Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «хемія» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

chemistry хе́мія
['kεmɪstri]
~ of metals = металохе́мія
analytical ~ = аналіти́чна хе́мія
applied ~ = застосо́вна хе́мія
atmospheric ~ = хе́мія атмосфе́ри
coal ~ = вуглехе́мія
colloid ~ = коло́їдна хе́мія, хе́мія коло́їдів
combinatorial ~ = комбінато́рна хе́мія
computational ~ = обчи́слювальна хе́мія
coordination ~ = координаці́йна хе́мія, хе́мія координаці́йних сполу́к
crystal ~ = кристалохе́мія
defect ~ = хе́мія кристалі́чних дефе́ктів
ecological ~ = екологі́чна хе́мія
electroanalytical ~ = електроаналіти́чна хе́мія
electroorganic ~ = електрохе́мія органі́чних сполу́к
environmental ~ = хе́мія довкі́лля
experimental ~ = експеримента́льна хе́мія
general ~ = зага́льна хе́мія
green ~ = зеле́на хе́мія
fission ~ = я́дерна/ядро́ва хе́мія
high-energy ~ = хе́мія висо́ких ене́ргій
high-pressure ~ = хе́мія висо́ких ти́сків
high-temperature ~ = хе́мія висо́ких температу́р
hot atom ~ = хе́мія гаря́чих а́томів
industrial ~ = промисло́ва хе́мія; техні́чна хе́мія; хемі́чна техноло́гія
inorganic ~ = неоргані́чна хе́мія
isotope ~ = хе́мія ізото́пів
laser ~ = ла́зерна хе́мія
macromolecular ~ = макромолекуля́рна хе́мія, хе́мія високомолекуля́рних [макромолекуля́рних] сполу́к
meson ~ = мезо́нна хе́мія, мезохе́мія
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва хе́мія
organic ~ = органі́чна хе́мія
petroleum ~ = нафтохе́мія
pharmaceutical ~ = фармакохе́мія, фармацевти́чна хе́мія
physical ~ = фізи́чна хе́мія
plant ~ = хе́мія росли́н, фітохе́мія
plasma ~ = плазмохе́мія, хе́мія пла́зми
polymer ~ = хе́мія поліме́рів
pure ~ = чи́ста [фундамента́льна] хе́мія
quantum ~ = ква́нтова хе́мія
radiation ~ = радіяці́йна хе́мія
reactor ~ = хе́мія реа́кторів
recoil ~ = хе́мія гаря́чих а́томів
semiconductor ~ = хе́мія напівпровідникі́в
soil ~ = хе́мія ґрунті́в
solid-state ~ = хе́мія твердо́го ті́ла
surface ~ = хе́мія пове́рхонь
water ~ = хе́мія води́
cryochemistry кріохе́мія, хе́мія низьки́х температу́р
[ˌkraɪəʊ'kεmɪstri, ˌkraɪə'-]
technology 1. техноло́гія 2. методоло́гія, мето́дика 3. те́хніка
[tεk'nɒlədʒi, -'nɑːl-]
accelerator-driven transmutation ~ and applications [ADTTA] електроя́д, керо́вані пришви́дшувачами техноло́гії трансмута́ції я́дер та їхні застосува́ння
advanced ~ = нові́тня техноло́гія
best available ~ = найкра́ща ная́вна техноло́гія
chemical ~ = 1. техні́чна хе́мія 2. хемі́чна техноло́гія
environmentally appropriate ~ = екологі́чно прийня́тна техноло́гія
environmentally inappropriate ~ = екологі́чно неприйня́тна техноло́гія
faulty ~ = брудна́ [екологі́чно неприйня́тна] техноло́гія
heat ~ = теплоте́хніка
high ~ = нові́тня [суча́сна, наукомістка́, висо́ка] техноло́гія
information ~ = інформаці́йна техноло́гія
infrared ~ = інфрачерво́на те́хніка
laser ~ = ла́зерна техноло́гія
materials ~ = (техні́чне) матеріялозна́вство
neuronet ~ = нейромереже́ва техноло́гія
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва техноло́гія
pile ~ = реа́кторна техноло́гія
planar ~ = плана́рна техноло́гія
plasma-chemistry ~ = плазмохемі́чна техноло́гія
reactor ~ = реа́кторна техноло́гія
silicon-on-insulator ~ = техноло́гія виро́щування кре́мнію на ізоля́торній осно́ві
solar-energy ~ = геліоте́хніка
space ~ = космі́чна техноло́гія
submicron ~ = субмікро́нна техноло́гія
surface-mount ~ = [SMT] техноло́гія поверхне́вого монтува́ння [ТПМ]
thin-film ~ = тонкоплі́вкова техноло́гія
vacuum ~ = 1. ва́куумна техноло́гія 2. ва́куумна те́хніка
wond-power ~ = вітроенерге́тика
x-ray ~ = рентґеноте́хніка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

хе́мія chemistry
аналіти́чна ~ = analytical chemistry
~ атмосфе́ри = atmospheric chemistry
~ висо́ких ене́ргій = high-energy chemistry
~ висо́ких температу́р = high-temperature chemistry
~ висо́ких ти́сків = high-pressure chemistry
~ високомолекуля́рних сполу́к = macromolecular chemistry
~ води́ = water chemistry
~ гаря́чих а́томів = hot atom [recoil] chemistry
~ ґрунті́в = soil chemistry
~ довкі́лля = environmental chemistry
екологі́чна ~ = ecological chemistry
експеримента́льна ~ = experimental chemistry
електроаналіти́чна ~ = electroanalytical chemistry
зага́льна ~ = general chemistry
застосо́вна ~ = applied chemistry
зеле́на ~ = green chemistry
~ ізото́пів = isotope chemistry
ква́нтова ~ = quantum chemistry
~ коло́їдів = colloid chemistry
коло́їдна ~ = colloid chemistry
комбінато́рна ~ = combinatorial chemistry
координаці́йна ~ = coordination chemistry
~ координаці́йних сполу́к = coordination chemistry
~ криста́лів = crystal chemistry
~ кристалі́чних дефе́ктів = defect chemistry
ла́зерна ~ = laser chemistry
макромолекуля́рна ~ = macromolecular chemistry
меди́чна ~ = medical chemistry
мезо́нна ~ = meson chemistry
~ напівпровідникі́в = semiconductor chemistry
неоргані́чна ~ = inorganic chemistry
~ низьки́х температу́р = cryochemistry
обчи́слювальна ~ = computational chemistry
органі́чна ~ = organic chemistry
~ пла́зми = plasma chemistry
~ пове́рхонь = surface chemistry
~ поліме́рів = polymer chemistry
прикладна́ ~ = див. застосовна ~
промисло́ва ~ = industrial chemistry
просторо́ва ~ = stereochemistry
радіяці́йна ~ = radiation chemistry
~ реа́кторів = reactor chemistry
~ росли́н = plant chemistry
супрамолекуля́рна ~ = supramolecular chemistry
~ твердо́го ті́ла = solid-state chemistry
теорети́чна ~ = throretical chemistry
техні́чна ~ = industrial chemistry, chemical technology
фармацевти́чна ~ = pharmaceutical chemistry
фізико-органі́чна ~ = physical organic chemistry
фізи́чна ~ = physical chemistry
фундамента́льна ~ = pure chemistry
чи́ста ~ = pure chemistry
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear chemistry; fission chemistry
хі́мія та похідні слова див. хе́мія та похідні слова

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

хе́мік [хі́мік] (-ка) m chemist;
  хемі́чний [хімі́чний] (-на, -не)* chemical;
  хе́мія [хі́мія] (-ії) f chemistry.
неоргані́чний (-на, -не)* inorganic:
  неоргані́чнна хі́мія (хе́мія), inorganic chemistry.
органі́чний (-на, -не)* organic(al):
  органі́чна хе́мія (хі́мія), organic chemistry;
  органі́чність (-ности [-ності]) f organicalness, system of organization.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

chemistry хемія
elementary початковий, елементарний
e. chemistry елементарна хемія
e. neutralization unit споруда основної нейтралізації токсичних відходів
e. physics елементарна фізика
e. thermodynamics елементарна термодинаміка
piezochemistry хемія високих тисків, п’єзохемія
radiation (і) опромінювання; радіяція; (пк) опромінювальний; радіяційний
r. absorbed dose [rad] рад (одиниця дози поглиненої радіяції; 1 рад = 100 ергів абсорбованої радіяційної енергії в 1 г людської тканини; 1 Ґрей системи МС становить 100 радів)
r. balance баланс випромінювання, радіяційний баланс
r. chemistry радіяційна [опромінювальна] хемія
r. heat transfer передавання тепла випромінюванням
r. inversion [atmospheric temperature inversion] метеор. радіяційна [тепловипромінювальна] інверсія, зворотне нашарування атмосферного повітря (атмосферна ситуація, коли шар холодного повітря - внаслідок втрати теплової енергії через інфрачервоне випромінювання в ясні холодні ночі розміщений нижче від теплого шару; під час зворотного нашарування дисперсійність холодного шару атмосфери зменшується, концентрація забрудників повітря збільшується аж до їхньої появи у вигляді хмари)
r. shielding захисний матеріял від опромінювання [радіяції]
r. sickness радіяційна хвороба (спричинена опромінюванням [радіяцією])
r. sterilization знепліднення [знищення, стерилізація] бактерій опроміненням [радіяцією]

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

хемія chemistry
лазерна х. laser chemistry
фізична х. physical chemistry
х. кристалів crystal chemistry