Знайдено 84 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «риса» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

idiosyncrasy [ˌɪdi‿əʊˈsɪŋkrəsi, амер. -i‿ə-] n (pl idiosyncrasies)
    1) (відмінна) ри́са хара́ктеру; скла́д ро́зуму
    2) особливість , своєрі́дність; ширше ексцентри́чність
    2) мед. ідіосинкразі́я (порівн. allergy); підвищена чутливість (до їжі чи медикаментів) Обговорення статті
virtue [ˈvɜːtʃuː ˈvɜːtjuː, амер. ˈvɝːtʃuː] n
    1) доброче́сність, чесно́та, добровчи́нність, доброчи́нливість
    2) (особл. про жінку) невинність, цнотливість
    3) гі́дність, досто́йність; позитивна риса
    4) мужність, відвага, хоробрість, піднес. до́блесть
    5) сті́йність, гарна якість, ва́ртість; перевага, сила, ефективність (речі)
    6) (virtues) христ. сили (ангельський ранг)
    • by (or in) virtue of — через що; за допомогою (чого); завдяки (чому); чим
    • cardinal virtue — філос. основні чесноти
    • easy virtue — ле́гка поведінка, легкі звичаї
    • supernatural virtue, theological virtue — християнські чесноти
    • make a virtue of — ста́вити, поста́вити, поклада́ти, покла́сти на заслу́гу (кому); признавати, признати заслугу (кому) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

accent [ˈæks(ɘ)nt] n
1. наголос;
  to place, to put the ~ on a syllable наголосити склад;
2. вимова, акцент;
  a foreign ~ чужоземний акцент;
  а noticeable ~ помітний акцент;
  а heavy, а strong ~ сильний акцент;
  а slight ~ незначний акцент;
  to affect an ~ впливати на вимову;
  to cultivate ~ виробляти вимову;
  to imitate ~ імітувати вимову;
  to get rid of an ~ позбутися акценту;
  to speak with an ~ говорити з акцентом;
3. pl поет. мова;
  in the tender ~s of love ніжною мовою любові;
4. увага, інтерес (до чогось);
  to give ~ to smth підкреслювати, виділяти щось;
  to put a considerable ~ on smth надавати чомусь особливого значення;
4. відмітна, характерна риса;
  the ~ of Beethoven особливість музики Бетховена;
5. муз. акцент.
accidental [ˌæksɪˈdentl] n
1. випадковість;
2. неістотна риса; випадковий елемент.
ancestral [ænˈsestrɘl] а спадковий, родовий;
  an ~ estate родове помістя;
  an ~ feature біол. спадкова риса;
2. приклад, еталон;
  he is my spiritual ~ він мій духовний наставник.
bachelorism [ˈbætʃ(ɘ)lɘrɪz(ɘ)m] n холостяцька звичка (риса).
beauty [ˈbju:tɪ] n
1. краса; привабливість; прекрасне;
  a dazzling, a raving, a striking ~ дивовижна краса;
  spiritual ~ духовна краса;
  a ~ contest конкурс краси;
  a ~ doctor косметолог, косметичка;
  a ~ parlour, salon/ shop косметичний кабінет; інститут краси;
  a ~ queen королева краси, переможниця на конкурсі краси;
  a ~ show парад красунь;
  smb’s ~ чиясь краса;
  the ~ of the forest (of the sea) краса лісу (моря);
  the ~ of nature краса природи;
  the ~ of verse краса поезії;
  to hold, to stage a ~ contest проводити конкурс краси;
2. pl приваблива (гарна) риса; прикраса, оздоба;
  smile was one of her ~ies посмішка була однією з її привабливих рис;
3. красуня;
  she is quite pretty but hardly a ~ вона дуже гарна, та навряд чи можна назвати її красунею;
4. ірон. принада, принадність;
  that’s the ~ of it в цьому й полягає вся принадність;
5. збірн., бібл., поет. розкіш; цвіт;
6. розм. перевага; ◊
  ~ is but skin-deep не можна судити про людину за зовнішнім виглядом;
  ~ is in the beholder’s eye люди здаються красивими тому, хто їх любить.
cachet [ˈkæʃeɪ] фр. n
1. печатка;
2. друк. друк, відбиток;
3. мед. капсула для приймання ліків;
4. характерна риса.
characteristic [ˌkærɪktɘˈrɪstɪk] n
1. характерна риса; особливість, властивість;
  individual ~s індивідуальні особливості;
  national ~s національні особливості;
  physical ~s фізичні властивості;
2. ознака;
  a distinctive, a marked ~ відмінна ознака;
  a distinguishing/ an identifying ~ характерна ознака;
  a dominant/an outstanding ~ основна ознака;
  a unique ~ унікальна ознака;
3. мат. характеристика (логарифма тощо);
4. pl військ. бойові властивості.
conspicuous [kɘnˈspɪkjʋɘs] а
1. помітний; що впадає у вічі;
  to make oneself ~ привертати до себе увагу (зовнішнім виглядом; поведінкою);
2. видатний, визначний; показний;
  a ~ statesman видний державний діяч;
  he is ~ for his bravery його відмінна риса – хоробрість; ◊
  C. Service Cross хрест «За заслуги »; (орден США);
  C. Gallantry Medal медаль «За відвагу у бою» (Велика Британія).
demerit [di:ˈmerɪt] n вада; дефект; погана риса;
  merits and ~s чесноти (позитивні сторони) й недоліки.
distinction [dɪsˈtɪŋ(k)ʃ(ɘ)n] n
1. розрізнення, розпізнавання; розмежування;
  to draw, to make a ~ розрізняти, розмежовувати;
2. різниця; розбіжність; відмінність;
  a clear-cut ~ чітка відмінність;
  a dubious ~ неясна відмінність;
  a subtle ~ ледве помітна відмінність;
  a ~ between різниця між;
  to blur a ~ стирати, згладжувати відмінність;
3. характерна ознака, особливість, відмітна риса; своєрідність, індивідуальність;
  ~ of style своєрідність стилю;
  to enjoy, to have, to hold a ~ мати якусь відмінну рису, характеризуватися чимсь;
4. шанобливе ставлення; почесть, повага, пошана, шана;
  academic ~s академічні почесті;
  to grant, to give smb ~s віддавати комусь почесті;
  to load smb with ~s оточити когось повагою;
5. знатність, поважність;
  an artist of ~ видатний художник;
  a writer of ~ видатний письменник;
6. відзнака; нагорода за відзнаку;
  to confirm a ~ on smb нагородити когось; ◊
  a ~ without a difference не вмер Данило, так болячка задавила.
distinctive [dɪsˈtɪŋ(k)tɪv] а відмінний, особливий, характерний (of);
  a ~ feature відмінна риса; лінгв. диференційна ознака.
distinguishing [dɪsˈtɪŋgwɪʃɪŋ] а відмінний, характерний;
  a ~ feature відмінна риса.
excellency [ˈeks(ɘ)lɘnsɪ] n
1. (E.) величність; превосходительство; світлість;
2. перевага; видатна риса (якість).
feature [ˈfi:tʃɘ] n
1. звич. pl риси обличчя;
  coarse ~s грубі риси обличчя;
  delicate ~s тонкі риси обличчя;
  fine ~s гарні риси обличчя;
  regular ~s правильні риси обличчя;
  sharp ~s виразні риси обличчя;
  soft ~s приємні риси обличчя;
  striking ~s разючі риси обличчя;
  to have good ~s мати гарні риси;
2. риса, характерна особливість; ознака, властивість, деталь;
  a characteristic ~ характерна риса;
  a distinctive, distinguishing ~ відмінна риса;
  a notable ~ істотна ознака;
  a special ~ особлива ознака;
  the main ~ of smth головна риса чогось;
  an important ~ важлива риса чогось;
  the speech contained some interesting ~s у промові було кілька цікавих моментів;
3. амер. стаття (нарис) в журналі або газеті, що викликає великий інтерес; бойовик (у кіно);
  а ~ film художній фільм;
  a double ~ film дубльований художній фільм.
grace [greɪs] n
1. грація; витонченість;
  a natural ~ невимушена грація;
  a touching ~ зворушлива грація;
  full of ~ повний грації;
  to dance with ~ граціозно танцювати;
  to move with ~ граціозно рухатися;
2. тж pl привабливість, принадна риса; доброчесність;
3. пристойність; такт; люб’язність;
  with a bad ~ неохоче;
  with a good ~ люб’язно, охоче;
  to have the ~ to apologize мати досить такту, щоб вибачитися;
4. прихильність, ласка, благовоління; милість, милосердя;
  divine ~ божественна прихильність, милість;
  to be in smb’s good ~s користуватися чиєюсь прихильністю;
  by the ~ of God милістю господа;
5. відстрочка; пільга; передишка;
6. юр. помилування, амністія;
7. церк. благодать, милість господня (божа);
  to fall from ~ 1) згрішити; 2) впасти в єресь;
8. молитва (до і після їди);
  to say ~ промовляти молитву;
9. дозвіл на здобуття ученого ступеня;
10 муз. орнаментика (мелізми тощо);
11 (the Graces) pl міф. Грації;
12 (G.) світлість, милість (форма звертання до герцога тощо);
  Your G. Ваша світлість; ◊
  Act of ~ (загальна) амністія;
  to be in a state of ~ рел. бути вірянином;
  to do ~ to прикрашати.
habit [ˈhæbɪt] n
1. звичка, звичай;
  an annoying ~ прикра звичка;
  a bad ~ погана звичка;
  a deeply-rooted, an ingrained ~ закореніла звичка;
  a filthy ~ огидна звичка;
  a funny ~ смішна звичка;
  a good ~ хороша звичка;
  a harmful ~ шкідлива звичка;
  an incurable ~ невикорінна звичка;
  a nasty ~ бридка звичка;
  an old ~ стара звичка;
  a repulsive ~ гидотна звичка;
  a strange ~ дивна звичка;
  the force of ~ сила звички;
  to acquire, to develop, to form a ~ виробляти звичку;
  to drop the ~ of doing smth відвикати від звички щось робити;
  to get out the ~ of doing smth кидати звичку щось робити;
  to give up the ~ of doing smth відмовлятися від звички щось робити;
  to have ~s мати звички;
  to acquire ~s набувати звички;
  to be in the ~ of doing smth мати звичку щось робити;
  to break off a ~ кидати звичку;
  to fall, to grow into a ~ засвоїти звичку, призвичаїтися (до чогось);
  a man of steady ~s людина, що веде розмірене життя;
  a man of simple ~s людина, що веде просте життя;
  smoking grew into a ~ of him він призвичаївся палити;
2. характер; схильність; склад (розуму);
3. будова тіла, конституція;
4. особливість, властивість, характерна риса;
  a plant of creeping, trailing ~ сланка рослина;
5. одяг;
6. амазонка, жіночий костюм для верхової їзди (тж riding-~);
  ~ cures ~/a hair of the dog присл. ≈ клин клином вибивають.

USAGE: 1. На відміну від українського словосполучення звик щось робити англійський іменник habit вживається в прийменниковій конструкції (to be) in the habit of doing smth, to have a habit of doing smth: To have a habit of going to bed early, to be in the habit of answering letters at once. У такій самій прийменниковій конструкції вживаються іменники hope, idea, thought. 2. Українським іменникам звичка, звичай відповідають англійські habit, custom. Habit передбачає звичку, що утворилася внаслідок повторення якоїсь дії. Цю звичку виробляють. Слово custom означає часте повторення тієї ж самої дії. А звичай наслідують. Habit уживають стосовно окремих осіб, а custom – до групи людей.

heirloom [ˈeɘlu:m] n
1. фамільна (родинна, сімейна) річ (коштовність);
  a family ~ фамільна/родинна коштовність;
  a priceless ~ безцінна коштовність;
2. успадкована (родова) риса.
idiosyncrasy [ˌɪdɪɘˈsɪŋkrɘsɪ] n (pl idiosyncrasies)
1. характерна риса характеру; темперамент; склад розуму;
2. особливість стилю, манери;
3. характерна особливість структури;
4. мед. ідіосинкразія.
individuality [ˌɪndɪˌvɪdʒʋˈælɪtɪ] n (pl individualities)
1. індивідуальність;
  to express one’s ~ виражати свою індивідуальність;
2. звич. pl особливість, індивідуальна риса;
3. індивідуальність, окремість;
4. особистість;
5. неподільність, невіддільність.
ingredient [ɪnˈgri:dɪɘnt] n складова частина, компонент, інгредієнт;
  an important ~ in a character важлива риса характеру;
  to combine ~s поєднувати компоненти (інгредієнти).
inherency [ɪnˈhɪ(ɘ)rɘnsɪ] n
1. невіддільна властивість; притаманна риса;
2. притаманність, невіддільність.
inherited [ɪnˈherɪtɪd] а успадкований;
  ~ quality успадкована риса.
-ism [-ɪz(ɘ)m] suf утворює абстрактні іменники зі значенням:
1. теорія, ідеологія, течія;
  Darvinism дарвінізм, вчення Дарвіна;
  humanism гуманізм;
  realism реалізм;
2. суспільно-політична система;
  feudalism феодалізм;
  pluralism плюралізм;
3. характерна ознака поведінки, функціонування структури;
  alcoholism алкоголізм;
  heroism героїзм;
4. одиничний акт (інтелектуальної, суспільної діяльності);
  baptism хрещення;
  criticism критичне зауваження;
5. мовна риса;
  gallicism галліцизм;
  vulgarism вульгарний вираз.
line [laɪn] n
1. рядок;
  the bottom ~ нижній рядок;
  the top ~ верхній рядок;
  the second ~ from, at the top/~ two from the top другий рядок зверху;
  the second ~ from, at the bottom/~ two from the bottom другий рядок знизу;
  a few ~s декілька рядків;
  to drop smb a few ~s, a ~ черкнути комусь пару рядків;
  read ~ 10 прочитайте десятий рядок;
2. лінія;
  a broken ~ ламана лінія;
  a contour ~ контурна лінія;
  a crooked, a curved ~ крива лінія;
  a dotted ~ пунктир, пунктирна лінія;
  a fine, a thin ~ тонка лінія;
  a heavy, a thick ~ товста лінія;
  a horizontal ~ горизонтальна лінія;
  a parallel ~ паралельна лінія;
  a perpendicular ~ перпендикулярна лінія;
  a solid, an unbroken ~ суцільна лінія;
  a long ~ довга лінія;
  a straight ~ пряма лінія;
  a double ~ подвійна лінія;
  a wavy ~ хвиляста лінія;
  a vertical ~ вертикальна лінія;
  ~ of bomb release військ. лінія бомбометання;
  ~ of force фіз. силова лінія;
  to draw a ~ проводити лінію;
  to draw a ~ from A to B проводити лінію від А до В;
  above the ~ над лінією;
  under the ~ під лінією;
3. риска, штрих;
4. особливість, риса;
  a nebulous ~ розпливчасті риси;
  the ~s of his character риси його характеру;
5. кордон; прикордонна лінія (смуга); межа;
  a battle ~ лінія фронту;
  a cease-fire ~ військ. лінія припинення вогню;
  a firing ~ лінія вогню;
  a front ~ лінія фронту;
  an outside ~ гранична лінія;
  a city ~ кордон/ межа міста;
  a country ~ кордон/межа країни (села);
  a snow ~ сніговий кордон;
  a state ~ державний кордон;
  a township ~ місцева межа;
  to draw the ~ провести лінію (межу); покласти край (чомусьat);
  to hold a ~ утримувати кордон;
  just on the ~ на межі (між чимсь), якраз посередині;
  to go over the ~ перейти (дозволені) межі;
  below the ~ нижче від норми;
6. борозна; зморшка, складка;
  to take ~s вкриватися зморшками;
7. pl обриси, контур;
  ~ map контурна карта;
8. ряд, лінія, стрій;
  а ~ of cars ряд машин;
  а ~ of trees ряд дерев;
  to form a ~ утворювати ряд/стрій;
  to stand in (a) ~ for smth стояти у черзі за чимсь;
9. лінія (зв’язку, трамвайна тощо);
  a high-speed ~ швидкісна лінія;
  a hot ~ гаряча лінія;
  the hot ~ between Washington and Kyiv гаряча лінія між Вашингтоном і Києвом;
  a long-distance ~ міжміська лінія;
  an air ~ повітряна лінія;
  a bus ~ автобусна лінія;
  a straight ~ пряма лінія;
  a telegraph ~ телеграфна лінія;
  a telephone ~ телефонна лінія;
  a tram ~ трамвайна лінія;
  supply ~s лінії струму;
  to give smb a ~ з’єднувати з абонентом;
  to toe the ~ спорт. 1) стати на стартову лінію; 2) стати в шеренгу; 3) перен. суворо додержуватися правил; підкорятися вимогам;
  all along the ~ по всій лінії;
  the ~ is bad погано чути;
  the ~ is busy, engaged лінія зайнята;
  the ~ is clear лінія вільна;
  hold the ~! не вішайте трубку!, не роз’єднуйте!;
10. конвеєр, потокова лінія; трубопровід;
  an assembly, a production ~ складальний конвеєр;
  a fuel ~ паливна лінія;
  an oil ~ нафтова лінія;
  a steam ~ парова лінія;
  to work on an assembly ~ працювати на складальному конвеєрі;
1.1. зал. колія;
  branch ~ залізнична вітка;
12. (the L.) екватор;
  under the L. на екваторі;
13. напрям; курс; шлях;
  a feeder ~ допоміжна автобусна (повітряна) лінія;
  a firm, a hard ~ незмінний курс;
  a main ~ головний шлях;
  an official ~ офіційний курс;
  a party ~ лінія партії; політичний курс партії;
  to adhere, to follow, to hew to, to pursue, to take a ~ парт. додержуватися (політичного) курсу;
  to discontinue a ~ переривати курс;
  to follow a ~ додержуватися напряму;
  to follow the ~ of least resistance додержуватися напряму найменшого опору;
  to introduce a new ~ ознайомлювати з новим курсом;
14. поведінка; спосіб дії;
  smb’s ~ of action/ conduct чиясь лінія поведінки;
  the ~ of thought хід думки;
  to take a strong ~ триматися твердої лінії; діяти енергійно;
15. рід діяльності, заняття; спеціальність, фах; сфера інтересів;
  ~ of business театр. акторське амплуа;
  it is not in my ~ це поза моєю компетенцією;
  what’s his ~? чим він займається?;
  what ~ are you in? чим ви займаєтеся?;
16. походження, родовід, генеалогія, сім’я;
  female ~ жіноча лінія;
  male ~ чоловіча лінія;
  an unbroken ~ тривалий родовід;
  to establish, to found a ~ засновувати сім’ю;
17. шнур; вірьовка; мор. лінь;
  to hang (out) clothes on a ~ повісити білизну на вірьовку;
18. волосінь (для вудки);
  a fishing ~ волосінь вудки, ліска;
  to cast a ~ закидати волосінь;
  to reel in a ~ намотувати волосінь на котушку;
  to reel out a ~ розмотувати волосінь з котушки;
  to throw a good ~ бути добрим рибалкою;
19. провід;
  high-voltage ~s ел. високовольтні дроти;
  power ~s силові дроти;
20. лінія долоні;
  ~ of life лінія життя;
21. ряд; амер. тж черга, хвіст;
  a long ~ велика черга;
  to be first in ~ бути першим у черзі;
  to be last in ~ бути останнім у черзі;
  to stand in (a) ~ for smth стояти в черзі за чимсь;
  to wait in ~ чекати в черзі;
22. рядок;
  to drop smb a ~ написати комусь кілька рядків;
  to read between the ~ читати між рядками;
23. pl театр. роль;
  a dull ~ монотонна роль;
  a witty ~ дотепна роль;
  to fluff one’s ~s погано знати роль;
  to go over, to rehearse one’s lines репетирувати/повторювати роль;
  the actors had to rehearse their ~s several times актори повинні повторити їхні ролі кілька разів;
24. pl вірші;
25. pl свідоцтво про шлюб (тж marriage ~s);
26. військ. розгорнутий стрій; лінія фронту; лінія траншей;
  a picket-~ 1) лінія сторожової охорони; 2) пікети, заслін пікетників;
  ~ of the battle бойовий порядок;
  ~ of contact лінія фронту;
  ~ of resistance лінія оборони;
  in the ~s на фронті;
27. ком. партія (товарів);
  to carry a ~ перевозити партію (товарів);
  to handle a ~ торгувати партією (товарів);
  to introduce a ~ ввозити партію (товарів);
28. pl доля;
  hard ~s нещаслива доля;
29. телеб. рядок (зображення); ◊
  all along the ~ з кожного погляду;
  as straight as a ~/right as a ~ чесний, прямий, відвертий;
  in ~ в одну лінію; у відповідності, у згоді;
  on the ~ на рівні очей глядача;
  to come into ~ with погодитися з (кимсь); співпрацювати з (кимсь);
  to get a ~ on smth амер. одержати інформацію про щось;
  to go down the ~ псуватися.
lineament [ˈlɪnɪɘmɘnt] n звич. pl
1. риси (обличчя);
2. обриси, контури;
3. характерна риса.
nationalism [ˈnæʃ(ɘ)nɘlɪz(ɘ)m] n
1. націоналізм;
  extreme ~ крайній націоналізм;
2. національна самосвідомість; національні почуття; патріотизм; прагнення до національної незалежності;
  to foster ~ виховувати національну свідомість;
3. національний характер; національна риса;
4. політика націоналізації всієї промисловості.
negative [ˈnegɘtɪv] n
1. негативна відповідь; незгода;
  to answer, to give an answer in the ~ відповісти негативно;
  the answer is in the ~ відповідь негативна;
  two ~s make an affirmative мінус на мінус дає плюс;
2. відмова, відхилення;
3. негативне ставлення; негативна сторона (риса);
  his character is made of ~s, he is a bundle of ~s у ньому одні негативні риси;
4. недолік, мінус; негативний факт;
5. негативний тип (герой);
6. заборона, вето;
7. негативний результат голосування;
8. грам. заперечна частка; заперечення; заперечна форма; заперечне речення;
  double ~ подвійне заперечення;
  don’t use two ~s in an English sentence не вживайте двох заперечень в англійському реченні;
9. мат. від’ємна величина;
10. ел. катод, негативний полюс.
peculiarity [pɪˌkju:lɪˈærɪtɪ] n (pl peculiarities)
1. специфічність; (індивідуальна) особливість;
2. характерна риса (властивість, якість); відмітна риса;
3. дивність, дивовижність, дивацтво, химерність.
permanent [ˈpɜ:mɘnɘnt] а
1. перманентний, постійний, незмінний; довгочасний, довготривалий; стаціонарний;
  a ~ address постійна адреса;
  a ~ feature постійна риса;
  a ~ job постійна робота;
  ~ agriculture с. г. безпарове землеробство;
  ~ colour міцна фарба;
  ~ defenses військ. довгочасна оборона;
  a ~ income постійний прибуток;
  ~ load постійне (статичне) навантаження;
  P. Mission дипл. постійне представництво;
  a ~ occupation постійне заняття;
  а ~ post військ. постійне місце дислокації;
  ~ repair поточний ремонт;
  ~ state незмінний стан;
  ~ wave перманент (завивка);
2. мед. безповоротний;
3. залишковий.
persistence [pɘˈsɪstɘns] n
1. упертість, наполегливість;
  to display, to show ~ проявляти наполегливість;
  ~ is a wonderful quality наполегливість – чудова риса;
2. витривалість, живучість; стійкість;
3. постійність; тривалість;
4. продовження існування; інерція.
point [pɔɪnt] n
1. крапка (у десяткових дробах); знак;
  four ~ two (4,2) чотири цілих і дві десяті (4,2);
  a full ~ крапка (розділовий знак);
  a ~ of interrogation знак запитання;
  an exclamation ~ амер. знак оклику;
2. мат. точка; місце;
  ~ of contact точка зіткнення;
  a ~ on the map точка на мапі;
3. фіз. стадія, критична точка;
  neutral ~ нульова точка;
4. позначка, поділка (шкали);
5. місце, пункт;
  a turning ~ поворотний пункт;
  at all ~s скрізь;
  the ~ of delivery місце доставлення;
  the ~ of departure відправна точка; пункт відправлення;
  a ~ of destination місце призначення;
  the ~s of the compass сторони світу;
6. момент (часу);
  at any ~ в будь-який момент;
  at this ~ в цей момент;
7. спорт. очко;
  to score a ~ набрати бал;
8. одиниця виміру;
9. пункт, питання, справа;
  an important ~ важливе питання;
  a major ~ основне питання;
  a minor ~ другорядне питання;
  a ~ of order процедурне питання;
  a ~ of honour справа честі;
  at all ~s з кожного погляду;
  I don’t agree with your last ~ я не погоджуюся з вашим останнім пунктом;
  the important ~s of the plan are... важливі пункти плану такі...;
10. головне, суть, смисл; «сіль»;
  to see the ~ розуміти суть справи;
  the ~ is that... річ у тім, що...;
  to get (to come) to the ~ перейти до суті справи;
  to keep to the ~ не відхилятися від суті, дотримуватися суті питання;
  to speak to the ~ говорити по суті;
  he missed the whole ~ of the story він не зрозумів (не вловив) суті цієї історії;
  that’s the ~ ось у чому суть; смисл;
11. мета, намір;
  what’s your ~ in coming? яка мета вашого приходу?;
12. характерна (відмінна) риса;
  smb’s weak ~ чиєсь слабке місце;
13. кінчик; вістря; гострий кінець; наконечник;
  а dull (a fine) ~ тупий (гострий) кінчик;
  the ~ of a knife (of a pin) кінчик ножа (шпильки);
  on the ~s of one’s toes навшпиньки;
14. мис, коса, стрілка; вершина (гори);
15. різець; гравіювальна голка;
16. думка, точка зору;
  smb’s ~ of view чиясь точка зору, чийсь погляд;
  it’s a matter of ~ of view, it depends on the ~ of view все залежить від того, як на це подивитися (від точки зору);
  from his ~ of view з його точки зору, на його погляд; ◊
  armed at all ~s у всеозброєнні;
  bread and ~ хліб та вода – ось і вся їда;
  in ~ of fact насправді, фактично;
  to be at the ~ death бути при смерті;
  to be on the ~ of doing smth збиратися негайно зробити щось;
  to make a ~ of smth надавати чомусь великого значення; старанно розглядати щось.
predominant [prɪˈdɒmɪnɘnt] n панування; найважливіша риса.
quality [ˈkwɒlɪtɪ] n (pl qualities)
1. якість; сорт, ґатунок;
  adequate ~ доброякісність;
  bottom ~ низька якість;
  premium, prime ~ найвища якість;
  milk ~ удійність (корови);
  of good ~ високосортний;
  goods of high (of poor, low) ~ товари високої (низької) якості;
  a good ~ cloth тканина високої якості;
  a person of excellent ~ies людина з прекрасними рисами характеру;
  to be excellent in ~ бути відмінної якості;
  to be good in ~ бути доброї якості;
  to be distinguished by noble ~ ies відзначатися душевним благородством/благородством душі;
  to be of high (of poor, of the best) ~ бути високого (низького, найвищого) ґатунку;
  to guarantee the ~ гарантувати якість;
  to improve the ~ поліпшувати якість;
  to possess good ~ies володіти добрими властивостями; мати добрі риси;
  she had all the ~ ies of a good teacher вона мала усі риси хорошої вчительки;
2. властивість; особливість; ознака; характерна риса;
  a particular (a remarkable) ~ особлива (чудова) властивість;
  a rare ~ виняткова властивість;
  to give a taste of one’s ~ показати себе (свої здібності);
3. висока якість, позитивна риса;
  goods of ~ високоякісні товари;
  wine of ~ високосортне вино;
  to admire the ~ of smth захоплюватися (високою) якістю чогось;
  of a certain ~ певної якості;
  of good ~ доброї якості;
4. заст. знатність, становище в суспільстві;
  people of ~/ the ~ вищі верстви суспільства, знать, панство (протил. the common people);
  a lady of ~ знатна дама;
5. заст. акторська професія; збірн. актори;
6. тембр;
  the ~ of a voice тембр голосу; ◊
  in ~ рідк. в якості;
  persons of ~ заст. люди знатного роду; аристократія, знать;
  to act in (the) ~ of agent бути (служити) агентом.
reminiscence [ˌremɪˈnɪs(ɘ)ns] n
1. спогад (проabout);
2. риса, що нагадує щось;
3. pl мемуари, спогади;
  to write ~s писати мемуари.
salience [ˈseɪlɪɘns] n
1. виступ; опуклість; клин;
2. книжн. характерна особливість; відмітна (характерна) риса.
side [saɪd] n
1. стіна, стінка;
  the back ~ of a house задня стіна будинку;
  the ~ of a cage стінки клітки;
  the ~s of a cup стінки чашки;
2. бік, сторона;
  the left ~ лівий бік;
  the right ~ правий бік;
  the ~ door бокові двері;
  the ~ street провулок;
  to feel (a) pain in one’s ~ відчути біль у боці;
  to lie on one’s ~ лежати на боці;
  to put the box on its ~ поставити ящик на бік;
  to sit ~ by ~ сидіти поруч;
  to swim on one’s ~ плавати на боці;
  to walk by smb’s ~ іти поряд з кимсь;
  the ~ of a house бік будинку;
  the ~ of a room частина кімнати;
  the four ~s of a box чотири боки коробки;
  from all ~s з усіх боків;
  from both ~s з обох боків;
  from ~ to ~ із боку в бік;
  on all ~s в усі боки;
  on neither ~ ні в той, ні в інший бік;
  on opposite ~ на протилежному боці;
  on that ~ на тому боці;
  on this ~ на цьому боці;
3. поверхня;
  the inner ~ внутрішня поверхня;
  the ~ of a wall поверхня стіни;
  the wrong ~ out навиворіт;
4. борт (корабля);
  port ~ лівий борт;
  the ~ of a boat борт човна;
5. схил;
  the ~ of a mountain схил гори;
6. берег;
7. поле, край (сторінки);
8. заст. сторінка;
9. частина, половина;
  the other ~ of the room друга половина кімнати;
10. область, район;
  the fashionable ~ of the town фешенебельний район міста;
11. край;
  to sit on the ~ of the bed сидіти на краю ліжка;
12. груднина;
13. місце, пункт;
  the blank ~ слабке місце;
14. аспект; риса; бік;
  the economic ~ of the problem економічний аспект проблеми;
  the practical ~ of the problem практичний аспект проблеми;
  to know both ~s of the question знати обидва аспекти цього питання;
  to study a problem from all ~s вивчити проблему всебічно (у всіх аспектах);
  on the one ~ з одного боку;
  on the other ~ з іншого боку;
15. ставлення, позиція;
  to change ~s перейти на бік супротивника; перекинутися до іншого табору;
  to take opposite ~s займати протилежні позиції; бути протилежної думки;
  to take ~s with smb ставати на чиюсь сторону;
16. група, партія, сторона;
  to change ~ перейти з однієї партії в іншу;
  the losing ~ сторона, що програла;
  the winning ~ сторона, що виграла;
  the wrong ~ сторона, яка не права;
17. лінія (спорідненості);
  a cousin on mother’s ~ кузен з материнської лінії;
18. відділення (навчального закладу);
19. група студентів під наглядом певного викладача;
20. пиха; зарозумілість; ◊
  no ~! спорт. нічия!;
  on the ~ попутно, між іншим; додатково;
  to be on the heavy ~ бути перевантаженим;
  to be on the right, on the sunny ~ of fifty бути молодшим п’ятдесяти років;
  to be on the shady, on the wrong ~ of fifty бути старшим п’ятдесяти років;
  to be on the sickly ~ бути хворобливим;
  to be on the ~ of the angels дотримуватися загальноприйнятих поглядів;
  to be born on the wrong ~ of the blanket бути незаконнонародженим;
  to get on the right ~ of smb заслужити чиюсь прихильність;
  to get out of the bed on the wrong ~ устати з лівої ноги;
  to know on which ~ one’s bread is buttered розуміти свою вигоду;
  to make a little money on the ~ підробляти на стороні.

USAGE: 1. Український вираз з мого (твого, його) боку перекладається на англійську мову on my (your, his) part або of me (you, him): There was no objection on his part. З його боку не було ніяких заперечень. It was very kind of you to help her. З вашого боку було дуже мило допомогти їй. 2. See behind.

signature [ˈsɪgnɘtʃɘ] n
1. власноручний підпис;
  to affix one’s ~ поставити підпис;
  to bear the ~ of smb бути кимсь підписаним;
  to forge smb’s ~ підробляти підпис;
  to put one’s ~ to a document поставити свій підпис під документом;
  to scrawl one’s ~ наспіх розписатися;
  over the ~ за підписом;
2. автограф;
3. підписання;
4. ознака; відмітна (характерна) риса;
  а ~ of death печать смерті;
5. друк. сигнатура;
6. муз. ключові знаки (тж key ~);
7. рад. музична шапка (радіопрограми);
8. фарм. сигнатура.
special [ˈspeʃ(ɘ)l] a
1. особливий, окремий;
  ~ difficulty особлива трудність;
  ~ dish особлива страва;
  ~ food особлива їжа;
  ~ friend найближчий друг;
  ~ interest особлива зацікавленість;
  ~ occasions особливі випадки;
  ~ reasons особливі причини;
  nothing ~ нічого особливого;
2. спеціальний; спеціалізований;
  ~ correspondent спеціальний кореспондент;
  ~ election амер. довибори; додаткові вибори;
  ~ hospital спеціалізована лікарня;
  a ~ order спеціальне замовлення;
  a ~ question грам. спеціальне питання;
  ~ reserve резерв спеціального призначення;
  ~ weapons спеціальні види зброї (ядерна, біологічна, хімічна тощо);
3. надзвичайний, особливий;
4. екстрений;
  ~ delivery термінове доставлення (пошти);
  ~ edition екстрений (спеціальний) випуск;
  ~ train додатковий поїзд; поїзд спеціального призначення;
5. приватний, індивідуальний;
  ~ feature індивідуальна риса; характерна особливість;
6. певний, визначений;
  ~ activities певні види діяльності;
7. тех. нестандартний; ◊
  ~ duty військ. спеціальне відрядження; нестройова служба; наряд на роботу; служба за межами частини;
  ~ effects кін. спеціальний ефект; комбіноване кінознімання;
  ~ injunction юр. судове рішення, що забороняє будь-які дії однієї зі сторін;
  ~ jury юр. спеціально підібраний склад присяжних для винесення вердикту в особливо важливій справі (до нього входять банкіри, торговці, домовласники тощо);
  ~ licence дозвіл на шлюб без оголошення імен тих, хто одружується;
  ~ pleading юр. особливе клопотання захисту; упереджене (однобічне) висвітлення проблеми;
  ~ service військ. служба спеціального призначення; десантно-диверсійні частини «командос»;
  ~ services амер. служба організації дозвілля військ; нестройова служба.

USAGE: See particular.

speciality [ˌspeʃɪˈælɪtɪ] n (pl specialities)
1. спеціальність, фах;
  an important ~ важлива спеціальність;
  a rare ~ рідкісна спеціальність;
  to choose a ~ вибрати спеціальність;
  to make a ~ of smth, to make smth one’s ~ спеціалізуватися у певній галузі; зробити щось своїм фахом;
2. спеціалізація; основне заняття;
3. характерна риса, особливість; приватний (особистий) характер;
  specialities in habits особливості звичаїв;
4. часто pl деталі, подробиці; випадковості;
5. спеціальний асортимент (товарів); спеціалізований (фірмовий) товар.
stamp [stæmp] n
1. штамп; печатка, штемпель; печать;
2. тех. штамп, чекан; товкач;
3. тавро;
4. пломба, ярлик (на товарі);
5. поштова марка (тж postage ~);
  a commemorative ~ марка на честь пам’ятної події;
  a five-cent ~ п’ятицентова марка;
  a foreign ~ іноземна марка;
  a French (a Ukrainian) ~ французька (українська) марка;
  a postage ~ поштова марка;
  a rare ~ рідкісна марка;
  a revenue ~ гербова марка;
  ~ edging краї поштової марки;
  a book of ~s альбом з марками, клясер;
  a collection of ~s колекція марок;
  to cancel a ~ гасити, погашати марку;
  to collect ~s збирати марки;
  to exchange ~s обмінюватися марками;
  to issue a ~ випускати марку;
  to lick/to moisten a ~ лизнути, змочити марку (щоб приклеїти її);
  to put/to stick a ~ on an envelope наклеїти марку на конверт;
  to put/to stick a ~ on a letter наклеїти марку на лист;
  the post office has issued a new commemorative ~ пошта випустила нову пам’ятну марку;
6. клеймо, відбиток, слід, ознака;
7. рід, сорт;
  a man of the right ~ справжня людина;
8. характерна риса;
  the story bears the ~ of truth оповідання схоже на правду;
9. pl амер. розм. гроші, папірці;
10. тупання, гупання, тупіт;
  a ~ at the take-off спорт. поштовх при відриві від землі (у стрибках);
11. естамп.
stature [ˈstætʃɘ] n
1. стан, статура; фігура; зріст;
2. висота (предмета);
3. властивість, риса;
  mental ~ розумовий розвиток;
  moral ~ моральні властивості.
strain [streɪn] n
1. натягання; розтягування;
  to bring a ~ on the cable посилити натягання кабелю;
  to ease, to relieve the ~ on a cable послабити/відпустити кабель;
  the rope broke under the ~ мотузка не витримала натягання; мотузка лопнула від натягання;
2. напруження; навантаження, перевантаження; перевтома;
  an emotional/ mental ~ розумова перевтома;
  a physical ~ фізичне напруження;
  ~ gauge тех. тензометр;
  ~ hardening тех. механічне зміцнення;
  the ~ of modern life напруження сучасного життя;
  a ~ on the nerves нервове напруження;
  a ~ on relations напруженість у стосунках;
  to bear, to stand the ~ витримати напруження;
  to ease, to relieve the ~ ослабити напруження;
  to stand the ~ витримувати напруження;
  to suffer from ~ страждати від перевтоми;
  at full, at utmost ~ з великим напруженням/зусиллям;
  under a ~ у напрузі;
  without ~ без напруження, легко;
  all his senses were on the ~ усі його почуття були напружені;
  their relations will not bear much further ~ їхні відносини напружені до краю;
3. мед. розтягнення сухожилля;
4. механічний вплив;
5. деформація;
6. походження, рід, порода, плем’я;
  of (a) good ~ гарної породи;
7. спадковість, спадкова риса;
8. схильність; риса характеру;
  there is a ~ of cruelty in him він жорстокий з природи;
9. елемент, відтінок; невелика кількість;
  a ~ of ferocity елемент жорстокості;
10. стиль, тон (мовлення);
  and much more in the same ~ і багато чого в тому ж дусі;
11. звич. pl муз. мелодія, наспіви;
12. поет. вірші, поезія;
  the ~ s of the ancient poets вірші стародавніх поетів;
13. біол. штам.
strand [strænd] n
1. берег, прибережна смуга (тж ~ line);
  ~ fishery береговий лов;
2. пасмо (волосся);
  a ~ of hair пасмо волосся;
3. низка, разок (намиста);
  a ~ of beads низка намиста;
  a ~ of pearls низка перлів;
4. мор. стренга; жила (кабелю);
5. частина (проблеми тощо);
6. риса характеру.
streak [stri:k] n
1. смужка (звич. нерівна); жилка, прожилка; тонкий шар;
  black ~ чорна смужка, жилка та ін.;
  the first ~ of day світанок, перший проблиск дня;
  a ~ of light смужка світла;
  a ~ of lightning спалах блискавки;
  ~s of red червоні прожилки;
2. риса (характеру);
  a cruel ~ (деяка) жорстокість;
  a jealous ~ схильність до ревнощів; а mean ~ ницість, неохайність;
  a nervous ~ деяка нервозність; схильність до панікерства;
  a yellow ~ боягузтво; зрадливість;
  he has a ~ of cruelty in his character йому властива (певна) жорстокість;
  he has a ~ of eccentricity in his character йому властива (певна) ексцентричність;
3. подряпина;
4. тонкий прошарок;
5. біол. борозенка, рівчачок;
6. pl метеор. дрижання повітря;
7. розм. період, проміжок; смуга;
  a (long) ~ of (good) luck (довга) смуга удач;
  a losing ~ період програшів, втрат;
  a winning ~ період перемог;
  a ~ of bad luck смуга невдач; ◊
  a ~ of luck амер. розм. перемінний успіх;
  like a ~ (of lightning) зі швидкістю блискавки;
  the silver ~ Ла-Манш;
  to go a good ~ амер. мчати.
tache [tɑ:ʃ, tæʃ] n
1. пряжка; застібка; гачок;
2. плямочка; кольорова цятка;
3. ластовинка;
4. розм. риса, особливість.
theme [θi:m] n
1. тема; предмет (розмови, роздумів, твору);
  an interesting ~ цікава тема;
  a basic ~ основна тема;
  a dominant ~ домінантна тема;
  an overworked ~ заяложена тема;
  a worn ~ застаріла тема;
  the war ~ воєнна тема;
  the ~ of today’s lecture тема сьогоднішньої лекції;
  on such a ~ на таку тему;
  ~ for discussion тема для обговорення;
  a wide range of ~s великий вибір тем;
  to develop the ~ розвивати тему;
2. основна думка; характерна риса;
3. шк. твір на задану тему;
  to write a ~ писати твір на задану тему;
4. муз. тема;
  a ~ song лейтмотив;
  variations on a ~ варіації на тему;
5. рад. позивні; музична заставка;
6. розташування зірок в момент народження дитини (в астрології);
7. грам. основа;
8. лінгв. тема.
thew [θju:] n
1. pl м’язи; фізична сила;
  ~s and sinews м’язи і сухожилля;
  to have ~s of steel 1) мати сильні м’язи; 2) мати залізні нерви;
2. pl сила розуму; особисті чесноти;
3. риса, властивість; особливість; характерна риса; характерний штрих.
timber [ˈtɪmbɘ] n
1. лісоматеріал, пиломатеріал;
  ~ industry лісна промисловість;
  stock of ~ запаси лісоматеріалів;
  the ~ of the oak деревина дуба;
  made of, from ~ дерев’яний, зроблений з дерева;
2. будівельний ліс;
  building ~ будівельний ліс;
  standing ~ ліс на пні, на корені;
  a forest of grand ~ чудовий будівельний ліс;
  to fell ~ валити/ заготовлювати ліс;
3. лісиста ділянка; лісистий район;
  half of his land is covered with ~ половина його землі вкрита лісом;
4. колода, брусок, балка;
  round ~/~ in the round необтесані колоди;
  to fasten ~ скріпляти колоди;
5. гірн. кріпильний ліс;
6. спорт. ворітця (у крикеті);
7. статура; будова тіла;
  a man of his ~ людина такої статури;
  a man of small ~ слабосила людина;
8. особиста риса; чеснота;
  a man of the right sort of ~ людина високих чеснот;
  he is real ministerial ~ він готовий міністр, з таких людей виходять міністри; ◊
  my ~s!/ shiver my ~s! чорт забирай.
touch [tʌtʃ] n
1. дотик; торкання, доторкання, дотикання;
  a ~ to the cap привітання прикладанням руки до головного убору;
  to give a ~ доторкнутися;
2. дотик (чуття дотику);
  hard to the ~ твердий на дотик;
  soft to the ~ м’який на дотик;
  to know smth by ~ розпізнати щось на дотик;
  to lose one’s ~ втратити чуття дотику;
3. зв’язок, спілкування, контакт;
  out of ~ що втратив зв’язок;
  to get in, into ~ with smb зв’язатися з кимсь;
  to keep in ~ with smb підтримувати зв’язок з кимсь;
  to lose ~ with smb втратити зв’язок з кимсь;
4. штрих; характерна риса; ознака;
  the final ~s останні штрихи;
  the first ~s of autumn перші ознаки осені;
  the personal ~ характерна риса людини;
5. художня манера, художній стиль (засіб);
  to write with a light ~ дохідливо писати;
  this room needs a woman’s ~ цій кімнаті не вистачає жіночої руки;
6. особливий фасон; особлива манера (мода);
  the latest ~ останній крик моди;
7. муз. удар;
8. муз. туше;
9. присмак; відтінок, наліт; запах;
  a ~ of garlic присмак часнику;
  a ~ of onion присмак цибулі;
  a ~ of perfume запах парфумів;
10. легкий приступ (удар);
  a ~ of rheumatism слабкий приступ ревматизму;
  a ~ of the sun легкий сонячний удар;
11. квач (дитяча гра);
12. моральний вплив; навіювання;
13. проба на якість (золота тощо); мітка, проба, клеймо, тавро (на золоті тощо);
14. мед. обмацування;
15. статевий контакт; ◊
  common ~ відчуття ліктя;
  rum ~ 1) дивна людина; 2) дивна справа;
  to put to the ~ піддати випробуванню;
  ~ and go критична ситуація; на волоску від загибелі;
  within, in ~ близько, під рукою.
trait [treɪ(t)] n
1. характерна риса; особливість; властивість;
  an acquired ~ набута риса;
  a genetic ~ генетична риса;
  a hereditary ~ успадкована риса;
  a negative ~ негативна риса;
  a positive ~ позитивна риса;
  a character ~ риса характеру;
  the chief ~s of a person’s character головні риси характеру людини;
2. pl риси обличчя;
  the ~s of her face are very delicate у неї тонкі риси обличчя;
3. штрих;
  a ~ of humour гумористична жилка.
virtue [ˈvɜ:tʃu:] n
1. доброчесність; чесність, чеснота; моральність;
  ~ and vice доброчесність і порок;
  cloistered ~ доброчесність, яка не зазнає спокуси;
  to entice smb from the path of ~ затягати когось на шлях пороку; спокусити когось;
  to follow ~ вести доброчесне життя;
  to win smb to ~ повернути когось на шлях доброчесності;
2. цнотливість, невинність;
  a woman of ~ доброчесна/цнотлива жінка;
  a woman of easy ~ рідк. жінка легкої поведінки;
3. якість; позитивна риса; чеснота; перевага;
  ~s and shortcomings чесноти й вади;
  cardinal ~s філос. основні чесноти;
  Christian ~ s are faith, hope and charity християнські чесноти – віра, надія, кохання;
  clarity is a ~ of style ясність – чеснота стилю (мови);
  theological ~s are faith, hope and charity теологічні чесноти — віра, надія, кохання;
4. сила; дія; ефективність;
  the ~ of a medicine ефективність ліків;
  there is no ~ in such drugs ці ліки неефективні;
5. мужність, доблесть;
6. досягнення; заслуга; ◊
  by, in ~ of smth завдяки чомусь, через щось; на підставі чогось;
  to make the ~ of necessity зробити все можливе;
  ~ is her own reward присл. доброчесності не треба нагороди.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

рис||а 1. (лінія) line; stroke;
2. (властивість, особливість) feature; (обличчя) lineament; (характеру) trait, strand, streak; (спадкова) strain;
відмінна ~а distinguishing feature;
в загальних ~ах roughly, in general outline, in a general way.
риска 1. зменш. від риса 1.; 2. грам. short stroke, dash; (дефіс) hyphen;
3. тех. scratch, score.
характерн||ий characteristic, typical;
риса characteristic/ peculiar feature.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

accent = ['æksənt] 1. характе́рна ри́са 2. штрих; прим (над буквою) 3. на́голос || [æk'sɛnt] наголо́шувати/наголоси́ти 4. акцентува́ти/закцентува́ти
attribute = ['ætrɪbju:t] 1. власти́вість, характе́рна озна́ка (ри́са) 2. атрибу́т 3. істо́тна (характе́рна) озна́ка; || [ə'trɪbju:t] надава́ти/нада́ти (певної) власти́вості, припи́сувати/приписа́ти озна́ку; відно́сити/відне́сти (to - до); поя́снювати/поясни́ти (to - чимось) // ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
• ~ of relation
= атрибу́т відно́шення
• access file ~
= атрибу́т до́ступу до фа́йлу
• archive ~
= архі́вний атрибу́т (файлу)
• bundle(d) ~
= умо́вний атрибу́т
• character ~
= атрибу́т си́мвола (колір, тло)
• composite ~
= скла́дений атрибу́т
• data ~
= атрибу́т да́них
• default ~
= уста́вний атрибу́т
• dichotomous ~
= дихотомі́чна власти́вість
• display ~
= екра́нний атрибу́т (колір, яскравість і т. п.)
• drawing ~
= атрибу́т графі́чного виво́дження
• file ~
= атрибу́т фа́йлу
• fill-area ~
= атрибу́т запо́внення о́бласті
• identifying ~
= ідентифікува́льний (розпізнава́льний) атрибу́т
• integer ~
= цілочислови́й атрибу́т
• line ~
= атрибу́т лі́нії; мн. пара́метри лі́нії
• mandatory ~
= обов’язко́вий атрибу́т
• nonmandatory ~
= необов’язко́вий атрибу́т
• null ~
= неви́значений атрибу́т
• prime ~
= перви́нний атрибу́т
• primitive ~
= елемента́рний атрибу́т; приміти́вний атрибу́т
• quantitative ~
= кі́лькісна власти́вість
• rudimentary ~
= залишко́вий (рудимента́рний) атрибу́т
• sampling ~
= вибірко́вий атрибу́т
• search ~
= пошуко́вий атрибу́т
• secondary ~
= втори́нний атрибу́т
• security ~
= атрибу́т секре́тності; атрибу́т тає́мності
• text ~s
= атрибу́ти те́ксту (колір, режим відображення тощо)
characteristic = [ˌkærəktə'rɪstɪk] 1. характе́рна ри́са, особли́вість, власти́вість || характе́рний, типо́вий 2. крива́ (залежності); характери́стика || характеристи́чний 3. характеристи́чна фу́нкція 4. поря́док нормо́ваного числа́ 5. вла́сний (про вектор)
• ~ of a logarithm
= характери́стика логари́тма (логари́фма)
• attribute ~
= я́кісна характери́стика
• dynamical ~
= динамі́чна характери́стика
• excess ~
= характери́стика ексце́су
• extremal ~
= зо́внішня характери́стика
• field ~
= характери́стика по́ля
• general ~
= зага́льна характери́стика
• geometric ~
= геометри́чна характери́стика
• identifiable ~
= ідентифікаці́йна озна́ка
• independent ~
= незале́жна озна́ка
• input ~
= входова́ характери́стика
• intrinsic ~
= вну́трішня характери́стика
• limiting ~
= грани́чна характери́стика
• linear ~
= ліні́йна характери́стика
• local ~
= лока́льна характери́стика
• main ~
= головна́ прикме́та
• martingale ~
= мартинґа́льна характери́стика
• metric ~
= метри́чна характери́стика (простору)
• noise ~
= шумова́ характери́стика (каналу)
• operating ~
= 1. експлуатаці́йна (робо́ча) характери́стика 2. операти́вна характери́стика (критерію)
• optimal ~
= оптима́льна характери́стика
• order ~
= поря́дкова характери́стика
• output ~
= виходо́ва характери́стика
• performance ~
= 1. експлуатаці́йна (робо́ча) характери́стика 2. показни́к я́кості
• probabilistic ~
= ймові́рнісна характери́стика
• qualitative ~
= я́кісна характери́стика
• quantitative ~
= кі́лькісна характери́стика
• rank ~
= ра́нгова характери́стика
• response ~
= часто́тна характери́стика
• sample ~
= характери́стика ви́бірки
• spectral ~
= спектра́льна характери́стика
• statistical ~
= статисти́чна характери́стика
• straight ~
= прямоліні́йна характери́стика
• topological ~
= топологі́чна характери́стика
• vector ~
= ве́кторна характери́стика (простору)
• virtual ~
= віртуа́льна характери́стика
feature = ['fi:tʃə] 1. ри́са, особли́вість, власти́вість 2. топографі́чний елеме́нт
• advanced ~
= перева́га, нові́ можли́вості
• ancestral ~s
= успадко́вані власти́вості
• escape ~
= можли́вість зо́внішнього зверта́ння (до програм, написаних іншою мовою тощо)
• fail-safe ~
= відмовобезпе́чність
• floating-point ~s
= можли́вості опера́цій обчи́слень з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• key ~s
= основні́ (ключові́) характери́стики
• object-oriented ~s
= об’єктозорієнто́вані власти́вості (мови програмування)
• tag-and-drag ~
= за́сіб виокре́млювання та пересува́ння (частин зображення на екрані)
• type-ahead ~
= можли́вості попере́днього зада́ння ти́пу (даних або змінних)
• undocumented ~
= неопи́сана власти́вість
• window-save ~
= зда́тність запам’ято́вувати ві́кна (багатоекранного зображення)
• zoom ~
= можли́вість масштабува́ння (зображень на екрані)
merit = ['mɛrɪt] 1. заслу́га 2. перева́га, позити́вна ри́са // of no ~ безва́ртісний
peculiarity = [pɪˌkju:li'ærəti] особли́вість; характе́рна ри́са; своєрі́дність, специфі́чність
speciality = [ˌspɛʃi'æləti] 1. спеціа́льність, фах 2. характе́рна (специфі́чна, особли́ва) ри́са
trait = [treɪt] ри́са (характеру), штрих

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

attribute 1. власти́вість, характе́рна озна́ка [ри́са] 2. атрибу́т || атрибу́товий 3. припи́сувати//приписа́ти (toдо); відно́сити//відне́сти (toдо, за рахунок чогось); поя́снювати//поясни́ти (to – чимось) ■ to ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
1, 2. ['ætrɪbjuːt] 3. [ə'trɪbjuːt, -jət]
characteristic 1. характери́стика || характеристи́чний ■ completely ~ цілко́м характеристи́чний 2. характе́рна ри́са, озна́ка 3. характеристи́чна крива́ 4. характе́рний; специфі́чний (of – для) 5. показни́й, промо́вистий
[ˌkærəktə'rɪstɪk, ˌkεr-]
~ of a logarithm = характери́стика логари́тму
aberration ~ = абераці́йна характери́стика
absorption ~ = крива́ поглина́ння
adsorption-desorption ~ = адсорбці́йно-десорбці́йна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна характери́стика
aeroelastic ~ = аеропружна́ характери́стика
aging ~ = крива́ старі́ння
amplitude ~ = ампліту́дна характери́стика
amplitude-frequency (response) ~ = амплітудочасто́тна характери́стика [АЧХ]
amplitude-phase ~ = амплітудофа́зова характери́стика [АФХ]
analytical ~ = аналіти́чна характери́стика
anode ~ 1. ано́дна характери́стика (електронної лампи) 2. вольт-ампе́рна характери́стика (тиристора)
anode-grid ~ = ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика
attenuation ~ = крива́ [характери́стика] згаса́ння [сла́бшання, посла́блювання]
average(d) ~ = усере́днена характери́стика (overза)
background(‑response) ~ = фо́нова характери́стика
ballistic ~s = балісти́чні характери́стики
basic ~ = основна́ характери́стика
boiling ~ = крива́ кипі́ння
breakdown ~ = характери́стика пробива́ння
bump-on-tail ~ = крива́ з горбо́м на хвості́
calculated ~ = розрахо́вана [розрахунко́ва] характери́стика
calibration ~ = ґрадуюва́льна характери́стика
cathode ~ = като́дна характери́стика
charge ~ = заря́дова характери́стика
charging ~ = характери́стика [крива́] насна́жування [заряджа́ння]
chromatic ~ = ко́лірна характери́стика
color ~ = ко́лірна характери́стика
comparative ~ = порівня́льна характери́стика
comparison ~ = порівня́льна характери́стика
complementary ~ = додатко́ва характери́стика
contrast-response ~ = характери́стика контра́стовости
control ~ 1. пускова́ характери́стика (тиратрона) 2. модуляці́йна характери́стика (електроннопроменевої трубки) 3. стати́чна характери́стика керува́ння (магнетного підсилювача)
cooling ~ = крива́ холо́нення; крива́ охоло́джування
corrosive ~s = корозі́йні власти́вості
counting-rate–voltage ~ (яф) лічи́льна характери́стика
crack-extension resistance ~ = характери́стика тріщинотри́вкости
crack-propagation ~ = характери́стика поши́рювання трі́щини
creep ~ = характери́стика по́взкости
current illumination ~ = світлова́ характери́стика (фотоелементу)
current-voltage ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
current-wavelength ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости (фотоелементу)
decay ~ 1. характери́стика післясвіті́ння 2. характери́стика ро́зпаду
design ~ = проє́ктна характери́стика
diode ~ 1. вольт-ампе́рна характери́стика (діода) 2. діо́дна характери́стика (багатоелектродного приладу)
directional ~ = характери́стика спрямо́ваности
discharge ~ 1. розря́дова характери́стика, характери́стика розря́ду 2. характери́стика [крива́] висна́жування [розряджа́ння] 3. характери́стика [крива́] витрача́ння
double-humped ~ = двого́рба характери́стика, двого́рба крива́
double-peaked ~ = двопі́кова крива́, крива́ з двома́ ма́ксимумами (вузькими)
downscale ~ = повнодіяпазо́нна крива́ по́казів (приладу, від максимуму до мінімуму)
dropping ~ = спадна́ характери́стика
dynamic ~ = динамі́чна характери́стика
elastic ~s = пружні́ власти́вості
electrode ~ = електро́дна характери́стика (електровакуумного приладу)
electron-tube (static) ~ (стати́чна) характери́стика електро́нної ла́мпи
emission ~ = емісі́йна характери́стика
energy ~s = енергети́чні характери́стики
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] характери́стика
falling ~ = спадна́ характери́стика
fatigue ~ = уто́мна характери́стика, крива́ вто́млювання
filtration ~ = фільтраці́йна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
firing ~ = характери́стика запа́лювання
flux-current ~ = ве́бер-ампе́рна характери́стика
frequency ~ = часто́тна характери́стика
frequency-contrast ~ = частотоконтра́стова характери́стика
full-load ~ = повнонаванта́гова характери́стика, характери́стика за по́вної наванта́ги [наванта́ження]
fusibility ~ = характери́стика то́пкости [пла́вкости]
gain ~ = ампліту́дна (переда́тна) характери́стика
gain-frequency ~ = амплітудочасто́тна характери́стика, крива́ частотозале́жности підси́лювання
gain-phase ~ = амплітудофа́зова характери́стика [АФХ]
gain-transfer ~ = ампліту́дна (переда́тна) характери́стика
grid ~ = сітко́ва́ характери́стика
grid-drive ~ 1. ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика (електронної лампи) 2. модуляці́йна характери́стика (електроннопроменевої трубки)
grid-plate ~ = ано́д(н)о-сітко́ва́ характери́стика
growing ~ = висхідна́ характери́стика
handling ~ = характери́стика керо́ваности
hard ~ = жорстка́ характери́стика
hardening ~ = характери́стика гартува́ння
heating ~ = крива́ нагріва́ння
humped ~ = характери́стика [крива́] з горбо́м
hysteresis ~ = гістере́зна характери́стика, петля́ [крива́] гістере́зи
infrared transmission ~ = характери́стика пропуска́ння інфрачерво́ного промі́ння
input ~ = входо́ва характери́стика, характери́стика на вхо́ді
input-output ~ 1. ампліту́дна характери́стика 2. зале́жність виходо́вої величини́ від входо́вої
kinematic ~ = кінемати́чна характери́стика
lag ~ = характери́стика інерці́йности
linear ~ = ліні́йна характери́стика
load ~ 1. динамі́чна характери́стика 2. характери́стика наванта́жування
log(arithmic) ~ = логаритмі́чна характери́стика
luminous ~ = світлова́ характери́стика
luminous-resistance ~ = люкс-омі́чна характери́стика (фоторезистора)
magnetic ~ = магне́тна характери́стика
magnetization ~ = характери́стика [крива́] магнетува́ння
mass-luminosity ~ (астр.) діягра́ма ма́са-сві́тність
melting ~ = крива́ то́плення [пла́влення]
modulation ~ = модуляці́йна характери́стика
moisture discharge ~ = вологорозря́дна характери́стика
negative ~ = спадна́ характери́стика
noise ~ = шумова́ характери́стика
no-load ~ = безнаванта́гова характери́стика, характери́стика без наванта́ги [в ненаванта́женому ста́ні]
nonlinear ~ = неліні́йна характери́стика
numerical ~ = числова́ характери́стика
open-circuit ~ = безнаванта́гова характери́стика, характери́стика неза́мкненого ко́ла
operating ~ = робо́ча характери́стика; експлуатаці́йна характери́стика
operational ~ див. operating ~
optical ~s = опти́чні власти́вості
optimal ~ = оптима́льна характери́стика
output ~ = виходо́ва характери́стика, характери́стика на ви́ході
overload ~ = характери́стика за наднаванта́ги [наднаванта́ження]
packing ~ of a polymer = щі́льність у́кладу макромоле́кул поліме́ру
performance ~ 1. робо́ча характери́стика; експлуатаці́йна характери́стика 2. (мн.) те́хніко-економі́чні пара́метри
persistence ~ = характери́стика післясвіті́ння (люмінесцентного екрану)
phase(‑shift) ~ = фа́зова характери́стика
phase-(frequency) response ~ = фазочасто́тна характери́стика
photovoltaic ~ = фотоелектри́чна характери́стика
physical ~ = фізи́чна характери́стика, фізи́чний пара́мет(е)р
plate ~ = ано́дна характери́стика (електронної лампи)
plateau ~ 1. характери́стика з плато́ 2. (яф) лічи́льна характери́стика
playback ~ = характери́стика відтво́рювання (звуку)
pore structure ~ = порострукту́рна характери́стика (of a catalyst – каталізатору)
positive ~ = висхідна́ характери́стика
prime (number) ~ (матем.) про́ста́ характери́стика
process ~s = характери́стики [пара́метри] проце́су
processing ~s 1. технологі́чні характери́стики 2. технологі́чні власти́вості
pulse(‑response) ~ = і́мпульсна характери́стика
qualitative ~ = я́кісна характери́стика
quantitative ~ = кі́лькісна характери́стика
radiation ~s = характери́стики промі́ння
recovery ~ = характери́стика [крива́] відно́влювання
rectification ~ = крива́ випро́стування
reduced ~ = зве́дена характери́стика
reliability ~ = характери́стика наді́йности
resistance-temperature ~ = температу́рна характери́стика рези́стора, крива́ температурозале́жности о́пору
resonance ~ = резона́нсна характери́стика [крива́]
response ~ 1. часто́тна характери́стика 2. характери́стика чутли́вости
rising ~ = висхідна́ характери́стика
running ~ = робо́ча характери́стика
saturation ~ 1. характери́стика [крива́] наси́чування 2. характери́стика за на́ситу [насичености]
selectivity ~ = характери́стика ви́бірности [селекти́вности]
sensitometric ~ = сенситометри́чна характери́стика
short-circuit ~ 1. характери́стика коро́ткого замика́ння 2. характери́стика за коро́ткого за́мкнення
soft ~ = м’яка́ характери́стика
solidification ~ = крива́ тве́рднення
spatial ~ = просторо́ва характери́стика
spectral ~ = спектра́льна характери́стика
spectral reflection ~ = спектра́льна характери́стика відбива́ння
spectral-response ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости
spectral-sensitivity ~ = характери́стика спектра́льної чутли́вости
spectral transmission ~ = спектра́льна характери́стика пропуска́ння
speed-torque ~ = крива́ зале́жности кутово́ї шви́дкости від крути́льного моме́нту
square-law ~ = квадра́т(ич)на характери́стика
stable ~ 1. характери́стика стійко́го ста́ну 2. стійка́ характери́стика, характери́стика за стійко́го ста́ну
staircase ~ = східча́ста характери́стика
starting ~ = пускова́ характери́стика
static ~ = стати́чна характери́стика
statistical ~ = статисти́чна характери́стика
steady-state ~ 1. характери́стика уста́леного ста́ну 2. уста́лена характери́стика, характери́стика за уста́леного ста́ну
steep ~ = крута́ характери́стика
straight(‑line) ~ = прямоліні́йна характери́стика
strain-hardening ~ = характери́стика [крива́] деформаці́йного змі́цнювання
strength ~ = мі́цнісна характери́стика
stress-strain ~ = динамометри́чна характери́стика [крива́]
temperature ~ = температу́рна характери́стика [крива́]
temporal ~ = часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности
terminal ~ = виходо́ва характери́стика, характери́стика на ви́ході
test-bench ~s = сте́ндові пара́метри
thermal ~s = теплотехні́чні характери́стики (ізоляції тощо)
threshold ~ = поро́гова характери́стика
time ~ = часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности
total ~ = по́вна характери́стика
toughness ~ = характери́стика [крива́] в’я́зкости (металу)
transfer ~ 1. перехі́дна́ характери́стика 2. проходо́ва характери́стика (багатоелектродної лампи) 3. світлова́ характери́стика (передавальної трубки)
transient ~ 1. характери́стика неуста́леного [перехі́дно́го] ста́ну 2. перехі́дна́ характери́стика, характери́стика за неуста́леного [перехі́дно́го] ста́ну
transmission ~ = характери́стика пропуска́ння
tribological ~ = трибологі́чна характери́стика
tribometrical ~ = трибометри́чна характери́стика
tribotechnical ~ = триботехні́чна характери́стика
upscale ~ = повнодіяпазо́нна крива́ по́казів (приладу, від мінімуму до максимуму)
viscoelastic ~s = в’язкопру́жнісні власти́вості
viscosity-temperature ~ = в’я́зкісно-температу́рна характери́стика, крива́ температурозале́жности в’я́зкости
voltage-current ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
voltage-time ~ = вольт-часова́ характери́стика, крива́ часозале́жности напру́ги
volt-ampere ~ = вольт-ампе́рна характери́стика
wavelength ~ = спектра́льна характери́стика
wear ~ = характери́стика [крива́] зужива́ння
work hardening ~ = характери́стика [крива́] деформаці́йного змі́цнювання
working ~ = робо́ча характери́стика
distinction відмі́нність; характе́рна [особли́ва] ри́са, особли́вість ■ to draw a ~ встанови́ти відмі́нність
[dɪ'stɪŋkʃn]
fine ~ = тонка́ відмі́нність
subtle ~ = тонка́ відмі́нність
feature 1. ри́са, власти́вість, особли́вість 2. дета́ль (структури) 3. (комп.) озна́ка
['fiːtʃə, -ər]
characteristic ~ = характе́рна ри́са [власти́вість]
common ~ = спі́льна ри́са [власти́вість]
design ~ = конструкці́йна особли́вість
distinguishing ~ = специфі́чна ри́са [власти́вість], вирізня́льна озна́ка
distinctive ~ = характе́рна ри́са
essential ~ = суттє́ва [істо́тна] ри́са
peculiar ~ = специфі́чна ри́са [власти́вість]
predominant ~ = головна́ ри́са, характе́рна озна́ка
quantum ~s = ква́нтові власти́вості
relativistic ~s = релятивісти́чні власти́вості
particularity 1. особли́вість, специ́фіка 2. характе́рна ри́са [особли́вість]
[pəˌtɪkju'lærəti, pərˌtɪkjə'lεrət̬i]
peculiarity 1. особли́вість, специфі́чність, своєрі́дність 2. власти́вість; характе́рна ри́са 3. (астр.) пекуля́рність 4. ди́вність, незви́чність
[pɪˌkjuːli'ærəti, -'εrət̬i]
propert|y 1. власти́вість ■ to possess a ~ (of) ма́ти власти́вість 2. характери́стика, характе́рна ри́са 3. я́кість; зда́тність 4. вла́сність
['prɒpəti, 'prɑːpərt̬iz]
~ of being Archimedean = архіме́довість
~ of being atomistic = атомісти́чність
~ of being a Hausdorff space = га́усдорфовість
~ of being holomorphic = голомо́рфність
~ of being inscribed = впи́саність
~ of being non-Archimedean = неархіме́довість
~ of being nonramifiable = нерозгалу́жність
~ of being unitary = уніта́рність
~ of consisting of one sheet = одноли́стість
—ies of materials = власти́вості матерія́лів
—ies of the matter = власти́вості мате́рії [речовини́]
~ of a substance = власти́вість речовини́ (конкретної)
absorptive —ies = абсорбці́йні характери́стики
acoustic(al) —ies = акусти́чні власти́вості
acquired ~ = набу́та власти́вість
actual ~ = факти́чна [реа́льна] власти́вість
additive ~ = адити́вність, власти́вість адити́вности
adhesion —ies = адгезі́йні характери́стики
aerodynamic —ies = аеродинамі́чні характери́стики
antifriction ~ = антифрикці́йність, антитертьова́ власти́вість
antioxygenic —ies = протиоки́снювальні власти́вості
antiwear —ies = зносотри́вкісні характери́стики
apparent ~ = позі́рна власти́вість
associative ~ = сполу́чність, асоціяти́вність, сполу́чна [асоціяти́вна] власти́вість
asymptotic ~ = асимптоти́чність
atmospheric —ies = характери́стики атмосфе́ри
basic —ies = ба́зові [основні́] власти́вості
boundary —ies = 1. власти́вості межі́ 2. власти́вості (середовища), пов’я́зані з ная́вністю межі́
bulk —ies = о́б’є́мні власти́вості
caking ~ = спе́чність (здатність спікатися)
cardinal ~ = кардина́льність
cementing —ies = зв’я́зувальні [скле́ювальні] характери́стики (клею тощо)
chemical —ies = хемі́чні власти́вості
classical —ies = класи́чні власти́вості
cold-resistant —ies = холодотри́вкісні характери́стики
collapse —ies = розривомі́цнісні характери́стики
colligative —ies = коліґати́вні власти́вості (розчинів)
common ~ = спі́льна власти́вість
commutative ~ = переста́вність, комутати́вність, переста́вна [комутати́вна] власти́вість
compounding —ies = технологі́чні характери́стики су́мішей
conservative ~ = консервати́вна власти́вість
constitutive —ies = структу́рні власти́вості [характери́стики]
corrosion-resisting —ies = корозієтри́вкісні характери́стики
covariant ~ = коварія́нтність
creep —ies = по́взкісні характери́стики
cryoprotective —ies = кріозахисні́ [кріозахисто́ві] характери́стики
decidable ~ = розв’я́зна власти́вість
Dedekind ~ = дедекі́ндовість
dielectric —ies = діелектри́чні власти́вості
directional ~ = 1. анізотропі́я 2. (мн.) на́прямні характери́стики
dispersion —ies = дисперсі́йні власти́вості
distinguishing ~ = специфі́чна власти́вість
distributive ~ = розподі́льність, дистрибути́вність, розподі́льча [дистрибути́вна] власти́вість
dual —ies = дуалісти́чні власти́вості
elastic —ies = пру́жнісні характери́стики
electric(al) —ies = електри́чні власти́вості
electrochemical —ies = електрохемі́чні власти́вості
electromagnetic —ies = електромагне́тні власти́вості
environmental —ies = характери́стики довкі́лля
extensive ~ = (х.) екстенси́вна власти́вість (що залежить від кількости речовини)
extrinsic —ies = 1. зо́внішні власти́вості 2. домішко́ві власти́вості (напівпровідників)
fatigue —ies = уто́мні характери́стики
flexural —ies = гну́чкісні характери́стики
fluid —ies = 1. власти́вості пли́нів (рідин, газів, плазми, сипких тіл тощо) 2. (фіз. плазми) гідродинамі́чні власти́вості
fracture —ies = розламомі́цнісні характери́стики
Fredholm ~ = фредго́льмовість
frictional —ies = фрикці́йні [тертьові́] характери́стики
functorial ~ = фу́нкторність
fundamental ~ = фундамента́льна власти́вість
gelling —ies = ґелеутво́рювальні характери́стики
general ~ = зага́льна власти́вість
geometric —ies = геометри́чні власти́вості
geophysical —ies = геофізи́чні власти́вості
global ~ = глоба́льна власти́вість
group ~ = групова́ власти́вість
gyromagnetic ~ = магне́тна гіротропі́я
healing —ies = лікува́льні [цілю́щі] власти́вості
heat-transfer —ies = теплофізи́чні характери́стики
hereditary ~ = спадко́ва [успадко́вана] власти́вість
high-temperature —ies = високотемперату́рні власти́вості [характери́стики], власти́вості [характери́стики] за висо́ких температу́р
hydrodynamic —ies = гідродинамі́чні власти́вості
independent ~ = власти́вість незале́жности
inherent ~ = притама́нна власти́вість
insulating —ies = (електро)ізоляці́йні характери́стики
intensive ~ = (х.) 1. інтенси́вна власти́вість (що не залежить від кількости чи форми речовини) 2. (мн.) підси́лювальні власти́вості
interfacial —ies = 1. власти́вості межі́ поділу фаз 2. власти́вості (середовища), пов’я́зані з ная́вністю межі́ по́ділу фаз
intrinsic ~ = 1. притама́нна [вну́трішня] власти́вість 2. (мн.) вну́трішні власти́вості (напівпровідників)
invariant ~ = інварія́нтність, інварія́нтна власти́вість
ionizing ~ = йонізівна́ зда́тність
joint embedding ~ = (матем.) власти́вість спі́льного вкла́дення
kinematic —ies = кінемати́чні власти́вості
kinetic —ies = кінети́чні власти́вості
linear —ies = ліні́йні власти́вості
liquid —ies = власти́вості ріди́н
local ~ = лока́льна власти́вість
low-temperature —ies = низькотемперату́рні власти́вості [характери́стики], власти́вості [характери́стики] за низьки́х температу́р
lubricating ~ = масти́льність, масти́льна зда́тність
macroscopic —ies = макроскопі́чні власти́вості
magnetic —ies = магне́тні власти́вості
Markov ~ = ма́рковість
maximal ~ = максима́льність, власти́вість максима́льности
mechanical —ies = механі́чні власти́вості [характери́стики]
metal —ies = власти́вості мета́лів
metric ~ = метри́чна власти́вість
microscopic —ies = мікроскопі́чні власти́вості
minimal ~ = мініма́льність, власти́вість мініма́льности
minimax ~ = мініма́ксовість
moderating —ies = (яф) спові́льнювальні характери́стики
natural ~ = приро́дна власти́вість
non-Archimedean ~ = неархіме́довість
noninherent ~ = непритама́нна [набу́та] власти́вість
nonlinear —ies = неліні́йні власти́вості
nonrelativistic —ies = нерелятивісти́чні власти́вості
nuclear —ies = власти́вості я́дер
optical —ies = опти́чні власти́вості
order ~ = власти́вість поря́дку
oxygen-barrier ~ = кисненепрони́кність
particle —ies = власти́вості (елементарних) части́нок
partition ~ = зда́тність відокре́млюватися (про складники незмішних сумішей)
peculiar ~ = специфі́чна власти́вість
periodicity ~ = власти́вість періоди́чности [пері́одности]
photoconductive —ies = фотопрові́днісні характери́стики
photoelastic —ies = фотопру́жнісні характери́стики
photovoltaic —ies = фотоелектри́чні характери́стики
physical —ies = 1. фізи́чні власти́вості 2. фізи́чні характери́стики
plasma —ies = власти́вості пла́зми
plastic —ies = пласти́чні характери́стики
plastoelastic —ies = пластопру́жнісні характери́стики
polarization —ies = поляризаці́йні власти́вості
post-yield —ies = запоро́гові власти́вості, власти́вості за поро́гом пли́нности
private ~ = прива́тна вла́сність
predicative ~ = предикати́вність
processing —ies = технологі́чні власти́вості [характери́стики]
protective —ies = захисні́ власти́вості
public ~ = грома́дська вла́сність
qualitative ~ = я́кісна характери́стика
quantitative ~ = кі́лькісна характери́стика
quantum —ies = ква́нтові власти́вості
real ~ = нерухо́ме майно́
refractory —ies = вогнетри́вкісні характери́стики
relativistic —ies = релятивісти́чні власти́вості
rheologic(al) —ies = реологі́чні власти́вості
self-averaging ~ = самоусере́дність, зда́тність до самоусере́днювання
semiconductor —ies = власти́вості напівпровідникі́в
shear —ies = зсувомі́цнісні характери́стики
shielding —ies = захисні́ [екранува́льні] характери́стики
shrinking ~ = зсі́дність, зда́тність зсіда́тися
similar —ies = одна́ко́ві власти́вості
sorption —ies = сорбці́йні характери́стики
sound-proofing —ies = звукоізоляці́йні характери́стики
spectral ~ = спектра́льність
strength —ies = мі́цнісні характери́стики
stress-optic —ies = фотопру́жнісні характери́стики
stress-strain —ies = деформаці́йні характери́стики; механі́чні власти́вості
strict order ~ = власти́вість стро́гого поря́дку
structural —ies = структу́рні власти́вості [характери́стики]
structure-sensitive —ies = структурочутли́ві [структурозале́жні] характери́стики
surface —ies = власти́вості пове́рхні
symmetry —ies = симетрі́йні власти́вості
syzygetic ~ = сизиґети́чність
tensile —ies = розтягомі́цнісні характери́стики
thermal —ies = теплові́ [термі́чні] характери́стики
thermal fatigue —ies = теплові́ вто́мні характери́стики
thermal insulating —ies = теплоізоляці́йні характери́стики
thermodynamic —ies = термодинамі́чні власти́вості
thermoelectric —ies = термоелектри́чні власти́вості
thermometric —ies = термометри́чні характери́стики
thermophysical —ies = теплофізи́чні характери́стики
timing —ies = часові́ характери́стики (систем міряння часу)
topological ~ = топологі́чна власти́вість
toxicological —ies = токсикологі́чні характери́стики
two-cardinal ~ = двокардина́льність
two-valued ~ = двозначеннє́вість
unique ~ = уніка́льна власти́вість
unitary ~ = уніта́рність (of a matrix – матриці)
universal ~ = універса́льна власти́вість
viscoelastic —ies = в’язкопру́жнісні характери́стики
wave —ies = хвильові́ власти́вості
wear —ies = зносотри́вкісні характери́стики
wear-resisting —ies = зносотри́вкісні характери́стики
theorem теоре́ма ■ to prove a ~ дове́сти теоре́му
['θɪərəm, 'θiːərəm]
~ for term-by-term integration = теоре́ма про почле́нне інтеґрува́ння
~ of alternative = теоре́ма про альтернати́ву
~ of center of mass = теоре́ма про рух це́нтру мас
~ of choice (for sequences of functions) = теоре́ма вибира́ння (для послідо́вностей фу́нкцій)
~ of corresponding states = (сф) теоре́ма про відпові́дність ста́нів
~ of compound probability = теоре́ма мно́ження ймові́рностей
~ of total probability = теоре́ма додава́ння ймові́рностей
~ on zeros = теоре́ма про нулі́ (Гільбертова)
acoustic reciprocity ~ = теоре́ма про акусти́чну взає́мність
addition ~ = теоре́ма додава́ння
addition ~ of probabilities [probability] = теоре́ма про додава́ння ймові́рностей
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова теоре́ма
Ampère ~ = Ампе́рова теоре́ма
Anderson ~ = А́ндерсонова теоре́ма
Apollonius ~ = Аполо́нієва теоре́ма
Artin-Rees ~ = теоре́ма А́ртина-Ре́єса
Ascoli ~ = теоре́ма Аско́лі
Banach-Steinhaus ~ = теоре́ма Ба́наха-Шта́йнгауза
Bayes ~ = Бе́єсова [Ба́єсова] теоре́ма
Bell ~ = Бе́лова теоре́ма
Bernoulli ~ = теоре́ма Берну́лі
Betti reciprocal ~ = теоре́ма взає́мности Бе́ті
Bieberbach ~ = Бі́бербахова теоре́ма
binomial ~ = біно́мна теоре́ма, фо́рмула (Нью́тонового) біно́ма
Birkhoff ~ = Бі́ркгофова теоре́ма
Bloch ~ = Бло́хова теоре́ма
Bogolyubov ~ = теоре́ма Боголю́бова
Bogolyubov-Parasiuk ~ = теоре́ма Боголю́бова-Парасюка́
Boltzmann H ~ = Бо́льцманова Н-теоре́ма
Bohr-Mollerup ~ = теоре́ма Бора-Мо́лерапа
Bohr-van Leeuwen ~ = теоре́ма Бо́ра-Ван Ле́вена
Bolzano ~ = теоре́ма Больца́но
Bonnet ~ = теоре́ма Боне́
Brianchon ~ = Бріяншо́нова теоре́ма
Brillouin ~ = Брилюе́нова теоре́ма
Brouwer ~ = Бра́у(в)ерова теоре́ма
Budan ~ = Бу́данова теоре́ма
Cantor ~ = Ка́нторова теоре́ма
Carnot ~ = теоре́ма Карно́
Carter ~ = Ка́ртерова теоре́ма
Castigliano ~ = теоре́ма Кастилья́но
Cauchy ~ = теоре́ма Коші́
Cayley-Hamilton ~ = теоре́ма Ке́йлі-Га́міл(ь)тона
central limit ~ = центра́льна грани́чна теоре́ма
Chasles ~ = Ша́льова теоре́ма
Chevalley ~ = теоре́ма Шевале́
Chinese remainder ~ = кита́йська теоре́ма про за́лишки
Choquet ~ = теоре́ма Шоке́
chord ~ = теоре́ма про хо́рди
circulation ~ (фіз. плинів) теоре́ма про циркуля́цію
Clapeyron ~ = Клапейро́нова теоре́ма
classification ~ = теоре́ма про класифіка́цію
closed graph ~ = теоре́ма про за́мкнений граф
comparison ~ = теоре́ма порі́внювання
conformal mapping ~ = основна́ теоре́ма тео́рії конфо́рмних відобра́жень
conservation ~ = теоре́ма про збере́ження
continuity ~ = теоре́ма про непере́рвність
convergence ~ = теоре́ма про збі́жність
converse (of) ~ = обе́рнена теоре́ма
convolution ~ = теоре́ма про згорта́ння
CPT ~ = теоре́ма про CPT-інварія́нтність
deduction ~ = теоре́ма деду́кції
De Moivre ~ = Муа́врова теоре́ма
Desargues ~ = Деза́рґова теоре́ма
Dirichlet ~ = теоре́ма Дирихле́
divergence ~ = теоре́ма про диверґе́нцію
Dixon ~ = Ди́ксонова теоре́ма
dominated-convergence ~ = теоре́ма про (з)мажоро́вану збі́жність
Dougall’s (first/second) ~ = Ду́ґелова (пе́рша/дру́га) теоре́ма
dual ~ = дуа́льна теоре́ма
duality ~ = теоре́ма про дуа́льність
DuBois-Reymond ~ = теоре́ма Дюбуа́-Реймо́на
Duhamel ~ = Дюаме́льова теоре́ма
Dupin ~ = Дюпе́нова теоре́ма
Earnshaw ~ = теоре́ма І́рншоу
edge-of-the-wedge ~ = теоре́ма про ві́стря кли́на
Ehrenfest ~ = Е́ренфестова теоре́ма
embedding ~ = теоре́ма про вклада́ння
ergodic ~ = ергоди́чна теоре́ма
ergodic ~ in the mean = ергоди́чна теоре́ма в сере́дньому, статисти́чна ергоди́чна теоре́ма
equipartition ~ = теоре́ма про рівнорозпо́діл
equivalence ~ = теоре́ма еквівале́нтности
Euler ~ = О́йлерова теоре́ма
existence ~ = теоре́ма існува́ння
existence and uniqueness ~ = теоре́ма існува́ння та єди́ности
expansion ~ = теоре́ма про розклада́ння [розви́нення]
extended mean-value ~ = узага́льнена теоре́ма про сере́днє
factor ~ = теоре́ма про поді́льність многочле́на на (x-a)
factorization ~ = теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
Fedorov-Schönflies ~ = теоре́ма Фе́дорова-Ше́нфліса
Fermat(’s) last ~ = вели́ка теоре́ма Ферма́
Fermat(’s) lesser ~ = мала́ теоре́ма Ферма́
Fermat(’s) little ~ = мала́ теоре́ма Ферма́
final-value ~ = (гранична) теоре́ма про кінце́ве зна́чення
first shifting ~ = пе́рша теоре́ма зсува́ння (для Лапласових перетворів)
fixed-point ~ = теоре́ма про нерухо́му то́чку
Floquet ~ = теоре́ма Флоке́
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вна теоре́ма
Foster reactance ~ = Фо́стерова теоре́ма про реакти́вність
Frégier ~ = теоре́ма Фреж’є́
frequency-shift ~ = (пе́рша) теоре́ма зсува́ння
Fubini ~ = теоре́ма Фубі́ні
Fuchs ~ = Фу́ксова теоре́ма
fundamental ~ of algebra = основна́ теоре́ма а́лґебри, теоре́ма про ко́рені многочле́на
fundamental ~ of arithmetic = основна́ теоре́ма аритме́тики, теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
fundamental ~ of (integral) calculus = основна́ теоре́ма інтеґра́льного чи́слення, теоре́ма про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння
Furry ~ = теоре́ма Фе́рі
gap ~ = теоре́ма про лаку́ни [прога́лини]
Gauss-Markov ~ = теоре́ма Ґа́уса-Ма́ркова
general uniformization ~ = зага́льна теоре́ма уніформіза́ції
generalized optical ~ = (яф) узага́льнена опти́чна теоре́ма
gluing ~ = теоре́ма про скле́ювання (меж)
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунова теоре́ма
Gram ~ = Ґра́мова теоре́ма
Haag ~ = Га́ґова теоре́ма
Haag-Araki field ~ = польова́ теоре́ма Га́ґа-Ара́кі
Hadamard ~ = Адама́рова теоре́ма
Hadamard determinant ~ = Адама́рова теоре́ма про детерміна́нти
Hadamard gap ~ = Адама́рова теоре́ма про лаку́ни [прога́лини]
Hahn-Banach ~ = теоре́ма Га́на-Ба́наха
Hall ~ = Го́лова теоре́ма
Hamilton-Cayley ~ = теоре́ма Га́міл(ь)тона-Ке́йлі
Heaviside ~ = Ге́вісайдова теоре́ма
Heine-Borel ~ = теоре́ма Га́йне-Боре́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова теоре́ма
Hesse ~ = теоре́ма Ге́се
Hille-Yoshida-Phillips ~ = теоре́ма Гі́ле-Йоши́ди-Фі́ліпса
implicit function ~ = теоре́ма існува́ння нея́вних фу́нкцій
individual ergodic ~ = індивідуа́льна ергоди́чна теоре́ма
initial-value ~ = (гранична) теоре́ма про початко́ве зна́чення
integral ~ = інтеґра́льна теоре́ма
intermediate value ~ = теоре́ма про промі́жне́ зна́чення
invariance ~ = теоре́ма інварія́нтности
inverse ~ = обе́рнена теоре́ма
inverse function ~ = теоре́ма існува́ння обе́рненої фу́нкції
inversion ~ = теоре́ма обе́рнення (для Абелевих функцій)
Jacobi ~ = теоре́ма Яко́бі
Jordan-Hölder ~ = теоре́ма Жорда́на-Ге́льдера
Joukowski ~ = теоре́ма Жуко́вського
Kelvin circulation ~ = Ке́л(ь)вінова теоре́ма про циркуля́цію
Kelvin minimum-energy ~ = Ке́л(ь)вінова теоре́ма про мі́німум ене́ргії
König(’s) ~ = Ке́ніґова теоре́ма
Koopmans ~ = Ку́пмансова теоре́ма
Kramer ~ = Кра́мерова теоре́ма
Kramers ~ = Кра́мерсова теоре́ма
Krein-Milman ~ = теоре́ма Крейна-Мі́льмана
Kroll-Ruderman ~ = теоре́ма Кро́ла-Ру́дермана
Lamé ~ = (матем.) теоре́ма Ламе́
Lami ~ = (мех.) теоре́ма Ламі́
Laplace ~ = Лапла́сова теоре́ма
Larmor ~ = Ла́рморова теоре́ма
Laurent ~ = Лора́нова теоре́ма
Lax ~ = Ла́ксова теоре́ма
Lerch ~ = Ле́рхова теоре́ма
Levinson ~ = Ле́вінсонова теоре́ма
limit ~ = грани́чна теоре́ма
limitation ~ = лімітаці́йна теоре́ма, теоре́ма про обме́жування
Lindelöf ~ = Лі́ндельофова теоре́ма
Liouville ~ = Ліуві́лева теоре́ма
Livens ~ = Лі́венсова теоре́ма
local limit ~ = лока́льна грани́чна теоре́ма
Lüders-Pauli ~ = теоре́ма Лю́дерса-Па́улі
Lunt ~ = Лу́нтова теоре́ма
Lusin ~ = теоре́ма Лу́зина
Lyapunov ~ = теоре́ма Ляпуно́ва
Maclaurin ~ = Макло́ренова теоре́ма
maximum-modulus ~ = при́нцип ма́ксимуму мо́дуля, теоре́ма про ма́ксимум мо́дуля
Maxwell(’s) ~ = Ма́ксвелова теоре́ма
mean-value ~ = 1. теоре́ма про сере́днє 2. теоре́ма про скінче́нні при́рости
Menelaus ~ = Менела́єва теоре́ма
Menger ~ = Ме́нґерова теоре́ма
Meusnier ~ = теоре́ма Меньє́
minimax ~ = теоре́ма про мініма́кс
minimum-energy ~ = теоре́ма про мініма́льну ене́ргію
min-max ~ = теоре́ма про мініма́кс
Mittag-Leffler ~ = Міта́ґ-Лефле́рова теоре́ма
mixing ~ = теоре́ма про перемі́шування
Moivre ~ = Муа́врова теоре́ма
Monge ~ = Мо́нжова теоре́ма
monodromy ~ = теоре́ма про монодро́мію
Morera ~ = теоре́ма Море́ри
multinomial ~ = поліно́мна теоре́ма
Nernst ~ = Не́рнстова теоре́ма
Neumann(’s) ~ = Но́йманова теоре́ма
Noether ~ = теоре́ма Не́тер
nonlinear fluctuation-dissipation ~ = неліні́йна флюктуаці́йно-дисипати́вна теоре́ма
normal addition ~ = теоре́ма додава́ння норма́льно розподі́лених випадко́вих величи́н
Norton ~ = Но́ртонова теоре́ма
Nyquist ~ = На́йквістова теоре́ма
open-mapping ~ = теоре́ма про відкри́те відобра́ження
optical ~ = (яф) опти́чна теоре́ма
ordering ~ = теоре́ма про впорядко́вування
parallel axis ~ = (мех.) теоре́ма про моме́нт іне́рції
Pappus ~ = Па́пова теоре́ма
Parseval ~ = Парсева́лева теоре́ма
Penrose ~ = Пе́нроузова теоре́ма
perpendicular axis ~ (мех.) теоре́ма про су́му моме́нтів іне́рції
Perron-Frobenius ~ = теоре́ма Перо́на-Фробе́ніуса
Picard(’s) great [second, grand, general, big] ~ = вели́ка [дру́га] Піка́рова теоре́ма
Picard(’s) little [small, first] ~ = мала́ [пе́рша] Піка́рова теоре́ма
Plancherel ~ = Планшере́льова теоре́ма
Poincaré ~ = теоре́ма Пуанкаре́
Poincaré-Bendixson ~ = теоре́ма Пуанкаре́-Бе́ндиксона
Poisson ~ = Пуасо́нова теоре́ма
Pomeranchuk ~ = Померанчуко́ва теоре́ма
Poynting ~ = По́йнтинґова теоре́ма
preparation ~ = підгото́вча [допомі́жна́] теоре́ма
Prigogine ~ = теоре́ма Приго́жина
Pythagorean ~ = Пітаго́рова [Піфаго́рова] теоре́ма
power transfer ~ (ел.) теоре́ма про передава́ння ене́ргії
Ramsey ~ = теоре́ма Ре́мзі
reciprocal ~ = дуа́льна теоре́ма
reciprocity ~ = (фіз.) теоре́ма про взає́мність, при́нцип взає́мности
residue ~ = теоре́ма про ли́шки
remainder ~ = теоре́ма про ді́лення многочле́на на ліні́йний двочле́н
Riesz-Fischer ~ = теоре́ма Ри́са-Фі́шера
Rolle ~ = Ро́льова теоре́ма
rotation ~ = теоре́ма оберта́ння
Rouché ~ = теоре́ма Руше́
Schröder-Bernstein ~ = теоре́ма Шре́дера-Бе́рнштайна
second shifting ~ = дру́га теоре́ма зсува́ння (для Лапласових перетворів)
sewing ~ = теоре́ма про скле́ювання
Shannon ~s = Ше́нонові теоре́ми
shifting ~s = теоре́ми зсува́ння (для Лапласових перетворів)
Shubnikov ~ = теоре́ма Шу́бникова [Шу́бнікова]
simplex ~ = основна́ теоре́ма си́мплексного ме́тоду
singularity ~s = (т відн) теоре́ми про синґуля́рності
spectral ~ = спектра́льна теоре́ма
stability ~ = теоре́ма про сті́йкість
statistical ergodic ~ = статисти́чна ергоди́чна теоре́ма, ергоди́чна теоре́ма в сере́дньому
Steiner ~ = Шта́йнерова теоре́ма
Stokes ~ = Сто́ксова теоре́ма
Stone ~ = Сто́унова теоре́ма
Sturm ~ = Шту́рмова [Сте́рмова] теоре́ма
Sylvester ~ = Сильве́строва теоре́ма
Tauber (first/second) ~ = Та́уберова (пе́рша/дру́га) теоре́ма
Tietze ~ = теоре́ма Ти́тце
time-shift ~ = теоре́ма запі́знювання [зага́ювання], (друга) теоре́ма зсува́ння, при́нцип зсува́ння
transference ~ = теоре́ма перено́шення [перене́сення]
translation ~ = теоре́ма перено́шення [перене́сення]
unique existence ~ = теоре́ма існува́ння та єди́ности
unique factorization ~ = теоре́ма про єди́ність ро́зкладу числа́ на про́сті́ мно́жники
uniqueness ~ = теоре́ма єди́ности
Vandermonde ~ = Вандермо́ндова теоре́ма
Varignon ~ = Варинйо́нова теоре́ма
virial ~ = теоре́ма вірія́лу
Vitali ~ = теоре́ма Віта́лі
Vitali-Hahn-Saks ~ = теоре́ма Віта́лі-Га́на-Са́кса
Wigner ~ = Ві́ґнерова теоре́ма
Wigner-Araki-Yanase ~ = теоре́ма Ві́ґнера-Ара́кі-Яна́зі
Wigner-Eckart ~ = теоре́ма Ві́ґнера-Е́карта
Wilson ~ = Ві́л(ь)сонова теоре́ма
Witt ~ = Ві́това теоре́ма
Yang ~ = Я́нґова теоре́ма
Zermelo ~ = теоре́ма Церме́ло
trait власти́вість, особли́вість, ри́са
[treɪt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ри́са 1. (лінія) line 2. (властивість) feature, property, attribute, trait 3. (особливість) peculiarity
відмі́нна ~ = distinctive [peculiar] feature
головна́ ~ = predominant feature
конструкці́йна ~ = design feature
особли́ва ~ = distinction
поді́бна ~ = similarity
специфі́чна ~ = peculiar [distinguishing] feature
спі́льна ~ = common feature/property
суттє́ва ~ = essential feature
характе́рна ~ characteristic (feature), particularity; distinction, distinctive feature ▪ без характе́рних рис = characterless, featureless
теоре́м|а 1. theorem ▪ дове́стиу to prove a theorem 2. (твердження) proposition
Адама́рова ~ = Hadamard theorem; (про детермінанти) Hadamard determinant theorem; (про лакуни/прогалини) Hadamard gap theorem
А́ль(ф)венова ~ = Alfvén theorem
Ампе́рова ~ = Ampére theorem
А́ндерсонова ~ = Anderson theorem
Аполо́нієва = Apollonius theorem
~ А́ртина-Ре́єса = Artin-Rees theorem
~ Аско́лі = Ascoli theorem
~ Бабіне́ = Babinet principle
Ба́єсова ~ = див. Беєсова ~
~ Ба́наха-Шта́йнгауза = Banach-Steinhaus theorem
Бе́єсова ~ = Bayes theorem
Бе́лова ~ = Bell theorem
~ Берну́лі = Bernoulli theorem
~ Бе́ті = Betti reciprocal theorem
Бі́бербахова ~ = Bieberbach theorem
біно́мна ~ = binomial theorem
Бі́ркгофова ~ = Birkhoff theorem
Бло́хова ~ = Bloch theorem
~ Боголю́бова = Bogolyubov theorem
~ Боголю́бова-Парасюка́ = Bogolyubov-Parasiuk theorem
~ Больца́но = Bolzano theorem
Бо́льцманова (Н-) ~ = Boltzmann H theorem
~ Боне́ = Bonnet theorem
~ Бо́ра-Ван Ле́вена = Bohr-van Leeuwen theorem
~ Бо́ра-Мо́лерапа = Bohr-Mollerup theorem
Бра́у(в)ерова ~ = Brouwer theorem
Брилюе́нова ~ = Brillouin theorem
Бріяншо́нова ~ = Brianchon theorem
Бу́данова ~ = Budan theorem
Вандермо́ндова ~ = Vandermonde theorem
Варинйо́нова ~ = Varignon theorem
вели́ка Піка́рова ~ = Picard(’s) great [grand, general, big, second] theorem
вели́ка ~ Ферма́ = Fermat(’s) last theorem
~ взає́мности = 1. (фіз.) reciprocity theorem, principle of reciprocity 2. (Беті) Betti reciprocal theorem
~ вибира́ння (для послідо́вностей фу́нкцій) = theorem of choice (for sequences of functions)
~ Ві́ґнера-Ара́кі-Яна́зі = Wigner-Araki-Yanase theorem
~ Ві́ґнера-Е́карта = Wigner-Eckart theorem
Ві́ґнерова ~ = Wigner theorem
Ві́л(ь)сонова ~ = Wilson theorem
~ вірія́лу = virial theorem
~ Віта́лі = Vitali theorem
~ Віта́лі-Га́на-Са́кса = Vitali-Hahn-Saks theorem
Ві́това ~ = Witt theorem
~ Га́міл(ь)тона-Ке́йлі = Hamilton-Cayley theorem
~ Га́на-Ба́наха = Hahn-Banach theorem
Га́ґова ~ = Haag theorem
~ Га́йне-Боре́ля = Heine-Borel theorem
Ге́вісайдова ~ = Heaviside theorem
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz theorem
~ Ге́се = Hesse theorem
~ Гі́ле-Йоши́ди-Фі́ліпса = Hille-Yoshida-Phillips theorem
Го́лова ~ = Hall theorem
грани́чна ~ = limit theorem
~ Ґа́уса-Ма́ркова = Gauss-Markov theorem
Ґа́усова ~ = Gauss(’s) law of flux
Ґо́лдстоунова ~ = Goldstone theorem
Ґра́мова ~ = Gram theorem
~ деду́кції = deduction theorem
Деза́рґова ~ = Desargues theorem
Ди́ксонова ~ = Dixon theorem
~ Дирихле́ = Dirichlet theorem
~ додава́ння = addition theorem
~ додава́ння ймові́рностей = theorem of total probability
~ додава́ння норма́льно розподі́лених випадко́вих величи́н = normal addition theorem
допомі́жна́ ~ = preparation theorem, lemma
дру́га ~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) time-shift theorem, second shifting theorem
дру́га Піка́рова ~ = див. велика Пікарова ~
дру́га ~ про сере́днє (для інтеґра́лів) = second law of the mean (for integrals)
дуа́льна ~ = reciprocal [dual] theorem
~ дуа́льности = duality theorem
Ду́ґелова (пе́рша/дру́га) ~ = Dougall’s (first/second) theorem
Дюаме́льова ~ = Duhamel theorem
~ Дюбуа́-Реймо́на = DuBois-Reymond theorem
Дюпе́нова ~ = Dupin theorem
~ еквівале́нтности = equivalence theorem
ергоди́чна ~ = ergodic theorem; (в середньому) ergodic theorem in the mean, statistical ergodic theorem
Е́ренфестова ~ = Ehrenfest theorem
~ єди́ности = uniqueness theorem
~ Жорда́на-Ге́льдера = Jordan-Hölder theorem
~ Жуко́вського = Joukowski theorem
зага́льна ~ уніформіза́ції = general uniformization theorem
~ зага́ювання = time-shift theorem
~ запі́знювання = див. ~ загаювання
~ збі́жности = (Abel) convergence theorem
~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) shifting theorem
~ інварія́нтности = invariance theorem
індивідуа́льна ергоди́чна ~ = individual ergodic theorem
інтеґра́льна ~ = integral theorem
~ І́рншоу = Earnshaw theorem
~ існува́ння = existence theorem; (неявних функцій) implicit-function theorem; (оберненої функції) inverse-function theorem
~ існува́ння та єди́ности = unique existence theorem, existence and uniqueness theorem
Ка́нторова ~ = Cantor theorem
~ Карно́ = Carnot theorem
Ка́ртерова ~ = Carter theorem
~ Кастилья́но = Castigliano theorem
~ Ке́йлі-Га́міл(ь)тона = Cayley-Hamilton theorem
Ке́ніґова ~ = König(’s) theorem
Ке́л(ь)вінова ~ = Kelvin theorem; (про мінімум енергії) Kelvin minimum-energy theorem; (про циркуляцію) Kelvin circulation theorem
кита́йська ~ про за́лишки = Chinese remainder theorem
Клапейро́нова ~ = Clapeyron theorem
~ ко́синусів = law of cosines
~ Коші́ = Cauchy theorem
Кра́мерова ~ = Kramer theorem
Кра́мерсова ~ = Kramers theorem
~ Кре́йна-Мі́льмана = Krein-Milman theorem
~ Крола-Ру́дермана = Kroll-Ruderman theorem
Ку́пмансова ~ = Koopmans theorem
Ла́ксова ~ = Lax theorem
~ Ламе́ = (матем.) Lamé theorem
~ Ламі́ = (мех.) Lami theorem
Лапла́сова ~ = Laplace theorem
Ла́рморова ~ = Larmor theorem
Ле́рхова ~ = Lerch theorem
Ле́вінсонова ~ = Levinson theorem
Лі́венсова ~ = Livens theorem
лімітаці́йна ~ = limitation theorem
Лі́ндельофова ~ = Lindelöf theorem
Ліуві́лева ~ = Liouville theorem
лока́льна грани́чна ~ = local limit theorem
Лора́нова ~ = Laurent theorem
~ Лу́зина = Lusin theorem
Лу́нтова ~ = Lunt theorem
~ Лю́дерса-Па́улі = Lüders-Pauli theorem
~ Ляпуно́ва = Lyapunov theorem
Макло́ренова ~ = Maclaurin theorem
Ма́ксвелова ~ = Maxwell(’s) theorem
мала́ Піка́рова ~ = Picard(’s) little [small, first] theorem
мала́ ~ Ферма́ = Fermat(’s) lesser [little] theorem
Ме́нґерова ~ = Menger theorem
Менела́єва ~ = Menelaus theorem
~ Меньє́ = Meusnier theorem
Міта́ґ-Лефле́рова ~ = Mittag-Leffler theorem
~ мно́ження ймові́рностей = theorem of compound probability
Мо́нжова ~ = Monge theorem
~ Море́ри = Morera theorem
Муа́врова ~ = (de) Moivre theorem
На́йквістова ~ = Nyquist theorem
неліні́йна флюктуаці́йно-дисипати́вна ~ = nonlinear fluctuation-dissipation theorem
Не́йманова ~ = див. Нойманова ~
Не́рнстова ~ = Nernst theorem
~ Не́тер = Noether theorem
Но́йманова ~ = Neumann(’s) theorem
Но́ртонова ~ = Norton theorem
обе́рнена ~ = converse of а theorem, inverse theorem
~ обе́рнення = (для Абелевих функцій) inversion theorem
~ оберта́ння = rotation theorem
~ однозна́чности = uniqueness theorem
О́йлерова ~ = Euler theorem
опти́чна ~ = (яф) optical theorem
основна́ ~ а́лґебри = fundamental theorem of algebra
основна́ ~ аритме́тики = fundamental theorem of (rational) arithmetic
основна́ ~ інтеґра́льного чи́слення = fundamental theorem of (integral) calculus
основна́ ~ си́мплексного ме́тоду = simplex theorem [criterion]
основна́ ~ тео́рії конфо́рмних відобра́жень = conformal mapping theorem, Riemann mapping theorem
оста́ння ~ Ферма́ = Fermat’s last theorem
~ (Остроґра́дського-)Ґа́уса = Gauss law of flux
Па́пова ~ = Pappus theorem
Парсева́лева ~ = Parseval(’s) theorem
Пе́нроузова ~ = Penrose theorem
~ перено́шення = [перене́сення] (матем.) transference [translation] theorem
~ Перо́на-Фробе́ніуса = Perron-Frobenius theorem
пе́рша ~ зсува́ння = (для Лапласових перетворів) frequency-shift theorem, first shifting theorem
пе́рша Піка́рова ~ = див. мала Пікарова ~
підгото́вча ~ = preparation theorem, lemma
Пітаго́рова [Піфаго́рова] ~ = Pythagorean theorem
Планшере́льова ~ = Plancherel theorem
~ поді́бности = (матем.) law of similarity transformation
По́йнтинґова ~ = Poynting theorem
поліно́мна ~ = multinomial theorem
польова́ ~ Га́ґа-Ара́кі = Haag-Araki field theorem
Померанчуко́ва ~ = Pomeranchuk theorem
~ порі́внювання = comparison theorem
~ Приго́жина = Prigogine theorem
~ про акусти́чну взає́мність = acoustic reciprocity theorem
~ про альтернати́ву = theorem of alternative
~ про взає́мність = (фіз.) reciprocity theorem, principle of reciprocity
~ про взаємообе́рненість диференціюва́ння та інтеґрува́ння = fundamental theorem of (integral) calculus
~ про відкри́те відобра́ження = open mapping theorem
~ про відпові́дність ста́нів = theorem of corresponding states
~ про ві́стря кли́на = edge-of-the-wedge theorem
~ про вклада́ння = embedding theorem
~ про впорядко́вування = ordering theorem
~ про диверґе́нцію = divergence theorem
~ про ді́лення многочле́на на ліні́йний двочле́н = remainder theorem
~ про додава́ння ймові́рностей = addition theorem of probabilities [probability]
~ про дуа́льність = duality theorem
~ про єди́ність ро́зкладу на про́сті́ мно́жники = (unique) factorization theorem, law of unique prime factorization
~ про за́мкнений граф = closed graph theorem
~ про збере́ження = conservation theorem
~ про збі́жність = convergence theorem
~ про змажоро́вану збі́жність = dominated convergence theorem
~ про зроста́ння ентропі́ї = H-theorem
~ про згорта́ння = convolution theorem
~ про CPT-інварія́нтність = CPT theorem
~ про кінце́ве зна́чення (гранична) final-value theorem
~ про класифіка́цію = classification theorem
~ про ко́рені многочле́на = fundamental theorem of algebra
~ про лаку́ни = (Адамарова) (Hadamard) gap theorem
~ про ли́шки = residue theorem
~ про мажоро́вану збі́жність = dominated convergence theorem
~ про ма́ксимум мо́дуля = maximum-modulus theorem
~ про мініма́кс = min-max [minimax] theorem
~ про мініма́льну ене́ргію = minimum-energy theorem
~ про мно́ження визначникі́в = multiplication rule for determinants
~ про моме́нт іне́рції = parallel axis theorem
~ про монодро́мію = monodromy theorem
~ про нерухо́му то́чку = fixed-point theorem, Caccioppoli-Banach principle
~ про непере́рвність = continuity theorem
~ про нулі́ = (Гільбертова) theorem on zeros, nullstellensatz
~ про обме́жування = limitation theorem
~ про передава́ння ене́ргії = (ел.) power transfer theorem
~ про перемі́шування = mixing theorem
~ про поді́льність многочле́на на (x-a) = factor theorem
~ про початко́ве зна́чення (гранична) initial-value theorem
~ про почле́нне інтеґрува́ння = theorem for term-by-term integration
~ про прога́лини = (Адамарова) (Hadamard) gap theorem
~ про промі́жне́ зна́чення (гранична) intermediate value theorem
~ про рівнорозподіл [рівномі́рний розпо́діл] (енергії між ступенями вільности) equipartition law [theorem]
~ про розви́нення = expansion theorem
~ про розклада́ння = expansion theorem
~ про рух це́нтру мас = theorem of center of mass
~ про сере́днє = mean-value theorem, (first) law of the mean
~ про синґуля́рності (тв) singularity theorem
~ про скінче́нні при́рости = mean-value theorem
~ про скле́ювання = sewing theorem; (меж) gluing theorem
~ про сті́йкість = stability theorem
~ про су́му моме́нтів іне́рції (мех.) perpendicular axis theorem
~ про хо́рди = chord theorem
~ про циркуля́цію = (фіз. плинів) circulation theorem
~ про цілкови́те впорядкува́ння = well-ordering principle
~ Пуанкаре́ = Poincaré theorem; (обернена) converse of Poincaré’s theorem
~ Пуанкаре́-Бе́ндиксона = Poincaré-Bendixson theorem
Пуасо́нова ~ = Poisson theorem
~ Ре́мзі = Ramsey theorem
Ри́манова ~ = (про відображення) Riemann (mapping) theorem
~ Ри́са-Фі́шера = Riesz-Fischer theorem
Ро́льова ~ = Rolle theorem
~ Руше́ = Rouché theorem
Сильве́строва ~ = Sylvester theorem
~ си́нусів = law of sines
спектра́льна ~ = spectral theorem
статисти́чна ергоди́чна ~ = statistical ergodic theorem, ergodic theorem in the mean
Сто́ксова ~ = Stokes theorem
Сто́унова ~ (про предста́влення) = Stone (representation) theorem
~ та́нґенсів = law of tangents
Та́уберова (пе́рша/дру́га) ~ = Tauber (first/second) theorem
~ Ти́тце = Tietze (extension) theorem
узага́льнена ~ про сере́днє = extended mean value theorem
узага́льнена опти́чна ~ = (яф) generalized optical theorem
~ Фе́дорова-Ше́нфліса = Fedorov-Schönflies theorem
~ Фе́рі = Furry theorem
~ Ферма́ = Fermat theorem; (мала) Fermat(’s) lesser [little] theorem; (велика) Fermat(’s) last theorem
~ Флоке́ = Floquet theorem
Фо́стерова ~ про реакти́вність = Foster reactance theorem
флюктуаці́йно-дисипати́вна ~ = fluctuation-dissipation theorem
~ Фреж’є́ = Frégier theorem
~ Фубі́ні = Fubini theorem
Фу́ксова ~ = Fuchs theorem
центра́льна грани́чна ~ = central limit theorem
~ Церме́ло = Zermelo theorem
Ша́льова ~ = Chasles theorem
~ Шевале́ = Chevalley theorem
Ше́нонова ~ = Shannon theorem
~ Шоке́ = Choquet theorem
~ Шре́дера-Бе́рнштайна = Schröder-Bernstein theorem
Шта́йнерова ~ = Steiner theorem
Шту́рмова [Сте́рмова] ~ = Sturm theorem
~ Шу́бникова = Shubnikov theorem
~ Яко́бі = Jacobi theorem
я́нґова ~ = Yang theorem

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ри́са (-си) f lineament, feature:
  ри́си обли́ччя (лиця́), features of the face.
ри́ска (-ки) f Dim.: ри́са; small line.
черта́ (-ти́) f = ри́са, line, feature, tract, lineament; distinguishing mark;
  черта́ ді́лення [ри́ска, дефі́с], dash, hyphen;
  черти́ лиця́ [ри́си обли́ччя], facial features;
  черти́на (-ни) [ри́ска] f Dim.: черта́, tiny line (feature, trait), small sketch.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

характерн||ий прикм. (притаманний комусь, чомусь) characteristic, typical; (з різко вираженими особливостями) distinctive, striking; (специфічний) specific; (особливий) peculiar; (важливий) significant; (представницький) representative
риса characteristic/peculiar feature
~ий для когось, чогось characteristic of smb, smth.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

quality (qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний
істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту
 • A-1 ~ = найвища якість • якість першого ґатунку • першокласна якість
 • A-3 ~ = вища якість
 • absolute ~ = абсолютна якість
 • acceptable ~ = прийнятна якість
 • adequate ~ = якість, яка відповідає вимогам • доброякісність
 • agreed ~ = узгоджена якість
 • appealing ~ = приваблива риса • приваблива властивість
 • art ~ = художня якість
 • asset ~ = якість активів
 • attributed ~ = якісні властивості
 • audience ~ = якісна характеристика аудиторії
 • average ~ = середня якість
 • bad ~ = погана якість
 • benefit-giving ~ies = споживчі властивості
 • best ~ = найкраща якість
 • bottom ~ = найгірша якість • дуже низька якість
 • brand ~ = якість марочного товару
 • broadcast ~ = трансляційна якість • відповідна якість для трансляції
 • business ~ = ділова якість
 • cheap ~ = неякісне • низька якість
 • choice ~ = добірна якість
 • colour reproduction ~ = якість відтворення кольорів
 • commercial ~ = торговельна якість
 • common ~ = загальна властивість
 • competitive ~ = конкурентоспроможна якість
 • consistent ~ = однорідна якість
 • contract ~ = якість за контрактом • якість, застережена контрактом
 • customer ~ = якісна характеристика клієнтів
 • defective ~ = незадовільна якість
 • delivery ~ = якість поставленої продукції
 • desired ~ = бажана якість
 • distinctive ~ = характерна якість • відмінна якість • помітна якість
 • economic ~ = економічно обґрунтована якість
 • edible ~ = харчова поживність • їстівність
 • editorial ~ = редакційна якість • якість редакційного змісту
 • environmental ~ = якість довкілля
 • equal ~ = рівноцінна якість
 • established ~ = підтверджена якість • стандартна якість
 • excellent ~ = відмінна якість
 • expected ~ = сподівана якість • очікувана якість
 • experienced ~ = засвідчена якість
 • export ~ = експортна якість
 • factual ~ = фактична якість
 • fair average ~ = справедлива середня якість • непогана середня якість
 • fancy ~ = вища якість
 • fancy-grade ~ = вища якість
 • fine ~ = відмінна якість • чудова якість
 • finest ~ = відмінна якість • чудова якість
 • first-class ~ = першокласна якість • вища якість
 • first-rate ~ = першосортна якість • вища якість
 • functional ~ = функціональна властивість
 • good ~ = добра якість
 • guaranteed ~ = гарантована якість
 • healing ~ = цілюща властивість
 • health-giving ~ = цілюща властивість
 • hidden ~ = прихована властивість
 • high ~ = висока якість
 • image ~ = якість зображення
 • incoming ~ = вхідна якість • рівень вхідної якості
 • inferior ~ = низька якість
 • inherent ~ = якість, властива даному виробу
 • initial ~ = первісна якість
 • intermediate ~ = проміжна якість
 • intended ~ = планова якість
 • latent ~ = прихована властивість
 • limiting ~ = граничний рівень якості
 • low ~ = низька якість
 • low-grade ~ = низька якість
 • luxury ~ = якість на рівні предметів розкоші
 • managerial ~ies = організаторські здібності • якості керівника
 • manufacturing ~ = виробнича якість • якість виробництва • якість виготовлення
 • marketable ~ = торговельна якість • ринковий ґатунок • комерційна якість
 • material ~ = якість матеріалу
 • mean ~ = середня якість
 • medium ~ = середня якість
 • mental ~ies = розумові здібності
 • middling ~ = середня якість • середній ґатунок
 • nonstandard ~ = нестандартна якість
 • nutritional ~ies = поживна цінність
 • objective ~ = об’єктивна якісна характеристика
 • off-grade ~ = низька якість
 • optimal ~ = оптимальна якість
 • optimum ~ = оптимальна якість
 • ordinary ~ = звичайна якість • середня якість
 • outgoing ~ = вихідна якість • рівень вихідної якості
 • overall ~ = загальна якість
 • perfect ~ = бездоганна якість
 • performance ~ = якість роботи
 • photographic ~ = якість фотографії • фотографічна якість
 • poor ~ = погана якість
 • premium ~ = вища якість
 • prime ~ = вища якість
 • printing ~ = якість друку
 • process ~ = якість виготовлення
 • product ~ = якість продукції
 • production ~ = якість продукції
 • proper ~ = належна якість
 • proved ~ = підтверджена якість • доведена якість
 • questionable ~ = сумнівна якість
 • readership ~ = якісна характеристика читацької аудиторії
 • recognized ~ = визнана якість
 • reliable ~ = надійна якість
 • reproduction ~ = якість відтворення
 • required ~ = необхідна якість
 • running ~ = робоча характеристика
 • satisfactory ~ = задовільна якість
 • second-class ~ = другорядна якість
 • service ~ = якість обслуговування
 • shipping ~ = транспортабельність
 • soil ~ = якість землі
 • specified ~ = встановлена якість • визначена якість
 • standard ~ = стандартна якість
 • stipulated ~ = узгоджена якість
 • substandard ~ = нестандартна якість
 • suitable ~ = прийнятна якість
 • superior ~ = вища якість • краща якість • вищий ґатунок
 • technical ~ = технічна риса
 • tolerance ~ = дозволена якість
 • top ~ = найвища якість
 • uneven ~ = неоднорідна якість
 • uniform ~ = однорідна якість
 • unsatisfactory ~ = незадовільна якість
 • zero-defect ~ = бездефектність
 • equal in ~ = однакової якості
 • inferior in ~ = низької якості • найгіршої якості
 • of equal ~ = однакової якості
 • of good ~ = доброї якості
 • of high ~ = високоякісний
 • of inferior ~ = недоброякісний
 • of low ~ = низької якості
 • of poor ~ = недоброякісний
 • of sound ~ = доброякісний
 • of superior ~ = найвищої якості
 • ~ arbitration = арбітраж з питань якості
 • ~ as per sample = якість згідно зі зразком
 • ~ assessment = оцінка якості
 • ~ assurance (QA) = гарантія якості
 • ~ audit = контроль якості • перевірка якості
 • ~ awareness = знання методів забезпечення якості • обізнаність із якістю
 • ~ bonus = надбавка за підвищену якість
 • ~ certificate = сертифікат якості
 • ~ check = перевірка якості
 • ~ circle = гурток з підвищення якості
 • ~ claim = претензія до якості
 • ~ class = категорія якості
 • quality control = контроль якості
 • ~ defect = дефект якості
 • ~ degradation = погіршення якості
 • ~ deterioration = погіршення якості
 • ~ engineering = технічне забезпечення якості • опрацювання методів забезпечення якості
 • ~ evaluation (QE) = оцінка якості
 • ~ gap = розрив у рівні якості
 • ~ goods = товар високої якості • високоякісні товари
 • ~ grade = рівень якості
 • ~ guarantee = гарантія якості
 • ~ image = уявлення про якість
 • ~ improvement = підвищення якості
 • ~ index = показник якості
 • ~ inspection = перевірка якості • контроль якості
 • ~ label = знак якості
 • ~ label scheme = система знаків якості
 • ~ level = рівень якості
 • ~ management = управління якістю
 • ~ manual = інструкція із забезпечення якості
 • ~ mark = знак якості
 • ~ objective = цільовий рівень якості
 • ~ of cargo = якість вантажу
 • ~ of design = якість проекту • якість конструкції
 • ~ of earnings = якість прибутку
 • ~ of exports = якість експорту
 • ~ of an item = якість виробу
 • ~ of labour = якість праці
 • ~ of life = якість життя
 • ~ of a lot = якість партії (виробів)
 • ~ of manufacture = якість виготовлення
 • ~ of material = якість матеріалу
 • ~ of operation = якість роботи
 • ~ of production = якість продукції
 • ~ of service = якість обслуговування
 • ~ of work = якість роботи
 • ~ plan = план забезпечення якості
 • ~ planning = планування рівня якості
 • ~ principle = принцип забезпечення якості
 • ~ program = програма забезпечення якості
 • ~ requirements = вимоги до рівня якості
 • ~ sample = зразок якості
 • ~ specification = деталізація характеристик • специфікація характеристик
 • ~ standard = норматив якості • стандарт якості • рівень якості
 • ~ surveillance = обстеження якості • перевірка якості
 • ~ system = система перевірки якості
 • ~ test = контроль якості
 • ~ test program = програма контролю якості
 • to approve ~ = схвалювати/схвалити якість
 • to ascertain ~ = визначати/визначити якість
 • to assess ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to be of superior ~ = бути вищої якості
 • to be superior in ~ = бути вищої якості
 • to be up to ~ = відповідати вимогам
 • to certify ~ = засвідчувати/засвідчити якість
 • to check ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to confirm ~ = підтверджувати/підтвердити якість
 • to conform to the ~ = відповідати якості
 • to control ~ = контролювати якість
 • to define ~ = визначати/визначити якість
 • to demonstrate ~ = показувати/показати якість
 • to determine ~ = визначати/визначити якість
 • to differ in ~ = вирізнятися/вирізнитися якістю
 • to evaluate ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to examine ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to guarantee ~ = гарантувати якість
 • to improve ~ = поліпшувати/поліпшити якість
 • to inspect the ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to lower the ~ = знижувати/знизити якість
 • to maintain ~ = піддержувати/піддержати якість • підтримувати/підтримати якість
 • to modify the ~ = змінювати/змінити якість
 • to monitor ~ = контролювати якість • здійснювати моніторинг якості
 • to specify ~ = зумовлювати/зумовити якість
 • to test ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to upgrade the ~ = підвищувати/підвищити якість
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  characteristic (і) характеристика, відмінна риса; (пк) характерний, типовий
  feature риса, характерна особливість, момент
  line (і) лінія; риса; ряд; заняття, рід діяльності; (д) підшивати, обшивати, обличковувати; вирівнювати
  l. source лінійне джерело (автомобільний рух на шосе як джерело забруднення повітря)
  trace (і) слід; незначна кількість; риса; креслення на кальці; (д) стежити, слідкувати; простежувати; креслити на кальці; копіювати; (пк) незначний
  t. elements хем., мет. мікроелементи (елементи, присутні в малій концентрації в повітрі, воді, ґрунті або харчовому кругообігу)
  t. metals мет. мікрометали (метали, присутні в малій концентрації в повітрі, воді, ґрунті або харчовому кругообігу)