Знайдено 36 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «притаманний» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

appropriate
  1. [əˈprəʊpri‿ət ɪt, амер. əˈproʊp-] adj
    1) підхо́жий, відпові́дний; доре́чний, прида́тний; слу́шний; нале́жний; доці́льний
    2) книжк. власти́вий, притама́нний (кому́сь, чому́сь)
  2. [əˈprəʊprieɪt, амер. əˈproʊp-] v
    1) привла́снювати, присво́ювати (щось); захо́плювати
    2) признача́ти, приділя́ти (до спеціального використання); асигнува́ти
    • appropriate technology — доці́льна технологія До обговорення
    • as appropriate — належним чи́ном; як до обставин; зважаючи на обставини Обговорення статті
innate [ˌɪˈneɪt ɪ-, ˌɪn-] adj
    1) прирожде́нний, вро́джений, приро́джений, приро́дній, роди́мий
    2) власти́вий, притама́нний (кому́сь, чому́сь)
    3) філос. що починається з думки, розуму (а не з досвіду) До обговорення Обговорення статті
native [ˈneɪtɪv, амер. ˈneɪt̬ɪv]
  1. n
    1) народже́нець, урожде́нець
    2) краяни́н, , оса́дник, туте́шній з ді́да-пра́діда, тубі́лець
    3) заст., часто зневажл. абориге́н, тубі́лець
    4) місце́ва росли́на (твари́на)
    5) брит. у́стриця з локальних вод (особл. зі штучного ставку)
    6) астрол. людина, народжена під якоюсь зорею
  2. adj
    1) що народився в якомусь місці; ро́дом з…
    2) тубільний; місцевий
    3) місце́вий, лока́льний, краєвий
    4) прирожде́нний, вро́джений, приро́джений, приро́дній, роди́мий, (таки́й) зро́ду
    5) власти́вий, притама́нний (комусь, чомусь)
    6) (про мінерали) чи́стий, саморо́дний
    7) австрал. (про рослин, тварин) схожий на немісцевий вид
    8) комп. рі́дний, власти́вий, вла́сний Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

appropriate [ɘˈprɘʋprɪɪt] a
1. підхожий, придатний, відповідний (до чогось – to, for);
  ~ examples вдалі приклади;
  ~ for arctic weather придатний для арктичних умов;
  ~ to occasion відповідний даному випадку;
2. властивий, притаманний (to).
immanent [ˈɪmɘnɘnt] a
1. постійний; властивий, притаманний;
2. філос. іманентний.
incidental [ˌɪnsɪˈdent(ɘ)l] а
1. властивий, притаманний (to);
2. неістотний, другорядний; випадковий; побічний; несподіваний;
  ~ music супровідна музика до спектаклю (кінофільму).
ingenerate [ɪnˈdʒen(ɘ)rɪt] а природжений; властивий, притаманний.
ingrown [ˌɪnˈgrɘʋn] а
1. що вріс усередину (про ніготь);
2. природжений; притаманний.
inherent [ɪnˈhɪ(ɘ)rɘnt] а
1. властивий, притаманний;
2. невіддільний;
  ~ rights невідчужні права;
3. природжений; природний;
  ~ modesty природжена скромність;
  an ~ love of beauty природжений потяг до прекрасного.
innate [ɪˈneɪt] а природжений; природний; властивий, притаманний;
  ~ eloquence природжена красномовність.
intrinsic(al) [ɪnˈtrɪnsɪk(ɘ)l, -zɪk(ɘ)l] а
1. справжній, дійсний;
2. притаманний, властивий;
3. анат. внутрішній;
  ~ pressure внутрішній тиск.
native [ˈneɪtɪv] а
1. рідний;
  one’s ~ country, land батьківщина;
  one’s ~ language, tongue рідна мова;
  one’s ~ place місце, де народився;
  one’s ~ town рідне місто;
  one’s ~ village рідне село;
  a ~ speaker людина, для якої певна мова є рідною;
2. тубільний, місцевий;
  ~ customs місцеві звичаї;
  the ~ industry місцева промисловість;
  the house is built of ~ stone будинок, побудований з місцевого каменю;
3. чистий, самородний (про золото тощо);
4. природний, природжений;
  ~ talent природжений талант;
5. властивий, притаманний;
6. біол. аборигенний;
7. геол. материнський;
  a ~ rock материнська порода;
  to go ~ не відрізнятися від місцевого, тубільного.
natural [ˈnætʃ(ɘ)rɘl] a
1. натуральний, природний;
  ~ economy натуральне господарство;
  ~ forces сили природи;
  a ~ harbour природна гавань;
  ~ gas природний газ;
  ~ law закон природи; юр. природне право;
  ~ number мат. натуральне число;
  ~ person юр. фізична особа;
  ~ radioactivity природна радіоактивність;
  ~ resources природні ресурси;
  ~ rights юр. (природні) права людини;
  ~ science(s) природничі науки;
  ~ selection природний добір;
  ~ weapons природна зброя (кулаки, зуби тощо);
  ~ wit природний розум, кмітливість; здоровий розум;
2. земний, фізичний;
  ~ life земне існування;
  the ~ world земне існування; цей світ;
3. природний, справжній, натуральний;
  а ~ colour натуральний колір;
  ~ complexion природний колір обличчя (без косметики);
  а ~ death природна смерть;
  ~ flowers живі квіти;
  ~ food натуральні харчові продукти (без консервантів);
  ~ teeth «свої» зуби;
  ~ silk натуральний шовк;
  ~ wool натуральна вовна;
  to be ~ бути звичайним, невимушеним;
  it is ~ that... природно, що...;
4. природний, що стосується природознавства;
  ~ dialectics діалектика природи;
  ~ history природознавство, природний хід розвитку (організму, хвороби тощо);
  ~ historian натураліст;
  ~ philosopher фізик;
  ~ philosophy фізика;
5. простий, звичайний; нормальний; зрозумілий;
  а ~ desire нормальне, природне бажання;
  а ~ voice звичайний голос;
6. дикий, некультивований; необроблений; самородний;
  ~ growth дика рослинність;
7. природжений, властивий, притаманний;
  a ~ orator природжений промовець;
  with the bravery ~ to him з властивою йому хоробрістю;
  he spoke with a stiff manner that was not ~ to him він говорив натягнутим (нещирим) тоном, що йому не властиво;
  to be ~ to smb бути властивим комусь;
  it’s ~ for a baby to cry if it is hungry це нормально, що дитя плаче, якщо воно голодне;
8. невимушений, природний;
  to be ~ бути невимушеним;
  it comes ~ to him це йому легко дається; у нього це виходить само собою;
9. позашлюбний;
  a ~ child позашлюбна дитина; груб. байстрюк;
  a ~ father батько позашлюбної дитини;
10. геол. материнський;
11. фіз. власний;
  ~ frequency власна частота; ◊
  a ~ day доба;
  ~ fool придурок, недоумкувата від народження людина.
proper [ˈprɒpɘ] a
1. властивий; притаманний;
2. правильний, належний; відповідний;
  ~ fraction мат. правильний дріб;
  the ~ way належний спосіб;
  the ~ time належний час;
  the ~ word підхоже слово;
  the ~ thing to do те, що слід зробити;
  at the ~ time у належний час;
  in the ~ way належним чином;
  in the ~ sense of the word у належному розумінні слова;
3. підхожий, придатний, годящий;
4. пристойний, порядний; поважний; доброчесний;
  ~ behaviour пристойна поведінка;
5. ужитий у вузькому значенні;
6. справжній, сущий;
  that child is a ~ terror ця дитина – справжня кара;
7. відмінний, чудовий;
8. власний;
  our ~ son власний син;
  the ~ name грам. власне ім’я;
9. гарний, красивий;
  a ~ man гарний чоловік, красива людина.

USAGE: See comfortable.

queenly [ˈkwi:nlɪ] a притаманний королеві, царствений;
  ~ robes царствене убрання.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

притаманний inherent, immanent, intrinsic.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

immanent = ['ɪmənənt] імане́нтний, притама́нний, власти́вий
inherent = [ɪn'hɛrənt] власти́вий, притама́нний
intrinsic = [ɪn'trɪnsɪk] вну́трішній, власти́вий, притама́нний
proper = ['prɒpə] 1. власти́вий, притама́нний 2. вла́сний 3. нале́жний, пра́вильний

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

constitutive 1. су́тній, су́тнісний, суттє́вий 2. притама́нний, вну́трішній, конститути́вний 3. (про рівняння, співвідношення) матерія́льний
[kən'stɪtjʊtɪv, 'kɑːnstətuːt̬ɪv]
immanent притама́нний, власти́вий, імане́нтний
['ɪmənənt]
incident 1. ви́падок; інциде́нт 2. (про хвилю, промінь) надхідни́й, впадни́й 3. (про частинку) налітни́й, налеті́лий (on – на) ■ ~ on the target налеті́лий [що наліта́є] на міше́нь 4. (матем.) інциде́нтний (to – з) 5. нале́жний (to – до); пов’я́заний (to – з) 6. притама́нний, власти́вий (to – чомусь)
['ɪnsɪdənt]
inherent 1. власти́вий, притама́нний, характе́рний (to – чомусь, для чогось) 2. невідокре́мний (to – від) 3. вну́трішній
[ɪn'hεrənt, ɪn'hɪr-]
intrinsic 1. притама́нний, власти́вий 2. вну́трішній 3. приро́дний
[ɪn'trɪnsɪk]
natural 1. приро́дний, натура́льний 2. власти́вий, притама́нний 3. (про коливання) власти́вий, вла́сний
['nætʃrəl]
parameter 1. пара́мет(е)р || пара́метровий ■ to introduce a ~ вве́сти пара́метра; to maintain the ~ дотри́муватися (заданого значення) пара́метра 2. характери́стика; крите́рій; показни́к 3. коефіціє́нт
[pə'ræmɪtə, -mət̬ər]
actual ~ = факти́чний [чи́нний] пара́мет(е)р
adjustable ~ = реґульо́вний [пристосо́вний] пара́мет(е)р
affine ~ = афі́нний пара́мет(е)р
ambient ~ = пара́мет(е)р довкі́лля
anisotropy ~ = пара́мет(е)р анізотропі́ї
antiferromagnetic order ~ = антиферомагне́тний пара́мет(е)р поря́дку
asymmetry ~ = коефіціє́нт [пара́мет(е)р] асиме́трії
attenuation ~ = пара́мет(е)р посла́блювання [згаса́ння, заника́ння] (коливань)
bare ~ = го́лий пара́мет(е)р
basic ~ = ба́зовий [основни́й] пара́мет(е)р
beam-tube ~ = пара́мет(е)р [характери́стика] промене́вої тру́бки
braking ~ = пара́мет(е)р гальмува́ння (of a pulsar – пульсару)
buoyancy ~ = пара́мет(е)р пливу́чости
calculated ~ = обчислений пара́мет(е)р
cell ~ = пара́мет(е)р комі́рки
certifiable ~ = підтве́рджуваний [засві́дчуваний] пара́мет(е)р
character ~ = си́мвольний пара́мет(е)р
characteristic ~ = характеристи́чний [притама́нний] пара́мет(е)р; характери́стика
circuit ~ = пара́мет(е)р (електри́чного) ко́ла [(електри́чної) схе́ми]
collision ~ = пара́мет(е)р зі́ткнення
complementary ~ = додатко́вий пара́мет(е)р
conserved order ~ = збережни́й пара́мет(е)р поря́дку
constant ~ = ста́лий пара́мет(е)р
controlled ~ = реґульо́вний пара́мет(е)р
Coriolis ~ = Коріо́лісів пара́мет(е)р, коефіціє́нт Коріо́лісової сили
correlation ~ = кореляці́йний пара́мет(е)р, пара́мет(е)р кореля́ції
cosmological ~ = космологі́чний пара́мет(е)р
coupling ~ = пара́мет(е)р зв’язку́
critical ~ = крити́чний пара́мет(е)р
crystal ~ = ґратко́вий пара́мет(е)р, пара́мет(е)р [ста́ла] кристалі́чної ґра́тки
degeneracy ~ = пара́мет(е)р ви́роджености
dependent ~ = зале́жний пара́мет(е)р (on – від)
depth ~ = глибина́ потенція́льної я́ми
design ~ = розрахунко́вий [проє́ктний] пара́мет(е)р
determining ~ = визнача́льний пара́мет(е)р
detuning ~ = пара́мет(е)р розладува́ння
dielectric ~s = пара́метри діеле́ктрику
dimensional ~ = розмі́рнісний пара́мет(е)р
dimensionless ~ = безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
disorder ~ = пара́мет(е)р бе́зладу [розупорядкува́ння]
distributed ~ = розподі́лений [незосере́джений] пара́мет(е)р
dynamic ~ = динамі́чний пара́мет(е)р
energy-gap ~ = величина́ енергети́чної щі́лини
equation-of-state ~s = пара́метри рівня́ння ста́ну
equivalent ~ = еквівале́нтний пара́мет(е)р
excluded-volume ~ = пара́мет(е)р ви́лученого о́б’єму
experimental ~ = до́слідний (виміряний) пара́мет(е)р
exposure ~ = експозиці́йний пара́мет(е)р
extensive ~ = екстенси́вний пара́мет(е)р
external ~ = 1. зо́внішній [сторо́нній] пара́мет(е)р 2. пара́мет(е)р зо́внішнього при́строю
extrinsic ~ = зо́внішній [невласти́вий] пара́мет(е)р
feedback ~ = коефіціє́нт зворо́тного зв’язку́
ferromagnetic order ~ = феромагне́тний пара́мет(е)р поря́дку
fissionability ~ = пара́мет(е)р поді́льности
fixed ~ = зафіксо́ваний пара́мет(е)р
fracture ~ = пара́мет(е)р руйнува́ння
free ~ = ві́льний пара́мет(е)р
generalized ~ = узага́льнений пара́мет(е)р
geodesic ~ = геодези́чний пара́мет(е)р
geometrical ~ = геометри́чний пара́мет(е)р
Ginzburg-Landau ~ = пара́мет(е)р Ги́нзбурга-Ланда́у
given ~ = за́даний пара́мет(е)р
global ~ = глоба́льний пара́мет(е)р
hexatic order ~ = гексати́чний пара́мет(е)р поря́дку
hybrid ~ = гібри́дний пара́мет(е)р
hidden ~ = прихо́ваний пара́мет(е)р
hopping ~ = стрибко́вий пара́мет(е)р
identity ~ = ґратко́вий пара́мет(е)р, пара́мет(е)р [ста́ла] кристалі́чної ґра́тки
impact ~ = пара́мет(е)р зі́ткнення, приці́льна ві́дстань
improved ~ = уто́чнений пара́мет(е)р
in ~ = входо́вий пара́мет(е)р
independent ~ = незале́жний пара́мет(е)р (of – від)
infinitesimal ~ = нескінче́нно мали́й пара́мет(е)р
inlet ~ = входо́вий пара́мет(е)р
input ~ = входо́вий пара́мет(е)р
integer ~ = цілочислови́й пара́мет(е)р
integer-valued ~ = цілочислови́й пара́мет(е)р
intensive ~ = інтенси́вний пара́мет(е)р
interaction ~ = пара́мет(е)р взаємоді́ї
internal ~ = вну́трішній пара́мет(е)р
intrinsic ~ = вну́трішній [власти́вий] пара́мет(е)р
irrelevant ~ = сторо́нній пара́мет(е)р (що не стосується досліджуваного явища)
Lamé differential ~ = мно́жник Ламе́ (of the first/second order – першого/другого роду)
lattice ~ = ґратко́вий пара́мет(е)р, пара́мет(е)р [ста́ла] кристалі́чної ґра́тки
liquid-crystal ~ = пара́мет(е)р поря́дку пли́нного/ріди́нного криста́лу
load ~ = пара́мет(е)р наванта́ги [наванта́ження]
load-cycle ~ = пара́мет(е)р ци́клу наванта́жування
local ~ = лока́льний пара́мет(е)р
location ~ = пара́мет(е)р розташува́ння
long-range order ~ = пара́мет(е)р дале́кого поря́дку
lumped ~ = зосере́джений [нерозподі́лений] пара́мет(е)р
macro ~ = пара́мет(е)р макрокома́нди
macroscopic ~ = макропара́мет(е)р, макроскопі́чний пара́мет(е)р
matching ~ = пара́мет(е)р узгі́днювання [узго́джування]
mathematical ~ = математи́чний пара́мет(е)р
measured ~ = ви́міряний [до́слідний] пара́мет(е)р
medium ~ = пара́мет(е)р середо́вища
microscopic ~ = мікропара́мет(е)р, мікроскопі́чний пара́мет(е)р
Mie-Grüneisen ~ = пара́мет(е)р Мі-Ґрю́найзена
modified ~ = змодифіко́ваний [перетво́рений] пара́мет(е)р
modulated order ~ = змодульо́ваний пара́мет(е)р поря́дку
multiplicative ~ = пара́метровий [параметри́чний] коефіціє́нт [мно́жник]
natural ~ = приро́дний пара́мет(е)р
nematic order ~ = немати́чний пара́мет(е)р поря́дку
nonconserved order ~ = незбережни́й пара́мет(е)р поря́дку
nondimensional ~ = безрозмі́рнісний пара́мет(е)р
nonlinearity ~ = пара́мет(е)р неліні́йности
normalized ~ = (з)нормо́ваний пара́мет(е)р
nuclear-shape ~ = пара́мет(е)р фо́рми ядра́
nuisance ~ = шкідли́вий [зава́дний] пара́мет(е)р
numerical ~ = числови́й пара́мет(е)р
open-circuit ~ = пара́мет(е)р розі́мкненого ко́ла
operating ~ = робо́чий пара́мет(е)р
operation(al) ~ = робо́чий пара́мет(е)р
optional ~ = необов’язко́вий [факультати́вний] пара́мет(е)р
order ~ = пара́мет(е)р поря́дку [впорядкува́ння]
orientation ~ = показни́к [пара́мет(е)р] орієнта́ції (молекули)
out ~ = виходо́вий пара́мет(е)р
outlet ~ = виходо́вий [кінце́вий] пара́мет(е)р
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] пара́мет(е)р
performance ~ = 1. робо́чий пара́мет(е)р 2. (техн.) експлуатаці́йний пара́мет(е)р
perturbation ~ = пара́мет(е)р збу́рення
phenomenological ~ = феноменологі́чний пара́мет(е)р
physical ~ = фізи́чний пара́мет(е)р
plasma ~ = пла́змо́вий пара́мет(е)р
preset ~ = напередза́даний пара́мет(е)р
random ~ = випадко́вий пара́мет(е)р
reduced ~ = зве́дений пара́мет(е)р
reference ~ = 1. відліко́вий [ре́перний] пара́мет(е)р 2. (комп.) пара́мет(е)р-показни́к
relevant ~ = відпові́дний пара́мет(е)р
repeatability ~ = пара́мет(е)р повто́рюваности (даних міряння), межа́ ро́зкиду до́слідних да́них (відносно середнього значення)
replaceable ~ = замі́нний пара́мет(е)р
required ~ = обов’язко́вий пара́мет(е)р
saturation ~ = насито́вий пара́мет(е)р, пара́мет(е)р наси́чености [наси́чення]
scalar order ~ = скаля́рний пара́мет(е)р поря́дку
scale ~ = масшта́бний пара́мет(е)р
series expansion ~ = мали́й пара́мет(е)р (розвинення в ряд)
short-circuit ~ = 1. пара́мет(е)р короткоза́мкненого ко́ла 2. пара́мет(е)р (режиму) коро́ткого за́мкнення
short-range order ~ = пара́мет(е)р близько́го поря́дку
similitude ~ = пара́мет(е)р поді́бности
small ~ = мали́й пара́мет(е)р
smallness ~ = пара́мет(е)р ма́лости
smectic order ~ = смекти́чний пара́мет(е)р поря́дку
solubility ~ = пара́мет(е)р розчи́нности
solvent ~ = пара́мет(е)р розчи́ннику
spatially modulated order ~ = просторо́во (з)модульо́ваний пара́мет(е)р поря́дку
spectral ~ = спектра́льний пара́мет(е)р
specularity ~ = коефіціє́нт [пара́мет(е)р] дзерка́льности
spin ~ = спі́новий пара́мет(е)р
spreading ~ = пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
stabilizing ~ = стабілізаці́йний пара́мет(е)р
state ~ = пара́мет(е)р ста́ну, термодинамі́чна фу́нкція (стану)
static ~ = стати́чний пара́мет(е)р, стати́чна характери́стика
statistical ~ = статисти́чний пара́мет(е)р
sticking ~ = пара́мет(е)р прилипа́ння (частинок до поверхні)
Stokes ~ = Сто́ксів пара́мет(е)р
straggling ~ = пара́мет(е)р ро́зкиду (даних)
structure ~ = структу́рний пара́мет(е)р
superfluid-helium order ~ = пара́мет(е)р поря́дку надпли́нного ге́лію
superfluous ~ = надлишко́вий пара́мет(е)р
symbolic ~ = си́мвольний пара́мет(е)р
system ~ = пара́мет(е)р систе́ми
temperature-dependent ~ = температурозале́жний пара́мет(е)р
tensor order ~ = те́нзорний пара́мет(е)р поря́дку
theoretical ~ = теорети́чний (обчислений) пара́мет(е)р
time ~ = часови́й пара́мет(е)р
time-dependent ~ = часозале́жний [нестаціона́рний] пара́мет(е)р
time-independent ~ = часонезале́жний [стаціона́рний] пара́мет(е)р
time-varying ~ = нестаціона́рний [часозале́жний] пара́мет(е)р
transformation ~ = пара́мет(е)р перетво́рення
translation ~ = пара́мет(е)р зсу́ву [перено́шення, перене́сення]
unit-cell ~ = пара́мет(е)р елемента́рної комі́рки
variable ~ = змі́нний пара́мет(е)р
variation ~ = варіяці́йний пара́мет(е)р
vector order ~ = ве́кторний пара́мет(е)р поря́дку
Weibull ~ = Ва́йбулів пара́мет(е)р
working ~ = 1. робо́чий пара́мет(е)р 2. (техн.) експлуатаці́йний пара́мет(е)р
proper 1. власти́вий, притама́нний 2. (матем.) власти́вий; пра́вильний 3. нале́жний, доре́чний, пра́вильний; коре́ктний
['prɒpə, 'prɑːpər]
resident 1. власти́вий, притама́нний (in – чомусь) 2. пості́йно прису́тній 3. (комп.) резиде́нт || резиде́нтний
['rεzɪdənt]
special 1. особли́вий; специфі́чний ■ of ~ interest особли́во ціка́вий (to – для); nothing ~ нічо́го особли́вого 2. власти́вий, притама́нний (to – чомусь) 3. спеція́льний; окре́мий 4. (техн.) нестанда́ртний
['spεʃl]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

притама́н|ний 1. (властивий) inherent (in), intrinsic (to); proper (to); (постійно присутній) resident (in) ▪ бути —ним (комусь/чомусь) to be inherent (in), to inhere (in), to reside (in) 2. (сутнісний) essential; constitutive 3. (характерний) characteristic (of) 4. (специфічний) peculiar (to) 5. (природний) natural 6. (типовий) typical
пара́ме|т(е)р (-тра) 1. parameter ▪ вве́сти —тра to introduce a parameter; дотри́муватисятра (заданого значення) to maintain the parameter 2. (змінна характеристика) variable 3. (номінальна чи технологічна характеристика) rating 4. (чинник) factor 5. (умова) condition 6. (характеристики, мн.) characteristics
антиферомагне́тний ~ поря́дку = antiferromagnetic order parameter
~ анізотропі́ї = anisotropy parameter
~ асиме́трії = asymmetry factor [parameter]
афі́нний ~ = affine parameter
ба́зовий ~ = basic parameter
~ бе́зладу = disorder parameter
безрозмі́рнісний ~ dimensionless [nondimensional] parameter ▪ зве́сти до безрозмі́рнісних —трів = to transform to dimensionless [nondimensional] parameters
~ близько́го поря́дку = short-range order parameter
варіяці́йний ~ = variation parameter
Ва́йбулів ~ = Weibull parameter
ве́кторний ~ поря́дку = vector order parameter
~ взаємоді́ї = interaction parameter
визнача́льний ~ = determining parameter
~ ви́лученого о́б’єму = excluded-volume parameter
ви́міряний ~ = experimental [measured] parameter
~ вимі́рювального при́ладу = instrumentation variable
випадко́вий ~ = random parameter
~ ви́роджености = degeneracy parameter
вихідни́й ~ = 1. (початковий) initial parameter 2. (на виході) див. виходовий ~
виходо́вий ~ = out [output, outlet] parameter
відліко́вий ~ = reference parameter
відпові́дний ~ = relevant parameter
ві́льний ~ = free parameter
власти́вий ~ = 1. characteristic parameter 2. (внутрішній) intrinsic parameter
вну́трішній ~ = 1. (властивий) intrinsic parameter 2. (що діє в межах системи) internal parameter
~ впорядкува́ння = order parameter
встано́влені —три = settings
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = (на вході) in [input, inlet] parameter
~ гальмува́ння = (пульсару) braking parameter (of a pulsar)
гексати́чний ~ поря́дку = hexatic order parameter
геодези́чний ~ = 1. (матем.) geodesic parameter 2. (геод.) geodetic paramter
геометри́чний ~ = 1. geometrical parameter 2. (розподілу густини нейтронів у реакторі) geometric buckling
~ Ги́нзбурга-Ланда́у = Ginzburg-Landau parameter
гібри́дний ~ = 1. hybrid parameter 2. (транзистора, мн.) h(ybrid) parameters
глоба́льний ~ = global parameter
го́лий ~ = bare parameter
ґратко́вий ~ = lattice [identity, crystal] parameter
Ґрю́найзенів ~ = Grüneisen gamma [constant]
~ дале́кого поря́дку = long-range order parameter
~ дзерка́льности = specularity parameter
динамі́чний ~ = dynamic parameter
—ри діеле́ктрику = dielectric parameters
~ довкі́лля = ambient parameter
додатко́вий ~ = complementary parameter
до́слідний ~ = (виміряний) experimental parameter
еквівале́нтний ~ = equivalent parameter
екра́нний ~ = (співвідношення розмірів екрану та образу/зображення) aspect ratio
експеримента́льний ~ = (виміряний) experimental parameter
експлуатаці́йний ~ = performance [working] parameter; operation(al) [operating] factor
експозиці́йний ~ = exposure parameter
екстенси́вний ~ = extensive parameter
електри́чні —три = (приладу) electrical ratings
~ електри́чного ко́ла = circuit parameter
~ електри́чної схе́ми = див. ~ електричного кола
~ електро́нного зв’язку́ = electronic-coupling strength
~ елемента́рної комі́рки = unit-cell parameter
зава́дний ~ = nuisance parameter
за́даний ~ = given parameter; (встановлені, мн.) settings
зале́жний ~ = dependent parameter (від – on); (від температури) temperature-dependent parameter; (від часу) time-dependent [time-varying] parameter
замі́нний ~ = replaceable parameter
~ заника́ння = attenuation parameter
засві́дчуваний ~ = certifiable parameter
зафіксо́ваний ~ = fixed parameter
збережни́й ~ поря́дку = conserved order parameter
~ збу́рення = perturbation parameter
зве́дений ~ = reduced parameter
~ зв’язку́ = coupling parameter
~ згаса́ння = (коливань) attenuation parameter
~ зі́ткнення = impact [collision] parameter
змі́нний ~ = variable (parameter)
змодифіко́ваний ~ = modified parameter
змодульо́ваний ~ (поря́дку) modulated (order) parameter
знормо́ваний ~ = normalized parameter
зо́внішній ~ = 1. (невластивий) extrinsic parameter 2. (що постає поза системою) external parameter
зосере́джений ~ = lumped parameter
~ зсу́ву = translation parameter
інтенси́вний ~ = intensive parameter
кінце́вий ~ = (на виході) out parameter
~ комі́рки = cell parameter
конструкти́вний ~ = design factor; design variable
~ кореля́ції = correlation parameter
Коріо́лісів ~ = Coriolis parameter
~ короткоза́мкненого ко́ла = short-circuit parameter
космологі́чний ~ = cosmological parameter
~ кривини́ = (лапласіян, я ф) buckling
~ кристалі́чної ґра́тки = див. ґратковий ~
крити́чний ~ = critical parameter
лока́льний ~ = local parameter
~ макрокома́нди = macroparameter
макроскопі́чний ~ = macroscopic parameter
мали́й ~ = small parameter; (розвинення в ряд) series-expansion parameter
~ ма́лости = smallness parameter
масшта́бний ~ = scale parameter
математи́чний ~ = mathematical parameter
матерія́льний ~ = (розподілу густини нейтронів у реакторі) material buckling
мікроскопі́чний ~ = microscopic parameter
~ Мі-Ґрю́найзена = Mie-Grüneisen parameter
~ мі́рчого при́ладу = instrumentation variable
модифіко́ваний ~ = modified parameter
модульо́ваний ~ поря́дку = modulated order parameter
~ наванта́ги = load parameter
наванта́ження = див. ~ навантаги
надлишко́вий ~ = superfluous parameter
напередза́даний ~ = preset parameter; (встановлені, мн.) settings
насито́вий ~ = saturation parameter
~ наси́чення = див. наситовий ~
~ наси́чености = див. наситовий ~
незале́жний ~ = independent parameter (від – of)
незбережни́й ~ поря́дку = nonconserved order parameter
незосере́джений ~ = distributed parameter
~ неліні́йности = nonlinearity parameter
немати́чний ~ поря́дку = nematic order parameter
необов’язко́вий ~ = optional parameter
нерозподі́лений ~ = lumped parameter
нескінче́нно мали́й ~ = infinitesimal parameter
нестаціона́рний ~ = time-dependent [time-varying] parameter
номіна́льний ~ = rating factor
номіна́льні робо́чі —три = (приладу) performance ratings
нормо́ваний ~ = normalized parameter
обов’язко́вий ~ = required parameter
обчи́слений ~ = theoretical [calculated] parameter
~ оптиміза́ції = optimization criterion
~ орієнта́ції = (молекули) orientation parameter
основни́й ~ = basic parameter
~ перене́сення = див. ~ переношення
~ перено́шення = translation parameter
перетво́рений ~ = modified parameter
~ перетво́рення = transformation parameter
підтве́рджуваний ~ = certifiable parameter
пла́змо́вий ~ = plasma parameter
~ пливу́чости = buoyancy parameter
~ повто́рюваности = (даних міряння) repeatability parameter
~ поді́бности = similitude parameter
~ поді́льности = fissionability parameter
полови́нний ~ = (геометричної фігури) semiparameter
~ поря́дку = order parameter; (надплинного гелію) superfluid-helium order parameter; (рідинного кристалу) liquid-crystal parameter
~ посла́блювання = (коливань) attenuation parameter
~ прилипа́ння = (частинок до поверхні) sticking parameter
приро́дний ~ = natural parameter
пристосо́вний ~ = adjustable parameter
притама́нний ~ = characteristic parameter
прихо́ваний ~ = hidden parameter
приці́льний ~ = impact [collision] parameter
проє́ктний ~ = design parameter
~ промене́вої тру́бки = beam tube parameter
просторо́во (з)модульо́ваний ~ поря́дку = spatially modulated order parameter
~ проце́су = process variable; process characteristic
~ реа́ктора = (ядерного) reactor variable
реґульо́вний ~ = (пристосовний) adjustable parameter; (контрольовний) controlled parameter [variable]
~ режи́му коро́ткого за́мкнення = short-circuit parameter
ре́перний ~ = reference parameter
—ри рівня́ння ста́ну = state variables, equation-of-state parameters
робо́чий ~ = operation(al) [operating, performance, working] parameter
~ розі́мкненого ко́ла = open-circuit parameter
~ ро́зкиду = (даних) straggling [spreading] parameter; dispersion index
~ розладува́ння = detuning parameter
розмі́рнісний ~ = dimensional parameter
розподі́лений ~ = distributed parameter
~ розпо́ділу густини́ нейтро́нів у реа́кторі = buckling див. тж лапласіян
розрахунко́вий ~ = (теоретичний) theoretical parameter; (проєктний) design parameter
~ розташува́ння = location parameter
~ розупорядкува́ння = disorder parameter
~ розчи́ннику = solvent parameter
~ розчи́нности = solubility parameter
~ руйнува́ння = fracture parameter
~ середо́вища = medium parameter
си́мвольний ~ = symbolic [character] parameter
~ систе́ми = system parameter, parameter of a system
систе́мний ~ = (комп.) system variable
скаля́рний ~ поря́дку = scalar order parameter
смекти́чний ~ поря́дку = smectic order parameter
спектра́льний ~ = spectral [spectrum] parameter
спі́новий ~ = spin parameter
стабілізаці́йний ~ = stabilizing parameter
ста́лий ~ = constant parameter
станда́ртні —три = (приладу) standard ratings
~ ста́ну = state parameter [variable]
статисти́чний ~ = statistical parameter
стати́чний ~ = static parameter
стаціонарний ~ = time-independent parameter
сте́ндові —три = test-bench characteristics
Сто́ксів ~ = Stokes parameter
сторо́нній ~ = 1. (зовнішній) external parameter 2. (що не стосується досліджуваного явища) irrelevant parameter
стрибко́вий ~ = hopping parameter
структу́рний ~ = structure parameter
температурозале́жний ~ = temperature-dependent parameter
те́нзорний ~ поря́дку = tensor order parameter
теорети́чний ~ = (обчислений) theoretical parameter
термодинамі́чний ~ = (ста́ну) thermodynamical function (of state)
те́хніко-економі́чні —три = performance characteristics
техні́чний ~ = engineering factor
~ траєкто́рії = element of a trajectory
узага́льнений ~ = generalized parameter
~ узгі́днювання = matching parameter
~ узго́джування = див. ~ узгіднювання
уто́чнений ~ = improved parameter
факти́чний ~ = actual parameter
факультати́вний ~ = optional parameter
феноменологі́чний ~ = phenomenological parameter
феромагне́тний ~ поря́дку = ferromagnetic order parameter
фізи́чний ~ = physical parameter; (мн.) physical characteristics
фіксо́ваний ~ = див. зафіксований ~
фо́кусний ~ = (конічного перерізу) latus rectum
~ фо́рми ядра́ = nuclear-shape parameter
характеристи́чний ~ = characteristic parameter
~ ци́клу наванта́жування = load-cycle parameter
цілочислови́й ~ = integer(-valued) parameter
часови́й ~ = time parameter
часозале́жний ~ = time-dependent [time-varying] parameter
часонезале́жний ~ = time-independent parameter
чи́нний ~ = 1. operation(al) [operating] factor 2. (фактичний) actual parameter
числови́й ~ = numerical parameter
шкідли́вий ~ = nuisance parameter

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

притама́нний (-нна, -нне)* authentic, veritable, natural; staunch; original; inborn, innate;
  притама́нно adv. as one should, as is fitting.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

inherent властивий; притаманний; природний; внутрішній
i. safety technology властиво безпечна технологія (яка передбачає придушення небезпеки на ґрунті фундаментальних законів природи, без застосування спеціяльних систем забезпечення)
intrinsic істотний; притаманний; властивий; внутрішній

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

притаманний (властивий) inherent, intrinsic, proper прк; (постійно присутній) resident прк; (невіддільний, сутнісний) essential; (істотний) constitutive; (характерний) characteristic; (специфічний) peculiar