний т. E-H tee, magic tee || magic T
подвійний хвилевідний т. hybrid tee || hybrid T, magic tee || magic T, hybrid junction
перехідний т. reduced tee
хвилевідний т. tee bend || T-bend; wye junction, Y-junction звз
УКХ-з’єднувач,~а USB-connector звз
фланець,~нця flange; collar елн, ком
дросельний ф. choked flange; (хвилеводу) choke flange
замковий ф. (для з’єднання хвилеводів) claw flange
кільцеподібний ф. (ЕПТ) annular flange; ring flange роб
ф. з’єднувача connector flange
ф. опромінювача (антени) feed flange
ф. хвилеводу waveguide flange звз
цокольний ф. header flange
частина part, proportion, share; (частка) fraction, portion; (набору) piece; (рівняння) member; (секція, модуль) section, element, unit
адресна ч. address part
адресна ч. команди address part of command, address part of instruction
активна ч. відеосигналу active video
активна ч. зображення active picture тлб
активна ч. рядка active line
вилкова ч. електричного з’єднувача plug connector
відповідна ч. з’єднувача mating (part of) connector
відтворювальна ч. viewing section
дійсна ч. (комплексного числа) real part (of complex number) мат
дробова ч. (числа) fractional part (of number) мат
задня ч. || задня площина (імпульсу гасіння) back porch
запасна ч. spare part, replacement part, spare
ліва ч. рівняння left(-hand) side of an equation, left(-hand) member of an equation, first member of an equation
лобова ч. котушки end winding; winding overhang елт
лобова ч. обмотки coil end елт
механічна ч. mechanical part
механічна ч. програвача mechanical part of turntable
модифікована ч. команди indexing part of instruction
невзаємозамінна допоміжна ч. non-interchangeable accessory
незахищена струмопровідна ч. exposed conductive part
операційна ч. operational part
основна ч. програми program core, principal part of program
па́зова ч. котушки embedded coil side
плоска ч. імпульсу horizontal part of pulse, pulse flat-top
права ч. рівняння right(-hand) side of an equation, right(-hand) member of an equation, second member of an equation
робоча ч. калібру gauging member of gauge
робоча ч. шкали effective range of scale
розеткова ч. з’єднувача || розетковий з’єднувач || гніздовий з’єднувач socket connector
рухо́ма ч. (напр., вимірювального приладу) moving element, moving part; movement
складова ч. || складова || складник component (part), constituent (part)
струмопереносна ч. live part, conductive part
струмопровідна ч. conductive part
увідна ч. (програми) prologue інф
уявна ч. комплексного числа imaginary part of complex number
функційна ч. functional part
цифрова ч. числа || мантиса mantissa
ціла ч. числа integral part of number
ч. даних chunk
ч. зображення subimage
ч. конструкції construction part
ч. кристала subchip
ч. масиву subarray
ч. програми program section, program segment
ч. рівняння side of equation, member of equation
ч. системи subsystem
ч. схеми subcircuit
ч. формули винаходу clause, part of claim
ч. числа syllable
штепсель,~ля plug (connector), male connector, socket
багатополюсний ш. multiple(-contact) plug, multiple-pin plug
багатопровідний ш. multicircuit plug
виклични́й ш. calling plug, ringing plug, signalling plug тлф
двополюсний ш. double-contact plug, two-pin plug
зарядний ш. (акумуляторної батареї) charging plug
однополюсний ш. one-pole plug, single-pin plug
опитувальний ш. answering plug, inquiry plug тлф
перемикний ш. change-over plug
циліндричний ш. cannon plug
штир,~я pin (connector); (контактний) plug; (напр., антени) spike; (штирок) prong; (штифт) dowel, stud; (шпилька, палець) peg; (вісь) pivot; (у хвилеводі) post; (електроз’єднувача) tip, pin jack; (хвилевідний) pillar, probe звз; male connector, finger звз
базовий ш. locating dowel, locating knob, cylindrical locator, dowel pin, locating plug мех
налаштувальний ш. (у хвилеводі) tuning post, tuning plug
полюсний ш. (акумуляторної батареї) battery terminal
прові́дний ш. conductor finger
хвилевідний ш. waveguide post
штепсельний ш. pin
ш. зв’язку (у хвилеводі) coupling post, coupling probe
ш. з’єднувача conductor finger
ш. контакту male contact, pin contact, contact stud; (дієвого) live stud
ш. контрольного виводу control pin
ш. хвилеводу waveguide post
ш. цоколя (лампи) base pin
ш. штепсельної вилки plug pin елт

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко) Вгору

коне́ктор, -ра = connector
текстуа́льний = textual
• т-на грама́тика = textual grammar
• т. коне́ктор = textual connector
• т-ні зв’язки́ = textual links