Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «blade» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

blade 1. ле́зо; рі́зальна пласти́на, рі́зальне ребро́; ніж || ле́зовий 2. ло́пать; копи́стка, міша́лка, каламу́тник 3. пелю́сток (діяфрагми) || пелю́стковий
[bleɪd]
• agitator ~ = ло́пать міша́лки
• ax(e) ~ = ле́зо соки́ри
• dicing ~ = розріза́льний диск [ніж], диск [ніж] (роз)різати (напівпровіднико́ві) пласти́ни на криста́ли
• fan ~ = ло́пать вентиля́тора
• folding ~ = фальцюва́льний ніж, фальцюва́льна кі́сточка [шпа́для]
• knife ~ = ле́зо ножа́
• propeller ~ = ло́пать ґвинта́
• saw ~ = полотно́ пи́лки
• turbine ~ = ло́пать турбі́ни
four-blade 1. чотириле́зовий 2. чотирило́пате́вий; чотирикопи́стко́вий
['fɔːbleɪd, 'fɔːr-]
bearing 1. опо́ра || опо́рний, опоро́вий, трима́льний; підтри́мувальний 2. вальни́ця, (заст.) підчі́пник, підши́пник || вальни́чний 3. пе́ленг; а́зимут || пе́ленго́вий 4. (мн.) орієнта́ція □ to find [get] one’s ~s визнача́ти//‌ви́значити своє́ поло́ження [місцеперебува́ння], орієнтува́тися//‌зорієнтува́тися; to take ~s пеленгува́ти//‌запеленгува́ти; to lose one’s ~s втрача́ти//‌втра́тити орієнта́цію, заблука́ти 5. стосу́нок (to – до)
['bεərɪŋ, 'bεrɪŋ]
acoustic ~ = акусти́чний [звукови́й] пе́ленг
antenna ~ = анте́новий пе́ленг
astronomical ~ = спра́вжній пе́ленг (з поправкою на магнетний відхил), спра́вжній [правди́вий, і́стинний] а́зимут
ball ~ = ку́лькова вальни́ця
blade ~ див. knife-edge ~
compass ~ = ко́мпасний а́зимут; ко́мпасний пе́ленг
course ~ = курсови́й пе́ленг
fixed ~ = нерухо́ма опо́ра
hinged ~ = шарні́рна опо́ра
instrument ~ = опо́ра при́ладу
knife-edge ~ = ножова́ [клинча́ста, при́змова] опо́ра
magnetic ~ = магне́тний а́зимут; магне́тний пе́ленг
movable ~ = рухо́ма опо́ра
needle ~ = голча́ста вальни́ця
radar ~ = радіолокаці́йний пе́ленг
radio ~ = радіопе́ленг
roller ~ = ро́ликова вальни́ця
rolling-contact ~ = коти́льна опо́ра
shaft ~ = опо́ра ва́лу
sliding ~ = ковзна́ опо́ра
sonic ~ = акусти́чний [звукови́й] пе́ленг
true ~ див. astronomical ~
contact 1. конта́кт; до́тик (of order m – порядку m) || конта́ктовий || контактува́ти//‌сконтактува́ти 2. торка́ння//‌дото́ркнення || торка́тися/‌доторка́тися//‌доторкну́тися 3. мі́сце конта́кту [сполу́чення, з’єдна́ння] 4. (електри́чний) конта́кт || (електро)конта́ктовий; (про відстань) міжконта́ктовий □ to break ~ розімкну́ти конта́кт(а); to make ~ замкну́ти конта́кт(а) 5. (фіз. плинів) пове́рхня по́ділу незмі́шни́х пли́нів 6. зв’язо́к □ to establish ~, to come into ~ встанови́ти конта́кт [зв’язо́к]
['kɒntækt, 'kɑːn-]
adjustable ~ = реґульо́вний конта́кт
all-round ~ = до́тик [конта́кт] в усі́х то́чках
approach ~ = до́тик [конта́кт] під час наближа́ння
arcing ~ = дугогаси́льний конта́кт
area ~ = пло́ский конта́кт
back ~ = за́дній конта́кт
ball ~ = ку́льковий конта́кт
bayonet ~ = багне́тний конта́кт
bifurcated ~ = роздво́єний конта́кт
bimetallic ~ = двомета́ловий [бімета́ловий] конта́кт
blade ~ = ножови́й конта́кт
blocking ~ = блокува́льний конта́кт
body ~ (механі́чний) конта́кт пове́рхонь тіл
bouncing ~ = деренчли́вий конта́кт
break ~ = розмика́льний [роз’є́днувальний] конта́кт
break-before-make ~ = неперекрива́льний [перекидни́й] конта́кт
bridge ~ = містко́вий конта́кт
brush ~ = щітко́ви́й конта́кт
buried ~ = прихо́ваний конта́кт
burnt ~ = підгорі́лий конта́кт
butt ~ = торце́вий [стикови́й] конта́кт
button ~ = кнопко́вий [ґу́дзиковий] конта́кт
buttonhook ~ = гачко́вий конта́кт
change-over ~ = перемика́льний конта́кт
close ~ = щі́льний конта́кт
closed ~ = за́мкнений конта́кт
conducting ~ = прові́дний конта́кт
dead ~ = розі́мкнений конта́кт
elastic ~ = пружни́й конта́кт
elastic-plastic ~ = пружнопласти́чний конта́кт
electric ~ = електри́чний конта́кт
external ~ = зо́внішній конта́кт
face ~ = торце́вий [стикови́й] конта́кт
female ~ = прийма́льний [гніздови́й, обхо́плювальний] конта́кт
ferreed ~ = язичко́вий [магнетокеро́ваний] конта́кт
fixed ~ = нерухо́мий конта́кт
floating ~ = плавни́й конта́кт
frictional ~ = фрикці́йний конта́кт
front ~ = пере́дній конта́кт
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] конта́кт
hard ~ = жорстки́й до́тик
hermaphroditic ~ = гібри́дний конта́кт
high-resistance ~ = високоопоро́вий конта́кт
injecting ~ = інжекці́йний конта́кт
interlock ~ = блок-конта́кт
internal ~ = вну́трішній конта́кт
intermittent ~ = нещі́льний [деренчли́вий] конта́кт
interrupting ~ = розрива́льний конта́кт
knife(‑type) ~ = ножови́й конта́кт
live ~ = за́мкнений [піднапру́говий] конта́кт
loose ~ = нещі́льний конта́кт
low-resistance ~ = низькоопоро́вий конта́кт
lubricated ~ = зма́щений конта́кт
make ~ = замика́льний [з’є́днувальний] конта́кт
make-before-break ~ = перекрива́льний конта́кт
male ~ = всувни́й [штирови́й, обхопни́й] конта́кт
mechanical ~ = механі́чний конта́кт
movable ~ = рухо́мий конта́кт
moving ~ = рухо́мий конта́кт
multiple ~ = множи́нний [багатото́чковий] конта́кт; до́тик [конта́кт] у багатьо́х то́чках
nonbridging ~ = перекидни́й конта́кт
non-ohmic ~ = неомі́чний конта́кт
ohmic ~ = омі́чний конта́кт
open ~ = розі́мкнений конта́кт
optical ~ = опти́чний конта́кт
physical ~ = фізи́чний конта́кт
pin ~ = штирови́й [голко́вий] конта́кт
plastic ~ = пласти́чний конта́кт
point ~ = точко́вий конта́кт; мікроконта́кт
poor ~ = пога́ний конта́кт
pull ~ = витяжни́й конта́кт
push ~ = натиско́вий конта́кт
radio ~ = сеа́нс радіозв’язку́
rectifying ~ = випро́стувальний конта́кт
retaining ~ = утри́мувальний конта́кт
roller ~ = коти́льний конта́кт
rolling ~ = коти́льний конта́кт
rubbing ~ = тертьови́й [фрикці́йний] конта́кт
sealed ~ = загерметизо́ваний контакт
sexless ~ = гібри́дний конта́кт
sliding ~ 1. ковзни́й конта́кт 2. струмозніма́льний конта́кт
socket ~ = гніздови́й конта́кт
soft ~ = м’яки́й до́тик
soldered ~ = злюто́ваний [спа́яний] конта́кт
spring ~ = пружи́но́вий конта́кт
static ~ = нерухо́мий конта́кт
strip ~ = стрічко́ви́й конта́кт
superconducting ~ = надпрові́дний конта́кт
surface ~ = поверхне́вий конта́кт
thermal ~ = теплови́й конта́кт
thermoelastic ~ = термопружни́й конта́кт
tuning-fork ~ = камерто́нний конта́кт
tunneling ~ = туне́льний конта́кт
unlubricated ~ = незма́щений конта́кт
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й конта́кт
edge 1. край || крайови́й || облямо́вувати//‌облямува́ти; обмежо́вувати//‌обмежува́ти 2. (матем.) ребро́, руб (багатогранника); бе́рег; грань || ребе́рний, рубови́й 3. окра́йок; брі́вка; кант || окрайко́вий || обробля́ти//‌оброби́ти (окрайка, брівку тощо) 4. заго́стрений край, ві́стря, ле́зо || гостри́ти/наго́стрювати//‌нагостри́ти, заго́стрювати//‌загостри́ти 5. фронт (імпульсу) 6. обрі́з (книжки)
[εdʒ]
~ of a cut = край [бе́рег] ро́зрізу
~ of a graph = ребро́ [дуга́] гра́фу
~ of a polyhedron = ребро́ багатогра́нника
~ of regression = ребро́ зворо́ту
~ of a spectrum = межа́ спе́ктру
absorption ~ = межа́ [край] сму́ги поглина́ння
abutting ~ = стични́й окра́йок
adjacent ~s = сусі́дні ре́бра
alignment ~ = на́прямний окра́йок
band ~ = 1. межа́ [край] (енергети́чної) зо́ни 2. край сму́ги (спектральної)
beam ~ = перифері́я [межа́, край] стру́меня (частинок)
beveled ~ = скісни́й окра́йок; фа́ска
blade ~ = рі́зальний окра́йок
blue ~ = (of the RR Lyrae instability strip) блаки́тна межа́ (смуги нестабільности зір типу RR Ліри)
brick ~ = ребро́ цегли́ни
common ~ = спі́льне ребро́
Compton ~ = межа́ Ко́мптонового поглина́ння
crack ~ = бе́рег [край] трі́щини
cracked ~ = потрі́сканий окра́йок
crystal ~ = ребро́ криста́лу
cube ~ = ребро́ ку́ба
cusp(idal) ~ = ребро́ зворо́ту
cut ~ = переши́йок (графу)
cutting ~ = рі́зальний окра́йок, ле́зо (ножа тощо)
dee ~ = окра́йок дуа́нта
diffuse ~ = розми́тий край
directed ~ = спрямо́ване [зорієнто́ване] ребро́ (графу)
ditch ~ = брі́вка кана́ви
Foucault knife ~ = ніж Фуко́
fracture ~ = край зла́му
fuzzy ~ = розпли́вчастий край (образу/зображення)
image ~ = край [ко́нтур] о́бразу/зобра́ження
incoming ~ = входо́ве ребро́
interior ~ = вну́трішнє ребро́
isolated ~ = ізольо́ване ребро́ (графу)
jagged ~ = зу́бчастий край (образу/зображення)
knife ~ = 1. опо́рна при́зма (терезів) 2. ле́зо ножа́
lateral ~ = (геом.) бічне́ ребро́
leading ~ = 1. пере́дній край; пере́дній фронт (імпульсу) 2. (ад) ребро́ ата́ки (крила)
mobility ~ = край [межа́] рухли́вости
nonadjacent ~s = несусі́дні ре́бра
outgoing ~ = виходо́ве ребро́
optical ~ = опти́чний окра́йок
prism ~ = ребро́ при́зми
pulse ~ = фронт і́мпульсу
refracting ~ = зало́мне [зало́млювальне] ребро́ (призми)
separating ~ = переши́йок (графу)
self-absorption ~ = край власти́вого поглина́ння сві́тла
self-reduction ~ = див self-absorption ~
serrated ~ = зазу́блений окра́йок
sharp ~ = чітки́й [різки́й] край (образу/зображення)
tool ~ = рі́зальне ребро́ (інструмента)
trailing ~ = 1. за́дній край; за́дній фронт (імпульсу) 2. (ад) за́днє ребро́ (крила), ребро́ схо́ду
wall-adjacent ~ = присті́нко́вий шар
x-ray absorption ~ = край Рентґе́нового спе́ктру поглина́ння
spring I 1. пружи́на || пружи́но́вий, пружи́нний || пружи́нити, відпружи́нювати//‌відпружи́нити 2. ресо́ра || ресо́рний 3. джерело́, струмо́к || джере́льний, струмко́вий 4. стрибо́к || стрибко́вий || стриба́ти//‌стрибну́ти (forward(s)/backward(s) – вперед/назад) □ to ~ back відстри́бувати//‌відстрибну́ти; to ~ out вистри́бувати//‌ви́стрибнути, вигу́лькувати//‌ви́гулькнути; to ~ over перестриба́ти//‌перестрибну́ти; to ~ through a gap простри́бувати//‌простри́бну́ти крізь о́твір; to ~ up виника́ти//‌ви́никнути (несподівано)
[sprɪŋ]
balance ~ = спіра́ль бала́нсу (у годиннику тощо); контрпружи́на
balancing ~ = зрівнова́жувальна [бала́нсова, балансува́льна] пружи́на
blade ~ = пласти́нчаста пружи́на
brake ~ = гальмува́льна пружи́на
coil ~ = спіра́льна пружи́на
compressed ~ = сти́снена пружи́на
compression ~ = сти́скова пружи́на
contact ~ = конта́ктова пружи́на
damping ~ = амортизува́льна [гамува́льна] пружи́на
disconnecting ~ = роз’є́днувальна пружи́на
disk ~ = тарі́лчаста пружи́на
gravity ~ = самопли́вне джерело́
hard ~ = жорстка́ пружи́на
helical ~ = спіра́льна [ґвинтова́] пружи́на
hot ~ = гаря́че [терма́льне] джерело́
mineral ~ = джерело́ мінера́льної води́
oil ~ = джерело́ на́фти
pendulum ~ = ма́ятникова пружи́на
perennial ~ = непересихне́ джерело́
shock ~ = амортизува́льна пружи́на; пружи́новий амортиза́тор; пружи́новий де́мпфер
stretched ~ = розтя́гнена пружи́на
thermal ~ = терма́льне [гаря́че] джерело́, гідроте́рма
watch ~ = годи́нникова пружи́на