Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «aspect ratio» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

aspect ratio = співвідношення (розмірів), формат (зображення, екрана) {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

ratio = ['reɪʃiəʊ] 1. відно́шення; співвідно́шення; пропо́рція 2. встано́влювати/встанови́ти співвідно́шення пара́метрів
• ~ of magnification
= коефіціє́нт ро́зтягу (конформного відображення)
• ~ of similitude
= коефіціє́нт поді́бності
• ~ of variances
= відно́шення диспе́рсій
• affine ~
= про́сте́ відно́шення
• aspect ~
= екра́нний пара́мет(е)р (співідношення розмірів екрану та зображення)
• asymmetry ~
= коефіціє́нт асиме́трії
• asymptotic ~
= асимптоти́чне відно́шення
• availability ~
= коефіціє́нт гото́вності (до використання)
• compaction ~
= коефіціє́нт ущі́льнення (даних)
• compression ~
= коефіціє́нт сти́снення (даних)
• correlation ~
= кореляці́йне відно́шення
• cost/performance ~
= відно́шення ва́ртість/продукти́вність
• cross ~
= подві́йне (складне́) відно́шення
• deformation ~
= коефіціє́нт спотво́рення (за конформного перетворення)
• difference ~
= різнице́ве відно́шення, відно́шення різни́ць
• display ~
= коефіціє́нт диспле́йного сти́ску (відношення висоти пікселя до його ширини)
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• downtime ~
= коефіціє́нт просто́ювання
• geometric ~
= знаме́нник геометри́чної прогре́сії
• hit ~
= відсо́ток влу́чень (вда́лих спроб); результати́вність по́шуку
• homothetic ~
= відно́шення гомоте́тії
• likelihood ~
= відно́шення правдоподі́бності
• magnification ~
= коефіціє́нт ро́зтягу (за конформного відображення)
• make-break ~
= співвідно́шення довжи́н сигна́лів ві́дповідь абоне́нта/відбі́й
• miss ~
= відсо́ток невлу́чень (невда́лих спроб)
• ordered ~
= впорядко́ване відно́шення
• probability ~
= відно́шення ймові́рностей
• ray ~
= відно́шення гомоте́тії
• response ~
= коефіціє́нт реагува́ння (відношення часу відповіді до часу обслуговування завдання)
• retrieval efficiency ~
= коефіціє́нт ефекти́вності по́шуку
• squared ~
= квадра́т відно́шення
• variance ~
= відно́шення диспе́рсій

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ratio 1. відно́шення 2. співвідно́шення, пропо́рція 3. коефіціє́нт
['reɪʃiəʊ, -oʊ]
~ by weight = вагове́ відно́шення
~ of electron and proton magnetic moments = відно́шення магне́тних моме́нтів електро́на та прото́на
~ of a mixture = співвідно́шення (вмі́сту) складникі́в су́міші
~ of muon and proton magnetic moments = відно́шення магне́тних моме́нтів мюо́на та прото́на
~ of muon (mass) to electron mass = відно́шення мас мюо́на та електро́на
~ of proton (mass) to electron mass = відно́шення мас прото́на та електро́на
~ of specific heats = показни́к адіяба́ти
~ of transformation = (ел.) коефіціє́нт трансформа́ції
~ of a transformer = відно́шення чи́сел виткі́в у на́витках трансформа́тора
~ of turns = див. of a transformer
absorption ~ = коефіціє́нт поглина́ння; коефіціє́нт вбира́ння
abundance ~ = 1. відно́сний вмі́ст (ізотопу) 2. (геол.) кларк концентра́ції
amplitude ~ = відно́шення ампліту́д
anharmonic ~ = ангармоні́чне відно́шення
aperture ~ = відно́сний о́твір
aperture ~ of a lens = світлоси́ла (фото)об’єкти́ва
area ~ = відно́шення площ
arm ~ = відно́шення пліч (мірчого мосту)
aspect ~ = 1. аспе́ктне відно́шення 2. форма́т (образу/зображення); видова́ пропо́рція 3. екра́нний пара́мет(е)р (співвідношення розмірів екрану та зображення)
a-to-b ~ = відно́шення a до b, відно́шення a та b
atomic ~ = а́томне відно́шення, відно́сний вміст (атомів даного елементу)
axial ~ = відно́шення осе́й
back-to-front ~ = коефіціє́нт спрямо́ваности [спрямо́ваної ді́ї]
baryon-to-photon ~ = баріо́н-фото́нне відно́шення (у всесвіті)
beam uniformity ~ = 1. коефіціє́нт однорі́дности стру́меня (частинок) 2. коефіціє́нт однорі́дности про́меня
branching ~ = коефіціє́нт галу́ження, співвідно́шення гіло́к (розпаду)
breeding ~ = бри́дерне відно́шення, коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива)
cadmium ~ = (яф) ка́дмієве відно́шення
capture-to-fission ~ = відно́шення пере́різів захо́плення та по́ділу
common ~ = знаме́нник (геометричної) проґре́сії
compression ~ = коефіціє́нт сти́ску
conductance ratio ~ = безрозмі́рнісна прові́дність
conversion ~ = 1. (матем.) коефіціє́нт перехо́ду (до іншої системи одиниць), перехі́дни́й [перетво́рювальний] мно́жник 2. (яф) конверсі́йне відно́шення, коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива)
correlation ~ = кореляці́йне відно́шення
cross ~ = (матем.) подві́йне [складне́] відно́шення
deviation ~ = коефіціє́нт ві́дхилу [відхи́лювання]
direct ~ = пряма́ пропорці́йність
efficiency ~ = коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
elastic ~ = пружне́ відно́шення (межі пружности до межі міцности)
electron charge-to-mass ~ = відно́шення заря́ду електро́на до його́ ма́си
endurance ~ = коефіціє́нт витрива́лости
extreme and mean ~ = золоти́й пере́різ
fatigue ~ = коефіціє́нт уто́ми
fineness ~ = відно́шення довжини́ (обтічного тіла) до максима́льного дія́метра
fission ~ = відно́шення інтенси́вностей по́ділу
flux ~ = відно́шення пото́ків
focal ~ = діяфра́гмове число́ (об’єктива)
force ~ = ви́граш у си́лі
front-to-back ~ = коефіціє́нт обе́рненої спрямо́ваности [спрямо́ваної ді́ї]
gear ~ = передава́льне [передатне́] число́
gyroelectric ~ = гіроелектри́чне відно́шення
gyromagnetic ~ = гіромагне́тне [магнетомехані́чне] відно́шення
harmonic ~ = гармоні́чне відно́шення
homothetic ~ = відно́шення гомоте́тії
impedance ~ = безрозмі́рнісний імпеда́нс
inverse ~ = обе́рнене відно́шення
inversion ~ = коефіціє́нт інве́рсії
isotope ~ = ізото́пне відно́шення
lift/drag ~ = аеродинамі́чна я́кість
likelihood ~ = відно́шення правдоподі́бности
magnetomechanical ~ = магнетомехані́чне відно́шення
magnification ~ = коефіціє́нт ро́зтягу (за конформного відображення)
mirror ~ = дзерка́льне відно́шення, коефіціє́нт відбива́ння магне́тного дзе́ркала
mixing ~ = коефіціє́нт змі́шування
moderation ~ = (яф) коефіціє́нт спові́льнювання
moderator-fuel ~ = відно́шення о́б’є́мів спові́льнювача та па́лива (у реакторі)
molar ~ = моля́рне відно́шення
nuclear gyromagnetic ~ = я́дерне/ядро́ве гіромагне́тне відно́шення
Panofsky ~ = відно́шення Пано́вського
peak-to-valley ~ = відно́шення максима́льної ампліту́ди до мініма́льної
period-to-pulse duration ~ = шпари́стість [щіли́нність] послідо́вности і́мпульсів
Poisson ~ = Пуасо́нів коефіціє́нт
polarization-asymmetry ~ = поляризаці́йна асиме́трія
potential ~ = відно́шення потенція́лів
pulse ~ = коефіціє́нт запо́внення (імпульсів)
pumping ~ = коефіціє́нт нагніта́ння [помпува́ння]
quantity ~ = кі́лькісне співвідно́шення
Raman-Rayleigh ~ = відно́шення Ра́мана-Ре́йлі [Ра́мана-Реле́я]
ray ~ = коефіціє́нт поді́бности, відно́шення гомоте́тії
reciprocal ~ = обе́рнене відно́шення
reduction ~ = кра́тність подрі́бнення
reflux ~ = фле́гмове́ число́
saturation ~ = наси́ченість, коефіціє́нт на́ситу [наси́чення]
shielding ~ = коефіціє́нт екранува́ння
signal-to-background ~ = відно́шення сигна́л-фон
signal-to-noise ~ [SNR] = відно́шення (амплітуд) сигна́лу та шу́му
similarity ~ = коефіціє́нт поді́бности
slenderness ~ = (of a column) гну́чкість стри́жня
squareness ~ = коефіціє́нт прямоку́тности (гістерезної кривої)
standing-wave ~ = коефіціє́нт стоя́чої хви́лі
survival ~ = вижива́льність, коефіціє́нт вижива́ння (опромінених організмів)
susceptance ~ = безрозмі́рнісна реакти́вна прові́дність
transfer ~ = (техн.) коефіціє́нт передава́ння
traveling-wave ~ = коефіціє́нт біжу́чої хви́лі
turns ~ = відно́шення чи́сел виткі́в у на́витках трансформа́тора
void ~ = коефіціє́нт порожни́нности
volume ~ = співвідно́шення о́б’є́мів; о́б’є́мне відно́шення
weight ~ = співвідно́шення ваги́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

відно́шення 1. (матем.) ratio; quotient 2. (співвідношення) relation 3. (пропорція) proportion 4. див. стосу́нок, зв’язо́кма́ти ~ див. стосува́тися, мати стосу́нок; у всіх —х див. під бу́дь-яким куто́м зо́ру, з бу́дь-якого по́гляду 5. див. ста́влення
~ ампліту́д = amplitude ratio
ангармоні́чне ~ = anharmonic ratio
аспе́ктне ~ = aspect ratio
~ (ампліту́д) сигна́лу й шу́му = signal-to-noise ratio [SNR]
а́томне ~ = atomic ratio
баріо́н-фото́нне ~ = (у всесвіті) baryon-to-photon ratio
бри́дерне ~ = breeding ratio [factor]
вагове́ ~ = ratio by weight
~ величи́н a та b = a-to-b ratio
відсо́тко́ве ~ = percentage
гармоні́чне ~ = harmonic ratio
~ гіло́к ро́зпаду = (яф) branching [decay] fraction
гіроелектри́чне ~ = gyroelectric ratio
гіромагне́тне ~ = gyromagnetic ratio; (поділене на e/2mc) magnetomechanical factor; (ядрове) nuclear gyromagnetic ratio
~ гомоморфі́зму = homomorphic relation
~ гомоте́тії = homothetic [ray] ratio
дзерка́льне ~ = mirror ratio
~ довжини́ (обтічного тіла) до максима́льного дія́метра = fineness ratio
~ заря́ду електро́на до його́ ма́си = electron charge-to-mass ratio
ізото́пне ~ = isotope ratio; (склад) isotope composition; (поширеність) isotope [isotopic] abundance
~ інтенси́вностей по́ділу/ді́лення = fission ratio
ка́дмієве ~ = (яф) cadmium ratio
конверсі́йне ~ = conversion ratio
кореляці́йне ~ = correlation ratio
~ магне́тних моме́нтів = ratio of magnetic moments; (електрона та протона) ratio of electron and proton magnetic moments; (мюона та протона) ratio of muon and proton magnetic moments
магнетомехані́чне ~ = magnetomechanical factor; gyromagnetic [magnetomechanical] ratio
~ максима́льної ампліту́ди до мініма́льної = peak-to-valley ratio
~ мас = mass ratio; (Місяця та Землі) Moon-to-Earth mass ratio; (мюона та електрона) ratio of muon (mass) to electron mass; (протона та електрона) ratio of proton (mass) to electron mass; (Сонця та Землі) Sun-to-Earth mass ratio
моля́рне ~ = molar ratio
обе́рнене ~ = inverse [reciprocal] ratio
~ о́б’є́мів спові́льнювача та па́лива = (у реакторі) moderator-fuel ratio
~ осе́й = axial ratio
~ Пано́вського = Panofsky ratio
~ пере́різів захо́плення та ді́лення = capture-to-fission ratio
~ пліч = (важеля) leverage; (мірчого мосту) arm ratio
~ площ = area ratio
подві́йне ~ = cross ratio
~ поря́дку = order relation
~ потенція́лів = potential ratio, ratio of potentials
~ пото́ків = flux ratio, ratio of fluxes
~ правдоподі́бности = likelihood ratio
~ при́ростів = difference quotient
проценто́ве [проце́нтне] ~ = percentage
пружне́ ~ = (межі пружности до межі міцности) elastic ratio
Пуасо́нове ~ = Poisson ratio
~ Ра́мана-Ре́йлі [Ра́мана-Реле́я] Raman-Rayleigh ratio
~ різни́ць = difference quotient
~ сигна́л-фон = signal-to-background ratio
~ сигна́л-шум = signal-to-noise ratio
складне́ ~ = cross ratio
фо́кусне ~ = (лінзи) focal ratio, stop number
~ чи́сел виткі́в у на́витках трансформа́тора = transformer ratio, ratio of a transformer, ratio of turns
я́дерне/ядро́ве гіромагне́тне ~ = nuclear gyromagnetic ratio
пара́ме|т(е)р (-тра) 1. parameter ▪ вве́сти —тра to introduce a parameter; дотри́муватисятра (заданого значення) to maintain the parameter 2. (змінна характеристика) variable 3. (номінальна чи технологічна характеристика) rating 4. (чинник) factor 5. (умова) condition 6. (характеристики, мн.) characteristics
антиферомагне́тний ~ поря́дку = antiferromagnetic order parameter
~ анізотропі́ї = anisotropy parameter
~ асиме́трії = asymmetry factor [parameter]
афі́нний ~ = affine parameter
ба́зовий ~ = basic parameter
~ бе́зладу = disorder parameter
безрозмі́рнісний ~ dimensionless [nondimensional] parameter ▪ зве́сти до безрозмі́рнісних —трів = to transform to dimensionless [nondimensional] parameters
~ близько́го поря́дку = short-range order parameter
варіяці́йний ~ = variation parameter
Ва́йбулів ~ = Weibull parameter
ве́кторний ~ поря́дку = vector order parameter
~ взаємоді́ї = interaction parameter
визнача́льний ~ = determining parameter
~ ви́лученого о́б’єму = excluded-volume parameter
ви́міряний ~ = experimental [measured] parameter
~ вимі́рювального при́ладу = instrumentation variable
випадко́вий ~ = random parameter
~ ви́роджености = degeneracy parameter
вихідни́й ~ = 1. (початковий) initial parameter 2. (на виході) див. виходовий ~
виходо́вий ~ = out [output, outlet] parameter
відліко́вий ~ = reference parameter
відпові́дний ~ = relevant parameter
ві́льний ~ = free parameter
власти́вий ~ = 1. characteristic parameter 2. (внутрішній) intrinsic parameter
вну́трішній ~ = 1. (властивий) intrinsic parameter 2. (що діє в межах системи) internal parameter
~ впорядкува́ння = order parameter
встано́влені —три = settings
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = (на вході) in [input, inlet] parameter
~ гальмува́ння = (пульсару) braking parameter (of a pulsar)
гексати́чний ~ поря́дку = hexatic order parameter
геодези́чний ~ = 1. (матем.) geodesic parameter 2. (геод.) geodetic paramter
геометри́чний ~ = 1. geometrical parameter 2. (розподілу густини нейтронів у реакторі) geometric buckling
~ Ги́нзбурга-Ланда́у = Ginzburg-Landau parameter
гібри́дний ~ = 1. hybrid parameter 2. (транзистора, мн.) h(ybrid) parameters
глоба́льний ~ = global parameter
го́лий ~ = bare parameter
ґратко́вий ~ = lattice [identity, crystal] parameter
Ґрю́найзенів ~ = Grüneisen gamma [constant]
~ дале́кого поря́дку = long-range order parameter
~ дзерка́льности = specularity parameter
динамі́чний ~ = dynamic parameter
—ри діеле́ктрику = dielectric parameters
~ довкі́лля = ambient parameter
додатко́вий ~ = complementary parameter
до́слідний ~ = (виміряний) experimental parameter
еквівале́нтний ~ = equivalent parameter
екра́нний ~ = (співвідношення розмірів екрану та образу/зображення) aspect ratio
експеримента́льний ~ = (виміряний) experimental parameter
експлуатаці́йний ~ = performance [working] parameter; operation(al) [operating] factor
експозиці́йний ~ = exposure parameter
екстенси́вний ~ = extensive parameter
електри́чні —три = (приладу) electrical ratings
~ електри́чного ко́ла = circuit parameter
~ електри́чної схе́ми = див. ~ електричного кола
~ електро́нного зв’язку́ = electronic-coupling strength
~ елемента́рної комі́рки = unit-cell parameter
зава́дний ~ = nuisance parameter
за́даний ~ = given parameter; (встановлені, мн.) settings
зале́жний ~ = dependent parameter (від – on); (від температури) temperature-dependent parameter; (від часу) time-dependent [time-varying] parameter
замі́нний ~ = replaceable parameter
~ заника́ння = attenuation parameter
засві́дчуваний ~ = certifiable parameter
зафіксо́ваний ~ = fixed parameter
збережни́й ~ поря́дку = conserved order parameter
~ збу́рення = perturbation parameter
зве́дений ~ = reduced parameter
~ зв’язку́ = coupling parameter
~ згаса́ння = (коливань) attenuation parameter
~ зі́ткнення = impact [collision] parameter
змі́нний ~ = variable (parameter)
змодифіко́ваний ~ = modified parameter
змодульо́ваний ~ (поря́дку) modulated (order) parameter
знормо́ваний ~ = normalized parameter
зо́внішній ~ = 1. (невластивий) extrinsic parameter 2. (що постає поза системою) external parameter
зосере́джений ~ = lumped parameter
~ зсу́ву = translation parameter
інтенси́вний ~ = intensive parameter
кінце́вий ~ = (на виході) out parameter
~ комі́рки = cell parameter
конструкти́вний ~ = design factor; design variable
~ кореля́ції = correlation parameter
Коріо́лісів ~ = Coriolis parameter
~ короткоза́мкненого ко́ла = short-circuit parameter
космологі́чний ~ = cosmological parameter
~ кривини́ = (лапласіян, я ф) buckling
~ кристалі́чної ґра́тки = див. ґратковий ~
крити́чний ~ = critical parameter
лока́льний ~ = local parameter
~ макрокома́нди = macroparameter
макроскопі́чний ~ = macroscopic parameter
мали́й ~ = small parameter; (розвинення в ряд) series-expansion parameter
~ ма́лости = smallness parameter
масшта́бний ~ = scale parameter
математи́чний ~ = mathematical parameter
матерія́льний ~ = (розподілу густини нейтронів у реакторі) material buckling
мікроскопі́чний ~ = microscopic parameter
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grüneisen parameter
~ мі́рчого при́ладу = instrumentation variable
модифіко́ваний ~ = modified parameter
модульо́ваний ~ поря́дку = modulated order parameter
~ наванта́ги = load parameter
наванта́ження = див. ~ навантаги
надлишко́вий ~ = superfluous parameter
напередза́даний ~ = preset parameter; (встановлені, мн.) settings
насито́вий ~ = saturation parameter
~ наси́чення = див. наситовий ~
~ наси́чености = див. наситовий ~
незале́жний ~ = independent parameter (від – of)
незбережни́й ~ поря́дку = nonconserved order parameter
незосере́джений ~ = distributed parameter
~ неліні́йности = nonlinearity parameter
немати́чний ~ поря́дку = nematic order parameter
необов’язко́вий ~ = optional parameter
нерозподі́лений ~ = lumped parameter
нескінче́нно мали́й ~ = infinitesimal parameter
нестаціона́рний ~ = time-dependent [time-varying] parameter
номіна́льний ~ = rating factor
номіна́льні робо́чі —три = (приладу) performance ratings
нормо́ваний ~ = normalized parameter
обов’язко́вий ~ = required parameter
обчи́слений ~ = theoretical [calculated] parameter
~ оптиміза́ції = optimization criterion
~ орієнта́ції = (молекули) orientation parameter
основни́й ~ = basic parameter
~ перене́сення = див. ~ переношення
~ перено́шення = translation parameter
перетво́рений ~ = modified parameter
~ перетво́рення = transformation parameter
підтве́рджуваний ~ = certifiable parameter
пла́змо́вий ~ = plasma parameter
~ пливу́чости = buoyancy parameter
~ повто́рюваности = (даних міряння) repeatability parameter
~ поді́бности = similitude parameter
~ поді́льности = fissionability parameter
полови́нний ~ = (геометричної фігури) semiparameter
~ поря́дку = order parameter; (надплинного гелію) superfluid-helium order parameter; (рідинного кристалу) liquid-crystal parameter
~ посла́блювання = (коливань) attenuation parameter
~ прилипа́ння = (частинок до поверхні) sticking parameter
приро́дний ~ = natural parameter
пристосо́вний ~ = adjustable parameter
притама́нний ~ = characteristic parameter
прихо́ваний ~ = hidden parameter
приці́льний ~ = impact [collision] parameter
проє́ктний ~ = design parameter
~ промене́вої тру́бки = beam tube parameter
просторо́во (з)модульо́ваний ~ поря́дку = spatially modulated order parameter
~ проце́су = process variable; process characteristic
~ реа́ктора = (ядерного) reactor variable
реґульо́вний ~ = (пристосовний) adjustable parameter; (контрольовний) controlled parameter [variable]
~ режи́му коро́ткого за́мкнення = short-circuit parameter
ре́перний ~ = reference parameter
—ри рівня́ння ста́ну = state variables, equation-of-state parameters
робо́чий ~ = operation(al) [operating, performance, working] parameter
~ розі́мкненого ко́ла = open-circuit parameter
~ ро́зкиду = (даних) straggling [spreading] parameter; dispersion index
~ розладува́ння = detuning parameter
розмі́рнісний ~ = dimensional parameter
розподі́лений ~ = distributed parameter
~ розпо́ділу густини́ нейтро́нів у реа́кторі = buckling див. тж лапласіян
розрахунко́вий ~ = (теоретичний) theoretical parameter; (проєктний) design parameter
~ розташува́ння = location parameter
~ розупорядкува́ння = disorder parameter
~ розчи́ннику = solvent parameter
~ розчи́нности = solubility parameter
~ руйнува́ння = fracture parameter
~ середо́вища = medium parameter
си́мвольний ~ = symbolic [character] parameter
~ систе́ми = system parameter, parameter of a system
систе́мний ~ = (комп.) system variable
скаля́рний ~ поря́дку = scalar order parameter
смекти́чний ~ поря́дку = smectic order parameter
спектра́льний ~ = spectral [spectrum] parameter
спі́новий ~ = spin parameter
стабілізаці́йний ~ = stabilizing parameter
ста́лий ~ = constant parameter
станда́ртні —три = (приладу) standard ratings
~ ста́ну = state parameter [variable]
статисти́чний ~ = statistical parameter
стати́чний ~ = static parameter
стаціонарний ~ = time-independent parameter
сте́ндові —три = test-bench characteristics
Сто́ксів ~ = Stokes parameter
сторо́нній ~ = 1. (зовнішній) external parameter 2. (що не стосується досліджуваного явища) irrelevant parameter
стрибко́вий ~ = hopping parameter
структу́рний ~ = structure parameter
температурозале́жний ~ = temperature-dependent parameter
те́нзорний ~ поря́дку = tensor order parameter
теорети́чний ~ = (обчислений) theoretical parameter
термодинамі́чний ~ = (ста́ну) thermodynamical function (of state)
те́хніко-економі́чні —три = performance characteristics
техні́чний ~ = engineering factor
~ траєкто́рії = element of a trajectory
узага́льнений ~ = generalized parameter
~ узгі́днювання = matching parameter
~ узго́джування = див. ~ узгіднювання
уто́чнений ~ = improved parameter
факти́чний ~ = actual parameter
факультати́вний ~ = optional parameter
феноменологі́чний ~ = phenomenological parameter
феромагне́тний ~ поря́дку = ferromagnetic order parameter
фізи́чний ~ = physical parameter; (мн.) physical characteristics
фіксо́ваний ~ = див. зафіксований ~
фо́кусний ~ = (конічного перерізу) latus rectum
~ фо́рми ядра́ = nuclear-shape parameter
характеристи́чний ~ = characteristic parameter
~ ци́клу наванта́жування = load-cycle parameter
цілочислови́й ~ = integer(-valued) parameter
часови́й ~ = time parameter
часозале́жний ~ = time-dependent [time-varying] parameter
часонезале́жний ~ = time-independent parameter
чи́нний ~ = 1. operation(al) [operating] factor 2. (фактичний) actual parameter
числови́й ~ = numerical parameter
шкідли́вий ~ = nuisance parameter
пропо́рц|ія 1. proportion ▪ скла́сти —ію to form [set up, create] a proportion 2. (відношення) ratio
аритмети́чна ~ = arithmetic proportion
видова́ ~ = aspect ratio
гармоні́чна ~ = harmonic proportion
непере́рвна ~ = continued proportion, proportion with equal means
обе́рнена ~ = inverse proportion
пряма́ ~ = direct ratio
форма́т (-у) 1. form, format 2. (розмір) size ▪ кишенько́вого —у pocket-size(d) 3. (комп.) layout
~ адре́си = address format
ві́льний ~ = free form/format
~ да́них = data format, data layout
двійко́вий ~ = binary format
десятко́вий ~ = decimal format
дові́льний ~ = free format
зафіксо́ваний ~ = fixed form/format
~ зві́стки = message format
~ зобра́ження = див. ~ образу
~ кни́жки = book size
~ кома́нди = instruction format
~ ко́ду = code format
~ о́бміну да́ними = data interchange format
~ о́бразу = aspect ratio
~ повідо́млення = message format
полови́нний ~ = (кадру) half-frame
~ сигна́лу = signal format
~ фа́йлу = file format
фіксо́ваний ~ = fixed form/format

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

aspect вигляд, погляд, показ, аспект
a. ratio відношення ширини до довжини

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

коефіцієнт,~а coefficient; (множник) factor; (відношення) ratio; (числовий) number, figure; (використання) usage; modulus
акустико-електричний к. acoustic-electric factor, acousto-electric index
амплітудний к. amplitude ratio, peak ratio
амплітудний к. відбиття absolute reflectance фіз
барометричний к. barometric coefficient
безрозмірнісний к. dimensionless coefficient, dimensionless factor
біноміальний к. binomial coefficient
ваговий к. weight(ing) coefficient, weight factor
варіаційний к. coefficient of variation
виміряний к. підсилення measured gain (coefficient)
геометричний к. природної освітленості geometric coefficient of natural illumination
диференційний к. підсилення потужності incremental power gain
дійсний к. real coefficient
дійсний к. трансформації actual transformation ratio
довірчий к. degree of confidence
електронний к. дифузії electron diffusion coefficient
інверсний к. inverse ratio
індикаторний к. корисної дії indicated efficiency
індуктивний к. зв’язку inductive coupling coefficient
інтегральний к. шуму average noise figure, integral noise figure, overall noise figure
йонний к. дифузії ionic diffusion coefficient
к. амплітуди peak factor
к. амплітуди імпульсу crest factor of pulse
к. амплітудного спотворення amplitude distortion factor
к. амплітудної модуляції amplitude modulation factor
к. асиметрії індикатриси розсіяння scattering indicatrix, asymmetry coefficient
к. безпечності safety factor, margin of safety
к. блокування blocking factor
к. вертання returning ratio
к. взаємоіндукції coefficient of mutual induction
к. видимості visibility factor
к. використання utilization ratio
к. використання площі антени antenna utilization coefficient
к. використання максимальної потужності maximum power utilisation factor
к. використання потужності load-factor
к. використання світлового потоку (ламп) utilization factor
к. випромінювання radiation factor, emissivity
к. випростування rectification factor
к. вихрового опору eddy-making resistance coefficient
к. відбиття reflectance, reflection coefficient, mismatch factor, reflection factor, transition factor; (у децибелах) return loss
к. відбиття звуку sound power reflection coefficient
к. відбиття звуку за тиском sound pressure reflection coefficient
к. відбиття товстого шару reflectivity
к. віддачі yield efficiency
к. відносної дезакомодації disaccommodation coefficient
к. відпускання реле reset factor of relay
к. відхилення deflection coefficient
к. вірогідності confidence factor
к. влучання || к. попадання hit rate інф
к. вторинної електронної емісії secondary-electron emission factor
к. втрат loss factor, loss index
к. газового підсилення gas amplification factor
к. гармонік (total) harmonic distortion
к. гістерезису hysteresis constant
к. Гола Hall coefficient
к. готовності availability factor, in-commission rate factor, readiness factor
к. дзеркальних завад image ratio
к. дисипації dissipation coefficient
к. дифузії (носіїв заряду) diffusion constant, diffusivity
к. дифузності diffusion factor
к. діелектричних втрат dielectric loss index
к. діелектричного розсіяння dielectric dissipation factor
к. дії за похідною derivative-action coefficient
к. ділення ємнісного подільника (напруги) ratio of capacitor divider
к. добротності (контуру, котушки тощо) Q-factor
к. допустимого перевантаження allowable overload factor
к. екранування screening factor
к. електронного зсуву частоти pushing figure
к. ефективності підсилювача root gain-bandwidth product
к. завантаження loading factor
к. загасання || к. заникання damping coefficient, damping ratio, decrement
к. залишкового опору residual-resistance coefficient
к. заломлення refractive index
к. заникання див. к. загасання
к. запасу depreciation factor
к. запасу під час відпускання реле safety factor for drop-out
к. запасу під час спрацювання реле safety factor for pick-up
к. запізнення lag coefficient
к. заповнення (напр., діелектриком) fill(ing) factor; (у трансформаторі) space factor; (імпульсів) duty factor, duty cycle звз; mark-to-space ratio тлг
к. заповнення обмотки distribution factor, space factor of winding
к. затягування частоти pulling figure
к. захисної дії антени front-to-back ratio of an antenna
к. збігу hit rate
к. зворотного зв’язку feedback factor, feedback ratio
к. зворотного розсіяння backscatter factor
к. зворотної послідовності (нульової) unbalance factor
к. звукоізоляції sound insulation factor, acoustical reduction factor
к. звукопоглинання sound absorption coefficient, acoustical absorptivity
к. звукопропускання sound transmission coefficient, acoustical transmittivity
к. зв’язку coupling factor
к. зсуву фаз (основної гармоніки) displacement factor
к. інверсії inversion level ratio
к. інвертування inversion factor
к. індукції induction coefficient
к. інтегральної дії integral-action coefficient
к. йонізації ionization coefficient
к. керування control ratio
к. когерентності normalized coherence function
к. компенсації compensation factor
к. комутації commutation coefficient
к. конвекції convection coefficient
к. контрастності reflectance ratio
к. контрасту contrast ratio, contrast factor
к. концентрації load factor, capacity factor звз
к. концентрації напружень stress concentration factor
к. концентрації телефонного навантаження telephone traffic load factor, busy hour-to-day ratio
к. корисної дії див. ккд
к. магнетних втрат magnetic leakage factor
к. масштабування scaling factor
к. модуляції modulation factor
к. моменту torque coefficient
к. навантаження load factor; effective demand factor; relative severity factor над
к. надійності reliability factor, reliability index
к. надлишковості redundancy factor
к. нелінійних спотворень non-linear distortion factor, harmonic distortion factor, distortion factor
к. нелінійності відхилення deflection uniformity factor
к. нерухомої хвилі || КНХ standing-wave ratio || SWR
к. нерухомої хвилі за напругою voltage standing-wave ratio || VSWR
к. нестабільності (магнетної проникливості) instability factor
к. об’єднання на вході input capacity
к. об’ємного розсіювання volume scattering coefficient
к. опуклості fullness factor
к. освітленості luminosity factor
к. основної гармоніки fundamental factor
к. паралельного активного опору parallel resistance coefficient
к. перевантаження overload factor
к. передавання (перетворювача постійного струму) transfer factor; transmission ratio звз
к. пересилання диференційного регулятора derivative gain (factor)
к. пересилання інтегрального регулятора integral gain (factor)
к. передавання напруги voltage transfer factor
к. передавання перетворювача transducer factor
к. передавання пропорційного регулятора proportional gain (factor)
к. передавання прямого тракту forward circuit gain
к. перенесення завад mains decoupling factor
к. перерахунку scaling factor
к. перетворення (у загальному) conversion factor
к. перетворення параметрів змінного струму a.c. conversion factor
к. перехресних завад crosstalk factor
к. підсилення gain, proportional-action coefficient, amplification factor, amplification constant
к. підсилення антени antenna gain
к. підсилення без зворотного зв’язку open-loop gain
к. підсилення потужності power amplification, power gain
к. підсилення струму current ratio
к. повного опору total-resistance coefficient
к. повноти графіка навантаження load factor
к. повторення replication factor
к. поглинання attenuation coefficient; (речовиною) absorption coefficient
к. поглинання Ейрінґа Eyring absorption coefficient
к. поглинання завад послідовного виду series mode rejection ratio || SMRR
к. поглинання звуку sound power absorption coefficient
к. поля field-form factor
к. попадання || к. влучання hit rate інф
к. послаблення синфазних сигналів || к. придушення синфазної завади common-mode rejection ratio
к. потужності power factor
к. похибки положення position error coefficient
к. придушення завад загального виду common-mode interference rejection ratio || CMRR
к. природного освітлення daylight factor
к. провідності conduction ratio
к. проникності transparency coefficient, penetration coefficient, penetrability coefficient; (магнетної) permeability factor; (сітки лампи) penetration factor, through-grip
к. пропорційності proportionality factor, coefficient of proportionality, factor of proportionality
к. пропускання || к. проходження transmission coefficient; (середовища) transmittance
к. прямого передавання струму forward current transfer
к. пульсації ripple factor, ripple ratio, percent ripple; (струму, напруги тощо) peak-ripple factor
к. пульсації діючого значення pulsation factor
к. пульсації середнього значення (сигналу) r.m.s. ripple factor
к. регулювання control factor
к. рекомбінації recombination coefficient
к. рівномірності освітлення uniformity ratio of illuminance
к. розгалуження на виході fan-out
к. розмагнетування demagnetizing coefficient, demagnetizing factor
к. розповсюдження propagation factor, propagation ratio, propagation coefficient
к. розподілу distribution factor
к. розподілу обмотки spread factor
к. розсіювання factor of dispersion, scattering factor
к. розсіювання поверхні surface (bottom) scattering
к. рухомої хвилі travelling-wave factor, travelling-wave ratio
к. самоіндукції coefficient of self-inductance
к. синхронізації synchronizing coefficient
к. спотворення coefficient of distortion; deformation ratio
к. справної дії readiness factor
к. спрямованої дії || к. напрямленої дії || КНД front-to-rear factor; (антени) directivity, directive gain, directivity index; к. спрямованої дії антени directive antenna gain
к. насичення saturation factor
к. стабілізації stabilization factor
к. стиску aspect ratio
к. стиску пучка beam-compression factor
к. струмопроходження електронного пучка electron-beam transmission efficiency
к. температурної стабільності thermal stability factor
к. температуропровідності thermometric conductivity, (thermal) diffusivity
к. тензочутливості gauge factor of strain gauge
к. теплового розширювання coefficient of thermal expansion
к. термоелектрорушійної сили thermoelectric coefficient
к. трансформації transformation ratio
к. трансформації на відгалуженні tapping voltage ratio (of pair of windings)
к. третьої гармоніки third harmonic distortion
к. участі в піку навантаження peak responsibility factor
к. фазового керування phase control factor
к. форми form factor
к. форми постійного струму d.c. form factor
к. хвильового опору wave-resistance coefficient, wave-drag coefficient
к. часової розгортки time coefficient
к. чутності audibility factor
к. шуму noise ratio, noise factor, noise figure
к. шунтування multiplying power of shunt
к. якості зв’язку error rate of communication
к. якості телеграфного зв’язку error rate of telegraph communication
к. яскравості radiance factor, luminance factor
магнеторезистивний к. magnetoresistance coefficient
масштабний к. scale parameter
мережний к. завадозахищеності mains-intereference immunity factor
наскрізний к. підсилення through gain
нормований к. standardized coefficient
нормований к. завадних відбиттів standardized coefficient of interference reflections
обмотковий к. winding factor
оптимальний к. шуму optimum noise factor
перехідний к. conversion factor
питомий к. загасання attenuation rate
питомий к. пропускання transmissivity, transmittivity
погонний к. підсилення (лазера) linear amplification factor
поправний к. correction factor
приведений к. reduced factor
псофометричний к. пульсацій psophometric ripple factor, psophometric ripple ratio
сталий к. constant factor, fixed factor, constant coefficient, constant rate
сталий к. підсилення fixed gain
статичний к. static coefficient
статичний к. підсилення (багатоелектродної лампи) mu factor; static gain звз
статичний к. поглинання звуку static sound absorption coefficient
статичний к. прямого передавання струму static coefficient of direct current transfer
стехіометричний к. stoichiometric coefficient
температурний к. temperature coefficient
температурний к. Ґайґера-Мюллера Geiger-Muller temperature coefficient
температурний к. електрорушійної сили temperature coefficient of electromotive force
температурний к. ємності || ТКЄ temperature coefficient of capacitance
температурний к. індуктивності || ТКІ temperature coefficient of inductance
температурний к. напруги || ТКН temperature coefficient of voltage
температурний к. опору || ТКО temperature coefficient of resistance || TCR
температурний к. розширення temperature expansion factor
температурний к. частоти || ТКЧ temperature coefficient of frequency
температурний к. чутливості temperature coefficient of sensitivity
узагальнений к. відбиття generalized reflection coefficient
хвильовий к. передавання transmission phase factor
формат,~у format, form; (розмір) size; layout звз, інф; frame тлб
вільний ф. free format, free form
двійковий ф. binary format
десятковий ф. decimal format
експоненційний ф. floating-point notation, scientific notation; (за)фіксований ф. fixed format, fixed form
ко́лірний ф. chrominance format, chroma format
основний ф. поля керування basic control field format
половинний ф. (кадру) half-frame
файловий ф. RGB RGB file format
ф. адреси address format
ф. авдіозапису track format
ф. вводу input format, input form; entry format інф
ф. виводу output format
ф. виклику call format звз
ф. високого рівня high-level format; (напр., жорсткого диска) logical format
ф. відеограми video record format
ф. відеозапису в замкнутій телевізійній системі closed-circuit television format
ф. відеозаписування video-tape recording format
ф. відеофонограми tape format, scanning format, (record) track format
ф. відображення (інформації) display format
ф. відтворення зображення у системі ПАЛплюс з обмеженням зверху і знизу letterbox
ф. графічних даних graphic interchange format звз
ф. графічного файлу graphics file format
ф. даних data format, data layout
ф. диска (disc) format ком
ф. доріжки (магнетного диска) track format
ф. друку (даних) print format
ф. екрана screen aspect ratio
ф. з полем підрахунку count-data format
ф. з полем підрахунку та полем ключа count-key-data format
ф. завантажуваних компакт-дисків bootable CD format
ф. запису record (track) format, track configuration
ф. запису на магнетний диск disc record format
ф. зображення (image) aspect ratio, picture aspect ratio
ф. зображення ТВ-приймача (на екрані) TV set aspect ratio
ф. кадру aspect ratio, format size, picture size тлб
ф. каналу (польового транзистора) channel width-to-length ratio
ф. коду code format
ф. команди instruction format; order format звз; instruction structure інф
ф. низького рівня low-level format; (напр., жорсткого диска) physical format
ф. обміну авдіофайлами audio interchange format || AIF
ф. обміну даними data interchange format || DIF
ф. оригіналу native format
ф. передачі (у системі телетексту) transmission format
ф. повідомлення message format
ф. подання інформації display format
ф. резистора (ІС) aspect ratio of resistor
ф. розгортки scanning size звз
ф. рядка measure
ф. рядка телетексту teletext format, page format тлб
ф. сигналограми record(ed) format
ф. сигналу signal format звз
ф. символу character aspect ratio
ф. символьних даних symbolic-coding format інф
ф. синхронних повідомлень synchronous message format звз
ф. телевізійного екрана screen format звз
ф. телевізійного зображення aspect ratio, picture ratio
ф. файлу file format
ф. факсимільного зображення facsimile aspect ratio
ф. факсимільної копії facsimile frame
ф. фонограми tape layout
ф. цифрового коду digital code format
ф. цифрових даних digital format
ф. чотириголовкового (відео)запису quadruplex format
ф. чотириголовкового поперечного відеозапису quadruplex transverse recording format
ф. «Ю-матик» (відеофонограми) U-(matic) format
чужий ф. foreign format
шістнадцятковий ф. hexadecimal format