Знайдено 1 статтю
Шукати «пошук углиб» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

search = [sɜ:tʃ] 1. по́шук, шука́ння || шука́ти // ~ out знайти́ 2. перебира́ння/перебра́ння (варіантів) || перебира́ти/перебра́ти (варіанти)
• adaptive ~
= адапти́вний по́шук
• area ~
= по́шук у (пе́вній) о́бласті
• associative ~
= асоціати́вний по́шук
• best-first ~
= по́шук за пе́ршою найкра́щою збі́жністю
• best-match ~
= по́шук за найкра́щою збі́жністю
• bidirectional ~
= двонапрямни́й по́шук
• binary (bisectional) ~
= біна́рний по́шук
• breadth-first ~
= по́шук уши́р
• chaining ~
= ланцюго́вий по́шук
• circular ~
= колови́й по́шук
• combinatorial ~
= комбінато́рний по́шук
• coordinate ~
= координа́тний по́шук
• database ~
= по́шук у ба́зі да́них
• dendroidal ~
= по́шук за де́ревом
• depth-first ~
= по́шук угли́б
• dichotomizing (dichotomous) ~
= дихото́мний по́шук, по́шук ді́ленням на́впіл
• direct ~
= прями́й по́шук
• directed ~
= спрямо́ваний по́шук
• exhaustive ~
= по́шук ме́тодом по́вного перебо́ру
• factorial ~
= факторіа́льний по́шук
• full-text ~
= по́шук за по́вним те́кстом
• gradient ~
= ґрадіє́нтний по́шук
• graph ~
= по́шук за гра́фом
• graphical ~
= по́шук графі́чним ме́тодом
• greater than ~
= по́шук за співвідно́шенням бі́льше
• heuristic ~
= евристи́чний по́шук
• high-low-equal ~
= по́шук у за́даному інтерва́лі, по́шук в інтерва́лі зна́чень
• inverted ~
= зворо́тний по́шук
• iterative ~
= ітерати́вний по́шук
• key ~
= по́шук за ключе́м
• lattice ~
= ґра́тко́вий по́шук
• limit-type ~
= грани́чний по́шук
• linear ~
= ліні́йний по́шук; послідо́вний пере́гляд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) по́шук; по́шук ді́ленням на́впіл
• logical ~
= логі́чний по́шук
• maximum ~
= по́шук ма́ксимуму
• minimum ~
= по́шук мі́німуму
• multiway ~
= багатоваріа́нтний по́шук, по́шук багатьма́ шляха́ми
• numerical ~
= числови́й по́шук
• one-at-a-time ~
= послідо́вний по́шук
• ordered ~
= впорядко́ваний по́шук
• parallel ~
= парале́льний по́шук
• pattern-matching ~
= по́шук за шабло́ном
• postorder tree ~
= по́шук вглиб, перебира́ння вглиб
• preplanned ~
= по́шук за напередскла́деним пла́ном
• probabilistic ~
= ймові́рнісний по́шук
• programmed ~
= по́шук за програ́мою
• ramified ~
= розгалу́жений по́шук
• random ~
= випадко́вий по́шук
• randomized ~
= рандомізо́ваний по́шук
• reduced ~
= скоро́чений по́шук
• sequential ~
= послідо́вний по́шук
• simultaneous ~
= одноча́сний по́шук
• skip ~
= по́шук з про́пусками
• statistical ~
= статисти́чний по́шук
• table ~
= табли́чний по́шук
• tree ~
= по́шук уздо́вж де́рева
• uniform ~
= рівномі́рний по́шук
• wandering ~
= мандрівни́й по́шук