Знайдено 14 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «самодерж*» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

absolutist [ˈæbsɘlu:tɪst] a
1. абсолютистський, деспотичний;
  ~ tsarism царське самодержавство;
2. який відстоює абсолютизм, необмежену монархію, самодержавство.
autocracy [ɔ:ˈtɒkrɘsɪ] n (pl autocracies) самодержавство; автократія.
autocrat [ˈɔ:tɘkræt] n
1. самодержавець, автократ;
2. владна людина.
autocratic(al) [ˌɔ:tɘˈkrætɪk, -(ɘ)l] а
1. самодержавний, автократичний;
  an ~ government самодержавство;
2. владний, деспотичний; диктаторський;
  ~ manners диктаторський тон, диктаторські манери;
  don’t be so ~ ! припини командувати!
Caesar [ˈsi:zɘ] n
1. іст. Цезар;
2. цезар, римський імператор;
3. кайзер;
4. бібл. кесар;
5. самодержець; імператор; верховна влада;
  to appeal to ~ звертатися до вищих інстанцій; ◊
  ~’s wife is above suspicion дружина Цезаря (повинна бути) поза підозрою;
  great C.! Боже мій! (здивування);
  render to C. the things that are C.’s кесарю кесареве (віддавати кожному належне).
Caesarean, Caesarian [sɪˈze(ɘ)rɪɘn] а
1. іст. що стосується Цезаря; династії Цезарів або цезарів;
2. цезарів; кесарів; імператорський; самодержавний; ◊
  ~ birth мед. кесарів розтин.
monarchical [mɘˈnɑ:kɪk(ɘ)l] a
1. див. monarchal;
2. самодержавний.
monocrat [ˈmɒnɘkræt] n автократ, самодержець.
sovereign [ˈsɒvrɪn] a
1. верховний, найвищий;
  the ~ good найвище благо;
  ~ power верховна влада;
2. державний, самодержавний, необмежений; монархічний; повновладний;
3. суверенний, незалежний;
  ~ state суверенна держава;
4. чудовий, прекрасний;
  ~ remedy ефективний (дуже дійовий) засіб;
5. величний; гордовитий;
  ~ contempt гордовита зневага.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

самодержавний autocratic.
самодержавство autocracy.
самодержець autocrat.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

самодержа́вець (-вця) m = самовла́дник; самодержа́вний (-на, -не)* = самовла́дний; самодержа́вство (-ва) n = самовла́да.
самоде́ржець (-жця) m autocrat, despot.