Знайдено 1 статтю
Шукати «acceptance testing» на інших ресурсах: ODO D.com MM.com 

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

testing = ['tɛstɪŋ] випро́бування/ви́пробування; пере́ві́рка, тестува́ння; контро́ль // ~ normal cases випро́бування за норма́льних умо́в; ~ the exceptions випро́бування за винятко́вих умо́в; ~ the extremes випро́бування за екстрема́льних умо́в
• accelerated ~
= приско́рені випро́бування
• acceptance ~
= прийма́льні випро́бування
• assembly ~
= ко́мплексні випро́бування
• at-speed ~
= тестува́ння на робо́чій частоті́
• bottom-up ~
= висхідне́ тестува́ння, тестува́ння зни́зу вго́ру
• built-in ~
= вмонто́ваний контро́ль; вмонто́ване тестува́ння
• burn-in ~
= вибрако́вувальні випро́бування; випро́бування на примусо́ву відмо́ву
• complete ~
= по́вне тестува́ння
• conformance ~
= випро́бування на сумі́сність (згі́дність)
• demonstration ~
= демонстраці́йні випро́бування
• design ~
= пере́ві́рка (пра́вильності) проє́ктних рі́шень; контро́ль на ета́пі проєктува́ння
• development ~
= сте́ндові випро́бування, сте́ндове тестува́ння
• empirical ~
= емпіри́чна пере́ві́рка
• execution ~
= контро́льний пуск програ́ми
• exhaustive ~
= ви́черпне тестува́ння
• ex-situ ~
= контро́ль зо́внішніми за́собами
• factory ~
= заводські́ випро́бування; промисло́ві випро́бування
• fault isolation ~
= тестува́ння з локаліза́цією негара́зді́в
• field ~
= польові́ випро́бування; експлуатаці́йні випро́бування
• final (finished) ~
= заверша́льні (підсумко́ві) випро́бування
• go/no-go ~
= випро́бування за при́нципом "прида́тний-неприда́тний"
• in-circuit ~
= внутрішньосхе́мний контро́ль
• interface ~
= тестува́ння інтерфе́йсів
• laissez-faire ~
= інтуїти́вне тестува́ння (без певного плану)
• manufacturing ~
= промисло́ві випро́бування
• module ~
= (автоно́мне) тестува́ння мо́дулів
• mutation ~
= мутаці́йне тестува́ння (базоване на припущенні, що помилка в програмі різко змінює її поведінку)
• near-exhaustive ~
= квазипо́вне тестува́ння (з майже повним перебиранням варіантів)
• operation (operational) ~
= експлуатаці́йні випро́бування, випро́бування за реа́льних (робо́чих) умо́в (в реа́льних (робо́чих) умо́вах)
• parallel ~
= порівня́льні випро́бування (паралельні випробування з наступним порівнюванням результатів)
• presence ~
= контро́ль ная́вності (потрібних полів даних)
• product ~
= прийма́льний контро́ль ви́робів
• production ~
= пото́чне тестува́ння (під час виготовляння)
• program ~
= тестува́ння програ́ми
• real-time ~
= випро́бування в реа́льному ча́сі
• redundancy ~
= надлишко́ве тестува́ння (повторне тестування з використанням складніших тестів)
• regression ~
= реґреси́вне тестува́ння (з поверненням від складніших тестів до простіших)
• release ~
= промисло́ві випро́бування
• retrofit ~
= післямодернізаці́йне тестува́ння, тест на збере́ження працезда́тності систе́ми; тест на збере́ження зна́чень пара́метрів систе́ми (після заміни деякого обладнання або коригування програм)
• saturation ~
= тестува́ння (програми) в наси́ченому режи́мі
• signature ~
= тест контро́льних сум (сигнату́р), сигнату́рний контро́ль
• soft ~
= програмо́ве тестува́ння
• stimulus/response ~
= тестува́ння ме́тодом сти́мул-реа́кція (шляхом подавання входового сигналу і спостереження відгуку)
• stored-response ~
= тест за допомо́гою (збере́жених) ві́дгуків (на задані входові сигнали)
• stuck-fault ~
= тестува́ння (схем) на осно́ві моделюва́ння конста́нтних (неспра́вностей) негара́здів
• surface ~
= тестува́ння пове́рхні (ди́ску)
• syndrome ~
= синдро́мний контро́ль, контро́ль за допомо́гою синдро́мів (у технічній діагностиці)
• thread ~
= тестува́ння функці́йних можли́востей
• top-down ~
= спадне́ тестува́ння, тестува́ння згори́ вниз
• trial-and-error ~
= тестува́ння ме́тодом спроб і помило́к
• unit ~
= бло́кове тестува́ння (програми)