Знайдено 18 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «самокер*» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

autonomic [ˌɔ:tɘ(ʋ)ˈnpmɪk] a
1. = autonomous; 2. біол. самокерований; пов’язаний з вегетативною нервовою системою;
  ~ nervous system вегетативна нервова система.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

самокерований self-governing.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

autonomous = [ɔ:'tɒnəməs] автоно́мний; самокеро́ваний; самореґульо́ваний

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

autonomic 1. автоно́мний 2. самокеро́ваний, самореґульо́ваний
[ˌɔːtə'nɒmɪk, ˌɒːt̬ə'nɑːmɪk]
autonomous 1. автоно́мний 2. самокеро́ваний, самореґульо́ваний
[ɔː'tɒnəməs, ɒː'tɑːn-]
autonomousness 1. автоно́мність 2. самокерува́ння, самореґулюва́ння, самореґуля́ція
[ɔː'tɒnəməsnəs, ɒː'tɑːn-]
autonomy 1. автоно́мність 2. самокерува́ння, самореґулюва́ння, самореґуля́ція
[ɔː'tɒnəmi, ɒː'tɑːn-]
self-regulated самокеро́ваний; самореґульо́в(а)ний; автоно́мний
[ˌsεlf'rεgjuleɪtɪd, -jəleɪt̬ɪd]
self-regulating самокеро́ваний; самореґульо́в(а)ний; автоно́мний
[ˌsεlf'rεgjuleɪtɪŋ, -jəleɪt̬ɪŋ]
self-regulation самокерува́ння; самореґулюва́ння, самореґуля́ція; автомати́чне реґулюва́ння; автоно́мність || самореґуляці́йний
[ˌsεlfˌrεgju'leɪʃn, -jə'-]
self-regulative 1. самокеро́ваний, самореґульо́ваний 2. автоно́мний
[ˌsεlf'rεgjʊlətɪv, -jəleɪt̬ɪv]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

самокеро́ваний self-regulated, self-regulating, self-regulative
самокерува́ння self-regulation

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

територі||я ім. ж. territory, area
внутрішня ~я inland area
договірна ~я contractual/agreed territory
збутова ~я sales territory
митна ~я customs territory/area
недоторканна ~я inviolable territory
несамоврядна ~я non-self-governing territory
підвладна ~я subject territory
підлегла ~я tributary area
підопічна ~я trust territory
розчленована ~я rugged land/area
самокерована self-governing territory
статистична ~я statistical territory
~я вибіркового обстеження sample area
~я, розділена на переписні райони traded area
~я, на якій проводиться пробний перепис pilot census area
безпосередньо на ~ї (підприємства тощо) (про щось розташоване або те, що відбувається) (directly) on the premises, (про щось розташоване – як прикм.) on-the-premise
визначати договірну ~ю to define the contractual territory.
фонд ім. ч. (грошові або матеріальні засоби) fund, reserve, stock; (активи - мн.) assets; звич. мн. (запаси, ресурси) stock(s), (мн.) reserves, (мн.) resources; мн. (цінні папери) stocks, securities; (грошові кошти тж.) pool (of money); (асигновані засоби тж.) appropriation; (організація, звич. благодійна) foundation, fund; перен. мн. (одн.) stock
амортизаційний ~ depreciation/amortization/sinking fund
благодійний ~ welfare/endowment fund; (організація) charitable/philanthropic foundation
валютний ~ currency reserve(s)/fund
гарантійний (грошовий) ~ guaranty (cash) fund
дарчий ~ endowment
довірчий ~ trust (fund)
доларовий резервний ~ dollar reserve (fund)
еквівалентний ~ counterpart fund
житловий ~ available housing, housing stock/resources, amount of housing, reserve of accommodation
закритий ~ closed end fund
заморожений ~ frozen fund/capital
золотий ~ gold reserve
інвестиційний ~ investment fund
надзвичайний ~ contingency/emergency fund
насіннєвий ~ seed resources, seed-stock
об’єднаний ~ (joint) pool
об’єднаний доларовий (стерлінговий) ~ dollar (sterling) pool
опікунський ~ trustee fund
орендний житловий ~ rental housing
основний ~ basic capital/fund; fixed/permanent capital/property/assets
пенсійний ~ pension fund
плановий ~ зарплати planned wages fund
позичковий ~ loanable fund
поновлюваний ~ revolving fund
початковий резервний ~ для покриття поточних витрат при організації банку expense fund
преміальний ~ bonus fund
приватний ~ private fund; (організація) private foundation/fund
просвітницький ~ (організація) enlightened foundation
резервний ~ reserve/emergency fund
резервний ~ для виплати дивідендів dividend reserve fund
самокерований пенсійний ~, створений коштом засобів компанії self-administered employee benefit fund
соціальний ~ social fund
спільний ~ joint pool/stock
спільний ~ іноземної валюти pool of foreign exchange
статутний ~ authorized ownership; nominal/chartered capital/fund; collective investment fund
страховий ~ insurance fund
сукупний ~ заробітної плати total wage bill
товарний ~ commodity fund
урядовий ~ будівництва шосейних доріг highway trust fund
активно використовувані ~и (активи) active assets
банківські ~и funds of a bank
взаємні ~и mutual funds
виробничі ~и production/productive assets
громадські ~и public funds
інвестиційні ~и відкритого типу open end investment funds
кредитні ~и credit resources
ліквідні ~и liquid funds
неподільні ~и indivisible funds; nondistributable assets
оборотні ~и current/circulating/floating/working assets; current/working capital
основні виробничі ~и fixed/basic production assets, production capital, capital funds, fixed capital stock, stock of capital goods
основні невиробничі ~и fixed/basic non-productive assets
основні промислові ~и fixed/basic industrial assets
ринкові ~и market funds
~ валютних відрахувань currency fund
~ валютного регулювання exchange equalization/stabilization fund
~ для непередбачених витрат contingency fund
~ для поточного ремонту renewal fund
~ допомоги relief fund
~ житлового будівництва fund for housing
~ забезпечення людей похилого віку страх. provision for old
~ заохочувальних стипендій scholarship fund
~ заробітної платні (службовців) salaries fund
~ капіталовкладень investment fund
~ матеріальних активів stock of tangible assets, tangible capital stock
~ матеріального заохочення material incentives fund
~ нагромадження accumulation fund
~ нематеріальних капітальних активів intangible capital stock
~ особистого споживання personal consumption fund
~ погашення заборгованості redemption/sinking fund, sinking-fund reserve
~ пожертвування endowment fund
~ поточних витрат imprest fund
~ робочого часу working time fund
~ розвитку development fund
~ розширення виробництва fund for the expansion of production
~ соціального забезпечення social security fund
~ споживання consumption fund
~, асигнований на внутрішнє обслуговування державного апарату working capital fund
~, призначений для чогось fund allocated to smth
брати кошти з ~у to draw money from the fund, to call upon the fund/pool (of money)
засновувати ~ to establish/to set up a fund
об’єднати (засоби) у загальний ~ to pool
організовувати ~ to establish/to set up a fund/pool
переводити в резервний ~ to carry to the reserve fund
створювати загальний ~ to establish a pool, to pool resources
створювати об’єднаний ~ іноземної валюти to pool foreign exchange, to establish a pool of foreign currency
виділяти ~и (комусь - для чогось) to allocate funds (to - for)
залучати ~и to attract funds, (ресурси) to attract resources
заморожувати ~и to freeze funds/capital
інвестувати ~и to invest funds
розподілити ~и to allocate funds
розпоряджатися ~ом to administer/to manage a fund; ● див. тж. засіб, актив, капітал.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

самокерований self-regulated, self-regulative, self-regulating, self-governing
самокерованість self-controllability, autocontrollability
самокерування self-regulation, self-control; (автоматичне керування) autocontrol; self-government заг