Знайдено 1 статтю
Шукати «число з рухомою комою» на інших ресурсах:

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

число number; (значення) value; (результат) count; (дата) date; (константа) constant
азимутальне квантове ч. azimuthal quantum number
арифметичне ч. arithmetic number, signless number, absolute number
атомне ч. atomic number
багатозначне ч. multidigit number, multiplace number
безрозмірнісне ч. dimensionless number, nondimensional number, pure number
бінарне ч. binary digit
випадкове ч. random number
від’ємне ч. negative number
внутрішнє квантове ч. inner quantum number
головне квантове ч. principal quantum number, first quantum number
двійкове ч. binary number
двійково-десяткове ч. binary-decimal number, binary coded decimal
двійково-кодоване десяткове ч. binary coded decimal number || BCD number
двійково-кодоване ч. binary-coded number
десяткове ч. decimal number
дійсне ч. real number
додатне ч. positive number
досконале ч. perfect number
дробове ч. fraction, fractional number, broken number
експозиційне ч. exposure number
заокруглене ч. round-off number; round figure; n-значне ч. n-digit number
ізотопне ч. isotopic number
ірраціональне ч. irrational (number), surd number
кардинальне ч. cardinality, cardinal number
квантове ч. quantum number
коливальне квантове ч. vibrational quantum number
коливне квантове ч. vibrational quantum number
комплексне ч. complex number, complex quantity
магнетне квантове ч. magnetic quantum number
масове ч. mass number
масове ч. ядра nuclear mass number
модальне ч. modal number
натуральне ч. natural number
невід’ємне ч. non-negative number
ненормалізоване ч. unnormalized number
непарне ч. odd number
нормалізоване ч. normalized number, number in normal form, standard number
однозначне ч. one-digit number
ординальне ч. ordinal (number)
парне ч. even number
підкореневе ч. radicand
поря́дкове ч. ordinal (number), serial number
просте ч. prime number
псевдовипадкове ч. pseudorandom number
раціональне ч. rational number
спінове квантове ч. spin quantum number
спряжене комплексне ч. conjugate complex number
хвильове ч. wave number, reciprocal wavelength, mode number
ціле ч. без знака unsigned integer
ціле ч. зі знаком signed integer
ч. e Napier number, e number
ч. Аббе Abbe number
ч. без знака unsigned number
ч. відліків за одиницю часу counting rate
ч. Ґрасгофа Grashof number
ч. з індексом indexed number
ч. з основою based number
ч. з подвійною точністю double-precision number
ч. з рухомою комою floating-point number
ч. з фіксованою комою fixed-point number
ч. зі знаком signed number
ч. кавітації cavitation number
ч. Кармана Karman number
ч. Лоренца Lorentz number
ч. Лундквіста Lundquist number
ч. Нуссельта Nusselt number
ч. Ойлера Euler number
ч. подвійної довжини double-length number
ч. Прандтла Prandtl number
ч. Рейнолдса Reynolds number
ч. твердості hardness number
ч. Фарадея Faraday constant, faraday
ч. Фібоначчі Fibonacci number
ч. Френела Fresnel number
ч. Фур’є Fourier number
чисто уявне ч. pure(ly) imaginary number
шістнадцяткове ч. hexadecimal number
шумове ч. noise figure