Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «фіялковий» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

color 1. ко́лір; ба́рва || (про колориметричні характеристики тощо) ко́лірний; (про забарвлення) кольоро́вий, ба́рвний || кольорува́ти//закольорува́ти; ба́рвити/‌заба́рвлювати//заба́рвити ■ to blend ~s змі́шувати кольори́; to match ~s добира́ти [допасо́вувати] кольори́ 2. (мн.) заба́рвлення 3. (кхд) ко́лір (квантове число) || ко́лірний 4. фа́рба || фарбува́ти/зафарбо́вувати//пофарбува́ти/‌зафарбува́ти
['kʌlə, -ər]
~ of an object = ко́лір об’є́кту
achromatic ~s = ахромати́чні кольори́, чо́рно-бі́ле [ахромати́чне] заба́рвлення
additive primary ~s = адити́вні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, зелений, синій)
adjacent ~s = сусі́дні кольори́ (у спектрі)
apparent ~ = позі́рний ко́лір
background ~ = ко́лір тла [фо́ну], фо́новий ко́лір
base ~ = фо́новий ко́лір
blue ~ = си́ній ко́лір
bright ~ = чи́стий ко́лір; яскра́вий ко́лір
brilliant ~ = яскра́вий ко́лір
brown ~ = бруна́тний [кори́чневий] ко́лір
chromatic ~s = хромати́чні кольори́
complementary ~ = допо́вня́льний ко́лір
contrast ~ = контра́стовий ко́лір
dark ~ = те́мний ко́лір
deep ~ = густи́й ко́лір
degraded ~ = ви́цвілий ко́лір
desaturated ~ = ненаси́чений ко́лір
dull ~ = тьмя́ний ко́лір
false ~s = неспра́вжні кольори́ (на відбитках тощо)
fast ~ = тривки́й ко́лір
flat ~ = неяскра́вий ко́лір
full ~ = по́вний ко́лір
green ~ = зеле́ний ко́лір
harsh ~ = різки́й ко́лір
heavy ~ (кхд) важки́й ко́лір
hidden ~ (кхд) прихо́ваний ко́лір
incompatible ~s = несумі́сні кольори́
intense ~ = інтенси́вний [наси́чений] ко́лір
interference ~s = інтерференці́йні кольори́, кольори́ мінли́вости
invariant ~ = інварія́нтний ко́лір
leptonic ~ (кхд) лепто́нний ко́лір
light ~ = ясни́й [сві́тлий] ко́лір
major ~ = основни́й ко́лір
matching ~s = гармоні́йні [взаємодопасо́вані] кольори́
medium ~ = помі́рний ко́лір
mixed ~ = змі́шаний ко́лір
moderate ~ = помі́рний ко́лір
natural ~ = приро́дний ко́лір
nondescript ~ = невира́зний [неви́значений] ко́лір
nonphysical ~ = нефізи́чний ко́лір
non-spectral ~s = неспектра́льні кольори́
opponent ~s = протиле́жні кольори́
pale ~ = бліди́й ко́лір
particle ~ (кхд) ко́лір части́нки
perceived ~ = спри́йманий ко́лір
physical ~ = фізи́чний [реа́льний] ко́лір
physiological primary ~s = фізіологі́чні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, зелений, синій)
primary ~ = основни́й [перви́нний] ко́лір; (мн.) основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, жовтий, синій) див. тж primaries
prismatic ~s = при́змові кольори́ (фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий [помаранчевий], червоний)
psychological primary ~s = психологі́чні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, білий)
pure ~ = чи́стий ко́лір
purple ~ = пурпуро́вий ко́лір; (у назві довгохвильової межі спектру) черво́ний ко́лір
quiet ~ = спокі́йний [неяскра́вий] ко́лір
real ~ = правди́вий [факти́чний] ко́лір
red ~ = черво́ний ко́лір
reference ~ = етало́нний ко́лір
resultant ~ = змі́шаний колір
rich ~ = бага́тий ко́лір
saturated ~ = наси́чений [інтенси́вний] ко́лір; (хромати́чно) чи́стий ко́лір
secondary ~ = складни́й ко́лір; (мн.) втори́нні кольори́ (отримувані змішуванням первинних кольорів)
soft ~ = м’яки́й [неяскра́вий] ко́лір
solid ~ = суці́льний ко́лір; одното́нне [односта́йне] заба́рвлення
spectral ~ = спектра́льний ко́лір, ко́лір зі спе́ктру
star ~ = ко́лір зорі́
subtractive primary ~s = відніма́льні [субтракти́вні] перви́нні [основні́] кольори́ (пурпуровий, жовтий, блакитний)
surface ~ = поверхне́вий ко́лір, ко́лір пове́рхні
temper ~s = кольори́ мінли́вости
temperature ~ = ко́лір розжа́рення
tertiary ~s = трети́нні кольори́ (отримувані змішуванням вторинних кольорів)
total ~ (кхд) по́вний ко́лір
transient ~ = перехідни́й ко́лір
very dark ~ = ду́же те́мний ко́лір
very light ~ = ду́же ясни́й ко́лір
very pale ~ = ду́же бліди́й ко́лір
violet ~ = фіоле́товий [фія́лковий] ко́лір
vivid ~ = я́рий ко́лір
white ~ = бі́лий ко́лір
yellow ~ = жо́втий ко́лір
zero ~ (кхд) нульови́й ко́лір
violet фіоле́товий, фія́лковий
['vaɪələt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

фія́лковий (колір) violet див. тж фіолетовий
ко́|лір (-льору) (мн. кольори) 1. color ▪ (з)адапто́ваний до —льору color-adapted; оди́н ~ (поступо́во) перехо́дить у і́нший one color shades into another; добира́ти [допасо́вувати] —льори́ to match colors; змі́шувати —льори́ to blend colors; надава́ти —льору to color; (чорного) to blacken 2. (квантове число) color
адити́вні перви́нні —льори́ = (червоний, зелений, синій) additive primaries, additive primary colors
ахромати́чні —льори́ = (чорний, білий, сірий) achromatic colors
бага́тий ~ = rich color
бі́лий ~ = white color
бліди́й ~ = pale color
бруна́тний ~ = brown color
важки́й ~ = (кхд) heavy color
взаємодопасо́вані —льори́ = matching colors
взаємонезале́жні —льори́ = (первинні) primary colors
ви́цвілий ~ = degraded color
відніма́льні перви́нні —льори́ = (пурпуровий, жовтий, блакитний) subtractive primaries, subtractive primary colors
втори́нний ~ = (змішаний) mixed color; (отримуваний змішуванням первинних кольорів) secondary color
гармоні́йні --льори́ = matching colors
густи́й ~ = deep color
доповня́льний ~ = complementary color, color complement
ду́же бліди́й ~ = very pale color
ду́же те́мний ~ = very dark color
ду́же ясни́й ~ = very light color
етало́нний ~ = reference color
жо́втий ~ = yellow (color) див. тж жовтий
зеле́ний ~ = green color
змі́шаний ~ = mixed [resultant] color
~ зорі́ = star color
інварія́нтний ~ = invariant color
інтенси́вний ~ = intense [saturated] color
інтерференці́йні —льори́ = interference colors
лепто́нний ~ = leptonic color
контра́стові —льори́ = contrast colors
кори́чневий ~ = brown color
—льори́ мінли́вости = temper colors, heat tint, oxidation tint; interference colors
м’яки́й ~ = soft color
наси́чений ~ = saturated [intense] color
неви́значений ~ = nondescript color
невира́зний ~ = nondescript color
ненаси́чений ~ = desaturated color
неспектра́льний ~ = non-spectral color
неспра́вжні —льори́ = (на відбитках тощо) false colors
несумі́сні —льори́ = incompatible colors
нефізи́чний ~ = nonphysical color
неяскра́вий ~ = (матовий) flat color; (м’який) soft color; (спокійний) quiet color
нульови́й ~ = (кхд) zero color
~ об’є́кту = color of an object
основни́й ~ = 1. (первинний) primary color 2. (один із шістьох найважливіших) major color 3. (фоновий) base color
перви́нні —льори́ = (червоний, жовтий, синій) color primaries, primary colors
перехі́дни́й ~ = transient color
поверхне́вий ~ = surface color
~ пове́рхні = surface color
по́вний ~ = 1. (опт.) full color 2. (кхд) total color
~ об’є́кту = color of an object
позі́рний ~ = apparent color
помі́рний ~ = medium [moderate] color
правди́вий ~ = real color
при́змові —льори́ = (фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий/помаранчевий, червоний) prismatic colors
приро́дний ~ = natural color
прихо́ваний ~ = (кхд) hidden color
протиле́жні —льори́ = opponent colors
психологі́чні перви́нні —льори́ = (червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, білий) psychological primaries, psychological primary colors
пурпуро́вий ~ = (червонофіолетовий) purple color; (яскравий густий синявочервоний) magenta (color)
реа́льний ~ = physical color
ре́перний ~ = (колориметра) reference stimulus
різки́й ~ = harsh color
~ розжа́рення = temperature color
сві́тлий ~ = див. ясний ~
си́ній ~ = blue (color) див. тж синій
складни́й ~ = mixed color; (отриманий змішуванням первинних кольорів) secondary color
~ слоно́вої кі́стки = ivory (color)
спектра́льний ~ = spectral color
спокі́йний ~ = quiet color
спри́йманий ~ = perceived color
субтракти́вні перви́нні —льори́ = (пурпуровий, жовтий, блакитний) subtractive primaries, subtractive primary colors
сусі́дні —льори́ = (у спектрі) adjacent colors
суці́льний ~ = solid color
те́мний ~ = dark color
~ тла = background color
трети́нні —льори́ = (отримувані змішуванням вторинних кольорів) tertiary colors
тривки́й ~ = fast color
тьмя́ний ~ = dull color
факти́чний ~ = real color
фізи́чний ~ = physical color
фізіологі́чні перви́нні —льори́ = (червоний, зелений, синій) physiological primaries, physiological primary colors
фіоле́товий ~ = violet color
фія́лковий ~ = violet color
фо́новий ~ = base [background] color
~ фо́ну = background color
хромати́чні —льори́ = chromatic colors
хромати́чно чи́стий ~ = saturated color
~ части́нки = (кхд) particle color
черво́ний ~ = 1. red color див. тж червоний 2. (у назві довгохвильової межі спектру) purple color
чи́стий ~ = pure color; bright color
чо́рний ~ = black (color)
я́рий ~ = vivid color
яскра́вий ~ = brilliant [bright] color
ясни́й ~ = light color

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

фія́лка [фіа́лка] (-ки) f Bot. violet;
  фія́лковий [фіа́лковий] (-ва, -ве) of violet.