Знайдено 41 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «dare» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

dare [deə, амер. de(ə)r dæ(ə)r]
  1. v
    1) сміти; насмілюватися, наважуватися; відважуватися
    2) підбурювати, підбивати
    3) літер. ризикувати; викликати
    • don’t you dare — не смій! зась!
    • how dare you — як ти смієш?
    • I dare say (або daresay) — я думаю, що…; я вважаю, що…; насмілюся сказати…
  2. n
    1) ви́клик (особл. довести мужність)
    2) амер. сміливість (до ризиків) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

dare2 [deɘ] v (past i p. p. dared, dared, pres. p. daring) повнозначне дієслово, відмінюється за загальними правилами; має такі значення:
1. сміти, наважуватися; відважуватися, мати сміливість або зухвальство; нехтувати небезпеку, ризикувати;
  he didn’t ~ to stop me він не наважився зупинити мене;
  he won’t ~ come він не наважиться прийти;
  don’t (you) ~ to touch me! не смій торкатися мене!;
  I don’t know how she ~s to wear that dress не розумію, як вона відважується одягати це плаття;
2. викликати, кидати виклик (на – to); вимагати; підбурювати, підбивати;
  to ~ smb to (to do) smth викликати, підбурювати когось на щось (зробити щось);
  to ~ smb to a fight викликати когось на бій;
  I ~ you to say this straight to her face попробуй скажи їй це прямо у вічі;
  I ~d him to jump off the bridge я підбурив його стрибнути з моста.

USAGE: Дієслово dare вживається як модальне і як повнозначне. У першому випадку воно вживається з інфінітивом без частки to, питальна і заперечна форми утворюються без допоміжних дієслів do, did. Форму dare часто вживають замість dares i dared, а в стягненій формі маємо лише dare: he daren’t say a word він не наважився/не наважується сказати жодного слова. Модальне дієслово dare може вживатися без інфінітива, якщо воно пов’язане з попередньою дієслівною групою і тоді створює заперечну форму з do.

dare [deɘ] п
1. виклик;
  to give a ~ кинути виклик;
  to decline a ~ відхилити виклик; ризикнути;
  to take a ~ прийняти виклик;
2. підбурювання, підбивання.
dare1 [deɘ] v (past dared, durst, p. p. dared; 3-я особа однини теперішнього часу dares i dare) модальне дієслово, вживається переважно в питальних і заперечних реченнях (часто після if/whether або з hardly, never, no one, nobody), має значення сміти, наважуватися; відважуватися, мати сміливість або зухвальство;
  how ~ he speak to me like that? як він сміє так зі мною розмовляти? (мене дивує його зухвальство);
  for a while he ~d not move деякий час він не наважувався поворухнутися (йому бракувало мужності);
  ~ you ask him? ти наважишся запитати його? she dared not open her mouth вона не наважилася сказати жодного слова;
  they hardly ~d breathe вони боялися навіть дихати; ◊
  ~ not say bo, boo to a goose дуже соромливий, боязкий; мухи не образить;
  I ~ say вважаю; насмілюся сказати (іноді ірон.);
durst [dɜ:st] v past від dare.
mortal [mɔ:tl] n смертний; людина;
  no ~ will dare that ні один смертний на це не відважиться.
never [ˈnevɘ] adv
1. ніколи;
  ~ before ніколи ще;
  he was ~ seen again його більше не бачили;
  I shall ~ do it! я ніколи цього не зроблю!;
  one ~ knows ніколи не знаєш, що буде завтра;
2. ні разу;
  he ~ so much as smiled він навіть ні разу не посміхнувся;
3. емоц.-підсил. аніскільки; аніяк;
  ~ a one ні один;
  ~ a whit ні краплі, ні на йоту;
  ~ fear не турбуйтеся, будьте впевнені;
  that will ~ do це не годиться, так діло не піде;
4. (never-) як компонент складних слів не-, без-, ніколи-;
  never-dying безсмертний, невмирущий; ◊
  ~ bray at an ass присл. з дурнем зачепись – дурнем зробись;
  ~ cast dirt into that fountain of which thou hast sometime drunk присл. не плюй у криницю, згодиться води напиться;
  ~ dare to show one’s head хоч у Сірка очей позичай;
  ~ do tomorrow what you can do today присл. не відкладай на завтра те, що сьогодні можна зробити;
  ~ is a long day, word це ми ще побачимо; не зарікайтеся (на віки вічні) (у відповідь на сумне пророкування);
  ~ mind! нічого! не хвилюйтесь!;
  ~ say die не здавайся, не втрачай надію;
  ~ so як би не; скільки б не;
  well, I ~, I ~ did! перший раз чую/бачу таке!

USAGE: 1. See always, hardly, seldom. 2. Never перетворює речення на заперечне, при цьому заперечна форма дієслова не вживається. 3. Never, як і always, стоїть після допоміжного чи модального дієслова перед основним. На початку речення never може бути в наказовому реченні: Never do that! Ніколи не роби цього!; або в емфатичній конструкції з інверсією: Never have I seen such a beautiful woman! Ніколи не бачив я такої красивої жінки! Якщо емфаза стосується дієслова, у реченні може вживатися допоміжне do, зв’язане з цим дієсловом: I never did like her. Вона мені ніколи не подобалася. 4. Якщо never має значення ніколи в минулому і до тепер, то воно вживається з дієсловом у формі неминулого доконаного часу: I’ve never seen him before. Я ніколи раніше не бачив його.

say [seɪ] v (past і p. p. said, pres. p. saying)
1. говорити, сказати;
  to ~ good-bye сказати до побачення, попрощатися;
  to ~ good night to smb сказати комусь на добраніч, попрощатися з кимсь;
  to ~ smth говорити/ сказати щось;
  to ~ smth to oneself сказати щось про себе/собі;
  to ~ that сказати те;
  to ~ the following сказати таке;
  to ~ this сказати це;
  to ~ little сказати мало;
  to ~ much сказати багато;
  to ~ about, of говорити про;
  I am glad to ~ з радістю можу сказати;
  I am sorry to ~ на жаль я мушу сказати;
  I have nothing to ~ to her мені нічого їй сказати;
  I mean to ~ that... цим я хочу сказати, що...;
  I ~ (that) you must do it я говорю, що ти повинен це зробити;
  I shall ~ no more я більше нічого не скажу;
  what does he ~? що він говорить?;
2. виражати, висловлювати;
  if I may ~ so якщо можна так висловитися;
  what do you ~ to the charges висловіться з приводу податків;
3. твердити, повідомляти; говорити, казати;
  he is said to be a great singer кажуть, що він видатний співак;
  they, people ~ (that) the experiment was successful кажуть, що експеримент удався;
4. говорити, казати;
  the text of the treaty ~s текст договору каже, у тексті договору записано (говориться);
  the tower clock ~ s seven o’clock на баштовому годиннику сьома година;
5. висловлювати (мати) думку, вважати;
  he ~s I must do it він вважає, що я повинен це зробити;
  I wish I could ~ when it will happen я хотів би знати, коли це станеться;
  what did he ~ to that? яка його думка з цього приводу?; що він на це сказав?;
6. наводити докази (аргументи); свідчити;
  to have nothing to ~ for oneself розм. бути небалакучим; не знати, що сказати на свій захист;
  it doesn’t ~ much for his intelligence це аж ніяк не свідчить, що він розумний;
7. читати напам’ять, декламувати; повторювати напам’ять, вимовляти вголос;
  to ~ grace прочитати молитву (перед трапезою);
  to ~ one’s prayers молитися, читати молитви;
  to ~ a lesson відповідати урок (учителеві);
  to ~ one’s lessons повторювати уроки;
  to ~ a poem декламувати вірш;
8. припускати, гадати;
  let us ~ скажімо, наприклад;
  well, ~, it were true, what then? ну, припустимо, це вірно, то що з того?;
9. поет. висловлюватися;
  ~ away висловлюватися; розважити душу;
  ~ on продовжувати;
  ~ on! продовжуйте!, говоріть далі!;
  ~ out відверто висловитися;
  ~ over повторювати; ◊
  I dare ~ гадаю, сподіваюсь;
  I ~!, амер. ~ послухайте!;
  I ~, do come and look at him! та підійди ж і глянь на нього!;
  I should ~ not! нізащо!, звичайно, ні!;
  I should ~ so! ще б пак!, звичайно!;
  it goes without ~ing само собою зрозуміло;
  no sooner said than done сказано – зроблено;
  ~s you! розм. брехня!;
  so you ~ ! так я вам і повірив!, розказуйте!;
  that is to ~ інакше кажучи, тобто; принаймні;
  the less said the better чим менше слів, тим краще;
  to ~ a word or two to one трохи поговорити з кимсь, сказати комусь декілька слів (про когось, щось);
  to ~ black in one’s eye заст. обвинувачувати когось, вважати когось винуватим; докоряти, дорікати, закидати комусь;
  to ~ ditto to one жарт. підтакувати комусь;
  to ~ mouthful амер. sl сказати щось важливе, надзвичайне, сказати золоті слова;
  to ~ nothing of не кажучи вже (про щось);
  to ~ the least (of it) м’яко кажучи, без будь-яких перебільшень;
  you don’t ~ (so)! що ви кажете?, не може бути!, невже!;
  you have only to ~ the word вам варто лише слово сказати.

USAGE: 1. See above, know, so. 2. Дієслово to say майже завжди вимагає об’єкт, який не є особою: we say something ми щось кажемо. Дієслово to tell зазвичай вимагає після себе об’єкта, який є особою: we tell someone ми кажемо комусь, we tell someone something ми щось комусь кажемо. 3. See speak.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

безшабашний розм. reckless, careless, dare-devil, rollicking.
відважуватися, відважитися to dare, to venture, to risk, to take one’s courage in both hands.
дерзати [важитися, насмілюватися] to dare; to presume, to make bold.
зважуватися2, зважитися (наважуватися) to dare, to venture, to decide, to determine, to make up one’s mind.
здумати 1. (надумати) to take it into one’s head;
і не здумай(те)! and don’t you dare!, none of that!, mind you don’t;
2. (згадати) to recollect, to remember, to recall, to think of.
інфінітив грам. infinitive (form).

ПРИМІТКА: Інфінітив в англійській вживається з часткою to: It’s pleasant to walk in such weather. В таку погоду приємно погуляти. We have no chance to see him. У нас немає шансу побачити його. Інфінітив вживається без частки to у таких випадках: 1) після усіх модальних дієслів, крім ought, to be, to have; 2) після модальних фраз had better, would rather, would sooner та дієслова to dare; 3) після питальної конструкції з why, яка виражає припущення про те, що щось є безглуздим, нерозумним: Why go there? Навіщо туди йти?; 4) у конструкціях Complex Object після дієслів чуттєвого сприйняття to feel, to hear, to notice, to observe, to see, to watch: I saw him come in here. Я бачив як він заходив сюди; 5) після дієслів to make, to let у конструкції Complex Object: Nobody let you come here. Ніхто не дозволить тобі зайти сюди.

наважуватися, наважитися to decide, to determine, to resolve, to make up one’s mind; to dare.

ПРИМІТКА: Дієслово dare вживається як модальне і як повнозначне. У першому випадку воно вживається з інфінітивом без частки to, питальна і заперечна форми утворюються без допоміжних дієслів do, did. Форму dare часто вживають замість dares i dared, а в стягненій формі маємо лише dare: he daren’t say a word він не наважився/не наважується сказати жодного слова. Модальне дієслово dare може вживатися без інфінітива, якщо воно пов’язане з попередньою дієслівною групою і тоді створює заперечну форму з do.

насмілю||ватися, насмілитися to dare;
я ~юсь I take the liberty of, I make bold to.
осмілюватися, осмілитися to dare.
пікнути див. пікати;
♦ він ~ не встиг
before he could say knife;
не сміти ~ перен. not to dare utter a word (against).
побоятися to be afraid (of); not venture to; (не наважуватися) not dare to.
посмі||ти to dare; (відважитися) to venture;
він не ~в цього зробити he didn’t dare to do it, he dared not do it.
ризик||увати, ризикнути to risk, to hazard; to take one’s chance, to run the chance/risk (of); розм. to go bald-headed into; (насмілюватися) to venture; to dare;
~увати головою to risk one’s neck;
~увати життям to peril/to stake/to hazard one’s life;
~увати наслідками to chance consequences;
~уючи життям at the peril of one’s life;
~ніть! chance it!, risk it!; try it on!;
хто не ~ує, той нічого не має nothing venture, nothing have.
сміливець розм. bold spirit, dare-devil.
сміти to dare, to venture, to be so bold.
урвиголова mad-cap; dare-devil, romp, desperado, hotspur; an unruly/bold/dissolute fellow; hoyden, (про дівчину) tom-boy.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ва́жити (-жу, -жиш) I vt to weigh, scale; to balance, weigh (in mind), risk; vi to be of importance; to take an aim:
  ва́жити на ко́го, to have someone in view;
  ва́житися I vi to weigh oneself; to be weighed; to hesitate, fluctuate, be undecided; to dare, venture:
  не ва́жся того́ зроби́ти, take care not to do that, see that you don’t do it;
  не ва́жтеся на ме́не, leave me in peace, stop picking on me.
відва́жити (-жу, -жиш) P vt; відва́жувати (-ую, -уєш) I vt to weigh out; to force out (up);
  відва́житися, відва́жуватися vi to dare, make bold, venture, risk.
зва́жити (-жу, -жиш) P vt; зва́жувати (-ую, -уєш) I vt to weigh, weigh down; to ponder, reflect, meditate; to examine:
  зва́живши, що…, seeing (considering) that …, whereas;
  зва́житися, зва́жуватися vi to weigh oneself; to dare, hazard, risk, venture, take a chance.
зосмі́літи (-лю, -лиш) P vt; зосмі́лювати (-люю, -люєш) І vt to encourage, animate, embolden;
  зосмі́літися, зосмі́люватися vi to dare, take liberties.
нава́жити (-жу, -жиш) P vt: (нава́жувати I) to decide, make up one’s mind; to weigh (in large quantities):
  нава́житися P vi to dare, decide; to resolve, determine:
  нава́житися до чо́го, to yearn for a thing.
насмі́литися (-люся, -лишся) P vi; насмі́люватися (-лююся, -люєшся) I vi to dare, venture, make bold (free), take liberty.
осмі́лити (-лю, -лиш) P vt: (осмі́лювати, осміля́ти I) to encourage, embolden;
  осмі́литися P vi to become bold (encouraged); to dare, venture.
пова́жити (-жу, -жиш) P vt to weigh one after another; to finish weighing; to show a sign of respect;
  пова́житися P vi to decide; to dare, risk, venture, make bold; to feel a longing for.
поосмі́люватися (-лююся, -люєшся) P vi see осмі́литися, (of many): to dare, make bold.
посмі́ти (-і́ю, -і́єш) P vi to dare, make bold, venture.
присмі́ти (-і́ю, -і́єш) Р vi to dare (somewhat).
розсміли́ти (-ілю́, -і́лиш) P vt; розсмі́лювати (-люю, -люєш) I vt to encourage (embolden) to;
  розсміли́тися, розсмі́люватися vi to make bold, venture, dare.
смі́ти (-і́ю, -і́єш) I vi to make (be) bold, dare, venture.
усмі́литися (-люся, -лишся) P vi = усмілі́ти (-лі́ю, -і́єш) P vi to make bold, dare, venture.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

відваж||уватися, ~итися дієсл. to dare, to venture, to risk, to take one’s courage in both hands.
наваж||уватися, ~итися дієсл. to dare
він не ~ився зупинити мене he didn’t dare to stop me
вона не ~илася сказати жодного слова she dared not open mouth.

ПРИМІТКА: Дієслово dare вживається як модальне і як повнозначне. У першому випадку воно вживається з інфінітивом без частки to, питальна і заперечна форми утворюються без допоміжних дієслів do, did. Форму dare часто вживають замість dares i dared, а в стягненій формі маємо лише dare: він не наважився/не наважується сказати жодного слова he daren’t say a word. Як ти смієш звинувачувати мене в брехні! How dare you accuse me of lying! Не смій говорити зі мною таким тоном! Don’t you dare talk to me like that! Наважуся сказати. I dare say, dare I say. Наважуся зауважити, ви помиляєтеся. You are not right, dare I say. Повнозначне дієслово to dare утворює питальну й заперечну форми за допомогою допоміжних дієслів.

ризик||увати, ~нути дієсл. to risk; (піддаватися ризикові) to take a risk/chance, to run a risk; розм. to go bald-headed into; (насмілюватися) to venture, to dare
~увати головою to risk one’s head
~увати життям to peril/to stake/to hazard one’s life
~увати малим заради великого to venture a small fish to catch a great one
~уючи життям at the peril of one’s life
~ніть! chance it!
хто не ~ує, той нічого не має nothing ventured, nothing gained.