Знайдено 29 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «calculus» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

calculus [ˈkælkjʋlɘs] n
1. (pl calculi) мед. камінь (нирковий тощо);
  a renal ~ нирковий камінь;
  a urinary ~ камінь у сечовому міхурі;
2. (pl calculuses) мат. числення;
  differential ~ диференціальне числення;
  integral ~ інтегральне числення;
  vector ~ векторне числення.
biliary [ˈbɪlɪɘrɪ] а

  ~ calculus мед. жовчний камінь;
calculi [ˈkælkjʋlaɪ] pl від calculus 1.
integral [ˈɪntɪgrɘl] а

  ~ calculus інтегральне числення.
probability [ˌprɒbɘˈbɪlɪtɪ] n (pl probabilities)

  calculus of ~ мат. теорія ймовірностей;
renal [ˈri:nl] a анат. нирковий;
  ~ calculus мед. нирковий камінь;

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

варіаційн||ий прикм. variation(al), variant
~е числення мат. calculus of variations.
диференціальн||ий прикм. differential; (про тариф) discriminative
~е числення differential calculus.
операційн||ий прикм. мед. operating, surgical; мат. operational

~е числення мат. operational calculus.
розрахун||ок ім. ч. (обчислення) calculation, computation; (сплата грошей) payment, account, settlement; (звільнення) payoff, discharge; тех. design; (намір, припущення) expectation; розм. (користь, вигода) advantage

~ок імовірностей calculus of probability

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

calculus = ['kælkjʊləs] (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
• ~ of classes
= чи́слення кла́сів
• ~ of complexes
= чи́слення ко́мплексів (Фробеніусів термін)
• ~ of enlargement
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of finite differences
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of fractions
= чи́слення ча́сток
• ~ of ideals
= чи́слення ідеа́лів
• ~ of matrices
= ма́тричне чи́слення; опера́ції з ма́трицями
• ~ of operations
= операці́йне чи́слення
• ~ of probabilities
= чи́слення ймові́рностей; тео́рія ймові́рностей
• ~ of relations
= чи́слення відно́шень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of segments
= інтерва́льне чи́слення, чи́слення ві́дтинків
• ~ of tensors
= те́нзорний ана́ліз, те́нзорне чи́слення
• ~ of variations
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• ~ of vectors
= ве́кторний ана́ліз, ве́кторне чи́слення
• algebraic ~
= алґебри́чне (лі́терне) обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
• assertoric ~
= асертори́чне чи́слення
• approximation ~
= тео́рія апроксима́цій
• barycentric ~
= барицентри́чне чи́слення
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) чи́слення, Бу́лова (Бу́лева) а́лґебра
• combinatorial ~
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• commutator ~
= комута́торне чи́слення
• constructive ~
= конструкти́вне чи́слення
• conversion ~
= чи́слення конве́рсії
• correlational ~
= кореляці́йне чи́слення
• cracovian ~
= чи́слення краковія́нів
• difference ~
= різнице́ве чи́слення
• differential ~
= диференці́йне чи́слення
• extended ~
= розши́рене чи́слення
• finite-difference ~
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• formal ~
= форма́льне чи́слення
• free ~
= ві́льне чи́слення
• functional ~
= 1. функціона́льне чи́слення, функціона́льний ана́ліз 2. мат. лог. чи́слення предика́тів
• graphic ~
= ґрафі́чний розраху́нок
• group ~
= групове́ чи́слення
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне чи́слення
• ideal ~
= чи́слення ідеа́лів
• implicational ~
= імплікаці́йне чи́слення
• index ~
= і́ндексне чи́слення
• infinitesimal ~
= чи́слення знико́мих (нескінче́нно мали́х) (величи́н), інфінітезима́льний ана́ліз
• integral ~
= інтеґра́льне чи́слення
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чне чи́слення
• iteration ~
= ітераці́йне чи́слення
• Krakowian ~
= чи́слення краковія́нів
• lambda ~
= ля́мбда-чи́слення
• logical ~
= (ба́зисне) логі́чне чи́слення
• logic-mathematical ~
= ло́гіко-математи́чне чи́слення
• many-sorted ~
= чи́слення з кількома́ різно́видами змі́нних
• marginal ~
= марґіна́льне чи́слення
• matrix ~
= ма́тричне чи́слення
• modal predicate ~
= мода́льне чи́слення предика́тів
• modal propositional ~
= мода́льне чи́слення ви́словів
• monadic predicate ~
= чи́слення одномі́сних предика́тів
• nonassociative syntactic ~
= неасоціати́вне синтакси́чне чи́слення
• operational ~
= операці́йне чи́слення
• operator ~
= опера́торне чи́слення
• predicate (predicative) ~
= чи́слення предика́тів
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• projective ~
= проєкти́вне чи́слення
• propositional ~
= чи́слення ви́словів, пропозиці́йне чи́слення, а́лґебра ло́гіки
• pure predicate ~
= чи́сте чи́слення предика́тів
• restricted predicate ~
= вузьке́ чи́слення предика́тів
• situational ~
= ситуаці́йне чи́слення
• spinor ~
= спіно́рне чи́слення, спіно́рний ана́ліз
• stochastic ~
= стохасти́чне чи́слення
• summation ~
= чи́слення сум
• symbolic ~
= си́мвольне чи́слення
• syntactic ~
= синтакси́чне чи́слення
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз, топологі́чне чи́слення
• variational ~
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

calculus (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
['kælkjʊləs, -jələs] (мн. ['kælkjulaɪ, -jəlaɪ])
• ~ of enlargement = чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of (finite) differences = чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of fractions = чи́слення часто́к
• ~ of operations = операці́йне чи́слення
• ~ of residues = тео́рія ли́шків
• ~ of segments = чи́слення ві́дти́нків
• ~ of variations = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
• algebraic ~ = лі́терне обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
• approximation ~ = тео́рія апроксима́цій
• differential ~ = диференція́льне чи́слення
• functional ~ = функціона́льний ана́ліз
• infinitesimal ~ = чи́слення [ана́ліз] нескінче́нно мали́х [знико́мо мали́х], інфінітезима́льний ана́ліз
• integral ~ = інтеґра́льне чи́слення
• matrix ~ = ма́тричне чи́слення
• operational ~ = операці́йне чи́слення
• operator ~ = опера́торне чи́слення
• predicate ~ = чи́слення предика́тів
• probability ~ = тео́рія ймові́рностей
• problem ~ = чи́слення зада́ч
• propositional ~ = чи́слення ви́словів [тве́рджень]
• pure predicate ~ = чи́сте чи́слення предика́тів
• restricted predicate ~ = вузьке́ чи́слення предика́тів
• spinor ~ = спіно́рне чи́слення
• symbolic ~ = си́мвольне чи́слення
• tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
• variational ~ = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
• vector ~ = ве́кторний ана́ліз
theorem теоре́ма □ to prove a ~ дове́сти теоре́му

fundamental ~ of (integral) calculus = основна́ теоре́ма інтеґра́льного чи́слення, теоре́ма про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ана́ліз (-у) 1. analysis 2. (на вміст) assay; (х.) test 3. (числовий, матем.) calculus 4. (теоретичний, розгляд) consideration; (вивчання) study, examination 5. (перевірка) test □ роби́ти [прова́дити] ~ to analyze, to carry out [perform] an analysis, to test (на – for); (на вміст) to assay; піддава́ти —ові (проблему, результати тощо) to analyze, (матеріял тощо) to subject to analysis; (хемічному) to assay; (критичному) to criticize; пі́дданий —ові subjected to analysis; прида́тний до —у analyzable; що підляга́є —ові subject to analysis

варіяці́йний ~ variational calculus, calculus of variations
ве́кторний ~ vector analysis [calculus]

математи́чний ~ calculus, mathematical analysis

~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal analysis [calculus]

те́нзорний ~ tensor analysis [calculus]

функціона́льний ~ functional analysis [calculus]
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique □ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology

~ набли́женого обчи́слювання = approximate calculation [computation] method; (мн.) approximation calculus
обчи́слювання//‌обчи́слення 1. (розрахунки) calculation(s), computation, computing □ прида́тний до ~ calculable 2. (методи) calculus 3. (лічба) counting 4. (визначання) determination

~ ві́дти́нків = calculus of segments

лі́терне ~ = algebraic calculus, operating with letters
теоре́м|а 1. theorem □ дове́стиу to prove a theorem 2. (твердження) proposition

основна́ ~ інтеґра́льного чи́слення = fundamental theorem of (integral) calculus

~ про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння = fundamental theorem of (integral) calculus
тео́р|ія 1. theory □ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics

~ апроксима́цій = approximation calculus

~ ймові́рностей = probability theory, probability calculus

~ ли́шків = calculus of residues
чи́слення 1. (аналіз) calculus 2. (позиційна числова система) number system, numeration
варіяці́йне ~ = variational calculus, calculus of variations
ве́кторне ~ = vector calculus
~ ви́словів = propositional calculus
~ ві́дти́нків = calculus of segments
вузьке́ ~ предика́тів = restricted predicate calculus
диференція́льне ~ = differential calculus
~ зада́ч = problem calculus
~ знико́мо мали́х = infinitesimal calculus
~ імові́рностей = probability calculus
інтеґра́льне ~ = integral calculus
ма́тричне ~ = matrix calculus
~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal calculus
опера́торне ~ = operator calculus
операці́йне ~ = operational calculus, calculus of operations
~ предика́тів = predicate calculus
си́мвольне ~ = symbolic calculus
~ скінче́нних різни́ць = calculus of (finite) differences, calculus of enlargement
спіно́рне ~ = spinor calculus

те́нзорне ~ = tensor calculus
функціона́льне ~ = functional calculus
~ ча́сто́к = calculus of fractions
чи́сте ~ предика́тів = pure predicate calculus

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

інтеґра́л [інтегра́л] (-ла) m, інтеґра́ля [інтегра́ля] (-лі) f Math. integral;
  інтеґра́льний [інтегра́льний] (-на, -не) integral:
  інтеґра́льне [інтегра́льне] чи́слення, integral calculus;
  інтеґра́льність [інтегра́льність] (-ности [-ності]) f integrity; integral quality (condition).
камі́нний (-нна, -нне) of stone, stony, hard (as stone):
  камі́нне вугі́лля, hard coal, pitcoal;
  камі́нна сіль, rock salt;
  камі́нне се́рце, heart of flint;
  камі́нна хворо́ба, Med. calculus; stone formation in one’s body.
різничко́вий (-ва, -ве)* Math. differential:
  різничко́вий раху́нок, differential calculus.
сеч (-чі) f, се́ча (-чі) f urine, piss;
  сечівни́к (-ка) m Anat. urinary canal, ureter, muscular duct (tube) for urine;
  сечни́к (-ка́) m Anat. urine bladder;
  сечови́й (-ва́, -ве́) of urine:
  сечови́й камінь, vescical calculus (stone);
  сечови́й міху́р, = сечни́к; сечови́й пісо́к, gravel (disease);
  сечови́й кана́л, = сечівни́к; сечови́ділення n discharge of urine;
  сечови́на (-ни) f Chem. urea;
  сечогі́н (-го́ну) m Med. diuretic;
  сечопуска́ння n = сечови́ділення; сечопрові́д (-во́ду) m Anat. ureter;
  сечопрово́дний (-на, -не) urethral;
  сечостате́вий (-ва, -ве) genital-urinary:
  сечостате́ві хворо́би, venereal diseases;
  сечото́ка (-ки) f discharge of urine;
  сечоотру́єння, сечоотруї́ння n Med. uremia;
  сечохі́д (-хо́ду) m Med. catheter.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

calculus числення, аналіз, диференційне [інтегральне, варіяційне] числення

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

вирахування calculation, calculus, computation, reckoning
математика mathematics

обчислювальна м. calculus mathematics, computational mathematics
обчислення computation, calculation, calculus

наближені о. approximate calculus, calculus of approximations мн
теорія theory, theoretics

т. булових алгебр Boolean calculus

т. ймовірностей probability theory, probability calculus
чи́слення (аналіз) calculus; (система) number system, numeration
варіаційне ч. calculus of variations
диференційне ч. differential calculus
інтегральне ч. integral calculus
операційне ч. operational calculus