Знайдено 107 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «ся» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] v
    1) любити, мати задоволення, насоло́джуватися з чо́го и чим; ті́шитися, утіша́тися, розкошува́ти, розкошува́тися, вті́хи (насоло́ди, ро́зко́ши и розко́шів) зазнава́ти з чо́го, коха́тися в чо́му, (про зорові відчуття) милува́ти(ся), любува́тися чим, в чо́му и з чо́го, (про смакові відчуття) смакува́ти що,  ла́сувати(ся) з чо́го и чим, упива́тися чим
    2) (enjoy oneself) гарно проводити час
    3) користуватися, мати
    • Enjoy! — Смачного! Приємного перегляду! Приємної прогулянки! Приємної поїздки! тощо
    ‣ Joe enjoys reading Icelandic family sagas — Джо любить читити ісладнські сімейні саги
    ‣ I could never enjoy myself, knowing you were in your room alone — я б не зміг гарно проводити час, знаючи, що ти в своїй кімнаті одна
    ‣ Bake until the filling starts to bubble and the crust turns golden brown. Enjoy! — Пекти доки наповнювач не почне вкриватися бульбашками і кірка не стане золотисто-коричневою. Смачного!
    ‣ the security forces enjoy legal immunity from prosecution — служби безпеки користуються імунитетом від судових переслідувань Обговорення статті
focus [ˈfəʊkəs, амер. ˈfoʊkəs]
  1. n (pl focuses або foci [ˈfəʊsʌɪ])
    1) фіз., мат., лінгв. фо́кус
    2) сфокусо́ваність
    3) (focal point, focus point) фокусна точка
    4) осередок, центр
    5) геол. епіцентр, вогнище (землетрусу)
    • actinic focus — актині́чний фо́кус
    • back focus — за́дній (дру́гий) фо́кус
    • bring into focus — помісти́ти у фо́кусі
    • focus group — фокусна група, фокус-група
    • focus lamp — фокусна лампа
    • out of focus — не у фо́кусі, по́за фо́кусом, несфокусо́ваний
    • principal focus — головни́й фо́кус
    • real focus — реа́льний фо́кус
  2. v (focuses, focusing, focused або focusses, focussing, focussed)
    1) фокусува́ти, наво́дити на рі́зкість
    2) (focus on) концентрува́ти(ся), зосере́джувати(ся) Обговорення статті
pledge [pledʒ]
  1. n
    1) обі́тниця, обіця́нка, зарі́к
    2) запевнення, зобов’язання
    3) заста́ва, застано́ва, за́став, за́кла́д; зару́ка
    4) пору́ка
    5) дар, подару́нок
    6) ам. жарг. студент, якого приймають в спілку
    7) заст. тост
  2. v
    1) дава́ти обі́тницю, обіця́нку, зарі́к, заріка́тися, заректи́ся, обріка́тися (обі́том), заклада́тися
    2) запевняти, зобов’язуватися
    3) заставля́ти, віддава́ти в заста́ву
    4) заст. пи́ти за (чиєсь) здоро́в’я
    • pledge (plight) one’s troth — присяга́ти(ся) на ві́чну (дові́чну) при́язнь (дру́жбу), на ві́рність Обговорення статті
sharpen [ˈʃɑːpən, амер. ˈʃɑːrpən] v
    1) гостри́ти; гострі́шати
    2) заго́стрювати, поси́лювати; заго́стрюватися; робити(ся) пронизливішим
    3) комп. збільшувати рі́зкість, чі́ткість (зображення)
    • sharpen up, sharpen something up — покра́щувати, вдоскона́лювати Обговорення статті
you strong form [juː], weak forms [ju jə] pron pers
    1) ти, ви
    2) індійськ. твій, ваш
    3) (у безособових зворотах) будь-хто
    • as you were — військ. верни́!
    • how are you? — добрий день (добридень)!; добрий вечір (добривечір)!; здоро́в! як ся маєте?..; як як ви поживаєте?
    • how do you do? — добрий день (добридень)!; добрий вечір (добривечір)!
    • what have you — і таке інше, (таке́) вся́ке
    • you and yours — ви і ваші рідні (друзі); ти зі своїми
    • you-know-who, you-know-what — сам знаєш хто, сам знаєш що
    ‣ after a while, you get used to it — згодом до цього звикаєш Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

gelatinize [dʒɪˈlætɪnaɪz] v (past і p. p. gelatinized, pres. p. gelatinizing)
1. перетворювати(ся) на желе (драглі);
2. хім. перетворювати(-ся) на гель.
herself [(h)ɘˈself] pron refl
1. себе, собі, собою, ся;
  she burnt ~ вона обпеклася;
  she came to ~ вона прийшла до пам’яті;
2. себе, сама;
  she did it ~ вона зробила це сама;
  she has to attend to ~ вона повинна сама себе обслуговувати;
3.: by ~ сама, одна;
  can she do it by ~? чи може вона зробити це сама (самостійно)?;
  she lived all by ~ вона жила зовсім одна; ◊
  she’s not ~ today сьогодні вона сама не своя.

USAGE: 1. Зворотні займенники herself, himself, yourself, etc. вживаються замість форм об’єктного відмінка, якщо мова йде про ту саму особу: I bought myself a pair of new gloves. Я купила собі нові рукавички. That’s what she thought to herself. Ось що вона подумала про себе. 2. Зворотні займенники не вживаються з дієсловами to feel, to look + прикметник: to feel happy почувати себе щасливим, to look young виглядати молодим.

him [hɪm; ɪm] pron pers. (непрямий відмінок від he)
1. його, йому;
2. (замість he) розм. він;
  that’s him ось він; це він;
3. себе, собі, собою; ся;
  he closed the door behind him він зачинив за собою двері;
  he looked about him він оглянувся, він подивився навколо себе.
himself [(h)ɪmˈself] pron
1. себе, собі, самого себе, собою, -ся;
  he came to ~ він отямився (опритомнів);
  he cut ~ він порізався;
  he put ~ a question він поставив сам собі запитання;
2. сам;
  by ~ сам, один;
  he drives the car ~ він сам водить машину;
  he says so ~ він сам так каже;
  he was all by ~ він був зовсім один; ◊
  he is not ~ він сам не свій.

USAGE: See herself, oneself.

how [haʋ] adv interrog.
1. як?, яким чином?;
  ~ are you, do you feel? як ви себе почуваєте?;
  ~ are you getting on? як поживаєте?;
  ~ do you do? здрастуйте! як ся маєте?;
  ~ do you know? звідки ти знаєш?;
  ~ far is ...? чи далеко ...?;
  ~ much is it? скільки це коштує?;
2. скільки?;
  ~ long does it take? скільки часу на це потрібно?;
  ~ many ...? скільки...?;
  ~ much ...? скільки...?;
  ~ old are you? скільки вам років?;
3. за скільки?; почому?

USAGE: 1. Прислівник how завжди вживається з наступним прикметником чи прислівником, на відміну від українського, де прикметник чи прислівник після як, яке не обов’язкові: Як вона співає? How well does she sing? Цікаво, яка відстань між цими містами? I wonder how large the distance between these towns is? Англійське словосполучення how many, how much відповідає українському скільки. Українському запитанню Як ти думаєш? в англійській відповідає What do you think? Як він виглядає/ Який він на вигляд? What does he look like? 2. See think.

itself [ɪtˈself] pron (pl themselves) себе, собі, ся, сь; само, сам, сама (про речі й тварин);
  by ~ самостійно, без сторонньої допомоги;
  of ~ само собою, без допомоги ззовні;
  in ~ само по собі, за своєю суттю.

USAGE: See oneself.

mesh [meʃ] v
1. ловити в сіті (тенета); обплутувати сіткою;
2. заплутуватися в сітці;
3. тех. зачіпляти (ся); зчіпляти(ся).
myself [maɪˈself] pron
1. refl. себе, собі; мене самого; -ся;
  I hurt ~ я забився;
  I washed ~ я умився;
2. emph. сам, один;
  by ~ я один, я сам;
  I saw it ~ я сам це бачив; ◊
  I am not quite ~ today мені сьогодні якось кепсько;
  I was not ~ я був сам не свій.

USAGE: See oneself.

ourselves [aʋɘˈselvz] pron
1. refl. себе, -ся; собі;
  we defend ~ ми захищаємося;
2. emph. (ми) самі;
  let’s do it ~ зробімо це самі.
themselves [ʧɘmˈselvz] pron refl. себе, собі; ся; (вони) самі (себе);
  they wash ~ вони миються;
  they have to attend ~ вони повинні самі себе обслуговувати.

USAGE: 1. Якщо підмет головного і підрядного речень або підмет і додаток – одна і та ж сама особа, то додаток виражається зворотним займенником, а не формою об’єктного відмінка особового займенника: You want a new hat, go and buy one for yourself/buy yourself one. Ти хочеш новий капелюх, піди й купи собі. 2. See oneself; feel.

ye [ji:] pron. pers. заст. поет. = you; фраз. звор.:
  how d’~ do? здрастуйте! як ся маєте?, як поживаєте?
yourself [jɔ:-, jɘˈself] pron (pl yourselves)
1. refl. себе; -ся; -сь;
  have you hurt ~? чи ви не забились?;
  how’s ~? як поживаєте?, як ся маєте?;
  look at ~ подивись на себе;
2. emph. сам, сама, самі;
  you are not quite ~ ви не зовсім при собі;
  you told me so ~ ви самі мені це сказали.

USAGE: See oneself, behave, feel.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

обмити(ся) див. обмивати(ся).
запалюватися, запалитися
1. (загорятися) to begin to burn, to take/to catch fire;
2. перен. (надихатися) to flame up, to flare up, to be inspired; (спалахувати ‒ про очі) to begin to shine, to begin to sparkle;
3. мед. to become inflamed.
лишити(ся) див. лишати(ся).
лопнути див. лопати(ся).
як2 1. пр. (яким чином) how;
як би це зробити? how is it to be done, I wonder?;
як ви поживаєте, як ся маєте? how are things?; how are you?; how do you do?, how is life? how is the world treating you? як жарко! how hot it is!;
як же це так? how is so?;
2. пр. (при запитанні про ім’я, назву і т. п.) what;
як бути? what is to be done?;
як ви гадаєте? what do you think?;
як ви сказали? what did you say?;
як його звуть? what is his name?;
3. спол. (при порівнянні) as, like;
він поводиться, як божевільний he acts like a madman (as though he were mad);
вони піднялись, як один they rose as one man;
лютий, як тигр fierce as a tiger;
я живу, як інші І live as others do;
4. спол. (коли) when; (з того часу як) since;
як тільки as soon as, directly; when;
вставай, як тільки задзвонить дзвінок get up as soon as the bell rings;
в той час, як whereas, while;
до того, як till, until;
після того, як since;
5. спол. (крім, тільки) but, except;
як не but;
що йому лишалося робити, як не зізнатися? what could he do but confess?;
6. спол. (якщо) if;
а що, як він спитає? and what if he asks?;
7.: як би то (там) не було at any rate;
як, наприклад as for instance;
як попало at haphazard, helter-skelter;
як раптом when suddenly;
як такий as such;
як би не howsoever.

ПРИМІТКА: Прислівник how завжди вживається з наступним прикметником чи прислівником, на відміну від українського, де прикметник чи прислівник після як, яке не обов’язкові: Як вона співає?. How well does she sing? Цікаво, яка відстань між цими містами? I wonder how large the distance between these towns is? Англійське словосполучення how many, how much відповідає українському скільки. Українському запитанню Як ти думаєш? в англійській відповідає What do you think; як він виглядає? Який він на вигляд? What does he look like? Дієслово to think не вживається для введення непрямого питання, у цих випадках вживається дієслово to wonder: Він подумав, як вона добереться додому. Не wondered how she would get home.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to keep within bounds
in vernünftigen Grenzen halten
тримати(ся) в межах

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

bet = битися навзаклад {?}, закладати(ся) {?}
decolorize = відбарвлювати(ся)., знебарвлювати(ся)
reopen = відкривати(ся) знову {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

accumulate = [ə'kju:mjəleɪt] 1. накопи́чувати(ся)/накопи́чити(ся), нагрома́джувати(ся)/нагрома́дити(ся); ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся) 2. акумулюва́ти/закумулюва́ти; збира́ти(ся)/назбира́ти(ся) (зібра́ти(ся)) 3. підсумо́вувати/підсумува́ти (за щоразу більшим підсумком)
agree = [ə'gri:] 1. узгі́днювати(ся)/узгі́днити(ся), узго́джувати(ся)/узго́дити(ся) (з); відповіда́ти, бу́ти відпові́дним (with чомусь) 2. домовля́тися/домо́витися (про); пого́джуватися/пого́дитися (на)
align = [ə'laɪn] 1. ста́вити/поста́вити в ряд (уздо́вж лі́нії); шикува́ти(ся)/ви́шикувати(ся) 2. вирі́внювати/ви́рівняти 3. розташо́вувати(ся)/розташува́ти(ся) парале́льно (до), орієнтува́тися/зорієнтува́тися парале́льно (до) 4. візи́рувати 5. центрува́ти/зцентрува́ти 6. юстува́ти/з’юстува́ти
alter = ['ɔ:ltə] міня́ти(ся)(змі́нювати(ся))/зміни́ти(ся); модифікува́ти/змодифікува́ти
bend = [bɛnd] згин; ви́гин; зви́вина; за́крут || гну́ти(ся)/(згина́ти(ся))/зігну́ти(ся) // ~ back вигина́ти(ся)/ви́гнути(ся) наза́д; ~ in(wards) вгина́ти(ся)/у(ві)гну́ти(ся) (всередину); ~ over хили́ти(ся)/(нахиля́ти(ся))/нахили́ти(ся) (над)
• four-point ~
= чотириточко́вий згин
• plane ~
= пло́ский згин
• pure ~
= чи́стий згин
• three-point ~
= триточко́вий згин
branch = [brɑ:ntʃ] 1. гі́лка; па́рость 2. га́лузь; на́прям 3. перехі́д // ~ on true перехі́д за зна́ченням "і́стина"; ~ on inequality перехі́д за нері́вністю 4. розгалу́жувати(ся)/розгалу́зити(ся), відгалу́жувати(ся)/відгалу́зити(ся)
• ~ of a curve
= гі́лка криво́ї
• ~ of knowledge
= га́лузь нау́ки
• analytic ~
= аналіти́чна гі́лка
• ascending ~
= висхідна́ гі́лка
• calling ~
= виклика́льна (виклико́ва) послідо́вність
• common ~
= спі́льна гі́лка
• computed ~
= обчи́слюваний перехі́д (у програмі)
• conditional ~
= умо́вний перехі́д
• conjugate ~es
= спря́жені гілки́
• descending ~
= спадна́ гі́лка
• feedback ~
= гі́лка зворо́тного зв’язку́
• mutual ~
= спі́льна гі́лка
• oriented ~
= зорієнто́вана гі́лка (графу)
• principal ~
= головна́ гі́лка
• weighted ~
= гі́лка (графу) з ваго́ю
• zero ~
= нульова́ гі́лка (спектру)
• unconditional ~
= безумо́вний перехі́д
break = [breɪk] 1. розбива́ти(ся)/розби́ти(ся); лама́ти(ся)/злама́ти(ся); розрива́ти(ся)/розірва́ти(ся) 2. пере́рва || перерива́ти/перерва́ти; зупиня́ти/зупини́ти // ~ off припиня́ти/припини́ти; ~ out перерива́ти/перерва́ти робо́ту (програми)
• hard page ~
= "жорстки́й" кіне́ць сторі́нки (виставлений вручну)
• line ~
= розри́в рядка́
• page ~
= розри́в сторі́нки
• soft page ~
= "м’яки́й" кіне́ць сторі́нки (в автоматичному верствуванні)
• user ~
= перерива́ння на вимо́гу користувача́
buckle = ['bʌkl] згин, ви́гин || згина́ти(ся)/зігну́ти(ся); вигина́ти(ся)/ви́гнути(ся)
camber = ['kæmbə] кривина́ (профілю); ви́гнутість, ви́гин || гну́ти(ся)(вигина́ти(ся))/ви́гнути(ся)
• concave ~
= вві́гнутість
• convex ~
= опу́клість
center (centre) = ['sɛntə] 1. це́нт(е)р, осере́док; сере́дина || розташо́вувати/розташува́ти в це́нтрі; центрува́ти/зцентрува́ти 2. зосере́джувати(ся)/зосере́дити(ся); концентру́вати(ся)/сконцентрува́ти(ся)
• ~ of axonometry
= це́нт(е)р аксономе́трії
• ~ of a ball
= це́нт(е)р ку́лі
• ~ of a circle
= це́нт(е)р ко́ла
• ~ of collineation
= це́нт(е)р колінеа́ції
• ~ of curvature
= це́нт(е)р кривини́
• ~ of a curve
= це́нт(е)р криво́ї
• ~ of dilation
= це́нт(е)р розтя́гування
• ~ of gravity
= це́нт(е)р тяжі́ння
• ~ of homology
= це́нт(е)р гомоло́гії
• ~ of homothety
= це́нт(е)р гомоте́тії, це́нт(е)р поді́бності
• ~ of inertia
= це́нт(е)р іне́рції
• ~ of inversion
= це́нт(е)р інве́рсії
• ~ of location
= мі́сце перебува́ння
• ~ of mass
= це́нт(е)р іне́рції, це́нт(е)р мас
• ~ of perspectivity
= це́нт(е)р перспекти́ви
• ~ of projection
= це́нт(е)р проє́кції
• ~ of rotation
= це́нт(е)р оберта́ння
• ~ of similarity (similitude)
= це́нт(е)р поді́бності, це́нт(е)р гомоте́тії
• acceptor ~
= акце́пторний це́нт(е)р, акце́птор
• affine ~
= афі́нний це́нт(е)р
• analytic ~
= аналі́тичний це́нт(е)р
• campus-based ~
= університе́тський обчи́слювальний це́нт(е)р
• channel-switching ~
= ву́зол (це́нт(е)р) комута́ції кана́лів
• computing ~
= обчи́слювальний це́нт(е)р
• control ~
= це́нт(е)р керува́ння
• copy ~
= копіюва́льне бюро́
• cyclic ~
= циклі́чний це́нт(е)р
• database processing ~
= це́нт(е)р до́ступу до ба́зи да́них
• data processing ~
= це́нт(е)р опрацьо́вування да́них
• data switching ~
= це́нт(е)р комута́ції повідо́млень
• design ~
= розрахунко́ва (проє́ктна) величина́
• distribution ~
= це́нт(е)р розпо́ділу
• divergence ~
= це́нт(е)р розбі́жності
• documentation ~
= це́нт(е)р інформаці́йного обслуго́вування
• face ~
= це́нт(е)р гра́ні
• geometric ~
= геометри́чний це́нт(е)р
• homothetic ~
= гомотети́чний це́нт(е)р
• inflexional ~
= інфлекці́йний це́нт(е)р
• input/output ~
= ву́зол керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• message switching ~
= це́нт(е)р комута́ції повідо́млень
• preparation ~
= це́нт(е)р підготовля́ння да́них; це́нт(е)р попере́днього опрацьо́вування да́них
• processing ~
= це́нт(е)р опрацьо́вування да́них
• ray ~
= це́нт(е)р гомоте́ті́ї, це́нт(е)р поді́бності
• scattering ~
= це́нт(е)р розсі́ювання, розсі́ювальний це́нт(е)р
• switching ~
= комутаці́йний це́нт(е)р; розподі́льний ву́зол
• transaction ~
= концентра́тор транса́кцій (вузол, що ініціює відповідні процеси на запити користувачів)
change = [tʃeɪndʒ] 1. змі́на; замі́на || міня́ти(ся)/змі́нювати(ся)/зміни́ти(ся) // last-minute ~s and additions оста́нні (найоста́нніші) змі́ни й допо́внення; to ~ to another directory переадресува́ння до і́ншого катало́гу; to lose ~s без збере́ження змін (екранне повідомлення); to make ~s вно́сити/вне́сти́ змі́ни; to ~ directories міня́ти/зміни́ти директо́рію, перехо́дити/перейти́ до і́ншої директо́рії; to ~ over перемика́ти/перемкну́ти 2. дрібні́ гро́ші, розмі́нна моне́та
• ~ of the base
= змі́на осно́ви (логаритмів (логарифмів))
• ~ of coordinates
= перехі́д до і́ншої систе́ми координа́т, замі́на систе́ми координа́т
• ~ of the origin
= змі́на поча́тку координа́т, змі́на поча́тку ві́дліку
• ~ of scalars
= замі́на скаля́рів
• ~ of the scale
= змі́на масшта́бу
• ~ of the shape
= змі́на фо́рми
• ~ of the variable
= замі́на змі́нної
• abrupt ~
= різка́ (рапто́ва) змі́на
• adaptive ~
= адапти́вна змі́на
• address ~
= змі́на адре́си, переадреса́ція
• annual ~
= річна́ змі́на
• apparent ~
= позі́рна змі́на
• control ~
= змі́на режи́му керува́ння; змі́на опера́ції
• engineering ~
= 1. техні́чна замі́на 2. техні́чне доопрацьо́вування 3. конструкти́вна змі́на 4. конструкці́йна змі́на
• cyclic ~
= періоди́чне змі́нювання; циклі́чне переставля́ння
• gradual ~
= поступо́ва змі́на
• infinitesimal ~
= нескінче́нно мала́ змі́на
• invalid disk ~
= непра́вильна замі́на ди́ску
• irreversible ~
= незворо́тна змі́на
• mean ~
= сере́дня змі́на
• observable ~
= спостере́жна (спостере́жувана) змі́на
• percentage ~
= проце́нтна (відсо́ткова) змі́на
• persistent ~
= стійка́ змі́на
• public ~
= загальнодосту́пна змі́на (поширювана на всі копії)
• qualitative ~
= я́кісна змі́на
• quantitative ~
= кі́лькісна змі́на
• random ~
= випадко́ва змі́на
• relative ~
= відно́сна змі́на
• reversible ~
= оборо́тна змі́на
• runtime ~
= змі́на на пері́од прого́ну
• scale ~
= змі́на масшта́бу
• sign ~
= замі́на зна́ку
• significant ~
= важли́ва (ваго́ма) змі́на
• sporadic ~
= споради́чна змі́на
• step (stepwise) ~
= (по)кро́кова змі́на
• structural ~
= структу́рна змі́на
• sudden ~
= рапто́ва змі́на
• unit ~
= одини́чна змі́на
• volume ~
= змі́на об’є́му
concentrate = ['kɒnsntreɪt] концентрува́ти(ся)/сконцентрува́ти(ся), згу́щувати(ся)/згусти́ти(ся), збира́ти(ся)/зібра́ти(ся), ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)
condensed = [kən'dɛnst] конденсува́ти(ся)/сконденсува́ти(ся); густі́шати/погусті́шати, згу́щувати/згусти́ти; щільні́шати/пощільні́шати, ущі́льнювати/ущі́льни́ти; стиска́ти(ся)/сти́снути(ся)
contract = [kən'trækt] 1. стиска́ти(ся)/сти́снути(ся); скоро́чувати(ся)/скороти́ти(ся) 2. згорта́ти(ся)/згорну́ти(ся)
crack = [kræk] 1. трі́скати(ся)/потрі́скати(ся) 2. розко́лювати(ся)/розколо́ти(ся) 3. лама́ти(ся)/злама́ти(ся)
cross = [krɒs] 1. хрест 2. перехре́стя; пере́тин || схре́щувати(ся)/ схрести́ти(ся); перетина́ти(ся)/перетну́ти(ся) 3. ву́зол (матричної структури)
crowd = [kraʊd] зосере́джувати(ся)/зосере́дити(ся), ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)
decelerate = [ˌdi:'sɛləreɪt] спові́льнювати(ся)(сповільня́ти(ся))/спові́льнити(ся)
delay = [dɪ'leɪ] 1. затри́мка || затри́мувати/затри́мати; га́яти(ся)/зага́ювати(ся)/зага́яти(ся) 2. час затри́мки
• answering ~
= за́тримка ві́дповіді; за́тримка реа́кції (системи)
• communication ~
= за́тримка в лі́нії зв’язку́
• cross-network ~
= затри́мка (сигналу) в мере́жах
• external ~
= затри́мка (прості́й) че́рез зо́внішні причи́ни
• network ~
= мере́жева за́тримка (сигналу)
• operating ~
= затри́мка в робо́ті (системи), операці́йна затри́мка
• propagation ~
= затри́мка поши́рювання (сигналу)
• response ~
= за́тримка реа́кції (системи); за́тримка ві́дповіді
• service ~
= за́тримка че́рез обслуго́вування
• small ~
= невели́ка за́тримка
• time ~
= за́тримка в ча́сі
detach = [dɪ'tætʃ] відокре́млювати(ся)/відокре́мити(ся); від’є́днувати(ся)/від’єдна́ти(ся); роз’є́днувати(ся)/роз’єдна́ти(ся)
develop = [dɪ'vɛləp] 1. розвива́ти(ся)/розви́нути(ся) 2. розгорта́ти(ся)/розгорну́ти(ся); 3. виявля́ти/ви́явити, проявля́ти/прояви́ти (плівку) 4. розробля́ти/розроби́ти
dilate = [daɪ'leɪt] розши́рювати(ся)/розши́рити(ся); розтя́гувати(ся)/розтягну́ти(ся)
discharge = ['dɪstʃɑ:dʒ] 1. розряджа́ння/розря́дження, висна́жування/ви́снаження; (електричний) розря́д 2. розванта́жування/розванта́ження || [dɪs'tʃɑ:dʒ] 3. розряджа́ти(ся)/розряди́ти(ся); висна́жувати(ся)/ви́снажити(ся) 4. розванта́жувати/розванта́жити
disentangle = [ˌdɪsɪn'tæŋgl] розплу́тувати(ся)/розплу́тати(ся) (щодо вузла тощо); виплу́тувати(ся)/ви́плутати(ся)
draw = [drɔ:] 1. тягти́/тягну́ти, витяга́ти/ви́тягти, протяга́ти/протягти́ // ~ away відтяга́ти/відтягти́; ~ back відсува́ти(ся)/відсу́нути(ся), посува́ти(ся)/посу́нути(ся); ~ in втя́гувати/втягти́; ~ out витяга́ти/ви́тягти 2. кре́слити/накре́слити; рисува́ти/нарисува́ти; малюва́ти/намалюва́ти; прово́дити/прове́сти́ (лінію тощо) // ~ an analogy прово́дити/прове́сти анало́гію; ~ attention приверта́ти/приверну́ти ува́гу; ~ a conclusion, ~ an inference дохо́дити/дійти́ ви́сновку, роби́ти/зроби́ти ви́сновок; ~ a distinction встано́влювати/встанови́ти відмі́нність; ~ information отри́мувати/отри́мати інформа́цію; ~ a parallel прово́дити/прове́сти́ парале́ль; ~ a plan склада́ти/скла́сти план, ~ up склада́ти/скла́сти (план тощо); ~ up a circuit склада́ти/скла́сти (електри́чну) схе́му
evolve = [ɪ'vɒlv] розвива́ти(ся)/розви́нути(ся); розгорта́ти(ся)/розгорну́ти(ся)
expand = [ɪk'spænd] 1. ши́ршати/поши́ршати; розши́рювати/розши́рити 2. розтяга́ти(ся)/розтягти́(ся) 3. поши́рювати(ся)/поши́рити(ся) 4. розвива́ти/розви́нути, розклада́ти/розкла́сти // to ~ a compressed file виклика́ти/ви́кликати (розархіво́вувати/розархівува́ти) сти́снений файл; to ~ in a series розвива́ти/розви́нути (розклада́ти/розкла́сти) в ряд 4. бі́льшати/побі́льшати, збі́льшувати/збі́льшити; наро́щувати/нарости́ти // to ~ a system наро́щувати/нарости́ти компле́кт устатко́вання систе́ми; ускла́днювати/ускла́днити конфігура́цію систе́ми
flex = [flɛks] гну́ти(ся), вигина́ти(ся)/ви́гнути(ся)
fuse = [fju:z] 1. топки́й (плавки́й) запобі́жник 2. топи́ти/розтопи́ти, пла́вити/розпла́вити 3. злива́ти(ся)/зли́ти(ся), з’є́днувати(ся)/з’єдна́ти(ся) 4. утво́рювати/утвори́ти стоп
group = [gru:p] 1. гру́па 2. суку́пність 3. групува́ти(ся)/згрупува́ти(ся) 4. ску́пчувати(ся)/ску́пчити(ся)
• ~ of affine transformations
= гру́па афі́нних перетво́рень
• ~ of automorphisms
= гру́па автоморфі́змів
• ~ of finite order
= гру́па скінче́нного поря́дку, скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• ~ of ideals
= гру́па ідеа́лів
• ~ of infinite order
= гру́па нескінче́нного поря́дку, нескінче́нна гру́па
• ~ of substitutions
= гру́па підстано́вок
• ~ of transformations
= гру́па перетво́рень
• Abelian ~
= А́белева (комутати́вна) гру́па
• abelianized ~
= поабельо́вана гру́па
• abstract ~
= абстра́ктна гру́па
• addition ~
= гру́па додава́ння
• additive ~
= адити́вна гру́па
• adele (adelic) ~
= гру́па аде́лей
• adelized ~
= (з)аделізо́вана гру́па
• algebraic ~
= алґебри́чна гру́па
• alternating ~
= знакозмі́нна гру́па
• asystatic ~
= асиста́тна гру́па
• automorphic ~
= гру́па автоморфі́змів
• autotopism ~
= гру́па автотопі́змів
• base (basic) ~
= ба́зова гру́па
• bordism ~
= гру́па борди́змів
• braid ~
= гру́па кіс
• bundle ~
= гру́па розшаро́вань (в’я́зок)
• character ~
= гру́па хара́ктерів
• cobordism ~
= коборди́зм, гру́па вну́трішніх гомоло́гій, гру́па коборди́змів
• commutative ~
= комутати́вна (А́белева) гру́па
• commutator ~
= комута́торна гру́па, комута́нт
• compact ~
= компа́ктна гру́па
• complete ~
= по́вна гру́па
• continuous ~
= непере́рвна (топологі́чна) гру́па
• cycle ~
= гру́па ци́клів
• cyclic ~
= циклі́чна гру́па
• cycloidal ~
= цикло́їдна гру́па
• data ~
= гру́па да́них
• decomposable ~
= розвивна́ (розкладна́) гру́па
• decomposition ~
= гру́па розвива́ння (розкла́дання)
• differentiable ~
= диференційо́вна гру́па
• differential ~
= диференці́йна гру́па
• dihedral ~
= діе́дрова гру́па, гру́па діе́дра
• divisible ~
= поді́льна гру́па, гру́па з (необме́женим) ді́ленням
• divisor ~
= гру́па диві́зорів
• extended ~
= розши́рена гру́па
• extension ~
= гру́па розши́рень
• factor ~
= фа́ктор-гру́па
• factorizable ~
= фактор(из)о́вна (розкладна́) гру́па
• final ~
= фіна́льна гру́па
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) гру́па
• formal ~
= форма́льна гру́па
• free ~
= ві́льна гру́па
• functional ~
= функці́йна гру́па
• fundamental ~
= фундамента́льна гру́па
• homologic ~
= гомологі́чна гру́па
• homology ~
= гру́па гомоло́гій
• hypercentral ~
= гіперцентра́льна гру́па, ZA гру́па
• imprimitive ~
= імприміти́вна гру́па
• knot ~
= гру́па вузлі́в
• linear ~
= ліні́йна гру́па
• linear-fractional ~
= дробо́во-ліні́йна гру́па
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктна гру́па
• loose ~
= нещі́льна гру́па
• metabelian ~
= мета́белева гру́па
• modal ~
= мода́льна гру́па
• modular ~
= модуля́рна гру́па
• modularity ~
= гру́па модуля́рності
• modulus ~
= гру́па мо́дулів
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна гру́па (перестано́в)
• monodromy ~
= гру́па монодро́мії
• nested ~
= вкла́дена гру́па
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна гру́па
• nonsoluble (nonsolvable) ~
= нерозв’язна́ гру́па
• norm ~
= гру́па норм
• normal ~
= норма́льна гру́па
• orderable ~
= впорядко́вна гру́па
• ordered ~
= впорядко́вана гру́па
• parent ~
= ба́тьківська гру́па (в базах даних)
• permutation ~
= гру́па пере́ставок
• principal ~
= головна́ гру́па (в базах даних)
• quotient ~
= фа́ктор-гру́па
• record ~
= блок за́писів
• reduced ~
= зве́дена гру́па
• reducible ~
= звідна́ гру́па
• reductive ~
= редукти́вна гру́па
• representation ~
= гру́па предста́влень
• simple ~
= про́ста́ гру́па
• soluble (solvable) ~
= розв’язна́ гру́па
• splittable ~
= розщепна́ гру́па
• splitting ~
= розщепна́ гру́па
• substitution ~
= гру́па підстано́вок (підстано́в)
• symmetric(al) ~
= симетри́чна гру́па
• symmetry ~
= гру́па симе́трій
• tame ~
= топ. пра́вильна гру́па
• tape ~
= стрічкопротя́жний блок
• tetrahedral ~
= гру́па тетра́едра
• topological ~
= топологі́чна гру́па
• topologically solvable ~
= топологі́чно розв’язна́ гру́па
• toroid ~
= торо́їдна гру́па
• torsion ~
= гру́па з за́крутом, за́крутова гру́па
• torsion free ~
= гру́па без за́круту, безза́крутова гру́па
• transformation ~
= гру́па перетво́рень
• translation ~
= гру́па трансля́цій (перене́сень), трансляці́йна гру́па
• triangle ~
= гру́па трику́тника
• triangulable ~
= триангульо́вна гру́па
• triangular ~
= трику́тна гру́па
• triangulated ~
= триангульо́вана гру́па
• triangulation ~
= гру́па триангуля́цій
• trunk ~
= магістра́льна гру́па (каналів зв’язку)
• unit ~
= гру́па одини́ць; одини́чна гру́па
• unitary ~
= уніта́рна гру́па
• user ~
= гру́па користувачі́в; асоціа́ція користувачі́в
improve = [ɪm'pru:v] покра́щувати(ся)/покра́щити(ся), полі́пшувати(ся)/полі́пшити(ся); вдоскона́лювати(ся)/вдоскона́лити(ся)
incorporate = [ɪn'kɔ:pəreɪt] 1. об’є́днувати(ся)/об’єдна́ти(ся) 2. приє́днувати(ся)/приєдна́ти(ся) 3. вво́дити/вве́сти́; вбудо́вувати/вбудува́ти; інкорпорува́ти
interconnect = [ˌɪntəkə'nɛkt] сполуча́ти(ся)/сполучи́ти(ся); з’є́днувати(ся)/з’єдна́ти(ся); зв’я́зувати(ся)/зв’яза́ти(ся)
interlace = [ˌɪntə'leɪs] перепліта́ти(ся)/переплести́(ся); спліта́ти(ся)/сплести́(ся)
intertwine = [ˌɪntə'twaɪn] перепліта́ти(ся)/переплести́(ся); спліта́ти(ся)/сплести́(ся), скру́чувати(ся)/скрути́ти(ся) (разом)
materialize = [mə'tɪəriəlaɪz] збува́тися/збу́тися; зді́йснювати(ся)/здійсни́ти(ся); вті́лювати(ся)/вті́лити(ся), матеріалізо́вувати(ся)/матеріалізува́ти(ся)
meld = [mɛld] 1. злива́ти(ся)/зли́ти(ся); об’є́днувати(ся)/об’єдна́ти(ся); змі́шувати(ся)/зміша́ти(ся) 2. т. ігор оголо́шувати/оголоси́ти (карту)
melt = [mɛlt] топи́ти(ся)/розтопи́ти(ся), та́нути/розта́нути; пла́вити(ся)/розпла́вити(ся)
pour = [pɔ:] ли́ти(ся)/ви́литися (нали́ти(ся)) // ~ in налива́ти(ся)/нали́ти(ся); ~ out вилива́ти(ся)/ви́лити(ся)
propagate = ['prɒpəgeɪt] поши́рювати(ся)/поши́рити(ся); розповсю́джувати(ся)/розповсю́дити(ся); розмно́жувати/розмно́жити
segregate = ['sɛgrɪgeɪt] відокре́млювати(ся)/відокре́мити(ся); виокре́млювати(ся)/виокре́мити(ся), відділя́ти(ся)/відділи́ти(ся)
shrink = [ʃrɪŋk] змо́ршка || змо́рщувати(ся)/змо́рщити(ся), бра́тися/взя́тися змо́ршками; зсіда́тися/зсі́стися, стя́гувати(ся)/стягну́ти(ся);
shut = [ʃʌt] закрива́ти(ся)/закри́ти(ся); зачиня́ти(ся)/зачини́ти(ся) // ~ off, ~ out перекрива́ти/перекри́ти; не допуска́ти / не допусти́ти; ~ up замика́ти(ся)/замкну́ти(ся)
spread = [sprɛd] 1. ро́зкид 2. поши́рення; ро́змах; протя́жність || простяга́ти(ся)/простягти́(ся); поши́рювати(ся)/поши́рити(ся); розповсю́джувати(ся)/розповсю́дити(ся) 3. алґ., геом. ета́льне накриття́, ета́льний по́крив 4. т. мн. поті́к
• ~ in the space
= просторо́вий ро́зкид
• ~ of a network
= протя́жність мере́жі; ро́змах (поши́рення) мере́жі
• ~ of points
= ро́зкид то́чок (на графіку)
• analytical ~
= аналіти́чний ро́зкид
• angular ~
= кутови́й не́збіг
• finitary ~
= фініта́рний поті́к, ві́яло
• permissible ~
= прийня́тний ро́зкид
• random ~
= випадко́вий ро́зкид
stay = [steɪ] 1. залиша́ти(ся)/зали́шити(ся); перебува́ти/перебу́ти 2. зупиня́ти(ся)/зупини́ти(ся)
strengthen = ['strɛŋθn] 1. міцні́ти/зміцні́ти, міцні́шати/поміцні́шати; змі́цнювати/зміцни́ти 2. поси́лювати(ся)/поси́лити(ся); підси́лювати(ся)/підси́лити(ся)
stretch = [strɛtʃ] розтя́гування/розтяга́ння/розтя́гнення; ро́зтяг || розтя́гувати(ся)(розтяга́ти(ся))/розтягти́(ся), витя́гувати(ся)(витяга́ти(ся))/ви́тягти(ся)
terminate = ['tɜ:mɪneɪt] 1. закі́нчувати(ся)/закінчи́ти(ся); заве́ршувати(ся)/заве́ршити(ся) // ~ a loop заве́ршувати цикл, вихо́дити з ци́клу 2. припиня́ти(ся)/припини́ти(ся); обрива́ти(ся)/обірва́ти(ся)
tip = [tɪp] 1. кі́нчик 2. наконе́чник 3. нахиля́ти(ся)/нахили́ти(ся) 4. переверта́ти(ся)/переверну́ти(ся)
tumble = ['tʌmbl] перекида́ти(ся)/переки́нути(ся); переверта́ти(ся)/переверну́ти(ся); па́дати/впа́сти
turn = [tɜ:n] 1. поворо́т, о́берт; за́крут || поверта́ти(ся)/поверну́ти(ся); крути́тися/крутну́тися // ~ about поверта́ти(ся)/поверну́ти(ся); ~ off закрива́ти/закри́ти; вимика́ти/ви́мкнути; ~ on відкрива́ти/відкри́ти; ~ out виявля́тися/ви́явитися 2. че́рга // by ~s, in ~ за че́ргою
warp = [wɔ:p] жоло́бити(ся)/пожоло́бити(ся), викривля́ти(ся)/ви́кривити(ся)
wind = [wɪnd] 1. ві́тер [waɪnd] 2. о́берт, вито́к 3. намо́тувач 4. ви́ти(ся)/зви́ти(ся); навива́ти(ся)/нави́ти(ся)
• backward ~
= перемо́тування/перемота́ння, перевива́ння (стрічки) наза́д
• forward ~
= перемо́тування/перемота́ння, перевива́ння (стрічки) впере́д

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ви́парфумувати (ся) (-мую[ся], -уєш[ся]) P vi: (парфумува́ти[ся] I) to perfume (scent) oneself.
порозкле́ювати (-е́юю, -е́юєш) P vt see розкле́їти, (of many): to unglue, unpaste; to stick or paste (posters);
  порозкле́ювати-ся P vi to become unglued.
розчі́плювати (-люю, -люєш) I vt: (розчепи́ти P);
  -ся I vi.
розчу́лити (-лю, -лиш) P vt: розчу́лювати (-люю, -люєш) I vt to move, touch, make sensitive;
  розчу́литися, ся vi to be moved (touched sensitively).
сей, ся (ся́я), се (се́є) = цей, ця, це, pron. (still often used in the expressions):
  сього́ ро́ку, this year;
  сю ніч, this night.
ся refl. part, (added to verbs), oneself:
  ми́тися, to wash oneself; impersonal and passive verbs:
  ста́тися, to become; happen;
  ста́рітися, to grow old;
  смія́тися, to laugh; || як ма́єтеся? or як ся ма́єте? how are you?
ся fem. pron. = ця.
вибли́скувати (ся) (-кую[ся], -уєш[ся]) I vi to sparkle, scintillate, flash, twinkle, glisten, glimmer.
викльо́вувати (-ую, -уєш) I vt: (ви́клювати P);
  -ся P vi.
засніти́ти (-ічу́, -і́тиш) P vt: (засні́чувати I) to cover with sand (earth); to becloud (one’s thought), embroil, obscure;
  -ся P vi to be stunted in growth, be blighted, be destroyed by mildew;
  вкінці́ ра́на засні́тилась, finally the wound healed up.
на- prefix (verb with this prefix expresses: action which is repeated, intermittent, undertaken on a large scale, or producing a large quantity; action conducted up to a certain point, or to the point of exhaustion [usually ending in the reflexive particle -ся]; action of a lower, weaker degree; action of coming upon an object or obstacle).
повесели́ти (-лю́, -ли́ш) P vt to cause to be happy (merry), make rejoice, cheer up;
  -ся P vi to amuse (divert) oneself.
повідрізня́ти (-я́ю, -я́єш) P vt (of many): to separate, divide, distinguish;
  -ся P vi (of many): to separate (segregate) oneself.
ви́силити (-лю, -лиш) P vt: (виси́лювати, висиля́ти І) to exhaust, strain, bend to the utmost; to enervate, weaken; to unthread, unstring;
  ви́силити ся P vi to become exhausted, to exert oneself, to make great efforts, to srain one’s efforts; to grow weak (by overexertion); to become unthreaded,.
ви́шкірити (-рю, -риш) P vt; вишкіря́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to show one’s teeth;
  ви́шкіритися, вишкіря́ти ся vi to grin, simper.
вберегти́(ся) (-ежу́[ся], -еже́ш[ся]) Р vi = зберегти́(ся); вберіга́ти(ся) (-а́ю[ся], -а́єш[ся]) 1 vi = зберіга́ти (ся).
менува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt dial. to name, call;
  менува́ти -ся I vi to be called, call oneself.
перели́ти (-ллю́, -ллє́ш) P vt: (перелива́ти I);
  перели́ти -ся P vi.
підла́щувати (-ую, -уєш) I vt: (підла́стити P);
  підла́щувати -ся I vi.
підсуши́ти (-ушу́, -у́шиш) P vt; підсу́шувати (-ую, -уєш) I vt to dry up a little;
  підсуши́ти ся, підсу́шуватися vi to dry oneself a little.
побі́льшити (-шу, -шиш) P vt; побі́льшувати (-ую, -уєш) I vt to increase, enlarge, augment; to magnify, amplify; to exaggerate;
  побі́льшитися, побі́льшувати ся vi to be enlarged (magnified, exaggerated).
преч adv. dial. = пріч, проч, away! avaunt! Colloq., преч би ся каза́ло! (in annihilating or exorcising a sorcery or evil eye): may the evil spirit not hear it mentioned.
розміша́ти (-а́ю, -а́єш) P vi; розмі́шувати (-ую, -уєш) I vt to mix, mingle; to stir about; to tread underfoot, trample down;
  розміша́тися, розмі́шувати ся vi to be mingled (mixed, diluted).
удави́ти (-авлю́, -а́виш) P vt; уда́влювати (-люю, -люєш), удавля́ти (-я́ю, -я́єш) I vt to choke, strangle; to press in;
  удави́тися, уда́влюватися, удавля́ти -ся vi to choke (strangle) oneself.
уроди́ти (-оджу́, -о́диш) P vt: (роди́ти, урожа́ти I) to give birth, bear, bring forth;
  уроди́тися P vi to be born:
  я́блука до́бре уродили, there is a good harvest of apples;
  де не посі́й, то уро́диться, he gets into everything; Prov., ще ся той не вроди́в, щоб усім догоди́в, it is difficult to please everybody.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

навч||ати, ~ити дієсл. to teach, to instruct; (натаскувати) to coach
~ати музики (мов) to teach music (languages)
~ати когось, як щось робити to teach smb how to do smth; ♦ ~аючи, ~аємось самі men learn while they teach
кому діло докучить, той ся розуму научить practice makes perfect
час всього ~чить we shall see what we shall see.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

adjust пристос(ов)увати(ся), погоджувати(ся); підрегульовувати‚ налагоджувати
center (і) середина; осередок, центр; (д) зосереджувати(ся), центрувати (ся)