Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «configure» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

configure = налагоджувати {?}, налаштовувати {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

configure = [kən'fɪgə] конфігурува́ти/сконфігурува́ти; компонува́ти/скомпонува́ти; налаго́джувати/налаго́дити

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

configure 1. конфігурува́ти//сконфігурува́ти, будува́ти//побудува́ти конфігура́цію 2. розташо́вувати//розташува́ти (у просторі)
[kən'fɪgə, -gjər]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

будува́ти//збудува́ти/‌ви́будувати/‌побудува́ти 1. build; construct; erect 2. (складати) frame 3. (теоретично) construct 4. (криву, геометричну фігуру) plot, construct 5. (розробляти) develop 6. (формулювати) frame 7. (формувати) form ▪ ~ гра́фік(а) to plot (функції – a function; залежности y від x, y як функції x – y against x, y versus x, y as a function of x); ~ із використа́нням (лише́) ци́ркуля to construct by/with a compass alone; ~ із використа́нням ци́ркуля та ліні́йки to construct by/with ruler and compass; ~ конфігура́цію to configure, to configurate; ~ криву́ to plot a curve; (за точками) to plot a curve point by point; ~ ортодопо́внення to orthocomplement; ~ структу́ру to structure, to structurize; ~ тео́рію to construct [develop, work out] a theory; ~ шкалу́ to generate [construct] a scale
вилуча́ти//ви́лучити 1. (усувати) remove 2. (невідомі) eliminate 3. (виокремлювати) abstract (from) 4. (невизначальні реакції, фх) discriminate 5. (відокремлювати від цілого) separate 6. (складники) dismember 7. (виштовхувати) expel 8. (виключати) except; exclude 9. (нищити) kill 10. (скасовувати) withdraw 11. (відраховувати) subduct 12. (розташовувати у сховищах) dispose 13. (у запису) omit; (індекса, позначку тощо) suppress ▪ ~ з конфігура́ції to configure smth off/out; ~ части́ни те́ксту (комп.) to delete, to erase fragments of the text
конфігура́ц|ія 1. (структура, будова) configuration ▪ вво́дити щось до —ії to configure smth in; виво́дити [вилуча́ти] щось із —ії to configure smth off/out 2. (геометрія) geometry ▪ зі складно́ю —ією (про систему) complex-geometry; (про предмет) complex-shaped 3. (компоновання) configuration, arrangement 4. (мережі, системи) environment 5. (планет, астр.) aspect 6. (картина) pattern
конфігурува́ти//сконфігурува́ти configure
розташо́вувати//розташува́ти 1. place, position; locate; situate; arrange 2. (будувати конфігурацію) configure 3. (компонувати) set (out, down) 4. (надавати місце) allocate; (за певною системою) collocate 5. (на певній відстані одне від одного) space 6. (у конкретному місці) station (біля – at) 7. (вибирати місце) site 8. (на схемі, макеті тощо) lay out 9. (у сховищі, на складі тощо) dispose ▪ ~ в абетко́вому поря́дку to alphabetize; ~ в лі́нію to align, to line-up; ~ в ша́ховому поря́дку to checker(board), to stagger; ~ зигза́гами/у́сту́пами/схі́дцями to stagger, to echelon; ~ з одна́ко́вими інтерва́лами to space at equal distances; ~ з проміжками два метри to space two meters apart; непра́вильно ~ (неправильно впорядкувати) to misarrange; (в неправильному місці) to misplace; ~ парале́льно to align (до – with); ~ по́руч to juxtapose; ~ у випадко́вому поря́дку to randomize

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

configure обрисовувати, надавати форми