Знайдено 103 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «opportunity» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

opportunity [ˌɒpɘˈtju:nɪtɪ] n (pl opportunities) слушна нагода, сприятлива можливість;
  to miss an ~ упустити можливість;
  to use an ~ скористатися можливістю;
  to take the ~ of скористатися нагодою;
  to take the ~ to do smth скористатися слушною нагодою, щоб щось зробити;
  I didn’t get the ~ to talk to him у мене не було можливості поговорити з ним.
advantage [ɘdˈvɑ:ntɪdʒ] n

  to take ~ of every opportunity скористатися з будь-якої нагоди;
afford [ɘˈfɔ:d] v

  to ~ an opportunity давати можливість;
arise [ɘˈraɪz] v (past arose, p. p. arisen, pres. p. arising)

  an opportunity ~s з’являється сприятлива можливість;
balk [bɔ:(l)k] v

  to ~ an opportunity, a chance втратити можливість/зручну нагоду;
embrace [ɪmˈbreɪs] v (past i p. p. embraced, pres. p. embracing)

  to ~ an opportunity скористатися нагодою;
exceptional [ɪkˈsepʃ(ɘ)nɘl] а

  an ~ opportunity виняткова/неповторна можливість;
golden [ˈgɘʋld(ɘ)n] a

  ~ opportunity чудова нагода, можливість;
infrequent [ɪnˈfri:kwɘnt] a рідкісний; що трапляється (зустрічається) рідко;
  ~ opportunity рідкісна можливість.
leap2 [li:p] v (past i p. p. leapt, leaped, pres. p. leaping)

  to ~ at the opportunity з радістю вхопитися за надану можливість;
lose [lu:z] v (past i p. p. lost; pres. p. losing)

  to ~ an opportunity втрачати сприятливу можливість;

  to ~ one’s opportunity упустити можливість;
lost [lɒst] a

  ~ opportunity упущена можливість;
miss1 [mɪs] v

  to ~ an opportunity не скористатися можливістю;

  to ~ one’s opportunity пропустити можливість;
offer [ˈɒfɘ] v

  take the first opportunity that ~s скористайтеся першою ж можливістю;
preclude [prɪˈklu:d] v (past і p. p. precluded, pres. p. precluding)

  to be ~d from an opportunity бути позбавленим сприятливої (слушної) нагоди;
seize [si:z] v (past і p. p. seized, pres. p. seizing)

  to ~ an opportunity скористатися з нагоди;
singular [ˈsɪŋgjʋlɘ] a

  a ~ opportunity виняткова/ рідкісна можливість;
use [ju:z] v (past і p. p. used, pres. p. using)

  he ~d every opportunity він використовував будь-яку можливість/ нагоду;

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вижидати, виждати to watch for, to take one’s time, to wait for an opportunity, to be on the look-out for.
вичікувати to wait for an opportunity; to bide one’s time; to take one’s time; to be on the look-out for, to watch for.
відсутніст||ь 1. absence;
2. (брак чогось) lack (of); shortage, deficiency;
~ засобів lack of means;
~ можливості lack of opportunity;
~ порядку (ладу) want of order;
через ~ часу for lack of time.

ПРИМІТКА: Українські іменники відсутність, нестача передаються в англійській мові словами absence, lack, want. Ці синоніми розрізняються такими відтінками значення: absence означає відсутність того, що нормально повинно бути, наприклад: absence of drinking water (self-respect, sunlight) відсутність питної води (почуття власної гідності, сонячного світла); lack означає відсутність чи недостатню кількість того, що необхідно для нормального розвитку чи життєдіяльності, наприклад: lack of money (skill, intelligence, rain) брак грошей (брак майстерності, брак розумових здібностей, недостатня кількість дощів); want не лише вказує на відсутність чи недостатню кількість чогось, а й підкреслює значущість володіння ним, наприклад: want of common sense (taste, care, proper nourishment) відсутність здорового глузду (смаку, догляду, належного харчування).

ґава 1. орн. crow;
2. перен., знев. (роззява) gaper, gawk, booby; butterfingers;
ловити ґав to gape; to miss the opportunity; to yawn widely.
ґавити to gape, to stand gaping; (втрачати нагоду) to miss the opportunity.
змог||а 1. (спроможність, здатність) ability;
бути не в змозі to be unable (to);
2. (можливість) possibility; (сприятлива обставина) opportunity; (зручна нагода) chance;
давати ~у to give a chance, to give an opportunity;
по змозі as far as possible;
не мати ~и to have no opportunity/no chance.
користуватися, користатися 1. (використовувати) to use, to make use (of), to put to use, to have the use (of);
~ словником to use a dictionary; 2. (діставати вигоду) to profit (by);
~ нагодою to take an opportunity;
3. (мати) to enjoy;
~ довір’ям to have/to enjoy the confidence (of);
~ кредитом to be in credit, to possess credit;
~ перевагою to enjoy an advantage;
~ повагою to be respected.
ловити to catch, to hunt, to seize;
~ кожне слово to devour every word;
~ нагоду (зручний випадок) to seize an opportunity;
~ рибу to fish;
~ неводом to trawl;
~ сітями to net, to mesh;
~ на слові to take one at his word;
~ у пастку to trap, to snare, to gin;
~ рибу в каламутній воді to fish in troubled waters;
ловить яструб безкарно кури, а голуба і за просо б’ють petty crimes are punished, great ones are rewarded.
мах розм.: одним ~ом in an instant, at a bound, at one stroke;
з ~у rashly;
дати ~у to miss an opportunity, to let the chance slip, to make a blunder;
він не дасть ~у he will not miss, he knows on which side his bread is buttered.
можлив||ість 1. possibility;
~ість вибору option;
2. (зручний випадок) opportunity, chance;
по ~ості as far as possible;
давати ~ість to give a chance, to afford opportunity;
не мати ~ості to be unable, to have no opportunity; 3.: ~ості мн. resources, means;
виробничі ~ості production potentialities;
було б бажання, а ~ знайдеться nothing is impossible to a willing heart.

ПРИМІТКА: Українському іменнику можливість в англійській мові відповідають possibility, opportunity, occasion, chance, які передають різні відтінки цього значення. Possibility є загальним словом, opportunity означає слушна нагода, зручні обставини, що дають можливість здійснити щось або досягти чогось; occasion ‒ це випадок, нагода, оказія, а chance ‒ це слушна нагода (завжди залежить від випадкового збігу обставин, який не можна передбачити заздалегідь).

момент 1. (мить, нагода) moment; instant;
гольовий ~ scoring opportunity;
зручний ~ opportune moment;
поточний ~ the current/present moment;
2. (риса, властивість) feature;
це цікавий ~ this is an interesting feature;
3. мех. moment;
~ інерції moment of inertia;
~ обертання moment of rotation.
нагод||а opportunity, chance, occasion;
прекрасна ~а golden opportunity;
з ~и on the occasion (of);
при ~і when opportunity offers;
мати ~у to get a chance.
оказі||я (нагода) opportunity;
прислати з ~єю to send (profiting by an opportunity);
2. (подія, випадок) event, oddity, adventure, occasion; unexpected turn.
перш||ий 1. (за порядком) first;
~ий розділ the first chapter, chapter one;
~е квітня the first of April;
~е число місяця the first of the month;
він ~ий прийшов he was the first to come;
2. (головний, найкращий) chief, main, best, first;
~ий учень first/best pupil;
бути ~им to be (the) first; (у класі) to lead, to be top;
~а ракетка спорт. first seed (in tennis);
~е місце the first place;
займати ~е місце to occupy/to take the first place; (у змаганні) to take the premier place;
3. (перший з двох названих, протил. latter) former; перший... останній... the former... the latter...;
4. (найперший, дуже ранній) first, earliest;
~ий сніг first snow;
~і овочі early vegetables;
~і наслідки first fruits/results; firstlings;
5. (вступний, пробний) opening, maiden;
~ий рейс (нового корабля) maiden voyage;
~а промова (нового члена в парламенті, академії і т. д.) maiden speech;
~а спроба maiden attempt;
~е зауваження opening remark;
6. (про сторінку газети, журналу) front;
на ~ій сторінці газети on the front page of the newspaper;
7. (у різних значеннях) ~ий віцепрезидент executive vice-president;
~ий поверх ground floor;
~ий раз first;
~а допомога first aid;
з ~ого погляду at first sight;
з ~их рук first-hand;
він знає це з ~их рук he has firsthand knowledge of it;
з ~ого разу from the first;
на ~ий погляд, не я ~ий, не я останній І am neither the first nor the last; І sin in a good company;
пів на ~у half past twelve;
при ~ій нагоді at one’s earliest convenience; as soon as possible;
скористатися ~ою нагодою to take the first opportunity;
спитаю ~ого-ліпшого I will ask the first man I see;
той, хто займає ~е місце (first and) foremost;
у ~у чергу in the first place;
грати ~у скрипку to play first fiddle;
не ~ої молодості not in one’s first youth;
нехай той, хто сам без гріха, перший кине камінь let him that is without sin cast the first stone;
~ий крок важкий it is the first step that counts; everything is difficult before it is easy; the hardest step is over the threshold;
~і враження найсильніші first impressions are half the battle; first impressions are most lasting;
хто ~ий часом, ~ий і правом first come, first served.
проґавити розм. to miss, to let slip; to fail to observe; спорт. to muff;
~ потяг to miss the (one’s) train;
~ можливість to let a chance/good opportunity slip.
проморгати розм. to miss, to let slip; (особл. спорт.) to overlook, to muff;
~ можливість to let the chance/good opportunity slip by.
скористуватися, скористатися to take the opportunity; to profit (by), to take advantage (of), to avail oneself (of), to make use (of), to use;
~ з нагоди to avail oneself of the opportunity; to take the tide.
слушність opportunity; chance, occasion.
сприятлив||ий favourable, auspicious, propitious; encouraging, fair;
~ий вітер propitious wind;
~ий день для сінокосу an auspicious day for haymaking;
~ий момент opportunity, propitious moment;
~ий фактор contributory factor;
~ий для friendly to;
однаково ~і для всіх умови a fair field and no favour.
спроб||а attempt, endeavour; tentative, shot; essay;
невдала ~а unsuccessful attempt;
робити ~у to make an attempt.

ПРИМІТКА: Іменник attempt відноситься до таких іменників, які передбачають певну ціль і вживаються з інфінітивом: an attempt to save smb.’s life спроба спасти чиєсь життя. До цієї групи відносяться також іменники chance, opportunity, desire, place, person, thing.

спромагатися, спромогтися to have opportunity, to be able (to).
схоплю||вати, схопити to grip, to grab, to seize, to grasp, to catch, to clutch, to snatch, to clasp, to clench, to clutch, to lay hold (of); to lay hands (on);
він швидко ~є he is quick-witted.

ПРИМІТКА: Ці синоніми розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають. To catch передбачає захоплення, яке здійснюється після переслідування або погоні, а також спіймання у сітку або пастку (to catch a thief, to catch fish, to catch a bird). Вживається також щодо мимовільного захоплення або зараження (to catch cold, to catch fire, to catch a disease). To grab вживається, коли мова йде про раптове захоплення, а також захоплення силою (to grab one’s hand, to grab one’s money). To grip ‒ це міцно схопити (звичайно під впливом сильних почуттів, емоцій) (to grip a letter). To seize ‒ раптово ухопити, учепитися за когось чи щось (to seize one’s arm). To snatch ‒ раптово, швидко схопити (але без застосування сили), схопити без дозволу, безцеремонно (to snatch an opportunity, to snatch a kiss). Інколи це досить груба і різка дія (to snatch a pencil). To clasp має відтінок значення міцно схопити і тримати руками (to clasp a ball). To clench ‒ міцно схопити і стиснути, або просто стиснути (to clench one’s fist). To clutch ‒ швидко схопити і стиснути руками, кігтями, пазурами (to clutch at a rope). To grasp ‒ пожадливо схопити і затиснути пальцями або руками. У переносному значенні ‒ збагнути, щось схопити розумом (to grasp the meaning).

уловлювати, уловити to catch, to seize, to lay hold of (on); to detect, to discern;
~ зміст жарту to see the joke;
~ подібність to catch a likeness;
~ нагоду to seize an opportunity.
упускати, упустити 1. (з рук) to let fall, to leave out, to let escape/go/slip; to drop;
2. (не помітити) to overlook, to omit; (зручну нагоду) to miss opportunity;
не упусти свій шанс he that will not when he may, when he will he shall have nay.
ухопи||тися to catch/to lay hold (of), to grip, to grasp;
~ за нагоду to seize an opportunity;
він ухопився за мою пропозицію he snatched/jumped at my proposal.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to give someone the opportunity to do something
jm. Gelegenheit geben, etwas zu tun
дати комусь можливість зробити щось
an opportunity presents itself
eine Gelegenheit bietet sich
з’являється нагода (шанс)
to take the opportunity
die Gelegenheit ergreifen
скористатися нагодою
at the first opportunity
bei der ersten Gelegenheit
при першій нагоді
to miss (pass up) a golden opportunity
eine günstige Gelegenheit verpassen (versäumen), sich [dat.] eine günstige Gelegenheit entgehen lassen
упустити прекрасну можливість (чудовий шанс)
to afford someone an opportunity
jm. eine Gelegenheit bieten
дати комусь можливість

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

opportunity = [ˌɒpə'tju:nəti] наго́да, змо́га, можли́вість; // to take advantage of an ~ скориста́тися наго́дою (з наго́ди)
take = [teɪk] бра́ти/взя́ти // ~ advantage of an opportunity скориста́тися наго́дою; ~ a logarithm логаритмува́ти (логарифмува́ти); ~ as (for) вважа́ти як, прийма́ти за; ~ away забира́ти/забра́ти; ~ care of піклува́тися, дба́ти/подба́ти; ~ into account, ~ into consideration врахо́вувати/врахува́ти, бра́ти/взя́ти до ува́ги; ~ measures вжива́ти/вжи́ти за́ходів; ~ notice of поміча́ти/помі́тити; ~ off відрахо́вувати/відрахува́ти, відніма́ти/відня́ти; відхо́дити/відійти́ від головно́ї ду́мки; ~ an instruction вибира́ти/ви́брати кома́нду; ~ as a datum взя́ти (прийня́ти) за відліко́ву то́чку (нуль, поча́ток); ~ down звільня́ти/звільни́ти (пристрій) для насту́пного використа́ння (з оновленням початкового стану); запи́сувати/записа́ти, фіксува́ти/зафіксува́ти; ~ out відпада́ти/відпа́сти (про контакти реле тощо); ~ up притя́гуватися/притягну́тися (про контакти реле тощо); навива́ти/нави́ти (магнетну стрічку тощо); ~ part бра́ти/взя́ти у́часть; ~ place відбува́тися/відбу́тися, става́тися/ста́тися; ~ up забира́ти/забра́ти (час тощо)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

opportunity змо́га; наго́да, (слушний) ви́падок ■ to give (smb) an ~ да́ти (комусь) змо́гу; to have an ~ ма́ти змо́гу; to have no ~ не ма́ти змо́ги; to lose an ~ не скориста́тися наго́дою [з наго́ди], втра́тити змо́гу; to lose no ~ користува́тися ко́жною наго́дою; to take advantage of an ~ скориста́тися наго́дою [з наго́ди]
[ˌɒpə'tjuːnəti, ˌɑːpər'tuːnət̬i]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́пад|ок (-дку) 1. (аспект задачі) case 2. (подія) event, incident, occurrence 3. (ситуація) situation, case 4. (слушний, нагода) occasion, chance, opportunity 5. (несподіванка) accident 6. (можливість) eventuality ▪ на ~ in case (of, that); про всяк ~ just in case; (заради певности) to make sure, to be on the safe side; в обо́х —ках in both cases, in either case; в окре́мих —ках in certain cases; в усі́х —ках in all cases; (в усіх перелічених) in either case, in all the cases; для да́ного —ку (у даній ситуації, поки що) for the nonce; на́віть у тако́му —ку even so, even in this case; у —ку (якщо) in case; у багатьо́х —ках in many instances; у бі́льшости —ків in most cases; у бу́дь-якому —ку at all rates, at all events, in any case, at any rate; у дев’яти́ —ках із десяти́ nine times out of ten; у де́яких [пе́вних] —ках in some [certain] cases; у зага́льному —ку in general, in the general case; у і́нших —ках in other cases, at other times; у нага́льному —ку as a last resort, in an emergency; у найгі́ршому —ку at worst; у найлі́пшому —ку at best; у супроти́вному —ку otherwise; у тако́му [цьо́му] —ку in such a situation, in that case, at that rate, then, (до речі) incidentally; у таки́х —ках in such cases; у цьо́му окре́мому —ку in this particular case

слу́шний ~ = (good) occasion, chance, opportunity
змо́|га 1. ability 2. (нагода) opportunity, chance (зробити щось – to do smth) ▪ бу́ти не в —зі щось (з)робити to be unable to do smth; ~ вибира́ти discretion, option; втра́тити —гу щось (з)робити to become unable [to be no longer able] to do smth; за —гою as far as possible, if possible; да́ти комусь —гу щось (з)робити to enable smb to do smth, to give smb an opportunity to do smth; (дозволяти) to allow, to permit; (допускати) to tolerate; (уможливлювати) to make smth possible for smb to do, to make it possible for smb to do smth; діста́ти —гу to get [receive] an opportunity/chance; не да́ти —ги to give no opportunity; (перекрити всі шляхи) to give no chance; ма́ти —гу щось (з)робити to be able to do smth, to be capable of doing smth; (мати нагоду) to have an opportunity to do smth; (мати повноваження, авторитет тощо) to be in a position to do smth; не ма́ти —ги to have no opportunity/chance
користа́тися//скориста́тися 1. (чимось, із чогось) use [employ, utilize] smth, make use of smth~ нагодо́ю to take advantage of the opportunity, to take the chance (of), to take one’s chance, to grab [seize] a chance 2. (експлуатувати) exploit (smth) ▪ ~ спі́льно to share
могти́//змогти́ 1. (бути спроможним) can (do smth), be able (to do smth) 2. (мати нагоду) have [be given] an opportunity 3. (спромогтися) manage (to do smth) 4. (мати змогу чи дозвіл) may 5. (бути здатним) be capable (of)
можли́|вість 1. possibility ▪ ви́черпати всі —вості to exhaust all possibilities 2. (імовірність) probability; potentiality 3. (нагода) opportunity, chance (чогось – of); (залежно від обставин) eventuality див. тж змога 4. (виконанність, реалізовність) feasibility 5. (приладу, системи, мн.) capability 6. (гнучкість, реалізовність, мн.) feasibility 7. (ресурси, мн.) resource(s)
наго́д|а occasion; opportunity; chance ▪ з —и (чогось) on the occasion (of); скориста́тися —ою [з —и] to take advantage of the opportunity, to grab the chance, to jump at the chance; не скориста́тися —ою [з —и], втра́тити —у to lose an opportunity; користа́тися ко́жною —ою to lose no opportunity; при —і occasionally; за бу́дь-якої —и at every opportunity
щора́зу each time, every time ▪ ~, коли́ whenever, as often as; (за будь-якої нагоди) at every opportunity

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

випуска́ти (-а́ю, -а́єш) І vt: (ви́пустити P) to let out, let go, let loose, set free, drop, to fall:
  випуска́ти наго́ду, to let an opportunity slip; || to leave out, omit:
  випуска́ти ре́чення, to leave out a sentence; || to issue (of money, newspaper); to publish; to shoot out (off):
  випуска́ти стрілу́, to shoot an arrow; || to sprout, shoot, put forth (of plants);
  випускни́й (-на́, -не́), випуско́вий (-ва, -ве) of an emission (publication, issue).
вихісно́вувати (-ую, -уєш) I vt; ви́хіснувати (-ую, -уєш) P vt dial. W.U. to make use of, take advantage of, avail oneself of the opportunity.
гру́ша (-ші) f pear; pear-tree;
  груше́вий (-ва, -ве) of a pear (-tree) груши́на (-ни) f, груши́ця (-ці) f pear-tree;
  гру́шка (-ки) f = гру́ша: обіця́ти грушки́ на вербі́, to make rash promises (which cannot be fulfilled);
  не заспа́ти грушо́к в по́пелі, not to let slip a favorable opportunity (through indifference);
  грушко́вий (-ва, -ве) = груше́вий; грушкува́тий (-та, -те) pear-shaped.
запильнува́ти (-у́ю, -у́єш) P vt to pay close attention; to spy an opportunity.
заспа́ти (-плю́, -пи́ш) P vi to oversleep:
  заспа́ти наго́ду, to miss an opportunity by sleeping through that time;
  заспа́ти спра́ву, to neglect one’s affair.
зів (-ву) m yawn; gorge, gulf, abyss; interval between two elevations; opening between the ploughshares;
  зі́ва (-ви) f mouth (of certain animals); gill, branchiae;
  зіва́ка (-ки) m, f gaping person, blockhead:
  зівака́ да́ти, to miss (let slip) the right moment (good opportunity);
  зіва́йло (-ла) m, f = зіва́ка; зіва́ння n yawning.
лови́ти (-влю, -виш) I vt to catch, take, apprehend:
  лови́ти кого́ на гаря́чому, to surprise one in the act;
  лови́ти кого́ за сло́во, to take one at his word;
  лови́! catch it!
  лови́ти ри́бу, to fish;
  лови́ти ри́бу ву́дкою, to angle;
  лови́ти ри́бу в му́тній (каламу́тній) воді, to fish in troubled waters;
  лови́ти наго́ду, to seize the opportunity;
  ґа́ви (ви́трішки) лови́ти, to gape, stare, to stand gaping;
  дріжаки́ лови́ти, to shiver with cold;
  лови́ти ві́тер у по́лі, to set out on a wild goose chase;
  лови́ти бі́лі мете́лики, to stand gaping;
  лови́тися I vi to be caught (seized, apprehended):
  оттака́ лови́ся! so that’s the story!
мах (-ху) m motion, movement, stroke, swing:
  за одни́м ма́хом, at one stroke, in a trice;
  мах крил, flapping of wings;
  зо всьо́го ма́ху, with all one’s might (in swinging);
  да́ти ма́ху, to miss an opportunity, to let a chance slip, to make a mistake;
  ма́хавка (-ки) f signal flag;
  маха́льник (-ка) m signal man.
на́года (-ди) f opportunity, occasion.
ока́зія (-ії) f occasion, opportunity; inducement.
опуска́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (опусти́ти P) to let (draw) down, lower; to omit; to abandon, leave, forsake, desert, quit;
  опуска́ти ву́ха, to droop (in spirits), to hang down one’s head (in shame, despair);
  опуска́ти ру́ки, to lose courage, to be disheartened;
  опуска́ти наго́ду, to let slip an opportunity;
  опуска́ти з ціни́, to reduce in price;
  опуска́тися I vi to lower oneself down; to neglect oneself, grow negligent, be remiss.
при́ключка (-ки) f pretext, occasion, opportunity, cause; adventure:
  ли́хо при́ключки шука́є, misfortune (trouble) only looks for a pretext.
пропуска́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; пропусти́ти (-ущу́, -у́стиш) P vt to let through, allow to pass:
  ця шку́ра не пропуска́є води́, this leather is waterproof; || to let escape (slip):
  пропуска́ти наго́ду, to let slip an opportunity; || to omit, leave out, pass over, skip.
рядно́ (-на́) n thick hempen texture, thick linen sheet, coarse cloth;
  накри́ти мо́крим рядно́м, to administer a sound lecture or talking to (without giving one an opportunity to say anything in defence [defense].
случа́й (-а́ю) m Archaic; = ви́па́док, case, occurrence, event, incident, accident, chance, opportunity;
  случа́йний (-на, -не)* occasional, accidental, casual, fortuitous.
спосі́бний (-на, -не)* W.U. fit, useful, apt, qualified; able, capable:
  він ні до чо́го не спосі́бний, he is good for nothing; || clever, intelligent, having aptitude (talent) for; convenient:
  спосі́бна доро́га, convenient road;
  спосі́бність (-ности [-ності]) f W.U. opportunity, occasion, chance: convenience:
  при спосі́бності, whenever convenient (opportune), whenever opportunity presents itself; || faculty, talent, capacity, ability, aptitude, disposition for:
  розумо́ві спосі́бності, intellectual faculties;
  люди́на вели́ких спосі́бностей, a man of extensive abilities (capacity);
  спосі́бність до му́зики, talent (aptitude) for music.
сти́чка (-ки) f occasion, case, opportunity, accident;
  сти́чність (-ности [-ності]) f contact, touch, connection, intercourse.
тра́пити (-плю, -пиш) P vt: (трапля́ти I) to hit (the mark), gain or reach (one’s end), accomplish (one’s purpose), come upon accidentally;
  тра́пити ка́менем в го́лову, to strike the head with a stone;
  тра́пити як ку́лею в пліт, to be very wide of the mark, to find oneself on the wrong side of the fence;
  тра́пити до ці́лі, to hit the mark;
  тра́пити поді́бність, to strike upon (hit off) a likeness;
  тра́пити на ко́го, to come upon one (unexpectedly);
  хи́бив-тра́пив, hit or miss;
  тра́пив свій на сво́го, or тра́пила коса́ на ка́мінь, finally he has met his match, or at last he got his deserts;
  тра́пити на обі́д, to come just in time for dinner:
  тра́пити додо́му, to find one’s way home;
  тра́пити до чийо́го перекона́ння, to succeed in convincing (persuading) one;
  тра́питися P vi to happen, occur, chance, come to pass;
  тра́пилася мені́ наго́да, an opportunity presented itself to me:
  тра́пився мені́ гість, a chance guest came to visit me;
  трапля́ються їй лю́ди, she has a chance to marry;
  якщо́ тра́питься, if it should happen.
упуска́ти (-а́ю, -а́єш) I vt; упусти́ти (-ущу́, -у́стиш) P vt to drop, let fall; to let (e.g., blood); to let slip (escape):
  упуска́ти наго́ду, to lose an opportunity.
ца́́хати (-хаю, -аєш) I vi dial. to watch for an opportunity, to await a favorable moment.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

варт||ість ім. ж. (ціна) cost; (цінність) worth; ек. value; (грошових знаків) denomination; (позитивна якість) merit, virtue; (якість) quality; (цінність) worthiness

~ість альтернативи (найвища) opportunity cost
вигод||а ім. ж. (користь, перевага) advantage, benefit; (прибуток) profit, gain, interest

упущена ~а lost/missed profit; (можливість, шанс) lost opportunity
виж||идати, ~дати дієсл. to watch for, to take one’s time, to wait for an opportunity, to be on the look-out for.
відсутніст||ь ім. ж. absence; (недолік у чомусь) lack (of), shortage, deficiency, want

~ь можливості lack of opportunity
закон ім. ч. law; юр. act, statute, enactment

~ про патенти patent act/law; ~ про порядок в’їзду в країну immigration regulation; ~ про працю labo(u)r law; ~ про проведення перепису census act; ~ про продаж товарів sale of goods act; ~ про промислові зразки industrial design act; ~ про реєстрацію актів громадянського стану registration law; ~ про рівність прав при найманні на роботу equal opportunity law; ~ про страхування insurance act; ~ про порушення свободи конкуренції restrictive trade practices act; ~ про товарні знаки trademarks act; ~ про торгівлю спиртними напоями licensing law; ~ про цінні папери securities act; ~ рівномірного розподілу equipartition law; ~ розподілу distribution law, law of distribution; ~ середньої норми прибутку law of average rate of profit; ~ смертності law of mortality
змо||га ім. ж. (спроможність, здатність) ability; (можливість) possibility; (сприятлива обставина) opportunity; (зручна нагода) chance

давати ~гу to give a chance, to give an opportunity
не мати ~ги to have no opportunity/no chance.
користуватися дієсл. (використовувати) to use, to make use (of); (діставати вигоду) to profit (by); (мати) to enjoy

~ нагодою to take an opportunity
можлив||ість ім. ж. possibility; (зручний випадок) opportunity, chance; мн. resources, means, potentialities

давати ~ість to give a chance/an opportunity; to be unable, не мати ~ості to have no opportunity; ¨ було б бажання, а ~ість знайдеться nothing is impossible to a willing heart.

ПРИМІТКА: Українському іменнику можливість в англійській мові відповідають possibility, opportunity, occasion, chance, які передають різні відтінки цього значення. Possibility є загальним словом, opportunity означає слушна нагода, зручні обставини, які дають можливість здійснити щось або досягти чогось. Occasion – це випадок, нагода, оказія, а chance – це слушна нагода (завжди залежить від випадкового збігу обставин, які не можна передбачити заздалегідь).

момент ім. ч. (про час) moment, instant, time, point; (окрема сторона явища) feature, element, factor; (можливість) opportunity, occasion

зручний ~ opportunity, suitable moment

сприятливий ~ (для чогось) (good) opportunity (for), opportune moment (for)

використовувати сприятливий ~ to seize the occasion/opportunity, to take the opportunity
нагод||а ім. ж. opportunity, chance, occasion
прекрасна ~а golden opportunity

при ~і when opportunity knocks

упустити ~у to miss an opportunity
скористатися ~ою to use/to take the opportunity of
скористатися слушною ~ою, щоб щось зробити to take the opportunity to do smth.
оказія ім. ж. (нагода) opportunity; (подія, випадок) event, adventure, occasion; unexpected turn
скориста||тися дієсл. (ужити у свою користь) to avail oneself (of); (з вигодою) to take advantage (of); (ужити для якоїсь мети) to make use (of), to use
~тися нагодою to seize/to take the opportunity

ми ~ємось представленою можливістю... кор. we shall avail ourselves of the opportunity...
таблиц||я ім. ж. table; спец. chart, sheet, schedule

~я втрат при невикористанні сприятливих можливостей стат. opportunity loss table
утрат||а ім. ж. loss; waste; (чия-небудь смерть) bereavement; (жертва) sacrifice; військ. (убитими) casualties in death

~и внаслідок невикористання сприятливої можливості opportunity losses
ухопитися дієсл. to catch, to grip, to grasp
~ за нагоду to seize an opportunity
шанс ім. ч. chance; (можливість) opportunity

мати ~ to stand a good chance, to get a chance, to have an opportunity

скористатися ~ом to take an opportunity
упустити ~ to miss an opportunity

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

cost ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ◆ витрати класифікуються: за функціями – витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв’язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності – змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням – витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
 • opportunity ~ = альтернативна вартість • альтернативні витрати
 • opportunity ~ of capital = альтернативна вартість капіталу
 • cost of capital (CC) фін. вартість капіталу
  необхідна норма прибутку (rate of return) фірми з капіталу, що використовується для фінансування її інвестицій; ◆ вартість капіталу визначається як середня величина з урахуванням внеску кожного джерела капіталу, серед яких власний капітал (equity), борг (debt), відсоток на позику і т. п.
 • opportunity ~ = альтернативна вартість капіталу
 • sale, sales 1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутовий; продажний; 5. pl бухг. виторг
  1. перетворення якого-небудь товару чи послуги тощо на гроші; 2. господарська діяльність з обороту, купівлі і продажу товарів; 3. продаж за зниженими цінами (сезонний, у зв’язку із закриттям магазину тощо); 4. оборот товарів, сукупність актів купівлі і продажу; 5. надходження (revenue2) з продажу товарів чи від надання послуг
 • ~s opportunity = можливість збуту
 • training n мен., кадр. навчання; підготовка; підготування; вишкіл; тренування; a навчальний; підготовчий
  практична діяльність особи, яка націлена на поліпшення та удосконалення знань, умінь, навичок і т. ін. для виконання роботи (job1) або досягнення визначеної цілі
 • ~ opportunity = можливість професійного навчання
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  opportunity нагода; можливість

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  випадок,~дку case; (подія) event, incident, occurrence, example; (випадок) passage; (можливість) occasion, chance, opportunity; (обставина) thing
  множина set, aggregate

  допустима м. admissible set, allowable set, feasible set, opportunity set мат
  можливість possibility; (імовірність) probability; (привід, випадок) occasion; (нагода) opportunity, chance; (приладу, системи) capability