Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «хемія» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

хе́мія chemistry
аналіти́чна ~ = analytical chemistry
~ атмосфе́ри = atmospheric chemistry
~ висо́ких ене́ргій = high-energy chemistry
~ висо́ких температу́р = high-temperature chemistry
~ висо́ких ти́сків = high-pressure chemistry
~ високомолекуля́рних сполу́к = macromolecular chemistry
~ води́ = water chemistry
~ гаря́чих а́томів = hot atom [recoil] chemistry
~ ґрунті́в = soil chemistry
~ довкі́лля = environmental chemistry
екологі́чна ~ = ecological chemistry
експеримента́льна ~ = experimental chemistry
електроаналіти́чна ~ = electroanalytical chemistry
зага́льна ~ = general chemistry
застосо́вна ~ = applied chemistry
зеле́на ~ = green chemistry
~ ізото́пів = isotope chemistry
ква́нтова ~ = quantum chemistry
~ коло́їдів = colloid chemistry
коло́їдна ~ = colloid chemistry
комбінато́рна ~ = combinatorial chemistry
координаці́йна ~ = coordination chemistry
~ координаці́йних сполу́к = coordination chemistry
~ криста́лів = crystal chemistry
~ кристалі́чних дефе́ктів = defect chemistry
ла́зерна ~ = laser chemistry
макромолекуля́рна ~ = macromolecular chemistry
меди́чна ~ = medical chemistry
мезо́нна ~ = meson chemistry
~ напівпровідникі́в = semiconductor chemistry
неоргані́чна ~ = inorganic chemistry
~ низьки́х температу́р = cryochemistry
обчи́слювальна ~ = computational chemistry
органі́чна ~ = organic chemistry
~ пла́зми = plasma chemistry
~ пове́рхонь = surface chemistry
~ поліме́рів = polymer chemistry
прикладна́ ~ = див. застосовна ~
промисло́ва ~ = industrial chemistry
просторо́ва ~ = stereochemistry
радіяці́йна ~ = radiation chemistry
~ реа́кторів = reactor chemistry
~ росли́н = plant chemistry
супрамолекуля́рна ~ = supramolecular chemistry
~ твердо́го ті́ла = solid-state chemistry
теорети́чна ~ = throretical chemistry
техні́чна ~ = industrial chemistry, chemical technology
фармацевти́чна ~ = pharmaceutical chemistry
фізико-органі́чна ~ = physical organic chemistry
фізи́чна ~ = physical chemistry
фундамента́льна ~ = pure chemistry
чи́ста ~ = pure chemistry
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear chemistry; fission chemistry
хі́мія та похідні слова див. хе́мія та похідні слова