Знайдено 25 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «channeling» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD Wiktionary.org 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

channeling 1. каналува́ння//сканалува́ння, формува́ння//сформува́ння кана́лу; утво́рювання//утво́рення кана́лів 2. кана́ловий ефе́кт
['tʃænlɪŋ]
• axial ~ = аксі́йне [осьове́] каналува́ння
• charged-particle ~ = каналува́ння заря́джених части́нок
• electron ~ = каналува́ння електро́нів
• ion ~ = каналува́ння йо́нів
• molecule ~ = каналува́ння моле́кул
• neutral particle ~ = каналува́ння нейтра́льних части́нок
• planar ~ = площи́нне каналува́ння
• proton ~ = каналува́ння прото́нів
• surface(‑layer) ~ = поверхне́ве каналува́ння
self-channeling самоканалува́ння//самосканалува́ння || самоканалува́льний
[ˌsεlf'tʃænlɪŋ]
• ~ of a light beam = самоканалува́ння світлово́го про́меня
angle кут (of α degrees – α ґрадусів) || кутови́й || ста́вити//поста́вити під куто́м ■ at an ~ to one another під куто́м одне́ до о́дного; at the ~ of α degrees під куто́м α ґра́дусів; to include an ~ α утво́рювати кут α (with – з); to turn by an ~ поверта́ти//поверну́ти на (певний) кут; to mark off ~s відклада́ти кути́
['æŋgl]
~ (included) between AB and = CD кут між AB і CD
~ of aberration = абераці́йний кут
~ of AB with = CD кут між AB і CD; кут, утво́рений AB і CD
~ of advance = кут ви́передження
~ of approach = ра́курс
~ of arrival = кут наліта́ння, кут надхо́дження
~ of descent = кут підійма́ння (літака тощо)
~ of attack = кут ата́ки
~ of beam = кут розхо́дження [ши́ршання] про́меня [стру́меня]
~ of bite = кут захо́плювання
~ of cant = кут на́хилу (до лінії горизонту)
~ of circumference = впи́саний кут
~ of climb = кут набира́ння висоти́
~ of contact = (фіз. плинів) конта́ктовий [крайови́й] кут
~ of contingence = кут до́тику (of two curves – двох кривих)
~ of convergence = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
~ of curvature = кут кривини́
~ of deflection = кут ві́дхилу
~ of departure = 1. кут ви́ходу (хвилі, променя) 2. кут виліта́ння (частинки) 3. кут висила́ння [емі́сії, променюва́ння, випромі́нювання]
~ of depression = 1. кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією) 2. (астр.) кут схи́лу [схи́лення] (світила)
~ of descent = кут зни́жування (літака тощо)
~ of deviation = кут ві́дхилу
~ of diffraction = кут дифра́кції
~ of dip = кут на́хилу; кут схи́лу
~ of displacement = кут змі́щення
~ of divergence = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] (струменя, потоку)
~ of elevation = 1. кут підне́сення [підняття́] 2. кутова́ висота́
~ of emergence = кут ви́ходу (променів)
~ of entry = кут вхо́дження (променів)
~ of external friction = кут зо́внішнього тертя́
~ of fall = кут па́дання [паді́ння] (тіла)
~ of friction = кут тертя́
~ of impact = кут уда́ру
~ of incidence = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі); (мех.) кут ата́ки
~ of inclination = кут на́хилу
~ of intersection = кут пере́тину
~ of lag = кут запі́знювання (за фазою)
~ of lead = кут випереджа́ння (за фазою)
~ of minimum deviation = (опт.) кут найме́ншого [мініма́льного] ві́дхилу (променя призмою)
~ of nip = кут обхо́плення
~ of radiation = кут променюва́ння [випромі́нювання]
~ of reflection = кут відби́вання [відбиття́]
~ of refraction = кут зало́млювання [зало́млення]
~ of repose = (мех.) кут тертя́; (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of rest = (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of shear = кут зсу́ву
~ of sight = кут візирува́ння
~ of slide = (мех.) кут ко́взу [ко́взання]
~ of taper = кут ко́нуса
~ of torsion = кут за́круту [закру́чування]
~ of total internal reflection = кут цілкови́того [по́вного] вну́трішнього відбива́ння
~ of twist = за́круту [закру́чування]
~ of view = кут по́ля ба́чення
~ of vision = кут ба́чення; (заст.) кут зо́ру
~ of wall friction = (техн.) кут зо́внішнього тертя́
~ of yaw = кут ни́кання
~ subtended at A = кут з верши́ною в A
~ subtended at the center = центра́льний кут
~ subtended by an arc = кут, стя́гуваний [стя́гнений] дуго́ю
~ subtended by a chord = кут, стя́гуваний [стя́гнений] хо́рдою
aberration ~ = абераці́йний кут
acute ~ = го́стрий кут
adjacent ~s = приле́глі кути́
alternate ~s = протиле́жні кути́
alternate-exterior ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
alternate-interior ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
aperture ~ = аперту́рний кут, кутова́ аперту́ра
apex ~ = кут при верши́ні, верши́нний кут
apical ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
ascending vertical ~ = кут підне́сення [підняття́]
aspect ~ 1. кут о́гляду 2. ра́курс
axial ~ = (кф) кут між опти́чними о́сями
azimuth(al) ~ = а́зимут, а́зимутний кут
base ~ = кут при осно́ві
beam ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] про́меня [стру́меня]
beam-crossing ~ = кут пере́тину стру́менів (частинок)
beam-divergence ~ = див. beam ~
bearing ~ = пе́ленг
bending ~ = кут зги́ну
bevel ~ = кут ско́су
blaze ~ = кут бли́ску (дифракційної ґратниці)
bond ~ = вале́нтний кут, кут (хемічного) зв’язку́
Bragg ~ = Бре́ґів кут
Brewster ~ = Брю́стерів кут, кут по́вної поляриза́ції
burble ~ = (фіз. плинів) кут [то́чка] зри́ву пото́ку
Cabibbo ~ = кут Кабі́бо
camera ~ = кут по́ля ба́чення об’єкти́ва
center-of-mass [cms] ~ = кут у систе́мі це́нтра мас
central ~ = центра́льний кут
channeling ~ = кут каналува́ння
circumscribed ~ = опи́саний кут
complementary ~ = доповня́льний кут (до 90°)
concave ~ = уві́гнутий кут
conjugate ~ = доповня́льний кут (до 360°)
constant ~ = ста́лий кут
contact ~ = конта́ктовий [крайови́й] кут; кут до́тику; кут змо́чування
contiguous ~s = приле́глі кути́
convergence ~ = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
convex ~ = опу́клий кут
corresponding ~s = відпові́дні кути́
coterminal ~s = кути́, що різня́ться на 360°
crack-tip opening ~ = кут розкриття́ трі́щини
critical ~ = 1. (опт., акуст.) грани́чний кут 2. (техн.) крити́чний кут
critical ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
current-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі стру́му
deflection ~ = кут ві́дхилу (від напряму руху)
depression ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
descending vertical ~ = кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
deviation ~ = кут ві́дхилу (від середнього чи заданого значення; приладової стрілки; променя приладом тощо)
dielectric loss ~ = кут діелектри́чних утра́т, кут утра́т у діеле́ктрику
dielectric phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] в діеле́ктрику
dihedral ~ = двогра́нний [двості́нний] кут
dip ~ = кут на́хилу
directed ~ = зорієнто́ваний [спрямо́ваний] кут
direction ~ = напрямо́вий [спрямо́вувальний, дирекці́йний] кут
displacement ~ = кут змі́щення
divergence ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння] (струменя, потоку)
double ~ = подві́йний кут
drift ~ = кут дре́йфу
eccentric ~ = ексцентри́чна анома́лія (кут між радіусом-вектором та великою віссю еліпса)
edge ~ = (площи́нний) кут при верши́ні (багатогранника)
electrical ~ = (ел.) фа́за колива́нь
elevation ~ = кут підне́сення [підняття́]
emission ~ = кут висила́ння [емі́сії], кут променюва́ння [випромі́нювання]
entrance ~ = входо́вий кут
escape ~ = кут виліта́ння (частинки)
Euler(ian) ~s = О́йлерові кути́
explementary ~ = доповня́льний кут (до 360°)
exterior ~ = зо́внішній кут (багатокутника)
exterior alternate ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
exterior-interior ~s = відпові́дні кути́
exterior opposite ~s = зо́внішні однобі́чні кути́
external ~ = зо́внішній кут (визначений дугою стягуваного кута)
extinction ~ = (опт.) кут згаса́ння [ексти́нкції]
face ~ = (матем.) кут між сусі́дніми гра́нями (багатогранника)
field-of-vision ~ = кут по́ля ба́чення
flat ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
full ~ = по́вний кут (360°)
glancing ~ = кут ко́взу [ко́взання] (променя світла чи струменя частинок)
grazing ~ = мали́й кут ко́взу [ко́взання]
helix ~ = кут ґвинто́вої лі́нії; кут спіра́лі
hour ~ = (астр.) годи́нний кут
incidence ~ = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі)
inscribed ~ = впи́саний кут
interfacial ~ = 1. двогра́нний [двості́нний] кут 2. (кф) кут між гра́нями криста́лу
interior ~ = вну́трішній кут (багатокутника)
interior alternate ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
interior opposite ~s = вну́трішні однобі́чні кути́
internal ~ = стя́гуваний (хордою, дугою) кут
intersection ~ = кут пере́тину
laboratory ~ = кут у лаборато́рній систе́мі координа́т
lag ~ = кут запі́знювання (за фазою)
large ~ = вели́кий кут
lead ~ = 1. кут випереджа́ння (за фазою) 2. кут ґвинтово́ї лі́нії
left ~ = 1. лі́ва кутова́ ду́жка 2. си́мвол "ме́нше" (<)
loss ~ = кут утра́т (у діелектрику)
magnetic loss ~ = кут магне́тних утра́т
measured ~ = помі́ряний [ви́міряний] кут
meridian ~ = меридія́нний кут
minimum resolvable ~ = мініма́льний кут вирізня́ння (телескопа)
minus ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
mitre ~ = кут 45°
multiple ~s = кра́тні кути́
narrow ~ = мали́й кут
negative ~ = від’є́мний кут (стягуваний променем, що рухається за годинниковою стрілкою)
n-edged solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
n-faced solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
nonzero ~ = ненульови́й кут
nozzle-convergence ~ = кут ву́жчання сопла́
nozzle-divergence ~ = кут ши́ршання сопла́
nutation ~ = кут нута́ції
oblique ~ = непрями́й кут (не кратний прямому; гострий чи тупий)
obtuse ~ = тупи́й кут
opening ~ = кут розкриття́
opposite ~s = однобі́чні кути́ (у багатокутнику)
optic(‑axial) ~ = кут між опти́чними о́сями (двовісного кристалу)
orientation ~ = кут орієнта́ції
overlap ~ = кут перекриття́
parallactic ~ = паралакти́чний кут
perigon ~ = по́вний кут (360°)
phase ~ = фа́зовий кут; (ел.) зсув фа́зи, кут зсу́ву фа́зи
phase-matching ~ = кут синхроні́зму
pitch ~ = 1. кут на́хилу (траєкторії частинки відносно магнетного поля) 2. (техн.) кут тангажу́
plane ~ = площи́нний [пло́ский] кут
polar ~ = поля́рний кут
polarizing ~ = (опт.) кут по́вної поляриза́ції, Брю́стерів кут
polyhedral ~ = багатогра́нний [багатості́нний] кут
position ~ = позиці́йний кут
positive ~ = дода́тний кут (стягуваний променем, що рухається проти годинникової стрілки)
potential-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі напру́ги
precession ~ = кут преце́сії
principal ~ of incidence = (опт.) головни́й кут надхо́дження
prism ~ = (опт.) зало́мний кут (при́зми)
projected ~ = проє́кція кута́
projection ~ = кут проє́кції
quadrantal ~ = (матем.) квадра́нтовий кут (кратний до 90°)
quadrant ~ of fall = (мех.) квадра́нтовий кут па́дання [паді́ння] (тіла)
recession ~ = кут розліта́ння
recoil ~ = кут ві́друху; (мех. тж) кут відбо́ю [відка́ту]
reentrant ~ = 1. входо́вий кут 2. кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360° 3. уві́гнутий кут (багатогранника)
reflection ~ = кут відбива́ння [відбиття́]
reflex ~ = кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360°
refracting ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
refraction ~ = (опт.) кут зало́млювання [зало́млення] (променя)
right ~ 1. прями́й кут (90°) ■ at right ~s = під прями́м куто́м, перпендикуля́рно (to – до) 2. пра́ва кутова́ ду́жка 3. си́мвол "бі́льше" (>)
round ~ = по́вний кут (360°)
salient ~ = ви́пнутий [опу́клий] кут
scan(ning) ~ = кут сканува́ння
scatter(ing) ~ = кут розсі́ювання [розсі́яння]
sector ~ = кут се́ктора
semi-apex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
semi-cone ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні ко́нуса
semi-vertex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
sharp ~ = го́стрий кут
sighting ~ = кут наво́дження
slope ~ = кут на́хилу (до осі абсцис)
small ~ = мали́й кут
solar phase ~ (of a planet) = фа́зовий кут плане́ти
solid ~ = просторо́вий кут
spherical ~ = сфери́чний кут
spray ~ = кут по́рскання [розпо́рскування]
stalling ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
straight ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
subtended ~ = стя́гуваний [стя́гнений] кут
supplemental ~ = див. supplementary ~
supplementary ~ = доповня́льний кут (до 180°)
tetrahedral ~ = чотиригра́нний [чотиристі́нний] кут
tilt ~ = кут ві́дхилу від горизонта́лі
torsional ~ = кут за́круту [закру́чування]
torsional rupture ~ = (мех.) кут скру́ту [руйнівно́го за́круту]
transit ~ = кут проліта́ння
trihedral ~ = тригра́нний [тристі́нний] кут
turn ~ = кут по́верту [поворо́ту]
valence ~ = вале́нтний кут
variable ~ = змі́нний кут
vertex ~ = кут при верши́ні
vertical ~s = вертика́льні кути́
viewing ~ = кут спостеріга́ння
visual ~ = кут ви́дности; кут (по́ля) ба́чення
wedge ~ = кут кли́на
wetting ~ = (фіз. плинів) крайови́й кут, кут змо́чування
whole ~ = по́вний кут (360°)
wide ~ = вели́кий кут
wind ~ = кут ві́тру
yaw ~ = кут ни́кання
zenith ~ = зені́тний кут
zero ~ = нульови́й кут
channelling (брит.) див channeling
system 1. систе́ма || систе́мний 2. суку́пність; ко́мплекс || суку́пнісний, ко́мплексний 3. класифіка́ція || класифікаці́йний 4. (кф) синго́нія, (кристалографі́чна) систе́ма || сингоні́йний 5. (техн.) аґреґа́т, при́стрій || аґреґа́тний
['sɪstəm]
~ for nuclear auxiliary power [SNAP] = допомі́жна́ (енергети́чна) систе́ма на я́дерному па́ливі
~ of algebraic equations = систе́ма алґебри́чних рівня́нь
~ of atomic time = систе́ма а́томного ча́су
~ of axioms = систе́ма [набі́р] аксіо́м
~ of coupled oscillators = систе́ма зв’я́заних осциля́торів
~ of curves = сім’я́ [систе́ма] криви́х
~ of differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь
~ of eigenfunctions = систе́ма вла́сних фу́нкцій
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of forces = систе́ма сил
~ of free particles = систе́ма ві́льних части́нок
~ of functions = систе́ма фу́нкцій, функці́йна систе́ма
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of homogeneous equations = систе́ма однорі́дних рівня́нь
~ of inequalities = систе́ма нері́вностей
~ of integral equations = систе́ма інтеґра́льних рівня́нь
~ of interacting particles = систе́ма взаємоді́йних части́нок
~ of interconnected equations = систе́ма зв’я́заних рівня́нь
~ of linear equations = систе́ма ліні́йних рівня́нь
~ of logarithms = систе́ма логари́тмів
~ of mass [material] points = систе́ма матерія́льних то́чок
~ of measurements = мірни́ча систе́ма, систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
~ of n dimensions = n-ви́мірна систе́ма
~ of neighborhoods = систе́ма о́колів
~ of nonlinear equations = систе́ма неліні́йних рівня́нь
~ of nuclei = систе́ма я́дер
~ of numbers = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
~ of ordinary differential equations = систе́ма звича́йних диференці́йних рівня́нь
~ of parameters = систе́ма пара́метрів
~ of partial differential equations = систе́ма диференці́йних рівня́нь у части́нних похідни́х
~ of planets = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
~ of polar coordinates = поля́рна систе́ма координа́т, систе́ма поля́рних координа́т
~ of preferences = систе́ма перева́г
~ of projective coordinates = проєкти́вна систе́ма координа́т, систе́ма проєкти́вних координа́т
~ of punctuation = (матем.) пра́вила дужо́к [дужкува́ння]
~ of reference = систе́ма ві́дліку
~ of residue classes = систе́ма кла́сів ли́шків
~ of roots = систе́ма ко́ренів
~ of sets = систе́ма [сім’я́] множи́н
~ of standards = систе́ма етало́нів [станда́ртів]
~ of stellar magnitudes = систе́ма зоре́вих величи́н
~ of surfaces = сім’я́ [систе́ма] пове́рхонь
~ of units = систе́ма одини́ць
~ of variational equations = систе́ма варіяці́йних рівня́нь
~ of vectors = систе́ма векторі́в
~ with waiting = систе́ма з чека́нням
Abelian ~ = А́белева систе́ма
aberration-free ~ = безабераці́йна систе́ма
absolute coordinate ~ = абсолю́тна систе́ма ві́дліку
absolute ~ of units = абсолю́тна систе́ма одини́ць
accelerated ~ = пришви́дшувана систе́ма
accelerated reference ~ = пришви́дшена систе́ма координа́т
accelerating ~ = 1. пришви́дшувальна систе́ма 2. пришви́дшувана систе́ма
accessory ~ = допомі́жна́ систе́ма (у досліді)
achromatic ~ = ахромати́чна систе́ма
acoustical ~ = акусти́чна систе́ма
adaptive ~ = адапто́вна систе́ма
adiabatic ~ = адіяба́тна систе́ма
adjusting ~ = юстува́льна систе́ма
adjustment ~ = юстува́льна систе́ма
aeration ~ = систе́ма вентиля́ції
afocal ~ = безфо́кусна [афока́льна] систе́ма
air-conditioning ~ = кондиціюва́льна систе́ма, систе́ма [при́стрій для] кондиціюва́ння повітря
air-cooling ~ = систе́ма пові́тряного охоло́джування
air-core magnetic ~ = беззалі́зова магне́тна систе́ма
alarm ~ = систе́ма (аварі́йної) сигналіза́ції
algebraic ~ = алґебри́чна систе́ма
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
alignment ~ = центрува́льна систе́ма
all-purpose ~ = універса́льна систе́ма
Amagat ~ = систе́ма (одиниць) Амаґа́
analog ~ = ана́логова систе́ма
anamorphic ~ = анамо́рфна систе́ма
anharmonic ~ = ангармоні́чна систе́ма
anorthic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
aperiodic ~ = аперіоди́чна [неперіоди́чна] систе́ма
aplanatic ~ = апланати́чна систе́ма
apochromatic ~ = апохромати́чна систе́ма
apothecaries’ ~ of units = апте́карська систе́ма одини́ць
application-development ~ = систе́ма розробля́ння програ́м
aqueous ~ = водяна́ систе́ма
arrestment ~ = аретува́льна систе́ма
astatic ~ = астати́чна систе́ма
astronomical coordinate ~ = астрономі́чна систе́ма координа́т
asymmetric ~ = асиметри́чна систе́ма
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна систе́ма
asynchronous ~ = асинхро́нна систе́ма
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] систе́ма
atom(ic) ~ = систе́ма а́томів
audible-warning ~ = систе́ма звуково́ї сигналіза́ції
automated ~ = автоматизо́вана систе́ма
automatic ~ = автомати́чна систе́ма
automatic-control ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [керува́ння]
automatic-frequency-control [AFC] ~ = систе́ма автомати́чного реґулюва́ння [ладува́ння] частоти́
autonomous ~ = автоно́мна систе́ма
auxiliary water ~ = (яф) допомі́жна́ водяна́ систе́ма (у реакторі)
avoirdupois ~ = брита́нська систе́ма одини́ць ма́си і ваги́ (базована на фунті)
axially symmetric ~ = аксійно симетри́чна систе́ма
axiom ~ = систе́ма аксіо́м
axiom ~ free from contradiction = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
backup ~ = дублюва́льна [резе́рвна] систе́ма
balanced ~ = зрівнова́жена систе́ма
balancing ~ = зрівнова́жувальна систе́ма
band ~ = систе́ма смуг (спектральних)
barycentric coordinate ~ = барицентри́чна систе́ма координа́т
basic input/output ~ [BIOS] = основна́ систе́ма вво́дження-виво́дження (даних)
beam-deflection ~ = відхи́лювальна систе́ма (для струменів)
beam-ejection ~ = систе́ма виво́дження стру́меня (частинок)
beam-plasma ~ = систе́ма пла́зма-стру́мінь
beam-transport ~ = систе́ма транспортува́ння стру́меня (частинок)
Bernoulli ~ = систе́ма Берну́лі
binary ~ = 1. двокомпоне́нтна [біна́рна, двоскладнико́ва] систе́ма 2. (тд) двофа́зова систе́ма 3. (астр.) подві́йна зоря́ 4. (матем.) двійко́ва числова́ систе́ма
binary number ~ = двійко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
biological ~ = біосисте́ма
biorthogonal ~ = біортогона́льна систе́ма (of functions/vectors – функцій/векторів)
bipolar coordinate ~ = біполя́рна [двопо́люсна] систе́ма координа́т
bistable ~ = двоста́нова систе́ма, систе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bivariant ~ = 1. (тд) систе́ма з двома́ сту́пенями ві́льности 2. (х.) двоварія́нтна систе́ма
bounded ~ = обме́жена систе́ма
brake ~ = гальмівна́ систе́ма
braking ~ = гальмівна́ систе́ма
Brayton-cycle power ~ = (яф) енергети́чна систе́ма з ци́клом Бре́йтона
bridged-ring ~ = (х.) містко́ва сполу́ка
British absolute ~ of units = (foot-pound-second) брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
British engineering ~ of units = див. British gravitational ~ of units
British gravitational ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
buffer ~ = бу́ферна систе́ма
bussed ~ = систе́ма зі спі́льною [зага́льною] ши́ною
cable TV ~ = ка́бельна систе́ма телеба́чення
canonical ~ = каноні́чна систе́ма
Cartesian coordinate ~ = Дека́ртова систе́ма координа́т
cascade ~ = каска́дова систе́ма
catadioptric ~ = дзерка́льно-лі́нзова [катадіоптри́чна] систе́ма
causal ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
celestial-equator ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
celestial-guidance ~ = астронавіґаці́йна систе́ма
Celor lens ~ = Се́лорова [Ґа́усова] систе́ма лінз
center-of-mass (coordinate) ~ = (координа́тна) систе́ма це́нтру мас
centered optical ~ = зцентро́вана опти́чна систе́ма
centimeter-gram-second [CGS] ~ of units = систе́ма одини́ць СГС (сантимет(е)р-грам-секунда)
chance-causes ~ = система випадко́вих причи́н
channeling ~ = каналува́льна систе́ма (що утворює канали)
channelizing ~ = каналува́льна систе́ма (що відокремлює канали)
chaotic ~ = безла́дна [хаоти́чна] систе́ма
charged-particle ~ = систе́ма заря́джених части́нок
classical ~ = класи́чна [неква́нтова] систе́ма
closed ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
closed-circuit cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-cycle cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
closed-loop cooling ~ = (яф) за́мкнений цикл охоло́джування
close-packed ~ = щільноукла́дена [щільноупако́вана] систе́ма
code-dependent ~ = кодозале́жна систе́ма
code-independent ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-insensitive ~ = кодонезале́жна систе́ма
code-sensitive ~ = кодозале́жна систе́ма
coding ~ = систе́ма кодува́ння
coherent ~ = когере́нтна систе́ма (of units – одиниць)
collimation ~ = колімаці́йна систе́ма
collisional ~ = зіткненнє́ва систе́ма
collisionless ~ = беззіткненнє́ва систе́ма
colloid ~ = коло́їдна систе́ма
color-order ~ = шкала́ кольорі́в
combination ~ = комбінаці́йна систе́ма
combined ~ = комбінаці́йна систе́ма
command ~ = систе́ма кома́нд
common-bus ~ = систе́ма зі спі́льною ши́ною
communication ~ = систе́ма зв’язку́
compatible ~ = згі́дна [сумі́сна] систе́ма
complete ~ = (матем.) по́вна систе́ма
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
complete ~ of axioms = по́вна систе́ма аксіо́м
complete orthonormal(ized) ~ = по́вна ортонормо́вана систе́ма
complex ~ = складна́ систе́ма
compound ~ = скла́дена систе́ма
computation ~ = обчи́слювальна систе́ма
computer ~ = 1. комп’ю́терна систе́ма, обчи́слювальний [комп’ю́терний] ко́мплекс 2. комп’ю́тер (як сукупність складників)
computerized ~ = скомп’ютер(из)о́вана систе́ма
condensed ~ = (с)конденсо́вана систе́ма
condensed ring ~ = (х.) (с)конденсо́вана циклі́чна систе́ма
condenser-cooling ~ = конденса́торна охоло́джувальна систе́ма
condensing ~ = конде́нсорна систе́ма
conducting ~ = прові́дна систе́ма
confocal ~ = співфо́кусна систе́ма
confocal lens ~ = співфо́кусна лі́нзова систе́ма
confocal mirror ~ = співфо́кусна дзерка́льна систе́ма
conjugate ~ = спря́жена систе́ма
conservative ~ = консервати́вна [збережна́] систе́ма
consistent ~ = 1. згі́дна [узгі́днена, узго́джена] систе́ма 2. вну́трішньо несупере́члива систе́ма
consistent axiom ~ = (вну́трішньо) несупере́члива систе́ма аксіо́м
consistent ~ of standards = узгі́днена [узго́джена] систе́ма етало́нів
consolidated power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
constrained ~ = систе́ма із в’я́зями
constrained mechanical ~ = механі́чна систе́ма із в’я́зями
containment ~ = (яф) систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
containment spray ~ = пульвериза́торна [розпо́рскувальна] систе́ма затри́мування [локаліза́ції] радіоакти́вности
continuous ~ = непере́рвна систе́ма
contracurrent ~ = катоптри́чна систе́ма
control ~ = реґулюва́льна систе́ма, систе́ма керува́ння [реґулюва́ння]
controlled ~ = керо́вана [реґульо́вана] систе́ма
conversion ~ = перетво́рювальна систе́ма
coolant-cleanup ~ = систе́ма очища́ння теплоносія́ (в реакторі)
cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
coordinate ~ = систе́ма координа́т, координа́тна систе́ма
Copernican ~ = Копе́рникова систе́ма
core-cooling ~ = систе́ма охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
core-flooding ~ = систе́ма зато́плювання [зану́рювання] акти́вної зо́ни (реактора)
core-spray ~ = (яф) розпо́рскувальна охоло́джувальна систе́ма
corrected optical ~ = скориго́вана опти́чна систе́ма
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] систе́ми
cryogenic ~ = кріоге́нна систе́ма
crystal ~ = синго́нія, кристалографі́чна [кристалі́чна] систе́ма
cubic ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
curvilinear coordinate ~ = криволіні́йна систе́ма координа́т
cylindrical coordinate ~ = циліндри́чна систе́ма координа́т
data ~ = інформаці́йна систе́ма
data-acquisition ~ = систе́ма збира́ння да́них
database ~ = систе́ма баз да́них
database-management ~ [DBMS] = систе́ма керува́ння ба́зами да́них [СКБД]
data-processing ~ = систе́ма опрацьо́вування да́них
decimal (number) ~ = десятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
decision-making ~ = систе́ма прийма́ння рі́шень [СПР]
decision-support ~ [DSS] = систе́ма підтри́мування прийма́ння рі́шень [СППР]
dedicated ~ = спеціялізо́вана систе́ма
dee ~ = систе́ма дуа́нтів
deflecting ~ = відхи́лювальна (оптична) систе́ма
degenerate ~ = ви́роджена систе́ма
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
deterministic ~ = детерміно́вана систе́ма
diagnostic ~ = діягности́чна систе́ма
digital ~ = цифрова́ систе́ма
dioptric ~ = діоптри́чна систе́ма
direct-cycle cooling ~ = (яф) прями́й охоло́джувальний цикл, охоло́джувальна систе́ма з прями́м ци́клом
direct-feedback ~ = систе́ма з безпосере́днім зворо́тним зв’язко́м
disk operating ~ [DOS] = ди́скова операці́йна систе́ма
disordered ~ = безла́дна [невпорядко́вана] систе́ма
disperse ~ = диспе́рсна систе́ма
dispersive ~ = дисперсі́йна систе́ма
dissipative ~ = дисипати́вна систе́ма
distortion-free ~ = бездисторсі́йна систе́ма (оптична)
distributed(‑parameter) ~ = розподі́лена систе́ма, систе́ма з розподі́леними пара́метрами
disturbed ~ = збуре́на систе́ма
double-loop cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
driving ~ = збу́джувальна систе́ма
dual-cycle cooling ~ = (яф) двоко́нтурна охоло́джувальна систе́ма
dual-cycle reactor ~ = (ядерний) реа́ктор з подві́йним ци́клом
duodecimal (number) ~ = дванадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
duplexed ~ = ду́плексна [продубльо́вана] систе́ма
dynamical ~ = динамі́чна систе́ма
earthed ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
earthing ~ = систе́ма узе́млення [зазе́млення]
ecliptic coordinate ~ = екліпти́чна систе́ма координа́т
ecological ~ = екосисте́ма, екологі́чна систе́ма див. тж ecosystem
electric ~ = електри́чна систе́ма
electric-wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
electromagnetic ~ of units = електромагне́тна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСМ
electron ~ = електро́нна систе́ма, систе́ма [суку́пність] електро́нів
electronic ~ = електро́нна систе́ма (пристрій)
electrooptic(al) ~ = електроопти́чна систе́ма
electrostatic ~ = електростати́чна систе́ма
electrostatic ~ of units = електростати́чна систе́ма одини́ць, систе́ма СГСЕ
elliptic ~ = еліпти́чна систе́ма (of equations – рівнянь)
elliptic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т еліпти́чнго цилі́ндра
embedded ~ = вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма
emergency ~ = аварі́йна систе́ма
emergency core-cooling ~ [ECCS] = систе́ма аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (реактора)
emergency power-supply ~ = аварі́йна систе́ма енергопостача́ння
emitting ~ = випромі́нна [променюва́льна] систе́ма, систе́ма з променюва́нням [випромі́нюваннямщ
energy-conversion ~ = енергоперетво́рювальна систе́ма
energy-management ~ = систе́ма реґулюва́ння спожива́ння ене́ргії
energy-storage ~ = систе́ма накопи́чування ене́ргії
engineering ~ = технологі́чна систе́ма
engineer’s ~ of units = (foot-second-slug mass) брита́нська ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (фут-секунда-слаґ)
environmental monitoring ~ = систе́ма контро́лю [моніто́рення]
довкі́лля
equatorial ~ = еква́торна систе́ма (координа́т)
equilibrium ~ = рівнова́жна систе́ма
equinoctial ~ of coordinates = еква́торна систе́ма координа́т
equivalent ~ = еквівале́нтна систе́ма
erecting ~ = переверта́льна систе́ма (оптична)
ergatic ~ = ергати́чна [люди́но-маши́нна] систе́ма
ergodic ~ = ергоди́чна систе́ма
eutectic ~ = евтекти́чна систе́ма
eutectogenic ~ = евтектоге́нна систе́ма
evolutionary ~ = еволюці́йна систе́ма
evolving ~ = еволюцівна́ систе́ма
excited ~ = 1. збу́джена систе́ма 2. збу́джувана систе́ма
exciting ~ = збу́джувальна систе́ма
executive ~ = операці́йна систе́ма
executive file-control ~ = систе́ма керува́ння фа́йлами
executive information ~ = операці́йна інформаці́йна систе́ма
exhaust ~ = витяга́льна [вентиля́торна] систе́ма
expert ~ = експе́ртна систе́ма
extragalactic ~ = позагалакти́чна систе́ма
extraterrestrial ~ = позазе́мна систе́ма
fail-safe ~ = безвідмо́вна [наді́йна] систе́ма
fault-intolerant ~ = відмовонестійка́ [відмовочутли́ва] систе́ма
fault-tolerant ~ = відмовостійка́ [відмовонечутли́ва] систе́ма
feedback ~ = систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м
feedback control ~ = реґулюва́льна систе́ма [систе́ма керува́ння] зі зворо́тним зв’язко́м
Fermi ~ = фе́рмі-систе́ма, систе́ма Фе́рмі
few-body ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
few-nucleon ~ = малонукло́нна систе́ма (не більше чотирьох)
few-particle ~ = малочасти́нко́ва систе́ма (не більше чотирьох)
file ~ = фа́йлова систе́ма
finite ~ = скінче́нна систе́ма
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірна систе́ма
fixed coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
fixed-point ~ = (числова) систе́ма з фіксо́ваною ко́мою [кра́пкою]
focusing ~ = фокусува́льна систе́ма
foot-pound-second [FPS] ~ of units = брита́нська абсолю́тна систе́ма одини́ць (фут-фунт-секунда)
four-component ~ = чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма
four-level ~ = чотирирі́внева систе́ма
free ~ = ві́льна систе́ма
free-particle ~ = систе́ма ві́льних части́нок
frozen ~ = вморо́жена систе́ма
fundamental ~ = фундамента́льна систе́ма
fundamental coordinate ~ = фундамента́льна систе́ма координа́т
galactic ~ = галакти́чні координа́ти, галакти́чна систе́ма координа́т
Gaussian ~ of units = Ґа́усова систе́ма одини́ць, симетри́чна систе́ма одини́ць СГС
Gauss lens ~ = Ґа́усова [Се́лорова] систе́ма лінз
generalized curvilinear coordinate ~ = узага́льнена криволіні́йна систе́ма координа́т
generating ~ = систе́ма твірни́х
geocentric coordinate ~ = геоцентри́чна систе́ма координа́т
geographic grid ~ = систе́ма географі́чних координа́т
Gibbs ~ = Ґі́бсів анса́мбль
Giorgi ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), систе́ма Ґіо́рґі
glassy ~ = скли́ста [склоподі́бна] систе́ма
Global Positioning ~ [GPS] = Систе́ма глоба́льного позиціюва́ння
goniometric ~ = гоніометри́чна систе́ма
gravitating ~ = ґравітівна́ систе́ма
gravitationally bound ~ = ґравітаці́йно зв’я́зана систе́ма
gravitational ~ of units = ґравітаці́йна систе́ма одини́ць (з основними одиницями довжина-час-маса)
gravity ~ = самопли́нна систе́ма
ground ~ = 1. назе́мна систе́ма 2. (ел.) систе́ма узе́млення [зазе́млення]
grounded ~ = узе́млена [зазе́млена] систе́ма
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
guidance ~ = си́стема наво́дження; систе́ма-путівни́к
Hamiltonian ~ = Га́міл(ь)тонова систе́ма
hard-(self‑)excitation ~ = систе́ма з жорстки́м збу́джуванням
harmonic coordinate ~ = гармоні́чна систе́ма координа́т
heat-supply ~ = систе́ма теплопостача́ння
Heaviside-Lorentz ~ = систе́ма (одиниць) Ге́вісайда-Ло́ренца
heliocentric ~ of coordinates = геліоцентри́чна систе́ма координа́т
heterogeneous ~ = гетероге́нна [неоднорі́дна] систе́ма
heterophase ~ = гетерофа́зова систе́ма
hexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
hexagonal ~ = гексагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
hierarchical ~ = (і)єрархі́чна систе́ма
hierarchical file ~ = (і)єрархі́чна фа́йлова систе́ма
high-beta ~ = систе́ма з вели́ким бе́та
high-resolution ~ = систе́ма з висо́кою вирізня́льною [розді́льною] зда́тністю
high-sensitivity ~ = високочутли́ва систе́ма
holonomic ~ = голоно́мна систе́ма
holonomic reference ~ = голоно́мна систе́ма ві́дліку
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] систе́ма
horizon ~ of coordinates = (астр.) горизо́нтова систе́ма координа́т
host ~ = 1. централізо́вана систе́ма 2. головни́й комп’ю́тер
host-centered ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hostless ~ = децентралізо́вана систе́ма
host/satellite ~ = (і)єрархі́чна систе́ма (процесорів)
hybrid ~ = гібри́дна систе́ма
hydraulic ~ = гідравлі́чна систе́ма, гідросисте́ма
hydrogen-like ~ = воднеподі́бна систе́ма
hypercomplex ~ = а́лґебра
immersion ~ = занурна́ [імерсі́йна] систе́ма
incoherent ~ = некогере́нтна систе́ма
incompatible ~ = незгі́дна [несумі́сна] систе́ма
inconsistent ~ = вну́трішньо супере́члива систе́ма
independent ~ = автоно́мна систе́ма; незале́жна систе́ма
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
inertial ~ = інерці́йна систе́ма
inertial coordinate ~ = інерці́йна систе́ма координа́т
infinite ~ = нескінче́нна систе́ма
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірна систе́ма
information ~ = інформаці́йна систе́ма
information feedback ~ = систе́ма з інформаці́йним зворо́тним зв’язко́м
information management ~ = інформаці́йна систе́ма керува́ння
information-retrieval ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-selection ~ = систе́ма по́шуку інформа́ції
information-transmission ~ = систе́ма пересила́ння інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна систе́ма
initial ~ = початко́ва [вихідна́] систе́ма
injection ~ = впо́рскувальна систе́ма, систе́ма інже́кції
in-line ~ = пото́кова (технологічна) лі́нія
in-plant ~ = лока́льна систе́ма
instrument ~ = систе́ма при́ладів
insulated ~ = заізольо́вана систе́ма
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
integrated ~ = 1. вбудо́вана [вмонто́вана] систе́ма 2. ко́мплексна систе́ма
integrated cooling ~ = інтеґра́льна [по́вна] охоло́джувальна систе́ма
integrated information ~ = ко́мплексна [об’є́днана] інформаці́йна систе́ма
interacting ~ = взаємоді́йна систе́ма, систе́ма із взаємоді́єю
interactive ~ = діяло́гова [інтеракти́вна] систе́ма
interconnected ~ of equations = систе́ма заче́плених рівня́нь
interconnected power ~ = об’є́днана енергосисте́ма
interlibrary-exchange ~ = міжбібліоте́чний абонеме́нт
international ~ of electrical units = міжнаро́дна систе́ма електри́чних одини́ць (існувала до 1947 року)
International ~ of Units [SI] = міжнаро́дна систе́ма одини́ць, систе́ма одини́ць СІ
international measurement ~ = міжнаро́дна мірни́ча систе́ма, міжнаро́дна систе́ма мі́ряння [вимі́рювання]
invariable ~ = незмі́нювана [незмі́нна] систе́ма
invariant ~ = інварія́нтна систе́ма (under, with respect to – відносно, щодо)
inverting ~ = інвертува́льна [оберта́льна] систе́ма (оптична)
involutory ~ = інволюці́йна систе́ма (of exterior differential equations – рівнянь із зовнішніми диференціялами)
irreversible ~ = необоро́тна систе́ма
isolated ~ = 1. (тд) за́мкнена [ізольо́вана] систе́ма 2. (техн.) гермети́чна систе́ма
isometric ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
isomorphic ~s = ізомо́рфні систе́ми
iterated-function ~ = систе́ма ітеро́ваних фу́нкцій
input/output control ~ = систе́ма керува́ння вво́дженням-виво́дженням (даних)
Johnson-Morgan ~ of stellar magnitudes = класифіка́ція зоре́вих величи́н Джо́нсона-Мо́рґана
katoptric ~ = катоптри́чна систе́ма
laboratory (coordinate) ~ = лаборато́рна систе́ма (координа́т)
laser ~ = ла́зерна систе́ма
leak-tight ~ = гермети́чна систе́ма
left-hand(ed) ~ = лівоґвинтова́ систе́ма
left-hand(ed) coordinate ~ = лі́ва [лівобі́чна] систе́ма координа́т
lens ~ = лі́нзова систе́ма, систе́ма лінз; об’єкти́в
life-support ~ = систе́ма життєзабезпе́чення
lighting ~ = систе́ма осві́тлення
linear ~ = ліні́йна систе́ма
linearized ~ = лінеаризо́вана систе́ма
linearly-accelerated coordinate ~ = рівнопришви́дшувана систе́ма координа́т
linearly independent ~ = систе́ма ліні́йно незале́жних рівня́нь
local coordinate ~ = лока́льна систе́ма координа́т
local star ~ = лока́льна зоре́ва систе́ма
logic ~ = логі́чна схе́ма (сукупність логічних елементів)
long-period ~ = довгопері́одна систе́ма
lossless ~ = безутра́тна систе́ма, систе́ма без утра́т
lossy ~ = систе́ма із втра́тами
low-beta ~ = систе́ма з мали́м бе́та
lumped-parameter ~ = систе́ма з зосере́дженими пара́метрами
macroscopic ~ = макроскопі́чна систе́ма
magnetic ~ = магне́тна систе́ма
magnetic coordinate ~ = магне́тна систе́ма координа́т
magnitude ~ = (астр.) систе́ма зоре́вих величи́н
mains ~ = маґістра́льна мере́жа (електропостачання тощо)
management ~ = керува́льна [реґулюва́льна] систе́ма
management information ~ = адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
many-body ~ = багатоті́лова [багаточасти́нко́ва] систе́ма, систе́ма багатьо́х тіл [части́нок] (понад чотири)
many-nucleon ~ = багатонукло́нна систе́ма (понад чотири)
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва систе́ма (понад чотири)
maser ~ = ма́зерна систе́ма
master/slave ~ = (і)єрархі́чна систе́ма з головни́м та підпорядко́ваними при́строями
measurement ~ = мірни́ча [метрологі́чна] систе́ма, систе́ма [єди́ний підхі́д до] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма, систе́ма вимі́рювачів
mechanical ~ = механі́чна систе́ма
memory ~ = тип па́м’яті
meniscus ~ = мені́скова систе́ма
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна систе́ма
metastable ~ = метастабі́льна систе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] систе́ма
meter-kilogram-second ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
meter-kiligram-second-ampere ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
meter-ton-second ~ = систе́ма (одини́ць) МТС (мет(е)р-тонна-секунда)
metric ~ = метри́чна систе́ма (одини́ць)
microscopic ~ = мікроскопі́чна систе́ма
mirror ~ = систе́ма дзерка́л
mks ~ = систе́ма (одини́ць) МКС (мет(е)р-кілограм-секунда)
mksa ~ = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер)
model reference ~ = взірце́ва моде́льна систе́ма
modular ~ = мо́дульна систе́ма
molecular ~ = молекуля́рна систе́ма
monitoring ~ = систе́ма моніто́рення, систе́ма (пото́чного) контро́лю
monoclinic ~ = моноклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
monodisperse ~ = монодиспе́рсна систе́ма
monotonic ~ of sets = моното́нна систе́ма [сім’я́] множи́н
motion-detection ~ = систе́ма контро́лю пересува́ння па́лива (в реакторі)
moving coordinate ~ = рухо́ма систе́ма координа́т
multiaccess ~ = систе́ма колекти́вного до́ступу
multicavity ~ = багаторезона́торна систе́ма
multichannel ~ = багатокана́лова систе́ма
multicircuit ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multicolor ~ = багатоко́лірна систе́ма
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна [багатоскладнико́ва] систе́ма
multicounter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multidimensional ~ = багатови́мірна систе́ма
multielectrode ~ = багатоелектро́дна систе́ма
multilens ~ = багатолі́нзова систе́ма
multilevel ~ = багаторі́внева систе́ма
multiloop ~ = багатоко́нтурна систе́ма
multimode ~ = 1. багатомо́дова систе́ма 2. багаторежи́мна систе́ма
multiphase ~ = багатофа́зова систе́ма
multiple counter ~ = багатолічи́льникова систе́ма
multiple-user ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multiplex ~ = багатокана́лова систе́ма
multiprocessing ~ = мультипроце́сор; багатопроце́сорна систе́ма
multipurpose ~ = універса́льна систе́ма
multiquark ~ = багатоква́ркова систе́ма
multiresonator ~ = багаторезона́торна систе́ма
multistable ~ = багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатоступене́ва систе́ма
multiuser ~ = (комп.) систе́ма спі́льного [колекти́вного] користува́ння, систе́ма з мультидо́ступом
multivariable ~ = багатови́мірна систе́ма
multiway ~ = багатокана́лова систе́ма
natural ~ of coordinates = приро́дна систе́ма координа́т
natural ~ of units = приро́дна систе́ма одини́ць
n-dimensional ~ = n-ви́мірна систе́ма
neighborhood ~ = систе́ма о́колів
network operating ~ = мереже́ва операці́йна систе́ма
neutral ~ = (електро)нейтра́льна систе́ма
non-Abelian ~ = неа́белева систе́ма
nonanticipatory ~ = причино́ва [фізи́чна] систе́ма
nonaqueous ~ = 1. (яф) безво́дна систе́ма 2. (х.) неводяна́ систе́ма
nonautonomous ~ = неавтоно́мна систе́ма
noncanonical ~ = неканоні́чна систе́ма
nonconservative ~ = неконсервати́вна [незбережна́] систе́ма
nondissipative ~ = недисипати́вна [безутра́тна] систе́ма
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна систе́ма
non-ergodic ~ = неергоди́чна систе́ма
nonholonomic ~ = неголоно́мна систе́ма
noninertial (coordinate) ~ = неінерці́йна систе́ма (координа́т)
nonintegrable ~ = (of equations) неінтеґро́вна систе́ма (рівнянь)
nonlinear ~ = 1. неліні́йна систе́ма 2. систе́ма з неліні́йною взаємоді́єю
nonlinear-feedback control ~ = систе́ма керува́ння з неліні́йним зворо́тним зв’язко́м
nonperiodic ~ = неперіоди́чна [аперіоди́чна] систе́ма
nonquantized ~ = некванто́вана систе́ма
nonradiating ~ = невипромі́нна систе́ма
nonredundant ~ = систе́ма без резервува́ння [дублюва́ння]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна систе́ма
nonresonant ~ = нерезона́нсна [нерезонівна́] систе́ма
nonstationary ~ = нестаціона́рна систе́ма
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
normal ~ = норма́льна систе́ма
normalized ~ = нормо́вана систе́ма
nuclear ~ = систе́ма я́дер
nucleon ~ = систе́ма нукло́нів
number ~ = числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
numbering ~ = систе́ма нумерува́ння [нумера́ції]
numeral ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
numeration ~ = числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
oblate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т сплю́щеного сферо́їда
oblique coordinate ~ = косоку́тна систе́ма координа́т
observer’s (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спостерігача́
octal (number) ~ = вісімко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
off-line ~ = автоно́мна систе́ма
online ~ = неавтоно́мна систе́ма
online real-time [OLRT] ~ = реальночасова́ систе́ма з операти́вним до́ступом
on-off ~ = двопозиці́йна систе́ма (реґулювання)
one-component ~ = односкладнико́ва [однокомпоне́нтна] систе́ма
one-dimensional disordered ~ = однови́мірна невпорядко́вана систе́ма
one-phase ~ = однофа́зова систе́ма
open ~ = 1. відкри́та систе́ма 2. (тд) неза́мкнена систе́ма
open-circuit cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
open-cycle cooling ~ = (яф) неза́мкнений охоло́джувальний цикл; охоло́джувальна систе́ма з відкри́тим ци́клом
open-cycle reactor ~ = (яф) реа́ктор з одноко́нтурною [неза́мкненою] охоло́джувальною систе́мою
open-loop control ~ = реґулюва́льна систе́ма без зворо́тного зв’язку́; неза́мкнена систе́ма
open-loop cooling ~ = систе́ма з відкри́тим ци́клом охоло́джування
operating ~ = 1. систе́ма в ді́ї 2. операці́йна систе́ма
optical ~ = опти́чна систе́ма
optical projection ~ = опти́чна проєкці́йна систе́ма, проє́ктор
optimum ~ = оптима́льна систе́ма
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна систе́ма
ordered ~ = впорядкова́на систе́ма
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма, систе́ма ортогона́льних елеме́нтів
orthogonal coordinate ~ = ортогона́льна [прямоку́тна] систе́ма координа́т
orthonormal(ized) ~ = ортонормо́вана систе́ма
orthorhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
orthoscopic ~ = ортоскопі́чна систе́ма
orthotomic ~ = ортотомі́чна систе́ма
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] систе́ма
overall conceptual ~ = конце́пція
overdetermined ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
overdeterminate ~ = див. overdetermined ~
overtemperature protective ~ = систе́ма теплово́го за́хисту
parabolic coordinate ~ = параболі́чна систе́ма координа́т
parabolic cylindrical coordinate ~ = систе́ма координа́т параболі́чного цилі́ндра
paraboloidal coordinate ~ = параболо́їдна систе́ма координа́т
parameter ~ = систе́ма пара́метрів
parametric ~ = параметри́чна систе́ма
partial ~ = парці́йна [парція́льна] систе́ма
partially ordered ~ = частко́во впорядкова́на систе́ма
particle ~ = систе́ма части́нок
particle-beam injection ~ = систе́ма інже́кції стру́меня части́нок
particle-injection ~ = систе́ма інже́кції [вво́дження] (частинок)
Peano(’s) axiom ~ = аксіо́ми [систе́ма аксіо́м] Пеа́но
periodic ~ = періоди́чна систе́ма (хемічних елементів)
perturbation ~ = збу́рювальна систе́ма
perturbed ~ = збу́рена систе́ма
perturbing ~ = збу́рювальна систе́ма
phase-conjugate ~ = фазоспря́жена систе́ма (оптична)
physical ~ = фізи́чна [причино́ва] систе́ма
pilot ~ = до́слідна [експеримента́льна] ве́рсія систе́ми
pipeline ~ = конве́єрна систе́ма
planar coordinate ~ = площи́нна [плана́рна] систе́ма координа́т
planet ~ = плане́тна систе́ма (в межах однієї планети)
planetary ~ = планета́рна систе́ма, систе́ма плане́т
planetocentric coordinate ~ = планетоцентри́чна систе́ма координа́т
planetographic coordinate ~ = планетографі́чна систе́ма координа́т
plasma ~ = пла́змо́ва систе́ма
plasma-molecular ~ = плазмомолекуля́рна систе́ма
pneumatic ~ = пневмати́чна систе́ма, пневмосисте́ма
point ~ = ба́льна систе́ма
polar coordinate ~ = поля́рна систе́ма координа́т
polydisperse ~ = полідиспе́рсна систе́ма
polymorphic ~ = полімо́рфна систе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова систе́ма
Porro prism-erecting ~ = переверта́льна систе́ма По́рро
positive-feedback ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
power ~ = енергосисте́ма, енергети́чна систе́ма
power-conditioning ~ = (яф) систе́ма реґулюва́ння поту́жности (реактора)
power-supply ~ = систе́ма (електро)жи́влення; систе́ма енергопостача́ння
practical ~ (of units) = систе́ма (одини́ць) МКСА (мет(е)р-кілограм-секунда-ампер), практи́чна систе́ма одини́ць
prey-predator ~ = систе́ма "хижа́к-же́ртва"
principal plane ~ = (кф) головна́ [перви́нна] систе́ма площи́н
priority ~ = систе́ма пріорите́тів
process-control ~ = (автоматизо́вана) систе́ма керува́ння (технологічним) проце́сом
prolate spheroidal coordinate ~ = систе́ма координа́т ви́довженого [довга́стого] сферо́їда
propulsion ~ = руші́йна систе́ма
protected ~ = захи́щена систе́ма
protection ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
protective ~ = систе́ма за́хисту, захисна́ систе́ма
prototype ~ = маке́т [моде́ль] систе́ми
Ptolemaic geocentric ~ = Птолеме́єва геоцентри́чна систе́ма
pulsed-communication ~ = систе́ма і́мпульсного зв’язку́
purification ~ = систе́ма очи́щування, очи́щувальна систе́ма
quadraphonic sound ~ = квадрофоні́чна звукова́ систе́ма
quadratic ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
quadruplex ~ = квадрупле́ксна систе́ма
quantized ~ = кванто́вана систе́ма
quantum ~ = ква́нтова систе́ма; квантовомехані́чна систе́ма
quasi-classical ~ = квазикласи́чна систе́ма
quasi-linear ~ = квазиліні́йна систе́ма
quasi-neutral ~ = квазинейтра́льна систе́ма
quasi-one-dimensional ~ = квазиоднови́мірна систе́ма
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рна систе́ма
quaternary ~ = 1. чотирикомпоне́нтна [чотирискладнико́ва] систе́ма 2. (фх) співвідно́шення рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нтів
radar ~ = радіолокаці́йна [рада́рна] систе́ма
radiating ~ = випромі́нна систе́ма
radiative ~ = випромі́нна систе́ма
rationalized ~ of units = раціоналізо́вана систе́ма одини́ць
reacting ~ = реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю
reaction-diffusion ~ = дифузі́йна реагівна́ систе́ма, реагівна́ систе́ма з дифу́зією
reactive ~ = 1. (х.) реагівна́ [хемі́чно акти́вна] систе́ма, систе́ма з хемі́чною взаємоді́єю 2. (мех.) реакці́йна систе́ма
reactor ~ for nuclear auxiliary power = (SNAP reactor) допомі́жни́й (енергети́чний) я́дерний реа́ктор
reactor-control ~ = систе́ма керува́ння реа́ктором
reactor cooling ~ = охоло́джувальна систе́ма реа́ктора
reactor protection ~ = систе́ма за́хисту реа́ктора
real-time (operating) ~ = (операці́йна) реальночасова́ систе́ма
recording ~ = реєструва́льна систе́ма, систе́ма запи́сування, запи́сувач
recovery ~ = систе́ма відно́влювання, реґенераці́йна систе́ма
rectangular coordinate ~ = прямоку́тна [Дека́ртова] систе́ма координа́т
rectilinear ~ = ортоскопі́чна систе́ма
redundant ~ = (техн.) продубльо́вана [ду́плексна] систе́ма; систе́ма з резервува́нням
redundant ~ of equations = надви́значена [переви́значена] систе́ма рівня́нь
reference ~ = 1. систе́ма координа́т, систе́ма ві́дліку 2. етало́нна систе́ма 3. (геод.) рефере́нц-систе́ма
reflecting ~ = відбива́льна систе́ма
refrigeration ~ = охоло́джувальна систе́ма, систе́ма охоло́джування
regenerative ~ = систе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
regular ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
regulating ~ = систе́ма (автоматичного) реґулюва́ння
relative coordinate ~ = відно́сна систе́ма координа́т (що рухається відносно інерційної системи)
relativistic ~ = релятивісти́чна систе́ма
relay ~ = реле́йна систе́ма
remote ~ = дистанці́йна систе́ма
remote computing ~ = дистанці́йна систе́ма терміна́лів
remote-control ~ = систе́ма дистанці́йного керува́ння
remotely manned ~ = дистанці́йно керо́вана систе́ма
reproducing ~ = відтво́рювальна систе́ма
resonant ~ = резона́нсна [резонівна́] систе́ма
rest coordinate ~ = нерухо́ма систе́ма координа́т
reversible ~ = оборо́тна систе́ма
rheonomic ~ = реоно́мна систе́ма
rhombic ~ = ромбі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
rhombohedral ~ = тригона́льна [ромбоедри́чна] синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
right-hand(ed) ~ = правоґвинтова́ систе́ма
right-hand(ed) coordinate ~ = пра́ва [правобі́чна] систе́ма координа́т
ring ~ = систе́ма кі́лець
root ~ = систе́ма ко́ренів
rotary ~ = 1. повертна́ [поверто́ва] систе́ма 2. поверта́льна систе́ма
rotating ~ = 1. обертна́ [оберто́ва] систе́ма 2. оберта́льна систе́ма
rotating coordinate ~ = оберто́ва систе́ма координа́т
safety ~ = систе́ма (аварійного) за́хисту, систе́ма безпе́ки (реактора)
sampling ~ = ме́тод [спо́сіб] добира́ння проб
scalable ~ = (комп.) розши́рна систе́ма
scattering ~ = розсі́ювальна систе́ма, розсі́ювач
scleronomic ~ = склероно́мна систе́ма
scram ~ = (яф) аварі́йна систе́ма, систе́ма швидко́го [аварі́йного] зу́пи́ну реа́ктора
screened ~ = заекрано́вана систе́ма
sealed ~ = гермети́чна [(за)гермет(из)о́вана] систе́ма
search ~ = пошуко́ва систе́ма, систе́ма по́шуку
self-adapting ~ = самоадаптаці́йна [самопристосо́вна] систе́ма
self-adjusting ~ = самоналаго́джувана систе́ма
self-balancing ~ = самозрівнова́жувальна систе́ма
self-consistent ~ of equations = самоузго́джена систе́ма рівня́нь
self-contained ~ = (комп.) автоно́мна [самодоста́тня, за́мкнена] систе́ма
self-contained database-management ~ = автоно́мна систе́ма керува́ння ба́зою да́них
self-excited ~ = самозбу́дна систе́ма
self-gravitational ~ = самоґравітівна́ система
self-organizing ~ = самоорганізо́вна систе́ма
self-sustained ~ = самопідтри́мна систе́ма
self-sustaining ~ = самопідтри́мна систе́ма
semiautomatic ~ = напівавтомати́чна систе́ма
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна систе́ма
semiotic ~ = зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
service water ~ = допомі́жна́ водяна́ систе́ма
servo ~ = сервосисте́ма, сервомехані́зм
sexadecimal number ~ = шістнадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
shearless ~ = 1. беззсу́вова систе́ма 2. (фіз. плазми) безши́рова систе́ма
shielded ~ = заекрано́вана [захи́щена] систе́ма
shiftless ~ = беззсу́вова систе́ма
short-period ~ = короткопері́одна систе́ма
shutdown ~ = систе́ма вимика́ння
single-circuit ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-component ~ = однокомпоне́нтна [односкладнико́ва] систе́ма
single-loop ~ = одноко́нтурна систе́ма
single-phase ~ = однофа́зова систе́ма
slave ~ = підпорядко́вана систе́ма (комп’ютерів)
slip ~ = систе́ма ко́взання
soft-(self‑)excitation ~ = систе́ма з м’яки́м збу́джуванням
solar ~ 1. (Solar ~) = (астр.) Со́нце́ва [со́нце́ва, со́нячна] систе́ма 2. (техн.) систе́ма жи́влення сонце́вою ене́ргією
solar ~ of units = сонце́ва систе́ма одини́ць
solar power ~ = сонце́ва енергети́чна уста́ва [устано́вка]; сонце́ва електроста́нція
solar thermal-power ~ = сонце́ва теплова́ електроста́нція
solid ~ of axes = просторо́ва систе́ма координа́т
solvable ~ = (of equations) розв’я́зна систе́ма (рівнянь)
sonar ~ = гідроакусти́чна систе́ма
sound-recording ~ = систе́ма звукоза́пису
sound-reproducing ~ = систе́ма відтво́рювання зву́ку
spatial ~ = просторо́ва систе́ма
spatial coordinate ~ = просторо́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т у про́сторі
special-purpose ~ = спеціялізо́вана систе́ма
spectator (coordinate) ~ = систе́ма (координа́т) спекта́тора [спостерігача́]
spherical coordinate ~ = сфери́чна систе́ма координа́т
spherically symmetric ~ = сферосиметри́чна [сфери́чно симетри́чна] систе́ма
spheroidal coordinate ~ = сферо́їдна систе́ма координа́т
spin-zero ~ = безспі́нова систе́ма
spray ~ = розпо́рскувальна систе́ма
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] систе́ма
stand-alone ~ = автоно́мна систе́ма
standard ~ = 1. етало́нна систе́ма 2. станда́ртна систе́ма
standby ~ = резе́рвна [дублюва́льна] систе́ма
static ~ = стати́чна систе́ма
statically-determinate ~ = стати́чно визна́чна систе́ма
statically-indeterminate ~ = стати́чно невизна́чна систе́ма
stationary ~ = стаціона́рна систе́ма
steady-state ~ = стаціона́рна систе́ма
stellar ~ = зоре́ва систе́ма
stellar-magnitude ~ = систе́ма зоре́вих величи́н
step-by-step ~ = кро́кова систе́ма
stereo(phonic) sound ~ = стереоакусти́чна систе́ма
stiff ~ of differential equations = жорстка́ систе́ма диференці́йних рівня́нь
stochastic ~ = стохасти́чна систе́ма
storetrieval [скор. storage and retrieval] ~ = систе́ма зберіга́ння та по́шуку
strip ~ = (астр.) систе́ма смуг
strongly-interacting ~ = сильновзаємоді́йна систе́ма
strongly-turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна систе́ма
Sturm-Liouville ~ = (матем.) зада́ча Шту́рма-Ліуві́ля [Сте́рма-Ліуві́ля]
superconducting ~ = надпрові́дна систе́ма
supersensitive ~ = надчутли́ва систе́ма
surface coordinate ~ = поверхне́ва систе́ма координа́т, систе́ма координа́т на пове́рхні
surveillance ~ = систе́ма на́гляду (екологічного тощо)
switching ~ = комутаці́йна систе́ма, комута́тор
symbols ~ of reaction meachanisms = систе́ма си́мволів механі́змів реа́кцій
symmetric ~ = симетри́чна систе́ма
synchronization ~ = синхрон(із)ува́льна систе́ма
telecentric ~ = телецентри́чна систе́ма
telemetering ~ = телеметри́чна систе́ма, телеме́т(е)р
telescopic ~ = телескопі́чна систе́ма
term ~ = систе́ма те́рмів
ternary ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
tesseral ~ = кубі́чна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
test ~ = до́слідна систе́ма
tetragonal ~ = тетрагона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
thermodynamic ~ = термодинамі́чна систе́ма
three-body ~ = тричасти́нко́ва [триті́лова] систе́ма, систе́ма трьох части́нок [тіл]
three-component ~ = трикомпоне́нтна [трискладнико́ва] систе́ма
three-dimensional coordinate ~ = просторо́ва [триви́мірна] систе́ма координа́т
three-level ~ = трирі́внева систе́ма
three-particle ~ = тричасти́нко́ва систе́ма, систе́ма трьох части́нок
three-phase ~ = трифа́зова систе́ма
three-phase four-wire ~ = (ел.) трифа́зова чотиридроти́нна систе́ма
three-phase seven-wire ~ = (ел.) трифа́зова семидроти́нна систе́ма
time ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
time-dependent ~ = часозале́жна [нестаціона́рна] систе́ма
time-independent ~ = часонезале́жна [стаціона́рна] систе́ма
time-invariant ~ = 1. стаціона́рна [часонезале́жна] систе́ма 2. часоінварія́нтна систе́ма, систе́ма зі ста́лими параме́трами
time-varying ~ = 1. нестаціона́рна [часозале́жна] систе́ма 2. систе́ма зі змі́нними параме́трами
timing ~ = систе́ма ві́дліку ча́су
toroidal ~ = торо́їдна систе́ма
toroidal coordinate ~ = торо́їдна систе́ма координа́т
translational ~ = трансляці́йна систе́ма
trial ~ = експеримента́льна [до́слідна] систе́ма
trichromatic ~ = трико́лірна систе́ма (колориметрична)
triclinic ~ = триклі́нна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
trigonal ~ = тригона́льна синго́нія [кристалографі́чна систе́ма]
triorthogonal ~ = триортогона́льна систе́ма
troy ~ = тро́йська систе́ма (одиниць)
tuning ~ = систе́ма ладува́ння [настро́ювання]
turbulent ~ = турбуле́нтна систе́ма
two-body ~ = систе́ма двох части́нок [тіл], двочасти́нко́ва [двоті́лова] систе́ма
two-component ~ = двоскладнико́ва [двокомпоне́нтна] систе́ма
two-dimensional ~ = двови́мірна (плоска) систе́ма
two-level ~ = дворівне́ва систе́ма
two-particle ~ = двочасти́нко́ва систе́ма
two-phase ~ = двофа́зова систе́ма
two-phase five-wire ~ = (ел.) двофа́зова п’ятидроти́нна систе́ма
two-phase four-wire ~ = (ел.) двофа́зова чотиридроти́нна систе́ма
two-phase three-wire ~ = (ел.) двофа́зова тридроти́нна систе́ма
two-sublattice ~ = двопідґра́ткова систе́ма
Tychonic ~ = (астр.) систе́ма Ти́хо Бра́ге
unbalanced ~ = незрівнова́жена систе́ма
unbounded ~ = необме́жена систе́ма
underground ~ = підзе́мна систе́ма
undisturbed ~ = незбуре́на систе́ма
unearthed ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
ungrounded ~ = неузе́млена [незазе́млена] систе́ма
unidecimal (number) ~ = одинадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
unified ~ = єди́на систе́ма
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
unit ~ = систе́ма одини́ць
univariant ~ = 1. (тд) систе́ма з одни́м сту́пенем ві́льности 2. (х.) одноварія́нтна систе́ма
universal timing ~ = систе́ма єди́ного [всесві́тнього] ча́су
unperturbed ~ = незбу́рена систе́ма
unprotected ~ = незахи́щена систе́ма
unscreened ~ = незаекрано́вана систе́ма
unshielded ~ = незаекрано́вана систе́ма
unsolvable ~ = (of equations) нерозв’я́зна систе́ма (рівнянь)
unstable ~ = нестійка́ [нестабі́льна] систе́ма
uvby ~ = чотирико́лірна систе́ма зоре́вих величи́н
vacuum ~ = ва́куумна систе́ма
variable ~ = змі́нювана [змі́нна] систе́ма
vector ~ = ве́кторна систе́ма, систе́ма векторі́в
vibratory ~ = коливна́ [вібрівна́] систе́ма
vicenary (number) ~ = двадцятко́ва числова́ систе́ма [систе́ма чи́слення]
viewing ~ = оглядо́ва систе́ма
vortex ~ = систе́ма ви́хорів
warning ~ = систе́ма попереджа́ння
water-supply ~ = водогі́нна систе́ма, систе́ма водопостача́ння
weakly-interacting ~ = слабковзаємоді́йна систе́ма
weakly-nonlinear ~ = слабконеліні́йна систе́ма
weakly-turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна систе́ма
wiring ~ = електропрові́д [електропрово́дка]
world geographic reference ~ = світова́ географі́чна систе́ма координа́т (США)
Yerkes ~ = (астр.) Є́ркесова систе́ма

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ефе́кт (-у) effect див тж явище; дія; впливспричини́ти ~ to produce [lead to, result in] an effect
~ Ааро́нова-Бо́ма = Aharonov-Bohm effect
адити́вний ~ = additive effect
~ А́збеля-Ка́нера = Azbel-Kaner effect
а́зимутний ~ = azimuthal effect
~ Айншта́йна-де Га́аза = Einstein-de Haas effect
акусти́чний ~ = acoustical effect
акустоелектри́чний ~ = acoustoelectric [electroacoustic] effect
акустоелектромагне́тний ~ = acoustoelectromagnetic effect
акустоелектро́нний ~ = acoustoelectronic effect
акустомагне́тний ~ = acoustomagnetic effect
акустомагнетоелектри́чний ~ = acoustomagnetoelectric effect
акустотермі́чний ~ = thermoacoustic effect
аме́бний ~ = (яф) amoeba effect
амортизаці́йний ~ = damping effect
~ анізотропі́ї = anisotropic effect
анізотро́пний ~ = anisotropic effect
ано́дний ~ = anode effect
анома́льний ~ = anomalous effect; (Доплерів) anomalous Doppler effect; (Керів) anomalous Kerr effect; (магнеторезистивний) anomalous magnetoresistance
аноме́рний ~ = anomeric effect
анте́новий ~ = antenna effect, vertical-component effect, electrostatic error
анхіме́рний ~ = anchimeric assistance
апарату́рний ~ = instrumental effect
аперту́рний ~ = aperture effect
атмосфе́рний ~ = atmospheric effect
багаточасти́нко́вий ~ = many-body effect
ба́жаний ~ = desired effect
балісти́чний ~ = ballistic effect
балоелектри́чний ~ = balloelectric effect
бар’є́рний ~ = barrier effect
Ба́ркгаузенів ~ = Barkhausen effect
Ба́рнетів ~ = Barnett effect
бародифузі́йний ~ = pressure-diffusion effect
барометри́чний ~ = barometric effect
Ба́ушинґерів ~ = Bauschinger effect
безпосере́дній ~ = immediate [direct] effect
~ Бе́кера-Корне́цького = Becker and Kornetzki effect
Бекере́лів ~ = Becquerel effect
Бе́недиксів ~ = Benedicks effect
~ Бе́те-Гу́рвіца = Bethe-Hurwitz effect
бінаура́льний ~ = binaural effect
біологі́чний ~ = biological effect
~ Бла́ги-Ла́нґенекера = Blaha-Langenecker effect
~ бли́зькости = (провідників) proximity effect
~ Борди́ні = Bordini effect
Бо́рманів ~ = Borrman effect
Бри́джменів ~ = Bridgman effect
Брилюе́нів ~ = Brillouin effect
~ Бу́рштайна-Мо́са = Burstein-Moss effect
Ва́йґертів ~ = Weigert effect
велете́нський магнеторезисти́вний ~ = giant magnetoresistance
Ве́лькерів ~ = Welker effect
Ве́ртгаймів ~ = Wertheim effect
~ взаємо́дії зі сті́нкою = wall effect
визнача́льний ~ = dominant effect
ви́мірний ~ = (що залежить від вимірности задачі) dimensional effect
ви́мушений ~ = див примусовий ~
вирі́внювальний ~ = (х.) leveling effect
вислідни́й ~ = net effect
~ висо́кого поря́дку = high-order effect
високочасто́тний ро́змірний ~ = high-frequency size effect
висо́тний ~ = (космічного проміння) altitude effect
~ витяга́ння = (фіз. плинів) chimney effect
~ ви́щого поря́дку = higher-order effect
ви́явлений ~ = detected effect
вия́вний ~ = detectable [detectible] effect
вібро́нний ~ = vibron(ic) effect
Ві́ґандів ~ = Wiegand effect
Ві́ґнерів ~ = (яф) discomposition [Wigner] effect
Ві́деманів ~ = Wiedemann effect
~ від’є́мної ма́си = (яф) negative-mass effect
~ відлу́ння = echo effect
~ ві́друху = recoil effect
~ відшто́вхування рі́внів = (яф) level-repulsion effect, effect of level repulsion
~ відшто́вхування провідникі́в = (зі струмами протилежних напрямів) motor effect
візуа́льний Ге́ршелів ~ = visual Herschel effect
~ Віла́рі = Villari effect
Ві́л(ь)сонів ~ = Wilson effect
внутрішньомоле́кульний ~ = intramolecular effect
~ Во́льти = Volta effect
~ Во́ркмана-Ре́йнол(ь)дса = Workman-Reynolds effect
Во́ткінсів ~ = Watkins effect
~ вте́чі = (електронів) runaway effect
втори́нний ~ = secondary effect; (піроелектричний) false pyroelectricity
Ву́дів ~ = Wood effect
Га́блів ~ = Hubble effect
Га́лваксів ~ = Hallwachs effect
генети́чний ~ опромі́нення = genetic radiation effect
геомагне́тний ~ = geomagnetic effect
Ге́рців ~ = Hertz effect
Ге́ршелів ~ = Herschel effect; (візуальний) visual Herschel effect; (латентний) latent Herschel effect
гетероге́нний ~ = (у ядерному реакторі) heterogeneous effect
Гі́ґсів ~ = Higgs effect
гідродинамі́чний ма́совий ~ = hydrodynamic mass effect, virtual mass effect, added mass effect
~ Гі́льтнера-Го́ла = Hiltner-Hall effect
гіперхро́мний ~ = hyperchromic effect
гіпохро́мний ~ = hypochromic effect
гіромагне́тний ~ = gyromagnetic effect
гіроскопі́чний ~ = gyroscopic effect
~ "гість-хазя́їн" (у рідинному/плинному кристалі) guest-host effect
глоба́льний ~ = global effect
Го́лів ~ = Hall effect; (квантовий) quantum Hall effect
Гу́рвіців ~ = Hurwitz effect
~ Гуре́вича = Gurevich effect
~ густини́ = density effect
густи́нний ~ = (яф) density effect
ґальваноакусти́чний ~ = acoustogalvanic effect
ґальваномагне́тний ~ = galvanomagnetic [magnetogalvanic] effect
ґальваномагнеторекомбінаці́йний ~ = Welker effect
ґальванопружни́й ~ = elastoresistance
Ґа́нів ~ = Gunn effect
Ґієме́нів ~ = Guillemin effect
ґравітаці́йний ~ = gravitational effect
~ ґравітаці́йної лі́нзи = gravitational-lens effect
~ Ґу́дена-По́ла = Gudden-Pohl effect
Ґюлеме́нів ~ = див Ґієменів ~
двови́мірний ~ = two-dimensional effect
~ Деба́я-Фо́лькенгаґена = Debye-Falkenhagen effect
~ де Га́аза-ван А́льфена = de Haas-Van Alphen effect
Де́ків ~ = Deck effect
Дембе́рів ~ = Dember effect
~ Де́стріо = Destriau effect
~ Дже́сі = Jesse effect
Джо́зефсонів ~ = Josephson effect [tunneling]
~ Джо́нсона-Ра́бека = Johnson-Rahbeck effect
Джо́улів ~ = Joule effect
~ Джо́уля-То́мсона = Joule-Thomson [Joule-Kelvin] effect
~ Джо́ші = Joshi effect
дзерка́льний ~ = image effect
~ димаря́ = (фіз. плинів) chimney effect
динамі́чний ~ = dynamic [motional] effect
динатро́нний ~ = secondary electron emission
дисипати́вний ~ = dissipative effect
дисперсі́йний ~ = 1. (вплив дисперсії) dispersion effect 2. (наявність дисперсії) dispersive effect 3. (х.) dispersion effect
диференці́йний ~ = differential effect
диференція́льний ~ = differential effect
дифракці́йний ~ = diffraction effect
~ ді́лення швидки́ми нейтро́нами = fast(-fission) effect
діямагне́тний Фараде́їв ~ = diamagnetic Faraday effect
довго́тний ~ = (космічного проміння) longitude effect
домішкоспричи́нений ~ = extrinsic effect (у напівпровіднику – in a semiconductor)
До́плерів ~ = Doppler effect див тж доплер-ефект
До́рнів ~ = Dorn effect
дробови́й ~ = (Шоткі) shot effect, shot noise, Schottky effect
дробо́вий ква́нтовий Го́лів ~ = fractional quantum Hall effect
~ дру́гого поря́дку = second-order effect
Дюфу́рів ~ = Dufour effect
Е́бергардів ~ = Eberhard effect
~ Е́бні = Abney effect
Е́вершедів ~ = Evershed effect
еволюці́йний ~ = evolutionary effect
екранува́льний ~ = screening [shielding] effect
еластоопти́чний ~ = elastooptic effect
електри́чний ~ = electric effect
електров’я́зкісний ~ = electroviscous effect
електрогідравлі́чний ~ = electrohydraulic effect
електрокалори́чний ~ = electrocaloric effect
електрокінети́чний ~ = electrokinetic effect
електроме́рний ~ = electromeric effect
електромехані́чний ~ = electromechanical effect
електроопоро́вий ~ = electroresistive effect
електроопти́чний ~ = electrooptical effect
електропольови́й ~ = (electric) field effect
електрорезисти́вний ~ = electroresistive effect
електротермі́чний ~ = electrothermal effect
електрофо́нний ~ = electrophonic effect
електрофорети́чний ~ = electrophoretic effect
електрохемі́чний ~ = electrochemical effect
електрохро́мний ~ = electrochromic effect
~ Е́льстера-Ґа́йтеля = Elster-Geitel effect
Е́ренгафтів ~ = Ehrenhaft effect
Ескле́нґонів ~ = Esclangon effect
~ Е́тинґсгаузена-Не́рнста = Ettingshausen-Nernst effect
Е́тинґсгаузенів ~ = Ettingshausen effect
~ Ефи́мова [Єфі́мова] Efimov effect
~ Жакари́но-Пі́тера = Jaccarino-Peter effect
Жаме́нів ~ = Jamin effect
~ зага́ювання = 1. (часовий) (time) lag, (time) delay 2. (відгуку) response lag 3. (післядія) persistence 4. (інерційність приладу) sluggishness
залишко́вий ~ = 1. residual effect, aftereffect 2. (магнетний) remanence effect
~ залишко́вого магне́тного по́ля = remanence effect
~ затяга́ння електро́нів фоно́нами = electron-phonon drag
захисни́й ~ = protective effect; (яф) shielding effect
зворо́тний ~ = inverse [converse] effect
звукови́й ~ = sound effect
Зе́єбеків ~ = Seebeck effect
Зе́єманів ~ = Zeeman effect
Зи́нерів [Зе́нерів] ~ = Zener effect
зернинномежови́й ~ = grain-boundary effect
зіндуко́ваний ~ = induced effect
~ змі́щування = (атомів із вузлів ґратки) discomposition effect
значни́й ~ = considerable [appreciable] effect
зо́внішній фотоелектри́чний ~ = photoemission, external photoelectric effect
Зо́ндгаймерів ~ = Sondheimer effect
зорови́й ~ = visual effect
ізото́пний ~ = isotope effect
ізотро́пний ~ = isotropic effect
індуко́ваний ~ = induced effect
індукти́вний ~ = inductive effect
індуктоме́рний ~ = inductomeric effect
індукці́йний ~ = inductive effect
інтеґра́льний ~ = integral effect
інтерференці́йний ~ = interference effect
інтрамолекуля́рний ~ = intramolecular effect
йоносфе́рний ~ = ionospheric effect
Казими́рів ~ = Casimir effect
кана́ловий ~ = channeling, channel effect
кана́льний ~ = див каналовий ~
капіля́рний ~ = capillary effect
квадрати́чний ~ = quadratic effect
ква́нтовий ~ = quantum effect; (Голів) quantum Hall effect; (розмірний) quantum size effect
квантовомехані́чний ~ = див квантовий ~
ква́нтоворо́змірний ~ = quantum size effect
Ке́рів ~ = Kerr effect; (електрооптичний) electrooptical Kerr effect; (магнетооптичний) magnetooptic Kerr effect
кінети́чний ~ = kinetic effect; (ізотопний) kinetic isotope effect; (темплатний) kinetic template effect
Кі́ркендалів ~ = Kirkendall effect
класи́чний ~ = classical effect
~ клі́тки = (х.) cage effect
~ Коа́нди = Coanda effect
колекти́вний ~ = collective effect; (тт) cooperative effect/phenomenon
ко́лірний ~ = color effect
~ Ко́мптона-Ґе́тинґа = Compton-Getting effect
Ко́мптонів ~ = Compton effect див тж комптон-ефект
компенсаці́йний ~ = compensation effect
~ Ко́ндо = Kondo effect
конформаці́йний ~ = conformation effect
концентраці́йний ~ = concentration effect
кооперати́вний ~ = cooperative effect; (Яна-Телера) cooperative Jahn-Teller effect
~ Корбі́но = Corbino effect
кореляці́йний ~ = correlation effect
корозі́йний ~ = corrosive effect
Ко́селів ~ = Kossel effect
~ Ко́ста-Рибе́йро = Costa-Ribeiro effect
~ Ко́тона-Му́тона = Cotton-Mouton effect
Ко́тонів ~ = Cotton effect
крайови́й ~ = 1. edge effect 2. (на кінці) end effect 3. (вплив краю лінзи) fringe effect
Кре́йґів ~ = Craig effect
кубі́чний ~ = third-order effect
~ Курдю́мова = Kurdiumov effect
ксено́новий ~ = (у ядерному реакторі) xenon poisoning, xenon effect
куло́нівський ~ = (вплив електростатичної взаємодії) Coulomb effect
кумуляти́вний ~ = cumulative effect
Ку́перів ~ = Cooper effect
лави́но́вий ~ = avalanche (effect)
лате́нтний Ге́ршелів ~ = latent Herschel effect
Лі́бманів ~ = Liebmann effect
ліні́йний ~ = linear effect
Лі́пманів ~ = Lippmann effect
лока́льний ~ = local effect
Лю́їсів ~ = Lewis effect
магне́тний ~ = magnetic effect
магнетоакусти́чний ~ = magnetoacoustic effect; (розмірний) magnetoacoustic size effect
магнетоелектри́чний ~ = magnetoelectric effect
магнетойо́нний ~ = magnetoionic effect
магнетокалори́чний ~ = magnetocaloric effect
магнетоопоро́вий ~ = magnetoresistance, magnetoresistive effect див тж магнетоопір
магнетоопти́чний ~ = magnetooptic(al) effect; (Керів) magnetooptic Kerr effect
магнетопружни́й ~ = magnetoelastic effect
магнеторезисти́вний ~ = magnetoresistance, magnetoresistive effect див тж магнетоопір
магнетотеплови́й ~ = magnetothermal [magnetocaloric] effect
Ма́ґнусів ~ = Magnus effect
~ Ма́джі-Ри́ґі-Леду́ка = Maggi-Righi-Leduc effect
~ Ма́йснера(-О́ксенфельда) Meissner(-Ochsenfeld) effect
макролі́нзовий ~ = (тв) macrolensing
макроскопі́чний ~ = macroscopic effect
Ма́ксвелів ~ = Maxwell effect
малочастинко́вий ~ = few-body effect
Ма́лтерів ~ = Malter effect
Ма́рксів ~ = Marx effect
ма́совий ~ = mass effect; (об’ємний) bulk effect
~ Матеу́чі = Matteuci effect
масшта́бний ~ = scale effect
межови́й ~ = boundary effect; (на межі поділу фаз) interface effect
мезоме́рний ~ = mesomeric effect
мезоскопі́чний ~ = mesoscopic effect
Ме́сбауерів ~ = Mössbauer effect
механокалори́чний ~ = mechanocaloric effect
механотеплови́й ~ = mechanocaloric effect
механохемі́чний ~ = mechanochemical effect
миттє́вий ~ = instantaneous effect
мікролі́нзовий ~ = (тв) microlensing
мікроскопі́чний ~ = microscopic effect
мікрофо́нний ~ = microphonics, microphonism, microphonic noise
міра́жний ~ = mirage effect
містко́вий (позити́вний) ~ = (х.) bridge (positive) effect
муа́ровий ~ = moiré effect
наве́дений ~ = induced effect
надтонки́й ~ = hyperfine effect
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order effect
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order effect
На́йтів ~ = Knight effect
неадити́вний ~ = nonadditive effect
неба́жаний ~ = undesired [unwanted] effect
неви́явлений ~ = undetected effect
невия́вний ~ = undetectable [undetectible] effect
нега́йний ~ опромі́нення = early [immediate] radiation effect
неґати́вний ~ = negative effect
неґравітаці́йний ~ = nongravitational effect
незбагне́нний ~ = incomprehensible effect
незначни́й ~ = insignificant [minor] effect
незрозумі́лий ~ = inexplicable effect див тж виник
неліні́йний ~ = nonlinear effect
неочі́куваний ~ = unexpected effect
непоро́говий ~ = nonthreshold effect
непружни́й ~ = inelastic effect; (тунельний) inelastic tunneling
непрями́й ~ = indirect effect
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic effect
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium effect
~ Не́рнста-Е́тинґсгаузена = Ettingshausen-Nernst effect
Не́рнстів ~ = Nernst effect
несподі́ваний ~ = unexpected effect
неспостере́жений ~ = unobserved [undetected] effect
неспостере́жний ~ = unobservable [undetectable, undetectible] effect
неспостере́жуваний ~ = unobservable [undetectable, undetectible] effect
нестаціона́рний ~ = nonstationary effect; (перехідний) transient effect
нея́дерний/неядро́вий ~ = non-nuclear effect
~ ни́жчого поря́дку = lower-order effect
~ низько́го поря́дку = low-order effect
низькочасто́тний ро́змірний ~ = low-frequency size effect
нічни́й ~ = night effect
норма́льний ~ = normal effect; (Доплерів) (normal) Doppler effect; (Зеєманів) normal Zeeman effect
Но́тингемів ~ = Nottingham effect
обе́рнений ~ = inverse [converse] effect; (Зеєманів) inverse Zeeman effect; (Комптонів) inverse Compton effect; (п’єзоелектричний) inverse piezoelectric effect; (Штарків) inverse Stark effect
о́б’є́мний ~ = volume [bulk] effect; (фотоґальванічний) bulk photovoltaic effect
о́бмі́нний ~ = exchange effect
оболо́нковий ~ = (вплив оболонки) shell effect
О́вергаузерів ~ = Overhauser effect
~ Оже́ = Auger effect
ома́нний ~ = spurious effect
опти́чний ~ = optical effect; (Доплерів) optical Doppler effect
оранжере́йний ~ = greenhouse effect
орієнтаці́йний ~ = orientation effect
очі́куваний ~ = expected [required] effect
~ па́м’яті = memory effect; (форми) shape-memory effect
парази́тний ~ = spurious [ghost, stray, parasitic] effect
параметри́чний ~ = parametric effect; (Доплерів) parametric Doppler effect
~ Па́шена-Бе́ка = [Па́шена-Ба́ка] Paschen-Back effect
парнико́вий ~ = greenhouse effect
~ Пельтьє́ = Peltier effect
Пе́нінґів ~ = Penning effect
перви́нний ~ = primary effect; (піроелектричний) true pyroelectricity
передпереходо́вий ~ = pretransitional effect
перехі́дни́й ~ = (пов’язаний з неусталеністю стану) transient effect
переходо́вий ~ = (пов’язаний з переходом) transition effect
перехре́сний ~ = cross effect
~ пе́ршого поря́дку = first-order effect
п’єзоелектри́чний ~ = piezoelectric effect див тж п’єзоефект
п’єзомагне́тний ~ = piezomagnetic effect
п’єзоопти́чний ~ = piezooptic effect
~ пі́нінгу = див ~ пришпилювання
підси́лений ~ = stimulated [enhanced] effect
піроелектри́чний ~ = pyroelectricity див тж піроефект
піромагне́тний ~ = pyromagnetic effect
післянью́тонові —и = (релятивістичні поправки першого порядку до Ньютонової механіки) post-Newtonian effects
післяопромі́нний ~ = postradiation effect
післяпереходо́вий ~ = post(-)transition effect
поверхне́вий ~ = surface effect
~ по́ділу швидки́ми нейтро́нами = fast (fission) effect
поздо́вжній ~ = longitudinal effect; (ґальваномагнетний) longitudinal galvanomagnetic effect; (Нернста-Етинґсгаузена) longitudinal Ettingshausen-Nernst effect
позити́вний ~ = positive effect
позі́рний ~ = spurious effect
~ позі́рної ма́си = hydrodynamic mass effect, virtual mass effect, added mass effect
полілу́жний ~ = polyalkaline effect
~ По́йнтинґа-Ро́бертсона = Poynting-Robertson effect
По́кел(ь)сів ~ = Pockels effect
~ по́ля = field effect
поляризаці́йний ~ = polarization effect
поля́рний ~ = polar effect
польови́й ~ = field effect
Померанчукі́в ~ = Pomeranchuk effect
помі́тний ~ = appreciable effect
попере́чний ~ = transverse effect; (ґальваномагнетний) transverse galvanomagnetic effect; (Доплерів) transverse Doppler effect; (Нернста-Етинґсгаузена) transverse Ettingshausen-Nernst effect; (п’єзоелектричний) transverse piezoelectric effect
поро́говий ~ = threshold effect
~ порохово́го чо́рта = (в атмосфері) dust-devil effect
~ Портеве́на-Ле Шательє́ = Portevin-Le Chatelier effect
~ n-го поря́дку = nth-order effect
правди́вий ~ = true effect; (піроелектричний) true pyroelectricity
пострадіяці́йний ~ = postradiation effect
пра́щовий ~ = (астр.) sling effect
при́ладо́вий ~ = instrumental effect
примусо́вий ~ = induced effect
приро́дний ~ = natural effect
присті́нко́вий ~ = wall effect
~ пришпи́лювання = pinning, pinning effect
про́сти́й До́плерів ~ = simple Doppler effect
просторо́вий ~ = (х.) steric effect
протиспрямо́ваний ~ (кілько́х) проце́сів = competition of processes (що дають внески однакового порядку величини – in the same order of magnitude)
пружни́й туне́льний ~ = elastic tunneling
пружноопти́чний ~ = elastooptic effect
прями́й ~ = direct [immediate] effect
~ Пуркі́н’ї = [Пуркіне́] Purkinje effect
радіочасто́тний ро́змірний ~ = radio-frequency [rf] size effect
радіяці́йний ~ = radiation effect
Ра́манів ~ = Raman effect
Ра́мзауерів ~ = Ramsauer effect
ра́нній ~ опромі́нення = early [immediate] radiation effect
реверси́вний ~ па́м’яті фо́рми = reversive shape-memory effect
резона́нсний ~ = resonance effect
релаксаці́йний ~ = relaxation effect
релятивісти́чний ~ = relativistic effect; (Доплерів) relativistic Doppler effect
Ре́нерів ~ = Renner effect
ре́нієвий ~ = (мф) rhenium effect
Ре́нінґерів ~ = Renninger effect
ретротермі́чний ~ = (астр.) back warming
~ Ри́ґі-Леду́ка = Righi-Leduc effect
Ричардсонів ~ = Richardson effect
рівнова́жний ~ = equilibrium effect
ро́змірний ~ = size effect
~ Сабатьє́ = Sabattier effect
самоспричи́нений ~ = spontaneous effect
світлоелектри́чний ~ = electron-photon drag
~ Саса́кі-Шибу́я = Sasaki-Shibuya effect
Сві́нґсів ~ = Swings effect
сейсмі́чний ~ = seismic effect
сейсмоелектри́чний ~ = seismic-electric effect
селекти́вний ~ = selective effect
~ Си́ларда-Ча́лмерса = Szilard-Chalmers [Scillard-Chalmers] effect
~ Си́лзбі = Silsbee effect
системати́чний ~ = systematic effect
скеро́ваний ~ = directional effect
складни́й ~ = 1. (комбінаційний) complex effect; (Доплерів) complex Doppler effect 2. (щодо аналізу) complicated effect
слабки́й ~ = weak effect
Сну́ків ~ = Snoek effect
сольови́й ~ = (х.) salt effect
~ Соре́ = Soret effect
спі́льний ~ = cooperative effect
~ спі́льного йо́на = common-ion effect
спі́новий ~ = spin effect
спінозале́жний ~ = spin-dependent effect
спінонезале́жний ~ = spin-independent effect
споді́ваний ~ = required [expected] effect
спонта́нний ~ = spontaneous effect
спостере́жений ~ = observed [detected] effect
спостере́жний ~ = observable [detectable, detectible] effect
спостере́жуваний ~ = observed [observable] effect
спра́вжній ~ = true effect; (піроелектричний) true pyroelectricity
спричи́нений ~ = (чимось) (smth-)induced effect, effect induced by smth; (домішками чи дефектами) extrinsic effect (у напівпровіднику – in a semiconductor); (збуренням) perturbation effect; (зіткненнями частинок) collisional effect; (флюктуаціями) fluctuation effect
~ сприя́ння = (х.) anchimeric assistance
спрямо́ваний ~ = directional effect
стаціона́рний ~ = stationary effect
стереоскопі́чний ~ = stereo(scopic) [relief] effect
стереофоні́чний ~ = stereo(phonic) [binaural] effect
стери́чний ~ = (х.) steric effect
стимулюва́льний ~ = stimulating effect
стимульо́ваний ~ = stimulated [enhanced] effect
сторо́нній ~ = (супутній) side effect, by-effect; (вплив сторонніх чинників) extraneous effect; (що не стосується розглядуваного явища) irrelevant effect
стрикці́йний ~ = striction effect
стробоскопі́чний ~ = stroboscopic effect
структу́рний ~ = 1. (вплив на структуру) constitutional effect 2. (вплив структури) structure effect
суку́пний ~ = cumulative effect
сума́рний ~ = net effect
супу́тній ~ = side effect, by-effect
схі́дно-за́хідний ~ = east-west effect
~ С(ц)и́ларда-Ча́лмерса = Szilard-Chalmers [Scillard-Chalmers] effect
Те́йлорів ~ = Taylor effect
температу́рний ~ = thermal effect
темпла́тний ~ = template effect
тензорезисти́вний ~ = tensoresistive effect
тепли́чний ~ = greenhouse effect
теплови́й ~ = 1. thermoeffect, thermal effect 2. (процесу) heat of a process, process heat 3. (хемічної/ядерної реакції) heat of a chemical/nuclear reaction
термі́чний ~ = thermoeffect, thermal effect див тж термоефект
термоакусти́чний ~ = thermoacoustic effect
термодинамі́чний темпла́тний ~ = thermodynamic template effect
термоелектри́чний ~ = thermoelectric effect
термодіелектри́чний ~ = thermodielectric effect
термомагне́тний ~ = thermomagnetic effect
термомехані́чний ~ = thermomechanical [fountain] effect
термоопти́чний ~ = thermooptic effect
термопружни́й ~ = thermoelasic effect
Ти́ндалів ~ = Tyndall effect
ти́сковий ~ = pressure effect
тіньови́й ~ = shadow effect
~ То́лмена-Стю́арта = Tolman and Stewart effect
То́мсонів ~ = Thomson effect
тонки́й ~ = fine effect
топологі́чний ~ = topological effect
трансанеля́рний ~ = (х.) transannular effect
трети́нний піроелектри́чний ~ = tertiary pyroelectricity
триви́мірний ~ = three-dimensional effect
туне́льний ~ = tunnel effect, tunneling; (Джозефсонів) Josephson tunneling
~ упові́льнювання годи́нників = time-dilation effect, slowing of clocks
уто́мний ~ = fatigue effect
Фараде́їв ~ = Faraday effect
фізи́чний ~ = physical effect
фізи́чний ~ опромі́нення = physical radiation effect
~ Фі́шера-Ка́о = Fisher-Kao effect
флексоелектри́чний ~ = flexoelectric effect
флюктуаці́йний ~ = fluctuation effect
Фо́йґтів ~ = Voigt effect
фо́новий ~ = background effect
фонта́нний ~ = fountain [thermomechanical] effect
фотоакусти́чний ~ = optoacoustic [photoacoustic] effect
фотовольтаї́чний ~ = photovoltaic effect
фотоґальвані́чний ~ = photovoltaic effect
фотодифузі́йний ~ = photodiffusion effect
фотодіелектри́чний ~ = photodielectric effect
фотодоме́нний ~ = photodomain effect
фотоелектри́чний ~ = photoelectric effect, photoelectricity див тж фотоефект
фотоелектромагне́тний ~ = photoelectromagnetic effect
фотоє́мнісний ~ = див фотомісткісний ~
фотомагне́тний ~ = photomagnetic effect
фотомагнетоелектри́чний ~ = photomagnetoelectric effect
фотомехані́чний ~ = photomechanical effect
фотомі́сткісний ~ = photocapacitor effect
фотоп’єзоелектри́чний ~ = photopiezoelectric effect
фоторезисти́вний ~ = photoresistive effect
фоторефракці́йний ~ = photorefraction, photorefractive effect
фотосеґнетоелектри́чний ~ = photoferroelectric effect [PFE]
фотопружни́й ~ = photoelastic effect
фотохемі́чний ~ = photochemical effect
фотохро́мний ~ = photochromic effect
~ Фра́нца-Ке́лдиша = Franz-Keldysh effect
Фре́нкелів ~ = Frenkel effect
хемі́чний ~ = (опромінення) chemical radiation effect; (сонцевого проміння) chemical effect of solar radiation; (ядрового перетворення) chemical effect of a nuclear transformation
~ Хі́ґ(ґ)са~ = див Гіґсів ~
~ Хо́л(л)а = див Голів ~
циркуля́рний фотоґальвані́чний ~ = circular photovoltaic effect
цілочислови́й ква́нтовий Го́лів ~ = integer quantum Hall effect
~ Черенко́ва = Cherenkov [erenkov] effect
Ше́нстоунів ~ = Shenstone effect
широ́тний ~ = (космічного проміння) latitude effect
~ Шо́ткі = Schottky effect
~ Шта́рка-Лу́нелунда = Stark-Lunelund effect
Шта́рків ~ = Stark effect див тж штарк-ефект
~ Ште́рна-Ґе́рлаха = Stern-Gerlach effect
~ Шу́бникова-де Га́аза = Shubnikov-de Haas effect
шу́каний ~ = required effect
Шу́лів ~ = Suhl effect
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear effect
~ я́на-Те́лера = Jahn-Teller effect; (другого порядку) second-order Jahn-Teller effect
каналува́льний 1. (пов’язаний з утворюванням каналів) channeling 2. (пов’язаний з відокремлюванням каналів) channelizing
каналува́ння//сканалува́ння 1. (утворювання каналів) channeling 2. (відокремлювання каналів) channelizing
аксі́йне ~ = axial channeling
~ електро́нів = electron channeling
~ заря́джених части́нок = charged-particle channeling
~ йо́нів = ion channeling
~ моле́кул = molecule channeling
~ нейтра́льних части́нок = neutral-particle channeling
осьове́ ~ = axial channeling
площи́нне ~ = planar channeling
поверхне́ве ~ = surface(-layer) channeling
~ прото́нів = proton channeling
кут (-а́) 1. angle (α ґрадусів – of α degrees) ▪ під —о́м anglewise, at an angle; (скісно) obliquely; під —о́м α ґра́дусів at the angle of α degrees (до – to); під —о́м одне́ до о́дного at an angle (to one another); поверну́ти на (певний) ~ to turn by an angle; відклада́ти —и́ to mark off angles; утво́рювати ~ α to include an angle α (з, щодо – with) 2. (ріг) corner
~ 45° mitre angle ▪ з’єдна́ти під —о́м 45° = to miter
абераці́йний ~ = angle of aberration, aberration angle
а́зимутний ~ = azimuth(al) angle
аперту́рний ~ = (опт.) aperture angle, angular aperture
~ ата́ки = (мех.) angle of attack/incidence; (критичний) critical [stalling] angle of attack
багатогра́нний ~ = polyhedral angle; corner
багатості́нний ~ = див. багатогранний ~
~ ба́чення = (опт.) angle of vision див. тж ~ поля бачення
~ бі́льший за 180°, але ме́нший від 360° = (матем.) reflex angle; (кф) reentrant angle
~ бли́ску = (дифракційної ґратниці) blaze angle
Бре́ґів ~ = Bragg angle
Брю́стерів ~ = (опт.) Brewster [polarizing] angle
вале́нтний ~ = (х.) bond [valence] angle
вели́кий ~ = large [wide] angle
вертика́льні —и́ = vertical angles
ве́рхній лі́вий ~ = (сторінки тощо) top left(-hand) corner
ве́рхній пра́вий ~ = (сторінки тощо) top right(-hand) corner
верши́нний ~ = apex angle
~ ви́дности = visual angle
~ виліта́ння = (частинки) escape angle; angle of departure
ви́міряний ~ = measured angle
~ ви́передження = angular advance, angle of advance; (за фазою) lead (angle), angle of lead
ви́пнутий ~ = salient [convex] angle
~ випромі́нювання = angle of radiation; emission angle
~ висила́ння = emission angle; angle of departure
~ ви́ходу = (хвилі, променя) angle of departure; (променів із оптичного приладу) angle of emergence
~ відбива́ння/відбиття́ = (опт.) reflection angle, angle of reflection
~ відбо́ю = див. ~ відруху
від’є́мний ~ = (стягуваний променем, що рухається за годинниковою стрілкою) negative angle
~ відка́ту = див. ~ відруху
відпові́дний ~ = corresponding angle; (мн.) exterior-interior angles
~ ві́друху = (мех., я ф) recoil angle
~ відстава́ння = див. ~ запізнювання
~ ві́дхилу = 1. (від середнього чи заданого значення; приладової стрілки; променя приладом тощо) deviation angle, (angle of) deviation; (найменшого) angle of minimum deviation 2. (від напряму руху) angle of deflection, deflection angle 3. (від горизонталі) tilt angle
~ візирува́ння = angle of sight
~ ві́тру = wind angle
вну́трішній ~ = (багатокутника тощо) interior angle
вну́трішні однобі́чні —и́ = interior opposite angles
вну́трішні протиле́жні —и́ = interior alternate angles, alternate-interior angles
впи́саний ~ = inscribed angle, angle of circumference
~ ву́жчання = (променя, струменя) angle of convergence, convergence angle; (сопла) nozzle-convergence angle
вхідни́й ~ = див. входовий ~
~ вхо́дження = (променів) angle of entry
входо́вий ~ = entrance angle; (кф) reentrant angle
глухи́й ~ dead end, blind alley; (безвихідна ситуація) deadlock ▪ зайти́ в глухи́й ~ to come to a deadlock, to become deadlocked; ви́йти з глухо́го —а́ = to break the deadlock
годи́нний ~ = (астр.) hour angle
головни́й ~ надхо́дження = (опт.) principal angle of incidence
го́стрий ~ = acute [sharp] angle
грани́чний ~ = (опт., акуст.) critical angle
n-гра́нний ~ = n-edged [n-faced] solid angle
~ ґвинтово́ї лі́нії = helix angle, lead angle
двогра́нний ~ = dihedral [interfacial] angle, dihedron; (між гранями) interfacial angle
двості́нний ~ = див. двогранний ~
~ девія́ції = deviation angle, (angle of) deviation див. тж ~ відхилу
дирекці́йний ~ = grid azimuth; direction angle
~ дифра́кції = diffraction angle, angle of diffraction
~ діелектри́чних утра́т = dielectric loss angle
дода́тний ~ = (стягуваний променем, що рухається проти годинникової стрілки) positive angle
доповня́льний ~ = (до 90°) complementary angle; (до 180°) supplementary [supplemental] angle; (до 360°) explementary [conjugate] angle, explement (of an angle)
~ до́тику = (об’єктів) contact angle; (двох кривих) angle of contingence (of two curves)
~ дре́йфу = drift angle
Е́йлерові —и́ = див. Ойлерові и
~ ексти́нкції = (опт.) extinction angle
~ емі́сії = emission angle; (ел.) angle of departure
~ за́круту = angle of torsion/twist, torsional angle; (руйнівного) torsional rupture angle
~ закру́чування = див. ~ закруту
~ зало́млювання/зало́млення = (променя, опт.) refraction angle, angle of refraction
зало́мний ~ при́зми = (опт.) prism angle
~ зало́му верши́ни = (мех.) refracting [apical] angle
~ запі́знювання/запі́знення = (за фазою) lag (angle), angle of lag
~ захо́плювання = (техн.) angle of bite
~ збіга́ння = див. ~ збіжности
~ збі́жности = (променя, струменя, потоку) angle of convergence, convergence angle
~ (і)з верши́ною в A = angle subtended at (point) A
~ зв’язку́ = (х.) bond angle
~ згаса́ння = (екстинкції, опт.) extinction angle
~ зги́ну = bending angle
зені́тний ~ = zenith angle
змі́нний ~ = variable angle
~ змі́щення = displacement angle, angle of displacement
~ змо́чування = contact angle; wetting angle
~ зни́жування = (літака тощо) angle of descent
зо́внішній ~ = 1. (багатокутника тощо) exterior angle 2. (визначений дугою стягуваного кута) external angle
зо́внішні однобі́чні —и́ = exterior opposite angles
зо́внішні протиле́жні —и́ = exterior alternate angles, alternate-exterior angles
~ зо́внішнього тертя́ = (техн.) angle of external/wall friction
зорієнто́ваний ~ = directed angle
~ зо́ру 1. (опт.) див. ~ (поля) бачення 2. (точка зору) point of view; (позиція) viewpoint, standpoint, position ▪ під бу́дь-яким —о́м зо́ру = in all respects, in every respect, in every sense
~ зри́ву пото́ку = (фіз. плинів) burble angle
~ зсу́ву = (мех.) angle of shear
~ зсу́ву фа́зи = phase angle; (у діелектрику) dielectric phase angle; (у трансформаторі струму) current-transformer phase angle; (у трансформаторі напруги) potential-transformer phase angle
~ Кабі́бо = Cabibbo angle
~ каналува́ння = channeling angle
квадра́нтовий ~ = 1. (кратний до 90°, матем.) quadrantal angle 2. (падання/падіння тіла, мех.) quadrant angle (of fall)
~ кли́на = wedge angle
~ ко́взання = див. ~ ковзу
~ ко́взу = (променя світла, струменя частинок) glancing angle; (малий) grazing angle; (мех.) angle of slide
конта́ктовий ~ = (фіз. плинів) contact angle, angle of contact
~ ко́нуса = angle of taper, conicity
крайови́й ~ = (фіз. плинів) contact angle, angle of contact; wetting angle
кра́тні —и́ = multiple angles
~ кривини́ = angle of curvature
крити́чний ~ = (техн.) critical angle
крити́чний ~ ата́ки = critical [stalling] angle of attack
~ круті́ння = angle of torsion/twist, torsional angle
~ магне́тних утра́т = magnetic-loss angle
~ магне́тного на́хилу/схи́лення = inclination, magnetic dip
мали́й ~ small [narrow] angle ▪ (що відбувається) під мали́м —о́м = glancing
меридія́нний ~ = meridian angle
~ між AB та CD = angle between AB and CD, angle of AB with CD
~ між гра́нями криста́лу = interfacial angle (of a crystal)
~ між двома́ площи́нами = dihedral angle, angle (included) between two planes
~ між ма́ксимумом діягра́ми випромі́нювання та ві́ссю симе́трії (дзе́ркала) анте́ни = squint
~ між опти́чними о́сями = (кф) axial angle; (двовісного кристалу) optic(-axial) angle
~ між сусі́дніми гра́нями = (багатогранника) face angle
мініма́льний ~ вирізня́ння = (телескопа) minimum resolvable angle
~ мініма́льного ві́дхилу = (променя призмою, опт.) angle of minimum deviation
~ набира́ння висоти́ = angle of climb
~ наво́дження = sighting angle
~ надхо́дження = (хвилі, частинки) angle of incidence/arrival, incidence angle
~ найме́ншого ві́дхилу = (променя призмою, опт.) angle of minimum deviation
~ наліта́ння = (частинки) angle of incidence, incidence angle
напрямо́вий ~ = direction angle
~ на́хилу = (angle of) inclination; slant; pitch; rake; tilt; (до осі абсцис) slope (angle); (до лінії горизонту) angle of cant; (схилу) (angle of) dip, dip angle; (траєкторії частинки відносно магнетного поля, я ф) pitch angle; (орбіти тощо) obliquity; (хвильового фронту) wave tilt
ненульови́й ~ = nonzero angle
непрями́й ~ = (не кратний прямому; гострий чи тупий) oblique angle
ни́жній лі́вий ~ = (сторінки тощо) bottom left(-hand) corner
ни́жній пра́вий ~ = (сторінки тощо) bottom right(-hand) corner
~ ни́кання = yaw angle, angle of yaw
нульови́й ~ = zero angle
~ нута́ції = nutation angle
~ обхо́плення = (техн.) (angle of) nip, angle of bite
~ о́гляду = aspect angle
одна́ко́ві —и́ = equal angles
однобі́чні —и́ = (у багатокутнику тощо) opposite angles; (внутрішні/зовнішні) interior/exterior opposite angles
О́йлерові —и́ = Euler(ian) angles
опи́саний ~ = circumscribed angle
опу́клий ~ = convex [salient] angle
~ орієнта́ції = orientation angle
~ па́дання = 1. (тіла) angle of fall 2. (хвилі) див. ~ надходження 3. (частинки) див. ~ налітання
~ паді́ння = див. ~ падання
паралакти́чний ~ = parallactic angle
~ перекриття́ = overlap angle
~ пере́тину = angle of intersection, intersection angle; (струменів частинок) beam-crossing angle
~ підійма́ння = angle of ascent
~ підне́сення = angle of elevation, elevation angle, ascending vertical angle
~ підняття́ = див. ~ піднесення
пло́ский ~ = див. площинний ~
площи́нний ~ = plane angle; (при вершині багатогранника) edge angle
~ по́верту = turn angle
по́вний ~ = (360°) whole [round, full] angle, perigon (angle); (просторовий, 4π стерад) steregon
~ по́вного вну́трішнього відбива́ння = angle of total internal reflection
~ по́вної поляриза́ції = (опт.) polarizing [Brewster] angle
~ поворо́ту = див. ~ поверту
подві́йний ~ = double angle
позиці́йний ~ = position angle
полови́нний ~ = half-angle, semiangle; (при вершині) semi-apex [semi-vertex] angle, vertex half-angle
~ поло́ження = position angle
~ по́ля ба́чення = field-of-vision angle, visual angle, angle of vision, angle of view; (об’єктива) camera angle
поля́рний ~ = 1. polar angle 2. (комплексного числа) angle argument (of a complex number)
помі́ряний ~ = measured angle
~ по́рскання = spray angle
~ преце́сії = precession angle; (спіну) spin-precession angle
~ при верши́ні = apex [vertex] angle
~ при́зми = prism angle
приле́глі —и́ = adjacent [contiguous] angles
~ при осно́ві = base angle (трикутника – of a triangle)
~ приро́дного схи́лу = angle of repose, angle of rest
~ приці́лювання = (мех.) aiming angle; (яф) impact angle
~ проє́кції = projection angle
~ проліта́ння = transit angle
~ променюва́ння = angle of radiation; emission angle
просторо́вий ~ = solid angle
протиле́жні —и́ = alternate angles; (внутрішні/зовнішні) interior/exterior alternate angles; (однобічні у багатокутнику) opposite angles
прями́й ~ right angle (90°) ▪ під прями́м —о́м = at right angle (до – to), perpendicular (to); (про грані, сторони тощо) squarewise, right-angle(d); (одне до одного) at right angles
~ рефра́кції = refraction angle
~ ри́скання = див. ~ никання
~ розбіга́ння = див. ~ розбі́жности
~ розбі́жности = (променя, струменя, потоку) angle of divergence, divergence angle
розго́рнений ~ = straight [flat] angle (180°)
розі́гнутий ~ = див. розгорнений ~
~ розкриття́ = opening angle; (тріщини) crack-tip opening angle
~ розліта́ння = recession angle
~ розсі́ювання/розсі́яння = (частинки) scatter(ing) angle; (проміння) dispersion angle
~ розхо́дження = (потоку тощо) angle of divergence, divergence angle; (струменя) beam angle, angle of a beam
~ руйнівно́го за́круту = (мех.) torsional rupture angle
~ се́ктора = sector angle
~ синхроні́зму = phase-matching angle
~ сканува́ння = scan(ning) angle
скеро́вувальний ~ = direction angle
~ ско́су = bevel angle
скру́глений ~ rounded angle; rounded corner ▪ зі скру́гленими —а́ми = subangular, subangulate(d); round-cornered
~ скру́ту = (мех.) torsional rupture angle
~ спада́ння = (між горизонталлю та спадною лінією) angle of depression, depression [descending vertical, minus] angle
~ спіра́лі = helix angle
~ спо́кою, angle of rest, angle of repose
~ спостеріга́ння/спостере́ження = viewing angle
спрямо́ваний ~ = directed angle
ста́лий ~ constant angle ▪ зі ста́лим —о́м = constant-angle
n-сті́нний ~ = n-edged [n-faced] solid angle
стя́гуваний//стя́гнений ~ = subtended angle; (дугою) internal angle, angle subtended by an arc; (хордою) internal angle, angle subtended by a chord; (променем під час руху за годинниковою стрілкою) negative angle; (променем під час руху проти годинникової стрілки) positive angle
сумі́жні —и́ = див. прилеглі и
~ сумі́жности = див. ~ дотику
сфери́чний ~ = spherical angle
~ схи́лення = див. ~ схилу
~ схи́лу = 1. (angle of) dip, dip angle 2. (світила, астр.) angle of depression
~ схо́дження про́меня/стру́меня = convergence angle, angle of convergence
~ тангажу́ = pitch angle
~ тертя́ = 1. angle of friction 2. (мех. тж) angle of repose 3. (зовнішнього, техн.) angle of external/wall friction
тіле́сний ~ = див. просторовий ~
тригра́нний ~ = trihedral angle
тристі́нний ~ = trihedral angle
тупи́й ~ = obtuse angle
уві́гнутий ~ = concave angle; (багатостінника) reentrant angle
~ уда́ру = (мех.) angle of impact
~ уко́су = див. ~ схилу
~ у лаборато́рній систе́мі координа́т = laboratory angle
~ у систе́мі це́нтру мас = center-of-mass [cms] angle
~ утво́рений AB і CD = angle included between AB and CD
~ утра́т = loss angle; (у діелектрику) dielectric loss angle
фа́зовий ~ = 1. phase angle 2. (планети, астр.) solar phase angle (of a planet) 3. (ел.) phase
центра́льний ~ = central angle, angle subtended at the center
~ цілкови́того вну́трішнього відбива́ння = angle of total internal reflection
чотиригра́нний ~ = tetrahedral angle
чотиристі́нний ~ = tetrahedral angle
~ ши́ршання = (струменя тощо) beam angle, angle of beam; (розходження, потоку тощо) divergence angle, angle of divergence; (сопла) nozzle-divergence angle
—и́, що різня́ться на 360° = coterminal angles
самоґравітівна́ ~ self-gravitation(al) system
самодоста́тня ~ = self-contained system
самозбу́дна ~ = self-excited system
самозрівнова́жувальна ~ = self-balancing system
самоналаго́джувана ~ = self-adjusting system
самоорганізо́вна ~ = self-organizing system
самопідтри́мна ~ = self-sustained [self-sustaining] system
самопли́нна ~ = gravity system
самопристосо́вна ~ = self-adapting system
самоузго́джена ~ рівня́нь = self-consistent system of equations
світова́ географі́чна ~ координа́т = (США) world geographic reference system, georef
Се́лорова лі́нзова ~ = Celor [Gauss] lens system
~ сил = system of forces
сильновзаємоді́йна ~ = strongly-interacting system
сильнотурбуле́нтна ~ = strongly-turbulent system
симетри́чна ~ = symmetric system
симетри́чна ~ одини́ць СГС = Gaussian system of units
синхрон(із)ува́льна ~ = synchronization system
~ си́мволів механі́змів реа́кцій = (х.) symbol system of reaction mechanisms
скінче́нна ~ = finite system
скінченнови́мірна ~ = finite-dimensional system
скла́дена ~ = compound system
складна́ ~ = complex system; (частинка тощо, тп) composite
склероно́мна ~ = scleronomic system, system with time-independent constraints
скли́ста ~ = glassy system
склоподі́бна ~ = див. склиста ~
скомп’ютер(из)о́вана ~ = computerized system
сконденсо́вана ~ = condensed system
скориго́вана опти́чна ~ = corrected optical system
слабковзаємоді́йна ~ = weakly-interacting system
слабконеліні́йна ~ = weakly-nonlinear system
слабкотурбуле́нтна ~ = weakly-turbulent system
~ смуг = 1. pattern 2. (спектральних) band system 3. (астр.) strip system
сонце́ва ~ = (планет) solar system
сонце́ва ~ одини́ць = solar (system of) units
со́нячна ~ = див. сонцева ~
~ спекта́тора = spectator (coordinate) system
спеціялізо́вана ~ = special-purpose [dedicated] system
співфо́кусна ~ = confocal system; (лінзова/дзеркальна) confocal lens/mirror system
~ спі́льного користува́ння = (комп.) multiuser [multiple-user] system
спря́жена ~ = conjugate system
стабі́льна ~ = stable system
~ станда́ртів system of standards
станда́ртна ~ = standard system
статисти́чна ~ = див. статисти́чний анса́мбль
стати́чна ~ = static system
стати́чно визна́чна ~ = statically-determinate system
стати́чно еквівале́нтна ~ = statically-equivalent system
стати́чно невизна́чна ~ = statically-indeterminate system
стаціона́рна ~ = 1. stationary [steady-state] system 2. (рівнянь) time-independent [time-invariant] system
стереоакусти́чна ~ = stereo(phonic) sound system
стійка́ ~ = stable system
стохасти́чна ~ = stochastic system
сумі́сна ~ = compatible system
сфери́чна ~ координа́т = spherical coordinate system
сферо́їдна ~ координа́т = spheroidal coordinate system
сфери́чно симетри́чна ~ = spherically symmetric system
сферосиметри́чна ~ = spherically symmetric system
~ схе́мних по́значок = schematic designator
~ твірни́х = system [set] of generators, generating system; (топології) subbase (for a topology)
телеметри́чна ~ = telemetering system
телескопі́чна ~ 1. (висувних елементів) telescopic system; (лічильників) counter telescope ▪ склада́ти телескопі́чну —у = to telescope 2. див. телескопна ~
телеско́пна ~ = telescope (system); (реєстрування космічного проміння) cosmic-ray telescope; (реєстрування гамма-проміння позаземного походження) gamma-ray telescope
телецентри́чна ~ = telecentric system
температуронезале́жна ~ = athermal system
~ теплово́го за́хисту = overtemperature protective system
~ теплопостача́ння = heat-supply system
~ те́рмів = term system
термодинамі́чна ~ = thermodynamic system; (адіябатна) adiabatic thermodynamic system; (відкрита/закрита) open/closed thermodynamic system; (ізольована) closed thermodynamic system
тетрагона́льна ~ (кристалографічна) tetragonal [quadratic] system
технологі́чна ~ = engineering system
~ Ти́хо Бра́ге = (астр.) Tychonic system
торо́їдна ~ = toroidal system; (камера) doughnut; (токамак) tokamak, torus
торо́їдна ~ координа́т = toroidal coordinate system
трансляці́йна ~ = translational system
~ транспортува́ння стру́меня = (частинок) beam-transport system; beamguide
триви́мірна ~ = three-dimensional system
тригона́льна ~ = (кристалографічна) trigonal [rhombohedral] system
триклі́нна ~ = (кристалографічна) triclinic [anorthic] system
трико́лірна ~ = (колориметрична) trichromatic system
трикомпоне́нтна ~ = three-component [ternary] system
трику́тна ~ координа́т = (яф) triangular coordinates [coordinate system]
триортогона́льна ~ = triorthogonal system
трирі́внева ~ = three-level system
трискладнико́ва ~ = three-component [ternary] system
триті́лова ~ = three-body system
трифа́зова ~ = three-phase system; (чотиридротова, ел.) three-phase four-wire system; (семидротова, ел.) three-phase seven-wire system
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] system
тро́йська ~ = troy system
~ труб = piping, tubing
~ трубопро́водів = mains
~ трьох тіл = three-body system
~ трьох части́нок = three-particle [three-body] system
турбуле́нтна ~ = turbulent system
узага́льнена криволіні́йна ~ координа́т = generalized curvilinear coordinate system
узгі́днена ~ = consistent system; (еталонів) consistent system of standards
узго́джена ~ = див. узгіднена ~
узе́млена ~ = grounded [earthed] system
~ узе́млення = ground(ing) [earthing] system
~ умо́вних позна́чень = 1. notation (convention) 2. (схемних) schematic designator
універса́льна ~ = all-purpose [multipurpose] system
універса́льна до́слідна реа́кторна ~ = versatile experimental reactor assembly [VERA]
універса́льна ~ символі́чного кодува́ння для початкі́вців = beginner’s all-purpose symbolic instruction code [BASIC]
фазоспря́жена ~ = (оптична) phase-conjugate system
фа́йлова ~ = file system
фізи́чна ~ = physical [causal, nonanticipatory] system
флюктівна́ ~ = fluctuating system
фокусува́льна ~ = focusing system
фракта́льна ~ = fractal system
фундамента́льна ~ = fundamental system
фундамента́льна ~ координа́т = fundamental coordinate system
~ фу́нкцій = system of functions
функці́йна ~ = див. ~ функцій
хаоти́чна ~ = chaotic system
характеристи́чна ~ рівня́нь = characteristic set of equations
хемі́чно акти́вна ~ = reacting [reactive] system
~ "хижа́к-же́ртва" prey-predator system
центрува́льна ~ = alignment system
~ це́нтру мас = center-of-mass (coordinate) system, barycentric frame of reference
циліндри́чна ~ координа́т = cylindrical coordinate system
цифрова́ ~ = digital system
цілко́м інтеґро́вна ~ рівня́нь = completely integrable system [set] of equations
часозале́жна ~ = time-dependent system
часоінварія́нтна ~ = time-invariant system
часонезале́жна ~ = time-independent system
~ части́нок = particle system; (ансамбль) particle ensemble
частко́во впорядкова́на ~ = partially ordered system
~ чи́слення = див. числова ~
числова́ ~ = number [numeral] system, numeration (system), system of numbers; (з основою 16) hexadecimal [sexadecimal] number system; (з рухомою крапкою/комою floating-point system; (з зафіксованою крапкою/комою fixed-point system
чотирико́лірна ~ зоре́вих величи́н = uvby (ultraviolet violet blue yellow) system
чотирикомпоне́нтна ~ = див. чотирискладникова ~
чотирирі́внева ~ = four-level system
чотирискладнико́ва ~ = four-component [quaternary] system
~ швидко́го зу́пи́ну = (реактора) scram system
шістнадцятко́ва числова́ ~ = hexadecimal [sexadecimal] number system
щільноукла́дена ~ = close-packed system
щільноупако́вана ~ = див. щільноукладена ~
юстува́льна ~ = adjustment [adjusting] system
~ я́дер = див. ядрова ~
я́дерна ~ = див. ядрова ~
ядро́ва ~ = system of nuclei, nuclear system
самоканалува́льний self-channeling
самоканалува́ння//самосканалува́ння self-channeling
~ світлово́го про́меня = self-channeling of a light beam
утво́рювання//утво́рення 1. (формування) formation; forming 2. (генеза) genesis 3. (створювання) creation 4. (ґенерування) generation, generating 5. (частинок тощо) production, creation 6. (складання) composition 7. (активних центрів) nucleation 8. (сполуки, х.) combination (з – with)
асоційо́ване ~ = (частинок) associated production
~ барб = (на металі) scoring
~ бу́льбашок = (тд) bubbling; (тп) bubble nucleation
~ ви́боїн = див. ~ виямків
~ ви́хорів = eddy formation/generation, vortex formation
~ ви́ямків = denting; cratering; pitting
~ ві́чної мерзлоти́ = pergelation
~ водне́вих зв’язкі́в = hydrogen bonding
~ волокни́н = fiber formation; (філаментація) filamentation
~ волоси́нних трі́щин = crazing
~ все́світу = formation of the Universe
~ гадро́нів = hadron production
~ га́зу = gasification; (звітрювання) volatilization
~ горлови́ни = (вузького місця) necking (down)
~ горбкі́в = (на поверхні матеріялу) pimpling
~ ґе́лю = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ двійникі́в = twinning
~ дві́йок = (частинок) pairing, pair formation; (народжування) pair production/creation
~ дефе́ктів = defect generation/formation; (через пошкоду кристалічної ґратки) lattice damage; (через зміщення атомів) displacement damage; (через рух дислокацій) defect generation by moving dislocations
~ диме́рів = dimerization
~ дислока́ції = dislocation formation
дифракці́йне ~ = (частинок) diffraction production
~ ді́рки = hole creation
~ доме́нів = domain formation
~ до́мішок = impurity generation
~ драглецю́ = gelation, gelatin(iz)ation, gelling; (рослинного походження) jelling, jellification
~ дуги́ = (електричної) arcing, arc formation; (подвійної) double arcing
~ ду́хів = ghost production
ексклюзи́вне ~ = (частинок) exclusive production
~ електро́нних дві́йок/пар = electron pairing
~ електро́н-позитро́нних дві́йок/пар = electron-positron production; (внутрішньої конверсії) internal pair production
~ ему́льсії = emulsification
~ жму́ткі́в = (частинок) bunching
~ зава́д = noise generation
~ загли́бин = denting; cratering; pitting
~ за́дирок = (на металі) scoring
~ за́родків = nucleation
зарядообмі́нне ~ = (частинок) charge-exchange production
~ зв’язку́ = (х.) bonding; (мн.) cross-linking
~ зду́тлин = blistering
~ зір = star formation
~ зі́рки = (емульсійної) star production
~ змо́рщок = 1. shrinkage, shrinking 2. (на поверхні) wrinkling 3. (на емульсійних покривах) reticulation 4. (на плівці тощо) creasing
~ зсу́вів = shearing; (породи) faulting
~ і́мпульсів = pulse formation
інклюзи́вне ~ = (частинок) inclusive production
~ йо́на = ion formation, ionization
~ кана́лів = channeling; (відокремлювання) channelizing
~ карти́н = (явища, ефекту) pattern formation
каска́дове ~ = (частинок) cascade (particle) production
~ кільця́ = (х.) ring formation, ring closure
~ кільча́стої структу́ри = annulation
~ кі́нку/кі́нків = kinking, kink formation
~ кла́стеру/кла́стерів = clustering, cluster formastion
когере́нтне ~ = (частинок) coherent production
~ кольорі́в мінли́вости = blu(e)ing
~ конкре́цій = concretioning
~ контине́нту = continent formation
~ кори́ = (твердого верхнього шару) crusting
корозі́йне ~ ви́ямків = corrosion denting
~ кра́терів = 1. cratering 2. (на покриві) cissing
~ кри́ги = icing див. тж крижаніння
~ кристалі́чних гра́ней = faceting of crystals
~ Ку́перових дві́йок/пар = electron pairing
~ лави́ни = avalanching, avalanche formation
~ ланцюга́ = chaining, chain formation, concatenation, catenation
~ лупаку́ = shalification
~ льо́ду = icing див. тж крижаніння
~ ма́ксимумів = peaking
~ мезо́нів = meson production
~ межі́ по́ділу = interface formation
~ мереже́вої структу́ри = (сітчастої) reticulation
~ мере́ж(і) 1. (сф) network formation 2. (комп.) networking
~ мере́жі трі́щин = checking; (на поверхні) surface checking
~ мікротрі́щин = microcracking
~ містко́вих зв’язкі́в = (х.) bridging
множи́нне ~ = (частинок) multiple production/creation (of particles)
надлишко́ве ~ = (частинок) overproduction (of particles)
~ на́кипу = scaling, scale formation
~ на́суву = (геол.) thrusting
~ нейтри́на/нейтри́н = neutrino production
~ нейтро́на/нейтро́нів = neutron production
некогере́нтне ~ = (частинок) incoherent production
непружне́ ~ = (частинок) inelastic production
нерезона́нсне ~ = (частинок) nonresonant production
~ нито́к = (філаментація) filamentation
~ нитча́стих криста́лів = whiskerization
~ орео́лу = halation
~ о́саду = precipitation
~ пар = (частинок) див. ~ двійок
~ пальча́стих структу́р = (у плині) fingering
~ педиме́нтів = (гф) pedimentation
~ пенепле́нів = (гф) peneplanation
~ петлі́ = looping
~ пі́ни = foaming
~ пі́нчу = pinching
~ пла́зми = plasma formation; plasma production
~ пластівці́в = flocculation; flaking
~ плі́вки = film formation, filming; (на поверхні рідини) skinning
~ пля́м(и) spotting
~ попере́чних зв’язкі́в = (у полімері) cross(-)linking
~ порожни́н = void formation
~ пор = void formation
поро́гове ~ = (частинок) threshold (particle) production
~ порожни́н = void formation
~ по́роху = dust generation, dust production
~ про́зору = yawning
~ про́меня = beam forming; beaming
пружне́ ~ = (частинок) elastic production
пряме́ ~ = (частинок) direct production
~ пухирі́в = 1. (здутлин на поверхні) blistering 2. (бульбашок в об’ємі) bubbling
радіяці́йне ~ = 1. (частинок) radiative production 2. (дефектів) radiation-induced defect formation
~ резона́нсів = resonance production
резона́нсне ~ = (частинок) resonant production
~ рівни́ни = (гф) planation
~ ро́зламів = (породи) faulting
~ сітча́стої структу́ри = reticulation; (переплітання) interlacement, interlacing
~ скла = vitrification
~ скла́док = folding; (на плівці тощо) creasing; (на поверхні) wrinkling
~ ску́пчень = clustering; crowding; (зір, галактик, астр.) clustering
~ сла́нцю = shalification
~ смуга́стої структу́ри = banding
спі́льне ~ = (частинок) associated production
~ сполу́к(и) compound formation; (елементу, х.) combination (з – with); (ртуті/меркурію) amalgamation
~ ставка́ = ponding
~ страт = striation
~ структу́ри = 1. structuring, structurization 2. (х.) cross(-)linking 3. (картини явища, ефекту) pattern formation
~ стру́меня = (частинок) (particle) beaming, (particle-)beam forming/formation
~ суги́ = blooming
~ трі́щин = cracking, crack formation див. тж тріщиноутворювання
~ тума́ну = fogging
туне́льне ~ = tunnel production
~ фро́нту = frontogenesis
~ хемі́чних зв’язкі́в = bonding; cross-linking
~ це́нтрів кристалі́ння/кристаліза́ції = (crystal) nucleation
~ ци́клу = (х.) cyclization
~ циліндри́чних доме́нів = bubble creation
~ ци́ндри = scale formation, (high-temperature) scaling
~ части́нок = (particle) production, (particle) creation
~ шарува́тої структу́ри = stratification; (смугастої) banding
~ ши́йки = (вузького місця) necking
~ ядра́ = nucleus formation, formation of a nucleus
формува́ння//сформува́ння 1. (утворювання) formation 2. (генеза) genesis 3. (ґенерування) generation 4. (надавання чи набування форми) forming, shaping 5. (техн.) molding 6. (образів/зображень) imaging
~ адре́си = address generation
~ акусти́чних о́бразів = acoustic imaging
~ антицикло́ну = anticyclogenesis, development of an anticyclone
~ багатоко́лірних о́бразів = multicolor imaging
~ високоро́здільних о́бразів = high-resolution imaging
~ ві́длунку = echo(-signal) shaping
~ відлу́нного сигна́лу = див. ~ відлунку
~ гала́ктик(и) galaxy formation; (мн.) formation of galaxies
~ гідроакусти́чних о́бразів = sonar imaging
голографі́чне ~ о́бразів/зобра́жень = holographic imaging
динамі́чне ~ о́бразів/зобра́жень = dynamic imaging
~ діягра́ми спрямо́ваности = (антени) lobing
~ е́хового сигна́лу = echo(-signal) shaping
~ зір = star formation, formation of stars
~ зобра́жень = див. ~ образів
~ і́мпульсу = pulse shaping; (ґенерування) pulse generation
йонографі́чне ~ о́бразів/зобра́жень = ionographic imaging
~ кана́лів = channel(l)ing
~ кла́стерів = formation of clusters
ла́зерне ~ о́бразів/зобра́жень = laser imaging
~ о́бразів = imaging, image formation, image generation; (із використанням магнетного резонансу) magnetic resonance imaging [MRI]; (в інфрачервоному промінні) infrared imaging; (у когерентному промінні) coherent imaging; (у мікроскопі) microscopic imaging
опти́чне ~ о́бразів/зобра́жень = optical imaging
попере́днє ~ = preformation, preforming
~ паке́ту = (комп.) encapsulation
~ про́меня = beam forming; beaming
~ прямоку́тних колива́нь = squaring
радіолокаці́йне ~ о́бразів/зобра́жень = radar imaging
~ сигна́лу = signal shaping/conditioning
~ сигна́лу відлу́ння = echo(-signal) shaping
~ скла = glass formation; (перетворювання на скло) vitrification
~ сонце́вої систе́ми = formation of the solar system
~ структу́ри = structure formation, formation of a structure
~ стру́меня = (частинок) (particle-)beam forming/shaping; (particle) beaming
~ суперкла́стерів = formation of superclusters
~ цикло́ну = cyclogenesis, development of a cyclone
~ че́рги = (комп.) queueing; (за пріоритетами) priority queueing

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

кагане́ць (-нця́) m a small lamp, night light, fire pot; an iron muzzle; isolator of the telegraph apparatus; groove, channeling;
  він уда́рив так, що аж каганці́ мені́ в оча́х засвіти́лися, he struck me so hard that I saw stars;
  каганце́вий (-ва, -ве) of a lamp (night light);
  кага́нчик (-ка) m Dim.: кагане́ць.
канелю́ра (-ри) f channeling, fluting.
риття́ n rooting (of pigs), burrowing; channeling, engraving.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

напрям, ~ок ім. ч. direction; (спрямованість, тенденція) trend, tendency, drift, bent; (науковийшкола) school, trend; (документ) order, warrant; (вид діяльності) line; (засобів з якоюсь метою) allocation, assignment, channeling; (маршрут) route, way, run; (плин, хід, розвитокжиття) tenor; (течії, вітру) run, set; (подій) course; (у мистецтві) style; (головний) ~ розвитку (чогось) (main) line/trend of development; (структура, модель) pattern of development
інституційний ~ institutionalism
ліберальний ~ liberal tendency
основний ~ (розвитку економіки) basic/main direction, guideline
~ виробничої/економічної діяльності line of business/activity
~ капіталовкладень (вкладу) investment of capital, channeling of capital
~ конкуренції dimensions of competition
~ політики direction/line of policy
~ руху цін trend of prices
у ~і, у ~ку (до) toward(s), in the direction (of)
у ~і (у ~ку) до моря seaward(s)
дати ~ справі to take action on a matter
діяти у визначеному ~ку to trend
змінитися в якомусь ~і to trend
змінювати ~ (кон’юнктури) to swing
різко/круто змінювати ~ to reverse
події набирають нового ~ку the tide is turning; ● див. тж. вид (діяльності), діяльність.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

channeling проскакування [проходження] стічної води через фільтр [фільтраційний матеріял]
foam (і) піна, пінистий матеріял, пінопласт, піноґума, поропласт, термозит (спучений жужіль)
f. breaking розбивання піни
f. channeling формування пінорусла
f. coalescence з’єднання [зрощення, злиття] піни (в суцільну матерію)
f. drainage зливання [дренування] піни
f. emulsifier емульсатор [емульгатор] піни
f. lather мильна піна
f. separation відокремлювання піни
f. stabilizing agent стабілізатор піни

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

ділення dividing, division; (на частини, секції тощо) partition(ing), sectioning, sectionalization, sectionizing, segmenting, segmentation; (градуювання) graduating; (напр., кола на частини) indexing; (шкали) graduation; (частоти) scaling
безпосереднє д. plain indexing; direct indexing мех
диференційне д. differential indexing
д. без відновлення остачі non-restoring division
д. без остачі (exact) division, (simple) division
д. з відновленням (остачі) restoring division
д. на два halving
д. навпіл dividing in half, halving, bisection
д. частоти scaling, frequency division
д. частоти запуску trigger count-down
д. частоти імпульсів repetition-rate scaling
комбіноване д. compound indexing
полюсне д. pole pitch, polar pitch
просте д. plain indexing, simple indexing
рекурсивне д. навпіл recursive halving інф
скорочене д. abridged division, short(cut) division
часове (роз)ділення каналів time-division channelling, time dividing channeling
каналізування canalization, guiding; (напр., енергії) channelization, channelling || channeling амр
к. енергії energy channelling
к. світла light guiding
к. струму current channelling
розділення decomposition, separation, disruption, partition, break, split, scission, segregation; (розподілення) division, share; (розмежування) discrimination, differentiation; (напр., сигналів) separation; decompression, detachment, partition звз; detachment, dissection інф
асинхронно-кодове р. (каналів) asynchronous code division
ієрархічне р. функцій hierarchical separation of functions
магнетне р. magnetic separation
р. даних data separation, data split; data partition звз
р. зарядів charge separation
р. змінних separation of variables мат
р. звуку (напр., під час стереозапису) acoustic separation
р. каналів multiplex; channel separation звз
р. мод mode separation
р. на канали channelization звз
р. ортогональних сигналів orthogonal-signal separation звз
р. робочої навантаги (каналів зв’язку) traffic division інф
р. сигналів signal separation звз
р. сигналів синхронізації synchronization (pulse) separation; frequency separation тлб
р. смуги (частот) band separation звз
р. фаз phase disengagement, phase separation
р. цифрових потоків digital flow division звз
часове р. каналів || часовий поділ каналів time-division channelling, time dividing channeling
часове р. сигналів time division
частотне р. каналів frequency(-division) multiplexing, frequency channel separation, frequency division of channels
розділювання decomposition, disruption, partitioning, breaking, dividing, division, scission, scissoring, segregation, stripping; (розподілювання) division, sharing; (розмежовування) discrimination, differentiation; (напр., сигналів) separation, demultiplexing; (тексту) splitting, tearing; (пари) uncoupling; decompression, partition(ing), sharing звз; broadcasting, dissection, division інф
діалогове р. часу conversational time sharing
р. вузлів node tearing ком
р. даних data splitting; data partition(ing) звз
р. каналів channeling, channelizing; channel separation, multiplexing звз
р. мережі на фрагменти network partitioning звз
р. на канали (у системі пакетного зв’язку) slotting; channelization, channelizing звз
р. на кристали (напівпровідникової пластини) chipping
р. на смуги banding елн
р. навантаження load sharing, load splitting ком
р. ортогональних сигналів orthogonal-signal separation звз
р. пам’яті memory sharing ком
р. потоку символів breaking-up звз
р. (застосункових) програм application partitioning інф
р. променя (напр. лазерного) beam splitting
р. ресурсів resource sharing інф
р. сигналів signal separation, signal sorting звз
р. смуги частот band splitting; band separation звз
р. стереоканалів channel separation звз
р. файлів file sharing інф
р. частот frequency splitting
часове р. time sharing
часове р. каналів time-dividing channelling, time-division channelling
частотне р. каналів frequency(-division) multiplexing, frequency channel separation, frequency division of channels
рознесення separation, diversity, diversion; (напр., каналів) spacing
внутрішньосмугове р. in-band diversity, intrinsic diversity
дуплексне р. duplex diversion
кутове р. angle diversity, angular separation; angular diversity звз
поляризаційне р. polarization separation, polarization diversity
просторове р. spatial diversity; spatial separation, site separation, space diversity
просторове р. антен antennas diversity звз
просторово-поляризаційне р. space polarization diversity звз
просторово-частотне р. space frequency diversity звз
р. антени antenna spacing звз
р. антени за висотою height diversity (of antenna)
р. бокових смуг side band diversity, sideband diversity
р. бокових смуг каналів stagger, staggering звз
р. в груповому тракті baseband diversity
р. за довжинами хвиль wavelength separation
р. каналів (у стерео- та квадрофонії) channel separation; channel spacing звз; channeling ком
р. мод separation of modes; mode separation, mode spacing
р. на півхвилі half-wavelength separation звз
р. радіотрас route diversity звз
р. смуг каналів stagger звз
р. трас (поширення радіохвиль) path diversity
р. фаз phase separation
трикратне р. triple diversity звз
часове р. time diversity звз
частотне р. frequency separation, frequency diversity, tone diversity; frequency spacing звз; (зміщення) frequency shift