Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

overall
  1. [ˌəʊvərˈɔːl, амер. ˌoʊvər- -ˈɑːl] adv
    у цілому, взагалі́, загало́м, зага́льно, огу́лом; переважно, в основному, здебільшого
  2. [ˌəʊvərˈɔːl, амер. ˌoʊvər- -ˈɑːl] adj
    1) зага́льний; всеохопний; всеося́жний
    2) підсумко́вий, сума́рний
  3. [ˈəʊvərɔːl, амер. ˈoʊvər- -ɑːl] n
    1) (over all, overalls, bib-and-brace overalls, dungarees, party bibs) робочий халат; спецодяг, спецівка
    2) брит. фарту́х, жіночий хала́т Обговорення статті

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

a cock-and-bull story
ein Ammenmärchen n
неймовірна історія, небилиця, вигадка

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

drag-and-drop = дія "тягни й пусти" {?}, перетягнути і відпустити {?}
drag and drop = див. drag-and-drop
drag-n-drop = див. drag-and-drop
pepper-and-salt = "сіль з перцем", крапчастий, семенастий
plug-and-play = автоналаштовний {?}, що автоматично налаштовується при увімкненні {?}
point-and-click = вказати й клацнути {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

акт ім. ч. (вчинок, дія) act, action; (документ – протокол) act, statement, certificate, report; юр. (про майнові права) deed; (законодавчий) act; (обвинувальний) indictment; (парламентський) act, bill; дипл. instrument; театр. act

комерційний ~, що засвідчує нестачу, пошкодження вантажу, виявлене в пункті призначення carrier’s statement; ~ про знос (обладнання) certificate of fair wear-and-tear

~ про списання (агрегату чи машини) (через непридатність в результаті зносу) certificate of unserviceability, (в результаті зносу) certificate of fair wear-and-tear/write-off certificate
бійка ім. ж. scuffle, fight, fighting, rough-and-tumble, fray, fracas, brawl; scrimmage, розм. scrap; (осіб, за оволодіння чимось) scramble; ¨ після ~и кулаками не махають it is too late to lock the stable door when the horse is stolen; to cry over spilt milk.
боротьба ім. ж. (протиза) struggle (against – for), fight (against – for); (з інфляцією) combat (against); (кампанія) drive (for/to/against); (за оволодіння чимось) scramble; спорт. wrestling; (із с.-г. шкідниками) control

~ зі шкідниками с.-г. pest control; ¨ ~ не на життя, а на смерть a life-and-death struggle. ПРИМІТКА: Українському слову боротьба відповідають англійський іменник fight і його часткові синоніми struggle, battle. Вживання українського слова боротьба значно ширше і різноманітніше, ніж кожного з його англійських еквівалентів. Fight передбачає використання фізичної сили, спритності, різних знарядь боротьби (каміння, палиць, зброї). Struggle не передбачає обопільних активних дій. Підкреслюється рішучість активних дій, використання інтелектуальних і розумових ресурсів для досягнення мети. Fight передбачає невелику кількість учасників, а battle означає сутичку двох великих груп людей із застосуванням зброї. Battle, як і struggle, підкреслює тривалість і трудність боротьби, як правило, в соціальній, економічній та політичній сферах.
взаємовідносини ім. мн. mutual relations, interrelation; (людей) relations; intercommunication

~ (між фірмами) на основі принципуживи і дай жити іншимlive-and-let-live relations.
вигадка ім. ж. invention; fiction, fabrication, figment, fable, fib, lie, flam, forgery; розм. a fishy story; розм. (винахід) idea; device

суцільна ~ total fabrication; ♦ ~ (побрехенька) cock-and-bull story
видатк||и ім. мн. expenses, charges, cost(s)

загальні управлінські ~и general-and-administrative expenses

~и на дослідження і науково-технічні розробки research-and-development spending

~и на заробітну платню wage-and-salary disbursements
винят||ок ім. ч. exception; exclusion; мат. elimination

за ~ком такого-то so-and-so excepted; except/save so-and-so
випадков||ий прикм. chance, casual; random; (непередбачений) accidental, unexpected; fortuitous, adventitious

~е вбивство юр. homicide by misadventure; ♦ ~і люди come-and-go people.
виробництв||о ім. с. (процес) production, manufacturing; (виготовлення) manufacture, fabrication; (обсяг) output; (діяльність) activity; (виробнича діяльність) production operation; (галузь промисловості) industry; (фабрика, завод) factory, plant, mill, works; (частина фірми) operating/producing/production department; (справ у суді) юр. proceedings, procedure; (електроенергії) generation

~о продукції військового (цивільного) призначення military-and-related/military contract (civilian) production/activity
вичікувальн||ий прикм. waiting, temporising, expectant
~а політика policy of temporisation; розм. policy of wait-and-see; ♦ триматися ~ої політики to temporise, to mark time; to sit on the fence.
вірн||ий прикм. (відданий) faithful (to), true (to), loyal (to); (надійний) reliable, safe, devoted, trusty; (точний, правильний) true, correct, right, accurate, exact, precise, just; (надійний – про засіб) sure, reliable, unfailing, real, infallible; (неминучий) sure, certain

~ий друг thick-and-thin friend
графік ім. ч. (креслення) (graphic) chart, graph; (діаграма) diagram; амер. тж. plot; (розклад справ, порядок денний) calendar; (крива) curve; (розклад, план) timetable, schedule, time-schedule; (художник) graphic artist, black-and-white artist
дан||і ім. мн. (відомості, у т. ч. цифрові) data; (факти) facts; (інформація) information; (цифрові) figures; (з таблиці) readings; (задокументовані результати обстеження) records; (матеріал) material; (біографічні, про утворенняз відповідним прикм.) background; (свідчення, факти, ознаки) evidence; (якості) qualities; (підстави) ground(s)

~і про народжуваність і смертність birth-and-death data
декоративно-прикладн||ий прикм.: ~е мистецтво arts-and-crafts.
етап ім. ч. (стадія) stage; (фаза) phase; (період) period; (крок) step; (віха) milestone; (переговорів тощо) round, bout; (цикл) cycle; спорт. lap; військ. halting place, stage; halting place, stockade (for deported prisoners in transit)

~ конструювання і розробки design-and-development phase

~ наукових досліджень і розробок research-and-development phase
затрат||а ім. ж. expense, expenditure; (витрати) outlay, spendings; (вартість, плата) cost, charge; (витрати) outlay(s) (on); (споживання напр., енергії тощо) consumption

~и на конструкторські (науково-дослідні й дослідно-конструкторські) роботи design (research-and-development) cost(s)
звіт ім. ч. account, report; (офіційний) statement; (про роботу тощо) report (on); (пояснення) account, report, explanation; (бухгалтерський, статистичний) account, report, statement; accounting report, statement of accounts

~ про прибуток і збитки profit-and-loss/income statement/report
інформаці||я ім. ж. information; (повідомлення) report; (цифрова) (мн.) data; (новини) news

технічно-економічна ~я technical-and-economic(al) information
кадр||и ім. мн. (персонал) (одн.) personnel, manpower, specialists (pl.), cadres (pl.); (робоча сила) labo(u)r force

науково-технічні ~и scientific-and-technological manpower/specialists/community
капіталовкладен||ня ім. мн. (розміщення капіталу) (capital) investment(s), capital spending; (інвестиції) (capital) investments, (investment) outlay, capital expenditure(s)

~ня в основний капітал (в спорудження й устаткування промислових будівель) fixed capital (plant-and-equipment) expenditure(s)
карт||а ім. ж. (географічна) map; (мор. діаграма) chart; (гральна) card; (план) plan

технологічна ~а операцій, що виконуються людиною (групою людей, машиною, робітниками і машинами) man (multiman, machine, man-and-machine) process chart
комбінат ім. ч. integrated industrial complex; (за видами підприємств) integrated factory

металургійний ~ (чорної металургії) integrated iron-and-steel works
м’ясо-молочний ~ integrated meat-and-dairy products plant

целюлозно-паперовий ~ integrated pulp-and-paper mill
комплекс ім. ч. complex; (пропозицій, намічуваних заходів) package; (устаткування) set, outfit; (система) system; (план, програма) program(me), plan, scheme

народногосподарський (науково-виробничий) ~ national-economic (research-and-production) complex
контракт ім. ч. contract, contractual agreement

~ купівлі-продажу sale-and-purchase contract

~ з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів time-and-materials contract

~ на проведення наукових досліджень і розробок research-and-development contract
~ на проведення наукових досліджень, розробок, іспитів і оцінок research-development-test-and-evaluation contract

~ на розробку (і виготовлення) development(-and-production) contract
конференці||я ім. ж. (з) conference (on)

наукова (науково-технічна) ~я scientific/research (scientific-and-technical) conference
курс ім. ч. (напрямок руху) course; перен. (політичний) policy; (напрямок) line; фін. (валюти) rate (of exchange), (на біржі) quotation, price, (валюти) course; (рік навчання) year

~ за стелажними угодами put-and-call price
метод ім. ч. method; (спосіб, манера, шлях) manner, way, mode; (практика) practice; (процедура, порядок) procedure; (система, спосіб, про навчання, виконання чогось) system; (теорія) theory; (підхід) approach (to); (технічний засіб, спосіб) technique, (мн.) technics; (засіб, спосіб) device

емпіричний (інтуїтивний) ~ empirical/trial-and-error/try-and-error (intuitive) method
наполовину присл. half; амер. half-way; (пополам з чимось) half-and-half
нафтогазовий прикм. oil-and-gas.
незначн||ий прикм. (неважливий) insignificant, unimportant, inconsiderable, inessential; розм. two by four; (другорядний) minor, negligible; (невеликий) small, slight, marginal; (дуже маленький) infinitesimal, trifling, tiny; (маленькийпро суму) fractional; (маловажний) trivial, (неважливий) insignificant; (про людину) worthless; of no importance, of no significance

~а угода void transaction; null and void deal; ¨ ~ий бізнес hole-and-corner business
неофіційн||ий прикм. unofficial; informal; (про документ) extra judicial

~а економіка underground/grey/shadow/second/unofficial economy; ¨ ~і записи hole-and-corner books.
нишком присл. by stealth, stealthily, furtively; on the quiet/sly, under cover (of); hole-and-corner
об’єднання2 ім. с. (організація, спілка) association, union; (союз) alliance; (федерація) federation; (підприємство) association; (корпорація) corporation, incorporation, (угруповання) grouping; (коаліція) coalition; (результат об’єднання) pool

науково-виробниче ~ research-and-production association
організаці||я ім. ж. organization; (заклад) institution; (облаштування) arrangement

раціональна ~я праці efficient organization of labo(u)r/work, (система методів) methods/time-and-motion engineering
охорон||а ім. ч. (варта) guard; (дія) protection; (природи) conservation, conservancy; (опіка) custody; (спосіб захисту, захист, гарантія) security, safeguard

~а материнства і дитинства mother-and-child protection care
оцінювання ім. с.estimation, evaluation; appraisal; measurement; див. тж. оцінка

швидке і наближене ~ quick-and-dirty estimation
підпільн||ий прикм. underground, secret; clandestine, shady; (з відтінком несхвалення) hole-and-corner
підприємств||о ім. с. enterprise, business, undertaking; (завод, фабрика) factory, plant, works, mill; (особл. в сфері послуг) establishment; (як частина фірми – виробничий підрозділ) manufacturing/operating division, production unit, shop

гуртове ~о самообслуговування для різних магазинів на умовах оплати готівкою і без доставлення товару cash-and-carry wholesaler
політик||а ім. ж. (політичні дії, політичне життя) politics (pl.); (лінія поведінки, курс) policy; (стратегічна лінія) strategy; (поведінка) behavio(u)r

вичікувальна ~а wait-and-see/expectant policy

~а взаємних поступок give-and-take policy
поштово-телеграфн||ий прикм. post-and-telegraph
правил||о ім. с. rule; звич. мн. (положення, що служить керуванням) regulations, тж. code, law; (напрям думок, норма поведінки) principle, maxim; precept, canon

непорушне ~о hard-and-fast rule

тверде ~о rigid/hard-and-fast rule
прихован||ий прикм. hidden, concealed; inmost, inner-most, hole-and-corner
прогноз ім. ч. forecast, prediction, prognosis, anticipation, prognostication

швидкий наближений ~ quick-and-dirty prediction
прогнозування ім. с. forecasting, prediction, prognostics, prognostication

швидке, наближене ~ quick-and-dirty prediction
програм||а ім. ж. program(me); тж. plan, scheme, blueprint; (календарний план) schedule; комп. program, routine

~а капіталовкладень у виробничі фонди plant-and-equipment expenditure program(me)
продаж ім. ч. sale, selling, vendition; (реалізація) realization; (векселя) negotiation

~ за готівку без доставлення покупки додому cash-and-carry sale
~ за готівку з доставленням покупок додому cash-and-delivery sale

~ із записом на рахунок покупця без доставлення додому charge-and-carry sale
~ із записом на рахунок покупця з доставленням покупки додому charge-and-delivery sale
промисловість ім. ж. industry

нафто- і газодобувна ~ crude-petroleum-and-natural gas industry
реклам||а ім. ж. (рекламна справа) advertising (business), publicity; (захід) publicity; (рекламне оголошення) advertisement, розм. скор. ad

чорно-біла ~а black-and-white advertisement
рішення ім. c. decision; (постанова тж.) resolution; (суду) decision, verdict, judg(e)ment; (арбітражне, суду) award; (суду, голови зборів) ruling; (проблеми тощо) solution, settlement; (голосуванням) vote; (рішучість) resolve; (задачі тощо – результат, відповідь) solution (of), answer (to)

~ методом проб і помилок trial-and-error solution
робот||а ім. ж. (праця взагалі) work, labo(u)r; (механізму, підприємства тощо) work(ing), operation, functioning; (заняття, праця на підприємстві) work, job; (діяльність з обробляння чогось) work, (мн.) operations; (те, що підлягає обробленню) work, job; (продукт праці) work; (якість, спосіб виконання) craftsmanship, quality; (діяльність) activity; (функціонування) functioning, performance

науково-дослідні ~и research-and-development work/activities
рух ім. ч. (переміщення) motion, movement; (суспільний) movement; (кампанія) drive; (динаміка) dynamics; (напрямок) trend, tendency; (зміна, коливання) variation, fluctuation(s); (розвиток) development; (ек. категорій – поводження) behavio(u)r; (переливи, потік) flow, floating, (потік, відлив) flux; орг. ін. (трудовий) move(ment), motion; (механізму тощо) work(ing), functioning; (транспорту) traffic

~ нагору і вниз up-and-down movement
рядовий прикм. ordinary; (не керівний тощо) rank-and-file.
сил||а ім. ж. (фізична енергія) strength; (фізичний вплив, насильство) force; (здатність людини до духовної діяльності) power, strength, energy; (енергія, потужність) power, capacity; (правочинність) force; (могутність, авторитет) power; (здатність впливати) force; (інтенсивність, напруженість) force, power, intensity; (джерело будь-якої діяльності, могутності) force; (матеріальний початок) forces (pl.); звич. мн. (частина суспільства) forces

не шкодуючи сил tooth-and-nail
склад1 ім. ч. (приміщення) storehouse, warehouse; військ. depot, storage; (запас) store, stock

~ для відпустки товарів за готівку cash-and-carry warehouse
споруд||а ім. ж. (будівля) building, house; (велична) edifice, structure; тж. збірн. (для будь-яких цілей) facilities, installations

~и соціально-культурного призначення social-and-recreational buildings
структур||а ім. ж. structure, pattern, set-up, composition, makeup, scheme, framework; (тканини) texture

~а заробітної плати wage-and-salary structure, wage pattern
судн||о ім. с. vessel; (морське тж.) ship; (річкове тж.) boat

аварійно-рятувальне ~о salvage-and-rescue vessel
так||ий займ., прикм. such; (з ім.) that kind/sort (of), (у постпозиції) like this, of that kind; (із займ. хто, що, який) just, exactly

~ий-то such-and-such a person, so-and-so
телевізор ім. ч. television set/receiver, скор. TV-set, розм. telly

~ кольорового (чорно-білого) зображення black-and-white (colour) television set
товар ім. ч. ек. commodity; (предмет торгівлі) (мн.) goods, (одн. за формою, незчисл.) merchandise; (окреме найменування в асортименті) item, article

модні ~и fancy/style-and-fashion goods/articles, fashion merchandise; „м’які” ~и (напр., текстильні) soft goods
транспорт ім. ч. (галузь народного господарства) transport; (перевезення) transport(ation), conveyance, carriage; (партія вантажів) consignment; (судно) transport, supply ship

міський і міжміський пасажирський ~ local-and-interurban passenger transit
ферм||а ім. ж. с.-г. farm; (іст. у колгоспі, радгоспі) department

м’ясо-молочна ~а meat-and-dairy farm
фірм||а ім. ж. firm, company; тж. concern, house, agency

~а, що веде наукові дослідження і розробки research-and-development firm
фрахт ім. ч. freight; (вартість, плата тж.) freight charge; (як вид діяльності - перевезення вантажів) freight traffic activity

~ в обидва кінці out-and-home freight
функці||я ім. ж. function

~я виграшу і втрат стат. game-and-loss function
центр ім. ч. (у різн. знач.) centre; амер. center

виробничий консультативно-дослідний ~ production-and-training centre
цех ім. ч. (заводу) shop, workshop, section, department; (майстерні) division, department; іст. g(u)ild shop, department, guild, corporation

інструментально-штамповий ~ tool-and-die shop
цикл ім. ч. cycle; (послідовний ряд) series; (повний оборот) round, run

~, що складається з підйомів/бумів і спадів boom-and-bust cycle
чек ім. ч. (банківський) cheque, амер. check; (рахунок на покупку від продавця) bill, chit; (талон з каси про сплату для отримання покупки) receipt, ticket

~ з позначкою банку про прийняття до оплати certified cheque/амер. check; ~ на одержання відсотків і дивідендів interest-and-dividend cheque/амер. check
член ім. ч. (організації тощо) member; (наукового товариства) fellow; (частина цілого) part; (господарська одиниця, організація) member entity; мат. term

рядові ~и rank-and-file members

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

black-and-white = [ˌblækən'waɪt] чорно-бі́лий
dot-and-dash = [ˌdɒtən'dæʃ] пункти́рно-штрихови́й, крапко́во-ри́сковий
drag-and-drop = [ˌdrægən'drɒp] 1. тягти́/перетягти́ (в інше місце екрану) 2. тягни́-клади́, тягни́ й клади́ (операція)
load-and-go = [ˌləʊdn'gəʊ] заванта́ження та викона́ння програ́ми
load-and-store = [ˌləʊdn'stɔ:] заванта́ження та запам’ято́вування
menu-and-prompt = [ˌmɛnju:ən'prɒmt] у режи́мі меню́ з пі́дказками
open-and-closed = [ˌəʊpənən'kləʊzd] відкри́то-за́мкнений
paper-and-pencil = [ˌpeɪpərən'pɛnsl] паперо́вий, на папе́рі (тобто, ще не реалізований апаратно)
plug-and-play = [ˌplʌgən'pleɪ] автомати́чно інстальо́вний (дослівно: устроми й користуйся)
plug-and-socket = [ˌplʌgən'sɒkɪt] ро́знім; ро́знімний з’є́днувач
point-and-click = [ˌpɔɪntən'klɪk] ви́бір ми́шкою на екра́ні
point-and-shoot = [ˌpɔɪntən'ʃu:t] вибира́ти й активізува́ти (команди)
record-and-playback = [rɪˌkɔ:dən'pleɪbæk] запи́сування-відтво́рювання
stop-and-go = [ˌstɒpən'gəʊ] з зупи́нками
store-and-forward = [ˌstɔ:rən'fɔ:wəd] з промі́жним зберіга́нням (про спосіб пересилання даних)
algorithm = ['ælgərɪðəm] алґори́тм // by an ~ алґоритмі́чно, за алґори́тмом; to develop an ~ розробля́ти (формулюва́ти) алґори́тм

• branch-and-bound ~
= ме́тод (алґори́тм) гіло́к і меж
approach = [ə'prəʊtʃ] 1. підхі́д, ме́тод; спо́сіб; при́нцип 2. наближа́ння/набли́ження || наближа́тися/набли́зитися до, підхо́дити/підійти́

• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к

• trial-and-error ~
= ме́тод спроб і помило́к
calculation = [ˌkælkju'leɪʃn] 1. рахува́ння(розрахо́вування)/розрахува́ння, розраху́нок; обчи́слювання/обчи́слення 2. рахува́ння(підрахо́вування)/підрахува́ння, підраху́нок, 3. кошто́рис; калькуля́ція

• trial-and-error ~
= обчи́слювання ме́тодом спроб і помило́к
compiler = [kəm'paɪlə] компіля́тор; компілюва́льна програ́ма; трансля́тор

• load-and-go ~
= компіля́тор з нега́йним викона́нням (відтрансльо́ваної програ́ми)
• mix-and-match ~
= компіля́тор (трансля́тор) з перемі́шуванням і стикува́нням
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння

• widow-and-orphan ~
= впорядко́вування початко́вих і кінце́вих зави́слих рядкі́в
deadlock = ['dɛdlɒk] взає́мне блокува́ння, глухи́й кут; зависа́ння
• store-and-forward ~
= блокува́ння шля́ху передава́ння повідо́млень (у мережі)
display = [dɪ'spleɪ] 1. диспле́й; екра́н 2. зобра́ження 3. відобра́ження (да́них); відобра́жені да́ні 4. демонстраці́йний при́стрій; при́стрій відобра́ження; при́стрій індика́ції; електро́нне табло́ 5. індика́ція; індика́тор 6. по́каз, ви́ставка 7. відобра́жувати/відобрази́ти 8. виво́дити/ви́вести на екра́н // to ~ on the screen виво́дити на екра́н; to ~ text one screenful at a time виво́дити текст поекра́нно (порціями по одному повноекранному кадру)

• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий диспле́й
facilities = [fə'sɪlətiz] 1. обла́днання, апарату́ра 2. за́соби; при́строї

• recovery-and-restart ~
= за́соби відно́влювання та реста́рту
feature = ['fi:tʃə] 1. ри́са, особли́вість, власти́вість 2. топографі́чний елеме́нт

• tag-and-drag ~
= за́сіб виокре́млювання та пересува́ння (частин зображення на екрані)
instruction = [ɪn'strʌkʃn] 1. програ́ма 2. кома́нда 3. нака́з, інстру́кція 4. навча́ння

• test-and-set ~
= кома́нда встанови́ти семафо́р
line = [laɪn] 1. лі́нія; крива́ (на графіку) || прово́дити/прове́сти́ лі́нію // along the ~, in the ~ of у на́прямі, за на́прямом, уздо́вж (лінії); in ~ with 1. по́ряд з 2. згі́дно з; to draw a ~ прове́сти́ лі́нію; to ~ up розташо́вувати/розташува́ти уздо́вж лі́нії, вишико́вувати/ви́шикувати (в лі́нію) 2. пряма́ (лі́нія) // ~ at infinity нескінче́нно відда́лена пряма́; in straight ~s прямоліні́йно 3. ребро́ (графу) 3. рядо́к 4. че́рга // to ~ up утво́рювати/утвори́ти че́ргу 5. ши́на; дріт 6. лі́нія зв’язку́

• dash-and-dot ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія

• dot-and-dash ~
= крапко́во-риско́ва (крапко́во-штрихова́, штрихпункти́рна) лі́нія
method = ['mɛθəd] 1. ме́тод, спо́сіб 2. пра́вило 3. алґори́тм

• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж

• cut-and-try ~
= ме́тод спроб і помило́к

• trial-and-error ~
= ме́тод спроб та помило́к
monitor = ['mɒnɪtə] 1. контро́льний при́стрій, моніто́р 2. керівна́ програ́ма; диспе́тчер 3. контролюва́ти, зді́йснювати пото́чний контро́ль; спостеріга́ти, сте́жити

• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий моніто́р
phase = [feɪz] 1. фа́за || фа́зовий 2. ста́дія, ета́п || діли́ти/поділи́ти на ста́дії (ета́пи) 3. сту́пінь ро́звитку

• installation-and-checkout ~
= ета́п до́слідної експлуата́ції
principle = ['prɪnsəpl] 1. при́нцип; зако́н // in ~ по су́ті, в при́нципі; of ~ принципо́вий 2. пра́вило

• branch-and-bound ~
= ме́тод гіло́к і меж
printer = ['prɪntə] при́нтер, друкува́льний при́стрій

• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий при́нтер
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти

• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
protection = [prə'tɛkʃn] за́хист; за́сіб за́хисту

• lock-and-key ~
= за́хист ти́пу замка́
rule = [ru:l] 1. пра́вило // as a ~ зазви́чай, як пра́вило 2. керува́ти // ~ out вилуча́ти/ви́лучити

• hard-and-fast ~
= жорстке́ пра́вило
screen = [skri:n] 1. екра́н; зобра́ження на екра́ні || відобража́ти/відобра́зити на екра́ні // on the ~ на екра́ні; one ~ at a time поекра́нний (про формат пересиланих даних) 2. ши́рма 3. си́то

• tilt-and-swivel ~
= нахи́льний екра́н із кульови́м шарні́ром
solution = [sə'lu:ʃn] 1. розв’я́зування/розв’яза́ння, ро́зв’язок 2. ро́зчин

• cut-and-dried ~
= шабло́нний ро́зв’язок
testing = ['tɛstɪŋ] випро́бування/ви́пробування; пере́ві́рка, тестува́ння; контро́ль // ~ normal cases випро́бування за норма́льних умо́в; ~ the exceptions випро́бування за винятко́вих умо́в; ~ the extremes випро́бування за екстрема́льних умо́в

• trial-and-error ~
= тестува́ння ме́тодом спроб і помило́к
walkthrough = ['wɔ:kθru:] на́скрі́зний контро́ль, крити́чний ана́ліз

• quick-and-dirty ~
= поверхо́вий пере́гляд, поверхо́вий крити́чний ана́ліз

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ball-and-socket (про з’єднання тощо) куля́сто-шарні́рний
[ˌbɔːlən'sɒkɪt, ˌbɒːlən'sɑːkət]
black-and-white чо́рно-бі́лий
[ˌblækən'waɪt]
day-and-night цілодобо́вий
[ˌdeɪən'naɪt]
dot-and-dash крапко́во-штрихови́й, крапко́во-рискови́й
[ˌdɒtn'dæʃ, ˌdɑːt-]
half-and-half 1. п’ятдесятивідсо́ткова су́міш, су́міш рі́вних кі́лькостей двох складникі́в 2. (мф) полови́нник 3. (про суміш) п’ятдесятивідсо́тковий 4. на́впіл; наполови́ну; пів-на-пів, полови́на на полови́ну
[ˌhɑːfən'hɑːf, ˌhæfən'hæf]
hard-and-fast стро́гий, беззастере́жний, обов’язко́вий до викона́ння (про правило, настанову тощо)
[ˌhɑːdn'fɑːst, ˌhɑːrdn'fæst]
make-and-break перерива́ч, перери́вник || перерива́льний
[ˌmeɪkn'breɪk]
plug-and-jack (ште́псельний) ро́знім, (ште́псельний) ро́знімний з’є́днувач || ро́знімний
[ˌplʌgn'dʒæk]
plug-and-socket (ште́псельний) ро́знім, (ште́псельний) ро́знімний з’є́днувач || ро́знімний
[ˌplʌgn'sɒkɪt, -'sɑːkət]
research-and-development [R&D] науко́во-дослі́дницький, науко́во-дослі́дчий
[rɪˌsɜːtʃəndɪ'vεləpmənt, rɪˌsɜːrtʃ-]
search-and-rescue пошуко́во-рятува́льний
[ˌsɜːtʃən'rεskjuː, ˌsɜːrtʃ-]
shell-and-coil кожухозмійовико́вий
[ˌʃεlən'kɔɪl]
shell-and-tube кожухотру́бний
[ˌʃεlən'tjuːb, -'tuːb]
steam-and-air паропові́тряний
[ˌstiːmənd'εə, -'εr]
steam-and-gas парога́зовий
[ˌstiːmən'gæs]
store-and-forward буфериза́ція, (пересилання даних) з промі́жни́м зберіга́нням || буферизаці́йний
[ˌstɔːrən'fɔːwəd, -'fɔːrwərd]
to-and-fro 1. (про рух) зворо́тно-по́ступни́й 2. впередназа́дний, (що рухається) туди́ й наза́д
[ˌtuːən'frəʊ, -'froʊ]
transmitting-and-receiving прийма́льно-передава́льний
[trænzˌmɪtɪŋənrɪ'siːvɪŋ, trænsˌmɪt̬-]
approach 1. підхі́д, ме́тод 2. наближа́ння//‌набли́ження || наближа́тися(ся)//‌набли́зити(ся) (to – до) 3. підхі́д, до́ступ (to – до) || доступа́тися//‌доступи́тися

cut-and-try ~ = ме́тод спроб і помило́к

trial-and-error ~ = ме́тод спроб і помило́к
cinematography 1. кінематогра́фія 2. кінозніма́ння

black-and-white ~ = чо́рно-бі́ла кінематогра́фія
construction 1. конструюва́ння//‌сконструюва́ння, побудо́ва || конструюва́льний; побудо́вний 2. констру́кція, структу́ра, будо́ва || конструкці́йний, структу́рний 3. буді́вля, спору́да, констру́кція 4. будува́ння//‌побудува́ння/‌збудува́ння, будівни́цтво; спору́джування//‌спору́дження || будіве́льний □ under ~ будо́ваний, спору́джуваний

ruler-and-compass ~ = побудо́ва ци́ркулем та ліні́йкою

straight-edge-and-compass ~ = побудо́ва ци́ркулем та ліні́йкою
content 1. вміст, склад 2. (мн.) зміст; суть 3. о́бсяг

half-and-half ~ = полови́нний вміст (кожного з двох складників)
cooler 1. холоди́льник, охоло́джувач, охоло́дник (апарат) 2. холоди́льна ка́мера 3. (комп.) вентиля́тор

shell-and-coil ~ = кожухозмійовико́вий охоло́джувач
shell-and-tube ~ = кожухотру́бний охоло́джувач
copy 1. ко́пія || копіюва́ти//‌скопіюва́ти 2. примі́рник 3. ві́дби́ток 4. репродукува́ти//‌зрепродукува́ти, розмно́жувати//‌розмно́жити 5. передруко́вувати//‌передрукува́ти

black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий ві́дби́ток
counter I 1. лічи́льник, лічи́льний при́лад 2. (ел.) перерахунко́ва [лічи́льна] схе́ма 3. (яф) радіяці́йний лічи́льник

hand-and-foot (activity) ~ = вимі́рювач [лічи́льник] радіоакти́вности рук та ніг
discharge 1. розря́д, висна́га; висна́жування//‌ви́снаження, розряджа́ння//‌розря́дження || розря́довий □ to initiate a ~ збу́джувати розря́д; to extinguish [quench] the ~ гаси́ти розря́д; to maintain [sustain] the ~ підтри́мувати розря́д 2. виванта́жування//‌ви́вантаження, розванта́жування//‌розванта́ження 3. випоро́жнювання//‌ви́порожнення, вилива́ння//‌вилиття́ 4. виві́льнювання//‌ви́вільнення, випуска́ння//‌ви́пуск (речовини з резервуару тощо) 5. (о́б’ємні) ви́трати 6. ви́кид (шкідливих речовин в атмосферу чи водойму) 7. випуска́льни́й о́твір; випуска́льна [вихлипо́ва] труба́ || випуска́льний, вихлипни́й 8. розряджа́ти//‌розряди́ти, висна́жувати//‌ви́снажити 9. виванта́жувати//‌ви́вантажити, розванта́жувати//‌розванта́жити 10. випоро́жнювати//‌ви́порожнити, вилива́ти//‌ви́лити 11. вивільня́ти//‌ви́вільнити; випуска́ти//‌ви́пустити

brush-and-spray ~ = промени́стий розря́д
display 1. зобра́ження; по́каз; демонстра́ція || пока́зувати//‌показа́ти, демонструва́ти//‌задемонструва́ти/‌продемонструва́ти 2. диспле́й; екра́н; індика́тор || диспле́йний; екра́нний; індика́торний 3. виявля́ти//‌ви́явити

black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий [монохро́мний] диспле́й
equipment 1. апарату́ра, обла́днання, устатко́вання || апарату́рний 2. споря́дження

transmitting-and-receiving ~ = див transceiving ~
exchanger 1. обмі́нник 2. йоні́т, йонообмі́нна смола́ || йоні́товий 3. теплообмі́нник

shell-and-coil (heat) ~ = кожухозмійовико́вий теплообмі́нник
shell-and-tube (heat) ~ = кожухотру́бний теплообмі́нник
film 1. (фіз.) плі́вка (тонша від 0.25 мм) || плівко́ви́й || утво́рювати//‌утвори́ти плі́вку; вкрива́ти(ся)//‌вкри́ти(ся) плі́вкою 2. фотоплі́вка, кіноплі́вка || фотоплі́вковий, кіноплі́вковий || фільмува́ти//‌зафільмува́ти, зніма́ти//‌зня́ти на плі́вку □ to load ~ into a camera заряджа́ти//‌заряди́ти фотоапара́т(а)/‌кінока́меру/‌телека́меру плі́вкою 3. плі́вка, тонки́й шар, оболо́нка, по́крив 4. фільм || фільмови́й

black-and-white ~ = чо́рно-бі́ла (фото)плі́вка
fracture 1. (процес) лама́ння/розла́мування//‌злама́ння/‌розлама́ння; руйнува́ння//‌зруйнува́ння || лама́ти(ся)//‌злама́ти(ся), розла́мувати(ся)//‌розлама́ти(ся); руйнува́ти(ся)//‌зруйнува́ти(ся) 2. (наслідок) ро́злам || розла́мовий 3. (поверхня) злам || зла́мовий 4. фракту́ра || фракту́рний

cup-and-cone ~ = руйнува́ння ча́шкою та ко́нусом
geometry 1. геоме́трія 2. конфігура́ція, розташо́вання 3. фо́рма

ruler-and-compass ~ = геоме́трія ци́ркуля та ліні́йки
group 1. гру́па; угрупо́вання || групови́й || групува́ти/‌згрупо́вувати//‌згрупува́ти 2. (матем.) гру́па || групови́й 3. (х.) гру́па; радика́л 4. гурт || гуртови́й || гуртува́ти//‌згуртува́ти

black-and-white ~ = (кф) чо́рно-бі́ла гру́па, просторо́ва гру́па антисиме́трії
image 1. (опт.) о́браз, зобра́ження || отри́мувати//‌отри́мати о́браз/зобра́ження □ to form an ~ (с)формува́ти о́браз/зобра́ження 2. ві́дби́ток || відби́тий, віддзерка́лений 3. (фото)зні́мок, (фото)ві́дби́ток 4. (ел.) дзерка́льний заря́д 5. (ел.) дзерка́льна бічна́ сму́га часто́т 6. (матем.) о́браз, пере́твір, результа́т перетво́рення || відобража́ти//‌відобра́зити (into – у, в)

black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий о́браз, чо́рно-бі́ле зобра́ження
joint 1. (місце) з’єдна́ння, сполу́чення, злу́чення, зро́щення || з’є́днаний, сполу́чений, злу́чений; зро́щений; допасо́ваний || з’є́днувати//‌з’єдна́ти, приє́днувати//‌приєдна́ти, сполуча́ти//‌сполучи́ти, злуча́ти//‌злучи́ти; зро́щувати//‌зрости́ти; допасо́вувати//‌допасува́ти 2. ро́знім, злучни́к, з’є́днувач 3. спі́льний, об’є́днаний

ball-and-socket ~ = куля́сто-шарні́рне з’єдна́ння