Знайдено 46 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «право» на інших ресурсах:

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

прав|о ім. = law; right; title;
• ~а громадянина = citizen’s rights;
• ~а звинуваченого = accused’s rights;
• ~а і обов’язки = rights and duties;
• ~а людини = human liberties / rights;
• ~а осіб, позбавлених волі = prisoners’ rights;
• ~а особи = individual rights;
• ~а, що надаються законом = rights granted under the law;
• ~а, що проголошуються в законах = rights claimed under the law;
• ~о на припинення судового переслідування = right to stop a prosecution;
• ~о безперешкодно дотримуватися своїх поглядів = right to hold opinions without interference;
• ~о бідних на безоплатного адвоката = right to free counsel for poor people;
• ~о брати участь у судовому процесі = right to take part in court proceedings;
• ~о бути випущеним під заставу = right to bail;
• ~о бути вислуханим у суді = right to be heard;
• ~о бути представленим адвокатом = right to be represented by counsel;
• ~о бути присутнім (у залі судового засідання, на засіданні палати законодавчого органу тощо) = right to attend;
• ~о в’їзду до країни = right to enter a country;
• ~о в’їзду до країни як біженця = right to enter a country as a refugee;
• ~о вето = right to veto;
• ~о виїжджати з країни й повертатися до неї = right to go from a country and come back to it;
• ~о викликати свідків = right to subpoena witness;
• ~о висловлювати власні погляди = right to express ones’ views;
• ~о виставляти /залучати свідків = right to present witnesses;
• ~о виступати безпосередньо проти свого обвинувача = right to confront one’s accuser;
• ~о відкликання = right of a recall;
• ~о вільного відправлення реліґійного культу в спеціальному приміщенні посольства (місії) = right of chapel;
• ~о вільного доступу = right of free access;
• ~о вступати до об’єднань = right to join an association;
• ~о голосу = voting right;
• ~о громадян виступати в суді рідною мовою = right of citizens to use their native language in court;
• ~о доступу = right of access;
• ~о доступу до державної служби = right of access to public service;
• ~о експатріації = right of expatriation;
• ~о жити за законами своєї країни = right to live by the law of one’s country;
• ~о жити за законами своєї реліґії = right to live by the law of one’s religion;
• ~о за законом = right at law;
• ~о займатися адвокатською / юридичною практикою = right to practice law;
• ~о залишати будь-яку країну, включно з власною, і повертатися до своєї країни = right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country;
• ~о заробляти собі на прожиття = right to earn a living;
• ~о затримання = right of detention;
• ~о захисту своїх громадян = right of protection of one’s citizens;
• ~о збирати та поширювати інформацію = right to gather and publish information;
• ~о звернення до суду = right of access to court(s);
• ~о звернення по допомогу до адвоката (у разі арешту) = right to consult an attorney;
• ~о звертатися до суду = right of court;
• ~о людини = human right;
• ~о мати адвоката під час допиту = right to have legal counsel present during interrogation;
• ~о меншості = minority right;
• ~о мовчати = right to remain silent;
• ~о на адвоката = right to an attorney / counsel;
• ~о на адвоката з часу арешту (взяття під варту) обвинуваченого = right to а counsel from the time that an accused is taken into custody;
• ~о на апеляцію = right of appeal;
• ~о на безкоштовне медичне обслуговування = right to free medical services;
• ~о на безкоштовну освіту = right to free education;
• ~о на безпеку = right to safety / security;
• ~о на боротьбу за свою свободу = right to fight to regain one’s freedom;
• ~о на визнання правосуб’єктності = right to recognition as a person before the law;
• ~о на відкритий судовий процес = right to public trial;
• ~о на відпочинок і дозвілля = right to rest and leisure;
• ~о на вільний вибір місця проживання = right to freedom of residence;
• ~о на вільний вибір роботи = right to a free choice of employment;
• ~о на гласність = right of publicity;
• ~о на громадянство = right to a nationality;
• ~о на добре ім’я й репутацію = right of good name and reputation;
• ~о на домову (хатню) церкву = right of chapel;
• ~о на допомогу адвоката = right to aid / assistance of counsel;
• ~о на еміґрацію = right to emigrate;
• ~о на житло = right to housing;
• ~о на життя = right to life;
• ~о на забезпечення на випадок безробіття, хвороби або інвалідності = right to security in the event of unemployment, sickness or disability;
• ~о на захист (у суді тощо) = right of defense / protection;
• ~о на захист з боку закону = right to the protection of the law;
• ~о на захист моральних і матеріальних інтересів = right to the protection of moral and material interests;
• ~о на звільнення під заставу = right to bail;
• ~о на землю = right to land;
• ~о на зібрання = right of assembly;
• ~о на зміну громадянства = right to change allegiance;
• ~о на інформацію про вироби = right to information about products;
• ~о на існування = right to existence;
• ~о на консультацію з адвокатом = right to consult with one’s lawyer;
• ~о на людську гідність = right to human dignity;
• ~о на матеріальне забезпечення у разі втрати працездатності = right to material security in (case of) disability;
• ~о на мирні зібрання = right to assemble peaceably;
• ~о на мітинги, демонстрації та пікетування = right to arrange meetings, processions and picketing;
• ~о на негайне звільнення = right to immediate release;
• ~о на недоторканність особистого життя = right to privacy;
• ~о на незгоду = right of dissent;
• ~о на обвинувальний акт = right to indictment;
• ~о на одержання юридичної допомоги = right to legal aid;
• ~о на освіту = right to education;
• ~о на оскарження судових рішень = right to appeal against court decisions;
• ~о на особисту безпеку / свободу = right to personal security, right of personal security;
• ~о на особисту недоторканність = right to security of person;
• ~о на отримання судового захисту = right of relief;
• ~о на отримання юридичної допомоги = right to legal aid;
• ~о на охорону здоров’я = right to health protection;
• ~о на пікетування = right to picket;
• ~о на подання індивідуальних петицій = right of individual petition;
• ~о на подвійне громадянство = right to a dual citizenship;
• ~о на позов = right in action, right of suit;
• ~о на пояснення причин свого ув’язнення = right to be given reasons for one’s confinement;
• ~о на працю = right to work;
• ~о на представництво адвокатом = right to a counsel;
• ~о на презумпцію невинності = right to be presumed innocent;
• ~о на приватне життя = right to privacy;
• ~о на протест = right of protest;
• ~о на рівний захист = right of equal protection;
• ~о на рівність перед законом = right to legal equality;
• ~о на рівність перед судом = right to equal treatment before the tribunals;
• ~о на розгляд справи судом присяжних = right of a trial by jury;
• ~о на самозахист = right to self-defense;
• ~о на самозбереження = right of self-preservation;
• ~о на свободу (від чогось) = right to freedom (from smth);
• ~о на свободу від тортур = right to freedom from torture;
• ~о на свободу від тортур та інших форм негуманного поводження = right to freedom from torture and other inhuman forms of treatment;
• ~о на свободу думки = right to think freely;
• ~о на свободу думки, совісті й реліґії = right to freedom of thought, conscience and religion;
• ~о на свободу і безпеку = right to liberty and security;
• ~о на свободу мирних зібрань та асоціацій = right to freedom of peaceful assembly and association;
• ~о на свободу переконань = right to freedom of belief;
• ~о на свободу самовиразу = right to freedom of expression;
• ~о на свободу слова = right to freedom of speech;
• ~о на свободу та особисту недоторканність = right to liberty and security;
• ~о на своє ім’я = right to the name;
• ~о на свою культуру = right to one’s own culture;
• ~о на соціальне забезпечення = right to social insurance;
• ~о на сповідування своєї реліґії = right to practice one’s own religion;
• ~о на справедливий судовий розгляд = right to a fair trial;
• ~о на страйк = right to strike;
• ~о на суд присяжних = right to trial by jury;
• ~о на судовий захист = benefit of a counsel;
• ~о на судовий розгляд = right to а = hearing;
• ~о на територіальну цілісність = right to territorial integrity;
• ~о на юридичне представництво = right to legal representation;
• ~о на юридичну рівність = right to juridical equality;
• ~о нагляду = supervisory authority;
• ~о наймати адвоката = right to retain counsel;
• ~о наймати приватного адвоката = right to employ a private counsel;
• ~о народів на вільний і незалежний розвиток = right of nations to free and independent development;
• ~о націй на самовизначення аж до державного відокремлення = right of nations to self-determination up to and including separation as a state;
• ~о не бути незаконно висланим = right not to be arbitrarily expelled;
• ~о не бути членом профспілки = right not to belong to a union;
• ~о не виконувати свої зобов’язання = right not to fulfil one’s own obligations;
• ~о не відповідати на запитання = right to remain silent;
• ~о не відповідати на питання, що можуть бути використані як свідчення проти обвинуваченого = right not to answer any questions that might produce evidence against an accused;
• ~о не свідчити проти себе = right against self-incrimination;
• ~о об’єднання в громадські організації = right to associate in public organizations, right to unite in public organizations;
• ~о обвинуваченого мати достатньо часу, можливостей і допомоги для свого захисту = right of the accused to have adequate time, facilities and assistance for his / her defense;
• ~о обвинуваченого на адвоката або на захист = right of the accused to counsel / legal advice;
• ~о обирати = right of choice;
• ~о обирати і бути обраним = right to elect / vote and be elected;
• ~о обирати собі реліґію = right to choose one’s religion;
• ~о оскарження = right of an appeal;
• ~о оскарження вироку = right of appeal against sentence;
• ~о особи = right of the individual;
• ~о особи контролювати поширення інформації про себе = right of a person to control the distribution of information about him/ herself;
• ~о особистості = personal right;
• ~о отримувати документи, необхідні для належного захисту = right to obtain documents essential for an adequate defense;
• ~о очної ставки = right to be confronted;
• ~о очної ставки зі свідком захисту = right to be confronted with witness;
• ~о передоручення = right of substitution;
• ~о пересування = right to travel;
• ~о підпису = authority to sign;
• ~о подавати позов = right to sue;
• ~о політичного притулку = right of political asylum;
• ~о поширювати інформацію = right to disseminate information;
• ~о притулку = privilege of sanctuary / asylum;
• ~о проводити мирні зібрання = right to hold peaceful gatherings;
• ~о проживання = right of abode;
• ~о просити помилування = right to seek pardon;
• ~о протесту = right of a protest;
• ~о самозбереження = right of self-preservation;
• ~о спілкуватися власною мовою = right to use one’s own language;
• ~о спростування = right of correction;
• ~о утворювати громадські об’єднання = right to organize public associations;
• ~о юрисдикції = right of jurisdiction;
• ~о, передбачене законом = statutory right;
• абсолютне ~о = right in rem;
• адміністративне ~о = administrative law;
• арбітражне ~о = law of arbitral procedure;
• борець за ~а людини = human rights activist;
• бути наділеним ~ом = be vested with a right;
• в силу ~а = by right of;
• важливе ~о або інтерес = valuable right or interest;
• відмовлятися від ~а = abandon a right;
• відновлювати свої ~а = restore one’s rights;
• втрачати ~о = forfeit a right;
• громадянське ~о = civil right;
• державне ~о = constitutional law;
• доказове ~о = law of evidence;
• домагатися ~ розм. = harp about rights; throw one’s weight around; lay down the law;
• загальне ~о = common law;
• захисник ~ людини = human rights advocate;
• захищати ~а = defend one’s rights;
• звичайне ~о = customary law;
• імпліцитне ~о = implicit right;
• карне ~о = criminal law;
• кодифіковане ~о = codified law;
• комісія з ~ людини = human rights commission;
• конституційне ~о = constitutional law / right;
• користуватися ~ом = avail oneself of a right;
• кримінальне ~о = criminal law;
• мати ~о (на) = be entitled (to); have a right (to); be eligible for;
• мати ~о (повноваження) = have the authority;
• міжнародне ~о = international law;
• надавати ~о = entitle smb;
• національне ~о = national law;
• не скористатися ~ом відводу = pass a challenge;
• невід’ємне [невідчужне] ~о = inalienable right;
• невідчужуване [невідчужне] ~о = inalienable right;
• незаперечне ~о = indubitable right;
• необмежене ~о = absolute power;
• норми ~ людини = human-rights standards;
• однакові ~а = equal rights;
• оскаржене ~о = disputed right;
• оскаржувати ~о = challenge a right;
• оспорювати ~ = challenge a right;
• отримати ~о (на) = qualify (for);
• переважне ~о = priority right, right of priority;
• передавати ~о = assign a right;
• передавати ~о = assign a right;
• писане ~о = written law;
• порушення ~ людини = human rights abuse / violation;
• порушувати ~а = infringe smb’s rights;
• прецедентне ~о = case law;
• приватне ~о = personal right / private law;
• примусова реалізація ~ = enforcement of rights;
• принципи ~ людини = human rights principles;
• процесуальне ~о = law of procedure;
• публічне ~о = public law;
• рівні ~а = equal rights;
• рух за ~а людини = human rights movement;
• скористатися ~ом = avail oneself of a right;
• соціально-економічні ~а = socioeconomic rights;
• статутне ~о = statutory law;
• судове ~о = judicial law;
• ущемляти [утискати] ~а = encroach on smb’s rights;
• цивільне процесуальне ~о = law of civil procedure;
авторськ|ий прикм. = author’s, inventor’s;
• ~е право = copyright;
• ~е свідоцтво = certificate of authorship;
• ~ий гонорар = author’s fee;
• ~ий договір = author’s contract;
• закон про ~е право = copyright law;
• передача ~ого права = assignment / cession of a copyright;
• порушення ~ого права = infringement of a copyright; piracy;
• порушувати ~е право = violate a copyright;
адміністративн|ий прикм. = administrative; managerial;
• ~а відповідальність = administrative responsibility;
• ~а правоздатність = administrative legal capacity;
• ~а санкція = administrative sanction;
• ~е затримання = administrative detention;
• ~е право = administrative law;
• ~е правопорушення = administrative infraction / violation;
• ~е провадження = administrative proceedings;
• ~і заходи = administrative measures;
алімент|и ім. = alimony; maintenance; support;
• встановлювати ~и = settle alimony;
• давати право на отримання ~ів (комусь) = entitle (smb) to alimony;
• загальна сума присуджених ~ів = alimony in gross;
• несплата ~ів = failure to pay alimony; non-payment of alimony;
• отримувати ~и (від) = receive alimony / maintenance (from);
• платити ~и = pay alimony;
• подавати до суду (на) ~и = sue (smb) for alimony;
• присудження ~ів = award of alimony;
• присуджувати ~и = award alimony;
• сплата ~ів = payment of alimony;
• стягувати ~и в судовому порядку = recover alimony;
• сума ~ів, що підлягають регулярній виплаті (за ухвалою суду) = alimony in general;
• ухиляння від сплати ~ів на утримання дітей = evasion (of payment) of alimony for maintenance of children;
визнавати дієсл. = acknowledge; (право тощо) recognize; (у суді) adjudicate; (вважати) consider; regard; admit;
• ~ вимогу = allow a claim;
• ~ невинним = find not guilty;
• ~ неспроможним = declare insolvent;
• ~ особу винною = find / adjudge a person guilty;
• ~ помилку = confess an error;
• ~ себе винним = plead guilty; avow oneself; confess;
• ~ скоєння злочину = confess to a crime;
• ~ справедливість фактів, викладених у звинуваченні = admit the truth of the facts in the accusation;
виключн|ий прикм. = exceptional; exclusive;
• ~е володіння = exclusive possession;
• ~е право = exclusive right;
• ~а юрисдикція = exclusive jurisdiction;
використовувати дієсл. = use;
• ~ докази в суді = introduce evidence at a trial;
• ~ право = exercise right;
• ~ примусові повноваження державної влади = enforce the state power;
вимагати дієсл. = demand; request; require; (маючи право) claim (from); lay claim (to); (хабар) exact, extort; (вдаючись до рекету) racketeer; (вдаючись до шантажу) blackmail;
• ~ розгляду справи судом присяжних = demand a jury trial;
винагород|а ім. = reward, payment, remuneration, bonus;
• мати право на ~у = be entitled to a remuneration;
витяг ім. = (з документа) abstract; excerpt; extract; (копія) copy; estreat;
• ~ з договору = contract extract;
• ~ з документа про право власності = abstract of a title;
• ~ з протоколу = extract from the protocol / minutes; extract from the record of proceedings;
• ~ з ухвали = extract from a decision;
• нотаріальний ~ = notarially certified copy;
• робити ~ з протоколу = (судових документів) abbreviate record of proceedings; abbreviate record of evidence; (зборів) take an excerpt from the minutes; (з документа) copy out notes;
громадянств|о ім. = citizenship; nationality;
• втрачати ~о = forfeit citizenship;
• змінювати ~о = change one’s citizenship;
• надавати право ~а = naturalize;
• отримувати права ~а = be granted citizenship;
• подавати заяву про прийняття в ~о = apply for citizenship;
• подвійне ~о = double citizenship;
• позбавляти ~а = denaturalize, deprive of citizenship;
• поновлювати в ~і = restore one’s citizenship;
• припинення ~а = termination of her / his citizenship;
гуманітарн|ий прикм. = humanitarian;
• ~ а допомога = humanitarian aid / assistance / help; humanitarian relief;
• ~е право = humanitarian law;
• ~ий конвой = humanitarian aid convoy;
ді|я ім. = act, action; (вплив) effect;
• ~я закону = operation of a law;
• ~я непереборної сили = act of God, force-majeure effect;
• ~я цивільного законодавства = operation of civil legislation;
• ~я, небезпечна для життя = act endangering life;
• ~я, що завдає шкоди = prejudicial action;
• ~я, що порушує право = infringing act;
• вдаватися до ~й превентивного характеру = take preventive actions;
• відповідальність за ~ї = liability for acts;
• вступати в ~ю див. чинність = набувати чинності
• вчиняти ~ю = perform an act;
• мати зворотну ~ю = relate back;
• надавати свободу ~й = give a carte blanche;
• незаконна ~я = illegal act;
• неправомірна ~я = illegal action;
• несанкціонована ~я = unauthorized action;
• осудна ~я = culpable action / act of fault;
• отримати свободу ~й = have a free hand;
• підпадати під ~ю закону = come within the purview of law;
• позбавляти юридичної ~ї = invalidate;
• призупиняти ~ю = suspend;
• припиняти ~ю = terminate;
• протизаконна ~я = illegal act;
• протиправна ~я = illegal act; guilty act;
• слідча ~я = investigative action;
• умисна ~я = deliberate / intended act;
• юридична ~я = legal action, juristic act;
доказов|ий прикм. = evidentiary, evidential; probative;
• ~а презумпція = presumptive evidence;
• ~е право = law of evidence;
життя ім. = life;
• ~ без порушень закону = crime-free life;
• право на ~ = right to life;
загальн|ий прикм. = general; universal; overall;
• ~а військова повинність = general military duty;
• ~а декларація прав людини = universal declaration of human rights;
• ~е виборче право = universal suffrage;
• ~і вибори = general elections;
захист ім. = defense; protection; safeguard; security; legal redress;
• ~ державних інтересів = defense of state interests;
• ~ ділової репутації = protection of business reputation;
• ~ життя і здоров’я людей = protection of human life and health;
• ~ законних інтересів = protection of lawful interests;
• ~ основ конституційного ладу = protection of the foundations of the constitutional system;
• ~ підсудного = defense of the accused; counsel for the defendant;
• ~ посиланням на алібі = defense of alibi;
• ~ посиланням на необхідність = defense of necessity;
• ~ посиланням на примус = defense of duress;
• ~ прав = protection of rights;
• ~ прав і свобод громадян = protection of citizens’ rights and freedoms;
• ~ прав людини = protection of human rights;
• ~ прав нацменшин = protection of minorities;
• ~ прав особи на інформаційну власність = privacy protection;
• ~ у кримінальній справі = criminal defense; counsel for the accused;
• ~ цивільних прав = protection of civil rights;
• ~ честі й гідності = protection of honor and dignity;
• абсолютна форма ~у = absolute defense
• брати під свій ~ = take under one’s protection;
• виступати на ~ = advocate / stand in defense;
• відмова суду в ~і права = refusal of protection of a right;
• відмовлятися від ~у адвокатом = serve one’s own counsel;
• засіб судового ~у = relief at law; remedy;
• здійснювати ~ у суді = maintain the defense in the court;
• міжнародний ~ прав людини = international protection of human rights;
• надавати засіб правового ~у = remedy;
• органи соціального ~у населення = agencies / bodies of social defense of the population;
• очолювати ~ у в суді = lead for the defense in the court;
• підготовувати ~ = prepare the defense;
• підтримувати ~ = support the defense;
• потреба ~у громади = need for protecting the public;
• право на ~ = right to defense;
• правовий ~ = legal protection;
• представляти позицію ~у = raise the defense;
• розумно підготувати ~ = prepare the defense intelligently;
• свідок ~у = witness for the defense;
• соціальний ~ = social security / protection;
• судовий ~ = judicial protection;
• сумлінний ~ = good faith defense;
• шукати ~у = seek protection;
• шукати засіб судового ~у = seek a court remedy;
• юридичний ~ = legal defense;
здійснювати дієсл. = execute; fulfil; implement; realize; exercise;
• ~ апеляційну юрисдикцію = exercise appellate jurisdiction;
• ~ керівництво = administer;
• ~ право = exercise one’s right;
• ~ правосуддя = exercise / administer justice;
імунітет ім. = immunity; exemption;
• ~ від адміністративної відповідальності = administrative immunity;
• ~ від кримінальної відповідальності = exemption from criminal liability;
• ~ від покарання = exemption from punishment;
• ~ від юрисдикції = immunity from jurisdiction;
• ~ за законом = legal exemption;
• мати ~ = enjoy immunity;
• надавати ~ = grant immunity;
• особистий ~ = personal immunity;
• позбавлення ~у = withdrawal of immunity;
• право на ~ = right to immunity;
• цивільний ~ = immunity from suit;
конституційн|ий прикм. = constitutional;
• ~е право = constitutional law;
• ~а процедура = constitutional procedure;
• ~ий лад = constitutional system;
• ~ий суд = constitutional court;
• ~і вимоги = constitutional requirements;
• ~і ґарантії = constitutional guarantees;
• ~і заборони = constitutional prohibitions;
• ~і положення = constitutional provisions;
• ~і права = constitutional rights;
• ~і свободи = constitutional freedoms;
кримінальн|ий прикм. = criminal; penal;
• ~е діяння = criminal act;
• ~е переслідування = prosecution;
• ~е право = criminal law;
• ~е судочинство = criminal justice; criminal proceedings;
• ~а відповідальність = criminal liability;
• ~а відповідальність = criminal liability;
• ~а юрисдикція = criminal jurisdiction;
• ~е минуле = criminal history; (особи) criminal record;
• ~е переслідування = criminal prosecution;
• ~ий закон = criminal law;
• ~ий злочин (тяжкий) = felony; criminal offense;
• ~ий злочин = criminal offense; (не тяжкий) misdemeanor;
• ~ий злочин першого ступеня = first degree felony;
• ~ий злочинець = felon;
• ~ий кодекс = criminal code;
• ~ий процес = criminal procedure;
• ~і покарання = criminal penalties;
• ~і справи = criminal cases;
кримінально-процесуальн|ий прикм. = of criminal procedure;
• ~е право = law of criminal procedure;
• ~ий кодекс = code of criminal / penal procedure;
майдан ім. = maidan; (форма протесту) rebellion; riot; revolt; insurrection;
• ~е право = (розм.) maidan law / authority;
міжнародн|ий прикм. = international;
• ~а компетенція = international jurisdiction;
• ~а юрисдикція = international jurisdiction;
• ~е право = international law;
• ~ий арбітраж = international arbitration;
• норми ~ого права = rules of international law;
надавати дієсл. = confer; provide; grant;
• ~ допомогу = give help, help; render assistance [provide assistance / aid] (to);
• ~ право = entitle, authorize;
• ~ притулок = provide housing;
невід’ємн|ий [невідчужний] прикм. = inalienable; inherent;
• ~е право = inalienable / inherent right;
оскарженн|я ім. = appeal; (процес) lodging a complaint;
• ~я ухвали адміністративного органу = administrative appeal;
• апеляційне ~я, реґламентоване законом = statutory appeal;
• без права ~я = without the right of appeal;
• підлягає ~ю = appealable;
• порядок ~я = procedure for appealing;
• право ~я = right of appeal;
особ|а ім. = person, individual; official; party, participant;
• ~а, яка діє за дорученням = attorney-in-fact;
• ~а без громадянства = person without citizenship / stateless person;
• ~а без певних занять = person of no definite occupation;
• ~а відповідача = identity of the defendant;
• ~а обвинуваченого = identity of the accused;
• ~а поза законом = outlaw;
• ~а, викликана в якості свідка = vouchee;
• ~а, вислана з країни = expellee;
• ~а, наділена повноваженнями = authorized person;
• ~а, оголошена в розшук = wanted person;
• ~а, оголошена поза законом = outlaw;
• ~а, позбавлена свободи = person deprived of freedom;
• ~а, яка виступає захисником у суді = counsel for the defence;
• ~а, яка виступає обвинувачем у суді = prosecutor;
• ~а, яка відмовляється від права = relinquisher;
• ~а, яка вчинила посадовий злочин = malfeasant;
• ~а, яка діє в обхід закону = evader;
• ~а, яка діє у суді за дорученням = attorney-in-fact;
• ~а, яка заслуговує на довіру = person worthy of trust;
• ~а, яка заявляє претензію = claimant, plaintiff;
• ~а, яка перебуває під захистом = protectee;
• ~а, яка порушила право = person who has violated a right;
• ~а, яка тимчасово перебуває в країні = sojourner;
• в ~і = in the person of;
• встановлення ~и = establishment of smb’s identity;
• встановлювати ~у = establish the identity;
• довірена ~а = agent; fiduciary; authorized person;
• зареєстрована ~а = registered person;
• інформація про ~у = identity information;
• недоторканність ~и = inviolability of the person;
• непрацездатна ~а = disabled person;
• неуправнена ~а = unauthorized person;
• опис ~и = personal description;
• офіційна ~а = official, officer;
• помилкове упізнання ~и = mistaken identity;
• посадова ~а = official, public official; office holder;
• посвідчення ~и = identification card;
• приватна ~а = private person;
• судове упізнання ~и = legal identity;
• упізнання ~и = personal identity;
• уповноважена ~а = authorized person;
• управнена ~а = authorized person;
• юридична ~а = legal person;
оспорювати дієсл. = dispute; challenge; go against; stand with;
• ~ в судовому порядку = challenge legally; contest in the courts;
• ~ позов = challenge a claim;
• ~ право = contest a right;
пенітенціарн|ий прикм. = penitentiary; penal; punitive;
• ~а психологія = penitentiary psychology;
• ~а система = penitentiary / penal system;
• ~е законодавство = penitentiary legislation;
• ~е поселення = penal settlement;
• ~е право = penal law;
• ~ий заклад = penal / penitentiary facility / institution; розм. = slammer;
• ~ий заклад закритого типу = penitentiary; closed penal institution;
переважн|ий прикм. = preferential;
• ~е право = preferential / priority right;
• ~е право утримання = senior lien;
• ~і права = priorities and preferences;
привілей ім. = privilege; franchise; (виключне право) prerogative;
• ~ по службі = job benefit;
притул|ок ім. = refuge; harbour; shelter; asylum;
• давати ~ок = give harbor;
• політичний ~ок = political asylum;
• порушувати право ~ку = violate a sanctuary;
• право ~ку = right of asylum;
• шукати ~ок = seek a shelter;
процесуальн|ий прикм. = procedural;
• ~а ґарантія = procedural guarantee;
• ~а помилка = procedural error;
• ~е законодавство = adjective legislation, procedural legislation;
• ~е порушення = defect in process;
• ~е право = adjective law;
• ~е правонаступництво = procedural legal succession;
• ~і дії = pleadings;
• ~і норми = procedural rules;
публічн|ий прикм. = public;
• ~е вибачення = public apology;
• ~е засідання = public hearing;
• ~е переслідування = public prosecution;
• ~е право = public law;
• ~е правопорушення = public wrong;
• ~а звітність = public accountability;
• ~а образа = public insult;
• ~ий виступ = public appearance;
спір ім. = contest; dispute; conflict; litigation;
• ~ про підсудність справи = dispute over the jurisdiction of a case;
• ~ про право = issue in law;
• дозволяти ~ = adjudicate a dispute;
• залагоджувати ~ = settle a litigation;
• передавати ~ до арбітражу = refer a dispute to arbitration;
• судовий ~ = litigation;
справедлив|ість ім. = justice; fairness; (неупередженість) impartiality;
• норми права ~ості = principles of equity;
• право ~ості = law of equity;
• суд права ~ості = equity court;
• юрисдикція суду права ~ості = equity jurisdiction;
статутн|ий прикм. = statutory;
• ~ право = statutory law;
суб’єктивний прикм. = subjective; biased; partial; prejudiced;
• ~е право = subjective right;
• ~е судження = subjective judgement;
суверенний прикм. = sovereign;
• ~е право = sovereign right;
судов|ий прикм. = judicial; juridical; legal;
• ~а влада = judicial authority;
• ~а гілка влади = judicial branch;
• ~а заборона = injunction;
• ~а інстанція = degree of jurisdiction;
• ~а колеґія = judicial board;
• ~а медицина = forensic medicine;
• ~а повістка = judicial summons;
• ~а помилка, здатна вплинути на правомірність ~ої ухвали = plain (prejudicial) error;
• ~а посада = judicial office;
• ~а постанова = court decision;
• ~а реформа = judicial reform;
• ~а система = judicial system;
• ~а справа = judicial proceedings;
• ~а ухвала = court decision; judgment;
• ~е відомство = judiciary establishment;
• ~е доручення = court order;
• ~е засідання = judicial session;
• ~е переслідування = court action; prosecution;
• ~е повноваження = written authority;
• ~е право = judicial law;
• ~е рішення = judgment;
• ~е розслідування = examination in court;
• ~е самоврядування = judges’ self-management;
• ~е слідство = examination in court;
• ~ий виконавець = bailiff;
• ~ий вирок = judicial judgement;
• ~ий документ = judicial document;
• ~ий експерт = court expert;
• ~ий захист = legal defense;
• ~ий імунітет = judicial immunity;
• ~ий нагляд = court supervision;
• ~ий наказ = court order; injunction;
• ~ий округ = judicial circuit / okruh;
• ~ий округ, в якому має слухатися справа = venue;
• ~ий орган = judicial body;
• ~ий представник = court agent;
• ~ий пристав = bailiff;
• ~ий процес = judicial process; trial; litigation;
• ~ий процес за процедурою спрощеного судочинства = speedy atrial;
• ~ий процес за процедурою спрощеного судочинства за участі присяжних = summary jury trial
• ~ий розгляд = judicial proceedings;
• ~ий секретар = court reporter; clerk of the court;
• ~ий спір = litigation;
• ~ий статут = judicial statute;
• ~ий штраф = court fine;
• ~і витрати = court costs; court judicial expenses;
• ~і органи = legal bodies;
• ~і справи = lawsuits;
тюремн|ий прикм. = prison; jail;
• ~е право = prison law;
формальний прикм. = formal;
• ~е право = adjective law;
цивільн|ий прикм. = civil; civic; civilian;
• ~а відповідальність = civil responsibility;
• ~а дієздатність = legal capacity;
• ~а правоздатність = legal capacity, civil law capacity;
• ~а справа = civil case;
• ~а та кримінальна юрисдикції = civil and criminal jurisdiction;
• ~а юрисдикція = civil jurisdiction;
• ~е право = civil law;
• ~е правопорушення = civil wrong;
• ~е судочинство = civil justice;
• ~ий кодекс = civil code;
• ~ий позов = civil action / claim;
• ~ий процес = civil procedure;
• ~ий процесуальний кодекс = code of civil procedure;
• ~ий стан = civil status;
• ~і правовідносини = relationship of civil law;
• ~і справи = civil matters;
цивільно-процесуальн|ий прикм. = civil procedure;
• ~е право = civil procedure law;
• ~ий кодекс = civil procedure code;
чинн|ий прикм. = acting; current; effective; valid;
• ~а юрисдикція = continuing jurisdiction;
• ~е законодавство = active legislation, legislation in force;
• ~е право = good law;
• ~ий закон = current / effective law; law in effect;