Знайдено 91 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «conical» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

conical [ˈkɒnɪk(ɘ)l] а конічний, конусний, конусоподібний;
  a ~ roller конічний роликовий підшипник.
coniform [ˈkɒnɪfɔ:m] а = conical.
section [ˈsekʃ(ɘ)n] n

  a conical ~ конічний розріз;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

драконівськ||ий перен. Draconian, Dra-conic(al);
~і закони Draconian laws, harsh laws.
конусоподібний conical, conoid; cone-shaped.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

conical = ['kɒnɪkl] ко́нусний; коні́чний
coordinate = [kəʊ'ɔ:dɪnət] координа́та || координа́тний || [kəʊ'ɔ:dɪneɪt] координува́ти/скоординува́ти; узго́джувати/узго́дити, узгі́днювати/узгі́днити

• conical ~s
= коні́чні координа́ти

• sphero-conical ~s
= сфероконі́чні координа́ти
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)

• conical ~
= коні́чна фу́нкція
mapping = ['mæpɪŋ] 1. відобража́ння/відобра́ження (into - в; onto - на); перетво́рювання/перетво́рення 2. склада́ння/скла́дення ка́рти чи схе́ми

• conical ~
= коні́чне відобра́ження
nappe = [næp] порожни́на
• ~ of a conical surface
= порожни́на коні́чної пове́рхні
neighbo(u)rhood = ['neɪbəhʊd] о́кіл; ото́чення; сусі́дство // in the ~ of прибли́зно, бі́ля, в о́колі; бли́зько

• conical ~
= коні́чний о́кіл
pendulum = ['pɛndjʊləm] ма́ятник, хиту́н

• conical ~
= коні́чний (ко́нусний) ма́ятник
point = [pɔɪnt] 1. то́чка 2. кра́пка 3. мі́сце, пози́ція; пункт 4. моме́нт 5. ета́п 6. пита́ння (порядку денного) 7. очко́ 8. пункт (1/72 дю́йма) // at a ~ в то́чці, в о́колі то́чки; at this ~ у цій то́чці; тут, у цьо́му мі́сці; в цей моме́нт; in ~ розгля́дуваний; the ~ is річ у тім, що; to the ~ по су́ті; the ~ at issue предме́т обгово́рення

• conical ~
= коні́чна то́чка
solid = ['sɒlɪd] 1. геом. (просторо́ве) ті́ло 2. топ. запо́внений про́стір 3. (тверде́) ті́ло 4. просторо́вий, триви́мірний // locally ~ лока́льно просторо́вий 5. суці́льний

• conical ~
= коні́чне (ко́нусне) ті́ло
spiral = ['spaɪrəl] спіра́ль || спіра́льний; ґвинтови́й

• conical ~
= коні́чна спіра́ль
surface = ['sɜ:fɪs] пове́рхня || поверхне́вий

• conical ~
= коні́чна пове́рхня

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

conical коні́чний, конусоподі́бний
['kɒnɪkl, 'kɑːn-]
sphero-conical сфероко́нусний, сфероконі́чний
[ˌsfɪərəʊ'kɒnɪkl, ˌsfɪroʊ'kɑːn-]
antenna (мн. antennae) 1. анте́на || анте́новий 2. дотика́льце

conical ~ = коні́чна анте́на
configuration 1. конфігура́ція || конфігураці́йний 2. структу́ра; (просторо́ве) розташо́вання 3. геоме́трія, фо́рма; о́брис 4. констру́кція

conical ~ = ко́нусна [коні́чна] конфігура́ція
coordinate 1. координа́та || координа́тний ■ to introduce ~s вво́дити//вве́сти координа́ти 2. згі́дний, узгі́днений, узго́джений (with – з) 3. узгі́днювати//узгі́днити, узго́джувати//узго́дити (with – з) 4. координува́ти//скоординува́ти; приво́дити//приве́сти у відпові́дність

conical ~s = коні́чні [ко́нусні] координа́ти
flask 1. ко́лба, флако́н || ко́лбовий, флако́нний 2. пля́шка || пля́шковий 3. бало́н (на стиснені гази)

conical ~ = ко́нусна ко́лба
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися

conical ~ = коні́чна течія́
helimagnet гелікомагне́тик || гелікомагне́тиковий

conical ~ = коні́чний гелікомагне́тик
helix (мн. helices, helixes) 1. спіра́ль, спіра́ля || спіра́льний 2. ґвинтова́ [спіра́льна] лі́нія 3. солено́їд || солено́їдний

conical ~ = ко́нусна [коні́чна] спіра́ль [ґвинтова́ лі́нія]
indenter інде́нтор, інде́нторний наконе́чник || інде́нторний

conical ~ = коні́чний інде́нтор
nappe 1. (матем.) порожни́на || порожни́нний 2. шар рідини́, що перелива́ється че́рез край

~ of a conical surface = порожни́на коні́чної пове́рхні
nozzle 1. сопло́ || соплови́й 2. но́сик, ши́йка (посудини) 3. на́садок, розпо́рскувач

conical ~ = ко́нусний на́садок; ко́нусне сопло́
pendulum 1. ма́ятник, хиту́н || ма́ятниковий, хитуно́вий ■ to time a ~ мі́ряти пері́од колива́нь ма́ятника 2. висо́к || виско́вий

conical ~ = коні́чний [ко́нусний] ма́ятник
point 1. то́чка || точко́вий ■ about [around] a ~ на́вко́ло [в о́колі] то́чки; відно́сно то́чки; at (a/the) ~ у то́чці; at ~ a в то́чці a; to go [pass] through a ~ прохо́дити че́рез то́чку; to go [pass] through the same ~ прохо́дити че́рез ту са́му то́чку 2. мі́сце 3. пункт 4. ві́стря; (го́стрий) кі́нчик 5. верши́на 6. ву́зол 7. кра́пка [ко́ма] (у записі числа) 8. по́значка 9. по́ділка (шкали) 10. моме́нт (часу) 11. то́чка (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) 12. пункт (типографська одиниця довжини, 1/72 дюйма) 13. суть (проблеми тощо) ■ beside the ~, off the ~ не по су́ті, не до ді́ла; in ~ of fact наспра́вді, факти́чно; the ~ at issue предме́т обгово́рення; the main ~ of the matter суть спра́ви; to the ~ до ді́ла, доре́чно 14. аспе́кт ■ ~ under consideration дослі́джувана пробле́ма, дослі́джуваний аспе́кт 15. особли́вість 16. вка́зувати//вказа́ти (at – на; to – у напрямі до) ■ to ~ out зазнача́ти//зазна́чити; to ~ out a mistake вказа́ти на по́милку 17. наво́дити//наве́сти (прилад) 18. гостри́ти//ви́гострити/‌нагостри́ти

conical ~ = коні́чна то́чка
refraction зало́млювання//зало́млення, рефра́кція || зало́млювальний; зало́мний; рефракці́йний

conical ~ = ко́нусна [коні́чна] рефра́кція

external conical ~ = зо́внішня ко́нусна рефра́кція

internal conical ~ = вну́трішня ко́нусна рефра́кція
surface пове́рхня (of the nth order – порядку n) || поверхне́вий ■ at the ~ бі́ля [поблизу́] пове́рхні; on the ~ на пове́рхні

conical ~ = коні́чна пове́рхня
ungula (мн. ungulae) (матем.) ви́тинок, ві́дти́нок, стя́та [ви́тнена, відтя́та] части́на

conical ~ = ви́тинок [ві́дти́нок] ко́нуса
wave 1. хви́ля || хвильови́й || колиха́тися, хвилюва́тися 2. ти́льда, ву́жик, си́мвол ~

conical ~ = коні́чна хви́ля
waveguide хвилеві́д || хвилеві́дний

conical ~ = коні́чний хвилеві́д
wedge 1. клин || кли́новий || закли́нювати//закли́нити, заплі́шувати//заплі́шити, закріпля́ти//закріпи́ти кли́ном; підкли́нювати//підкли́нити, підва́жувати//підва́жити (клином) ■ to ~ in вкли́нювати(ся)//вкли́ни́ти(ся), забива́ти//заби́ти кли́н(а); to drive [force] (in) a ~ устромля́ти//устроми́ти [забива́ти//заби́ти] кли́н(а) 2. (матем.) буке́т

conical ~ = ко́нусний [коні́чний] клин

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

анте́на (амер.) antenna; (брит.) aerial

коні́чна ~ cone [conical] antenna
верши́н|а 1. (верхня точка) top; summit 2. (гостра) peak, tip, point 3. (матем.) vertex 4. (геометричної фігури) vertex, apex 5. (гори) top, cap 6. (кульмінаційна точка) pinnacle

~ коні́чної пове́рхні = vertex of a conical surface
ви́тинок (-нка) 1. (матем.) ungula (частина обертового тіла, обмежена двома площинами) 2. див. се́ктор
~ ко́нуса = conical ungula, ungula of а cone
ві́дти́н|ок (-нка) 1. (матем.) segment ▪ —ками segmentwise; piecewise; відклада́ти —ки to mark off segments; поді́лений на —ки segmented, segmentary 2. (прямої, координатної осі) intercept 3. (відтята частина просторового тіла) ungula 4. (фраґмент) fragment

~ ко́нуса = conical ungula, ungula of a cone
гелікомагне́тик (-у) helimagnet
коні́чний ~ = conical helimagnet
інде́нтор (-а) indenter [indentor]

коні́чний ~ = conical indenter; (алмазний) brale
клин (-а) 1. wedge ▪ заби́ти [устроми́ти](а) to wedge in, to drive in [force in] a wedge, to drive a wedge into smth; ви́бити [усу́нути](а) to remove a wedge, to unwedge; закрі́плений —ом wedged 2. (опорна призма тощо) glut 3. (стопор тощо) chock 4. (устромний) shim

ко́нусний ~ = conical wedge, conocuneus
ко́лба 1. (посудина) flask, retort; bottle 2. (лампи) bulb

ко́нусна ~ = conical [Erlenmeyer] flask
коні́чний 1. conic(al), cone-shaped, coniform 2. (загострений) tapered, tapering; conoidal
ко́нус (-а) 1. (геометричне тіло) cone 2. (загострений кінець) tapered part ▪ схо́дити на ~ to taper; зве́сти до —а [на ~] to taper (off); що схо́дить на ~ coned, taper(ed)

стя́тий ~ = truncated cone, frustum (of a cone); (круговий/скісний) frustum of a circular/oblique cone; (відтинок) conical ungula
конусоподі́бний 1. conic(al), cone-shaped, coniform 2. (загострений) taper(ed), tapering; conoidal 3. (шишкуватий) strobilaceous
конфігура́ц|ія 1. (структура, будова) configuration ▪ вво́дити щось до —ії to configure smth in; виво́дити [вилуча́ти] щось із —ії to configure smth off/out 2. (геометрія) geometry ▪ зі складно́ю —ією (про систему) complex-geometry; (про предмет) complex-shaped 3. (компоновання) configuration, arrangement 4. (мережі, системи) environment 5. (планет, астр.) aspect 6. (картина) pattern

ко́нусна ~ = conical configuration
координа́т|а coordinate див. тж система координатвво́дити —и to introduce coordinates; задава́ти —и to specify coordinates; перетво́рювати —и to convert [transform] coordinates

коні́чні —и = conical coordinates

ко́нусні —и = conical coordinates
лі́н|ія 1. line ▪ (лежати) на (прямій) —ії (to lie) in a (straight) line; прово́дити —ію че́рез то́чку to put [draw] a line through a point; —ії уздовж —ії along a line; (по)ста́вити уздо́вж —ії to align 2. (крива) curve див. тж кривананосити —ію (на графіку) to plot a curve (за точками – point by point) 3. (скісна, похила) bevel 3. (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма чи 2.117 мм; 1/10 дюйма чи 2.54 мм) line

ґвинтова́ ~ = helix, helical curve/line; (конусна) conical helix; (циліндрова) cylindrical helix

ко́нусна ґвинтова́ ~ = conical helix, conic spiral
ма́ятник (-а) pendulum ▪ мі́ряти пері́од колива́нь —а to time a pendulum

коні́чний [ко́нусний] ~ = conical pendulum
на́садок (-дка) 1. (насаджена деталь) attachment 2. (наконечник) tip, head; mouthpiece, nosepiece; (сопло) nozzle 3. (подовжувач) extension (piece)

ко́нусний ~ = conical tip; cone [conical] nozzle
неко́нусний unconical, not conical
пове́рх|ня 1. surface ▪ бі́ля [поблизу́] —ні at the surface; на —ні on the surface; по́за —нею off the surface 2. (зовнішня) face 3. (скісна, похила) bevel 4. (числове значення площі) area 5. (енергетична, масова) shell 6. (водяна, у природному резервуарі) table

ко́нусна ~ = cone, conical surface
порожни́на 1. (ділянка середовища без речовини) hollow; void; cavity; pocket 2. (порожнє місце) empty [void] space 3. (внутрішність поверхні) nappe 4. (западина) cavern

~ коні́чної пове́рхні = nappe of a conical surface
рефра́кція refraction див. тж заломлювання

вну́трішня ко́нусна ~ = internal conical refraction

зо́внішня ко́нусна ~ = external conical refraction

ко́нусна ~ = conical refraction
розго́ртка 1. sweep, scan 2. (видрукувана) scanogram 3. (кривої) unwinding (of a curve) 4. (евольвента) evolvent 5. (інволюта) involute 6. (поверхні тіла) development

коні́чна ~ = conical scan
сканува́ння//засканува́ння/‌просканува́ння 1. scan(ning) 2. (одноразове) scan

коні́чне ~ = conical scanning
сопло́ 1. nozzle 2. (форсунка, розпорскувач) jet 3. (носик) snout 4. (виходовий отвір) muzzle

ко́нусне [коні́чне] ~ = cone [conical] nozzle
спіра́ль (-лі) 1. (матем.) (двовимірна) spiral (line) 2. (матем.) (просторова) helix див. тж ґвинтова лінія 3. (техн.) coil див. тж коток

ко́нусна ~ = conical helix
сфероко́нусний sphero-conical
теч|ія́ flow, stream, current див. тж потікза —іє́ю with the stream, downstream; про́ти —ії́ against the stream, upstream

коні́чна ~ = cone [conical] flow
то́ч|ка 1. (матем.) point ▪ в —ці a at point a; в ко́жній —ці, за —ками (точково) pointwise; на́вко́ло [в о́колі] —ки about/around a point; прохо́дити че́рез —ку to pass [go] through a point; що не ма́ють спі́льної —ки (про прямі) nonconcurrent; нане́сти —ку (на графіку) to plot a point; наносити —ки́ (одну за одною) to plot (a curve) point by point 2. (місце) place 3. (позасистемна одиниця довжини, 0.01 дюйма) point 4. (крапка) dot 5. (цятка) spot, speck

коні́чна ~ = (астр.) conical point
хвилеві́д (-во́ду) 1. waveguide 2. (гф) duct

коні́чний ~ = conical waveguide
хви́|ля 1. wave 2. (прибій, рух води тощо) wash

коні́чна ~ = conical wave

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

коні́чний (-на, -не) conical.
стіже́чок (-чка) m Dim.: стіг, small stack; Geom. cone;
  стіжкови́тий, стіжкува́тий (-та, -те)*, стіжкови́й (-ва́, -ве́) of a stack; coneshaped, conical;
  стіжо́к (-жка́) m = стіже́чок.
то́пка (-ки) f heating; fuelling; melting, fusion, liquefaction:
  то́пка со́ли [со́лі], conical form of salt.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

conical стіжкуватий, конусний

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

антена antenna, aerial; antennae мн

конічна а. cone antenna, conical antenna

конусна а. conical antenna
випромінювач,~а emitter, radiant, radiator, radiating element

конічний рупорний в. conical horn radiator
директриса directrix мат
д. конічного перерізу conical cut directrix
конічний conic(al), cone-shaped
конічність conicity, conical shape
конусний conic(al), cone-shaped, bevel
котушка coil; (напр., з плівкою) bobbin, reel, spool

к. з подвійним конусом double-conical bobbin
огляд,~у (re)view, survey, look; (обстеження) inspection, examination; (перевірка) check(up); (перегляд) scan

конічний о. conical scan
оглядання (re)viewing, surveying, looking; (обстежування) inspection, examination; (перевіряння) checking; (переглядання) scanning

конічне о. conical scanning
пелю́стка || пелюсто́к,~тка́ (напр., діафрагми) blade; (ДНА) (antenna) lobe, directional lobe, radiation lobe; petal заг

воронкоподібна п. ДНА conical-shell beam
переріз,~у (cross-)section, cut(-set); (профіль) profile

конічний п. conic; (діаграми спрямованості антени) conical cut, conic section
поле field; (сторінки) margin; (тло) background

п. антени під час конічного сканування antenna field at conical scanning
пучок, пучка (променів) beam; (зв’я́зка) bundle

конічний п. cone-shaped beam, conical beam
радіолокатор,~а || радар,~а прф || радіолокаційна станція || РЛС radar (station), radar set, radiolocation set, radio(-)locator

р. з конічним скануванням conical-scanning radar
розгортання sweeping, scanning; (розкривання) spreading
конічне р. діаграми спрямованості (антени) conical beam scanning
розсіювач,~а scatterer; (напр., звуку) diffuser; (розкидувач) spreader

конічний пропіленовий р. звуку conical propylene diffuser звз
рупор,~а (напр., голосника) horn, trumpet, flare; (для підсилення звуку) megaphone

конічний р. conical horn
сектор,~а sector; (ділянка) segment; (напр., кругової діаграми) slice

конічний магнетний с. conical magnetic sector
січення cut(set), (cross-)section

конічне с. conic (section); (діаграми спрямованості антени) conical cut
сканування scan(ning)

конічне с. conical scanning, circular scanning
стрижень,~жня rod, bar; (осердя) core; (штифт) pin; (колонка) column

конічний с. conical bar, conical rod
хвилевід,~воду waveguide; duct, pipe, guide елн, звз, фіз; transmission line cable, wave conductor звз; (діелектричний) wire

конічний х. conical waveguide