Знайдено 122 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «approximation» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

approximation [ɘˌprɒksɪˈmeɪʃ(ɘ)n] n наближення, приблизне значення; приблизна або дуже близька цифра (сума тощо).
method [ˈmeθɘd] n
1. метод, спосіб;
  a different ~ інший/ відмінний метод;
  a modern, an up-to-date ~ сучасний метод;
  an obsolete ~ застарілий метод;
  a sure, an infallible ~ надійний метод;
  the comparative ~ порівняльний метод;
  the deductive ~ дедуктивний метод;
  the scientific ~ науковий метод;
  the audiovisual ~ of foreign language instruction аудіовізуальний метод навчання іноземної мови;
  the direct, the oral ~ of foreign language instruction прямий метод навчання іноземної мови;
  the trial-and-error ~/cut-and-try ~ метод спроб і помилок;
  ~ of agreement лог. метод схожості;
  ~ of difference лог. метод відмінності;
  ~ of small parameter метод малого параметра;
  ~ of successive approximation метод послідовних наближень;
  modern ~s of language teaching сучасні методи навчання мови;
  teaching ~s методика викладання;
  to apply, to employ, to use a ~ використовувати метод;
2. система, порядок;
3. pl методика;
  to evolve a new ~ розробляти нову методику;
4. рідк. класифікація;
5. логічність, послідовність.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

алгоритм мат. algorithm, scheme;
загальний ~ general algorithm;
ітераційний ~ iteration scheme;
робочий ~ working algorithm; ~ апроксимації approximation algorithm;
~ верифікації verification algorithm;
~ пошуку search algorithm;
~ управління control algorithm.
апроксимація мат. approximation;
квадратична ~ quadratic approximation;
лінійна ~ linear approximation;
нелінійна ~ nonlinear approximation;
статистична ~ statistical approximation.
метод method;
науковий ~ scientific method;
~ малого параметра method of small parameter;
~ послідовних наближень successive approximation method;
~ спроб і помилок trial-and-error/cut-and-try method.
наближення 1. approach(ing), drawing near;
2. мат. approximation.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

approximation = [əˌprɒksɪ'meɪʃn] 1. набли́ження, апроксима́ція // at (for, in, to) a first ~ в пе́ршому набли́женні; ~ by a differential предста́влення (приросту функції) диференціа́лом; ~ by interpolation інтерполяці́йне набли́ження; ~ by linearization ліні́йна апроксима́ція; ~ by operators апроксима́ція опера́торами; ~ by periodic transformations апроксима́ція періоди́чними перетво́рюваннями; ~ by rational fractions апроксима́ція раціона́льними дро́бами; ~ by rational numbers апроксима́ція раціона́льними чи́слами; ~ in the mean набли́ження в сере́дньому; to a closer ~ з набли́женням ви́щого поря́дку, з кра́щим набли́женням, з бі́льшою то́чністю; to a high degree ~ з висо́ким сту́пенем набли́ження; ~ to a function набли́жене предста́влення фу́нкції; to the same ~ в тако́му само́му набли́женні; ~ with nodes апроксима́ція з вузлови́ми то́чками; ~ without nodes апроксима́ція без вузлови́х то́чок 2. набли́жений ви́раз; набли́жена фо́рмула; набли́жене предста́влення
• ~ of roots
= набли́жене обчи́слювання ко́ренів
• accelerated ~
= пришви́дшена апроксима́ція
• accurate ~
= то́чна апроксима́ція
• adequate ~
= доста́тня апроксима́ція
• algebraically best ~
= алґебри́чно найкра́ща апроксима́ція
• asymmetric ~
= несиметри́чна апроксима́ція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна апроксима́ція
• best ~
= найкра́ща апроксима́ція
• best
~ in the mean = найкра́ща апроксима́ція в сере́дньому
• better ~
= кра́ща (полі́пшена, покра́щена) апроксима́ція
• bilinear ~
= біліні́йна апроксима́ція
• binary ~
= біна́рна апроксима́ція
• binomial ~
= біно́мна апроксима́ція, апроксима́ція біно́мним розпо́ділом
• causal ~
= причино́ва апроксима́ція
• cellular ~
= топ. кліти́нна апроксима́ція
• classical ~
= класи́чна апроксима́ція
• close ~
= (доста́тньо) близька́ апроксима́ція
• complex ~
= ко́мплексна апроксима́ція
• consistent ~
= несупере́члива апроксима́ція
• continuous ~
= непере́рвна апроксима́ція
• convergent ~
= збі́жна апроксима́ція
• convex ~
= опу́кла апроксима́ція
• cosine ~
= апроксима́ція ко́синусами
• crude ~
= гру́ба апроксима́ція
• cubic ~
= кубі́чна апроксима́ція
• diagonal ~
= топ. діагона́льна апроксима́ція
• difference ~
= апроксима́ція різнице́вою схе́мою
• differentiable ~
= диференційо́вна апроксима́ція
• digitalized ~
= дискре́тна апроксима́ція
• Diophantine ~
= Діофа́нтова апроксима́ція
• discrete ~
= дискре́тна апроксима́ція
• distribution-free ~
= стат. непараметри́чна апроксима́ція
• double ~
= подві́йна апроксима́ція
• doubly logarithmic ~
= дві́чі логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• drift ~
= дре́йфова апроксима́ція
• effective-range ~
= набли́ження ефекти́вного ра́діуса
• eikonal ~
= ейкона́льна апроксима́ція
• empirical ~
= емпіри́чна апроксима́ція
• end point ~
= апроксима́ція в кінце́вій то́чці
• exponential ~
= експоненці́йна апроксима́ція; апроксима́ція експоненці́йним розпо́ділом
• final ~
= кінце́ва апроксима́ція
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) апроксима́ція
• finite-difference ~
= апроксима́ція скінче́нними різни́цями
• finite element ~
= апроксима́ція ме́тодом скінче́нних елеме́нтів
• first ~
= пе́рша апроксима́ція
• Fourier ~
= Фур’є́-апроксима́ція, апроксима́ція Фур’є́
• fractionally rational ~
= апроксима́ція раціона́льними дро́бами
• Gaussian ~
= Ґа́усова апроксима́ція, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
• good ~
= доста́тня (задові́льна, до́бра, близька́) апроксима́ція
• graphic ~
= графі́чна апроксима́ція
• harmonic ~
= гармоні́чна апроксима́ція
• heuristic ~
= евристи́чна апроксима́ція
• high-accuracy ~
= високото́чна (ду́же близька́) апроксима́ція, апроксима́ція з висо́кою то́чністю
• high-degree ~
= висо́кий сту́пінь набли́ження
• higher(-order) ~
= апроксима́ція ви́щого поря́дку
• highest(-order) ~
= апроксима́ція найви́щого поря́дку
• histogrammic ~
= гістогра́мна апроксима́ція
• homogeneous ~
= однорі́дна апроксима́ція
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна апроксима́ція
• hypernetted chain ~
= гіперланцюжко́ва апроксима́ція
• inhomogeneous ~
= неоднорі́дна апроксима́ція
• initial ~
= початко́ва апроксима́ція
• internal ~
= вну́трішня апроксима́ція
• interpolation ~
= інтерполяці́йна апроксима́ція
• ladder ~
= драби́нова апроксима́ція
• least-squares ~
= апроксима́ція за ме́тодом найме́нших квадра́тів
• linear ~
= ліні́йна апроксима́ція
• linearized ~
= лінеаризо́вана апроксима́ція
• local ~
= лока́льна апроксима́ція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) апроксима́ція
• matrix ~
= ма́трична апроксима́ція
• mean-square ~
= середньоквадра́тна апроксима́ція
• monotone ~
= моното́нна апроксима́ція
• multilinear ~
= поліліні́йна апроксима́ція
• multiple time scale ~s
= багаточасові́ набли́ження
• multipole ~
= мультипо́льна апроксима́ція
• 
n-decimal ~ = n-зна́кова апроксима́ція, апроксима́ція з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
• nonlinear ~
= неліні́йна апроксима́ція
• non-polynomial ~
= неполіно́мна апроксима́ція
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чна апроксима́ція
• nonuniform ~
= нерівномі́рна апроксима́ція
• normal ~
= норма́льна апроксима́ція, апроксима́ція норма́льним розпо́ділом
• null ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• number ~
= набли́жене предста́влення числа́
• numerical ~
= числова́ апроксима́ція
• 
n-th order ~ = набли́ження (апроксима́ція) n-го поря́дку
• one-dimensional ~
= однови́мірна апроксима́ція
• orthogonal ~
= ортогона́льна апроксима́ція
• outer ~
= зо́внішня апроксима́ція
• Pade ~
= апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
• parabolic ~
= параболі́чна апроксима́ція
• partial ~
= частко́ва (части́нна) апроксима́ція
• perturbation ~
= набли́ження тео́рії збу́рень
• piecewise-linear ~
= куско́во ліні́йна апроксима́ція
• piecewise-polynomial ~
= куско́во поліно́мна апроксима́ція
• plane ~
= пло́ска апроксима́ція
• plane wave ~
= набли́ження пло́ских хвиль
• point ~
= точко́ва апроксима́ція
• pole ~
= по́люсна апроксима́ція
• poor ~
= недоста́тня (пога́на) апроксима́ція
• polygonal ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• polyhedral ~
= топ. поліедра́льна апроксима́ція
• polynomial ~
= поліно́мна апроксима́ція
• quadratic ~
= квадра́тна (квадрати́чна) апроксима́ція
• quadrature ~
= квадрату́рне набли́ження, апроксима́ція квадрату́рами
• quadrupole ~
= квадрупо́льна апроксима́ція
• quasi-classical ~
= квазикласи́чна апроксима́ція
• quasi-elastic ~
= квазипружна́ апроксима́ція
• rational ~
= раціона́льна апроксима́ція, апроксима́ція раціона́льними чи́слами чи фу́нкціями
• regular ~
= реґуля́рна апроксима́ція
• relativistic ~
= релятивісти́чна апроксима́ція
• rough ~
= гру́ба апроксима́ція
• satisfactory ~
= задові́льна апроксима́ція, набли́ження з доста́тньою то́чністю
• segment ~
= куско́во-ліні́йна апроксима́ція
• separable ~
= сепара́бельна апроксима́ція
• sequential ~
= секвенці́йна апроксима́ція, послідо́внісна апроксима́ція
• semiclassical ~
= напівкласи́чна апроксима́ція
• simplicial ~
= симпліці́йна апроксима́ція
• simultaneous ~
= одноча́сна апроксима́ція
• smooth ~
= гладка́ апроксима́ція, набли́ження гладки́ми фу́нкціями
• smoothed ~
= згла́джена апроксима́ція
• smoothing ~
= згла́джувальна апроксима́ція
• spline ~
= сплайн-апроксима́ція, апроксима́ція спла́йнами
• stable ~
= стійка́ апроксима́ція
• staircase ~
= набли́ження (апроксима́ція) схо́динками
• staircase function ~
= набли́ження (апроксима́ція) східча́стою фу́нкцією
• stepwise ~
= послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
• stochastic ~
= стохасти́чна апроксима́ція
• straight-line path ~
= апроксима́ція прямоліні́йними траєкто́ріями
• strong ~
= си́льна апроксима́ція
• strong turbulence ~
= набли́ження си́льної турбуле́нтності
• successive ~s
= послідо́вні набли́ження
• sufficient ~
= доста́тньо то́чна апроксима́ція
• symmetric ~
= симетри́чна апроксима́ція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна апроксима́ція, апроксима́ція тригонометри́чними фу́нкціями
• two-sided (two-tailed) ~
= двобі́чна апроксима́ція
• ultrarelativistic ~
= ультрарелятивісти́чна апроксима́ція
• uniform ~
= рівномі́рна апроксима́ція
• unitary ~
= уніта́рна апроксима́ція
• universal ~
= універса́льна апроксима́ція
• unsmoothed ~
= незгла́джена апроксима́ція
• variational ~
= варіаці́йна апроксима́ція
• very close ~
= ду́же близька́ (високото́чна) апроксима́ція
• weak ~
= слабка́ апроксима́ція
• weak nonlinearity ~
= набли́ження слабко́ї неліні́йності
• weak turbulence ~
= набли́ження слабко́ї турбуле́нтності
• weighted ~
= зва́жена апроксима́ція
• zero(th-order) ~
= нульова́ апроксима́ція, апроксима́ція нульово́го поря́дку
• zero-range ~
= набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
accuracy = ['ækjərəsi] 1. то́чність (міра відхилення від істинного чи точного значення) // ~ in the mean сере́дня то́чність, то́чність в сере́дньому; to an ~ of, with an ~ to з то́чністю до; within the ~ of observation в ме́жах то́чності; cannot claim ~ не мо́же претендува́ти на то́чність спостеріга́ння 2. пра́вильність
• ~ in the order of magnitude
= то́чність за поря́дком величини́
• ~ of approximation
= то́чність набли́ження
• ~ of an estimate
= то́чність (пра́вильність) оці́нки
• ~ of a forecast
= то́чність (пра́вильність) прогно́зу (передба́чення)
• ~ of a solution
= то́чність ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна то́чність
• acceptable ~
= прийня́тна то́чність
• actual ~
= факти́чна то́чність
• adequate ~
= доста́тня (потрі́бна, відпові́дна) то́чність
• anticipated ~
= очі́кувана (за́дана, ба́жана) то́чність
• approximation ~
= то́чність набли́ження
• attainable ~
= дося́жна то́чність
• available ~
= ная́вна то́чність
• bounded ~
= обме́жена то́чність
• calculation ~
= то́чність обчи́слювання
• calibration ~
= то́чність ґрадуюва́ння (калібрува́ння)
• claimed ~
= оголо́шена то́чність; обумо́влена то́чність
• colo(u)r-matching ~
= то́чність відтво́рення ко́льору (сумішшю інших)
• computation ~
= то́чність обчи́слювання
• conversion ~
= то́чність перетво́рення
• data ~
= то́чність да́них
• design ~
= розрахунко́ва то́чність, проє́ктна то́чність
• desired ~
= ба́жана (потрі́бна) то́чність
• double ~
= подві́йна то́чність
• estimated ~
= оці́нювана то́чність, то́чність за оці́нкою; оці́нка то́чності
• estimation ~
= то́чність оці́нювання (оці́нки)
• excess ~
= переви́щення то́чності (порівняно з вихідними даними)
• experimental ~
= то́чність експериме́нту, експеримента́льна то́чність
• extra ~
= надвисо́ка то́чність
• fair ~
= задові́льна то́чність
• finish ~
= то́чність ви́кінчення
• first-order ~
= то́чність пе́ршого набли́ження
• high ~
= висо́ка то́чність
• inherent ~
= то́чність, закла́дена у визнача́льних співвідно́шеннях
• instrument ~
= то́чність (мі́рчого) при́ладу
• insufficient ~
= недоста́тня то́чність
• intrinsic ~
= вла́сна то́чність; то́чність, притама́нна ме́тодові
• low ~
= низька́ то́чність
• mean ~
= сере́дня то́чність
• measurement ~
, measuring ~ = то́чність мі́ряння (вимі́рювання)
• obtainable ~
= дося́жна то́чність
• order-of-magnitude ~
= то́чність за поря́дком величини́
• overall ~
= підсумко́ва (зага́льна) то́чність
• pinpoint ~
= надвисо́ка то́чність
• poor ~
= низька́ (недоста́тня) то́чність
• practicial ~
= факти́чна (реа́льна) то́чність
• prescribed ~
= за́дана то́чність
• reasonable ~
= задові́льна то́чність, розу́мна то́чність
• relative ~
= відно́сна то́чність
• required ~
= потрі́бна (ба́жана) то́чність
• satisfactory ~
= доста́тня (задові́льна) то́чність
• slide-rule ~
= то́чність логаритмі́чної (логарифмі́чної) ліні́йки
• split-hair ~
= надвисо́ка то́чність
• spurious ~
= позі́рна то́чність (обчислювання з необґрунтовано великою кількістю знаків)
• statistical ~
= статисти́чна то́чність
• ultimate ~
= максима́льна дося́жна то́чність
• working ~
= робо́ча (практи́чна) то́чність
analysis = [ə'næləsɪs] (мн. analyses) 1. ана́ліз; тео́рія; дослі́джування/дослі́дження; вивча́ння/ви́вчення // ~ by synthesis ана́ліз шля́хом си́нтезу; ~ on semigroups ана́ліз на напівгру́пах; ~ situs тополо́гія
• ~ of causes
= причино́вий ана́ліз, кауза́льний ана́ліз
• ~ of covariance
= коваріаці́йний ана́ліз
• ~ of dispersion
= дисперсі́йний ана́ліз
• ~ of images
= ана́ліз о́бразів (зобра́жень)
• ~ of means
= ана́ліз сере́дніх
• ~ of observations
= опрацьо́вування результа́тів спостере́ження
• ~ of preferences
= ана́ліз перева́г
• ~ of residuals
= ана́ліз ли́шків
• ~ of variance
= стати́стика; ана́ліз варіа́нтів; дисперсі́йний ана́ліз, ана́ліз спостере́жень
• abstract harmonic ~
= абстра́ктний гармоні́чний ана́ліз
• alpha-factor ~
= а́льфа-фа́кторний ана́ліз
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ана́ліз
• a posteriori ~
= апостеріо́рний ана́ліз
• applied ~
= застосо́вний ана́ліз
• approximate ~
= набли́жений ана́ліз
• approximation ~
= апроксимаці́йний ана́ліз
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ана́ліз
• axiomatic ~
= аксіомати́чний ана́ліз
• basic block ~
= ідентифіка́ція ба́зових бло́ків (програми)
• Bayesian ~
= Ба́єсів ана́ліз
• behavio(u)ral ~
= кіб. ана́ліз на рі́вні поведі́нки, поведінко́вий ана́ліз
• bottom-up ~
= висхідни́й ана́ліз
• bunch map ~
= конфлює́нтний ана́ліз
• canonical ~
= каноні́чний ана́ліз
• careful ~
= рете́льний ана́ліз
• check ~
= контро́льний ана́ліз
• classical ~
= класи́чний ана́ліз
• close ~
= ґрунто́вний (докла́дний, дета́льний) ана́ліз
• cluster ~
= кла́стерний ана́ліз
• combinatorial (combinatory) ~
= комбінато́рний ана́ліз, комбінато́рика
• combined ~
= скла́дений ана́ліз, фа́кторний ана́ліз
• comparative ~
= порівня́льний ана́ліз
• compatibility ~
= ана́ліз згі́дності (сумі́сності)
• complete ~
= по́вний ана́ліз
• complex ~
= ко́мплексний ана́ліз (тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної)
• component ~
= компоне́нтний (фа́кторний) ана́ліз
• composition ~
= компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
• computer-aided ~
= комп’ю́терно підтри́муваний ана́ліз, ана́ліз із допомо́гою комп’ю́тера
• computerized ~
= комп’ю́терний (маши́нний) ана́ліз
• confirmatory data ~
= підтве́рджувальний ана́ліз да́них
• confluent ~
= конфлює́нтний ана́ліз
• congestion ~
= ана́ліз ситуа́цій ску́пченості
• constraint ~
= ана́ліз в’я́зей (обме́жувальних умо́в)
• constructive ~
= конструкти́вний ана́ліз
• content ~
= комп. змістови́й ана́ліз, конте́нт ана́ліз
• continuous ~
= непере́рвний ана́ліз
• convex ~
= опу́клий ана́ліз
• correlation ~
= кореляці́йний ана́ліз
• covariance ~
= коваріаці́йний ана́ліз, ана́ліз коваріа́цій
• data ~
= ана́ліз да́них
• detailed ~
= дета́льний (докла́дний) ана́ліз
• deterministic ~
= детерміністи́чний ана́ліз
• dimensional ~
= розмі́рнісний ана́ліз, ана́ліз розмі́рностей
• diophantine ~
= Діофа́нтів ана́ліз
• discriminant (discriminatory) ~
= дискриміна́нтний ана́ліз, ме́тод класифіка́ції
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вний ана́ліз
• dynamic ~
= динамі́чний ана́ліз
• elementary ~
= елемента́рний ана́ліз
• empirical ~
= емпіри́чний ана́ліз
• end-point ~
= ана́ліз кінце́вих результа́тів
• error ~
= ана́ліз помило́к, ана́ліз по́хибок
• factor(ial) ~
= фа́кторний ана́ліз
• failure-mode ~
= ана́ліз ти́пів відмо́в
• formal ~
= форма́льний ана́ліз
• frequency ~
= часто́тний ана́ліз
• Fourier ~
= фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
• functional ~
= функціона́льній ана́ліз
• generalized ~
= узага́льнений ана́ліз
• global ~
= глоба́льний ана́ліз
• graphical ~
= графі́чний ана́ліз
• harmonic ~
= гармоні́чний ана́ліз
• heuristic ~
= евристи́чний ана́ліз
• in-depth ~
= глибо́кий (ґрунто́вний) ана́ліз (of a problem - пробле́ми)
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний ана́ліз, ана́ліз нескінче́нно (знико́мо) мали́х,
• interval ~
= інтерва́льний ана́ліз, інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intrablock ~
= міжбло́ковий ана́ліз (у факторному експерименті)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чний ана́ліз
• invariant ~
= інваріа́нтний ана́ліз
• iterative ~
= ітерати́вний ана́ліз
• least-square ~
= ана́ліз ме́тодом найме́нших квадра́тів
• lexical ~
= лекси́чний ана́ліз
• linear ~
= ліні́йний ана́ліз
• linguistic ~
= лінгвісти́чний ана́ліз
• local ~
= лока́льний ана́ліз
• logic ~
= логі́чний ана́ліз
• logistic (logit) ~
= логісти́чний ана́ліз
• mathematical ~
= математи́чний ана́ліз
• matrix ~
= ма́тричний ана́ліз
• minimax ~
= мініма́ксовий ана́ліз, ана́ліз ме́тодом мініма́ксу
• monotonic ~
= моното́нний ана́ліз
• monotonicity ~
= ана́ліз моното́нності
• model ~
= ана́ліз моде́лі; дослі́дження на моде́лі, моде́льний ана́ліз
• multivariate ~
= багатови́мірний ана́ліз
• network ~
= ана́ліз мере́ж
• noise ~
= ана́ліз шу́му
• nominalistic ~
= номіналісти́чний ана́ліз
• nonlinear ~
= неліні́йний ана́ліз
• nonstandard ~
= нестанда́ртний ана́ліз
• normal-mode ~
= ана́ліз норма́льних колива́нь
• numerical ~
= числови́й ана́ліз
• online ~
= онла́йновий ана́ліз
• operations ~
= дослі́джування опера́цій
• optimum ~
= ана́ліз на екстре́мум, екстрема́льний ана́ліз
• 
p-adic ~ = p-ади́чний ана́ліз
• parametric ~
= параметри́чний ана́ліз
• pattern ~
= ана́ліз о́бразів
• perturbation ~
= ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
• phase ~
= фа́зовий ана́ліз
• phase-plane ~
= ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
• phase (shift) ~
= фа́зовий ана́ліз
• phenomenological ~
= феноменологі́чний ана́ліз
• picture ~
= ана́ліз о́бразів
• policy ~
= ана́ліз страте́гій
• polyadic ~
= поліади́чний ана́ліз
• preliminary ~
= попере́дній ана́ліз
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ана́ліз
• proximate ~
= набли́жений ана́ліз
• pulse-amplitude (pulse-height) ~
= ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
• quadratic ~
= квадрати́чний ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ана́ліз
• quality ~
= ана́ліз я́кості
• quantitative ~
= кі́лькісний ана́ліз
• quasilinear ~
= квазиліні́йний ана́ліз
• queueing ~
= ана́ліз черг
• regression ~
= реґресі́йний ана́ліз
• response ~
= часто́тний ана́ліз
• routine ~
= сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
• sampling ~
= вибірко́вий ана́ліз, вибірко́ве дослі́дження
• self-consistent ~
= самоузго́джений ана́ліз
• semiquantitative ~
= напівкі́лькісний ана́ліз
• sequential ~
= послідо́вний ана́ліз
• scene ~
= розпізнава́ння (упізнава́ння) складни́х зобра́жень
• security ~
= ана́ліз безпе́ки
• sequential ~
= послідо́вний ана́ліз
• single-factor ~ of variance
= однофа́кторний дисперсі́йний ана́ліз
• singular value ~
= синґуля́рний ана́ліз
• spectral (spectrum) ~
= спектра́льний ана́ліз
• spinor ~
= спіно́рний ана́ліз
• statistical ~
= статисти́чний ана́ліз
• stem ~
= ана́ліз відгалу́жень (у логічній схемі)
• structural ~
= структу́рний ана́ліз
• successive ~
= послідо́вний ана́ліз
• symbolic ~
= си́мвольний ана́ліз
• syntactic ~
= синтакси́чний ана́ліз
• system ~
= ана́ліз систе́ми
• systems ~
= систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• three-dimensional ~
= триви́мірний ана́ліз
• time series ~
= ана́ліз часови́х (хронологі́чних) ряді́в
• top-down ~
= низхідни́й ана́ліз букв. ана́ліз згори́ вниз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз
• transient ~
= ана́ліз переходо́вих (перехідни́х) проце́сів
• two-factor ~
= двофа́кторний ана́ліз
• two-step ~
= двокро́ковий (двостаді́йний, двоета́пний) ана́ліз
• two-way ~
= двофа́кторний ана́ліз, ана́ліз за двома́ озна́ками
• ultimate ~
= (по́вний) елемента́рний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз
• waveform ~
= гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз; ел. дослі́дження пара́метрів хви́лі
• wavelet ~
= хвилько́вий ана́ліз
approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́
• ad hoc ~
= спеціа́льний ме́тод
• advanced ~
= нові́тній підхі́д; удоскона́лений підхі́д
• algebraic ~
= алґебри́чний підхі́д
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analytical ~
= аналіти́чний підхі́д
• applied ~
= застосо́вний (прикладни́й) ме́тод
• approximate ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; апроксимаці́йний ме́тод
• approximation ~
= набли́жений підхі́д; ме́тод набли́жень; ме́тод апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) підхі́д (ме́тод) (до розв’язування задачі)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний підхі́д (ме́тод)
• axiomatic ~
= аксіо́мний підхі́д (ме́тод)
• bilingual ~
= двомо́вний при́нцип (побудови системи машинного перекладу)
• bottom-up ~
= висхідни́й при́нцип (зни́зу вго́ру)
• brute-force ~
= ме́тод гру́бої си́ли
• building-block ~
= бло́ковий ме́тод, при́нцип компонува́ння зі станда́ртних бло́ків
• classical ~
= класи́чний ме́тод; класи́чний підхі́д
• close ~
= до́бре набли́ження
• closest ~
= максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
• computer ~
= маши́нний спо́сіб (розв’язування математичних задач)
• constructive ~
= конструкти́вний підхі́д
• conventional ~
= станда́ртний (звича́йний, загальнопри́йнятий) підхі́д
• coupled-channel ~
= ме́тод зв’я́заних кана́лів
• coupled-mode ~
= ме́тод зв’я́заних мод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• database ~
= підхі́д з використа́нням ба́зи да́них
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• different ~
= відмі́нний (іна́кший) підхі́д
• direct ~
= безпосере́дній підхі́д, прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний підхі́д
• ecological ~
= екологі́чний підхі́д
• efficient ~
= ефекти́вний підхі́д (ме́тод)
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння, ме́тод ви́лучення
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод (підхі́д)
• engineering ~
= інжене́рний (техні́чний) підхі́д (ме́тод)
• environmental ~
= екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
• experimental ~
= експеримента́льний ме́тод
• field-theoretic ~
= теоре́тикопольови́й підхі́д
• formal ~
= форма́льний підхі́д
• functional ~
= функціона́льний ме́тод (підхі́д)
• game-model ~
= моде́льний ігрови́й підхі́д
• game theory ~
= теоре́тикоігрови́й підхі́д (ме́тод)
• generalized ~
= узага́льнений підхі́д
• geometrical ~
= геометри́чний підхі́д
• graphic ~
= графі́чний ме́тод
• Green function ~
= ме́тод фу́нкцій Ґрі́на (Ґрі́нових фу́нкцій)
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод (підхі́д)
• improved ~
= удоскона́лений підхі́д
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• invariant ~
= інваріа́нтний підхі́д
• iterative ~
= ітерати́вний ме́тод
• macroscopic ~
= макроскопі́чний підхі́д
• mathematical ~
= математи́чний підхі́д
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• model ~
= моде́льний підхі́д
• modified ~
= змі́нений підхі́д, змодифіко́ваний (ме́тод)
• modular ~
= мо́дульний при́нцип
• multilingual ~
= при́нцип багатомо́вності (у побудові систем машинного перекладу)
• multiple time scale approximation ~
= ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
• neoclassical ~
= неокласи́чний підхі́д
• nonperturbation ~
, nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
• nonrelativistic ~
= нерелятивісти́чний підхі́д
• novel ~
= нова́торський підхі́д
• numerical (simulation) ~
= ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
• omnibus ~
= о́мнібус-підхі́д
• performance sampling ~
= ме́тод вибірко́вого обсте́жування в робо́чих умо́вах
• perturbation ~
= ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
• potential ~
= потенціа́льний підхі́д
• phenomenological ~
= феноменологі́чний підхі́д
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод (підхі́д)
• qualitative ~
= я́кісний підхі́д
• quantitative ~
= кі́лькісний підхі́д
• quantum ~
= ква́нтовий підхі́д
• quasianalytic ~
= квазианаліти́чний підхі́д
• quasi-potential ~
= квазипотенціа́льний підхі́д
• relativistic ~
= релятивісти́чний підхі́д
• restricted ~
= вузьки́й (обме́жений) підхі́д
• revised ~
= перегля́нутий підхі́д
• rigorous ~
= стро́гий підхі́д
• self-consistent ~
= самоузго́джений підхі́д
• semirelativistic ~
= напіврелятивісти́чний підхі́д
• set-theoretical ~
= теоре́тикомножи́нний підхі́д
• shortest route ~
= ме́тод найкоро́тшого шля́ху
• simplified ~
= спро́щений підхі́д
• simulation ~
= моде́льний підхі́д; імітаці́йний підхі́д
• standard ~
= станда́ртний (традиці́йний, звича́йний, рути́нний) підхі́д
• statistical ~
= статисти́чний підхі́д (ме́тод)
• step-by-step ~
= поета́пний (кро́ковий) ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний підхі́д
• successive approximation ~
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• successive discrimination ~
= ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
• symmetry ~
= симетрі́йний підхі́д
• systematic ~
= системати́чний підхі́д
• systems ~
= систе́мний підхі́д
• theoretical ~
= теорети́чний ме́тод (підхі́д)
• top-down ~
= спадни́й (низхідни́й) при́нцип (згори́ вниз)
• traditional ~
= загальнопри́йнятий (звича́йний, станда́ртний, рути́нний, найпоши́реніший, традиці́йний) підхі́д
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб і помило́к
• turnkey ~
= при́нцип здава́ння під ключ
• variational ~
= варіаці́йний підхі́д
• worst-case ~
= ме́тод найгі́ршого ви́падку
calculus = ['kælkjʊləs] (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
• ~ of classes
= чи́слення кла́сів
• ~ of complexes
= чи́слення ко́мплексів (Фробеніусів термін)
• ~ of enlargement
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of finite differences
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• ~ of fractions
= чи́слення ча́сток
• ~ of ideals
= чи́слення ідеа́лів
• ~ of matrices
= ма́тричне чи́слення; опера́ції з ма́трицями
• ~ of operations
= операці́йне чи́слення
• ~ of probabilities
= чи́слення ймові́рностей; тео́рія ймові́рностей
• ~ of relations
= чи́слення відно́шень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of segments
= інтерва́льне чи́слення, чи́слення ві́дтинків
• ~ of tensors
= те́нзорний ана́ліз, те́нзорне чи́слення
• ~ of variations
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• ~ of vectors
= ве́кторний ана́ліз, ве́кторне чи́слення
• algebraic ~
= алґебри́чне (лі́терне) обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
• assertoric ~
= асертори́чне чи́слення
• approximation ~
= тео́рія апроксима́цій
• barycentric ~
= барицентри́чне чи́слення
• Boolean ~
= Бу́лове (Бу́леве) чи́слення, Бу́лова (Бу́лева) а́лґебра
• combinatorial ~
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• commutator ~
= комута́торне чи́слення
• constructive ~
= конструкти́вне чи́слення
• conversion ~
= чи́слення конве́рсії
• correlational ~
= кореляці́йне чи́слення
• cracovian ~
= чи́слення краковія́нів
• difference ~
= різнице́ве чи́слення
• differential ~
= диференці́йне чи́слення
• extended ~
= розши́рене чи́слення
• finite-difference ~
= чи́слення скінче́нних різни́ць
• formal ~
= форма́льне чи́слення
• free ~
= ві́льне чи́слення
• functional ~
= 1. функціона́льне чи́слення, функціона́льний ана́ліз 2. мат. лог. чи́слення предика́тів
• graphic ~
= ґрафі́чний розраху́нок
• group ~
= групове́ чи́слення
• hyperbolic ~
= гіперболі́чне чи́слення
• ideal ~
= чи́слення ідеа́лів
• implicational ~
= імплікаці́йне чи́слення
• index ~
= і́ндексне чи́слення
• infinitesimal ~
= чи́слення знико́мих (нескінче́нно мали́х) (величи́н), інфінітезима́льний ана́ліз
• integral ~
= інтеґра́льне чи́слення
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чне чи́слення
• iteration ~
= ітераці́йне чи́слення
• Krakowian ~
= чи́слення краковія́нів
• lambda ~
= ля́мбда-чи́слення
• logical ~
= (ба́зисне) логі́чне чи́слення
• logic-mathematical ~
= ло́гіко-математи́чне чи́слення
• many-sorted ~
= чи́слення з кількома́ різно́видами змі́нних
• marginal ~
= марґіна́льне чи́слення
• matrix ~
= ма́тричне чи́слення
• modal predicate ~
= мода́льне чи́слення предика́тів
• modal propositional ~
= мода́льне чи́слення ви́словів
• monadic predicate ~
= чи́слення одномі́сних предика́тів
• nonassociative syntactic ~
= неасоціати́вне синтакси́чне чи́слення
• operational ~
= операці́йне чи́слення
• operator ~
= опера́торне чи́слення
• predicate (predicative) ~
= чи́слення предика́тів
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• projective ~
= проєкти́вне чи́слення
• propositional ~
= чи́слення ви́словів, пропозиці́йне чи́слення, а́лґебра ло́гіки
• pure predicate ~
= чи́сте чи́слення предика́тів
• restricted predicate ~
= вузьке́ чи́слення предика́тів
• situational ~
= ситуаці́йне чи́слення
• spinor ~
= спіно́рне чи́слення, спіно́рний ана́ліз
• stochastic ~
= стохасти́чне чи́слення
• summation ~
= чи́слення сум
• symbolic ~
= си́мвольне чи́слення
• syntactic ~
= синтакси́чне чи́слення
• tensor ~
= те́нзорний ана́ліз
• topological ~
= топологі́чний ана́ліз, топологі́чне чи́слення
• variational ~
= варіаці́йне чи́слення, варіаці́йний ана́ліз
• vector ~
= ве́кторний ана́ліз
coefficient = [ˌkəʊɪ'fɪʃnt] 1. коефіціє́нт; мно́жник 2. і́ндекс
• analytical ~
= аналіти́чний коефіціє́нт
• angular ~
= кутови́й коефіціє́нт
• approximation ~
= апроксимува́льний коефіціє́нт
• average ~
= сере́дній коефіціє́нт
• binomial ~
= біно́мний коефіціє́нт
• confidence ~
= дові́рча ймові́рність, рі́вень дові́ри
• constant ~
= ста́лий коефіціє́нт
• differential ~
= похідна́; диференці́йний коефіціє́нт
• dimensionless ~
= безрозмі́рний коефіціє́нт, безрозмі́рнісний мно́жник
• estimated ~
= коефіціє́нт за оці́нкою
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний коефіціє́нт
• interpolation ~
= інтерполяці́йний коефіціє́нт
• intersection ~
= і́ндекс пере́тину
• iterative ~
= ітераці́йний коефіціє́нт
• leading ~ of a polynomial
= коефіціє́нт пе́ред найста́ршим чле́ном многочле́на
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• looping ~
= коефіціє́нт заче́плення
• matrix ~
= ма́тричний коефіціє́нт
• multinomial ~
= поліно́мний коефіціє́нт
• numerical ~
= числови́й коефіціє́нт, числови́й мно́жник
• rational ~
= раціона́льний коефіціє́нт
• reciprocal ~
= обе́рнений коефіціє́нт
• sensitivity ~
= коефіціє́нт чутли́вості
• trial ~
= спро́бний коефіціє́нт (мно́жник)
• undetermined ~
= неви́значений коефіціє́нт, неви́значений мно́жник
degree = [dɪ'gri:] 1. сте́пінь; сту́пінь; пері́од (дробу) 2. поря́док 3. гра́дус 4. звання́ 5. сорт // by ~s поступо́во; to a certain ~ пе́вною мі́рою
• ~ of abstraction
= рі́вень абстра́кції
• ~ of accuracy
= сту́пінь то́чності
• ~ of an algebraic curve
= поря́док алґебри́чної криво́ї
• ~ of approximation
= сту́пінь набли́ження
• ~ of an arc
= гра́дус дуги́
• ~ of belief
= сту́пінь дові́ри; рі́вень дові́ри (до гіпотези в експертній системі тощо)
• ~ of certainty
= сту́пінь достові́рності
• ~ of a circle
= гра́дус (кутова міра)
• ~ of complexity
= сту́пінь скла́дності
• ~ of confidence
= сту́пінь дові́ри; рі́вень конфіде́нтності
• ~ of correlation
= сту́пінь кореляці́йного зв’язку́
• ~ of curvature
= 1. поря́док кривини́ 2. коефіціє́нт асиме́трії
• ~ of degeneracy
= сту́пінь ви́родженості
• ~ of a determinant
= поря́док визначника́
• ~ of a differential equation
= поря́док диференці́йного рівня́ння
• ~ of difficulty
= сту́пінь скла́дності (тру́дності)
• ~ of dispersion
= сту́пінь розсі́ювання
• ~ of a divisor
= сте́пінь диві́зора
• ~ of an equation
= сте́пінь (поря́док) рівня́ння
• ~ of freedom
= сту́пінь ві́льності
• ~ of generality
= сту́пінь зага́льності
• ~ of a graph
= сте́пінь гра́фу
• ~ of a group
= пока́зник (періо́д) гру́пи
• ~ of a matrix
= поря́док ма́триці
• ~ of a minor
= сте́пінь міно́ра
• ~ of a point
= 1. т. граф. сте́пінь верши́ни 2. сте́пінь то́чки
• ~ of a polynomial
= сте́пінь многочле́на
• ~ of precision
= сту́пінь то́чності
• ~ of separability
= 1. алґ. сту́пінь сепара́бельності 2. лог. сту́пінь відокре́мності
• ~ of smoothness
= поря́док (сту́пінь) гла́дкості
• ~ of solvability
= сту́пінь розв’я́зності
• ~ of uncertainty
= сту́пінь неви́значеності
• ~ of unsolvability
= сту́пінь нерозв’я́зності
• abstraction ~
= сту́пінь абстра́кції
• angle (angular) ~
= гра́дус (кутова міра)
• cycle ~
= сте́пінь ци́клу
• divisor ~
= сте́пінь диві́зора
• ramification ~
= сте́пінь розгалу́ження
• recursive ~
= рекурси́вний сте́пінь
• transcendence ~
= мі́ра трансценде́нтності
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування
formula = ['fɔ:mjʊlə] фо́рмула // by ~ за фо́рмулою
• addition ~
= фо́рмула додава́ння
• algebraic ~
= алґебри́чна фо́рмула
• analytic ~
= аналіти́чна фо́рмула
• approximate ~
= набли́жена фо́рмула
• approximation ~
= 1. апроксимаці́йна (набли́жувальна) фо́рмула 2. фо́рмула апроксима́ції
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фо́рмула
• assumption ~
= вихідна́ фо́рмула (взята за припущенням)
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фо́рмула
• backward interpolation ~
= фо́рмула інтерполюва́ння наза́д
• binomial ~
= біно́мна фо́рмула, фо́рмула біно́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна фо́рмула
• closed ~
= за́мкнена фо́рмула
• combinatorial ~
= комбінато́рна фо́рмула
• computational (computing) ~
= обчи́слювальна фо́рмула
• constructive ~
= конструкти́вна фо́рмула
• correction ~
= фо́рмула (для) по́правки
• corrector ~
= поправко́ва фо́рмула
• cubature ~
= кубату́рна фо́рмула
• deducible ~
= вивідна́ фо́рмула (логічно), дедукти́вна фо́рмула
• derivable ~
= вивідна́ фо́рмула (математично)
• derivation ~
= дериваці́йна фо́рмула, фо́рмула виво́дження
• difference ~
= різнице́ва фо́рмула
• differential ~
= диференці́йна фо́рмула
• differentiation ~
= фо́рмула диференціюва́ння
• elementary ~
= елемента́рна фо́рмула
• empirical ~
= емпіри́чна фо́рмула
• error ~
= фо́рмула по́ми́лок
• erroneous ~
= помилко́ва фо́рмула
• estimation ~
= фо́рмула оці́нки, оці́нко́ва фо́рмула
• evaluation ~
= фо́рмула оці́нки, оці́нко́ва фо́рмула
• existential ~
= екзистенці́йна фо́рмула
• explicit ~
= я́вна фо́рмула
• filtered ~
= профільтро́вана фо́рмула
• final ~
= кінце́ва фо́рмула
• general ~
= зага́льна фо́рмула
• generalized ~
= узага́льнена фо́рмула
• generalizing ~
= узага́льнювальна фо́рмула
• implicit ~
= нея́вна фо́рмула
• integral ~
= інтеґра́льна фо́рмула
• interdeducible ~s
= дедукти́вно еквівале́нтні фо́рмули
• interpolation ~
= інтерполяці́йна фо́рмула; фо́рмула інтерполюва́ння
• invariant ~
= інваріа́нтна фо́рмула
• inverse ~
= обе́рнена фо́рмула
• inversion ~
= фо́рмула обе́рнення
• predicative ~
= предикати́вна фо́рмула
• prediction ~
= фо́рмула передбача́ння
• provable ~
= довідна́ фо́рмула
• proved ~
= дове́дена фо́рмула
• realizable ~
= реалізо́вна фо́рмула
• recurrent ~
= рекуре́нтна фо́рмула
• satisfiable ~
= задовольне́нна (викона́нна) фо́рмула
• snap ~
= емпіри́чна фо́рмула
• topological ~
= топологі́чна фо́рмула
• translation ~
= трансляці́йна фо́рмула, фо́рмула трансля́ції
• universally valid ~
= універса́льна фо́рмула
• valid ~
= пра́вильна (справедли́ва) фо́рмула
level = ['lɛvl] рі́вень
• ~ of abstraction
= рі́вень абстра́кції
• ~ of accuracy
= сту́пінь то́чності
• ~ of approximation
= сту́пінь апроксима́ції
• ~ of complexity
= рі́вень (сту́пінь) скла́дності
• ~ of confidence
= рі́вень дові́ри, сту́пінь пе́вності (характеристика твердження, що його інтелектуальна система вивела шляхом нестрогих міркувань)
• ~ of rigor
= рі́вень стро́гості
• absolute ~
= абсолю́тний рі́вень
• abstract ~
= абстра́ктний рі́вень
• acceptable ~
= прийня́тний рі́вень
• confidence ~
= рі́вень дові́ри
• critical ~
= стат. крити́чний рі́вень
• current privilege ~
= пото́чний рі́вень привіле́їв (виконуваної програми)
• data ~
= рі́вень да́них
• datum ~
= відліко́вий (ре́перний) рі́вень
• descriptor privilege ~
= рі́вень привіле́їв дескри́птора
• effective privilege ~
= ефекти́вний рі́вень привіле́їв (перева́г)
• enterprise ~
= предме́тний рі́вень
• error ~
= рі́вень по́ми́лки
• graphic ~
= графі́чний рі́вень
• gray ~
= рі́вень яскра́вості (за сірою шкалою)
• hierarchy ~
= рі́вень ієра́рхії
• high ~
= висо́кий рі́вень
• higher ~
= ви́щий рі́вень
• highest ~
= найви́щий рі́вень
• indirection ~
= число́ промі́жних рі́внів
• intensity ~
= сту́пінь інтенси́вності
• logic ~
= рі́вень логі́чного сигна́лу
• logic-0 ~
= рі́вень (логі́чного) нуля́, рі́вень 0, нульови́й рі́вень
• logic-1 ~
= рі́вень (логі́чної) одини́ці, рі́вень 1, одини́цевий рі́вень, одини́чний рі́вень
• logical ~
= логі́чний рі́вень
• logical database ~
= логі́чний рі́вень ба́зи да́них
• low ~
= низьки́й рі́вень
• lower ~
= ни́жчий рі́вень; ни́жній рі́вень
• lowest ~
= найни́жчий рі́вень
• mean ~
= сере́дній рі́вень
• middle ~
= сере́динний рі́вень
• nesting ~
= рі́вень (глибина́) вкла́дення
• noise ~
= рі́вень зава́д; рі́вень (величина́) шу́му
• paper density adjustment ~
= ру́чка допасо́вування товщини́ папе́ру (у принтері)
• paper release ~
= ру́чка вивільня́ння папе́ру
• permissible ~
= прийня́тний рі́вень
• predicted ~
= розрахо́ваний (передба́чений) рі́вень
• priority ~
= рі́вень пріорите́ту
• privilege ~
= рі́вень привіле́їв
• qualitative ~
= я́кісний рі́вень (фактора)
• quantitative ~
= кі́лькісний рі́вень (фактора)
• risk ~
= рі́вень ри́зику
• set ~
= за́даний (встано́влений) рі́вень
• threshold ~
= поро́говий рі́вень
• upper ~
= ве́рхній рі́вень
• user ~
= рі́вень користувача́ (у базах даних)
• virtual ~
= віртуа́льний рі́вень
• zero ~
= нульови́й рі́вень; рі́вень логі́чного нуля́
measure = ['mɛʒə] 1. мі́ра || бу́ти мі́рою 2. мі́ряти/помі́ряти, вимі́рювати/ви́міряти 3. крите́рій, показни́к; міри́ло // to ~ up відповіда́ти (вимогам), задовольня́ти (вимоги) 4. т. чис. дільни́к
• ~ null
= мі́ра нуль
• ~ of accuracy
= мі́ра то́чності
• ~ of agreement
= мі́ра згі́дності
• ~ of approximation
= сту́пінь набли́ження
• ~ of area
= мі́ра пло́щі
• ~ of association
= мі́ра асоціа́ції
• ~ of belief
= сту́пінь вірогі́дності
• ~ of concentration
= мі́ра сконцентро́ваності
• ~ of concordance
= мі́ра відпові́дності
• ~ of confidence
= сту́пінь вірогі́дності
• ~ of convergence
= мі́ра збі́жності
• ~ of dependability
= сту́пінь зале́жності
• ~ of deviation
= мі́ра відхи́лення
• ~ of discrepancy
= сту́пінь відмі́нності
• ~ of dispersion
= мі́ра ро́зсіву
• ~ of distribution
= характери́стика розпо́ділу
• ~ of divergence
= мі́ра розбі́жності
• ~ of error
= мі́ра по́ми́лки (по́хибки)
• ~ of length
= мі́ра довжини́
• ~ of nonlinearity
= мі́ра неліні́йності
• ~ of precision
= мі́ра то́чності
• ~ of regression
= мі́ра реґре́сії
• ~ of risk
= стат. сту́пінь ри́зику
• ~ of sensitivity
= мі́ра чутли́вості
• ~ of a set
= мі́ра множини́
• ~ of significance
= сту́пінь ваго́мості
• ~ of volume
= мі́ра о́б’єму
• ~ of weight
= мі́ра ваги́
• ~ on intervals
= мі́ра на інтерва́лах
• ~ on rings
= мі́ра на кі́льцях
• ~ with basis
= мі́ра з ба́зисом
• ~ with value
= мі́ра зі зна́ченням
• ~ zero
= мі́ра нуль
• absolute ~
= абсолю́тна мі́ра
• abstract ~
= абстра́ктна мі́ра
• additive ~
= адити́вна мі́ра
• analytical ~
= аналіти́чна мі́ра
• angular ~
= кутова́ мі́ра, мі́ра куті́в
• approximation ~
= мі́ра набли́ження (класу функцій)
• canonical ~
= каноні́чна мі́ра
• circular ~
= дугова́ мі́ра; гра́дусна мі́ра
• common ~
= спі́льний дільни́к
• compact ~
= компа́ктна мі́ра
• complex ~
= ко́мплексна мі́ра
• continuous ~
= непере́рвна мі́ра
• cubic ~
= мі́ра о́б’єму
• curvature ~
= мі́ра кривини́
• degree ~
= гра́дусна мі́ра
• derived ~
= похідна́ мі́ра
• dominant ~
= доміна́нтна мі́ра
• dominated ~
= змажоро́вана (доміно́вана) мі́ра
• dry ~
= мі́ра о́б’єму сипки́х речови́н
• dual ~
= дуа́льна мі́ра
• empirical ~
= емпіри́чний показни́к
• ergodic ~
= ергоди́чна мі́ра
• exterior ~
= зо́внішня мі́ра
• extremal ~
= екстрема́льна мі́ра
• extrinsic ~
= зо́внішня мі́ра
• finitely additive ~
= скінче́нно (фіні́тно) адити́вна мі́ра
• full ~
= по́вна мі́ра
• global ~
= глоба́льна мі́ра
• grade ~
= гра́дусна мі́ра (кута)
• homogeneous ~
= однорі́дна мі́ра
• induced ~
= (з)індуко́вана мі́ра
• information ~
= 1. стат. інформаці́йна мі́ра, мі́ра інформа́ції 2. кі́лькість інформа́ції
• inner ~
= вну́трішня мі́ра
• integrating ~
= інтеґро́вна мі́ра
• interior ~
= вну́трішня мі́ра
• interval ~
= інтерва́льна мі́ра
• intrinsic ~
= вну́трішня мі́ра
• invariant ~
= інваріа́нтна мі́ра
• land ~
= мі́ра пло́щі
• linear ~
= 1. ліні́йна мі́ра 2. мі́ра довжини́
• liquid ~
= мі́ра о́б’єму ріди́н
• long ~
= мі́ра довжини́
• marginal ~
= марґіна́льна мі́ра
• metric ~
= метри́чна мі́ра
• positive ~
= дода́тна мі́ра
• potential ~
= мі́ра потенціа́лу
• precision ~
= мі́ра то́чності
• prediction ~
= стат. показни́к прогно́зу
• prior ~
= апріо́рна мі́ра
• probabilistic ~
= ймові́рнісна мі́ра
• projection ~
= проєкти́вна мі́ра
• quotient ~
= фа́ктор-мі́ра
• radian ~
= радіа́нна мі́ра
• restricted ~
= обме́жена мі́ра
• scalar ~
= скаля́рна мі́ра
• separable ~
= сепара́бельна мі́ра
• singular ~
= синґуля́рна мі́ра
• statistical ~
= статисти́чна оці́нка; статисти́чна характери́стика
• stochastic ~
= стохасти́чна мі́ра
• transitive ~
= транзити́вна мі́ра
• uniform ~
= рівномі́рна мі́ра
• unit ~
= одини́ця вимі́рювання
• vector ~
= ве́кторна мі́ра
• volume ~
= мі́ра о́б’єму
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм
• ~ of abstraction
= ме́тод абстра́кції
• ~ of approximation
= ме́тод апроксима́ції
• ~ of averages
= ме́тод сере́дніх зна́чень
• ~ of backward induction
= ме́тод зворо́тної інду́кції
• ~ of balayage
= ме́тод виміта́ння
• ~ of catastrophes
= ме́тод катастро́ф
• ~ of choice
= стат. ме́тод вибира́ння
• ~ of comparison
= ме́тод порі́внювання
• ~ of confidence intervals
= ме́тод дові́рчих інтерва́лів
• ~ of conformal mappings
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• ~ of correction
= ме́тод коре́кції
• ~ of cyclic descent
= ме́тод циклі́чного спу́ску
• ~ of descent
= ме́тод спу́ску
• ~ of determinants
= ме́тод детерміна́нтів
• ~ of diagrams
= ме́тод діагра́м
• ~ of elimination
= ме́тод вилуча́ння
• ~ of exhaustion
= ме́тод виче́рпування; ме́тод висна́жування
• ~ of extrapolation
= ме́тод екстраполя́ції
• ~ of forcing
= ме́тод фо́рсингу, ме́тод зму́шування
• ~ of forecasting
= ме́тод прогнозува́ння
• ~ of generating functions
= ме́тод твірни́х фу́нкцій
• ~ of homology
= ме́тод гомоло́гії
• ~ of induction
= ме́тод інду́кції
• ~ of interval bisection
= ме́тод дихотомі́ї, ме́тод по́ділу навпі́л (під час адаптивного пошуку)
• ~ of inversion
= ме́тод інве́рсії, ме́тод перетво́рювання зворотни́ми ра́діусами
• ~ of isoclines
= ме́тод ізоклі́н
• ~ of iterations
= ме́тод ітера́цій
• ~ of least squares
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• ~ of mathematical induction
= ме́тод математи́чної інду́кції
• ~ of maximum likelihood
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• ~ of moments
= ме́тод моме́нтів
• ~ of normals
= ме́тод норма́лей
• ~ of numbering
= ме́тод нумерува́ння
• ~ of ordering
= ме́тод впорядко́вування
• ~ of parabolas
= ме́тод пара́бол
• ~ of potentials
= ме́тод потенціа́лів
• ~ of proof
= ме́тод дове́дення
• ~ of quickest descent
= ме́тод найшви́дшого спу́ску
• ~ of ravines
= ме́тод ярі́в
• ~ of reduction to the absurd
= ме́тод зве́дення до абсу́рду
• ~ of residues
= ме́тод ли́шків
• ~ of rotating coordinates
= ме́тод поверта́ння координа́т
• ~ of search
= ме́тод по́шуку
• ~ of smoothing
= спо́сіб згла́джування
• ~ of steepest ascent
= ме́тод найстрімкі́шого підійма́ння
• ~ of steepest descent
= ме́тод перева́лу, ме́тод найстрімкі́шого спу́ску
• ~ of substitution
= ме́тод підставля́ння (під час розв’язування алґебричних рівнянь)
• ~ of successive approximations
= ме́тод послідо́вних набли́жень
• ~ of summability
= ме́тод згорта́ння (сумува́ння) (ряду)
• ~ of transfinite induction
= ме́тод трансфіні́тної інду́кції
• ~ of trapezoids
= ме́тод трапе́цій (метод графічного інтеґрування)
• ~ of undetermined coefficients
= ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
• ~ of variation of parameters
= ме́тод варіа́ції пара́метрів; ме́тод варіа́ції дові́льної ста́лої
• ~ of verification
= ме́тод перевіря́ння (верифіка́ції)
• abstract ~
= абстра́ктне пра́вило
• access ~
= ме́тод (пра́вило) до́ступу
• access-oriented ~
= доступозале́жний (доступозорієнто́ваний) ме́тод (обчислювання)
• adaptive ~
= адапти́вний ме́тод
• ad hoc ~
= спеціа́льний (спеціа́льно ство́рений) ме́тод (для даного конкретного випадку)
• algebraic ~
= алґебри́чний ме́тод
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний ме́тод
• analog ~
= ме́тод анало́гій
• analysis-of-variance ~
= ме́тод дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чний ме́тод
• ancestor ~s
= ме́тод з успадко́ваними пра́вилами
• approximate ~
= набли́жений ме́тод
• approximation ~
= 1. ме́тод апроксима́ції 2. набли́жений ме́тод
• a priori ~
= апріо́рний ме́тод
• assembly ~
= ме́тод компонува́ння
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• averaging ~
= ме́тод усере́днювання
• axiomatic ~
= аксіо́мний (аксіомати́чний) ме́тод, ме́тод постула́тів
• axonometric ~
= аксонометри́чний ме́тод
• binary search ~
= ме́тод двійко́вого по́шуку
• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
• building ~
= ме́тод станда́ртних бло́ків; ме́тод уніфіко́ваних мо́дулів
• Cartesian ~
= Дека́ртів ме́тод
• cascade ~
= каска́дний ме́тод
• case ~
= ме́тод логі́чного дове́дення
• category ~
= категорі́йний ме́тод
• checking ~
= ме́тод пере́ві́рки
• checksum ~
= ме́тод контро́льних сум
• chord ~
= ме́тод хорд
• clustering ~
= ме́тод групува́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• comparison ~
= ме́тод порі́внювання
• compression ~
= ме́тод ущі́льнювання
• computing ~
= ме́тод обчи́слювань
• conformal mapping ~
= ме́тод конфо́рмних відобра́жень
• convergent ~
= збі́жний ме́тод
• convex simplex ~
= ме́тод опу́клого си́мплексу
• correlation ~
= кореляці́йний ме́тод
• covariant ~
= коваріаці́йний ме́тод
• crude ~
= нето́чний (гру́бий, прибли́зний) ме́тод
• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к
• decomposition ~
= ме́тод декомпози́ції (розклада́ння)
• deductive ~
= дедукти́вний ме́тод
• delta ~
= безпосере́дній (прями́й) ме́тод знахо́дження похідно́ї
• descent ~
= ме́тод спу́ску (спуска́ння)
• design ~
= 1. ме́тод розраху́нку 2. ме́тод планува́ння (експерименту)
• diagonal ~
= діагона́льний ме́тод; ме́тод Ка́нтора, Ка́нторів ме́тод
• dichotomy ~
= ме́тод дихотомі́ї
• digital ~
= цифрови́й ме́тод
• direct ~
= прями́й ме́тод
• dispersion ~
= дисперсі́йний ме́тод
• duality ~
= ме́тод дуа́льності
• elimination ~
= ме́тод відкида́ння
• empirical ~
= емпіри́чний ме́тод
• ergodic ~
= ергоди́чний ме́тод
• Euler ~
= О́йлерів (Е́йлерів) ме́тод, ме́тод О́йлера (Е́йлера)
• exclusion ~
= ме́тод відкида́ння
• exhaustion ~
= ме́тод виче́рпування
• expansion ~
= ме́тод розвива́ння (розклада́ння) в ряд
• extrapolation ~
= екстраполяці́йний ме́тод
• factorial ~
= фа́кторний ме́тод
• factorization ~
= ме́тод відокре́млювання мно́жникі́в (факториза́ції)
• finished ~
= цілкови́то ви́значене пра́вило
• finite-difference ~
= ме́тод скінче́нних різни́ць
• finite-element ~
= ме́тод скінче́нних елеме́нтів
• fixed-point ~
= ме́тод нерухо́мої то́чки
• forecasting ~
= ме́тод прогнозува́ння
• formal ~
= форма́льний ме́тод
• functional ~
= функціона́льний ме́тод
• game-theoretic ~
= теоре́тико-ігрови́й ме́тод
• geometrical ~
= геометри́чний ме́тод
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• graphical ~
= графі́чний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чний ме́тод
• hierarchical access ~
= ієрархі́чний ме́тод до́ступу
• hill-climbing ~
= ме́тод по́шуку екстре́муму
• identification ~
= ме́тод ідентифіка́ції
• implicit ~
= нея́вний ме́тод
• inductive ~
= індукти́вний ме́тод
• infallible ~
= непоми́льний (наді́йний) ме́тод
• inference ~
= ме́тод ви́сновку
• inherited ~
= успадко́ваний ме́тод
• integral ~
= інтеґра́льний ме́тод
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ме́тод
• isocline ~
= ме́тод ізоклі́н
• iteration ~
= ітераці́йний ме́тод
• least-squares ~
= ме́тод найме́нших квадра́тів
• level(l)ing ~
= ме́тод згла́джування
• linearization ~
= ме́тод лінеариза́ції
• local ~
= лока́льний ме́тод
• logical ~
= логі́чний ме́тод
• marginal ~
= марґіна́льний ме́тод
• matching ~
= ме́тод узго́джування
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод
• maximum-likelihood ~
= ме́тод максима́льної вірогі́дності
• mean-value ~
= ме́тод сере́дніх
• measurement ~
= ме́тод вимі́рювання (мі́ряння)
• minimax ~
= ме́тод мініма́ксу
• Monte-Carlo ~
= ме́тод Мо́нте-Ка́рло
• multiplex ~
= мультипле́ксний ме́тод
• net ~
= ме́тод сі́ток
• numerical ~
= числови́й ме́тод
• object-space ~
= ме́тод усува́ння неви́дних пове́рхонь
• operator ~
= опера́торний ме́тод
• optimization ~
= ме́тод оптиміза́ції
• optimal (optimum) ~
= оптима́льний ме́тод
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• overlay ~
= ме́тод наклада́ння
• overloaded ~
= переобтя́жене пра́вило
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• penalty-function ~
= ме́тод штрафни́х фу́нкцій
• perturbation ~
= ме́тод збу́рень
• probabilistic ~
= ймові́рнісний ме́тод
• probit ~
= про́біт-ана́ліз
• qualitative ~
= я́кісний ме́тод
• quantitative ~
= кі́лькісний ме́тод
• queued access ~
= ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued indexed sequential access ~ (QISAM)
= і́ндексопослідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued sequential access ~ (QSAM)
= послідо́вний ме́тод до́ступу за че́ргою
• queued telecommunication access ~ (QTAM)
= телекомунікаці́йний ме́тод до́ступу за че́ргою
• random search ~
= ме́тод випадко́вого по́шуку
• random walk ~
= ме́тод випадко́вого блука́ння
• recursion (recursive) ~
= рекуре́нтний (рекурси́вний) ме́тод
• regression ~
= реґреси́вний ме́тод
• resident access ~
= резиде́нтний ме́тод до́ступу
• residue ~
= ме́тод ли́шків
• retract ~
= ме́тод ретра́кту
• rigorous ~
= стро́гий ме́тод
• robust ~
= стійки́й (роба́стний) ме́тод
• routine ~
= станда́ртний (найчасті́ше вжи́ваніший, рути́нний) ме́тод
• rule of thumb ~
= ме́тод спроб і по́ми́лок
• Runge-Kutta ~
= ме́тод Ру́нґе-Ку́та
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу, ме́тод сідлово́ї то́чки
• sampling ~
= вибірко́вий ме́тод
• search ~
= ме́тод по́шуку
• separation-of-variables ~
= ме́тод відокре́млювання змі́нних
• sequential ~
= послідо́вний ме́тод
• sequential-access ~
= ме́тод послідо́вного до́ступу
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нний ме́тод
• shooting ~
= ме́тод пристрі́лювання
• shortcut ~
= приско́рений ме́тод
• sieve ~
= ме́тод си́та
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод, си́мплекс-ме́тод
• static ~s
= стати́чні пра́вила (ме́тоди)
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• step-by-step (stepwise) ~
= ме́тод послідо́вних опера́цій; (по)кро́ковий ме́тод
• stochastic ~
= стохасти́чний ме́тод
• stream ~s
= пра́вила оперува́ння пото́ками
• Sturm ~
= ме́тод Шту́рма
• substitution ~
= ме́тод підставля́ння
• summability ~
= ме́тод сумува́ння
• symbolical ~
= 1. си́мвольний ме́тод 2. ан. опера́торний ме́тод
• target ~
= ме́тод спроб, ме́тод пристрі́лювання
• topological ~
= топологі́чний ме́тод
• trace ~
= ме́тод сліді́в
• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
• universal ~
= універса́льний ме́тод
• variational ~
= варіаці́йний ме́тод
• virtual ~s
= віртуа́льні пра́вила
number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)
• ~ of connectivity
= число́ зв’я́зності
• ~ of dimensions
= ви́мірність, кі́лькість ви́мірів (простору тощо)
• ~ of iterations
= число́ ітера́цій
• ~ of solutions of an equation
= число́ ро́зв’язків рівня́ння
• ~ of zeros
= число́ нулі́в
• acceptance ~
= прийня́тне число́
• account ~
= обліко́вий но́мер
• algebraic ~
= алґебри́чне число́
• amicable ~s
= дру́жні чи́сла
• approximate ~
= набли́жене (прибли́зне) число́
• approximation ~
= апроксимаці́йне число́
• arbitrary ~
= дові́льне число́
• assembly ~
= шифр компле́кту
• average ~
= сере́днє число́
• base ~
= осно́ва числово́ї систе́ми
• beginning ~
= початко́ве (пе́рвісне) число́
• bicomplex ~
= біко́мплексне число́
• binary ~
= двійко́ве число́
• binary-coded ~
= двійко́во кодо́ване число́
• binary-coded decimal ~
= двійко́во кодо́ване десятко́ве число́
• binary-decimal ~
= двійко́во-десятко́ве число́
• call ~
= виклика́льний (виклико́вий) пара́мет(е)р (що містить інформацію для звернення до підпрограми)
• cardinal ~
= 1. кі́лькісний числі́вник 2. кардина́льне число́
• characteristic ~
= характеристи́чне число́
• check ~
= контро́льне число́; число́ в контро́льних розря́дах (слова)
• chromatic ~
= хромати́чне число́
• code ~
= ко́довий но́мер
• coded ~
= (за)кодо́ване число́
• colo(u)r ~
= но́мер (код) ко́льору
• combinatorial ~
= комбінато́рне число́
• complex ~
= ко́мплексне число́
• complex conjugate ~
= спря́жене ко́мплексне число́
• composite ~
= скла́дене число́
• compound ~
= скла́дене (по)імено́ване число́ (напр., 1 кг 200 г)
• computable ~
= підрахо́вне число́
• concrete ~
= (по)імено́ване число́
• connection ~
= но́мер з’є́днання
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• decimal ~
= десятко́ве число́
• denominate ~
= (по)імено́ване число́
• device ~
= но́мер при́строю
• directed ~
= відно́сне число́
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• double-length ~
= число́ подві́йної довжини́
• double-precision ~
= число́ з подві́йною то́чністю
• dual ~
= дуа́льне число́
• entropy ~
= ентропі́йне число́
• even ~
= па́рне число́
• expression ~
= но́мер ви́разу
• figurate ~
= фігу́рне число́
• fixed-point ~
= число́ з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою
• floating-point ~
= число́ з рухо́мою ко́мою
• font ~
= но́мер шри́фту
• fractional ~
= дробо́ве число́
• generation ~
= но́мер ве́рсії
• gnomonic ~
= гномо́нне число́
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~
= гіперко́мплексне число́
• hyperinteger ~
= гіперці́ле число́
• hyperperfect ~
= гіпердоскона́ле число́
• hyperreal ~
= гіперді́йсне число́
• ideal ~
= ідеа́льне число́
• identification ~
= ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~
= уя́вне число́
• imperfect ~
= недоскона́ле число́
• improper ~
= невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~
= недося́жне число́
• incidence ~
= коефіціє́нт інциде́нтності
• incorrect ~ of parameters
= непра́вильне число́ пара́метрів
• index ~
= (числови́й) і́ндекс
• indexed ~
= проіндексо́ване число́
• inductive ~
= індукти́вне число́
• interrupt ~
= но́мер перерива́ння
• intertwining ~
= алґ. число́ заче́плень
• interval ~
= інтерва́льне число́
• inverse ~
= обе́рнене число́
• irrational ~
= ірраціона́льне число́
• item ~
= но́мер пози́ції; но́мер елеме́нту
• line ~
= но́мер рядка́
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• magic ~
= магі́чне число́; систе́мний код (перше слово файлу, що визначає його призначення); логі́чний но́мер
• mixed ~
= змі́шане число́ (з цілою і дробовою частинами)
• multidigited ~
= багаторозря́дне число́
• multiplace ~
= багаторозря́дне число́
• multiple ~
= кра́тне число́
• mutually prime ~s
= взає́мно про́сті́ чи́сла
• natural ~
= натура́льне число́
• negative ~
= від’є́мне число́
• neighbo(u)r ~
= сусі́днє число́
• nonnegative ~
= невід’є́мне число́
• odd ~
= непа́рне число́
• order ~
= поря́дковий но́мер
• ordinal ~
= поря́дкове (трансфіні́тне) число́; ордина́л
• packed decimal ~
= запако́ване десятко́ве число́
• 
p-adic ~ = p-ади́чне число́
• page ~
= но́мер сторі́нки
• palindromic ~
= паліндро́мне число́, паліндро́м
• perfect ~
= доскона́ле число́
• positional ~
= число́ в позиці́йній числові́й систе́мі
• positive ~
= дода́тне число́
• primary ~
= прима́рне число́
• prime ~
= про́сте́ число́
• primitive ~
= приміти́вне число́
• priority ~
= показни́к пріорите́ту, но́мер пріорите́ту
• pseudorandom ~
= псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~
= чи́сто уя́вне число́
• quantum ~
= ква́нтове число́
• radix ~
= осно́ва числово́ї систе́ми (систе́ми чи́слення)
• random ~
= випадко́ве число́
• rational ~
= раціона́льне число́
• real ~
= ді́йсне число́
• reciprocal ~
= обе́рнене (щодо даного) число́
• record ~
= но́мер за́пису
• reduced ~
= зве́дене число́
• reducible ~
= звідне́ число́
• rejection ~
= крити́чне число́
• relative ~
= відно́сне число́
• round ~
= кру́гле число́
• round-off ~
= заокру́глене число́
• sample ~
= о́бсяг ви́бірки
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
• sequence ~
= поря́дковий но́мер
• serial ~
= 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний но́мер 3. заводськи́й (сері́йний) но́мер
• signed ~
= відно́сне (алґебри́чне) число́, число́ зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льне число́
• square ~
= квадра́т ці́лого числа́
• structural ~
= структу́рне число́
• tag ~
= позна́чник (програмового модуля тощо)
• tetrahedral ~
= тетра́едрове (тетраедра́льне) число́
• torsion ~
= коефіціє́нт за́круту
• total ~
= зага́льна кі́лькість
• track ~
= но́мер дорі́жки
• transcendental ~
= трансценде́нтне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне число́
• translation ~
= періо́д (функції)
• transmission ~
= передава́льне число́
• transversal ~
= трансверса́льне число́
• trapezoidal ~
= трапеці́йне число́
• triangular ~
= трику́тне число́
• truncated ~
= утя́те число́ (з відкинутими розрядами)
• unattainable ~
= недося́жне число́
• unit imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• unsigned ~
= число́ без зна́ку
• user ~
= шифр користувача́; ідентифіка́тор користувача́
• version ~
= но́мер ве́рсії
• whole ~
= ці́ле число́
• winding ~
= поря́док криво́ї відно́сно то́чки
• window ~
= но́мер вікна́
• wrapped ~
= псевдонормалізо́ване число́
operator = ['ɒpəreɪtə] 1. опера́тор (математичний) 2. знак опера́ції 3. опера́тор (людина)
• ~ of differentiation
= опера́тор дифереціюва́ння
• ~ of extension
= опера́тор продо́вжування
• ~ of integration
= опера́тор інтеґрува́ння
• ~ of summation
= опера́тор сумува́ння
• accretive ~
= акрети́вний опера́тор
• adaptive ~
= адапти́вний опера́тор
• additive ~
= адити́вний опера́тор
• address ~
= опера́тор адре́си
• adjoint ~
= спря́жений опера́тор
• affine ~
= афі́нний опера́тор
• algebraic ~
= алґебри́чний опера́тор
• analytic ~
= аналіти́чний опера́тор
• annihilation ~
= опера́тор зни́щування
• approximable ~
= апроксимо́вний опера́тор
• approximation ~
= опера́тор апроксима́ції
• A-proper ~
= А-власти́вий опера́тор
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) опера́тор
• assertion ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́ція присво́ювання
• associate ~
= ермі́тово спря́жений опера́тор
• asymptotic ~
= асимптоти́чний опера́тор
• autoregressive ~
= опера́тор автореґре́сії
• averaging ~
= усере́днювальний опера́тор, опера́тор усере́днювання
• backward ~
= обе́рнений опера́тор
• balayage ~
= опера́тор виміта́ння
• barycentric ~
= барицентро́вий опера́тор
• base ~
= ба́зовий опера́тор
• biharmonic ~
= бігармоні́чний опера́тор
• bijective ~
= бієкти́вний опера́тор
• bilinear ~
= біліні́йний опера́тор
• bilocal ~
= білока́льний опера́тор
• binary ~
= біна́рна опера́ція; біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• bisingular ~
= бісинґуля́рний опера́тор
• bisymmetric ~
= бісиметри́чний опера́тор
• bit string ~
= опера́ція над рядко́м бі́тів
• bitwise ~
= знак порозря́дної (побі́тової) опера́ції
• boundary ~
= межови́й опера́тор
• bounded ~
= обме́жений опера́тор
• canonical ~
= каноні́чний опера́тор
• causal ~
= причино́вий опера́тор
• central ~
= центра́льний опера́тор
• classic(al) ~
= класи́чний опера́тор
• closable ~
= замкне́нний опера́тор
• closed ~
= за́мкнений опера́тор
• closure ~
= замика́льний опера́тор, опера́тор замика́ння
• coboundary ~
= комежови́й опера́тор
• coercive ~
= коерцети́вний опера́тор
• cohomology ~
= когомологі́йний опера́тор
• compact ~
= компа́ктний опера́тор
• comparison ~
= порі́внювальний опера́тор, опера́тор порі́внювання
• complementary ~
= доповня́льний опера́тор
• complete ~
= по́вний опера́тор
• completely continuous ~
= цілко́м непере́рвний опера́тор
• complex ~
= ко́мплексний опера́тор
• concave ~
= уві́гнутий опера́тор
• conditional ~
= умо́вна опера́ція; умо́вний опера́тор
• conjugate ~
= спря́жений опера́тор
• conjugation ~
= опера́тор спря́ження
• constant ~
= конста́нтний опера́тор
• continuous ~
= непере́рвний опера́тор
• continuously differentiable ~
= непере́рвно диференційо́вний опера́тор
• contraction ~
= опера́тор стиска́ння
• converging ~
= збі́жний опера́тор
• convex ~
= опу́клий опера́тор
• convolution ~
= опера́тор згорта́ння
• correlation ~
= кореляці́йний опера́тор
• covariant ~
= коваріа́нтний опера́тор
• covariation ~
= коваріаці́йний опера́тор
• cumulant ~
= кумуля́нтний опера́тор
• curl ~
= опера́тор ро́тора
• curvature ~
= опера́тор кривини́
• dagger ~
= Ше́ферів штрих, штрих Ше́фера
• D’Alembertian ~
= д’Аламбе́рів опера́тор, опера́тор д’Аламбе́ра
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) опера́тор
• defined ~
= озна́чений опера́тор
• defining ~
= озна́чувальний опера́тор
• deformation ~
= деформаці́йний опера́тор
• degeneracy ~
= опера́тор ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджений опера́тор
• del ~
= на́бла-опера́тор, опера́тор Га́міл(ь)тона
• delta ~
= де́льта-опера́тор
• demiclosed ~
= напівза́мкнений опера́тор
• density ~
= опера́тор щі́льності
• derived ~
= похідни́й опера́тор
• descriptive ~
= дескрипти́вний опера́тор
• deterministic ~
= детерміно́ваний опера́тор
• diagonal ~
= діагона́льний опера́тор
• difference ~
= різнице́вий опера́тор
• differentiable ~
= диференційо́вний опера́тор
• differential ~
= диференці́йний опера́тор
• differential-difference ~
= диференці́йно-різнице́вий опера́тор
• differentiation ~
= диференці́йний опера́тор, диференціа́л
• dilatation ~
= опера́тор розтя́гування, опера́тор масшта́бних перетво́рювань
• discrete ~
= дискре́тний опера́тор
• dissipative ~
= дисипати́вний опера́тор
• distributive ~
= дистрибути́вний опера́тор
• divergent ~
= розбі́жний опера́тор
• dominated ~
= доміно́ваний опера́тор
• dominating ~
= домінівни́й опера́тор
• dot ~
= опера́тор-кра́пка
• dual ~
= дуа́льний опера́тор
• dualizable ~
= дуалізо́вний опера́тор
• dyadic ~
= біна́рний (двомі́сний) опера́тор
• dynamical ~
= динамі́чний опера́тор
• elliptic ~
= еліпти́чний опера́тор
• ergodic ~
= ергоди́чний опера́тор
• estimation ~
= опера́тор оці́нювання
• evolution ~
= еволюці́йний опера́тор
• existence ~
= опера́тор існува́ння
• expansion ~
= опера́тор розтя́гування
• expectation ~
= опера́тор математи́чного очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний опера́тор
• exponentiation ~
= опера́тор потенціюва́ння
• extended ~
= продо́вжений опера́тор
• extension ~
= опера́тор розши́рювання
• face ~
= опера́тор гра́ней
• factorized ~
= факторизо́ваний опера́тор
• field ~
= опера́тор по́ля
• finite ~
= фіні́тний опера́тор
• formal ~
= форма́льний опера́тор
• formally adjoint ~
= форма́льно спря́жений опера́тор
• formally hypoelliptic ~
= форма́льно гіпоеліпти́чний опера́тор
• formally self-adjoint ~
= форма́льно самоспря́жений опера́тор
• formally symmetric ~
= форма́льно симетри́чний опера́тор
• forward-difference ~
= опера́тор пра́вих різни́ць
• functional ~
= функці́йний опера́тор
• functionality ~
= опера́тор функці́йності
• ga(u)ge ~
= калібрува́льний опера́тор, опера́тор калібрува́ння
• general ~
= зага́льний опера́тор
• generalized ~
= узага́льнений опера́тор
• generating ~
= ґенерува́льний опера́тор
• gradient ~
= опера́тор ґрадіє́нту
• harmonic ~
= гармоні́чний опера́тор
• heuristic ~
= евристи́чний опера́тор
• homogeneous ~
= однорі́дний опера́тор
• homotopy ~
= гомото́пний опера́тор
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний опера́тор
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний опера́тор
• identity ~
= тото́жний опера́тор
• indefinite ~
= неозна́чений опера́тор
• indirection ~
= опера́ція розімено́вування
• induced ~
= (з)індуко́ваний опера́тор
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний опера́тор
• infix ~
= і́нфіксна опера́ція
• information ~
= інформаці́йний опера́тор
• integrable ~
= інтеґро́вний опера́тор
• integral ~
= інтеґра́льний опера́тор
• integration ~
= опера́тор інтеґрува́ння
• interchange ~
= опера́тор переставля́ння
• interior ~
= вну́трішній опера́тор
• internal ~
= вну́трішній опера́тор
• intrinsic ~
= вну́трішня (вмонто́вана) опера́ція
• inverse ~
= обе́рнений опера́тор
• invertible ~
= оборо́тний опера́тор
• irreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• isometric ~
= ізометри́чний опера́тор
• isotone (isotonic) ~
= ізото́нний опера́тор
• iterated ~
= ітеро́ваний опера́тор
• kernel ~
= ядро́вий опера́тор
• lambda ~
= ля́мбда-опера́тор
• left-associative ~
= лі́воасоціати́вна опера́ція
• linear ~
= ліні́йний опера́тор
• local ~
= лока́льний опера́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) опера́тор
• logical ~
= знак логі́чної опера́ції; логі́чний опера́тор
• mathematical ~
= математи́чний опера́тор
• matrix ~
= ма́тричний опера́тор
• maximal ~
= максима́льний опера́тор
• mean ~
= опера́тор усере́днювання
• member ~
= компоне́нтна опера́ція
• member-by-member ~
= почле́нна опера́ція
• membership ~
= опера́ція нале́жності
• minimal ~
= мініма́льний опера́тор
• modal ~
= мода́льний опера́тор
• monotone ~
= моното́нний опера́тор
• multilinear ~
= поліліні́йний опера́тор
• multiplication ~
= опера́тор мно́ження
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний опера́тор
• nabla ~
= опера́тор на́бла
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний опера́тор
• noninvertible ~
= необоро́тний опера́тор
• nonlinear ~
= неліні́йний опера́тор
• non-overloadable ~
= неперезаванта́жна опера́ція
• nonreducible ~
= незвідни́й опера́тор
• nonsingular ~
= неособли́вий (неви́роджений) опера́тор
• normable ~
= нормо́вний опера́тор
• normal ~
= норма́льний опера́тор
• normalizable ~
= нормо́вний опера́тор
• normaloid ~
= нормало́їдний опера́тор
• nuclear ~
= ядро́вий опера́тор
• orbital ~
= орбіто́вий (орбі́тний) опера́тор
• ordered ~
= впорядко́ваний опера́тор
• orthogonal ~
= ортогона́льний опера́тор
• oscillation ~
= осциляці́йний опера́тор
• overloaded ~
= переобтя́жена опера́ція
• parabolic ~
= параболі́чний опера́тор
• partition ~
= опера́тор розбива́ння (подрі́бнювання)
• permutable ~
= переста́вковий (пермутаці́йний) опера́тор, опера́тор переставля́ння
• perturbed ~
= збу́рений опера́тор
• perturbing ~
= збу́рювальний опера́тор
• polynomial ~
= поліно́мний опера́тор
• positive ~
= дода́тний опера́тор
• prefix ~
= пре́фіксна опера́ція; пре́фіксний опера́тор
• probabilistic ~
= ймові́рнісний опера́тор
• procedure ~
= опера́тор процеду́ри
• reference ~
= опера́ція посила́ння
• projection ~
= опера́тор проєктува́ння
• projective ~
= проєкти́вний опера́тор
• prolongation ~
= опера́тор продо́вжування
• proper ~
= власти́вий опера́тор
• properly elliptic ~
= власти́во еліпти́чний опера́тор
• properly orthogonal ~
= власти́во ортогона́льний опера́тор
• propositional ~
= пропозиці́йний опера́тор
• pseudodifferential ~
= псевдодиференці́йний опера́тор
• pseudoinverse ~
= псевдообе́рнений (псевдоінве́рсний) опера́тор
• pseudoproper ~
= псевдовласти́вий опера́тор
• pseudovector ~
= псевдове́кторний опера́тор
• quasilinear ~
= квазиліні́йний опера́тор
• quasirecursive ~
= квазирекурси́вний опера́тор
• radical ~
= радика́льний опера́тор
• random ~
= випадко́вий опера́тор
• rational ~
= раціона́льний опера́тор
• recursive ~
= рекурси́вний опера́тор
• reduced ~
= зве́дений опера́тор
• reducible ~
= звідни́й опера́тор
• regular ~
= реґуля́рний опера́тор
• regularizable ~
= реґуляризо́вний опера́тор
• regularized ~
= реґуляризо́ваний опера́тор
• regularizing ~
= реґуляризува́льний опера́тор
• relational ~
= опера́ція відно́шення; опера́ція порі́внювання
• relaxation ~
= релаксаці́йний опера́тор
• residual ~
= залишко́вий опера́тор
• residue ~
= опера́тор ли́шків
• resolvent ~
= резольве́нтний опера́тор
• resolving ~
= розв’я́зувальний опера́тор
• retarded ~
= зага́йний опера́тор
• right-associative ~
= правоасоціати́вна опера́ція
• scalar ~
= скаля́рний опера́тор
• scope (resolution) ~
= опера́ція виявля́ння із конте́ксту (явного заданого об’єкта)
• select ~
= опера́тор ви́ділення (ви́бору)
• self-adjoint ~
= самоспря́жений опера́тор
• semicompact ~
= напівкомпа́ктний опера́тор
• semigroup ~
= опера́тор напівгру́пи
• separable ~
= сепара́бельний опера́тор
• sequential ~
= секвенці́йний опера́тор
• set ~
= опера́ція з множи́нами
• shape ~
= опера́тор фо́рми
• sigma ~
= опера́тор сумува́ння
• simplicial ~
= симпліці́йний опера́тор
• singular ~
= синґуля́рний опера́тор
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний опера́тор
• smoothed ~
= згла́джений опера́тор
• smoothing ~
= опера́тор згла́джування, згла́джувальний опера́тор
• spectral ~
= спектра́льний опера́тор
• spin ~
= спі́новий опера́тор
• splitting ~
= розще́плювальний опера́тор
• star ~
= зірча́стий опера́тор
• statistical ~
= статисти́чний опера́тор
• stochastic ~
= стохасти́чний опера́тор
• stream ~s
= опера́ції над пото́ками
• sublinear ~
= субліні́йний опера́тор
• subnormal ~
= субнорма́льний опера́тор
• subscalar ~
= субскаля́рний опера́тор
• superposition ~
= опера́тор суперпози́ції
• surjective ~
= сур’єкти́вний опера́тор
• sweeping ~
= опера́тор виміта́ння
• switchboard ~
= перемика́льна опера́ція
• symbolic ~
= си́мвольний опера́тор
• symmetric ~
= симетри́чний опера́тор
• symmetrizable ~
= симетризо́вний опера́тор
• symmetrization ~
= опера́тор симетриза́ції (симетр(из)ува́ння), симетр(из)ува́льний опера́тор
• symmetrized ~
= симетр(из)о́ваний опера́тор
• symmetry ~
= опера́тор симе́трії
• tensor ~
= те́нзорний опера́тор
• test ~
= те́стовий опера́тор
• thinning ~
= опера́тор прорі́джування
• trace ~
= опера́тор сліді́в
• transgressive ~
= трансгреси́вний опера́тор
• transition ~
= опера́тор перехо́ду
• translation ~
= опера́тор переносі́ння
• transposition ~
= опера́тор переставля́ння
• transversal ~
= трансверса́льний опера́тор
• trinary ~
= тримі́сна (триарґуме́нтна) опера́ція
• twisting ~
= опера́тор круті́ння
• unary ~
= уна́рний (одномі́сний) опера́тор
• unbounded ~
= необме́жений опера́тор
• unit ~
= одини́чний опера́тор
• unitary ~
= уніта́рний опера́тор
• universal ~
= універса́льний опера́тор
• unperturbed ~
= незбу́рений опера́тор
• variational ~
= варіаці́йний опера́тор
• vector ~
= ве́кторний опера́тор
• wave ~
= хвильови́й опера́тор
• well-bounded ~
= цілко́м обме́жений опера́тор
order = ['ɔ:də] 1. поря́док || поря́дковий || впорядко́вувати/впорядкува́ти // in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. послідо́вність, черго́вість 3. поря́док величини́ // of equal ~, of the same ~ одна́ко́вого (тако́го са́мого) поря́дку (as - як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than - ніж) 4. сте́пінь 5. сту́пінь 6. кра́тність 7. розря́д (числа) 8. нака́з; кома́нда 9. ранґ 10.сорт 11. норма́льний стан справ, поря́док // out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти/замо́вити // in ~ for, in ~ that, in ~ to для то́го, щоб
• ~ of abnormality
= поря́док анорма́льності
• ~ of accuracy
= поря́док то́чності
• ~ of approximation
= поря́док набли́ження
• ~ of convergence
= поря́док збі́жності
• ~ of correlation
= поря́док кореля́ції
• ~ of a curve
= поря́док криво́ї
• ~ of a derivative
= поря́док похідно́ї
• ~ of a determinant
= поря́док визначника́
• ~ of a differential equation
= поря́док (сте́пінь) диференці́йного рівня́ння
• ~ of differentiation
= поря́док диференціюва́ння
• ~ of an equation
= поря́док рівня́ння
• ~ of a function
= поря́док фу́нкції
• ~ of greatness
= поря́док вели́кості
• ~ of a group
= поря́док гру́пи
• ~ of integration
= поря́док інтеґрува́ння
• ~ of magnitude
= поря́док величини́
• ~ of a manifold
= поря́док многови́ду
• ~ of a matrix
= ранґ ма́триці
• ~ of an operator
= поря́док опера́тора
• ~ of a point
= поря́док то́чки
• ~ of a pole
= поря́док по́люса
• ~ of priority
= 1. поря́док черго́вості 2. сту́пінь пріорите́ту
• ~ of a product
= поря́док до́бутку
• ~ of a radical
= пока́жчик ко́реня
• ~ of a root
= кра́тність ко́реня
• ~ of symmetry
= поря́док симе́трії
• ~ of a tensor
= вале́нтність те́нзора
• ~ of a variety
= поря́док многови́ду
• alphabetical ~
= алфаві́тний (абетко́вий) поря́док
• approximation ~
= поря́док набли́ження, поря́док апроксима́ції
• ascending ~
= висхідни́й поря́док
• associative ~
= асоціати́вний поря́док
• asymptotic ~
= асимптоти́чний поря́док
• bounded ~
= обме́жений поря́док
• calling ~
= поря́док ви́клику
• congruence ~
= поря́док конґруе́нтності
• cyclic ~
= циклі́чний поря́док
• declaration ~
= поря́док оголо́шення
• descending ~
= спадни́й поря́док
• dictionary ~
= лексикографі́чний поря́док
• difference ~
= різнице́вий поря́док (диференційно-різницевого рівняння)
• discrete ~
= дискре́тний поря́док
• exact ~
= то́чний поря́док
• execution ~
= поря́док вико́нування
• exponential ~
= сте́пінь
• finite ~
= скінче́нний поря́док
• fractional ~
= дробо́вий поря́док
• full ~
= цілкови́тий поря́док
• infinite ~
= нескінче́нний поря́док
• integral ~
= цілочислови́й поря́док
• interval ~
= інтерва́льний поря́док
• lexicographic ~
= лексикографі́чний поря́док
• lattice ~
= ґра́тча́стий поря́док
• linear ~
= ліні́йний поря́док
• maximal ~
= максима́льний поря́док
• multiplying ~
= поря́док мно́ження
• natural ~
= приро́дний поря́док
• normal ~
= звича́йний (уста́лений) поря́док
• partial ~
= частко́вий поря́док
• principal ~
= головни́й поря́док
• print suppression ~
= кома́нда блокува́ння дру́ку
• random ~
= випадко́вий поря́док
• reduced ~
= зме́ншений поря́док
• reflexive ~
= рефлекси́вний поря́док
• regular ~
= реґуля́рний поря́док
• relative ~
= відно́сний поря́док
• reverse ~
= зворо́тний поря́док
• saddle ~
= поря́док сідла́
• separate ~
= поді́льний поря́док (форми)
• separation ~
= поря́док по́ділу
• simple ~
= про́сти́й (елемента́рний) поря́док
• stochastic ~
= стохасти́чний поря́док
• strict ~
= стро́гий поря́док
• table ~
= табли́чний поря́док
• transfinite ~
= трансфіні́тний поря́док
• transitive ~
= транзити́вний поря́док
• trivial ~
= тривіа́льний поря́док
parameter = [pə'ræmɪtə] пара́мет(е)р
• accessory ~
= допомі́жни́й пара́мет(е)р
• actual ~
= факти́чний пара́мет(е)р
• adjustable ~
= реґульо́вний (допасо́вний) пара́мет(е)р
• affine ~
= афі́нний пара́мет(е)р
• analogy ~
= крите́рій поді́бності
• approximation ~
= пара́мет(е)р апроксима́ції
• arbitrary ~
= дові́льний пара́мет(е)р
• array ~
= пара́мет(е)р маси́ву
• basic ~
= ба́зисний пара́мет(е)р
• binomial ~
= біно́мний пара́мет(е)р
• canonical ~
= каноні́чний пара́мет(е)р
• characteristic ~
= характеристи́чний пара́мет(е)р
• column ~
= сто́впчиковий пара́мет(е)р
• command line ~
= пара́мет(е)р кома́ндного рядка́
• complex ~
= ко́мплексний пара́мет(е)р
• confidence ~
= конфіденці́йне зна́чення
• connectivity ~
= коефіціє́нт зв’я́зності
• continuous ~
= непере́рвний пара́мет(е)р
• covariance ~
= пара́мет(е)р коваріа́ції
• default ~
= уста́вний пара́мет(е)р (що його значення встановлюється автоматично, якщо не задати змін)
• design ~
= пара́мет(е)р пла́ну (проє́кту)
• differential ~
= диференці́йний пара́мет(е)р
• discrete ~
= дискре́тний пара́мет(е)р
• distribution ~
= пара́мет(е)р розпо́ділу
• dummy ~
= фікти́вний пара́мет(е)р
• entry ~
= вхідни́й пара́мет(е)р
• estimated ~
= оці́нко́вий пара́мет(е)р
• exponential ~
= експоненці́йний пара́мет(е)р
• focal ~
= фо́кусний пара́мет(е)р
• formal ~
= форма́льний пара́мет(е)р
• fractional ~
= дробо́вий пара́мет(е)р
• free ~
= ві́льний пара́мет(е)р
• game ~
= пара́мет(е)р гри
• gamma ~
= пара́мет(е)р га́мма-розпо́ділу
• generalized ~
= узага́льнений пара́мет(е)р
• geodesic ~
= геодези́чна координа́та
• geometrical ~
= геометри́чний пара́мет(е)р
• group ~
= групови́й пара́мет(е)р
• hidden ~
= прихо́ваний пара́мет(е)р
• identifiable ~
= ідентифіко́вний пара́мет(е)р
• in ~
= входови́й пара́мет(е)р
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мали́й (знико́мий, інфінітезима́льний) пара́мет(е)р
• initial ~
= початко́вий (ініціа́льний) пара́мет(е)р
• input ~
= входови́й пара́мет(е)р
• integer-valued ~
= цілочислови́й пара́мет(е)р
• isometric ~
= ізометри́чний пара́мет(е)р
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний пара́мет(е)р
• iteration ~
= ітераці́йний пара́мет(е)р
• key ~
= визнача́льний (основни́й, ключови́й) пара́мет(е)р
• keyword ~
= ключови́й пара́мет(е)р; пара́мет(е)р ши́фру
• length ~
= пара́мет(е)р ви́бору довжини́ (сторінки під час друкування)
• line ~
= пара́мет(е)р рядка́
• linear ~
= ліні́йний пара́мет(е)р
• local ~
= лока́льний пара́мет(е)р
• lumped ~
= зосере́джений пара́мет(е)р
• macrocommand ~
= пара́мет(е)р макрокома́нди
• matching ~
= пара́мет(е)р згі́дності
• mathematical ~
= математи́чний пара́мет(е)р
• monotone ~
= моното́нний пара́мет(е)р
• natural ~
= приро́дний пара́мет(е)р
• nondimensional ~
= безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
• normal ~
= норма́льний пара́мет(е)р
• nuisance ~
= зава́дний (неприє́мний) пара́мет(е)р
• numerical ~
= числови́й пара́мет(е)р
• operating ~
= робочи́й пара́мет(е)р
• optimal ~
= оптима́льний пара́мет(е)р
• optional ~
= необов’язко́вий (факультати́вний) пара́мет(е)р
• ordering ~
= пара́мет(е)р упорядко́вування
• out (output) ~
= виходо́вий пара́мет(е)р
• perturbation ~
= пара́мет(е)р збу́рення
• preset ~
= напере́д за́даний пара́мет(е)р
• probability ~
= імові́рнісний пара́мет(е)р
• procedural ~
= процеду́рний пара́мет(е)р
• projective ~
= проєкти́вний пара́мет(е)р
• random ~
= випадко́вий пара́мет(е)р
• regression ~
= пара́мет(е)р реґре́сії
• regular ~
= реґуля́рний пара́мет(е)р
• replaceable ~
= замі́нний пара́мет(е)р
• required ~
= обов’язко́вий пара́мет(е)р
• risk ~
= пара́мет(е)р ри́зику
• run-time ~
= пара́мет(е)р пері́оду вико́нування (програми)
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт (пара́мет(е)р)
• selective ~
= селекти́вний пара́мет(е)р
• similarity (similitude) ~
= крите́рій поді́бності
• small ~
= мали́й пара́мет(е)р
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• sort ~
= пара́мет(е)р сортува́ння
• spreading ~
= пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
• statistical ~
= статисти́чний пара́мет(е)р
• stochastic ~
= стохасти́чний пара́мет(е)р
• stray ~
= побі́чний (парази́тний) пара́мет(е)р
• string ~
= стрічко́ви́й пара́мет(е)р, пара́мет(е)р стрі́чки
• structural ~
= структу́рний пара́мет(е)р
• symbolic ~
= си́мвольний пара́мет(е)р
• system ~
= пара́мет(е)р систе́ми
• time-dependent ~
= часозале́жний пара́мет(е)р
• time-independent ~
= часонезале́жний пара́мет(е)р
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льний пара́мет(е)р
• unknown ~
= невідо́мий пара́мет(е)р
• valid ~
= прида́тний (пра́вильний) пара́мет(е)р
• value ~
= переда́ваний (до процедури) за зна́ченням пара́мет(е)р
• variable ~
= змі́нний пара́мет(е)р
• variance ~
= пара́мет(е)р диспе́рсії
• variational ~
= варіаці́йний пара́мет(е)р
• vector ~
= ве́кторний пара́мет(е)р
problem = ['prɒbləm] 1. пробле́ма; зада́ча // ~ that defies solution нерозв’язна́ зада́ча; to attack a ~ бра́тися/взя́тися розв’я́зувати зада́чу (пробле́му); to face a ~ стика́тися/зіткну́тися з пробле́мою; to solve a ~ розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу (пробле́му) 2. пита́ння, завда́ння 3. мн. тру́днощі, ускла́днення
• ~ of elimination
= пробле́ма еліміна́ції
• ~ of interpolating
= зада́ча інтерполя́ції
• ~ of interpretation
= зада́ча інтерпрета́ції
• ~ of localization
= пробле́ма локаліза́ції
• ~ of projectivity
= пробле́ма проєкти́вності
• ~ of reduction
= пробле́ма зве́дення
• ~ of separability
= пробле́ма сепара́бельності
• ~ of solvability
= пробле́ма розв’я́зності
• absorption ~
= зада́ча про поглина́ння
• abstract ~
= абстра́ктна пробле́ма
• accounting ~
= бухга́лтерська зада́ча, зада́ча о́бліку і звітува́ння
• adjoint ~
= спря́жена зада́ча
• algebraic ~
= алґебри́чна зада́ча
• algorithmic ~
= алґори́тмова (алґори́фмова), алґоритмі́чна (алґорифмі́чна) пробле́ма
• applied ~
= застосо́вна (прикладна́) зада́ча
• approximating ~
= набли́жена зада́ча
• approximation ~
= пробле́ма апроксима́ції
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) зада́ча
• assessment ~
= зада́ча оці́нювання
• asymptotic ~
= асимптоти́чна зада́ча
• authentication ~
= пробле́ма встано́влення автенти́чності
• ballistic ~
= балісти́чна зада́ча
• benchmark ~
= етало́нна те́стова зада́ча
• bottleneck ~
= пробле́ма вузьки́х місць
• boundary value ~
= межова́ (крайова́) зада́ча
• brachistochrone ~
= зада́ча про брахістохро́ну
• business ~
= комерці́йна зада́ча; економі́чна зада́ча
• calculability ~
= пробле́ма обчисле́нності
• canonical ~
= каноні́чна зада́ча
• characteristic ~
= характеристи́чна зада́ча
• characterization ~
= пробле́ма характериза́ції
• classic(al) ~
= класи́чна зада́ча
• classification ~
= зада́ча класифіка́ції
• combinatorial ~
= комбінато́рна зада́ча
• compactness ~
= пробле́ма компа́ктності
• computational ~
= обчи́слювальна зада́ча
• conjugate ~
= спря́жена зада́ча
• construction ~
= зада́ча на побудо́ву
• continuum ~
= пробле́ма конти́нууму
• control ~
= зада́ча керува́ння
• convergence ~
= пробле́ма збі́жності
• covering ~
= зада́ча про покрива́ння
• data-set ~
= зада́ча опрацьо́вування суку́пності да́них
• decision ~
= зада́ча про прийма́ння рі́шень; пробле́ма ви́бору
• decoding ~
= пробле́ма декодува́ння
• deducibility ~
= пробле́ма ви́відності
• differentiation ~
= зада́ча диференціюва́ння
• diffusion ~
= пробле́ма дифу́зії
• direct ~
= пряма́ зада́ча
• direction-finding ~
= пробле́ма ви́бору на́пряму
• distribution ~
= зада́ча про розпо́діл
• dual ~
= дуа́льна зада́ча
• dusty-deck ~
= пробле́ма перене́сення ная́вних програ́м на нові́ моде́лі комп’ю́терів
• eigenvalue ~
= зада́ча на вла́сні зна́чення
• embedding ~
= зада́ча про вкла́дення
• enumerability ~
= пробле́ма перерахо́вності
• enumeration ~
= пробле́ма перерахо́вування
• equivalence ~
= пробле́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна зада́ча
• estimation ~
= зада́ча про оці́нювання
• extended ~
= розши́рена зада́ча
• extension ~
= зада́ча про продо́вження
• finitary ~
= фіні́тна пробле́ма
• flow ~
= зада́ча про поті́к
• forecasting ~
= зада́ча прогнозува́ння
• general ~
= зага́льна (спі́льна) зада́ча
• generalized ~
= узага́льнена зада́ча
• graphic ~
= графі́чна зада́ча
• graph-theoretic ~
= зада́ча тео́рії гра́фів
• halting ~
= пробле́ма зу́пину; пробле́ма зупи́нки
• hill-climbing ~
= зада́ча по́шуку екстре́муму
• homogeneity ~
= пробле́ма однорі́дності
• homogeneous ~
= однорі́дна зада́ча
• homotopy ~
= зада́ча гомото́пії
• ill-conditioned ~
= некоре́ктна зада́ча; непра́вильно сформульо́вана (поста́влена) зада́ча
• ill-defined ~
= пога́но структуро́вана зада́ча
• ill-posed (improperly posed) ~
= некоре́ктно поста́влена (некоре́ктна) зада́ча
• infeasible ~
= зада́ча, що не ма́є ро́зв’язку
• inference ~
= пробле́ма (логі́чного) виво́дження/ви́ведення
• infinitesimal ~
= зада́ча чи́слення нескінче́нно (знико́мо) мали́х
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва зада́ча
• initial ~
= початко́ва зада́ча
• initial-value ~
= зада́ча Коші́
• insoluble ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• integration ~
= зада́ча інтеґрува́ння
• interpolation ~
= зада́ча інтерполя́ції
• intractable ~
= важкорозв’язна́ зада́ча
• intricate ~
= складна́ (важка́, заплу́тана) зада́ча
• invariant ~
= інваріа́нтна зада́ча
• inverse ~
= обе́рнена зада́ча
• inversion ~
= пробле́ма обе́рнення (інве́рсії)
• isometric ~
= ізометри́чна пробле́ма
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна зада́ча
• linear ~
= ліні́йна зада́ча
• logical ~
= логі́чна зада́ча
• management ~
= зада́ча (на, про) керува́ння
• market analysis ~
= зада́ча ана́лізу ри́нкової кон’юнкту́ри
• marriage ~
= зада́ча про ви́бір; зада́ча на двосполу́ку; зада́ча (пробле́ма) двосполуча́ння
• matching ~
= зада́ча про парносполу́ки (двосполу́ки)
• minimax ~
= мініма́ксова зада́ча
• mix ~
= зада́ча про перемі́шування
• mixed ~
= змі́шана зада́ча
• moment ~
= зада́ча моме́нтів
• moving boundary ~
= зада́ча з рухо́мою меже́ю
• multicriterion ~
= багатокритері́йна зада́ча
• multidecision ~
= багатогіпо́тезна статисти́чна зада́ча (приймання рішень)
• multi-objective ~
= багатоцільова́ зада́ча
• multivariate ~
= зада́ча з багатьма́ змі́нними; багатови́мірна зада́ча
• network ~
= мере́жева зада́ча
• network flow ~
= зада́ча про пото́ки в мере́жах
• nonlinear ~
= неліні́йна зада́ча
• nonuniform ~
= неоднорі́дна зада́ча
• normal ~
= норма́льна зада́ча
• normative ~
= нормати́вна зада́ча
• number ~
= зада́ча з числови́ми пара́метрами
• numerical ~
= числова́ зада́ча
• occupancy ~s
= зада́чі про розмі́щування
• open ~
= нерозв’я́зана зада́ча, відкри́та пробле́ма
• optimization ~
= зада́ча оптиміза́ції
• optimum ~
= зада́ча на о́птимум
• plane ~
= пло́ска (площи́нна) зада́ча
• polar ~
= поля́рна зада́ча
• prediction ~
= пробле́ма прогнозува́ння
• privacy ~
= пробле́ма збере́ження таємни́ці
• probabilistic ~
= ймові́рнісна зада́ча
• programming ~
= пробле́ма програмува́ння; тру́днощі в проце́сі програмува́ння
• puzzle ~
= ламиголо́вка, за́гадка
• quadrature ~
= зада́ча про квадрату́ру
• queuing ~
= зада́ча ма́сового обслуго́вування
• real-time ~
= реальночасова́ зада́ча (що її розв’язують у реальному часі)
• real-world ~
= реа́льна зада́ча; практи́чна зада́ча
• recursively solvable ~
= рекурси́вно розв’язна́ пробле́ма
• reducibility ~
= пробле́ма зві́дності
• reducible ~
= звідна́ пробле́ма
• representation ~
= пробле́ма предста́влення
• search ~
= зада́ча по́шуку
• separable ~
= сепара́бельна зада́ча
• separation ~
= пробле́ма відокре́млювання
• sequencing ~
= зада́ча про впорядко́вування
• software ~
= пробле́ма програ́м (со́фту) (під час розробляння чи експлуатації)
• solvable ~
= розв’язна́ пробле́ма
• spectral ~
= спектра́льна зада́ча
• stale data ~
= пробле́ма вилуча́ння застарі́лих да́них
• test ~
= те́стова зада́ча; контро́льна зада́ча
• statistical ~
= статисти́чна зада́ча
• stereometric ~
= стереометри́чна зада́ча
• stochastic ~
= стохасти́чна зада́ча
• time-table ~
= зада́ча про ро́зклад
• toy ~
= моде́льна зада́ча
• tractable ~
= легкорозв’язна́ зада́ча
• trade-off ~
= пробле́ма компромі́сних рі́шень
• traffic ~
= зада́ча про транспо́ртний поті́к
• transport ~
= зада́ча переносі́ння
• transportation ~
= тра́нспортна зада́ча, зада́ча про перевозі́ння
• trigonometric ~
= тригонометри́чна зада́ча
• undecidable ~
= нерозв’язна́ пробле́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ зада́ча
• variational ~
= варіаці́йна зада́ча
• well-behaved ~
= коре́ктна зада́ча
• well-posed ~
= коре́ктно поста́влена зада́ча
• well-set ~
= коре́ктна зада́ча
process = ['prəʊsɛs] 1. проце́с // ~ with aftereffect проце́с із післяді́єю 2. спо́сіб (опрацьо́вування тощо) 3. опрацьо́вувати/опрацюва́ти 4. перетво́рювати/перетвори́ти
• ~ of iteration
= ітера́ція; ме́тод ітера́ції
• ~ of randomization
= проце́с рандоміза́ції
• adaptive ~
= адапти́вний проце́с
• additive ~
= адити́вний проце́с
• adjoint ~
= спря́жений проце́с
• algorithmic ~
= алґоритмі́чний проце́с
• approximate ~
= набли́жений проце́с
• approximation ~
= проце́с апроксимува́ння
• background ~
= фо́новий проце́с
• batch ~
= паке́тний проце́с; проце́с паке́тного опрацьо́вування
• binary ~
= біна́рний проце́с
• branching ~
= розгалу́жений проце́с
• canonical ~
= каноні́чний проце́с
• cascade ~
= каска́дний проце́с
• child ~
= поро́джений проце́с, дочі́рній проце́с
• circular ~
= циклі́чний проце́с
• concurrent ~s
= парале́льні (одноча́сні) проце́си
• conservative ~
= консервати́вний проце́с
• constructive ~
= конструкти́вний проце́с
• continuation ~
= проце́с продо́вжування
• continuous ~
= непере́рвний проце́с
• convergent ~
= збі́жний проце́с
• convex ~
= опу́клий проце́с
• cumulative ~
= кумуляти́вний проце́с
• cyclic ~
= циклі́чний проце́с
• death ~
= проце́с вмира́ння
• degenerate ~
= ви́роджений проце́с
• detached ~
= фо́новий проце́с
• deterministic ~
= детерміністи́чний проце́с
• diagonal ~
= діагона́льний проце́с (Ка́нтора)
• difference ~
= різнице́вий проце́с
• differential ~
= диференці́йний проце́с
• differentiation ~
= проце́с диференціюва́ння
• digital ~
= дискре́тний проце́с
• discontinuous ~
= дискре́тний проце́с
• dissipative ~
= дисипати́вний проце́с
• divergent ~
= розбі́жний проце́с
• dual ~
= дуа́льний проце́с
• dynamic ~
= динамі́чний проце́с
• effective ~
= ефекти́вний проце́с
• empirical ~
= емпіри́чний проце́с
• equilibrium ~
= рівнова́жний проце́с
• ergodic ~
= ергоди́чний проце́с
• evolutionary ~
= еволюці́йний проце́с
• exhaustion ~
= проце́с виче́рпування
• expectation ~
= проце́с очі́кування
• exponential ~
= експоненці́йний проце́с
• extended ~
= узага́льнений проце́с
• fictitious ~
= фікти́вний проце́с
• finite ~
= фіні́тний (скінче́нний) проце́с
• forward ~
= прями́й проце́с
• general ~
= зага́льний проце́с
• generating ~
= поро́джувальний проце́с
• genetic ~
= ґенети́чний проце́с
• gradient ~
= ґрадіє́нтний проце́с
• harmonic ~
= гармоні́чний проце́с
• harmonizable ~
= гармонізо́вний проце́с
• hereditary ~
= проце́с із післяді́єю
• heterogeneous ~
= неоднорі́дний проце́с
• heuristic ~
= евристи́чний проце́с
• hibernating ~
= заморо́жений проце́с
• holomorphic ~
= голомо́рфний проце́с
• homogeneous ~
= однорі́дний проце́с
• indirect ~
= непрями́й (побі́жний) проце́с
• induced ~
= (з)індуко́ваний проце́с
• informational ~
= інформаці́йний проце́с
• integrable ~
= інтеґро́вний проце́с
• interpolatory ~
= інтерполяці́йний проце́с
• inverse ~
= обе́рнений проце́с
• isotropic ~
= ізотро́пний проце́с
• iterative ~
= ітерати́вний проце́с; ітераці́йний проце́с
• jump ~
= стрибко́вий проце́с
• limiting ~
= перехі́д до грани́ці
• linear ~
= ліні́йний проце́с
• Markov(ian) ~
= ма́рковський проце́с
• shell ~
= зо́внішній проце́с
• measurable ~
= вимірни́й проце́с
• memoryless ~
= безпам’яттє́вий проце́с
• monotonous ~
= моното́нний проце́с
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний проце́с
• normal ~
= норма́льний проце́с
• normalized ~
= (з)нормо́ваний проце́с
• numerical ~
= числови́й проце́с
• observation ~
= проце́с спостеріга́ння
• observed ~
= спостере́ж(ува)ний проце́с
• optimum ~
= оптима́льний проце́с
• orthogonal ~
= ортогона́льний проце́с
• predictable ~
= прогнозо́вний проце́с
• probabilistic ~
= імові́рнісний проце́с
• pursuit ~
= проце́с переслі́дування
• random ~
= випадко́вий проце́с
• recurrent ~
= верта́льний проце́с; рекуре́нтний проце́с
• recursive ~
= рекурси́вний проце́с
• reduced ~
= зве́дений проце́с
• reducible ~
= звідни́й проце́с
• regular ~
= реґуля́рний проце́с
• renewal ~
= проце́с відно́влювання
• restorative ~
= проце́с відно́влювання
• return ~
= проце́с пове́рнення (верта́ння)
• reverse ~
= зворо́тний проце́с
• reversible ~
= оборо́тний проце́с
• search ~
= проце́с по́шуку
• selection ~
= проце́с добира́ння (відбо́ру)
• sieving ~
= проце́с просі́ювання
• simplex ~
= си́мплексний ме́тод
• singular ~
= синґуля́рний (ви́роджений) проце́с
• sister ~
= проце́с-партне́р
• slave ~
= підпорядко́ваний проце́с
• sleeping ~
= засну́лий проце́с
• smoothed ~
= згла́джений проце́с
• smoothing ~
= проце́с згла́джування
• software ~
= 1. програмо́вий (програмо́во реалізо́вний) проце́с 2. проце́с ство́рювання та експлуата́ції програ́м (со́фту)
• spectral ~
= спектра́льний проце́с
• stable ~
= стабі́льний проце́с
• stationary ~
= стаціона́рний проце́с
• stochastic ~
= стохасти́чний проце́с
• stopped ~
= зупи́нений проце́с
• summation ~
= проце́с сумува́ння (підсумо́вування)
• synergistic ~
= синергі́йний проце́с
• transient ~
= перехідни́й (переходо́вий) проце́с
• user ~
= користувачі́в проце́с
• vector ~
= ве́кторний проце́с
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж
• ~ of best approximations
= послідо́вність найкра́щих набли́жень
• ~ of coefficients
= послідо́вність коефіціє́нтів, корте́ж коефіціє́нтів
• ~ of events
= послідо́вність поді́й
• ~ of experiments
= послідо́вність експериме́нтів
• ~ of exponents
= послідо́вність показникі́в
• ~ of functions
= послідо́вність фу́нкцій
• ~ of germs
= послідо́вність па́гонів
• ~ of indices
= послідо́вність і́ндексів
• ~ of integers
= послідо́вність ці́лих чи́сел
• ~ of meshes
= послідо́вність мере́ж
• ~ of points
= послідо́вність то́чок
• ~ of quantifiers
= корте́ж ква́нторів
• ~ of states
= послідо́вність ста́нів
• absolutely convergent ~
= цілко́м збі́жна послідо́вність
• absolutely summable ~
= цілко́м сумо́вна послідо́вність
• alternating ~
= знакозмі́нна послідо́вність
• approximation ~
= апроксимува́льна (апроксимаці́йна) послідо́вність
• arbitrary ~
= дові́льна послідо́вність
• arc ~
= послідо́вність ребе́р (графу)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) послідо́вність
• ascending ~
= висхідна́ послідо́вність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна послідо́вність
• augmentation ~
= послідо́вність допо́внення
• autocorrelation ~
= автокореляці́йна послідо́вність
• autoregressive ~
= автореґреси́вна послідо́вність
• barred ~
= за́мкнена послідо́вність
• basis ~
= послідо́вність ба́зисів
• binary ~
= двійко́ва послідо́вність
• black ~
= топ. чо́рна послідо́вність
• bounded ~
= обме́жена послідо́вність
• branching ~
= розгалу́жена послідо́вність
• calculable ~
= зліче́нна послідо́вність
• calling ~
= виклико́ва послідо́вність (що реалізує звертання до програми)
• chance ~
= випадко́ва послідо́вність
• characteristic ~
= характеристи́чна послідо́вність
• circular ~
= циклі́чна послідо́вність
• closed ~
= за́мкнена послідо́вність
• cofibration ~
= послідо́вність корозшарува́ння (коволокнува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна послідо́вність
• collating ~
= послідо́вність (схе́ма) впорядко́вування; сортува́льна послідо́вність
• composable ~
= компоно́вна послідо́вність
• composition ~
= композиці́йний ряд
• computable ~
= зліче́нна послідо́вність
• confident ~
= дові́рча послідо́вність
• connected ~
= зв’я́зна послідо́вність
• construction ~
= конструкти́вна послідо́вність
• continuous ~
= непере́рвна послідо́вність
• control ~
= керівна́ послідо́вність
• convergent ~
= збі́жна послідо́вність
• convex ~
= опу́кла послідо́вність
• correlation ~
= кореляці́йна послідо́вність
• countable ~
= зліче́нна послідо́вність
• covariance ~
= коваріаці́йна послідо́вність
• covariant ~
= коваріа́нтна послідо́вність
• critical ~
= крити́чна послідо́вність
• crumbling ~
= подрі́бнювана послідо́вність
• cyclic ~
= 1. циклі́чна послідо́вність 2. циклі́чний маршру́т
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) послідо́вність
• decreasing (descending) ~
= спадна́ (низхідна́) послідо́вність
• delta ~
= де́льта-послідо́вність
• dense ~
= щі́льна послідо́вність
• denumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• difference ~
= послідо́вність різни́ць
• directed ~
= 1. (з)орієнто́вана (спрямо́вана) послідо́вність 2. (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) маршру́т
• divergent ~
= розбі́жна послідо́вність
• dominated ~
= (з)мажоро́вана послідо́вність
• dominating ~
= мажорува́льна послідо́вність
• edge ~
= послідо́вність ре́бер, маршру́т
• embeddable ~
= вкладна́ послідо́вність
• enumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• ergodic ~
= ергоди́чна послідо́вність
• escape ~
= керівна́ послідо́вність
• exit ~
= послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
• exponential ~
= експоненці́йна послідо́вність
• factor ~
= послідо́вність мно́жникі́в
• fiber ~
= волокни́нна послідо́вність
• fiber mapping ~
= топ. резольве́нта
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
• fundamental ~
= фундамента́льна послідо́вність
• generalized ~
= узага́льнена послідо́вність
• generated ~
= поро́джена (зґенеро́вана) послідо́вність
• generating ~
= поро́джувальна послідо́вність
• geometric ~
= геометри́чна прогре́сія
• handshake ~
= послідо́вність квитува́льних сигна́лів
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• hardwired ~
= жорстка́ послідо́вність
• hex(adecimal) escape ~
= шістнадцятко́ва керівна́ послідо́вність
• hierarchic ~
= ієрархі́чна послідо́вність
• homology ~
= гомологі́чна послідо́вність
• homotopic ~
= гомото́пна послідо́вність
• illegal ~
= заборо́нена послідо́вність
• implicit ~
= нея́вна послідо́вність
• inclusion mapping ~
= топ. корезольве́нта
• increasing ~
= висхідна́ послідо́вність
• index ~
= послідо́вність і́ндексів
• induced ~
= (з)індуко́вана послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна послідо́вність
• infinitesimal ~
= послідо́вність знико́мо мали́х (інфінітезима́льних) величи́н
• initialization ~
= послідо́вність ініціалізува́ння
• inner ~
= вну́трішній маршру́т
• instruction ~
= послідо́вність кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ послідо́вність
• intermittent ~
= перемежо́вана послідо́вність
• interpolating ~
= інтерполяці́йна послідо́вність
• inverse (inverted) ~
= обе́рнена (інве́рсна) послідо́вність
• inverting ~
= оборо́тна (інверто́вна) послідо́вність
• isotonic ~
= ізото́нна послідо́вність
• iterative ~
= ітерати́вна послідо́вність
• learnable (learning) ~
= самонавча́льна послідо́вність
• limitable ~
= обме́жна послідо́вність
• limiting ~
= обме́жувальна послідо́вність
• linear ~
= ліні́йна послідо́вність
• martingale ~
= мартинґа́л-послідо́вність
• maximal ~
= максима́льна послідо́вність
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна послідо́вність
• measure ~
= послідо́вність мір
• minimal ~
= мініма́льна послідо́вність
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна послідо́вність
• monotonic ~
= моното́нна послідо́вність
• monotonically increasing ~
= моното́нно висхідна́ послідо́вність
• multiple ~
= кра́тна послідо́вність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна послідо́вність
• natural ~
= натура́льний ряд (чисел)
• nested ~
= вкла́дена послідо́вність
• nonascending ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nondecreasing ~
= неспадна́ послідо́вність
• nonincreasing ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nonrepetitive ~
= неперіоди́чна послідо́вність
• normal ~
= норма́льна послідо́вність
• norming ~
= нормува́льна послідо́вність
• number (numerical) ~
= числова́ послідо́вність
• ordered ~
= впорядко́вана послідо́вність
• ordinal ~
= послідо́вність поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ordinary ~
= звича́йна послідо́вність
• original ~
= входова́ послідо́вність
• orthogonal ~
= ортогона́льна послідо́вність
• orthonormal ~
= ортонормо́вана (ортонорма́льна) послідо́вність
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• point ~
= точко́ва послідо́вність
• positive ~
= дода́тна послідо́вність
• power on/off ~
= послідо́вність дій під час вмика́ння/вимика́ння жи́влення
• predictable ~
= прогнозо́вна послідо́вність
• predicting ~
= прогнозува́льна послідо́вність
• preset ~
= за́дана послідо́вність
• prime ~
= про́ста́ послідо́вність
• primitive ~
= приміти́вна послідо́вність
• random ~
= випадко́ва послідо́вність
• random-number ~
= послідо́вність випадко́вих чи́сел
• real ~
= ді́йсна послідо́вність
• realizable ~
= реалізо́вна послідо́вність
• reciprocal ~
= обе́рнена послідо́вність
• recurrent ~
= повто́рювана (рекуре́нтна) послідо́вність
• recursive ~
= рекурси́вна послідо́вність
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна послідо́вність
• reduced ~
= 1. зве́дена послідо́вність 2. редуко́вана (зредуко́вана) секве́нція
• reducible ~
= 1. звідна́ послідо́вність 2. редуко́вна секве́нція
• regular ~
= реґуля́рна послідо́вність
• remainder ~
= послідо́вність за́лишків
• representative ~
= репрезентати́вна послідо́вність
• reversed ~
= обе́рнена послідо́вність
• reversible ~
= оборо́тна послідо́вність
• sample ~
= вибірко́ва послідо́вність
• saturated ~
= наси́чена послідо́вність
• shutdown ~
= послідо́вність дій під час заве́ршення робо́ти
• simplicial ~
= симпліці́йна послідо́вність
• smooth ~
= гладка́ послідо́вність
• smoothed ~
= згла́джена послідо́вність
• solution ~
= послідо́вність ро́зв’язків
• sparse ~
= розрі́джена послідо́вність
• spectral ~
= спектра́льна послідо́вність
• splittable ~
= розще́пна послідо́вність
• splitting ~
= розще́плювальна послідо́вність
• stable ~
= стійка́ послідо́вність
• stably convergent ~
= стабі́льно збі́жна послідо́вність
• standard ~
= станда́ртна послідо́вність
• stationary ~
= стаціона́рна послідо́вність
• step ~
= східча́ста послідо́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна послідо́вність
• summable ~
= сумо́вна послідо́вність
• symmetric ~
= симетри́чна послідо́вність
• test ~
= те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна послідо́вність
• time ~
= часова́ послідо́вність
• topological ~
= топологі́чна послідо́вність
• transfinite ~
= трансфіні́тна послідо́вність
• transitive ~
= транзити́вна послідо́вність
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд, тригонометри́чна послідо́вність
• uniform ~
= рівномі́рна послідо́вність
• unilateral ~
= однобі́чна послідо́вність
• unimodal ~
= унімода́льна послідо́вність
• unit ~
= одини́чна послідо́вність
• void ~
= поро́жня послідо́вність
• word ~
= послідо́вність слів
set = [sɛt] 1. множина́ 2. систе́ма; набі́р; суку́пність; компле́кт 3. сім’я́; ряд; послідо́вність 4. встано́влений, припи́саний 5. встано́влювати/встанови́ти; розташо́вувати/розташува́ти, розміща́ти/розмісти́ти; розставля́ти/розста́вити // ~ aside не врахо́вувати / не врахува́ти; ~ forth виклада́ти/ви́класти; задава́ти/зада́ти; ~ forward висува́ти/ви́сунути; ~ up встано́влювати/встанови́ти в пе́вне поло́ження чи стан; ~ the problem ста́вити/поста́вити зада́чу (завда́ння)
• ~ of attainability
= множина́ дося́жності
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of characteristics
= сім’я́ характери́стик
• ~ of choices
= набі́р варіа́нтів
• ~ of coefficients
= набі́р коефіціє́нтів
• ~ of constraints
= систе́ма в’я́зей
• ~ of convergence
= множина́ збі́жності
• ~ of criteria
= систе́ма крите́ріїв
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of data
= набі́р да́них
• ~ of decisions
= множина́ рі́шень
• ~ of distributions
= 1. множина́ узага́льнених фу́нкцій 2. множина́ розпо́ділів
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= множина́ твірни́х
• ~ of integers
= множина́ ці́лих чи́сел
• ~ of invariants
= множина́ інваріа́нтів
• ~ of morphisms
= множина́ морфі́змів
• ~ of measure zero
= множина́ мі́ри нуль
• ~ of numbers
= числова́ множина́
• ~ of parameters
= множина́ пара́метрів, набі́р пара́метрів
• ~ of patterns
= систе́ма о́бразів
• ~ of sentences
= множина́ ви́словів
• ~ of separability
= множина́ сепара́бельності
• ~ of statistics
= множина́ (набі́р) стати́стик
• ~ of strategies
= т. ігор набі́р страте́гій
• ~ of unknowns
= набі́р невідо́мих
• ~ of variances
= набі́р диспе́рсій
• ~ of variates
= набі́р випадко́вих змі́нних
• absolutely additive ~ of functions
= абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
• absorbing ~
= поглина́льна множина́
• abstract ~
= абстра́ктна множина́
• acyclic ~
= ациклі́чна множина́
• additive ~
= адити́вна множина́
• adjacency ~
= множина́ сумі́жності (приста́йності)
• adjacent ~
= сумі́жна (приста́йна) множина́
• affine ~
= афі́нна множина́
• algebraic ~
= алґебри́чна множина́
• allowable ~
= прийня́тна множина́
• ample ~
= топ. доста́тня (інтенси́вна) множина́
• analytic ~
= аналіти́чна множина́
• applicative ~
= аплікати́вна множина́
• approximation ~
= множина́ апроксима́цій, множина́ набли́жень
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) множина́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна множина́
• attainable ~
= дося́жна множина́
• automorphic ~
= автомо́рфна множина́
• base ~
= 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисна множина́
• basic ~
= ба́зис
• bifurcation ~
= біфуркаці́йна множина́
• board ~
= компле́кт плат
• border ~
= край, межа́
• boundary ~
= межова́ множина́
• bounded ~
= обме́жена множина́
• buffer ~
= т. чис. бу́ферна множина́
• calculable ~
= зліче́нна множина́
• catastrophe ~
= множина́ катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна множина́
• change ~
= маси́в змін
• character ~
= ка́са (набі́р) си́мволів
• chip ~
= набі́р мікросхе́м; набі́р (компле́кт) чи́пів
• choice ~
= набі́р (суку́пність) варіа́нтів ви́бору
• closed ~
= за́мкнена множина́
• cluster ~
= грани́чна множина́, множина́ точо́к ску́пчення
• cofinal ~
= кофіна́льна множина́
• cofinite ~
= коскінче́нна (кофіні́тна) множина́
• cohomology ~
= множина́ когомоло́гій
• coimmune ~
= коіму́нна множина́
• collinear ~
= колінеа́рна множина́
• commutative ~
= комутати́вна множина́
• compact ~
= компа́ктна множина́, компа́кт
• complete ~
= по́вна множина́; по́вна систе́ма
• completed ~
= допо́внена множина́
• confinal ~
= конфіна́льна множина́
• conjugate ~
= спря́жена множина́
• consistent ~
= несупере́члива множина́
• constructive ~
= конструкти́вна множина́
• continuity ~
= множина́ непере́рвності
• continuous ~
= непере́рвна множина́
• continuum ~
= континуа́льна (конти́нуумна) множина́
• countable ~
= зліче́нна множина́
• data ~
= компле́кт (набі́р) да́них
• coverable ~
= покривна́ множина́
• covered ~
= покри́та (накри́та) множина́
• covering ~
= покрива́льна (накрива́льна) множина́
• creative ~
= тво́рча (креати́вна) множина́
• critical ~
= крити́чна множина́
• cut ~
= розтина́льна множина́, множина́ ро́зтинів (ро́зрізів)
• cyclic ~
= циклі́чна (циклова́) множина́
• cylinder ~
= циліндрі́чна (цилі́ндрова) множина́
• decidable ~
= розв’язна́ множина́
• decision ~
= множина́ рі́шень
• decisive ~
= виріша́льна множина́
• decreasing ~
= спадна́ множина́
• defect ~
= дефе́ктна множина́
• deficient ~
= т. граф. дефіци́тна множина́
• definable ~
= озна́чна множина́
• degeneracy ~
= множина́ ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджена множина́
• delete ~
= маси́в ви́лучень
• dense ~
= щі́льна множина́
• dentable ~
= зубча́ста множина́
• denumerable ~
= зліче́нна множина́
• derivative (derived) ~
= похідна́ множина́
• determined ~
= детерміно́вана множина́
• determining ~
= визнача́льна множина́
• difference ~
= різнице́ва множина́
• directed ~
= спрямо́вана множина́
• discrete ~
= дискре́тна множина́
• disjoint ~s
= неперети́нні множи́ни
• dispersed ~
= розсі́яна множина́
• dividing ~
= відокре́млювальна множина́
• effector ~
= ефе́кторна множина́
• elliptic ~
= еліпти́чна множина́
• embedded ~
= вкла́дена множина́
• empty ~
= поро́жня множина́
• enumerable ~
= зліче́нна множина́
• ergodic ~
= ергоди́чна множина́
• event ~
= множина́ поді́й
• exhaustive ~
= виче́рпна множина́
• existence ~
= множина́ існува́ння
• existential ~
= екзистенці́йна множина́
• explicable ~
= озна́чна множина́
• extendable ~
= розши́рна множина́
• extended ~
= розши́рена множина́
• extensive ~
= просто́ра множина́
• factor ~
= 1. фа́ктор-множина́ 2. систе́ма фа́кторів
• faithful ~
= то́чна множина́
• fanlike ~
= віялоподі́бна множина́
• feature ~
= набі́р озна́к
• file ~
= компле́кт фа́йлів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) множина́
• flat ~
= пло́ска множина́
• frequency ~
= часто́тна множина́
• frontier ~
= межова́ множина́
• fundamental ~
= фундамента́льна множина́
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) множина́
• generated ~
= поро́джена множина́
• generating ~
= поро́джувальна множина́
• generation data ~
= поколі́ння да́них, компле́кт да́них одного́ поколі́ння
• goal ~
= цільова́ множина́
• graphics ~
= компле́кт графі́чних си́мволів; компле́кт станда́ртних графі́чних елеме́нтів
• ground ~
= універса́льна множина́
• grounded ~
= фундо́вана множина́
• harmonic ~
= гармоні́чна множина́
• hereditary ~
= успадко́вана множина́
• holomorphic ~
= голомо́рфна множина́
• homogeneous ~
= однорі́дна множина́
• homothetic ~
= гомоте́тна (гомотети́чна) множина́
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна множина́
• hyperimmune ~
= гіперіму́нна множина́
• hypersimple ~
= гіперпро́ста́ множина́
• image ~
= множина́ о́бразів
• immune ~
= іму́нна множина́
• imprimitive ~
= імприміти́вна множина́
• indivisible ~
= неподі́льна множина́
• inductive ~
= індукти́вна множина́
• infinite ~
= нескінче́нна множина́
• inseparable ~
= невідокре́мна множина́
• instruction ~
= компле́кт кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ множина́
• integrable ~
= інтеґро́вна множина́
• invariant ~
= інваріа́нтна множина́
• irrational ~
= ірраціона́льна множина́
• keyboard ~
= кла́вішний при́стрій; клавіату́ра
• knot ~
= множина́ вузлі́в
• labeled ~
= позна́чена множина́
• level ~
= множина́ рі́вня
• limited ~
= обме́жена множина́
• limiting ~
= грани́чна множина́
• located ~
= локалізо́вана множина́
• meager ~
= збі́днена (худа́) множина́
• mesoic ~
= лог. мезої́чна множина́
• microprocessor ~
= мікропроце́сорний компле́кт, компле́кт мо́дулів, компле́кт щільнозінтеґро́ваних схем мікропроце́сора
• model ~
= моде́льна множина́
• modular ~
= модуля́рна множина́
• monotonic ~
= моното́нна множина́
• nested ~
= вкла́дена множина́
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна множина́
• nodal ~
= за́мкнена множина́, що мі́стить то́чки до́тику свого́ допо́внення
• non-enumerable ~
= незліче́нна множина́
• non-meager ~
= незбі́днена множина́
• nonmeasurable ~
= невимірна́ множина́
• nonrecursive ~
= нерекурси́вна множина́
• normed ~
= (з)нормо́вана множина́
• nowhere-dense ~
= ніде́ не щі́льна множина́
• null ~
= 1. нульова́ множина́ 2. множина́ мі́ри нуль
• nullity ~
= нульова́ множина́
• number ~
= числова́ множина́
• numerated ~
= (про)нумеро́вана множина́
• object ~
= предме́тна множина́
• open ~
= відкри́та множина́
• order ~
= компле́кт кома́нд
• orderable ~
= впорядко́вна множина́
• ordered ~
= впорядко́вана множина́
• ordinate ~
= ордина́тна множина́
• original ~
= множина́ о́бразів
• orthogonal ~
= ортогона́льна множина́
• orthonormal ~
= ортонорма́льна множина́
• outer ~
= зо́внішня множина́
• parametric ~
= параметри́чна множина́
• partially ordered ~
= частко́во впорядко́вана множина́
• paved ~
= множина́ з по́кривом
• point ~
= точко́ва множина́, множина́ то́чок
• pointed ~
= множина́ з позна́ченою то́чкою
• polar ~
= поля́рна (по́люсна) множина́
• pole ~
= множина́ полюсі́в
• precompact ~
= передкомпа́ктна множина́
• pretransitive ~
= передтранзити́вна множина́
• prevalent ~
= превале́нтна множина́
• priority ~
= систе́ма приорите́тів
• product ~
= до́буток множи́н
• productive ~
= продукти́вна множина́
• projective ~
= проєкти́вна множина́
• quotient ~
= фа́ктор-множина́
• radial ~
= радіа́льна множина́
• random ~
= випадко́ва множина́
• ranked ~
= (з)ранжо́вана (впорядко́вана) множина́
• rarefied ~
= розрі́джена множина́
• rational ~
= раціона́льна множина́
• reachable ~
= дося́жна множина́
• recurrent ~
= рекуре́нтна множина́
• recursive ~
= рекурси́вна множина́
• reduced ~
= зве́дена множина́
• reduced instruction ~
= скоро́чений набі́р кома́нд
• reducible ~
= звідна́ множина́
• reduction ~
= редукці́йна множина́
• reference ~
= множина́ елемента́рних на́слідків
• reflexive ~
= рефлекси́вна множина́
• regressive ~
= реґреси́вна множина́
• regular ~
= реґуля́рна множина́
• relational ~
= реляці́йна множина́
• resolutive ~
= резолюти́вна множина́
• resolvent ~
= резольве́нтна множина́
• response ~
= множина́ ві́дгуків
• rotund ~
= куля́ста множина́
• rudimentary ~
= рудимента́рна множина́
• saturated ~
= наси́чена множина́
• scattered ~
= 1. розсі́яна множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
• semianalytic ~
= напіваналіти́чна множина́
• semiclosed ~
= напівза́мкнена множина́
• semimetric ~
= напівметри́чна множина́
• separability ~
= множина́ сепара́бельності
• separable ~
= сепара́бельна множина́; відокре́мна множина́
• separating ~
= відокре́млювальна множина́
• shared data ~
= спі́льний набі́р да́них, колекти́вний (спі́льно використо́вуваний) набі́р да́них
• sifted ~
= просі́яна множина́
• simple ~
= про́ста́ множина́
• simplicial ~
= симпліці́йна множина́
• singleton ~
= одноелеме́нтна множина́
• singular ~
= синґуля́рна множина́
• sparse ~
= розрі́джена множина́
• spectral ~
= спектра́льна множина́
• splitting ~
= розще́пна множина́
• superposable ~
= накла́д(ува)на множина́
• supporting ~
= опоро́ва множина́
• tame ~
= пра́вильна множина́
• temporary data ~
= тимчасо́вий набі́р да́них, набі́р робо́чих да́них (не потрібних після виконання програми)
• tensorial ~
= те́нзорна множина́
• terminal ~
= терміна́льна множина́
• test ~
= компле́кт те́стів, те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна множина́
• time ~
= часова́ множина́
• topologized ~
= (с)топологізо́вана множина́, множина́ з тополо́гією
• total ~
= тота́льна множина́
• transcendent ~
= трансценде́нтна множина́
• transformation ~
= множина́ трансформа́цій
• transitive ~
= транзити́вна множина́
• transitivity ~
= множина́ транзити́вності
• transverse ~
= трансверса́льна множина́
• truth ~
= множина́ і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена множина́
• uncertainty ~
= множина́ неви́значеності
• uncountable ~
= незліче́нна множина́
• underlying ~
= множина́-носі́й
• unicity ~
= множина́ єди́ності
• unification ~
= множина́ уніфіка́ції
• uniform ~
= однорі́дна множина́
• unit ~
= одноелеме́нтна множина́
• unitary ~
= уніта́рна систе́ма (векторів)
• universal ~
= універса́льна множина́
• unlimited ~
= необме́жена множина́
• unordered ~
= невпорядко́вана множина́
• user’s ~
= абоне́нтське обла́днання
• vacant (vacuous) ~
= поро́жня множина́
• vector ~
= ве́кторна множина́
• vertex ~
= множина́ верши́н (графу)
• void ~
= поро́жня множина́
• well-ordered ~
= цілко́м впорядко́вана множина́
• working ~
= робо́чий компле́кт
sign = [saɪn] 1. знак, си́мвол || ста́вити/поста́вити знак (по́значку) // under the ~ під зна́ком 2. по́значка 3. озна́ка 4. підпи́сувати/підписа́ти, ста́вити/поста́вити пі́дпис // ~ on/off реєструва́ти/зареєструва́ти вхід/ви́хід (до/із систе́ми)
• ~ of addition
= си́мвол додава́ння
• ~ of equality
= си́мвол рі́вності
• ~ of membership
= си́мвол нале́жності
• ~ of subtraction
= си́мвол відніма́ння
• algebraic ~
= алґебри́чний си́мвол (плюс чи мінус)
• alpha-numerical ~
= буквоцифрови́й си́мвол
• approximation ~
= си́мвол прибли́зної (набли́женої) рі́вності
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) си́мвол
• assertion ~
= си́мвол тве́рдження
• at ~
= ма́впочка, соба́чка, жа́бка, си́мвол ""
• auxiliary ~
= допомі́жни́й си́мвол
• code ~
= ко́довий си́мвол
• combinatorial ~
= комбінато́рний си́мвол
• complementation ~
= си́мвол допо́внення
• congruence ~
= си́мвол конґруе́нтності
• conjunction ~
= си́мвол кон’ю́нкції
• conventional ~
= умо́вний си́мвол (знак)
• correspondence ~
= си́мвол відпові́дності
• decimal ~
= десятко́вий си́мвол
• derivative ~
= си́мвол похідно́ї
• determinant ~
= си́мвол визначника́
• differential ~
= си́мвол диференціа́лу
• disjunction ~
= си́мвол диз’ю́нкції
• division ~
= си́мвол ді́лення
• dollar ~
= си́мвол до́лара "$"
• equality ~
= си́мвол рі́вності
• equals ~
= си́мвол дорі́внює "="
• exponent ~
= си́мвол поря́дку (числа)
• factorial ~
= си́мвол факторіа́лу
• greather-than-or-equal-to ~
= си́мвол бі́льше чи дорі́внює
• identity ~
= си́мвол тото́жності
• implication ~
= си́мвол імпліка́ції
• inclusion ~
= си́мвол вклю́чення
• infinity ~
= си́мвол нескінче́нності
• inhibition ~
= заборо́нний си́мвол
• integral ~
= си́мвол інтеґра́лу
• intersection ~
= си́мвол пере́тину
• less-than-or-equal-to ~
= си́мвол ме́нше чи дорі́внює
• limit ~
= си́мвол грани́ці
• logical ~
= логі́чний си́мвол
• minus ~
= си́мвол мі́нус
• modality ~
= си́мвол мода́льності
• modulus ~
= си́мвол мо́дуля (абсолю́тного зна́чення)
• multiplication ~
= си́мвол мно́ження
• negation ~
= си́мвол запере́чення
• negative ~
= си́мвол мі́нус
• number ~
= си́мвол но́мера
• parallel ~
= си́мвол парале́льності
• percent ~
= си́мвол відсо́тка (проце́нта) "%"
• perpendicular ~
= си́мвол перпендикуля́рності
• plus ~
= си́мвол плюс
• pound ~
= си́мвол фу́нта "Ј"
• product ~
= си́мвол до́бутку
• proportionality ~
= си́мвол пропорці́йності
• radical ~
= си́мвол ко́реня, радика́л
• relational ~
= реляці́йний си́мвол
• reversed ~
= обе́рнений си́мвол
• root ~
= си́мвол ко́реня, радика́л
• separation ~
= си́мвол відокре́млювання
• substantific ~
= субстанти́вний си́мвол
• summation ~
= си́мвол су́ми (сумува́ння)
• union ~
= си́мвол об’є́днання
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
technique = [tɛk'ni:k] 1. мето́дика; те́хніка 2. спо́сіб; ме́тод; техноло́гія 3. техні́чні за́соби; апарату́ра; обла́днання
• ~ of estimation
= мето́дика оці́нювання
• ~ of random sampling
= мето́дика випадко́вого вибира́ння
• ~ of substitution
= мето́дика підставля́ння
• adaptive search ~
= мето́дика адапти́вного по́шуку
• analysis ~
= мето́дика ана́лізу
• approximation ~
= мето́дика набли́жених розраху́нків (обчи́слень)
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ме́тод
• calculation ~
= мето́дика обчи́слювання
• combinatorial ~
= комбінато́рний ме́тод
• computer ~
= те́хніка (ме́тоди) обчи́слювання
• decomposition ~
= мето́дика розклада́ння (розвива́ння)
• design ~
= мето́дика проєктува́ння
• discretization ~
= мето́дика дискретиза́ції
• disposal ~s
= ме́тоди звільня́ння (пам’яті)
• dualization ~
= ме́тод дуаліза́ції
• enumerative ~
= ме́тод перебо́ру
• evaluation ~
= мето́дика оці́нювання
• extrapolation ~
= мето́дика екстраполя́ції
• folding ~
= ме́тод зго́ртки
• gradient ~
= ґрадіє́нтний ме́тод
• heuristic ~
= евристи́чна мето́дика
• hill-climbing ~
= мето́дика по́шуку екстре́муму
• interpolation ~
= інтерполяці́йна мето́дика
• iterative ~
= ітераці́йна мето́дика
• linearization ~
= мето́дика лінеариза́ції
• linear-programming ~
= ме́тод ліні́йного програмува́ння
• mathematical ~
= математи́чна мето́дика
• matrix ~
= ма́тричний ме́тод; ме́тод ма́тричного чи́слення
• measuring ~
= мето́дика (те́хніка) вимі́рювання (мі́ряння), мі́рча мето́дика
• modelling ~
= те́хніка моделюва́ння
• moving-observer ~
= ме́тод рухо́мого спостерігача́
• network ~
= те́хніка тво́рення (будува́ння) мере́ж
• numerical ~
= числови́й ме́тод (розв’язування)
• operator ~
= ме́тод опера́торів
• optimization ~
= мето́дика оптиміза́ції
• orthogonalization ~
= ме́тод ортогоналіза́ції
• parametric ~
= параметри́чний ме́тод
• prediction ~
= мето́дика прогнозува́ння
• programming ~
= те́хніка (мето́дика) програмува́ння
• proof ~
= ме́тод дове́дення
• queuing ~
= те́хніка організо́вування черг; ме́тоди тео́рії ма́сового обслуго́вування
• randomization ~
= мето́дика рандоміза́ції
• raster-scan ~
= ме́тод ра́стрового сканува́ння
• recursive ~
= рекурси́вна мето́дика
• regression ~
= ме́тод реґре́сії
• round-robin ~
= колови́й (циклі́чний, карусе́льний) ме́тод (обслуговування)
• saddle-point ~
= ме́тод перева́лу
• search ~
= мето́дика по́шуку
• simulation ~
= ме́тод моделюва́ння; те́хніка моделюва́ння
• statistical ~
= статисти́чний ме́тод
• transformation ~
= трансформаці́йний ме́тод (обчислювань)
theorem = ['θɪərəm] теоре́ма
• ~ of choice
= теоре́ма ви́бору
• ~ of residues
= теоре́ма про ли́шки
• ~ of the mean
= теоре́ма про сере́днє
• abstract ~
= абстра́ктна теоре́ма
• addition ~
= теоре́ма додава́ння
• additivity ~
= теоре́ма адити́вності
• adequacy ~
= теоре́ма адеква́тності
• alleged ~
= здо́га́дна теоре́ма
• analysis ~
= теоре́ма ана́лізу
• analyticity ~
= теоре́ма про аналіти́чність
• approximation ~
= апроксимаці́йна теоре́ма
• auxiliary ~
= допомі́жна́ теоре́ма
• average ~
= теоре́ма про сере́днє
• binomial ~
= фо́рмула біно́ма Нью́тона
• central limit ~
= центра́льна грани́чна теоре́ма
• Chinese remainder ~
= кита́йська теоре́ма про за́лишки
• classic(al) ~
= класи́чна теоре́ма
• classification ~
= топ. класифікаці́йна теоре́ма
• closure ~
= теоре́ма замика́ння
• cobordism ~
= теоре́ма про коборди́зм
• cobweb ~
= теоре́ма про павути́ння (павути́ну)
• combination ~
= комбінаці́йна теоре́ма
• combinatorial ~
= комбінато́рна теоре́ма
• compactness ~
= теоре́ма про компа́ктність
• comparability ~
= теоре́ма про порі́внювання
• comparison ~
= теоре́ма порі́внювання
• completeness ~
= теоре́ма повноти́
• continuity ~
= теоре́ма про непере́рвність
• convergence ~
= теоре́ма збі́жності
• converse ~
= обе́рнена теоре́ма
• cosine ~
= теоре́ма ко́синусів
• decomposition ~
= теоре́ма про розклада́ння (розвива́ння)
• deduction ~
= теоре́ма деду́кції
• definability ~
= теоре́ма озна́чності
• determinant ~
= теоре́ма про детерміна́нт
• dimension ~
= топ. теоре́ма розмі́рності
• direct ~
= пряма́ теоре́ма
• dual ~
= дуа́льна теоре́ма
• duality ~
= теоре́ма про дуа́льність
• embedding ~
= теоре́ма про вкла́дення
• equivalence ~
= теоре́ма еквівале́нтності
• ergodic ~
= ергоди́чна теоре́ма
• existence ~
= теоре́ма існува́ння
• existence and uniqueness ~
= теоре́ма існува́ння і єди́ності
• expansion ~
= теоре́ма розклада́ння (розвива́ння)
• explicit ~
= я́вна теоре́ма
• factorization ~
= факторизаці́йна теоре́ма
• faltung ~
= теоре́ма про зго́ртку
• finiteness ~
= теоре́ма про скінче́нність
• fixed-point ~
= теоре́ма про нерухо́му то́чку
• formal ~
= форма́льна теоре́ма
• formation ~
= теоре́ма побудо́ви
• fundamental ~
= основна́ теоре́ма
• fundamental ~
= основна́ теоре́ма (of algebra etc. - а́лґебри тощо)
• gap ~
= теоре́ма про лаку́ни
• general ~
= зага́льна теоре́ма
• generalized ~
= узага́льнена теоре́ма
• incompleteness ~
= теоре́ма про неповноту́
• integral ~
= інтеґра́льна теоре́ма
• integrality ~
= теоре́ма про цілочи́словість
• integration ~
= теоре́ма інтеґрува́ння
• interchange ~
= теоре́ма переста́ви (перестано́ви, перестано́вки)
• intermediary ~
= проміжна́ теоре́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна теоре́ма
• interpretability ~
= теоре́ма інтерпрето́вності
• interpretation ~
= теоре́ма про інтерпрета́цію
• invariance ~
= теоре́ма про інваріа́нтність
• inverse ~
= обе́рнена теоре́ма
• inversion ~
= теоре́ма (про) оберта́ння
• isomorphism ~
= теоре́ма про ізоморфі́зм
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чна теоре́ма
• limit ~
= грани́чна теоре́ма
• limitation ~
= лімітаці́йна теоре́ма, теоре́ма про обме́жування
• linearity ~
= теоре́ма про ліні́йність
• local ~
= лока́льна теоре́ма
• localization ~
= теоре́ма про локаліза́цію
• logical ~
= логі́чна теоре́ма
• main ~
= основна́ (головна́) теоре́ма
• martingale ~
= теоре́ма про мартинґа́ли
• matching ~
= теоре́ма про па́рні сполу́ки (двосполу́ки)
• mean value ~s
= теоре́ми про сере́днє
• metamathematical ~
= метаматемати́чна теоре́ма
• metrization ~
= метризаці́йна теоре́ма
• monodromy ~
= теоре́ма монодро́мії
• monotonicity ~
= теоре́ма моното́нності
• negation ~
= теоре́ма про запере́чення
• operator ~
= опера́торна теоре́ма
• opposite ~
= супроти́вна теоре́ма
• orientability ~
= теоре́ма про орієнто́вність
• orthogonality ~
= теоре́ма ортогона́льності
• orthographic ~
= ортографі́чна теоре́ма
• oscillation ~
= осциляці́йна теоре́ма
• parametric ~
= параметри́чна теоре́ма
• parametrization ~
= теоре́ма про параметриза́цію
• preliminary ~
= попере́дня теоре́ма
• preparation ~
= підгото́вча теоре́ма
• principal ~
= основна́ (головна́) теоре́ма
• probability ~
= теоре́ма тео́рії ймові́рностей
• product ~
= теоре́ма про до́буток
• proximity ~
= теоре́ма про бли́зькість
• recursion ~
= теоре́ма про реку́рсію
• reduction ~
= редукці́йна теоре́ма
• reflection ~
= теоре́ма про рефле́ксію
• regularity ~
= теоре́ма про реґуля́рність
• relativized ~
= релятивізо́вана теоре́ма
• renewal ~
= теоре́ма відно́влювання (оно́влення)
• replacement ~
= теоре́ма про замі́ну
• residue ~
= теоре́ма про ли́шки
• sampling ~
= теоре́ма про ви́бірку
• selection ~
= теоре́ма ви́бору
• semantic(al) ~
= семанти́чна теоре́ма
• separation ~
= теоре́ма відокре́млювання (виокре́млювання)
• signature ~
= теоре́ма про сигнату́ру
• spectral ~
= спектра́льна теоре́ма
• stability ~
= теоре́ма сті́йкості
• stationarity ~
= теоре́ма про стаціона́рність
• structure ~
= структу́рна теоре́ма; теоре́ма про структу́ру
• substitution ~
= теоре́ма про підстано́вку (замі́ну, підставля́ння)
• subtle ~
= тонка́ теоре́ма
• summation ~
= теоре́ма додава́ння
• superposition ~
= теоре́ма про суперпози́цію
• suspension ~
= теоре́ма про надбудо́ву
• symmetry ~
= теоре́ма симе́трії
• syntactical ~
= синтакси́чна теоре́ма
• synthesis ~
= теоре́ма си́нтезу
• Tauberian ~
= Та́уберова теоре́ма
• torsion ~
= теоре́ма про за́крут (круті́ння)
• transference ~
= теоре́ма про переносі́ння (перено́шування)
• translation ~
= теоре́ма про парале́льне переносі́ння (перено́шування)
• transposition ~
= теоре́ма про транспонува́ння
• uniqueness ~
= теоре́ма єди́ності
• validity ~
= теоре́ма пра́вильності
• virial ~
= теоре́ма віріа́лу
theory = ['θɪəri] 1. тео́рія 2. вче́ння
• ~ of algorithms
= тео́рія алгори́тмів
• ~ of approximation
= тео́рія апроксима́ції
• ~ of automata
= тео́рія автома́тів
• ~ of braids
= топ. тео́рія кіс
• ~ of calculability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of categories
= тео́рія катего́рій
• ~ of characters
= тео́рія хара́ктерів
• ~ of classes
= тео́рія кла́сів
• ~ of combinations
= комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
• ~ of complexes
= тео́рія ко́мплексів
• ~ of computability
= тео́рія обчисле́нності
• ~ of computing
= тео́рія обчи́слень
• ~ of continuum
= тео́рія конти́нууму
• ~ of correlation
= тео́рія кореля́цій
• ~ of counting
= тео́рія перерахо́вування
• ~ of determinants
= тео́рія визначникі́в
• ~ of dimension
= тео́рія ви́мірів
• ~ of divisibility
= тео́рія поді́льності
• ~ of divisors
= тео́рія диві́зорів
• ~ of elasticity
= тео́рія пру́жності
• ~ of equations
= тео́рія рівня́нь
• ~ of errors
= тео́рія по́хибок
• ~ of forms
= тео́рія форм
• ~ of functionals
= тео́рія функціона́лів
• ~ of functions
= тео́рія фу́нкцій
• ~ of functors
= тео́рія фу́нкторів
• ~ of games
= тео́рія і́гор
• ~ of graphs
= тео́рія гра́фів
• ~ of groups
= тео́рія груп
• ~ of homologies
= тео́рія гомоло́гій
• ~ of ideals
= тео́рія ідеа́лів
• ~ of interpolation
= тео́рія інтерполюва́ння
• ~ of knots
= тео́рія вузлі́в
• ~ of manifolds
= тео́рія многови́дів
• ~ of matrices
= тео́рія ма́триць
• ~ of measure
= тео́рія мі́ри
• ~ of measuring
= тео́рія вимі́рювання
• ~ of models
= тео́рія моде́лей
• ~ of numbers
= тео́рія чи́сел
• ~ of optimization
= тео́рія оптиміза́ції
• ~ of ordinals
= тео́рія поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ~ of power series
= тео́рія степене́вих ряді́в
• ~ of programming
= тео́рія програмува́ння
• ~ of projection
= проєкти́вна геоме́трія
• ~ of proof
= тео́рія дове́дення
• ~ of quantification
= тео́рія квантифіка́ції; ло́гіка предика́тів
• ~ of relations
= тео́рія відно́шень
• ~ of relativity
= тео́рія відно́сності
• ~ of representations
= тео́рія предста́влень
• ~ of residues
= тео́рія ли́шків
• ~ of retracts
= тео́рія ретра́ктів
• ~ of semigroups
= тео́рія напівгру́п
• ~ of sets
= тео́рія множи́н
• ~ of shapes
= тео́рія ше́йпів
• ~ of shells
= тео́рія оболо́нок
• ~ of similarity
= тео́рія поді́бності
• ~ of stochastic processes
= тео́рія стохасти́чних проце́сів
• ~ of surfaces
= тео́рія пове́рхонь
• ~ of time series
= тео́рія часови́х ряді́в
• ~ of types
= тео́рія ти́пів
• abstract ~
= абстра́ктна тео́рія
• actuarial ~
= тео́рія страхува́ння
• additive ideal ~
= адити́вна тео́рія ідеа́лів
• algebraic ~
= алґебри́чна тео́рія
• alternative set ~
= альтернати́вна тео́рія множи́н
• analytical ~
= аналіти́чна тео́рія
• approximate ~
= набли́жена тео́рія
• approximated ~
= (з)апроксимо́вана тео́рія
• asymptotic ~
= асимптоти́чна тео́рія
• axiomatic ~
= аксіо́мна тео́рія
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна тео́рія
• axiomatized ~
= аксіоматизо́вана тео́рія
• bifurcation ~
= тео́рія біфурка́цій (галу́жень)
• catastrophe ~
= тео́рія катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна тео́рія
• classic(al) ~
= класи́чна тео́рія
• closed ~
= за́мкнена тео́рія
• coalition ~
= тео́рія коалі́цій
• coding ~
= тео́рія кодува́ння
• cohomology ~
= тео́рія когомоло́гій
• combinatorial ~
= комбінато́рна тео́рія, комбінато́рний ана́ліз
• communication ~
= тео́рія зв’язку́
• compatible ~
= згі́дна тео́рія
• complete ~
= по́вна тео́рія
• consistent ~
= (форма́льно) несупере́члива тео́рія
• constructive ~
= конструкти́вна тео́рія
• contradictory ~
= супере́члива тео́рія
• control ~
= тео́рія керува́ння
• crude ~
= набли́жена тео́рія
• data ~
= тео́рія опрацьо́вування да́них
• decidable ~
= розв’язна́ тео́рія
• decision ~
= тео́рія прийма́ння рі́шень
• deductive ~
= дедукти́вна тео́рія
• descriptive ~
= дескрипти́вна тео́рія
• descriptive set ~
= дескрипти́вна тео́рія множи́н
• determinant ~
= тео́рія визначникі́в
• deterministic ~
= детерміністи́чна тео́рія
• diffusion ~
= тео́рія дифу́зії
• discursive ~
= дискурси́вна тео́рія
• dynamic ~
= динамі́чна тео́рія
• econometric ~
= економе́трика
• egalitarian ~
= егаліта́рна тео́рія
• elegant ~
= елеґа́нтна тео́рія
• elementary ~
= елемента́рна тео́рія
• ergodic ~
= ергоди́чна тео́рія
• estimation ~
= тео́рія оці́нювання
• exception ~
= тео́рія ви́нятків
• explicit ~
= я́вна тео́рія
• field ~
= тео́рія по́ля
• filter ~
= тео́рія фільтра́ції
• first-order ~
= тео́рія пе́ршого поря́дку
• formal ~
= форма́льна тео́рія
• formalized ~
= формалізо́вана тео́рія
• function ~
= тео́рія фу́нкцій
• game ~
= тео́рія і́гор
• global ~
= глоба́льна тео́рія
• hierarchy ~
= тео́рія ієра́рхій
• holomorphic ~
= голомо́рфна тео́рія
• homology ~
= тео́рія гомоло́гій
• homotopy ~
= тео́рія гомото́пій
• ideal ~
= тео́рія ідеа́лів
• inductive ~
= індукти́вна тео́рія
• information ~
= тео́рія інформа́ції
• integration ~
= тео́рія інтеґрува́ння
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна тео́рія
• intuitive ~
= інтуїти́вна тео́рія
• invariant ~
= тео́рія інваріа́нтів
• lattice ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• linear ~
= ліні́йна тео́рія
• linearized ~
= лінеаризо́вана тео́рія
• local ~
= лока́льна тео́рія
• logic ~
= логі́чна тео́рія; теорети́чна ло́гіка
• martingale ~
= тео́рія мартинґа́лів
• mathematical ~
= математи́чна тео́рія
• metric ~
= метри́чна тео́рія
• multiplet ~
= тео́рія мультипле́тів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна тео́рія
• network ~
= тео́рія мере́ж
• number ~
= тео́рія чи́сел
• object ~
= предме́тна тео́рія
• open ~
= відкри́та тео́рія
• permutation ~
= тео́рія пере́ставок
• perturbation ~
= тео́рія збу́рень
• phenomenological ~
= феноменологі́чна тео́рія
• potential ~
= тео́рія потенціа́лу
• probability ~
= тео́рія ймові́рностей
• proof ~
= тео́рія дове́день
• qualitative ~
= я́кісна тео́рія
• quantified ~
= ква́нторна тео́рія, ло́гіка предика́тів
• quantitative ~
= кі́лькісна тео́рія
• queueing ~
= тео́рія черг; тео́рія ма́сового обслуго́вування
• recursive ~
= рекурси́вна тео́рія
• regression ~
= тео́рія реґре́сії
• relativity ~
= тео́рія відно́сності
• reliability ~
= тео́рія наді́йності
• ring ~
= тео́рія кі́лець
• set ~
= тео́рія множи́н
• spline ~
= тео́рія спла́йнів
• stability ~
= тео́рія сті́йкості
• stack ~
= тео́рія передв’я́зок (сте́ків)
• statistical ~
= статисти́чна тео́рія
• switching ~
= тео́рія перемика́нь
• systems ~
= тео́рія систе́м
• tetradic ~
= тетра́дна тео́рія
• transversal ~
= тео́рія трансверса́лей
• trellis ~
= тео́рія ґра́ток (ла́тиць)
• waiting ~
= тео́рія ма́сового обслуго́вування

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

approximation 1. наближа́ння//набли́ження, апроксимува́ння//запроксимува́ння, апроксима́ція || апроксимаці́йний; апроксимува́льний 2. набли́жений ви́раз 3. прибли́зне зна́чення
[əˌprɒksɪ'meɪʃn, əˌprɑː-]
• ~ by polynomials = апроксима́ція многочле́нами
• ~ by least squares = апроксима́ція ме́тодом найме́нших квадра́тів
• ~ by a series = апроксима́ція ря́дом
• ~ in the mean = набли́ження в сере́дньому
• ~ in the quadratic mean = середньоквадра́тне набли́ження
• adiabatic ~ = адіяба́тне набли́ження
• acoustic ~ = (фіз. плинів) акусти́чне набли́ження
• applicable ~ = застосо́вне [чи́нне] набли́ження
• asymptotic ~ = асимптоти́чне набли́ження
• best ~ = найкра́ще набли́ження (to f – до f)
• best ~ in the mean = найкра́ще набли́ження в сере́дньому
• Bethe-Peierls ~ = набли́ження Бе́те-Па́єрлса
• better ~ = кра́ще [полі́пшене, покра́щене] набли́ження
• binary encounter ~ = набли́ження подві́йних зі́ткнень
• Born ~ = Бо́рнове набли́ження
• Born-Mayer ~ = набли́ження Бо́рна-Ма́єра
• Born-Oppenheimer ~ = набли́ження Бо́рна-О́пенгаймера
• Brillouin ~ = Брилюе́нове набли́ження
• Brinkman-Kramers ~ = набли́ження Бри́нкмана-Кра́мерса
• broken-pair ~ = (яф) набли́ження розі́рваних дві́йок [пар]
• central-field ~ = набли́ження центра́льного по́ля
• classical ~ = класи́чне набли́ження
• close ~ = близька́ апроксима́ція, до́бре набли́ження
• cluster ~ = кла́стерне набли́ження
• cold collisionless plasma ~ = набли́ження беззіткненнє́вої холо́дної пла́зми
• cold-plasma ~ = набли́ження холо́дної пла́зми
• collisionless ~ = беззіткненнє́ве набли́ження
• Condon ~ = Ко́ндонове набли́ження
• Coulomb ~ = куло́нівське набли́ження
• coupled-channel Born ~ [CCBA] = Бо́рнове набли́ження зв’я́заних кана́лів
• crude ~ = гру́бе набли́ження
• cubic ~ = кубі́чне набли́ження
• difference ~ = різнице́ва апроксима́ція
• difference-differential ~ = диференція́льно-різнице́ва апроксима́ція
• diffraction ~ (яф) дифракці́йне набли́ження
• Diophantine ~ = Діофа́нтове набли́ження
• dipole ~ = ди́польне набли́ження
• distorted-wave ~ = набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
• distorted-wave Born ~ [DWBA] = Бо́рнове набли́ження (з)деформо́ваних хвиль
• double ~ = подві́йна апроксима́ція
• double-scattering ~ = набли́ження дворазо́вого розсі́ювання
• drift ~ = дре́йфове набли́ження
• effective-range ~ = набли́ження ефекти́вного ра́діуса
• eikonal ~ = ейкона́льне набли́ження
• equivalent-photon ~ = набли́ження еквівале́нтних фото́нів
• exponential ~ = експоненці́йне набли́ження
• finite-difference ~ = набли́ження скінче́нних різни́ць, скінченнорізнице́ва апроксима́ція, апроксима́ція скінче́нними різни́цями
• first ~ = пе́рше набли́ження
• fixed-nucleus ~ = набли́ження нерухо́мих я́дер
• fixed-scattering-centers [FSC] ~ = набли́ження фіксо́ваних розсі́ювачів
• free electron ~ = набли́ження ві́льних електро́нів
• gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне [калібрува́льно-інварія́нтне] набли́ження
• Gaussian ~ = Ґа́усове набли́ження, апрокси́мація Ґа́усовим розпо́ділом
• geostrophic ~ = (гф) геостро́фне набли́ження
• good ~ = доста́тнє [задові́льне] набли́ження, близька́ апроксима́ція
• graphic ~ = графі́чна апроксима́ція
• guiding-center ~ = набли́ження провідно́го це́нтру
• Hagen-Rubens ~ = набли́ження Га́ґена-Ру́бенса
• harmonic ~ = гармоні́чне набли́ження
• Hartree ~ = набли́ження Га́ртрі
• Hartree-Fock ~ = набли́ження Га́ртрі-Фо́ка
• Heitler-London ~ = набли́ження Га́йтлера-Ла́ндона
• high-accuracy ~ = високото́чне [ду́же близьке́] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
• high-degree ~ = висо́кий сту́пінь набли́ження
• high-energy ~ = високоенергети́чне набли́ження
• high-temperature ~ = високотемперату́рне набли́ження
• higher(‑order) ~ = набли́ження ви́щого поря́дку
• highest(‑order) ~ = набли́ження найви́щого поря́дку
• hydrodynamic ~ = гідродинамі́чне набли́ження
• hypernetted-chain ~ = гіперланцюжко́ве набли́ження
• ideal-gas ~ = набли́ження ідеа́льного га́зу
• impulse ~ = (яф) і́мпульсне набли́ження
• inapplicable ~ = незастосо́вне [нечи́нне] набли́ження
• independent-particle ~ = набли́ження незале́жних части́нок
• initial ~ = початко́ве [вихідне́] набли́ження
• intermediate-coupling ~ = набли́ження промі́жно́го зв’язку́, набли́ження Томона́ґи
• invalid ~ = нечи́нне [незастосо́вне] набли́ження
• Kirkwood ~ = Кі́рквудове набли́ження
• ladder ~ = драби́нове набли́ження
• least-squares ~ = набли́ження за ме́тодом найме́нших квадра́тів
• linear ~ = ліні́йне набли́ження, ліні́йна апроксима́ція
• linearized ~ = лінеаризо́ване набли́ження
• longwave ~ = довгохвильове́ набли́ження
• low-energy ~ = низькоенергети́чне набли́ження
• magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
• magnetostatic ~ = магнетостати́чне набли́ження
• many-wave ~ = багатохвильове́ набли́ження
• mean-field ~ = набли́ження сере́днього по́ля
• mean-square ~ = середньоквадра́тне набли́ження
• MHD ~ = магнетогідродинамі́чне набли́ження
• MO LCAO ~ = набли́ження МО ЛКАО [моле́кульних орбіта́лей у фо́рмі ліні́йної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
• modified ~ = (з)модифіко́ване набли́ження
• molecular-field ~ = набли́ження молекуля́рного по́ля
• molecular-orbital ~ = набли́ження моле́кульних орбіта́лей
• multiconfigurational ~ = багатоконфігураці́йне набли́ження
• multiple-scattering ~ = набли́ження багаторазо́вого розсі́ювання
• multiple-time-scale ~s = багаточасові́ набли́ження
• multipole ~ = мультипо́льне набли́ження
• n-decimal ~ = n-зна́кове набли́ження, набли́ження з то́чністю до n (десятко́вих) зна́ків
• noninteracting-particles ~ = набли́ження невзаємоді́йних части́нок, набли́ження без міжчасти́нко́вої взаємоді́ї
• nonlinear ~ = неліні́йне набли́ження
• nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне набли́ження
• nonuniform ~ = неоднорі́дне набли́ження, нерівномі́рна апроксима́ція
• nth-order ~ = набли́ження n-го поря́дку
• one-constant ~ = одноконста́нтне набли́ження
• one-electron ~ = одноелектро́нне набли́ження
• one-particle ~ одночасти́нко́ве набли́ження
• Padé ~ = апроксима́ція Паде́, паде́-апроксима́ція
• Percus-Yevick ~ = набли́ження Пе́ркуса-Є́віка
• perturbation ~ = набли́ження тео́рії збу́рень
• piecewise ~ = відти́нко́ва апроксима́ція
• piecewise-linear ~ = відти́нко́во ліні́йна апроксима́ція
• plane-wave ~ = набли́ження пло́ских хвиль
• point ~ = точко́ве набли́ження
• pole ~ = по́люсне набли́ження
• polygonal ~ = полігона́льне набли́ження
• poor ~ = недоста́тнє [пога́не] набли́ження
• quadratic ~ = квадра́тне набли́ження
• quadrupole ~ = квадрупо́льне набли́ження
• quasi-classical ~ = квазикласи́чне набли́ження
• quasi-elastic ~ = квазипружне́ набли́ження
• quasi-geostrophic ~ = квазигеостро́фне набли́ження
• quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чне набли́ження
• quasi-hydrodynamic ~ = квазигідродинамі́чне набли́ження
• quasi-linear ~ = квазиліні́йне набли́ження
• random-phase ~ = набли́ження хаоти́чних [випадко́вих] фаз
• random-walk ~ = набли́ження випадко́вого блука́ння
• ray ~ = набли́ження геометри́чної [промене́вої] о́птики
• relativistic ~ = релятивісти́чне набли́ження
• rough ~ = гру́бе набли́ження
• second ~ = дру́ге набли́ження
• Selengut ~ = Се́ленґутове набли́ження
• self-consistent-field ~ = набли́ження самоузго́дженого по́ля
• semiclassical ~ = напівкласи́чне набли́ження
• separable ~ = сепара́бельне набли́ження
• shortwave ~ = короткохвильове́ набли́ження
• single-configuration ~ = одноконфігураці́йне набли́ження
• single-scattering ~ = набли́ження одноразо́вого розсі́ювання
• smooth ~ = гладе́ньке набли́ження, набли́ження гладе́нькими фу́нкціями
• smoothed ~ = згла́джене набли́ження
• smoothing ~ = згла́джувальне набли́ження
• spline ~ = сплайн-апроксима́ція, спла́йнова апроксима́ція
• staircase(‑function) ~ = східча́ста апроксима́ція, апроксима́ція схо́динками [східча́стою фу́нкцією]
• static ~ = стати́чне набли́ження
• static-field ~ = набли́ження стати́чного по́ля
• stepwise ~ = послідо́вне наближа́ння, ітерува́ння
• stochastic ~ = стохасти́чна апроксима́ція
• straight-line-path ~ = набли́ження прямоліні́йними траєкто́ріями
• strong ~ = си́льна апроксима́ція
• strong-coupling ~ = набли́ження си́льного зв’язку́
• strong-field ~ = набли́ження си́льного по́ля
• strong-turbulence ~ = набли́ження си́льної турбуле́нтности
• successive ~s = послідо́вні набли́ження
• sudden ~ = рапто́ве набли́ження
• superposition ~ = суперпозиці́йне набли́ження
• tight-binding ~ = (тт) набли́ження си́льного зв’язку́
• Tomonaga ~ = набли́ження Томона́ґи
• two-constant ~ = двоконста́нтне набли́ження
• two-wave ~ = двохвильове́ набли́ження
• ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне набли́ження
• uniform ~ = однорі́дне набли́ження, рівномі́рна апроксима́ція
• unitary ~ = уніта́рне набли́ження
• unitary pole ~ = уніта́рне по́люсне набли́ження
• unsmoothed ~ = незгла́джене набли́ження, незгла́джена апроксима́ція
• valid ~ = чи́нне [застосо́вне] набли́ження
• very close ~ = ду́же близьке́ [високото́чне] набли́ження, набли́ження з висо́кою то́чністю
• weak ~ = слабка́ апроксима́ція
• weak-binding ~ = (тт) набли́ження слабко́го зв’язку́
• weak-coupling ~ = набли́ження слабко́го зв’язку́
• weak-field ~ = набли́ження слабко́го по́ля
• weak-nonlinearity ~ = набли́ження слабко́ї неліні́йности
• weak-turbulence ~ = набли́ження слабко́ї турбуле́нтности
• weighted ~ = зва́жене набли́ження
• WKB [Wentzel-Kramers-Brillouin] ~ = ВКБ-набли́ження, набли́ження Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на
• zero(th-order) ~ = нульове́ набли́ження, набли́ження нульово́го поря́дку
• zero-range ~ = набли́ження нульово́го ра́діуса (взаємодії)
accuracy то́чність ■ with an ~ to з то́чністю до
['ækjərəsi]
~ in the order of magnitude = то́чність за поря́дком величини́
~ of an approximation = то́чність набли́ження
~ of calculation = то́чність обчи́слювання
~ of computation = то́чність обчи́слювання
~ of an estimate = то́чність оці́нки
~ of estimation = то́чність оці́нювання
~ of an experiment = то́чність до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] то́чність
~ of an instrument = то́чність (мі́рчого) при́ладу
~ of measurement = то́чність мі́ряння [вимі́рювання]
~ of a solution = то́чність ро́зв’язку
acceptable ~ = прийня́тна то́чність
actual ~ = факти́чна то́чність
adequate ~ = доста́тня [потрі́бна, відпові́дна] то́чність
attainable ~ = дося́жна то́чність
available ~ = ная́вна то́чність
bounded ~ = обме́жена то́чність
calibration ~ = то́чність ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
color-matching ~ = то́чність відтво́рення ко́льору (сумішшю інших)
data ~ = то́чність да́них
design ~ = розрахунко́ва [проє́ктна] то́чність
desired ~ = ба́жана [потрі́бна] то́чність
equal ~ = одна́ко́ва то́чність
estimated ~ = то́чність за оці́нкою
excess ~ = переви́щення то́чности (порівняно з вихідними рівняннями чи даними)
finish ~ = то́чність ви́кінчення
high ~ = висо́ка то́чність
inherent ~ = власти́ва то́чність (закладена у визначальних співвідношеннях)
instrument ~ = то́чність (мі́рчого) при́ладу
insufficient ~ = недоста́тня то́чність
limited ~ = обме́жена то́чність
low ~ = низька́ то́чність
measurement ~ то́чність мі́ряння [вимі́рювання]
order-of-magnitude ~ = то́чність за поря́дком величини́
pinpoint ~ = надвисо́ка то́чність
positioning ~ = то́чність позиціюва́ння
prescribed ~ = за́дана то́чність
reasonable ~ = задові́льна то́чність
relative ~ = відно́сна то́чність
required ~ = потрі́бна то́чність
statistical ~ = статисти́чна то́чність
ultimate ~ = грани́чна [максима́льна можли́ва] то́чність
analysis (мн. analyses) 1. ана́ліз; аналіти́чний ро́згляд ■ subject to ~ що підляга́є ана́лізові; subjected to ~ (про)аналізо́ваний, пі́дданий ана́лізові 2. дослі́джування//дослі́дження, ви́вчання//ви́вчення
[ə'næləsɪs] (мн. [ə'næləsiːz])
~ by titration = титриметри́чний ана́ліз
~ by weight = вагови́й ана́ліз
~ of covariance = коваріяці́йний ана́ліз
~ of dispersion = дисперсі́йний ана́ліз
~ of images = ана́ліз о́бразів/зобра́жень
~ of variance = стати́стика; ана́ліз варія́нтів, дисперсі́йний ана́ліз
~ situs = тополо́гія
absorptiometric ~ = абсорбці́йний ана́ліз; дисперсі́йний ана́ліз
activation ~ = (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
applied ~ = застосо́вний аналіз
approximate ~ = набли́жений ана́ліз
approximation ~ = апроксимаці́йний ана́ліз
blowpipe (reaction) ~ = спектрополумене́вий ана́ліз
bulk ~ = (х.) зага́льний [валови́й] ана́ліз
careful ~ = рете́льний ана́ліз
cepstrum ~ = кепстра́льний ана́ліз
charged-particle activation ~ = активаці́йний ана́ліз заря́дженими части́нками
check ~ = контро́льний ана́ліз
chemical ~ = хемі́чний ана́ліз
chemical ~ of crystals = кристалохемі́чний ана́ліз
chemiluminescence ~ = хемілюмінесце́нтний ана́ліз
chromatographic ~ = хроматографі́чний ана́ліз
close ~ = ґрунто́вний [докла́дний, дета́льний] ана́ліз
colorimetric ~ = колориметри́чний ана́ліз
combinatorial ~ = комбінато́рика, комбінато́рний ана́ліз
combustion ~ = ана́ліз спа́люванням
commercial ~ = техні́чний [промисло́вий] ана́ліз (хемічний)
comparative ~ = порівня́льний ана́ліз
complex ~ = ко́мплексний ана́ліз, тео́рія фу́нкцій ко́мплексної змі́нної
component ~ = 1. (х.) компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду 2. (матем.) фа́кторний ана́ліз
composition ~ = компоне́нтний ана́ліз, ана́ліз скла́ду
comprehensive ~ = всебі́чний ана́ліз
computer-aided ~ = комп’ю́терний ана́ліз
computerized ~ = комп’ю́терний ана́ліз
conductometric ~ = (х.) кондуктометри́чний ана́ліз
confirmatory data ~ = підтве́рджувальний ана́ліз да́них
confluence ~ = конфлюе́нтний ана́ліз
conformational ~ = конформаці́йний ана́ліз
constructive ~ = конструкти́вний ана́ліз
content ~ = 1. (х.) (хемі́чний) ана́ліз вмі́сту 2. (комп.) змістови́й ана́ліз
continuous ~ = непере́рвний ана́ліз
correlation ~ = кореляці́йний ана́ліз
coulometric ~ = кулонометри́чний ана́ліз
covariance ~ = коваріяці́йний ана́ліз
crystal (structure) ~ = кристалографі́чний ана́ліз
data ~ = ана́ліз да́них
delayed-neutron ~ = ана́ліз ме́тодом затри́маних нейтро́нів
destructive (chemical) ~ = деструкти́вний (хемі́чний) ана́ліз, (хемі́чний) ана́ліз із руйнува́нням зразка́
detailed ~ = докла́дний [дета́льний] ана́ліз
deuteron microprobe ~ = дейтро́нне мікрозондува́ння
differential thermal ~ [DTA] = (х.) диференці́йний термі́чний ана́ліз [ДТА]
diffraction ~ = структу́рний ана́ліз; дифракці́йний ана́ліз
dimensional ~ = 1. ана́ліз [контро́ль] ро́змірности 2. розмі́рнісний ме́тод [ана́ліз]
diophantine ~ = Діофа́нтів ана́ліз
dispersion ~ = (х.) дисперсі́йний ана́ліз
dry ~ = ана́ліз сухи́м спо́собом
electrogravimetric ~ = електровагови́й ана́ліз
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ана́ліз, електроногра́фія
electron microprobe ~ = електро́нне мікрозондува́ння
electron-spectroscopy chemical ~ [ESCA] = електронноспектроскопі́чний хемі́чний ана́ліз
elemental ~ = елеме́нтний ана́ліз
elementary ~ = елемента́рний ана́ліз
emanation thermal ~ = (яф) еманаці́йний термі́чний ана́ліз
emission spectrum ~ = емісі́йний спектра́льний ана́ліз
energy ~ = (техн.) ана́ліз витрача́ння ене́ргії
enthalpimetric ~ = ентальпіме́трія
enzymatic ~ = ферме́нтовий [ферме́нтний] ана́ліз
error ~ = ана́ліз по́хибок
extraction ~ = екстракці́йний ана́ліз
factor ~ = фа́кторний ана́ліз
failure-mode ~ = (комп.) ана́ліз ти́пів відмо́в
flotation ~ = флотаці́йний ана́ліз
fluorescence ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
fluorometric ~ = флюоресце́нтний ана́ліз, флюороме́трія
formal ~ = форма́льний ана́ліз
Fourier ~ = фур’є́-ана́ліз, ана́ліз Фур’є́, гармоні́чний ана́ліз
fractional ~ = (х.) фракці́йний ана́ліз
fractionating screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
frontal ~ = (х.) фронта́льний (хроматографічний) ана́ліз
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
gamma ~ = га́мма-ана́ліз
gas ~ = га́зовий ана́ліз
gasometric ~ = газометри́чний ана́ліз
global ~ = глоба́льний ана́ліз
grade ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
grain-size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
graphical ~ = графі́чний ана́ліз
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ана́ліз
harmonic ~ = гармоні́чний ана́ліз
harmonic distortion ~ = ана́ліз неліні́йних спотво́рень
immersion ~ = імерсі́йний ана́ліз
in-depth ~ = глибо́кий [ґрунто́вний] ана́ліз (of a problem – проблеми)
infinitesimal ~ = ана́ліз нескінче́нно мали́х, інфінітезима́льний ана́ліз
infrared spectroscopy ~ = ана́ліз ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї
instrumental ~ = інструмента́льний ана́ліз
interferometric ~ = інтерферометри́чний ана́ліз
iodometric ~ = йодометри́чний ана́ліз
ion microprobe ~ = (яф) йо́нне мікрозондува́ння
ion-selective electrode ~ = (яф) ана́ліз йоноселекти́вним електро́дом
isotope ~ = ізото́пний ана́ліз (кількісний)
isotope-dilution ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пного розво́дження
layer-to-layer ~ = пошаро́вий ана́ліз
local ~ = лока́льний ана́ліз
logic ~ = логі́чний ана́ліз
magnetic ~ = магне́тний ана́ліз
magnetic-structure ~ = магнетострукту́рний ана́ліз
mass ~ = ма́совий ана́ліз
mass-spectrographic ~ = мас-спектрографі́чний ана́ліз
mass-spectrometric ~ = мас-спектрометри́чний ана́ліз
mathematical ~ = математи́чний ана́ліз
matrix ~ = ма́тричний ана́ліз
mechanical ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
microprobe ~ = мікрозондува́ння, мікрозо́ндовий ана́ліз
microvolumetric ~ = о́б’є́мний мікроана́ліз, мікроо́б’є́мний [мікроволюметри́чний] ана́ліз
mesh ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
molecular spectrum ~ = молекуля́рний спектра́льний ана́ліз
multi-element ~ = багатоелеме́нтний ана́ліз
multiparameter ~ = багатопара́метровий ана́ліз, ана́ліз за багатьма́ пара́метрами
multilevel ~ = (яф) багаторі́вневий ана́ліз
multivariate ~ = багатови́мірний ана́ліз
nephelometric ~ = нефелометри́чний ана́ліз
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron-activation ~ = (яф) нейтро́ний активаці́йний ана́ліз
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
noise ~ = ана́ліз шу́му
nondestructive (chemical) ~ = неруйнівни́й [недеструкти́вний] (хемі́чний) ана́ліз
nonlinear ~ = неліні́йний ана́ліз
normal-mode ~ = ана́ліз норма́льних колива́нь
nuclear-reaction ~ = (яф) (хемі́чний) ана́ліз проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій
numerical ~ = числови́й ана́ліз
online ~ = операти́вний [онла́йновий] ана́ліз
operation ~ = операці́йний ана́ліз
optical ~ = опти́чний ана́ліз, ана́ліз опти́чними ме́тодами
particle size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
pattern ~ = ана́ліз о́бразів
perturbation ~ = ана́ліз ме́тодом тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ана́ліз
petrographic ~ = петрографі́чний ана́ліз
phase ~ = фа́зовий ана́ліз
phase-plane ~ = ана́ліз ме́тодом фа́зової площини́
phase-shift ~ = фа́зовий ана́ліз
phenomenological ~ = феноменологі́чний ана́ліз
photoactivation ~ = фотоактиваці́йний ана́ліз
photochemical ~ = фотохемі́чний ана́ліз
photometric ~ = фотометри́чний ана́ліз
photon-activation ~ = фотоактиваці́йний [фото́нний активаці́йний] ана́ліз
physical ~ = фізи́чний ана́ліз
physical-chemical ~ = фізи́ко-хемі́чний ана́ліз
polarimetric ~ = поляриметри́чний ана́ліз
polarization ~ = поляризаці́йний ана́ліз
polarographic ~ = полярографі́чний ана́ліз
potentiometric ~ = потенціометри́чний ана́ліз
preliminary ~ = попере́дній ана́ліз
probabilistic ~ = імові́рнісний ана́ліз
proton-activation ~ = прото́нний активаці́йний ана́ліз
Proton-Induced X-ray Emission [PIXE~ = рентґеноскопі́чний ана́ліз речови́н, опромі́нених прото́нами
proton microprobe ~ = (яф) прото́нне мікрозондува́ння
proximate ~ = (х.) експре́с-ана́ліз, прибли́зний ана́ліз
pulse-amplitude ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний ана́ліз і́мпульсів
qualitative ~ = я́кісний ана́ліз
qualitative chemical ~ = я́кісний хемі́чний ана́ліз
quality ~ = ана́ліз я́кости
quantitative ~ = кі́лькісний ана́ліз
quantitative ~ of water = акваме́трія
quantitative chemical ~ = кі́лькісний хемі́чний ана́ліз
radiation absorption ~ = радіяці́йно-абсорбці́йний ана́ліз
radiation scattering ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом розсі́ювання промі́ння
radioactivity ~ (яф) (радіо)активаці́йний ана́ліз
radiochemical ~ = радіохемі́чний ана́ліз
radiometric ~ = радіометри́чний ана́ліз
radio-release ~ = (яф) ана́ліз ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́
rapid ~ = (х.) експре́с-ана́ліз
refractometric ~ = рефрактометри́чний ана́ліз
regression ~ = реґресі́йний ана́ліз
response ~ = часто́тний ана́ліз
risk ~ = (яф) ана́ліз ри́зику
routine ~ = сері́йний ана́ліз; рути́нний ана́ліз
safety ~ = (яф) ана́ліз безпе́ки
sample ~ = ана́ліз проб
sampling ~ = дискре́тний ана́ліз
screen ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sedimentometric ~ = седиментометри́чний ана́ліз
sedimentation ~ = седиментаці́йний ана́ліз
selective ~ = ви́бірний ана́ліз
self-consistent ~ = самоузго́джений ана́ліз
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ана́ліз
sensitivity ~ = 1. (техн.) ана́ліз чутли́вости 2. ана́ліз сті́йкости (математичної) моде́лі (щодо змін входових параметрів)
sequential ~ = послідо́вний ана́ліз
sieve ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
simulation ~ = ана́ліз ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння
size ~ = ситови́й [ґранулометри́чний] ана́ліз
sound ~ = ана́ліз зву́ку
spectral ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrochemical ~ = спектрохемі́чний ана́ліз
spectrographic ~ = спектрографі́чний ана́ліз
spectrometric ~ = спектрометри́чний ана́ліз
spectrophotometric ~ = спектрофотометри́чний ана́ліз
spectroscopic ~ = спектра́льний ана́ліз
spectrum ~ = спектра́льний ана́ліз
statistical ~ = статисти́чний ана́ліз
stress ~ = (мех.) ана́ліз напру́г [напру́жень]
stress-optical ~ = (х.) ана́ліз ме́тодом фотопру́жности
structural chemical ~ = структу́рний хемі́чний ана́ліз
successive ~ = послідо́вний ана́ліз
symmetry ~ = симетрі́йний ана́ліз
system ~ = ана́ліз систе́ми
systems ~ = систе́мний ана́ліз; системоте́хніка
system-failure ~ = (яф) ана́ліз відмо́в систе́ми
temporal ~ = часови́й ана́ліз
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] ана́ліз
thermal gravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
thermographic ~ = термографі́чний ана́ліз
thermogravimetric ~ = термоґравіме́трія, термоґравіметри́чний ана́ліз
time-of-flight ~ = ана́ліз ме́тодом ча́су проліта́ння
time-series ~ = ана́ліз часови́х [хронологі́чних] ряді́в
titrimetric ~ = титриметри́чний ана́ліз
trace ~ = слідови́й аналі́з, ана́ліз слідови́х кі́лькостей, ана́ліз на вміст мікроелеме́нтів
tracer ~ = ана́ліз ме́тодом ізото́пних індика́торів
transient ~ = ана́ліз перехі́дни́х проце́сів
turbidimetric ~ = нефелометри́чний ана́ліз, нефеломе́трія, турбідиме́трія
ultimate ~ = (по́вний) елемента́рний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
volumetric ~ = о́б’є́мний [волюметри́чний] ана́ліз
waveform ~ = 1. (матем.) гармоні́чний ана́ліз, фур’є́-ана́ліз 2. (ел.) дослі́джування пара́метрів хви́лі
wavelet ~ = хвилько́ви́й ана́ліз
weight ~ = вагови́й ана́ліз
wet ~ = ана́ліз мо́крим спо́собом
x-ray ~ = ана́ліз Рентґе́новим промі́нням, рентґе́нівський [х-промене́вий] ана́ліз
x-ray diffraction ~ = рентґеногра́фія, рентґенострукту́рний ана́ліз, рентґенодифрактоме́трія, дифракці́йна рентґе́нівська мікроскопі́я
x-ray emission ~ = емісі́йний рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray fluorescence ~ = рентґенофлюоресце́нтний ана́ліз
x-ray spectrum ~ = рентґеноспектра́льний ана́ліз
x-ray structure ~ = рентґенострукту́рний ана́ліз
applicability застосо́вність; прида́тність
[əˌplɪkə'bɪləti, ˌæplɪkə'bɪlət̬i]
~ of an approximation = застосо́вність [чи́нність] набли́ження
complete ~ = цілкови́та застосо́вність
restricted ~ = обме́жена застосо́вність
wide ~ = широ́ка застосо́вність
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//набли́ження || наближа́тися(ся)//набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//доступи́тися
[ə'prəʊtʃ, ə'proʊtʃ]
advanced ~ = нові́тній підхі́д; вдоскона́лений підхі́д
algebraic ~ = алґебри́чний підхі́д
analytic(al) ~ = аналіти́чний підхі́д [ме́тод]
approximate ~ = див. approximation ~
approximation ~ = набли́жений [апроксимаці́йний] підхі́д; ме́тод набли́жень
axiomatic ~ = аксіомати́чний підхі́д
canonical-transformation ~ = ме́тод каноні́чного перетво́рювання
classical ~ = класи́чний підхі́д
close ~ = близьке́ набли́ження
closest ~ = максима́льне набли́ження (найменша можлива відстань)
conventional ~ = станда́ртний [звича́йний, загальнопри́йнятий] підхі́д
coupled-channel ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
coupled-mode ~ = ме́тод зв’я́заних мод
cut-and-try ~ = ме́тод спроб і помило́к
different ~ = відмі́нний [іна́кший] підхі́д
diffraction ~ = (яф) дифракці́йний підхі́д
dispersion ~ = дисперсі́йний підхі́д
distorted-wave ~ = (яф) ме́тод здеформо́ваних хвиль
dual ~ = дуа́льний підхі́д
ecological ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
efficient ~ = ефекти́вний підхі́д [ме́тод]
empirical ~ = емпіри́чний підхі́д [ме́тод]
engineering ~ = інжене́рний [техні́чний] підхі́д [ме́тод]
environmental ~ = екологі́чний підхі́д (з урахуваням впливу на довкілля)
Feynman diagram ~ = Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна те́хніка, Фа́йнменів [Фе́йнманів] підхі́д
field-theory ~ = теоретикопольови́й підхі́д
fluid ~ = (фіз. плазми) гідродинамі́чний підхі́д
formal ~ = форма́льний підхі́д
functional ~ = 1. функціона́льний ме́тод [підхі́д] 2. функці́йний підхі́д
graphic ~ = графі́чний ме́тод
Green function ~ = ме́тод Ґри́нових фу́нкцій
group-theory ~ = теоретикогрупови́й підхі́д
Hartree ~ = ме́тод Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = ме́тод Га́ртрі-Фо́ка
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
improved ~ = вдоскона́лений підхі́д
macroscopic ~ = макроскопі́чний підхі́д
mathematical ~ = математи́чний підхі́д
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний підхі́д
microscopic ~ = мікроскопі́чний підхі́д
model ~ = моде́льний підхі́д
model-independent ~ = безмоде́льний [моделенезале́жний] підхі́д
modified ~ = змі́нений підхі́д, (з)модифіко́ваний ме́тод
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х послідо́вних набли́жень
neoclassical ~ = неокласи́чний підхі́д
nonperturbation ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonperturbative ~ = непертурбати́вний ме́тод
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний підхі́д
novel ~ = нова́торський підхі́д
numerical (simulation) ~ = ме́тод числово́го моделюва́ння, числови́й ме́тод
Onsager ~ = О́нзаґерів ме́тод
perturbation ~ = ме́тод тео́рії збу́рень, пертурбати́вний ме́тод
physical ~ = фізи́чний підхі́д
potential ~ = потенція́льний підхі́д
phenomenological ~ = феноменологі́чний підхі́д
probabilistic ~ = імові́рнісний підхі́д
qualitative ~ = я́кісний підхі́д
quantitative ~ = кі́лькісний підхі́д
quantum ~ = ква́нтовий підхі́д
quantum-mechanics ~ = квантовомехані́чний підхі́д
quantum-statistics ~ = квантовостатисти́чний підхі́д
quasi-potential ~ = квазипотенція́льний підхі́д
relativistic ~ = релятивісти́чний підхі́д
restricted ~ = вузьки́й [обме́жений] підхі́д
revised ~ = перегля́нутий підхі́д
rigorous ~ = стро́гий підхі́д
self-consistent ~ = самоузго́джений підхі́д
semirelativistic ~ = напіврелятивісти́чний підхі́д
simplified ~ = спро́щений підхі́д
simulation ~ = моде́льний [імітаці́йний] підхі́д
standard ~ = станда́ртний [традиці́йний, звича́йний, рути́нний] підхі́д
statistical ~ = статисти́чний підхі́д
step-by-step ~ = поета́пний підхі́д
successive-approximation ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
symmetry ~ = симетрі́йний підхі́д
synergetic ~ = синергети́чний підхі́д
systematic ~ = системати́чний підхі́д
systems ~ = систе́мний підхі́д
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод [підхі́д]
thermodynamic ~ = термодинамі́чний підхі́д
topological ~ = топологі́чний підхі́д
traditional ~ = загальнопри́йнятий [звича́йний, станда́ртний, рути́нний, традиці́йний] підхі́д
trial-and-error ~ = ме́тод спроб і помило́к
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
wrong ~ = непра́вильний підхі́д
calculus (мн. calculi) 1. чи́слення; (математи́чний) ана́ліз 2. (методи) обчи́слювання
['kælkjʊləs, -jələs] (мн. ['kælkjulaɪ, -jəlaɪ])
~ of enlargement = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of (finite) differences = чи́слення скінче́нних різни́ць
~ of fractions = чи́слення часто́к
~ of operations = операці́йне чи́слення
~ of residues = тео́рія ли́шків
~ of segments = чи́слення ві́дти́нків
~ of variations = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
algebraic ~ = лі́терне обчи́слювання, алґебри́чні опера́ції
approximation ~ = тео́рія апроксима́цій
differential ~ = диференція́льне чи́слення
functional ~ = функціона́льний ана́ліз
infinitesimal ~ = чи́слення [ана́ліз] нескінче́нно мали́х [знико́мо мали́х], інфінітезима́льний ана́ліз
integral ~ = інтеґра́льне чи́слення
matrix ~ = ма́тричне чи́слення
operational ~ = операці́йне чи́слення
operator ~ = опера́торне чи́слення
predicate ~ = чи́слення предика́тів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
problem ~ = чи́слення зада́ч
propositional ~ = чи́слення ви́словів [тве́рджень]
pure predicate ~ = чи́сте чи́слення предика́тів
restricted predicate ~ = вузьке́ чи́слення предика́тів
spinor ~ = спіно́рне чи́слення
symbolic ~ = си́мвольне чи́слення
tensor ~ = те́нзорний ана́ліз
variational ~ = варіяці́йне чи́слення, варіяці́йний ана́ліз
vector ~ = ве́кторний ана́ліз
degree 1. ґра́дус || ґра́дусний 2. сте́пінь (полінома тощо) || степене́вий 3. поря́док (кривої; диференційного рівняння) 4. сту́пінь (with respect to – відносно) || ступене́вий 5. мі́ра ■ by ~s поступо́во; in some ~ до де́якої мі́ри, пе́вною мі́рою; to a lesser ~ ме́ншою мі́рою; to the highest ~ найви́щою мі́рою; not to the slightest ~ анітро́хи, жо́дною мі́рою, аж нія́к не; to a ~ ду́же, зна́чно; to a certain ~ пе́вною мі́рою 6. рі́вень (якости) 7. (науковий) сту́пінь
[dɪ'griː]
~ Baumé = ґра́дус Боме́
~ Celsius = Це́льсіїв ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Це́льсія (°C)
~ Engler = Е́нґлерів ґра́дус, ґра́дус Е́нґлера, ґра́дус умо́вної в’я́зкости рідини́
~ Fahrenheit = Фа́ренгайтів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Фа́ренгайта (°F)
~ Kelvin = ке́л(ь)він (K), Ке́л(ь)вінів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ке́л(ь)віна
~ of accuracy = сту́пінь то́чности (розрахунків)
~ of approximation = сту́пінь набли́ження
~ of an arc = ґра́дус дуги́, дугови́й ґра́дус
~ of association = сту́пінь асоція́ції [асоційо́ваности]
~ of asymmetry = сту́пінь асиме́трії
~ of branching = сту́пінь розгалу́жености
~ of a circle = (кутовий) ґра́дус
~ of circularness = сту́пінь скру́глености (наближення до колової форми)
~ of compaction = сту́пінь ущі́льнености
~ of compression = сту́пінь сти́ску
~ of concentration = сту́пінь сконцентро́ваности
~ of conformity = сту́пінь відпові́дности (заданим характеристикам)
~ of correlation = сту́пінь кореля́ції; сту́пінь кореляці́йного зв’язку́
~ of cure = сту́пінь затужа́вілости
~ of current rectification = сту́пінь ви́простаности стру́му
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of deformation = сту́пінь деформа́ції
~ of degeneracy = сту́пінь [поря́док] ви́родження
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of dispersion = диспе́рсність, сту́пінь диспе́рсности
~ of dissociation = сту́пінь дисоція́ції
~ of electrification = сту́пінь електриза́ції
~ of electrolytic dissociation = сту́пінь електро́лізної дисоція́ції
~ of enrichment = сту́пінь збага́чености (ізотопу)
~ of equation = 1. сте́пінь (алґебричного) рівня́ння 2. поря́док (диференційного) рівня́ння
~ of error = величина́ по́хибки
~ of excitation = сту́пінь збу́дження
~ of fineness = то́нкість диспергува́ння
~ of forbiddenness = сту́пінь заборо́нености
~ of freedom = сту́пінь ві́льности
~s of frost = (брит.) мінусо́ва темпера́тура (за Фаренгайтом)
~ of a graph = сте́пінь [вале́нтність] гра́фу
~ of graphitization = сту́пінь графітиза́ції
~ of grinding = сту́пінь подрі́бнення
~ of heat = сту́пінь нагрі́ву
~ of homogeneity = сту́пінь однорі́дности
~ of independence = мі́ра незале́жности
~ of inhibition = сту́пінь інгібува́ння
~ of inseparability = сту́пінь несепара́бельности
~ of ionicity = (of a bond) сту́пінь йо́нности (хемічного зв’язку)
~ of ionization = сту́пінь [кра́тність] йоніза́ції
~ of latitude = ґра́дус широти́
~ of linearity = мі́ра прямоліні́йности
~ of long-range order = сту́пінь дале́кого поря́дку
~ of longitude = ґра́дус довготи́
~ of magnetization = сту́пінь намагнето́ваности
~ of a map = сту́пінь відобра́ження
~ of noncompactness = сту́пінь неущі́льнености
~ of obscuration = сту́пінь зату́лености
~ of order(ing) = упорядко́ваність, сту́пінь упорядко́ваности
~ of polarization = сту́пінь поляриза́ції
~ of polymerization = сту́пінь полімериза́ції
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of precision = сту́пінь то́чности (міряння)
~ of purification = сту́пінь очи́щення
~ of reduction = сту́пінь відно́влення
~ of rotation = кут поворо́ту
~ of safety = коефіціє́нт безпе́ки; запа́с мі́цности
~ of saturation = сту́пінь наси́чености
~ of separability = сту́пінь сепара́бельности
~ of short-range order = сту́пінь близько́го поря́дку
~ of shrinkage = сту́пінь зсі́лости
~ of stochasticity = сту́пінь стохастиза́ції
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of turn = кут поворо́ту
~ of unsaturation = сту́пінь ненаси́чености
~ of voltage rectification = сту́пінь ви́простаности напру́ги
~ of wear = сту́пінь зужи́тости
~ Rankine = Ре́нкенів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ре́нкена (°R)
absolute ~ = Ке́л(ь)вінів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Ке́л(ь)віна, ґра́дус абсолю́тної (температурної) шкали́
academic ~ = науко́вий сту́пінь
approximation ~ = сту́пінь набли́ження
bachelor’s ~ = сту́пінь бакала́вра
beam-polarization ~ = сту́пінь поляриза́ції стру́меня
Brix ~ = Бриксів ґра́дус
canonical ~ = каноні́чний сту́пінь
centigrade ~ = ґра́дус (за шкало́ю) Це́льсія
Clark ~ = ґра́дус тве́рдости [жо́рсткости] води́ за Кла́рком
coherence ~ = сту́пінь когере́нтности
collective ~ of freedom = колекти́вний сту́пінь ві́льности
color ~ of freedom = ко́лірний сту́пінь ві́льности
coupled ~s of freedom = зв’я́зані сту́пені ві́льности
critical ~ of deformation = крити́чний сту́пінь деформа́ції
doctor’s ~ = сту́пінь до́ктора (наук)
dynamical ~ of freedom = динамі́чний сту́пінь ві́льности
electrical ~ = електри́чний ґра́дус
electron(ic) ~ of freedom = електро́нний сту́пінь ві́льности
English ~ = ґра́дус тве́рдости [жо́рсткости] води́ за Кла́рком
filtering ~ = то́нкість фільтра́ції
gravitational ~ of freedom = ґравітаці́йний сту́пінь ві́льности
inseparable ~ = сту́пінь несепара́бельности
internal [intrinsic] ~ of freedom = вну́трішній сту́пінь ві́льности
ionization ~ = сту́пінь йоніза́ції
local ~ of freedom = лока́льний сту́пінь ві́льности
macroscopic ~ of freedom = макроскопі́чний сту́пінь ві́льности
mechanical ~ of freedom = механі́чний сту́пінь ві́льности
microscopic ~ of freedom = мікроскопі́чний сту́пінь ві́льности
magnification ~ = кра́тність збі́льшення
mapping ~ = сту́пінь відобра́ження
master’s ~ = сту́пінь маґі́стра
micro-reciprocal ~ = обе́рнений мікроґра́дус (колірної температури)
minus ~s = мінусо́ва температу́ра (нижча за 0 °C)
node ~ = сте́пінь [вале́нтність] верши́ни (графу)
plus ~s = плюсова́ температу́ра (вища за 0 °C)
Réaumur ~ = Реомю́рів ґра́дус, ґра́дус (за шкало́ю) Реомю́ра
rotational ~ of freedom = оберто́вий сту́пінь ві́льности
separable ~ = сту́пінь сепара́бельности
sexagesimal ~ = кутови́й ґра́дус
spherical ~ = просторо́вий [сфери́чний] ґра́дус
spin ~ of freedom = спі́новий сту́пінь ві́льности
square ~ = квадра́тний ґра́дус (одиниця просторового кута, (π/180)2 ср)
thermodynamic ~ of freedom = термідинамі́чний сту́пінь ві́льности
transcendence ~ = мі́ра [сту́пінь] трансценде́нтности
translational ~ of freedom = по́ступний сту́пінь ві́льности
uniformity ~ = сту́пінь однорі́дности
university ~ = університе́тський сту́пінь, університе́тський дипло́м
vibrational ~ of freedom = коливни́й сту́пінь ві́льности
zero ~ = нульови́й сту́пінь
equation 1. рівня́ння ■ the ~ yields that з рівня́ння виплива́є, що 2. рі́вність 3. фо́рмула 4. вирі́внювання//ви́рівняння 5. прирі́внювання//прирівня́ння
[ɪ'kweɪʒn]
~ capable of solution = розв’я́зне рі́вняння
~ for the energy = рі́вняння для ене́ргії
~ for the momentum = рі́вняння для кі́лькости ру́ху
~ for the quantity x = рівня́ння для величини́ x
~ in Cartesian coordinates = рівня́ння в Дека́ртових координа́тах
~ in dimensionless variables = рівня́ння з безрозмі́рнісними змі́нними
~ in polar coordinates = рівня́ння в поля́рних координа́тах
~ in several variables = рівня́ння з кількома́ змі́нними
~ of chemical equilibrium = рівня́ння хемі́чної рівнова́ги
~ of compatibility = рівня́ння згі́дности
~ of continuity = рівня́ння непере́рвности [нерозри́вности]
~ of a curve = рівня́ння криво́ї
~ of degree n = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го сте́пеня
~ of equilibrium = рівня́ння рівнова́ги
~ of fluid dynamics = рівня́ння плинодина́міки
~ of light = світлове́ рівня́ння, рівня́ння сві́тла
~ of mathematical physics = рівня́ння математи́чної фі́зики
~ of mixed type = рівня́ння змі́шаного ти́пу
~ of motion = рівня́ння ру́ху (in an external field – у зовнішньому полі)
~ of the nth degree = рівня́ння сте́пеня n, рівня́ння n-го степеня
~ of order n = рівня́ння поря́дку n
~ of oscillations = рівня́ння колива́нь
~ of piezotropy = рівня́ння п’єзотропі́ї
~ of a plane = рівня́ння площини́
~ of projectivity = рівня́ння проєкти́вности
~ of a reaction = рівня́ння реа́кції
~ of state = рівня́ння ста́ну
~ of a straight line = рівня́ння прямо́ї
~ of a string = рівня́ння струни́
~ of string vibrations = рівня́ння колива́нь струни́
~ of a surface = рівня́ння пове́рхні
~ of thermodynamics = рівня́ння термодина́міки
~ of time = рівня́ння ча́су
~ solvable by radicals = рівня́ння, розв’я́зне в радика́лах
~ solvable for x = рівня́ння, розв’я́зне відно́сно x
~ with constant coefficients = рівня́ння зі ста́лими коефіціє́нтами
~ with an advanced argument = рівня́ння з випереджа́льним арґуме́нтом
~ with a delayed argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a deviating argument = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
~ with integral coefficients = цілочислове́ рівня́ння, рівня́ння з ці́лими коефіціє́нтами
~ with multiple roots = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
~ with n unknowns [variables] = рівня́ння з n невідо́мими [змі́нними]
~ with a retarded argument = рівня́ння з зага́яним арґуме́нтом
~ with a small parameter = рівня́ння з мали́м пара́метром
~ with variable coefficients = рівня́ння зі змі́нними коефіціє́нтами
~ with zero right-hand part = рівня́ння без пра́вої части́ни, рівня́ння з нульо́вою пра́вою части́ною
Abel ~ = А́белеве рівня́ння (of the first/second kind – першого/другого роду)
additional ~ = додатко́ве рівня́ння
adiabatic ~ = рівня́ння адіяба́ти
adjoint ~ = спря́жене рівня́ння
affected ~ = рівня́ння з афе́ктом
affectless ~ = рівня́ння без афе́кту
age ~ = рівня́ння ві́ку (нейтрона)
algebraic ~ = алґебри́чне рівня́ння (of the nth degree – n-го степеня)
annual ~ = (астр.) річне́ рівня́ння
Appell ~ = Епе́леве [А́пелеве] рівня́ння
approximate ~ = набли́жене рівня́ння; набли́жена рі́вність
approximation ~ = апроксимаці́йне [набли́жувальне] рівня́ння
Arrhenius ~ = Аре́ніусове рівня́ння
associated ~ = приє́днане рівня́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чне рівня́ння
auxiliary ~ = допомі́жне́ рівня́ння
balance ~ = рівня́ння рівнова́ги; рівня́ння бала́нсу
Balescu-Lenard ~ = рівня́ння Бале́ску-Ле́нарда
Barlow ~ = рівня́ння Ба́рлоу
barotropic ~ = баротро́пне рівня́ння
basic ~ = основне́ рівня́ння
BBGKY (Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon) ~s = (і)єра́рхія рівня́нь ББҐКІ (Боголюбова-Борна-Ґрина-Кірквуда-Івона)
beam ~ = рівня́ння прогина́ння ба́лки
Beattie and Bridgman ~ = рівня́ння Бі́ті-Бри́джмена
Beltrami ~ = рівня́ння Бельтра́мі
Benedict ~ (of state) = Бе́недиктове рівня́ння (ста́ну)
Bernoulli ~ = рівня́ння Берну́лі
Berthelot ~ = рівня́ння Бертло́
Bessel ~ = Бе́селеве рівня́ння
Bessel-Clifford ~ = рівня́ння Бе́селя-Клі́форда
Bethe-Goldstone ~ = рівня́ння Бе́те-Ґо́лдстоуна
Bethe-Salpeter ~ = рівня́ння Бе́те-Селпі́тера
bicubic ~ = бікубі́чне рівня́ння
bigrade ~ = двостепене́ве рівня́ння
biharmonic ~ = бігармоні́чне рівня́ння
binomial ~ = двочле́нне рівня́ння
Biot-Fourier ~ = рівня́ння Біо́-Фур’є́
biquadratic ~ = біквадра́тне рівня́ння
Blankenbecler-Sugar ~ = рівня́ння Бла́нкенбеклера-Шу́ґара
Bloch ~ = Бло́хове рівня́ння
Bloembergen ~ = Бло́мберґенове рівня́ння
Bogolyubov-de Gennes ~ = рівня́ння Боголю́бова-де Же́на
Boltzmann ~ = Бо́льцманове рівня́ння
Born-Mayer ~ = рівня́ння Бо́рна-Ма́єра
Boussinesq ~ = Бусине́скове рівня́ння
Brunauer-Emmett-Teller [BET] ~ = рівня́ння Бру́науера-Е́мета-Те́лера
Burgers ~ = Бю́рґерсове рівня́ння
Callan-Symanzik ~ = рівня́ння Ке́лена-Сима́нзика
Callendar ~ = Ке́лендерове рівня́ння
calorific ~ = калори́чне рівня́ння
canonical ~ = каноні́чне рівня́ння
Carnot-Clausius ~ = рівня́ння Карно́-Кла́узіуса
Cartwright-Littlewood ~ = рівня́ння Ка́ртрайта-Лі́тлвуда
Cauchy-Riemann ~ = рівня́ння Коші́-Ри́мана
Chaplygin ~ = рівня́ння Чапли́гіна
Chapman ~ = Че́пменове рівня́ння
Chapman-Enskog ~ = рівня́ння Че́пмена-Е́нскоґа
Chapman-Kolmogorov ~ = рівня́ння Че́пмена-Колмого́рова
characteristic ~ = 1. характеристи́чне рівня́ння 2. рівня́ння характери́стик
charge-transport ~ = рівня́ння перено́шення заря́ду
chemical ~ = 1. хемі́чне рівня́ння 2. рівня́ння хемі́чної реа́кції
chemical kinetic ~s = рівня́ння хемі́чної кіне́тики
chromatographic ~ = хроматографі́чне рівня́ння
Clairaut ~ = рівня́ння Клеро́
Clapeyron ~ = Клапейро́нове рівня́ння
classical ~ = класи́чне рівня́ння
Clausius ~ = Кла́узіусове рівня́ння
Clausius-Clapeyron ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Клапейро́на
Clausius-Mosotti ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті
Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz ~ = рівня́ння Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
closing ~ = рівня́ння замика́ння (системи)
closure ~ = замика́льне рівня́ння
Colebrook ~ = Ко́улбрукове рівня́ння
collisionless ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння, рівня́ння (для системи) без зі́ткнень
collisionless kinetic ~ = беззіткненнє́ве кінети́чне рівня́ння
collisionless Vlasov ~ = беззіткненнє́ве рівня́ння Вла́сова
color ~ = ко́лірне [хромати́чне] рівня́ння
combined ~s = систе́ма рівня́нь
combustion ~ = рівня́ння горі́ння
compatibility ~s = рівня́ння згі́дности
compatible ~s = згі́дні рівня́ння
complete ~ = по́вне рівня́ння
complex conjugate ~ = ко́мплексно спря́жене рівня́ння
complicated ~ = складне́ рівня́ння (щодо розв’язування)
component ~ = 1. рівня́ння в компоне́нтах 2. рівня́ння для компоне́нти
condition(al) ~ = умо́вне рівня́ння; умо́вна рі́вність
connected ~s = сполу́чені [заче́плені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
conservation ~ = рівня́ння збере́ження
consistent ~ = розв’я́зне [несупере́чливе] рівня́ння
consistent ~s = згі́дні рівня́ння
constitution ~ = рівня́ння скла́ду (суміші)
constitutive ~ = 1. матерія́льне рівня́ння 2. (електродинамічне) рівня́ння ста́ну
constraint ~ = рівня́ння в’я́зі
continuity ~ = рівня́ння непере́рвности; рівня́ння нерозри́вности
convection ~ = рівня́ння конве́кції
convolution ~ = рівня́ння згорта́ння
Conwell-Weisskopf ~ = рівня́ння Ко́нвела-Ва́йскопфа
coupled ~s = сполу́чені [зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
coupled-channel ~ = (яф) рівня́ння (для) зв’я́заних кана́лів
coupling ~ = рівня́ння зв’язку́ [взаємоді́ї]
critical ~ = (яф) крити́чне рівня́ння, рівня́ння крити́чного ста́ну (ядерного реактора)
Crocco ~ = рі́вняння Кро́ко
cubic ~ = кубі́чне рівня́ння, рівня́ння тре́тього сте́пеня
cyclotomic ~ = рівня́ння по́ділу ко́ла
cylindric ~ = циліндри́чне рівня́ння
D’Alembert ~ = Даламбе́рове рівня́ння
Darboux ~ = рівня́ння Дарбу́
Darcy-Weisbach ~ = рівня́ння Да́рсі-Ва́йсбаха
de Broglie ~ = де-Бро́йлеве рівня́ння
Debye ~ = Деба́єве рівня́ння
decoupled ~s = несполу́чені [незче́плені] рівня́ння
defective ~ = рівня́ння з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́
deorbit ~ = відорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння схо́дження з орбі́ти
depressed ~ = рівня́ння з ме́ншим числом ко́ренів, ніж вихідне́
depressed ~ with lowered degree = рівня́ння зме́ншеного [зни́женого] сте́пеня
detailed-balance ~ = рівня́ння дета́льної рівнова́ги
determinantal ~ = 1. визначнико́ве рівня́ння (рівність визначника нулеві) 2. рівня́ння з визначника́ми
diagnostic ~ = діягности́чне рівня́ння
difference ~ = різнице́ве рівня́ння
difference-differential ~ = різнице́во-диференці́йне рівня́ння
differential ~ = диференці́йне рівня́ння (of the nth-order – порядку n, n-го порядку)
differential-delay ~ = рівня́ння з відхи́льним арґуме́нтом
differential-difference ~ = диференці́йно-різнице́ве рівня́ння
diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії
dimensional ~ = розмі́рнісне рівня́ння
dimensionality ~ = рівня́ння ро́змірности
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне рівня́ння
Diophantine ~ = Діофа́нтове рівня́ння
Dirac ~ = Дира́кове рівня́ння
Dirac-Hestenes ~ = рівня́ння Дира́ка-Ге́стенеса
disconnected ~s = несполу́чені [незче́плені, незв’я́зані] рівня́ння
dispersion ~ = дисперсі́йне рівня́ння, фо́рмула диспе́рсії
dissipation ~ = рівня́ння дисипа́ції, дисипаці́йне рівня́ння
dissipative ~ = рівня́ння з дисипа́цією, рівня́ння дисипати́вного проце́су
drift ~ = рі́вняння дре́йфу
Drude ~ = рівня́ння Дру́де
dual-substituent-parameter ~ = двопара́метрове рівня́ння впли́ву засту́пників
Duffing ~ = Да́фінґове [Ду́фінґове] рівняння
Duhem ~ = Дюге́мове рівня́ння
Duhem-Margules ~ = рівня́ння Дюге́ма-Ма́рґеліза
dynamic ~s = рівня́ння дина́міки
dynamical ~ = динамі́чне рівня́ння
Dyson ~ = Да́йсонове рівня́ння
Eddington (transfer) ~ = Е́динґтонове рівня́ння
Ehman [von Ehman] ~ = (фон‑)Е́манове рівня́ння
eigenvalue ~ = рівня́ння на вла́сні зна́чення
eikonal ~ = рівня́ння ейкона́лу
Einstein ~ = Айншта́йнове рівня́ння
electromagnetic field ~s = рівня́ння електромагне́тного по́ля
elliptic(‑type) ~ = еліпти́чне рівня́ння, рівня́ння еліпти́чного ти́пу
empirical ~ = емпіри́чне рівня́ння
energy(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження ене́ргії
energy-balance ~ = рівня́ння бала́нсу ене́ргії
entropy-production ~ = рівня́ння виробни́цтва ентропі́ї
equilibrium ~ = 1. рівня́ння рівнова́ги 2. рівнова́жне рівня́ння
equinox ~ = рівня́ння рівноде́ння
equivalent ~ = еквівале́нтне рівня́ння
error ~ = рівня́ння по́хибок
Euler ~ = О́йлерове рівня́ння
Euler-Lagrange ~ = рівня́ння О́йлера-Лаґра́нжа
evolution ~ = рівня́ння еволю́ції, еволюці́йне рівня́ння
exact differential ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
exactly solvable ~ = то́чно розв’я́зне рівня́ння
exponential ~ = показнико́ве рівня́ння
extended ~ = узага́льнене рівня́ння
exterior differential ~ = рівня́ння з зо́внішніми диференція́лами
Eyring ~ = А́йринґове [Е́йринґове] рівня́ння
Faddeev ~ = рівня́ння Фадде́ева
Fanning ~ = Фа́нінґове рівня́ння
Fick ~ = Фі́кове рівня́ння
field ~ = польове́ рівня́ння, рівня́ння для по́ля
finite-difference ~ = різнице́ве рівня́ння, рівня́ння зі скінче́нними різни́цями
first-order ~ = рівня́ння пе́ршого поря́дку
fitted ~ = емпіри́чне рівня́ння
flow ~ = рівня́ння пото́ку
fluid ~ = гідродинамі́чне рівня́ння (для плазми)
Fokker-Planck ~ = рівня́ння Фо́кера-Пла́нка
Fourier ~ = рівня́ння Фур’є́
Fowler-Nordheim ~ = рівня́ння Фа́улера-Но́рдгайма
fractional ~ = дробо́ве рівня́ння
Franklin ~ = Фра́нклінове рівня́ння
Fredholm ~ = Фредго́льмове рівня́ння
Frenkel-Halsey-Hill (isotherm) ~ = рівня́ння Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла
Fresnel ~ = Френе́леве рівня́ння
Freundlich ~ = Фро́йндліхове рівня́ння
Fröhlich ~ = Фре́ліхове рівня́ння
Fuchsian (differential) ~ = Фу́ксове рівня́ння
functional ~ = функціона́льне рівня́ння
fundamental ~ = основне́ рівня́ння
Garlick-Gibson ~s = рівня́ння Ґа́рліка-Ґі́бсона
gas ~ = рівня́ння (ідеа́льного) га́зу
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтне рівня́ння
Gauss-Codazzi ~ = рівня́ння Ґа́уса-Кода́ці
Gellerstedt ~ = Ґе́лерштедтове рівня́ння
general ~ = зага́льне рівня́ння
generalized ~ = узага́льнене рівня́ння
geodesic ~ = геодези́чне рівня́ння
geostrophic ~ = геостро́фне рівня́ння
Gibbs ~ = Ґі́бсове рівня́ння
Gibbs-Duhem ~ = рівня́ння Ґі́бса-Дюге́ма
Gibbs-Helmholtz ~ = рівня́ння Ґі́бса-Ге́льмгольца
Gibbs-Poynting ~ = рівня́ння Ґі́бса-По́йнтинґа
governing ~ = визнача́льне рівня́ння
Grüneisen ~ = Ґрю́найзенове рівня́ння
Hamilton ~ = Га́міл(ь)тонове рівня́ння
Hamilton-Jacobi ~ = рівня́ння Га́міл(ь)тона-Яко́бі
Hammerstein ~ = Га́мерштайнове рівня́ння
hard-sphere ~ of state = рівня́ння ста́ну в моде́лі тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чне рівня́ння
Hartree ~ = рівня́ння Га́ртрі
Hartree-Fock ~ = рівня́ння Га́ртрі-Фо́ка
heat (flow) ~ = рівня́ння поши́рювання тепла́
heat-balance ~ = рівня́ння теплово́го бала́нсу
heat-conduction ~ = рівня́ння теплопрові́дности
heat-transfer ~ = рівня́ння теплоо́бміну, рівня́ння перено́шення тепла́
Heisenberg ~ = Га́йзенберґове рівня́ння
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцове рівня́ння
Henderson ~ = (for pH) Ге́ндерсонове рівня́ння
Heulinger ~ = Го́йлінґерове рівня́ння
Heun ~ = Го́йнове рівня́ння
higher-degree ~ = рівня́ння ви́щого поря́дку (than – ніж)
higher-order ~ = рівня́ння ви́щого сте́пеня (than – ніж)
highest-degree ~ = рівня́ння найви́щого поря́дку
highest-order ~ = рівня́ння найви́щого сте́пеня
Hill ~ = Гі́лове рівня́ння
homogeneous ~ = однорі́дне рівня́ння
Huttig ~ = Га́тиґове рівня́ння
hydrodynamic ~s = рівня́ння плинодина́міки [гідродина́міки]
hydrodynamical ~ = плинодинамічне [гідродинамі́чне] рівня́ння
hydrostatic ~ = гідростати́чне рівня́ння
hyperbolic(‑type) ~ = гіперболі́чне рівня́ння, рівня́ння гіперболі́чного ти́пу
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чне рівня́ння
hypothetical ~ = гіпо́тезне рівня́ння
ideal-gas ~ = рівня́ння ідеа́льного газу
incompatible ~s = незгі́дні рівня́ння
incomplete ~ = непо́вне рівня́ння
inconsistent ~s = незгі́дні рівня́ння
incremental ~ = рівня́ння при́ростів
independent ~ = незале́жне рівня́ння
indeterminate ~ = неви́значене рівня́ння
indicial ~ = визнача́льне рівня́ння (of a homogeneous linear differential equation at a singular point – однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці)
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
inhour ~ = рівня́ння обе́рнених годи́н
input ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
insoluble ~ = нерозв’я́зне рі́вняння
integrable ~ = інтеґро́вне рівня́ння
integral ~ = інтеґра́льне рівня́ння (of the first/second kindпершого/другого роду)
integrodifferential ~ = інтеґродиференці́йне рівня́ння
interaction ~ = рівня́ння взаємоді́ї
intercept ~ = рівня́ння ві́дти́нків (of a straight line – прямої), рівня́ння прямо́ї у ві́дти́нках
interconnected ~s = (взаємо)заче́плені [сполу́чені, зче́плені, зв’я́зані] рівня́ння
interpolation ~ = інтерполяці́йне рівня́ння
intrinsic ~ = вну́трішнє рівня́ння (of a curve – кривої)
invariant ~ = інварія́нтне рівня́ння (under – щодо)
irrational ~ = ірраціона́льне рівня́ння
irreducible ~ = незвідне́ рівня́ння
irresoluble ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
Jacobi ~ = рівня́ння Яко́бі
Jeans ~ = Джи́нсове рівня́ння
joining ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
joint ~ = рівня́ння з’єдна́ння [зшива́ння, перехо́ду] (розв’язків)
Joos-Weinberg ~ = рівня́ння Йо́са-Ва́йнберґа
Josephson ~ = Джо́зефсонове рівня́ння
Kadomtsev-Petviashvili ~ = рівня́ння Ка́домцева-Петвіашві́лі
Kellogg ~ = Ке́лоґове рівня́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове рівня́ння
Kepler ~ = Ке́плерове рівня́ння
Keyes ~ = Ке́йсове рівня́ння
Killing ~ = Кі́лінґове рівня́ння
kinematic ~ = кінемати́чне рівня́ння, рівня́ння кінема́тики
kinetic ~ = кінети́чне рівня́ння, рівня́ння кіне́тики
Kirchhoff ~ = Кі́рхгофове рівня́ння
Kistiakowsky-Fishtine ~ = рівня́ння Кистяко́вського-Фі́штайна
Klein-Gordon ~ = рівня́ння Кля́йна-Ґо́рдона
Klimontovich ~ = Климонто́вичеве рівня́ння
Korteweg-de-Vries [KdV] ~ = рівня́ння Ко́ртевеґа-де Ври́за
Kruskal-Kulsrud ~ = рівня́ння Кра́скала-Ка́лсруда
Lagrange ~ = Лаґра́нжове рівня́ння
Laguerre ~ = Лаґе́рове рівня́ння
Lalescu-Picard ~ = рівня́ння Лале́ску-Піка́ра
Lamé~ = рівня́ння Ламе́
Langevin ~ = Ланжеве́нове рівня́ння
Langmuir ~ = Ле́нґмюрове рівня́ння
Laplace ~ = Лапла́сове рівня́ння
latent ~ = секуля́рне рівня́ння (матриці)
Laue ~ = рівня́ння Ля́уе
Lavrent’ev ~ = рівня́ння Лавре́нтьєва
Legendre ~ = Лежа́ндрове рівня́ння
lens ~ = рівня́ння лі́нзи
l’Huilier ~ = рівня́ння Люїльє́
Lienard ~ = Лієна́рове рівня́ння
likelihood ~ = рівня́ння правдоподі́бности
linear ~ = ліні́йне рівня́ння
linearized ~ = лінеаризо́ване рівня́ння
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні рівня́ння
Liouville ~ = Ліуві́леве рівня́ння
Lippmann-Schwinger ~ = рівня́ння Лі́пмана -Шві́нґера
literal ~ = рівня́ння з лі́терними коефіціє́нтами
loaded integral ~ = наванта́жене інтеґра́льне рівня́ння
logarithmic ~ = логаритмі́чне рівня́ння
London ~ = Ла́ндонове [Ло́ндонове] рівня́ння
loop-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренцове рівня́ння
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтне рівня́ння
Lorentz-Lorenz ~ = (опт.) рівня́ння Ло́рен(т)ца-Ло́ренца
Low ~ = рівня́ння Ло́у
lower-degree ~ = рівня́ння ни́жчого сте́пеня (than – ніж)
lower-order ~ = рівня́ння ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lowest-degree ~ = рівня́ння найни́жчого сте́пеня
lowest-order ~ = рівня́ння найни́жчого поря́дку
Macleod ~ = Маклео́дове рівня́ння
macroscopic ~ = макроскопі́чне рівня́ння
magnetostatic ~ = рівня́ння магнетоста́тики
mass-energy ~ = рівня́ння зв’язку́ ма́си й ене́ргії (Айнштайнове)
Massey-Mohr ~ = рівня́ння Ме́сі-Мо́ра
master ~ = визнача́льне [основне́] рівня́ння (даного підходу)
Mathieu ~ = рівня́ння Матьє́
matrix ~ = ма́тричне рівня́ння
Maxwell ~s = Ма́ксвелові рівня́ння
Mayer ~ = Ма́єрове рівня́ння
Meshchersky ~ = рівня́ння Меще́рського
mesh-current ~ = рівня́ння ко́нтурних стру́мів
metacyclic ~ = метациклі́чне рівня́ння
microscopic ~ = мікроскопі́чне рівня́ння
Mie-Grüneisen ~ = рівня́ння Мі-Ґрю́найзена
minimal ~ = мініма́льне рівня́ння
minimal-surface ~ = рівня́ння мініма́льної пове́рхні
model ~ = моде́льне рівня́ння
modified ~ = змі́нене [перетво́рене, змодифіко́ване] рівня́ння
momental ~ = рівня́ння моме́нтів
momentum(‑conservation) ~ = рівня́ння збере́ження і́мпульсу
Morgan ~ = Мо́рґанове рівня́ння
Morse ~ = Мо́рсове рівня́ння
multi-rooted ~ = рівня́ння з кра́тними ко́ренями
multigrade ~ = багатостепене́ве рівня́ння
multigroup ~ = (яф) багатогрупове́ рівня́ння
multiplicator ~ = рівня́ння мно́жника (для еліптичних функцій)
natural ~ of a curve = приро́дне рівня́ння криво́ї
Navier ~ = рівня́ння Нав’є́
Navier-Stokes ~ = рівня́ння Нав’є́-Сто́кса
n-dimensional ~ = n-ви́мірне рівня́ння
Néel ~ = Нее́льове рівня́ння
Nernst ~ = Не́рнстове рівня́ння
Neumann ~ = Но́йманове рівня́ння (для поліномів)
neutron-age ~ = рівня́ння ві́ку нейтро́на
neutron-balance ~ = рівня́ння бала́нсу нейтро́нів
neutron-diffusion ~ = рівня́ння дифу́зії нейтро́нів
neutron-transport ~ = рівня́ння перено́шення нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманове рівня́ння (для функції статистичної вибірки)
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне рівня́ння
nonintegrable ~ = неінтеґро́вне рівня́ння
nonlinear ~ = неліні́йне рівня́ння
nonlinear string ~ = рівня́ння неліні́йної струни́
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне рівня́ння
nonsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
nonstationary ~ = часозале́жне рівня́ння
Nordheim ~ = Но́рдгаймове рівня́ння
normal ~ = норма́льне рівня́ння
n-particle ~ = n-части́нко́ве рівня́ння
nth-degree (algebraic) ~ = (алґебри́чне) рівня́ння сте́пеня n [n-го сте́пеня]
nth-order (differential) ~ = диференці́йне рівня́ння поря́дку n [n-го поря́дку]
nuclear-reaction ~ = рівня́ння я́дерної/ядро́вої реа́кції
numerical ~ = числове́ рівня́ння
octic ~ = рівня́ння во́сьмого сте́пеня
Omnes-Muskhelishvili ~ = рівня́ння О́мнеса-Мусхелішві́лі
one-dimensional ~ = однови́мірне рівня́ння
one-group ~ = (яф) одногрупове́ рівня́ння
one-particle ~ = одночасти́нко́ве рівня́ння
Onsager ~ = О́нзаґерове рівня́ння
operational ~ = опера́торна рі́вність
operator ~ = опера́торне рівня́ння
ordinary differential ~ [ODE] = звича́йне диференці́йне рівня́ння
original ~ = вихідне́ [початко́ве] рівня́ння
Ornstein-Uhlenbeck ~ = рівня́ння О́рнштайна-Уленбека
overall ~ (х.) підсумко́ве рівня́ння
Painlevé ~ = рівня́ння Пенлеве́
parabolic(‑type) ~ = параболі́чне рівня́ння, рівня́ння параболі́чного ти́пу
parametric ~ = параметри́чне рівня́ння
partial-difference ~ = рівня́ння з части́нними різни́цями
partial differential ~ = рівня́ння з части́нними похідни́ми
path ~ = рівня́ння траєкто́рії
Pauli ~ = рівня́ння Па́улі
Pauli-Weisskopf ~ = рівня́ння Па́улі-Ва́йскопфа
Pell ~ = Пе́лове рівня́ння
perturbation ~ = рівня́ння збу́рень
perturbed ~ = збу́рене рівня́ння
Pfaffian ~ = Пфа́фове рівня́ння
phase ~ = фа́зове рівня́ння
phase-equilibrium ~ = рівня́ння фа́зової рівнова́ги
phenomenological ~ = феноменологі́чне рівня́ння
Pippard ~ = Пі́пардове рівня́ння
Pockels ~ = По́кел(ь)сове рівня́ння
Poincaré ~ = рівня́ння Пуанкаре́
point-direction ~ = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить через да́ну то́чку в да́ному на́прямі
Poiseuille ~ = Пуазе́йлеве рівня́ння
Poisson ~ = Пуасо́нове рівня́ння
polar ~ = рівня́ння в поля́рних координа́тах
polycalorific ~ = полікалори́чне рівня́ння
polyharmonic ~ = полігармоні́чне рівня́ння
polynomial ~ = алґебри́чне [поліно́мне] рівня́ння
Proca ~ = рівня́ння Про́ка
propagation ~ = рівня́ння поши́рювання
prospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в майбу́тньому
pure quadratic ~ = непо́вне квадра́тне рівня́ння
quadratic ~ = квадра́тне рівня́ння, рівня́ння дру́гого сте́пеня
quantum kinetic ~ = ква́нтове кінети́чне рівня́ння
quartic ~ = рівня́ння четве́ртого сте́пеня
quasi-classical ~ = квазикласи́чне рівня́ння
quasi-differential ~ = квазидиференці́йне рівня́ння
quasi-linear ~ = квазиліні́йне рівня́ння
quintic ~ = рівня́ння п’я́того сте́пеня
radar ~ = радіолокаці́йне рівня́ння
radial ~ = радія́льне рівня́ння
radiative-transfer ~ = рівня́ння перено́шення промі́ння
radical ~ = ірраціона́льне рівня́ння
Rankine-Hugoniot ~(s) = рівня́ння Ре́нкена-Юґо́ніо
Rarita-Schwinger ~ = рівня́ння Рари́ти-Шві́нґера
rate ~ = рівня́ння (для) шви́дкости реа́кції; (х.) кінети́чне рівня́ння
Rayleigh ~ = рівня́ння Ре́йлі [Реле́я]
ray-tracing ~ = рівня́ння хо́ду про́меня
reactor-kinetics ~ = рівня́ння кіне́тики (ядерного) реа́ктора
reciprocal ~ = симетри́чне [обе́рнене, зворо́тне] рівня́ння
reduced ~ = зве́дене рівня́ння (of stateстану)
reducible ~ = звідне́ рівня́ння
redundant ~ = рівня́ння з за́йвими [надлишко́вими] ко́ренями
regression ~ = рівня́ння реґре́сії
relativistic ~ = релятивісти́чне рівня́ння
relaxation ~ = рівня́ння релакса́ції
reorbit ~ = доорбіто́ве рівня́ння, рівня́ння верта́ння на орбі́ту
resonance ~ = рівня́ння резона́нсу
retrospective ~ = рівня́ння випадко́вого проце́су в мину́лому
rheological ~ = реологі́чне рівня́ння
Riccati ~ = рівня́ння Рика́ті
Ricci ~ = рівня́ння Ри́чі
Richardson-Dushman ~ = рівня́ння Ри́чардсона-Ду́шмена
Routh ~ = Ра́утове [Ру́тове] рівня́ння
Rydberg ~ = Ри́дберґове рівня́ння
Saha ~ = рівня́ння Са́га
Sakata-Taketani ~ = рівня́ння Сака́ти-Такета́ні
scalar ~ = скаля́рне рівня́ння
scaled ~ = змасштабо́ване рівня́ння
Schrödinger ~ = Шре́динґерове рівня́ння
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдове рівня́ння
second-degree ~ = рі́вняння дру́гого сте́пеня
secular ~ = вікове́ [секуля́рне] рівня́ння
Selengut-Goertzel ~ = рівня́ння Се́ленґута-Ґе́рцеля
self-adjoint differential ~ = самоспря́жене диференці́йне рівня́ння
self-consistent ~ = самоузго́джене [самоузгі́днене] рівня́ння
semiempirical ~ = напівемпіри́чне рівня́ння
separable ~ = рівня́ння з відокре́мними [відокре́млюваними] змі́нними
separated(‑type) ~ = рівня́ння з відокре́мленими змі́нними
sextic ~ = рівня́ння шо́стого сте́пеня
shallow-water ~ = рівня́ння мілко́ї води́
simple ~ = про́сте́ рівня́ння; ліні́йне рівня́ння
simplified ~ = спро́щене рівня́ння
simultaneous ~s = систе́ма рівня́нь; згі́дні рівня́ння
sine-Gordon ~ = си́нус-Ґо́рдон рівня́ння
singular ~ = синґуля́рне рівня́ння
slope-intercept ~ = рівня́ння прямо́ї з кутови́ми коефіціє́нтами
solubility ~ = рівня́ння розчи́нности
solvable ~ = розв’я́зне рівня́ння
solved ~ = розв’я́зане рівня́ння
spinor ~ = спіно́рне рівня́ння
standard ~ = норма́льне рівня́ння
static-equilibrium ~ = рівня́ння стати́чної рівнова́ги
stationary ~ = часонезале́жне рівня́ння
steady-state ~ = рівня́ння уста́леного ста́ну
stiff ~s = жорстка́ систе́ма рівня́нь
stochastic differential ~ = стохасти́чне диференці́йне рівня́ння
stochastic integral ~ = стохасти́чне інтеґра́льне рівня́ння
stoichiometric ~ = стехіометри́чне рівня́ння
Stokes ~ = Сто́ксове рівня́ння
structure ~ = рівня́ння структу́ри (of a continuous group – неперервної групи)
supplementary ~ = додатко́ве рівня́ння
Svedberg ~ = Све́дберґове рівня́ння
Takagi ~ = рівня́ння Така́ґі
telegraph(y) ~ = телегра́фне рівня́ння
tensor ~ = те́нзорне рівня́ння
thermal-conductivity ~ = рівня́ння теплопрові́дности
thermal-transport ~ = рівня́ння перено́шення тепла́
thermochemical ~ = термохемі́чне рівня́ння
thermodynamic ~ of state = термодинамі́чне рівня́ння ста́ну
thermodynamic ~s = рівня́ння термодина́міки
thermoluminescence ~ = рівня́ння термолюмінесце́нції (of the first/second order – першого/другого порядку)
Thomas-Fermi ~ = рівня́ння То́маса-Фе́рмі
three-body ~ = рівня́ння трьох тіл
three-dimensional ~ = триви́мірне рівня́ння
three-moment ~ = (мех.) рівня́ння трьох моме́нтів
time-dependent ~ = часозале́жне [нестаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння з часозале́жними коефіціє́нтами
time-independent ~ = часонезале́жне [стаціона́рне] рівня́ння; рівня́ння із часонезале́жними коефіціє́нтами
total (differential) ~ = рівня́ння з по́вними диференція́лами
transcendental ~ = трансценде́нтне рівня́ння
transfer ~ = рівня́ння перено́шення
transformation ~ = рівня́ння перетво́рення
transformed ~ = перетво́рене рівня́ння
transition ~ = рівня́ння перехо́ду
transport ~ = рівня́ння перено́шення, тра́нспортне рівня́ння
transposed ~ = транспоно́ване рівня́ння
trichromatic ~ = трихромати́чне рівня́ння
Tricomi ~ = рівня́ння Трико́мі
trigonometric ~ = тригонометри́чне рівня́ння
trinomial ~ = тричле́нне рівня́ння
two-body ~ = рівня́ння двох тіл
two-dimensional ~ = двови́мірне рівня́ння
two-particle ~ = двочасти́нко́ве рівня́ння
two-point ~ (of a line) = рівня́ння прямо́ї, що прохо́дить че́рез дві (задані) то́чки
ultrahyperbolic ~ = ультрагіперболі́чне рівня́ння
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чне рівня́ння
unaffected ~ = рівня́ння без афе́кту
unsolvable ~ = нерозв’я́зне рівня́ння
unsolved ~ = нерозв’я́зане рівня́ння
Van der Pol ~ = Ван-дер-По́леве рівня́ння, рівня́ння Ван-дер-По́ля
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсове рівня́ння
Van Vleck ~ = Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] рівня́ння
variational ~ = варіяці́йне рівня́ння
vector ~ = ве́кторне рівня́ння
virial ~ = вірія́льне рівня́ння
Vlasov ~ = рівня́ння Вла́сова
Volterra ~ = рівня́ння Вольте́ра
vorticity ~ = рівня́ння вихоро́вости
wave ~ = хвильове́ рівня́ння
wave kinetic ~ = хвильове́ кінети́чне рівня́ння, кінети́чне рівня́ння для хвиль
Weber ~ = Ве́берове рівня́ння
Weil ~ = Ве́йлеве рівня́ння
Wiener-Hopf ~(s) = рівня́ння Ві́нера-Го́пфа
working ~ = робо́ча фо́рмула
Yang-Mills ~ = рівня́ння Я́нґа-Мі́лза
Young ~ = Ю́нґове рівня́ння
error 1. по́ми́лка; по́хибка ■ by trial and ~ ме́тодом спроб та помило́к, емпіри́чно, емпіри́чним шляхо́м; to commit an ~ припусти́тися по́милки 2. хи́ба 3. (стат. тж) ві́дхил
['εrə, 'εrər]
~ in calculation = по́ми́лка обчи́слювання
~ of the first kind = (стат.) по́хибка пе́ршого ро́ду
~ of a method = по́хибка ме́тоду
~ of the second kind = (стат.) по́хибка дру́гого ро́ду
~ of timing = по́хибка визнача́ння моме́нтів ча́су
absolute ~ = абсолю́тна по́хибка
acceptable ~ = прийня́тна по́хибка
accidental ~ = випадко́ва по́милка
accumulated ~ = накопи́чена по́хибка
accumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
actual ~ = факти́чна по́хибка
additive ~ = адити́вна по́хибка
adjustment ~ = по́хибка юстува́ння
admissible ~ = прийня́тна по́хибка
aggregate ~ = сума́рна (нагрома́джена) по́хибка
altering ~ = нереґуля́рна по́хибка
amplitude ~ = ампліту́дна по́хибка
angular ~ = кутова́ по́хибка
apparent ~ = позі́рна по́хибка
approximate ~ = прибли́зна по́хибка
approximation ~ = по́хибка набли́ження
arithmetic ~ = аритмети́чна по́ми́лка
associated ~ = супу́тня по́милка
azimuthal ~ = а́зимутна по́хибка
barometric ~ = барометри́чна по́правка
bias ~ = системати́чна по́хибка
burst ~ = паке́т помило́к
calculated ~ = обчи́слена по́хибка
calculation ~ = по́ми́лка обчи́слювання; по́хибка обчи́слювання
calibration ~ = по́хибка ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
capital ~ = основна́ по́милка
centering ~ = по́хибка центрува́ння
collimation ~ = колімаці́йна по́хибка
combined ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
common ~ = звича́йна [поши́рена] по́ми́лка
comparable ~s = порівня́нні по́хибки
comparison ~ = по́хибка порі́внювання
compensating ~s = 1. взаємокомпенсо́вні по́хибки 2. взаємоскомпенсо́вані по́хибки
compensated ~ = скомпенсо́вана по́хибка
component ~ = компоне́нта по́хибки, складова́ по́хибка
computation(al) ~ = 1. по́ми́лка обчи́слювання 2. по́хибка обчи́слювання
computed ~ = обчи́слена по́хибка
considerable ~ = значна́ [вели́ка] по́хибка
constructional ~ = конструкці́йна ва́да, по́ми́лка монтажу́
critical ~ = (комп.) крити́чна по́ми́лка
cumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
data ~ = по́ми́лка да́них
design ~ = конструкти́вна ва́да, по́ми́лка проєктува́ння
detectable ~ = вия́вна по́ми́лка
detected ~ = ви́явлена по́ми́лка
dynamic ~ = динамі́чна по́хибка
elementary ~ = елемента́рна по́ми́лка
elevation(‑angle) ~ = по́хибка (визнача́ння) кута́ підне́сення
equipment-misuse ~ = по́ми́лка че́рез непра́вильне використа́ння апарату́ри
estimated ~ = оці́нена [оці́нко́ва] по́хибка
estimation ~ = 1. по́хибка оці́нювання [оці́нки] 2. по́ми́лка оці́нювання
excessive ~ = неприйня́тна [понаддопуско́ва] по́хибка
experiment(al) ~ = по́хибка до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] по́хибка
exposure ~ = експозиці́йна по́хи́бка
fatal ~ = невипра́вна по́ми́лка
fixed ~ = (комп.) систе́мна по́ми́лка
flagrant ~ = кричу́ща по́ми́лка
forecast ~ = по́ми́лка прогно́зу
gross ~ = 1. гру́ба по́ми́лка 2. вели́ка по́хибка
hard ~ = (комп.) пості́йна по́ми́лка
hardware ~ = (комп.) апара́тна по́ми́лка
hysteresis ~ = гістере́зна по́хибка
indication ~ = по́хибка по́казів (приладу)
individual ~ = окре́ма по́хибка
inherent ~ = притама́нна [неусувна́] по́хибка (даного приладу)
inherited ~ = (комп.) успадко́вана по́ми́лка (наслідок помилки у початкових даних)
initial ~ = вихідна́ по́хибка
insignificant ~ = незначна́ по́ми́лка [по́хибка]
instrument ~ = апара́тна [інструмента́льна] по́хибка, по́хибка (мі́рчого) при́ладу
intermittent ~ = нереґуля́рна по́хибка
interpolation ~ = інтерполяці́йна по́хибка
intolerable ~ = неприйня́тна по́хибка
introduced ~ = вне́сена по́хибка
ionospheric ~ = йоносфе́рна по́хибка
irrecoverable ~ = невипра́вна [фата́льна] по́ми́лка
limiting ~ = грани́чна по́хибка
literal ~ = друка́рська по́милка
logic ~ = логі́чна по́милка
long-term ~ = накопи́чена по́хибка
machine ~ = (комп.) комп’ю́терна [апара́тна] по́ми́лка
maximum ~ = максима́льна по́хибка
mean ~ = сере́дня по́хибка
mean-square ~ = середньоквадра́тна по́хибка
formula (мн. formulae, formulas) 1. фо́рмула (for – для) || фо́рмульний ■ according to the ~ згі́дно з фо́рмулою; by the ~ за фо́рмулою; starting from the ~ вихо́дячи з фо́рмули 2. (х.) фо́рмула; скла́д, компози́ція, рецепту́ра || рецепту́рний
['fɔːmjʊlə, 'fɔːrmjələr] (мн. formulae ['fɔːmjuliː, 'fɔːrmjəliː])
~ under consideration = розгля́дувана фо́рмула
addition ~ = фо́рмула додава́ння
Aitken ~ = Е́йткенова [А́йткенова] фо́рмула
ambiguous ~ = неоднозна́чна фо́рмула
Ångstrøm ~ = А́нґстре́мова формула
approximate ~ = набли́жена [(з)апроксимо́вана] фо́рмула
approximation ~ = апроксимаці́йна [апроксимува́льна, наближа́льна] фо́рмула, фо́рмула апроксимува́ння [наближа́ння]
Arrhenius ~ = Аре́ніусова фо́рмула
assumption ~ = 1. вихідне́ припу́щення 2. гіпо́тезна фо́рмула, вихідна́ фо́рмула (за припущенням)
asymptotic ~ = асимптоти́чна фо́рмула
averaged ~ = усере́днена фо́рмула
averaging ~ = фо́рмула (для) усере́днювання
backward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння наза́д
Balmer ~ = Ба́льмерова фо́рмула
barometric height ~ = барометри́чна фо́рмула
basic ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Bethe-Bloch ~ = фо́рмула Бе́те-Бло́ха
Bethe-Heitler-Schiff ~ = фо́рмула Бе́те-Га́йтлера-Ши́фа
Binet ~ = фо́рмула Біне́
Bowie ~ = фо́рмула Бо́уві
Breit-Rabi ~ = фо́рмула Бра́йта-Ра́бі
Breit-Wigner ~ = фо́рмула Бра́йта-Ві́ґнера
Brooks-Herring ~ = фо́рмула Бру́кса-Ге́ринґа
Campbell ~ = Ке́мблова фо́рмула
Castagnoli ~ = фо́рмула Кастаньо́лі
Cayley ~ = фо́рмула Ке́йлі
chemical ~ = хемі́чна фо́рмула
Chézy ~ = фо́рмула Шезі́
Clairaut ~ = фо́рмула Клеро́
classical ~ = класи́чна фо́рмула, фо́рмула класи́чної тео́рії
closed ~ = за́мкнена фо́рмула
complicated ~ = складна́ фо́рмула
compound interest ~ = фо́рмула скла́дених відсо́тків
Comstock refraction ~ = Ко́мстокова рефракці́йна фо́рмула
constitutional ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
conversion ~ = фо́рмула перераху́нку (від однієї системи до іншої)
coordination ~ = фо́рмула координаці́йної сполу́ки
Cornu-Hartmann ~ = фо́рмула Корню́-Га́ртмана
correct ~ = пра́вильна фо́рмула
corrected ~ = ви́правлена фо́рмула
correction ~ = 1. фо́рмула (для) по́правки 2. поправко́ва фо́рмула
Cotes ~s = Ко́утсові фо́рмули
cubature ~ = кубату́рна фо́рмула, фо́рмула механі́чних кубату́р
cumbersome ~ = коструба́та фо́рмула
definition ~ = озна́чувальна фо́рмула
derived ~ = ви́ведена фо́рмула
Davisson-Calbick ~ = фо́рмула Де́вісона-Ке́лбіка
Debye ~ = Деба́єва фо́рмула
dimensional ~ = фо́рмула ро́змірности
Dirichlet ~ = фо́рмула Дирихле́
dispersion ~ = фо́рмула диспе́рсії, дисперсі́йне рівня́ння
double-angle ~ = фо́рмула (тригонометричної функції) подві́йного кута́
Duchemin ~ = Душме́нова фо́рмула
duplication ~ = фо́рмула подво́ювання (для гамма-функції)
empirical ~ = емпіри́чна фо́рмула
erroneous ~ = непра́вильна [помилко́ва] фо́рмула
Euler-Maclaurin ~ = фо́рмула О́йлера-Макло́рена
Everett interpolation ~ = Е́веретова інтерполяці́йна фо́рмула
exact ~ = то́чна фо́рмула
expansion ~ = 1. фо́рмула розви́нення [ро́зкладу] (в ряд) 2. фо́рмула (теплово́го) розши́рювання
extended ~ = узага́льнена фо́рмула
Eykman ~ = А́йкманова фо́рмула
Eyring ~ = А́йринґова фо́рмула
Fermi-Segrè ~ = фо́рмула Фе́рмі-Сеґре́
forward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння впере́д
four-factor ~ = (яф) фо́рмула чотирьо́х мно́жників
Francis ~ = Фре́нсисова фо́рмула
Frenet-Serret ~s = фо́рмули Френе́-Сере́
Fresnel ~ = Френе́лева фо́рмула
fundamental ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Gell-Mann-Okubo mass ~ = фо́рмула мас Ґел-Ма́на-Оку́бо
general ~ = зага́льна фо́рмула
generalized ~ = узага́льнена фо́рмула
Ginzburg-Landau ~ = фо́рмула Ги́нзбурга-Ланда́у
graphic ~ = (х.) графі́чна фо́рмула
Grashof ~ = Ґра́сгофова фо́рмула
Green ~ = Ґри́нова фо́рмула
Gregory ~ = фо́рмула Ґре́ґорі
half-angle ~ = фо́рмула (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́
Hardy ~ = фо́рмула Га́рді
Hartmann dispersion ~ = Га́ртманова дисперсі́йна фо́рмула
Helmholtz-Keteller ~ = фо́рмула Ге́льмгольца-Ке́телера
improved ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
inambiguous ~ = однозна́чна фо́рмула
incorrect ~ = непра́вильна фо́рмула
inhour ~ = фо́рмула обе́рнених годи́н
integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула
interdeducible ~s = дедукти́вно рі́вні фо́рмули
interest ~ = фо́рмула (про́сти́х) відсо́тків
international gravity ~ = фо́рмула пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ (як функції широти)
interpolation ~ = інтерполяці́йна фо́рмула
inversed ~ = обе́рнена фо́рмула
inversion ~ = фо́рмула оберта́ння
iteration ~ = ітераці́йна фо́рмула
iterative ~ = ітераці́йна фо́рмула
Itô ~ = фо́рмула І́то (ланцюгове правило для стохастичних процесів)
Klein-Nishina ~ = фо́рмула Кля́йна-Ніши́ни
Kubo ~ = фо́рмула Ку́бо
Landau-Zener ~ = фо́рмула Ланда́у-Зи́нера
Langevin ~ = Ланжеве́нова фо́рмула
lens ~ = 1. фо́рмула опти́чної сили лі́нзи 2. фо́рмула фо́кусної ві́дстані лі́нзи
line ~ = (х.) ліні́йна фо́рмула
MacCullagh ~ = МакКу́лаґова фо́рмула
Machin ~ = Маше́нова фо́рмула
mass ~ = (яф) фо́рмула мас
Massey ~ = фо́рмула Ме́сі
mathematical ~ = математи́чна фо́рмула
meaningful ~ = змісто́вна фо́рмула
Millington reverberation ~ = Мі́лінґтонова ревербераці́йна фо́рмула
mixing ~ = склад [рецепту́ра] су́міші
modified ~ = (з)модифіко́вана [змі́нена] фо́рмула
molecular ~ = (х.) моле́кульна фо́рмула
multiplication ~ = фо́рмула мно́ження
Murphy ~ = фо́рмула Ме́рфі
neoclassical ~ = неокласи́чна фо́рмула
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фо́рмула
Norris-Eyring reverberation ~ = ревербераці́йна фо́рмула Но́риса-А́йринґа
Nyquist ~ = На́йквістова фо́рмула
Okubo mass ~ = фо́рмула мас Оку́бо
plastic flow ~ = фо́рмула пласти́чної течії́
Pólya ~ = фо́рмула По́я
primary ~ = вихідна́ фо́рмула
product ~ = фо́рмула до́бутку
projection ~ = (х.) проєкці́йна фо́рмула
psychrometric ~ = психрометри́чна фо́рмула
quadratic ~ = фо́рмула ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння
quadrature ~ = квадрату́рна фо́рмула
quantum ~ = ква́нтова фо́рмула, фо́рмула ква́нтової тео́рії
quasi-classical ~ = квазикласи́чна фо́рмула, фо́рмула квазикласи́чної тео́рії
radio-transmission ~ = фо́рмула поши́рювання радіохви́ль
Rankine ~ = Ре́нкенова фо́рмула
Rateau ~ = фо́рмула Рато́
reaction ~ = фо́рмула реа́кції
recurrence ~ = рекуре́нтна фо́рмула
recursion ~ = рекурси́вна фо́рмула
reduction ~ = фо́рмула зве́дення
refined ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
Rehbock ~ = Ре́бокова фо́рмула
Reich-Moore ~ = фо́рмула Ра́йха-Му́ра
relativistic ~ = релятивісти́чна фо́рмула
remainder ~ = фо́рмула залишко́вого чле́на (ряду)
revised ~ = переро́блена [змі́нена] фо́рмула
Ritz ~ = Ри́тцова фо́рмула
Rodrigues ~ = Родри́ґесова фо́рмула
Rosenbluth ~ = Ро́зенблютова фо́рмула
Rudstam ~ = Ру́дштамова фо́рмула
Rutherford ~ = Ре́зерфордова фо́рмула
Rydberg ~ = Ри́дберґова фо́рмула
Sabine ~ = Се́йбінова фо́рмула
Schläfli integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула Шле́флі
semiempirical ~ = напівемпіри́чна фо́рмула
series ~ = спектра́льна фо́рмула, фо́рмула спектра́льної се́рії
Shannon ~ = Ше́нонова фо́рмула
simple ~ = про́ста́ фо́рмула
simplified ~ = спро́щена фо́рмула
single-level resonance ~ = фо́рмула поодино́кого резона́нсного рі́вня
Smakula ~ = фо́рмула Сма́кули
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова фо́рмула
stereochemical ~ = стереохемі́чна фо́рмула
Sternheimer ~ = Ште́рнгаймерова фо́рмула
stoichiometric ~ = стехіометри́чна фо́рмула
structural ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
summation ~ = фо́рмула сумува́ння [підсумо́вування]
tangent ~ = фо́рмула доти́чних
variational ~ = варіяці́йна фо́рмула
Wallis ~s = Ва́лісові фо́рмули
Way-Wigner ~ = фо́рмула Ве́я-Ві́ґнера
Weingarten ~s = Ва́йнґа́ртенові фо́рмули
Weizsäcker ~ = Ва́йцзекерова фо́рмула
Westergaard ~s = Ве́стерґардові фо́рмули
Williams-Hazen ~ = фо́рмула Ві́ліямса-Ге́йзена
working ~ = робо́ча фо́рмула
function 1. (матем.) фу́нкція || функці́йний ■ to express a ~ in terms of a new variable записа́ти [ви́разити] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 2. ді́я || ді́яти, функцію́вати [функціонува́ти] 3. призна́чення, фу́нкція
['fʌŋkʃn]
~ allowing a convolution = згортна́ фу́нкція
~ bounded in measure = фу́нкція, обме́жена за мі́рою
~ differentiable on the left/right = фу́нкція, диференційо́вна злі́ва/спра́ва
~ having continuous derivatives of all orders = фу́нкція, непере́рвно диференційо́вна нескінче́нне число́ разі́в
~s inverse to each other = взає́мно обе́рнені фу́нкції
~ of a matrix = фу́нкція ма́триці
~ of appropriate behavior = фу́нкція нале́жної [ба́жаної] поведі́нки (властивості функції задовольняють вимоги розглядуваної проблеми)
~ of bounded variation = фу́нкція з обме́женим варіюва́нням
~ of a complex variable = фу́нкція ко́мплексної змі́нної [ко́мплексного арґуме́нту]
~ of fractional order = фу́нкція дробо́вого поря́дку
~ of interest = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ of limited variation = фу́нкція зі скінче́нною варія́цією
~ of n variables = фу́нкція n змі́нних [n арґуме́нтів]
~ of one variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґуме́нту]
~ of a random variable = фу́нкція випадко́вої змі́нної [випадко́вого арґуме́нту]
~ of a real variable = фу́нкція ді́йсної змі́нної [ді́йсного арґуме́нту]
~ of several variables = фу́нкція кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of a single variable = фу́нкція одніє́ї змі́нної [одно́го арґументу]
~ of the same order = (as) функція тако́го са́мого поря́дку (що й); (мн.) фу́нкції одна́ко́вого поря́дку
~ of time = фу́нкція ча́су
~ of unbounded variation = фу́нкція з необме́женим варіюва́нням
~ satisfying a condition = (that) фу́нкція, що задовольня́є умо́ву (що)
~ to be calculated = шу́кана фу́нкція
~ to be obtained = шу́кана фу́нкція
~ under consideration = розгля́дувана [дослі́джувана] фу́нкція
~ with bounded support = фіні́тна фу́нкція
~ with integer argument = фу́нкція цілочислово́го арґуме́нту
Abelian ~ = А́белева фу́нкція
absolutely monotone ~ = див. absolutely monotonic ~
absolutely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
acidity ~ = фу́нкція кисло́тности
action ~ = фу́нкція ді́ї
additive ~ = адити́вна фу́нкція
additive set ~ = адити́вна фу́нкція множини́
adjoint ~ = долу́чена [приє́днана] фу́нкція
adjoint wave ~s = спря́жені (за Діраком) хвильові́ фу́нкції
advanced Green ~ = випереджа́льна Ґри́нова фу́нкція
Airy ~ = фу́нкція Е́йрі
algebraic ~ = алґебри́чна фу́нкція
almost bounded ~ = фу́нкція, обме́жена ма́йже скрізь
almost periodic ~ = ма́йже періоди́чна фу́нкція
alternating ~ = знакозмі́нна фу́нкція
amplitude ~ = ампліту́дна фу́нкція
analytic ~ = аналіти́чна фу́нкція
Anderson ~ = А́ндерсонова фу́нкція
antianalytic ~ = антианаліти́чна фу́нкція
anticausal ~ = антипричино́ва фу́нкція
antiholomorphic ~ = антиголомо́рфна фу́нкція
antihyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
antisymmetric ~ = антисиметри́чна фу́нкція
antitrigonometric ~ = аркфу́нкція, антитригонометри́чна [обе́рнена тригонометри́чна] фу́нкція
aperiodic ~ = неперіоди́чна фу́нкція
aperture ~ = (астр.) аперту́рна фу́нкція
approximate ~ = набли́жена [запроксимо́вана] фу́нкція
approximating ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
approximation ~ = набли́жувальна [апроксимаці́йна] фу́нкція
arbitrary ~ = дові́льна фу́нкція
arc hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
area-hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
arithmetic ~ = аритмети́чна [арифмети́чна] фу́нкція
ascending ~ = висхідна́ фу́нкція
associated Laguerre ~ = долу́чена [приє́днана] Лаґе́рова фу́нкція
associated Legendre ~ = долу́чена [приє́днана] Лежа́ндрова фу́нкція
asymptotic ~ = асимптоти́чна фу́нкція
asymptotically equivalent ~s = асимптоти́чно рі́вні [еквівале́нтні] фу́нкції
autocorrelation ~ = автокореляці́йна фу́нкція
automorphic ~ = автомо́рфна фу́нкція
auxiliary ~ = допомі́жна́ фу́нкція
averaged ~ = усере́днена фу́нкція (over – за)
Baire ~ = Бе́рова фу́нкція
basis ~ = ба́зисна [ба́зова] фу́нкція
Bateman ~ = Бе́йтменова фу́нкція
Bessel ~ = Бе́селева фу́нкція (of the first/second/third kind – першого/другого/третього роду; of integer/fractional order – цілого/дробового порядку; of half-odd order – півцілого порядку; of imaginary argument – уявного арґументу)
beta ~ = бе́та-фу́нкція
betatron ~ = бетатро́нна фу́нкція
bicontinuous ~ = гомеоморфі́зм
biharmonic ~ = бігармоні́чна фу́нкція
binary correlation ~ = біна́рна кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних кореля́цій
binomial distribution ~ = біно́мний розпо́діл
bivariate normal distribution ~ = двови́мірний норма́льний розпо́діл
blending ~ = скла́дена фу́нкція (у методі скінченних елементів)
Bloch (wave) ~ = Бло́хова (хвильова́) фу́нкція
Boolean ~ = Бу́лова фу́нкція
Borel measurable ~ = Боре́лева вимірна́ фу́нкція
bounded ~ = обме́жена фу́нкція
bound-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція зв’я́заного ста́ну
boxcar ~ = коро́бчаста фу́нкція (що дорівнює нулеві для всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Brillouin ~ = Брилюе́нова фу́нкція
built-in ~ = (комп.) вмонто́вана [вбудо́вана] фу́нкція
calculable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
canonically conjugate ~s = каноні́чно спря́жені фу́нкції
Cantor ~ = Ка́нторова фу́нкція
causal ~ = причино́ва фу́нкція
causal one-particle Green ~ = причино́ва одночасти́нко́ва Ґри́нова фу́нкція
channel (wave) ~ = (яф) (хвильова́) фу́нкція кана́лу
characteristic ~ = характеристи́чна фу́нкція, хара́ктер-фу́нкція; вла́сна фу́нкція
choice ~ = фу́нкція ви́бору
circular ~ = тригонометри́чна фу́нкція; колова́ фу́нкція
class ~ = фу́нкція кла́сів
Clementi ~ = фу́нкція Клеме́нті
close-to-convex ~ = ма́йже опу́кла фу́нкція
cluster ~ = кла́стерна фу́нкція
commutator ~ = перестано́вна фу́нкція
complementary ~ = ро́зв’язок однорі́дного диференці́йного рівня́ння (відповідного до даного неоднорідного рівняння)
complementary trigonometric ~ = доповня́льна тригонометри́чна фу́нкція
complete (analytic) ~ = по́вна (аналіти́чна) фу́нкція
completely additive ~ = цілко́м адити́вна фу́нкція
completely continuous ~ = абсолю́тно непере́рвна фу́нкція
completely defined ~ = фу́нкція, озна́чена скрізь
completely discontinuous ~ = цілко́м розри́вна фу́нкція
completely integrable ~ = цілко́м інтеґро́вна фу́нкція
completely monotone ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
completely monotonic ~ = цілко́м [абсолю́тно] моното́нна фу́нкція
complex ~ = ко́мплексна фу́нкція
complex conjugate ~s = ко́мплексно спря́жені фу́нкції
complex-valued ~ = ко́мплексна фу́нкція
composite ~ = складна́ фу́нкція; компози́ція фу́нкцій
computable ~ = розрахо́вна [обчисле́нна] фу́нкція
concave ~ = угну́та [уві́гнута] фу́нкція
conditionally periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
confluent hypergeometric ~ = ви́роджена [конфлює́нтна] гіпергеометри́чна фу́нкція
conic ~ = коні́чна фу́нкція, фу́нкція ко́нуса
conjugate ~ = спря́жена фу́нкція
conjugate convex ~s = спря́жені опу́клі фу́нкції
constant-sign ~ = знакоста́ла фу́нкція
contiguous ~s = приста́йні (гіпергеометричні) фу́нкції
continued ~ = (аналітично) продо́вжена фу́нкція
continuous ~ = непере́рвна фу́нкція
continuously differentiable ~ = непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
continuum ~ = фу́нкція конти́нууму
control ~ = фу́нкція керува́ння
convex ~ = опу́кла фу́нкція
correction ~ = поправко́ва фу́нкція
correlation ~ = кореляці́йна фу́нкція
cosine ~ = ко́синус
cost ~ = фу́нкція ва́ртости
Coulomb Green ~ = куло́нівська фу́нкція Ґри́на (з урахуванням Кулонової взаємодії)
Coulomb wave ~ = куло́нівська хвильова́ фу́нкція (з урахуванням Кулонової взаємодії)
countably additive set ~ = зліче́нно адити́вна фу́нкція множини́
countably subadditive set ~ = зліче́нно субадити́вна фу́нкція множини́
covariance ~ = коваріяці́йна фу́нкція
critical ~ = крити́чна фу́нкція (тесту)
cross covariance ~ = фу́нкція взає́мної коварія́ції
cross-correlation ~ = взає́мна кореляці́йна [кроскореляці́йна] фу́нкція, фу́нкція взає́мної кореля́ції
crystal-structure ~ = структу́рна фу́нкція криста́лу
cumulant ~ = кумуля́нтна фу́нкція
current ~ = фу́нкція пото́ку; фу́нкція течії́
cyclometric ~ = циклометри́чна фу́нкція
cylindrical ~ = циліндри́чна [цилі́ндрова] фу́нкція
damage ~ = (яф) фу́нкція шко́ди
decision ~ = (ті) фу́нкція прийма́ння рі́шень, вирі́шувальна фу́нкція
decreasing ~ = спадна́ фу́нкція
delta ~ = де́льта фу́нкція
density ~ = густина́ розпо́ділу
derivative ~ = похідна́
derived ~ = похідна́
descending ~ = спадна́ фу́нкція
describing ~ = (комп.) характеристи́чна фу́нкція
determinantal wave ~ = хвильова́ фу́нкція в детерміна́нтному предста́вленні
difference ~ = різнице́ва фу́нкція
differentiable ~ = диференційо́вна фу́нкція
differentiated ~ = 1. продиференційо́вана фу́нкція 2. диференційо́вана фу́нкція
digamma ~ = дига́мма-фу́нкція, логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
Dirac (delta) ~ = Дира́кова (де́льта‑)фу́нкція
direct correlation ~ = фу́нкція позити́вних кореля́цій
Dirichlet ~ = фу́нкція Дирихле́
discontinuous ~ = розри́вна фу́нкція
discrete ~ = дискре́тна фу́нкція
discrete transfer ~ = (комп.) дискре́тна [і́мпульсна] фу́нкція перетво́рення
discriminant ~ = дискриміна́нтна фу́нкція
dissipation ~ = дисипати́вна фу́нкція
distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу
double-peaked ~ = фу́нкція з двома́ ма́ксимумами
doubly periodic ~ = двопері́одна фу́нкція
dual ~ = дуа́льна фу́нкція
dyadic ~ = дія́дна фу́нкція
dynamic correlation ~ = динамі́чна кореляці́йна фу́нкція
eikonal ~ = ейкона́льна фу́нкція
electron wave ~ = хвильова́ фу́нкція електро́на
electronic work ~ = робо́та ви́ходу електро́на
elementary ~ = елемента́рна фу́нкція
elementary symmetric ~ = основна́ симетрі́йна фу́нкція
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдна фу́нкція
elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція
empirical ~ = емпіри́чна фу́нкція
entire ~ = ці́ла фу́нкція (of mean type – нормального типу)
envelope ~ = обвідна́ фу́нкція
equal-time correlation ~ = рівноча́сна [одноча́сна] кореляці́йна фу́нкція
equal-time Green ~ = одноча́сна Ґри́нова фу́нкція
equicontinuous ~s = односта́йно непере́рвні фу́нкції
equilibrium distribution ~ = рівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
equilibrium Green ~ = рівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
ergodic ~ = ергоди́чна фу́нкція
error ~ [erf] = фу́нкція по́хибок, інтеґра́л по́хибок
essentially bounded ~ = істо́тно обме́жена фу́нкція
essentially locally bounded ~ = істо́тно лока́льно обме́жена фу́нкція
Euler(’s) ~ = О́йлерова фу́нкція
evaluation ~ = оці́нювальна фу́нкція, фу́нкція оці́нювання
even ~ = па́рна фу́нкція
excess ~ = надлишко́ва фу́нкція, фу́нкція на́длишку
excitation ~ = (яф) фу́нкція збу́дження
expectation ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
expected value ~ = фу́нкція (математи́чного) сподіва́ння
explicit ~ = я́вна фу́нкція
exponential ~ = експоне́нта, показнико́ва фу́нкція
exponentially decreasing ~ = експоненці́йна спадна́ фу́нкція
exponentially increasing ~ = експоненці́йна висхідна́ фу́нкція
extremal ~ = екстрема́льна фу́нкція
factor ~ = коефіціє́нтна фу́нкція
factorable ~ = факторизо́вна фу́нкція
factor(iz)ed ~ = сфакторизо́вана фу́нкція
fast-varying ~ = швидкозмі́нна фу́нкція
feedback transfer ~ = фу́нкція перетво́рення зворо́тного зв’язку́
field correlation ~ = польова́ кореляці́йна фу́нкція
final-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція кінце́вого ста́ну
finite ~ = скінче́нна фу́нкція
finitely nonzero ~ = фіні́тна фу́нкція
Floquet ~ = фу́нкція Флоке́
force ~ = силова́ фу́нкція
four-body wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-particle wave ~ = чотиричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
four-point ~ = чотирито́чкова фу́нкція
fractional rational ~ = дробо́во-раціона́льна фу́нкція
free-space Green ~ = Ґри́нова фу́нкція у ві́льному про́сторі
frequency ~ = часто́тна фу́нкція; густина́ (розподілу) ймові́рности
frequency-response ~ = амплітудочасто́тна характери́стика
frustrated partition ~ = фрустро́вана мала́ статисти́чна су́ма
Fuchsian ~ = Фу́ксова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
fuchsoid ~ = фуксо́їдна фу́нкція
fundamental ~ = фундамента́льна фу́нкція; вла́сна фу́нкція
gamma ~ = га́мма-фу́нкція
gauge ~ = калібрува́льна фу́нкція
Gauss(ian) ~ = Ґа́усова фу́нкція
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерова фу́нкція
general(ly) recursive ~ = загальнорекурси́вна фу́нкція
generalized ~ = узага́льнена фу́нкція
generalized analytic ~ = узага́льнена аналіти́чна [псевдоаналіти́чна] функція
generalized hypergeometric ~ = узага́льнена гіпергеометри́чна фу́нкція
generalized Laguerre ~ = узага́льнена Лаґе́рова фу́нкція
generating ~ = твірна́ фу́нкція
generator ~ = твірна́ фу́нкція
generic ~ = родова́ фу́нкція
Gibbs ~ = Ґі́бсова фу́нкція
given ~ = за́дана фу́нкція
goal ~ = цільова́ фу́нкція
grand partition ~ = вели́ка статисти́чна су́ма
Green ~ = Ґри́нова фу́нкція
grid ~ = сітко́ва́ фу́нкція
ground-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція основно́го ста́ну
Hamilton(ian) ~ = гамільтонія́н, Га́міл(ь)тонова фу́нкція
Hankel ~ = Га́нкелева фу́нкція
harmonic ~ = гармоні́чна фу́нкція
hashing ~ = геш-фу́нкція
Heaviside (unit) ~ = Ге́вісайдова (одини́чна) фу́нкція
Heine-Sommerfeld ~ = фу́нкція Га́йне-Зо́мерфельда
Heisenberg wave ~ = хвильова́ фу́нкція в Га́йзенберґовому предста́вленні
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова фу́нкція
hereditary ~ = (х.) фу́нкція па́м’яті (полімерів)
Hermitian ~ = Ермі́това фу́нкція
hexagamma ~ = гексага́мма-фу́нкція, п’я́та логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
higher-order ~ = фу́нкція ви́щого поря́дку (than – за, ніж)
higher transcendental ~ = ви́ща трансценде́нтна фу́нкція
highest-order ~ = фу́нкція найви́щого поря́дку
Hildebrand ~ = Гі́льдебрандова фу́нкція
holomorphic ~ = голомо́рфна [аналіти́чна] фу́нкція
homogeneous ~ = однорі́дна фу́нкція
homographic ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
Hugoniot ~ = фу́нкція Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hybrid wave ~ = гібри́дна хвильова́ фу́нкція (наближення розв’язку складнішої задачі лінійною комбінацією хвильових функцій простішої задачі)
hyperbolic ~ = гіперболі́чна фу́нкція
hyperelliptic ~ = гіпереліпти́чна фу́нкція
hyperfuchsian ~ = гіперфу́ксова фу́нкція
hypergeometric ~ = гіпергеометри́чна фу́нкція
hyperspherical ~ = гіперсфери́чна фу́нкція
identity ~ = одини́чна фу́нкція
illegal ~ = (комп.) заборо́нена фу́нкція
implicit ~ = нея́вна фу́нкція
importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности
improper ~ = невласти́ва [невла́сна] фу́нкція
improperly integrable ~ = невласти́во інтеґро́вна фу́нкція
impulse ~ = і́мпульсна фу́нкція
inclusive ~ = інклюзи́вна фу́нкція
incomplete ~ = непо́вна фу́нкція
incomplete beta ~ = непо́вна бе́та-фу́нкція
incomplete gamma ~ = непо́вна га́мма-фу́нкція
incompletely defined ~ = недоозна́чена фу́нкція
increasing ~ = висхідна́ фу́нкція
independent ~s = незале́жні фу́нкції
indicator ~ = індикатри́са
induction ~ = фу́нкція впли́ву
infinite ~ = нескінче́нна фу́нкція
infinite-valued ~ = нескінченнозна́чна [нескінченнозначеннє́ва] фу́нкція
infinitely (continuously) differentiable ~ = нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна фу́нкція
influence ~ = фу́нкція впли́ву
initial-state wave ~ = хвильова́ фу́нкція початко́вого ста́ну
inner ~ = фу́нкція-арґуме́нт (складної функції)
inner work ~ = вну́трішня робо́та ви́ходу
integer-valued ~ = цілочислова́ фу́нкція
integrable ~ = інтеґро́вна фу́нкція
integral ~ = 1. ці́ла фу́нкція (of finite order – скінченного порядку) 2. цілочислова́ фу́нкція
interpolating ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interpolation ~ = інтерполяці́йна [інтерполюва́льна] фу́нкція
interval ~ = фу́нкція інтерва́лу [про́мі́жку], інтерва́льна фу́нкція
invariant ~ = інварія́нтна фу́нкція
inverse ~ = обе́рнена фу́нкція
inverse circular ~ = обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
inverse hyperbolic ~ = а́реа-фу́нкція, обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
inverse trigonometric ~ = аркфу́нкція, обе́рнена тригонометри́чна фу́нкція
involutory ~s = інволюти́вні фу́нкції
irrational ~ = ірраціона́льна фу́нкція
irreducible ~ = незвідна́ фу́нкція
irregular ~ = нереґуля́рна фу́нкція
Jacobian ~ = фу́нкція Яко́бі
Jacobi elliptic ~ = еліпти́чна фу́нкція Яко́бі (of module k – модуля k)
Jost ~ = Йо́стова фу́нкція
jump ~ = фу́нкція стрибкі́в, стрибко́ва фу́нкція
k times differentiable ~ = k разі́в диференційо́вна фу́нкція
kernel ~ = кернфу́нкція, ядро́ (інтеґрального рівняння тощо)
key ~ = фу́нкція [призна́чення] кла́віші
Kramp ~ = Кра́мпова фу́нкція
Lagrange ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Lagrangian ~ = лаґранжія́н, Лаґра́нжова фу́нкція
Laguerre ~ = Лаґе́рова фу́нкція
Lamé ~ = фу́нкція Ламе́
lattice Green ~ = ґратко́ва фу́нкція Ґри́на
left-analytic ~ = лівоаналіти́чна [аналіти́чна злі́ва] фу́нкція
left-continuous ~ = лівонепере́рвна [непере́рвна злі́ва] фу́нкція
Legendre ~ = Лежа́ндрова фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
lemniscate ~ = лемніска́тна фу́нкція
library ~ = (комп.) бібліоте́чна фу́нкція
likelihood ~ = фу́нкція правдоподі́бности
limit ~ = грани́чна фу́нкція (of a sequence/series of ~s – послідовности/ряду функцій)
linear ~ = ліні́йна фу́нкція
linear fractional ~ = дробо́во-ліні́йна фу́нкція
linearized ~ = лінеаризо́вана фу́нкція
linearly dependent ~s = ліні́йно зале́жні фу́нкції
linearly independent ~s = ліні́йно незале́жні фу́нкції
Liouville ~ = Ліуві́лева фу́нкція
local ~ = лока́льна фу́нкція, фу́нкція то́чки
locally bounded ~ = лока́льно обме́жена фу́нкція
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дна фу́нкція
locally integrable ~ = лока́льно інтеґро́вна фу́нкція
logarithmic ~ = логаритмі́чна фу́нкція
logarithmic integral ~ = інтеґра́льний логари́тм
logical ~ = логі́чна фу́нкція
loss ~ = фу́нкція втрат
lower-order ~ = фу́нкція ни́жчого поря́дку (than – ніж)
lower semicontinuous ~ = напівнепере́рвна зни́зу фу́нкція
lowest-order ~ = фу́нкція найни́жчого поря́дку
luminosity ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. фу́нкція сві́тности
Lyapunov ~ = фу́нкція Ляпуно́ва
MacDonald ~ = Макдо́нал(ь)дова фу́нкція
majorant ~ = мажора́нта, мажора́нтна фу́нкція; підси́лювальна фу́нкція
majority ~ = мажорита́рна фу́нкція
many-particle distribution ~ = багаточасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
many-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
mapped ~ = відобра́жувана фу́нкція
mapping ~ = відобража́льна [відобра́жувальна] фу́нкція
mass ~ = (астр.) фу́нкція мас
Massieu ~ = (тд) фу́нкція Ме́с’ю
Mathieu ~ = фу́нкція Матьє́ (of integral/fractional order – цілого/дробового порядку)
matrix(‑valued) ~ = ма́трична фу́нкція, ма́триця-фу́нкція
Maxwell(ian) distribution ~ = Ма́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
Mayer ~ = Ма́єрова фу́нкція
measurable ~ = вимірна́ фу́нкція
memory ~ = фу́нкція па́м’яті (полімерів)
meromorphic ~ = меромо́рфна фу́нкція
metaharmonic ~ = метагармоні́чна фу́нкція
metaspherical ~ = метасфери́чна фу́нкція
metric ~ = метри́чна фу́нкція
minorant ~ = мінора́нта, мінора́нтна фу́нкція
Möbius ~ = Ме́біусова фу́нкція
modified ~ = (з)модифіко́вана фу́нкція
modified Bessel ~ = модифіко́вана Бе́селева фу́нкція
modified Hankel ~ = модифіко́вана Га́нкелева фу́нкція
modular ~ = модуля́рна фу́нкція
momentum wave ~ = хвильова́ фу́нкція в і́мпульсному предста́вленні
monogenic ~ = моноге́нна фу́нкція
monogenic analytic ~ = по́вна аналіти́чна фу́нкція
monotone ~ = моното́нна фу́нкція
monotonic ~ = моното́нна фу́нкція
monotonically decreasing ~ = моното́нна спадна́ фу́нкція
monotonically increasing ~ = моното́нна висхідна́ фу́нкція
monotonically nondecreasing ~ = моното́нна неспадна́ фу́нкція
monotonically nonincreasing ~ = моното́нна невисхідна́ фу́нкція
most efficient estimating ~ = найефекти́вніша оці́нка
multilinear ~ = поліліні́йна фу́нкція
multiparticle wave ~ = багаточасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
multiperiodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multiple-valued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
multiplicative ~ = мультиплікати́вна фу́нкція
multiply periodic ~ = багатопері́одна [кратноперіоди́чна] фу́нкція
multivalent ~ = багатоли́ста фу́нкція
multivalued ~ = багатозна́чна [багатозначеннє́ва] фу́нкція
natural ~ = тригонометри́чна фу́нкція відно́сно свого́ логари́тму
negative ~ = від’є́мна фу́нкція
network ~ = фу́нкція мере́жі, мереже́ва [мере́жна] фу́нкція
Neumann ~ = Но́йманова фу́нкція (поліномна)
neutronic damage ~ = (яф) фу́нкція нейтро́нної пошко́ди
neutron-importance ~ = (яф) фу́нкція ці́нности нейтро́нів
Neyman ~ = Не́йманова фу́нкція (статистичної вибірки)
nonanalytic ~ = неаналіти́чна фу́нкція
nonascending ~ = невисхідна́ фу́нкція
noncontinuous ~ = ненепере́рвна фу́нкція
nondecreasing ~ = неспадна́ фу́нкція
nondescending ~ = неспадна́ фу́нкція
nondifferentiable ~ = недиференційо́вна фу́нкція
nonequilibrium Green ~ = нерівнова́жна Ґри́нова фу́нкція
nonequilibrium distribution ~ = нерівнова́жна фу́нкція розпо́ділу
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дна фу́нкція
nonincreasing ~ = невисхідна́ фу́нкція
nonintegrable ~ = неінтеґро́вна фу́нкція
nonlinear ~ = неліні́йна фу́нкція
non-Maxwell(ian) distribution ~ = нема́ксвелова фу́нкція розпо́ділу
nonmonotone ~ = немоното́нна фу́нкція
nonmonotonic ~ = немоното́нна фу́нкція
nonrecursive ~ = нерекурси́вна фу́нкція
nonsingular ~ = несинґуля́рна фу́нкція
normal ~ = норма́льна фу́нкція
normal probability ~ = норма́льний розпо́діл імові́рности
normalizable ~ = нормо́вна фу́нкція
normalization ~ = нормува́льна фу́нкція, фу́нкція нормува́ння
normalized ~ = (з)нормо́вана фу́нкція (in – за; to – на)
normed ~ = фу́нкція з но́рмою
nowhere differentiable ~ = ніде́ не диференційо́вна фу́нкція
n-particle wave ~ = n-части́нко́ва хвильова́ фу́нкція
n-ply periodic ~ = n-пері́одна фу́нкція
n-point ~ = n-то́чкова фу́нкція
nth-order wave ~ = хвильова́ фу́нкція n-го поря́дку (теорії збурень), хвильова́ фу́нкція в n-му набли́женні
n times continuously differentiable ~ = n разі́в непере́рвно диференці́йовна фу́нкція
nuclear wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
nucleus wave ~ = хвильова́ фу́нкція ядра́
null ~ = нуль-фу́нкція
numerical ~ = числова́ фу́нкція
object ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
objective ~ = цільова́ фу́нкція
odd ~ = непа́рна фу́нкція
one-parameter ~ = однопара́метрова фу́нкція
one-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
one-particle distribution ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція розпо́ділу
one-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
one-sheeted ~ = одноли́ста фу́нкція
one-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
operator ~ = опера́торна фу́нкція
operator-valued ~ = опера́торна [операторнозна́чна] фу́нкція
orbit ~ = орбіто́ва фу́нкція
orientation distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу за орієнта́ціями
original ~ = фу́нкція-оригіна́л (перетворення)
orthogonal ~s = ортогона́льні фу́нкції
orthonormal(ized) ~s = ортонормо́вані фу́нкції
oscillating ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
oscillatory ~ = коливна́ [осцилівна́] фу́нкція
outer work ~ = зо́внішня робо́та ви́ходу
overlap ~ = фу́нкція перекрива́ння
pair correlation ~ = біна́рна [двійко́ва] кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція біна́рних [двійко́вих] кореля́цій
pair distribution ~ = двочастинко́ва [біна́рна, двійко́ва] фу́нкція розпо́ділу
parabolic cylinder ~ = фу́нкція параболі́чного цилі́ндра
parametrized ~ = спараметр(из)о́вана фу́нкція
partially recursive ~ = частко́во рекурси́вна фу́нкція
particle distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок
particle-velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу части́нок за шви́дкостями
particle wave ~ = хвильова́ фу́нкція части́нки
partition ~ = 1. фу́нкція розпо́ділу 2. су́ма ста́нів, мала́ статисти́чна су́ма
payoff ~ = фу́нкція ви́грашу
peaked ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
peaky ~ = шпиля́ста фу́нкція, фу́нкція з ма́ксимумом
penalty ~ = штрафна́ фу́нкція
pentagamma ~ = пентага́мма-фу́нкція, четве́рта логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
periodic ~ = періоди́чна фу́нкція (in – за)
perturbation ~ = фу́нкція збу́рення, збу́рювальна фу́нкція
perturbed ~ = збу́рена фу́нкція
photoelectric work ~ = фотоелектри́чна робо́та ви́ходу
piecewise analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
piecewise continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
piecewise continuously differentiable ~ = відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна фу́нкція
piecewise differentiable ~ = відти́нко́во диференційо́вна фу́нкція
piecewise linear ~ = відти́нко́во ліні́йна [ла́мана] фу́нкція
piecewise monotonic ~ = відти́нко́во моното́нна фу́нкція
piecewise smooth ~ = відти́нко́во гла́дка фу́нкція
Placzec ~ = Пла́чекова фу́нкція
playback ~ = (техн.) фу́нкція відтво́рювання (запису тощо)
plotted ~ = будо́вана//побудо́вана фу́нкція
point ~ = 1. точко́ва фу́нкція 2. фу́нкція (координа́т) то́чки 3. фу́нкція, що її зна́ченнями є то́чки́
pointwise discontinuous ~ = точко́во розри́вна фу́нкція
polygamma ~s = поліга́мма фу́нкції, логаритмі́чні похідні́ га́мма-фу́нкції
polygenic ~ = поліге́нна фу́нкція
polyharmonic ~ = полігармоні́чна фу́нкція
polynomial ~ = поліно́мна фу́нкція
position ~ = фу́нкція то́чки, фу́нкція пози́ції, фу́нкція координа́т (точки)
positive real ~ = дода́тна ді́йсна фу́нкція
potential ~ = потенція́льна фу́нкція
power ~ = 1. степене́ва фу́нкція (with exponent n – з показником n) 2. фу́нкція поту́жности
precise ~ = то́чна [уто́чнена] фу́нкція
predefined ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
prescribed ~ = за́дана фу́нкція
primitive ~ = пе́рвісна [приміти́вна] фу́нкція
primitive recursive ~ = приміти́вно-рекурси́вна фу́нкція
principal ~ = (мех.) інтеґра́л від лаґранжія́ну систе́ми за ча́сом
probability ~ = імові́рнісна фу́нкція
probability density ~ = фу́нкція густини́ [щі́льности] ймові́рности, густина́ [щі́льність] (розподілу) ймові́рности
processor-defined ~ = комп’ютерозале́жна фу́нкція
product ~ = фу́нкція-до́буток
profile ~ (яф) про́фільна фу́нкція
propagation ~ = пропаґа́тор
proper ~ = власти́ва [вла́сна] фу́нкція
proper rational ~ = пра́вильна раціона́льна фу́нкція
pseudoanalytic ~ = псевдоаналі́тична [узага́льнена аналіти́чна] фу́нкція
pseudoconjugate ~ = псевдоспря́жена фу́нкція
pseudoelliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
pseudoharmonic ~ = псевдогармоні́чна фу́нкція
pseudoperiodic ~ = псевдоперіоди́чна фу́нкція
pulsed transfer ~ = (комп.) і́мпульсна [дискре́тна] фу́нкція перетво́рення
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] фу́нкція (in x – за x)
quadratic fractional ~ = дробо́во-квадра́тна [дробо́во-квадрати́чна] фу́нкція
quadruply periodic ~ = чотирипері́одна фу́нкція
quasi-Abelian ~ = квазиа́белева фу́нкція
quasi-concave ~ = квазиуві́гнута фу́нкція
quasi-continuous ~ = квазинепере́рвна фу́нкція
quasi-convex ~ = квазиопу́кла фу́нкція
quasi-elliptic ~ = псевдоеліпти́чна фу́нкція
quasi-periodic ~ = квазиперіоди́чна фу́нкція
quaternion ~ = кватерніо́нна фу́нкція
Rademacher ~ = Ра́демахерова фу́нкція
radial ~ = радія́льна фу́нкція
radial wave ~ = радія́льна хвильова́ фу́нкція
radiance-attenuation ~ = фу́нкція сла́бшання промі́ння
radiation-damage ~ = фу́нкція радіяці́йної пошко́ди
random ~ = випадко́ва фу́нкція
rapidly ascending ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rapidly damped ~ = швидкозгасна́ фу́нкція
rapidly decreasing ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly descending ~ = швидкоспадна́ фу́нкція
rapidly increasing ~ = швидковисхідна́ фу́нкція
rational ~ = раціона́льна фу́нкція
ravine ~ = рівчако́ва фу́нкція
real(‑valued) ~ = ді́йсна фу́нкція
reciprocal gamma ~ = обе́рнена га́мма-фу́нкція
recurrent ~ = рекуре́нтна фу́нкція
recursive ~ = рекурси́вна фу́нкція
reduced ~ = зве́дена фу́нкція
reducible ~ = звідна́ фу́нкція
regression ~ = фу́нкція реґре́сії, реґреси́вна фу́нкція (of the first/second kind – першого/другого роду)
regular ~ = реґуля́рна фу́нкція
regulated ~ = ліні́йчаста фу́нкція
related ~s = зале́жні фу́нкції
relativistic ~ = релятивісти́чна фу́нкція
renormalized ~ = перенормо́вана фу́нкція
response ~ = фу́нкція ві́дгуку
restricted ~ = (комп.) обме́жена фу́нкція
retarded Green ~ = зага́яна [припі́знена, запі́знена] Ґри́нова фу́нкція
Riccati-Bessel ~ = фу́нкція Рика́ті-Бе́селя
right-analytic ~ = правоаналіти́чна [аналіти́чна спра́ва] фу́нкція
right-continuous ~ = правонепере́рвна [непере́рвна спра́ва] фу́нкція
Riemann ~ = Ри́манова фу́нкція
Riemann zeta ~ = Ри́манова дзета фу́нкція
ring ~ = кільце́ва фу́нкція
risk ~ = фу́нкція ри́зику
saltus ~ = фу́нкція стрибкі́в
sample ~ = вибірко́ва фу́нкція, фу́нкція ви́бірки
sawtooth ~ = пиля́ста [пилча́ста] фу́нкція
scalar ~ = скаля́рна фу́нкція
scaling ~ = фу́нкція масшта́бу, ске́йлінґова фу́нкція
scattering ~ = фу́нкція розсі́ювання
schlicht ~ = одноли́ста фу́нкція
Schrödinger wave ~ = хвильова́ фу́нкція у Шре́динґеровому предста́вленні
sectionally analytic ~ = відти́нко́во аналіти́чна фу́нкція
sectionally continuous ~ = відти́нко́во непере́рвна фу́нкція
self-energy ~ = власноенергети́чна фу́нкція
semicontinuous ~ = напівнепере́рвна фу́нкція
separable ~ = сепара́бельна [факторизо́вна] фу́нкція
separate ~ = окре́ма фу́нкція
separated ~ = ви́окремлена [відокре́млена] фу́нкція
separation ~ = фу́нкція відокре́млювання
service ~ = (комп.) се́рвісна фу́нкція
set ~ = фу́нкція множини́
sewing ~ = фу́нкція скле́ювання
sigma ~ = (тд) си́гма-фу́нкція
signum ~ = зна́кова фу́нкція, си́гнум-фу́нкція
similar ~ = поді́бна фу́нкція
simple ~ = про́ста́ фу́нкція
simply periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
sine ~ = си́нус
single-particle ~ = одночасти́нко́ва фу́нкція
single-particle wave ~ = одночасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
single-valued ~ = однозна́чна [однозначеннє́ва] фу́нкція
singly periodic ~ = однопері́одна фу́нкція
singular ~ = синґуля́рна фу́нкція
singularity ~ = фу́нкція синґуля́рностей
sinusoidal ~ = синусо́їдна фу́нкція
Slater ~ = Сле́йтерова фу́нкція
slope ~ = фу́нкція на́хилу (of a field of extremals – поля екстремалей)
slowly ascending ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly decreasing ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly descending ~ = повільноспадна́ фу́нкція
slowly increasing ~ = повільновисхідна́ фу́нкція
slowly varying ~ = повільнозмі́нна фу́нкція
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] фу́нкція
smoothed ~ = згла́джена фу́нкція
source ~ = фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція, Ґри́нова фу́нкція
space-time ~ = просторочасова́ фу́нкція
special ~ = спеція́льна фу́нкція
specified ~ = за́дана фу́нкція; конкре́тна фу́нкція
spectral ~ = спектра́льна фу́нкція
spherical ~ = сфери́чна [кульова́] фу́нкція
spherical harmonic ~ = сфери́чна гармоні́чна фу́нкція
spheroidal ~ = сферо́їдна фу́нкція
spin~ = спі́нова фу́нкція
spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin Green ~ = спі́нова Ґри́нова фу́нкція
spin-spin correlation ~ = спі́нова кореляці́йна фу́нкція
spin wave ~ = спі́нова хвильова́ фу́нкція
spline ~ = сплайн-фу́нкція, відти́нко́во поліно́мна фу́нкція
spread ~ = (опт.) апара́тна фу́нкція
square-integrable ~ = фу́нкція, інтеґро́вна з квадра́том
square-summable ~ = фу́нкція, сумо́вна з квадра́том
staircase ~ = східча́ста фу́нкція
standard ~ = (комп.) станда́ртна фу́нкція
state ~ = фу́нкція ста́ну
static correlation ~ = стати́чна кореляці́йна фу́нкція
step ~ = східча́ста фу́нкція; стрибко́ва фу́нкція; відти́нко́во ста́ла фу́нкція
stream ~ = фу́нкція пото́ку [течії́]
strength ~ = (яф) силова́ фу́нкція
stress ~ = фу́нкція напру́г [напру́жень]
strictly concave ~ = стро́го у(ві)гну́та фу́нкція
strictly convex ~ = стро́го опу́кла фу́нкція
strictly monotone ~ = див. strictly monotonic ~
strictly monotonic ~ = стро́го моното́нна фу́нкція
strictly monotonic decreasing ~ = стро́го моното́нно спадна́ фу́нкція
strictly monotonic increasing ~ = стро́го моното́нно висхідна́ фу́нкція
strictly negative ~ = стро́го [істо́тно] від’є́мна фу́нкція
strictly positive ~ = стро́го [істо́тно] дода́тна фу́нкція
strongly ascending ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
strongly decreasing ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly descending ~ = стрімкоспадна́ фу́нкція
strongly increasing ~ = стрімковисхідна́ фу́нкція
structure ~ = структу́рна фу́нкція
Struve ~ = фу́нкція Стру́ве
subadditive ~ = субадити́вна фу́нкція
subharmonic ~ = субгармоні́чна фу́нкція
successor ~ = фу́нкція насту́пности
summable ~ = сумо́вна фу́нкція
superharmonic ~ = супергармоні́чна фу́нкція
support(ing) ~ = 1. опо́рна фу́нкція 2. (комп.) фу́нкція пі́дтри́мки
symmetric ~ = симетри́чна фу́нкція
symmetrized ~ = просиметр(из)о́вана фу́нкція
symmetry ~ = перетво́рювання [перетво́рення] симе́трії
table ~ = табли́чна фу́нкція
tabulated ~ = (про)табульо́вана фу́нкція
tangent ~ = та́нґенс
temperature-dependent Green ~ = температу́рна Ґри́нова фу́нкція
terminal-decision ~ = фу́нкція остато́чних рі́шень
test ~ = 1. про́бна [те́стова] фу́нкція 2. фу́нкція крите́рію
tetragamma ~ = тетрага́мма-фу́нкція, тре́тя логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
thermionic work ~ = робо́та ви́ходу термоемі́сії
thermodynamic ~ (of state) = термодинамі́чна фу́нкція (ста́ну)
theta ~ = те́та-фу́нкція
Thomson ~ = То́мсонова фу́нкція
three-body wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-particle wave ~ = тричасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
three-point ~ = трито́чкова фу́нкція
threshold ~ = поро́гова фу́нкція
time correlation ~ = часова́ кореляці́йна фу́нкція
time-dependent ~ = нестаціона́рна [часозале́жна] фу́нкція
time-independent ~ = стаціона́рна [часонезале́жна] фу́нкція
toroidal ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
torus ~ = торо́їдна фу́нкція, фу́нкція то́ра
totient ~ = фу́нкція сум
transcendental ~ = трансценде́нтна фу́нкція
transfer ~ = 1. передава́льна фу́нкція 2. (яф) фу́нкція передава́ння 3. (комп.) фу́нкція перетво́рення
transformable ~ = перетво́рна [трансформо́вна] фу́нкція
transformed ~ = перетво́рена [трансформо́вана] фу́нкція
transition ~ = переходо́ва фу́нкція, фу́нкція перехо́ду
trial ~ = спро́бна фу́нкція
Tricomi ~ = фу́нкція Трико́мі
trigamma ~ = трига́мма-фу́нкція, дру́га логаритмі́чна похідна́ га́мма-фу́нкції
trigonometric ~ = тригонометри́чна фу́нкція
triply periodic ~ = трипері́одна фу́нкція
truncated (correlation) ~ = утя́та (кореляці́йна) фу́нкція
twice-differentiable ~ = дві́чі диференційо́вна фу́нкція
two-body wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-parameter ~ = двопара́метрова фу́нкція
two-particle ~ = двочасти́нко́ва фу́нкція
two-particle wave ~ = двочасти́нко́ва хвильова́ фу́нкція
two-point ~ = двото́чкова фу́нкція
two-time correlation ~ = двочасова́ кореляці́йна фу́нкція
ultraspherical ~ = ультрасфери́чна фу́нкція
unbounded ~ = необме́жена фу́нкція
uncorrelated ~s = нескорельо́вані фу́нкції
uniformly continuous ~ = рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
uniquely differentiable ~ = однозна́чно диференційо́вна фу́нкція
unit step ~ = одини́чна східча́ста [Гевіса́йдова] фу́нкція, фу́нкція одини́чного стрибка́
univalent ~ = одноли́ста (аналітична) фу́нкція
unsmooth ~ = негла́дка [негладе́нька] фу́нкція
upper semicontinuous ~ = напівнепере́рвна згори́ фу́нкція
utility ~ = фу́нкція ко́ри́сности
vanishing ~ = знико́ма фу́нкція; фу́нкція, що перетво́рюється на нуль
value ~ = фу́нкція ва́ртости
vector ~ = ве́кторна фу́нкція
vector point ~ = ве́кторна фу́нкція координа́т то́чки
vector-valued ~ = векторнозна́чна [векторнозначеннє́ва] фу́нкція
velocity distribution ~ = фу́нкція розпо́ділу (частинок) за шви́дкостями
vertex ~ = верши́нна фу́нкція
visibility ~ = 1. відно́сна спектра́льна чутли́вість (ока) 2. (астр.) фу́нкція ви́дности
Wannier ~ = фу́нкція Ваньє́
wave ~ = хвильова́ фу́нкція
weakly continuous ~ = сла́бко непере́рвна фу́нкція
Weber ~ = Ве́берова фу́нкція
Weierstrass ~ = Ва́єрштрасова фу́нкція
Weierstrassian elliptic ~ = Ва́єрштрасова еліпти́чна фу́нкція
weight(ing) ~ = вагова́ фу́нкція
Whittaker ~ = Ві́текерова фу́нкція
work ~ = робо́та ви́ходу
world ~ = світова́ фу́нкція
zero ~ = нуль-фу́нкція
zeta ~ = дзе́та-фу́нкція
method 1. ме́тод, мето́да; підхі́д; спо́сіб ■ to develop a ~ розробля́ти//розроби́ти ме́тод; to employ a ~ застосо́вувати//застосува́ти ме́тод 2. (мн.) мето́дика; техноло́гія
['mεθəd]
~ of analysis = ме́тод [спо́сіб] ана́лізу
~ of balayage = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
~ of caustics = ме́тод кау́стик
~ of characteristic curves = ме́тод характери́стик
~ of collective variables = ме́тод колекти́вних змі́нних
~ of complete induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of conjugate gradients = ме́тод спря́жених ґрадіє́нтів
~ of crystal growth = ме́тод виро́щування криста́лів
~ of diagonals = ме́тод діягона́лей
~ of distorted waves = ме́тод (з)деформо́ваних хвиль
~ of elimination = ме́тод вилуча́ння (невідомих)
~ of equating coefficients = ме́тод прирі́внювання коефіціє́нтів
~ of estimation = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
~ of finite differences = ме́тод скінче́нних різни́ць
~ of false position = ме́тод хи́бної пози́ції
~ of frustrated total reflection = ме́тод пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння
~ of image charges = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of images = ме́тод (дзерка́льних) о́бразів/зобра́жень
~ of incremental rates = (ел.) ме́тод відно́сних при́ростів
~ of induction = ме́тод інду́кції
~ of infinite descent = ме́тод нескінче́нного спу́ску
~ of joining = (solutions) ме́тод [спо́сіб] зшива́ння (розв’язків)
~ of joints = ме́тод виріза́ння вузлі́в
~ of (the) least squares = ме́тод найме́нших квадра́тів
~ of linear muffin-tin [MT] orbitals = ме́тод ліні́йних MT-орбіта́лей
~ of mathematical induction = ме́тод математи́чної інду́кції
~ of moments = ме́тод моме́нтів
~ of nuclear recoil = ме́тод відру́шених я́дер
~ of partial fractions = ме́тод елемента́рних дро́бів
~ of partial waves = ме́тод парці́йних [парція́льних] хвиль
~ of partitioning the variables = ме́тод відокре́млювання змі́нних
~ of potentials = ме́тод потенція́лів
~ of principal axes = ме́тод головни́х осе́й
~ of proportional parts = ме́тод ліні́йної інтерполя́ції
~ of reduction to absurdity = ме́тод зве́дення до абсу́рду
~ of reiteration = ме́тод повто́рювання
~ of resolution = ме́тод розклада́ння сил
~ of small perturbations = ме́тод мали́х збу́рень
~ of splitting = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
~ of statistical testing = ме́тод статисти́чних спроб, ме́тод Мо́нте-Ка́рло
~ of steepest descent = ме́тод перева́лу
~ of straight lines = ме́тод прями́х
~ of successive approximations = ме́тод послідо́вних набли́жень
~ of thirds = ме́тод трети́н
~ of totally orthogonal plane waves = ме́тод цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
~ of undetermined coefficients = ме́тод неви́значених коефіціє́нтів
~ of variation of parameters [constants] = ме́тод варія́ції дові́льної ста́лої
absolute ~ = абсолю́тний ме́тод (міряння)
absorption ~ = абсорбці́йний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
access ~ = ме́тод [спо́сіб] до́ступу
access-oriented ~ = ме́тод обчи́слювання, зале́жний від до́ступу до да́них
activation ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] активува́ння 2. активаці́йний ме́тод
addition ~ = ме́тод [спо́сіб] додава́ння
adjoint-difference ~ = ме́тод спря́жених різни́ць
adjustment ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] реґулюва́ння [юстува́ння] 2. ме́тод вилуча́ння (відбігів від загальної тенденції)
advanced ~ = нові́тній ме́тод
alternating-direction ~ = ме́тод змі́нних на́прямів
alternative ~ = альтернати́вний ме́тод
Amouyal-Benoist-Horowitz ~ = ме́тод Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца
analog ~ = ме́тод анало́гій
analytic ~ = аналіти́чний ме́тод
application ~ = ме́тод [спо́сіб] наклада́ння (покриву тощо)
approximate ~ = набли́жений ме́тод
approximate calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximate computation ~ = ме́тод [спо́сіб] набли́женого обчи́слювання
approximation ~ = ме́тод набли́жень
Argelander ~ = А́рґелендерів ме́тод
argon ~ = арґоно́вий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
asymptotic ~ = асимптоти́чний ме́тод
augmented-plane-wave [APW] ~ = ме́тод приє́днаних пло́ских хвиль
augmented-spherical-wave ~ = ме́тод приє́днаних сфери́чних хвиль
averaging ~ = ме́тод [спо́сіб] усере́днювання
axiomatic ~ = аксіомати́чний [аксіо́мний] ме́тод, ме́тод постула́тів
back-reflection ~ = ме́тод зворо́тного відбива́ння
balance(d) ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
balancing ~ = ме́тод [спо́сіб] зрівнова́жування
ball-and-ring ~ = ме́тод кільця́ та ку́лі (міряти температуру топлення смол)
ballistic ~ = балісти́чний ме́тод
basic ~ = основни́й ме́тод [спо́сіб]
batch ~ = паке́тний ме́тод [спо́сіб]; періоди́чний ме́тод [спо́сіб]
batching ~ = ме́тод [спо́сіб] дозува́ння
Bethe-Peierls ~ = ме́тод Бе́те-Па́єрлса
Bethe-Tait ~ = ме́тод Бе́те-Те́йта
binary-encounter ~ = ме́тод подві́йних зі́ткнень
Bogolyubov ~ = ме́тод Боголю́бова
Bohm-Gross ~ = ме́тод Бо́ма-Ґро́са
boiling-point ~ = ебуліоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод [спо́сіб]
Born-Oppenheimer ~ = ме́тод Бо́рна-О́пенгаймера
Bragg-Gray ~ = ме́тод Бре́ґа-Ґре́я
bridge ~ = містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bridge null ~ = нульови́й містко́вий ме́тод [спо́сіб]
bromate ~ = (of analysis) броматоме́трія
Brückner ~ = Брю́кнерів ме́тод
bright-field ~ = ме́тод сві́тлих полі́в
brittle-varnish ~ = ме́тод ла́кових по́кривів
bubble ~ = бульбашко́вий ме́тод (визначання в’язкости)
Bürger ~ = Бю́рґерів ме́тод
calculation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
calibration ~ = ме́тод [спо́сіб] калібрува́ння [ґрадуюва́ння]
calorimetric ~ = калориметри́чний ме́тод [спо́сіб]
capillary ~ = капіля́рний ме́тод (of surface-tension measurement – міряння поверхневого натягу; of viscosity measurement – міряння в’язкости)
cascade ~ = каска́довий ме́тод [спо́сіб]
Case ~ = Ке́йсів ме́тод
cavity ~ = резона́торний ме́тод [спо́сіб]
centrifuge ~ = ме́тод [спо́сіб] центрифугува́ння
charged-plunger ~ = ме́тод заря́дженого плу́нжера
chemical ~ = хемі́чний ме́тод
Chew-Low ~ = ме́тод Чу-Ло́у
chopped-beam ~ = ме́тод перери́вчастого стру́меня, ме́тод перерива́ння стру́меня
classification ~ = ме́тод [спо́сіб] класифіка́ції [систематиза́ції, впорядко́вування]
coating ~ = ме́тод [спо́сіб] нано́шення по́криву (на поверхню)
coherent-state ~ = ме́тод когере́нтних ста́нів
coincidence ~ = ме́тод збі́гів
collective ~ = колекти́вний ме́тод (пришвидшування)
collective-coordinate ~ = ме́тод колекти́вних координа́т
collocation ~ = ме́тод колока́цій
colorimetric ~ = колориметри́чний ме́тод
combination ~ = ме́тод комбіна́цій (of solving systems of linear equations – для розв’язування систем лінійних рівнянь)
combined ~ = комбіно́ваний ме́тод
comparative ~ = порівня́льний ме́тод
comparison ~ = 1. ме́тод [спо́сіб] порі́внювання 2. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 3. ме́тод мажора́нт (for ordinary differential equations – для звичайних диференційних рівнянь)
compensation ~ = 1. компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод (міряння) 2. ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння
complicated ~ = складни́й (щодо виконання) ме́тод [спо́сіб]
computation ~ = ме́тод [спо́сіб] обчи́слювання
computer ~ = комп’ю́терний [компу́торний] ме́тод
conductance-measuring ~ = кондуктометри́чний ме́тод [спо́сіб]
conformal-mapping ~ = ме́тод конфо́рмних перетво́рень
contact ~ = конта́ктовий ме́тод [спо́сіб]
continuous ~ = непере́рвний ме́тод [спо́сіб]
conventional ~ = станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
convergence-preserving ~ of summation = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування] зі збере́женням збі́жности
cooling ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
coordinate ~ = ме́тод координа́т
coprecipitation ~ = ме́тод спі́льного оса́джування
correlation ~ = кореляці́йний ме́тод
count(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] підрахо́вування
counterpoise ~ = ме́тод замі́щування (у зважуванні)
coupled-channels ~ = ме́тод зв’я́заних кана́лів
critical-path ~ = ме́тод крити́чного шля́ху
crude ~ = гру́бий [нето́чний] ме́тод [спо́сіб]
cryoscopic ~ = кріоскопі́чний ме́тод
cut-and-try ~ = 1. ме́тод спроб 2. ме́тод добира́ння
cyclic-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
dark-field ~ = ме́тод те́мних полі́в
Debye-Scherrer ~ = ме́тод Деба́я-Ше́рера
decontamination ~ = ме́тод [спо́сіб] дезактива́ції
decremental-neighborhood ~ = ме́тод зву́жуваних о́колів
deductive ~ = дедукти́вний ме́тод
deflection ~ = ме́тод ві́дхилів
delayed-coincidence ~ = ме́тод запі́знілих [затри́маних] збі́гів
deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (речовини на поверхню)
derivation ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
deriving ~ = ме́тод [спо́сіб] ви́ведення (формули)
describing function ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
detection ~ = ме́тод [спо́сіб] реєструва́ння [виявля́ння]
difference ~ = різнице́вий ме́тод
differential ~ = різнице́вий ме́тод
diffraction ~ = дифракці́йний ме́тод
diffusion ~ = дифузі́йний ме́тод
digital ~ = цифрови́й ме́тод
dilatometric ~ = дилатометри́чний ме́тод
dilution ~ = ме́тод [спо́сіб] розво́дження [розве́дення]
dip-angle ~ = ме́тод кута́ на́хилу
dipping ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
direct ~ = прями́й ме́тод [спо́сіб]
direct-vision ~ = прями́й візуа́льний ме́тод, ме́тод прямо́го спостеріга́ння
discrete-ordinate ~ = ме́тод дискре́тних ордина́т
dispersion ~ = дисперсі́йний ме́тод [спо́сіб]
Doppler-shift-attenuation [DSA] ~ = ме́тод ме́ншання До́плерового зсу́ву
double-resonance ~ = ме́тод подві́йного резона́нсу
double-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
drop-weight ~ = ме́тод крапли́нної ма́си (міряти поверхневий натяг)
dye-penetrant ~ = ме́тод барвникі́в (виявляти дефекти)
dynamic ~ = динамі́чний ме́тод (міряння)
echo ~ = е́хо-ме́тод, ме́тод відлу́ння
eddy-current ~ = ме́тод вихоро́вих стру́мів
effective-mass ~ = ме́тод ефекти́вної ма́си
effective-potential ~ = ме́тод ефекти́вного потенція́лу
efficient ~ = ефекти́вний ме́тод
Egerton ~ = Е́ґертонів ме́тод
eikonal ~ = ейкона́льний ме́тод
elaborate ~ = 1. докла́дний ме́тод 2. складни́й ме́тод [спо́сіб]
elastic-compliance ~ = ме́тод пружно́ї пода́тливости
electrical ~ = електри́чний ме́тод [спо́сіб]
electron-diffraction ~ = електронографі́чний ме́тод, ме́тод дифра́кції електро́нів
electron-orbit ~ = ме́тод електро́нних орбі́т
electron-paramagnetic-resonance [EPR] ~ = ме́тод електро́нного парамагне́тного резона́нсу [ЕПР]
electrophoretic ~ = ме́тод електрофоре́зу
electrostatic ~ = електростати́чний ме́тод
emanation ~ = еманаці́йний ме́тод
equal-altitude ~ = ме́тод одна́ко́вих висо́т
equal-deflection ~ = ме́тод одна́ко́вих ві́дхилів
error-compensation ~ = ме́тод [спо́сіб] компенсува́ння по́хибок
escalator ~ = (матем.) ескала́торний ме́тод
estimation ~ = ме́тод [спо́сіб] оці́нювання
Euler ~ = О́йлерів ме́тод
Ewald-Kornfeld ~ = ме́тод Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да
exact ~ = то́чний ме́тод
excitation ~ = ме́тод збу́джування
exhaustion ~ = ме́тод виче́рпування
expansion ~ = ме́тод розвива́ння [розви́нення] в ряд
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] ме́тод
extended ~ = узага́льнений [поши́рений] ме́тод (to – на)
extrapolation ~ = 1. екстраполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] екстраполюва́ння [екстраполя́ції]
fabrication ~s = техноло́гія виготовля́ння
factorization ~ = ме́тод [спо́сіб] факториза́ції
falling-ball ~ = ме́тод па́дання ку́льки (визначати в’язкість)
falling-drop ~ = крапли́нний ме́тод, ме́тод падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряти густини рідин)
falling-sphere ~ = ме́тод падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначати в’язкість)
Feulgen ~ = Фо́йльґенів ме́тод
Feynman graph ~ = ме́тод Фа́йнменових діягра́м, Фа́йнменів діягра́мний ме́тод
fine ~ = тонки́й [то́чний] ме́тод [спо́сіб]
finitary ~ = фіні́тний ме́тод
finite-difference ~ = ме́тод скінче́нних різни́ць
finite-element ~ = ме́тод скінче́нних елеме́нтів
Fischer-Hinnen ~ = ме́тод Фі́шера-Гі́нена
fitting ~ = ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
flotation ~ = флотаці́йний ме́тод
focusing ~ = ме́тод фокусува́ння
formal ~ = форма́льний ме́тод
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
freezing-point ~ = кріоскопі́чний ме́тод (визначання молекульної ваги)
frequency-response ~ = ме́тод часто́тних характери́стик
Frobenius ~ = Фробе́ніусів ме́тод
functional ~ = функціона́льний ме́тод [підхі́д]
Galerkin ~ = ме́тод Гале́ркина [Ґальо́ркіна]
Galerkin-Petrov ~ = ме́тод Гале́ркина-Петро́ва [Ґальо́ркіна-Петро́ва]
galvanometric ~ = ґальванометри́чний ме́тод
generalized ~ = узага́льнений ме́тод (for – на)
generator-coordinate ~ = ме́тод твірни́х [ґенера́торних] координа́т
Gorter-Rose ~ = ме́тод Ґо́ртера-Ро́уза
gradient ~ = ґрадіє́нтний ме́тод
Gräffe ~ = ме́тод Ґре́фе
graph ~ = ме́тод (тео́рії) гра́фів
graphic(al) ~ = графі́чний ме́тод
graphic-analytical ~ = графоаналіти́чний ме́тод
gravimetric ~ = ґравіметри́чний [вагови́й] ме́тод
Green-function ~ = ме́тод фу́нкцій Ґри́на
grid ~ = сітко́ви́й ме́тод
Griebe-Schiebe ~ = ме́тод Ґри́бе-Ши́бе
Griffiths ~ = Ґри́фітсів ме́тод
group ~ = групови́й ме́тод
group-diffusion ~ = ме́тод групово́ї дифу́зії
group-theory ~ = теоретикогрупови́й ме́тод
gyroscopic ~ = гіроско́пний ме́тод
half-deflection ~ = ме́тод полови́нного ві́дхилу
harmonic-balance ~ = ме́тод гармоні́чного бала́нсу
heating ~ = ме́тод [спо́сіб] нагріва́ння
helium ~ = ге́лієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
heuristic ~ = евристи́чний підхі́д [ме́тод]
high-accuracy ~ = високото́чний ме́тод (обчислювання)
high-energy electron diffraction [HEED] ~ = ме́тод дифра́кції швидки́х [високоенергети́чних] електро́нів
Hittorf ~ = Гі́торфів ме́тод
hodograph ~ = ме́тод годо́графа
Hoffmann ~ = Го́фманів ме́тод
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
Holzer ~ = Го́льцерів ме́тод
homogenization ~ = гомогенізаці́йний ме́тод
hook ~ = ме́тод га́ків
Horner ~ = Го́рнерів ме́тод
Householder ~ = Га́усго́лдерів ме́тод
hybrid ~ = гібри́дний ме́тод
hydraulic analogy ~ = ме́тод гідравлі́чної анало́гії
hydrostatic weighing ~ = ме́тод гідростати́чного зва́жування
immersion ~ = імерсі́йний ме́тод, ме́тод зану́рювання
improved ~ = полі́пшений [удоскона́лений] ме́тод
indentation ~ = інде́нторний ме́тод (визначання твердости)
indirect ~ = непрями́й ме́тод [спо́сіб]
induction ~ = індукці́йний ме́тод [спо́сіб]
inefficient ~ = неефекти́вний ме́тод
inexact ~ = нето́чний ме́тод
infinity ~ = (опт.) ме́тод нескінче́нно відда́леної то́чки
in-situ ~ = ме́тод [спо́сіб] (міряння) на мі́сці, позалаборато́рний ме́тод [спо́сіб] (міряння)
integration ~ = ме́тод [спо́сіб] інтеґрува́ння
intercept ~ = ме́тод січни́х (визначання розмірів зернин у мікроструктурі)
interchange-weighing ~ = ме́тод дворазо́вого [подві́йного] зва́жування
interferometric ~ = інтерференці́йний ме́тод
interpolation ~ = 1. інтерполяці́йний ме́тод 2. ме́тод [спо́сіб] інтерполюва́ння [інтерполя́ції]
inverse-scattering-transform ~ = ме́тод обе́рненої зада́чі розсі́ювання
inverse iteration ~ = ме́тод обе́рненого ітерува́ння
inversion ~ = інверсі́йний ме́тод
involved ~ = складни́й ме́тод
ionization ~ = йонізаці́йний ме́тод
isotope-dilution ~ = ме́тод ізото́пного розве́дення
isotope-separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання ізото́пів
iteration ~ = 1. ме́тод ітера́цій 2. ме́тод [спо́сіб] ітерува́ння
iterative ~ = ітераці́йний ме́тод
Jaeger ~ = Дже́ґерів ме́тод
Jaeger-Steinwehr ~ = ме́тод Дже́ґера-Шта́йнвера
Kármán-Tsien ~ = ме́тод Ка́рмана-Ци́на
K-harmonics ~ = ме́тод K-гармо́нік
kinematic ~ = кінемати́чний ме́тод
Kjeldahl ~ = К’є́льдалів ме́тод
Klein-Rydberg ~ = ме́тод Кля́йна-Ри́дберґа
Kyropoulos ~ = (of crystal growth) Кіро́пулосів ме́тод (вирощування кристалів)
laboratory ~ = лаборато́рний ме́тод [спо́сіб]
Lagrange ~ = Лаґра́нжів ме́тод
Langmuir-Blodgett ~ = ме́тод Ле́нґмю́ра-Блоджет
lattice ~ = ґратко́вий ме́тод, ме́тод ґра́тки
Laue ~ = ме́тод Ля́уе
LCAO ~ = метод ЛКАО [лі́нійної комбіна́ції а́томних орбіта́лей]
lead ~ = плю́мбумовий [плю́мбієвий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
least-square(s) ~ = ме́тод найме́нших квадра́тів
limitation ~ = ме́тод перехо́ду до узага́льненої грани́ці (of a divergent sequence – розбіжної послідовности)
linear ~ = ліні́йний ме́тод
linear-combination-of-atomic-orbitals ~ = див. LCAO ~
linearization ~ = ме́тод [спо́сіб] лінеариза́ції
linearized-augmented(‑plane)-wave ~ = ме́тод лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль
lobing ~ = ме́тод рівносигна́льної зо́ни
low-energy electron diffraction [LEED] ~ = ме́тод дифра́кції пові́льних [низькоенергети́чних] електро́нів
magnetohydrodynamic analog ~ = магнетогідродинамі́чна анало́гія
matching ~ = ме́тод [спо́сіб] узгі́днювання [узго́джування]; ме́тод [спо́сіб] допасо́вування
matrix ~ = ма́тричний ме́тод
maximum-likelihood ~ = ме́тод максима́льної правдоподі́бности
mean-field ~ = ме́тод сере́днього по́ля
mean-value ~ = ме́тод сере́дніх (зна́чень)
measuring ~ = ме́тод [спо́сіб] мі́ряння [вимі́рювання]
mechanical-quadrature ~ = ме́тод механі́чної квадрату́ри
mesh-currents ~ = ме́тод ко́нтурних стру́мів
midsquare ~ = ме́тод сере́дніх квадра́тів
Milne ~ = Мі́лнів ме́тод
minimizing ~ = ме́тод мініміза́ції
minimum-distance ~ = ме́тод мініма́льної ві́дстані
modelng ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння
molecular-dynamics ~ = ме́тод молекуля́рної дина́міки
molecular-orbital ~ = ме́тод моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей
moments ~ = ме́тод моме́нтів
Monte-Carlo ~ = ме́тод Мо́нте-Ка́рло, ме́тод статисти́чних спроб
moving-averages ~ = ме́тод ковзни́х сере́дніх
moving-boundary ~ = ме́тод рухо́мої межі́
muffin-tin [MT] orbital ~ = ме́тод MT-орбіта́лей
Müller ~ = Мю́лерів ме́тод
multigroup ~ = багатогрупови́й ме́тод
multiple-collision ~ = ме́тод багаторазо́вих зі́ткнень
multiple-time-scale approximation ~ = ме́тод багаточасови́х набли́жень
multiplication ~ = ме́тод [спо́сіб] мно́ження
multistage ~ = багатоета́пний [багатостаді́йний] ме́тод
multistep ~ = багатокро́ковий ме́тод
Muskhelishvili ~ = ме́тод Мусхелішві́лі
nearly-free-electron [NFE] ~ = ме́тод ма́йже ві́льних електро́нів
nephelometric ~ = нефелометри́чний ме́тод
net(‑point) ~ = ме́тод мере́ж
noncontact ~ = неконта́ктовий [безконта́ктовий] ме́тод [спо́сіб]
nonlinear ~ = неліні́йний ме́тод
Nordheim-Scalettar ~ = ме́тод Но́рдгайма-Скейле́тера
normalization ~ = ме́тод [спо́сіб] нормува́ння
nuclear-magnetic-resonance [NMR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного магне́тного резона́нсу [ЯМР]
nuclear-quadrupole-resonance [NQR] ~ = ме́тод ядро́вого/я́дерного квадрупо́льного резона́нсу [ЯКР]
null ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
null-balance ~ = ме́тод нульово́го бала́нсу
numerical ~ = числови́й ме́тод
numerical-simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] числово́го моделюва́ння
objective ~ = об’єкти́вний ме́тод
observation ~ = ме́тод [спо́сіб] спостеріга́ння
one-group ~ = одногрупови́й ме́тод
one-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
one-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
operator ~ = опера́торний ме́тод
optical ~ = опти́чний ме́тод
optical polarization ~ = опти́чний поляризаці́йний ме́тод
optical recording ~ = опти́чний ме́тод за́пису інформа́ції
optimization ~ = ме́тод [спо́сіб] оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння]
ordered-elimination ~ = ме́тод упорядко́ваного вилуча́ння
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthogonalized-plane-wave ~ = ме́тод ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating-crystal ~ = ме́тод коливно́го криста́лу, ме́тод колива́ння криста́лу
Otto-Lardillon ~ = ме́тод О́то-Лардильйо́на
parabolic ~ = ме́тод пара́бол
particle-in-cell ~ = ме́тод части́нки в комі́рці
partition ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
partitioning-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
path-integration ~ = ме́тод інтеґрува́ння за траєкто́ріями
Patterson-Harker ~ = ме́тод Па́терсона-Га́ркера
Peierls ~ = Па́єрлсів ме́тод
pendant-drop ~ = ме́тод зави́слої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
Penfold-Leiss ~ = ме́тод Пе́нфолда-Ля́йса
peratization ~ = ме́тод ператиза́ції
perturbation ~ = ме́тод збу́рень
perturbed-stationary-states [PSS] ~ = ме́тод збу́рених стаціона́рних ста́нів
phase-contrast ~ = ме́тод фа́зового контра́сту
phase-diagram ~ = ме́тод фа́зової діягра́ми
phase-integral ~ = ме́тод фа́зових інтеґра́лів
phase-modulation ~ = ме́тод фа́зової модуля́ції
phase-plane ~ = ме́тод фа́зової площини́
phase-shift ~ = ме́тод фа́зового зсу́ву, ме́тод зсу́ву фа́зи
phenomenological ~ = феноменологі́чний метод
photoelectric ~ = фотоелектри́чний ме́тод
photographic ~ = фотографі́чний ме́тод
photoluminescence ~ = фотолюмінесценці́йний [фотолюмінесце́нтний] ме́тод
photometric ~ = фотометри́чний ме́тод
plane-wave ~ = ме́тод пло́ских хвиль
Poggendorff ~ = По́ґендорфів ме́тод (first/secondперший/другий)
Poincaré ~ = ме́тод Пуанкаре́
polarographic ~ = полярографі́чний ме́тод
polygonal ~ = ме́тод ла́маних
postulational ~ = аксіо́мний ме́тод, ме́тод постула́тів
potential-drop ~ = ме́тод різни́ці (електри́чних) потенція́лів
potentiometric ~ = потенціометри́чний ме́тод
powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
powder-diffraction ~ = ме́тод дифра́кції на порошку́
power-series ~ = ме́тод степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в]
precision ~ = високото́чний [прецизі́йний] ме́тод (міряння)
predictor-corrector ~ = ме́тод прогнозува́ння та коре́кції
processing ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння; (мн.) техноло́гія обробля́ння
product-solution ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
program-evaluation-and-review-technique [PERT] ~ = ме́тод мереже́вого планува́ння
proton-recoil ~ = ме́тод відру́шених прото́нів
proving ~ = ме́тод [спо́сіб] дово́дження
pseudopotential ~ = ме́тод псевдопотенція́лу
pulse ~ = і́мпульсний ме́тод
pulse-echo ~ = ме́тод відби́тих і́мпульсів
pycnometric ~ = пікнометри́чний ме́тод
quadrature ~ = ме́тод квадрату́р
qualitative ~ = я́кісний ме́тод
quantitative ~ = кі́лькісний ме́тод
radiation ~ = радіяці́йний ме́тод [спо́сіб]
radio-astronomy ~ = радіоастрономі́чний ме́тод
radiocarbon ~ = радіометри́чний [вуглеце́вий] ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
radiographic ~ = радіографі́чний ме́тод
radiometric ~ = радіометри́чний ме́тод [спо́сіб]
radium ~ = ра́дієвий ме́тод радіодатува́ння [визнача́ння ві́ку]
Ramsay-Young ~ = ме́тод Ре́мзі-Я́нґа [Рамза́я-Ю́нґа]
range ~ = ме́тод про́бі́гів
rapid ~ = експре́с-ме́тод
Rayleigh-Jansen ~ = ме́тод Ре́йлі-Я́нсена [Реле́я-Я́нсена]
Rayleigh-Ritz ~ = ме́тод Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца]
recognized ~ = (загально)ви́знаний ме́тод [спо́сіб]
rectangular ~ = ме́тод прямоку́тників
recurrence(‑formula) ~ = рекуре́нтний ме́тод
reduction ~ = ме́тод [спо́сіб] зве́дення
reference ~ = етало́нний ме́тод [спо́сіб]
reflected-wave ~ = ме́тод відби́тих хвиль
reflection ~ = ме́тод відбива́ння
reflection high-energy electron diffraction [RHEED] ~ = ме́тод дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів
refraction ~ = ме́тод зало́млених хвиль
refrigeration ~ = ме́тод [спо́сіб] охоло́джування
refringent-wave ~ = ме́тод зало́млених хвиль
relative ~ = відно́сний ме́тод (міряння)
relaxation ~ = (матем.) релаксаці́йний ме́тод
renormalization-group ~ = ме́тод ренормгру́пи [ренормалізаці́йної гру́пи]
research ~ = ме́тод дослі́джування; (мн.) мето́дика дослі́джування
resonance ~ = резона́нсний ме́тод
resonance-fluorescence ~ = ме́тод резона́нсної флюоресце́нції
resonating-group ~ = ме́тод резонівни́х груп
response-matrix ~ = ме́тод характеристи́чних ма́триць
revolving-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rigorous ~ = стро́гий ме́тод
riometric ~ = ріометричний ме́тод
Ritz ~ = Ри́тців ме́тод
rod-drop ~ = ме́тод [спо́сіб] скида́ння стри́жня
rolling-crystal ~ = ме́тод хита́ння криста́лу
Römer ~ = Ре́мерів ме́тод [до́слід]
root-squaring ~ = ме́тод підне́сення до квадра́ту
rotating-crystal ~ = ме́тод обертно́го криста́лу, ме́тод оберта́ння криста́лу
rotating-cylinder ~ = ме́тод оберта́ння цилі́ндра
rotating-oscillating-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та колива́ння (кристалу)
rotating-rolling-crystal ~ = ме́тод оберта́ння та хита́ння (кристалу)
routine ~ = уста́лений [станда́ртний, загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
Runge-Kutta ~ = ме́тод Ру́нґе-Ку́та
Rydberg-Klein-Rees [RKR] ~ = ме́тод Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса
saddle-point ~ = ме́тод перева́лу
sandwich ~ = ме́тод са́ндвіча, ме́тод перемежо́ваних шарі́в
Sawada ~ = ме́тод Сава́ди
scales ~ = ме́тод терезі́в (for algebraic equations – до алґебричних рівнянь)
scattering-matrix ~ = ме́тод ма́триці розсі́ювання
scenario ~ = ме́тод сцена́ріїв
Schleiermacher ~ = Шля́єрмахерів ме́тод
schlieren ~ = (опт.) тіньови́й ме́тод, ме́тод смуг
Schulz ~ = Шу́льців ме́тод
Schuster ~ = Шу́стерів ме́тод
scientific ~ = науко́вий підхі́д
scintillation ~ = сцинтиляці́йний ме́тод
scratch ~ = ме́тод дря́пання (визначати твердість)
search ~ = ме́тод по́шуку
secant ~ = ме́тод січни́х
sedimentation ~ = ме́тод оса́джування
Seidel ~ = За́йделів ме́тод
self-consistent-field ~ = ме́тод самоузго́дженого по́ля
semi-inverse ~ = напівобе́рнений ме́тод
semiaverages ~ = ме́тод напівусере́днювання
semiquantitative ~ = напівкі́лькісний ме́тод
separable-potential ~ = ме́тод сепара́бельного потенція́лу
separation ~ = ме́тод [спо́сіб] відокре́млювання
separation-nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
separation-of-variables ~ = ме́тод відокре́млювання змі́нних
sequential ~ = послідо́вний ме́тод, ме́тод послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння]
sequential ~ of testing = ме́тод послідо́вних спроб
sequential estimation ~ = ме́тод послідо́вного оці́нювання
sequential-search ~ = ме́тод ітераці́йного по́шуку
sessile-bubble ~ = ме́тод засі́лої бу́льбашки (у мірянні поверхневого натягу)
sessile-drop ~ = ме́тод засі́лої крапли́ни (у мірянні поверхневого натягу)
shadow ~ = тіньови́й ме́тод
shooting ~ = ме́тод пристрі́лювання
simple ~ = про́сти́й ме́тод [спо́сіб]
simplex ~ = си́мплексний ме́тод
simplified ~ = спро́щений ме́тод [спо́сіб]
simulation ~ = ме́тод [спо́сіб] моделюва́ння; імітаці́йний ме́тод
single-stage ~ = одноета́пний [одностаді́йний] ме́тод
single-step ~ = 1. однокро́ковий ме́тод 2. ме́тод окре́мих кро́ків
small-parameter ~ = ме́тод малого параметра
smoothing ~ = ме́тод згла́джування
sounding ~ = ме́тод [спо́сіб] зондува́ння
spectral ~ = спектра́льний ме́тод
spectrometer ~ = спектрометри́чний ме́тод
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний ме́тод
spherical-harmonics ~ = ме́тод сфери́чних гармо́нік
spray(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] напоро́шування (покриву)
staircase(‑estimation) ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] ме́тод [спо́сіб] 2. станда́ртний [загальнопри́йнятий, звича́йний] ме́тод [спо́сіб]
standing-wave ~ = ме́тод стоя́чої хви́лі
state-space ~ = ме́тод про́стору ста́нів
static ~ = ме́тод стати́чного мі́ряння [вимі́рювання]
statistical ~ = статисти́чний ме́тод
steepest-descent ~ = ме́тод найстримкі́шого спу́ску, ме́тод перева́лу
step-by-step ~ = 1. поета́пний ме́тод [спо́сіб] 2. ме́тод окре́мих кро́ків
Stöber ~ = (of crystal growth) Ште́берів ме́тод (вирощування кристалів)
stochastic ~ = стохасти́чний ме́тод
Stockbarger ~ = (of crystal growth) Сто́кбарґерів ме́тод (вирощування кристалів)
stopped-flow ~ = (фх) ме́тод зупи́неного стру́меня
strength-testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування мі́цности [на мі́цність]
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ме́тод
strong-coupling ~ = ме́тод си́льного зв’язку́
subjective ~ = суб’єкти́вний ме́тод
substitution ~ = 1. (матем.) ме́тод замі́ни змі́нних; ме́тод [спо́сіб] підставля́ння 2. (фіз.) ме́тод замі́щування (у зважуванні)
successive-approximations ~ = ме́тод послідо́вних набли́жень
successive-discrimination ~ = ме́тод послідо́вної дискриміна́ції
summation ~ = ме́тод [спо́сіб] сумува́ння [підсумо́вування]
superposition ~ = ме́тод суперпози́ції
sweep(ing)-out ~ = ме́тод виміта́ння (Пуанкаре)
symbolical ~ = 1. опера́торний ме́тод 2. ме́тод ко́мплексних ампліту́д
tagged-photon ~ = ме́тод позна́чених [заналичко́ваних, мі́чених] фото́нів
Tamm-Dancoff ~ = ме́тод Та́ма-Да́нкова
tachometrical ~ = тахометри́чний ме́тод
tangent ~ = ме́тод доти́чних
tangent-plane ~ = ме́тод доти́чних площи́н
telluric-current ~ = ме́тод телури́чних стру́мів
tensiometer ~ = ме́тод (відрива́ння) кільця́ (у мірянні поверхневого натягу)
testing ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
theoretical ~ = теорети́чний ме́тод
thermodynamic ~ = термодинамі́чний ме́тод
thermometric ~ = термометри́чний ме́тод
time-of-flight ~ = ме́тод ча́су проліта́ння
topological ~ = топологі́чний ме́тод
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
traditional ~ = традиці́йний [загальнопри́йнятий, відо́мий, звича́йний, найпоши́реніший] ме́тод
transfer-matrix ~ = ме́тод матриці перено́шення
transformation ~ = ме́тод [спо́сіб] перетво́рювання
transposition ~ = ме́тод переставля́ння
trapezoid(al) ~ = ме́тод трапе́цій
trial-and-error ~ = 1. ме́тод спроб та помило́к 2. ме́тод добира́ння
triangulation ~ = триангуляці́йний ме́тод
up-and-down ~ = східча́стий ме́тод (оцінювання), ме́тод "уго́ру і вниз"
usual ~ = загальнопри́йнятий ме́тод
valence-bond(‑resonance) ~ = ме́тод вале́нтних зв’язкі́в
Van der Pauw ~ = ме́тод Ван дер Па́у
vapor-deposition ~ = ме́тод оса́джування з парово́ї фа́зи
variable-phase ~ = (яф) ме́тод фа́зових фу́нкцій
variate-difference ~ = різнице́во-дисперсі́йний ме́тод
variation ~ = ме́тод [спо́сіб] варіюва́ння
variational ~ = варіяці́йний ме́тод
Verneuil ~ = (of crystal growth) Верне́йлів ме́тод (вирощування кристалів)
visual ~ = візуа́льний ме́тод [спо́сіб]
volumetric ~ = о́б’є́мний ме́тод
vortex-distribution ~ = ме́тод розподі́лених ви́хорів
Watson ~ = Ва́тсонів ме́тод
Weissenberg ~ = Ва́йсенберґів ме́тод
Weizsäcker-Williams ~ = ме́тод Ва́йцзекера-Ві́ліямса
Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] ~ = ме́тод Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на, ме́тод ВКБ
Wick ~ = Ві́ків ме́тод
Wick-Chandrasekhar ~ = ме́тод Ві́ка-Чандрасека́ра
Wigner-Seitz ~ = ме́тод Ві́ґнера-За́йтца
Wilzbach ~ = Ві́льцбахів ме́тод
x-ray diffraction ~ = рентґенодифрактометри́чний [рентґенодифракці́йний, рентґенострукту́рний] метод
x-ray goniometry ~ = рентґеногоніометри́чний ме́тод
x-ray powder ~ = порошко́вий ме́тод (рентґеноструктурного аналізу)
Yvon ~ = Іво́нів ме́тод
zero ~ = компенсаці́йний [нульови́й] ме́тод, нуль-ме́тод (міряння)
zero-beat ~ = ме́тод нульово́го биття́
zero-deflection ~ = ме́тод нульово́го ві́дхилу
order 1. поря́док || поря́дко́вий || впорядко́вувати//впорядкува́ти ■ in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. впорядко́ваний стан, впорядко́ваність 3. послідо́вність 4. поря́док величини́ ■ of an equal ~, of the same ~ одна́ко́вого [тако́го са́мого] поря́дку (as – як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than – ніж); of the ~ of one поря́дку одини́ці 5. сте́пінь || степене́вий 6. сту́пінь || ступене́вий 7. кра́тність 8. розря́д (числа) 9. ранг || ра́нговий 10. сорт || сортови́й 11. норма́льний стан справ, поря́док ■ out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти//замо́вити ■ in ~ that, in ~ to аби́, для то́го (щоб) 13. нака́з, кома́нда
['ɔːdə, 'ɔːrdər]
~ of aberration = поря́док абера́ції
~ of accuracy = поря́док то́чности
~ of approximation = поря́док набли́ження (in – відносно)
~ of an axis = поря́док о́сі
~ of connectedness = поря́док зв’я́зности
~ of connectivity = поря́док зв’я́зности
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of degeneracy = поря́док [сту́пінь] ви́родження
~ of a derivative = поря́док похідно́ї
~ of a determinant = поря́док визначника́
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of differentiation = поря́док диференціюва́ння
~ of events = послідо́вність поді́й
~ of a Feynman diagram = поря́док Фа́йнменової діягра́ми
~ of a function = поря́док фу́нкції
~ of a group = поря́док гру́пи
~ of an infinitesimal = поря́док ма́лости
~ of integration = поря́док інтеґрува́ння
~ of interference = поря́док інтерфере́нції
~ of magnitude = поря́док величини́
~ of a matrix = ранг (квадратової) ма́триці
~ of a phase transition = рід фа́зового перехо́ду
~ of a pole = кра́тність [поря́док] по́люсу (at infinity – у нескінченно віддаленій точці; at point A – у точці A)
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of a radical = показни́к ко́реня [радика́лу]
~ of reaction = поря́док (хемічної) реа́кції
~ of reflection = поря́док відбиття́
~ of a root = кра́тність [поря́док] ко́реня
~ of smallness = поря́док ма́лости
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of a zero = кра́тність [поря́док] ко́реня [нуля́]
alphabetical ~ = абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = буквоцифрови́й [лі́терно-цифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док, висхідни́й абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний поря́док
approximation ~ = поря́док набли́ження (in – відносно)
arbitrary ~ = дові́льний поря́док
ascending ~ = висхідни́й поря́док, поря́док бі́льшання [зроста́ння] (номерів)
aromic ~ = а́томний поря́док
bond ~ = кра́тність [поря́док] (хемі́чного) зв’язку́
bond-angle ~ = див. bond orientational ~
bond orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док хемі́чних зв’язкі́в
calling ~ = поря́док виклика́ння
canted spin ~ = поря́док скісни́х спі́нів
chronological ~ = хронологі́чний поря́док
complete ~ = ліні́йна впорядко́ваність
composition ~ = композиці́йний поря́док
consequtive ~ = послідо́вний поря́док
coordination ~ = координаці́йний поря́док
descending ~ = спадни́й поря́док, поря́док ме́ншання (номерів)
diffraction ~ = поря́док дифра́кції
fan (spin) ~ = ві́яловий поря́док спі́нів
ferromagnetic ~ = феромагне́тний поря́док
finite ~ = скінче́нний поря́док
first ~ = пе́рший поря́док
fractional ~ = дробо́вий поря́док
fringe ~ = поря́док інтерфере́нції, поря́док (інтерференційної) сму́ги
half(‑integer) ~ = півці́лий поря́док
helical spin ~ = ґвинтови́й поря́док спі́нів
high ~ = висо́кий поря́док
higher ~ = ви́щий [бі́льший] поря́док
highest ~ = найви́щий поря́док
icosahedral ~ = ікосаедри́чний поря́док
infinite ~ = нескінче́нний поря́док
integer ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integral ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integration ~ = поря́док інтеґрува́ння
interference ~ = поря́док інтерфере́нції
intermediate ~ = промі́жни́й поря́док
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
inverted ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
leading ~ = ста́рший [найбі́льший, найви́щий] поря́док, поря́док головно́го [ста́ршого] чле́на (послідовности тощо)
lexicographic ~ = (матем.) лексикографі́чний поря́док
linear ~ = ліні́йна впорядко́ваність
local ~ = лока́льний поря́док
long-range ~ = дале́кий поря́док
long-range orientational ~ = дале́кий орієнтаці́йний поря́док
low ~ = низьки́й поря́док
lower ~ = ни́жчий [ме́нший] поря́док
lowest ~ = найни́жчий поря́док
magnetic ~ = магне́тний поря́док
maximal ~ = максима́льний поря́док
minimal ~ = мініма́льний поря́док
multipole ~ = поря́док мультипо́льности
natural ~ = (матем.) натура́льний [приро́дний] поря́док
normal ~ = норма́льний [приро́дний] поря́док
one-dimensional ~ = однови́мірний поря́док
orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док
partial ~ = частко́вий поря́док, частко́ва впорядко́ваність
periodic translational ~ = періоди́чний трансляці́йний поря́док
photoinduced orientational ~ = світлоспричи́нений орієнтаці́йний поря́док
positional ~ = позиці́йний поря́док
principal ~ = головни́й поря́док (of a ring – кільця)
product ~ = до́буток поря́дків
quasi-long-range ~ = квазидале́кий поря́док
random ~ = випадко́вий поря́док
reaction ~ = поря́док (хемічної) реа́кції
reverse ~ = зворо́тний поря́док
rotational ~ = ротаці́йний [оберто́вий] поря́док
second ~ = дру́гий поря́док
semicrystalline ~ = напівкристалі́чний поря́док
short-range ~ = близьки́й поря́док
short-range orientational ~ = близьки́й орієнтаці́йний поря́док
spectral ~ = поря́док спе́ктру
stacking ~ = поря́док уклада́ння
staggered ~ = ша́ховий поря́док
temporal ~ = часова́ послідо́вність, послідо́вність у ча́сі
topological ~ = топологі́чний поря́док
translational ~ = трансляці́йний поря́док
two-dimensional ~ = двови́мірний поря́док
zero(th) ~ = нульови́й поря́док
polynomial поліно́м, многочле́н (in – від) || поліно́мний, многочле́нний
[ˌpɒli'nəʊmiəl, ˌpɑːlə'noʊm-]
~ arranged in descending powers = поліно́м, упорядко́ваний за спадни́ми степеня́ми
~ decomposable into factors (with rational coefficients) = (раціона́льно) звідни́й поліно́м
~ indecomposable into factors (with rational coefficients) = (раціона́льно) незвідни́й поліно́м
~ in several indeterminates = поліно́м від кілько́х змі́нних
~ of best approximation = поліно́м найкра́щого набли́ження
~ of least deviation = поліно́м найме́ншого ві́дхилу
~ of degree n = поліно́м сте́пеня n
Appell ~ = Е́пелів [А́пелів] поліно́м
associated ~ = долу́чений [приє́днаний, узага́льнений] поліно́м
Bernoulli ~ = поліно́м Берну́лі
central ~ = центра́льний поліно́м
characteristic ~ = характеристи́чний поліно́м
Chebyshev ~ = поліно́м Че́бишева
chromatic ~ = хромати́чний поліно́м
circle ~ = колови́й поліно́м, поліно́м Це́рніке
composite ~ = компози́ція поліно́мів
cubic ~ = поліно́м тре́тього поря́дку
cyclotomic ~ = поліно́м по́ділу ко́ла
cyclic ~ = циклі́чний поліно́м
exponential ~ = поліно́м з експоне́нт
factorable ~ = розкла́дний поліно́м
factorial ~ = узага́льнений факторія́л, факторія́льний поліно́м
Gegenbauer ~ = Ґе́ґенбауерів [ультрасфери́чний] поліно́м
Hermite ~ = Ермі́тів поліно́м
Hermitian ~ = Ермі́тів поліно́м
homogeneous ~ = однорі́дний поліно́м
inseparable ~ = нерозкла́дний поліно́м
integral ~ = 1. інтеґра́льний поліно́м 2. цілочислови́й поліно́м, поліно́м із цілочислови́ми коефіціє́нтами
integral valued ~ = цілозна́чний [цілозначеннє́вий] поліно́м
interpolating ~ = інтерполяці́йний поліно́м
interpolation ~ = інтерполяці́йний поліно́м
irreducible ~ = незвідни́й поліно́м
Jacobi ~ = поліно́м Яко́бі
Krawtchouk ~ = Кравчукі́в поліно́м
lacunary ~ = лакуна́рний поліно́м
Laguerre ~ = Лаґе́рів поліно́м (in the narrow sense – у вузькому розумінні)
Lamé ~ = поліно́м Ламе́
Legendre ~ = Лежа́ндрів [сфери́чний] поліно́м
matrix ~ = ма́тричний поліно́м
minimal ~ = мініма́льний поліно́м
monic ~ = нормо́ваний поліно́м
multidimensional ~ = багатови́мірний поліно́м
Neumann ~ = Но́йманів поліно́м
normal ~ = норма́льний поліно́м (over k – над k)
normed ~ = нормо́ваний поліно́м
operator ~ = опера́торний поліно́м
orthogonal ~ = ортогона́льний поліно́м
Poincaré ~ = поліно́м Пуанкаре́
prime ~ = про́сти́й поліно́м
primitive ~ = приміти́вний поліно́м
quadratic ~ = квадра́тний поліно́м
reduced ~ = зве́дений поліно́м
reducible ~ = звідни́й поліно́м
separable ~ = розкла́дний поліно́м
spherical ~ = сфери́чний [Лежа́ндрів] поліно́м
symmetric ~ = симетри́чний поліно́м
trigonometric ~ = тригонометри́чний поліно́м
ultraspherical ~ = ультрасфери́чний поліно́м
Zernike ~ = поліно́м Це́рніке, колови́й поліно́м
relation 1. співвідно́шення, зв’язо́к (between x and y, of x to y – між x та y) 2. зале́жність 3. відпові́дність 4. стосу́нок, доти́чність (to – до) ■ in ~ to стосо́вно (чогось, до чогось)
[rɪ'leɪʃn]
~ in parametric form = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
Abbe ~ = співвідно́шення А́бе
anticommutation ~ = антикомутати́вне співвідно́шення
approximate ~ = прибли́зне співвідно́шення
approximated ~ = набли́жене [апроксимо́ване] співвідно́шення
approximation ~ = апроксимаці́йне [апроксимува́льне, наближа́льне] співвідно́шення
arbitrary ~ = дові́льне співвідно́шення
associative ~ = асоціяти́вний зв’язо́к
associativity ~ = співвідно́шення асоціяти́вности
asymptotic ~ = асимптоти́чне співвідно́шення
Batchinsky ~ = (фіз. плинів) співвідно́шення Бачи́нського
Bethe-Weizsäcker ~ = співвідно́шення Бе́те-Ва́йцзекера
binary ~ = біна́рне (спів)відно́шення
boson commutation ~s = комутати́вні співвідно́шення для бозо́нів
Callen-Welton ~ = співвідно́шення [фо́рмула] Ка́лена-Ве́лтона
causal ~ = див. causality ~
causality ~ = співвідно́шення причино́вости, причино́вий [причино́во-наслідко́вий] зв’язо́к, рівня́ння причино́вого [причино́во-наслідко́вого] зв’язку́
characteristic ~ = характеристи́чне співвідно́шення
classical ~ = класи́чне [неква́нтове, нерелявісти́чне] співвідно́шення
Cochran ~ = Ко́кренове співвідно́шення
commutation ~ = комутати́вне співвідно́шення
congruence ~ = співвідно́шення конґруе́нтности
conservation ~ = зако́н збере́ження
consistency ~ = умо́ва згі́дности [сумі́сности], умо́ва несупере́чливости
constitutive ~ = матерія́льне співвідно́шення
de Broglie ~ = співвідно́шення де Бро́йля
derivable ~ = вивідне́ співвідно́шення
derived ~ = ви́ведене [втори́нне] співвідно́шення
dimensional ~ = розмі́рнісне співвідно́шення
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне співвідно́шення
direct ~ = прями́й стосу́нок (to – до), прями́й зв’язо́к (to – з)
dispersion ~ = дисперсі́йне співвідно́шення
distance-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ві́дстань-сві́тність
dyadic ~ = біна́рне (спів)відно́шення
dynamic ~ = динамі́чне співвідно́шення
empirical ~ = емпіри́чне співвідно́шення
equivalence ~ = співвідно́шення еквівале́нтности
explicit ~ = я́вне співвідно́шення
fermion anticommutation ~s = антикомутати́вні співвідно́шення для ферміо́нів
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вне співвідно́шення
functional ~ = функці́йна зале́жність; функціона́льне співвідно́шення
fundamental ~ = засадни́че співвідно́шення
generalized ~ = узага́льнене співвідно́шення
Goldberger-Treiman ~ = співвідно́шення Ґо́лдберґера-Тре́ймена
Hagen-Rubens ~ = співвідно́шення Га́ґена-Ру́бенса
homomorphic ~ = відно́шення гомоморфі́зму
Hugoniot ~s = співвідно́шення Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hydrodynamical ~ = гідродинамі́чне співвідно́шення
hyperscaling ~ = гіперске́йлінгове [гіпермасшта́бне] співвідно́шення
identical ~ = тото́жність
implicit ~ = нея́вне співвідно́шення
input/output ~ = співвідно́шення вхід/ви́хід
integral ~ = інтеґра́льне співвідно́шення
integrated ~ = (про)інтеґро́ване співвідно́шення
invariant ~ = інварія́нтне співвідно́шення
inverse ~ = обе́рнене співвідно́шення; обе́рнена пропорці́йність; обе́рнена зале́жність
inverse-square ~ = обе́рнена пропорці́йність квадра́тові (величини)
Kelvin ~s = Ке́л(ь)вінові співвідно́шення
kinematic ~ = кінемати́чне співвідно́шення
kinetic ~ = кінети́чне співвідно́шення
Klein-Rosseland ~s = співвідно́шення Кля́йна-Ро́сленда
Kramers-Kronig ~ = співвідно́шення Кра́мерса-Кро́ніґа
Kummer ~ = Ку́мерове співвідно́шення
linear ~ = ліні́йне співвідно́шення
logical ~ = логі́чне співвідно́шення
Lorentz ~ = Лоре́нцове співвідно́шення
Lyddane-Sachs-Teller ~ = співвідно́шення Лі́дейна-Закса-Те́лера
Manley-Rowe ~ = співвідно́шення Ме́нлі-Ро́у
mass ~ = співвідно́шення мас (частинок)
mass-energy ~ = співвідно́шення між ене́ргією і ма́сою (Айнштайнове)
mass-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність
mass-luminosity-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність-ра́діус
mass-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-ра́діус
master ~ = основне́ співвідно́шення (теорії тощо)
matrix ~ = ма́тричне співвідно́шення
membership ~ = співвідно́шення нале́жности
model-independent ~ = моделенезале́жне співвідно́шення
nonlinear ~ = неліні́йне співвідно́шення
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне співвідно́шення
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване співвідно́шення
nontransitive ~ = нетранзити́вне співвідно́шення
numerical ~ = числове́ співвідно́шення
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
Onsager reciprocal ~ = О́нзаґерове співвідно́шення
operator ~ = опера́торне співвідно́шення
order ~ = (спів)відно́шення поря́дку
orientation ~ = орієнтаці́йне співвідно́шення
parametric ~ = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
period-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] пері́од-сві́тність
permutation ~ = переста́вне співвідно́шення
phenomenological ~ = феноменологі́чне співвідно́шення
polyadic ~ = багаточле́нне співвідно́шення
precedence ~ = співвідно́шення передува́ння [пріорите́тів]
preference ~ = співвідно́шення перева́г
projective ~ = проєкти́вна відпові́дність
quantum ~ = ква́нтове співвідно́шення
range-energy ~ = співвідно́шення між про́бі́гом та ене́ргією, зале́жність про́бігу від ене́ргії
reciprocal ~ = обе́рнене співвідно́шення
reciprocity ~ = співвідно́шення взає́мности
recurrence ~ = рекуре́нтне співвідно́шення
recursion ~ = рекурси́вне співвідно́шення
redshift-distance ~ = (астр.) зале́жність черво́ного змі́щення [зсу́ву] від ві́дстані
reflexive ~ = оборо́тне співвідно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чне співвідно́шення
renormalized ~ = перенормо́ване співвідно́шення
scaling ~ = ске́йлінгове [масшта́бне] співвідно́шення
semiempirical ~ = напівемпіри́чне співвідно́шення
similarity ~ = крите́рій поді́бности (математичний)
similitude ~ = крите́рій поді́бности [відпові́дности] (фізичний)
single-valued ~ = взає́мно-однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
stoichiometric ~ = стехіометри́чне співвідно́шення
stress-strain ~ = деформацієнапру́гове співвідно́шення, співвідно́шення між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією
Sverdrup ~ = Све́рдрупове співвідно́шення
symmetric ~ = симетри́чне співвідно́шення
symmetry ~ = співвідно́шення симе́трії
ternary ~ = терна́рне [тричле́нне] співвідно́шення
thermodynamic ~ = термодинамі́чне співвідно́шення
total ~ = скрізь ви́значене співвідно́шення; універса́льне співвідно́шення
transitive ~ = транзити́вне співвідно́шення
uncertainty ~ = співвідно́шення неви́значеностей
universal ~ = універса́льне співвідно́шення
variational ~ = варіяці́йне співвідно́шення
Weinreich ~ = Ва́йнрайхове співвідно́шення
technique 1. мето́дика, те́хніка (сукупність навичок, володіння методами) 2. за́сіб, спо́сіб, техноло́гія ■ to employ a ~ скориста́тися мето́дикою 3. техні́чні за́соби
[tεk'niːk]
acoustical ~ = акусти́чний ме́тод
acceleration ~ = ме́тод пришви́дшування
advanced ~ = нові́тня мето́дика
angular-correlations ~ = ме́тод кутови́х кореля́цій
approximation ~ = мето́дика [техноло́гія] набли́женого обчи́слювання
bolometric ~ = болометри́чний ме́тод
branch-and-bound ~ = ме́тод гіло́к та меж
Bridgman ~ = Бри́джменів ме́тод
calculation ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
calutron ~ of isotope separation = калютро́нний ме́тод відокре́млювання ізото́пів
carrier-injection ~ = мето́дика [те́хніка] вво́дження носії́в
coincidence-counting ~ = те́хніка [мето́дика] підрахо́вування збі́гів
collective (acceleration) ~ = колекти́вний ме́тод (пришви́дшування)
comparison ~ = мето́дика [техноло́гія] порі́внювання
computer-simulation ~ = мето́дика [техноло́гія] комп’ю́терного моделюва́ння
computation ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
computing ~ = мето́дика [техноло́гія] обчи́слювання
continuous-comparison ~ = ме́тод безпере́рвного порі́внювання
conventional ~ = загальнопри́йнята мето́дика
conversion ~ = мето́дика перетво́рювання
counting ~ = те́хніка [мето́дика] підрахо́вування
cross-correlation ~ = ме́тод крос-кореля́ції
crystal-growth ~ = мето́дика [техноло́гія] виро́щування криста́лів
crystal-rotation ~ = ме́тод поверта́ння зразка́ [криста́лу]
data-processing ~ = мето́дика [техноло́гія] опрацьо́вування да́них
detection ~ = мето́дика [спо́сіб, ме́тод] реєструва́ння (частинок)
diagnostic ~ = діягности́чна мето́дика, ме́тоди діягно́стики
diagram ~ = діягра́мна те́хніка, ме́тод діягра́м
divergent-beam ~ = ме́тод розбі́жного про́меня
doping ~ = мето́дика [те́хніка] леґува́ння
electron-diffraction ~ = електроногра́фія
equidensity ~ = еквіденситоме́трія
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] мето́дика
forecasting ~ = мето́дика прогнозува́ння
free-oscillation ~ = ме́тод ві́льних колива́нь
heating ~ = мето́дика [техноло́гія] нагріва́ння
high-vacuum ~ = те́хніка висо́кого ва́кууму
holographic ~ = голографі́чний ме́тод
improved ~ = полі́пшена [вдоскона́лена] мето́дика
interference ~ = інтерференці́йна мето́дика
interferometric ~ = інтерференці́йна мето́дика
ion-implantation ~ = мето́дика [техноло́гія] імплантува́ння йо́нів
kicksorting ~ = ме́тод [спо́сіб] ампліту́дного ана́лізу
labeled-pool ~ = ме́тод позна́ченого пу́ла
manometric ~ = манометри́чний ме́тод
mathematical ~ = математи́чний апара́т
Mayer diagram ~ = Ма́єрова діягра́мна те́хніка
measurement ~ = мето́дика мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = мето́дика мі́ряння [вимі́рювання]
minimax ~ = ме́тод мініма́ксу
min-max ~ = ме́тод мініма́ксу
modulation ~ = те́хніка [мето́дика] модулюва́ння
Monte-Carlo ~s = ме́тод Мо́нте Ка́рло
moving observer ~ = ме́тод рухо́мого спостерігача́
neutron-diffraction ~ = нейтроногра́фія
non-invasive ~ = неруйнівни́й ме́тод (досліджування)
nuclear-emulsion ~ = ме́тод я́дерних/ядро́вих ему́льсій
observation ~ = мето́дика спостеріга́ння
optical ~ = опти́чні ме́тоди (досліджування неоптичних явищ)
photographic ~ = фотографі́чні мето́ди
pile-replacement ~ = спо́сіб замі́ни зразкі́в (у реакторі)
pointing ~ = те́хніка [мето́дика] наці́лювання (лазерного променя)
probing ~ = те́хніка [мето́дика] зондува́ння
processing ~ = мето́дика [техноло́гія] обробля́ння
pulsed-neutron ~s = ме́тоди пульсівно́го стру́меня нейтро́нів
pulse ~s = і́мпульсна те́хніка
recording ~ = ме́тод запи́сування (інформа́ції)
reference ~ = етало́нна [станда́ртна] мето́дика
renormalization ~ = мето́дика [те́хнологія] перенормо́вування
replica ~ = ме́тод ре́плік
research ~ = мето́дика [техноло́гія] дослі́джування
root-locus ~ = ме́тод корене́вого годо́графа
simple ~ = про́ста́ мето́дика
simplified ~ = спро́щена мето́дика
single-crystal-growth ~ = мето́дика [техноло́гія] виро́щування монокриста́лів
smoke ~ = димови́й ме́тод (візуалізації потоку)
sounding ~ = мето́дика зондува́ння
spectroscopic ~ = ме́тоди спектроскопі́ї
spin-echo ~ = ме́тод спі́нового відлу́ння
sputtering ~ = мето́дика [техноло́гія] напоро́шування (покривів)
standard ~ = етало́нна [станда́ртна] мето́дика
striation ~ = (акуст.) метод страт, метод розшаро́вування
substitution ~ = ме́тод замі́щування; (яф) спо́сіб замі́ни зразкі́в (у реакторі)
test(ing) ~ = ме́тод [спо́сіб] випро́бування
tracer ~ = те́хніка познача́ння (ізотопними індикаторами), ме́тод ізото́пних індика́торів, індика́торний ме́тод
vortex visualization ~ = ме́тод візуаліза́ції ви́хорів
validity 1. справедли́вість; пра́вильність 2. чи́нність, прида́тність; застосо́вність
[və'lɪdəti, -t̬i]
~ of an approximation = чи́нність [застосо́вність] набли́ження
~ of a definition = коре́ктність озна́чення
~ of a theory = справедли́вість тео́рії

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ана́ліз (-у) 1. analysis 2. (на вміст) assay; (х.) test 3. (числовий, матем.) calculus 4. (теоретичний, розгляд) consideration; (вивчання) study, examination 5. (перевірка) test ▪ роби́ти [прова́дити] ~ to analyze, to carry out [perform] an analysis, to test (на – for); (на вміст) to assay; піддава́ти —ові (проблему, результати тощо) to analyze, (матеріял тощо) to subject to analysis; (хемічному) to assay; (критичному) to criticize; пі́дданий —ові subjected to analysis; прида́тний до —у analyzable; що підляга́є —ові subject to analysis
абсорбці́йний ~ absorptiometric analysis; (спектральний) absorptiometric spectral analysis
активаці́йний ~ activation [radioactivity] analysis, radioassay; (зарядженими частинками) charged-particle activation analysis
ампліту́дний ~ і́мпульсів = pulse-amplitude [pulse-height] analysis; kicksorting
апроксимаці́йний = ~ approximation analysis
багатови́мірний ~ multidimensional analysis; (матем.) multivariate analysis
багатоелеме́нтний ~ (два та більше елементів) (яф) multi-element analysis
багатопара́метровий ~ multiparameter analysis
багаторі́вневий ~ (яф) multilevel analysis
~ безпе́ки = (яф) safety analysis
~ без руйнува́ння зразка́ = див. неруйнівний ~
вагови́й ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
валови́й ~ (х.) bulk analysis
~ варія́нтів = (стат.) analysis of variance
варіяці́йний ~ variational calculus, calculus of variations
ве́кторний ~ vector analysis [calculus]
~ ви́бірки = sample analysis
ви́бірний ~ selective analysis
~ випромі́нювання = див. ~ проміння
~ витрача́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
~ відмо́в систе́ми = system-failure analysis, failure-mode analysis
~ вмі́сту = (хемічний) content analysis
волюметри́чний ~ volumetric analysis
всебі́чний ~ comprehensive analysis
га́зовий ~ gas analysis
газометри́чний ~ gasometric analysis, gasometry
гармоні́чний ~ harmonic [Fourier] analysis; waveform analysis
гідродинамі́чний ~ hydrodynamic consideration
глибо́кий ~ (пробле́ми) = in-depth analysis (of a problem)
глоба́льний ~ global analysis
~ грани́чних ви́падків = consideration of limiting cases
графі́чний ~ graphical analysis
ґравіметри́чний ~ gravimetric [weight] analysis, analysis by weight, gravimetric determination
ґранулометри́чний ~ grade [(particle-)size, grain-size] analysis, (fractionating) screen [sieve, mesh] analysis; (техн.) mechanical analysis
ґрунто́вний ~ close [in-depth] analysis
~ да́них = data analysis
деструкти́вний (хемі́чний) ~ = destructive (chemical) analysis
дета́льний ~ detailed analysis
~ дина́міки (систе́ми) = analysis of (system) dynamics
динамі́чний ~ dynamic analysis
~ динамі́чних систе́м = analysis of dynamical systems
дискре́тний ~ sampling analysis
дисперсі́йний ~ 1. (х.) dispersion analysis 2. (багатовимірний, матем., стат.) analysis of dispersion, dispersion analysis, (multivariate) analysis of variance
диференці́йний термі́чний ~ = [ДТА] (х.) differential thermal analysis [DTA]
дифракці́йний ~ diffraction analysis
Діофа́нтів ~ Diophantine analysis
докла́дний ~ detailed analysis
екстракці́йний ~ extraction analysis
~ (електри́чних) схем = circuit analysis
електровагови́й ~ electrogravimetric analysis
електроннозо́ндовий ~ electron-probe microanalysis
електронноспектроскопі́чний хемі́чний ~ = electron-spectroscopy chemical analysis [ESCA]
електронографі́чний ~ electron-diffraction analysis
електрохемі́чний ~ electrochemical analysis, electroanalysis
елемента́рний ~ elementary analysis; (повний, фх) ultimate analysis
елеме́нтний ~ elemental analysis
еманаці́йний термі́чний ~ = (яф) emanation thermal analysis
емісі́йний рентґеноспектра́льний ~ = x-ray emission analysis
емісі́йний спектра́льний ~ = emission spectrum analysis
емпіри́чний ~ empirical consideration
~ за анало́гією = consideration by analogy
~ за багатьма́ пара́метрами = multiparameter analysis
зага́льний ~ 1. global analysis 2. (х.) bulk analysis
застосо́вний ~ applied analysis
~ зву́ку = sound analysis
~ здійсне́нности = (проєкту) feasibility studies
змістови́й ~ (комп.) content analysis
~ зобра́жень = див. ~ образів
ізото́пний ~ 1. (ізотопного складу) isotope assay 2. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 3. (із використанням радіоізотопів) isotope(-dilution) analysis 4. (методом ізотопних індикаторів) tracer analysis
~ (і)з руйнува́нням зразка́ = див. руйнівний ~
імерсі́йний ~ immersion analysis
імові́рнісний ~ probabilistic analysis
інструмента́льний ~ instrumental analysis
інтерферометри́чний ~ interferometric analysis
інфінітезима́льний ~ infinitesimal analysis
інфрачерво́ний спектра́льний ~ = infrared spectroscopy analysis
йодометри́чний ~ (х.) iodometric analysis
йо́нний мікрозо́ндовий ~ = ion microprobe analysis
~ йоноселекти́вним електро́дом = (яф) ion-selective electrode analysis
калориметри́чний ~ calorimetric test
квантовомехані́чний ~ quantum-mechanics consideration
кепстра́льний ~ cepstrum analysis
кі́лькісний ~ quantitative analysis; (хемічний) quantitative chemical analysis
кінемати́чний ~ kinematic consideration
кінети́чний ~ kinetic consideration
коваріяці́йний ~ covariance analysis, analysis of covariance
ко́лірний ~ color test
колориметри́чний ~ (опт.) colorimetry, colorimetric analysis; (х.) color test
комбінато́рний ~ combinatorial analysis
ко́мплексний ~ 1. (теорія функцій комплексної змінної) complex analysis 2. (усебічний) comprehensive analysis
компоне́нтний ~ component [composition] analysis
комп’ю́терний ~ computerized [computer-aided] analysis
кондуктометри́чний ~ conductometric analysis
конструкти́вний ~ (матем.) constructive analysis
контро́льний ~ check analysis
конфлюе́нтний ~ confluence analysis
конформаці́йний ~ (фх) conformational analysis
кореляці́йний ~ correlation analysis
крапли́нний ~ (х.) spot test
кристалографі́чний ~ crystal (structure) analysis
кристалохемі́чний ~ chemical analysis of crystals
крити́чний ~ criticism ▪ піддава́ти крити́чному —ові = to criticize
~ кро́ви = blood test
кулонометри́чний ~ coulometric analysis
логі́чний ~ logic analysis
лока́льний ~ local analysis
люмінесце́нтний ~ fluorescence [fluorometric] analysis, fluorometry
магне́тний ~ magnetic analysis
магнетострукту́рний ~ magnetic-structure analysis
макроскопі́чний ~ macroanalysis, macroscopic analysis
ма́совий ~ mass analysis
мас-спектрографі́чний ~ mass-spectrographic analysis
мас-спектрометри́чний ~ mass-spectrometric analysis
математи́чний ~ calculus, mathematical analysis
ма́тричний ~ matrix analysis
~ мере́ж = network analysis
металографі́чний ~ metallographic test
~ ме́тодом затри́маних нейтро́нів = delayed-neutron analysis
~ ме́тодом зві́льнювання радіоакти́вної речовини́ = radio-release analysis
~ ме́тодом ізото́пних індика́торів = tracer analyasis
~ ме́тодом ізото́пного розво́дження = isotope-dilution analysis
~ ме́тодом інфрачерво́ної спектроскопі́ї = infrared spectroscopy analysis
~ ме́тодом (комп’ю́терного) моделюва́ння = simulation analysis
~ ме́тодом розсі́ювання промі́ння = (яф) radiation scattering analysis
~ ме́тодом тео́рії збу́рень = perturbation analysis
~ ме́тодом фа́зової площини́ = phase-plane analysis
~ ме́тодом фотопру́жности = (х.) stress-optical analysis
~ ме́тодом ча́су проліта́ння = time-of-flight analysis
мікроволюметри́чний ~ microvolumetric analysis
мікрозо́ндовий ~ microprobe analysis див. тж мікрозондування
мікроо́б’є́мний ~ microvolumetric analysis
мікрорентґеноспектра́льний ~ див. рентґеноспектральний ~
мікрорентґенострукту́рний ~ див. рентґеноструктурний ~
мікроскопі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
мікрохемі́чний ~ microanalysis, microscopic analysis
~ мо́крим ме́тодом = [спо́собом] wet analysis, wet assay, examination in wet state
молекуля́рний спектра́льний ~ = molecular spectrum analysis
набли́жений ~ approximate analysis
~ на вміст вуглецю́ = carbon test
~ на вміст елеме́нту = test for an element
~ на вміст мікроелеме́нтів = trace analysis
~ на вміст радіоізото́пів = (хемічний) radioisotope assay
~ на вміст цу́кру = test for sugar
~ на жо́рсткість = (води) hardness test
~ на лу́жність = test for alkalinity
напівкі́лькісний ~ semiquantitative analysis
напівмікроскопі́чний ~ semimicroanalysis
~ напру́г = (мех.) stress analysis
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ на тве́рдість = (води) hardness test
недеструкти́вний ~ (хемічний) nondestructive (chemical) analysis
незале́жний ~ (що його робить безсторонній експерт) umpire assay
нейтро́нний активаці́йний ~ = neutron-activation analysis
нейтронографі́чний ~ neutron-diffraction analysis
неліні́йний ~ nonlinear analysis
~ неліні́йних спотво́рень = (в електричних схемах) harmonic distortion analysis
непере́рвний ~ continuous analysis
неруйнівни́й (хемі́чний) ~ = nondestructive (chemical) analysis
~ нескінче́нно мали́х = infinitesimal analysis [calculus]
нефелометри́чний ~ (х.) turbidimetric [nephelometric] analysis
~ норма́льних колива́нь = normal-mode analysis
о́б’є́мний ~ volumetric analysis
~ о́бразів = analysis of images; pattern analysis
операти́вний ~ online analysis
~ опера́цій = operations research
операці́йний ~ operation analysis
опти́чний ~ optical analysis
~ опти́чними ме́тодами = див. оптичний ~
оптоакусти́чний ~ photoacoustic [optoacoustic] analysis
о́птико-акусти́чний ~ див. оптоакусти́чний ~
оці́нко́вий ~ estimate consideration
~ перехі́дни́х проце́сів = transient analysis
пертурбати́вний ~ perturbation analysis
петрографі́чний ~ petrographic analysis
підтве́рджувальний ~ да́них = confirmatory data analysis
по́вний елемента́рний ~ = (фх) ultimate analysis
~ поді́бности = similarity consideration
~ поло́ження = див. топологія
поляризаці́йний ~ polarization analysis
поляриметри́чний ~ polarimetric analysis
полярографі́чний ~ polarography, polarographic analysis
попере́дній ~ preliminary analysis
порівня́льний ~ comparative study; comparative analysis
послідо́вний ~ 1. sequential [successive] analysis 2. (несуперечливий) consistent analysis
потенціометри́чний ~ potentiometric analysis
~ по́хибок = error analysis
пошаро́вий ~ layer-to-layer analysis; sectioning; (хемічний) chemical sectioning
прибли́зний ~ approximate analysis; (х.) proximate analysis
прикладни́й ~ див. застосовний ~
~ проб = sample analysis
пробі́рний ~ assay(ing), test(ing)
~ проду́ктів я́дерних/ядро́вих реа́кцій = (хемічний) nuclear-reaction analysis
х-промене́вий ~ див. рентґенівський ~
промисло́вий ~ (хемічний) commercial analysis
~ промі́ння = analysis of radiation
прото́нний активаці́йний ~ = proton-activation analysis
радіоактиваці́йний ~ radioactivity [activation] analysis, radioassay
~ радіоакти́вности = radioactivity [activation] analysis, radioassay
радіовуглеце́вий ~ (метод визначання віку) carbon(-14) dating
радіоізото́пний ~ 1. (на вміст радіоізотопів) radioisotope assay 2. (із використанням радіоізотопів) isotope-dilution analysis
радіоімунологі́чний ~ radioimmunoassay
радіологі́чний ~ radioassay
радіометри́чний ~ radiometric analysis
радіохемі́чний ~ radiochemical [radiometric] analysis
радіяці́йно-абсорбці́йний ~ radiation-absorption analysis
реґресі́йний ~ regression analysis
рентґе́нівський ~ x-ray analysis
~ Рентґе́новим промі́нням = див. рентґенівський ~
рентґенодифракці́йний ~ x-ray diffraction analysis
рентґеноскопі́чний ~ x-ray analysis; (речовин, опромінених протонами) proton-induced x-ray emission [PIXE] analysis
рентґеноспектра́льний ~ x-ray spectrum analysis; (емісійний) x-ray emission analysis
рентґенострукту́рний ~ x-ray structure analysis; (кф) x-ray diffraction analysis
рентґенофлюоресце́нтний ~ x-ray fluorescence analysis
рете́льний ~ careful analysis
рефрактометри́чний ~ refractometric analysis
~ ри́зику = (яф) risk analysis
розмі́рнісний ~ dimensional analysis
руйнівни́й (хемі́чний) ~ = (х.) destructive (chemical) analysis
самоузго́джений ~ self-consistent analysis
седиментаці́йний ~ sedimentation analysis
седиментометри́чний ~ sedimentometric analysis
сері́йний ~ routine analysis
симетрі́йний ~ symmetry analysis
~ симе́трії = symmetry consideration
синтакси́чний ~ (комп.) parsing
~ систе́ми = system analysis, analysis of a system
систе́мний ~ systems analysis
ситови́й ~ див. ґранулометричний ~
~ скла́ду composition [component] analysis
слідови́й ~ trace analysis
~ слідови́х кі́лькостей = див. слідовий ~
~ спа́люванням = combustion analysis
спектра́льний ~ spectrum [spectral, spectroscopic] analysis
спектрографі́чний ~ spectrographic analysis
спектрометри́чний ~ spectrometric analysis
спектрополумене́вий ~ blowpipe (reaction) analysis
спектроскопі́чний ~ spectroscopic analysis
спектрофотометри́чний ~ spectrophotometric analysis
спектрохемі́чний ~ spectrochemical analysis
~ спожива́ння ене́ргії = (техн.) energy analysis
статисти́чний ~ statistical analysis; statistical consideration
~ сті́йкости = stability consideration; (математичної моделі щодо змін входових параметрів, я ф) sensitivity analysis
стро́гий ~ rigorous consideration
~ структу́ри = structure analysis [determination]; (кристалів) crystal analysis
структу́рний ~ (тт) diffraction analysis; (х.) structural (chemical) analysis
~ сухи́м ме́тодом = [спо́собом] examination in dry state, dry analysis
~ схем = (електричних) circuit analysis
те́нзорний ~ tensor analysis [calculus]
теплови́й ~ thermal analysis
теорети́чний ~ theoretical consideration
термі́чний ~ thermal analysis
термографі́чний ~ thermographic analysis
термоґравіметри́чний ~ thermal gravimetric [thermogravimetric] analysis
техні́чний ~ (хемічний) commercial analysis
~ ти́пів відмо́в = failure-mode analysis
титриметри́чний ~ titrimetric analysis, analysis by titration
фа́зовий ~ phase(-shift) analysis
фа́кторний ~ factor analysis; component analysis
феноменологі́чний ~ phenomenological analysis
ферме́нтовий [ферме́нтний] ~ = enzymatic analysis
фізи́чний ~ physical analysis
фі́зико-хемі́чний ~ physical-chemical analysis
флотаці́йний ~ flotation analysis
флюоресце́нтний ~ fluorometric [fluorescence] analysis
форма́льний ~ formal analysis; consideration
фотоактиваці́йний ~ photoactivation analysis
фотометри́чний ~ photometric analysis
фото́нний активаці́йний ~ = photon-activation analysis
фотохемі́чний ~ photochemical analysis
фракці́йний ~ (х.) fractional analysis
фронта́льний (хроматографі́чний) ~ = (х.) frontal analysis
функціона́льний ~ functional analysis [calculus]
~ Фур’є́ = Fourier analysis
хвилько́ви́й ~ wavelet analysis
хемілюмінесце́нтний ~ chemiluminescence analysis
хемі́чний ~ chemical analysis
хроматографі́чний ~ chromatographic analysis
~ хронологі́чних ряді́в = time-series analysis
часови́й ~ temporal analysis
~ часови́х ряді́в = time-series analysis
часто́тний ~ frequency analysis; response analysis
числови́й ~ numerical analysis
~ чутли́вости = sensitivity analysis
~ шу́му = noise analysis
я́кісний ~ qualitative analysis; (хемічний) qualitative chemical analysis
~ я́кости = quality analysis
апроксимаці́йний approximation, approximating, approximative, approximated
апроксима́ція 1. approximation див. тж наближення 2. (допасованість, згідність) fit
близька́ ~ close [good] approximation [fit]
відти́нко́ва ~ piecewise approximation
відти́нко́во-ліні́йна ~ piecewise-linear approximation
гладе́нька ~ smooth approximation
~ гладе́нькими фу́нкціями = див. гладенька ~
графі́чна ~ graphic approximation
гру́ба ~ crude [rough] approximation
~ Ґа́усовим розпо́ділом = Gaussian approximation
диференція́льно-різнице́ва ~ difference-differential approximation
до́бра ~ close [good] approximation [fit]
~ експоне́нтами = approximatiom by exponentials, exponential fit
задові́льна ~ acceptable approximation [fit]
~ за то́чками = pointwise approximation
згла́джена ~ smoothed approximation
згла́джувальна ~ smoothing approximation
квадрати́чна ~ див. квадратна ~
квадра́тна ~ quadratic [second-order] approximation, quadratic fit
~ криво́ї = approximation of a curve
~ криво́ю = approximation by [with] a curve
куско́ва ~ див. відтинкова ~
куско́во-ліні́йна ~ див. відтинково-лінійна ~
ліні́йна ~ linear approximation
~ ме́тодом найме́нших квадра́тів = least-squares approximation, approximation by least squares
~ многочле́нами = approximation by polynomials, polynomial fit
незадові́льна ~ poor approximation [fit]
незгла́джена ~ unsmoothed approximation
нерівномі́рна ~ nonuniform approximation
~ Паде́ = Padé approximation
пога́на ~ poor approximation [fit]
подві́йна ~ double approximation
полігона́льна ~ polygonal approximation
~ поліно́ма = approximation of a polynomial
~ поліно́мами = polynomial approximation [fit], approximation by polynomials
~ поліно́мом = approximation by a polynomial
~ прямоліні́йними траєкто́ріями = (яф) straight-line path approximation
~ прямо́ю лі́нією = approximation by a straight line, straight line fit
рівномі́рна ~ uniform approximation
різнице́ва ~ difference approximation
різнице́во-диференція́льна ~ difference-differential approximation
~ ря́дом = series approximation, approximation by a series
середньоквадрати́чна ~ див. середньоквадратна ~
середньоквадра́тна ~ mean-square approximation, approximation in the quadratic mean
си́льна ~ strong approximation
~ скінче́нними різни́цями = див. скінченнорізницева ~
скінченнорізнице́ва ~ finite-difference approximation
слабка́ ~ weak approximation
~ спла́йнами = spline approximation
спла́йнова ~ див. ~ сплайнами
стохасти́чна ~ stochastic approximation
східча́ста ~ staircase approximation
~ східча́стою фу́нкцією = див. східчаста ~
~ схо́динками = див. східчаста ~
точко́ва ~ pointwise approximation
то́чна ~ exact approximation [fit]
~ фу́нкцією = approximation by a function
~ фу́нкції = approximation of a function
апроксимо́ваний 1. (що його апроксимують зараз) (being) approximated 2. (що його вже запроксимовано) approximated 3. (наближений) approximate 4. (апроксимаційний) approximation
апроксимува́льний approximating, approximation
апроксимува́ння//запроксимува́ння approximating, approximation; fitting
~ в сере́дньому = approximation in the mean
ви́раз (-у) 1. (матем.) expression (чогось, для чогось – for; через, у термінах – in terms of) ▪ виво́дити [отри́мувати] ~ для (фізи́чної) величини́ to derive an expression for a (physical) quantity; вхо́дити до —у to enter [be contained in] an expression 2. (формула) formula 3. (член) term 4. (доданок) addend 5. (вислів) phrase
алґебри́чний ~ = algebraic expression
аналіти́чний ~ = analytic expression
апроксимува́льний ~ = approximating expression
апроксимо́ваний ~ = approximated expression
апроксимо́вуваний ~ = approximated expression, expression being approximated
аритмети́чний ~ = arithmetic expression
асимптоти́чний ~ = asymptotic expression
~ без синґуля́рности = nonsingular expression
біквадра́тний ~ = biquadratic
біліні́йний ~ = bilinear expression
бу́квений ~ = literal expression
ве́кторний ~ = vector expression
взає́мно зни́щені —и = calcelled expressions
взає́мно знище́нні ~ = cancelable expressions
взає́мно зни́щувані —и = canceling expresseions
взає́мно не зни́щені —и = uncanceled expressions
взає́мно незнище́нні ~ = uncancelable [noncancelable] expressions
взає́мно незни́щувані —и = uncancelable [noncancelable] expressions
вислідни́й ~ = final [resultant] expression
двочле́нний ~ = binomial, two-term(ed) [binomial] expression; (ірраціональний) binomial surd
ді́йсний ~ = real expression
~ дру́гого сте́пеня = quadratic (expression)
експоненці́йний ~ = exponential (expression)
емпіри́чний ~ = empirical expression
задужко́ваний ~ = bracketed expression; (складний) aggregation
збі́жний ~ = convergent expression
зве́дений ~ = reduced expression
звідни́й ~ = reducible expression
~ (і)з експоне́нтою = exponential expression
змі́шаний ~ = mixed expression
~ (і)з синґуля́рністю = singular expression
інтеґро́ваний ~ = integrand, element of integration, expression to be integrated; (що є точним диференціялом) exact integrand
ірраціона́льний ~ = irrational, surd; (двочленний) binomial surd
каноні́чний ~ = canonical expression
квадрати́чний ~ = див. квадратний ~
квадра́тний ~ = quadratic (expression), quadric; (ірраціональний) quadratic surd
кінце́вий ~ = final [resultant] expression
ко́мплексний ~ = complex expression
корено́ваний ~ = radicand
коструба́тий ~ = awkward expression
кубі́чний ~ = cubic [third-power] expression; (ірраціональний) cubic surd
ліні́йний ~ = linear expression
лі́терний ~ = literal expression
математи́чний ~ = mathematical expression
набли́жений ~ = approximate expression; (апроксимація) approximation
набли́жувальний ~ = approximating expression, approximation
набли́жуваний ~ = approximated expression
напівемпіри́чний ~ = semiempirical expression
неви́значений ~ = indeterminate expression
незвідни́й ~ = irreducible expression
незгра́бний ~ = awkward expression
неліні́йний ~ = nonlinear expression
несинґуля́рний ~ = nonsingular expression
нескінче́нний ~ = infinite expression
нея́вний ~ = implicit expression
нефакторизо́ваний ~ = unfactored expression
обчи́слений ~ = calculated expression
одночле́нний ~ = monomial, one-term(ed) expression
озна́чувальний ~ = definiens
озна́чуваний ~ = definiendum
остато́чний ~ = final [resultant] expression
перетво́рений ~ = transform див. тж перетвір
підінтеґра́льний ~ = integrand див. тж інтеґрований ~
підкорене́вий ~ = radicand, subradical expression
підста́влюваний ~ = substituend
про́сти́й ~ = simple expression
~ п’я́того сте́пеня = quintic
раціона́льний ~ rational expression ▪ зве́сти до раціона́льного —у to rationalize, to remove the irrationality; зве́дений до раціона́льного —у rationalized; не зве́дений до раціона́льного —у = nonrationalized, unrationalized
розбі́жний ~ = divergent expression
розго́рнений ~ = detailed expression
розрахо́ваний ~ = calculated expression
синґуля́рний ~ = singular expression
скаля́рний ~ = scalar expression
складни́й ~ = complicated expression
скінче́нний ~ = finite expression
спро́щений ~ = simplified expression
степене́вий ~ = expression in powers (of)
те́нзорний ~ = tensor expression
теорети́чний ~ = theoretical expression
то́чний ~ = exact expression
тричле́нний ~ = trinomial, three-term(ed) expression
~ у дужка́х = bracketed expression; (складний) aggregation
~ у за́мкненій фо́рмі = expression in a closed form
~ у квадрато́вих дужка́х = expression in/between square brackets
~ у кру́глих дужка́х = expression in/between round brackets [parentheses]
~ у лі́вій части́ні = (рівняння) left-hand part, left-hand-part expression, expression in the left-hand part (of an equation)
~ у показнику́ = (експоненти, степеня) exponent (expression)
~ у пра́вій части́ні = (рівняння) right-hand part, right-hand-part expression, expression in the right-hand part (of an equation)
усере́днений ~ = average expression; averaged expression (за – over)
~ у фігу́рних дужка́х = expression in/between braces [curly brackets]
~ у фо́рмі до́бутку = expression in the form of a product
~ у фо́рмі ря́ду = expression by a series
уя́вний ~ = imaginary expression
факторизо́ваний ~ = factored expression
феноменологі́чний ~ = phenomenological expression
~ четве́ртого сте́пеня = quartic, biquadratic (expression)
числови́й ~ = numerical expression
чи́сто ірраціона́льний ~ = pure surd
шу́каний ~ = expression to be found
я́вний ~ = explicit expression
застосо́вність 1. applicability 2. (справедливість) validity 3. (використовність) usability, practicability 4. (придатність) feasibility
~ набли́ження = validity [applicability] of an approximation
обме́жена ~ = restricted applicability
цілкови́та ~ = complete applicability
широ́ка ~ = wide applicability
зна́чення 1. (фізичної величини) value 2. (амплітуда, модуль тощо) magnitude ▪ з одна́ко́вими [рі́вними] —ми of equal value/magnitude; обчи́слювати ~ to calculate [compute] a value; мати ~ (числове тощо) to have the value (of); набира́ти ~ to take (the) value(s), (послідовно значення всіх індексів) to run through all the indices; пробіга́ти ~ (ряд значень) to run through/over the values, (змінюватися) to vary (в межах – in the range); прохо́дити че́рез ~ to pass through a value; припи́сувати ~ (фізичної величини) to attribute [assign] a value 3. (сенс) meaning, sense; signification 4. (неявний сенс; наслідки, висліди) implication 5. (важливість) importance, significance; (у дальшому) consequence ▪ ма́ти ~ (сенс) to mean, to have the meaning; (бути важливим) to matter, to be important, to be of importance/significance (для – to); не ма́ти ~ to be of no importance/significance (для – to); надава́ти ~ (вважати важливим) to attach importance (to); (сенсу) to give meaning (to); чи ма́є це ~? does it matter?; це не ма́є ~ it does not matter; що ма́є (вели́ке) ~ (важливий) of (great) importance, of consequence (для – for); що не ма́є ~ (неважливий) of no importance; (у дальшому) of no consequence (для – for); (безсенсовний) meaningless
абсолю́тне ~ absolute value, modulus, magnitude ▪ за абсолю́тним —м = in modulus
ампліту́дне ~ = peak [crest] value
асимптоти́чне ~ = asymptotic value
бі́льше ~ = larger value (за – than)
~ в екстре́мумі = extremum value
вели́ке ~ = large [high] value
ве́рхнє ~ = upper value
ви́міряне ~ = measured value
винятко́ве ~ = exceptional [lacunary] value (аналітичної функції – of an analytic function)
випадко́ве ~ = random value
ви́правлене ~ = corrected [revised] value
ви́роджене вла́сне ~ = degenerate eigenvalue
вислідне́ ~ = resultant value
висо́ке ~ = high [large] value
вихідне́ ~ = (початкове) initial value; (відлікове) reference [datum] value
виходо́ве ~ = output value
відбі́жне ~ = outlier, outlying value
від’є́мне ~ = negative value
відки́нене ~ = (що сильно відрізняється від загальної тенденції) freak value
відліко́ве ~ = reference [datum] value див. тж реперне ~
відмі́нне ~ = 1. different value 2. different meaning
відно́сне ~ = relative value
відо́ме ~ = known value
вірогі́дне ~ = plausible [reasonable] value
віртуа́льне ~ = virtual value
~ в крити́чній то́чці = critical value
власти́ве ~ = proper value; characteristic value
вла́сне ~ = eigenvalue, proper value; characteristic number; latent root
входо́ве ~ = input value
га́дане ~ = guess value
головне́ ~ = 1. (інтеґралу) principal value (of an integral) 2. (кореня) principal root
~ грани́ці = limit value, value of a limit
грани́чне ~ = limiting value
грани́чне сере́днє ~ = limiting mean (value)
гру́бе ~ = rough value
групове́ сере́днє ~ = group mean value
детерміно́ване ~ = predetermined value
дефе́ктне ~ = deficient value
дискре́тне ~ = discrete value
ді́йсне ~ real value; (власне) real eigenvalue ▪ із ді́йсним —м = real-valued
ді́юче ~ = (нрк.) див. ефективне ~
довіднико́ве ~ = handbook [reference] value; look-up value
дові́льне ~ = arbitrary value
дові́льно взя́те сере́днє ~ = (за припущенням, стат.) assumed [provisional] mean (value)
дода́тне ~ = positive value
дозво́лене ~ = (км) allowed [permitted] value
~ до опромі́нення = див. доопромінне ~
доопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) preirradiation value
допасо́ване ~ = fitted value
допуско́ве ~ = 1. (дози опромінення тощо) permissible value 2. (техн.) legitimate [permissible] value
до́слідне ~ = 1. experimental [observed, measured] value 2. (емпіричне) empirical value
експеримента́льне ~ = див. до́слідне ~
екстраполяці́йне ~ = extrapolated value
екстрема́льне ~ = extreme value; extremum
~ елеме́нту да́них = item value
емпіри́чне ~ = empirical value
етало́нне ~ = standard [reference] value
ефекти́вне ~ = effective value [root-mean-square, rms] value; (струму) effective current; (сили) effective force; (періодичної, мех.) mechanomotive force
єди́не ~ = unique value; (додатне) unique positive value
заборо́нене ~ = 1. (км) forbidden value 2. (техн.) prohibited value
забра́кле ~ = missing value
зага́льне сере́днє ~ = overall mean (value)
за́дане ~ = given value; (наперед) prescribed [preassigned] value; (конкретне) specified value; (детерміноване) predetermined value
заокру́глене ~ = round(ed)-off value
~ за оці́нкою = estimated value
~ за припу́щенням = assumed value
зва́жене ~ = weighted value
зве́дене ~ = (фізичної величини) reduced value, reduced property
здо́га́дне ~ = guess value
~ зі зна́ком = signed value; (напряму) value with sense, directed value
змі́нне ~ = variable value
~ змі́нної = 1. value of a variable 2. (комп.) right value, rvalue
знормо́ване ~ = normalized value
~ (і)з по́правкою = corrected value
ізотро́пне сере́днє ~ = isotropic mean (value)
індика́торне ~ = indicated value
інтеґро́ване ~ = integrated value
інтерполяці́йне ~ = interpolated value
ірраціона́льне ~ = irrational value
~ і́стинности = truth value
і́стинне ~ = 1. true value 2. (логічне) truth value
ймові́рне ~ = 1. (фізичної величини) probable value 2. (змістове) probable meaning
кінце́ве ~ = final value; (вислідне) resultant value
ковзне́ сере́днє ~ = running mean (value)
ко́мплексне ~ complex value; (власне) complex eigenvalue ▪ із ко́мплексним —м = complex-valued
конкре́тне ~ = particular [special] value; (конкретизоване, задане) specified value
крайове́ ~ = boundary value
крити́чне ~ = critical value
лока́льне ~ = local value
~ магне́тної інду́кції в ґа́усах = gaussage
максима́льне ~ = maximum (value); (на кривій) spike content; (амплітуди) peak value, crest (value)
мале́ ~ = small [low] value
межове́ ~ = boundary value
ме́нше ~ = smaller [lower] value (за – than)
миттє́ве ~ = instantaneous value
мініма́льне ~ = minimum (value), minimal value
набли́жене ~ = approximate value
~ на ви́ході = див. виходове ~
~ на вхо́ді = див. входове ~
наді́йне ~ = reliable value
найбі́льше ~ = maximum (value), (the) greatest [maximal, highest, largest] value
найви́ще ~ = див. найбільше ~
найімові́рніше ~ = (the) most probable value
найме́нше ~ = minimum (value), (the) least [minimal, lowest, smallest] value
найме́нш імові́рне ~ = (the) least probable value
найни́жче ~ = див. найменше ~
~ на межі́ = boundary value
напередви́значене ~ = predetermined value
напередза́дане ~ = prescribed [preassigned] value
напівці́ле ~ = semi-integer [semi-integral] value
неви́правлене ~ = uncorrected value; (індикаторне) indicated value
невід’є́мне ~ = nonnegative value
невідо́ме ~ = unknown value
невласти́ве ~ = improper value
недода́тне ~ = nonpositive value
незаокру́глене ~ = unrounded value
незва́жене ~ = unweighted value; (середнє) unweighted mean (value)
незнико́ме ~ = nonvanishing value
не(з)нормо́ване ~ = unnormalized [nonnormalized] value
ненульове́ ~ = nonzero value; (незникоме) nonvanishing value
необме́жено поді́льне ~ = infinitely divisible value
неокру́глене ~ = unrounded value
непа́рне ~ = odd(-numbered) value
неперенормо́ване ~ = unrenormalized value
неподі́льне ~ = indivisible value
непра́вильне ~ = incorrect [erratic] value
нескінче́нне ~ = infinite value
нескориго́ване ~ = uncorrected value; (середнє) uncorrected mean (value)
нето́чне ~ = rough value
неуто́чнене ~ = див. невиправлене ~
ни́жнє ~ = lower value
низьке́ ~ = low [small] value
номіна́льне ~ = rated [face, nominal, rating] value; rating
нормо́ване ~ = normalized value
нульове́ ~ = zero [vanishing] value
обе́рнене ~ = reciprocal [inverse] value
обчи́слене ~ = calculated [computed] value
окре́ме ~ = particular [special] value
окре́ме сере́днє ~ = individual mean (value)
окру́глене ~ = round(ed)-off value
опо́рне ~ = reference value
оптима́льне ~ = optimum [best] value
основне ~ = (сенс) basic meaning
остато́чне ~ = final value; (вислідне) resultant value
~, отри́мане ме́тодом найме́нших квадра́тів = (the) least-squares (adjusted) value
оці́нко́ве ~ = estimated value
очі́куване ~ = (за припущенням) assumed value; (попереднє) tentative value; (сподіване) expected value; (розраховане) predicted [calculated] value
~ пара́метра = value of a parameter
~ пара́метра в стати́чному режи́мі = (ел.) quiescent value (of a parameter)
па́рне ~ = even value
па́спортне ~ = (параметра) rating
передба́чене ~ = predicted value
перенормо́ване ~ = renormalized value
перено́сне ~ = figurative meaning [sense]
пито́ме ~ = specific value
півці́ле ~ = semi-integer [half-integer, semi-integral] value
підсумко́ве ~ = resultant [final] value
пі́кове ~ = peak [crest] value
пі́сляопромі́нне ~ = (спостережене, я ф) post-irradiation value
подво́єне ~ = double value; (амплітуди) peak-to-peak value
поді́льне ~ = divisible value
позі́рне ~ = apparent value
полі́пшене ~ = (уточнене) improved value
полови́нне ~ = half-value
помилко́ве ~ = erroneous [erratic] value
попере́днє ~ = preliminary value; (заплановане, очікуване) tentative value
~ по́правки = correction value
порівня́нні ~ = comparable values
поро́гове ~ = threshold value
пото́чне ~ = running value
потрі́бне ~ = desired [required] value
~ по́хибки = value of error
початко́ве ~ = initial [starting] value
правди́ве ~ = true value; (логічне) truth value
правдоподі́бне ~ = plausible [reasonable] value
пра́вильне ~ = correct value
прибли́зне ~ = approximate value, approximation; (грубе) rough value
при́йняте ~ = accepted [adopted, approved] value
прийня́тне ~ = 1. (змінної) admissible [permissible] value (of a variable) 2. (км) allowed [permitted] value 3. (дози, опромінення тощо) permissible value 4. (техн.) permissible [legitimate] value 5. (правдоподібне, в межах розумного) reasonable value
припи́сане ~ = attributed value
~ пришви́дшення ві́льного па́дання = (стандартне, 9.80665 м/с2) standard gravity
промі́жне́ ~ = intermediate value
про́сте́ вла́сне ~ = simple eigenvalue, simple proper value
раціона́льне ~ = rational value
реґуля́рне ~ = regular value
резона́нсне ~ = resonance value
рекомендо́ване ~ = (техн.) preferred value
ре́перне ~ = fiducial [benchmark] value
рівнова́жне ~ = equilibrium value
робо́че ~ = performance value
розрахо́ване ~ = calculated [computed] value
розрахунко́ве ~ = 1. calculated [computed] value 2. (згідно з теорією) theoretical [predicted] value 3. (за оцінкою) estimated value 4. (проєктне) design value 5. (ел.) rating
сере́динне ~ = medium value
сере́днє ~ = average (value), mean (value) (виміряних величинof measured values; за х – over х, with respect to х; за ансамблем – over an ensemble); (із урахуванням поправки) corrected mean/average; (без урахування поправки) uncorrected mean/average див. тж середнє
сере́днє аритмети́чне ~ = arithmetic mean (value)
сере́днє гармоні́чне ~ = harmonic mean (value)
сере́днє геометри́чне ~ = geometric mean (value)
сере́днє за мо́дулем ~ = (ел.) rectified value (змінної величини – of an alternating quantity)
сере́днє ~ за суку́пністю = population mean (value)
сере́днє логаритмі́чне ~ = logarithmic mean (value)
сере́днє степене́ве ~ = power mean (value)
середньозва́жене ~ = average-weighted value, weighted average, weighted mean
середньоквадрати́чне ~ = див. середньоквадратне ~
середньоквадра́тне ~ = 1. (середній квадрат) mean-square value 2. (квадратний корінь із середнього квадрата) root-mean-square [rms] value
скінче́нне ~ = finite value
скориго́ване ~ = adjusted [modified, corrected] value
скориго́ване сере́днє ~ = modified [corrected] mean (value)
спостере́жене ~ = observed [experimental, measured] value
спостере́жуване ~ = observed [experimental, measured] value
спра́вжнє ~ = true value
спро́бне ~ = trial value
стабі́льне ~ = stable value
ста́ле ~ = constant value
станда́ртне ~ = standard value
стаціона́рне ~ = stationary value
стійке́ ~ = stable value
суку́пне ~ = integral [lump] value
сума́рне ~ = total [integrated] value; resultant
супроти́вне ~ = (вислову тощо) opposite meaning
табли́чне ~ = tabular [tabulated] value
~ температу́ри = temperature value; (за стоґрадусною шкалою) centigrade value
теорети́чне ~ = theoretical [calculated] value див. тж розрахункове ~
теорети́чне ~ ма́си = (тп) predicted mass
типо́ве ~ = typical value
то́чне ~ = 1. (величини) exact value 2. (вислову тощо) strict sense, exact meaning
узгі́днене ~ = adjusted value
узго́джене = ~ див. узгіднене ~
умо́вне сере́днє ~ = conditional mean (value)
~ у поча́тку ві́дліку = reference value
усере́днене ~ = average (value), averaged value (за x – over x, with respect to x)
уста́лене ~ = steady(-state) value
уто́чнене ~ = corrected [refined, revised, improved] value
уя́вне ~ = imaginary value; (власне) imaginary eigenvalue
факти́чне ~ = actual value
~ фізи́чної величини́ = value of a physical quantity
фіксо́ване ~ = fixed value
~ фу́нкції = value of а function (у точці – at a point)
характе́рне ~ = typical value
характеристи́чне ~ = characteristic value; (власне) eigenvalue
цілочислове́ ~ = integer [integral] value
чи́нне ~ = actual value
числове́ ~ = numerical value; (цифра) figure
шу́кане ~ = the value to be found
ітерува́ння//проітерува́ння iteration (procedure), iterating, iterative process/procedure; stepwise approximation
випадко́ве ~ = random iteration
обе́рнене ~ = inverse iteration
крива́ curve, (curved) line див. тж лінія
агоні́чна ~ = agonic line
адіяба́тна ~ = adiabatic curve
акліні́чна ~ = aclinic line
алґебри́чна ~ = algebraic curve
амплітудна ~ = amplitude curve
анакласти́чна ~ = reflecting [anaclastic] curve
аналагмати́чна ~ = anallagmatic curve
аналіти́чна ~ = analytic curve
аполя́рна ~ = apolar curve
апроксимаці́йна ~ = approximation [fitted] curve
асимптоти́чна ~ = asymptotic curve
~ а́томних о́б’є́мів = (залежности атомних об’ємів елементів від атомних номерів) atomic volume curve
ба́зисна ~ = base (конхоїдиof a conchoid)
балісти́чна ~ = ballistic curve
безгістере́з(ис)на ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
~ Бе́те-Сле́йтера = Bethe-Slater curve
бінода́льна ~ = binodal (curve, line)
~ бли́ску = (світила, астр.) light curve
Бло́хова ~ = Bloch curve
~ блука́ння = walk curve
Бре́ґова ~ = Bragg curve
~ вбира́ння = absorption curve
взірце́ва ~ = (ґрадуювальна) master curve
~ вида́тности = efficiency curve
~ ви́дности = luminosity curve
~ вижива́ння = (яф) survival curve
~ ви́згону = sublimation curve
визначна́ ~ = remarkable curve
ви́правлена ~ = corrected curve
~ випро́стування = (ел.) rectification characteristic
~ випрямля́ння = див. ~ випростування
вислідна́ ~ = resultant curve
~ висна́жування = discharge characteristic
висо́тна ~ = altitude curve
висхідна́ ~ = ascending curve
~ витрача́ння = discharge characteristic
~ ви́щого поря́дку = higher-order curve
відбива́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
~ ві́дгуку (середовища) response curve
~ відмагнето́вування = demagnetization curve
~ відно́влювання = recovery characteristic
~ відно́сної спектра́льної чутли́вости = (ока) (опт.) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally-analytic] curve
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth [sectionally-smooth] curve
вісімко́ва ~ = (у формі вісімки) (figure-of-)eight curve
~ во́сьмого поря́дку = biquartic curve
~ втиска́ння інде́нтора = indentation curve
~ в’я́зкости = 1. (фіз. плинів) viscosity curve, viscosity-temperature characteristic 2. (металу) toughness characteristic
геодези́чна ~ = geodesic line/curve
гіпергеодези́чна ~ = hypergeodesic curve
~ гістере́зи(су) див. гістерезна ~
гістере́зна ~ = hysteresis curve/characteristic
гладе́нька ~ = smooth curve
гла́дка ~ = smooth curve
глобо́їдна ~ = globoidal curve
Г-поді́бна ~ = L-shaped curve
грани́чна ~ = limit(ing) curve
~ густини́ = density curve;
~ густини́ розпо́ділу = distribution(-density) curve
Ґа́усова ~ = Gaussian curve
ґрадуюва́льна ~ = calibration curve; (взірцева) master curve
~ ґранулометри́чного скла́ду = particle-size distribution curve
Да́рвінова ~ = Darwin curve
дві́чі доти́чна ~ = див. дводотична ~
двову́злова ~ = binodal (curve)
двогі́лкова ~ = bipartite curve
двого́рба ~ = double-humped curve
дводоти́чна ~ = bitangent curve, double tangent (з різними точками дотику – with distinct points of contact)
двопі́кова ~ = double-peaked curve
дворо́га ~ = bicorn (curve), cocked hat
двочасти́нна ~ тре́тього поря́дку = bipartite cubic
дельтоподі́бна ~ = delta-shaped curve
~ демагнетува́ння = demagnetization curve
~ де́нної ви́дности = photopic luminosity curve
деформацієнапру́гова ~ = stress-strain curve
~ деформа́цій = deformation curve
~ деформаці́йного змі́цнювання = strain-hardening [work hardening] characteristic
дзвоноподі́бна ~ = bell(-shaped) curve
дзвонува́та ~ = bell(-shaped) curve
дзерка́льна ~ = anacamptic [reflecting] curve
динамі́чна ~ магнетува́ння = dynamic magnetization curve
динамі́чна резона́нсна ~ = dynamic resonance curve
динамометри́чна ~ = stress-strain characteristic
~ диспе́рсії = див. дисперсійна ~
дисперсійна ~ = dispersion curve
дія́метрова ~ = (матем.) diametral curve
допасо́вана ~ = fitted curve
до́слідна ~ = experimental curve
~ до́тику = contact curve/line (двох поверхонь – of two surfaces)
доти́чна ~ = tangential curve
~ дру́гого поря́дку = second-order [quadratic] curve; quadric; conic
еквідиста́нтна ~ = equidistant curve
еквіпотенція́льна ~ = equipotential curve
експеримента́льна ~ = experimental curve
експоненці́йна ~ = exponential curve
екстраполяці́йна ~ = extrapolation curve
екстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
екстрема́льна ~ = extremal
електрокапіля́рна ~ = electrocapillary curve
емпіри́чна ~ = empirical curve
~ життя́ части́нки = worldline of a particle
закру́чена ~ = twisted curve
~ зале́жности (величини́) y від (величини́) x = y-versus-x curve
~ зале́жности від напру́ги = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від напру́ження = див. ~ напругозалежности
~ зале́жности від температу́ри = див. ~ температурозалежности
~ зале́жности від ти́ску = див. ~ тискозалежности
~ зале́жности від частоти́ = див. ~ частотозалежности
~ зале́жности від ча́су = див. ~ часозалежности
~ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту = speed-torque characteristic
~ зале́жности ро́зтягу від наванта́ження = load-stretch curve
зало́млювальна ~ = anaclastic curve
за́мкнена ~ = closed curve див. тж зімкнена ~
~ заряджа́ння = charging curve/characteristic
~ збу́джування = excitation curve
зведена ~ = reduced curve
звідна́ ~ = reducible curve
~ згаса́ння = attenuation characteristic; decay curve
згла́джена ~ = smoothed [smoothened] curve
~ (і)з горбо́м = humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
~ (і)з го́стрим ма́ксимумом = peaked curve
~ (і)з двома́ горба́ми = double-humped curve
~ (і)з двома́ ма́ксимумами = curve with two maxima; (вузькими) double-peaked curve; (широкими) double-humped curve
~ (і)з двома́ мі́німумами = curve with two minima
~ (і)з дзьо́бом = cuspidal curve
зекстрапольо́вана ~ = extrapolated curve
з’є́днувальна ~ = connecting curve/line; (перехідна/зшивальна між лініями різної кривини) easement curve
зі́мкнена ~ = closed curve; (ламана) closed polygon
зірча́ста ~ = astroid, four-cusped hypocycloid, tetracuspid
~ (і)з ка́спом = cuspidal curve
~ (і)з лі́вим за́крутом = sinistrorse curve
~ (і)з ма́ксимумом = curve with a maximum; (із горбом) humped curve; (на хвості) bump-on-tail curve
змії́ста ~ = serpentine [snake-like] curve
~ (і)з мі́німумом = curve with a minimum
~ змі́нювання (величини́) y зале́жно від (величини́) x = y-versus-x curve див. тж ~ залежности
~ змі́цнювання = strengthening curve
~ знемагнето́вування = demagnetization curve
знормо́вана ~ = normalized curve
~ (і)з пі́ком = peaked curve
~ (і)з подві́йною то́чкою = crunodal curve, curve with a double point
~ (і)з по́правками = corrected curve
~ (і)з пра́вим за́крутом = dextrorse curve
~ зроста́ння = growth curve; (астр.) curve of growth
~ (і)з то́чкою заго́стрення = cuspidal curve
~ зужива́ння = wear characteristic
іденти́чні —і́ = identical curves
ізодо́зова ~ = (яф) isodose curve
ізоенергети́чна ~ = isoenergetic (curve)
ізопти́чна ~ = isoptic (curve)
~ інве́рсії = inversion curve
інверсі́йна ~ = inversion curve
інве́рсна ~ = inverse curve
~ індентува́ння = indentation curve
інтеґра́льна ~ = integral curve; (рівняння) solution curve
~ інтерполя́ції = див. інтерполяційна ~
інтерполяці́йна ~ = interpolation curve
~ йоніза́ції = див. йонізаційна ~
йонізаці́йна ~ = ionization curve
калібрува́льна ~ = calibration curve; (еталонна) standard curve
ка́спова ~ = cuspidal curve
~ Каси́ні = Cassini curve
каусти́чна ~ = caustic (curve)
~ кипі́ння = boling characteristic
~ ко́взання = див. ковзова ~
ко́взова ~ = slip curve; glissette
~ ко́взу = див. ковзова ~
~ Ко́лвера-Ге́монда = Collver-Hammond curve
~ ко́лір-зоре́ва величина́ = (астр.) color-magnitude diagram
~ ко́лір-ко́лір = (астр.) color-color diagram
компресі́йна ~ = compression curve
коні́чна ~ = conic
концентраці́йна ~ = concentration curve
кореляці́йна ~ = correlation curve, correlogram
конфока́льна ~ = confocal curve
крапко́ва ~ = dot(ted) curve
крапко́во-штрихова́ ~ = dot-dash [dash-dot] curve
крута́ ~ = steep curve
кубі́чна ~ = cubic curve, curve of the third order/degree
куско́во аналіти́чна ~ = див. відтинково аналітична ~
куско́во гла́дка ~ = див. відтинково гладка ~
ланцюго́ва ~ = catenary (line), chainette, alysoid
лівоза́крутова ~ = sinistrorse curve
~ лі́квідусу = liquidus (line)
логаритмі́чна ~ = log(arithmic) curve, logarithmoid
логісти́чна ~ = logistic curve
логоциклі́чна ~ = strophoid, logocyclic curve
локсодро́мна ~ = loxodromic curve, rhumb line
~ магнетува́ння = (normal) magnetization curve/characteristic, B-H curve
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luminosity curve/diagram
Ма́єрова ~ а́томних о́б’ємів = Meyer atomic volume curve
межова́ ~ = boundary curve
~ метаце́нтрів = metacentric diagram
мініма́льна ~ = minimal curve
мотузко́ва ~ = funicular curve
~ навантагозале́жности = load-dependence curve; (розтягу) load-stretch curve
~ наванта́жування = load curve
~ нагріва́ння = heating curve/characteristic
~ найви́щого поря́дку(the) highest-order curve
найкоро́тша ~ = geodesic, minimal [minimizing] curve
~ найстрімкі́шого на́хилу = line of (the) steepest slope
~ найстрімкі́шого [найшви́дшого] спу́ску = curve of (the) steepest/shortest descent
~ накопи́чування = (яф) curve of growth, growth curve
~ напругозале́жности = 1. (ел.) voltage-dependence curve 2. (мех.) stress-dependence curve; (деформації) stress-strain [deformation] curve
на́прямна ~ = directrix
~ наси́чування = saturation curve/characteristic
~ насна́жування = charging curve/characteristic
насти́льна ~ = flat curve
~ на́хилу = line of slope
негістере́зна ~ магнетува́ння = anhysteretic magnetization curve
неза́мкнена ~ = nonclosed [open] curve див. тж незімкнена ~
незвідна́ ~ = irreducible curve
незі́мкнена ~ = nonclosed [open] curve; (ламана) open polygon
непере́рвна ~ = continuous curve
непло́ска ~ = 1. (закручена) twisted curve 2. (неплощинна) nonplanar curve
нерівнова́жна ~ = nonequilibrium curve
несиметри́чна ~ = asymmetric curve
низхідна́ ~ = descending curve
норма́льна ~ = normal curve
~ норма́льного розпо́ділу = normal curve
нормо́вана ~ = normalized curve
нормува́льна ~ = normalization curve
~ нормува́ння = normalization curve
обвідна́ ~ = envelope (curve), enveloping curve
обе́рнена ~ = inverse curve (даної кривої – of a given curve)
~ оберта́ння гала́ктики = rotation curve of a galaxy
одна́ко́ві —і́ = similar curves
~ одна́ко́вої товщини́ = isopachyte
одного́рба ~ = humped curve
ожива́льна ~ = ogive
опо́рна ~ = support(ing) curve
опу́кла ~ = convex curve
~ орбі́ти = orbital curve
орбіто́ва ~ = orbital curve
~ охоло́джування = cooling curve/characteristic
пале́ткова ~ = (геол.) master curve
пангеодези́чна ~ = pangeodesic curve
параметр(из)о́вана ~ = parametrized curve
параметри́чна [пара́метрова] ~ = parametric curve
Па́шенова ~ = Paschen curve
~ пере́ги́нів = inflectional curve, curve of inflection points
~ переслі́дування = curve of pursuit, tractrix
перетво́рена ~ = transform of a curve
~ пере́тину = intersection curve, curve of intersection
перехі́дна́ ~ = (між лініями різної кривини) easement [transition] curve
перли́нна ~ = pearl of Sluse (порядку m – of order m)
пилча́ста ~ = saw(-)tooth curve
пиля́ста ~ = saw(-)tooth curve
~ пла́влення = див. ~ топлення
пла́вна ~ = smooth curve
плана́рна ~ = planar curve див. тж площинна ~
пло́ска ~ = 1. (настильна) flat curve 2. (що лежить у площині) див. площинна ~
площи́нна ~ = 1. planar curve 2. (вищого порядку) higher plane curve 3. (циклічна) plane cyclic curve
побудо́вана ~ = (за точками) plotted line/curve
~ по́взкости = creep curve
повнодіяпазо́нна ~ по́казів = (приладу) 1. (від максимуму до мінімуму) downscale characteristic 2. (від мінімуму до максимуму) upscale characteristic
~ поглина́ння = absorption curve/characteristic
подві́йна ~ = double curve/line
~ подві́йної кривини́ = curve of double curvature
поді́бна ~ = (така сама) similar curve; (гомотетна) homothetic curve
L-поді́бна ~ = L-shaped curve
S-поді́бна ~ = S-shaped [reverse] curve; ogee
показнико́ва ~ = exponential curve
поліно́мна ~ = polynomial curve
поправко́ва ~ = correction curve
поро́гова ~ = threshold curve
~ поря́дку n = nth-order [nth-degree] curve, curve of degree n
~ посла́блювання = attenuation characteristic
потенція́льна ~ = potential (energy) curve
потрі́йна ~ = triple curve
~ поту́жности = (стат.) power curve
~ по́хибок = error (distribution) curve
похідна́ ~ = derived [first derived] curve
правоза́крутова ~ = dextrorse curve
причино́ва ~ = causal curve
про́ста́ ~ = tame [simple] curve; (замкнена) simple closed curve
просторо́ва ~ = space [spatial] curve
~ пружно́го деформува́ння = (за згинання) elastica
~ п’я́того поря́дку = quintic [nth-order] curve
~ реа́кції = reaction curve/line/boundary
~ реґре́сії = regression curve/line
реґуля́рна ~ = regular curve
резона́нсна ~ = resonance curve
рекурси́вна ~ = fractal curve
~ релакса́ції = relaxation curve
релаксаці́йна ~ = relaxation curve; (світіння) luminescence relaxation curve
реологі́чна ~ = flow curve
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees curve
ри́скова ~ = dash(ed) line
~ рі́вних імові́рностей = equiprobability curve
рівнова́жна ~ = equilibrium curve
рівновисо́тна ~ = isoheight, isohypse (line), contour line
рівногусти́нна ~ = equidensity
рівнодоти́чна ~ = equitangential curve
рівноймові́рнісна ~ = equiprobability curve
різнице́ва ~ = difference curve
~ розмагнето́вування = demagnetization curve
розпадна́ ~ = (що розпадається на кілька частин) decomposable curve
розпадо́ва ~ = див. ~ розпаду
~ ро́зпаду = (радіоактивного) decay curve
~ розпо́ділу = distribution curve; (ймовірностей) probability-distribution curve
~ розпо́ділу части́нок (за шви́дкостями) = particle(-velocity) distribution curve
розрахунко́ва ~ = calculated [theoretical] curve
~ розряджа́ння = discharge characteristic
~ розчи́нности = solubility curve
~ розши́рювання = expansion curve
~ Ро́удса-Во́льфарта = Rhodes-Wohlfarth curve
самодоти́чна ~ = self-tangent curve
Са́рджентова ~ = Sargent curve
~ світі́ння = 1. (яф) glow curve 2. (релаксаційна) luminescence relaxation curve
~ сві́тности = (астр.) luminosity curve
~ сере́дніх зна́чень = mean curve
серпанти́нова ~ = serpentine curve
сигмо́їдна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сигмоподі́бна ~ = sigmoid, sigmoid-shaped curve
сизиґети́чна ~ = syzygetic cubic
симетри́чна ~ = symmetric curve
синґуля́рна ~ = singular curve
синусо́їдна ~ = sinusoid, sine curve
скла́дена ~ = compound curve
скориго́вана ~ = corrected curve
~ сла́бшання = attenuation characteristic
~ со́лідусу = solidus (curve)
спадна́ ~ = descending curve
~ спе́кт(е)р-сві́тність = (астр.) spectrum-luminosity diagram
спектра́льна ~ = spectral curve
~ спектра́льного розпо́ділу = spectral-distribution curve
~ спектра́льної чутли́вости = (ока) luminosity curve, spectral luminous efficiency curve
спектроскопі́чна ~ накопи́чування = (яф) spectroscopic curve of growth
~ співіснува́ння фаз = coexistence curve
співфо́кусна ~ = confocal curve
спі́льна ~ = generic curve
спінода́льна ~ = spinodal curve
спіри́чна ~ = spiric curve
спря́жена ~ = conjugate curve
спрямна́ ~ = rectifiable curve
~ ста́лого на́хилу = curve of constant slope
~ ста́лої кривини́ = curve of constant curvature
~ ста́лої ширини́ = curve of constant breadth, orbiform curve
~ старі́ння = aging characteristic
станда́ртна ~ = standard curve
степене́ва ~ = power curve (із показником nwith exponent n)
~ стиска́ння = compression curve
стрімка́ ~ = steep curve
стрімковисхідна́ ~ = strongly ascending curve
стрімкоспадна́ ~ = strongly descending curve
~ субліма́ції = sublimation curve
сума́рна ~ = sum [resultant] curve
суці́льна ~ = solid curve
сфери́чна циклі́чна ~ = spherical cyclic curve
сфери́чна ~ четве́ртого сте́пеня = sphero-quartic
~ тве́рднення = solidification characteristic
температу́рна ~ = temperature characteristic; temperature [thermal] profile
~ температурозале́жности = (чогось) smth-versus-temperature curve, temperature-dependence curve (of smth)
~ температурозале́жности в’я́зкости = viscosity curve, viscosity-temperature characteristic
~ температорозале́жности о́пору = resistance-temperature characteristic
~ температурозале́жности ти́ску = pressure-versus-temperature curve
теорети́чна ~ = theoretical [calculated] curve
~ тискозале́жности = (чогось) smth-versus-pressure curve, pressure-dependence curve (of smth)
~ тискозале́жности температу́ри = temperature-versus-pressure curve
~ то́плення = melting characteristic
трансверса́льна ~ = transversal curve
трансценде́нтна ~ = transcendental curve
~ тре́тього поря́дку = cubic curve, curve of the third order/degree; (двочастинна) bipartite cubic; (з ізольованою точкою) acnodal cubic
тридоти́чна ~ = tritangent, triple tangent, triply tangent line/curve
трисічна́ ~ = trisecant
трициркуля́рна ~ = tricircular curve
три́чі доти́чна ~ = див. тридотична ~
три́чі січна́ ~ = див. трисічна ~
у(ві)гну́та ~ = concave (down) curve
універса́льна резона́нсна ~ (для електричного кола) universal resonance curve
усере́днена ~ = average curve; faired curve; (проведена за експериментальними точками) average curve through experimental points; (проведена за точками середніх значень) mean curve
~ уто́млювання = fatigue characteristic
уто́чнена ~ = corrected curve
утя́та ~ = truncated curve
фа́зова ~ = phase curve
~ фа́зової рівнова́ги = phase equilibrium line/curve; coexistence curve
фракта́льна ~ = fractal curve
характеристи́чна ~ = 1. characteristic (curve) 2. (лічильника) working curve of a counter
хвиля́ста ~ = wavy curve
~ холо́нення = cooling curve/characteristic
циклі́чна ~ = cyclic curve
циклова́ ~ = cyclic curve
цикло́їдна ~ = cycloidal curve
~ часово́ї зале́жности = див. ~ часозалежности
~ часозале́жности = 1. time [temporal] characteristic 2. (дослідна) time pattern 3. (чогось) time-dependence curve of smth, smth-versus-time curve 4. (ел.) smth-time characteristic
~ часозале́жности напру́ги = 1. (ел.) voltage-time characteristic 2. (мех.) stress-versus-time curve
~ часозале́жности температу́ри = temperature-versus-time curve
~ часозале́жности ти́ску = pressure-versus-time curve
~ часозале́жности шви́дкости = velocity-versus-time curve
~ частотозале́жности = frequency-dependence curve, smth-versus-frequency curve
~ частотозале́жности підси́лювання = gain-frequency characteristic
~ частотозале́жности поглина́ння = absorption-frequency curve
~ четве́ртого поря́дку = quartic curve
чо́ртова ~ = devil’s curve
~ чутли́вости = sensitivity curve; (приладу) response curve
~ шо́стого поря́дку = sextic
штрихова́ ~ = dash(ed) curve
~ щі́льности = density curve
~ щі́льности розпо́ділу = distribution(-density) curve
ме́тод (-у) 1. method; (підхід) approach див. тж підхід 2. (спосіб) way, manner, mode 3. (методика) procedure, technique ▪ застосо́вувати ~ to employ [use, apply] a method/approach/procedure/technique; розробля́ти ~ to develop a method/approach/procedure/technique 4. (засіб) tool, mean(s) 5. (виконання) technology
абсолю́тний ~ = (міряння) absolute method
абсорбці́йний ~ = absorption method
аксіомати́чний ~ = axiomatic method
аксіо́мний ~ = axiomatic [postulational] method
активаці́йний ~ = activation method
акусти́чний ~ = (досліджування неакустичних явищ) acoustical method; (мн.) acoustical technique
~ активува́ння = activation method
альтернати́вний ~ = alternative method
~ ампліту́дного ана́лізу = kicksorting technique
~ Амуя́ла-Бенуа́-Го́ровіца = Amouyal-Benoist-Horowitz method
ана́лізу ~ = analytic(al) method/approach
аналіти́чний ~ = analytic(al) method/approach
~ анало́гій = analog method
~ ана́лізу = method [procedure] of analysis; mode of analysis
~ ана́лізу ро́змірностей = dimensional method
апроксимаці́йний ~ = spproximation method/approach
А́рґелендерів ~ = Argelander method
асимптоти́чний ~ = asymptotic method
багатогрупови́й ~ = (яф) multigroup method
багатоета́пний ~ = multistage method/procedure
багатокро́ковий ~ = multistep method
~ багаторазо́вих зі́ткнень = multiple-collision method
багатостаді́йний ~ = multistage method/procedure
~ багаточасови́х набли́жень = multiple-time-scale approximation method/approach
балісти́чний ~ = ballistic method
~ барвникі́в = (виявляти дефекти) dye-penetrant method
~ без використа́ння тео́рії збу́рень = nonperturbation [nonperturbative] approach
безконта́ктовий ~ = noncontact method
~ безпере́рвного порі́внювання = continuous-comparison technique
~ Бе́те-Па́єрлса = Bethe-Peierls method
~ Бе́те-Те́йта = Bethe-Tait method
~ Боголю́бова = Bogolyubov method
болометри́чний ~ = bolometric method
~ Бо́ма-Ґро́са = Bohm-Gross method
~ Бо́рна-О́пенгаймера = Born-Oppenheimer method
~ Бреґа-Ґре́я = Bragg-Gray method
Бри́джменів ~ = Bridgman technique
Брю́кнерів ~ = Brückner method
бульбашко́вий ~ = (визначання в’язкости) bubble method
Бю́рґерів ~ = Bürger method
вагови́й ~ = gravimetric method
Ва́йсенберґів ~ = Weissenberg method
~ Ва́йцзе́кера-Ві́ліямса = Weizsäcker-Williams method
~ вале́нтних зв’язкі́в = valence-bond (resonance) method
~ Ван дер Па́у = Van der Pauw method
~ варіюва́ння = variation method [procedure]
~ варія́ції дові́льної ста́лої = method of variation of parameters [constants]
варіяці́йний ~ = variational method
Ва́тсонів ~ = Watson method
вдоскона́лений ~ = improved method
~ Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на = [ВКБ] Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] method
Верне́йлів ~ = (вирощування кристалів) Verneuil method (of crystal growth)
взірце́вий ~ = reference [standard] method/procedure
~ ви́ведення = (матем.) derivation [deriving] method/procedure
ви́знаний ~ = recognized method
~ визнача́ння ві́ку = (isotope) dating, dating process/method див. тж ~ радіодатування
~ вилуча́ння = 1. (невідомих) method of elimination, elimination procedure 2. (відбігів від загальної тенденції) adjustment method
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ виміта́ння = (Пуанкаре) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ випадко́вого по́шуку = random-search method
~ випро́бування = test(ing) method/procedure/technique
~ випро́бування мі́цности = [на мі́цність] strength-testing method
~ виріза́ння вузлі́в = method of joints
~ виро́щування криста́лів = method of crystal growth
високото́чний ~ = (міряння) precision method; (обчислювання) high-accuracy method
~ вихоро́вих стру́мів = eddy-current method
~ виче́рпування = exhaustion method
~ виявля́ння = 1. (реєстрування) detection method 2. (фот.) developing process
~ Ві́ґнера-За́йтца = Wigner-Seitz method
~ відбива́ння = reflection method
~ відби́тих і́мпульсів = pulse-echo method [test]
~ відби́тих хвиль = reflected-wave method
~ відлу́ння = echo method
відно́сний ~ = (міряння) relative method
~ відно́сних при́ростів = (ел.) method of incremental rates
~ відокре́млювання = separation method [procedure]; partition(ing) method/procedure
~ відокре́млювання змі́нних = separation-of-variables [partitioning-of-variables] method/procedure, method for partitioning (the) variables, product-solution method
~ відокре́млювання ізото́пів = isotope-separation method
відо́мий ~ = (загальноприйнятий) traditional method див. тж звичайний ~
~ (відрива́ння) кільця́ = (міряння поверхневого натягу) tensiometer method
~ відру́шених прото́нів = proton recoil method
~ відру́шених я́дер = method of nuclear recoil
~ ві́дхилів = deflection method
~ візуаліза́ції ви́хорів = vortex visualization technique
візуа́льний ~ = visual method
~ Ві́ка-Чандрасека́ра = Wick-Chandrasekhar method
Ві́ків ~ = Wick method
~ ві́льних колива́нь = free-oscilltion technique
Ві́льцбахів ~ = Wilzbach method
Ві́нерів ~ = Wiener process
~ впорядко́ваного вилуча́ння = ordered-elimination method
~ впорядко́вування = classification method/procedure
~ га́зової центрифу́ги = (відокремлювання ізотопів) gas-centrifuge process
газодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) gaseous-diffusion process
~ га́ків = hook method
~ K-гармо́нік = K-harmonics method
~ Гале́ркина [Ґальо́ркіна] Galerkin method
~ Гале́ркина-Петро́ва = Galerkin-Petrov method
~ гармоні́чного бала́нсу = 1. (матем.) harmonic-balance method 2. (комп.) describing-function method
~ Га́ртрі = Hartree approach
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock approach
Га́усголдерів ~ = Householder method
гібри́дний ~ = hybrid method
~ гідравлі́чної анало́гії = hydraulic-analogy method
~ гідростати́чного зва́жування = hydrostatic weighing method
~ гіло́к та меж = branch-and-bound technique
гіроско́пний ~ = gyroscopic method
Гі́торфів ~ = Hittorf method
~ годо́графа = hodograph method
~ головни́х осе́й = method of principal axes
голографі́чний ~ = holographic method/technique
Го́льцерів ~ = Holzer method
гомогенізаці́йний ~ = homogenization method
Го́рнерів ~ = Horner method
~ готува́ння = (персоналу) training procedure
Го́фманів ~ = Hoffmann method
~ гра́фів = graph method
графі́чний ~ = graphic(al) method/approach
графоаналіти́чний ~ = graphic-analytical method
гру́бий ~ = crude method/procedure
групови́й ~ = 1. (яф) group method 2. (теоретикогруповий, матем.) group-theory method
~ групово́ї дифу́зії = group-diffusion method
ґальванометри́чний ~ = galvanometric method
~ Ґальо́ркіна = див. ~ Галеркина
~ ґенера́торних координа́т = generator-coordinate method
~ Ґо́ртера-Ро́уза = Gorter-Rose method
ґравіметри́чний ~ = gravimetric method
ґрадіє́нтний ~ = gradient method
~ ґрадуюва́ння = calibration method
ґратко́вий ~ = lattice method
~ Ґре́фе = Gräffe method
~ Ґри́бе-Ши́бе = Griebe-Schiebe method
~ Ґри́нових фу́нкцій = Green-function method/approach
Ґри́фітсів ~ = Griffiths method
~ дворазо́вого зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ Деба́я-Ше́рера = Debye-Scherrer method
дедукти́вний ~ = deductive method
~ дезактива́ції = decontamination method
~ Дже́ґера-Шта́йнвера = Jaeger-Steinwehr method
Дже́ґерів ~ = Jaeger method
~ деформо́ваних хвиль = method of distorted waves, distorted-wave approach
~ дзерка́льних о́бразів/зобра́жень = method of images; method of image charges
дилатометри́чний ~ = dilatometric method
димови́й ~ = (візуалізації потоку) smoke technique
динамі́чний ~ = dynamic method
~ дискре́тних ордина́т = discrete-ordinate method
дисперсі́йний ~ = dispersion method
~ дифра́кції = diffraction method
~ дифра́кції високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = high-energy electron diffraction [HEED] method
~ дифра́кції відби́тих високоенергети́чних [швидки́х] електро́нів = reflection high-energy electron diffraction [RHEED] method
~ дифра́кції електро́нів = electron diffraction method
~ дифра́кції на порошку́ = powder-diffraction method
~ дифра́кції низькоенергети́чних [пові́льних] електро́нів = low-energy electron diffraction [LEED] method
дифракці́йний ~ = diffraction method
дифузі́йний ~ = diffusion method
~ діягно́стики = diagnostic method/technique
діягности́чний ~ diagnostic method/technique ▪ діягности́чними —ами = diagnostically
~ діягона́лей = method of diagonals
~ діягра́м = diagram technique
~ добира́ння = trial-and-error method; cut-and-try method
~ добира́ння проб = sampling system
~ дово́дження = proving method/procedure
~ додава́ння = addition method/procedure
~ дозува́ння = batching method
докла́дний ~ = elaborate method/procedure
~ допасо́вування = fitting method/procedure; matching method/procedure; (кривої) curve-fitting method
~ дослі́джування = research method; (конкретний) research tool
до́слідний ~ = experimental method
~ до́ступу = access method
~ доти́чних = tangent method
~ доти́чних площи́н = tangent-plane method
~ дробо́вих кро́ків = fractional-step method/process, method of splitting
~ дря́пання = (визначати твердість) scratch method
ебуліоскопі́чний ~ = (визначання молекульної ваги) boiling-point method
~ Е́вал(ь)да-Ко́рнфел(ь)да = Ewald-Kornfeld method
евристи́чний ~ = heuristic approach/method
Е́ґертонів ~ = Egerton method
ейкона́льний ~ = eikonal method
~ ейкона́лу = eikonal method
експеримента́льний ~ = experimental method
~ екстраполюва́ння = див. ~ екстраполяції
~ екстраполя́ції = extrapolation method/procedure
екстраполяці́йний ~ = extrapolation method
електри́чний ~ = electrical method
~ електро́нних орбі́т = electron-orbit method
~ електро́нного парамагне́тного резона́нсу = [ЕПР] electron-paramagnetic-resonance [EPR] method
електронографі́чний ~ = electron-diffraction method
електростати́чний ~ = electrostatic method
~ електрофоре́зу = electrophoretic method
~ елемента́рних дро́бів = method of partial fractions
еманаці́йний ~ = emanation method
емпіри́чний ~ = empirical approach/method
~ ему́льсій = (яф) (nuclear-)emulsion technique
ескала́торний ~ = (матем.) escalator method
етало́нний ~ = reference [standard] method/procedure
ефекти́вний ~ = efficient method/approach
~ ефекти́вного потенція́лу = effective-potential method
~ ефекти́вної ма́си = effective-mass method
~ зави́слої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) pendant-drop method
загальнови́знаний ~ = recognized method/approach/procedure
загальнопри́йнятий ~ = conventional [usual] method, traditional approach, routine [standard] procedure
За́йделів ~ = Seidel method
~ зало́млених хвиль = 1. refraction method 2. refringent-wave method
~ замі́ни змі́нних = substitution method
~ замі́щування = 1. substitution method 2. (у зважуванні) substitution weighing, counterpoise [substitution] method
~ заналичко́ваних а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ заналичко́ваних фото́нів = див. ~ позначених фотонів
~ зану́рювання = immersion method; (наношення покривів) dipping method
~ запи́сування (інформа́ції) = (data) recording technique
~ запізні́лих збі́гів = delayed-coincidence method
~ заря́дженого плу́нжера = charged-plunger method
~ засі́лої бу́льбашки = (міряння поверхневого натягу) sessile-bubble method
~ засі́лої крапли́ни = (міряння поверхневого натягу) sessile-drop method
~ затри́маних збі́гів = delayed-coincidence method
~ збі́гів = coincidence method; (концепція) principle of coincidence
~ збу́джування = excitation method
~ збу́рених стаціона́рних ста́нів = perturbed-stationary-states [PSS] method
~ збу́рень = perturbation method/technique
~ зве́дення = reduction method/procedure
~ зве́дення до абсу́рду = method of reduction to absurdity
звича́йний ~ = routine [standard, traditional, conventional] method/approach/procedure
~ зворо́тного відбива́ння = back-reflection method
~ зву́жуваних о́колів = decremental-neighborhood method
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channels method/approach
~ зв’я́заних мод = coupled-mode method/approach
~ згла́джування = smoothing method/procedure
~ здеформо́ваних хвиль = method of distorted waves
~ змі́нних на́прямів = alternating-direction method
змодифіко́ваний ~ = modified approach/method
~ зобра́жень = див. ~ образів
~ зондува́ння = sounding method
~ зрівнова́жування = balancing method/process
~ зсу́ву фа́зи = phase-shift method
~ зупи́неного стру́меня = (фх) stopped-flow method
~ зшива́ння = (розв’язків) method of joining (solutions)
Іво́нів ~ = Yvon method
ізото́пний ~ визнача́ння віку = isotope dating
~ ізото́пних індика́торів = tracer technique
~ ізото́пного розве́дення = isotope-dilution method
імерсі́йний ~ = immersion method; (наносити покриви) dipping method
імітаці́йний ~ = simulation approach [method, procedure]
і́мпульсний ~ = pulse method
інверсі́йний ~ = inversion method
інде́нторний ~ = (визначання твердости) indentation method
індика́торний ~ = (яф) tracer technique
індукці́йний ~ = induction method
інжене́рний ~ = engineering approach
~ інтеґрува́ння = integration method/procedure
~ інтеґрува́ння за траєкто́ріями = path-integration method
~ інтерполя́ції = interpolation method/procedure
~ інтерполюва́ння = див. ~ інтерполяції
інтерполяці́йний ~ = interpolation method
інтерференці́йний ~ = interferometric method
~ ітера́цій = див. ітераційний ~
ітераці́йний ~ = iteration [iterative] method/technique
~ ітераці́йного по́шуку = sequential-search method
~ ітерува́ння = iteration method/procedure
йонізаці́йний ~ = ionization method
~ калібрува́ння = calibration method/procedure/process
калориметри́чний ~ = calorimetric method
калютро́нний ~ відокре́млювання ізото́пів = calutron separation of isotopes, calutron technique of isotope separation
ка́мерний ~ = chamber process
~ каноні́чного перетво́рювання = canonical-transformation approach
капіля́рний ~ = capillary method (міряння поверхневого натягу – of surface tension measurement; міряння в’язкости – of viscosity measurement)
~ Ка́рмана-Ци́на = Kármán-Tsien method
карусе́льний ~ = round robin
каска́довий ~ = cascade method
~ кау́стик = method of caustics
квадрату́рний ~ = quadrature method; (механічної квадратури) mechanical quadrature method
ква́нтовий ~ = quantum method, quantum-mechanics approach
квантовомехані́чний ~ = див. квантовий ~
Ке́йсів ~ = Case method
К’є́льдалів ~ = Kjeldahl method
кі́лькісний ~ = quantitative method
~ кільця́ та ку́лі = (міряння температури топлення смол) ring-and-ball test, ball-and-ring method
кінемати́чний ~ = kinematic method
Кіро́пулосів ~ = (вирощування кристалів) Kyropoulos method (of crystal growth)
~ класифіка́ції = classification method/procedure
~ Кля́йна-Ри́дберґа = Klein-Rydberg method
~ ковзни́х сере́дніх = moving-averages method
~ когере́нтних ста́нів = coherent-state method
колекти́вний ~ (пришви́дшування) = collective (acceleration) method/technique
~ колекти́вних змі́нних = method of collective variables
~ колекти́вних координа́т = collective-coordinate method
~ колива́ння криста́лу, ~ коливно́го криста́лу = oscillating-crystal method
~ колока́цій = collocation method
колориметри́чний ~ = colorimetric method
~ комбіна́цій = combination method (розв’язування систем лінійних рівнянь – of solving systems of linear equations)
комбіно́ваний ~ = combined method
компенсаці́йний ~ = (міряння) balance(d) [compensation] method; (порівняльний) comparison method; (віднульовий) null [zero] method
~ компенсува́ння = compensation method/procedure
~ компенсува́ння по́хибок = error-compensation method/procedure
~ ко́мплексних ампліту́д = symbolical method
комп’ю́терний ~ = computer method
кондуктометри́чний ~ = conductance-measuring method
конта́ктовий ~ = contact method
~ ко́нтурних стру́мів = mesh-currents [cyclic-currents] method
~ конфо́рмних перетво́рень = conformal-mapping method
~ координа́т = coordinate method
кореляці́йний ~ = correlation method
кореляці́йний ~ дослі́джування землетру́сів = correlational method of earthquake studies; (заломлених хвиль) seismic refraction method
~ корене́вого годо́графа = root-locus technique
~ Коші́ = Cauchy method
крапли́нний ~ = 1. (міряння товщини покриву) dropping test 2. (міряння густини рідини) falling-drop method
~ крапли́нної ма́си = (міряння поверхневого натягу) drop-weight method
~ крити́чного шля́ху = critical-path method
кріоскопі́чний ~ = cryoscopic method; (визначання молекульної ваги) freezing-point method
~ кроскореля́ції = cross-correlation technique
~ кута́ на́хилу = dip-angle method
~ кутови́х кореля́цій = angular-correlations technique
лаборато́рний ~ = lab(oratory) method [procedure]
Лаґра́нжів ~ = Lagrange method
~ ла́кових по́кривів = brittle-varnish method
~ ла́маних = polygonal method
~ леґува́ння = doping technique
~ Ле́нґмюра-Блоджет = Langmuir-Blodgett method
~ лінеариза́ції = linearization method [procedure]
~ лінеаризо́ваних приє́днаних (пло́ских) хвиль = linearized-augmented(-plane)-wave method
ліні́йний ~ = linear method
~ ліні́йних комбіна́цій а́томних орбіта́лей [ЛКАО] linear-combination-of-atomic-orbitals [LCAO] method
~ ліні́йних MT-орбіта́лей = method of linear muffin-tin orbitals
~ ліні́йної інтерполя́ції = method of proportional parts
~ Ля́уе = Laue method
магне́тний ~ = magnetic method
~ мажора́нт = comparison method (до звичайних диференційних рівнянь – for ordinary differential equations)
~ ма́йже ві́льних електро́нів = nearly-free-electron [NFE] method
~ максима́льної правдоподі́бности = maximum-likelihood method
~ мали́х збу́рень = method of small perturbations
~ мало́го пара́метра = small-parameter method
манометри́чний ~ = manometric technique
математи́чний ~ = mathematical approach [procedure]
~ математи́чної інду́кції = method of (complete) induction, method of mathematical induction
~ ма́триці перено́шення = transfer-matrix method
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix method
ма́тричний ~ = matrix method
~ ме́ншання До́плерового зсу́ву = Doppler-shift-attenuation [DSA] method
~ мере́ж = net(-point) method
~ мере́жевого планува́ння = program-evaluation-and-review-technique [PERT] method
~ механі́чної квадрату́ри = mechanical-quadrature method
Мі́лнів ~ = Milne method
~ мініма́ксу = minimax [min-max] technique
~ мініма́льної ві́дстані = minimum-distance method
~ мініміза́ції = minimizing method
~ мі́ряння = measuring [measurement] method/procedure/technique; (на місці) in-situ method
містко́вий ~ = bridge method; (нульовий) bridge null method
~ мі́чених а́томів = див. ~ ізотопних індикаторів
~ мі́чених фото́нів = tagged-photon method
~ мно́ження = multiplication method/procedure
моделенезале́жний ~ = model-independent approach
~ моделюва́ння = modeling method/procedure; (числового) simulation procedure
моде́льний ~ = model approach; (моделювання) simulation method
модифіко́ваний ~ = див. змодифікований ~
~ молекуля́рної дина́міки = molecular-dynamics method
~ моле́кульних [молекуля́рних] орбіта́лей = molecular-orbital method
~ моме́нтів = method of moments
~ Мо́нте-Ка́рло = Monte-Carlo method [technique], method of statistical testing
~ Мусхелішві́лі = Muskhelishvili method
Мю́лерів ~ = Müller method
набли́жений ~ = approximate [approximation] method/approach
~ набли́женого обчи́слювання = approximate calculation [computation] method; (мн.) approximation calculus
~ нагріва́ння = heating method
~ найме́нших квадра́тів = least-square(s) method, method of least squares
~ найстримкі́шого спу́ску = steepest-descent method, method of (the) steepest descent
найпоши́реніший ~ = traditional method [approach]
~ наклада́ння = 1. (суперпозиції) superposition method 2. (перекривання) overlapping method 3. (покриву тощо) application method
~ наклада́ння колива́нь = method of mode superposition
напівкі́лькісний ~ = semiquantitative method
напівобе́рнений ~ = semi-inverse method
~ напівусере́днювання = semiaverages method
~ напоро́шування = (покриву) spray(ing) method
~ неви́значених коефіціє́нтів = method of undetermined coefficients
неефекти́вний ~ = inefficient method
неконта́ктовий ~ = noncontact method
неліні́йний ~ = nonlinear method
непере́рвний ~ = continuous method/procedure
непертурбати́вний ~ = nonperturbation [nonperturbative] approach
непрями́й ~ = indirect method/procedure
неруйнівни́й ~ = (контролю) nondestructive testing; (досліджування) non-invasive technique
~ нескінче́нно відда́леної то́чки = (опт.) infinity method
~ нескінче́нного спу́ску = method of infinite descent
нето́чний ~ = inexact method; (грубий) crude method/procedure
нефелометри́чний ~ = nephelometric method
нові́тній ~ = advanced method
~ Но́рдгайма-Скейле́тера = Nordheim-Scalettar method
~ нормува́ння = normalization method [procedure]
нульови́й ~ = (міряння) balance(d) [comparison, compensation] method; zero [null] method
нульови́й містко́вий ~ = bridge null method
~ нульово́го бала́нсу = null-balance method
~ нульово́го биття́ = zero-beat method
~ нульово́го ві́дхилу = zero-deflection method
~ обе́рненого ітерува́ння = inverse iteration method
~ обе́рненої зада́чі розсі́ювання = inverse-scattering-transform method
~ оберта́ння криста́лу = див. ~ обертного кристалу
~ обертно́го криста́лу = rotating-crystal [revolving-crystal] method
~ оберта́ння та колива́ння = (кристалу) rotating-oscillating-crystal method
~ оберта́ння та хита́ння = (кристалу) rotating-rolling-crystal method
~ оберта́ння цилі́ндра = rotating-cylinder method
об’єкти́вний ~ = objective method
о́б’є́мний ~ = volumetric method
~ о́бразів = method of images
~ обробля́ння = processing method; (механічного) machining process
~ обчи́слювання = calculation method [procedure]; (залежний від доступу до даних, комп.) access-oriented method
~ одна́ко́вих висо́т = equal-altitude method
~ одна́ко́вих ві́дхилів = equal-deflection method
одногрупови́й ~ = (яф) one-group method
одноета́пний ~ = one-stage [single-stage] method
однокро́ковий ~ = one-step [single-step] method
одностаді́йний ~ = one-stage [single-stage] method
О́йлерів ~ = Euler method
~ окре́мих кро́ків = step-by-step [single-step, one-step] method/process
О́нзаґерів ~ = Onsager approach
опера́торний ~ = operator [symbolical] method
~ оптиміза́ції [оптим(із)ува́ння] optimization method
опти́чний ~ = optical method; (мн., зокрема досліджування неоптичних явищ) optical technique; (запису інформації) optical recording method; (поляризаційний) optical polarization method
~ MT-орбіта́лей = muffin-tin orbital method
~ ортогоналіза́ції = orthogonalization method/procedure/process
~ ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = orthogonalized-plane-wave method
~ ортонормува́ння = orthonormalization method/procedure/process
~ оса́джування = sedimentation method/process; (речовини на поверхню) deposition method/process; (з парової фази) vapor-deposition method/process
основни́й ~ = basic method/process/procedure
~ О́то-Лардильйо́на = Otto-Lardillon method
~ охоло́джування = cooling [refrigeration] method
~ оці́нювання = estimation method/procedure, method/procedure of estimation
~ падно́ї крапли́ни [па́дання крапли́ни] (міряння густини рідин) falling-drop method
~ падно́ї ку́льки [па́дання ку́льки] (визначання в’язкости) falling-ball [falling-sphere] method
Па́єрлсів ~ = Peierls method
паке́тний ~ = batch method
~ пара́бол = parabolic method
~ парці́йних хвиль = method of partial waves
~ парція́льних хвиль = див. ~ парційних хвиль
~ Па́терсона-Га́ркера = Patterson-Harker method
~ Пе́нфолда-Ляйса = Penfold-Leiss method
~ ператиза́ції = peratization method [procedure]
~ перева́лу = saddle-point [steepest-descent] method, method of steepest descent
~ перемежо́ваних шарі́в = sandwich method
~ перерива́ння стру́меня = chopped-beam method
~ перери́вчастого стру́меня = chopped-beam method
~ переставля́ння = transposition method
~ перетво́рення Фур’є́ = Fourier-transformation method
~ перетво́рювання = transformation method/procedure
~ перехо́ду до узага́льненої грани́ці = limitation method (розбіжної послідовности – of a divergent sequence)
періоди́чний ~ = batch method
пертурбати́вний ~ = perturbation approach
~ підне́сення до квадра́ту = root-squaring method
~ підрахо́вування = count(ing) method/procedure
~ підставля́ння = substitution method/procedure
~ підсумо́вування = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
пікнометри́чний ~ = pycnometric method
~ пло́ских хвиль = plane-wave method
~ поверта́ння зразка́ = [криста́лу] crystal-rotation technique
~ по́вних кро́ків = total-step method/process
~ повто́рювання = method of reiteration
По́ґендорфів (пе́рший/дру́гий) ~ = (first/second) Poggendorff method
~ подві́йних зі́ткнень = binary-encounter method
~ подві́йного зва́жування = double-weighing [interchange-weighing] method
~ подві́йного резона́нсу = double-resonance method
поета́пний ~ = step-by-step method/procedure
позалаборато́рний ~ = (міряння) in-situ method
~ позна́чених а́томів = tracer technique
~ позна́чених фото́нів = tagged-photon method
~ позна́ченого пу́ла = labeled-pool technique
полі́пшений ~ = improved method
~ полови́нного ві́дхилу = half-deflection method
полярографі́чний ~ = polarographic method
порівня́льний ~ = comparative method
~ порі́внювання = comparison method/procedure
порошко́вий ~ = (рентґеноструктурного аналізу) (x-ray) powder method
~ пору́шеного по́вного вну́трішнього відбива́ння = method of frustrated total reflection
послідо́вний ~ = sequential method; (несуперечливий) consistent method
~ послідо́вних набли́жень = method of successive approximations, successive-approximations method/approach
~ послідо́вних спроб = sequential method of testing
~ послідо́вного ана́лізу [аналізува́ння] sequential method (of analysis)
~ послідо́вного оці́нювання = sequential-estimation method
~ послідо́вної дискриміна́ції = successive-discrimination method/approach
~ постула́тів = axiomatic [postulational] method
потенціометри́чний ~ = (у магнетометрії) potentiometric method
~ потенція́лів = method of potentials
~ по́шуку = search method
прецизі́йний ~ = precision method
~ приє́днаних пло́ских хвиль = augmented-plane-wave [APW] method
~ приє́днаних сфери́чних хвиль = augmented-spherical-wave method
~ прирі́внювання = (коефіцієнтів) method of equating (coefficients)
~ пристрі́лювання = shooting method
~ пришви́дшування = acceleration method/technique
~ про́бігів = range method
~ прогнозува́ння та коре́кції = predictor-corrector method
про́сти́й ~ = simple method/procedure
~ про́стору ста́нів = state-space method
~ пружно́ї пода́тливости = elastic-compliance method
прями́й ~ = direct method/procedure, straightforward procedure; (візуальний) direct-vision method
~ прями́х = method of straight lines
~ прямо́го спостеріга́ння direct-vision method
~ прямоку́тників = rectangular method
~ псевдопотенція́лу = pseudopotential method
~ Пуанкаре́ = Poincaré method; (вимітання) method of balayage, sweep(ing)-out method
~ пульсівно́го стру́меня нейтро́нів = pulsed-neutron technique
~ радіоакти́вних індика́торів = tracer technique
радіоастрономі́чний ~ = radio-astronomy method
радіовуглеце́вий ~ визнача́ння ві́ку = (radio)carbon [radioactive carbon, carbon-14] dating
радіографі́чний ~ = radiographic method
~ радіодатува́ння = (isotope) dating, dating process/method; (арґоновий) argon method; (вуглецевий) radiocarbon [carbon-14] dating, radiocarbon method; (гелієвий) helium method; (плюмбумовий [плюмбієвий]) lead method; (радієвий) radium dating, radium method; (рубідій-стронцієвий) rubidium-strontium dating
радіометри́чний ~ = radiometric method; (визначання віку) radiometric [radiogenic, radioactive] dating, isotopic [nuclear, radioactive, radiogenic] age determination
радіяці́йний ~ = radiation method
~ радіяці́йної післяді́ї = (яф) afterloading
~ реґулюва́ння = adjustment method; control method
~ реґуляриза́ції = regulatization procedure
~ реєструва́ння = detection method
резона́нсний ~ = resonance method
~ резона́нсної флюоресце́нції = resonance-fluorescence method
резона́торний ~ = cavity method
~ резонівни́х груп = resonating-group method
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
рекуре́нтний ~ = recurrence (formula) method
~ Ре́йлі-Ри́тца [Реле́я-Ри́тца] Rayleigh-Ritz method
~ Ре́йлі-я́нсена [Реле́я-я́нсена] Rayleigh-Jansen method
релаксаці́йний ~ = relaxation method
релаксаці́йний кінети́чний ~ = kinetic-relaxation method
Ре́мерів ~ = Römer method
~ Ре́мзі-я́нґа = Ramsay-Young method
~ ренормалізаці́йної гру́пи = див. ~ ренормгрупи
~ ренормгру́пи = renormalization-group method
рентґе́нівський ~ = x-ray technique
рентґеногоніометри́чний ~ = x-ray goniometry method
рентґенодифрактометри́чний ~ = x-ray diffraction method
рентґенодифракці́йний ~ = x-ray diffraction method
рентґенострукту́рний ~ = x-ray diffraction method
~ ре́плік = replica technique
~ Ри́дберґа-Кля́йна-Ре́єса = Rydberg-Klein-Rees [RKR] method
Ри́тців ~ = Ritz method
~ рі́вних висо́т = equal-altitude method
~ рі́вних ві́дхилів = equal-deflection method
~ рівносигна́льної зо́ни = lobing method
різнице́вий ~ = 1. (обчислювання) difference method 2. (міряння) differential method
різнице́во-дисперсі́йний ~ = variate-difference method
~ різни́ці (електри́чних) потенція́лів = potential-drop method
ріометри́чний ~ = riometric method
~ розбі́жного про́меня = divergent-beam technique
~ розвива́ння [розви́нення] в ряд expansion method
~ розво́дження [розве́дення] dilution method/process
~ розклада́ння в ряд expansion method
~ розклада́ння сил = method of resolution
розмі́рнісний ~ = dimensional method; (мн.) dimensional analysis
~ розподі́лених ви́хорів = vortex-distribution method
~ розче́плювання = fractional-step method/process, method of splitting
~ розшаро́вування = (акуст.) striation technique
руйнівни́й ~ = (контролю) destructive testing
~ Ру́нґе-Ку́та = Runge-Kutta method
~ рухо́мого спостерігача́ = moving-observer technique
~ рухо́мої межі́ = moving-boundary method
~ Сава́ди = Sawada method
~ самоузго́дженого по́ля = self-consistent field method
~ сві́тлих полі́в = (опт.) bright-field method
~ са́ндвіча = sandwich method
~ сепара́бельного потенція́лу = separable-potential method
~ сере́дніх (зна́чень) = mean-value method
~ сере́дніх квадра́тів = midsquare method
~ сере́днього по́ля = mean-field method
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling method
си́мплексний ~ = simplex method
~ систематиза́ції = classification method/procedure
~ сідлово́ї то́чки = saddle-point [steepest-descent] method
сітко́ви́й ~ = grid method
~ січни́х = 1. (фіз.) (визначання розмірів зернин у мікроструктурі) intercept method 2. (матем.) secant method
~ скида́ння стри́жня = rod-drop method
~ скінче́нних елеме́нтів = finite-element method
~ скінче́нних різни́ць = finite-difference method, method of finite differences
складни́й ~ = (докладний) elaborate method/procedure; (важковиконуваний) complicated [involved] method/procedure
~ смуг = (опт.) schlieren method
~ сопла́ = (відокремлювання ізотопів) separation-nozzle method, nozzle process
спектра́льний ~ = spectral method
спектрометри́чний ~ = spectrometer method
спектроскопі́чний ~ = spectroscopic method; (мн.) spectroscopic technique
~ спі́льного оса́джування = coprecipitation method
~ спі́нового відлу́ння = spin-echo technique
~ спостеріга́ння = observation method
~ спотво́рених хвиль = method of distorted waves
~ спроб (та помило́к) trial-and-error [cut-and-try] method ▪ —ом спроб та помило́к = by trial and error
спро́щений ~ = simplified method/approach/procedure
~ спря́жених ґрадіє́нтів = method of conjugate gradients
~ спря́жених різни́ць = adjoint-difference method
станда́ртний ~ = standard [routine, conventional] method/procedure
статисти́чний ~ = statistical method/approach
~ статисти́чних спроб = statistical testing method, Monte-Carlo method
~ стати́чного мі́ряння/вимі́рювання = static method
~ степене́вого ря́ду [степене́вих ряді́в] power-series method
Сто́кбарґерів ~ = (вирощування кристалів) Stockbarger method (of crystal growth)
стохасти́чний ~ = stochastic method
~ стоя́чої хви́лі = standing-wave method
~ страт = (акуст.) striation technique
стробоскопі́чний ~ = stroboscopic method
стро́гий ~ = rigorous method/approach
суб’єкти́вний ~ = subjective method
~ сумува́ння = summation method/procedure; (зі збереженням збіжности) convergence-preserving method of summation
~ суперпози́ції = superposition method
~ сфери́чних гармо́нік = spherical-harmonics method
східча́стий ~ = (оцінювання) staircase (estimation) method, up-and-down method
~ сцена́ріїв = scenario method
сцинтиляці́йний ~ = scintillation method
~ Та́ма-Да́нкова = Tamm-Dancoff method
тахометри́чний ~ = tachometrical method
~ твірни́х координа́т = generator-coordinate method
~ телури́чних стру́мів = telluric current method
~ те́мних полі́в = (опт.) dark-field method
теорети́чний ~ = theoretical method [approach]; (конкретний) theoretical tool
теоретикогрупови́й ~ = group-theory method
~ (тео́рії) гра́фів = graph(-theory) method
~ тео́рії збу́рень = perturbation method/approach
Те́плерів ~ = schlieren method
~ терезі́в = scales method (розв’язування алґебричних рівнянь – for algebraic equations)
термодинамі́чний ~ = thermodynamic method/approach
термодифузі́йний ~ = (відокремлювання ізотопів) thermal diffusion process
термолюмінесце́нтний ~ датува́ння [визнача́ння ві́ку] thermoluminescent dating
термометри́чний ~ = thermometric method
техні́чний ~ = engineering approach
тіньови́й ~ = 1. (опт.) schlieren method 2. (астр.) shadow method
~ То́маса-Фе́рмі = (ат. фіз.) Thomas-Fermi model
тонки́й ~ = fine method/procedure
топологі́чний ~ = topological method
то́чний ~ = (загальний термін) exact method; (обчислювання) high-accuracy method; (міряння) precision method; (тонкий) fine method/procedure
традиці́йний ~ = traditional method
~ трапе́цій = trapezoid(al) method
~ трети́н = method of thirds
триангуляці́йний ~ = triangulation method
узага́льнений ~ = generalized method (на – for); (поширений) extended method (на – to)
~ узгі́днювання = matching method/procedure; (допасовування) fitting method/procedure
~ узго́джування = див. ~ узгіднювання
~ ультразвуково́ї дефектоскопі́ї = through-transmission method
~ усере́днювання = averaging method/procedure/technique
уста́лений ~ = standard [routine] procedure, conventional method
~ фа́зових інтеґра́лів = phase-integral method
~ фа́зових фу́нкцій = (яф) variable-phase approach/method
~ фа́зового зсу́ву = phase-shift method
~ фа́зового контра́сту = phase-contrast method
~ фа́зової діягра́ми = phase-diagram method
~ фа́зової модуля́ції = phase-modulation method
~ фа́зової площини́ = phase-plane method
Фа́йнменів діягра́мний ~ = Feynman graph method
~ Фа́йнменових діягра́м = Feynman graph method
~ факториза́ції = factorization method/procedure
феноменологі́чний ~ = phenomenological approach/method
фізи́чний ~ = physical approach
фіні́тний ~ = finitary method
~ Фі́шера-Гі́нена = Fischer-Hinnen method
флотаці́йний ~ = flotation method
Фо́йльґенів ~ = Feulgen method
форма́льний ~ = formal method
~ фокусува́ння = focusing method
фотографі́чний ~ = photographic method; (мн.) photographic technique
фотоелектри́чний ~ = photoelectric method
фотолюмінесце́нтний ~ = див. фотолюмінесценційний ~
фотолюмінесценці́йний ~ = photoluminescence method
фотометри́чний ~ = photometric method
Фробе́ніусів ~ = Frobenius method
~ фу́нкції Ґри́на = Green-function method/approach
функціона́льний ~ = functional method/approach
~ характери́стик = method of characteristic curves
~ характеристи́чних ма́триць = response-matrix method
хемі́чний ~ = chemical method
~ хи́бної пози́ції = merhod od false position; (лат.) regula falsi
~ хита́ння криста́лу = rolling-crystal method
цифрови́й ~ = digital method
~ центрифугува́ння = centrifuge method
~ цілко́м ортогоналізо́ваних пло́ских хвиль = method of totally orthogonal plane waves
~ части́нки = (метеор.) parcel method
~ части́нки в комі́рці = particle-in-cell method
~ часто́тних характери́стик = frequency-response method
~ ча́су проліта́ння = time-of-flight method
числови́й ~ = numerical method
~ числово́го моделюва́ння = (numerical) simulation method; numerical approach
~ Чохра́льського = (вирощування кристалів) Czochralski method/process (of crystal growth)
~ Чу-Ло́у = Chew-Low method
Шля́єрмахерів ~ = Schleiermacher method
Ште́берів ~ = (вирощування кристалів) Stöber method (of crystal growth)
Шу́льців ~ = Schulz method
Шу́стерів ~ = Schuster method
~ юстува́ння = adjustment method
~ я́дерних/ядро́вих ему́льсій = nuclear-emulsion technique
~ я́дерного/ядро́вого квадрупо́льного резона́нсу = [ЯКР] nuclear-quadrupole-resonance [NQR] method
~ я́дерного/ядро́вого магне́тного резона́нсу [ЯМР] nuclear-magnetic-resonance [NMR] method
я́кісний ~ = qualitative method
~ яскра́вих полі́в = bright-field method
мето́ди|ка 1. (алґоритм, процедура) procedure 2. (усталена процедура, послідовність операцій) routine 3. (сукупність операцій, порядок виконування) technique ▪ дотри́муватися —ки, що її запропонува́в NN to follow the procedure proposed by NN; скориста́тися —кою робо́ти [1] to employ a technique of Ref. [1] 4. (технологія) technology 5. (узвичаєний спосіб дії) practice 6. (сукупність методів) methods
~ ана́лізу = analytic methods
~ вво́дження носії́в = carrier injection technique
вдоскона́лена ~ = improved technique
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ випро́б(о́в)ування = test procedure/routine
~ виро́щування криста́лів = crystal growth technique
~ виро́щування монокриста́лів = single-crystal growth technique
діягности́чна ~ = diagnostic technique
до́слідна ~ = experimental procedure/technique
~ дослі́джування = research technique/methods
експеримента́льна ~ = experimental procedure/technique
емпіри́чна ~ = empirical procedure
етало́нна ~ = reference [standard] technique
загальнопри́йнята ~ = established [standard] procedure; conventional technique; conventional [standard] practice
звича́йна ~ = routine procedure
~ зва́жування = weighing procedure
~ зондува́ння = sounding [probing] technique
~ імплантува́ння йо́нів = ion implantation technique
інтерференці́йна ~ = interferometric [interference] technique
ітераці́йна ~ = iteration procedure
~ комп’ю́терного моделюва́ння = computer simulation technique
~ леґува́ння = doping technique
~ мі́ряння = measurement [measuring] procedure/technique/routine
~ модулюва́ння = modulation technique
~ набли́женого обчи́слювання = approximation technique
~ нагріва́ння = heating technique
~ напоро́шування = (покривів) sputtering technique
~ наці́лювання = (лазерного променя) pointing technique
незмі́нна ~ = invariable practice
нові́тня ~ = advanced technique
~ обробля́ння = processing methods/technique
~ обчи́слювання = calculation technique/procedure/methods; computation [computing] technique; (наближеного) approximation technique; (числового) numerical methods
~ опрацьо́вування = (даних) data-processing technique, data-handling [data-processing] procedure
~ опромі́нювання = irradiation procedure
~ оці́нювання = estimation procedure
~ перенормо́вування = renormalization technique
~ перетво́рювання = conversion technique
~ підрахо́вування = counting technique; (збігів) coincidence counting technique
повсякде́нна ~ = routine practice
полі́пшена ~ = improved technique
~ порі́внювання = comparison technique/procedure
~ прогнозува́ння = forecasting technique
про́ста́ ~ = simple technique
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
~ робо́ти = working [operation] procedure
робо́ча ~ = working [operation] procedure; (звичайна) routine procedure
~ спостеріга́ння = observational procedure; observation technique
спро́щена ~ = simplified technique
станда́ртна ~ = standard [routine, traditional] technique; standard procedure/practice
традиці́йна ~ = standard [accepted] practice
~ усере́днювання = averaging procedure
уста́лена ~ = routine [established, standard] procedure; established [routine] practice
наближа́ння//набли́ження (дія) 1. (апроксимування) approximating 2. (у просторі) approach(ing) 3. (самостійний рух) coming nearer [closer] 4. (назустріч одне одному) convergence 5. (пересування чогось) bringing smth nearer/closer, drawing smth near smth
послідо́вне ~ = successive [stepwise] approximation; iteration
набли́женість 1. approximateness, degree of approximation 2. (близькість) proximity
набли́ження 1. (матем.) approximation 2. (підхід) approach, method 3. (у просторі) approach 4. (дія) див. наближа́ння
адіяба́тне ~ = adiabatic approximation
асимптоти́чне ~ = asymptotic approximation
багатоконфігураці́йне ~ = multiconfigurational approximation
~ багаторазо́вого розсі́ювання = multiple-scattering approximation
багаточасові́ ~ = multiple-time-scale approximations
багатохвильове́ ~ = many-wave approximation
беззіткненнє́ве ~ = collisionless approximation
~ без міжчасти́нко́вої взаємоді́ї = noninteracting-particles approximation
~ Бе́те-Ґолдсто́уна = Bethe-Goldstone approximation
~ Бе́те-Па́єрлса = Bethe-Peierls approximation
близьке́ ~ = 1. (добра апроксимація) close approximation 2. (підхід на близьку відстань) close approach
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer approximation
~ Бо́рна-О́пенгаймера = Born-Oppenheimer approximation
Бо́рнове ~ = Born approximation
Бо́рнове ~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channel Born approximation [CCBA]
Бо́рнове ~ (з)деформо́ваних хвиль = distorted-wave Born approximation [DWBA]
Брилюе́нове ~ = Brillouin approximation
~ Бри́нкмана-Кра́мерса = Brinkman-Kramers approximation
Бусине́скове ~ = Boussinesq approximation
~ веду́чого це́нтру = (нрк.) див. ~ провідного центру
~ Ве́нтцеля-Кра́мерса-Брилюе́на Wentzel-Kramers-Brillouin [WKB] approximation
~ випадко́вих фаз = random-phase approximation
~ випадко́вого блука́ння = random-walk approximation
високоенергети́чне ~ = high-energy approximation
високотемперату́рне ~ = high-temperature approximation
високото́чне ~ = high-accuracy approximation; (дуже близьке) very close approximation
вихідне́ ~ = initial approximation
~ ви́щого поря́дку higher(-order) approximation
~ ві́льних електро́нів = free-electron approximation
ВКБ ~ = WKB [Wentzel-Kramers-Brillouin] approximation
~ в сере́дньому = approximation in the mean
~ Га́ґена-Ру́бенса = Hagen-Rubens approximation
~ Га́йтлера-Ла́ндона = [Га́йтлера-Ло́ндона] Heitler-London approximation
гармоні́чне ~ = harmonic approximation
~ Га́ртрі = Hartree approximation
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock approximation
~ геометри́чної о́птики = ray approximation
геостро́фне ~ = geostrophic approximation, geostrophic assumption
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamic approximation
гіперланцюжко́ве ~ = hypernetted-chain approximation
гладе́ньке ~ = smooth approximation
~ гладе́нькими фу́нкціями = smooth approximation
гру́бе ~ = rough [crude] approximation
Гю́йґенсове ~ = Huygens approximation
Ґа́усове ~ = Gauss(ian) approximation
двоконста́нтне ~ = two-constant approximation
~ дворазо́вого розсі́ювання = double-scattering approximation
двохвильове́ ~ = two-wave approximation
~ деформо́ваних хвиль = distorted-wave approximation
ди́польне ~ = dipole approximation
дифракці́йне ~ = (яф) diffraction approximation
Діофа́нтове ~ = Diophantine approximation
Дира́кове ~ = Dirac approximation
діябати́чне ~ = див. діябатне ~
діяба́тне ~ = diabatic approximation
до́бре ~ = close approximation
довгохвильове́ ~ = longwave approximation
доста́тнє ~ = close [good] approximation
драби́нове ~ = ladder approximation
дре́йфове ~ = drift approximation
дру́ге ~ = second approximation
ду́же близьке́ ~ = very close approximation
~ ейкона́лу = див. ейкональне ~
ейкона́льне ~ = eikonal approximation
~ еквівале́нтних фото́нів = equivalent-photon approximation
експоненці́йне ~ = exponential approximation
~ ефекти́вного ра́діуса = (взаємодії) effective-range approximation
задові́льне ~ = good approximation
застосо́вне ~ = applicable [valid] approximation
~ за ме́тодом найме́нших квадра́тів = least-squares approximation, approximation by (the) least squares
зва́жене ~ = weighted approximation
згла́джене ~ = smoothed approximation
згла́джувальне ~ = smoothing approximation
~ здеформо́ваних хвиль = distorted-wave approximation
змодифіко́ване ~ = modified approximation
n-зна́кове ~ = n-decimal approximation
~ з то́чністю до n зна́ків = (десяткових) n-decimal approximation
~ ідеа́льного га́зу = ideal-gas approximation
і́мпульсне ~ = (яф) impulse approximation
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant approximation
калібрува́льно інварія́нтне ~ = див. каліброінваріянтне ~
квадрати́чне ~ = див. квадратне ~
квадра́тне ~ = quadratic [second-order] approximation
квадрупо́льне ~ = quadrupole approximation
квазигармоні́чне ~ = quasi-harmonic approximation
квазигеостро́фне ~ = quasi-geostrophic approximation
квазигідродинамі́чне ~ = quasi-hydrodynamic approximation
квазикласи́чне ~ = quasi-classical approximation
квазиліні́йне ~ = quasi-linear approximation
квазипружне́ ~ = quasi-elastic approximation
Кі́рквудове ~ = Kirkwood approximation
класи́чне ~ = classical approximation
кла́стерне ~ = cluster approximation
Ко́ндонове ~ = Condon approximation
короткохвильове́ ~ = shortwave approximation
кра́ще ~ = better [improved] approximation
кубі́чне ~ = cubic [third-order] approximation
куло́нівське ~ = Coulomb approximation
лінеаризо́ване ~ = linearized approximation
ліні́йне ~ = linear approximation
магнетогідродинамі́чне ~ = MHD [magnetohydrodynamic] approximation
магнетостати́чне ~ = magnetostatic approximation
максима́льне ~ = (на найменшу відстань) (the) closest approach
~ многочле́нами = approximation by polynomials
модифіко́ване ~ = modified approximation
~ молекуля́рного по́ля = molecular-field approximation
~ моле́кульних орбіта́лей = molecular-orbital approximation; (у формі лінійної комбінації атомних орбіталей) MO LCAO approximation
мультипо́льне ~ = multipole approximation
~ найбли́жчих сусі́дів = (the) nearest-neighbor approximation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest(-order) approximation
найкра́ще ~ = (the) best approximation (до f – to f); (в середньому) (the) best approximation in the mean
напівкласи́чне ~ = semiclassical approximation
~ небе́сних тіл одне́ до о́дного = (астр.) appulse
~ невзаємоді́йних части́нок = noninteracting-particles approximation
недоста́тнє ~ = poor approximation
~ незале́жних части́нок = independent-particle approximation
незастосо́вне ~ = inapplicable [invalid] approximation
незгла́джене ~ = unsmoothed approximation
неліні́йне ~ = nonlinear approximation
неоднорі́дне ~ = nonuniform approximation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic approximation
~ нерухо́мих я́дер = fixed-nucleus approximation
нечи́нне ~ = invalid [inapplicable] approximation
низькоенергети́чне ~ = low-energy approximation
нульове́ ~ = zero(th-order) approximation
~ нульово́го поря́дку = zero(th-order) approximation
~ нульово́го ра́діуса = (взаємодії) zero-range approximation
одноелектро́нне ~ = one-electron approximation
одноконста́нтне ~ = one-constant approximation
одноконфігураці́йне ~ = single-configuration approximation
~ одноразо́вого розсі́ювання = single-scattering approximation
однорі́дне ~ = uniform approximation
одночасти́нко́ве ~ = one-particle approximation
~ Паде́ = Padé approximation
~ Пе́ркуса-Є́віка = Percus-Yevick approximation
пе́рше ~ = first approximation
~ пе́ршого поря́дку = first(-order) approximation
~ пло́ских хвиль = plane-wave approximation
пога́не ~ = poor approximation
~ подві́йних зі́ткнень = binary encounter approximation
покра́щене ~ = better [improved] approximation
полі́пшене ~ = better [improved] approximation
по́люсне ~ = pole approximation
~ n-го поря́дку = nth-order approximation
послідо́вні ~ successive approximations
початко́ве ~ = initial approximation; (нульова ітерація) initial [zero] iteration [estimate]
~ провідно́го це́нтру = guiding-center approximation
~ промене́вої о́птики = ray approximation
~ промі́жно́го зв’язку́ = intermediate-coupling approximation, Tomonaga approximation
~ прямоліні́йними траєкто́ріями = (яф) straight-line-path approximation
рапто́ве ~ = (яф) sudden approximation
релятивісти́чне ~ = relativistic approximation
~ розі́рваних дві́йок [пар] (яф) broken-pair approximation
Ро́слендове ~ = Rosseland approximation
~ ря́дом = approximation by a series
~ самоузго́дженого по́ля = self-consistent-field approximation
Се́ленґутове ~ = Selengut approximation
сепара́бельне ~ = separable approximation
~ сере́днього по́ля = mean-field approximation
середньоквадрати́чне ~ = див. середньоквадратне ~
середньоквадра́тне ~ = mean-square approximation, approximation in the quadratic mean
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling approximation; (тт) tight-binding approximation
~ си́льного по́ля = strong-field approximation
~ си́льної турбуле́нтности = strong-turbulence approximation
~ скінче́нних різни́ць = finite-difference approximation
~ слабко́го зв’язку́ = weak-coupling approximation; (тт) weak-binding approximation
~ слабко́го по́ля = weak-field approximation
~ слабко́ї неліні́йности = weak-nonlinearity approximation
~ слабко́ї турбуле́нтности = weak-turbulence approximation
~ спла́йнами = spline approximation
стати́чне ~ = static approximation
~ стати́чного по́ля = static-field approximation
стохасти́чне ~ = stochastic approximation
суперпозиці́йне ~ = superposition approximation
~ схо́динками = staircase approximation
~ східча́стою фу́нкцією = staircase approximation
~ тео́рії збу́рень = perturbation approximation
~ Томона́ґи = Tomonaga [intermediate-coupling] approximation
точко́ве ~ = point approximation
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic approximation
уніта́рне ~ = unitary approximation; (полюсне) unitary pole approximation
~ фіксо́ваних розсі́ювачів = (яф) fixed-scattering-centers [FSC] approximation
~ хаоти́чних фаз = random-phase approximation
~ холо́дної пла́зми = cold-plasma approximation; (беззіткненнєвої) cold collisionless plasma approximation
хоро́ше ~ = close [good] approximation
~ центра́льного по́ля = central-field approximation
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog approximation
чи́нне ~ = valid [applicable] approximation
паде́-апроксима́ція Padé approximation
підхі́д (-хо́ду) 1. (метод) method, approach 2. (формалізм) formalism 3. (концепція, ідеологія) ideology, conception 4. (виконання, конкретний спосіб) treatment, manner, procedure див. тж метод 5. (наближання в просторі) approach 6. (доступ) access; approach 7. (шлях доступу) accessway 8. (до тунелю тощо) adit
академі́чний ~ = scholarship
аксіомати́чний ~ = axiomatic approach
алґебри́чний ~ = algebraic approach
аналіти́чний ~ = analytic(al) approach
апроксимаці́йний ~ = approximation [approximate] approach
безмоде́льний ~ = model-independent approach
вдоскона́лений ~ = improved [advanced] approach; (новітній) advanced approach
відмі́нний ~ = different approach
восьмискла́дковий ~ = (кхд) eightfold way
вузьки́й ~ = restricted approach
гідродинамі́чний ~ = 1. hydrodynamic approach 2. (фіз. плазми) fluid approach
дисперсі́йний ~ = dispersion approach
диференційо́ваний ~ = discrimination (approach)
дифракці́йний ~ = (яф) diffraction approach
дуа́льний ~ = dual approach
екологі́чний ~ = (з урахуваням впливу на довкілля) ecological [environmental] approach
евристи́чний ~ = heuristic approach
емпіри́чний ~ = empirical treatment [approach]
ефекти́вний ~ = efficient approach
загальнопри́йнятий ~ conventional [traditional, standard] approach
звича́йний ~ usual [traditional, conventional, standard] approach
змі́нений ~ = modified approach
імітаці́йний ~ = simulation approach
імові́рнісний ~ = probabilistic approach
іна́кший ~ = different approach
інжене́рний ~ = engineering approach
квазипотенція́льний ~ = quasi-potential approach
ква́нтовий ~ = quantum approach
квантовомехані́чний ~ = quantum-mechanics approach, approach in terms of quantum statistics
квантовостатисти́чний ~ = quantum-statistics approach, approach in terms of quantum statistics
кі́лькісний ~ = quantitative approach
класи́чний ~ = classical approach
макроскопі́чний ~ = macroscopic approach, macroscopics
математи́чний ~ = mathematical approach
мезоскопі́чний ~ = mesoscopic approach, mesoscopics
мікроскопі́чний ~ = microscopic approach, microscopics
моде́льний ~ = model [simulation] approach
моде́льно-незале́жний ~ = model-independent approach
набли́жений ~ = approximate [approximation] aproach
напіврелятивісти́чний ~ = semirelativistic approach
науко́вий ~ = scientific method
неокласи́чний ~ = neoclassical approach
непра́вильний ~ = wrong approach
нерелятивісти́чний ~ = nonrelativistic approach
неформа́льний ~ = (до справи) nonformalism
нова́торський ~ = novel approach
нові́тній ~ = advanced approach
обме́жений ~ restricted approach
перегля́нутий ~ = revised approach
поета́пний ~ = step-by-step approach
потенція́льний ~ = potential approach
релятивісти́чний ~ = relativistic approach
рути́нний ~ = standard [traditional] approach
самоузго́джений ~ = self-consistent approach
симетрі́йний ~ = symmetry approach
синергети́чний ~ = synergetic approach
системати́чний ~ = systematic approach
систе́мний ~ = systems approach
спро́щений ~ simplified approach
станда́ртний ~ = conventional [usual, traditional, standard] approach, standard procedure
статисти́чний ~ = statistical approach
стро́гий ~ = rigorous approach
теоретикогрупови́й ~ = group-theory approach
теоретикопольови́й ~ = field-theory approach
термодинамі́чний ~ = thermodynamic approach
техні́чний ~ = engineering approach
топологі́чний ~ = topological approach
традиці́йний ~ = conventional [standard, traditional] approach
феноменологі́чний ~ = phenomenological approach
форма́льний ~ = formalism, formal approach
функці́йний ~ = functional approach
функціона́льний ~ = functional approach
я́кісний ~ = qualitative approach
поліно́м (-а) polynomial (від – in); (заст.) multinomial
А́пелів ~ = див. Епелів ~
багатови́мірний ~ = multidimensional polynomial
~ Берну́лі = Bernoulli polynomial
від’є́мний ~ = negative polynomial
~ від кілько́х змі́нних = polynomial in several variables [indeterminates]
~, впорядко́ваний за спадни́ми степеня́ми = polynomial arranged in descending powers
Ґе́ґенбауерів ~ = Gegenbauer [ultraspherical] polynomial
дода́тний ~ = positive polynomial, posinomial
долу́чений ~ = associated polynomial; (Лаґерів) associated Laguerre polynomial; (Лежандрів) associated Legendre polynomial
елемента́рний ~ = constituent
Е́пелів ~ = Appell polynomial
Ермі́тів ~ = Hermite [Hermitian] polynomial
зве́дений ~ = reduced polynomial
звідни́й ~ = reducible polynomial, polynomial decomposable into factors
~ (і)з експоне́нт = exponential polynomial
інтеґра́льний ~ = integral polynomial
інтерполяці́йний ~ = interpolation [interpolating] polynomial
квадра́тний ~ = quadratic polynomial
колови́й ~ = circle [Zernike] polynomial
Кравчукі́в ~ = Krawtchouk polynomial
Лаґе́рів ~ = Laguerre polynomial (у вузькому розумінні – in the narrow sense); (долучений) associated Laguerre polynomial
лакуна́рний ~ = lacunary polynomial
~ Ламе́ = Lamé polynomial
Лежа́ндрів ~ = Legendre [spherical] polynomial; (долучений) associated Legendre polynomial
ма́тричний ~ = matrix polynomial
мініма́льний ~ = minimal polynomial
~ найкра́щого набли́ження = polynomial of (the) best approximation
~ найме́ншого ві́дхилу = polynomial of least deviation
незвідни́й ~ = irreducible polynomial; polynomial indecomposable into factors
нерозкла́дний ~ = inseparable polynomial
Но́йманів ~ = Neumann polynomial
норма́льний ~ = normal polynomial (над k – over k)
нормо́ваний ~ = monic [normed] polynomial
однорі́дний ~ = homogeneous polynomial; quantic (степеня n – of the nth degree)
опера́торний ~ = operator polynomial
ортогона́льний ~ = orthogonal polynomial
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic polynomial
приє́днаний ~ = associated polynomial; (Лаґерів) associated Laguerre polynomial; (Лежандрів) associated Legendre polynomial
приміти́вний ~ = primitive polynomial
про́сти́й ~ = prime polynomial
~ Пуанкаре́ = Poincaré polynomial
раціона́льно звідни́й ~ = polynomial decomposable into factors with rational coefficients
раціона́льно незвідни́й ~ = polynomial indecomposable into factors with rational coefficients
розкла́дний ~ = factorable [separable] polynomial
симетри́чний ~ = symmetric polynomial
~ сте́пеня n = polynomial of degree n
сфери́чний ~ = spherical [Legendre] polynomial
~ тре́тього поря́дку = cubic polynomial
тригонометри́чний ~ = trigonometric polynomial
узага́льнений Лаґе́рів ~ = associated Laguerre polynomial
ультрасфери́чний ~ = ultraspherical [Gegenbauer] polynomial
факторія́льний ~ = factorial polynomial
характеристи́чний ~ = characteristic polynomial
хромати́чний ~ = chromatic polynomial
центра́льний ~ = central polynomial
~ Це́рніке = Zernike polynomial
циклі́чний ~ = cyclic polynomial
цілозначеннє́вий ~ = integral-valued polynomial
цілозна́чний ~ = див. цілозначеннєвий ~
цілочислови́й ~ = (із цілочисловими коефіцієнтами) integral polynomial, polynomial with integral coefficients
~ Че́бишева = Chebyshev polynomial
~ Яко́бі = Jacobi polynomial
поря́д|ок (-дку) 1. (матем.) (величини) order (of magnitude) ▪ —ку n (of the) nth order; (змінити тощо) на ~ (to change etc.) by an order of magnitude; з то́чністю до —ку apart from the order; —ку одини́ці of the order of one; одна́ко́вого [тако́го са́мого] —ку of an equal order (of magnitude), of the same order (як – as); поме́ншати/побі́льшати на n —ків to decrease/increase by n orders of magnitude 2. (рівняння; кривої) degree 3. (числа) exponent ▪ вирі́внювати —ки to match exponents 4. (передування і наступности) order, sequence, succession ▪ у зазна́ченому —ку (про введені позначення тощо) respectively; ста́вити у пе́вному —ку to range; міняти ~ to change the order; (на зворотний) to invert; (інтеґрування) to change [reverse] the order of integration 5. (виконування операцій) procedure 6. (упорядкованість) organization 7. (розташовання) arrangement
~ абера́ції = order of aberration
абетко́вий ~ = alphabetical order [arrangement]
алфаві́тний ~ = див. абетковий ~
алфаві́тно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic order
а́томний ~ = atomic order
~ бі́льшання = (номерів) ascending order
бі́льший ~ = higher order
близьки́й ~ = short-range order; (орієнтаційний) short-range orientational order
буквоцифрови́й ~ = alphanumeric [alphameric] order [arrangement]
~ величини́ = order of magnitude
~ визначника́ = order of a determinant
~ виклика́ння = calling order
~ вико́нування = procedure; (досліду) experimental procedure
випадко́вий ~ = random order
~ ви́родження = degree of degeneracy
висо́кий ~ high order ▪ висо́кого —ку = high-order
висхідни́й ~ = ascending order; (абетковий) alphanumeric order
ви́щий ~ higher order ▪ ви́щого —ку = higher-order, of higher order (ніж – than)
~ відбиття́ = order of reflection
ві́яловий ~ спі́нів = fan (spin) order
~ гармо́ніки = harmonic index
головни́й ~ = (кільця) principal order (of a ring)
~ головно́го чле́на = (послідовности тощо) leading order
~ гру́пи = order of a group
ґвинтови́й ~ спі́нів = helical spin order
дале́кий ~ = long-range order; (орієнтаційний) long-range orientational order
двови́мірний ~ = two-dimensional order
дев’я́тий ~ ninth order ▪ дев’я́того —ку = ninth-order, novenic
~ де́нний (конференції тощо) agenda ▪ вве́сти щось до —ку де́нного = to put smth on the agenda
~ диференці́йного рівня́ння = degree [order] of a differential equation
~ диференціюва́ння = order of differentiation
~ дифра́кції = diffraction order
дові́льний ~ = arbitrary order; (випадковий) random order
дробо́ви́й ~ = fractional order
дру́гий ~ second order ▪ дру́гого —ку = second-order
~ запуска́ння = start-up precedure
~ зва́жування = weighing procedure
зворо́тний ~ reverse [inverse, inverted] order, backward sequence ▪ у зворо́тному —ку = in inverse [reverse] order, backward(s)
~ зв’язку́ = (хемічного) bond order
~ зв’я́зности = order of connectivity, connectivity number
~ зроста́ння = (номерів) ascending order
~ зупиня́ння = shutdown procedure
ікосаедри́чний ~ = icosahedral order
~ інтеґрува́ння integration order, order of integration ▪ зміни́ти ~ інтеґрува́ння = to reverse the order of integration
~ інтерфере́нції = fringe [interference] order, order of interference
~ інтерференці́йної сму́ги = fringe order
квазидале́кий ~ = quasi-long-range order
композиці́йний ~ = composition order
координаці́йний ~ = coordination order
~ ко́реня = multiplicity [order] of a root [zero]
~ криво́ї = order [degree] of a curve; (відносно точки) winding number
лексикографі́чний ~ = lexicographic order
лі́терно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
лока́льний ~ = local order
магне́тний ~ = magnetic order
максима́льний ~ = maximal order
~ ма́лости = order of smallness; (нескінченно малої величини) order of an infinitesimal
~ ма́триці order of a matrix ▪ зни́жувати ~ = ма́триці to deflate a matrix
~ ме́ншання = (номерів) descending order
ме́нший ~ = lower order
мініма́льний ~ = minimal order
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] procedure
~ мі́ряння = див. ~ мірчих операцій
~ мульипо́льности = multipole order
~ набли́ження = approximation order, order of approximation (відносноin)
найбі́льший ~ = (члена послідовности тощо) leading order
найви́щий ~ (the) highest [leading] order ▪ найви́щого —ку = highest-order, of the highest order
найни́жчий ~ (the) lowest order ▪ найни́жчого —ку = lowest-order, of the lowest order
напівкристалі́чний ~ = semicrystalline order
нескінче́нний ~ = infinite order
ни́жчий ~ lower order ▪ ни́жчого —ку = lower-order, of lower order (ніж – than)
низьки́й ~ low order ▪ низько́го —ку = low-order
норма́льний ~ = normal order
~ нуля́ = multiplicity [order] of a root [zero]
нульови́й ~ zero(th) order ▪ нульово́го —ку = zero(th)-order
обе́рнений ~ = inverse [inverted, reverse] order; backward sequence
оберто́вий ~ = rotational order
однови́мірний ~ = one-dimensional order
~ опера́цій = procedure
~ опрацьо́вування = processing sequence
орієнтаці́йний ~ = orientational order; (хемічних зв’язків) bond-angle [bond orientational] order
~ о́сі = order of an axis
~ передува́ння та насту́пности = succession, sequence; consecution
періоди́чний трансляці́йний ~ = periodic translational order
пе́рший ~ first order ▪ пе́ршого —ку = first-order
півці́лий ~ = (функції) half(-integer) order
позиці́йний ~ = positional order
~ поліно́ма = degree of a polynomial
~ по́люсу = order of a pole (у нескінченно віддаленій точці – at infinity; у точці A – at point A)
послідо́вний ~ = consequtive order, sequence, succession
~ похідно́ї = order of a derivative
приро́дний ~ = natural [normal] order
~ пріорите́тів = priority sequence
~ прова́дження до́сліду = experimental procedure
промі́жни́й ~ = intermediate order
прями́й ~ direct order ▪ у прямо́му —ку = in direct order
~ реа́кції = (хемічної) reaction order, order of a reaction
ротаці́йний ~ = rotational order
світлоспричи́нений орієнтаці́йний ~ = photoinduced orientational order
~ симе́трії = order [degree] of symmetry
скінче́нний ~ = finite order
~ скісни́х спі́нів = canted spin order
~ сму́ги = (інтерференційної тощо) fringe order
~ спе́ктру = spectral order
спадни́й ~ = descending order
~ ста́ршого чле́на = (послідовности тощо) leading order
топологі́чний ~ = topological order
~ то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу = index of a point relative [with respect] to a curve/cycle
~ то́чности = order of accuracy
трансляці́йний ~ = translational order
тре́тій ~ third order ▪ тре́тього —ку = third-order
узвича́єний ~ = routine
~ уклада́ння = stacking order
уста́лений ~ = routine
~ Фа́йнменової [Фе́йнманової] діягра́ми = order of a Feynman diagram
феромагне́тний ~ = ferromagnetic order
~ фу́нкції = order of a function
хронологі́чний ~ = chronological order
ці́лий ~ = див. цілочисловий ~
цілочислови́й ~ = integer [integral] order
частко́вий ~ = partial order
~ числа́ = order of magnitude
ша́ховий ~ = staggered order
по́хиб|ка 1. error 2. (невизначеність) uncertainty 3. (неточність) inaccuracy, imprecision
абсолю́тна ~ = absolute error
адити́вна ~ = additive error
а́зимутна ~ = azimuthal error
ампліту́дна ~ = amplitude error
апара́тна ~ = (приладу) instrument error
~ апроксима́ції = approximation error
вели́ка ~ = considerable [substantial, gross] error
взаємокомпенсо́вні —ки = compensating errors
взаємоскомпенсо́вані —ки = compensated [compensating] errors
~ визнача́ння кута́ підне́сення elevation(-angle) error
~ визнача́ння моме́нтів ча́су = timing error, error in/of timing
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ вимі́рювача = meter [instrument] error
випадко́ва ~ = 1. (статистична) random error 2. (через помилку) accidental error
вислідна́ ~ = overall [resultant, combined] error
вихідна́ ~ = initial error
~ відкида́ння = (членів ряду) truncation error
~ ві́дліку = reading error
відно́сна ~ = relative error
відсо́тко́ва ~ = percentage error
~ відтина́ння = (ряду) truncation error
~ відтво́рюваности = systematic error
~ (вна́слідок) використа́ння непо́вних да́них = truncation error
~ (вна́слідок) врахува́ння недоста́тнього числа́ чле́нів ря́ду = truncation error
~ (вна́слідок) неліні́йности = nonlinear(ity) error
~ (вна́слідок) непарале́льности гра́ней = (дзеркала тощо) prismatic error
~ (вна́слідок) неузгі́днености = mismatch error
вне́сена ~ = introduced error
гістере́зна ~ = (різниця в показах приладу, спричинена гістерезою) hysteresis error
грани́чна ~ = limiting error
~ ґрадуюва́ння = calibration error
динамі́чна ~ = dynamic error
допуско́ва ~ = tolerable error
~ до́сліду = experiment(al) error
~ дру́гого ро́ду = (стат.) error of the second kind, type II error
експеримента́льна ~ = experiment(al) error
~ експериме́нту = experiment(al) error
експозиці́йна ~ = exposure error
зави́щена ~ = overestimated [pessimistic] error
зани́жена ~ = underestimated [optimistic] error
~ заокру́глювання = round-off [rounding] error
~ за́собу вимі́рювання = див. ~ мірчого засобу
зве́дена ~ = reduced error
зме́ншена ~ = reduced error
значна́ ~ = considerable [substantial, significant] error
~ зчи́тування = reading error
інструмента́льна ~ = instrument error
інтерполяці́йна ~ = interpolation error
і́стинна ~ = true error
ймові́рна ~ = probable error; probability deviation
йоносфе́рна ~ = ionospheric error
~ калібрува́ння = calibration error
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = squared error
колімаці́йна ~ = collimation error
~ кута́ підне́сення elevation(-angle) error
кутова́ ~ = angular error
максима́льна ~ = maximum error
методи́чна ~ = systematic error
~ ме́тоду = procedural error, error of a method
мініма́льна ~ = minimum error
~ мі́рчого за́собу = instrument [meter] error
~ мі́ряння = measurement [metering] error
~ набли́ження = approximation error
накопи́чена ~ = accumulated [long-term] error
накопи́чувана ~ = cumulative [accumulative] error
невели́ка ~ = reasonable error
незначна́ ~ = insignificant error
неприйня́тна ~ = intolerable [excessive] error
нереґуля́рна ~ = intermittent [altering] error
нехто́вна ~ = minor [negligible] error
неусувна́ ~ = (даного приладу) inherent error
неусу́нена ~ = (сумарна, після всіх поправок) residuals
номіна́льна ~ = rated error
~ нуля́ = (приладу) zero error
обчи́слена ~ = calculated [computed] error
~ обчи́слювання = calculation [computation(al)] error
окре́ма ~ = individual error
оці́нена ~ = estimated error
~ оці́нки = estimation error
оцінко́ва ~ = estimated error
~ оці́нювання = estimation error
парала́ксна ~ = parallax error
передба́чена ~ = predicted error
передба́ч(ува)на ~ = predictable error
~ пе́ршого ро́ду = (стат.) error of the first kind, type I error
по́вна ~ = total error
повто́рювана ~ = multiple [repetitive] error
позі́рна ~ = apparent error
~ по́казів = (приладу) indication error
поляризаці́йна ~ = (опт.) polarization error, night effect
понаддопуско́ва ~ = excessive error
поодино́ка ~ = single error
~ порі́внювання = comparison error
порівня́нні —ки = comparable errors
правди́ва ~ = true error
прибли́зна ~ = approximate error
прийня́тна ~ = admissible [acceptable, reasonable, tolerable, permissible] error
~ при́ладу = instrument [meter] error
притама́нна ~ = (даного приладу) inherent error
реґуля́рна ~ = systematic [regular] error
сере́дня ~ = mean error
середньоквадрати́чна ~ = див. середньоквадратна ~
середньоквадра́тна ~ = error mean-square, (root-)mean-square error
системати́чна ~ = bias, systematic [regular, solid] error
складова́ ~ = component error
скомпенсо́вана ~ = compensated error
~ спостеріга́ння = observation error
станда́ртна ~ = standard error; (оцінки) standard error of the estimate; (прогнозу) standard error of the forecast
статисти́чна ~ = random [statistical] error
стати́чна ~ = static error; position error
сума́рна ~ = overall [resultant, combined, total] error; (нагромаджена) aggregate error
температу́рна ~ = (приладу) temperature error
уста́лена ~ = див. систематична ~
факти́чна ~ = actual error
~ центрува́ння = centering error
числова́ ~ = numerical error
~ числово́го ме́тоду = numerical-integration error
~ юстува́ння = adjustment error
прибли́зність 1. (наближеність, неточність) approximate nature, approximateness 2. (грубість оцінки) crudeness, roughness 3. (ступінь наближення) degree of approximation
рівня́ння (одн. і мн.) 1. equation ▪ ви́вести ~, отри́мати ~ to derive an equation; розв’яза́ти ~ to solve an equation, to find the solution of an equation; задовольня́ти ~ to satisfy an equation; входити до ~ to enter [be contained in] an equation; зво́дити ~ до (каноні́чного) ви́гляду to reduce an equation to the (canonical) form; із ~ виплива́є, що … it follows from the equation that …; ~ дає́ the equation yields; ~ справедли́ве за умо́ви (що) the equation holds [is valid] under the condition (that) 2. (рівність) equality
А́белеве ~ = Abel equation (першого/другого роду – of the first-second kind)
~ адіяба́ти = adiabatic equation; adiabatic law
Айншта́йнове ~ = Einstein equation
А́йринґове ~ = Eyring equation
алґебри́чне ~ = algebraic equation
апроксимаці́йне ~ = approximation equation
А́пелеве ~ = див. Епелеве ~
Аре́ніусове ~ = Arrhenius equation
асимптоти́чне ~ = asymptotic equation
багатогрупове́ ~ = (яф) multigroup equation
багатостепене́ве ~ = multigrade equation
~ бала́нсу = balance equation; (енергії) energy-balance equation; (нейтронів) neutron-balance equation; (тепла) heat-balance equation
~ Бале́ску-Ле́нарда = Balescu-Lenard equation
~ Ба́рлоу = Barlow equation
баротро́пне ~ = barotropic equation
беззіткненнє́ве ~ = collisionless equation; (кінетичне) collisionless kinetic equation
~ без пра́вої части́ни = equation with zero right-hand part
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless equation
~ Бельтра́мі = Beltrami equation
Бе́недиктове ~ = (фх) Benedict equation (of state)
~ Берну́лі = Bernoulli equation
~ Бертло́ = Berthelot equation
Бе́селеве ~ = Bessel equation
~ Беселя-Клі́форда = Bessel-Clifford equation
~ Бе́те-Ґо́лдстоуна = Bethe-Goldstone equation
~ Бе́те-Селпі́тера = Bethe-Salpeter equation
бігармоні́чне ~ = biharmonic equation
біквадра́тне ~ = biquadratic (equation)
бікубі́чне ~ = bicubic equation
~ Біо́-Фур’є́ = (тд) Biot-Fourier equation
~ Бі́ті-Бри́джмена = Beattie and Bridgman equation
~ Бла́нкенбеклера-Шу́ґара = Blankenbecler-Sugar equation
Бломбе́рґенове ~ = Bloembergen equation
Бло́хове ~ = Bloch equation
~ Боголю́бова-де Же́на = Bogolyubov-de Gennes equation
Бо́льцманове ~ = Boltzmann equation
~ Бо́рна-Ма́єра = Born-Mayer equation
~ Бру́науера-Е́мета-Те́лера = Brunauer-Emmett-Teller [BET] equation
Бусине́скове ~ = Boussinesq equation
Бю́рґерсове ~ = Burgers equation
Ван-дер-Ваа́льсове ~ = Van der Waals equation
Ван-дер-По́леве ~ = Van der Pol equation
Ван-Вле́кове [Ван-Фле́кове] ~ = Van Vleck equation
варіяці́йне ~ = variational equation
~ в Дека́ртових координа́тах = equation in Cartesian coordinates
Ве́берове ~ = Weber equation
Ве́йлеве ~ = Weil equation
ве́кторне ~ = vector equation
~ верта́ння на орбі́ту = reorbit equation
~ взаємоді́ї = interaction equation
взаємозаче́плені ~ = interconnected equations
визнача́льне ~ = 1. (однорідного лінійного диференційного рівняння в синґулярній точці) indicial equation (of a homogeneous linear differential equation at a singular point) 2. (засадниче в даному підході) master equation, governing equation 3. (матеріяльне) constitutive equation
визначнико́ве ~ = (рівність визначника нулеві) determinantal equation
n-ви́мірне ~ = n-dimensional equation
~ випадко́вого проце́су = equation for a random process; (в майбутньому) prospective equation; (в минулому) retrospective equation
~ виробни́цтва ентропі́ї = entropy production equation
вихідне́ ~ = original [input] equation
~ вихоро́вости = vorticity equation
~ ви́щого поря́дку = higher-degree equation (ніж – than)
~ ви́щого сте́пеня = higher-order equation (ніж – than)
відорбіто́ве ~ = deorbit equation
~ ві́дти́нків (прямої) intercept equation (of a straight line)
вікове́ ~ = secular equation
~ ві́ку = (нейтрона) (neutron-)age equation
~ Ві́нера-Го́пфа = Wiener-Hopf equation(s)
вірія́льне ~ = virial equation
~ вірія́лу = virial equation
~ в компоне́нтах component equation
~ Вла́сова = Vlasov equation; (беззіткненнєве) collisionless Vlasov equation
вну́трішнє ~ = intrinsic equation (кривої – of a curve)
~ Вольте́ра = Volterra equation
~ во́сьмого сте́пеня = octic equation
~ в по́вних диференція́лах = див. ~ з повними диференціялами
~ в поля́рних координа́тах = polar equation, equation in polar coordinates
~ в части́нних похідни́х = див. ~ з частинними похідними
~ в’я́зі = constraint equation
Га́йзенберґове ~ = Heisenberg equation
~ Га́міл(ь)тона-Яко́бі = Hamilton-Jacobi equation
Га́міл(ь)тонове ~ = Hamilton equation
Га́мерштайнове ~ = Hammerstein equation
гармоні́чне ~ = harmonic equation
~ Га́ртрі = Hartree equation
~ Га́ртрі-Фо́ка = Hartree-Fock equation
Га́тиґове ~ = Huttig equation
Ге́льмгольцове ~ = Helmholtz equation
Ге́ндерсонове ~ = Henderson equation (for pH)
геодези́чне ~ = (тв) geodesic equation
геостро́фне ~ = geostrophic equation
~ гідродина́міки = hydrodynamic equations див. тж ~ плинодинаміки
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical equation; (для плазми тж) fluid equation
Гі́лове ~ = Hill equation
гіперболі́чне ~ = hyperbolic equation
~ гіперболі́чного ти́пу = hyperbolic(-type) equation
гіпергеометри́чне ~ = hypergeometric equation
гіпо́тезне ~ = hypothetical equation
Го́йлінґерове ~ = Heulinger equation
Го́йнове ~ = Heun equation
~ горі́ння = combustion equation
~ Ґа́рліка-Ґі́бсона = Garlick-Gibson equations
~ Ґа́уса-Кода́ці = Gauss-Codazzi equation
Ґе́лерштедтове ~ = Gellerstedt equation
Ґі́бсове ~ = Gibbs equation
~ Ґі́бса-Ге́льмгольца = Gibbs-Helmholtz equation
~ Ґі́бса-Дюге́ма = Gibbs-Duhem equation
~ Ґі́бса-По́йнтинґа = Gibbs-Poynting equation
Ґрю́найзенове ~ = Grüneisen equation
Даламбе́рове ~ = D’Alembert equation
Да́йсонове ~ = Dyson equation
~ Дарбу́ = Darboux equation
~ Да́рсі-Ва́йсбаха = Darcy-Weisbach equation
Да́фінґове ~ = Duffing equation
двови́мірне ~ = two-dimensional equation
двопара́метрове ~ впли́ву засту́пників/замісникі́в = dual-substituent-parameter equation
двостепене́ве ~ = bigrade equation
~ двох тіл = two-body equation
двочасти́нко́ве ~ = two-particle equation
двочле́нне ~ = binomial equation
Деба́єве ~ = Debye equation
де-Бро́йлеве ~ = de Broglie equation
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance equation
Джи́нсове ~ = Jeans equation
Джо́зефсонове ~ = Josephson equation
~ дина́міки = dynamic equations
динамі́чне ~ = dynamical equation
~ Дира́ка-Ге́стенеса = Dirac-Hestenes equation
Дира́кове ~ = Dirac equation
~ дисипати́вного проце́су = dissipative equation
~ дисипа́ції = dissipation equation
дисипаці́йне ~ = див. ~ дисипації
дисперсі́йне ~ = dispersion equation
диференці́йне ~ = differential equation; (першого порядку) first-order differential equation; (n-го порядку, порядку n) nth-order differential equation
диференці́йно-різнице́ве ~ = differential-difference equation
~ дифу́зії = diffusion equation; (нейтронів) neutron-diffusion equation
Діофа́нтове ~ = Diophantine equation
діягности́чне ~ = diagnostic equation
~ для величини́ x = equation for the quantity x
~ для ене́ргії = equation for the energy
~ для зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
~ для кі́лькости ру́ху = equation for the momentum
~ для компоне́нти = component equation
~ для по́ля = field equation
додатко́ве ~ = additional [supplementary] equation
допомі́жне́ ~ = auxiliary equation
доорбіто́ве ~ = reorbit equation
~ дре́йфу = drift equation
дробо́ве ~ = fractional equation
~ дру́гого поря́дку = second-order equation
~ дру́гого сте́пеня = quadratic [second-degree] equation
~ Дру́де = Drude equation
Ду́фінґове ~ = див. Дафінґове ~
~ Дюге́ма-Ма́рґеліза = Duhem-Margules equation
Дюге́мове ~ = Duhem equation
~ еволю́ції = див. еволюційне ~
еволюці́йне ~ = evolution equation
Е́динґтонове ~ = Eddington (transfer) equation
~ ейкона́лу = eikonal equation
Е́йлерове ~ = див. Ойлерове ~
Ейнште́йнове ~ = див. Айнштайнове ~
Е́йринґове ~ = див. Айринґове ~
еквівале́нтне ~ = equivalent equation
електродинамі́чне ~ ста́ну = constitutive equation
~ електромагне́тного по́ля = (мн.) electromagnetic field equation
еліпти́чне ~ = elliptic equation
~ еліпти́чного ти́пу = elliptic(-type) equation
Е́манове ~ = (von-)Ehman equation
емпіри́чне ~ = empirical [fitted] equation
Епе́леве ~ = Appell equation
зага́льне ~ = general equation
замика́льне ~ = closure equation
~ замика́ння = (системи) closing equation
заче́плені ~ = (inter)connected equations
~ з безрозмі́рнісними змі́нними = equation in dimensionless variables
~ збере́ження = conservation equation
~ збере́ження ене́ргії = energy (conservation) equation
~ збере́ження і́мпульсу = [кі́лькости ру́ху] momentum conservation equation
збу́рене ~ = perturbed equation
~ збу́рень = perturbation equation
зве́дене ~ = reduced equation; (стану) reduced equation of state
~ з визначника́ми = determinantal equation
~ з випереджа́льним арґуме́нтом = equation with an advanced argument
звича́йне диференці́йне ~ = ordinary differential equation
звідне́ ~ = reducible equation
~ з відокре́мленими змі́нними = separated(-type) equation
~ з відокре́мними/відокре́млюваними змі́нними = separable equation
~ з відхи́льним арґуме́нтом = differential-delay equation, equation with a deviating argument
зворо́тне ~ = reciprocal equation
~ зв’я́заних кана́лів = (яф) coupled-channel equation
зв’я́зані ~ = coupled equations; (зачеплені) (inter)connected equations
~ зв’язку́ = coupling equation
~ зв’язку́ ма́си й ене́ргії = (Айнштайнове) mass-energy equation
згі́дні ~ = compatible [simultaneous] equations
~ згі́дности = equation of compatibility
~ згорта́ння = convolution equation
~ (і)з зага́яним арґуме́нтом = equation with a delayed [retarded] argument
~ (і)з за́йвими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n змі́нними = equation with n variables
~ з(і) змі́нними коефіціє́нтами = (differential) equation with variable coefficients
~ (і)з зо́внішніми диференція́лами = exterior differential equation
~ з’єдна́ння = (розв’язків) joint [joining] equation
~ (і)з кра́тними ко́ренями = multi-rooted equation
~ (і)з кількома́ змі́нними = equation in several variables
~ (і)з лі́терними коефіціє́нтами = literal equation
~ (і)з мали́м пара́метром = equation with a small parameter
змасштабо́ване ~ = scaled equation
~ зме́ншеного сте́пеня = depressed equation (with lowered degree)
~ (і)з ме́ншим число́м ко́ренів, ніж вихідне́ = defective equation
змі́нене ~ = modified equation
~ змі́шаного ти́пу = equation of mixed type
змодифіко́ване ~ = modified equation
~ (і)з надлишко́вими ко́ренями = redundant equation
~ (і)з n невідо́мими = equation with n unknowns
~ (і)з нульово́ю пра́вою части́ною = equation with zero right-hand part
~ (і)з по́вними диференція́лами = exact [total] differential equation
~ з(і) скінче́нними різни́цями = finite-difference equation
~ з(і) ста́лими коефіціє́нтами = (differential) equation with constant coefficients
~ (і)з часозале́жними коефіціє́нтами = time-dependent equation
~ (і)з часонезале́жними коефіціє́нтами = time-independent equation
~ (і)з части́нними похідни́ми = partial differential equation
~ (і)з части́нними різни́цями = partial-difference equation
зче́плені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
~ зшива́ння = (розв’язків тощо) joint [joining] equation
~ ідеа́льного га́зу = (ideal) gas equation
інварія́нтне ~ = invariant equation (щодо – under)
інтеґра́льне ~ = integral equation (першого/другого роду – of the first/second kind)
інтеґро́вне ~ = integrable equation
інтеґродиференці́йне ~ = integrodifferential equation
інтерполяці́йне ~ = interpolation equation
ірраціона́льне ~ = irrational [radical] equation
~ Йо́са-Ва́йнберґа = Joos-Weinberg equation
~ Ка́домцева-Петвіашві́лі = Kadomtsev-Petviashvili equation
каліброінварія́нтне ~ = gauge-invariant equation
калори́чне ~ = calorific equation
каноні́чне ~ = canonical equation
~ Карно́-Кла́узіуса = Carnot-Clausius equation
~ Ка́ртрайта-Літлвуда = Cartwright-Littlewood equation
квадра́тне ~ = quadratic equation
квазидиференці́йне ~ = quasi-differential equation
квазикласи́чне ~ = quasi-classical equation
квазиліні́йне ~ = quasi-linear equation
ква́нтове кінети́чне ~ = quantum kinetic equation
Ке́йсове ~ = Keyes equation
~ Ке́лена-Сима́нзика = Callan-Symanzik equation
Ке́лендерове ~ = Callendar equation
Ке́лоґове ~ = Kellogg equation
Ке́л(ь)вінове ~ = Kelvin equation
Ке́плерове ~ = Kepler equation
Кі́лінґове ~ = Killing equation
Кі́рхгофове ~ = Kirchhoff equation
~ Кистяко́вського-Фі́штайна = Kistiakowsky-Fishtine equation
~ кінема́тики = kinematic equation
кінемати́чне ~ = kinematic equation
~ кіне́тики = 1. kinetic equation 2. (хемічної) chemical kinetic equation 3. (ядерного реактора) reactor-kinetics equation
кінети́чне ~ = 1. kinetic equation 2. (для хвиль) wave kinetic equation 3. (для швидкости реакції, х.) (reaction-)rate equation
~ Клапейро́на-Кла́узіуса = Clausius-Clapeyron equation
Клапейро́нове ~ = Clapeyron equation
класи́чне ~ = classical equation
~ Кла́узіуса-Клапейро́на = Clausius-Clapeyron equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті = Clausius-Mosotti equation
~ Кла́узіуса-Мосо́ті-Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz equation
Кла́узіусове ~ = Clausius equation
~ Клеро́ = Clairaut equation
Климонто́вичеве ~ = Klimontovich equation
~ Кля́йна-Ґо́рдона = Klein-Gordon equation
~ колива́нь = equation of oscillations; (струни) equation of string vibrations
ко́лірне ~ = color equation
ко́мплексно спря́жене ~ = complex conjugate equation
~ конве́кції = convection equation
~ Ко́нвела-Ва́йскопфа = Conwell-Weisskopf equation
~ ко́нтурних стру́мів = loop-current [mesh-current] equation
~ Ко́ртевеґа-де Ври́за = Korteweg-de-Vries [KdV] equation
Ко́улбрукове ~ = Colebrook equation
~ Коші́-Ри́мана = Cauchy-Riemann equation
~ Кра́скала-Ка́лсруда = Kruskal-Kulsrud equation
~ криво́ї = equation of a curve; (природне) natural equation of a curve
крити́чне ~ = (яф) critical equation
~ крити́чного ста́ну = (реактора) critical equation
~ Кро́ко = Crocco equation
кубі́чне ~ = cubic equation
~ Лавре́нтьєва = Lavrent’ev equation
Лаґе́рове ~ = Laguerre equation
Лаґра́нжове ~ = Lagrange equation
~ Лале́ску-Піка́ра = Lalescu-Picard equation
~ Ламе́ = Lamé equation
Ла́ндонове ~ = London equation
Ланжеве́нове ~ = Langevin equation
Лапла́сове ~ = Laplace equation
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лежа́ндрове ~ = Legendre equation
Ле́нґмюрове ~ = Langmuir equation
Лієна́рове ~ = Lienard equation
лінеаризо́ване ~ = linearized equation
~ лі́нзи = lens equation
ліні́йне ~ = linear [simple] equation
ліні́йно незале́жні ~ = linearly independent equations
~ Лі́пмана-Шві́нґера = Lippmann-Schwinger equation
Ліуві́леве ~ = Liouville equation
логаритмі́чне ~ = logarithmic equation
Ло́ндонове ~ = див. Ландонове ~
~ Ло́рен(т)ца-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
ло́ренц-інварія́нтне ~ = Lorentz-invariant equation
Ло́ренцове ~ = (тв) Lorentz equation
~ Ло́у = Low equation
~ Люїльє́ = l’Huilier equation
~ Ля́уе = Laue equation
~ магнетогідродина́міки = magnetohydrodynamic equation
~ магнетоста́тики = magnetostatic equation
Ма́єрове ~ = Mayer equation
Маклео́дове ~ = Macleod equation
макроскопі́чне ~ = macroscopic equation
Ма́ксвелові ~ = Maxwell equations
~ математи́чної фі́зики = equations of mathematical physics
матерія́льне ~ = constitutive equation
ма́тричне ~ = matrix equation
~ Матьє́ = Mathieu equation
~ межі́ = equation of a boundary
~ межі́ по́ділу фаз = equation of an interface
~ Ме́сі-Мо́ра = Massey-Mohr equation
метациклі́чне ~ = metacyclic equation
~ Меще́рського = Meshchersky equation
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grüneisen equation
мікроскопі́чне ~ = microscopic equation
~ мілко́ї води́ shallow-water equation
мініма́льне ~ = minimal equation
~ мініма́льної пове́рхні = minimal-surface equation
~ мно́жника = (для еліптичних функцій) multiplicator equation
моде́льне ~ = model equation
~ моме́нтів = momental equation
Мо́рґанове ~ = Morgan equation
Мо́рсове ~ = Morse equation
набли́жене ~ = approximate equation
наванта́жене інтеґра́льне ~ = loaded integral equation
~ Нав’є́ = Navier equation
~ Нав’є́-Сто́кса = Navier-Stokes equation
~ на вла́сні зна́чення = eigenvalue equation
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order equation
~ найви́щого сте́пеня = (the) highest-degree equation
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order equation
~ найни́жчого сте́пеня = (the) lowest-degree equation
напівемпі́ричне ~ = semiempirical equation
натура́льне ~ (криво́ї) = natural equation (of a curve)
неви́значене ~ = indeterminate equation
Нее́льове ~ = Néel equation
незале́жні ~ = independent equations
незвідне́ ~ = irreducible equation
незгі́дні ~ = incompatible [inconsistent] equations
незче́плені ~ = disconnected, [decoupled] equations
~ неідеа́льного га́зу = nonideal gas [Van der Waals] equation
неінтеґро́вне ~ = nonintegrable equation
Не́йманове ~ = 1. (для функції статистичної вибірки) Neyman equation 2. (для поліномів) див. Нойманове ~
неліні́йне ~ = nonlinear equation
~ неліні́йної струни́ = nonlinear string equation
неоднорі́дне ~ = inhomogeneous [nonhomogeneous] equation
~ непере́рвности = continuity equation, equation of continuity
непо́вне ~ = incomplete equation; (квадратне) pure quadratic equation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic equation
Не́рнстове ~ = Nernst equation
нерозв’я́зане ~ = unsolved equation
нерозв’я́зне ~ = unsolvable equation; equation incapable of solution
~ нерозри́вности = continuity equation, equation of continuity
несполу́чені ~ = disconnected [decoupled] equations
нестаціона́рне ~ = time-dependent equation
несумі́сне ~ = див. незгідне ~
несупере́чливе ~ = consistent equation
~ ни́жчого поря́дку = lower-order equation (ніж – than)
Но́йманове ~ = (для поліномів) Neumann equation
~ ни́жчого сте́пеня = lower-degree equation (ніж – than)
Но́рдгаймове ~ = Nordheim equation
норма́льне ~ = normal [standard] equation
обе́рнене ~ = reciprocal equation
~ обе́рнених годи́н = (яф) inhour equation
однови́мірне ~ = one-dimensional equation
одногрупове́ ~ = (яф) one-group equation
однорі́дне ~ = homogeneous equation
одночасти́нко́ве ~ = one-particle equation
~ О́йлера-Лаґра́нжа = Euler-Lagrange equation
О́йлерове ~ = Euler equation
~ О́мнеса-Мусхелішві́лі = Omnes-Muskhelishvili equation
О́нзаґерове ~ = Onsager equation
опера́торне ~ = operator equation
~ О́рнштайна-У́ленбека = Ornstein-Uhlenbeck equation
основне́ ~ = basic [fundamental] equation; (даного підходу) master equation
параболі́чне ~ = parabolic equation
~ параболі́чного ти́пу = parabolic-type equation
параметри́чне ~ = parametric equation
~ Па́улі = Pauli equation
~ Па́улі-Ва́йскопфа = Pauli-Weisskopf equation
Пе́лове ~ = Pell equation
~ Пенлеве́ = Painlevé equation
~ перено́шення = transport [transfer] equation; (заряду) charge-transport equation; (нейтронів) neutron-transport equation; (проміння) radiative-transfer equation; (тепла) heat-transfer [thermal transport] equation
~ перетво́рення = transformation equation
~ перехо́ду = 1. transition equation 2. (зшивання розв’язків) joint [joining] equation
перетво́рене ~ = transformed [modified] equation
~ пе́ршого поря́дку = first-order equation
~ пе́ршого сте́пеня = linear equation
~ п’єзотропі́ї = equation of piezotropy
підсумко́ве ~ = (х.) overall equation
Пі́пардове ~ = Pippard equation
~ плинодина́міки = equation of fluid dynamics; hydrodynamic equation
~ площини́ = equation of a plane
~ пове́рхні = equation of a surface
по́вне ~ = complete equation
~ по́ділу ко́ла = cyclotomic equation
показнико́ве ~ = exponential equation
По́кел(ь)сове ~ = Pockels equation
полігармоні́чне ~ = polyharmonic equation
полікалори́чне ~ = polycalorific equation
поліно́мне ~ = polynomial equation (степеня n, n-го степеня – of the nth degree, of degree n)
польове́ ~ = field equation
~ поря́дку = n equation of order n, nth-order equation
~ пото́ку = flow equation
~ по́хибок = error equation
початко́ве ~ = original [input] equation
~ поши́рювання = propagation equation
~ поши́рювання тепла́ = heat equation
~ правдоподі́бности = likelihood equation
приро́дне ~ криво́ї = natural equation of a curve
~ при́ростів = incremental equation
~ прогина́ння ба́лки = beam equation
~ проєкти́вности = equation of projectivity
~ Про́ка = Proca equation
про́сте́ ~ = (для розв’язування) simple equation
~ прямо́ї = equation of a straight line; (з кутовими коефіцієнтами) slope-intercept equation (of a line); (у відтинках) intercept equation (of a line); (що проходить через дві (задані) точки) two-point equation (of a line)
~ Пуанкаре́ = Poincaré equation
Пуазе́йлеве ~ = Poiseuille equation
Пуасо́нове ~ = Poisson equation
Пфа́фове ~ = Pfaffian equation
~ п’я́того сте́пеня = quintic (equation)
радіолокаці́йне ~ = radar equation
радія́льне ~ = radial equation
~ Рари́ти-Шві́нґера = Rarita-Schwinger equation
Ра́утове ~ = Routh equation
~ реа́кції = equation of a reaction
~ реґре́сії = regression equation
~ резона́нсу = resonance equation
~ Ре́йлі [Реле́я] Rayleigh equation
~ релакса́ції = relaxation equation
релятивісти́чне ~ = relativistic equation
~ Ре́нкена-Юґо́ніо = Rankine-Hugoniot equation(s)
реологі́чне ~ = rheological equation
Ри́дберґове ~ = Rydberg equation
~ рівнова́ги = equation of equilibrium, equilibrium equation; balance equation
~ рівноде́ння = equinox equation
різнице́ве ~ = (finite-)difference equation
різнице́во-диференці́йне ~ = difference-differential equation
~ Рика́ті = Riccati equation
~ Ри́чардсона-Ду́шмена = Richardson-Dushman equation
річне́ ~ = (астр.) annual equation
~ Ри́чі = Ricci equation
розв’я́зане ~ = solved equation
розв’я́зне ~ = solvable equation; (в радикалах) equation solvable by radicals; (несуперечливе) consistent equation
розмі́рнісне ~ = dimensional equation
~ ро́змірности = dimensionality equation
~ розчи́нности = solubility equation
~ ро́сту трі́щини = crack growth (rate) law
Ру́тове ~ = див. Раутове ~
~ ру́ху equation of motion (у зовнішньому полі – in an external field)
~ Са́га = Saha equation
~ Сака́ти-Такета́ні = Sakata-Taketani equation
самоспря́жене (диференці́йне) ~ = self-adjoint (differential) equation
самоузгі́днене ~ = self-consistent equation
самоузго́джене ~ = self-consistent equation
Све́дберґове ~ = Svedberg equation
~ сві́тла = equation of light
світлове́ ~ = equation of light
секуля́рне ~ = secular equation
~ Се́ленґута-Ґе́рцеля = Selengut-Goertzel equation
симетри́чне ~ = reciprocal equation
синґуля́рне ~ = singular equation
си́нус-Ґо́рдон ~ = sine-Gordon equation
скаля́рне ~ = scalar equation
складне́ ~ = (для розв’язування) complicated equation
~ скла́ду = (суміші) constitution equation
спіно́рне ~ = spinor equation
сполу́чені ~ = interconnected [connected, coupled] equations
спро́щене ~ = simplified equation
спря́жене ~ = adjoint equation; (комплексно) complex conjugate equation
~ ста́ну = equation of state; (усталеного) steady-state equation; (електродинамічне) constitutive equation; (термодинамічне) thermodynamic equation of state; (газу) gas law; (ідеального) ideal gas equation/law; (в моделі твердих кульок) hard-sphere equation of state
~ стати́чної рівнова́ги = static-equilibrium equation
стаціона́рне ~ = time-independent [stationary] equation
~ сте́пеня n = [n-го сте́пеня] equation of degree n, nth-degree equation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric equation
Сто́ксове ~ = Stokes equation
стохасти́чне ~ = stochastic equation; (диференційне) stochastic differential equation; (інтеґральне) stochastic integral equation
~ структу́ри = 1. structure equation (неперервної групи – of a continuous group) 2. (складу суміші тощо) constitution equation
~ струни́ = equation of a string
сумі́сні ~ = compatible [consistent] equations
~ схо́дження з орбі́ти = deorbit equation
~ Така́ґі = Takagi equation
телегра́фне ~ = telegraph(y) equation
те́нзорне ~ = tensor equation
~ теплово́го бала́нсу = heat-balance equation
~ теплоо́бміну heat transfer equation
~ теплопрові́дности = heat-conduction [thermal-conductivity] equation
~ термодина́міки = equations of thermodynamics
термодинамі́чне ~ = thermodynamic(al) equation; (стану) thermodynamic equation of state
~ термолюмінесце́нції = thermoluminescence equation; (першого/другого порядку) first-order/second-order thermoluminescence equation(s)
термохемі́чне ~ = thermochemical equation
~ То́маса-Фе́рмі = Thomas-Fermi equation
тото́жне ~ = identity див. тж тотожність
то́чно розв’я́зне ~ = exactly solvable equation
~ траєкто́рії path equation
транспоно́ване ~ = transposed equation
тра́нспортне ~ = transport equation
трансценде́нтне ~ = transcendental equation
~ тре́тього сте́пеня = cubic equation
триви́мірне ~ = three-dimensional equation
тригонометри́чне ~ = trigonometric equation
~ Трико́мі = Tricomi equation
трихромати́чне ~ = trichromatic equation
тричле́нне ~ = trinomial equation
~ трьох моме́нтів = (мех.) three-moment equation
~ трьох тіл = three-body equation
узага́льнене ~ = generalized [extended] equation
ультрагіперболі́чне ~ = ultrahyperbolic equation
ультрарелятивісти́чне ~ = ultrarelativistic equation
умо́вне ~ = conditional equation
~ у скінче́нних різни́цях = finite-difference equation
~ уста́леного ста́ну = steady-state equation
~ Фадде́ева = Faddeev equation
фа́зове ~ = phase equation
~ фа́зової рівнова́ги = phase-equilibrium equation
Фа́нінґове ~ = Fanning equation
~ Фа́улера-Но́рдгайма = Fowler-Nordheim equation
феноменологі́чне ~ = phenomenological equation
Фі́кове ~ = Fick equation
~ Фо́кера-Пла́нка = Fokker-Planck equation
Фредго́льмове ~ = Fredholm equation
Фре́ліхове ~ = Fröhlich equation
Фра́нклінове ~ = Franklin equation
Френе́леве ~ = Fresnel equation
~ Фре́нкеля-Ге́лсі-Гі́ла = Frenkel-Halsey-Hill isotherm equation
Фро́йндліхове ~ = Freundlich equation
Фу́ксове ~ = Fuchsian (differential) equation
фундамента́льне ~ = basic [fundamental] equation
функціона́льне ~ = functional equation
~ Фур’є́ = Fourier equation
~ характери́стик = characteristic equation
характеристи́чне ~ = characteristic [eigenvalue] equation
хвильове́ ~ = wave equation; (кінетичне) wave kinetic equation
хемі́чне ~ = chemical equation
~ хемі́чної кіне́тики = chemical kinetic equation
~ хемі́чної реа́кції = chemical equation, equation of a chemical reaction; (для швидкости реакції) (reaction-)rate equation
~ хемі́чної рівнова́ги = equation of chemical equilibrium
~ хо́ду про́меня = ray-tracing equation
хромати́чне ~ = color equation
хроматографі́чне ~ = chromatographic equation
циліндри́чне ~ = cylindric equation
~ Чапли́гіна = Chaplygin equation
n-части́нко́ве ~ = n-particle equation
часозале́жне ~ = nonstationary [time-dependent] equation
часонезале́жне ~ = stationary [time-independent] equation
~ ча́су = equation of time
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog equation
~ Че́пмена-Колмого́рова = Chapman-Kolmogorov equation
Че́пменове ~ = Chapman equation
~ четве́ртого сте́пеня = quartic (equation); biquadratic (equation)
числове́ ~ = numerical equation
Шва́рцшильдове ~ = Schwarzschild equation
~ шви́дкости реа́кції = (х.) rate equation, rate law of reaction
~ шви́дкости ро́сту трі́щини = crack growth-rate law
~ шо́стого сте́пеня = sextic (equation)
Шре́динґерове ~ = Schrödinger equation; (нелінійне) nonlinear Schrödinger equation
Ю́нґове ~ = Young equation
~ я́дерної/ядро́вої реа́кції = nuclear-reaction equation, equation of a nuclear reaction
~ Яко́бі = Jacobi equation
~ я́нґа-Мілза = Yang-Mills equation
співвідно́шення 1. (матем.) relation (між x та y – between x and y, of x to y) ▪ власти́вий —м relational; встанови́ти ~ to relate (між чим та чим – smth to smth) 2. (відношення) ratio 3. (кількісне) ratio, proportion 4. (зв’язок) relationship 5. (кореляція) correlation 6. (формула) formula
~ А́бе = Abbe relation
Айншта́йнове ~ = (Einstein) mass-energy relation
антикомутати́вне ~ = anticommutation relation/rule; (для ферміонів) fermion anticommutation relation
~ антикомутати́вности = див. антикомутативне ~
апроксимаці́йне ~ = approximation relation
апроксимува́льне ~ = approximation relation
асимптоти́чне ~ = asymptotic relation
~ асоціяти́вности = associativity relation
багаточле́нне ~ = polyadic relation
~ бала́нсу = balance equation
~ Бачи́нського = Batchinsky relation
безрозмі́рнісне ~ = dimensionless relation
~ Бе́те-Ва́йцзекера = Bethe-Weizsäcker relation
біна́рне ~ = binary [dyadic] relation
~ ваги́ = weight ratio
Ва́йнрайхове ~ = Weinreich relation
варіяці́йне ~ = variational relation
взає́мно однозна́чне ~ = one-to-one [single-valued] relation(ship)
~ взає́мности = reciprocity relation
ви́ведене ~ = derived relation
вивідне́ ~ = derivable relation
~ відпові́дности = similitude relationship
~ ві́дстань-сві́тність (астр.) distance-luminosity relation
~ вмі́сту складникі́в су́міші = ratio of mixture
втори́нне ~ = derived relation
~ вхід/ви́хід = input/output relation
~ Га́ґена-Ру́бенса = Hagen-Rubens relation
гідродинамі́чне ~ = hydrodynamical relation
~ гіло́к = (розпаду) branching ratio
гіпермасшта́бне ~ = див. гіперскейлінгове ~
гіперске́йлінгове ~ = hyperscaling relation
~ Гюґо́ніо = див. ~ Юґоніо
~ Ґо́лдберґера-Тре́ймена = Goldberger-Treiman relation
~ де Бро́йля = de Broglie relation
деформацієнапру́гове ~ = stress-strain relation
динамі́чне ~ = dynamic relation
дисперсі́йне ~ = dispersion relation
дові́льне ~ = arbitrary relation(ship)
~ еквівале́нтности = equivalence relation
емпіри́чне ~ = empirical relation
засадни́че ~ = fundamental relation
інварія́нтне ~ = invariant relation
інтеґра́льне ~ = integral relation
~ Ка́лена-Ве́лтона = Callen-Welton relation
ква́нтове ~ = quantum relation
Ке́л(ь)вінові ~ = Kelvin relations
кі́лькісне ~ = quantity ratio
кінемати́чне ~ = kinematic relation
кінети́чне ~ = kinetic relation
класи́чне ~ = classical relation
~ Кля́йна-Ро́сленда = Klein-Rosseland relations
Ко́кренове ~ = Cochran relation
комутати́вне ~ = commutation relation [rule]; (для бозонів) boson commutation relation
~ комутати́вности = див. комутативне ~
комутаці́йне ~ = див. комутативне ~
~ конґруе́нтности = congruence relation
~ Кра́мерса-Кро́ніґа = Kramers-Kronig relation
Ку́мерове ~ = Kummer relation
~ Лі́дейна-Закса-Те́лера = Lyddane-Sachs-Teller relation
ліні́йне ~ = linear relation
Ло́ренцове ~ = Lorentz relation
~ мас = (частинок) mass relation
~ ма́са-ра́діус = (астр.) mass-radius relation
~ ма́са-сві́тність = (астр.) mass-luninosity relation
~ ма́са-сві́тність-ра́діус = (астр.) mass-luminosity-radius relation
масшта́бне ~ = scaling relation
матерія́льне ~ = constitutive relation
ма́тричне ~ = matrix relation
~ Ме́нлі-Ро́у = Manley-Rowe relation
~ між до́зою і на́слідками опромі́нення = (яф) dose-response relationship
~ між ене́ргією і ма́сою = (Айнштайнове) mass-energy relation
~ між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією = stress-strain relation
~ між про́бігом і ене́ргією = range-energy relation
моделенезале́жне ~ = model-independent relation
наближа́льне ~ = див. наближувальне ~
набли́жене ~ = (приблизне) approximate relation; (апроксимоване) approximated relation
набли́жувальне ~ = approximation [approximating] relation
~ нале́жности = membership relation
напівемпіри́чне ~ = semiempirical relation
~ неви́значеностей = uncertainty relation
неліні́йне ~ = nonlinear relation
неперенормо́ване ~ = nonrenormalized relation
нерелятивісти́чне ~ = nonrelativistic relation
нетранзити́вне ~ = nontransitive relation
нея́вне ~ = implicit relation
обе́рнене ~ = inverse [reciprocal] relation
о́б’є́мне ~ = volumetric proportion
~ о́б’є́мів = volume ratio
оборо́тне ~ = reflexive relation
о́дно однозна́чне ~ = one-to-one relation
О́нзаґерове ~ = Onsager (reciprocal) relation
опера́торне ~ = operator relation
орієнтаці́йне ~ = orientation relation
основне́ ~ = (теорії тощо) master relation(ship)
~ перева́г = preference relation
~ передува́ння = (комп.) precedence relation
перенормо́ване ~ = renormalized relation
переста́вне ~ = permutation relation
~ пері́од-сві́тність = (астр.) period-luminosity relation
~ поді́бности = 1. (матем.) similarity relation 2. (фіз.) similitude relation(ship)
~ поря́дку = order relation, (partial) ordering
прибли́зне ~ = approximate relation
~ причино́вости = causal [causality] relation
~ пріорите́тів = (комп.) precedence relation
проінтеґро́ване ~ = integrated relation
~ про́біг-ене́ргія = range-energy relation
рекуре́нтне ~ = recurrence relation
рекурси́вне ~ = recursion relation
релятивісти́чне ~ = relativistic relation
~ рівнова́ги для чотирьо́х компоне́нт(ів) (х.) quaternary system
розмі́рнісне ~ = dimensional relation
Све́рдрупове ~ = Sverdrup relation
симетри́чне ~ = symmetric relation
~ симе́трії = symmetry relation
ске́йлінгове ~ = scaling relation
~ складникі́в = proportion of ingredients; (суміші) ratio of mixture
скрізь ви́значене ~ = total relation
стехіометри́чне ~ = stoichiometric relation
термодинамі́чне ~ = thermodynamic relation
терна́рне ~ = ternary relation
транзити́вне ~ = transitive relation
тричле́нне ~ = ternary relation
узага́льнене ~ = generalized relation
універса́льне ~ = universal [total] relation
феноменологі́чне ~ = phenomenological relation
флюктуаці́йно-дисипати́вне ~ = fluctuation-dissipation relation
функціона́льне ~ = functional relation
характеристи́чне ~ = characteristic relation
числове́ ~ = numerical relation
~ Юґо́ніо = Hugoniot relations
я́вне ~ = explicit relation
сплайн-апроксима́ція spline approximation
сту́п|інь (-пеня) 1. degree ▪ пе́ршого —еня first-degree 2. (точности; чистоти тощо) grade 3. (етап, стадія) stage, step 4. (міра) extent 5. (темп) rate 6. (рівень) level 7. (ракети; каскаду) stage 8. (науковий) degree
~ абстра́кції = level of abstraction
~ асиме́трії = degree of asymmetry
~ асоційо́ваности = degree of association
~ асоція́ції = degree of association
~ бакала́вра = bachelor’s degree, baccalaureate
~ близько́го поря́дку = degree of short-range order
~ ви́довжености = (відношення поздовжнього розміру до поперечного) slenderness
~ ви́простаности (стру́му/напру́ги) degree of (current/voltage) rectification
~ ви́родження = degree of degeneracy; (критичної точки чи екстремалі) nullity
висо́кий ~ набли́ження = high-degree approximation
~ відобра́ження = degree of a map
~ відпові́дности = (заданим характеристикам) degree of conformity
~ ві́льности degree of freedom ▪ з одни́м —енем ві́льности = single-degree-of-freedom
~ вірогі́дности = confidence
вну́трішній ~ ві́льности = intrinsic [internal] degree of freedom
~ впли́ву чи́нника/фа́ктора = (стат) level of a factor
~ впорядко́ваности = degree of order(ing)
вче́ний ~ = див. науковий ~
~ графітиза́ції = degree of graphitization
ґравітаці́йний ~ ві́льности = gravitational degree of freedom
~ дале́кого поря́дку = degree of long-range order
~ деталіза́ції = (комп.) grain size
~ деформа́ції = degree of deformation
динамі́чний ~ ві́льности = dynamical degree of freedom
~ дисоція́ції = degree of dissociation
~ диспе́рсности = degree of dispersion; fineness
~ до́ктора = (наук) doctor’s degree, doctorate
~ електриза́ції = degree of electrification
~ електро́лізної дисоція́ції = degree of electrolytic dissociation
електро́нний ~ ві́льности = electron(ic) degree of freedom
~ еліпти́чности = ellipticity
~ заборо́нености = degree of forbiddenness
~ забру́днення = (нерадіоактивного) pollution level; (радіоактивного) contamination level
~ запо́внення = (енергетичних рівнів тощо) population
~ затужа́вілости = degree of cure
~ зату́лености = degree of obscuration
~ за́хисту = protection level
~ збага́чености = (ізотопу) degree of enrichment
~ збу́дження = degree of excitation
зв’я́зані —ені ві́льности = coupled degrees of freedom
~ зв’язку́ між озна́ками = (стат) colligation
~ зсі́лости = degree of shrinkage
~ зно́шености = degree of wear
~ зужи́тости = degree of wear
~ інгібува́ння = degree of inhibition
~ йоніза́ції = 1. degree of ionization, ionization degree 2. (х.) ionicity
~ йо́нности = (хемічного зв’язку) degree of ionicity (of a bond)
каноні́чний ~ = canonical degree
~ когере́нтности = coherence degree
колекти́вний ~ ві́льности = collective degree of freedom
коливни́й ~ ві́льности = vibrational degree of freedom
ко́лірний ~ ві́льности = color degree of freedom
~ компенса́ції = degree of compensation
~ концентра́ції = degree of concentration
~ кореля́ції = degree of correlation
~ кореляці́йного зв’язку́ = див. ~ кореляції
крити́чний ~ деформа́ції = critical degree of deformation
лока́льний ~ ві́льности = local degree of freedom
~ маґі́стра = master’s degree
макроскопі́чний ~ ві́льности = macroscopic degree of freedom
механі́чний ~ ві́льности = mechanical degree of freedom
мікроскопі́чний ~ ві́льности = microscopic degree of freedom
~ набли́ження approximation degree, degree of approximation, approximateness
~ нагрі́ву = degree of heat
~ нагрі́тости = degree of hotness [heat]
~ намагнето́ваности = degree of magnetization
~ наси́чености = degree of saturation
~ на́тягу = tightness; tautness
науко́вий ~ academic degree ▪ здобу́ти науко́вого —еня (по закінченні навчання) to graduate; нада́ти науко́вого —еня = to confer an academic degree
~ ненаси́чености = degree of unsaturation
~ несепара́бельности = degree of inseparability, inseparable degree
~ неущі́льнености = degree of noncompactness
оберто́вий ~ ві́льности = rotational degree of freedom
~ однорі́дности = degree of homogeneity; uniformity degree
~ оки́снення = oxidation number
~ оксида́ції = oxidation number
~ очи́щення = degree of purification
~ перетво́рення у відсо́тках = (х.) percentage conversion
~ повноти́ реа́кції = (х.) extent of a reaction
~ подрі́бнення = degree of grinding
~ покриття́ = coverage (поверхні – of a surface)
~ полімериза́ції = degree of polymerization
~ поляриза́ції = degree of polarization; (струменя частинок) degree of beam polarization
по́ступни́й ~ ві́льности = translational degree of freedom
промі́жни́й ~ = medium; intermediate stage
~ раке́ти = rocket stage
~ розгалу́жености = degree of branching
~ свобо́ди = degree of freedom
~ сепара́бельности = degree of separability, separable degree
~ скомпенсо́ваности = degree of compensation
~ сконцентро́ваности = degree of concentration
~ скру́глености = (наближення до колової форми) degree of circularity [roundness]
спі́новий ~ ві́льности = spin degree of freedom
~ сти́ску = degree of compression
~ стохастиза́ції = degree of stochasticity
термодинамі́чний ~ ві́льности = thermodynamic degree of freedom
~ то́чности = 1. (розрахунків) degree of accuracy 2. (міряння) degree of precision
трансляці́йний ~ ві́льности = translational degree of freedom
~ трансценде́нтности = transcendence degree
~ турбуле́нтности = turbulence level
університе́тський ~ = university degree
~ ущі́льнености = degree of compaction
~ чистоти́ ко́льору = color saturation
тео́р|ія 1. theory ▪ в ме́жах —ії within the scope of a theory; по́за ме́жами —ії beyond the scope of a theory; розви́нути [розроби́ти, створи́ти] —ію to develop a theory 2. (на відміну від практики) theoretics
абстра́ктна ~ = abstract theory
~ автома́тів = automata theory
адити́вна ~ ідеа́лів = additive ideal theory
адіяба́тна ~ збу́рень = adiabatic perturbation theory
Айншта́йнова ~ = Einstein theory
акреці́йна ~ = (астр.) accretion theory
аксіо́мна [аксіомати́чна] ~ = axiomatic theory; (поля) axiomatic field theory
алґебри́чна ~ = algebraic theory; (поля) algebraic field theory; (чисел) algebraic number theory
альтернати́вна ~ = alternative theory
аналіти́чна ~ = analytic theory; (чисел) analytic number theory
~ аналіти́чних фу́нкцій = analytic function theory
~ апроксима́цій = approximation calculus
асимптоти́чна ~ = asymptotic theory
атомісти́чна ~ = atomism
а́томна ~ = atomic theory
~ а́томного ядра́ = nuclear theory
багатогрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) multigroup theory
~ багатоті́лових си́стем = many-body theory
~ багаточасти́нко́вих си́стем = many-body [many-particle] theory
~ багатьо́х тіл = many-body theory
безмоде́льна ~ = model-independent theory
~ біфурка́цій = bifurcation theory
БКШ ~ = BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) theory
~ близькоді́ї = short-range interaction theory
Бло́хова ~ = Bloch theory
~ Бо́ра-Зо́мерфельда = Bohr-Sommerfeld theory
~ Бо́рна-І́нфельда = Born-Infeld theory
~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán theory
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner theory
~ будо́ви а́тома = atomic structure theory
~ будо́ви мате́рії = theory of matter (structure)
~ будо́ви речовини́ = theory of matter (structure)
~ бутстра́пу = bootstrap scheme
~ вале́нтного зв’язку́ = valence-bond theory
варіяці́йна ~ = variational theory
варіяці́йна ~ по́ля = variational field theory
~ вели́кого ви́буху = big bang theory, big-bang cosmology
~ вели́кого об’є́днання = grand unification [grand unified] (field) theory [GUT]
~ вимі́рювання = (quantum) theory of measurement
~ випромі́нювання = radiation theory
вібро́нна ~ = vibronic theory
~ відно́сности = relativity theory
~ ві́ку нейтро́нів = (neutron-)age theory
~ в пе́ршому набли́женні = first approximation of the theory
~ в пе́ршому поря́дку = first-order theory
~ втори́нного квантува́ння = див. ~ другого квантування
~ в’язкопру́жности = viscoelastic theory
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) theory
геометри́чна ~ = geometric theory; (поля) geometric field theory; (чисел) geometric number theory, geometry of numbers
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic theory; (плазми тж) fluid theory
~ гіперболі́чних фу́нкцій = theory of hyperbolic functions, hyperbolic trigonometry
~ гіроско́па = gyroscope theory
глоба́льна ~ = global theory
~ гомоло́гій = homology theory
~ гомото́пій = homotopy theory
~ грани́чної рівнова́ги = limit equilibrium theory
~ гра́фів = graph theory
~ груп = group theory
Ґа́усова ~ = Gauss theory
~ ґравіта́ції = gravity theory, theory of gravity
~ ґравітаці́йного по́ля = gravitational-field theory
ґратко́ва ~ по́ля = lattice field theory
ґратко́ва калібрува́льна ~ = lattice-gauge theory
~ ґра́ток = (матем.) lattice theory
~ далекоді́ї = action-at-a-distance theory
двови́мірна ~ ґравіта́ції = two-dimensional [planar] gravity theory
~ двозало́млювання = theory of double refraction
двокалібрува́льна ~ = double gauge theory
двокомпоне́нтна ~ = (рідинного гелію) two-fluid theory
~ двокомпоне́нтного нейтри́на = two-component neutrino theory
двопли́нова ~ = (зокрема плазми) two-fluid theory
~ двох тіл [части́нок] two-body [two-particle] theory
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body] theory
дедукти́вна ~ = deductive theory
дескрипти́вна ~ множи́н = descriptive set theory
дета́льна [деталізо́вана] ~ = detailed theory
~ дефе́ктів = (у кристалах) imperfection theory
~ деформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
дилато́нна ~ ґравіта́ції = dilaton gravity theory
динамі́чна ~ = dynamical theory; (пружности) elastodynamics
~ дислока́цій = dislocation theory
~ дисоція́ції = dissociaton theory
дисперсі́йна ~ = dispersion theory
~ дисперсі́йних рівня́нь/співвідно́шень = dispersion theory
~ дифра́кції = diffraction theory; (електронів) theory of electron diffraction
~ дифу́зії = diffusion theory
дифузі́йна ~ = (напівпровідників) diffusion theory
діо́дна ~ = (напівпровідників) diode theory
діягра́мна ~ збу́рень = diagrammatic perturbation theory
~ діямагнети́зму = theory of diamagnetism
~ дове́день = proof theory
доме́нна ~ = (тт) domain theory
доопрацьо́вана ~ = improved theory
~ дру́гого квантува́ння = second quantization [second-quantized] theory
евристи́чна ~ = heuristic theory
~ електри́чних схем = (electric) circuit theory
електромагне́тна ~ сві́тла = electromagnetic theory of light
електро́нна ~ вале́нтности = electronic theory of valence
електро́нна ~ мета́лів = (free-)electron theory of metals
~ електрослабко́ї взаємоді́ї = electroweak theory
елемента́рна ~ = elementary theory
елемента́рна ~ чи́сел = elementary number theory
емпіри́чна ~ = empirical theory
ергоди́чна ~ = ergodic theory
~ ефекти́вного ра́діуса = effective range theory
єди́на ~ по́ля = unified field theory
заве́ршена ~ = complete theory
зага́льна ~ = general theory; (відносности) general relativity (theory)
зага́льна ква́нтова ~ по́ля = general quantum field theory
загальнови́знана ~ = generally-accepted theory
загальновідо́ма ~ = well-known theory; (традиційна, звична) conventional theory
за́мкнена ~ = closed theory
~ зародкува́ння = (кф) nucleation theory
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap scheme
~ збере́ження ве́кторних стру́мів = Conservation of Vector Currents [CVC] theory
~ збу́рень = perturbation theory
~ зв’я́заних кана́лів = coupled-channel theory
~ зв’язку́ = communication theory
згі́дні —ії = compatible theories
~ здеформо́ваних хвиль = distorted-wave theory
~ зі́ткнень = collision theory
змі́нена ~ = revised theory
змодифіко́вана ~ = modified theory
Зо́мерфельдова ~ = Sommerfeld theory
зо́нна ~ твердо́го ті́ла = band theory of solids
~ і́гор = game theory
~ ідеа́лів = ideal theory
~ ідеа́льного га́зу = ideal gas theory
~ ідеа́льного пли́ну = ideal fluid theory
~ ідеа́льної пла́зми = ideal plasma theory
~ ідеа́льної рідини́ = див. ~ ідеального плину
~ інварія́нтів = invariant theory, theory of invariants
~ інформа́ції = information theory
~ ймові́рностей = probability theory, probability calculus
каліброінварія́нтна ~ по́ля = gauge-invariant field theory
калібрува́льна ~ = gauge theory; (на ґратці) lattice gauge theory
каноні́чна ква́нтова ~ по́ля = canonical quantum field theory
каска́дова ~ = (яф) cascade theory
каска́дова ~ злив = shower theory
~ катастро́ф = catastrophe theory
~ квазиві́льних електро́нів = (у металах) quasi-free-electron theory
квазикласи́чна ~ = quasi-classical [semiclassical] theory
квазиліні́йна ~ = quasi-linear theory
ква́нтова ~ = quantum theory, quantum mechanics; (валентности) quantum theory of valence; (вимірювання/міряння) quantum theory of measurement; (поля) quantum field theory; (спектрів) quantum theory of spectra
~ кванто́ваних полі́в = quantized-field theory
квантовомехані́чна ~ = див. квантова ~
~ керува́ння = control theory; (реактором) reactor-control theory
~ кі́лець = ring theory
кі́лькісна ~ = quantitative theory
кінети́чна ~ = kinetic theory; (газів) gas-kinetic theory
класи́чна ~ = classical theory; (поля) classical field theory, continuum physics, continuum mechanics; (провідности) classical conductivity theory
коварія́нтна ~ = covariant theory
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus theory
~ коні́чних пере́різів = conics
конструкти́вна ~ по́ля = constructive field theory
конфо́рмна ~ = conformal theory; (ґравітації) conformal gravitation theory; (поля) conformal field theory
корпускуля́рна ~ сві́тла = corpuscular theory of light
космологі́чна ~ = cosmology
~ кристалі́чного по́ля = crystal-field theory
Лаґранжова ~ = Lagrangian theory
Ланжеве́нова ~ = Langevin theory
~ ла́тиць = (матем.) lattice theory
~ ли́шків = calculus of residues
лінеаризо́вана ~ = linearized theory
ліні́йна ~ = linear theory
лока́льна ~ = local theory
ло́ренц-інварія́нтна ~ = Lorentz-invariant theory
~ магнети́зму = magnetic theory
макроскопі́чна ~ = macroscopic theory
Ма́ксвелова ~ = Maxwell(’s) theory
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant theory
математи́чна ~ = mathematical theory
~ мате́рії = theory of matter (structure)
~ ма́триці розсі́ювання = scattering-matrix [S-matrix] theory
~ ма́триць = matrix theory
~ маши́н і механі́змів = див. ~ машинних механізмів
~ маши́нних і механі́змів = theory of machines
~ межови́х шарі́в = boundary-layer theory, film theory
мезо́нна ~ = meson theory; (ядерних/ядрових сил) meson theory of nuclear forces
мезоскопі́чна ~ = mesoscopic theory
~ мере́ж = network theory [analysis]
~ мета́лів = theory of metals
~ механі́змів маши́н = див. ~ машинних механізмів
мікроскопі́чна ~ = microscopic theory
~ мініма́льної ді́ї = (мех.) least-work theory
~ мір = measure theory
~ мі́ряння = (quantum) theory of measurement
~ множи́н = set theory
~ мі́цности = strength theory
~ мов = (матем.) language theory
моделенезале́жна ~ = model-independent theory
моде́льна ~ = model theory
моде́льно по́вна ~ = model-complete theory
модифіко́вана ~ = modified theory
молекуля́рна ~ = molecular theory; (тертя) molecular theory of friction
~ молекуля́рних орбіта́лей = theory of molecular orbitals
~ молекуля́рних полі́в = molecular-field theory
набли́жена ~ = approximate theory
~ надпли́нности = superfluidity theory
~ надпрові́дности = superconductivity theory
~ надсиме́трій = supersymmetry theory
~ надслабко́ї взаємоді́ї = superweak theory
~ напівгру́п = semigroup theory
напівемпіри́чна ~ = semiempirical theory
напівкласи́чна ~ = semiclassical theory
~ напівпровідникі́в = theory of semiconductors
негеометри́чна ~ по́ля = nongeometric field theory
недоопрацьо́вана ~ = infantile theory
недоскона́ла ~ = infantile theory
незгі́дні —ії = incompatible theories
неліні́йна ~ = nonlinear theory; (поля) nonlinear field theory
нелока́льна ~ = nonlocal theory; (поля) nonlocal field theory
нелока́льна ква́нтова ~ по́ля = quantum theory of nonlocal field
необґрунто́вана ~ = ubsubstantiated theory
неокласи́чна ~ = neoclassical theory
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized theory
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable theory
~ непере́рвних випадко́вих блука́нь = continuous random walk theory
непослідо́вна ~ = inconsistent theory
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic theory
нерозв’я́зна ~ = undecidable theory
~ нестаціона́рного все́світу = evolutionary cosmology
несупере́члива ~ = consistent theory
нові́тня ~ = novel theory
~ норм = theory of valuations
~ обо́лонок = shell theory
~ обчи́слювальних систе́м = computer science
одногрупова́ ~ = (поведінки нейтронів) one-group theory
одночасти́нко́ва ~ = one-particle theory
~ опера́торів = operator theory
описо́ва ~ = theoretical description
~ оптима́льного керува́ння = optimal control theory
~ оптиміза́ції = optimization theory
~ перене́сення = див. ~ переношення
~ перено́шення = transport theory; (гамма-проміння) gamma transport theory; (нейтронів) neutron transport theory
перенормо́вана ~ = renormalized theory
перенормо́вна ~ = renormalizable theory
~ перенормува́нь = renormalization theory
~ перетво́рень = (км) transformation theory
~ пла́зми = plasma theory
~ пла́змо́вих несті́йкостей = theory of plasma instabilities
~ пласти́чности = plasticity theory
~ пли́нів = fluid theory
~ по́взкости = creep theory
по́вна ~ = complete theory
~ поді́бности = similarity theory
~ по́ділу ядра́ = fission theory
покра́щена ~ = improved theory
~ по́ля = field theory
~ по́ля ліґа́ндів = ligand field theory
~ по́ля на ґра́тці = lattice field theory
~ по́ля ро́зладу = disorder-field theory
помилко́ва ~ = erroneous theory
послідо́вна ~ = consistent theory
~ потенція́лів = (матем.) potential theory
~ по́хибок = theory of errors
~ предста́влень = representation theory
~ прийма́ння рі́шень = decision theory
~ прові́дности = conductivity theory
~ променюва́ння = radiation theory
~ промі́жно́го зв’язку́ = intermediate-coupling theory
~ промі́жно́го ядра́ = compound-nucleus theory
~ протіка́ння = percolation theory
~ пру́жности = elastic theory
~ реа́кторів = reactor theory
реалісти́чна ~ = realistic theory
релятивісти́чна ~ = relativistic theory; (квантова) relativistic quantum theory
~ рено́рмгру́пи = renormalization-group theory
~ рівня́нь = theory of equations
розви́нена ~ = advanced theory
~ розмі́рностей = dimension theory
~ розсі́ювання = scattering theory
~ розсі́яння = див. ~ розсіювання
самоузгі́днена ~ = self-consistent theory
самоузго́джена ~ = див. самоузгіднена ~
~ сві́тла = theory of light
~ сере́днього по́ля = mean-field theory
~ си́льного зв’язку́ = strong-coupling theory
~ симе́трій = symmetry theory
~ систе́м = systems theory
~ си́стем багатьо́х части́нок = many-body theory
~ си́стем кілько́х части́нок = (не більше чотирьох) few-body theory
~ скінче́нних множи́н = finite mathematics
~ скла́деного ядра́ = compound-nucleus theory
слабконеліні́йна ~ = weakly nonlinear theory
~ слабкотурбуле́нтної пла́зми = theory of weakly turbulent plasmas
спеція́льна ~ відно́сности = special relativity (theory)
~ спі́нових хвиль = spin-wave theory
~ спові́льнювання нейтро́нів = neutron slowing-down theory
~ спостеріга́ння = theory of observations
~ спотво́рених хвиль = distorted-wave theory
спро́щена ~ = simplified theory
статисти́чна ~ = statistical theory
~ стаціона́рного стану все́світу = steady-state theory, steady-state cosmology
~ сті́йкости = stability theory
~ стри́мерів = streamer theory
стро́га ~ = rigorous theory
~ структу́р = (матем.) lattice theory
структу́рна ~ = (мате́рії) theory of matter (structure)
~ струн = string theory
сумі́сні —ії = compatible theories
супере́члива ~ = contradictory theory
~ супероб’є́днання = superunified theory
~ суперсиме́трій = supersymmetry theory
~ суперстру́н = superstring theory
суча́сна ~ = (вдосконалена з урахуванням новітніх підходів) advanced theory
Та́унсендова ~ = Townsend theory
~ твердо́го ті́ла = solid-state theory
~ теплоперено́шення = heat-transport theory
термодинамі́чна ~ = thermodynamics
~ ти́пів = theory of types
то́чна ~ = exact theory
традиці́йна ~ = conventional theory
трансляці́йно інварія́нтна ~ = translation invariant theory
трико́лірна ~ = (зору) trichromatic theory (of vision)
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] theory
~ трьох тіл [части́нок] three-particle [three-body] theory
~ турбуле́нтної пла́зми = turbulent-plasma theory
~ турбуле́нтности = turbulence theory
~ тяжі́ння = gravity theory, theory of gravity
узага́льнена ~ = generalized theory; (об’єднана) unified theory; (поширена) extended theory (на – to; на випадок – to the case of; з урахуванням чогось – with regard for smth, to take smth into account)
уто́чнена ~ = improved theory (з урахуванням чогось – with regard to smth)
~ фа́зових перехо́дів = theory of phase transitions
феноменологі́чна ~ = phenomenological theory
~ Фе́рмі = Fermi theory
~ феромагнети́зму = theory of ferromagnetism
фізи́чна ~ = physical theory
~ флюктуа́цій = fluctuation theory
формалізо́вана ~ = formalized theory
форма́льна ~ = formal theory
фундамента́льна ~ = fundamental theory
~ фу́нкцій = function theory
~ фу́нкцій ко́мплексної змі́нної [ТФКЗ] function theory, complex analysis ▪ (розглядуваний, описуваний тощо) в те́рмінах ТФКЗ = function-theoretic
~ характери́стик = theory of characteristics
~ хвиль густини́ [сти́ску] (астр.) density-wave theory
хвильова́ ~ = wave theory; (світла) wave theory of light
~ Че́пмена-Е́нскоґа = Chapman-Enskog theory
~ черг = theory of queues, queueing theory
~ чи́сел = number theory
~ я́дерних реа́кторів = reactor theory
~ ядра́ = nuclear theory
~ ядро́вих/я́дерних реа́кцій = nuclear-reaction theory, theory of nuclear reactions
~ ядро́вих/я́дерних сил = theory of nuclear forces
~ ядро́вої/я́дерної мате́рії = [речовини́] nuclear-matter theory
я́кісна ~ = qualitative theory
те́хніка 1. (технічне знання) engineering ▪ нау́ка й ~ science and engineering 2. (технологія) technology 3. (технічні дисципліни) technics 4. (набір способів) technique див. тж методика 5. (устатковання, обладнання) equipment, machinery
~ (автомати́чного) керува́ння = control engineering
аерокосмі́чна ~ = aerospace engineering
а́томна ~ = див. ядерна ~
~ безпе́ки = 1. (галузь) safety engineering 2. (система практичних заходів) accident prevention
будіве́льна ~ = structural engineering; architectural [civil] engineering
ва́куумна ~ = vacuum technology
~ вво́дження носії́в = carrier injection technique
~ вимі́рювання = measurement [measuring] technique
~ виро́щування криста́лів = crystal growth technique; (монокристалів) single crystal growth technique
~ висо́кого ва́кууму = high-vacuum technique
гірни́ча ~ = mining engineering
діягра́мна ~ = diagram technique; diagrammatics
~ дослі́джування = research technique
електро́нна ~ = electronic engineering
~ зв’язку́ = communication engineering
~ зондува́ння = sounding [probing] technique
~ імплантува́ння йо́нів = ion implantation technique
і́мпульсна ~ = pulse techniques
інфрачерво́на ~ = infrared technology
~ керува́ння = management engineering
~ комп’ю́терного моделюва́ння = computer simulation technique
космі́чна ~ = space technology
кріоге́нна ~ = cryogenic engineering, cryogenics
ла́зерна ~ = laser engineering
~ леґува́ння = doping technique
Ма́єрова діягра́мна ~ = Mayer diagram technique
мікрохвильова́ ~ = microwave engineering
~ мі́ряння = measurement [measuring] technique
~ модулюва́ння = modulation technique
~ набли́жених розраху́нків = approximation technique
~ нагріва́ння = heating technique
~ напоро́шування = (покривів) sputtering technique
~ наці́лювання = (лазерного променя) pointing technique
~ обробля́ння = processing methods/technique
обчи́слювальна ~ = 1. (галузь науки) computer science 2. (конструювання комп’ютерів) computer engineering 3. (апаратура) hardware
~ обчи́слювання = calculation technique/procedure/methods; computation [computing] technique; (числового) numerical methods; (наближеного) approximation technique
~ опрацьо́вування да́них = data-processing technique
~ перенормо́вування = renormalization technique
~ підрахо́вування = counting technique; (збігів) coincidence counting technique
пли́нова ~ = fluidics
~ познача́ння = (ізотопними індикаторами) tracer technique
~ порі́внювання = comparison technique
раке́тна ~ = (галузь досліджень) rocketry, rocket engineering
реа́кторна ~ = reactor engineering
~ реєструва́ння = (частинок) detection technique
світлова́ ~ = див. світлоте́хніка
струмене́ва ~ = fluidics
ультразвукова́ ~ = ultrasonics
Фа́йнменова [Фе́йнманова] діягра́мна ~ = Feynman diagram approach
~ числови́х розраху́нків = numerical methods
я́дерна ~ = nuclear engineering; nucleonics
техноло́гія 1. technology 2. (технічне знання) engineering 3. (спосіб обробляння) processing 4. (методика) methods, technique; (узвичаєна) practice 5. (порядок виконування) procedure
брудна́ ~ = (екологічно) faulty technology
ва́куумна ~ = vacuum engineering; vacuum technology
~ виробля́ння = fabrication methods
~ виробни́цтва = production engineering
~ виробни́чих проце́сів = process engineering
~ виро́щування кре́мнію на ізоля́торній осно́ві = silicon-on-insulator technology
висо́ка ~ = high tech(nology)
екологі́чно неприйня́тна ~ = environmentally inappropriate technology
екологі́чно прийня́тна ~ = environmentally appropriate technology
~ за́хисту довкі́лля = environmental engineering
інформаці́йна ~ = information technology
космі́чна ~ = 1. (проєктування космічних кораблів) astronautical engineering 2. (перебіг процесів, що їх вивчають чи використовують у космосі) space technology
кріоге́нна ~ = cryogenics
ла́зерна ~ = laser technology
~ мета́лів = process metallurgy
мікроелектро́нна ~ = microelectronic processing
~ набли́женого обчи́слювання = approximation technique
найкра́ща ная́вна ~ = (the) best available technology
наукомістка́ ~ = high technology
нейромереже́ва ~ = neuronet technology
нові́тня ~ = advanced technology; high technology
~ обробля́ння = processing technology/methods
па́ливна ~ = fuel engineering
плана́рна ~ = planar technology
плазмохемі́чна ~ = plasma-chemistry technology
~ переробля́ння матерія́лів = materials processing
~ поверхне́вого монтува́ння = [ТПМ] surface-mount technology [SMT]
~ опрацьо́вування да́них = data-processing technique
реа́кторна ~ = reactor [pile] technology
субмікро́нна ~ = submicron technology
тонкоплі́вкова ~ = thin-film technology
то́чна ~ = high tech(nology)
хемі́чна ~ = chemical technology; chemical engineering
чи́ста ~ = (екологічно прийнятна) environmentally appropriate technology
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear technology; nuclear engineering
то́ч|ність 1. exactness; exactitude 2. (розрахунків, міряння; ступінь наближення) accuracy ▪ з —ністю до up to, to within, with an accuracy to/of, accurate to, correct within; з —ністю до зна́ку except for the sign, apart from the sign; з —ністю до n зна́ків пі́сля кра́пки/ко́ми accurate [correct, with the accuracy] to n places; з —ністю до поря́дку (розташування) apart from the order; з —ністю до n-го поря́дку (величини) accurate [with the accuracy] to the nth order (за – in) 3. (прецизійність) precision 4. (допусковий відхил) tolerance 5. (правильність) correctness 6. (точна допасованість) truth 7. (строгість) strictness 8. (чіткість) preciseness; definition, definiteness 9. (пунктуальність) punctuality 10. (у найдрібніших деталях) scrupulosity, scrupulousness 11. (правильність відтворювання) fidelity 12. (коректність формулювання, матем.) well-posedness (задачі – of a problem) 13. (однозначність) nonambiguity
ба́жана ~ = desired accuracy
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
~ вимі́рювача = instrument accuracy
~ ви́кінчення = finish accuracy
висо́ка ~ 1. (обчислювання) high (degree of) accuracy 2. (міряння) precision 3. (відтворювання) high fidelity, hi-fi ▪ з висо́кою —істю = with high accuracy, to a high precision
відно́сна ~ = relative precision, relative accuracy
відпові́дна ~ = adequate accuracy
~ відтво́рення ко́льору = (сумішшю інших) color-matching accuracy
~ відтво́рювання = fidelity; (електричних сигналів) electric fidelity
власти́ва ~ = (закладена у визначальних співвідношеннях) inherent accuracy
грани́чна ~ = (максимальна можлива) ultimate accuracy
~ ґрадуюва́ння = calibration accuracy
~ да́них = data accuracy
~ допасува́ння = (даних, кривої тощо) closeness of fit
до́слідна ~ = experimental accuracy, accuracy of (an) experiment
~ до́сліду = див. дослідна ~
доста́тня ~ = adequate accuracy
дося́жна ~ = attainable accuracy
експеримента́льна ~ = experimental accuracy, accuracy of (an) experiment
~ експериме́нту = experimental accuracy, accuracy of (an) experiment
за́дана ~ = prescribed accuracy; (потрібна) required accuracy; (достатня) adequate accuracy
задові́льна ~ = reasonable accuracy, fair degree of accuracy
~ за оці́нкою = estimated accuracy
~ за поря́дком величини́ = accuracy in the order of magnitude, order-of-magnitude accuracy
~ звуковідтво́рювання = acoustic [audio] fidelity, fidelity of sound reproduction
~ калібрува́ння = calibration accuracy
~ кольоровідтво́рювання = chromatic [color] fidelity
~ ладува́ння = sharpness [fineness] of tuning
максима́льна можли́ва ~ = ultimate accuracy
~ мі́рчого при́ладу = instrument accuracy
~ мі́ряння = accuracy of measurement, measurement accuracy
~ набли́ження = accuracy of an approximation
надвисо́ка ~ = fine precision; pinpoint accuracy
ная́вна ~ = available accuracy
недоста́тня ~ = insufficient accuracy
низька́ ~ = low accuracy, poor degree of accuracy
обме́жена ~ = limited [bounded] accuracy
~ обчи́слювання = accuracy of calculation/computation
одина́рна ~ single precision ▪ з одина́рною —ністю = single-precision
одна́ко́ва ~ equal accuracy ▪ з одна́ко́вою —ністю = of equal accuracy
~ оці́нки accuracy of an estimate ▪ зме́ншити ~ оці́нки = to roughen the estimate
~ оці́нювання = accuracy of estimation
переви́щена ~ = (порівняно з вихідними рівняннями) excess accuracy
~ пере́кладу = fidelity of a translation
підви́щена ~ = multiple precision
~ пове́рхні = surface tolerance
подві́йна ~ double precision ▪ з подві́йною —ністю = double-precision
~ позиціюва́ння = positioning accuracy
потрі́бна ~ = required accuracy; (бажана) desired accuracy; (достатня) adequate accuracy
прийня́тна ~ = (розрахунків) acceptable accuracy; (допуск) tolerance
~ при́ладу = accuracy of an instrument, instrument accuracy
проє́ктна ~ = design accuracy
~ реґулюва́ння = precision of adjustment
~ ро́зв’язку = accuracy of a solution
~ ро́змірів = (допуск на розмір) dimensional tolerance
~ розраху́нків = calculation [computation] accuracy
розрахунко́ва ~ = (проєктна) design accuracy
статисти́чна ~ = statistical accuracy
факти́чна ~ = actual accuracy
~ юстува́ння = precision [fineness] of adjustment
фо́рмул|а formula (для – for) див. тж виразвихо́дячи з —и starting from the formula; за —ою by the formula; згі́дно з —ою according to the formula; ви́вести —у to derive [obtain] a formula; отри́мати —у, що її ви́вів NN у робо́ті [1] to reproduce the formula derived by NN in (Ref.) [1]
А́йкманова ~ = Eykman formula
А́йринґова ~ = Eyring formula
А́йткенова ~ = див. Ейткенова ~
апроксимо́вана ~ = approximate formula
апроксимаці́йна ~ = approximation formula
апроксимува́льна ~ = approximation formula
асимптоти́чна ~ = asymptotic formula
барометри́чна ~ = barometric height formula
~ біно́ма = binomial law/theorem
А́нґстремова ~ = Ångström formula
Аре́ніусова ~ = Arrhenius formula
Ба́льмерова ~ = Balmer formula
~ Бе́те-Бло́ха = Bethe-Bloch formula
~ Бе́те-Га́йтлера-Шифа = Bethe-Heitler-Schiff formula
~ Біне́ = Binet formula
~ Бо́уві = Bowie formula
~ Бра́йта-Ра́бі = Breit-Rabi formula
~ Бра́йта-Ві́ґнера = Breit-Wigner formula
~ Бру́кса-Ге́ринґа = Brooks-Herring formula
~ будо́ви = structural formula; constitutional formula
Ва́йнґартенові —и = Weingarten formulas
Ва́йцзекерова ~ = Weizsäcker formula
Ва́лісові —и = Wallis formulas
варіяці́йна ~ = variational formula
Ве́стерґардові —и = Westergaard formulas
~ Ве́я-Ві́ґнера = Way-Wigner formula
ви́ведена ~ = derived formula
ви́правлена ~ = corrected formula
вихідна́ ~ = primary formula; (гіпотезна, за припущенням) assumption formula
~ Ві́ліямса-Ге́йзена = Williams-Hazen formula
~ відсо́тків = (простих) interest formula; (складених) compound interest formula
~ Га́рді = Hardy formula
Га́ртманова дисперсі́йна ~ = Hartmann dispersion formula
~ Ге́льмгольца-Ке́телера = Helmholtz-Keteller formula
~ Ги́нзбурга-Ланда́у = Ginzburg-Landau formula
графі́чна ~ = (х.) graphic formula
громіздка́ ~ = cumbersome formula
Ґра́сгофова ~ = Grashof formula
~ Ґре́ґорі = Gregory formula
Ґри́нова ~ = Green formula
Деба́єва ~ = Debye formula
~ Де́вісона-Ке́лбіка = Davisson-Calbick formula
дедукти́вно рі́вні —и = interdeducible formulas
~ Дирихле́ = Dirichlet formula
~ диспе́рсії = dispersion formula [equation]; (Коші) Cauchy dispersion formula
дисперсі́йна ~ = див. ~ дисперсії
~ до́бутку = product formula
~ додава́ння = addition formula
~ доти́чних = tangent formula
Душме́нова ~ = Duchemin formula
Е́веретова інтерполяці́йна ~ = Everett interpolation formula
Е́йткенова ~Aitken formula
елемента́рна ~ = prime formula
емпіри́чна ~ = empirical formula
зага́льна ~ = general expression [formula] (для – for)
за́мкнена ~ = closed formula
~ залишко́вого чле́на = (ряду) remainder formula
~ замі́ни змі́нних = substitution rule
запроксимо́вана ~ = approximate formula
засадни́ча ~ = fundamental [basic] formula
~ зве́дення = reduction formula
змі́нена ~ = modified [revised] formula
змісто́вна ~ = meaningful formula
змодифіко́вана ~ = modified [revised] formula
Зо́мерфе́льдова ~ = Sommerfeld formula
інтеґра́льна ~ = integral formula; (Шлефлі) Schläfli integral formula
~ інтерполюва́ння впере́д = forward interpolation formula
~ інтерполюва́ння наза́д = backward interpolation formula
інтерполяці́йна ~ = interpolation formula
ітераці́йна ~ = iterative [iteration] formula
~ І́то = (ланцюгове правило для стохастичних процесів) Itô formula
~ Ка́лена-Ве́лтона = Callen-Welton relation
~ Кастаньо́лі = Castagnoli formula
квадрату́рна ~ = quadrature formula
квазикласи́чна ~ = quasi-classical formula
ква́нтова ~ = quantum formula
~ ква́нтової тео́рії = quantum formula
~ Ке́йлі = Cayley formula
Ке́мблова [Ке́мпбелова] ~ = Campbell formula
класи́чна ~ = classical formula
~ класи́чної тео́рії = classical formula
~ Клеро́ = Clairaut formula
~ Кля́йна-Ніши́ни = Klein-Nishina formula
Ко́мстокова рефракці́йна ~ = Comstock refraction formula
~ координаці́йної сполу́ки = coordination formula
~ Корню́-Га́ртмана = Cornu-Hartmann formula
Ко́утсові —и = Cotes formulas
коструба́та ~ = cumbersome formula
~ Коші́ = Cauchy formula; (дисперсійна) Cauchy dispersion formula
кубату́рна ~ = cubature formula
~ Ку́бо = Kubo formula
~ Ланда́у-Зи́нера = Landau-Zener formula
Ланжеве́нова ~ = Langevin formula
ліні́йна ~ = linear expression; (х.) line formula
Ло́ренцова ~ = 1. (тв) Lorentz formula 2. (тт) Lorenz formula
~ Ло́ренц-Ло́ренца = (опт.) Lorentz-Lorenz equation
МакКу́лаґова ~ = MacCullagh formula
~ мас = (яф) mass formula; (Ґел-Мана-Окубо) Gell-Mann-Okubo mass formula; (Окубо) Okubo mass formula
математи́чна ~ = mathematical formula
Маше́нова ~ = Machin formula
~ Ме́сі = Massey formula
~ механі́чних кубату́р = cubature formula
модифіко́вана ~ = див. змодифікована ~
моле́кульна ~ = (х.) molecular formula
~ мно́ження = multiplication formula
~ Ме́рфі = Murphy formula
наближа́льна ~ = approximation formula
~ наближа́ння = approximation formula
набли́жена ~ = approximate formula
На́йквістова ~ = Nyquist formula
напівемпіри́чна ~ = semi-empirical formula
неоднозна́чна ~ = ambiguous formula
неокласи́чна ~ = neoclassical formula
непра́вильна ~ = incorrect formula; (помилкова) erroneous formula
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic formula
обе́рнена ~ = inversed formula
~ обе́рнених годи́н = inhour formula
~ оберта́ння = inversion formula
однозна́чна ~ = unambiguous formula
озна́чувальна ~ = definition (formula)
~ О́йлера-Макло́рена = Euler-Maclaurin formula
~ опти́чної си́ли лі́нзи = lens formula
основна́ ~ = basic [fundamental] formula
~ пара́бол = parabolic rule
переро́блена ~ = revised formula
~ перераху́нку = (від однієї системи до іншої) conversion formula
~ перетво́рення = transformation law
~ перехо́ду = (від однієї системи до іншої) conversion formula
~ підставля́ння = substitution rule
~ підсумо́вування = summation formula
Пла́нкова ~ = (км) Planck(’s) law; (променювання чорного тіла) Planck distribution law, Planck radiation formula
~ пласти́чної течії́ = plastic-flow formula
~ подво́ювання = (гамма-функції) duplication formula
полі́пшена ~ = refined [improved] formula
помилко́ва ~ = erroneous formula
~ поодино́кого резона́нсного рі́вня = single-level resonance formula
поправко́ва ~ = correction formula
поши́рювальна ~ = generalizing [generalization] formula, formula for the extention (of smth – чогось; на – to)
~ поши́рювання радіохви́ль = radio-transmission formula
~ По́я = Pólya formula
пра́вильна ~ = correct formula
~ пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ = (як функції широти) international gravity formula
проєкці́йна ~ = (х.) projection formula
про́ста́ ~ = simple formula
~ про́сти́х відсо́тків = interest formula
просторо́ва ~ = (х.) stereoformula
психрометри́чна ~ = psychrometric formula
~ Ра́йха-Му́ра = Reich-Moore formula
~ Рато́ = Rateau formula
~ реа́кції = reaction formula
Ре́бокова ~ = Rehbock formula
ревербераці́йна ~ = reverberation formula; (Мілінґтонова) Millington reverberation formula; (Нориса-Айринґа) Norris-Eyring reverberation formula
Ре́зерфордова ~ = Rutherford formula
рекуре́нтна ~ = recurrence formula
рекурси́вна ~ = recursion formula
релятивісти́чна ~ = relativistic formula
Ре́нкенова ~ = Rankine formula
Ри́дберґова ~ = Rydberg formula
Ри́тцова ~ = Ritz formula
робо́ча ~ = working formula, working equation
Родри́ґесова ~ = Rodrigues formula
~ розви́нення = (в ряд) expansion formula
~ ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння = quadratic formula
розгля́дувана ~ = formula under consideration
Ро́зенблютова ~ = Rosenbluth formula
~ ро́зкладу = (в ряд) expansion formula
~ ро́змірности = dimensional formula
розрахунко́ва ~ = calculation formula, formula for the calculation (of)
~ розраху́нку термоелектри́чних я́вищ = (техн.) thermoelectric law
Ру́дштамова ~ = Rudstam formula
Се́йбінова ~ = Sabine formula
~ скла́дених відсо́тків = compound interest formula
складна́ ~ = complicated formula
слі́вна ~ = wording; (словосполука) phrase; (вислів) expression
~ Сма́кули = Smakula formula
спектра́льна ~ = (spectral) series formula
~ спектра́льної се́рії = (spectral) series formula
спро́щена ~ = simplified formula
стереохемі́чна ~ = stereochemical formula
стехіометри́чна ~ = stoichiometric formula
структу́рна ~ = constitutional formula; structural formula
~ сумува́ння = summation formula
~ (теплово́го) розши́рювання = expansion formula
то́чна ~ = exact formula
~ трапе́цій = trapezoidal rule
~ (тригонометри́чної фу́нкції) подві́йного кута́ = double-angle formula
~ (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́ = half-angle formula
~ трьох во́сьмих = three-eighths rule
узага́льнена ~ = generalized [extended] formula; generalized expression (для – for)
узага́льнювальна ~ = generalizing [generalization] formula, formula for the extention (of smth – чогось; на – to)
усере́днена ~ = averaged formula
~ усере́днювання = averaging formula
уто́чнена ~ = refined [improved] formula
~ Фе́рмі-Сеґре́ = Fermi-Segré formula
~ фо́кусної ві́дстані лі́нзи = lens formula
Френе́лева ~ = Fresnel formula
—и Френе́-Сере́ = Frenet-Serret formulas
Фре́нсисова ~ = Francis formula
~ фу́нкції розпо́ділу = distribution law
хемі́чна ~ = chemical formula
~ чотирьо́х мно́жників = (яф) four-factor formula
~ Шезі́ = Chézy formula
Ше́нонова ~ = Shannon formula
~ Шле́флі = Schläfli (integral) formula
Ште́рнгаймерова ~ = Sternheimer formula
фу́нкц|ія 1. function ▪ y як ~ від x y versus x, (скор.) y vs x; записа́ти [ви́разити] —ію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] to express a function in terms of a new variable 2. (Ньютонів термін) fluent 3. (відображення) map(ping)
А́белева ~ = Abelian function
абсолю́тно моното́нна ~ = completely [absolutely] monotonic/monotone function
абсолю́тно непере́рвна ~ = completely continuous function
автокореляці́йна ~ = autocorrelation function
автомо́рфна ~ = automorphic function
адити́вна ~ = additive function; (множини) additive set function
алґебри́чна ~ = algebraic function
ампліту́дна ~ = amplitude function
аналіти́чна ~ = analytic function (в околі точки A – in the neighborhood of point A); (зліва) left-analytic function; (справа) right-analytic function
А́ндерсонова ~ = Anderson function
антианаліти́чна ~ = antianalytic function
антиголомо́рфна ~ = antiholomorphic function
антипричино́ва ~ = anticausal function
антисиметри́чна ~ = antisymmetric function
антитригонометри́чна ~ = antitrigonometric function
анулюва́льна ~ = nullifier
апара́тна ~ = (опт.) spread function
аперту́рна ~ = (астр.) aperture function
апроксимаці́йна ~ = approximation [approximating] function
апроксимо́вана ~ = 1. (що її апроксимують) approximated function 2. (вже) див. запроксимована ~
апроксимува́льна ~ = approximation [approximating] function
аритмети́чна ~ = arithmetic function
арифмети́чна ~ = див. аритметична ~
асимптоти́чна ~ = asymptotic function
асимптоти́чно еквівале́нтні —ії = asymptotically equivalent functions
асимптоти́чно рі́вні —ії = asymptotically equivalent functions
багатозначеннє́ва ~ = див. багатозначна ~
багатозна́чна ~ = many-valued [multivalued, multiple-valued] function, multifunction
багатоли́ста ~ = multivalent function
багатопері́одна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
багаточасти́нко́ва ~ = many-particle function; (розподілу) many-particle distribution function; (хвильова) multiparticle wave function
~ багатьо́х змі́нних = function of several variables
ба́зисна ~ = basis function
Бе́йтменова ~ = Bateman function
Бе́рова ~ = Baire function
Бе́селева ~ = Bessel function (першого/другого/третього роду – of the first/second/third kind; цілого/півцілого/дробового порядку – of integer/half-odd/fractional order; уявного арґументу – of an imaginary argument)
бетатро́нна ~ = betatron function
бібліоте́чна ~ = (комп.) library function
бігармоні́чна ~ = biharmonic function
~ бі́льшости = див. мажоритарна ~
біна́рна ~ = binary function; (кореляційна) binary correlation [pair correlation] function; (розподілу) binary [pair] distribution function
Бло́хова (хвильова́) ~ = (тт) Bloch (wave) function
Боре́лева вимірна́ ~ = Borel measurable function
Брилюе́нова ~ = Brillouin function
будо́вана ~ = plotted function
Бу́лова ~ = Boolean function
вагова́ ~ = weight(ing) function
Ва́єрштрасова ~ = Weierstrass function; (еліптична) Weierstrassian elliptic function
~ Ваньє́ = (тт) Wannier function
~ ва́ртости = cost [value] function
вбудо́вана ~ = (комп.) built-in function
Ве́берова ~ = Weber function
Веєрштра́сова ~ = див. Ваєрштрасова ~
ве́кторна ~ = vector function; (координат точки) vector point function
векторнозначеннє́ва ~ = див. векторнозначна ~
векторнозна́чна ~ = vector-valued function
верши́нна ~ = vertex function
ве́рхня ~ = maximum solution/integral
взає́мна кореляці́йна ~ = cross-correlation function
~ взає́мної коварія́ції = cross-covariance function
взає́мно обе́рнені —ії = functions inverse to each other
~ ви́бірки = sample function, (sample) statistic
~ ви́бору = choice function
~ ви́грашу = payoff (function)
~ ви́дности = (астр.) visibility function
вимірна́ ~ = measurable function
ви́окремлена ~ = separated function
випадко́ва ~ = random function, function of a random variable
~ випадко́вої змі́нної = function of a random variable
випереджа́льна Ґри́нова ~ = advanced Green function
вирі́шувальна ~ = (стат.) decision function
ви́роджена гіпергеометри́чна ~ = confluent hypergeometric function
висхідна́ ~ = ascending [increasing] function
ви́ща трансценде́нтна ~ = higher transcendental function
~ ви́щого поря́дку = higher-order function (ніж – than)
~ ві́дгуку = response (function); (динамічної системи) dynamic system response; (плазми) plasma response; (середовища) medium response
від’є́мна ~ = negative function
відобража́льна ~ = mapping function
відобра́жувана ~ = mapped function
відобра́жувальна ~ = mapping function
відокре́млена ~ = separated function
~ відокре́млювання = separation function
~ відтво́рювання = (запису тощо) playback function
відти́нко́во аналіти́чна ~ = piecewise-analytic [sectionally analytic] function
відти́нко́во гла́дка ~ = piecewise-smooth function
відти́нко́во диференційо́вна ~ = piecewise-differentiable function
відти́нко́во ліні́йна ~ = piecewise-linear function
відти́нко́во моното́нна ~ = piecewise monotonic function
відти́нко́во непере́рвна ~ = piecewise-continuous [sectionally continuous] function
відти́нко́во непере́рвно диференційо́вна ~ = piecewise continuously differentiable function
відти́нко́во поліно́мна ~ = spline function
відти́нко́во ста́ла ~ = step function
Ві́текерова ~ = Whittaker function
вла́сна ~ = eigenfunction, proper [characteristic, fundamental] function
власноенергети́чна ~ = self-energy function
власти́ва ~ = eigenfunction, proper [characteristic, fundamental] function
вмонто́вана ~ = (комп.) built-in function
~ впли́ву = 1. (матем.) induction function 2. (гф) influence function
~ втрат = loss function; (через дисипацію) dissipation function
Га́йзенберґова хвильова́ ~ = Heisenberg wave function
~ Га́йне-Зо́мерфельда = Heine-Sommerfeld function
Га́міл(ь)тонова ~ = Hamilton(ian) function, Hamiltonian
Га́нкелева ~ = Hankel function
гармоні́чна ~ = harmonic (function)
Ге́вісайдова (одини́чна) ~ = Heaviside (unit) function, unit step function
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz function
гібри́дна хвильова́ ~ = hybrid wave function
Гі́льдебрандова ~ = Hildebrand function
гіперболі́чна ~ = hyperbolic function
гіпергеометри́чна ~ = hypergeometric function
гіпереліпти́чна ~ = hyperelliptic function
гіперсфери́чна ~ = hyperspherical function
гіперфу́ксова ~ = hyperfuchsian function
гла́дка [гладе́нька] ~ = smooth function
голомо́рфна ~ = holomorphic function
грани́чна ~ = limit function (послідовности/ряду функцій – of a sequence/series of functions)
~ густини́ ймові́рности = probability density (function)
~ Гюґо́ніо = див. ~ Юґоніо
Ґа́усова ~ = Gauss(ian) function
Ґе́ґенбауерова ~ = Gegenbauer function
Ґі́бсова ~ = Gibbs function
ґратко́ва Ґри́нова ~ = lattice Green function
Ґри́нова ~ = Green function; (у вільному просторі) free-space Green function; (із кулонівськими поправками) Coulomb Green function
Ґу́дерманова ~ = Gudermannian
двійко́ва кореляці́йна ~ = pair correlation function
двійко́ва ~ розпо́ділу = binary [pair] distribution function
~ двійко́вих кореля́цій = pair correlation function
дві́чі диференційо́вна ~ = twice-differentiable function
двопара́метрова ~ = two-parameter function
двопері́одна ~ = doubly periodic function
двото́чкова ~ = two-point function
двочасова́ кореляці́йна ~ = two-time correlation function
двочасти́нко́ва ~ = two-body [two-particle] function; (розподілу) pair [two-particle] distribution function; (хвильова) two-body [two-particle] wave function
де́льта ~ = delta function
~ джерела́ = source function
джере́льна ~ = source function
динамі́чна ~ ві́дгуку = dynamic response
динамі́чна кореляці́йна ~ = dynamic correlation function
дисипати́вна ~ = dissipation function
дискре́тна ~ = discrete function; (перетворення, комп.) discrete [pulsed] transfer function
дискриміна́нтна ~ = discriminant function
диференційо́вана ~ = differentiated function
диференційо́вна ~ = differentiable function; (зліва/справа) function differentiable on the left/right
~ діелектри́чного ві́дгуку = dielectric response
~ ді́ї = action function
ді́йсна ~ = real(-valued) function
~ ді́йсної змі́нної = function of a real variable
Дира́кова (де́льта) ~ = Dirac (delta) function
~ Дирихле́ = Dirichlet function
дія́дна ~ = dyadic function
дові́льна ~ = arbitrary function
дода́тна (ді́йсна) ~ = positive (real) function
долу́чена ~ = adjoint function; (Лаґерова) associated Laguerre function; (Лежандрова) associated Legendre function
доповня́льна тригонометри́чна ~ = complementary trigonometric function
допомі́жна́ ~ = auxiliary function
дослі́джувана ~ = function of interest
~ дробо́вого поря́дку = function of fractional order
дробо́во-квадрати́чна ~ = див. дробово-квадратна ~
дробо́во-квадра́тна ~ = quadratic fractional function
дробо́во-ліні́йна ~ = linear fractional [homographic] function
дробо́во-раціона́льна ~ = fractional rational function
дуа́льна ~ = dual function
ейкона́льна ~ = eikonal function
~ Е́йрі = Airy function
експоненці́йна ~ = exponential (function); (висхідна/спадна) exponentially increasing/decreasing function
екстрема́льна ~ = extremal function
елемента́рна ~ = elementary function
еліпсо́їдна ~ = ellipsoidal function; (гармонічна) ellipsoidal harmonic
еліпти́чна ~ = elliptic function; (Ваєрштрасова) Weierstrassian elliptic function
емпіри́чна ~ = empirical function
ергоди́чна ~ = ergodic function
Ермі́това ~ = Hermitian function
заборо́нена ~ = (комп.) illegal function
загальнорекурси́вна ~ = general recursive [generally recursive] function
зага́яна Ґри́нова ~ = retarded Green function
за́дана ~ = given [specified, prescribed] function
запроксимо́вана ~ = approximated [approximate] function
зале́жні —ії = related functions
~ збу́дження = 1. (фіз.) excitation function 2. (техн.) drive function
збу́рена ~ = perturbed function
~ збу́рення = perturbation function
збу́рювальна ~ = perturbation function
зве́дена ~ = reduced function
звідна́ ~ = reducible function
згла́джена ~ = smoothed function
згортна́ ~ = function allowing a convolution
~ з двома́ ма́ксимумами = double-peaked function
зліче́нно адити́вна ~ множини́ = countably additive set function
зліче́нно субадити́вна ~ множини́ = countably subadditive set function
~ з ма́ксимумом = peaky [peaked] function
~ n змі́нних = function of n variables
зна́кова ~ = signum (function)
знакозмі́нна ~ = alternating function
знакоста́ла ~ = constant-sign function
~ з необме́женою варія́цією = function of unbounded variation
знико́ма ~ = vanishing function
знормо́вана ~ = normalized function
~ з но́рмою = normed function
~ з обме́женою варія́цією = function of bounded variation
зо́нна гармоні́чна ~ = zonal harmonic
зроста́юча ~ = (нрк.) див. висхідна ~
~ з(і) скі́нченною варія́цією = function of limited variation
імові́рнісна ~ = probability function
і́мпульсна ~ = impulse function; (перетворення, комп.) discrete [pulsed] transfer function
інварія́нтна ~ = invariant function
інволюти́вні —ії = involutory functions
інклюзи́вна ~ = inclusive function
інтеґра́льна показнико́ва ~ = exponential integral, integral exponential (комплексної змінної – of complex argument)
інтеґро́вана ~ = integrand
інтеґро́вна ~ = integrable function; (із квадратом) square-integrable function
інтеґрува́льна ~ = integrator
~ інтерва́лу = interval function
інтерва́льна ~ = interval function
інтерполюва́льна ~ = interpolation [interpolating] function
інтерполяці́йна ~ = interpolation [interpolating] function
ірраціона́льна ~ = irrational function
істо́тно від’є́мна ~ = strictly negative function
істо́тно дода́тна ~ = strictly positive function
істо́тно лока́льно обме́жена ~ = essentially locally bounded function
істо́тно обме́жена ~ = essentially bounded function
Йо́стова ~ = Jost function
калібрува́льна ~ = gauge function
~ кана́лу (хвильова) (яф) channel (wave) function
каноні́чно спря́жені —ії = canonically conjugate functions
Ка́нторова ~ = Cantor function
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic function (in x – за x)
квадра́тно інтеґро́вна ~ = square-integrable function
квазиа́белева ~ = quasi-Abelian function
квазинепере́рвна ~ = quasi-continuous function
квазиопу́кла ~ = quasi-convex function
квазиперіоди́чна ~ = quasi-periodic [conditionally periodic] function
квазиуві́гнута ~ = quasi-concave function
кватерніо́нна ~ = quaternion function
~ керува́ння = control function
~ кисло́тности = acidity function
кількапері́одна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
~ кілько́х змі́нних = function of several variables
кільце́ва ~ = ring function
~ кла́віші = key function
~ кла́сів = class function
кла́стерна ~ = cluster function
~ Клеме́нті = Clementi function
коваріяці́йна ~ = covariance function
коефіціє́нтна ~ = factor function
коливна́ ~ = oscillatory [oscillating] function
колова́ ~ = circular function
ко́мплексна ~ = complex(-valued) function
~ ко́мплексної змі́нної = function of a complex variable
ко́мплексно спря́жена ~ = complex conjugate of a function; (мн.) complex conjugate functions
комп’ютерозале́жна ~ = (вмонтована) processor-defined function
коні́чна ~ = conic function
конкре́тна ~ = specified function
~ конти́нууму = continuum function
конфлює́нтна гіпергеометри́чна ~ = confluent hypergeometric function
~ ко́нуса = conic function
~ координа́т = (точки) position [point] function, (point) coordinate function; (у чотиривимірному просторі-часі) world function
кореляці́йна ~ = correlation function; (випадкового поля) random-field correlation function; (першого/другого порядку) first-order-/second-order correlation function
~ ко́ри́сности = utility function
коро́бчаста ~ = boxcar function (що дорівнює нулеві за всіх значень арґументу поза обмеженим інтервалом, де значення функції є константою)
Кра́мпова ~ = Kramp function
кратноперіоди́чна ~ = multiperiodic [multiply periodic] function
~ крите́рію = test function
крити́чна ~ = (тесту) critical function
кроскореляці́йна ~ = cross-correlation function
крутовисхідна́ ~ = strongly increasing/ascending function
крутоспадна́ ~ = strongly decreasing/descending function
куло́нівська Ґри́нова ~ = Coulomb Green function
куло́нівська хвильова́ ~ = Coulomb wave function
кульова́ ~ = spherical function
кумуля́нтна ~ = cumulant function
куско́во … ~ = див. відтинково … ~
лемніска́тна ~ = lemniscate function
Лаґе́рова ~ = Laguerre function
Лаґра́нжова ~ = Lagrangian, Lagrange function
ла́мана ~ = piecewise linear function
~ Ламе́ = Lamé function
Ланжеве́нова ~ = Langevin function
Лежа́ндрова ~ = Legendre function (першого/другого роду – of the first/second kind)
лівоаналіти́чна ~ = left-analytic function
лівонепере́рвна ~ = left-continuous function
лінеаризо́вана ~ = linearized function
ліні́йна ~ = linear function; (гармонічна) line harmonic (function)
~ ліні́йного ві́дгуку = linear response
ліні́йно зале́жні —ії = linearly dependent functions
ліні́йно незале́жні —ії = linearly independent functions
ліні́йчаста ~ = regulated function
Ліуві́лева ~ = Liouville function
логаритмі́чна ~ = logarithmic function
логарифмі́чна ~ = див. логаритмічна ~
логі́чна ~ = logical [propositional] function
лока́льна ~ = local function
лока́льно інтеґро́вна ~ = locally integrable function
лока́льно обме́жена ~ = locally bounded function
лока́льно однорі́дна ~ = locally homogeneous function
~ Ляпуно́ва = Lyapunov [Liapunov] function
~ магне́тного ві́дгуку = magnetic response
Ма́єрова ~ = Mayer function
мажора́нтна ~ = majorant (function)
мажорита́рна ~ = majority function
ма́йже опу́кла ~ = close-to-convex function
ма́йже періоди́чна ~ = almost periodic function
Макдо́нал(ь)дова ~ = MacDonald function
Ма́ксвелова ~ розпо́ділу = Maxwell(ian) distribution function
~ мас = (астр.) mass function
масшта́бна ~ = scaling function
~ масшта́бу = scaling function
~ (математи́чного) сподіва́ння = expectation [expected value] function
~ ма́триці = function of a matrix
ма́трична ~ = matrix(-valued) function
~ Матьє́ = Mathieu function (дробового/цілого порядку – of fractional/integral order)
Ме́біусова ~ = Möbius function
мереже́ва ~ = див. ~ мережі
~ мере́жі = network function
мере́жна ~ = див. ~ мережі
меромо́рфна ~ = meromorphic function
~ Ме́с’ю = (тд) Massieu function
метагармоні́чна ~ = metaharmonic function
метасфери́чна ~ = metaspherical function
метри́чна ~ = metric function
мінім(із)ува́льна ~ = minimizer
мінора́нтна ~ = minorant function
~ множини́ = set function
модифіко́вана ~ = modified function; (Беселева) modified Bessel function; (Ганкелева) modified Hankel function; (Матьє) modified Mathieu function
модуля́рна ~ = modular function
моноге́нна ~ = monogenic function
моното́нна ~ = monotonic [monotone] function; (висхідна) monotonic increasing/ascending function; (невисхідна) monotonic nonincreasing/nonascending function; (неспадна) monotonic nondecreasing/nondescending function; (спадна) monotonic decreasing/descending function
мультиплікати́вна ~ = multiplicative function
набли́жена ~ = approximate function
набли́жувальна ~ = approximation [approximating] function
надлишко́ва ~ = excess function
~ на́длишку = excess function
~ найви́щого поря́дку = (the) highest-order function
~ найни́жчого поря́дку = (the) lowest-order function
напівнепере́рвна ~ = semicontinuous function; (згори/знизу) upper/lower semicontinuous function
~ напру́г = (мех.) stress function
~ напру́жень = див. ~ напруг
~ насту́пности = successor function (of)
~ на́хилу = slope function (of a field of extremals – поля екстремалей)
неаналіти́чна ~ = nonanalytic function
невисхідна́ ~ = nonincreasing [nonascending] function
невла́сна ~ = improper function
невласти́ва ~ = improper function
невласти́во інтеґро́вна ~ = improperly integrable function
негла́дка ~ = unsmooth function
недиференційо́вна ~ = nondifferentiable function
недоозна́чена ~ = incompletely defined function
незале́жні —ії = independent functions
незвідна́ ~ = irreducible function
неінтеґро́вна ~ = nonintegrable function
Не́йманова ~ = 1. (статистичної вибірки) Neyman function 2. (поліномна) див. Нойманова ~
~ нейтро́нної пошко́ди = (яф) neutronic damage function
неліні́йна ~ = nonlinear function
~ неліні́йного ві́дгуку = nonlinear response
нема́ксвелова ~ розпо́ділу = non-Maxwell(ian) distribution function
немоното́нна ~ = nonmonotonic [nonmonotone] function
ненепере́рвна ~ = noncontinuous function
необме́жена ~ = unbounded function
неоднорі́дна ~ = nonhomogeneous function
непа́рна ~ = odd function
непере́рвна ~ = continuous function; (зліва) left-continuous function; (справа) right-continuous function; (рівномірно) uniformly continuous function; (слабко) weakly continuous function; (цілком) completely continuous function
непере́рвно диференційо́вна ~ = (n разів) n times continuously differentiable function; (нескінченне число разів) infinitely differentiable function, function having continuous derivatives of all orders
неперіоди́чна ~ = aperiodic function
нереґуля́рна ~ = irregular function
нерекурси́вна ~ = nonresursive function
нерівнова́жна Ґри́нова ~ = nonequilibrium Green function
нерівнова́жна ~ розпо́ділу = nonequilibrium distribution function
несинґуля́рна ~ = nonsingular function
нескінче́нна ~ = infinite function
нескінче́нно (непере́рвно) диференційо́вна ~ = infinitely (continuously) differentiable function
нескінченнозначеннє́ва ~ = див. нескінченнозначна ~
нескінченнозна́чна ~ = infinite-valued function
нескорельо́вані —ії = uncorrelated functions
неспадна́ ~ = nondecreasing [nondescending] function
нестаціона́рна ~ = time-dependent function
нея́вна ~ = implicit function
~ ни́жчого поря́дку = lower-order function (ніж – than)
ніде́ не диференційо́вна ~ = nowhere differentiable function
Но́йманова ~ = (поліномна) Neumann function
норма́льна ~ = normal function; (розподілу) normal distribution function
нормо́вана ~ = normalized function (за – in; на – to)
нормо́вна ~ = normalizable function
нормува́льна ~ = normalization function
~ нормува́ння = normalization function
обвідна́ ~ = envelope (function)
обе́рнена ~ = inverse function; (гамма) reciprocal gamma function; (гіперболічна) arc-hyperbolic [inverse hyperbolic, antihyperbolic] function; (тригонометрична) inverse trigonometric [inverse circular, antitrigonometric] function
о́б’є́мна сфери́чна ~ = solid [spatial] spherical harmonic
обме́жена ~ = 1. bounded function; (за мірою) function bounded in measure; (майже скрізь) almost bounded function 2. (комп.) restricted function
~ обме́женої варія́ції = див. ~ з обмеженою варіяцією
обчисле́нна ~ = (аналітично) calculable function; (числовими методами) computable function
одини́чна ~ = identity function
одини́чна східча́ста ~ = unit step function
~ одини́чного стрибка́ = unit step function
—ії одна́ко́вого поря́дку = functions of the same order
~ одніє́ї змі́нної = function of one variable, function of a single variable
однозначеннє́ва ~ = див. однозначна ~
однозна́чна ~ = one-valued [single-valued] function
однозна́чно диференційо́вна ~ = uniquely differentiable function
одноли́ста ~ = one-sheeted [schlicht] function; (аналітична) univalent function
однопара́метрова ~ = one-parameter function
однопері́одна ~ = simply periodic [singly periodic] function
однорі́дна ~ = homogeneous function
односта́йно непере́рвні —ії = equicontinuous functions
одноча́сна Ґри́нова ~ = equal-time Green function
одноча́сна кореляці́йна ~ = equal-time correlation function
одночасти́нко́ва ~ = one-particle [single-particle] function; (розподілу) one-particle distribution function; (хвильова) one-particle [single-particle] wave function
~ озна́чена не скрізь = incompletely defined function
~ озна́чена скрізь = completely defined function
О́йлерова ~ = Euler(’s) function, totient
окре́ма ~ = separate function
опера́торна ~ = operator function
операторнозначеннє́ва ~ = див. операторнозначна ~
операторнозна́чна ~ = operator-valued function
опо́рна ~ = support(ing) function
опу́кла ~ = convex function
орбіто́ва ~ = orbit function
ортогона́льні —ії = orthogonal functions
ортонормо́вані —ії = orthonormal(ized) functions
основна́ симетрі́йна ~ = elementary symmetric function
~ особли́востей = див. ~ синґулярностей
~ остато́чних рі́шень = terminal-decision function
осцилівна́ ~ = oscillating [oscillatory] function
осциля́торна ~ = oscillatory [oscillating] function
оці́нювальна ~ = evaluation function; estimator
~ оці́нювання = evaluation function; estimator
~ па́м’яті (полімерів) hereditary [memory] function
~ параболі́чного цилі́ндра = parabolic cylinder function
параметр(из)о́вана ~ = parametrized function
па́рна ~ = even function; (кореляційна) binary correlation [pair correlation] function
пе́рвісна ~ = primitive (function), antiderivative
передава́льна ~ = transfer function
~ передава́ння = (яф) transfer function
~ перекрива́ння = overlap function
перенормо́вана ~ = renormalized function
перестано́вна ~ = commutator function
перетво́рена ~ = transformed function, transform
~ перетво́рення = (комп.) transfer function; (зворотного зв’язку) feedback transfer function
перетво́рна ~ = transformable function
переходо́ва ~ = transition function
~ перехо́ду = transition function
періоди́чна ~ = periodic function (за – in)
n-пері́одна ~ = n-ply periodic function
пертурбаці́йна ~ = perturbation function
пилча́ста ~ = sawtooth function
пиля́ста ~ = див. пилчаста ~
підінтеґра́льна ~ = integrand
підси́лювальна ~ = majorant function
~ пі́дтри́мки = (комп.) support function
Пла́чекова ~ = (яф) Placzec function
побудо́вана ~ = plotted function
поверхне́ва зо́нна ~ = surface zonal harmonic
повільновисхідна́ ~ = slowly increasing [ascending] function
повільнозмі́нна ~ = slowly varying function
повільноспадна́ ~ = slowly decreasing [descending] function
по́вна аналіти́чна ~ = complete [monogenic] analytic function
поді́бна ~ = similar function
~ позити́вних кореля́цій = direct correlation function
~ пози́ції = position function
показнико́ва ~ = exponential (function)
полігармоні́чна ~ = polyharmonic function
поліге́нна ~ = polygenic function
поліліні́йна ~ = multilinear function
поліно́мна ~ = polynomial function
польова́ кореляці́йна ~ = field correlation function
помірновисхідна́ узага́льнена ~ = tempered distribution
поправко́ва ~ = correction function
поро́гова ~ = threshold function
потенція́льна ~ = potential function
~ пото́ку = stream [current] function
~ поту́жности = power function
~ по́хибок = erf, error function
~ поши́рювання = propagator див. тж пропаґатор
~ правдоподі́бности = likelihood function
пра́вильна раціона́льна ~ = proper rational function
правоаналіти́чна ~ = right-analytic function
приє́днана ~ = adjoint function; (Лаґерова) associated Laguerre function; (Лежандрова) associated Legendre function
~ прийма́ння рі́шень = (стат.) decision function
приміти́вна ~ = primitive (function), antiderivative
приміти́вно-рекурси́вна ~ = primitive recursive function
припі́знена Ґри́нова ~ = retarded Green function
приста́йні (гіпергеометри́чні) —ії = contiguous (hypergeometric) functions
причино́ва ~ = causal function; (одночастинкова Ґринова) causal one-particle Green function
про́бна ~ = test function
прогнозува́льна ~ = predictor
продиференційо́вана ~ = differentiated function
продо́вжена ~ = (аналітично) continued function
~ про́мі́жку = interval function
про́ста́ ~ = simple function
просиметр(из)о́вана ~ = symmetrized function
просторо́ва ~ = spatial function; (сферична) solid [spatial] spherical harmonic
~ просторо́вих координа́т та ча́су = function of space coordinates and time
просторочасова́ ~ = world [space-time] function
протабульо́вана ~ = tabulated function
про́фільна ~ = (яф) profile function
псевдоаналіти́чна ~ = pseudoanalytic [generalized analytic] function
псевдогармоні́чна ~ = pseudoharmonic function
псевдоеліпти́чна ~ = pseudoelliptic [quasi-elliptic] function
псевдоперіоди́чна ~ = pseudoperiodic function
псевдоспря́жена ~ = pseudoconjugate function
радія́льна хвильова́ ~ = radial wave function
~ радіяці́йної пошкоди = radiation damage function
k разі́в диференційо́вна ~ = k times differentiable function
Ра́демахерова ~ = Rademacher function
радія́льна ~ = radial function
раціона́льна ~ = rational function
реґреси́вна ~ = regression function (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ реґре́сії = див. реґресивна ~
реґуля́рна ~ = regular function
~ результа́тів спостеріга́ння = (sample) statistic
рекуре́нтна ~ = recurrent function
рекурси́вна ~ = recursive function
релятивісти́чна ~ = relativistic function
~ ри́зику = risk function
Ри́манова ~ = Riemann function; (дзета) (Riemann) zeta function
рівнова́жна Ґри́нова ~ = equilibrium Green function
рівнова́жна ~ розпо́ділу = equilibrium distribution function
рівномі́рно непере́рвна ~ = uniformly continuous function
рівноча́сна кореляці́йна ~ = equal-time correlation function
рівчако́ва ~ = ravine function
різнице́ва ~ = difference function
~ Рика́ті-Бе́селя = Riccati-Bessel function
родова́ ~ = generic function
розгля́дувана ~ = function of interest, function under consideration
~ розпо́ділу = distribution function; partition function; (за орієнтаціями) orientation distribution function; (частинок) particle distribution function; (за швидкостями) (particle-)velocity distribution function; (Бозе-Айнштайна) Bose-Einstein distribution; (Больцманова) Boltzmann distribution; (Фермі-Дирака) Fermi-Dirac distribution; (Максвелова) Maxwell(ian) distribution
розрахо́вна ~ = (аналітично) calculable function; (числовими методами) computable function
розри́вна ~ = discontinuous function
~ розсі́ювання [розсі́яння] 1. scattering function 2. (дисипативна) dissipation function
~ сві́тности = luminosity function, relative luminosity factor
світова́ ~ = world function
се́кторна сфери́чна ~ = sectorial (spherical) harmonic
сепара́бельна ~ = separable function
се́рвісна ~ = (комп.) service function
си́гнум ~ = signum function
силова́ ~ = 1. force function 2. (яф) strength function
симетр(из)о́вана ~ = symmetrized function
симетри́чна ~ = symmetric function
синґуля́рна ~ = singular function
~ синґуля́рностей = singularity function, parametrix
синусо́їдна ~ = sinusoidal function
сітко́ва́ ~ = grid function
скаля́рна ~ = scalar function
ске́йлінґова ~ = scaling function
скінче́нна ~ = finite function
скла́дена ~ = (у методі скінченних елементів) blending function
складна́ ~ = composite function
~ скле́ювання = sewing function
сла́бко непере́рвна ~ = weakly continuous function
~ сла́бшання промі́ння = radiance attenuation function
Сле́йтерова ~ = Slater function
спадна́ ~ = decreasing [descending] function
спараметр(из)о́вана ~ = parametrized function
спектра́льна ~ = spectral function; (відгуку) spectral response
спеція́льна ~ = special function
спі́нова ~ = spin function; (Ґринова) spin Green function; (кореляційна) spin(-spin) correlation function; (хвильова) spin wave function
спро́бна ~ = trial function
спря́жена ~ = conjugate function
спря́жені опу́клі —ії = conjugate convex functions
спря́жені хвильові́ —ії = (за Дираком) adjoint wave functions
станда́ртна ~ = (комп.) standard [predefined] function
~ ста́ну = state function
стати́чна кореляці́йна ~ = static correlation function
стаціона́рна ~ = time-independent function
степене́ва ~ = power function (з показником nwith exponent n)
~ стрибкі́в = step [jump] function; (розривів) saltus function
стрибко́ва ~ = step function
стрімковисхідна́ ~ = strongly increasing/ascending function
стрімкоспадна́ ~ = strongly decreasing/descending function
стро́го від’є́мна ~ = strictly negative function
стро́го дода́тна ~ = strictly positive function
стро́го моното́нно висхідна́ ~ = strictly monotone [monotonic] increasing function
стро́го моното́нно спадна́ ~ = strictly monotone [monotonic] decreasing function
стро́го опу́кла ~ = strictly convex function
стро́го у(ві)гну́та ~ = strictly concave function
~ Стру́ве = Struve function
структу́рна ~ = structure function; (кристалу) crystal-structure function
субадити́вна ~ = subadditive function
субгармоні́чна ~ = subharmonic function
~ сум = totient function
сума́торна ~ = numerical integral
сумі́жні —ії = див. пристайні ії
сумо́вна ~ = summable function; (із квадратом) square-summable function
супергармоні́чна ~ = superharmonic function
сфакторизо́вана ~ = factor(iz)ed function
сфери́чна ~ = spherical function; (Беселева) spherical Bessel function; (гармонічна) spherical harmonic (function)
сферо́їдна ~ = spheroidal function; (гармонічна) spheroidal harmonic
східча́ста ~ = step [staircase] function
табли́чна ~ = table function
табульо́вана ~ = tabulated function
твірна́ ~ = generator, generating [generator] function
температу́рна Ґри́нова ~ = temperature-dependent Green function
теплова́ ~ = enthalpy
термодинамі́чна ~ (ста́ну) = thermodynamic function (of state), thermodynamic variable
тесера́льна сфери́чна ~ = tesseral surface harmonic
те́стова ~ = test function
~ течії́ = stream [current] function
То́мсонова ~ = Thomson function
~ то́ра = toroidal function, torus function
торо́їдна ~ = toroidal function, torus function
~ то́чки = point function; position [local] function
точко́ва ~ = point function; (n-точкова) n-point function; (гармонічна) point harmonic
точко́во розри́вна ~ = pointwise discontinuous function
то́чна ~ = precise function
трансценде́нтна ~ = transcendental function
трансформо́вана ~ = transformed function
трансформо́вна ~ = transformable function
тригонометри́чна ~ = trigonometric [circular] function; (відносно свого логаритму) natural function
~ Трико́мі = Tricomi function
трито́чкова ~ = three-point function
трипері́одна ~ = triply periodic function
тричасти́нко́ва хвильова́ ~ = three-body [three-particle] wave function
уві́гнута ~ = concave function
узага́льнена ~ = generalized function, distribution; (аналітична) generalized analytic [pseudoanalytic] function; (гіпергеометрична) generalized hypergeometric function; (Лаґерова) generalized Laguerre function
ультрасфери́чна ~ = ultraspherical function
усере́днена ~ = averaged function (за – over)
уто́чнена ~ = precise function
фа́зова ~ = (яф) variable phase
факторизо́вана ~ = factorized function
факторизо́вна ~ = factorable [separable] function
фіні́тна ~ = finitely nonzero function; function with bounded support
~ Флоке́ = Floquet function
Фу́ксова ~ = Fuchsian function (of the first/second kind – першого/другого роду)
фуксо́їдна ~ = fuchsoid function
фундамента́льна ~ = fundamental function
фурго́нна ~ = див. коробчаста ~
характеристи́чна ~ = 1. characteristic function 2. (комп.) describing function
хвильова́ ~ = wave function; (n-го порядку теорії збурень) nth-perturbation-order wave function; (у n-му наближенні) nth-order wave function; (в детермінантному представленні) determinantal wave function; (в імпульсному представленні) momentum wave function; (електрона) electron wave function; (зв’язаного стану) bound-state wave function; (з урахуванням Кулонової взаємодії) Coulomb wave function; (кінцевого стану) final-state wave function; (основного стану) ground-state wave function; (початкового стану) initial-state wave function; (у Гайзенберґовому представленні) Heisenberg wave function; (у Шрединґеровому представленні) Schrödinger wave function; (частинки) particle wave function; (ядра) nucleus [nuclear] wave function
циклометри́чна ~ = cyclometric function
циліндри́чна ~ = cylindrical function/harmonic
ці́ла ~ = entire [integral] function; (скінченного порядку – of finite order); (цілочислова) integer-valued entire function; (нормального типу) entire function of mean type
цілко́м адити́вна ~ = completely additive function
цілко́м інтеґро́вна ~ = completely integrable function
цілко́м моното́нна ~ = completely [absolutely] monotonic/monotone function
цілко́м непере́рвна ~ = completely continuous function
цілко́м розри́вна ~ = completely discontinuous function
цілочислова́ ~ = integral function; integer-valued function
~ цілочислово́го арґуме́нту = function with integer argument(s)
цільова́ ~ = objective [goal] function
~ ці́нности = (яф) importance function; (нейтронів) neutron-importance function
часова́ кореляці́йна ~ = time correlation function
часозале́жна ~ = time-dependent function
часонезале́жна ~ = time-independent function
n-части́нко́ва хвильова́ ~ = n-particle wave function
частко́во рекурси́вна ~ = partially recursive function
часто́тна ~ = frequency function
числова́ ~ = numerical function
~ ча́су = function of time
чотирипері́одна ~ = quadruply periodic function
чотирито́чкова ~ = four-point function
чотиричасти́нко́ва хвильова́ ~ = four-body [four-particle] wave function
швидковисхідна́ ~ = rapidly increasing [ascending] function
швидкозгасна́ ~ = rapidly damped function
швидкозмі́нна ~ = fast-varying function
швидкоспадна́ ~ = rapidly decreasing [rapidly descending] function
~ шко́ди = (яф) damage function
шпиля́ста ~ = peaked [peaky] function
Шре́динґерова хвильова́ ~ = Schrödinger wave function
штрафна́ ~ = penalty function
~ Штру́ве = див. ~ Струве
шу́кана ~ = (the) function to be obtained/calculated
~ щі́льности ймові́рности = probability density (function)
~, що задовольня́є умо́ву = function satisfying a condition (that)
~, що перетво́рюється на нуль = vanishing function
~ Юґо́ніо = Hugoniot function
я́вна ~ = explicit function
ядро́ва ~ = kernel (function)
~ Яко́бі = Jacobian function
чи́н|ність 1. (матем.) (справедливість; правильність) validity 2. (застосовність) applicability 3. (офіційна) validity; legality ▪ нада́ти —ности to validate, to legalize; набра́ти —ности to come into effect; втра́тити ~ (через закінчення терміну) to expire; зберегти́ ~ to remain valid, to hold 4. (ефективність) effectuality
~ набли́ження = validity of an approximation
~ тео́рії = validity of a theory

- Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу 2007 (“Лабораторія наукового перекладу”) Вгору

1002 regulatory approximation [див. також legislative and regulatory approximation; laws or/and regulations]
зближення підзаконних актів
[fr] rapprochement des réglementations
[de] Angleichung von Rechtsvorschriften
66 approximation of laws
зближення законодавств
[fr] rapprochement des législations
[de] Angleichung der Rechtsvorschriften
67 approximation of the laws of Member States
зближення національних законодавств; зближення законодавств держав-членів
[fr] rapprochement des législations nationales
[de] Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften
779 legislative and regulatory approximation [див. також laws or/and regulations]
зближення законів і підзаконних актів
[fr] rapprochement des textes législatifs et
[de] réglementaires Angleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften
751 law (1) [див. також approximation of laws; rule of law]
право; рідш. законодавство
[fr] droit
[de] Recht

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

на́близ (-зу) m approximation, nearness, circa.
при́бли́зний (-на, -не)* approximate;
  при́бли́зність (-ности [-ності]) f nearness; approximation;
  при́бли́зно adv. almost, approximately.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

алгоритм ім. ч. algorithm
блоковий ~ = ~ декомпозиції
загальний ~ general algorithm
максимінний ~ maximin algorithm
мінімаксний ~ minimax algorithm
наближено-подвійний ~ almost-dual algorithm
подвійний симплексний ~ dual simplex algorithm
робочий ~ working algorithm
симплексний ~ simplex algorithm
складений симплексний ~ composite simplex algorithm
~ апроксимації approximation algorithm
~ верифікації (прогнозу) verification algorithm
~ вибору найкоротшого шляху shortest route algorithm
~ вибору оптимального маршруту best-route/optimal path algorithm
~ вирішення задач сіткового планування network algorithm
~ вирішення подвійної задачі dual algorithm
~ вирішення прямої задачі primal algorithm
~ вирішення транспортної задачі transportation algorithm
~ декомпозиції decomposition algorithm
~ керування control algorithm
~ оптимізації optimization algorithm
~ оцінювання estimation algorithm
~ пошуку search algorithm
~ прогнозування prediction algorithm
~ розкладання = ~ декомпозиції
~ для одночасного вирішення прямої та подвійної задачі primal-dual algorithm
за (певним) ~ом by a (so and so) program(me)/algorithm
конструювати ~ to construct/to synthesize an algorithm
розписувати ~ в... to break down an algorithm in...
формулювати ~ to develop an algorithm.
апроксимація ім. ж. approximation ~ дійсна для... the approximation is valid for...
квадратична ~ quadratic approximation
кусково-лінійна ~ piecewise-linear approximation, polygonal/segment approximation
лінійна (нелінійна) ~ linear approximation (nonlinear approximation)
статистична ~ statistical approximation
стохастична ~ stochastic approximation
~ нормальним (Пуасоновим) розподілом normal (Poisson) approximation
згладжувальна ~ smoothing approximation; ● див. тж. наближення.
величин||а ім. ж. (розмір) size; (розміри) dimensions, мат. quantity, value; (значення) value, magnitude; (масштаб) scale; (обсяг) volume; (розмір, темп, навантаження) rate; (ступінь) degree; (цифрова) figure; (кількість) amount; стат. number, ratio; перен. (про визначну людину) a great figure
абсолютна ~а (числа) absolute value; (розміру) absolute size; стат. absolute number
абсолютна ~а економії absolute economy
багатомірна випадкова ~а multiple random variable
базисна ~а стат. base number
базисна відносна ~а стат. base ratio
безперервна ~а analogue/continuous quantity
безперервна випадкова ~а стат. continuous variate
векторна ~а мат. vector quantity
випадкова ~а random/stochastic/chance quantity, random/stochastic, chance/variable/variate
випадкова ~а, розподілена за законом Пуасона Poisson variate
випадкова змінна ~а chance variable
високо значуща ~а стат. highly significant value
відносна ~а relative value/number/ratio
відносна ~а економії relative economy
відносна ~а розподілу distribution ratio
від’ємна ~а negative quantity
гранична ~а limiting value
дискретна ~а discrete quantity
дискретна випадкова ~а discontinuous/discrete variate
додаткова ~а complement
допоміжна ~а auxiliary quantity
допоміжна випадкова ~а auxiliary variate
допустима ~а allowable/permissible value
задана ~а specified/predetermined/given/prescribed value, desired/target value
зважена ~а weighted quantity
зворотна ~а inverse (value), reciprocal (quantity/value)
змінна ~а variable (quantity)
значуща ~а significant value
зростальна (спадна) ~а increasing (decreasing) quantity
ідеальна ~а ideal value
іменована ~а denominate quantity
інтегральна ~а integral quantity
ланцюгова відносна ~а chain relative
максимальна ~а maximum size
наближена ~а approximate value, approximation
натуральна ~а actual/full size, natural scale; full size
невідома ~а the unknown (quantity)
незначна ~а (кількість) small quantity; (розмір) small size
нескінченно велика ~а мат. infinite (quantity)
нескінченно мала ~а мат. infinitesimal (quantity)
номінальна ~а nominal/rated value, nominal scale
нормована ~а standardized value
нормована випадкова ~а normalized/standardized variate
обернена ~а reciprocal
обмежена ~а bounded quantity
обмежувальна ~а limiting quantity
обмірювана ~а observed value
обчислена середня ~а стат. calculated mean value
оптимальна ~а optimal/optimum value
оптимальна ~а партії (оброблюваних деталей) optimum size lot
перетворена ~а converted quantity
планова ~а target figure
планована змінна ~а target variable
постійна ~а constant (quantity)
похідна ~а derivative
прогнозована ~а predicted value
регульована ~а controlled quantity/variable
репрезентативна середня ~а representative average
розмірна ~а denominate quantity
розрахункова ~а design quantity/parameter, calculated value
середня ~а average/mean (value)
середня ~а у масштабах економіки economy-wide average
середньозважена ~а weighted average/mean
скалярна ~а scalar value/quantity
стала ~а constant
статистична ~а statistic value
стохастична ~а stochastic/random variable
сукупна ~а aggregate (value)
сукупна ~а активів asset aggregate
теоретична ~а theoretical variable
узагальнена ~а generalized quantity
уявна ~а imaginary quantity
фактична ~а actual magnitude/value
фактична ~а зміни (чисельності населення) actual trend value
цільова ~а target variable
щира ~а true value
очікувані ~и anticipated values, anticipations data
~а вартості quantity of the value; magnitude of value
~а виторгу (позиція) revenue position
~а витрат cost value
~а доходів (позиція) revenue position
~а забезпечення (за кредитом) amount of security
~а запасів stockpile
~а знижки (з початку встановленої ціни) markdown
~а інтервалу групування стат. class length
~а продукту в умовах повної зайнятості full-employment product
~а списаної частини write-down
, що залежить від часу time variable
другий (третій) за ~ою second (third) largest
зірка першої ~и астр. a star of the first magnitude
недостатньої ~и deficient in size
потрібної ~и sizable
у натуральну ~у life-size
визначати ~у to determine the size, to size
доводити до максимальної ~и to maximize
доводити реальну ~у запасів до бажаного рівня to equate real stock with the desired one
зберегти ~у капіталу незмінною to keep capital intact
зберегти сталу ~у (напр., мат.) to hold constant
сортувати за ~ою to size; ● див. тж. значення, розмір.
метод ім. ч. method; (спосіб, манера, шлях) manner, way, mode; (практика) practice; (процедура, порядок) procedure; (система, спосіб, про навчання, виконання чогось) system; (теорія) theory; (підхід) approach (to); (технічний засіб, спосіб) technique, (мн.) technics; (засіб, спосіб) device
аксіоматичний (аналітичний, дедуктивний, діалектичний, індуктивний) ~ axiomatic(al) (analytical, deductive, dialectical, inductive) method
амортизаційний ~ бухгалтерського обліку depreciation accounting
анкетний ~ обстеження questionnaire survey method/technique
балансовий ~ (планування) balance method (of planning)
бригадний ~ team method
вибірковий ~ sample method, method of sampling, sampling procedure/technique
вірний (ефективний/раціональний, надійний, науковий) ~ infallible/sure (effective, reliable/sure/infallible, scientific) method
гібридний ~ (бухгалтерського обліку) hybrid method (of accounting)
графічний ~ graphical method/procedure
графічний ~ вирівнювання graphic(al) graduation (method)
емпіричний (інтуїтивний) ~ empirical/trial-and-error/try-and-error (intuitive) method
застарілий (недосконалий, непослідовний) ~ antiquated/obsolete (unsound, nonsequential) method
застосовуваний ~ (у виробництві) technique in operation
індексний (матричний, параметричний, сітковий) ~ index (matrix, parametric, network) method
календарний ~ calendar method
касовий ~ бухгалтерського обліку cash basis method of accounting
кількісний ~ quantitative method
кореспондентський ~ опитування mail questionnaire method
кумулятивний ~ accrual method
новий (сучасний, оптимальний) ~ new (modern/up-to-date, optimum) method/procedure/technique
номографічний ~ (обчислень) nomographic method
попредметний ~ обліку (реального) основного капіталу item property accounting
послідовний ~ стат. sequential method/procedure
прямий ~ direct method
регресивний ~ regression method
симплексний ~ simplex method/procedure/technique
спеціальний ~ ad hoc method/technique/procedure/approach
статистичний ~ statistical method/technique
технічно обґрунтований ~ standard method
технологічний ~ processing method
технологічний ~ виробництва manufacturing method/technique
~ автоматичного оброблення automatic manufacturing technique
~ адаптивного прогнозування (наближених обчислень, обчислень) adaptive prediction (approximation, computation) technique
~ аналізу method of analysis; analysis technique
~ аналогії analog(ue) approach
~ апроксимації approximation method
~ асигнування appropriation method
~ балансового планування balance-chart method
~ виключення змінних мат. elimination approach
~ випадкового вибору стат. technique of random sampling
~ графів мат. graph method
~ дискримінації (моделей) discriminating method, method for discriminating
~ екстраполяції (інтерполяції) extrapolation (interpolation) technique
~ індексів (калькуляції, моделювання, ротації) index (costing/cost accounting, simulation, rotation) method
~ мінімізації minimization technique
~ порівняння comparison method, method of comparison
~ пробних вибірок model sampling
~ керівних змінних (середніх) method of leading variables (averages)
~ проектування method of design
~ середніх значень method of averages
~ упорядкування стат. ranking method
~ усереднення averaging/smoothing method
використовувати/застосовувати ~ to apply/to employ/to use a method
запроваджувати новий ~ to adopt a new method
відмовитися від ~у to give up a method; · див. тж. спосіб, практика, підхід, система.
наближенн||я ім. с. approach(ing), drawing near
законне/припустиме ~я valid approximation
~я законодавства (approximation/harmonisation/unification/standardisation of legislation
~я стандартів (гармонізація) approximation/harmonisation of standards; ● див. тж. апроксимація.
план ім. ч. (розвитку) plan, program(me); schedule;(проект, програма) blueprint, project; (намічений показник) target; (пропозиція чогось) proposal, scheme, proposition; (будинку) layout; (творчий задум, проект) design; (художнього твору) design, project; (мапа) map; (про кіно, телебачення) close-up
амбітний/претензійний ~ ambitious plan
байєсівський ~ вибіркового контролю Bayesian sampling control plan
блискучий ~ brilliant plan
вантажний ~ cargo-plan
виробничий ~ production plan/program(me), operating plan
виробничий календарний ~ master/production schedule
внутрішньо скоординований ~ coherent plan
генеральний ~ master plan, general (site) layout
грандіозний ~ grandiose plan
державний ~ state plan
державний ~ розвитку народного господарства state economic development plan
детальний ~ detailed plan
детальний календарний ~ detail (timing) schedule
детально розроблений ~ detailed plan/scheme/design
довготривалий ~ long-term/long-range plan
дороблені ~и компенсаційного фінансування improved compensatory financing schemes
дутий ~ bubble scheme
єдиний господарський ~ unified economic plan
жорсткий ~ fixed plan, flat schedule
загальний ~ general plan
заздалегідь погоджений ~ preconcerted plan
збалансований ~ integrated plan
зведений ~ summary plan
здійсненний ~ practicable plan
змішаний ~ combined plan
зразковий ~ model plan; (схема) model pattern
зустрічний ~ counter/supplementary plan
інвестиційні ~и (зобов’язання) investment commitments
календарний ~ (timing) schedule; calendar plan
календарний ~ виконання завдання task schedule
календарний ~ використання виробничих потужностей підприємства plant loading schedule
календарний ~ завантаження устаткування заводу plant loading schedule
календарний ~ постачань delivery schedule
календарний ~ робіт при проектуванні design schedule
календарний ~ роботи job/operation/work schedule
ковзний календарний ~ rolling schedule
комплексний ~ comprehensive/package plan
комплексний ~ розвитку comprehensive plan of development
кооперативний ~ cooperative plan
короткотривалий ~ short-term/short-range plan
мережний ~ network plan
навчальний ~ school plan
найближчий ~ immediate plan
народногосподарський ~ (national) economic plan, plan of the national economy; (не)зміщений ~ (перевірки гіпотез) стат. (un)biased design
неприйнятний ~ objectionable plan
одноваріантний ~ (виробництва) fixed/static plan
оперативний (фінансовий) ~ operative (financial) plan
опорний ~ basic plan; (рішення) basic solution
оптимальний ~ optimal/optimum plan; (рішення) optimal/optimum solution; «перевернений» ~ експерименту стат. cross-over design
передній ~ foreground
перспективний ~ long-term/long-range/future plan
попередній ~ preliminary plan
поточний ~ current plan
припустимий ~ feasible plan
промислово-фінансовий ~ output and finance plan
проміжний ~ interim plan
п’ятирічний ~ five-year plan
реальний ~ practicable/feasible/workable plan, feasible schedule, practical scheme
річний ~ закупівель і реалізації матеріалів annual materials plan
робочий ~ working schedule
середньостроковий ~ medium-term plan
сміливий ~ audacious plan
стратегічний ~ strategic plan
таємний ~ secret plan
фінансовий ~ financial plan
фінансовий ~ накладних витрат overhead budget
~ будівництва building scheme
~ бухгалтерських рахунків chart of accounts
~ вибірки sampling scheme/plan
~ вибіркового контролю sampling plan
~ (вибіркового) контролю за якісними ознаками attributes (sampling) control plan
~ вибіркового обстеження sampling design, design of a sampling inquiry
~ виплат після закінчення терміну дії трудової угоди post-employment benefit plan
~ випуску продукції великими партіями grand-lot production scheme
~ (виробничо-)господарської діяльності business plan
~ гри теор. ігор plot
~ двоїстої задачі dual feasible solution
~ дій plan of action
~ економічного розвитку economic (development) plan
~ експорту й імпорту export-import plan
~ електрифікації plan/scheme for electrification; electrification program
~ житлобудівництва housing scheme/program;~ загального розташування plan of the sight
~ зайнятості робочої сили employment plan
~ закупівель procurement plan
~ заміни устаткування equipment replacement schedule, re-equipment schedule
~ запозичень borrowing plan
~ заходів action/activity/work plan, work program(me)
~ злиття (корпорацій) plan for merger
~ зниження собівартості cost-reduction plan
~ капітальних вкладень investment program(me)
~ ~ кооперування селянських господарств cooperative plan
~ маркетингу marketing plan
~ найекономічніших інвестицій least-cost investment plan
~и на майбутнє prospects
~ наукових досліджень research plan
~ обороту turnover plan
~ обстеження survey design
~ однократного вибіркового контролю single-sample control plan
~ організації опитування questionnaire design
~ організаційної діяльності management activity plan
~ пенсійного забезпечення за останньою зарплатою final salary retirement plan
~ пенсійного забезпечення на основі внесків defined contribution plan
~ пенсійного забезпечення на основі трудової участі defined benefit plan
~ перебудови виробництва production conversion plan
~ перегляду операцій operations review plan
~ першочергових капіталовкладень prioritized investment program(me)
~ підготовки контракту contract definition plan
~ ~ попереднього обстеження due diligence checklist
~ послідовного вибіркового контролю sequential sampling control plan
~ постачання supply plan
~ потреби в робочій силі demand schedule for employment
~ поштучного контролю item-by-item control plan
~ прибутку profit plan
~ приймального контролю inspection plan
~ природоохоронних заходів Environmental Action Plan
~ продажів sell program(me)
~ рахунків card chart of accounts
~ реалізації (здійснення) implementation plan; (збуту) sell program(me)
~ ревізії audit program(me)
~ реконверсії conversion plan
~ роботи action/activity/work plan, work program(me)
~ роботи з громадськістю/населенням (у рамках розроблення проекту) public information program(me)
~ розвитку development plan
~ розвитку господарської діяльності corporate development plan
~ розвитку економіки plan for economic development
~ розвитку народного господарства national economic development plan
~ розвитку підприємства corporate development plan
~ роздрібного продажу шляхом видання покупцю марок з оголошеною вартістю (пропорційно сумі покупок) stamp-trading scheme
~ розробки експериментального зразка advanced development plan
~ символічного імпорту token import scheme
~ співробітництва plan for cooperation
~ споживання consumption plan
~и споживачів consumer anticipations
~ статистичного обстеження design of statistical inquiry, (statistical) survey design
~ стохастичної апроксимації стат. stochastic approximation plan
~ страхування від хвороб health insurance plan
~ технічного розвитку technological/technical development plan
~ технічної розробки technical development plan
~ фінансового оздоровлення rescue plan, financial rehabilitation strategy
~ фінансування financing package/structure, funding arrangements
~ із шести пунктів six-point (action) plan
~ реалізації продукції target for disposal of product
~, що не може зірватися watertight plan
згідно з (наміченим) ~ом/за ~ом according to the plan
понад ~ over and above the plan
у довгостроковому (короткостроковому) ~і (перспективі) in the long (short) run
будувати ~и на майбутнє to make plans/to plan for the future
бути на задньому ~і to be in the background
випереджати ~ to be ahead of schedule
виконати ~ to fulfil/to carry out a plan
виконати ~ експорту to hit the export targets
висувати/пропонувати ~ to (put) forward a plan
висувати на перший ~ to bring to the forefront
відставати від ~у to be behind schedule
діяти за ~ом to pursue a plan
дотримуватися ~у to follow a plan, to keep to/to stick to a plan
здійснювати ~ to carry out/to execute/to realize/to implement a plan
зривати чиїсь ~и to upset smb’s plans, to foil/to thwart smb’s scheme(s)
намічати ~ (загалом) to outline/to shape a plan
не виконати ~ (відставати) to be behind schedule
перевиконати ~ to overfulfil a plan, to be ahead of schedule, to beat/to exceed/to outstrip/to overfulfil/to smash the target
погоджувати ~и to match plans
представляти ~ на розгляд to submit a plan for consideration (by)
приймати ~ to accept/to adopt a plan
пропонувати ~ to propose/to present/to submit a plan
розладнувати чиїсь ~и to disturb smb’s plans, to foil/to thwart smb’s scheme(s)
розробляти ~ to draw up/to formulate/to devise a plan, to plan
складати ~ to draw up/to lay down a plan, to plan, (намічати) to lay a scheme, to scheme
схвалити ~ to approve a plan, (давати „добро”) to give one’s assent to a plan
~ включає… the plan includes…
~ передбачає… the plan envisages…
~ успішно виконується/реалізовується the plan succeeds
~ провалюється the plan fails.
поряд||ок1 ім. ч. order; arrangement; (система суспільного устрою) order, regime; (звичай) custom; (послідовність) order; (спосіб, метод) order, manner, method; (прийнята практика) practice; (процедура) procedure; (пристрій) setup; (розпорядження, міри) arrangement(s); (правила), rules (pl.); (лад, бойовий та ін. порядок) order, array; (послідовність) sequence, consecution, order
алфавітний ~ок alphabetical order
випадковий ~ок (розташування) random arrangement
заведений ~ок routine
запроваджений ~ок роботи (accepted) procedure, routine
звичайний ~ок usual procedure
зворотний ~ок reverse order, inverse
новий міжнародний (економічний) ~ок new international (economic) order
послідовний ~ок consecutive order; sequence, succession
прийнятий ~ок (виконання чогось) established procedure
сталий ~ок = прийнятий ~ок
суспільний ~ок public order
той же ~ок status quo (лат.)
установлений ~ок (процедура) established order/procedure
хронологічний ~ок chronological order
церемоніальний ~ок ceremonial order
~ок арбітражу arbitration scheme
~ок асигнування коштів budgetary allotment, control procedures
~ок ведення (зборів) rules of procedure, order
~ок ведення бухгалтерського обліку accounting procedures
~ок ведення кредитного рахунка procedure of keeping a credit account
~ок величини order of magnitude
~ок вибору вимог на обслуговування (у системі масового обслуговування) queue discipline
~ок визначення переможця торгів procedure for awarding a contract
~ок виплати дивідендів timing of dividend payments
~ок виставлення рахунків mode of billing
~ок відчуженості заставленого майна (на користь заставоутримувача) foreclosure procedure
~ок відшкодування втрат procedure for damages
~ок голосування method of voting, voting procedure
~ок груп стат. order of classes
~ок діяльності operating procedures
~ок дня order of the day
~ок експертизи кредиту credit appraisal procedures
~ок експлуатації (устаткування) method of operation
~ок закупівель товарів і послуг procurement arrangements/procedures/rules
~ок заміни устаткування equipment replacement strategy
~ок здійснення платежів payment procedure/pattern, procedure/pattern of payments
~ок матриці order of the matrix
~ок наближення order of approximation
~ок надходження вимог на обслуговування (у системі масового обслуговування) queue discipline
~ок намірів manner of payment, mode of settlement, settlement procedure
~ок нормування або розподілу за картками rationing arrangements
~ок обслуговування (у системі масового обслуговування) input/selection discipline
~ок обстеження survey procedure
~ок опитування (план) questionnaire design
~ок оплати manner of payment, mode of settlement, settlement procedure
~ок оплати рахунка billing pattern
~ок оскарження appeal procedure
~ок оцінювання кредитів credit evaluation procedures
~ок переваги order of preference
~ок перевірки test procedure
~ок переходу майна у власність заставоутримувача foreclosure procedure
~ок підрахунку quantification procedure
~ок платежів manner of payment, mode of settlement, settlement procedure
~ок погашення (боргу, позички) plan of redemption
~ок подання замовлень ordering strategy
~ок поповнення запасів stock replenishment/renewal scheme
~ок представлення документів order of presentation of documents
~ок прийняття рішень decision making procedure
~ок присудження контракту procedure for awarding a contract
~ок пріоритету (у системі масового обслуговування) degree of priority
~ок проведення річних зборів акціонерів format of the annual general meeting
~ок розв’язання трудових спорів/скарг (досудовий) grievance procedure
~ок розірвання (договору) procedure for termination
~ок розподілу channels of distribution
~ок розподілу роботи work assignment procedure
~ок розрахунків procedure of/for payments
~ок спадкування (order of) succession
~ок старшинства (за посадою) order of precedence
~ок стаціонарності (стохастичного процесу) order of stationarity
~ок схвалення субкред