Знайдено 23 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «пробіл» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

blank [blæŋk] n
1. пусте місце (у книзі, документі тощо);
  to leave a ~ for signature залишити місце для підпису;
2. бланк;
3. тире (замість пропущеного слова); пропуск, прочерк;
4. прогалина, пробіл;
  he must fill in the ~s in his education він мусить заповнити прогалини в його освіті;
5. пустота (душевна); спустошеність;
  her son’s death made a great ~ in her life після смерті сина її життя стало суцільною пустотою;
6. провал у пам’яті;
  my mind is a complete ~ я нічого не пам’ятаю;
7. пустий лотерейний білет;
  to draw a ~ 1) витягнути пустий білет; 2) зазнати невдачі;
8. військ. ціль;
9. тех. заготівля;
10. рад. дно електроннопроменевої трубки;
11. хім. сліпий дослід;
12. пауза, пропуск;
  fill in ~s with prepositions заповніть пропуски прийменниками.
gap [gæp] n
1. пролом, провал; щілина;
  a ~ in fence пролом у паркані;
  a ~ in a wall пролом у стіні;
  to close a ~ закривати пролом/прохід;
  to leave a ~ залишити пролом, щілину;
2. спорт. «вікно» (крізь яке можна пробити м’яч);
3. проміжок; інтервал;
  to fill a ~ заповнювати час/паузу;
  I have a ~ from 1 till 2 p.m. у мене «вікно» з 13 до 14 год.;
  there was a ~ in the conversation y розмові настала пауза;
4. прогалина, просвіт, просвіток;
  a ~ in smb’s knowledge прогалина в знаннях;
  to bridge the ~ ліквідувати розрив;
  to close, to fill the ~ ліквідувати розрив, заповнити прогалину;
5. пробіл, пропуск (у тексті); лакуна;
  a ~ in the text пробіл у тексті;
  leave a ~ for the date залиш місце для дати;
6. с. г. огріх (у посіві);
7. розбіжність (у поглядах тощо); розрив;
  generation ~ розрив між поколіннями, проблема “батьків і дітей”;
  a sorely felt, an unbridgeable, a wide ~ відчутна, помітна розбіжність;
  trade ~ торговий розрив;
  ~ between supply and demand розрив між пропозицією і попитом;
8. військ. прорив (в обороні);
9. гірський прохід; ущелина;
10. тех. люфт; зазор;
11. ав. відстань між крилами біплана.
lacuna [lɘˈkju:nɘ] n (pl тж lacunae)
1. прогалина, пропуск; друк. пробіл;
2. анат., біол. лакуна, западина, заглиблення; порожнина, пустота.
space-bar [ˈspeɪsbɑ:] n клавіша для інтервалів (на друкарській машинці);
  to press a ~ натиснути пробіл.
void [vɔɪd] а
1. пустий, вільний, незайнятий; порожній;
  ~ interval пробіл, пусте місце;
  ~ space пустота, вакуум;
  the earth was ~ бібл. земля була пуста;
2. вакантний;
  to fall ~ звільнитися, стати вакантним (про посаду);
3. позбавлений (чогось – of);
  ~ of reason, of sense безглуздий;
4. безкорисний, марний, недійовий;
5. нікчемний, пустий (про людину);
6. юр. недійсний; нечинний;
  a ~ contract недійсний договір;
  ~ paper бюлетень, визнаний недійсним;
  ~ voting paper виборчий бюлетень, визнаний недійсним;
7. дозвільний (про час);
  ~ hours години дозвілля.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

пробіл друк. quadrat (скороч. quad.).

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

space = пробіл, прогалина {?}, розташовувати з інтервалами {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

blank = [blæŋk] 1. про́біл, про́пуск; поро́жнє мі́сце; прога́лина || поро́жній, незапо́внений 2. бланк
• address ~
= поро́жнє адре́сне по́ле
• horizontal ~
= горизонта́льний про́біл (про́пуск)
• leading ~
= початко́вий про́біл (про́пуск)
• tailing ~
= кінце́вий про́біл (про́пуск)
separatrix = ['sɛpərətrɪks] (мн. separatrices) 1. сепаратри́са 2. відокре́млювач; дільни́к 3. ко́ма (про́біл), що ді́лить число́ на пері́оди 4. ко́ма (кра́пка) в десятко́вому дро́бі
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
white = [waɪt] 1. бі́лий 2. бі́лий ко́лір 3. поро́жній про́стір; про́біл (у тексті)
whitespace = ['waɪtspeɪs] про́біл, про́пуск си́мвол про́білу (про́пуску)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

blank 1. про́пуск; про́біл; прога́лина; поро́жнє [незапо́внене] мі́сце || поро́жній, незапо́внений 2. блокува́льний [гаси́льний] і́мпульс || блокува́ти//заблокува́ти
[blæŋk]
gap 1. про́зір, люз, люфт; щі́лина, шпа́рка, шпари́на; о́твір; про́мі́жок; прога́лина ■ to bridge the ~ запо́внити прога́лину 2. заборо́нена зо́на, енергети́чна щі́лина (у напівпровіднику) 3. розря́дник 4. про́біл, лаку́на (у тексті) ■ to close a ~ запо́внити про́біл 5. прова́л (у кривій)
[gæp]
accelerating ~ = пришви́дшувальний про́мі́жок
air ~ = 1. пові́тряний про́зір [про́мі́жок] 2. іскрови́й про́мі́жок
annular ~ = кільце́вий про́зір
arc ~ = дугови́й розря́дник
arching ~ = проби́тий (іскрови́й) про́мі́жок
avalanche ~ = лави́но́вий про́мі́жок
band ~ = ширина́ заборо́неної (енергети́чної) зо́ни
block ~ = міжбло́ковий про́мі́жок
cloud ~ = вікно́ у хма́рах
contact ~ = міжконта́ктовй про́зір, про́зір між (розімкненими) конта́ктами
Coulomb ~ = куло́нівська щі́лина
dee ~ = міждуа́нтовий про́мі́жок
discharge ~ = розря́дний про́мі́жок
drift ~ = дре́йфовий про́мі́жок
electrode ~ = міжелектро́дний про́зір, міжелектро́дна ві́дстань
energy ~ = енергети́чна щі́лина, енергети́чний про́зір; (у напівпровіднику) заборо́нена зо́на
expansion ~ = температу́рний про́зір
file ~ = міжфа́йловий про́мі́жок
fundamental ~ = фундамента́льна щі́лина
gas-filled ~ = га́зовий розря́дник
glow ~ = стовп же́врійного розря́ду
grand ~ = (астр.) вели́кий прова́л
head ~ = про́зір магне́тної голо́вки
Hertzsprung ~ = Ге́рцшпрунґів прова́л
insulating ~ = ізоляці́йна пере́кладка
interblock ~ = міжбло́ковий про́мі́жок [інтерва́л]
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́зір, міжелектро́дна ві́дстань
interlens ~ = міжлі́нзовий про́мі́жок
interrecord ~ = міжза́писний інтерва́л (на магнетній стрічці)
ion spark ~ = йо́нний розря́дник
Kirkwood ~s = Кі́рквудові лю́ки [про́зори]
magnet(ic) ~ = міжпо́люсний про́зір (магнету)
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ щі́лина
mass ~ = ма́сова щі́лина
measuring spark ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] розря́дник
needle ~ = голко́вий розря́дний
non-arching ~ = непроби́тий (іскрови́й) про́мі́жок
optical ~ = опти́чна щі́лина
Ore ~ = О́рова щі́лина
overvoltage ~ = захисни́й розря́дник
pole ~ = міжпо́люсний про́зір (магнету)
quenched spark ~ = іскрогаси́льний розря́дник
rod ~ = стрижне́вий розря́дник
spark ~ = 1. іскрови́й про́мі́жок [про́зір] 2. іскрови́й розря́дник
spectral ~ = спектра́льна щі́лина, щі́лина у спе́ктрі
technological ~ = відмі́нність технологі́чного ро́звитку
time ~ = па́уза, пере́рва в робо́ті
trap ~ = ро́зри́в слі́ду [тре́ку]
trigger ~ = пускови́й розря́дник
void ~ = лаку́на
interval 1. про́мі́жок, інтерва́л (between – між) || про́мі́жковий ■ at ~s час від ча́су; тут і там, поде́куди; з про́мі́жками; at regular ~s періоди́чно, реґуля́рно, з одна́ко́вими інтерва́лами; at irregular ~s нереґуля́рно, з неодна́ко́вими інтерва́лами 2. (матем.) інтерва́л; ві́дти́нок (прямої) || інтерва́льний, відти́нко́вий 3. (тв) світови́й інтерва́л 4. (акуст.) музи́чний інтерва́л 5. пере́рва, па́уза 6. ві́дстань 7. про́біл
['ɪntəvl, 'ɪnt̬ərvl]
~ closed at the left = інтерва́л, за́мкнений злі́ва
~ closed at the right = інтерва́л, за́мкнений спра́ва
~ of convergence = інтерва́л збі́жности
~ of definition = інтерва́л озна́чення
~ of variation = інтерва́л варіюва́ння
~ open at one end = напівпро́мі́жок, напіввідкри́тий інтерва́л
bounded ~ = обме́жений інтерва́л
clopen ~ = напівпро́мі́жок, відкри́то-за́мкнений інтерва́л
closed ~ = за́мкнений інтерва́л, се́ґме́нт
closed and open ~ = напівпро́мі́жок, відкри́то-за́мкнений інтерва́л
collision ~ = час ві́льного про́бі́гу [ле́ту] (частинки)
confidence ~ = наді́йний інтерва́л
difference ~ = крок різни́ці
extended ~ = трива́лий про́мі́жок (часу)
finite ~ = скінче́нний інтерва́л
four-dimensional ~ = чотириви́мірний інтерва́л
fundamental ~ (тд) визнача́льний [фундамента́льний, основни́й] інтерва́л (температурної шкали)
geodesic ~ = геодези́чний інтерва́л
graduation ~ = ціна́ по́ділки
grid ~ = ві́дстань між лі́ніями координа́тної сі́тки
half-closed ~ = напівінтерва́л, напівпро́мі́жок, напівзакри́тий інтерва́л (on the left/right – зліва/справа); напівсеґме́нт
half-open ~ = напівінтерва́л, напівпро́мі́жок, напіввідкри́тий інтерва́л (on the left/right – зліва/справа); напівсеґме́нт
infinite ~ = нескінче́нний інтерва́л
infinitesimal ~ = нескінче́нно мали́й інтерва́л
integration ~ = о́бласть інтеґрува́ння; ме́жі інтеґрува́ння
interinspection ~ = інтерва́л між о́глядами
lunar ~ = (астр.) місяце́вий про́мі́жок (часу)
lunitidal ~ = (астр.) місяце́вий про́мі́жок (часу)
master time ~ = часови́й інтерва́л етало́нного ґенера́тора
mean time ~ between collisions = сере́дній про́мі́жок ча́су між зі́ткненнями
monotony ~ = інтерва́л моното́нности
musical ~ = музи́чний інтерва́л
nested ~s = вкла́дені інтерва́ли
open ~ = відкри́тий інтерва́л
partly open (and partly closed) ~ = напівпро́мі́жок, напіввідкри́тий інтерва́л
perspective ~s = перспекти́вні інтерва́ли (of a lattice – ґратки)
pitch ~ = (акуст.) то́новий інтерва́л, різни́ця висо́т
pulse ~ = пері́од (надходження) і́мпульсів, міжі́мпульсний інтерва́л (між передніми чи задніми фронтами послідовних імпульсів)
rectilinear ~ = прямоліні́йний [простоліні́йний] про́мі́жок
recurrence ~ = інтерва́л повто́рювання
regular ~s = одна́ко́ві (повторювані) про́мі́жки
repetition ~ = пері́од [інтерва́л] повто́рювання
sampling ~ = інтерва́л дискретиза́ції
scale ~ = ціна́ по́ділки
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний інтерва́л
space ~ = просторо́вий інтерва́л
space-like ~ = простороподі́бний інтерва́л
space(‑)time ~ = просторочасови́й інтерва́л
spatial ~ = просторо́вий інтерва́л
specified ~ = за́даний інтерва́л
spectral ~ = спектра́льний інтерва́л, діля́нка спе́ктру
temperature ~ = температу́рний інтерва́л
time ~ = часови́й інтерва́л, про́мі́жок ча́су
time-like ~ = часоподі́бний інтерва́л
unbounded ~ = необме́жений інтерва́л
unit ~ = одини́чний інтерва́л
world ~ = світови́й [чотириви́мірний] інтерва́л, світова́ ві́дстань (чотиривимірна)
zero ~ = нульови́й інтерва́л
separatrix 1. сепаратри́са 2. відокре́млювач 3. ко́ма [кра́пка] в десятко́вому дро́бі 4. про́біл між трирозря́дними пері́одами (у десятковому записі числа)
['sεpərətrɪks, -reɪt-]
space 1. про́стір || просторо́вий; о́б’є́мний 2. ко́смос, космі́чний [позазе́мний] про́стір || космі́чний; позазе́мний 3. діля́нка, о́бласть 4. про́мі́жок, інтерва́л, ві́ддаль, ві́дстань ■ for the ~ of a meter на про́мі́жку оди́н ме́т(е)р 5. (комп.) про́біл 6. мі́сце (що його можна заповнити) 7. про́мі́жок ча́су ■ (with)in the ~ of an hour за годи́ну, про́тягом годи́ни 8. розташо́вувати//розташува́ти (two meters apart – на відстані [з проміжками] два метри (одне від одного); at equal distances – з однаковими інтервалами); відокре́млювати//відокре́мити (проміжком)
[speɪs]
~ about the sun = навколосонце́вий про́стір
~ contractible into itself = стяжни́й про́стір
~ of connectivity k про́стір зв’я́зности k, k-зв’я́зний про́стір
~ of dimension n про́стір ви́мірности n, n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
~ of constant curvature = про́стір ста́лої кривини́
~ of fractals = про́стір фракта́лів
~ of functionals = про́стір функціона́лів
~ of functions = про́стір фу́нкцій
~ of generalized almost periodic functions = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій (in the sense of Weyl – за Вайлем, у Вайлевому сенсі)
~ of infinite connectivity = нескінченнозв’я́зний про́стір
~ of infinite (number of) dimensions = нескінченнови́мірний про́стір
~ of matrices = про́стір ма́триць
~ of paths = про́стір шляхі́в
~ of quaternions = про́стір кватерніо́нів
~ of reals = про́стір ді́йсних чи́сел
~ of sets = про́стір множи́н
~ of states = про́стір ста́нів
absolute ~ = абсолю́тний про́стір
abstract ~ = абстра́ктний про́стір
acceleration ~ = (яф) пришви́дшувальний про́мі́жок
address ~ = адре́сний про́стір
adjoint ~ = спря́жений про́стір; долу́чений [приє́днаний] про́стір
adjunct(ion) ~ = приє́днаний про́стір
affine ~ = афі́нний про́стір
affinely connected ~ = афіннозв’я́зний про́стір, про́стір афі́нної зв’я́зности [з афі́нною зв’я́зністю]
air ~ = пові́тряний про́стір
algebraic ~ = алґебри́чний про́стір
aligned ~ = про́стір зі скінче́нно ви́значеною опу́клістю
allocation ~ = розподі́льний про́стір (пам’яті)
almost-metric ~ = ма́йже метри́чний про́стір
almost-periodic ~ = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій
ambient ~ = довкі́льний [навко́лишній] про́стір, довкі́лля
angle ~ = кутова́ діля́нка, діля́нка всере́дині кута́, кутови́й се́ктор
anisotropic ~ = анізотро́пний [неізотро́пний] про́стір
annular ~ = (яф) кільце́вий про́стір
anode dark ~ = ано́дний те́мний про́стір, ано́дна те́мна о́бласть
arc ~ = дугови́й про́мі́жок
Aston dark ~ = А́стонів те́мний про́стір
Banach ~ = Ба́нахів про́стір
barreled ~ = діжкови́й про́стір
base ~ = ба́за, ба́зовий про́стір
based ~ = (топологічний) про́стір з позна́ченою ба́зовою то́чкою
basis-circuit ~ = про́стір ба́зових ко́нтурів [ци́клів] (графу)
basis-cut ~ = про́стір ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
basis-path ~ = про́стір ба́зових шляхі́в (графу)
biaffine ~ = біафі́нний про́стір
bicompact ~ = бікомпа́ктний про́стір
biconnected ~ = двозв’я́зний про́стір
blank ~ = поро́жнє мі́сце, інтерва́л, про́мі́жок
carrier ~ = про́стір-носі́й
cartesian ~ = Дека́ртів про́стір
cathode dark ~ = (ел.) като́дна те́мна о́бласть, като́дний те́мний про́стір
causal ~ = причино́вий про́стір
charge ~ = заря́довий про́стір, про́стір заря́дів
circuit ~ = про́стір ко́нтурів [ци́клів] (графу)
cislunar ~ = (космі́чний) про́стір між Земле́ю та орбі́тою Мі́сяця
clearance ~ = про́зір
closed ~ = за́мкнений про́стір
code ~ = про́стір ко́дів
cohomology ~ = про́стір когомоло́гій
collapsible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
color ~ = ко́лірний про́стір
column ~ = про́стір сто́впчиків [коло́нок] (матриці)
combustion ~ = зо́на горі́ння
compact ~ = компа́ктний про́стір
complementary ~ = доповня́льний про́стір
complete (metric) ~ = по́вний (метри́чний) про́стір
complete normed ~ = по́вний нормо́ваний про́стір
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́ваний про́стір
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рний про́стір
complex ~ = ко́мплексний про́стір, про́стір ко́мплексних змі́нних
concentrated ~ = зосере́джений про́стір (in the neighborhood of a subset – навколо підмножини)
configuration ~ = конфігураці́йний про́стір
conjugate ~ = спря́жений про́стір
connected ~ = зв’я́зний про́стір
contained ~ = вмі́щений про́стір
contractible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
convergence ~ = про́стір збі́жности
convex ~ = опу́клий про́стір
coordinate ~ = координа́тний про́стір
coset ~ = фа́ктор-про́стір
cotangent ~ = кодоти́чний про́стір
covered ~ = накри́тий про́стір
covering ~ = по́кривний [покрива́льний, накрива́льний] про́стір
criteria ~ = критері́йний про́стір
Crookes dark ~ = Кру́ксів те́мний про́стір
curve ~ = про́стір криви́х
curved ~ = ви́кривлений про́стір
cut ~ = про́стір ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
dark ~ = (ел.) те́мний про́стір, те́мна о́бласть
dead ~ = 1. (тд) ме́ртвий [шкідли́вий] про́стір 2. (ел.) ме́ртва зо́на 3. (акуст.) зо́на мовча́ння
decomposable ~ = розкла́дний про́стір
deep ~ = (астр.) дале́кий [глибо́кий] ко́смос, дале́кий космі́чний про́стір
definite ~ = ви́значена діля́нка
degeneracy ~ = про́стір ви́роджености
de Sitter ~ = де Си́терів про́стір
Dirichlet ~ = про́стір Дирихле́
disconnected ~ = незв’я́зний про́стір
discrete ~ = дискре́тний про́стір
doubly connected ~ = двозв’я́зний про́стір
drift ~ = про́стір [діля́нка] дре́йфу
dual ~ = дуа́льний про́стір
elliptic ~ = еліпти́чний про́стір
empty ~ = 1. поро́жній про́стір 2. поро́жнє [незапо́внене, неза́йняте] мі́сце 3. поро́жнява
embedding ~ = про́стір вкла́дення
enumerably infinite-dimensional ~ = зліче́нно нескінченнови́мірний про́стір
equivalent ~ = еквівале́нтний про́стір
Euclidean [euclidean] ~ = Евклі́дів про́стір
exotic ~ = екзоти́чний про́стір
extra ~ = додатко́вий (ві́льний) про́стір
extragalactic ~ = позагалакти́чний про́стір
extremally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
factor ~ = фа́ктор-про́стір
fiber ~ = розшаро́ваний [волокни́нний, нитча́стий] про́стір
finite ~ = скінче́нний про́стір; скінче́нна о́бласть [діля́нка]
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірний про́стір
finite-measure ~ = про́стір зі скінче́нною мі́рою
first countable metrizable ~ = метризо́вний про́стір (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
first countable topological ~ = про́стір зі зліче́нною лока́льною ба́зою у ко́жній то́чці (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
flat ~ = пло́ский про́стір
Fock ~ = Фо́ків про́стір
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
four-dimensional ~ = чотириви́мірний про́стір
Fourier ~ = фур’є́-про́стір
free ~ = 1. ві́льний [незапо́внений] про́стір 2. про́біл 3. (комп.) ві́льна зо́на па́м’яті
free-storage ~ = діля́нка ві́льної па́м’яті
function ~ = функці́йний про́стір, про́стір фу́нкцій
functional ~ = функціона́льний про́стір, про́стір функціона́лів
geodesic ~ = геодези́чний про́стір
glow ~ = о́бласть світі́ння
half ~ = півпро́стір, напівпро́стір див. тж half-space
Hausdorff ~ = Га́усдорфів про́стір
Hermitian ~ = Ермі́тів про́стір
higher-dimensional ~ = вищеви́мірний про́стір, про́стір ви́щої ви́мірности
highest-dimensional ~ = найвищеви́мірний про́стір, про́стір найви́щої ви́мірности
Hilbert ~ = Гі́льбертів про́стір
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний про́стір
homogeneous ~ = однорі́дний про́стір
homotopocally equivalent ~ = гомото́пно еквівале́нтний про́стір
hyperbolic ~ = гіперболі́чний про́стір
hypocompact ~ = гіпокомпа́ктний про́стір
image ~ = 1. (опт.) про́стір о́бразів/зобра́жень 2. (матем.) про́стір о́бразів
indefinite ~ = неви́значена діля́нка
indiscrete (topological) ~ = тривія́льний [антидискре́тний] (топологі́чний) про́стір
infinite ~ = нескінче́нний про́стір; нескінче́нна о́бласть [діля́нка]
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірний про́стір
inner ~ = вну́трішній про́стір
inner product ~ = про́стір із вну́трішнім до́бутком
interaction ~ = про́стір [о́бласть] взаємоді́ї
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́стір
intergalactic ~ = міжгалакти́чний про́стір
internal ~ = вну́трішній про́стір
interplanetary ~ = міжплане́тний про́стір
interstellar ~ = міжзоре́вий про́стір
interstitial ~ = міжву́зловий про́стір, про́стір між вузла́ми (кристалічної ґратки)
ionization ~ = о́бласть йоніза́ції
irradiation ~ = опромі́нювана діля́нка
irreducible ~ = незвідни́й про́стір
isometric ~ = ізометри́чний про́стір
isomorphic ~ = ізомо́рфний про́стір
isospin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotopic-spin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotropic ~ = ізотро́пний про́стір
kegly ~ = діжкови́й про́стір
Klein ~ = Кля́йнів про́стір
lacunary ~ = пропу́щена діля́нка [о́бласть]
Langmuir dark ~ = Ле́нґмюрів те́мний про́стір
limited ~ = обме́жена діля́нка
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів про́стір
linear ~ = ліні́йний про́стір
living ~ = життє́вий про́стір
Lobachevski ~ = про́стір Лобаче́вського
locally compact ~ = лока́льно компа́ктний про́стір
locally compact ~ being the union of a countable number of compact subsets = зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний про́стір
locally connected ~ = лока́льно зв’я́зний про́стір (at a point – в точці)
locally convex ~ = лока́льно опу́клий про́стір
locally euclidean topological ~ = лока́льно Евклі́дів топологі́чний про́стір
locally homogeneous ~ = локально однорі́дний про́стір
loop ~ = про́стір ко́нтурів [пете́ль] (графу)
lower-dimensional ~ = нижчеви́мірний про́стір, про́стір ни́жчої ви́мірности
lowest-dimensional ~ = найнижчеви́мірний про́стір, про́стір найни́жчої ви́мірности
magnet (gap) ~ = про́зір між полюса́ми магне́ту
mapped ~ = відобра́жуваний про́стір; відобра́жений про́стір
mapping ~ = про́стір відобра́жень
measurable ~ = вимірни́й про́стір
measure ~ = про́стір із мі́рою
memory ~ = діля́нка па́м’яті
metric ~ = метри́чний про́стір
metrizable ~ = метризо́вний про́стір
Minkowsky ~ = чотириви́мірний про́стір, про́стір-час Мінко́вського
momentum ~ = про́стір і́мпульсів
multidimensional ~ = багатови́мірний про́стір
multiply connected ~ = багатозв’я́зний про́стір
n-dimensional ~ = n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
near ~ = навколоземни́й [близьки́й] (космі́чний) про́стір
negative-definite inner-product ~ = про́стір з від’є́мно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
negative-metric ~ = про́стір із від’є́мною ме́трикою
neighborhood ~ = про́стір із о́колами
nested Hilbert ~ = споря́джений [осна́щений] Гі́льбертів про́стір
non-Euclidean [non-euclidean] ~ = неевклі́дів про́стір
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний про́стір
normable ~ = нормо́вний про́стір
normal ~ = норма́льний про́стір
normalized ~ = нормо́ваний про́стір
normed ~ = нормо́ваний про́стір
null ~ = нуль-про́стір, ядро́ (лінійного перетворювання)
occupation-number ~ = про́стір чи́сел запо́внення
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] про́стір, за́йнята [запо́внена] діля́нка
object ~ = 1. (матем.) про́стір-оригіна́л (перетворення) 2. (опт.) про́стір предме́тів
open ~ = відкри́тий про́стір
operating ~ = робо́чий про́стір
operation ~ = робо́чий про́стір
orbit ~ = про́стір траєкто́рій
ordered ~ = впорядко́ваний про́стір
order-parameter ~ = про́стір пара́метрів поря́дку
orthogonal ~s = ортогона́льні про́стори
osculating ~ = стични́й про́стір
outer ~ = 1. зо́внішній про́стір 2. (астр.) позазе́мний [космі́чний] про́стір, ко́смос
parabolic ~ = параболі́чний про́стір
paracompact ~ = паракомпа́ктний про́стір
parameter ~ = про́стір пара́метрів, пара́метровий про́стір
path ~ = про́стір шляхі́в (графу)
path(wise) connected ~ = ліні́йнозв’я́зний про́стір
phase ~ = фа́зовий про́стір
pointed (topological) ~ = (топологі́чний) про́стір із позна́ченою то́чкою
Polish ~ = по́льський про́стір
positive-definite inner-product ~ = про́стір із дода́тно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
positive-metric ~ = про́стір із дода́тною ме́трикою
pre-Hilbert ~ = передгі́льбертів [уніта́рний] про́стір
probability ~ = про́стір імові́рностей
product ~ = про́стір-до́буток, до́буток про́сторів
projective ~ = проєкти́вний про́стір
proximity ~ = про́стір бли́зькости
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дів про́стір
pseudometric ~ = псевдометри́чний про́стір
pseudometrizable ~ = псевдометризо́вний про́стір
pseudonormalized ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudonormed ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudoprojective ~ = псевдопроєкти́вний про́стір
pseudo-Riemannian ~ = псевдори́манів про́стір
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] про́стір
quantum ~ = ква́нтовий про́стір
quasi-compact ~ = квазикомпа́ктний про́стір
quasi-complete ~ = квазипо́вний про́стір
quasi-discrete ~ = квазидискре́тний про́стір
quasi-homeomorphic ~ = квазигомеомо́рфний про́стір
quasi-metric ~ = квазиметри́чний про́стір
quasi-momentum ~ = про́стір квазиі́мпульсів
quasi-normed ~ = квазинормо́ваний про́стір
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рний про́стір
quaternion ~ = про́стір кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор-про́стір
ranged ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
ranked ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
rational ~ = раціона́льний про́стір
ray ~ = промене́вий про́стір, про́стір про́менів
reaction ~ = реакці́йний про́стір
reciprocal ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
reduced ~ = зве́дений про́стір
reducible ~ = звідни́й про́стір
reflexive ~ = рефлекси́вний про́стір
regular ~ = реґуля́рний про́стір
Riemann(ian) ~ = Ри́манів про́стір
root ~ = корене́вий про́стір
row ~ = про́стір рядкі́в (матриці)
sample ~ = вибірко́вий про́стір, про́стір ви́бірок
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів про́стір
search ~ = о́бласть по́шуку
semi-compact (topological) ~ = напівкомпа́ктний (топологі́чний) про́стір
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний про́стір
semimetric ~ = напівметри́чний про́стір
seminormed ~ = напівнормо́ваний про́стір
separable ~ = сепара́бельний про́стір
sequence ~ = про́стір послідо́вностей
Sierpiński ~ = про́стір Серпі́ньського
shared ~ = о́бласть [про́стір] па́м’яті спі́льного використа́ння
simply connected ~ = однозв’я́зний про́стір
singular ~ = синґуля́рний про́стір
solid ~ = тілови́й [суці́льний] про́стір
spherical ~ = сфери́чний про́стір
spin ~ = спі́новий про́стір, про́стір спі́нів
spinor ~ = спіно́рний про́стір
state ~ = про́стір ста́нів
storage ~ = 1. мі́сце зберіга́ння 2. (комп.) про́стір па́м’яті
straight ~ = прями́й про́стір
strain ~ = про́стір деформа́цій
stress ~ = про́стір напру́г [напру́жень]
strongly complete ~ = си́льно по́вний про́стір
strongly paracompact ~ = си́льно паракомпа́ктний про́стір
submetric ~ = субметри́чний про́стір
submetrizable ~ = субметризо́вний про́стір
subvector ~ = ве́кторний підпро́стір (spanned by a system of vectors – породжений системою векторів)
supercompact ~ = надкомпа́ктний [суперкомпа́ктний] про́стір, суперкомпа́кт
symmetric ~ = симетри́чний про́стір
symplectic ~ = симплекти́чний про́стір
tangent ~ = доти́чний про́стір
target ~ = про́стір-мета́ (до якого відображують)
tensor ~ = те́нзорний про́стір (of order n – валентности n)
three-dimensional ~ = триви́мірний про́стір
topological ~ = топологі́чний про́стір (with a (selected) base point – з позначеною точкою)
topologically complete ~ = топологі́чно по́вний про́стір
topologically contained ~ = топологі́чно вмі́щений про́стір
topologically equivalent ~ = топологі́чно еквівале́нтний про́стір
topologically isomorphic ~ = топологі́чно ізомо́рфний про́стір
topological phase ~ = топологі́чний фа́зовий про́стір
topological vector ~ = топологі́чний ве́кторний про́стір
total disk ~ = по́вна мі́сткість ди́ску
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
tunneled ~ = діжкови́й про́стір
trajectory ~ = про́стір траєкто́рій
tree ~ = про́стір дере́в (графу)
two-dimensional ~ = двови́мірний про́стір
ultrametric ~ = ультраметри́чний про́стір
ultraregular ~ = ультрареґуля́рний про́стір
unconnected ~ = незв’я́зний про́стір
underlying ~ = про́стір-носі́й
uniconvergence ~ = про́стір рівномі́рної збі́жности
uniform ~ = рівномі́рний про́стір
uniformly convex ~ = рівномі́рно опу́клий про́стір
union ~ = об’єдна́ння про́сторів
unitary ~ = уніта́рний про́стір
universal ~ = універса́льний про́стір
unlimited ~ = необме́жена діля́нка
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений] про́стір, неза́йнята [незапо́внена] діля́нка
vacuum ~ = діля́нка [о́бласть] ва́кууму
vector ~ = ве́кторний про́стір
velocity ~ = про́стір шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льний про́стір
waste ~ = шкідли́вий про́стір
wave-number ~ = про́стір хвильови́х чи́сел
wave-vector ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
weakly complete ~ = сла́бко по́вний про́стір
work(ing) ~ = робо́ча о́бласть [діля́нка] (зокрема пам’яті)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

про́біл (-у) 1. (free) space; blank (space) 2. (лакуна) gap ▪ запо́внити ~ to close a gap
~ між рядка́ми = 1. (реґулярний, загальний) line spacing 2. (один) space between lines
~ між слова́ми = 1. (реґулярний) word spacing 2. (один) space between words
~ між трирозря́дними пері́одами = (у десятковому записі числа) separatrix
обов’язко́вий ~ = required space
прога́лик (-а) (розм.) 1. див. про́біл 2. (інтервальна клавіша) space bar

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

пробіл ім. ч. space, gap; друк. quadrat (скороч. quad.)
~и асортименту gap of assortment
~и використання (виробу тощо) gap of use
~и реалізації gap of realization
ліквідувати ~ to bridge the gap.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

пробіл,~у || прогалина (символ-пропуск) blank, space (character); (проміжок) space, gap; (пропуск) jump
обов’язковий п. || обов’язковий пропуск required space
п. коду Морзе Morse spacer
п. між знаками letter space, character space, character spacing
п. між словами (inter)word space, word spacing
скінче́нні п~ли || скінче́нні прогалини finite gaps мн
символ-пропуск,~у || пробіл,~у blank
пропуск,~у (напр., елементів послідовності) skip; (відсутність, утрата) miss; (пробіл; напр., у тексті) space, blank; (зазор, проміжок) gap, interval; (пусте місце) void
обов’язковий п. || обов’язковий пробіл required space
п. високочастотного імпульсу mode skip
п. даних omission звз
п. імпульсу (у магнетроні) misfire
п. кадру (оператором) block delete; (напр., програмою) block skip
п. каналів (під час перемикання) channel skip
п. поля field drop-out тлб
п. трафіку traffic transfer звз
п. частини програми program skip інф
п. цілі target drop-out
твердий п. hard space