Знайдено 125 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «строк» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

consulate [ˈkɒnsjʊlət -jəl-, -ɪt, амер. ˈkɑːnsəl‿ət] n
    1) ко́нсульство, консула́т
    2) консульське звання або посада; повноваження консула; строк перебування консула на посаді
    3) іст. період консульства
    • consulate general — генеральне консульство Обговорення статті
currency [ˈkʌrənsi, амер. ˈkɝː-] n
    1) валю́та, гроші
    2) ужи́ваність, поши́реність, розповсю́дженість
    3) трива́лість, строк дії (чинності)
    4) актуальність, чинність
    5) грошовий обіг Обговорення статті
porridge [ˈpɒrɪdʒ, амер. ˈpɔːr- ˈpɑːr-] n
    1) каша, зокр. вівсянка
    2) (у фразі do porridge) сленг. ув’язнення, строк у в’язниці
    • pease porridge, peas porridge — гороховий суп Обговорення статті
statutory [ˈstætʃʊt‿əri ˈstætjʊt‿] adj
    передба́чений у зако́ні (законом), встано́влений зако́ном
    • statutory crime, statutory offense — злочин за (статутним) правом До обговорення
    • statutory law — статутне право
    • statutory period — встановлений законом строк
    • statutory rape — зґвалтування неповнолітньої особи Обговорення статті
timeframe n
    (time frame) строк, термін, заст. реченець, речінець, речінь Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

age [eɪdʒ] n
1. вік; літа;
  at an early ~ у ранньому віці;
  at an advanced ~ у похилому віці;
  at a middle ~ у середньому віці;
  at the ~ of… у віці…;
  in one’s old ~ у похилому віці;
  in one’s early ~ у молодому віці;
  school ~ шкільний вік;
  preschool ~ дошкільний вік;
  retiring ~ пенсійний вік;
  people of all ~s люди усіх вікових категорій;
  to be of the same ~ бути одного віку;
  to live to, to reach an ~ досягти віку;
  to look young for one’s ~ виглядати молодо для своїх літ;
  for ~s дуже давно, цілу вічність;
  I haven’t seen you for ~s я не бачив вас цілу вічність (дуже давно);
2. вік, доба, період, епоха, ера;
  Middle Ages середні віки;
  a nuclear ~ ядерний вік; період;
  the Bronze А. бронзовий вік, період;
  the Ice А. льодовиковий вік, період;
  the Iron А. залізний вік, період;
  the Stone А. кам’яний вік, період;
  the А. of Fishes девон, девонський період;
  the А. of of Mammals кайнозой, кайнозойська ера;
  the А. of Reptiles мезозой, мезозойська ера;
  an ~ of television епоха телебачення;
  an ~ of chemistry епоха хімії;
  an ~ of computers епоха комп’ютерів;
  an ~ of cosmos епоха космосу;
  the ~ of Shakespeare епоха Шекспіра;
  to be behind the ~ відставати від епохи;
  to usher in an ~ відривати вік, еру;
3. повноліття (тж full ~);
  to be of ~ бути повнолітнім;
  to be under ~ бути неповнолітнім;
  to come of ~ досягти повноліття;
4. покоління;
  ~s yet unborn майбутні покоління;
5. pl розм. дуже довгий строк;
6. тех. термін експлуатації;
  the ~ of boiler термін експлуатації котла; ◊
  act your ~! не будь дитиною!

USAGE: 1. Словосполучення at the age of може бути в реченні лише обставиною часу й не може бути ні частиною присудка, ні частиною означення. А тому українському він почав читати у п’ятирічному віці (коли йому було п’ять) в англійській мові відповідає: He began to read when he was five або He began to read when he was five, але не * He began to read when he was at the age of five. 2. Назви певних епох вживаються з означеним артиклем: the Stone Age Кам’яний вік; the Middle Ages середньовіччя; the age of computers ера комп’ютерів.

apprenticeship [ɘˈprentɪsʃɪp] n
1. навчання; учнівство;
  to serve an ~ пройти науку у майстра;
2. роки навчання; строк навчання.
bit1 [bɪt] n
1. кусок, кусочок; шматок;
  a tiny ~ крихітний кусочок;
  а ~ of bread кусочок хліба;
  а ~ of cake кусочок пирога;
  small ~s of plaster куски штукатурки;
  to go, to come to ~s розбиватися на кусочки;
2. частка;
  give me a ~ дай мені трошки;
3. невелика кількість; ледве-ледве;
  a ~ at a time потроху;
  a ~ of news новина;
  a ~ of advice одна порада;
  a ~ older трохи старший;
  a ~ easier трохи легший;
  a little ~ трішечки; поступово;
  every ~ of smth все до крихти;
  not a ~ ніскільки, анітрохи;
  wait a ~ почекай(те) трішки;
  I am a ~ tired я трохи втомлений;
4. розм. дрібна монета;
  long ~ амер. монета 15 центів;
  short ~ амер. монета 10 центів;
  two ~s амер. монета 25 центів;
  a ~ of money грошенята;
5. амер. розм. строк ув’язнення; ◊
  a ~ in the morning is better than nothing all day присл. клоччя чи вовна – аби кишка повна;
  a good ~ older набагато старший;
  a saucy ~ зухвале дівчисько;
  ~ by ~ поступово;
  ~s and pieces всяка всячина; всякий мотлох;
  to be on the ~ іти на поводі;
  to do one’s ~ вносити свою частку;
  to give smb a ~ of one’s mind висловлювати своє несхвалення; висловитися відверто.

USAGE: Українському іменникові кусок, шматок відповідають різні англійські слова в залежності від іменника, який іде після них: кусок м’яса – a piece of meat, кусок крейди – a piece of chalk, кусок хліба – a piece of bread; кусок цукру – a lump of sugar, кусок лимона – a slice of lemon, кусок сиру – a slice of cheese, кусок торта – a slice of cake, кусок паперу – a piece (а scrap, а sheet) of paper, кусок мила – a bar of soap.

building-term [ˈbɪldɪŋtɜ:m] n строк чинності договору забудови.
consulate [ˈkɒnsjʋlɪt] n
1. консульство; консулат;
2. ~ general генеральне консульство;
3. консульське звання;
4. строк перебування консула на посаді.
currency [ˈkʌrɘnsɪ] n
1. вживаність, поширеність (про слова тощо);
  words in common ~ широко вживані слова;
  to gain, to acquire, to obtain ~ поширитися, стати відомим;
  to give ~ to smth пускати щось в обіг; поширювати щось;
2. грошовий обіг;
3. валюта, гроші;
  foreign ~ іноземна валюта;
  hard ~ конвертована валюта;
  paper ~ паперові гроші;
  soft ~ неконвертована валюта;
  ~ exchange обмін валюти;
4. тривалість, строк чинності;
  during the ~ of the contract протягом чинності контракту;
5. (тж С.) розм. уродженець Австралії.
date1 [deɪt] n
1. дата, число (місяця);
  a significant ~ знаменна дата;
  delivery ~ дата доставлення (обладнання тощо);
  installation ~ дата установлювання, інсталяції;
  under the ~ of May 5 за п’яте травня;
  without ~ без дати;
  the ~ of one’s, smb’s birth дата народження;
  to bear a ~ датуватися;
  to fix, to set a ~ призначати дату;
  the letter bears no ~ у листі не вказана дата;
  what is the ~ to day? яке сьогодні число?;
2. час, період, строк, термін; пора, доба, епоха;
  Roman ~ епоха Стародавнього Риму;
  the closing ~ крайній строк, термін;
  at that ~ у ту пору, в ті часи;
  the ~ of youth молоді роки, пора молодості;
  the events of the recent ~ події останнього часу;
  to break a ~ порушувати термін;
  to go out of ~ 1) прострочувати, пропускати строк; 2) виходити з моди;
  to keep, to bring smth up to ~ удосконалювати щось; поповнювати щось останніми даними;
3. амер. розм. побачення;
  to go out on a ~ with smb піти на побачення з кимсь;
  I have (got) a ~ with him у мене призначено з ним побачення;
4. заст. кінець;
  all has its ~ всьому приходить кінець; ◊
  out of ~ застарілий;
  up to ~ сучасний; той, що відповідає сучасним вимогам; новітній;
  to bring smth up to ~ удосконалити щось.

USAGE: Існують різні способи позначення дат в англійській мові. На письмі дата може бути написана таким чином: “July 10”, “July 10th”, “10th July”, але зазвичай читається “July the tenth” або “the tenth of July”. В американському варіанті англійської мови “July 10” читається “July tenth”. Рік і місяць не позначаються, якщо зрозуміло, який рік і місяць мається на увазі. День тижня ставиться перед всією датою, рік ставиться після дня і місяця. Наприклад: What date is it? – It’s the 30th today. Tuesday May the thirteenth. Monday the fifth of April. They married on December 9, 1995.

dead-line [ˈdedlaɪn] п
1. межа, яку не можна перейти;
2. крайній строк (виплати боргу, виходу газети тощо).
do1 [du:; dʋ, dɘ, d] v (past did, p. p. done, pres. p. doing)
1. робити, виконувати дію; займатися (чимсь);
  to ~ everything робити все;
  to ~ nothing робити нічого;
  to ~ smth робити щось;
  to ~ a favour робити послугу;
  to ~ one’s best робити все можливе, не шкодувати зусиль;
  to ~ one’s exercises виконувати вправи;
  to ~ one’s lessons робити уроки;
  to ~ one’s work виконувати свою роботу;
  to have very much to ~ мати багато роботи;
  to ~ one’s duty виконувати свій обов’язок;
  to ~ one’s hair зачісуватися;
  to ~ one’s room прибирати кімнату;
  to ~ smb’s bidding виконувати чиєсь прохання;
  to ~ smb’s will виконати чиюсь волю;
  what are you doing tomorrow? чим ви займається завтра?; які у вас плани на завтра?;
  what can I ~ for you? що я можу зробити для вас?;
2. заподіювати, робити; чинити, діяти, поводитися; поступати;
  ~ as you like робіть, як знаєте;
  not to know what to ~ не знати, що робити;
  to ~ smb harm шкодити комусь;
  to ~ smb good бути комусь на користь;
  to ~ right (wrong) поступити правильно (неправильно);
  to ~ well поступити належним чином;
  it doesn’t ~ to complain що користі в скаргах;
3. займатися якоюсь діяльністю; працювати;
  to ~ gardening (lecturing, painting) займатися садівництвом (читанням лекцій, живописом);
  to ~ odd jobs виконувати випадкову роботу, жити випадковими заробітками;
  to ~ one’s correspondence займатися листуваннями;
  to ~ one’s military service проходити військову службу, служити в армії;
  to ~ repairs займатися ремонтом (автомобілів тощо);
  what does he ~? чим він займається?;
  what does he ~ for a living? чим він заробляє на життя?;
  who will ~ the interpreter? хто візьме на себе роль перекладача?;
4. творити;
  to ~ good творити добро;
  to ~ miracles, wonders творити чудеса;
  to ~ mischief натворити чогось поганого;
5. підходити, личити, годитися; бути достатнім;
  that will ~ досить, гаразд, добре;
  that won’t ~ це не підходить, так не можна; так не годиться;
  this book won’t ~ for me ця книжка мені не підходить;
  this room will ~ for the office ця кімната підійде під офіс;
6. вивчати (якусь дисципліну);
  to ~ well (badly) at an examination добре (погано) скласти екзамени;
  to ~ well at school добре вчитися в школі;
  he is doing Medicine він вивчає медицину;
  how are you doing at school? як у тебе справи в школі;
  I can’t ~ Latin латинь мені не дається;
7. готувати, варити, смажити, тушкувати (їжу);
  to ~ brown 1) підсмажити по появи рум’яної кірочки; 2) перен. обдурити;
  a chop is done to a turn (underdone) котлета підсмажена чудово (котлета недосмажена);
8. розв’язувати (задачі);
  to ~ a sum вирішувати, розв’язувати арифметичну задачу;
9. надавати;
  to ~ homage виявляти повагу;
  to ~ justice віддавати належне;
10. оглядати (визначні пам’ятки);
  to ~ a picture gallery оглядати картинну галерею;
  to ~ the British Museum оглядати Британський музей;
  to ~ the sights оглядати цікаві місця;
  you can’t ~ Kyiv in a day ознайомитися з Києвом за один день неможливо;
11. грати, виконувати (роль чи музикальний твір); діяти в якості (когось);
  to ~ a concerto виконувати концерт;
  to ~ Hamlet виконувати роль Гамлета;
12. прибирати, наводити лад (у приміщенні тощо);
  to ~ one’s bed застеляти ліжко;
  to ~ one’s hair причісуватися; зробити зачіску;
  to ~ one’s room прибирати кімнату;
  to ~ the dishes (the windows) мити посуду (мити вікна);
13. личити; годитися; задовольняти вимогам;
  he will ~ for us він нам підходить;
  this sort of work won’t ~ for him ця робота йому не підійде;
14. процвітати, досягати успіху, відчувати себе добре;
  flowers will not ~ in this soil квіти не будуть рости в цьому ґрунті;
15. (вжив. у perf.) кінчати, закінчувати;
  I have done with my work я закінчив роботу;
  let’s have done with it залишимо це, покінчимо з цим;
  have done! досить!, годі!, достатньо!;
16. проїжджати (певну відстань);
  to ~ the distance in an hour проїхати відстань за годину;
17. to ~ smth at $5 a piece продавати щось по 5 доларів за штуку;
18. дієслово для заміни іншого повторюваного дієслова he reads better than I ~ він читає краще, ніж я (читаю);
19. допоміжне дієслово для утворення питальної і заперечної форми дієслів у Present i Past Indefinite: ~ you understand me? чи ви розумієте мене? I ~ not understand you я тебе не розумію;
20. для підсилення значення: I ~ know him я справді його знаю;
  ~ again переробляти;
  ~ away with знищувати; покінчити (з чимсь); позбутися (чогось);
  to ~ away with smb/smth знищувати когось/щось;
  ~ by поводитися, ставитися до;
  ~ as you would be done by поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою;
  ~ down 1) придушувати; 2) розм. обманювати; брати гору;
  she did me down вона мене обдурила;
  ~ for 1) псувати; губити, вбивати; 2) піклуватися, доглядати; господарювати (для когось);
  to ~ for oneself обходитися без сторонньої допомоги;
  ~ in 1) розм. обдурити; 2) губити, вбивати, руйнувати; 3) перемагати у змаганні;
  ~ into перекладати;
  to ~ an article into French перекладати статтю на французьку мову;
  ~ off скидати;
  ~ on одягати;
  ~ out прибирати;
  ~ up 1) лагодити, ремонтувати;
  to ~ up a house ремонтувати будинок; 2) прибирати, доводити до ладу;
  to ~ up one’s face навести макіяж;
  to ~ up food приправити їжу;
  to ~ up one’s hair зробити зачіску;
  to ~ oneself up вирядитися;
  to ~ one’s room up прибрати кімнату; 3) консервувати;
  to ~ up fruit консервувати фрукти; 4) упаковувати; загортати;
  to ~ up a baby пеленати немовля; 4) зав’язувати (шнурки), застібати (гаплики, ґудзики);
  to ~ up a dress застібнути плаття; ◊
  ~ as you may if you cannot ~ as you would присл. не можеш, як хочеш – роби, як можеш;
  ~ at, in Rome as Romans ~ присл. у чужий монастир зі своїм статутом не ходять; з вовками жити, по-вовчому вити;
  ~es your mother know you are out? ще молоко на губах не пообсихало;
  to ~ a bad (або an evil, an ill) turn зробити ведмежу послугу, підкласти свиню;
  to ~ a bolt, to ~ a dirty trick п’ятами накивати;
  to ~ by halves робити абияк; не доводити чогось до кінця;
  to ~ one’s best (one’s worst) докласти всіх зусиль, робити все, що від себе залежить (зі шкіри лізти геть);
  to do smb handsomely гарно прийняти, пригостити когось;
  to ~ the dirty on one підкласти свиню комусь;
  to ~ the grand удавати з себе персону;
  to ~ the polite бути надмірно ввічливим;
  to ~ the trick досягати мети;
  to ~ time відбувати покарання, відсиджувати строк;
  to ~ to death після тієї та знов тієї;
  to ~ up brown обманювати, обдурювати;
  to ~ badly, poorly справи йдуть зле;
  to ~ well, splendidly робити успіхи; процвітати;
  to ~ window shopping ловити витрішки.
duration [djʋ(ɘ)ˈreɪʃ(ɘ)n] п
1. тривалість;
  moderate ~ помірна тривалість;
  ~ of human life тривалість людського життя;
  for the ~ of war на час війни;
  of short ~ недовговічний;
2. відрізок часу; строк; час;
  ~ of starting тех. час пуску.
enlistment [ɪnˈlɪstmɘnt] n
1. військ. добровільний вступ на військову службу;
  ~ drive кампанія з вербування на військову службу;
2. зарахування на військову службу;
3. строк служби добровольця (за контрактом);
4. зарахування, вступ (до організації).
exceed [ɪkˈsi:d] v
1. перевищувати (in); перевершувати; перебільшувати;
2. переважати;
  to ~ smb in strength бути сильнішим за когось;
  to ~ smb in height бути вищим за когось на зріст;
  the reality ~ed our expectations дійсність перевершила наші сподівання;
3. виходити за межі; порушувати;
  to ~ authority перевищувати свої повноваження;
  to ~ one’s instructions порушити одержані директиви;
  to ~ the speed limit перевищити дозволену швидкість;
4. прострочувати, пропускати строк;
  to ~ the allotted time не виконати в термін; не вкластися в регламент;
5. заходити надто далеко; бути нестриманим;
6. відхилятися від істини.

USAGE: Синонімами до дієслова to exceed у значенні перевищувати, перевершувати є дієслова to excel, to surpass. To exceed звичайно вживається, коли йдеться про перевищення у кількості, розмірі, протязі, to excel – про перевищення в якості або дії, to surpass – про перевищення в якості, але ніколи в кількості.

expiration [ˌekspɘˈreɪʃ(ɘ)n] n
1. видихання, видих;
2. фон. експірація, видихання;
3. останній подих, кінець;
4. закінчення (строку);
  ~ date строк придатності; строк зберігання;
  at the ~ of the term у кінці терміну.
hitch [hɪtʃ] n
1. поштовх; ривок;
2. перешкода; завада; перепона; затримка;
  a slight ~ незначна перешкода;
  without a ~ без затримки, гладесенько-рівнесенько;
3. шкутильгання;
4. розм. безплатна поїздка на попутній машині;
5. раптова зупинка (механізму);
6. авт. причіп;
7. мор. вузол;
8. гірн. гніздо для кріплення;
9. амер. військ. розм. строк служби (в армії за контрактом); ◊
  to make a ~ of it амер. 1) поладити один з одним, помиритися; 2) взятися за щось, спробувати зробити щось.
hour [aʋɘ] n
1. година;
  peak, the rush-~s години пік;
  visiting ~s приймальні години;
  zero ~ військ. година початку атаки (вильоту, виступу і т. і.);
  in an ~ через годину;
  an ~’s interval годинна перерва;
  an ~’s time година часу;
  at an early ~ рано;
  at a late ~ пізно;
  during an ~ протягом години;
  for an ~ на годину;
  half an ~ півгодини;
  an ~ and a half півтори години;
  ~ after ~ година за годиною;
  for a solid ~ цілу годину без перерви;
  for ~s годинами;
  the decisive ~/the ~ of decision вирішальна година;
  to show, to tell the ~ показувати годину;
2. певний час, період;
  dead ~s глупа ніч;
  dinner ~ обідня перерва; обідній час;
  the happiest ~s of my life найщасливіший період мого життя;
  the off ~s вільні години; неробочий час;
  at that happy ~ у той щасливий час;
  at that peaceful ~ у той мирний час;
  at that stormy ~ у той буремний час;
3. строк;
  ~ of observation строк спостереження;
4. pl робочий день; робочий час;
  long working ~s довгий робочий день;
  short working ~s короткий робочий день;
  school ~s час занять у школі;
  ~s of attendance службові години;
  ~s of exchange години роботи біржі;
  closing ~s of the shop час закриття магазину;
  opening ~s of the shop час відкриття магазину;
  a reduction of ~s скорочення робочого дня;
  working ~s робочі години;
  in one’s idle, off ~s у свій вільний від роботи час;
5. звичний час вставати (лягати спати);
  to keep good ~s рано вставати й рано лягати;
  to keep late ~s пізно вставати й пізно лягати;
6. урок, заняття, навчальний час;
  a dancing ~ урок танців;
  a drawing ~ урок малювання;
7. передача (про радіо, телебачення);
  Children’s H. (вечірня) передача для дітей;
8. астр., геогр. п’ятнадцять градусів довготи;
9. pl церк. години;
  a book of ~s часослов; ◊
  an ~ in the morning is worth two in the evening присл. ранок покаже; ранок вечора мудріший;
  in a good ~ у добрий час;
  in an ill, evil ~ у недобрий час;
  one’s ~ смертний час;
  the small ~s перші години після півночі; досвітні години.
indeterminate [ˌɪndɪˈtɜ:mɪnɪt] а
1. неозначений, невизначений, неясний, невиразний;
  ~ adjectives неозначені прикметники;
2. с. г. недетермінантний (про сорт);
3. невирішений, неостаточний;
  ~ sentence вирок про позбавлення волі на строк, що залежить від поведінки ув’язненого;
4. сумнівний, непевний.
justiceship [ˈdʒʌstɪsʃɪp] n
1. посада (звання) судді;
2. строк служби судді.
lag [læg] n
1. відставання; запізнювання;
  a cultural ~ культурне відставання;
  a ~ angle спец. кут відставання;
  a time ~ of one month запізнення в один місяць;
2. зрушення фаз;
3. телеб. післясвітіння екрана;
4. той, хто зайняв останнє місце (у змаганнях тощо);
5. каторжник;
6. строк каторги (заслання);
7. клепка;
8. планка;
9. ізоляція (термічна);
10. довга вузька болотиста лука.
lease [li:s] n
1. оренда; здавання внайми;
  to lose a ~ втратити оренду;
  to renew a ~ поновити оренду;
  to grant smth out on, by ~ здавати щось в оренду;
  to hold land by, on ~ орендувати землю;
  to put land out to, on ~ здавати землю в оренду;
  to take smth on ~ брати щось в оренду; орендувати щось;
  to take a ~ of a piece of land орендувати ділянку землі;
2. договір про оренду (наймання);
  to cancel a ~ скасувати договір про оренду;
  to sign a ~ підписати контракт на оренду землі, винаймання квартири та ін.;
3. строк оренди (наймання);
  long ~ довгострокова оренда;
  to take a farm on a ~ of twenty years орендувати ферму на двадцятирічний строк;
  a ~ expires, runs out строк оренди закінчується;
4. пасовище, вигін;
5. текст. схрещування ниток основи;
6. текст. ниткорозділювач; ◊
  to take, to get, to have a new ~ of life 1) піднестися духом; 2) вийти з ремонту (про річ).
licence [ˈlaɪs(ɘ)ns] (AE license) n
1. ліцензія; свідоцтво; патент; офіційний дозвіл;
  a driving (BE)/a driver’s (AE) ~ права водія; дозвіл на водіння автомобіля;
  a special ~ дозвіл на вінчання без церковного оголошення молодих;
  a state ~ державний патент;
  a hunting ~ офіційний дозвіл на полювання;
  an export ~ ліцензія на експорт;
  an import ~ ліцензія на імпорт;
  a marriage ~ дозвіл на вступ у шлюб;
  a plate ~ номерний знак на автомобілі;
  a ~ to fish дозвіл/ліцензія на рибну ловлю;
  a ~ to shoot дозвіл/ліцензія на полювання;
  a ~ to practise as a doctor дозвіл/патент на лікарську практику;
  ~ to sell tobacco патент на продаж тютюну;
  to apply for a ~ подавати заяву про офіційний дозвіл;
  to do smth under ~ робити щось з особливого дозволу;
  to grant/ to issue a ~ видавати ліцензію;
  to marry by ~ вінчатися без церковного оголошення;
  to renew a ~ продовжити строк (чинності) ліцензії;
  to revoke a ~ анулювати ліцензію;
  to suspend a ~ тимчасово припинити дію ліцензії;
  we have a ~ to sell beer у нас є офіційний дозвіл на продаж пива;
2. надмірна вільність; зловживання свободою; розбещеність;
3. відхилення від норми (від правил);
  metrical ~ вірш. порушення розміру;
  poetic ~ поетична вільність.
life [laɪf] n (pl lives)
1. життя; існування;
  a hard ~ важке життя;
  an interesting ~ цікаве життя;
  animal ~ тваринне життя;
  bird ~ пташине життя;
  human ~ людське життя; суспільне життя;
  marine ~ морське життя;
  plant ~ рослинне життя;
  smb’s adult ~ чиєсь доросле, зріле життя;
  the ~ of the people життя народу;
  full of ~ повен життя;
  a part of one’s, smb’s ~ частина життя;
  the rest of one’s, smb’s ~ решта життя;
  a way of ~ спосіб життя;
  the facts of ~ факти життя;
  the origin of ~ походження життя;
  the struggle for ~ боротьба за існування;
  this/ natural ~ рел. земне буття (існування);
  the other, the eternal, the future ~ рел. загробне (потойбічне) життя;
  to breathe ~ into smth вдихнути життя в щось;
  to breathe new ~ into smth вдихнути нове життя в щось;
  to bring to ~ 1) викликати до життя; 2) приводити до пам’яті;
  to claim, to snuff out, to take a ~ забрати життя;
  to come to ~ 1) почати жити, з’явитися на світ; 2) ожити, опритомніти;
  to devote one’s ~ (to smth) присвятити життя (чомусь);
  to enter upon ~ вступати в життя;
  to give one’s ~ for smth віддати за щось своє життя;
  to lead a quiet ~ вести спокійне життя;
  to live a happy ~ прожити щасливе життя;
  to live a hard ~ прожити важке життя;
  to live a long ~ прожити довге життя;
  to live one’s own ~ жити своїм життям;
  to make a new ~ for oneself створити нове життя для когось;
  to pawn one’s ~ ручатися життям (головою);
  to prolong a ~ продовжувати життя;
  to risk one’s ~ ризикувати життям;
  to sacrifice one’s ~ пожертвувати життям;
  to save one’s ~ врятувати життя;
  to start a new ~ розпочати нове життя;
  to take one’s own ~ убити себе, покінчити з собою;
  to ruin smb’s ~ руйнувати чиєсь життя;
  to seek smb’s ~ робити замах на чиєсь життя;
  to spend one’s ~ провести життя;
  to spend one’s ~ doing smth провести життя займаючись чимсь;
  to take smb’s ~ убити когось;
  to restore smb to ~ повертати когось до життя;
  to struggle for ~ боротися за існування;
  during one’s ~ протягом життя;
  for ~ на все життя;
  in the prime of ~ на початку життя;
  through one’s ~ все своє життя;
  never in one’s ~ ніколи в житті;
  ~ is beautiful життя прекрасне;
  he ran for his ~ він біг щодуху/з усіх ніг;
  he risked his ~ він ризикував життям;
  they gave their lives for the motherland вони віддали своє життя за батьківщину;
2. живі істоти, життя;
  is there any ~ on the planet Mars? чи є живі істоти (життя) на планеті Марс?;
3. тривалість життя;
  for ~ на все життя, до кінця життя, до смерті; довічно;
  in ~ протягом усього життя;
  to marry early in ~ одружитися рано;
4. строк перебування (десь);
  a long ~ довге життя;
  a short ~ коротке життя;
5. строк служби (роботи) (машини тощо);
6. спосіб життя;
  an active ~ активний спосіб життя;
  an ascetic, an austere ~ аскетичне, відлюдне життя;
  a busy, a hectic ~ інтенсивне життя;
  a cloistered ~ самотнє життя;
  a difficult, a hard, a miserable, a tough ~ важке життя;
  a dissipated, a dissolute ~ розпутне життя;
  a civilian ~ штатське життя;
  a dull ~ cумне життя;
  an easy ~ легке життя;
  an exciting ~ хвилююче життя;
  a full ~ повне життя;
  a happy ~ щасливе життя;
  an idyllic ~ ідилічне життя;
  a lonely, a solitary ~ самотнє життя;
  a married ~ подружнє життя;
  a modern ~ сучасне життя;
  a monastic ~ чернече життя;
  a nomadic ~ кочове, мандрівне життя;
  a peaceful, a quiet, a serene ~ тихе життя;
  a political ~ політичне життя;
  a public ~ громадське життя;
  a stormy, a turbulent ~ бурхливе життя;
  a campus ~ амер. розм. студентське життя;
  a country, a rural ~ сільський спосіб життя;
  a city ~ міський спосіб життя;
  a stirring ~ діяльне життя;
  smb’s family, home ~ чиєсь сімейне життя;
  smb’s personal ~ чиєсь особисте життя;
  smb’s sex ~ чиєсь сексуальне життя;
  to lead a quiet ~ вести спокійне життя;
7. громадське життя; стосунки (людей); суспільство;
  social ~ 1) громадське життя; 2) світські розваги;
  to see ~ побачити світ, пізнати життя;
8. біографія, життєпис;
9. енергія; жвавість; натхнення; пожвавлення;
  to put ~ into one’s work працювати натхненно;
  to sing with ~ співати з натхненням;
10. товариство;
  high ~ великосвітське товариство;
11. найважливіше, найнеобхідніше; основа; душа;
  plenty of sleep is the ~ of young children тривалий сон – найважливіше (основне) для (здоров’я) дітей;
  he was the ~ of the party він був душею товариства;
12. натура, натуральна величина (тж ~ size);
  as large as ~ 1) у натуральну величину; 2) як живий;
  here he is as large as ~ ось він власною персоною;
  to portray smb to the ~ точно передати схожість; намалювати чийсь правильний портрет;
13. застрахована особа; ◊
  a cat has nine lives присл. коти довго живуть;
  a ~-and-death struggle боротьба не на життя, а на смерть;
  cat-and-dog ~ постійні сварки; живуть, як кіт із собакою;
  how’s ~? як живеться?, як справи?;
  ~ after death радість після горя;
  ~ for ~ життя за життя;
  ~ is but a span життя коротке;
  ~ is great if you don’t weaken присл. життя чудове, якщо людина не занепадає духом;
  ~ is not a bed of roses вік прожити – не поле перейти;
  my (dear) ~ мій любий; моя люба;
  nothing in ~ ніскільки, нічого подібного;
  small ~ менший від натуральної величини;
  still ~ натюрморт;
  the ~ and soul (of) натхненник, головний організатор; душа (товариства, підприємства тощо);
  there is ~ in the old dog yet є ще порох у порохівниці;
  to bother, to worry the ~ out of smb не давати комусь ні хвилини спокою; роздратовувати когось;
  to escape with ~ and limb благополучно відбутися;
  to gasp out one’s ~ померти, випустити дух;
  to lead a dog’s ~ ледь животіти;
  to run for dear, for very ~ бігти щосили;
  upon my ~! слово честі!;
  while there is ~ there is hope присл. поки людина живе, доти вона надіється;
  with all the pleasure in ~ з величезним задоволенням.
life-span [ˈlaɪfspæn] n
1. тривалість (строк) життя;
2. с. г. період збереження життєздатності насіння.
limit [ˈlɪmɪt] n
1. межа; рубіж;
  the age ~ вікова межа/граничний вік;
  the speed ~ гранична швидкість;
  a fixed ~ встановлена межа;
  inferior ~ мінімум;
  superior ~ максимум;
  time ~ часова межа;
  ~ of accuracy межа точності;
  ~ of audition межа чутності;
  ~ of elasticity межа пружності;
  ~ of fatigue межа витривалості;
  ~ of exploitation військ. рубіж розвитку успіху;
  ~s of a prison, jail частина в’язниці, у якій в’язень може вільно пересуватися;
  the ~s of the district границі району;
  the ~s of the town границі міста;
  to disregard, to exceed a ~ не звертати уваги на/порушувати обмеження;
  to place/ to put, to set a ~ on smth встановлювати межу на щось;
  to reach the highest ~ досягати крайньої межі;
  to set a ~ to smth установити межу чогось, обмежувати щось; покласти край чомусь;
  in, within definite ~s у певних межах;
  to the ~ амер. максимально;
  there is a ~ to my patience є межа/кінець моєму терпінню;
  there is a ~ to everything усьому є межа;
2. pl межі, простір;
  within the ~s of the city у межах міста;
3. тех. граничний розмір; граничне відхилення; інтервал значень;
4. юр. строк давності; ◊
  off ~s амер. вхід заборонено;
  she is the ~ вона нестерпна;
  within ~s у певних межах, у межах можливості;
  that’s the ~! це вже занадто!, це переходить усі межі;
  to go the ~ амер. переходити усі межі;
  without ~ необмежено, в будь-якому розмірі.
limitation [ˌlɪmɪˈteɪʃ(ɘ)n] n
1. обмеження; застереження;
  arms ~ скорочення озброєнь;
  budgetary, financial ~ фінансові обмеження;
  within certain ~ у межах певних обмежень;
  there’s no ~ on export на експорт немає обмежень;
2. обмеженість;
  to have one’s ~s бути обмеженим (невеликого розуму);
  to know one’s ~s правильно оцінювати свої можливості;
  to put ~ on smth накладати обмеження на щось;
3. юр. строк давності; задавнення позову;
4. pl недоліки; ◊
  statute of ~s закон про строки давності.
long [lɒŋ] a
1. довгий;
  а ~ coat довге пальто;
  а ~ dress довге плаття;
  а ~ story довге оповідання;
  a ~ distance довга відстань;
  a ~ street довга вулиця;
  а ~ way довга дорога;
  a ~ way about (великий) об’їзд;
  a ~ way to go далеко (кудись);
  ~ waves рад. довгі хвилі;
  on the ~ wave на довгій хвилі;
  one’s ~ arms довгі руки;
  one’s ~ beard довга борода;
  one’s ~ fingers довгі пальці;
  one’s ~ hair довге волосся;
  one’s ~ legs довгі ноги;
  one’s ~ nose довгий ніс;
  to be ~ бути довгим;
  to become ~ стати довгим;
  at ~ rage на великій відстані; з великої відстані;
  for a ~ time (на) довгий час;
  from a ~ way off здалеку;
  a novel 300 pages ~ роман в 300 сторінок;
  he’s been ill a ~ time він давно хворіє;
  don’t be ~ answering не тягни з відповіддю;
2. високий, довготелесий;
3. тривалий, давно існуючий;
  ~ custom давній/старовинний звичай;
  ~ service військ. надстрокова служба;
  ~ wait тривале очікування;
4. довжиною (в), завдовжки;
  how ~ is the river? яка довжина цієї ріки?;
  a mile ~ завдовжки в одну милю;
  one kilometre ~ довжиною один километр;
  two kilometres ~ довжиною два километри;
  three kilometres ~ довжиною три километри;
5. віддалений;
  ~ date віддалений строк;
6. фін. довгостроковий;
  a ~ bill довгостроковий вексель;
  ~ lease довгострокова оренда;
7. повільний, млявий;
  ~ illness затяжна хвороба;
  don’t be ~ не затримуйтеся;
  how ~ he is! який він повільний!;
8. зморний, нудотний;
9. численний, великий; що складається з безлічі пунктів (великої кількості членів тощо);
  a ~ bill довгий рахунок;
  a ~ family дуже велика (багатодітна) сім’я;
10. надмірний, великий; товстий;
  ~ distance велика відстань;
  ~ price непомірна/надмірна ціна;
  a ~ purse товстий гаманець;
11. довгастий, видовжений;
  a ~ face довгасте обличчя;
  a ~ room видовжена кімната;
  a ~ square (витягнутий) прямокутник;
12. нудний, багатослівний;
13. фон. довгий (голосний звук, склад);
  ~ mark знак довготи; ◊
  a ~ dozen тринадцять, чортова дюжина;
  a ~ face витягнуте обличчя; сумне, зажурливе, невдоволене обличчя, похмурий вигляд;
  a ~ finger середній палець руки;
  a ~ firm шахрайська фірма, шахрайське підприємство;
  a ~ green амер. паперові гроші;
  a ~ head проникливість; передбачливість;
  a ~ hour не менше години;
  a ~ jump спорт. стрибок у довжину;
  a ~ mile не менше милі;
  a ~ robe мантія судді; ряса;
  a ~ shilling добрий заробіток;
  a ~ time значний відрізок часу, довго;
  a ~ tongue довгий язик, балакучість;
  in the ~ run кінець кінцем; у кінцевому підсумку;
  ~ absent, soon forgotten присл. як з очей, так і з думки (геть);
  he is not ~ for this world він не жилець на цьому світі;
  ~ ago давно;
  ~ before задовго до;
  ~ drink розм. 1) напій у високому бокалі; 2) велика порція (вина, пива тощо);
  ~ ears дурість;
  ~ home могила;
  ~ hundredweight англійський центнер (50,8 кг);
  ~ in the teeth старий; пісок сиплеться;
  ~ memorу добра пам’ять;
  ~ nine амер. дешева сигара;
  ~ odds нерівні шанси;
  ~ price дуже висока, велика ціна;
  ~ primer друк. корпус;
  ~-range view далекосяжний погляд;
  ~ sight далекозорість;
  ~ suit перевага (в чомусь);
  L. Tom далекобійна гармата; довга сигара;
  ~ ton довга (англійська) тонна (1016 кг);
  not by a ~ chalk, shot аж ніяк, ні в я кому разі;
  the ~ arm великий вплив, влада;
  he has a ~ arm він впливова людина;
  the L. Vacation літні канікули (в англійських університетах і судах);
  to have a ~ head бути передбачливим (прозорливим, далекоглядним);
  to make a ~ nose показати (довгий) ніс;
  to make, to cut a ~ story short коротше кажучи, одним словом;
  to take ~ vіews бути далекоглядним (передбачливим).

USAGE: See deep.

long [lɒŋ] n
1. довгий строк; тривалий період; великий проміжок часу;
  before ~ незабаром, скоро;
  for ~ на великий строк, надовго;
  the ~ and the short of it коротше кажучи; одним словом;
  I shan’t be away for ~ я скоро повернусь;
  it is ~ since we saw him ми уже давно його не бачили; пройшло вже багато часу з тих пір, як ми його бачили;
  it will not take ~ це не забере багато часу;
  will you take ~ over it? ви скоро закінчите?;
2. вірш. довгий склад;
  four ~s and six shorts чотири довгих склади і шість коротких;
  ~s ans shorts віршований рядок (особл. лат.);
3. фон. довгий голосний; ◊
  the ~ and the short of smth найголовніше, найсуттєвіше (в чомусь);
  the ~ and the short of it is that they won коротше кажучи/ справа в тому, що вони виграли.
maturity [mɘˈtʃʋ(ɘ)rɪtɪ] n (pl maturities)
1. стиглість; зрілість;
  the years of ~ зрілі роки;
  to come to, to reach ~ досягти зрілості;
2. повний розвиток;
3. завершеність;
  to bring to ~ завершити;
4. ком. строк платежу.
mayoralty [ˈme(ɘ)rɘltɪ] n (pl mayoralties)
1. посада мера;
2. строк перебування на посаді мера.
ministry [ˈmɪnɪstrɪ] n (pl ministries)
1. міністерство;
  M. of Defence, M. of Armed Forces міністерство оборони; міністерство збройних сил (в Англії – War Office, в США – War Department);
  M. of Education міністерство освіти (в Англії – Board of Education, в США – Department of Education);
  M. of Foreign Affairs міністерство закордонних справ (в Англії – Foreign Office, в США – State Department);
  M. of Health міністерство охорони здоров’я;
  M. of Internal, Home Affairs міністерство внутрішніх справ (в Англії – Home Office; в США – Interior Department);
  M. of Justice міністерство юстиції;
  M. of Labour міністерство праці;
  M. of Security міністерство соціального забезпечення;
2. кабінет міністрів;
3. строк перебування при владі кабінету (міністра);
4. духівництво;
  to enter the ~ прийняти духовний сан;
5. функції священика.
month [mʌnθ] n
1. місяць (про час);
  a summer ~ літній місяць;
  a winter ~ зимовий місяць;
  last ~ у минулому місяці; минулого місяця;
  next ~ у наступному місяці; наступного місяця;
  this ~ у цьому місяці; цього місяця;
  once a ~ один раз на місяць;
  to do smth in (within) a ~ зробити щось через місяць (протягом місяця);
  it lasted (for) a ~ це тривало (продовжувалося) місяць;
2. місячник;
3. pl тривалий час; довгий строк; ◊
  ~ in, ~ out з місяця в місяць;
  ~’s mind 1) поминки (через місяць після смерті); 2) палке бажання.

USAGE: See all, autumn, last.

moratorium [ˌmɒrɘˈtɔ:rɪɘm] n (pl moratoria)
1. мораторій (on);
  to impose a ~ накласти мораторій;
  to declare a ~ оголосити мораторій;
  to lift a ~ зняти мораторій;
2. строк мораторію.
penal [ˈpi:nl] n розм. строк ув’язнення.
period [ˈpɪ(ɘ)rɪɘd] n
1. період, проміжок часу; строк;
  a long ~ of time довгий період часу;
  a short ~ of time короткий період часу;
  an extra, an overtime ~ спорт. додатковий час (гри);
  a fixed ~ установлений строк (проміжок часу);
  a prehistoric ~ доісторичний період;
  a transitional ~ перехідний період;
  an incubation ~ інкубаційний період;
  a rest ~ час відпочинку;
  a trial ~ випробний строк;
  at that ~ of time в той період часу;
  for a short ~ of time на короткий час (протягом короткого відрізка часу);
  an important ~ in history важливий період в історії;
2. епоха, доба;
  the ~ of revolution епоха революції;
  the ~ of great scientific discoveries епоха великих наукових відкриттів;
  to live in, during the ~ of… жити в час/епоху…;
3. стадія;
  ~s of a disease стадії хвороби;
4. крапка; пауза в кінці речення;
  to place/ to put a ~ at the end of a sentence поставити крапку в кінці речення;
5. перен. край, кінець;
  to put a ~ to smth поставити крапку, покласти край (чомусь);
6. pl фізл. місячні, менструація;
7. фіз. період коливань; цикл;
8. спорт. період гри (у хокеї).
pill [pɪl] n
1. пілюля;
  a bitter ~ гірка пілюля;
  the ~ контрацептив у таблетках;
  to take a ~ прийняти пілюлю;
  to swallow a ~ проковтнути пілюлю;
2. військ. ядро; куля;
  the big ~ розм. атомна бомба (скинута на Хіросіму);
3. розм. кулька; м’яч;
4. розм. балотувальна куля;
5. pl розм. більярд;
6. розм. зануда; огидний тип;
7. (тж pl) розм. лікар;
8. розм. покарання; строк ув’язнення;
9. амер., канад. розм. сигарета;
10. амер. розм. наркотик;
11. амер. розм. заспокійливий засіб;
12. кірка, шкірка; лушпайка;
13. розм. затон; ◊
  a ~ to cure an earthquake мертвому припарка/ капля в морі;
  it was a bitter ~ to swallow було важко перенести такий провал.
precise [prɪˈsaɪs] а
1. точний; певний;
  a ~ definition чітке визначення;
  ~ rules of conduct чітко визначені правила поведінки;
  the ~ meaning точне значення;
  ~ measurements точні розміри;
  to arrive at the ~ moment прибути точно в строк;
2. пунктуальний, акуратний; педантичний;
  to be very ~ about doing one’s duty акуратно виконувати свої обов’язки;
3. чіткий, ясний; виразний (про звук тощо);
4. тех. точний (про прилад).
prompt [prɒmpt] n
1. підказування; нагадування;
2. день (строк) платежу;
  a ~ note пам’ятна записка про строк платежу.
rap1 [ræp] n
1. легкий удар;
  to give smb a ~ over, on the fingers дати комусь по руках (тж перен.);
  to get a ~ over, on the knuckles дістати по руках (тж перен.);
2. тихий стукіт (у двері тощо);
  there was a ~ on the window у вікно хтось постукав;
3. розм. покарання; вирок; строк;
  to beat the ~ уникнути покарання, викрутитися;
  to take the ~ дістати строк; потрапити за ґрати;
4. текст. моток пряжі;
5. знецінена (фальшива) монета;
  without a ~ без копійки; ◊
  I don’t care a ~ мені байдуже;
  it doesn’t matter a ~ це не має ніякого значення;
  not a ~ ані копійки.
renew [rɪˈnju:] v
1. обновляти; відроджувати, реставрувати;
  a snake ~s its skin змія міняє шкіру;
2. поповнювати (запаси тощо);
3. відновлювати;
  to ~ one’s friendship відновити дружбу;
4. повторювати;
  to ~ one’s invitation повторити запрошення;
  to ~ a promise повторити обіцянку;
5. продовжувати (строк чинності);
  to ~ an agreement продовжити строк чинності угоди;
  to ~ the lease продовжити строк чинності оренди.
re-up [ˌri:ˈʌp] v військ. розм. залишатися на додатковий строк служби.
save [seɪv] v (past і p. p. saved, pres. p. saving)
1. рятувати;
  to ~ a child рятувати дитину;
  to ~ smb’s life рятувати чиєсь життя;
  to ~ smb’s property рятувати майно;
  to ~ the situation врятувати становище;
2. берегти, оберігати; зберігати;
  to ~ energy, strength берегти сили;
  to ~ smb from making a mistake застерегти когось від помилки;
3. економити, заощаджувати;
  to ~ money заощаджувати гроші;
  to ~ time економити час;
  during the mild winter we ~ed on fuel під час м’яких зим ми заощаджували на пальному;
  it will ~ us an hour це зекономить нам годину;
  machines ~ labour машини заощаджують (полегшують) працю;
4. накопичувати, відкладати (гроші; тж ~ up);
  to ~ for відкладати (на покупку чогось);
5. приберігати, залишати;
  to ~ against a rainy day приберігати (відкладати) на чорний день;
  ~ a place for me/~ me a place притримай мені місце;
6. позбавляти, рятувати (від чогось);
7. оберігати, охороняти; захищати; запобігати;
  God ~ you! борони вас Боже!;
8. рел. рятувати (спасати) душу;
  to ~ sinners спасати (душі) грішників;
9. зберігатися, не псуватися;
  food that will ~ продукти, що не псуються;
10. встигати, не спізнюватися;
11. сушити, просушувати (зерно тощо);
12. відбивати напад (футбол);
13. зупинити шайбу (хокей); ◊
  God ~ me from my friends борони мене, Боже, від друзів;
  God ~ the mark прости, Боже, за вислів; з дозволу сказати;
  S. the Children Fund Фонд допомоги дітям;
  ~ us! борони Боже!;
  to ~ appearance удавати, що нічого не сталося; додержувати пристойності;
  to ~ one’s bacon врятуватися, спасти свою шкуру;
  to ~ one’s bail юр. з’явитися до суду у вказаний строк (про відпущеного на поруки);
  to ~ one’s breath промовчати, не витрачати зайвих слів;
  to ~ one’s face врятувати свою репутацію, уникнути ганьби;
  to ~ one’s neck уникнути повішення, врятувати свою голову;
  to ~ one’s pains заощаджувати, зберігати свої сили, не працювати марно;
  to ~ one’s pocket не витрачати зайвого;
  to ~ one’s skin рятувати свою шкуру;
  to ~ one’s trouble звільнити себе від необхідності (зробити щось);
  to ~ out of the fire врятувати від знищення, зруйнування;
  to ~ smb from himself рятувати когось від його власної дурості;
  to ~ the bird in one’s bosom зберігати таємницю, секрет;
  to ~ the day спорт. рятувати становище.

USAGE: 1. Українське дієслово рятувати когось/щось відповідає англійським дієсловам to save i to rescue. Вони вживаються в конструкціях to save/to rescue smb/ smth i to save/to rescue smb/smth from smth, але мають різні значення. To save означає зберігати когось/щось у безпеці, цілості: The doctors did their best to save the life of the child. Лікарі зробили все, щоб врятувати життя дитини. To rescue передбачає труднощі, часто ризик, який пов’язаний з рятуванням або усуненням небезпеки, відповідає українським рятувати, визволяти: to rescue smb from danger врятувати когось від небезпеки; to rescue smb from all the difficulties рятувати когось з труднощів (зі скрутного становища). 2. See collect.

Scarborough [ˈskɑ:b(ɘ)rɘ] n геогр. н. м. Скарборо; ◊
  ~ warning 1) попередження, зроблене за дуже короткий строк; 2) розправа без суду; 3) удар без попередження.
senatorship [ˈsenɘtɘʃɪp] n
1. звання сенатора;
2. строк повноважень сенатора.
sentence [ˈsentɘns] n
1. юр. судовий вирок; судове рішення;
  a capital, a death ~/a ~ of death смертний вирок;
  a harsh, a severe, a stiff ~ суровий вирок;
  an indefinite, an indeterminate ~ сумнівний вирок;
  a light ~ легке покарання;
  a nominal, a suspended ~ умовний вирок;
  under ~ засуджений;
  to carry out, to execute a ~ виконувати судове рішення;
  to commute a ~ пом’якшувати вирок;
  to get a life ~ бути засудженим до довічного ув’язнення;
  to get off with a light ~ відбутися легким покаранням;
  to impose, to pass, to pronounce a ~ ухвалювати вирок;
  to recall, to reverse a ~ відміняти вирок;
  to reduce a ~ скоротити строк вироку;
  to serve a ~ відбувати покарання;
  to suspend a ~ відкладати судове рішення;
  to vacate a ~ анулювати судове рішення;
2. грам. речення;
  an affirmative ~ стверджувальне речення;
  a complex ~ складнопідрядне речення;
  a compound ~ складносурядне речення;
  a declarative ~ розповідне речення;
  an elliptical ~ еліптичне речення;
  an embedded ~ вставне речення;
  an exclamatory ~ окличне речення;
  an impersonal ~ безособове речення;
  an interrogative ~ запитальне речення;
  a negative ~ заперечне речення;
  a simple ~ просте речення;
  to form, to formulate, to make up a ~ утворити/скласти речення;
  to generate a ~ створити речення;
3. сентенція, вислів;
  a S. of Scripture вислів зі святого письма.

USAGE: 1. Синонімом до іменника sentence у юридичному значенні є іменник verdict. Іменник sentence має відтінки значення обвинувачувальний вирок, саме покарання: She had been found guilty but sentence had not yet been passed. Її визнали винною, але обвинувачувальний вирок ще не ухвалили. Verdict означає рішення, ухвала суду (як обвинувачувальна, так і виправдовувальна): Everybody was agreed that the jury gave the right verdict. Усі зійшлися на тому, що рішення присяжних неправильне. 2. See chapter.

serve [sɜ:v] v (past і p. p. served, pres. p. serving)
1. слугувати, бути слугою;
  to ~ one’s country служити своїй батьківщині;
  to ~ two masters бути слугою двох панів;
2. служити, працювати, бути на службі, бути службовцем;
  to ~ as a secretary працювати секретарем;
  to ~ as a waiter працювати офіціантом;
  to ~ in an office служити (працювати) в конторі;
  to ~ in the police служити (працювати) в поліції;
3. служити в армії; бути військовим;
  to ~ abroad служити у військах за кордоном;
  to ~ in the ranks служити рядовим;
4. обслуговувати;
  to ~ a customer обслуговувати клієнта;
  to ~ fast обслуговувати швидко;
  to ~ slowly обслуговувати повільно;
  to ~ smb at a hotel обслуговувати когось у готелі;
  to ~ smb at a restaurant обслуговувати когось у ресторані;
  to ~ smb in a shop обслуговувати когось у магазині;
5. постачати (щось), забезпечувати (чимсь);
  to ~ a town with water постачати місту воду;
6. займатися покупцями (клієнтами), обслуговувати (когось);
  to ~ customers обслуговувати покупців;
  are you being ~d? вас обслуговують?;
  I am waiting to be ~d я чекаю, щоб мене обслужили;
7. подавати (на стіл), розносити (страви);
  to ~ at table подавати, обслуговувати (в ресторані);
  to ~ dinner подавати обід;
  to ~ tea подавати чай;
  dinner is ~d! обід подано!;
  she ~ed dinner to us, she ~ed us dinner вона подала нам обід;
  they ~ a good meal here тут гарно годують;
8. призначатися (для чогось), використовуватися як (щось), бути придатним (для чогось);
  to ~ as a pretext бути приводом;
  the box ~s me as a table ящик я використовую як стіл;
  the fact ~s as an example факт використовується як приклад;
  the fact ~s as a proof факт використовується як доказ;
9. бути корисним, допомагати, сприяти;
  to ~ smb, smth служити комусь/чомусь;
  to ~ smb’s interests служити чиїмсь інтересам;
  to ~ smb’s purpose служити чиїйсь меті;
  to ~ the cause of peace сприяти справі миру;
  I wish I could ~ you in this matter мені хотілося б допомогти вам у цій справі;
10. бути достатнім; задовольняти;
  it will ~ цього досить, це годиться;
11. відбувати строк (служби тощо);
  to ~ one’s time відслужити свій строк;
  to ~ one’s turn as captain відслужити строк служби в чині капітана;
  he ~d two years in jail він відсидів два роки у в’язниці;
12. поводитися (з кимсь); ставитися (до когось);
  to ~ smb generously поводитися з кимсь великодушно;
  you have no business to ~ me like that ти не маєш права так поводитися зі мною;
13. церк. правити службу;
14. подавати м’яч (теніс, волейбол); it is your turn to ~ ваша черга подавати (м’яч);
15. юр. доставляти, вручати (повістку тощо);
16. с. г. злучати, спаровувати;
  ~ out 1) роздавати, розподіляти; 2) розм. відплатити (комусь за щось);
  ~ round обносити по колу, пригощати (гостей);
  ~ up подавати до столу;
  ~ with забезпечувати (чимсь); ◊
  it ~s him right! так йому й треба!;
  to ~ a gun стріляти з гармати;
  to ~ hand and foot служити вірою і правдою;
  to ~ smb a (dirty) trick (зле) пожартувати з когось;
  to ~ the time пристосовуватися.
service [ˈsɜ:vɪs] n
1. слугування;
  to be in (smb’s) ~ бути на службі (у когось);
  to go into, to, out to ~ іти слугувати;
2. праця, робота;
  easy ~ легка служба/праця;
  hard ~ важка служба/праця;
  long ~ довга служба/ праця;
  military ~ військова служба/праця;
  short ~ коротка служба/праця;
  to be on detached ~ бути у відрядженні;
  to be out of ~ бути без роботи;
  to leave, to go out of ~ піти з роботи;
  to reward smb for his good ~ нагородити когось за його добру службу;
  to reward smb for his long ~ нагородити когось за його довгу службу;
3. сфера діяльності; рід занять;
  the Civil S. державна (цивільна) служба;
  Foreign S. амер. дипломатична служба;
4. установа;
  administrative ~s адміністративний відділ (секретаріату ООН);
  Intelligence S. розвідка «Інтеллідженс сервіс» (Велика Британія);
  the Secret S. розвідка і контррозвідка;
  typewriting ~ друкарське бюро;
5. служба;
  an ambulance ~ служба невідкладної допомоги;
  answering ~ “гаряча лінія”;
  bus ~ автобусне сполучення;
  clipping (AE)/press-cutting ~ служба інформування через вирізки з газет та журналів;
  communication ~ служба зв’язку;
  customer ~ служба, пов’язана з обслуговуванням клієнтів;
  delivery ~ служба доставлення;
  employment ~ служба працевлаштування;
  express ~ експрес-служба;
  ferry ~ служба переправи;
  health-visitor (BE)/visiting-nurse (AE) ~ служба патронажних сестер;
  janitorial ~ сторожова служба;
  laundry ~ служба по здійсненню прання;
  news, wire ~ інформаційна служба;
  placement ~ служба, відповідальна за розміщення/ розташування;
  postal ~ поштовий зв’язок;
  railway ~ залізничне сполучення;
  repair ~ служба по ремонту;
  room ~ служба по обслуговуванню номерів;
  telephone ~ телефонна служба;
  towing ~ служба, відповідальна за буксирування;
  ~ catalogue службовий каталог;
  ~ document службовий документ;
  ~ entrance службовий вхід;
  ~ stair службові сходи;
  to restore normal train ~ відновити нормальний рух поїздів;
6. обслуговування, сервіс;
  excellent ~ чудове обслуговування;
  medical ~ медичне обслуговування;
  poor ~ погане обслуговування;
  ~ flat квартира з готельним обслуговуванням;
  ~ fee плата за право користування бібліотекою;
  ~ hours години роботи/обслуговування (бібліотеки);
  ~ station станція технічного обслуговування; ремонтна база;
  ~ workers робітники сфери обслуговування;
  to improve ~ покращити обслуговування;
  to improve ~ at a restaurant покращити обслуговування ресторані;
  to improve ~ in a shop покращити обслуговування в магазині;
  to introduce ~ встановлювати обслуговування;
  to offer/ to provide ~ пропонувати обслуговування;
  to restore ~ відновити обслуговування;
  to suspend a ~ тимчасово припиняти обслуговування;
  good ~ at a hotel гарне обслуговування у готелі;
7. забезпечення (чимсь);
8. військова служба (повинність);
  Selective S. амер. військова повинність для окремих громадян (за відбором);
  active ~/~ with the colours дійсна військова служба;
  sea ~ служба на кораблях у морі;
  ~ age, group військ. призовний вік;
  ~ ammunition військ. боєприпаси;
  ~ ashore мор. берегова служба;
  ~ call військ. статутний (службовий) сигнал;
  ~ cap військ. формений кашкет;
  ~ certificate військ. службове посвідчення;
  ~ chevron військ. нашивка за шестимісячну службу на фронті;
  ~ conditions військ. експлуатаційні умови;
  ~ families сім’ї військовослужбовців;
  ~ jacket військ. френч;
  ~ number військ. особистий номер;
  ~ record військ. послужний список;
  ~ ribbon орденська планка;
  ~ stripe амер. військ. нашивка за вислугу років;
  ~ tank робочий резервуар;
  ~ test 1) експлуатаційні випробування; 2) військові випробування;
  ~ troops війська обслуговування; тилові частини і підрозділи;
  ~ uniform, dress військ. повсякденна форма одягу;
  ~ unit військ. обслуговувальна частина;
  to be in the ~ служити в армії;
  to be disabled for active ~ бути визнаним непридатним для військової служби;
  to retire from ~ піти у відставку;
  fit for ~ придатний для військової служби;
9. військ. вид збройних сил; рід військ;
  ~ aviation воєнна авіація;
  ~ group військ. група обслуговування;
  what branch of the ~ do you expect to enter? до якого роду військ ви будете зараховані?;
10. допомога, сприяння, послуга;
  a custom ~ послуга на попереднє замовлення;
  a great ~ велика послуга;
  a meritorious ~ послуга, варта нагороди;
  professional ~s професійні послуги;
  public ~s комунальні послуги;
  yeoman’s ~ 1) допомога в нужді; 2) бездоганна служба;
  to offer ~ запропонувати послугу;
  to perform, to provide, to render ~ надавати послугу;
  glad to be of ~ to you радий бути вам корисним;
  I am at your ~ я до ваших послуг;
  will you do me a ~? зробіть мені послугу;
11. заслуга;
  immense ~s величезні заслуги;
12. сервіз;
  coffee ~ кавовий сервіз;
  tea ~ чайний сервіз;
13. набір;
  toilet ~ туалетний набір;
14. сервування (стола);
15. церк. відправа;
  baptismal ~ хрестини;
  burial ~ похоронна відправа;
  an evening ~ вечірня відправа;
  marriage ~ вінчання;
  memorial ~ поминальна відправа;
  a morning ~ ранішня відправа;
  a noontime ~ обідня відправа;
  a sunrise ~ відправа на зорі;
  to hold a ~ проводити відправу;
16. подача м’яча (теніс);
  ~ ball м’яч, що вводиться у гру з подачі (теніс);
  ~ side line бокова лінія подачі (теніс);
  to break smb’s ~ виграти чиюсь подачу;
  to hold one’s ~ виграти свою подачу;
  to lose one’s ~ програти свою подачу;
  your ~! ваша подача!;
17. юр. виконання рішення суду; вручення (повістки тощо);
18. с. г. злучання, спаровування;
19. горобина домашня;
20. експлуатація;
  ~ engineer інженер-експлуатаційник;
  ~ instructions тех. правила експлуатації;
  ~ life експлуатаційний строк служби;
  ~ load тех. корисне навантаження;
  ~ manual інструкція (з експлуатації); ◊
  lip ~ лицемірство, пусті обіцянки;
  to pay lip ~ лицемірно обіцяти;
  my ~ to you! за ваше здоров’я!;
  remember my ~ to her передайте (висловіть) їй мою пошану;
  to have seen ~ бути у тривалому вжитку, зноситися.
settle [ˈsetl] v (past і p. p. settled, pres. p. settling)
1. вирішувати, приймати рішення;
  to ~ a question розв’язати питання;
  to ~ on приймати рішення щодо чогось;
  everything is ~d, it’s all ~d усе вирішено, усе гаразд;
  ~ it any way you like вирішуй, як хочеш;
2. домовлятися, визначати;
  to ~ a bargain укласти угоду;
  to ~ the date of one’s return призначити строк повернення;
  to ~ the price домовитися про ціну;
  to ~ peacefully мирно домовитися;
  to ~ for погодитися на щось; вдовольнитися чимсь;
  to ~ with one’s creditors розрахуватися з кредиторами;
3. з’ясовувати, улагоджувати; розв’язувати;
  to ~ differences усувати незгоди;
4. юр. врегулювати;
5. оселятися, улаштовуватися;
  to ~ in the country оселитися на селі;
6. заселяти; колонізувати;
  to ~ new lands заселяти нові землі;
7. влаштовувати, садовити, укладати;
  to ~ an invalid for the night укласти немічного на ніч;
8. влаштовуватися, сідати, укладатися (тж ~ down);
  to ~ (oneself) in a chair усістися на стільці;
9. осідати, опускатися;
  the dust ~d slowly пил повільно осідав;
10. відстоюватися; давати осад;
11. дати відстоятися; очистити від каламуті;
12. давати лад (чомусь); заспокоювати;
  to ~ the stomach налагодити травлення;
13. надівати, просувати, всувати;
14. платити, оплачувати; розплачуватися, розраховуватися;
  to ~ a debt сплатити борг;
  will you ~ for me? ви заплатите за мене?;
15. розвіювати (сумніви тощо);
16. сідати (про птахів тощо);
17. нависати, наставати; панувати (про тишу, темряву тощо);
  a great silence ~d in the room у кімнаті запанувала мертва тиша;
18. тонути, занурюватися (про корабель; тж ~ down);
19. установлюватися (про погоду);
20. затихати, ущухати (про бурю; тж ~ down);
21. улягатися (про хвилювання);
22. юр. закріпляти (за кимсь); заповідати (комусь);
  to ~ an annuity on smb призначати комусь щорічну ренту;
  ~ down 1) оселятися; 2) влаштовуватися, умощуватися (у кріслі тощо); 3) заспокоюватися; 4) стати розсудливим, урівноваженим; 5) осідати (про фундамент); 6) тонути (про корабель);
  ~ in 1) переїхати, переселитися в нову квартиру; улаштуватися на новому місці; 2) допомогти (комусь) улаштуватися (переїхати); 3) займати надійне (міцне) становище;
  ~ off укладати спати;
  ~ up 1) розплачуватися, розраховуватися; 2) закінчити, уладнати (справу); ◊
  I’ll ~ accounts with him! я розрахуюся з ним!;
  to ~ down for life завести сім’ю, одружитися;
  to ~ in business зайнятися (комерційними) справами;
  to ~ in life оженитися, одружитися, вийти заміж;
  to ~ old scores помститися, звести старі рахунки;
  to ~ out of court помиритися до суду, не доводити справу до суду;
  to ~ smb 1) здихатися когось; 2) заткнути комусь пельку; 3) прикінчити когось;
  to ~ the land віддалятися від берега;
  to ~ the succession розв’язувати питання про престолонаступництво.

USAGE: See decide.

sheriffdom [ˈʃerɪfdɘm] n
1. територія у віданні шерифа;
2. посада шерифа;
3. строк перебування шерифа на посаді.
ship [ʃɪp] v (past і p. p. shipped, pres. p. shipping)
1. перевозити, відправляти (вантаж водою);
2. амер. перевозити вантаж будь-яким видом транспорту;
  to ~ goods by rail перевозити вантаж залізницею;
3. вантажити (корабель); робити посадку (на корабель);
4. вантажитися (про корабель); брати на борт;
5. сідати (на корабель);
  to ~ for France сідати на корабель, що йде у Францію;
6. наймати команду (на судно);
7. найматися (на судно);
8. амер. транспортуватися; бути придатним для транспортування (про товари);
9. розм. відіслати (щось); позбутися (чогось);
10. мор. ставити (щоглу); навішувати (кермо);
11. мор. зачерпнути воду (під час хитавиці);
  ~ off відсилати;
  ~ over мор. розм. залишатися ще на один строк служби.
short [ʃɔ:t] a
1. короткий;
  ~ arms короткі руки;
  ~ arms військ. короткоствольна зброя;
  ~ chapter короткий розділ;
  ~ dress коротка сукня;
  ~ distance коротка відстань;
  ~ introduction короткий вступ;
  ~ fingers короткі пальці;
  ~ hair коротке волосся;
  ~ legs короткі ноги;
  ~ letter короткий лист;
  ~ rifle карабін;
  ~ road короткий шлях;
  ~ stick коротка палка;
  ~ street; коротка вулиця;
  ~ waves рад. короткі хвилі;
  at (a) ~ range на близькій відстані;
  the ~ est way найкоротший шлях;
2. низький, невисокий;
  ~ grass низька трава;
  a ~ man людина низького зросту;
  ~ tree (tower) низьке дерево (невисока башта);
3. короткочасний, нетривалий;
  a ~ day короткий день;
  a ~ holiday коротка відпустка;
  a ~ interval коротка перерва;
  ~ memory коротка пам’ять;
  a ~ night коротка ніч;
  a ~ pause коротка пауза;
  ~ story коротке оповідання;
  ~ summer нетривале літо;
  ~ visit короткий візит;
  a ~ time ago нещодавно;
  at ~ intervals з невеликими інтервалами;
  at, on ~ notice 1) негайно, зразу ж, за короткий строк; 2) військ. за першою вимогою;
  for a ~ time недовго; ненадовго;
  in a ~ time незабаром, скоро;
4. короткотерміновий, короткостроковий;
  ~ bill короткостроковий вексель;
5. короткий, стислий;
  to be ~ and to the point говорити стисло і по суті;
6. кін. короткометражний;
  ~ film короткометражний фільм;
7. скорочений, неповний;
  ~ time неповний робочий день;
  ~ weight недовага;
  to work ~ hours працювати неповний день;
  Tim is ~ for Timothy Тім – зменшувальна форма від Тімоті;
8. неповний, приблизний; орієнтовний;
  a ~ eight miles приблизно вісім миль;
  a ~ ten minutes усього десять хвилин;
9. некомплектний, неукомплектований;
10. недостатній, убогий;
  to be ~ of, in breath задихатися, важко дихати;
  to be ~ of, in money відчувати брак грошей;
  to be ~ in proofs мати обмаль доказів;
  to run ~ of money витратити гроші;
11. незадовільний;
12. різкий, грубий;
  ~ answer різка відповідь;
  ~ manner груба манера;
  ~ person груба людина;
  ~ word лайливе слово;
  to be ~ with smb бути різким з кимсь;
13. міцний, нерозведений;
  ~ drink, something ~ міцний напій, спиртне;
14. розсипчастий; ламкий, крихкий;
  ~ pastry розсипчасте (пісочне) тістечко; ◊
  a ~ while короткий відрізок часу;
  ~ and sweet (like a donkey’s gallop) коротко і ясно;
  ~ bill ком. короткостроковий вексель;
  ~ bit амер. монета в 10 центів;
  ~ blast військ. дульна хвиля;
  ~ burst коротка черга (з автоматичної зброї);
  ~ circuit ел. коротке замикання;
  ~ commons простий, маловживаний харч, голодний пайок;
  ~ dead end зал. тупик;
  ~ end розм. несприятливе становище;
  ~ exchange ком. розплата шляхом видачі векселя на короткий строк;
  ~ list 1) остаточний список; 2) список допущених до останнього туру (конкурсу тощо);
  ~ memory коротка пам’ять;
  ~ of 1) не досягши (чогось); не доходячи (до чогось); 2) що не відповідає чомусь; 3) за винятком;
  ~ money короткострокова позика; гроші, які позичають під процент, на короткий строк;
  ~ notice короткий, малий строк (для виконання або здійснення чогось);
  ~ order амер. замовлення на порціонну страву;
  ~ price низька ставка (в парі);
  ~ sea неспокійне море;
  S. Seas розм. Балтійське і Біле моря;
  ~ shrift 1) заст. короткий строк між вироком і стратою (який дають засудженому для сповіді); 2) перен. незначна відстрочка, короткий перепочинок; 3) перен. коротка розправа;
  ~ sight короткозорість;
  ~ subject короткометражний фільм;
  ~ temper запальність;
  ~ ton коротка тонна (= 907,2 кг);
  ~ views короткозорість, недалекоглядність;
  ~ wind задишка;
  somewhere ~ of London десь не доїжджаючи до Лондона;
  to make the long story ~ коротко кажучи.

USAGE: Синонімами до прикметника short у значенні стислий, короткий є brief, concise. Ці синоніми розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають, а звідси – і за своїм вживанням. Short є словом із загальним значенням і вживається як стосовно часу, так і до відстані. Brief вживається лише щодо часу і вказує на швидкоплинність чогось. Concise вказує на чіткість, стислість, короткість, які досягаються відкиданням зайвого, необов’язкового: Brief вживається на позначення манери висловлювання, а concise – щодо змісту. For a brief moment there was silence. На якийсь короткий момент запала тиша. It’s a concise survey of English literature. Це короткий оглядовий курс англійської літератури.

shrievalty [ˈʃri:v(ɘ)ltɪ] n
1. посада шерифа;
2. сфера повноважень шерифа;
3. строк перебування шерифа на посаді.
sine [ˈs(a)ɪnɪ] prep лат. без;
  ~ die на невизначений строк; без зазначення нової дати;
  ~ qua non condition неодмінна (обов’язкова) умова.
spell1 [spel] n
1. заклинання; замовляння;
2. чари, чарівність; чарівна сила;
  a magic ~ магічні чари;
  to break, to remove a ~ зруйнувати чари;
  to cast a ~ on, over smb зачарувати когось;
  to come under a ~ бути зачарованим;
  under a ~ зачарований;
3. строк; час, проведений за певним заняттям;
  a ~ of service строк (час) служби;
  to do a ~ in prison відсидіти строк у в’язниці;
4. проміжок часу, період;
  a cold ~ холодна пора;
  a good ~ значний проміжок часу;
  a warm ~ тепла пора;
  at a ~ підряд, відразу; без перерви;
  by ~s з перервами;
  for a ~ на деякий час;
5. приступ (хвороби тощо);
  coughing ~ приступ кашлю;
6. амер. розм. період істерії (похмурого настрою, дразливості);
7. зміна;
  to give smb a ~ змінити когось;
8. розм. тріска; скіпка, скалка;
9. перекладка, поперечка.
stretch [stretʃ] n
1. витягання, розтягання, подовження;
  to give a ~ потягтися;
  to give smth a ~ витягнути (розтягнути) щось;
  with a ~ and a yawn потягуючись і позіхаючи;
2. тех. натяг;
3. еластичність;
4. напруження;
  on the ~ в напруженні;
  with every faculty on the ~ напруживши всі свої здібності;
  with the utmost ~ of one’s powers мобілізувавши всі свої сили;
5. простір; відрізок; ділянка;
  level ~ рівна місцевість, рівна ділянка;
  a ~ of hilly country горбиста місцевість;
  ~ of open country відкрита місцевість;
6. спорт. дистанція;
  home ~ 1) остання пряма; 2) останній (завершальний) етап;
7. проміжок часу;
  a ~ of two months двомісячний строк;
  a long ~ of bad weather довгий період поганої погоди;
8. перебільшення;
  a ~ of the imagination літ фантазії;
  a ~ of language поширення значення слова;
  a ~ of power, of authority перебільшення влади;
  by a ~ of imagination при великому уявленні;
  by a ~ of language придавши слову ширший смисл;
9. розм. строк ув’язнення;
  to do one’s ~ відбувати свій строк;
10. напрям;
11. прогулянка, розминка; ◊
  at a, one ~ без перерви, не зупиняючись, одним духом;
  at full ~ повністю;
  for five hours at a ~ п’ять годин підряд;
  ~ pants амер. дамські обтислі штани;
  the factory was at full ~ фабрика працювала з повним навантаженням.
surrender [sɘˈrendɘ] v
1. здавати;
  to ~ a fortress to the enemy здати фортецю ворогові;
2. здаватися;
  to ~ at discretion беззастережно капітулювати; здатися на милість переможця;
  he ~ed himself to justice він віддав себе в руки правосуддя;
  I ~! здаюся!;
  we advised the hijackers to ~ (themselves) to the police ми запропонували повітряним піратам здатися поліції;
3. піддаватися, віддаватися (почуттю тощо);
  to ~ (oneself) to despair удатися у відчай;
  to ~ (oneself) to sleep заснути;
  to ~ (oneself) to smb’s influence потрапити під чийсь вплив;
  don’t ~ to panic не піддавайтеся паніці;
4. поступатися, підкорятися;
5. відмовлятися (від чогось);
  to ~ hope залишити надію;
  to ~ all hope of smth залишити/ втратити усяку надію на щось;
  to ~ one’s office вийти/ подати у відставку;
  to ~ one’s right to smb відмовитися від свого права на чиюсь користь;
  we shall ~ our liberty to no one ми нікому не віддамо нашої волі;
6. здавати частину виробленої продукції державі по твердій ціні;
7. юр. визнати себе в суді неспроможним боржником; ◊
  to ~ to one’s bail юр.строк) з’явитись у суд (про випущеного під заставу).

USAGE: To surrender має відтінки значення здаватися; відмовлятися (від пристрасті тощо), to capitulate – капітулювати (на певних умовах або беззастережно). У значенні здаватися, капітулювати вони можуть взаємозамінюватися (особливо, коли мова йде про беззастережну капітуляцію).

tenancy [ˈtenɘnsɪ] n (pl tenancies) юр.
1. володіння (перев. нерухомим майном);
  ~ in common спільне володіння;
2. оренда; володіння на правах оренди;
  ~ of land володіння землею;
3. наймання приміщення; володіння на правах наймання майна;
  during my ~ за той час, що я там жив;
4. строк договору (наймання, оренди майна);
5. орендоване майно.
tenor [ˈtenɘ] n
1. напрям; розвиток; рух;
  the even ~ of life спокійний хід життя;
2. зміст, сенс;
  ~ of a speech зміст промови;
  the full ~ of his words істинний смисл його слів;
3. якість; стан; образ; характер; уклад; звичай;
  of the same ~ однотипний;
4. склад розуму;
5. текст документа;
6. копія, дублікат;
7. вартість банкноти;
8. строк чинності цінного паперу (чека);
9. гірн. вміст (руди);
10. муз. тенор;
  a ~ clef теноровий ключ;
  a ~ violin альт (інструмент);
  to sing ~ співати альтом.
tenure [ˈtenj(ʋ)ɘ] n
1. володіння, власність, майно;
  the present land ~ наявна система землевласництва;
2. тимчасове володіння;
  leasehold ~ володіння майном на правах орендаря;
3. умови володіння;
4. строк володіння;
5. (строк) перебування на посаді;
  during his ~ of office коли він обіймав посаду;
6. повноваження;
  to acquire, to get, to receive ~ одержати повноваження;
  to give, to grant ~ давати повноваження.
term [tɜ:m] n
1. строк, період; час; тривалість;
  presidential ~ строк президентських повноважень;
  ~ of imprisonment строк ув’язнення;
  ~ of office строк повноважень;
  ~ of service строк служби;
  for (the) ~ of one’s life довічно, на все життя;
  a ~ expires, runs out термін закінчується;
2. семестр, навчальна чверть;
  the autumn, the fall (AE) ~ осінній семестр;
  the spring (the summer) ~ весняний (літній) семестр;
  in ~ протягом семестру;
3. умови;
  beneficial ~s вигідні умови;
  unacceptable ~s неприйнятні умови;
  by, under the ~s of an agreement за умовами угоди/за угодою;
  on beneficial ~s на вигідних умовах;
  on one’s own ~ на своїх умовах;
  ~s of an agreement умови угоди;
  ~s of payment умови оплати;
  ~s of reference коло повноважень, мандат; компетенція;
  ~s of surrender умови капітуляції;
  to bring smb to ~s примусити когось прийняти умови;
  to come to ~s, to make ~s with smb 1) домовитися з кимсь; 2) прийняти чиїсь умови;
  to dictate ~s диктувати умови;
  to set ~s ставити умови;
  to state ~s установлювати/визначати умови;
  to stipulate ~s обумовлювати умови;
  what are your ~s? які ваші умови?;
4. pl стосунки;
  to be on bad ~s with smb бути в поганих стосунках з кимсь;
  to be on friendly ~s with smb бути в дружніх стосунках з кимсь;
  to be on good ~s with smb бути в добрих стосунках з кимсь;
  to be on intimate ~s with smb мати інтимні стосунки з кимсь;
  to be on speaking ~s підтримувати знайомство;
  we are not on speaking ~s ми не ладимо один з одним; ми посварилися;
5. термін;
  a legal ~ юридичний термін;
  a scientific ~ науковий термін;
  contradiction in ~s суперечність у термінах;
6. вислів, слово;
  a colloquial ~ розмовний вислів;
7. pl висловлювання; мова; спосіб висловлюватися;
  in general ~s в загальних рисах;
  in simple ~s простими словами;
  in flattering ~s в облесливо, підлесливо;
  in ~s of з точки зору; у світлі; очима;
  in ~s of approval схвально;
  in ~s of figures мовою цифр;
  in ~s of high praise дуже похвально;
  in ~s of money з фінансової (корисливої) точки зору;
  in set ~s зрозуміло, ясно;
  in vague ~s туманно, невиразно;
8. межа, край;
  to set a ~ to smth покласти край чомусь;
9. мета; кінцева точка;
10. початок; відправна точка;
11. призначений час; строк; строк виконання зобов’язань (сплати оренди тощо);
12. мед. нормальний період вагітності;
  to have a baby at ~ народити дитину впору;
13. pl менструація; ◊
  ~ active duty військ. строкова дійсна служба;
  to keep ~s відвідувати заняття, навчатися.

USAGE: 1. У значенні стосунки іменник terms має форму лише множини і обмежується у своїй сполучуваності: to be on good (bad, friendly, etc.) terms with smb бути у добрих (поганих, дружніх та ін.) стосунках з кимсь; not to be on speaking terms посваритися, не розмовляти один з одним. 2. Українському слову відношення відповідають в англійській мові слова terms і relations. Terms виражає особисті стосунки з окремими людьми: be on good (bad) terms with smb бути в добрих (поганих) стосунках з кимсь. Relations передбачають обопільні стосунки не менше 2-х учасників і відносяться як до окремих людей, так і до груп людей, країн, організацій: to establish diplomatic relations between countries; the relations are friendly (tense, etc.). Українське словосполучення відношення до чогось (якогось питання, роботи) відповідає англійському his approach to his studies (his work). Яке його відношення до нашого плану (нашої пропозиції)? How did he take our plan? або What does he think about, what is his opinion about...? Українське словосполучення до мене там гарне відношення передається дієсловом to treat: they treat me kindly (friendly) або they are very (friendly) to me.

time [taɪm] n
1. час;
  absolute ~ абсолютний час;
  objective ~ об’єктивний час;
  relative ~ відносний час;
  space and ~ простір і час;
  all the ~ весь час;
  ~ limit ліміт часу;
  in the course of ~/in the process of ~/as ~ goes по мірі того, як іде час;
  in the retrospect of ~ крізь призму часу;
  to have much ~ мати багато часу;
  to have little ~ мати мало часу;
  to have no ~ не мати часу;
  to have no ~ to do smth не встигнути щось зробити;
  I have no ~ left у мене не залишилося часу;
  smth takes much ~ щось забирає багато часу;
  there is little ~ left часу залишилося мало;
  ~ flies час летить;
  ~ presses/~ is short час не чекає;
  ~ hangs heavy on one’s hands час повільно тягнеться;
2. час (міра тривалості);
  astronomical ~ астрономічний час;
  average ~ середній час (виконання операції);
  estimated ~ розрахований час;
  Greenwich ~ час за Гринвічем (середньоєвропейський час);
  local ~ місцевий час;
  mean ~ середній (сонячний) час;
  summer ~ літній час;
3. період часу;
  a long ~ тривалий час;
  a short ~ короткий час;
  a long ~ ago давним-давно;
  some ~ деякий час;
  after a ~ через деякий час;
  at no ~ ніколи;
  at one ~ колись;
  at that ~ у той час;
  for a ~ 1) протягом деякого часу; 2) на деякий час, тимчасово;
  for the ~ на цей час;
  for the ~ being поки що; до певного часу;
  for vocation ~ на час канікул;
  in a short ~ незабаром;
  in no ~/in less than no ~ дуже швидко, умить;
  one ~ and another іноді, час від часу;
  it took him a lot of ~ to do it у нього пішло на це багато часу;
  the ~ will show поживемо – побачимо;
  what a long ~ he is taking! як довго він копається!;
4. сезон, пора;
  at this ~ of the year в цю пору року;
5. година, точний час;
  to ask the ~ запитати, котра година;
  what is the ~?/what ~ is it? котра година?;
  to gain ~ поспішати (про годинник);
  to lose ~ відставати (про годинник);
  to keep good ~ добре йти, правильно показувати час (про годинник);
  to keep bad ~ погано йти, неправильно показувати час) (про годинник);
  to show ~ показувати час (про годинник);
6. момент, мить;
  at one ~ одночасно;
  at the same ~ водночас, у ту ж мить;
  some ~ (or other) рано чи пізно, коли-небудь;
7. час прибуття (від’їзду);
  to find out the ~s of the London trains узнати розклад лондонських поїздів;
8. строк, термін;
  ahead of ~/before one’s ~ раніше строку;
  behind ~ пізно, із запізненням;
  in due ~ своєчасно;
  in (амер. on) ~ у строк, вчасно;
  it is about ~ пора;
  it is high ~ саме час, давно пора;
  his ~ has come настав час йому умирати;
  it’s ~ for the children to go to bed, it’s ~ the children went to bed дітям пора лягати спати;
  the ~ is up строк, термін закінчився;
  ~ is drawing on залишається мало часу;
9. доба, епоха, ера;
  at all ~s в усі часи; завжди;
  peace (war) ~ мирний (воєнний) час;
  from ~ immemorial споконвіку, з давніх-давен;
  the ~ of Shakespeare епоха Шекспіра;
10. вік;
  at his ~ of life в його віці, в його роки;
11. період життя;
  it was before her ~ це було до її народження;
12. вільний час, дозвілля;
  to have a good (a fine) ~ гарно провести час, повеселитися;
  to save ~ заощаджувати час;
  to waste one’s ~ марнувати час;
  to while away the ~ коротати час;
13. робочий час;
  to work full (part) ~ працювати повний (неповний) робочий день;
14. плата за працю;
  double ~ подвійна плата за понаднормову працю;
15. нагода, сприятливий момент;
  to watch one’s ~ чекати слушного моменту;
16. інтервал між раундами (бокс); тайм; період; половина гри (про футбол);
17. швидкість, темп; такт; розмір, ритм;
  to keep ~ витримувати такт (ритм);
18. біол. рік;
19. раз;
  every ~ щоразу, кожного разу;
  last (next, this) ~ минулого (наступного, цього) разу;
  ~ after ~ повторно, тисячу разів;
  ~ and again знову й знову;
  from ~ to ~ час від часу;
  how many ~s? скільки разів?;
  nine ~s out of ten у більшості випадків;
  some other ~/another ~ як-небудь іншим разом;
  three ~s a week три рази на тиждень; ◊
  all in good ~ на все свій час;
  as old as ~ старий як світ;
  at ~s час від часу;
  between ~s іноді;
  for a long (short) ~ довго (недовго);
  from the beginning of ~ від створення світу;
  in good ~ точно, своєчасно;
  in no ~ вмить, надзвичайно швидко;
  most of the ~ більша частина часу;
  on ~ вчасно, за розкладом; амер. на виплат;
  the ~ is up строк минув;
  ~ bomb бомба сповільненої дії;
  ~ cures all things час – найкращий лікар;
  ~ is money присл. час – гроші;
  ~ out спорт. хвилинна перерва;
  ~ schedule розклад руху (поїздів тощо);
  ~ trouble шах. цейтнот;
  to go with the ~s 1) іти в ногу з часом; 2) пливти за течією;
  to take one’s ~ не поспішати;
  to talk against ~ намагатися дотримуватися регламенту;
  to the end of ~ до кінця світу;
  to work against ~ намагатися укластися в строк.

USAGE: 1. See ago, first, long, often; last. 2. Зверніть увагу на відмінність між виразами in time, on time. Обидва вирази мають значення вчасно, проте in time передбачає певний запас часу, а on time означає хвилина у хвилину (зазвичай вони стоять у кінці речення).

tour [tʋɘ] n
1. подорож, мандрівка; поїздка; турне;
  a wedding ~ весільна подорож;
  a ~ of Europe поїздка по Європі;
  ~ round the world навколосвітня подорож;
  to be on a ~ подорожувати;
  to organize a ~ організувати поїздку;
  to start on a ~ вирушати у подорож;
2. прогулянка; екскурсія;
  a sight-seeing ~ екскурсія по визначних місцях;
  a walking ~ пішохідна екскурсія;
  to make ~ of the old castle зробити екскурсію по старому замку;
3. тур; рейс; об’їзд;
  a ~ of inspection інспекційний об’їзд;
4. обіг; цикл;
5. коло (обов’язків);
6. вахта;
7. зміна (на підприємстві);
8. обхід варти; ◊
  ~ of duty 1) перебування на посаді; строк служби; 2) чергування, наряд.

USAGE: See journey.

trial [ˈtraɪɘl] n
1. випробування; проба; дослід;
  a ~ flight ав. пробний політ;
  a ~ load пробне навантаження;
  a ~ period випробний термін;
  ~ and error method метод проб і помилок;
  to be on ~ проходити випробний строк;
  to buy smth on ~ купити щось на пробу;
2. переживання, випробування; лиха пригода; спокуса;
  the hour of ~ час випробувань;
  life is full of ~s життя повне неприємностей;
3. причина невдоволення (роздратування);
  I fear you will find the piano next door a great ~ боюся, що рояль у сусідній кімнаті буде вам дуже заважати;
4. юр. судове слідство; судовий розгляд; суд, судовий процес;
  fair ~ справедливий суд;
  ~ by court martial воєнний суд, трибунал;
  ~ by jury слухання справи у суді присяжних;
  ~ for theft суд у справі крадіжки;
  ~ for murder суд у справі вбивства;
  to bring up smb for, to ~/to put smb to, on ~ притягати когось до суду;
  to conduct, to hold a ~ проводити судове слідство;
  to give a fair ~ судити справедливо, за законом;
  to move for a new ~ подавати апеляцію, оскаржувати вирок;
  to stand one’s ~/to come up for one’s ~ перебувати під судом;
5. спорт. спроба;
  an additional ~ додаткова спроба;
  a preliminary ~ попередня спроба;
  a qualification ~ залікова спроба;
  an unsuccessful ~ невдала спроба;
  a ~ flight пробний політ;
  a ~ jump спорт. пробний стрибок;
  a ~ shot військ. контрольний постріл;
6. геол. розвідка;
  ~ boring розвідувальне буріння; ◊
  ~ court суд першої інстанції.
trimester [tr(a)ɪˈmestɘ] n
1. триместр;
2. тримісячний строк.
ultimatum [ˌʌltɪˈmeɪtɘm] n (pl ultimata)
1. ультиматум;
  to deliver an ~ to a country, to present a country with an ~ пред’явити країні ультиматум;
  the ~ expires at noon tomorrow строк ультиматуму закінчується завтра о півдні;
2. остаточна/кінцева мета;
  to be married was still the ~ of her wishes заміжжя було, як і раніше, межею її бажань.
usance [ˈju:z(ɘ)ns] n фін. встановлений строк платежу по деяких векселях з-за кордону.
vice-presidency [ˌvaɪsˈprezɪd(ɘ)nsɪ] n
1. віцепрезиденство; посада віцепрезидента;
2. строк перебування на посаді віцепрезидента.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

строк (тж термін) (певний момент часу) date, time; (про платіж та ін.) term; (проміжок часу) period;
~ давності юр. prescription; term of limitation;
~ доставлення date for delivery;
~ експлуатації тех. life (of machine, etc.);
гарантійний ~ (service) guarantee;
крайній ~ the latest date, closing date, deadline;
у свій ~ in time;
на ~ for a period;
в найкоротший ~ in the shortest time;
~ оренди term of lease;
~ платежу date/term of payment;
дайте ~ розм. wait a bit; have patience!;
цей вексель був ~ом на 60 днів this bill ran sixty days;
~ом до двох (трьох) місяців within two (three) months;
до певного ~у at a fixed date, by the time fixed, to time;
по закінченні ~у at the expiration of the period.
визначен||ий determinate, determined, definite, fixed, stated; specific, precise, strict; (певний) appointed;
на ~ий строк (термін) for a definite period;
у ~ий час at the appointed time;
~а мета specific purpose.
вий||ти (док. вид від виходити);
1. (залишити приміщення тощо) to go out, to get out, to leave; (з вагона) to alight;
~ти з дому to go out (of the house);
~ти на вулицю to go into the street; to go out of doors;
~ти на роботу to come to work;
2. (видаватися, з’являтися у пресі) to appear, to be out, to be published; (про накази) to be issued;
~шов наказ an order has been issued;
книжка ~де в наступному місяці the book will be out next month;
3. (закінчуватися) to run out; (про термін) to be up;
ваш час ~шов your time is up;
строк ~шов the term has come to an end;
у мене ~шли всі гроші I have spent all my money, I am cleaned out; I have run out of all my money;
4. (ставати, робитися;траплятися; виявлятися) to come, to make, to be; to appear, to turn out, to prove;
~шло дуже добре it turned out very well;
~шло зовсім не так it turned out quite different;
~шло інакше it happened differently;
з нього нічого не ~де he is good for nothing;
з цього нічого не ~де nothing will come of it; it will come to nothing; nothing doing;
~шло, що it turned out/appeared that;
з нього ~де добрий вчитель he will make a good teacher;
його доповідь ~шла дуже цікавою his lecture proved to be extremely interesting;
не ~шло! it didn’t come off!;
усе ~шло добре everything has turned out all right;
як це ~шло? how did it come (that)?;
5. (бути родом, походити) to be by origin;
він ~шов із селян he is a peasant by origin;
6. (виходити зі складу, вибувати) to leave, to drop out (of) to leave the union, to cease to be a member;
~ти з війни to drop out of the war;
7. (у різних значеннях) ~ти з берегів to overflow the banks;
~ти на рубіж військ. to reach the frontier;
~ти зі становища з честю to come off with flying colours;
у нього ~шли неприємності he got into trouble;
~ти в люди to make one’s way (in life);
~ти у відставку to resign, to retire;
~ти у тираж (про облігації) to be drawn; перен. to have served one’s time;
~ти заміж to marry;
~ти за межі to overstep the limits (of); to exceed the bounds (of);
~ти з віку to be too old, to pass the age limit, to be above the age;
~ти з моди to go out of fashion;
~ти із вжитку to be no longer in use, to fall into disuse, to go out of use;
~ти з себе to lose one’s temper, to fly into a rage.
відбувати, відбути to serve;
~ військову повинність to go soldiering, to serve as a soldier (in the army);
~ строк to serve time;
~ покарання to serve one’s sentence.
встановлен||ий established; (правилами, статутом та ін.) prescribed;
~ий порядок (факт) established order (fact);
~ строк fixed term;
~а форма set form;
~а швидкість regulation speed;
~ого розміру of standard size, of the regulation size.
давн||ість 1. remoteness; antiquity;
2. юр. prescription; limitation;
право ~ості юр. prescriptive right, prescription; right of user;
строк ~ості period/time of limitation;
заснований на праві ~ості prescriptive;
посилатися на право ~ості to plead prescription.
кінцев||ий 1. (завершальний) final, ultimate; closing; terminal, eventual, conclusive;
~ий строк deadline;
~а мета final goal, ultimate aim;
~а промова concluding word/speech;
2. (що в кінці) end (attr.); last;
~а зупинка the last stop;
~а станція terminus, terminal/station;
~а швидкість снаряда striking velocity.
коротк||ий short; brief, lapidary; (стислий) curt; (скорочений) concise;
~ий строк short term;
~а пам’ять розм. short memory; ~е замикання ел. short circuit; dead short;
руки ~і перен. out of reach.

ПРИМІТКА: Синонімами до прикметника short у значенні стислий, короткий є brief, concise. Ці синоніми розрізняються за додатковою характеристикою поняття, яке вони передають, а звідси ‒ і за своїм вживанням. Short є словом із загальним значенням і вживається як стосовно часу, так і до відстані. Brief вживається лише щодо часу і вказує на швидкоплинність чогось. Concise вказує на чіткість, стислість, короткість, які досягаються відкиданням зайвого, необов’язкового. Brief вживається на позначення манери висловлювання, а conciseщодо змісту. For a brief moment there was silence. На якийсь короткий момент запала тиша. It’s a concise survey of English literature. Це короткий оглядовий курс англійської літератури.

належн||ий 1. (який є власністю) belonging (to), appertaining;
віддайте ~і йому гроші pay him his due;
2. (відповідний) due, proper, necessary, fitting, appropriate, right, just, fit;
в ~ий строк/термін duly, when falling due;
~им чином properly, duly, thoroughly, seemingly, in a becoming/fit/suitable manner;
на ~ій висоті up to the mark.
неповернення failing to return;
у разі ~ грошей в строк should the money not be returned in time; on failing to return the money in time.
несплата non-payment;
~ в строк failure to pay on time;
~ податків non-payment of taxes.
останн||ій last; (минулий) past;
~я крапля перен. the last straw;
~ій строк (термін) deadline;
в ~ій раз for the last time;
в ~ю критичну хвилину at the supreme moment;
за ~ій час, ~ім часом for some time past; of late, lately, recently;
займати ~є місце to occupy the last place;
за ~ім словом науки according to the last word of science;
2. (вирішальний, остаточний) final, definitive;
3. (найновіший) the latest; (щойно згаданий) the latter;
~я мода the latest fashion;
~і новини the latest news;
4. (як ім.) the last; the uttermost;
до ~ього to the bitter end, to the utmost.

ПРИМІТКА: Українському останній в англійській мові відповідають the latest і last. Ці слова розрізняються значеннями. Прикметник last вказує на кінець, завершення ряду, e. g.: our last lesson наш останній урок (більше уроків не буде), his last painting його остання картина (нічого більше не було намальовано). Прикметник latest вживається відносно чогось нового, що доповнює уже відоме, і не передбачає завершення ряду, e. g.: his latest painting його остання картина (картина, намальована після тих, які уже відомі). Пор.: I like his latest painting much better than his last one. Мені подобається його остання картина значно більше, ніж попередня.

певн||ий 1. (упевнений) sure, confident, positive (чогось ‒ of);
можна бути ~им, що one may be confident that;
будьте ~і rest assured, don’t you worry, you may be sure;
можете бути ~і you may depend on it;
2. (точно визначений) definite, determinate, determined, specific;
на ~ий строк for a definite period (of time);
~а мета specific purpose;
~і доводи definite reasons;
3. (деякий) certain;
за ~их умов under certain conditions;
до ~ої міри to a certain extent;
4. (правильний) true, correct, right;
5. (про людину, засіб, спосіб) sure, trustworthy, unfailing, infallible.
покидати, покинути (залишити без догляду) to leave; to abandon, to desert; to discard, to quit; (когось у тяжку хвилину) to throw over, to forsake, розм. to leave in the lurch, to turn one’s back.

ПРИМІТКА: Дієслово to leave є словом з найбільш загальним значенням ‒ покинути, залишити. To abandonцілком відмовитися від чогось, залишивши його комусь або чомусь, перестати піклуватися про когось або щось (to abandon a shipwrecked vessel to the waves, to abandon one’s family). To desertпокинути, залишити когось або щось, що повинен підтримувати, і цим порушити юридичний закон або моральний обов’язок (to desert one’s family). To discardпокинути, залишити щось як некорисне або зношене, використане. To forsake ‒ це залишати, покинути законно або незаконно щось близьке, звичайне, розірвати зв’язки з чимсь близьким, звичайним (to forsake friendship). Дуже близьким до нього є дієслово to drop, але воно має розмовне стилістичне забарвлення. To quitзалишити, покинути щось назавжди або на тривалий строк. Стосовно живих істот не вживається. To relinquishзалишити, покинути щось проти свого бажання, проти своєї волі, з примусу, необхідності (to relinquish one’s habit, to relinquish a thought). Стосовно людей не вживається.

п’ятимісячний (про термін) lasting five months; (про дитину та ін.) five-month-old;
за ~ строк in five months (time), within five months (time).

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

service life = строк служби (ресурсу) {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

life = [laɪf] життя́, існува́ння; ресу́рс; те́рмін експлуата́ції
• design ~
= розрахо́ваний ресу́рс; запроєкто́ваний ресу́рс
• load ~
= ресу́рс при (по́вному) наванта́женні
• operation (service) ~
= експлуатаці́йний ресу́рс
• shelf ~
= те́рмін зберіга́ння, збере́жність
• useful ~
= строк (те́рмін) кори́сного використа́ння
• warranty ~
= ґаранто́ваний ресу́рс
time = [taɪm] 1. час // at any ~ в будь-який час, коли́ завго́дно; at no ~ ніко́ли; at the ~ тоді́; at ~s і́ноді, ча́сом; for a ~ про́тягом де́якого ча́су; for the ~ being по́ки що; на пе́вний час; на де́який час; from ~ to ~ час від ча́су, і́ноді, і́нколи; поде́коли; in ~ вча́сно; in due ~ вча́сно, своєча́сно, у свій час; свого́ ча́су; in no ~ вмить, миттє́во, ду́же шви́дко, без (жо́дної) за́тримки; of ~ часови́й; some ~ or other коли́-не́будь, коли́сь; until that ~ до́ти, до того́ ча́су 2. моме́нт ча́су 3. строк, те́рмін, пері́од; пора́ 4. раз // at a ~ за (оди́н) раз; at one ~ одно́го ра́зу; for the first ~ упе́рше; ~ and again раз у раз; this ~ цьо́го ра́зу 5. фіксува́ти/зафіксува́ти час 6. хронометрува́ти/захронометрува́ти; розрахо́вувати/розрахува́ти в ча́сі 7. синхронізува́ти/зсинхронізува́ти; тактува́ти/потактува́ти 8. узго́джувати/узго́дити (узгі́днювати/узгі́днити) в ча́сі
• ~
independent = часонезале́жний, незале́жний від ча́су, стаціона́рний
• acceleration ~
= час пришви́дшування
• access ~
= час (трива́лість) до́ступу
• accumulated operating ~
= сума́рний робо́чий час, сума́рне напрацюва́ння
• actual ~
= факти́чний час
• addition ~
= час додава́ння
• arrival ~
= час вхо́дження (прибуття́)
• astronomical ~
= астрономі́чний час
• attended ~
= час обслуго́вування
• available machine ~
= ная́вний маши́нний час (що його можна надати)
• average operation ~
= сере́дній час (викона́ння) опера́ції
• bit ~
= час пересила́ння (опрацьо́вування) бі́та
• calculating ~
= час рахува́ння; час обчи́слювання
• compilation (compile, compiling) ~
= час (трива́лість) транслюва́ння (компілюва́ння, компіля́ції), час робо́ти компіля́тора (трансля́тора)
• computation ~
= час (трива́лість) обчи́слювання
• computer dead ~
= час просто́ю комп’ю́тера
• computer ~
= маши́нний час
• computer useful ~
= кори́сний маши́нний час
• computing ~
= час (трива́лість) обчи́слювання
• connect ~
= час (трива́лість) зв’язку́ (сполу́чення)
• continuous ~
= непере́рвний час
• data ~
= час (трива́лість) о́бміну да́ними
• data-retention ~
= час зберіга́ння інформа́ції
• debug(ging) ~
= час (трива́лість) знева́джування
• deceleration ~
= час спові́льнювання
• delay ~
= час за́три́мки
• development ~
= 1. час розробля́ння 2. час на вдоскона́лювання 3. сте́ндовий час (машинний час, відведений на введення в систему нових програмових чи апаратних засобів)
• discrete ~
= дискре́тний час
• down ~
= час перебува́ння в неробо́чому ста́ні; час просто́ю
• effective ~
= кори́сний час, ефекти́вно використо́вуваний час
• elapsed ~
= ви́трачений час (від початку операції)
• engineering ~
= час (трива́лість) техні́чного обслуго́вування
• entry ~
= моме́нт вхо́ду (до програми тощо); моме́нт вве́дення (входового повідомлення)
• event ~
= час (трива́лість) поді́ї
• execution ~
= (по́вний) час викона́ння (команди тощо)
• exit ~
= моме́нт ви́ходу (з програми тощо)
• fault ~
= зга́яний (через негаразди) час
• fault location ~
= час виявля́ння (по́шуку) негара́здів
• fetch ~
= час вибира́ння
• file ~
= час ство́рення (чи оста́ннього оно́влення) фа́йлу
• float ~
= резе́рв ча́су
• generation ~
= час одно́го поколі́ння
• handshaking ~
= час квитува́ння (під час встановлювання зв’язку)
• hold(ing) ~
= час за́йнятості (пристрою); час проміжно́го зберіга́ння, час утри́мування (передаваного повідомлення)
• idle ~
= час просто́ю; ма́рно ви́трачений час
• improvement ~
= 1. час на удоскона́лювання 2. сте́ндовий час (машинний час введення в систему нових програмових чи апаратних засобів)
• initial ~
= початко́вий моме́нт (часу)
• inoperable ~
= трива́лість непрацезда́тності (пристрою)
• installation ~
= час інсталюва́ння
• instruction ~
= час (трива́лість) вико́нування кома́нди
• interaction ~
= час взаємоді́ї (протягом якого термінал займає лінію зв’язку)
• interarrival ~
= про́мі́жок ча́су між (двома послідовними) вхо́дженнями (користувача в систему)
• interdigit ~
= про́мі́жок ча́су між пересила́ннями си́мволів
• latency ~
= час очі́кування
• load ~
= час (трива́лість) заванта́жування
• local ~
= лока́льний (місце́вий) час
• machine ~
= маши́нний час
• maintenance ~
= час на пото́чне обслуго́вування, трива́лість пото́чного обслуго́вування
• makeup ~
= сума́рний час повто́рних прого́нів (програм після збоїв)
• mapping ~
= час (трива́лість) дованта́жування (сторінкової пам’яті)
• mean ~
= сере́дня трива́лість
• mean ~ between errors, mean error-free ~
= сере́дній час безпомилко́вої робо́ти
• mean ~ between failures
= сере́дній час безвідмо́вної робо́ти
• mean repair ~
= сере́дня трива́лість ремо́нту
• mean ~ to repair
= сере́дній час робо́ти (пристрою) до ремо́нту
• mission ~
= 1. за́даний час робо́ти 2. час на викона́ння (цільового) завда́ння
• multiplication ~
= час (трива́лість) мно́ження
• no-charge ~
= безпла́тний (неопла́чуваний) маши́нний час
• nonscheduled maintenance ~
= час (трива́лість) позапла́нового профілакти́чного обслуго́вування
• normalized (normalised) ~
= (з)нормо́ваний час
• off ~
= 1. час перебува́ння у ви́мкненому ста́ні 2. моме́нт вимика́ння
• on ~
= 1. час перебува́ння у вві́мкненому ста́ні 2. моме́нт вмика́ння
• operatible ~
= час гото́вності до робо́ти
• operating ~
= робо́чий час
• operation ~
= час (на викона́ння) опера́ції
• positioning ~
= трива́лість позиціюва́ння, час на встано́влення в (потрібну) пози́цію
• preset ~
= за́даний (напередвстано́влений, напередви́ставлений) час
• preventive maintenance ~
= час на профілакти́чне обслуго́вування, трива́лість профілакти́чного обслуго́вування
• problem ~
= час розв’я́зування зада́чі
• processing ~
= час опрацьо́вування да́них
• processor ~
= трива́лість робо́ти проце́сора
• production (productive) ~
= кори́сний (продукти́вний) час, час кори́сної робо́ти
• proving ~
= час (трива́лість) тестува́ння (після ремонту тощо)
• pulse ~
= трива́лість і́мпульсу
• read ~
= час (трива́лість) зчи́тування
• real ~
= реа́льний час; реа́льний масшта́б ча́су
• reference ~
= поча́ток ві́дліку ча́су, початко́вий (відліко́вий) моме́нт ча́су; ба́зова то́чка ві́дліку ча́су
• repair ~
= час на ремо́нт, трива́лість ремо́нту
• request-response ~
= ча́с між за́питом і ві́дповіддю
• rerun ~
= час (трива́лість) повто́рного прого́ну
• resetting ~
= час (трива́лість) верта́ння (в початковий стан чи положення)
• response ~
= час (трива́лість) ві́дгуку (реа́кції)
• restoration (restoring) ~
= час (трива́лість) відно́влювання
• retrieval ~
= час (трива́лість) по́шуку
• round-trip ~
= час на пересила́ння та підтве́рдження прийо́му, пері́од о́бігу (повідомлення)
• run(ning) ~
= час (трива́лість) прого́ну (програми); час на обчи́слювання (за програмою)
• schedule(d) ~
= час за ро́зкладом; час за гра́фіком; (за)плано́ваний час
• search ~
= час (трива́лість) по́шуку
• seek ~
= час (трива́лість) по́шуку (потрібної доріжки); час на устано́влення (головки на потрібну доріжку)
• send-receive-forward ~
= (сумарний) час (трива́лість) на відпра́влення, отри́мання та пересила́ння повідо́млення
• service ~
= час (трива́лість) обслуго́вування
• setting ~
= час на встано́влення (в певний стан або положення)
• setup ~
= 1. трива́лість готува́ння, підгото́вчий час 2. час (трива́лість) вхо́дження в режи́м 3. час (трива́лість) устано́влювання (в певний стан чи положення)
• simulated ~
= моде́льний час; трива́лість моделюва́ння
• standard ~
= поясни́й час
• start ~
= початко́вий моме́нт ча́су, моме́нт ста́рту
• startup ~
= час (моме́нт) за́пуску
• stop ~
= час (моме́нт) зупи́ну
• storage ~
= час (трива́лість) зберіга́ння
• swap ~
= час (трива́лість) переванта́жування (даних із зовнішньої пам’яті в оперативну тощо)
• takedown ~
= час зві́льнювання (пристрою для дальшого використання, з поновленням початкового стану)
• testing ~
= (маши́нний) час тестува́ння (після ремонту тощо)
• total ~
= сума́рний (по́вний) час
• transfer ~
= час (трива́лість) пересила́ння (даних)
• transition ~
= час (трива́лість) перехо́ду
• translating ~
= трива́лість транслюва́ння
• true ~
= і́стинний час
• turnaround ~
= трива́лість ци́клу
• unattended ~
= час необслуго́вування (необслуго́вуваності)
• unavailable ~
= неная́вний (маши́нний) час (що його неможливо надати), невикористо́вний час
• unit ~
= одини́чний час; квант ча́су; одини́ця ча́су
• unused ~
= неви́користаний час
• up ~
= час перебува́ння в робо́чому ста́ні, трива́лість робо́чого ста́ну
• useful ~
= кори́сний час
• user ~
= час користувача́
• waiting ~
= час (трива́лість) очі́кування
• wall clock ~
= час за годи́нником; календа́рний час
• write ~
= трива́лість друкува́ння (принтера)
• zone ~
= поясни́й час

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

date 1. да́та, число́ || датува́ти//задатува́ти, ста́вити//поста́вити да́ту 2. те́рмін, речене́ць, строк at an early ~ найбли́жчим ча́сом, незаба́ром; by the earliest possible ~ у найкоро́тший те́рмін; to go out of ~ застарі́ти; out of ~ застарі́лий; to (this) ~ до́сі, натепе́р; up to ~ суча́сний, нові́тній; to set the ~ призна́чити да́ту 3. ве́сти [бра́ти] поча́ток (from – від)
[deɪt]
~ of arrival = да́та приї́зду
~ of change = да́та (вне́сення) змін
~ of departure = да́та від’ї́зду
astronomical ~ = астрономі́чна да́та
calendar ~ = календа́рна да́та
civil ~ = календа́рна да́та
completion ~ = дата [те́рмін] викона́ння (проєкту тощо)
delivery ~ = да́та надхо́дження [наді́йдення]
expiry ~ = 1. те́рмін чи́нности (документу) 2. те́рмін прида́тности (псувних речей)
Julian ~ = да́та за юлія́нським календаре́м
publication ~ = да́та ви́ходу дру́ком
reference ~ = відліко́ва да́та
sidereal ~ = зоре́ва да́та
term 1. (сп.) терм || те́рмови́й 2. (матем.) дода́нок, член, (математи́чний) ви́раз || дода́нковий, чле́новий ■ to collect ~s збира́ти//зібра́ти [зво́дити//зве́сти] поді́бні чле́ни; to express a function in ~s of a new variable виража́ти//ви́разити [запи́сувати//записа́ти] фу́нкцію че́рез нову́ змі́нну [в те́рмінах ново́ї змі́нної] 3. про́мі́жок (часу); те́рмін (у часі); трива́лість; строк 4. те́рмін (слово) || те́рмі́нний ■ in general ~s у зага́льних ри́сах; (to talk about smth) in abstract ~s (говорити про щось) абстра́ктно 5. семе́стр || семе́стровий 6. (мн.) умо́ви
[tɜːm, tɜːrm]
~ associated with smth член, пов’я́заний із чимось
~ contained in A = член, що мі́ститься в A
~ containing x = член, що мі́стить x
~ given rise to by (the effect of) = член, що виника́є че́рез щось [вна́слідок чогось]
~s of an agreement = умо́ви уго́ди
~s of a contract = умо́ви контра́кту
~s of different signs = чле́ни з рі́зними зна́ками
~ of an equation = член рівня́ння
~ of interest = розгля́дуваний [дослі́джуваний] член
~ of a proportion = член пропо́рції
~s of reference = компете́нція, ко́ло повнова́жень
~ of = the same order (of magnitude) as smth член того́ са́мого [одна́ко́вого] поря́дку (величини́), що й щось
~ of a sequence = член послідо́вности
~ of a series = член ря́ду
~s of the same sign = чле́ни з одна́ко́вими зна́ками
~ of a sum = дода́нок, член су́ми
~ produced by (the effect of) = член, що постає́ че́рез щось [вна́слідок чогось]
~ responsible for = (smth) член, що відпові́дає (чомусь) [опи́сує (щось)]
~ under consideration = розгля́дуваний [дослі́джуваний] член
absolute ~ = ві́льний [ста́лий] член
absorption ~ = абсорбці́йний член
additional ~ = додатко́вий член [дода́нок]
additive ~ = дода́нок, адити́вний член
adopted ~ = запози́чений те́рмін
anomalous ~ = анома́льний терм
atomic ~ = а́томний терм
basic ~ = основни́й член
Bhatnagar-Gross-Krook collision ~ = інтеґра́л зі́ткнень Бгатнаґа́ра-Ґро́са-Кру́ка
bracketed ~ = член у дужка́х
collision ~ = інтеґра́л зі́ткнень
combination ~ = комбінаці́йний терм
complementary ~ = доповня́льний член (to – до)
competing ~ = конкуре́нтні чле́ни (in the same order of magnitude – однакового порядку величини)
compressibility ~ = член, пов’я́заний зі сти́сністю
considerable ~ = вели́кий член
constant ~ = ста́лий [ві́льний] член
cosmological ~ = космологі́чний член
Coulomb collision ~ = Куло́нів [куло́нівський] інтеґра́л зі́ткнень
cubic ~ = кубі́чний член, член тре́тього поря́дку
correction ~ = поправко́вий член
cosmological ~ = космологі́чний член (у Айнштайнових рівняннях)
counter ~ = контрчле́н
cross ~s = перехре́сні чле́ни
degenerate ~ = ви́роджений терм
derivative ~ = похідни́й те́рмін
difference ~ = різнице́вий член
displaced ~ = змі́щений терм
disregarded ~ = не́хтуваний [зне́хтуваний] член
dissimilar ~s = неподі́бні чле́ни
dissipation ~ = дисипаці́йний [дисипати́вний] член
dissipative ~ = дисипаці́йний [дисипати́вний] член
dominant ~ = домінівни́й [основни́й, головни́й] член (що дає найбільший внесок)
doublet ~ = дубле́тний терм
electronic ~ = електро́нний терм
energy ~ = енергети́чний терм
essential ~ = істо́тний член (важливий для розуміння суті)
even ~ = 1. па́рний член 2. па́рний терм
exchange ~ = обмі́нний член
expansion ~ = член розви́нення [ро́зкладу]
exponential ~ = експоненці́йний член
extra ~ = 1. за́йвий член 2. додатко́вий член
extreme ~s = кра́йні (перший і останній) чле́ни пропо́рції
fine-structure ~ = терм тонко́ї структу́ри
finite ~ = скінче́нний член
first ~ = пе́рший член
first-order ~ = член пе́ршого поря́дку
fixed ~ = ста́лий терм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний член
fourth-order ~ = член четве́ртого поря́дку
fifth-order ~ = член п’я́того поря́дку
free ~ = ві́льний член
fundamental ~ = основни́й терм
gauge(‑fixing) ~ = калібрува́льний член
general ~ = зага́льний член (of a sequence/series – послідовности/ряду)
generic ~ = зага́льний те́рмін
ground ~ = основни́й терм
higher-order ~ = член ви́щого поря́дку (than – за, від)
highest-order ~ = член найви́щого порядку
hydrogen-like ~ = воднеподі́бний терм
hyperfine structure ~ = терм надтонко́ї структу́ри
inertial ~ = інерці́йний член
infinite ~ = нескінче́нний член
infinitesimal ~ = нескінче́нно мали́й член
insignificant ~ = неважли́вий член
integral ~ = інтеґра́льний член
intermediate ~ = промі́жни́й член
interference ~ = інтерференці́йний член
large ~ = вели́кий член
largest ~ = найбі́льший член
last ~ = оста́нній член
last-but-one ~ = передоста́нній член
leading ~ = найста́рший член (многочлена)
left-hand-part ~ = (of an equation) член у лі́вій части́ні (рівня́ння)
like ~s = поді́бні чле́ни
linear ~ = ліні́йний член
lower-order ~ = член ни́жчого поря́дку (than – за, від)
lowest-order ~ = член найни́жчого поря́дку
mass ~ = ма́совий член
mean ~ (of proportion) = сере́динний член пропо́рції
middle ~ = 1. сере́динний терм (конфігурації) 2. сере́динний член (формули)
minor ~ = нехто́вно мали́й член
missing ~ = пропу́щений член
mixed ~ = перехре́сний член (of a quadratic form – квадрат(ич)ної форми)
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] терм
multiplet ~ = мультипле́тний терм
negative ~ = від’є́мний член
neglected ~ = не́хтуваний [зне́хтуваний] член
negligible ~ = нехто́вний член
next ~ = насту́пний член
nondegenerate ~ = неви́роджений терм
nondominant ~ = недомінівни́й член
nonlinear ~ = неліні́йний член
nonvanishing ~ = 1. ненульови́й член 2. незнико́мий член; член, що не зво́диться до нуля́
nonzero ~ = ненульови́й член
normal ~ = основни́й терм
nth-order ~ = член поря́дку n
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий терм
odd ~ = 1. непа́рний член 2. непа́рний терм
omitted ~ = ви́лучений член
oscillating ~ = осцилівни́й член
perturbing ~ = збу́рювальний [пертурбаці́йний] член
perturbation ~ = збу́рювальний [пертурбаці́йний] член
positive ~ = дода́тний член
previous ~ = попере́дній член
quadratic ~ = квадра́тний член, член дру́гого поря́дку
quartic ~ = член четве́ртого поря́дку
quintic ~ = член п’я́того поря́дку
reduced ~ = зве́дений терм
relaxation ~ = релаксаці́йний член
remainder ~ = залишко́вий член (of a series – ряду; after n terms – порядку n)
resonance ~ = резона́нсний член
right-hand-part ~ = (of an equation) член у пра́вій части́ні (рівня́ння)
running ~ = 1. пото́чний член (ряду) 2. пото́чний терм (у записі електронних переходів)
rotational ~ = оберто́вий терм
scientific ~ = науко́вий те́рмін
seagull ~ = вне́сок діягра́ми-ча́йки (Фейнманової)
second-order ~ = квадра́тний член, член дру́гого поря́дку
secular ~ = вікови́й [секуля́рний] член
significant ~ = важли́вий член
similar ~s = поді́бні члени
singlet ~ = синґле́тний терм
singular ~ = синґуля́рний [розбі́жний] член
small ~ = мали́й член
smallest ~ = найме́нший член
source ~ = джере́льний член; член, пов’я́заний з джерело́м
spectral ~ = спектра́льний терм
successive ~s = послідо́вні чле́ни (of an expansion – розвинення, розкладу)
sum ~ = член, що мі́стить су́му
superhyperfine structure ~ = терм ультратонко́ї структу́ри
technical ~ = 1. техні́чний те́рмін 2. спеція́льний [фа́хови́й] те́рмін
third-order ~ = член тре́тього поря́дку, кубі́чний член
triplet ~ = трипле́тний терм
unlike ~s = неподі́бні чле́ни
vanishing ~ = 1. нульови́й член 2. знико́мий член; член, що зво́диться до нуля́
vibrational ~ = коливни́й терм
x-ray ~ = рентґе́нівський терм
zero ~ = нульови́й член
zero-order ~ = член нульово́го поря́дку

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

строк (-у) див. те́рмін

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

строк (-ку) m term, date, time, day (of appointment):
  пози́чити на коро́ткий строк, to borrow for a short term (time);
  ста́ти у стро́ках, to hire oneself for a definite period of time;
  оста́нній строк, final notice (of payment).

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

строк ім. ч. (відрізок, проміжок часу) period; duration, term; (визначений момент часу) time, date
визначений ~ specified period
гарантійний ~ (service) guarantee
крайній ~ deadline
нормативний ~ normative period
пільговий ~ grace period
~ давності юр. prescription; term of limitation
~ доставлення date for delivery
~ експлуатації (чогось) тех. life (of smth)
~ корисної служби (товару) useful time of...
~ кредитування crediting period
~ окупності period of repayment
~ оренди term of lease
~ погашення платежу term/period of payment, maturity
~ повноважень term of office
~ служби service life
~ сплачування кредиту credit payments period
~ чинності договору duration of a treaty
~ чинності угоди period of validity of an agreement
в найкоротший ~ in the shortest time
до закінчення ~у чинності контракту before the expiration of the contract
до певного ~у at a fixed date
із ~ом платежу 4 місяці at a prompt of four months
у свій ~ in time
на… ~ for… period
~ом до двох місяців within two months
обирати ~ом на... років to elect for a term of... years, переобирати на другий ~ to elect for a second term; ¨ зробити щось раніше встановленого ~у to beat the schedule.
акредитив ім. ч. фін. letter of credit (скор. L/C), bill of credit
авізований ~ (що виставлений банком на визначеного кореспондента) straight letter of credit, specially advised letter of credit
автоматично поновлюваний ~ revolving letter of credit
безвідкличний ~ irrevocable letter of credit амер. straight letter of credit
безвідкличний непідтверджений (підтверджений) ~ irrevocable unconfirmed (confirmed) letter of credit
безстроковий ~ unlimited/open-end letter of credit
бланковий ~ (без указівки суми) blank (letter of) credit
відкличний ~ revocable letter of credit
грошовий ~ cash letter of credit
ділений ~ divisible letter of credit
довгостроковий (короткостроковий) ~ long-term (short-term) letter of credit
документарний ~ (що оплачується при пред’явленні документів на відвантажування) documentary letter of credit
документарний товарний ~ commercial documentary letter of credit
експортний ~ export letter of credit
касовий ~ cash letter of credit
компенсаційний ~ (що відкривається покупцем на користь продавця під забезпечення безвідкличного акредитива, відкритого особою, якій покупець перепродав товар) back-to-back letter of credit
перевідний (неперевідний) ~ transferable (untransferable) letter of credit
підтверджений (непідтверджений) ~ confirmed (non-confirmed/unconfirmed) letter of credit
подільний ~ divisible letter of credit
разовий ~ single letter of credit
резервний ~ stand-by letter of credit
товарний ~ (на основі торговельної угоди) commercial letter of credit; (оплачуваний без пред’явлення документів на відвантаження) clean letter of credit; (оплачуваний при пред’явленні документів на відвантаження) documentary letter of credit
туристський ~ travel(l)ers letter of credit
циркулярний ~ circular letter of credit
циркулярний ~, що оплачується без обмеження у всіх країнах світу worldwide circular letter of credit
чистий ~ (оплачуваний без пред’явлення документів на відвантаження) clean letter of credit
~ терміном дії на... letter of credit valid for…
~ для оплати невідвантажених товарів anticipatory letter of credit
~ з гарантією оплати guaranteed letter of credit
~ з оплатою на виплату instalment letter of credit
~ з оплатою витрат на пред’явника sight letter of credit
~ з оплатою у вільно конвертованій валюті letter of credit payable infreely convertible currency
~ з оплатою у фунтах стерлінгів sterling letter of credit
~ з покриттям paid (letter of) credit
~ з пред’явленням термінової тратти time letter of credit
~ із внесеним покриттям paid letter of credit
~ з платежем на виплату instalment letter of credit
~ на ім’я... letter of credit in the name of…
~ на користь... letter of credit in favour of…
~ на строк чинності... letter of credit valid for
~ на суму... letter of credit for/to the amount of/to the sum of…
~ у вигляді обліку банком тратт, що виставлені експортером на покупця negotiation letter of credit
~ у формі готівки cash letter of credit
анулювати ~ to cancel/to annul a letter of credit
видавати ~ to issue a letter of credit
відкликати ~ to revoke a letter of credit
відкривати ~ to open/to issue/to establish a letter of credit
вносити поправки в ~ to introduce alternation into a letter of credit, to make amendments in/under a letter of credit
збільшувати ~ to increase a letter of credit
одержувати гроші за ~ом to cash a letter of credit, to draw money from/under a letter of credit
підтверджувати ~ to confirm a letter of credit
поповнювати ~ to refill/to replenish the amount of a letter of credit
пролонгувати ~ to extend a letter of credit
~, виписаний на когось letter of credit drawn on smb
~, на який можна виставляти тратти без супровідних документів clean letter of credit
~, що дає право виставляти на банк тратти, термінові на вимогу sight letter of credit
~, який може бути переданий іншій особі transferable letter of credit
~, який не переводиться untransferable letter of credit.
визначен||ий прикм. determinate, determined, definite, fixed, stated; specific, precise, strict; (певний) appointed
~ий індекс weighted index
~а заборгованість liquidated debt
~а мета specific purpose
~а система внесків defined contribution scheme
~а система пенсійних виплат defined benefit scheme
на ~ий строк/термін for a definite period
у ~ий час at the appointed time.
вий||ти дієсл. (док. від виходити); (залишити приміщення тощо) to go out, to get out, to leave; (з вагона) to alight; (видаватися, з’являтися у пресі) to appear, to be out, to be published; (про накази) to be issued; (закінчуватися) to run out; (про термін) to be up; (ставати, робитися; траплятися; виявлятися) to come, to make, to be; to appear, to turn out, to prove; (бути родом, походити) to be by origin; (виходити із складу, вибувати) to leave, to drop out (of), to leave the union, to cease to be a member
~ти в люди to make one’s way (in life)
~ти за межі to overstep the limits (of); to exceed the bounds (of)
~ти заміж to marry
~ти з віку to be too old, to pass the age limit, to be above the age
~ти з дому to go out (of the house)
~ти з моди to go out of fashion
~ти з вжитку to be no longer in use, to fall into disuse, to go out of use
~ти із себе to lose one’s temper, to fly into a rage ~ти із становища з честю to come off with flying colours
~ти на роботу to come to work
~ти на рубіж військ. to reach the frontier
~ти у відставку to resign, to retire
~ти у тираж (про облігації) to be drawn; перен. to have served one’s time
~шло зовсім не так it turned out quite different
~шло інакше it happened differently
~шло, що… it turned out/appeared that…
~шов наказ an order has been issued
ваш час ~шов your time is up
він ~шов із селян he is a peasant by origin
з нього ~де добрий вчитель he will make a good teacher
з нього нічого не ~де he is good for nothing
з цього нічого не ~де nothing will come of it; it will come to nothing; nothing doing
його доповідь ~шла дуже цікавою his lecture proved to be extremely interesting
книжка ~де в наступному місяці the book will be out next month
не ~шло! it didn’t come off!
строк ~шов the term has come to an end
у мене ~шли всі гроші I have spent all my money, I am cleaned out; I have run out of all my money
у нього ~шли неприємності he got into trouble
усе ~шло добре everything has turned out alright
як це ~шло? how did it come (that)?; ♦ ~ти сухим із води to escape with life and limb.
відбу(ва)ти, відбути дієсл. to serve
~ військову повинність to go soldiering, to serve as a soldier (in the army)
~ строк to serve time
~ покарання to serve one’s sentence.
внесок ім. ч. (платіж) payment; deposit; (відрахування для якоїсь мети) contribution; (при розстрочці) instal(l)ment, fee, dues; (пожертвування) donation; (членський) fee, dues; перен. contribution
аварійний (одноразовий/паушальний) ~ emergency (lump sum) payment
арбітражний (додатковий, реєстраційний) ~ arbitration (additional, registration) fee
банківський (ощадний) ~ bank (savings) deposit
безпроцентний (процентний) ~ noninterest (interest) bearing deposit
безстроковий (довгостроковий, короткостроковий) ~ demand/sight (long-term, short-term) deposit
благодійний ~ donation
вступний ~ admission/entrance/affiliation fee; initiation (fees) tax
гарантійний ~ біржі (за терміновим контрактом для покриття різниці між початковою ціною і наступним котируванням) margin
грошовий ~ cash deposit; financial contribution
добровільний (символічний, установлений) ~ voluntary/optional (token, flat) contribution
додатковий (одноразовий, перший, річний, черговий) страховий ~ additional (single, annual, installment) (insurance) premium
додатковий страховий ~ за короткотривале страхування additional insurance premium for a short period cover
дрібний (іменний, спеціальний) ~ penny (special, specific) deposit
зростальний (середній, сплачений, тарифний, фіксований) страховий ~ increasing (average, paid, basic, fixed) (insurance) premium
обов’язковий ~ mandatory contribution, obligatory payment
пайовий ~ share
первісний (прострочений) ~ initial (overdue) installment
періодично сплачуваний страховий ~ annuity
перший ~ initial payment/contribution; (при оренді) signature bonus; (при покупці в кредит) down payment
піврічний (щомісячний, щорічний, щотижневий) ~ semi-annual (monthly, annual/yearly, weekly) installment
страховий (повернутий страховий) ~ insurance premium (return insurance premium, insurance premium refund)
страховий ~ власного утримання self-retained (insurance) premium
страховий ~, що підлягає сплаті наявними коштами net (insurance) premium payable
творчий ~ у теорію pioneering contribution to the theory
терміновий ~ time/fixed deposit, deposit with fixed period
~ у рахунок погашення боргу installment to repay the debt
цільовий ~ purpose-oriented contribution, (внесок для спеціальних цілей) special deposit
частковий ~ contribution, share, part payment
черговий ~ (next) installment
щорічний патентний ~ patent annuity
доларові ~и dollar holdings
несплачені ~и outstanding dues; outstanding contributions
підприємницькі ~и в пенсійний фонд pension plan contributions
надхідні страхові ~и incoming (insurance) premiums
профспілкові ~и trade-union dues
рівні ~и equal installments
членські ~и (мн.) membership fees/dues
членські ~и у валюті (у золоті) (у Міжнародний валютний фонд) currency (gold) subscription
~ наукових досліджень і розробок contribution of research and development
~ наявними грішми (при покупці в кредит) cash down payment
~ спеціального призначення specific deposit
~ в іноземній валюті contribution in foreign currency
~ в ощадному банку savings deposit
~ до запитання call/demand deposit, deposit at short notice
~ з тривалим (короткостроковим) повідомленням (про вилучення) deposit at long (short) notice
~ на забезпечення неоплачених претензій outstanding claims advance
~ на певний строк time/fixed/notice deposit; notice money
~ на поточному рахунку checking deposit/deposit on current account
~ на розвиток техніки technological contribution
~ у бюджет contribution to the budget
~ у грошовій (речовинній і вартісній, товарній) формі contribution in the form of money (in material and value form, in the form of commodities)
~ у розмірі ... % installment of ... %
~ у статутний фонд investment/contribution to the authorized/collective investment, promoters fund
~, що не відшкодовується non-refundable fee
~, що підлягає сплаті за відновленим договором страхування renewal (insurance) premium
~и у валюті (у золоті) currency (gold) subscription
~и у фонд соціального страхування (у фонд страхування від безробіття) contribution for social insurance, national insurance contributions (employment tax)
частковими ~ами через кожні три місяці (щотижневими ~ами) by quarterly (by weekly) installments
що робить ~ contributory
виплачувати/платити ~ами to pay by installments
відкликати ~ to withdraw a deposit (from)
вносити ~ за частково оплачені акції to pay a call on partly paid shares
робити ~ (гроші) to make a deposit (in), перен.to make a contribution (to), to contribute (to)
стягувати членські ~и to collect dues.
кінцев||ий прикм. (остаточний, останній, завершальний – про рішення, термін, продукт, результат) final, last; (граничний, крайній – про термін, величину, остаточний – про результат, рішення) ultimate; (пункт, що знаходиться в кінці) end, last, terminal; (остаточний, в остаточному підсумку) eventual; (про величину) finite
~ий строк deadline
~а зупинка last stop
~а мета final goal
~а станція terminus, terminal/station
у ~ому підсумку/рахунку in the end, in the last analysis.
належн||ий прикм. (який є власністю) belonging (to), appertaining; (відповідний) due, proper, necessary, fitting, appropriate, right, just, fit; (очікуваний) due; owing (smb – for), перен. indebted (to – for)
~ий, але не отриманий due but not yet received
~а сума amount due
~а юрисдикція competent appropriate jurisdiction
~і суми, що не повертаються unrecovered receivables
в ~ий строк/термін duly, when falling due
на ~ій висоті up to the mark
~им чином properly, duly, thoroughly, in a becoming/fit/suitable manner
бути ~им to be due (to), to owe (smb – for)
віддайте ~і йому гроші pay him his due; pay him what is owed to him.
неповернення ім. с. failing to return
у разі ~ грошей в строк should the money not be returned in time; on failing to return the money in time.
несплата ім. ж. non-payment
~ податків non-payment of taxes
~ за інвестиціями default on investments
~ в строк failure to pay on time.
опла||чувати, ~тити дієсл. to pay; (викупляти, сплачувати борг) to repay, to redeem; (відшкодовувати, покривати витрати) to reimburse, to meet, to defray, to cover; (виплачувати винагороду, компенсувати витрати) to remunerate; (сплачувати рахунки, покривати борги) to sette; (ліквідувати борг, відшкодувати збитки) to liquidate; (викупляти вексель) to retire
~чувати вексель to meet a bill
~чувати витрати to meet/to cover the expenses, to foot the bill
~чувати збитки to pay damages
~чувати рахунок to settle the account, to pay the bill
~чувати чеком to pay by cheque
~чувати дуже низько to underpay
~тити після доставлення to pay on delivery
~тити повністю to pay in full (for)
~тити попередньо to prepay, to pay in advance
не ~тити вексель (чек) to dishono(u)r a bill (a cheque)
~чується, коли наступить строк (про цінні папери) payable at expiration
~чується через розрахункову палату (підпис на чеку) payable through the clearing house
перевезення вантажу ~чене (помітка) carriage paid.
останн||ій прикм. last; (минулий) past; (вирішальний, остаточний) final, definitive; (найновіший) the latest; (щойно згаданий) the latter; (як ім.) the last; the uttermost
~ій строк (термін) deadline
~ій термін подання заявок bidding deadline
~я дата використання (кредиту) last availability date
~я мода the latest fashion
~і на даний момент дані most recent data, latest information
~і новини the latest news
в ~ій раз for the last time
в ~ю критичну хвилину at the supreme moment
за ~ій час, ~ім часом for some time past; of late, lately, recently
за ~ім словом науки according to the last word of science
займати ~є місце to occupy the last place; ♦ до ~ього to the bitter end, to the utmost
~ій, але не менш важливий last but not least
~я крапля перен. the last straw, the last feather, the straw that breaks the camel’s back
~я путь the last journey.

ПРИМІТКА: Українському останній в англійській мові відповідають the latest і last. Ці слова розрізняються значеннями. Прикметник last вказує на кінець, завершення ряду, e.g.: our last lesson наш останній урок (більше уроків не буде), his last painting його остання картина (нічого більше не було намальовано). Прикметник latest вживається відносно чогось нового, що доповнює уже відоме, і не передбачає завершення ряду, e.g.: his latest painting його остання картина (картина, намальована після тих, які уже відомі). Пор.: I like his latest painting much better than his last one. Мені подобається його остання картина значно більше, ніж попередня.

пільгов||ий прикм. privilege(d), special; (про тарифи) preferential; (про умови) favo(u)rable; (вигідний) advantageous; (полегшений) easy; (більш дешевий) reduced
~ий квиток ticket at a reduced price
~ий кредит concessional/soft loan; юр. lax credit
~ий митний режим preferential tariff treatment
~ий період неплатежу відсотків і основної суми боргу holiday on interest and capital repayments
~ий податковий режим preferential tax treatment
~ий проїзд travel privilege; reduced fare
~ий строк grace period
~ий тариф preferential tariff, benefits, allowances reduced tariff
~ий тариф за перевезення вантажів preferential transportation rates
~а відсоткова ставка concessionary interest rate, soft lending rate
~а пози(ч)ка soft loan
~а пропозиція soft offer
~а ставка preferential/reduced rate
~е банківське кредитування soft bank lending
~е фінансування concessional/soft-term financing
~і дні days of grace
~і умови concessional/favourable/preferential/soft terms; (про сплату боргу) easy-payment terms
~і умови постачання чогось favourable/preferential terms for supply of smth
на ~их умовах on favourable terms.
прострочен||ий прикм. overdue, outstanding, past due, out of date, stale
~ий борг arrears, debt in arrears, overdue debt delinquency, defaulted debt
~ий вексель past due bill
~ий кредит delinquent/defaulted/bad/non-accrual loan, non-performing loan, loan in default
~ий опціон (недійсний) lapsed option
~ий платіж arrears, debt in arrears, late/delayed payment
~ий платіж, черговий весок overdue instal(l)ment
~ий чек stale (-dated) cheque
~а заборгованість arrears, debt in arrears, overdue debt delinquency, defaulted debt
~і відсотки past due interest, interest arrears
~і дивіденди dividend arrears, dividends in arrears, overdue dividends
~і платежі в рахунок обслуговування боргу debt service arrears
або неоплачені в строк платежі overdue payment
~ий у силу витікання задавнення позову statute-barred
вексель ~ий the draft is overdue
у нього ~ий паспорт his passport has run out.
страхування ім. с. insurance; (життя) assurance; (пенсії, ренти) annuity; (від ризику) security; (як справа, галузь) insurance business/industry
авіаційне (морське) ~ aviation (marine/sea) insurance
взаємне (індивідуальне) ~ mutual (personal/private) insurance
виробниче (державне) ~ industrial (state/national) insurance
відстрочене ~ deferred insurance
гарантійне ~ guarantee insurance
групове ~ group/collective insurance, group annuity
групове ~ життя group life insurance
групове ~ пенсії, що передбачає надбавку до постійної пенсії (що залежить від одержуваних дивідендів на резерв внесків) variable annuity
добровільне ~ voluntary insurance
довгострокове (довічне, завчасне) ~ long-term (perpetual, provisional) insurance
довічне ~ з довічною сплатою внесків straight life insurance
довічне ~ з обмеженим періодом сплати внесків (протягом перших декількох років дії договору) limited payment life insurance
довічне ~ на випадок смерті whole life insurance
додаткове ~ additional/supplementary insurance
додаткове повністю оплачене ~ (джерело внеску – дивіденди за основним договором) added paid-up insurance
звичайне ~ життя ordinary life insurance
колективне ~ collective/group insurance
комбіноване ~ (магазинів) combined (shop, амер. store) insurance
короткострокове ~ short-term insurance
кредитне ~ життя (у випадку смерті застрахованого страхова сума використовується для оплати придбаного на виплат товару) credit life insurance
майнове ~ property insurance, insurance of property
надмірне ~ overinsurance
неповне ~ underinsurance
обов’язкове ~ compulsory/obligatory insurance
обов’язкове ~ цивільної відповідальності compulsory third party insurance
особисте ~ personal/private insurance
подвійне ~ double insurance
поновлюване ~ життя на певний строк (зі збільшенням тарифних ставок при кожному поновленні) renewable term life insurance
попереднє ~ previous insurance
пряме ~ direct insurance
розширене ~ extended insurance
соціальне ~ social/national insurance
спільне ~ (напр., коли 75% витрат покриває страхова компанія, а 25% – сам застрахований) coinsurance
сухопутне ~ overland insurance
транспортне ~ transport insurance
транспортне ~ вантажів goods-in-transit insurance
~ авіапасажирів aircraft passenger insurance
~ авіаперевезень air transport insurance
~ багажу luggage, амер. baggage insurance
~ без включення випадків часткової аварії insurance free of particular average
~ без права одержання дивідендів (компанії) nonparticipating insurance
~ без права регресу insurance without the right of recourse
~ без сплати внесків insurance free of premium
~ без участі в прибутках (компанії) insurance without bonus
~ будівель insurance of building(s)/structures
~ будівельно-монтажних ризиків insurance against construction and assembly risks
~ вантажів insurance of cargo
~ виробництва від пожежі industrial fire risks insurance; ~ витрат на освіту educational insurance
~ витрат на перебування в лікарні hospital expenses insurance
~ втраченої вигоди loss-of-profit(s) insurance
~ депозитів deposit insurance
~ дітей child’s insurance
~ добових insurance of daily benefits
~ домашнього майна insurance of contents
~ експортно-імпортних вантажів insurance of export and import cargoes
~ експортних кредитів export credit insurance
~ життя life insurance/assurance
~ життя в зв’язку з додатковим ризиком (для осіб небезпечних професій) extra risk life insurance
~ життя двох або більше осіб joint life insurance
~ життя на певний строк (fixed) term life insurance
~ життя на певний строк із страховою сумою, яка щорічно зменшується decreasing term life insurance
~ запасів insurance of stocks
~ засобів транспорту insurance of means of conveyance
~ збитків insurance against loss or damage
~ інвестицій investment insurance
~ іпотечної заборгованості mortgage insurance
~ капіталів capital insurance
~ компанії від платежів (напр., податків) у випадку перерви виробничої діяльності через стихійні лиха use and occupancy insurance, business interruption insurance
~ коштовностей insurance of valuables
~ легкових автомобілів motorcar insurance
~ лісу forest insurance
~ майна insurance of property, property insurance
~ морських вантажів cargo insurance
~ морських перевезень усередині країни inland marine insurance
~ пасажирів passenger insurance
~ пасажирів в автомашинах motor vehicle passenger insurance
~ пенсії на випадок втрати працездатності disability annuity
~ пенсії по старості retirement insurance
~ від безробіття insurance for unemployment
~ погашення іпотечної заборгованості mortgage protection
~ позик loan insurance
~ прибутку родини family income insurance
~ професійної відповідальності professional liability insurance
~ реальної заробітної плати real-wage insurance
~ ренти annuity
~ ризиків insurance against risks
~ ризику неплатежів insurance against non-payment
~ судових витрат legal expenses insurance
~ тварин livestock insurance
~ технічних ризиків technical risk insurance
~ технічного оснащення підприємства engineering insurance
~ третьої сторони insurance of a third party, third-party insurance
~ туристів travel insurance
~ фермерського господарства farm insurance
~ фіксованих сум insurance of fixed sums
~ фрахту freight insurance
~ цивільної відповідальності insurance of civil liability, civil liability insurance
~ цивільної відповідальності автомобілістів (від збитків, заподіяних третьою особою) motor third party insurance
~ шкоди indemnity against loss
~ від аварій average insurance
~ від безробіття unemployment insurance
~ від виробничих ризиків і нещасних випадків insurance against industrial risks and accidents
~ від військових ризиків war risk insurance
~ від вогню fire insurance
~ від вогню й стихійних лих insurance against fire and natural calamities
~ від збитків insurance against loss or damage, loss insurance; бірж. hedging
~ від збитків, викликаних несплатою боргів bad debts insurance
~ від звичайних морських ризиків standard marine risks insurance
~ від інфляції бірж. hedge against inflation
~ від крадіжки theft insurance, insurance against robbery
~ від крадіжки зі зломом insurance against burglary
~ від нещасних випадків insurance against accidents, accident/casualty insurance
~ від повені flood insurance
~ відповідальності indemnity against liability
~ відповідальності перед третіми особами third-party insurance
~ від пожежі fire insurance, insurance against fire
~ від поломки [зламу] insurance against breakage
~ від стихійних лих insurance against natural hazard
~ від усіх ризиків insurance against all risks, all risks insurance
~ від ушкодження insurance against damage
~ від хвороб і нещасних випадків health and accident insurance
~ від часткової аварії particular average insurance
~ від часткових втрат partial loss insurance
~ з відстроченням відповідальності страховика insurance with waiting period
~ з правом вибору форми виплати страхової суми insurance with option
~ з участю в прибутках (компанії) participating insurance, insurance with bonus
~ на випадок виникнення надзвичайних обставин insurance on a contingency basis, contingency insurance
~ на випадок звільнення redundancy insurance
~ на випадок хвороби sickness insurance
~ на випадок хвороби під час подорожі за кордон overseas travel sickness insurance
~ на користь утриманців, що пережили застрахованого insurance for the benefit of surviving dependents
~ на низькі суми underinsurance
~ на суму, що перевищує вартість страхового об’єкта overinsurance
~ на умовах збереження страхування при припиненні сплати внесків (договір діє в попередній сумі, але термін його дії зменшується) extended term insurance
~ від непрацездатності disability insurance
~ за старістю old age (and survivors) insurance
анулювати ~ to cancel insurance
укладати ~ to contract/to cover/to effect insurance, to insure.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

строк ім. = term; time;
• скороченя ~у за гарну поведінку = time off for good behavior;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

average collection period фін., бухг. середній період сплати дебіторської заборгованості; середній період погашення дебіторської заборгованості; середній період погашення заборгованості покупцями; середній строк надходження дебіторської заборгованості
фінансовий показник, що встановлює період часу, за який дебіторська заборгованість (accounts receivable) переводиться в операційні надходження (operating revenue); обчислюється за такою формулою:
average collection period = (accounts receivable / operating revenue) x 365 days
◆ за цим показником визначається спроможність підприємства мобілізувати грошові надходження з рахунків дебіторів; чим швидше підприємство отримує надходження, тим кращим є його фінансовий стан
 • favourable ~ = сприятливий період сплати дебіторської заборгованості
 • high ~ = високий період сплати дебіторської заборгованості
 • low ~ = низький період сплати дебіторської заборгованості
 • satisfactory ~ = задовільний період сплати дебіторської заборгованості
 • to calculate the ~ = підраховувати/підрахувати середній період сплати дебіторської заборгованості
 • to increase the ~ = збільшувати/збільшити середній період сплати дебіторської заборгованості
 • to reduce the ~ = зменшувати/зменшити середній період сплати дебіторської заборгованості
  ▲ average collection period :: debt days ratio; average collection period activity ratios (432)
 • ▷▷ efficiency1
 • bond n бірж. облігація; a облігаційний
  довгострокове боргове зобов’язання з фіксованою відсотковою ставкою, сума якої виплачується через рівні проміжки часу, поки облігація належить кредитору (creditor); ◆ облігація є видом цінних паперів (securities), що видаються підприємством, державною установою або приватною організацією на підставі встановленої юридичної процедури
 • active ~ = облігація з фіксованою відсотковою ставкою
 • adjustment ~s = облігації, які випускаються для зміни структури основного капіталу • реорганізовані облігації
 • annuity ~ = рентна облігація
 • arbitrage ~ = арбітражна облігація
 • assumed ~ = облігація, яка випускається однією компанією і гарантується іншою
 • baby ~ = дрібна облігація • облігація з низьким номіналом
 • bearer ~ = облігація на пред’явника • облігація на подавця
 • benchmark government ~s = базові урядові облігації
 • blanket ~ = бланкова облігація
 • book-entry ~s = балансові облігації
 • callable ~ = облігація з правом дострокової сплати
 • called ~ = облігація, яка пред’явлена до сплати
 • collateral ~ = облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами
 • collateral mortgage ~ = облігація, яка забезпечена заставою • облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами під заставу нерухомості
 • collateral trust ~ = облігація, яка забезпечена цінними паперами інших компаній
 • consolidated ~ = консолідований цінний папір
 • consolidated mortgage ~s = облігації, які забезпечені сукупною заставою
 • continued ~ = облігація, яка не сплачена у визначений термін і продовжена на наступний період
 • convertible ~ = оборотна облігація • конвертована облігація
 • corporate ~s = облігації компаній
 • coupon ~ = облігація на пред’явника
 • currency ~ = облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни
 • cushion ~s = облігації з високою купонною ставкою і помірною премією під час продажу
 • debenture ~ = облігація, яка не має спеціального забезпечення • сертифікат митниці для зворотного одержання імпортного мита
 • defaulted ~ = облігація, яка не сплачена в строк
 • deferred ~ = облігація з відстроченим платежем
 • definitive ~ = постійна облігація корпорації
 • detachable ~ = облігація з відривним сертифікатом
 • discount ~ = дисконтна облігація • облігація, при якій відсоток оплачується по закінченні терміну разом зі сплатою основного боргу
 • divisional ~ = облігація, яка забезпечена заставною на частину майна компанії
 • dual currency ~s = двовалютні облігації
 • equipment ~ = облігація, яка забезпечена рухомим майном
 • escrow ~ = облігація, яку зберігає довірена особа
 • exchequer ~ = облігація державної скарбниці
 • extended ~ = облігація, яка не сплачена у визначені строки і продовжена на наступний період
 • external ~ = закордонна облігація
 • farm loan ~s = облігації, які випускаються федеральними земельними банками під заставу земельних ділянок
 • first lien ~ = облігація, яка забезпечена пріоритетною заставною
 • first mortgage ~ = облігація, яка забезпечена першою заставною
 • flat-income ~ = облігація, ціна якої включає визначену суму несплачених відсотків
 • floating rate ~ = облігація із гнучкою ставкою
 • foreign ~ = закордонна облігація
 • foreign currency ~ = облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни
 • full-coupon ~ = облігація з повним купоном
 • general mortgage ~ = облігація, забезпечена пріоритетною заставною • облігація, забезпечена заставною на всю власність корпорації
 • gold ~ = облігація, сплачувана золотом
 • government ~s = державні облігації • урядові облігації • державні цінні папери
 • guaranteed ~s = гарантовані облігації
 • high yield ~ = облігація з високим доходом
 • income ~s = облігації, за якими відсотки сплачуються лише за наявності прибутків компанії • прибуткові облігації
 • indexed ~ = індексована облігація
 • indorsed ~ = облігація, випущена однією компанією і гарантована іншою
 • industrial ~ = облігація промислової компанії
 • industrial development ~ (IDB) = облігація промислової компанії, забезпечена доходом
 • industrial revenue ~ = облігація промислової компанії, забезпечена доходом
 • instalment ~ = рентна облігація
 • interchangeable ~ = облігація з правом заміни на зобов’язання іншого типу
 • interest bearing ~ = облігація, виторг від продажу якої використовується для виплати відсотків за іншими облігаціями
 • interim ~ = тимчасова облігація
 • investment grade ~s = облігації інвестиційного класу
 • irredeemable ~ = облігація без права дострокової сплати
 • joint (-and-several) ~ = облігація, гарантована двома або більшим числом поручителів
 • junior (-lien) ~ = облігація без переважного права вимоги на майно компанії
 • junk ~s = облігація з високим ступенем ризику
 • lien ~s = облігації із заставою нерухомості
 • long-dated ~ = державна облігація терміном понад 15 років
 • long-term ~ = державна облігація терміном понад 15 років
 • lottery ~ = лотерейна облігація
 • matured ~ = облігація до сплати
 • medium-dated ~ = державна облігація терміном від 5 до 15 років
 • medium-term ~ = державна облігація терміном від 5 до 15 років
 • mortgage ~s = облігації, забезпечені заставою нерухомості
 • mortgage revenue ~ = прибуткові облігації, забезпечені заставною під нерухомість
 • municipal ~s = муніципальні облігації
 • naked ~ = незабезпечена облігація
 • noncallable ~ = облігація без права дострокової сплати
 • optional ~ = облігація з правом дострокової сплати
 • outstanding ~ = випущена облігація; • несплачена облігація overlying ~ облігація без переважного права вимоги на майно компанії
 • participating ~ = облігація з правом на участь у прибутках компанії
 • passive ~ = безвідсоткова облігація
 • perpetual ~ = облігація без кінцевого терміну сплати • рентна облігація
 • plain ~ = облігація без спеціального забезпечення
 • preference ~ = облігація з першочерговою виплатою відсотків і першочерговою сплатою
 • premium ~ = преміальна облігація
 • prior lien ~ = облігація, забезпечена пріоритетною заставною
 • privilege ~ = облігація з правом конверсії
 • profit sharing ~ = облігація з правом на участь у прибутках компанії
 • public ~ = облігація, випущена урядом або іншим органом державної влади
 • purchasing power ~s = облігації, що зберігають свою купівельну спроможність (в умовах інфляції)
 • qualified redevelopment ~s = пільгові облігації для поновлення економіки
 • redeemable ~ = облігація з правом дострокової сплати
 • refunding ~ = облігація, випущена для рефінансування • облігація, випущена для сплати попередніх облігацій
 • registered ~s = зареєстровані облігації • іменні облігації
 • reorganization ~s = облігації, випущені для зміни структури позичкового капіталу
 • revenue ~s = прибуткові облігації, забезпечені доходами від об’єкта
 • savings ~ = ощадна облігація
 • second mortgage ~ = облігація, забезпечена другою заставною
 • secured ~s = забезпечені облігації • заставні облігації
 • senior ~ = облігація з переважним правом вимоги
 • serial ~s = облігації, випущені серіями із різними термінами сплати
 • short ~ = короткострокова облігація
 • short-dated ~ = державна облігація терміном до 5 років
 • short-term ~ = державна облігація терміном до 5 років
 • sinking-fund ~s = облігації, що передбачають утворення викупного фонду • облігації з викупним фондом
 • special assessment ~ = муніципальна облігація спеціального призначення
 • split-coupon ~ = неіменна облігація з купоном із двох частин
 • stamped ~ = облігація зі штампом
 • state ~ = урядова облігація • облігація, випущена урядом штату
 • straight ~ = звичайна облігація
 • straw ~ = знецінене боргове зобов’язання
 • stripped ~ = облігація, з якої вилучені купони
 • T – ~s = облігації державної скарбниці
 • tax-exempt ~ = облігація, дохід якої не оподатковується
 • term ~s = строкові облігації
 • treasury ~s = облігації державної скарбниці
 • underlying ~ = облігація, забезпечена пріоритетною заставною
 • unified ~ = консолідований цінний папір
 • unredeemed ~s = невикуплені облігації
 • unsecured ~s = незабезпечені облігації • беззаставні облігації
 • voting ~s = облігації з правом голосу
 • zero-coupon ~s = облігації з нульовим купоном
 • ~ auction = аукціон з продажу облігацій
 • ~ certificate = сертифікат облігації
 • ~ coupon = купон облігації
 • ~ debt = борг за облігацією
 • ~ dividend = облігаційний дивіденд
 • ~ drawn for early redemption = облігація з фіксованою ставкою для швидкої виплати
 • ~ from bulk issue = облігація масового випуску
 • ~ holder = власник облігацій
 • ~ interest = облігаційний відсоток
 • ~ issue = випуск облігацій
 • ~ issued at par = облігація за номіналом
 • ~ issuing institution = установа-емітент облігацій
 • ~ market = ринок облігацій • ринок цінних паперів з фіксованим відсотковим прибутком
 • ~ of restricted negotiability = облігація обмеженого обігу
 • ~ price = курс облігацій
 • ~ price index = курсовий індекс облігацій
 • ~ purchase = купівля облігацій
 • ~ quotation = курс облігацій
 • ~ redeemed at a premium = облігація, сплачена вище від номіналу
 • ~ redemption = сплачення облігації
 • ~ register = журнал реєстрації операцій з облігаціями
 • ~ series = серія облігації
 • ~ sold on tap = облігація відкритої серії
 • ~ s redeemable by instalments = облігації з правом дострокового сплачення часткової виплати
 • ~ subscription = підписка на облігації
 • ~ yield = прибуток від облігацій • відсоток з облігацій
 • to call ~s = оголошувати/оголосити сплачення облігацій
 • to draw ~s for redemption = сплачувати/сплатити облігації
 • to issue ~s = випускати/випустити облігації
 • to pay off ~s = сплачувати/сплатити облігації
 • to pay off ~s at maturity = сплачувати/сплатити облігації у визначений термін
 • to redeem ~s = сплачувати/сплатити облігації
 • to register ~s = реєструвати облігації
 • to secure ~s = забезпечувати/забезпечити облігації
  ▲ bond securities (442)
 • contract n юр. контракт; угода; договір; a договірний; контрактний
  письмовий або усний договір, який визначає взаємні зобов’язання і права сторін згідно з нормами чинного законодавства; ◆ виділяють такі види контрактів, як напр., двосторонній контракт (bilateral contract), за яким визначаються взаємні зобов’язання сторін; односторонній контракт (unilateral contract), за яким одна сторона обіцяє щось зробити на користь іншої сторони; усний контракт (oral contract), за яким сторони усно домовляються про умови; відкритий контракт (open contract), за яким не визначаються додаткові умови, а сторони співпрацюють у юридичному просторі чинних законів
 • AAAA spot ~ = типовий контракт на “точкову” рекламу
 • absolute ~ = безумовний договір
 • acceptable ~ = прийнятний контракт
 • accessory ~ = допоміжний договір • договір, який випливає з основного договору
 • advertising ~ = рекламний контракт
 • agency ~ = агентська угода • договір доручення
 • aleatory ~ = алеаторний договір • договір застави
 • associate ~ = паралельний договір
 • basic ~ = основний контракт
 • bilateral ~ = двосторонній контракт
 • blanket ~ = акордний контракт
 • brokerage ~ = маклерський договір • договір представництва • агентський договір
 • broker’s ~ = агентський договір
 • buy-out ~ = договір про викуп
 • cash ~ = контракт на реальний товар • звичайний контракт
 • chartering ~ = договір фрахтування
 • civil law ~ = цивільно-правовий договір
 • classified ~ = засекречений контракт
 • collateral ~ = побічний контракт
 • collective ~ = колективний договір
 • collective bargaining ~ = колективний договір про тарифні ставки
 • commercial agency ~ = договір про торговельне посередництво
 • commodity ~ = контракт на постачання товару
 • competitive ~ = конкурсний контракт
 • completion-type ~ = контракт з оплатою після виконання
 • conditional ~ = умовний договір
 • consignment ~ = договір консигнації
 • consultancy ~ = контракт про надання консультаційних послуг
 • cost ~ = контракт з оплатою фактичних витрат
 • cost-plus ~ = контракт з оплатою витрат
 • cost-plus-award-fee ~ = контракт з оплатою виробничих витрат і з періодичними преміями
 • cost-plus-fixed-fee ~ = контракт з оплатою витрат і фіксованою винагородою
 • cost-plus-incentive-fee ~ = контракт з оплатою витрат і заохочувальною винагородою
 • cost-plus-percentage-fee ~ = контракт з оплатою витрат і відсотка від суми витрат
 • cost-reimbursement (CR) ~ = контракт з відшкодовуванням витрат
 • cost-type ~ = контракт з оплатою фактичних витрат
 • deferred annuity ~ = страхова угода, яка передбачає перенесення строків виплати ренти • страхова угода, яка передбачає відстрочення виплати ренти
 • development ~ = контракт на проведення дослідно-конструкторської роботи
 • divisible ~ = подільний договір
 • draft ~ = проект контракту
 • employment ~ = договір найму • трудовий договір • трудова угода
 • exclusive ~ = обмежувальний контракт
 • executed ~ = повністю виконаний контракт
 • export ~ = експортний контракт
 • Federal ~ = контракт Федерального уряду
 • fiduciary ~ = довірений договір • доручений договір
 • fixed-fee ~ = контракт з твердою сумою винагороди
 • fixed-price ~ = контракт з твердою ціною • контракт із встановленою ціною
 • fixed-price-incentive-fee (FPIF) ~ = контракт з встановленою ціною плюс заохочувальна винагорода
 • fixed-price-redeterminable-prospective ~ = контракт із встановленою початковою ціною, що переглядається на визначених стадіях виконання робіт
 • fixed-price-redeterminable-retroactive ~ = контракт із встановленою ціною, що переглядається після завершення робіт
 • fixed-term ~ = строковий контракт
 • flat-fee ~ = контракт із встановленою заздалегідь ціною
 • formal ~ = оформлений договір • формальний договір
 • forward exchange ~ = строковий валютний контракт
 • frame ~ = рамковий контракт
 • freight ~ = договір на перевезення
 • futures ~ = строковий контракт • ф’ючерсний контракт
 • gaming ~ = договір-парі
 • general ~ = загальний контракт
 • global ~ = глобальний контракт
 • government ~ = урядовий контракт
 • gratuitous ~ = безплатний договір
 • hire ~ = договір оренди
 • hire purchase ~ = контракт про купівлю на виплат
 • illegal ~ = незаконний контракт • контракт, який суперечить чинним законам • протиправний договір
 • import ~ = імпортний контракт • контракт на імпорт
 • incentive ~ = заохочувальний контракт
 • inchoate ~ = попередній договір
 • indemnity ~ = гарантійний договір • договір гарантії від збитків
 • initial ~ = первісний контракт
 • instalment ~ = контракт з платежем частинами
 • insurance ~ = договір страхування
 • international ~ = міжнародний контракт
 • joint ~ = договір, який передбачає солідарну відповідальність боржників
 • labour ~ = трудовий договір • колективний договір
 • landlord-tenant ~ = договір між власником землі і орендарем
 • lease ~ = договір оренди
 • license ~ = ліцензійний договір
 • life ~ = довічний контракт
 • life insurance ~ = договір страхування життя
 • loading ~ = договір на завантаження
 • long-term ~ = довгостроковий контракт
 • lucrative ~ = зисковний договір • вигідний договір
 • lump-sum ~ = контракт з твердою ціною
 • maintenance ~ = контракт на технічне обслуговування
 • manufacturing ~ = контракт на виробництво продукції
 • marine insurance ~ = договір морського страхування
 • marital ~ = шлюбний контракт
 • maritime ~ = договір на морське перевезення
 • military ~ = військовий контракт
 • model ~ = типовий контракт
 • monopoly ~ = монопольний контракт
 • mutual ~ = двосторонній договір
 • naked ~ = угода, яка не має законної сили • голий контракт
 • negotiated ~ = контракт, укладений в результаті переговорів
 • network affiliation ~ = договір про приєднання до мережі на правах філіалу
 • nuptial ~ = шлюбний контракт
 • official ~ = офіційний контракт
 • onerous ~ = несправедливий контракт
 • open ~ = відкритий контракт
 • open-end ~ = контракт без застереженого строку чинності
 • operating ~ = чинний контракт
 • option ~ = опціонний контракт
 • oral ~ = усний контракт
 • original ~ = первісний контракт
 • out-sourcing ~ = контракт “на відкуп” • контракт “на відкуп”, який укладається фірмами зі спеціалізованими організаціями на виконання деяких внутрішньофірмових функцій
 • outstanding ~ = невиконаний контракт
 • packaging ~ = контракт на пакування товару
 • patent ~ = патентний договір
 • period ~ = довгостроковий договір
 • preliminary ~ = попередня угода
 • prime ~ = основний контракт
 • principal ~ = основний контракт
 • procurement ~ = контракт на закупівлю
 • production ~ = контракт на серійне виробництво
 • profitable ~ = зисковний контракт • вигідний договір
 • purchase ~ = контракт купівлі-продажу • контракт на закупівлю
 • real ~ = реальний контракт
 • reciprocal ~ = контракт на основі взаємності
 • rental ~ = орендний контракт • контракт на оренду
 • repair ~ = контракт на виконання ремонтних робіт
 • research and development ~ = контракт на виконання наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок
 • risk ~ = контракт на умовах ризику • ризикований контракт • контракт з розподілом ризику
 • sale ~ = договір купівлі-продажу
 • salvage ~ = договір про рятування
 • separation ~ = договір про роздільне проживання подружжя
 • service ~ = договір на техобслуговування • контракт на обслуговування
 • severable ~ = розподільний договір
 • share-rental ~ = договір на основі змішаної оренди
 • short-term ~ = короткостроковий договір
 • simple ~ = простий контракт
 • spot ~ = договір на реальний товар • звичайний договір
 • standard ~ = типовий контракт
 • stockbroker’s ~ = брокерське підтвердження угоди
 • supplementary ~ = додаткова угода
 • supply ~ = договір на постачання
 • tenancy ~ = договір на оренду
 • terminal ~ = строковий контракт
 • time ~ = контракт на купівлю рекламного часу
 • time-and-materials ~ = контракт з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів
 • towing ~ = договір морського буксирування
 • trade union ~ = договір з профспілкою
 • triggering ~ = завчасно укладений контракт
 • turnkey ~ = контракт про будівництво під ключ
 • tying ~ = контракт на продаж товару з додатковим асортиментом
 • uncompleted ~ = незавершений контракт
 • underwriting ~ = договір страхування
 • unilateral ~ = односторонній контракт
 • valid ~ = договір у силі • контракт, який укладений згідно з чинним законодавством
 • vendor ~ = договір на постачання
 • verbal ~ = усний контракт
 • void ~ = недійсний контракт
 • voidable ~ = контракт, який може бути анульований
 • wagering ~ = договір-парі
 • work ~ = робочий контракт
 • written ~ = письмовий договір
 • yellow dog contract = жовтий контракт
 • according to the ~ = згідно з умовами контракту
 • ambiguity in ~ = двозначність у контракті
 • as per ~ = згідно з контрактом
 • ~ between part owners = контракт між співвласниками
 • ~ bond = контрактна гарантія
 • ~ by deed = угода, затверджена печаткою • контракт, зумовлений дією
 • ~ costing = калькуляція вартості контракту
 • ~ date = строк, застережений контрактом
 • ~ documents = документи контракту
 • ~ for carriage = контракт на перевезення
 • ~ for construction = договір на будівництво
 • ~ for delivery = договір на постачання
 • ~ for lease of property = угода про винаймання майна
 • ~ form = бланк контракту
 • ~ guarantee = гарантія контракту
 • ~ in restraint of trade = договір про обмеження конкуренції
 • ~ in writing = договір у письмовій формі
 • ~ manager = керівник відділу контрактів
 • ~ note = договірна записка
 • ~ obligations = контрактні зобов’язання
 • ~ of adhesion = договір про приєднання • договір на основі типових умов
 • ~ of affreightment = договір про морське перевезення
 • ~ of apprenticeship = договір про навчання
 • ~ of carriage = контракт на перевезення
 • ~ of consignment = договір консигнації
 • ~ of delivery = контракт на постачання
 • ~ of employment = договір про наймання на роботу • трудовий контракт
 • ~ of exchange and barter = договір товарообміну
 • ~ of limited duration = договір з обмеженим терміном чинності
 • ~ of partnership = договір про партнерство
 • ~ of purchase = договір купівлі-продажу
 • ~ of tenancy = договір оренди
 • ~ penalty = штраф за невиконання договору
 • ~ price = договірна ціна
 • ~ proposal = пропозиція про укладання контракту
 • ~ research = вивчення умови контракту
 • ~ size = розмір контракту
 • ~ terms = умови контракту
 • ~ time schedule = календарні терміни, дотримання яких забезпечує контракт
 • ~ to deliver goods = контракт на постачання товарів
 • ~ to sell = угода про продаж
 • ~ uberrimae fidei = договір найвищої довіри • договір, який потребує найвищої сумлінності
 • ~ under seal = контракт з печаткою
 • ~ wages and salaries = договірні ставки заробітної плати і окладів
 • ~ without reservations = контракт без обумовлень
 • ~ work = робота за договором • робота, яка виконується на замовлення
 • estoppel by ~ = позбавлення права заперечення згідно з контрактом
 • expiry of ~ = закінчення терміну договору
 • subject to ~ = за умов укладання контракту
 • to accept a ~ = приймати/прийняти контракт
 • to annul a ~ = анулювати/заанулювати контракт
 • to avoid a ~ = уникати/уникнути договору
 • to award a ~ = ухвалювати/ухвалити договір
 • to be under ~ = бути зобов’язаним контрактом
 • to break a ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to cancel a ~ = анулювати/заанулювати контракт
 • to come under a ~ = підкорятися/підкоритися чинності договору • підлягати/підлягти чинності договору
 • to commit a breach of ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to complete a ~ = виконувати/виконати умови договору
 • to conclude a ~ = укладати/укласти договір
 • to draw up a ~ = укладати/укласти договір
 • to enforce a ~ = виконувати/виконати договір
 • to enter into a ~ = входити/увійти в контракт
 • to execute a ~ = виконувати/виконати договір
 • to fulfil a ~ = виконувати/виконати договір
 • to hold a ~ = мати контракт • працювати за контрактом
 • to implement a ~ = виконувати/виконати договір
 • to initial a ~ = парафувати договір
 • to prepare a ~ = готувати/підготувати договір
 • to repudiate a ~ = розривати/розірвати договір • відмовлятися/відмовитися від договору • анулювати/заанулювати договір
 • to rescind a ~ = розривати/розірвати договір • анулювати/заанулювати договір
 • to revoke a ~ = розривати/розірвати договір • анулювати/заанулювати договір
 • to secure a ~ = захищатися/захиститися контрактом • забезпечуватися/забезпечитися контрактом
 • to sign a ~ = підписувати/підписати контракт
 • to stipulate by ~ = передбачати/передбачити контрактом
 • to tender for a ~ = подавати/подати пропозицію на виконання контракту
 • to terminate a ~ = припиняти/припинити чинність договору
 • to violate a ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to withdraw from a ~ = виходити/вийти з договору
 • ▷▷ agreement
 • credit (Cr; cr) n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунку; a кредитовий; кредитний; v кредитувати
  1. позичка, яка надається окремій особі або підприємству у власність (це – товари, послуги або гроші); ◆ покупці (purchaser), які користуються таким кредитом, одержують його переважно на умовах повернення вартості в певний строк і з виплатою відсотка (interest); 2. сума, яка записана на правій стороні рахунка (account2) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ◆ якщо кредит знаходиться на активному рахунку, то це свідчить про зменшення грошових коштів, а на пасивному – про збільшення заборгованості
 • acceptance ~ = акцептний кредит
 • accommodation ~ = кредит для покриття тимчасових потреб у коштах
 • agricultural ~ = сільськогосподарський кредит
 • anticipatory ~ = акредитив для оплати невідвантажених товарів
 • averaged rate ~ = кредит за усередненою ставкою
 • back-to-back ~ = компенсаційний кредит • компенсаційний акредитив
 • bank ~ = банківський кредит
 • blank ~ = бланковий кредит • кредит без забезпечення
 • blocked ~ = заморожений кредит • блокований кредит
 • book ~ = комерційний кредит у формі відкритого рахунка
 • bridging ~ = кредит на тимчасові потреби
 • buyer ~ = кредит покупця
 • capital market ~ = кредит, одержаний на ринку довгострокового капіталу
 • cash ~ = готівковий кредит • кредит готівкою • овердрафт
 • clean ~ = бланковий кредит
 • clearing ~ = технічний кредит
 • collateral ~ = кредит під забезпечення • ломбардна позика
 • commercial ~ = комерційний кредит
 • company ~ = підприємницький кредит
 • consumer ~ = споживчий кредит • підтоварний кредит • товарний акредитив
 • currency ~ = валютний кредит
 • current account ~ = кредит за контокорентним рахунком • контокорентний кредит
 • deferred ~ = відстрочений кредит • відстрочене зарахування на рахунок • доходи майбутніх періодів
 • direct ~ = прямий кредит
 • discount ~ = дисконтний кредит • кредит у формі обліку
 • dividend ~ = податкова пільга, яку отримує одержувач дивідендів
 • dollar ~ = кредит у доларах
 • draft ~ = кредит у формі тратти
 • earned income ~ = податкова пільга на зароблений дохід
 • export ~ = експортний кредит • кредит на експорт
 • extended ~ = продовжений кредит • пролонгований кредит
 • external ~ = зовнішній кредит • міжнародний кредит
 • external trade ~ = зовнішньоторговельний кредит
 • farm ~ = сільськогосподарський кредит
 • Federal Reserve ~ = кредит федеральних резервних банків
 • financial ~ = фінансовий кредит
 • fixed ~ = кредит на встановлену суму
 • foreign tax ~ = пільга на закордонний податок • знижка на закордонний податок
 • frozen ~ = заморожений кредит
 • government ~ = державний кредит
 • guaranteed ~ = кредит з гарантією • гарантований кредит
 • immediate ~ = негайне зарахування грошей на рахунок
 • import ~ = імпортний кредит • кредит на імпорт
 • income tax ~ = податкова пільга з прибуткового податку
 • industrial ~ = промисловий кредит
 • instalment ~ = кредит з погашенням окремими частинами
 • insurer’s ~ = кредит страхувача
 • intergovernmental ~ = міждержавний кредит • міжурядовий кредит
 • interim ~ = тимчасова позика • проміжна позика
 • investment ~ = кредит для фінансування довгострокових вкладень • інвестиційний кредит
 • investment tax ~ (ITC) = податкова знижка для капіталовкладень
 • limited ~ = обмежений кредит
 • lombard ~ = ломбардний кредит
 • long-term ~ = довгостроковий кредит
 • low-interest ~ = кредит з низьким відсотком • дешевий кредит
 • maximum ~ = максимальний кредит
 • medium-term ~ = середньостроковий кредит
 • mercantile ~ = торговельний кредит
 • minimum ~ = мінімальний кредит
 • monetary ~ = грошовий кредит
 • mortgage ~ = іпотечний кредит
 • noninstalment ~ = разовий кредит • кредит з разовою сплатою
 • noninterest bearing ~ = безвідсотковий кредит
 • on-call ~ = кредит на вимогу
 • open ~ = необмежений кредит • бланковий кредит
 • overdue ~ = прострочений кредит
 • packing ~ = акредитив для оплати невідвантажених товарів
 • personal ~ = індивідуальний кредит • індивідуальна позика
 • preferential ~ = пільговий кредит
 • public ~ = державний кредит
 • rediscount ~ = кредит у формі переобліку • кредит у формі обліку
 • reserve ~ = резервний кредит
 • retail ~ = кредит роздрібній торгівлі
 • revolving ~ = автоматично поновлений кредит
 • roll-over ~ = кредит з періодично переглянуваною відсотковою ставкою
 • rural ~ = сільськогосподарський кредит
 • secured ~ = забезпечений кредит
 • self-liquidating ~ = самоліквідовний кредит
 • short-term ~ = короткостроковий кредит
 • soft ~ = пільговий кредит
 • standby ~ = резервний кредит • кредит, використовуваний у разі потреби
 • starting ~ = початковий кредит
 • state ~ = державний кредит
 • state-guaranteed ~ = державний кредит з гарантією
 • store ~ = відкритий кредит • кредит, наданий крамницею
 • supplier’s ~ = кредит постачальника
 • syndicated bank ~ = кредит, наданий кількома банками
 • tax ~ = податкова знижка • податкова пільга • відстрочення оплати податку
 • temporary ~ = тимчасова позика • проміжна позика
 • term ~ = строковий кредит
 • tied ~ = зв’язаний кредит • кредит, обмежений щодо цілей його використання
 • total ~ = сума кредиту • підсумок кредиту
 • trade ~ = торговельний кредит
 • uncollectible ~ = кредит, який не може бути стягнений
 • unlimited ~ = необмежений кредит
 • unsecured ~ = незабезпечений кредит • кредит без спеціального забезпечення
 • unused ~ = невикористаний кредит
 • used ~ = використаний кредит
 • working ~ = кредит підприємства • кредит для підсилення оборотного капіталу позичальника
 • against ~ = на рахунок кредиту
 • ~ abuse = зловживання кредитом
 • ~ account = рахунок з кредитним сальдо • рахунок пасиву балансу
 • ~ activities = кредитування
 • ~ advice = кредитове авізо
 • ~ against goods = підтоварний кредит
 • ~ against securities = кредит під цінні папери
 • ~ against shipped goods = кредит під відвантажені товари
 • ~ against tax = податкова пільга • податкова знижка
 • ~ agency = бюро інформації про кредит
 • ~ agreement = угода про кредитування
 • ~ application = заява про надання кредиту
 • ~ approval = згода видати кредит
 • ~ at a reduced rate of interest = кредит за зниженою відсотковою ставкою
 • ~ at the bank = кредит у банку
 • ~ balance = кредитовий баланс • кредитний баланс • негативне сальдо • залишок кредиту • кредитове сальдо
 • ~ bank = кредитний банк
 • ~ buyer = покупець товарів у кредит
 • ~ buying = купівля в кредит
 • ~ by way of guarantee = гарантійний кредит у формі авалю
 • ~ ceiling = граничний розмір кредиту • верхня межа на банківські кредити
 • ~ conditions = умови кредитування
 • ~ constraint = обмеження кредиту
 • ~-drawing facility = можливість одержання кредиту
 • ~ entry = запис на кредитовому рахунку • кредитовий запис
 • ~ evaluation = оцінка кредиту
 • ~ extension = надання кредиту
 • ~ facilities = джерела кредитування
 • ~ fee = комісійні за кредит
 • ~ finance = фінансування кредиту
 • ~ financing = кредитне фінансування
 • ~ for a limited period = кредит на обмежений строк
 • ~ for an unlimited period = кредит на необмежений строк
 • ~ fund = кредитна каса
 • ~ granting = надання кредиту
 • ~ granting system = система кредитування
 • ~ guarantee = кредитова запорука • кредитне поручительство
 • ~ information = інформація про кредитоспроможність
 • ~ injection = надання кредиту
 • ~ institution = кредитна установа
 • ~ instruments = кредитові зобов’язання
 • ~ insurance = страхування кредитів • страхування від несплати боргу
 • ~ insurance scheme = план страхування кредитів
 • ~ insurance system = система страхування кредитів
 • ~ interest = відсоткова ставка кредиту
 • ~ investigation = дослідження кредитоспроможності
 • ~ item = кредитовий запис
 • ~ journal = журнал обліку кредитів
 • ~ length = строк кредиту
 • ~ line = гранична сума кредиту
 • ~ market = ринок кредиту
 • ~ measures = методи кредитування
 • ~ on easy terms = кредит на пільгових умовах
 • ~ on favourable terms = кредит на пільгових умовах
 • ~ on goods = кредит на товар • товарний кредит
 • ~ on mortgage = кредит на нерухомість
 • ~ period = строк кредиту
 • ~ policy = кредитна політика
 • ~ purchase = купівля в кредит
 • ~ rating = оцінка кредитоспроможності
 • ~ rating agency = кредитно-рейтингове агентство
 • ~ reference = довідка про кредитоспроможність • інформація про кредитоспроможність
 • ~ report = звіт про кредитні операції
 • ~ requirement = потреба у кредиті
 • ~ restriction = обмеження кредиту
 • ~ risk = кредитний ризик
 • ~ sale = продаж у кредит
 • ~ slip = кредитний квиток
 • ~ society = кредитне товариство
 • ~ squeeze = обмеження кредиту • кредитовий тиск • кредитна рестрикція
 • ~ standing = кредитоспроможність
 • ~ stop = припинення кредиту
 • ~ supply = постачання кредиту
 • ~ system = кредитна система
 • ~ terms = умови кредиту
 • ~ trade = торгівля в кредит
 • ~ transaction = кредитна угода • кредитна операція
 • ~ transfer = кредитовий переказ
 • ~ undertaking = кредитна угода
 • ~ with the bank = кредит у банку
 • on ~ = в кредит
 • to advance ~ = авансувати кредит
 • to allot ~ = розподіляти/розподілити кредит • давати/дати кредит
 • to apply for ~ = звертатися/звернутися по кредит
 • to arrange ~ = домовлятися/домовитися про надання кредиту
 • to block ~ = затримувати/затримати кредит • заморожувати/заморозити кредит • блокувати кредит
 • to buy on ~ = купувати/купити в кредит
 • to call in a ~ = сплачувати/сплатити кредит
 • to establish ~ = встановлювати/встановити кредит • відкривати/відкрити кредит
 • to give ~ = давати/дати кредит
 • to grant ~ = давати/дати кредит
 • to obtain ~ = отримувати/отримати кредит
 • to refuse ~ = відмовляти/відмовити в кредиті
 • to run out of ~ = втрачати/втратити кредит
 • to sell on ~ = продавати/продати в кредит
 • to suspend ~ = припиняти/припинити кредит
 • to tighten ~ = стримувати/стримати зростання кредиту
 • to use ~ = користуватися кредитом
 • to withdraw ~ = закривати/закрити кредит
 • under ~ = на основі кредиту
  ▲ credit2 : debit2
  пр. debit2
 • customer n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський
  окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо
 • average ~ = середній клієнт
 • bank ~ = клієнт банку
 • business ~ = діловий клієнт
 • cash ~ = покупець, який розплачується готівкою • покупець за готівку
 • charge-account ~ = покупець, який бере товари у кредит
 • commercial ~ = комерційний споживач • комерційний замовник
 • contractual ~ = покупець за контрактом
 • core ~ = основний замовник
 • credit ~ = покупець в кредит
 • current ~ = наявний покупець
 • defaulting ~ = клієнт, який не виконав зобов’язання
 • dependable ~ = надійний клієнт
 • direct ~ = прямий клієнт • покупець, який обслуговується безпосередньо підприємством
 • established ~ = старий клієнт
 • final ~ = кінцевий споживач
 • foreign ~ = закордонний замовник
 • government ~ = урядовий замовник
 • high priority ~ = клієнт з високим пріоритетом
 • industrial ~ = промисловий клієнт
 • international ~ = міжнародний замовник
 • key ~ = основний замовник
 • local ~ = місцевий споживач
 • loyal ~ = споживач-прихильник • вірний споживач • відданий споживач • лояльний споживач • лояльний клієнт
 • major ~ = важливіший замовник
 • minor ~ = дрібний замовник
 • ordinary ~ = звичайний клієнт
 • overseas ~ = закордонний замовник
 • permanent ~ = постійний покупець
 • potential ~ = потенційний клієнт • потенційний споживач
 • preferential ~ = привілейований покупець
 • preferred ~ = привілейований покупець
 • primary ~ = головний замовник
 • prospective ~ = потенційний клієнт
 • registered ~ = зареєстрований клієнт
 • regular ~ = постійний клієнт • регулярний клієнт
 • residential ~ = індивідуальний побутовий споживач • клієнт - мешканець даної місцевості
 • retail ~ = роздрібний торговець-покупець продукції підприємства-виробника
 • small-scale ~ = дрібний споживач
 • target ~ = цільовий споживач
 • wholesale ~ = гуртовий торговець-покупець продукції підприємства-виробника
 • would-be ~ = потенційний покупець
 • ~’s account = рахунок клієнта • рахунок покупця
 • ~ accounting = облік клієнтів
 • ~ account number = номер рахунка клієнта
 • ~ advice = авізо клієнта • повідомлення клієнта
 • ~ courtesy = ввічливе поводження з клієнтом
 • ~ file = картотека клієнтів
 • ~ forward transaction = операція з клієнтом на строк • строкова операція з клієнтом
 • ~ guarantee liabilities = гарантійні зобов’язання клієнта
 • ~ guidance = орієнтація покупця • орієнтація клієнта
 • ~ number = номер рахунка клієнта
 • ~ order = замовлення клієнта
 • ~ orientation = орієнтація клієнта • орієнтація покупця
 • ~-oriented = орієнтований на клієнта • орієнтований на покупця
 • ~ perception = сприймання споживача
 • ~ profile = характеристика клієнта
 • ~ profitability = прибутковість клієнта • дохідність клієнта • рентабельність клієнта • зисковність клієнта
 • ~ relations = стосунки з клієнтами • контакти з клієнтами
 • ~ relationship = стосунки з клієнтами
 • ~ service = надання послуг покупцю • обслуговування покупця
 • ~ structure = структура і склад покупців
 • ~ support = підтримка клієнта
 • ~ transaction = операція з клієнтом
 • to create ~s = створювати/створити клієнтуру • формувати ринок
 • to service ~s = обслуговувати/обслужити покупців • формувати ринок
  ▲ customer C. four principles of marketing (437)
 • ▷▷ client1
 • estimate n v n прс., ком. оцінка; кошторис; розрахункові дані; припущення; (попередній) підрахунок; обчислення; сподівані витрати; v оцінювати/оцінити; цінувати/цінити; підраховувати/підрахувати заздалегідь; упорядковувати/упорядкувати кошторис; a оцінений; оцінний; оцінювальний; кошторисний; розрахунковий; обчислений; обрахований
  приблизний підрахунок, що визначає вартість чогось чи витрати на що-небудь
 • absolute ~ = безумовна оцінка • необмежена оцінка • абсолютна оцінка
 • accurate ~ = точна оцінка
 • administration’s ~ = урядова оцінка
 • admissible ~ = дозволена оцінка
 • annual ~ = річна оцінка
 • approved ~ = затверджена оцінка • затверджений кошторис
 • approximate ~ = приблизна оцінка
 • balanced ~ = збалансована оцінка
 • biased ~ = упереджена оцінка
 • budget ~s = бюджетні припущення
 • budgetary ~ = бюджетний кошторис
 • careful ~ = уважна оцінка
 • conservative ~ = скромний підрахунок
 • consistent ~ = стійка оцінка
 • cost ~ = оцінка витрат • оцінка витрат виробництва
 • crash cost ~ = оцінка вартості строкового проекту
 • crash time ~ = оцінка тривалості строкового проекту
 • current ~ = поточна оцінка
 • detailed ~ = докладний кошторис • докладна оцінка
 • expenditure ~s = кошторис витрат
 • high ~ = висока оцінка
 • inconsistent ~ = нестійка оцінка
 • incorrect ~ = помилкова оцінка
 • low ~ = занижена оцінка
 • midyear ~ = оцінка за станом на середину року
 • numerical ~ = числова оцінка
 • official ~ = офіційна оцінка
 • original ~ = первісна оцінка
 • pay-off ~ = оцінка окупності • оцінка платежів
 • preliminary ~s = попередні кошториси
 • production ~ = оцінка витрат на виробництво
 • provisional ~ = тимчасова оцінка • умовна оцінка
 • reasonable ~ = прийнятна оцінка • поміркована оцінка
 • requirements ~ = оцінка потреб
 • risk ~ = оцінка ризику
 • rough ~ = приблизна оцінка
 • sample ~ = оцінка вибірки
 • single-value ~ = однозначна оцінка
 • statistical ~ = статистична оцінка
 • supply ~ = оцінка обсягу постачання
 • theoretical ~ = теоретична оцінка
 • temporary ~ = тимчасова оцінка
 • time ~s = визначення часу на виготовлення однієї деталі
 • truncated ~ = скорочена оцінка
 • unbiased ~ = незміщена оцінка
 • value-put-in-place ~ = оцінна вартість виконаних (будівельних) робіт
 • wrong ~ = помилкова оцінка
 • at a rough ~ = за приблизним підрахунком
 • basis of ~ = основа оцінки • база обчислення
 • by ~ = за попереднім підрахунком
 • ~d liability = розрахункове зобов’язання
 • ~d premium = розрахункова премія
 • ~d requirements = кошторисні витрати
 • ~d tax = розрахунковий податок • обчислений податок • обрахований податок
 • ~d useful life = розрахунковий строк служби
 • ~d value = обрахована вартість
 • ~ of charges = підрахунок витрат
 • ~ of continuing monthly operating costs = кошторис місячних оперативних витрат
 • ~ of costs = підрахунок витрат
 • ~ of damages = підрахунок збитків
 • ~ of expenditure = кошторис видатків • кошторис витрат
 • ~ of expenses = кошторис витрат • кошторис видатків
 • ~ of funds = кошторис на грошове асигнування
 • ~ of income = оцінка надходження • оцінка доходу
 • ~ of profits = оцінка можливого прибутку
 • ~ of requirements = оцінка потреб
 • to agree to an ~ = погоджуватися/погодитися на оцінку
 • to ask for an ~ = просити/попросити оцінку
 • to ~ the cost = підраховувати/підрахувати витрати
 • to ~ the price = підраховувати/підрахувати ціну
 • to ~ the value = оцінювати/оцінити вартість
 • to give an ~ = давати/дати оцінку • давати/дати попередній підрахунок
 • to prepare an ~ = готувати/підготувати оцінку
 • to receive an ~ = одержувати/одержати оцінку • отримувати/отримати оцінку
 • to revise an ~ = переглядати/переглянути кошторис
 • to send an ~ = посилати/послати оцінку
 • to write an ~ = складати/скласти кошторис
 • exchange rate банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс
  ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову одиницю однієї країни на грошову одиницю іншої країни; ◆ існують дві системи встановлення валютного курсу: 1) система фіксованого валютного курсу (fixed exchange rate system), згідно з яким уряд встановлює ціну своєї валюти відповідно до рівня іншої валюти; 2) система змінного (рухомого) валютного курсу (floating exchange rate system), який постійно коливається на міжнародному валютному ринку відповідно до купівлі та продажу валюти на даний час
 • central ~ = центральний валютний курс
 • clearing ~ = розрахунковий валютний курс
 • closing ~ = валютний курс у період закриття біржі
 • current ~ = валютний курс дня • поточний валютний курс
 • double ~ = подвійний валютний курс
 • effective ~ = ефективний валютний курс
 • equilibrium ~ = валютний курс рівноваги
 • fair ~ = задовільний валютний курс • сприятливий валютний курс
 • favourable ~ = сприятливий валютний курс
 • fixed ~ = фіксований валютний курс
 • flexible ~ = гнучкий валютний курс
 • floating ~ = змінний (рухомий) валютний курс
 • fluctuating ~ = валютний курс, який коливається • нестійкий валютний курс • хиткий валютний курс
 • forced ~ = примусовий валютний курс
 • foreign ~ = валютний курс
 • forward ~ = валютний курс за угодою на строк
 • free ~ = коливкий валютний курс • хиткий валютний курс
 • high ~ = високий курс валюти • високий обмінний курс
 • low ~ = низький курс валюти • низький обмінний курс
 • multiple ~s = множинні валютні курси
 • official ~ = офіційний валютний курс
 • opening ~ = валютний курс у період відкриття біржі
 • par ~ = валютний паритет
 • pegged ~ = штучно підтримуваний валютний курс • валютний курс, прив’язаний до іншої валюти
 • real ~ = реальний валютний курс
 • stable ~ = стійкий валютний курс
 • steady ~ = стійкий валютний курс
 • two-tie ~ = подвійний валютний курс
 • variable ~ = валютний курс, який коливається • нестійкий валютний курс
 • to alter the ~ = змінювати/змінити валютний курс
 • to change the ~ = змінювати/змінити валютний курс
 • to fix the ~ = закріплювати/закріпити валютний курс
 • to increase the ~ = збільшувати/збільшити валютний курс
 • to lower the ~ = зменшувати/зменшити валютний курс
  ▲ exchange rate :: rate of exchange :: foreign exchange rate :: foreign currency exchange rate
 • ▷▷ devaluation
 • just-in-time system (JIT) ек., вир., ком. система «точно в строк»
  система управління виробництвом (production management), за якої запаси сировини і матеріали постачаються на виробничу лінію, а продукти (product) доставляються споживачам (consumer) точно в строк, коли вони повинні бути використані; ◆ ця система зосереджується на тому, щоб запас напівфабрикатів (work-in-process stock) на складі був зменшений до мінімуму, а запас готової продукції (finished stock) відповідав швидкості замовлення (order2) споживача, задовольняючи щоденні потреби й уникаючи непродуктивних збитків
  lease (le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний
  контракт (contract) майнового найму, за яким власник майна – орендодавець (lessor) дає право орендареві (lessee) користуватися його майном певний період часу за періодичну орендну плату (rent1); ◆ крім стандартної бувають інші форми оренди, які мають специфічну мету, напр.: фінансовий лізинг (finance lease), за яким передається орендареві увесь ризик (risk) і вся користь, які пов’язані з майновим наймом; капітальна оренда (capital lease), яка заноситься на активи (asset2) і пасиви (liability2) в балансовому звіті (balance sheet) і т. ін.
 • capital ~ = капітальний лізинг • оренда устаткування
 • commercial ~ = договір оренди промислової площі
 • direct financing ~ = прямий фінансовий лізинг
 • farm ~ = сільськогосподарська оренда
 • financial ~ = фінансовий лізинг
 • financing ~ = фінансована оренда
 • improvement ~ = оренда землі з наступною меліорацією
 • leveraged ~ = оренда коштом позичених грошей • придбання майна за рахунок позичених коштів для його наступної здачі в оренду
 • long ~ = довгострокова оренда
 • long-term ~ = довгострокова оренда
 • master ~ = головний договір оренди
 • offshore ~ = закордонна оренда • оренда ділянки континентального шельфу
 • operating ~ = операційний лізинг
 • perpetual ~ = довгострокова оренда
 • proprietary ~ = оренда власності
 • repairing ~ = лізингова угода, за якою орендатор зобов’язується оплачувати ремонтні видатки
 • service ~ = лізингова угода, за якою забезпечуються фінансування та ін. послуги
 • short ~ = короткострокова оренда
 • short-term ~ = короткострокова оренда
 • by ~ = в оренду • на користання • напрокат
 • ~ agreement = орендний лізинговий договір • угода про здачу в оренду • договір оренди • договір наймання
 • ~ back = здавання в оренду на обумовлений термін • продаж устаткування з отриманням його назад в оренду
 • ~ commitment = орендні зобов’язання
 • ~ contract = договір оренди (лізингу) • договір наймання
 • ~ financing = лізингове фінансування • фінансування операцій оренди і прокату
 • ~ for life = довічна оренда
 • ~ of assets = оренда (виробничих) активів
 • ~ of commercial property = оренда торговельної власності
 • ~ of land = оренда землі • здача землі в оренду
 • ~ of operating facilities = договір про оренду виробничих приміщень
 • ~ of a patent = оренда патенту
 • ~ on a percentage-of-sales basis = оренда за умови відсоткових відрахувань від продажу
 • ~ of seats on the stock exchange = оренда брокерських місць на біржі
 • ~ payment = плата за оренду
 • ~ renewable at the option of the tenant = оренда, яка відновлюється за бажанням орендаря
 • ~ term = строк оренди
 • ~ terms = умови оренди
 • to cancel a ~ = розривати/розірвати орендний/лізинговий договір • скасовувати/скасувати оренду
 • to draw up a ~ = укладати/укласти договір оренди (лізингу)
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити строк оренди
 • to grant a ~ = дозволяти/дозволити оренду
 • to have on ~ = орендувати
 • to hold on ~ = орендувати
 • to let on ~ = віддавати/віддати в оренду
 • to renew a ~ = відновлювати/відновити орендний (лізинговий) договір
 • to surrender a ~ = відмовлятися/відмовитися від оренди
 • to take on a ~ = брати/взяти в оренду (лізинг)
 • to take out a ~ = брати/взяти в оренду
 • under ~ = на умовах оренди (лізингу) • фінансування операцій оренди і прокату
  ▲ lease encumbrance (435)
 • loan n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий
  операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі угоди між сторонами зобов’язується повернути власність у визначений період часу і з виплатою винагороди (fee) у формі відсотка (interest); ◆ виділяють позики забезпечені або незабезпечені, короткострокові або довгострокові, відсоткові або безвідсоткові тощо, які видаються банками, страховими організаціями, урядами, компаніями, окремими особами
 • acquisition ~ = позика на купівлю активів іншої фірми
 • adjustable rate ~ = позика зі змінним відсотком
 • agricultural ~ = позика на сільськогосподарські потреби
 • amortization ~ = довгострокова позика, яка погашається на виплат
 • automatic premium ~ = автоматична позичка під страхові внески
 • back-to-back ~ = позика в одній країні або валюті, яка гарантована в іншій країні або валюті
 • bad ~ = прострочена позика • позика, яка не сплачена в строк
 • bank ~ = банківська позика
 • bridge ~ = перехідна позика
 • bridging ~ = позика на купівлю нового дому до моменту продажу позичальником старого дому
 • broker call ~ = брокерська онкольна позика
 • broker’s ~ = брокерська позика
 • building ~ = позика на будівництво
 • business ~s = позика діловим підприємствам
 • call ~ = онкольна позика • позика на вимогу
 • callable ~ = позика на вимогу • онкольна позика
 • cash ~ = грошова позика
 • character ~ = незабезпечена позика споживачу під поручительство гарантодавців
 • clearance ~ = одноденна позика
 • collateral ~ = позика під забезпечення
 • co-maker ~ = незабезпечена позика споживачу під поручительство на споживчі потреби
 • commercial ~ = комерційна (підтоварна) позика
 • commodity ~ = позика під забезпечення товаром
 • consumer ~ = позика споживачу
 • consumption ~ = позика онкольна
 • crown ~ = безвідсоткова позика зі сплатою на вимогу
 • currency ~ = валютна позика
 • customer’s ~ = позика на споживчі потреби
 • day ~ = одноденна позика
 • day-to-day ~ = позика до запитання • онкольна позика
 • dead ~ = несплачена позика
 • demand ~ = позика на вимогу • онкольна позика
 • deposit ~ = позика, яка зараховується на депозитний рахунок позичальника
 • direct ~ = пряма позика
 • disbursed ~ = використана позика
 • discount ~ = позика, яка заздалегідь виплачена відсотками
 • dollar ~ = позика в доларах
 • domestic ~ = внутрішня позика
 • doubtful ~ = сумнівна позика
 • endorsed ~ = позика, гарантована третьою особою
 • Eurocurrency ~ = позика в євровалюті
 • Eurosyndicated ~s = євросиндикована позика
 • excess ~ = позика понад дозволену межу
 • external ~ = зовнішня позика • закордонна позика
 • farm ~ = фермерська позика • позика сільськогосподарським підприємствам
 • farming ~ = позика сільськогосподарським підприємствам • фермерська позика
 • federal ~ = федеральна позика
 • fiduciary ~ = незабезпечена позика
 • fixed ~ = довгострокова позика
 • fixed-date ~ = термінова позика
 • fixed-rate ~ = позика із встановленою ставкою • позика з фіксованою відсотковою ставкою
 • fixed-rate term ~ = позика з твердим відсотком
 • floated ~ = розміщена позика
 • forced ~ = примусова позика
 • foreign ~ = закордонна позика
 • funded ~ = облігаційна позика
 • gift ~ = безвідсоткова позика
 • gold ~ = золота позика
 • government ~ = урядова позика
 • guaranteed ~ = гарантована позика
 • hard ~ = позика з поверненням у твердій валюті
 • housing ~ = позика на купівлю житла
 • income property ~ = позика під об’єкти, які приносять дохід
 • industrial ~ = промислова позика
 • instalment ~ = позика з погашенням на виплат
 • interest bearing ~ = відсоткова позика
 • interest-free ~ = безвідсоткова позика
 • interim ~ = проміжна позика
 • intermediate ~ = середньострокова позика
 • internal ~ = внутрішня позика
 • inventory ~ = позика, забезпечена товарними запасами
 • investment ~ = інвестиційна позика
 • irredeemable ~ = несплачена позика • безнадійна позика
 • local ~ = позика, випущена місцевою владою
 • local-authority ~ = позика, випущена місцевими органами влади
 • lombard ~ = ломбардна позика • позика, забезпечена облігаціями та акціями
 • long-term ~ = довгострокова позика
 • low-interest ~ = позика під низькі відсотки
 • medium-term ~ = середньострокова позика
 • money ~ = грошова позика
 • morning ~ = одноденна позика
 • mortgage ~ = іпотечна позика • позика під нерухомість
 • national ~ = державна позика
 • no-purpose ~ = нецільова позика
 • open-end ~ = позика споживачеві з невстановленою заздалегідь сумою
 • ordinary ~s = позики за рахунок звичайних ресурсів
 • outstanding ~ = неповернена позика
 • overdue ~ = прострочена позика
 • overnight ~ = одноденна позика
 • parallel ~ = паралельна позика
 • partially amortized ~ = позика, сплачена на виплат
 • participating ~ = часткова позика • дольова позика participation ~ часткова позика • дольова позика
 • permanent ~ = безстрокова позика
 • permanent government ~ = консолідована урядова позика
 • personal ~ = позика приватній особі
 • policy ~ = позика під страховий внесок
 • primary ~ = основна позика
 • public ~ = державна позика
 • purpose ~ = цільова позика
 • real estate ~ = позика під нерухомість
 • receivable ~ = позика, видана під вексель
 • recourse ~ = позика з правом звертання по допомогу
 • redeemable ~ = позика, сплачена наступними тиражами
 • redemption ~ = позика для погашення • позика для викупу
 • repaid ~ = сплачена позика
 • seasonal ~ = сезонна позика
 • secured ~ = позика під заставу • забезпечена позика
 • securities ~ = позика цінних паперів
 • self-liquidating ~ = позика, яка самоліквідується • самоліквідовна позика
 • short-term ~ = короткострокова позика
 • sight ~ = позика на вимогу
 • simple-interest ~ = позика з виплатою відсотків, коли мине річниця
 • single ~ = разова позика
 • sinking fund ~ = позика, яка передбачає утворення фонду сплати
 • small ~ = маленька позика
 • soft ~ = пільгова позика
 • speculative ~s = спекулятивні позики
 • stabilization ~ = стабілізаційна позика
 • state ~ = державна позика
 • stock exchange ~ = позика брокеру фондової біржі
 • stock market ~ = ломбардна позика
 • stop-gap ~ = негайна позика для рятування підприємства
 • straight ~ = позика без забезпечення
 • street ~s = короткострокові позики біржовим маклерам • добові позики
 • substandard ~ = позика з підвищеним ризиком
 • swing ~ = перехідна позика
 • syndicated ~ = банківська позика консорціуму • банківська позика членам консорціуму
 • tax-exempt ~ = неоподаткована позика
 • term ~ = строкова позика
 • tied ~ = позика з умовами купівлі товарів або послуг в країні кредитора
 • time ~ = строкова позика
 • undersubscribed ~ = позика, передплата якої не розповсюджена повністю
 • undisbursed ~ = невикористана позика
 • unlawful ~ = незаконна позика
 • unsecured ~ = незабезпечена позика
 • variable rate ~ = позика зі змінним відсотком
 • warehouse ~ = позика, забезпечена складською розпискою
 • weekly ~ = тижнева позика
 • ~ account = рахунок позики
 • ~ against an instrument of debt = позика під боргове зобов’язання
 • ~ against borrower’s note = позика під зобов’язання клієнта
 • ~ against commodities and materials = позика під товарно-матеріальні цінності
 • ~ against goods = підтоварна позика
 • ~ against government guarantee = позика під урядову гарантію
 • ~ against a pledge = позика під заставу • позика під зобов’язання
 • ~ against securities = позика під цінні папери
 • ~ against services = позика під послуги
 • ~ agreement = договір про позику • угода на одержання кредиту
 • ~ and savings bank = позиково-ощадний банк
 • ~ applicant = особа, яка звертається з проханням про позику • прохач позики
 • ~ application = заява на одержання позики
 • ~ application fee = плата за заяву про одержання позики
 • ~ application procedure = процедура розгляду заяви про одержання позики
 • ~ arrangement = угода про позику
 • ~ association = кредитне товариство
 • ~ at interest = позика під відсотки
 • ~ balance = залишок несплаченої позики
 • ~ calculation = калькуляція позики
 • ~ capital = позичковий капітал
 • ~ certificate = розрахунковий сертифікат • позичкове свідоцтво
 • ~ commitment = зобов’язання за позикою
 • ~ contract = договір про позику • контракт на одержання кредиту • кредитна угода
 • ~ debtor = позичальник
 • ~ department = позичковий відділ банку
 • ~ disbursement = сплата позики
 • ~ disbursement premium = премія за сплату позики
 • ~ document = кредитна квитанція
 • ~ evidenced by a certificate = позика, підтверджена розпискою
 • ~ figures = розмір позики
 • ~ financing = позикове фінансування • кредитне фінансування
 • ~ for an extension = позика на прибудову до дому
 • ~ for a period of = позика на термін
 • ~ for a tenant’s contribution = позика для внесків орендаря
 • ~ for consumption purposes = позика на споживчі цілі
 • ~ free of interest = безвідсоткова позика
 • ~ from borrowed funds = позика коштом позичених фондів
 • ~ funds = позикові фонди
 • ~ granted = дозволена позика
 • ~ granted by a syndicate = позика, яка дана синдикатом
 • ~ granting authority = установа, яка дає кредит
 • ~ guarantee = кредитна гарантія • позикова гарантія
 • ~ holder = власник позики • утримувач позики
 • ~ instalment = позика з погашенням частинами
 • ~ interest date = строк позикового відсотка
 • ~ limit system = система граничних розмірів кредиту
 • ~ market = ринок позик
 • ~ offer = пропонування позики • пропонування кредиту
 • ~ on a policy = позика під страховий поліс
 • ~ on call = онкольна позика
 • ~ on easy terms = позика на пільгових умовах
 • ~ on favourable terms = позика на пільгових умовах
 • ~ on goods = позика під заставу товарів
 • ~ on merchandise = позика під заставу товару
 • ~ on pawn = позика під заставу
 • ~ on policy = позика під страховий поліс
 • ~ on special terms = позика на особливих умовах
 • ~ option = право одержання позики
 • ~ paid out = виплачена позика
 • ~ payout = сплата позики
 • ~ period = термін сплати позики
 • ~ policy = кредитна політика
 • ~ portfolio = портфель виданих банком позик • загальна сума дебіторської заборгованості
 • ~ rate = відсоткова ставка позики
 • ~ recommendation = рекомендація на кредитування • рекомендація на надання позик
 • ~ regulations = правила надання позик
 • ~ repayable by instalments = позика, яка погашається частинами • позика, яка погашається на виплат
 • ~ request = заява на одержання позики • заява на одержання кредиту
 • ~ scheme = програма кредитування • система кредитування
 • ~ secured on a property = позика під заставу майна • позика під заставу земельної власності
 • ~ shark = лихвар
 • ~ society = кредитне товариство
 • ~ repayable on demand = позика, яка сплачується на вимогу
 • ~ stock = запас під заставу
 • ~ stock debenture = боргове зобов’язання на цінні папери компанії
 • ~ stop = припинення виплати позики
 • ~ sum = розмір позики • сума позики
 • ~ term = строк позики
 • ~ terms = умови надання позики
 • ~ to cover arrears = позика для оплати прострочених платежів
 • ~ transaction = кредитна операція • позикова операція
 • ~ value = сума позики
 • ~ with fixed repayment date = позика з точною датою сплати
 • ~ with personal security = позика з персональним забезпеченням
 • ~ with strings attached = позика з визначеними умовами
 • to allow a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to apply for a ~ = звертатися/звернутися з проханням про позику
 • to back a ~ = гарантувати позику
 • to call a ~ = вимагати сплачення позики
 • to complete a ~ = оформлювати/оформити позику
 • to contract a ~ = одержувати/одержати позику
 • to cut back a ~ = зменшувати/зменшити позику
 • to disburse a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to discuss a ~ = обговорювати/обговорити умови позики
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити позику • продовжувати/продовжити умови позики
 • to float a ~ = випускати/випустити позику • розміщувати/розмістити позику
 • to get a ~ = одержувати/одержати позику
 • to give a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to grant a ~ = дозволяти/дозволити позику
 • to guarantee a ~ = гарантувати позику
 • to issue a ~ = випускати/випустити позику
 • to liquidate a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to meet a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to negotiate a ~ = укладати/укласти угоду про позику
 • to obtain a ~ = одержувати/одержати позику
 • to pay a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to pay off a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to provide a ~ = давати/дати позику
 • to raise a ~ = одержувати/одержати позику
 • to recall a ~ = вимагати сплати позики
 • to redeem a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to renew a ~ = продовжувати/продовжити позику
 • to repay a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to secure a ~ = гарантувати позику
 • to sink a ~ = сплачувати/сплатити позику
 • to split a ~ among borrowers = розділяти/розділити позику між позичальниками
 • to take up a ~ = укладати/укласти угоду про позику • одержувати/одержати позику
 • to write off a ~ = списувати/списати нестягнений борг позики
 • mortgage (mort; mortg) фін., юр. n заставна; застава; іпотека; a заставлений; заставний; іпотечний
  угода щодо забезпечення виконання боргових зобов’язань, відповідно до якої рухоме або нерухоме майно позичальника умовно передається кредитору (creditor) до часу сплачення боргу (debt); ◆ у випадку невиконання узгоджених умов кредитор може повернути собі борг за рахунок вартості заставленого майна
 • adjustable-rate ~ (ARM) = іпотека зі змінною (рухомою) ставкою
 • aggregate ~ = сукупна заставна
 • amortization ~ = заставна, яка сплачується регулярними внесками
 • amortized ~ = заставна, сплачена регулярними внесками
 • assets ~ = заставна на майно
 • balloon ~ = застава, за якою кредит сплачується один раз повною сумою • застава, за якої остання виплата погашення кредиту значно більша за попередні
 • blanket ~ = сукупна заставна
 • bulk ~ = заставна всього інвентаря
 • chattel ~ = заставна на рухоме майно • заставна на особисте майно
 • closed ~ = закрита заставна
 • consolidated ~ = сукупна заставна
 • corporate ~ = застава майна компанії
 • conventional ~ = іпотека зі встановленою ставкою відсотка
 • defaulted ~ = не сплачена вчасно заставна
 • equitable ~ = заставна на умовах права справедливості
 • Fannie Mae = амер. (Federal National Mortgage Association FNMA) Федеральна національна іпотечна асоціація
 • first ~ = перша іпотека
 • fixed payment ~ = заставна зі встановленим відсотком • заставна з незмінним відсотком
 • fixed-rate ~ (FRM) = іпотека зі встановленою ставкою відсотка • іпотека з незмінною ставкою відсотка
 • flexible ~ = заставна зі змінною сумою погашення
 • flexible-payment ~ = заставна зі змінною сумою погашення
 • flexible rate ~ = іпотека зі зростальною ставкою
 • floating ~ = сукупна заставна
 • Freddie Mac = (амер.) (Federal Home Loan Mortgage Corporation FHLMC) Федеральна корпорація житлового іпотечного кредиту
 • general ~ = сукупна заставна
 • government-backed ~ = заставна, яка гарантована урядом
 • graduated-payment ~ = заставна зі зростаючою сумою сплат в рахунок погашення • заставна зі зростальною сумою сплат в рахунок погашення
 • junior ~ = «молодша» іпотека (яка має менше прав)
 • leasehold ~ = заставна орендованої власності
 • limited ~ = заставна, обмежена визначеною сумою • обмежена заставна
 • maximum ~ = заставна на максимальну суму • заставна на максимально дозволену суму
 • open ~ = відкрита заставна
 • open-end ~ = відкрита заставна
 • overlying ~ = друга або третя заставна на нерухомість
 • package ~ = пакетна заставна
 • paid-off ~ = сплачена заставна
 • portable ~ = переносна заставна
 • prior ~ = попередня заставна
 • purchase-money ~ = іпотека, видана покупцем замість готівки при купівлі власності
 • real estate ~ = заставна на нерухомість
 • registered ~ = іменна заставна
 • reverse ~ = заставна зі зворотним ануїтетом
 • reverse-annuity ~ = заставна зі зворотним ануїтетом
 • reverse-equity ~ = заставна зі зворотним ануїтетом
 • rollover ~ = заставна з періодично відновлюваною сумою кредиту
 • running account ~ = заставна з невизначеною верхньою межею
 • second ~ = друга заставна
 • senior ~ = перша заставна • старша заставна
 • statutory ~ = заставна, захищена законом
 • subsequent ~ = наступна заставна
 • tacit ~ = заставна, захищена законом
 • underlying ~ = заставна, яка надає пріоритет у випадку поділу заставленого майна
 • unlimited ~ = заставна, не обмежена визначеною сумою
 • unrecorded ~ = незареєстрована заставна
 • unregistered ~ = незареєстрована заставна
 • variable rate ~ = заставна зі змінною ставкою відсотка
 • zero ~ = іпотека з нульовим купоном
 • by ~ = з допомогою застави
 • ~ advance = позика під заставу
 • ~ agreement = заставна • іпотечна угода
 • ~ arrears = борги застави
 • ~-backed securities = заставні цінні папери
 • ~ bank = іпотечний банк
 • ~ banker = іпотечний банкір
 • ~ borrowing = іпотечна позика
 • ~ by demise = застава нерухомості з передачею в оренду
 • ~ certificate = іпотечне свідоцтво • сертифікат застави
 • ~ claim = вимога за іпотекою
 • ~ credit = іпотечний кредит • кредит під нерухомість
 • ~ Credit Act = закон про іпотечний кредит
 • ~ credit activity = операції з іпотечним кредитом
 • ~ credit association = асоціація, яка займається іпотечним кредитом
 • ~ credit bond = облігація іпотечного кредиту
 • ~ credit business = операції іпотечного кредиту
 • ~ credit fund = фонд іпотечного кредиту
 • ~ credit lending = іпотечне кредитування
 • ~ credit limitation = обмеження іпотечного кредиту
 • ~ credit loan = позика під іпотечний кредит
 • ~ debenture = боргове зобов’язання, забезпечене заставною на нерухомість
 • ~ debt = іпотечна заборгованість
 • ~ debtor = боржник по заставі
 • ~ deed = заставний сертифікат • іпотечне свідоцтво
 • ~ deed market = ринок заставних сертифікатів
 • ~ deed portfolio = портфель заставних сертифікатів
 • ~ deed registered to = заставний сертифікат, зареєстрований на ім’я
 • ~ delinquency = несплата іпотечної позики в строк
 • ~ document = заставний документ
 • ~ expenses = іпотечні витрати
 • ~ financing = іпотечне фінансування
 • ~ guarantee insurance = гарантоване страхування іпотечної заборгованості
 • ~ indexation = індексування заставних • індексування іпотеки
 • ~ instalment = черговий іпотечний внесок
 • ~ insurance = страхування іпотечної заборгованості
 • ~ interest = відсоток по заставній
 • ~ interest allowance = знижка з відсотка по заставній
 • ~ interest deduction = відрахування з відсотка по заставній • знижка з відсотка по заставній
 • ~ lending = іпотечне кредитування
 • ~ limitation = іпотечне обмеження
 • ~ loan = іпотечний кредит • застава під нерухоме майно
 • ~ on chattels = застава на рухоме майно • застава на особисту власність
 • ~ on corporate property = заставна на майно корпорації
 • ~ personal property = застава на особисту власність
 • ~ on real estate = заставна під нерухоме майно
 • ~ payable = іпотека, яка підлягає сплаченню
 • ~ plus advance = застава і аванс
 • ~ protection assurance = страхування сплати іпотечної заборгованості
 • ~ protection policy = поліс страхування сплати іпотечної заборгованості
 • ~ rate = відсоткова ставка по заставній
 • ~s receivable = виплати за іпотеку
 • ~ repayments = виплати застави
 • ~ term = строк заставної
 • to apply for a ~ = подавати/подати заяву на заставу
 • to borrow on ~ = одержувати/одержати позику під заставу майна
 • to call in a ~ = вимагати сплачення заставної
 • to cancel a ~ = анулювати/заанулювати заставну
 • to clear a ~ = оплачувати/оплатити заставну
 • to close a ~ = сплачувати/сплатити заставну
 • to discharge a ~ = анулювати/заанулювати заставну
 • to foreclose a ~ = позбавляти/позбавити права викупу заставленого майна
 • to hold a ~ = бути кредитором заставної
 • to lend on ~ = давати/дати позику під заставу
 • to pay off a ~ = сплачувати/сплатити заставу
 • to raise a ~ = одержувати/одержати позику під заставу
 • to redeem a ~ = викуповувати/викупити заставну
 • to repay a ~ = сплачувати/сплатити заставу
 • to register a ~ = реєструвати/зареєструвати заставну
 • to take out a ~ = брати/взяти позику
  ▲ mortgage – ім. гіпотека прикм. гіпотечний (діал., діас.); mortgage encumbrance (435)
 • patent (pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент
  документ, виданий урядовою установою винахіднику, що засвідчує авторство, право на винахід та виключне право на його використання протягом визначеного терміну; ◆ патент захищає винахідника від конкурентів, є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets)
 • basic ~ = основний патент
 • borderline ~ = спірний патент
 • broad ~ = патент з широким визначенням винаходу
 • cancelled ~ = скасований патент
 • competing ~ = конкурентний патент
 • confirmation ~ = затверджений патент
 • design ~ = • патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок
 • device ~ = патент на прилад
 • drug ~ = патент на медикамент
 • existing ~ = чинний патент
 • expired ~ = патент із закінченим терміном чинності
 • foreign ~ = закордонний патент
 • improvement ~ = патент на удосконалення
 • independent ~ = незалежний патент
 • infringing ~ = що порушує патент
 • inoperative ~ = нечинний патент
 • invalid ~ = нечинний патент
 • issued ~ = виданий патент
 • joint ~ = спільний патент
 • key ~ = основний патент
 • lapsed ~ = патент із закінченим терміном чинності
 • letters ~ = патентна грамота
 • litigious ~ = спірний патент
 • main ~ = основний патент
 • method ~ = патент на спосіб
 • minor ~ = малий патент
 • parent ~ = основний патент
 • petty ~ = обмежений патент
 • process ~ = патент на спосіб • патент на технологічний процес
 • product ~ = патент на виріб
 • questionable ~ = спірний патент
 • registered ~ = оформлений патент
 • reinstated ~ = відновлений патент
 • related ~ = споріднений патент
 • secret ~ = таємний патент
 • small ~ = малий патент
 • standard ~ = стандартний патент
 • subordinate ~ = залежний патент
 • unexpired ~ = чинний патент
 • universal ~ = універсальний патент
 • valid ~ = чинний патент
 • valuable ~ = цінний патент
 • ~ for a design = • патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок
 • ~ for improvement = патент на удосконалення
 • ~ holder = власник патенту
 • ~ in force = чинний патент
 • ~ infringement = порушення патенту
 • ~ monopoly = патентна монополія
 • ~ on an invention = патент на винахід
 • ~ rights = право на патент
 • ~ specification = опис патенту
 • to abandon a ~ = відмовлятися/відмовитися від патенту
 • to apply for a ~ = заявляти/заявити прохання щодо права на патент
 • to assign a ~ = призначати/призначити патент
 • to avoid granting a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to cancel a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to circumvent a ~ = уникати/уникнути патенту
 • to contest a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to deliver a ~ = видавати/видати патент
 • to dispute a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to exploit a ~ = використовувати/використати патент
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити строк чинності патенту
 • to file a ~ = оформляти/оформити патент
 • to forfeit a ~ = втрачати/втратити право на патент
 • to get a ~ = одержувати/одержати патент
 • to grant a ~ = видавати/видати патент
 • to have the right to a ~ = мати право на патент
 • to hold a ~ = мати патент
 • to infringe on a ~ = порушувати/порушити патент
 • to invalidate a ~ = визнавати/визнати патент нечинним
 • to issue a ~ = видавати/видати патент
 • to litigate a ~ = заперечувати/заперечити патент через суд
 • to nullify a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to obtain a ~ = одержувати/одержати патент
 • to oppose a ~ = протиставлятися/протиставитися патентові
 • to pool ~s = об’єднувати/об’єднати патенти
 • to put a ~ into practice = застосовувати/застосувати патент
 • to receive a ~ = одержувати/одержати патент
 • to refuse a ~ = відмовляти/відмовити видати патент
 • to reject a ~ = відмовлятися/відмовитися видати патент
 • to reinstate a ~ = відновлювати/відновити патент
 • to renew a ~ = відновлювати/відновити патент
 • to secure a ~ = одержувати/одержати патент • діставати/дістати патент • здобувати/здобути патент
 • to sell a ~ = продавати/продати патент
 • to take out a ~ = брати/взяти патент
 • to transfer a ~ = передавати/передати патент
 • to use a ~ = користуватися патентом
 • to vend a ~ = продавати/продати патент
 • to violate a ~ = порушувати/порушити патент
 • to withdraw a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to withhold a ~ = припиняти/припинити видачу патенту
  ▲ patent A. assets1 (433)
  пор. copyright
  пор. trademark
 • payment (payt; paymt.; pymt) фін. сплата; оплата; плата; платіж; виплата; розрахунок
  грошова сума, яка виплачується за що-небудь
 • additional ~ = додаткова сплата
 • advance ~ = передтермінова сплата • достроковий платіж • авансова плата
 • alimony ~ = аліменти • аліментна сплата
 • amortization ~ = амортизаційний платіж
 • annual ~ = річна сплата
 • annuity ~ = рентна оплата
 • anticipated ~ = попередня оплата
 • authorized ~ = дозволена сплата
 • back ~ = прострочений платіж
 • benefit ~ = виплата страхової суми • виплата допомоги
 • bi-annual ~ = піврічна оплата
 • bilateral ~s = двосторонні розрахунки
 • budgetary ~s = бюджетні платежі
 • cash ~ = сплата готівкою
 • cash down ~ = внесок готівкою
 • cheque ~ = оплата чеком
 • clearing ~ = розрахунковий платіж • платіж за клірингом
 • commercial ~ = торговельні платежі
 • commission ~ = виплата комісійної винагороди
 • compensation ~ = компенсаційний платіж
 • compulsory ~ = обов’язкова оплата
 • consignment ~ = оплата партії товару • оплата за договором консигнації
 • contract ~s = платежі за контрактом • оплата договірних робіт
 • contractual ~s = платежі за контрактом • оплата договірних робіт
 • credit ~ = розрахунок за кредитом
 • currency ~s = валютні розрахунки
 • current ~s = поточні платежі
 • deferred ~ = відстрочена оплата • відтермінований платіж
 • delayed ~ = прострочена плата
 • direct ~ = пряма оплата
 • direct bonus ~ = пряма преміальна виплата
 • dividend ~ = виплата дивідендів
 • down payment = початковий платіж • перший внесок
 • due ~ = строковий платіж • платіж в обумовлений термін
 • end-of-year ~ = кінцева виплата • остаточна виплата в кінці року
 • entitlement ~ = компенсаційна виплата • субсидія
 • equal ~s = послідовність платежів • однакові оплати
 • ex gratia ~ = добровільний платіж • добровільна виплата страхового відшкодування
 • extended ~ = продовжений термін платежу
 • external ~s = зовнішні розрахунки
 • extra ~ = додатковий платіж
 • final ~ = остаточний розрахунок
 • financial ~ = фінансовий розрахунок
 • first ~ = первісний внесок
 • fixed ~ = встановлена оплата • фіксований платіж
 • fixed dividend ~ = оплата встановленого дивіденду • оплата фіксованого дивіденду
 • foreign ~ = закордонний платіж • плата з-за кордону
 • freight ~ = сплата за перевезення
 • full ~ = повна оплата
 • future ~s = майбутні платежі
 • greenmail ~ = виплата при загрозі захоплення підприємства
 • gross ~ = валовий платіж • гуртова оплата
 • guaranteed ~ = гарантований платіж
 • immediate ~ = негайна сплата • терміновий платіж
 • incentive ~ = заохочувальний платіж
 • inclusive ~ = оплата всіх послуг
 • incoming ~s = платежі, що надходять
 • initial ~ = початковий платіж
 • instalment ~ = платіж на виплат
 • insurance ~ = страхова сплата
 • interest ~ = виплата відсотків • оплата відсотків
 • interim ~ = проміжний платіж
 • internal ~s = внутрішні розрахунки
 • international ~ = міжнародні розрахунки • платіж за міжнародні операції
 • investment income ~s = сплата доходу на інвестицію
 • irregular ~s = нерегулярні платежі
 • late ~ = прострочений платіж
 • lease ~ = оплата оренди
 • lease rental ~ = оплата оренди
 • lease residual ~ = остаточна оплата оренди
 • license fee ~ = ліцензійний платіж
 • loan ~ = сплата позики
 • lump sum ~ = одноразовий платіж
 • minimum ~ = мінімальний платіж • мінімальний внесок • найменший платіж
 • monetary ~ = грошова оплата
 • monthly ~ = місячна оплата
 • multilateral ~s = багатосторонні розрахунки
 • mutual ~s = взаємні платежі
 • net ~ = платіж нетто • розрахункова сума за платежем
 • outstanding ~ = нестягнений платіж
 • overdue ~ = прострочений платіж
 • overtime ~ = плата за понаднормову роботу
 • part ~ = частковий платіж
 • partial ~ (P/P) = частковий платіж
 • patent license ~ = виплата за патентну ліцензію
 • payroll ~ = виплата заробітної плати
 • pension ~ = виплата пенсії
 • periodical ~s = періодичні платежі
 • preferential ~ = першочерговий платіж
 • premium ~ = преміальна виплата
 • progress ~s = проміжна виплата
 • prolonged ~ = продовжений термін платежу
 • prompt ~ = платіж в строк
 • proportionate ~s = пропорційні платежі
 • punctual ~ = акуратний платіж
 • quarterly ~ = квартальний платіж
 • questionable ~ = сумнівний платіж
 • rental ~ = орендна плата
 • royalty ~ = виплата роялті (авторського гонорару)
 • semi-annual ~ = піврічний платіж
 • separation ~ = розрахунок після закінчення терміну служби
 • settlement ~s = урегульовані розрахунки • кінцевий розрахунок
 • severance ~ = вихідна допомога
 • sight ~ = платіж на подання тратти • платіж за поданням вантажних документів
 • single ~ = одноразовий платіж
 • social security ~ = виплата за соціальним забезпеченням
 • stop ~ = припинення платежу
 • stopped ~ = припинений платіж
 • subsequent ~ = наступний платіж
 • subsidy ~ = виплата субсидії
 • successive ~s = послідовні платежі
 • sundry ~s = різноманітні платежі • разові платежі
 • superannuation ~ = відрахування із заробітної плати у фонд пенсійного забезпечення
 • supplementary ~ = додатковий платіж
 • tax ~ = сплата податків
 • terminal ~ = сплата останнього внеску
 • termination ~ = оплата останнього внеску
 • threshold ~ = вступний внесок
 • time ~ = почасова оплата
 • timely ~ = вчасний платіж
 • token ~ = символічний платіж
 • transfer ~s = передавальні платежі • трансферні платежі
 • unemployment ~ = допомога з безробіття
 • upfront ~ = авансовий платіж
 • wage ~ = виплата заробітної плати
 • warranty ~ = гарантійна плата
 • weekly ~ = тижневий платіж
 • yearly ~ = річний платіж
 • ~ after delivery = оплата після поставки
 • ~ against a bank guarantee = платіж, гарантований банком
 • ~ against a L/C = платіж за акредитивом
 • ~ against an invoice = платіж за поданням рахунка-фактури
 • ~ against documents = платіж за документом
 • ~ against drafts = платіж за траттою
 • ~ against payment documents = платіж за платіжними документами
 • ~ against presentation of documents = платіж за поданням документів
 • ~ against shipping documents = платіж за вантажними документами
 • ~ ahead of schedule = дострокова оплата
 • ~ as per tariff = розрахунок за тарифом
 • ~ at sight = платіж після подання документів
 • ~ before delivery = платіж до доставки товару
 • ~ by a L/C = акредитивна оплата • розрахунок за акредитивом
 • ~ by acceptance = платіж акцептом
 • ~ by cash = плата готівкою
 • ~ by cheque = платіж чеком
 • ~ by delivery of products = оплата доставкою товарів
 • ~ by draft = вексельна форма розрахунку
 • ~ by the hour = погодинна оплата
 • ~ by instalments = платіж частинами
 • ~ by money transfers = платіж за грошовими переказами
 • ~ by the piece = відрядна оплата
 • ~ by postal transfers = платіж поштовими переказами
 • ~ by remittance = переказний платіж
 • ~ by results = оплата за результатами
 • ~ by transfers = переказний платіж
 • ~ for breakage = оплата збитків від поломки
 • ~ for carriage of goods = провізна оплата
 • ~ for deliveries = розрахунок за доставку
 • ~ for documents = оплата документів
 • ~ for goods = плата за товар
 • ~ for honour = оплата опротестованого векселя
 • ~ for honour supra protest = оплата третьою особою опротестованого векселя
 • ~ for shipments = оплата за постачання
 • ~ forward = платіж наперед
 • ~ in advance = авансовий платіж
 • ~ in arrears = прострочений платіж
 • ~ in cash (pc) = платіж готівкою
 • ~ in favour of somebody = платіж на чиюсь користь
 • ~ in foreign currency = платіж іноземною валютою
 • ~ in full = повний розрахунок
 • ~ in gold = оплата золотом
 • ~ in kind = платіж натурою
 • ~ in lieu of vacation = компенсація замість відпустки
 • ~ in part = частковий платіж
 • ~s in settlement = урегульовані розрахунки • кінцеві розрахунки
 • ~ in specie = оплата готівкою
 • ~ into an account = платіж на рахунок
 • ~ in total = повний платіж
 • ~ of an account = оплата рахунка
 • ~ of an advance = виплата авансу
 • ~ of an amount = виплата певної суми
 • ~ of arrears = платіж на покриття заборгованості
 • ~ of an award = виплата страхової премії
 • ~ of the balance = платіж кінцевого розрахунку
 • ~ of a bill = оплата векселя • оплата рахунка
 • ~ of a bonus = виплата премії
 • ~ of charges = оплата витрат
 • ~ of a cheque = оплата чека
 • ~ of a commission = оплата комісії
 • ~ of compensation = виплата відшкодування
 • ~ of costs = оплата витрат
 • ~ of custom duties = сплата мита
 • ~ of damages = оплата збитків
 • ~ of a debt = сплата боргу
 • ~ of demurrage = плата за простій судна • плата за простій вагонів
 • ~ of a deposit = виплата за вкладом • виплата за депозитом
 • ~ of dispatch = виплата відправленого
 • ~ of dividends = виплата дивідендів
 • ~ of a draft = оплата тратти
 • ~ of dues = сплата членських внесків
 • ~ of duty = сплата мита
 • ~ of expenses = оплата витрат
 • ~ of fees = сплата внесків • сплата мита • сплата зборів
 • ~ of a fine = сплата штрафу
 • ~ of freight = оплата фрахту
 • ~ of an indemnity = виплата компенсації;of insurance indemnity виплата страхового відшкодування
 • ~ of insurance premium = сплата страхового внеску
 • ~ of interest = виплата відсотків
 • ~ of interest on deposits = виплата відсотків за вкладом
 • ~ of an invoice = оплата рахунка-фактури
 • ~ of a premium = сплата страхового внеску • сплата страхової премії
 • ~ of profits = виплата прибутку
 • ~ of remuneration = виплата винагороди
 • ~ of transportation charges = оплата транспортних витрат
 • ~ of wages = виплата заробітної плати
 • ~ on account = платіж через рахунок
 • ~ on cheque = платіж чеком
 • ~ on a clearing basis = безготівковий платіж
 • ~ on a deferred basis = платіж з відстроченням • платіж з відтермінуванням
 • ~ on demand = платіж на вимогу • оплата за поданням
 • ~ on dividends = оплата дивідендів
 • ~ on an open account = платіж за відкритим рахунком
 • ~ on orders = платіж за замовлення
 • ~ on presentation = оплата за поданням
 • ~ on request = платіж на вимогу
 • ~ through a bank = платіж через банк
 • ~s under contract = платежі за вимогами контракту
 • ~ under loan = платіж на умовах позики
 • term of ~ = термін оплати
 • to accept as ~ = приймати/прийняти на рахунок платежу
 • to adjust ~s = урегульовувати/урегулювати платежі
 • to anticipate ~ = сплачувати/сплатити достроково
 • to arrange ~ = домовлятися/домовитися про платіж
 • to authorize ~ = акціонувати платіж
 • to be behind with one’s ~s = запізнюватися/запізнитися з платежами
 • to cease ~s = припиняти/припинити платежі
 • to claim ~ = вимагати оплати
 • to defer ~ = відстрочувати/відстрочити платіж
 • to delay ~ = затримувати/затримати платіж
 • to effect ~ = здійснювати/здійснити платіж
 • to enforce ~ = стягати/стягнути платіж
 • to exempt from ~ = звільняти/звільнити від платежу
 • to expedite ~ = прискорювати/прискорити платіж
 • to fix ~ = встановлювати/встановити оплату
 • to guarantee ~ = гарантувати оплату
 • to hold up ~ = затримувати/затримати платіж
 • to make ~ = здійснювати/здійснити платіж
 • to negotiate ~ of fees = домовлятися/домовитися про оплату гонорару
 • to postpone ~ = переносити/перенести строк платежу • відстрочувати/відстрочити платіж
 • to process ~ = оформлювати/оформити платіж
 • to prolong ~ = продовжувати/продовжити термін оплати
 • to receive ~ = одержувати/одержати платіж
 • to release from ~ = звільняти/звільнити від платежу
 • to remit ~ = переказувати/переказати платіж
 • to request ~ = вимагати оплату
 • to resume ~ = поновлювати/поновити платіж
 • to secure ~ = забезпечувати/забезпечити оплату
 • to settle ~s = розраховуватися/розрахуватися • врегульовувати/врегулювати платіж
 • to stop ~ = припиняти/припинити платіж
 • to suspend ~s = припиняти/припинити платежі
 • to transact ~ = проводити/провести платіж
 • to transfer ~ = переказувати/переказати платіж
 • to withhold ~ = утримуватися/утриматися від оплати
 • upon ~ = після оплати
 • without ~ = безплатно • безкоштовно
 • production (pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність
  1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service1) для задоволення людських потреб; ◆ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров’я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності
 • agricultural ~ = сільськогосподарське виробництво
 • annual ~ = річний виробіток
 • assembly-line ~ = конвеєрне виробництво
 • automatic ~ = автоматичне виробництво
 • average daily ~ = середньодобова продуктивність
 • basic ~ = виробництво основного продукту
 • batch ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • by-product ~ = виробництво побічних продуктів
 • continuous ~ = неперервне виробництво
 • contract ~ = виготовлення продукції за контрактом
 • controlled ~ = контрольоване виробництво
 • current ~ = поточне виробництво
 • daily ~ = добова продукція • денний виробіток
 • efficient ~ = ефективне виробництво • високий виробіток
 • estimated ~ = розрахункова продуктивність
 • flexible ~ = гнучке виробництво
 • flow-line ~ = потокове виробництво
 • full ~ = серійне виробництво
 • full-scale ~ = повномасштабне виробництво • серійне виробництво
 • high-run ~ = великосерійне виробництво
 • high-volume ~ = масове виробництво
 • incomplete ~ = незавершене виробництво
 • industrial ~ = промислове виробництво
 • inefficient ~ = неефективне виробництво • низька продуктивність
 • in-line ~ = потокове виробництво
 • jobbing ~ = дрібносерійне виробництво
 • job lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • joint ~ = спільне виробництво
 • just-in-time ~ = система виробництва «точно в строк»
 • large-lot ~ = великосерійне виробництво
 • large-scale ~ = великосерійне виробництво
 • least-cost ~ = виробництво з найменшими витратами
 • lot ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • machine ~ = машинне виробництво
 • mass ~ = масове виробництво
 • material ~ = матеріальне виробництво
 • medium-size lot ~ = середньосерійне виробництво
 • monthly ~ = місячний виробіток • місячна продуктивність
 • multiple ~ = великосерійне виробництво
 • multistage ~ = багаторівневе виробництво • багатоступеневе виробництво
 • net ~ = чистий обсяг виробництва
 • nonstandard ~ = нестандартне виробництво
 • overall ~ = загальний обсяг виробництва
 • planned ~ = планове виробництво
 • primary ~ = виробництво сировини • видобувна промисловість
 • profitable ~ = прибуткове виробництво
 • programmed ~ = програмне виробництво
 • proto-type ~ = прототипне виробництво
 • quality ~ = виробництво високоякісних виробів
 • quarterly ~ = квартальний виробіток
 • roundabout ~ = непряме виробництво • автоматизоване виробництво • технологічномістке виробництво
 • serial ~ = серійне виробництво
 • short-run ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-scale ~ = дрібносерійне виробництво
 • standard ~ = стандартне виробництво
 • tertiary ~ = сфера надання послуг
 • total ~ = загальний обсяг виробництва
 • volume ~ = потоково-серійне виробництво • масове виробництво
 • waste-free ~ = безвідхідне виробництво
 • wasteful ~ = затратне виробництво • збиткове виробництво
 • efficiency in ~ = ефективність виробництва
 • factors of production = фактори виробництва
 • ~ account = виробничий рахунок
 • ~ analysis = аналіз виробництва
 • ~ capacity = виробничі потужності
 • ~ cartel = виробничий картель
 • ~ ceiling = верхня межа виробництва
 • ~ control = контроль виробництва
 • production cost = виробничі витрати
 • ~ cost accounting = облік витрат виробництва
 • ~ costs in the long-run = виробничі витрати у довгостроковому періоді
 • ~ cutback = скорочення обсягу виробництва
 • ~ deficit = дефіцит виробництва
 • ~ facilities = виробниче обладнання
 • ~ function = виробнича функція
 • production goods = виробничі товари; промислові товари
 • ~ grid = виробнича сітка
 • ~ in bulk = масове виробництво
 • ~ incentive = стимулювання виробництва
 • ~ index = індекс обсягу виробництва
 • ~-indifference curve = крива постійного обсягу виробництва • ізокванта
 • ~ in lots = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • production line = виробнича лінія
 • ~ line supervisor = керівник виробничої лінії
 • ~ machinery = виробниче устаткування
 • ~ management = управління виробництвом
 • ~ manager = керівник виробництва • начальник виробничого відділу
 • ~ methods = методи виробництва
 • ~ optimum = виробничий оптимум • оптимальна програма виробництва • оптимальний план виробництва
 • production overheads = виробничі накладні витрати
 • ~ per hour = погодинна продуктивність
 • ~ per man-hour = продукція за людино-годину
 • ~ plan = виробничий план
 • ~ planning = планування виробництва
 • ~ planning and control = планування і контроль виробництва
 • ~ possibilities = виробничі можливості • виробничий потенціал
 • ~ processes = процеси виробництва
 • ~ set = виробнича множина • виробничі можливості
 • ~ reorganization = реорганізація виробництва
 • ~ resources = виробничі ресурси
 • ~ run = серійне виробництво • масове виробництво
 • ~ schedule = виробничий календарний план
 • ~ scheduling = складання виробничого календарного плану
 • ~ sequence = послідовність виробничих операцій
 • ~ standstill = затримка виробництва
 • ~ subsidies = субсидії на виробництво
 • ~ supplies = виробничий запас
 • ~ technique = виробнича технологія • технологія виробництва
 • ~ under license = виробництво за ліцензією
 • ~ volume = обсяг виробництва
 • production volume variance = відхилення за обсягом виробництва
 • to boost ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to check ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to commence ~ = починати/почати виробництво
 • to curb ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to curtail ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut down on ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut off ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to go into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to hold back ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to increase ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to phase out ~ = звужувати/звузити виробництво
 • to put into ~ = запускати/запустити у виробництво
 • to put into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to reduce ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to restrict ~ = обмежувати/обмежити виробництво
 • to set up ~ = налагоджувати/налагодити виробництво
 • to slow down ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to start ~ = починати/почати виробництво
 • to step up ~ = прискорювати/прискорити виробництво
 • to stop ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to switch over ~ = переключати/переключити виробництво
 • to withdraw from ~ = знімати/зняти з виробництва
 • sale, sales 1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутовий; продажний; 5. pl бухг. виторг
  1. перетворення якого-небудь товару чи послуги тощо на гроші; 2. господарська діяльність з обороту, купівлі і продажу товарів; 3. продаж за зниженими цінами (сезонний, у зв’язку із закриттям магазину тощо); 4. оборот товарів, сукупність актів купівлі і продажу; 5. надходження (revenue2) з продажу товарів чи від надання послуг
 • account ~ = звіт про продаж товару
 • actual ~s = фактичний продаж
 • advance ~ = попередній продаж
 • annual ~s = річний обсяг продажу • річний товарооборот
 • anticipated ~s = очікуваний продаж
 • area ~s = збут в межах території
 • average ~s = середній обсяг продажу
 • average daily ~s = середньодобовий обсяг продажу
 • bear ~ = продаж при спекуляції на зниження цін акцій на біржі
 • block ~ = продаж партії цінних паперів
 • break-even ~s = беззбитковий обсяг продажу
 • bulk ~ = масовий продаж • продаж всього товарного запасу
 • bull ~ = продаж при спекуляції на підвищення цін акцій на біржі
 • cash ~ = продаж за готівку
 • cash-and-carry ~ = продаж за готівку без доставки додому
 • cash-on-delivery ~ = продаж післяплатою • продаж з оплатою після доставки
 • cash-only ~ = продаж тільки за готівку
 • catalogue ~ = продаж за каталогом • роздрібний продаж товарів за каталогом
 • clearance ~ = розпродаж
 • commission ~ = продаж на комісійній основі
 • company ~s = обсяг продажу фірми
 • competitive ~s = конкурентоспроможний продаж
 • compulsory ~ = примусовий продаж • примусовий продаж з торгів • продаж з молотка
 • conditional ~ = умовний продаж
 • consignment ~ = продаж на консигнаційній основі
 • corporate ~s = загальнофірмовий продаж
 • credit ~ = продаж в кредит
 • current ~s = поточний збут • поточний продаж
 • daily ~s = денний товарооборот
 • deferred payment ~ = торговельна угода з відкладеним платежем • торговельна угода з відстроченим платежем
 • direct ~ = прямий продаж
 • discount ~ = продаж зі знижкою
 • exchange ~ = біржовий продаж
 • exclusive ~ = виключне право продажу
 • export ~ = продаж на експорт
 • fleet ~ = продаж великими партіями
 • floor ~ = продаж зі стенда
 • forward ~ = продаж на строк
 • franchise ~ = продаж торговельних привілеїв • франшизний продаж
 • going-out-of-business ~ = розпродаж у зв’язку із закриттям справи
 • gross ~s = валовий обсяг продажу • валовий обсяг виторгу • валова сума продажу
 • guaranteed ~ = продаж товару постачальником з гарантією повернення непроданих товарів за повну вартість
 • increased ~s = розширення збуту
 • indirect ~s = непрямий продаж
 • individual ~ = індивідуальний продаж
 • instalment ~ = продаж на виплат
 • lagging ~s = повільний збут • сповільнення збуту
 • lost ~ = втрачений збут
 • mail-order ~ = продаж поштою
 • mix-and-match ~ = продаж з вільним комплектуванням набору
 • net ~s = чистий виторг • чиста сума продажу
 • off-the-floor ~ = продаж зі стенда
 • one-day ~ = одноденний розпродаж
 • private ~ = продаж за приватною угодою
 • profitable ~ = вигідний продаж • зисковний збут
 • projected ~ = планова сума продажу • плановий обсяг збуту
 • property ~ = продаж нерухомого майна
 • public ~ = публічний торг • прилюдний торг • аукціон • продаж з аукціону
 • record ~s = значний збут • винятковий обсяг продажу • рекордний обсяг продажу
 • retail ~ = роздрібний продаж
 • rummage ~ = розпродаж старих речей
 • seasonal ~ = сезонний розпродаж • сезонний збут
 • stocktaking ~ = розпродаж товарних залишків
 • telephone ~s = продаж по телефону
 • test-market ~s = збут на пробному ринку • пробний продаж
 • tie-in ~s = продаж товарів з примусовим асортиментом
 • total ~s = загальний обсяг продажу • загальний обсяг збуту
 • unit ~s = продаж штуками • штучний продаж
 • volume ~s = продаж великої кількості
 • warehouse ~ = розпродаж зі складу
 • yearly ~ = річний збут • річний товарооборот
 • “as is” ~ = продаж на умовах «як є»
 • drop in ~s = зниження збуту
 • fall in ~s = зниження збуту
 • forecast of ~s = прогноз збуту
 • for ~ = продається
 • increase in ~s = збільшення збуту
 • not for ~ = не для продажу
 • rise in ~s = збільшення збуту
 • ~s abroad = продаж за кордоном
 • ~s account = рахунок продажу
 • ~s activities = збутова діяльність
 • ~s agency = торговельне агентство • збутова організація
 • ~s agent = агент зі збуту
 • ~s agreement = договір про продаж
 • ~s amount = обсяг збуту
 • ~s analysis = аналіз збуту
 • ~s and distribution expenses = торговельні витрати
 • ~ and leaseback = продаж зі зворотною орендою
 • ~ and repurchase arrangement = згода на продаж і зворотну купівлю
 • ~ and repurchase transaction = операція продажу і зворотної купівлі
 • ~s approach = методика стимулювання збуту
 • ~s area = торговельна площа
 • ~s assistant = консультант-продавець
 • ~s association = торговельна асоціація
 • ~ at cut prices = продаж за зниженими цінами
 • ~ at reduced prices = продаж за зниженими цінами
 • ~ at retail = продаж вроздріб
 • ~s book = журнал обліку продажу
 • ~s budget = торговельний кошторис
 • ~ by auction = продаж з аукціону
 • ~ by commission = комісійний продаж
 • ~ by court order = продаж за постановою суду
 • ~ by description = продаж за описом
 • ~ by lot = продаж партіями
 • ~ by private treaty = продаж за приватною угодою
 • ~ by retail = продаж вроздріб
 • ~ by sample = продаж за зразком
 • ~ by weight = продаж на вагу
 • ~s campaign = кампанія організації і стимулювання збуту
 • ~s catalogue = торговельний каталог
 • ~s centre = торговельний центр
 • ~s clerk = продавець
 • ~s commission = комісійна плата за продаж
 • ~s conditions = стан збуту • умови продажу • умови торгівлі
 • ~ contract = договір продажу • договір купівлі-продажу
 • ~s convention = торговельна конвенція
 • ~s coverage = покриття витрат на продаж
 • ~s department = відділ збуту
 • ~s district = торговельна дільниця
 • ~ docket = квитанція розрахункової палати брокеру-продавцю
 • ~s drive = кампанія зі збільшення збуту
 • ~s duty = збір за продаж • торговельний податок
 • ~s effectiveness test = перевіряння ефективності збуту
 • ~s exhibition = торговельна виставка
 • ~s expenses = торговельні витрати
 • ~s experience = досвід продажу товарів • досвід збуту товарів
 • ~s figures = дані про продаж товарів
 • ~s firm = збутова фірма
 • ~s-floor operation = робота торговельного залу крамниці
 • ~s force = робітники торговельних підприємств • торговельні агенти
 • ~s forecast = прогноз обсягу продажу • прогноз обсягу збуту
 • ~ for future delivery = продаж на строк
 • ~ from stock = продаж зі складу
 • ~s incentive = засіб стимулювання збуту
 • ~s increase = збільшення збуту
 • ~ item = виріб, який продається
 • ~s journal = журнал рахунку продажу • книга реєстрації продажу
 • ~s leads = орієнтація на потенційних покупців
 • ~s links = торговельні зв’язки
 • ~ lot = партія, яка продається
 • ~s manager = керівник відділу збуту • керівник служби збуту • завідувач відділу збуту
 • ~s manual = інструкція зі збуту
 • ~s meeting = нарада з організації збуту
 • ~s method = методика продажу
 • ~s monopoly = торговельна монополія
 • ~s negotiations = переговори щодо продажу товару
 • ~s objective = мета продажу
 • ~ of bonds = продаж облігацій
 • ~ of equipment = продаж обладнання
 • ~s office = відділ збуту
 • ~ of goods = продаж товарів
 • ~ of land = продаж землі
 • ~ of a patent = продаж права на патент
 • ~ of pledge = продаж застави
 • ~ of securities = продаж цінних паперів • реалізація цінних паперів
 • ~ of shares = продаж акцій • реалізація акцій
 • ~ of stock = продаж акцій • реалізація акцій
 • ~ of subsidiary = продаж дочірньої компанії
 • ~ on approval = продаж з правом покупця відмовитися від товару • продаж з правом повернути товар
 • ~ on commission = продаж на комісійній основі
 • ~ on consignment = продаж за консигнацією
 • ~ on credit = продаж у кредит
 • ~ on an open account = продаж з оплатою на відкритий рахунок
 • ~ on trial = продаж на пробу
 • ~s opportunity = можливість збуту
 • ~s outlet = торговельна точка • торговельне підприємство
 • ~s parameter = характеристика збуту
 • ~s per employee = обсяг продажу з розрахунку на одного працівника
 • ~s personnel = торговельний персонал
 • ~s pitch = постійне місце продажу
 • ~s point = торговельна точка
 • ~s potential = очікуваний обсяг збуту
 • ~s price = продажна ціна • реалізаційна ціна
 • ~s problems = проблеми збуту
 • ~s proceeds = виторг від реалізації товару • дохід від продажу продукції
 • ~s profit = прибуток від продажу
 • sales promotion = стимулювання збуту
 • ~s psychology = врахування психологічного фактора при організації збуту
 • ~s quota = торговельна квота
 • ~s rebate = торговельна знижка • повернення торговельної переплати
 • ~s records = торговельна статистика
 • ~s reductions = зниження обсягу збуту
 • ~s report = звіт про продаж
 • ~s representative = торговельний представник • торговельний агент
 • ~s return = дохід від продажу
 • ~s slip = розписка про продаж
 • ~s strategy = стратегія підтримання рівня збуту
 • ~s tax = податок з продажу • податок на доходи від продажу • податок з обороту • торговельний збір
 • ~s team = група збуту • колектив продавців
 • ~s technique = методика продажу • підхід до покупця
 • ~s terms = умови продажу
 • ~s ticket = товарна наліпка
 • ~s turnover = оборотність товарних запасів • товарооборот
 • ~ under execution = продаж за рішенням суду
 • ~s value = загальна вартість продажу • загальна вартість проданих товарів
 • ~s volume = обсяг продажу • обсяг товарообороту • обсяг збуту
 • ~s warranty = гарантія продажу
 • ~ with option of repurchase = продаж з правом зворотної купівлі
 • ~ with reservation = умовний продаж
 • ~s year = рік продажу
 • to approve for ~ = ухвалювати/ухвалити продаж
 • to be on ~ = продаватися
 • to command a ready ~ = швидко продаватися
 • to conclude a ~ = укладати/укласти договір про продаж
 • to develop ~s = збільшувати/збільшити продаж
 • to exhibit for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to have a ready ~ = швидко продаватися
 • to increase ~s = збільшувати/збільшити продаж
 • to maintain ~s = підтримувати/підтримати збут
 • to negotiate ~s = вести переговори про продаж
 • to offer for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to promote ~s = сприяти/посприяти продажу
 • to put up for ~ = виставляти/виставити на продаж
 • to release for ~ = давати/дати дозвіл на продаж
 • to rescind a ~ = скасовувати/скасувати продаж • анулювати/заанулювати продаж
 • to stimulate ~s = стимулювати продаж
 • to undertake the ~ = організовувати/організувати продаж
 • term, terms n ком. 1. строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови
  1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, які стосуються платежу, угоди, заробітної плати, ціни, страхового полісу тощо
 • acceptable ~s = прийнятні умови
 • attractive ~s = привабливі умови
 • berthing ~s = умови причалювання • лінійні умови (про завантаження і розвантаження в торговому мореплавстві)
 • buying ~s = умови покупки
 • cash ~s = умови платежу готівкою
 • collection ~s = умови інкасо
 • commercial ~s = комерційні умови
 • concessionary ~s = пільгові умови
 • consignment ~s = умови консигнації
 • contract ~s = умови контракту
 • credit ~s = умови позички • умови надання кредиту • умови акредитиву
 • credit payment ~s = умови сплати кредиту
 • current ~s = поточні умови
 • delivery ~s = умови постачання
 • discharging ~s = умови розвантаження
 • discount ~s = умови знижки • умови дисконту
 • easy ~s = пільгові умови
 • easy tax ~s = пільговий податковий режим
 • equal ~s = однакові умови
 • exact ~s = точні умови
 • exclusionary ~s = обмежувальні умови • заборонні умови
 • expired ~ = термін, що минув
 • exploration ~ = період дослідження
 • extended ~ = продовжений строк
 • fair ~s = справедливі умови
 • favourable ~s = сприятливі умови
 • financial ~s = фінансові умови
 • financing ~s = умови фінансування
 • fixed ~ = встановлений строк
 • general ~s = загальні умови
 • hire-purchase ~s = умови надання кредиту при продажу на виплат
 • income ~ = індекс доходу
 • indexing ~ = термін індексування
 • inequitable ~s = нерівноправні умови
 • initial ~s = первісні умови • початкові умови
 • insurance ~s = умови страхування
 • intermediate ~ = середній термін
 • legal ~s = юридичні умови
 • lending ~s = умови кредиту
 • license ~ = термін чинності ліцензії • термін чинності патенту • термін чинності дозволу
 • licensing ~s = умови ліцензійного договору
 • long ~ = довгий термін
 • mortgage ~ = термін застави
 • negotiated ~s = узгоджені умови
 • normal ~s = нормальні умови
 • payment ~s = умови платежу
 • preferential ~s = пільгові умови
 • purchase ~s = умови купівлі
 • regular ~s = звичайні умови
 • sale ~s = умови продажу
 • selling ~s = умови продажу
 • settlement ~s = умови розрахунку
 • short ~ = короткий термін
 • soft ~s = пільгові умови
 • special ~s = спеціальні умови
 • standard ~s = стандартні умови
 • stipulated ~s = узгоджені умови
 • technical ~s = технічні умови
 • trade ~s = умови торгівлі
 • trading ~s = торговельні умови
 • unacceptable ~s = неприйнятні умови
 • unequal ~s = нерівноправні умови
 • usual ~s = звичайні умови
 • delivery on ~ = доставка у визначений термін
 • for a ~ of = на термін
 • for a stated ~ = на застережений термін
 • in ~s of = у перерахунку на • у перерахуванні на
 • in demographic ~s = з погляду демографії
 • in money ~s = у грошовому виразі
 • in per capita ~s = в розрахунку на душу населення
 • in percentage ~s = у відсотковому обрахуванні
 • in physical ~s = в натуральному виразі
 • in real ~s = в реальному обрахуванні
 • in value ~s = у вартісному виразі
 • on advantageous ~s = на вигідних умовах
 • on credit ~s = на умовах кредиту
 • on easy ~s = на пільгових умовах
 • on usual ~s = на звичайних умовах
 • ~ account = терміновий рахунок
 • ~ assurance = страхування життя на визначений термін
 • ~ bill = вексель із встановленим терміном
 • ~ borrowing = позика на термін
 • ~ credit = строковий кредит
 • ~ deposit = вклад на термін • строковий депозит
 • ~s do not exceed 6 months = терміни кредитування не перевищують 6 місяців
 • ~ for appeal = термін для подання апеляції
 • ~ insurance = страхування на термін
 • ~ loan = термінова позика
 • ~s of acceptance = умови прийняття
 • ~ of an agreement = термін чинності угоди
 • ~ of an appeal = термін подання апеляції
 • ~ of an application = термін подання заяви
 • ~s of auction = умови аукціону
 • ~ of a bill = термін векселя
 • ~s of cancellation = умови анулювання • умови скасування
 • ~s of carriage = умови перевезення
 • ~s of conveyance = умови перевезення
 • ~ of custody = термін перебування під вартою
 • ~s of exchange = умови обміну
 • ~s of freight = умови фрахту
 • ~ of grace = пільговий термін
 • ~s of a guarantee = умови гарантії
 • ~s of a lease = умови оренди
 • ~ of lease = строк оренди
 • ~ of limitation = термін давності
 • ~ of a loan = термін позики
 • ~s of an offer = умови пропозиції
 • ~ of office = термін уповноваження • термін перебування на посаді
 • ~ of notice = термін повідомлення
 • ~ of a patent = строк чинності патенту
 • ~s of payment = умови платежу
 • ~ of a policy = термін чинності полісу
 • ~s of a proposal = умови пропозиції
 • ~ of punishment = термін покарання
 • ~s of redemption = умови викупу
 • ~s of reinsurance = умови перестрахування
 • ~s of sale = умови продажу
 • ~ of service = термін служби
 • ~s of settlement = умови розрахунку
 • ~s of subscription = умови передплати
 • ~s of transport = умови транспортування
 • ~s of a treaty = умови договору
 • ~ of validity = термін чинності
 • ~ to maturity = термін виплати кредиту • термін сплати цінних паперів
 • to accept the ~s = приймати/прийняти умови
 • to agree on the ~s = погоджуватися/погодитися з умовами
 • to alter the ~s = змінювати/змінити умови
 • to buy on easy ~s = купувати/купити на вигідних умовах
 • to comply with the ~s = відповідати умовам
 • to define the ~s = визначати/визначити умови
 • to exceed a ~ = не дотримуватися/не дотриматися терміну • пропускати/пропустити термін • прострочувати/прострочити термін
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити строк
 • to fix a ~ = визначати/визначити строк • визначати/визначити термін
 • to hold to ~s = дотримуватися/дотриматися умов
 • to meet the ~s = виконувати/виконати умови
 • to negotiate the ~s = домовлятися/домовитися про умови
 • to observe the ~s = дотримуватися/дотриматися умов
 • to outline the ~s = визначати/визначити умови
 • to propose ~s = пропонувати/запропонувати умови
 • to quote the ~s = визначати/визначити умови
 • to reduce a ~ = скорочувати/скоротити строк
 • to revise the ~s = переглядати/переглянути умови
 • to sell on easy ~s = продавати/продати на вигідних умовах
 • to set a ~ = встановлювати/встановити строк
 • to specify the ~s = застерігати/застерегти про умови
 • to stipulate the ~s = застерігати/застерегти про умови
 • to tailor the ~s of the loan = пристосовувати/пристосувати умови позики
  ▲ term1ім. реченець прикм. реченцевий (зах. укр., діал., діас.)
 • year (yr; Y.) n ком. рік; a річний
  період часу, що охоплює дванадцять місяців
 • accounting ~ = звітний рік
 • audit ~ = ревізійний рік
 • base ~ = базовий рік
 • boom ~ = рік високої кон’юнктури
 • budget ~ = бюджетний рік
 • business ~ = господарський рік • фінансовий рік
 • calendar ~ = календарний рік
 • commercial ~ = фінансовий комерційний рік
 • contract ~ = договірний рік
 • crop ~ = сільськогосподарський рік
 • current ~ = поточний рік
 • economic ~ = господарський рік
 • farming ~ = сільськогосподарський рік
 • financial ~ = фінансовий рік
 • fiscal ~ = фінансовий рік
 • going ~ = чинний рік
 • green ~ = дохідний рік • прибутковий рік
 • half ~ = півріччя
 • insurance ~ = страховий рік
 • interest rate per ~ = річна відсоткова ставка
 • leap ~ = високосний рік
 • legal ~ = юридичний рік
 • locust ~s = голодні роки • роки злиднів і нестатків
 • model ~ = рік, протягом якого діє дана модель
 • natural business ~ = фінансовий рік
 • present ~ = теперішній рік • нинішній рік
 • previous ~ = попередній рік
 • production ~ = господарський рік
 • reference ~ = базовий рік
 • report ~ = звітний рік • рік подання статистичного звіту
 • reporting ~ = звітний рік
 • target ~ = останній рік планового періоду • цільовий рік
 • tax ~ = податковий рік
 • trading ~ = операційний рік
 • working ~ = виробничий рік • господарський рік
 • at ~ end = в кінці року • на кінець року
 • ~ acquired = рік придбання
 • ~ end = кінець року
 • ~-end balance sheet = річний баланс • балансовий звіт на кінець року • річний балансовий звіт
 • ~-end closing = закриття рахунків на кінець року
 • ~-end closure = закриття рахунків на кінець року
 • ~-end dividend = річний дивіденд • дивіденд на кінець року
 • ~-end figures = кількісні показники на кінець року
 • ~-end price = ціна на кінець року
 • ~-end procedures = бухгалтерські операції, які виконуються в кінці року
 • ~’s loss = збитки за рік
 • ~ of acquisition = рік придбання
 • ~ of appropriation = рік придбання • рік асигнування
 • ~ of assessment = рік оподаткування • рік оцінки нерухомого майна
 • ~ of crisis = кризовий рік
 • ~ of death = рік смерті
 • ~ of deduction = рік надання податкової знижки • рік відрахування
 • ~ of delivery = рік поставки
 • ~ of deposit = рік депонування
 • ~ of disbursement = рік виплати
 • ~ of income = рік одержання доходу
 • ~ of manufacture = рік виготовлення
 • ~ of operation = рік фінансової операції • рік операції
 • ~ of payment = рік платежу
 • ~ of provision = рік постачання
 • ~ of publication = рік публікації
 • ~ of purchase = рік покупки
 • ~ of recession = рік спаду
 • ~ of sale = рік продажу • рік реалізації
 • ~ of termination = рік закінчення терміну • строк припинення дії
 • ~ on year = в річному обчисленні
 • ~-on-year growth = щорічне зростання
 • ~-on-year increase = щорічний приріст
 • ~’s profit = прибуток за рік
 • ~ to date = на даний рік
 • ~-to-date statement = звіт за минулий рік
 • ~ under review = звітний рік