Знайдено 34 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «boolean» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

boolean = булевий, булівський

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

boolean = ['bu:liən] булеа́н
Boolean = ['bu:liən] Бу́лів
addition = [ə'dɪʃn] 1. додава́ння/додання́; сумува́ння (підсумо́вування)/підсумува́ння, рахува́ння (підрахо́вування)/підрахува́ння су́ми || додава́льний, сумува́льний 2. допо́внювання/допо́внення; долуча́ння/долу́чення; приє́днування/приєдна́ння 3. при́ріст (значення), дода́ток // ~ by subtraction додава́ння відніма́нням; in ~ to на дода́ток до, крім то́го, до то́го ж

• Boolean ~
= Бу́лове додава́ння
algebra = ['ældʒɪbrə] а́лґебра // ~ at infinity а́лґебра на нескінче́нності; it can be shown by a little ~ шля́хом нескладни́х алґебри́чних перетво́рень мо́жна показа́ти; ~ over a field а́лґебра над по́лем; ~ with differentiation диференці́йна а́лґебра; ~ with an identity а́лґебра з оди́ницею; ~ with an involution а́лґебра з інволю́цією; ~ with a maximality condition а́лґебра з умо́вою максима́льності, а́лґебра з умо́вою о́бриву висхідни́х ланцюгі́в; ~ with a minimality condition а́лґебра з умо́вою мініма́льності, а́лґебра з умо́вою о́бриву спадни́х ланцюгі́в; ~ without identity а́лґебра без одини́ці; ~ without radical а́лґебра без радика́ла; ~ with a prime characteristic а́лґебра з просто́ю характери́стикою; ~ with a unit element а́лґебра з одини́цею

• atomless Boolean ~
= непере́рвна (безатомо́ва, беза́томна) Бу́лова а́лґебра

• Boolean ~
= Бу́лова а́лґебра
calculus = ['kælkjʊləs] (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання

• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) чи́слення, Бу́лова (Бу́лева) а́лґебра
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)

• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
language = ['læŋgwɪdʒ] мо́ва; систе́ма си́мволів

• boolean-based ~
= мо́ва Бу́лових опера́торів
logic = ['lɒdʒɪk] 1. ло́гіка || логі́чний 2. логі́чна части́на комп’ю́тера 3. логі́чні схе́ми

• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ло́гіка
manipulation = [məˌnɪpju'leɪʃn] 1. маніпулюва́ння, маніпуля́ція 2. опера́ція; ді́я

• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) перетво́рення
mapping = ['mæpɪŋ] 1. відобража́ння/відобра́ження (into - в; onto - на); перетво́рювання/перетво́рення 2. склада́ння/скла́дення ка́рти чи схе́ми

• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) відобра́ження
matrix = ['meɪtrɪks] (мн matrices ['meɪtrɪsi:z]) 1. ма́триця || ма́тричний 2. табли́ця

• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) ма́триця
monomial = [mɒ'nəʊmiəl] одночле́н

• Boolean ~
= Бу́лів одночле́н
morphism = ['mɔ:fɪzəm] морфі́зм

• Boolean ~
= Бу́лів морфі́зм
operation = [ˌɒpə'reɪʃn] 1. ді́я, опера́ція 2. проце́с; робо́та; функціюва́ння, функціонува́ння 3. режи́м (експлуатаційний)

• Boolean ~
= Бу́лова опера́ція
phrase = [freɪz] ви́слів, зворо́т; фра́за; (синтаксична) констру́кція
• Boolean ~
= Бу́лів ви́раз
value = ['vælju:] 1. зна́чення; величина́ // by ~ за зна́ченням; to force a ~ примусо́во задава́ти/зада́ти зна́чення; to possess the of ~ ма́ти зна́чення (яке) 2. ва́ртість; ці́нність // of ~ ці́нний, (високо)ва́ртісний 3. значу́щість

• Boolean ~
= Бу́лове зна́чення

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

boolean (матем.) 1. булеа́н 2. (Boolean) Бу́лів
['buːliən]
algebra а́лґебра (over (field) K – над (полем) K)

Boolean ~ = Бу́лова а́лґебра
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний ■ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція

Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

а́лґебра algebra (над (полем) K – over (field) K)

Бу́лова ~ Boolean algebra
булеа́н (-а) boolean
Бу́лів Boolean
фу́нкц|ія 1. function ▪ y як ~ від x y versus x, (скор.) y vs x; записа́ти [ви́разити] —ію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] to express a function in terms of a new variable 2. (Ньютонів термін) fluent 3. (відображення) map(ping)

Бу́лова ~ = Boolean function

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

алгебра algebra

а. Була || булова а. Boolean algebra
буловий Boolean
вираз,~у expression

буловий в. Boolean expression

в. булової функції Boolean function expression

логіковий в. logical expression, Boolean expression
закон,~у law; (правило) rule; (принцип, засада) principle

з. булової алгебри Boolean algebra law
змінна variable мат

булова з. Boolean variable лог

логікова з. logic variable, Boolean variable
значення value; (сенс) meaning, sense; (важливість) importance, significance

логікове з. logic value, Boolean value
матриця matrix; (трафарет) stencil мех; (форма) die, mould

булова м. Boolean matrix
теорія theory, theoretics

т. булових алгебр Boolean calculus
функція

булова ф. Boolean function
ядро core, kernel; (напр., атома) nucleus; (мережі) hub

я. булової функції core of Boolean function