Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «chemistry» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

chemistry хе́мія
['kεmɪstri]
• ~ of metals = металохе́мія
• analytical ~ = аналіти́чна хе́мія
• applied ~ = застосо́вна хе́мія
• atmospheric ~ = хе́мія атмосфе́ри
• coal ~ = вуглехе́мія
• colloid ~ = коло́їдна хе́мія, хе́мія коло́їдів
• combinatorial ~ = комбінато́рна хе́мія
• computational ~ = обчи́слювальна хе́мія
• coordination ~ = координаці́йна хе́мія, хе́мія координаці́йних сполу́к
• crystal ~ = кристалохе́мія
• defect ~ = хе́мія кристалі́чних дефе́ктів
• ecological ~ = екологі́чна хе́мія
• electroanalytical ~ = електроаналіти́чна хе́мія
• electroorganic ~ = електрохе́мія органі́чних сполу́к
• environmental ~ = хе́мія довкі́лля
• experimental ~ = експеримента́льна хе́мія
• general ~ = зага́льна хе́мія
• green ~ = зеле́на хе́мія
• fission ~ = я́дерна/ядро́ва хе́мія
• high-energy ~ = хе́мія висо́ких ене́ргій
• high-pressure ~ = хе́мія висо́ких ти́сків
• high-temperature ~ = хе́мія висо́ких температу́р
• hot atom ~ = хе́мія гаря́чих а́томів
• industrial ~ = промисло́ва хе́мія; техні́чна хе́мія; хемі́чна техноло́гія
• inorganic ~ = неоргані́чна хе́мія
• isotope ~ = хе́мія ізото́пів
• laser ~ = ла́зерна хе́мія
• macromolecular ~ = макромолекуля́рна хе́мія, хе́мія високомолекуля́рних [макромолекуля́рних] сполу́к
• meson ~ = мезо́нна хе́мія, мезохе́мія
• nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва хе́мія
• organic ~ = органі́чна хе́мія
• petroleum ~ = нафтохе́мія
• pharmaceutical ~ = фармакохе́мія, фармацевти́чна хе́мія
• physical ~ = фізи́чна хе́мія
• plant ~ = хе́мія росли́н, фітохе́мія
• plasma ~ = плазмохе́мія, хе́мія пла́зми
• polymer ~ = хе́мія поліме́рів
• pure ~ = чи́ста [фундамента́льна] хе́мія
• quantum ~ = ква́нтова хе́мія
• radiation ~ = радіяці́йна хе́мія
• reactor ~ = хе́мія реа́кторів
• recoil ~ = хе́мія гаря́чих а́томів
• semiconductor ~ = хе́мія напівпровідникі́в
• soil ~ = хе́мія ґрунті́в
• solid-state ~ = хе́мія твердо́го ті́ла
• surface ~ = хе́мія пове́рхонь
• water ~ = хе́мія води́
crystal-chemistry кристалохемі́чний
['krɪstlˌkεmɪstri]
physical-chemistry фізикохемі́чний
[ˌfɪzɪkl'kεmɪstri]
quantum-chemistry квантовохемі́чний
[ˌkwɒntəm'kεmɪstri, ˌkwɑːnt̬əm-]
radiation-chemistry радіохемі́чний
[ˌreɪdiˌeɪʃn'kεmɪstri]
simulation 1. моделюва́ння//змоделюва́ння || моделюва́льний 2. іміта́ція, імітува́ння//зімітува́ння || імітаці́йний 3. уподі́бнювання//уподі́бнення

quantum-chemistry ~ = квантовохемі́чне моделюва́ння
technology 1. техноло́гія 2. методоло́гія, мето́дика 3. те́хніка

plasma-chemistry ~ = плазмохемі́чна техноло́гія