Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «backtracking» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

backtracking = ['bæktrækɪŋ] по́шук з верта́нням
algorithm = ['ælgərɪðəm] алґори́тм // by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти (формулюва́ти) алґори́тм
• accuracy ~
= мето́дика (алґори́тм) визнача́ння по́хибки
• adaptive ~
= адапти́вний алґори́тм
• addition ~
= алґори́тм додава́ння
• backtrack(ing) ~
= алґори́тм по́шуку з верта́нням
• best-route ~
= алґори́тм оптима́льного маршрутува́ння
• bisection ~
= алґори́тм по́ділу на́впіл, алґори́тм бісе́кції
• branch-and-bound ~
= ме́тод (алґори́тм) гіло́к і меж
• computational ~
= обчи́слювальний алґори́тм
• control ~
= алґори́тм керува́ння
• copy-back ~
= алґори́тм зворо́тного копіюва́ння
• decision ~
= алґори́тм прийма́ння рі́шень, алґори́тм ви́бору
• division ~
= алґори́тм ді́лення
• dribble-back ~
= алґори́тм непере́рвного зворо́тного копіюва́ння
• execution ~
= алґори́тм вико́нування
• fast ~
= швидки́й алґори́тм
• generalized ~
= узага́льнений алґори́тм
• hardware ~
= апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
• iteration ~
= ітераці́йний алґори́тм
• logical ~
= логі́чний алґори́тм
• model(l)ing ~
= моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
• multikey ~
= алґори́тм по́шуку за рі́зними ключа́ми
• nested ~
= вкла́дений алґори́тм, гніздови́й алґори́тм
• numerical ~
= числови́й алґори́тм
• operative ~
= операти́вний алґори́тм, робо́чий алґори́тм
• ordering ~
= алґори́тм упорядко́вування
• paging ~
= алґори́тм змі́ни сторіно́к; алґори́тм горта́ння
• parallel ~
= парале́льний алґори́тм
• partitioning ~
= алґори́тм ді́лення; алґори́тм розбиття́
• placement ~
= алґори́тм компонува́ння; алґори́тм розташо́вування
• programming ~
= алґори́тм програмува́ння
• random-search ~
= алґори́тм випадко́вого по́шуку
• recursive ~
= рекурси́вний алґори́тм
• routing ~
= алґори́тм трасува́ння, алґори́тм маршрутува́ння
• search ~
= алґори́тм по́шуку
• sequential ~
= послідо́вний алґори́тм
• scheduling ~
= алґори́тм планува́ння; алґори́тм склада́ння ро́зкладу
• simulation ~
= алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
• software ~
= програмо́во реалізо́ваний алґори́тм; со́фтовий алґори́тм
• sort(ing) ~
= алґори́тм сортува́ння
• testing ~
= алґори́тм тестува́ння
• text-to-speech ~
= алґори́тм озву́чування те́ксту
• transportation ~
= алґори́тм розв’я́зування тра́нспортної зада́чі
• tree-search ~
= алґори́тм по́шуку по де́реву

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

algorithm алґори́тм □ by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти [формулюва́ти] алґори́тм
['ælgərɪðəm]
accuracy ~ = мето́дика [алґори́тм] визнача́ння по́хибки
addition ~ = алґори́тм додава́ння
averaging ~ = алґори́тм усере́днювання
backtrack(ing) ~ = алґори́тм по́шуку з верта́нням
best-route ~ = алґори́тм маршрутува́ння
bisection ~ = алґори́тм по́ділу на́впіл
cluster ~ = кла́стерний алґори́тм
computational ~ = обчи́слювальний алґори́тм, алґори́тм обчи́слювання
control ~ = алґори́тм керува́ння
deterministic ~ = детерміністи́чний алґори́тм
division ~ = алґори́тм ді́лення
dynamic ~ = динамі́чний алґори́тм
elimination ~ = алґори́тм вилуча́ння
estimation ~ = алґори́тм оці́нювання
execution ~ = алґори́тм вико́нування
fast ~ = швидки́й алґори́тм
Gaussian ~ = Ґаусів алґори́тм (вилучання змінних)
generalized ~ = узага́льнений алґори́тм
hardware ~ = апара́тно зреалізо́ваний алґори́тм
interpolation ~ = алґори́тм інтерполюва́ння, інтерполяці́йний алґори́тм
logical ~ = логі́чний алґори́тм
minimizing ~ = алґори́тм мініміза́ції
modeling ~ = моделюва́льний алґори́тм, алґори́тм моделюва́ння
normal ~ = норма́льний алґори́тм
normalizable ~ = нормалізо́вний алґори́тм
normalized ~ = (з)нормалізо́ваний алґори́тм
numerical ~ = числови́й алґори́тм
operative ~ = робо́чий алґори́тм
optimal ~ = оптима́льний алґори́тм
optimization ~ = алґори́тм оптиміза́ції
parallel ~ = парале́льний алґори́тм
programming ~ = алґори́тм програмува́ння
random-iteration ~ = алґори́тм випадко́вого ітерува́ння
random-search ~ = алґори́тм випадко́вого по́шуку
recursive ~ = рекурси́вний алґори́тм
routing ~ = алґори́тм маршрутува́ння
search ~ = алґори́тм по́шуку
sequential ~ = послідо́вний алґори́тм
simulation ~ = алґори́тм (числово́го) моделюва́ння
software ~ = програмо́во (з)реалізо́ваний алґори́тм
sort(ing) ~ = алґори́тм сортува́ння
specific ~ = спеція́льний алґори́тм
subtraction ~ = алґори́тм відніма́ння
testing ~ = алґори́тм тестува́ння
working ~ = робо́чий алґори́тм

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

алґори́тм (-у) 1. algorithm □ за —ом by an algorithm; розроби́ти [сформулюва́ти] ~ to develop an algorithm 2. (схема) scheme 3. (процедура) procedure
апара́тно зреалізо́ваний ~ = hardware algorithm
~ визнача́ння по́хибки = accuracy algorithm
~ вико́нування = execution algorithm
~ вилуча́ння = 1. (змінних, матем.) elimination algorithm, Gaussian algorithm, Gaussian elimination 2. (механізмів реакцій, х.) discrimination method
~ випадко́вого ітерува́ння = random-iteration algorithm
~ випадко́вого по́шуку = random-search algorithm
~ відніма́ння = subtraction algorithm
Ґаусів ~ (вилучання змінних) Gaussian algorithm, Gauss (elimination) method
детерміністи́чний ~ deterministic algorithm
динамі́чний ~ dynamic algorithm
~ ді́лення = division algorithm
~ додава́ння = addition algorithm
знормалізо́ваний ~ normalized algorithm
~ інтерполюва́ння = interpolation algorithm
інтерполяці́йний ~ interpolation algorithm
ітераці́йний ~ iteration scheme
~ керува́ння = control algorithm
кла́стерний ~ = cluster algorithm
логі́чний ~ logical algorithm
~ Ма́ркова = Markov process
~ маршрутува́ння = routing [best-route] algorithm
~ мініміза́ції = minimizing algorithm
моделюва́льний ~ model(l)ing algorithm
~ моделюва́ння = див. моделювальний ~
нормалізо́ваний ~ normalized algorithm
нормалізо́вний ~ normalizable algorithm
норма́льний ~ normal algorithm
обчи́слювальний ~ computational algorithm, computation(al) [calculation] procedure
~ обчи́слювання = див. обчислювальний ~
оптима́льний ~ optimal algorithm
~ оптиміза́ції = optimization algorithm
~ оці́нювання = estimation procedure
парале́льний ~ parallel algorithm
~ по́ділу на́впіл = bisection algorithm
послідо́вний ~ sequential algorithm
~ по́шуку = search algorithm; (з вертанням) backtracking algorithm
програмо́во зреалізо́ваний ~ = software algorithm
~ програмува́ння = programming algorithm
рекурси́вний ~ recursive algorithm
робо́чий ~ operative [working] algorithm
~ сортува́ння = sort(ing) algorithm
спеція́льний ~ specific algorithm
~ тестува́ння = testing algorithm
узага́льнений ~ generalized algorithm
~ усере́днювання = averaging algorithm
числови́й ~ numerical algorithm
~ числово́го моделюва́ння = simulation algorithm
швидки́й ~ fast algorithm
задкува́ння//‌позадкува́ння 1. retrogradation, regression 2. (тим самим шляхом) backing up, backtracking
по́шук (-у) 1. search (for); quest (for); hunt(ing) (for) □ ~ і замі́на (комп.) search and replace; ~ і усува́ння негара́зді́в (пошкод, вад) troubleshooting; ~ і усува́ння дефе́ктів (зневаджування, комп.) debugging; у —ах (чогось) in search (of); зберіга́ння та ~ (комп.) storetrieval, storage and retrieval 2. (виявляння) detection 3. (досліджування поверхні чи місцевости) exploration
біна́рний ~ = binary search
~ вглиб = postorder tree search
випадко́вий ~ = random search
виче́рпний ~ = exhaustive search
геологі́чний ~ = prospecting
гідролокаці́йний ~ = sonar detection
грани́чний ~ = limit-type search
~ да́них = data search and retrieval
~ діля́нки = area search
~ докуме́нтів = document retrieval
~ (і)з верта́нням = backtracking
і́ндексний ~ = indexed search
інтенси́вний ~ = extensive search
інформаці́йний ~ = information retrieval [search]
ітераці́йний ~ = sequential search
конте́кстний ~ = contextual search
ланцюго́вий ~ = chaining search
~ ма́ксимумів = search for maxima; (функції, числовими методами) hill-climbing
~ (місць) витіка́ння = leak detection
~ негаразді́в = failure [fault] detection
~ неспра́вностей = див. ~ негараздів
~ паке́тів помило́к = (комп.) burst-error detection
~ помило́к = 1. error tracing 2. (комп.) error detection
послідо́вний ~ = sequential [linear] search
~ пошко́д = fault tracing
~ пошко́джених тве́лів = failed-element detection
~ пошко́джень = див. ~ пошкод
радіолокаці́йний ~ = radar detection
~ ро́зри́вів = (твела) burst-slug detection
~ ро́зри́вів оболо́нки = (твела) burst-can detection
сліпи́й ~ = blind search
~ спі́льної мі́ри = commensuration
~ те́чі = leak detection [testing, hunting]
~ трі́щин = crack detection
~ фа́йлу = file search
~ части́нок = particle search

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

бектрекінг,~а backtracking
перебирання searching, sorting; (варіантів) enumerating
п. даних data enumerating інф
п. дерева tree walking інф
п. з поверненням backtracking інф
пошук,~у search, quest; scan ком; (стеження) hunt; (виявлення) detection, find; (виймання, збір) retrieval
автоматичний патентно-інформаційний п. automatic patent information retrieval
автоматичний п. automatic scan, automatic search, blind search
асоціативний п. associative retrieval
блоковий п. block search
вибірковий п. інформації selective information retrieval
випадковий п. random search, random walk роб
випадковий п. екстремуму random search for extremum
глобальний п. global search
граничний п. limit-type search
двійковий п. binary search
двоспрямований п. bidirectional search
диз’юнктивний п. disjunctive search
дихотомічний п. dichotomizing search
діапазонний п. range retrieval
евристичний п. heuristic search
зворотний п. goal driven search ком; inverted search мат
інтерактивний п. (інформації) online search
інформаційний п. information search
ітеративний п. iterative search
кон’юнктивний п. conjunctive search
координатний п. coordinate search
круговий п. circular search
оптимальний п. optimum search
пакетний п. batch search
паралельний п. parallel search
паралельно-послідовний п. parallel-serial search
повторний п. rescanning reseek
послідовний п. sequential search
попередній п. look ahead search
п. даних data retrieval
п. дефектів defect screen
п. доріжки track-to-track seek
п. за декількома ключами multiple-key retrieval
п. за шаблоном pattern search
п. з поверненням backtracking
п. запису record retrieval
п. з’єднувального шляху routing search
п. зі швидким переналаштуванням частоти frequency agility search
п. інформації information search, information retrieval
п. несправності fault look-up, failure detection
п. оптимуму з аналізом проміжних результатів search for an optimum with repetitive analysis
п. по селектору selector search
п. прогляданням examination search, review search
п. послідовним діленням на два binary search, dichotomizing search
п. у діапазоні range retrieval
п. у довіднику reference book look-up
п. у пам’яті memory scan ком
п. у рядку string search
п. цілі target search, radar search
п. частоти-носія search for carrying frequency
пріоритетний п. priority scan
текстовий інформаційний п. text retrieval інф
упорядкований п. ordered retrieval
хибний п. false drop, false retrieval
частотний п. frequency search; limit-type search звз
швидкий п. fast access retrieval