Знайдено 24 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «compressible» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

стисливий compressible, condensable.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

compressible = [kəm'prɛsəbl] стисни́й
fluid = ['flu:ɪd] плин (речовина з властивостями рідини та газу)
• compressible ~
= стисни́й (сти́сливий) плин

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

compressible стисни́й
[kəm'prεsəbl]
body 1. ті́ло || тілови́й 2. основна́ ма́са, основна́ части́на 3. маси́в 4. сто́вбур; ту́луб || сто́вбурний, ту́лубний 5. ко́рпус; ку́зов (автомобіля) || ко́рпусний; ку́зовний 6. стани́на || стани́нний 7. підкла́динка || підкла́динко́вий 8. консисте́нція || консистенці́йний 9. сухи́й за́лишок

compressible ~ = стисне́ ті́ло
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися

compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
fluid 1. плин (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ), пли́нне середо́вище 2. (що стосується плину) пли́новий 3. (що тече) пли́нний, теку́чий, течки́й

compressible ~ = стисни́й плин
jet 1. струми́на; стру́мінь || струми́нний; струмене́вий || би́ти струми́ною [стру́менем] 2. сопло́, форсу́нка; при́скавка, розпо́рскувач, пульвериза́тор 3. реакти́вний двигу́н 4. (про двигун) реакти́вний

compressible ~ = струми́на стисно́го пли́ну
liquid рідина́ || ріди́нний

compressible ~ = стисна́ рідина́
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник ■ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний

compressible ~ = стисне́ середо́вище
principle 1. при́нцип; зако́н 2. (мн.) заса́ди, осно́ви 3. поло́ження, те́за

compressible-flow ~ (фіз. плинів) при́нцип сти́сности пото́ку
vortex (мн. vortices) 1. ви́хор || вихоро́вий 2. фо́кус (диференційного рівняння)

compressible ~ = ви́хор у стисно́му середо́вищі

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́хор (-у) 1. vortex; eddy 2. (вектора) curl 3. (вир) whirl, swirl 4. (вітер) whirlwind

~ у стисно́му середо́вищі = compressible vortex
плин 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ) fluid ▪ перетво́рюватися на ~ (сплинюватися) to fluidize 2. (течія) flow 3. (часу, подій) course

стисни́й ~ = compressible fluid
по|ті́к (-то́ку) 1. (вектора; проміння; кількісна характеристика) flux ▪ усере́днений за —то́ком flux-average(d) 2. (плину) flow, stream, current; streamflow див. тж течія 3. (густина потоку частинок, яф) flux (density) 4. (злива; стрімкий) torrent 5. (бурхливий; велика кількість несподівано вихлюпнутої речовини) gush 6. (астр.) shower, stream

~ пли́ну = fluid flow [stream]; (стисного) compressible flow; (нестисного) incompressible flow

~ стисно́го пли́ну = compressible (fluid) flow
при́нцип (-у) 1. principle 2. (положення, теза) tenet 3. (ідея, концепція) idea, conceptual system ▪ в —і conceptually, in idea, theoretically, basically 4. (засади, мн.) fundamentals, grounds

~ сти́сности пото́ку = compressible-flow principle
рідин|а́ 1. liquid ▪ перетво́рюватися на —у́ to liquefy, to liquate 2. (розчин, суміш) liquor 3. (середовище з властивостями рідини, газу тощо) fluid див. тж плин

стисна́ ~ = compressible liquid
середо́вище 1. medium 2. (довкілля) environment 3. (газове) atmosphere див. тж атмосфера 4. (оточення) surroundings; (найближче) neighborhood

стисне́ ~ = compressible medium; (плинне) compressible fluid
стисни́й 1. compressible 2. (ущільненний) compactible 4. (конденсовний) condensable 4. (стяжний) contractible, contractive 5. (колапсовний) collapsible 6. (вичавний) squeezable
струми́н|а 1. (плину) jet 2. (потік) stream, current 3. (що б’є, зокрема вгору) spurt 4. (цівка) squirt

~ стисно́го пли́ну = compressible jet
теч|ія́ flow, stream, current див. тж потікза —іє́ю with the stream, downstream; про́ти —ії́ against the stream, upstream

~ стисно́го пли́ну = compressible(-fluid) flow
ті́ло 1. body 2. (просторове) solid 3. (матем.) field 4. (інструмента) shaft, shank

стисне́ ~ = compressible body

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

compressible стисливий, згусливий, сплескливий

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

середовище medium; (довкілля) environment; (оточення) surroundings

стисливе с. compressible medium