Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «порожнява» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

blankness [ˈblæŋknɪs] n
1. порожнява, порожнеча, пустота;
2. збентеження, ніяковість.
hollow [ˈhɒlɘʋ] n
1. порожнява, порожнина;
2. заглиблення, западина; виїмка, яма;
3. низина; лощина; балка;
4. дупло;
5. печера;
6. pl гірн. старі покинуті виробки;
7. поет. глупа ніч;
8. середина зими.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

порожнява див. порожність.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

space 1. про́стір || просторо́вий; о́б’є́мний 2. ко́смос, космі́чний [позазе́мний] про́стір || космі́чний; позазе́мний 3. діля́нка, о́бласть 4. про́мі́жок, інтерва́л, ві́ддаль, ві́дстань ■ for the ~ of a meter на про́мі́жку оди́н ме́т(е)р 5. (комп.) про́біл 6. мі́сце (що його можна заповнити) 7. про́мі́жок ча́су ■ (with)in the ~ of an hour за годи́ну, про́тягом годи́ни 8. розташо́вувати//розташува́ти (two meters apart – на відстані [з проміжками] два метри (одне від одного); at equal distances – з однаковими інтервалами); відокре́млювати//відокре́мити (проміжком)
[speɪs]
~ about the sun = навколосонце́вий про́стір
~ contractible into itself = стяжни́й про́стір
~ of connectivity k про́стір зв’я́зности k, k-зв’я́зний про́стір
~ of dimension n про́стір ви́мірности n, n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
~ of constant curvature = про́стір ста́лої кривини́
~ of fractals = про́стір фракта́лів
~ of functionals = про́стір функціона́лів
~ of functions = про́стір фу́нкцій
~ of generalized almost periodic functions = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій (in the sense of Weyl – за Вайлем, у Вайлевому сенсі)
~ of infinite connectivity = нескінченнозв’я́зний про́стір
~ of infinite (number of) dimensions = нескінченнови́мірний про́стір
~ of matrices = про́стір ма́триць
~ of paths = про́стір шляхі́в
~ of quaternions = про́стір кватерніо́нів
~ of reals = про́стір ді́йсних чи́сел
~ of sets = про́стір множи́н
~ of states = про́стір ста́нів
absolute ~ = абсолю́тний про́стір
abstract ~ = абстра́ктний про́стір
acceleration ~ = (яф) пришви́дшувальний про́мі́жок
address ~ = адре́сний про́стір
adjoint ~ = спря́жений про́стір; долу́чений [приє́днаний] про́стір
adjunct(ion) ~ = приє́днаний про́стір
affine ~ = афі́нний про́стір
affinely connected ~ = афіннозв’я́зний про́стір, про́стір афі́нної зв’я́зности [з афі́нною зв’я́зністю]
air ~ = пові́тряний про́стір
algebraic ~ = алґебри́чний про́стір
aligned ~ = про́стір зі скінче́нно ви́значеною опу́клістю
allocation ~ = розподі́льний про́стір (пам’яті)
almost-metric ~ = ма́йже метри́чний про́стір
almost-periodic ~ = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій
ambient ~ = довкі́льний [навко́лишній] про́стір, довкі́лля
angle ~ = кутова́ діля́нка, діля́нка всере́дині кута́, кутови́й се́ктор
anisotropic ~ = анізотро́пний [неізотро́пний] про́стір
annular ~ = (яф) кільце́вий про́стір
anode dark ~ = ано́дний те́мний про́стір, ано́дна те́мна о́бласть
arc ~ = дугови́й про́мі́жок
Aston dark ~ = А́стонів те́мний про́стір
Banach ~ = Ба́нахів про́стір
barreled ~ = діжкови́й про́стір
base ~ = ба́за, ба́зовий про́стір
based ~ = (топологічний) про́стір з позна́ченою ба́зовою то́чкою
basis-circuit ~ = про́стір ба́зових ко́нтурів [ци́клів] (графу)
basis-cut ~ = про́стір ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
basis-path ~ = про́стір ба́зових шляхі́в (графу)
biaffine ~ = біафі́нний про́стір
bicompact ~ = бікомпа́ктний про́стір
biconnected ~ = двозв’я́зний про́стір
blank ~ = поро́жнє мі́сце, інтерва́л, про́мі́жок
carrier ~ = про́стір-носі́й
cartesian ~ = Дека́ртів про́стір
cathode dark ~ = (ел.) като́дна те́мна о́бласть, като́дний те́мний про́стір
causal ~ = причино́вий про́стір
charge ~ = заря́довий про́стір, про́стір заря́дів
circuit ~ = про́стір ко́нтурів [ци́клів] (графу)
cislunar ~ = (космі́чний) про́стір між Земле́ю та орбі́тою Мі́сяця
clearance ~ = про́зір
closed ~ = за́мкнений про́стір
code ~ = про́стір ко́дів
cohomology ~ = про́стір когомоло́гій
collapsible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
color ~ = ко́лірний про́стір
column ~ = про́стір сто́впчиків [коло́нок] (матриці)
combustion ~ = зо́на горі́ння
compact ~ = компа́ктний про́стір
complementary ~ = доповня́льний про́стір
complete (metric) ~ = по́вний (метри́чний) про́стір
complete normed ~ = по́вний нормо́ваний про́стір
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́ваний про́стір
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рний про́стір
complex ~ = ко́мплексний про́стір, про́стір ко́мплексних змі́нних
concentrated ~ = зосере́джений про́стір (in the neighborhood of a subset – навколо підмножини)
configuration ~ = конфігураці́йний про́стір
conjugate ~ = спря́жений про́стір
connected ~ = зв’я́зний про́стір
contained ~ = вмі́щений про́стір
contractible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
convergence ~ = про́стір збі́жности
convex ~ = опу́клий про́стір
coordinate ~ = координа́тний про́стір
coset ~ = фа́ктор-про́стір
cotangent ~ = кодоти́чний про́стір
covered ~ = накри́тий про́стір
covering ~ = по́кривний [покрива́льний, накрива́льний] про́стір
criteria ~ = критері́йний про́стір
Crookes dark ~ = Кру́ксів те́мний про́стір
curve ~ = про́стір криви́х
curved ~ = ви́кривлений про́стір
cut ~ = про́стір ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
dark ~ = (ел.) те́мний про́стір, те́мна о́бласть
dead ~ = 1. (тд) ме́ртвий [шкідли́вий] про́стір 2. (ел.) ме́ртва зо́на 3. (акуст.) зо́на мовча́ння
decomposable ~ = розкла́дний про́стір
deep ~ = (астр.) дале́кий [глибо́кий] ко́смос, дале́кий космі́чний про́стір
definite ~ = ви́значена діля́нка
degeneracy ~ = про́стір ви́роджености
de Sitter ~ = де Си́терів про́стір
Dirichlet ~ = про́стір Дирихле́
disconnected ~ = незв’я́зний про́стір
discrete ~ = дискре́тний про́стір
doubly connected ~ = двозв’я́зний про́стір
drift ~ = про́стір [діля́нка] дре́йфу
dual ~ = дуа́льний про́стір
elliptic ~ = еліпти́чний про́стір
empty ~ = 1. поро́жній про́стір 2. поро́жнє [незапо́внене, неза́йняте] мі́сце 3. поро́жнява
embedding ~ = про́стір вкла́дення
enumerably infinite-dimensional ~ = зліче́нно нескінченнови́мірний про́стір
equivalent ~ = еквівале́нтний про́стір
Euclidean [euclidean] ~ = Евклі́дів про́стір
exotic ~ = екзоти́чний про́стір
extra ~ = додатко́вий (ві́льний) про́стір
extragalactic ~ = позагалакти́чний про́стір
extremally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
factor ~ = фа́ктор-про́стір
fiber ~ = розшаро́ваний [волокни́нний, нитча́стий] про́стір
finite ~ = скінче́нний про́стір; скінче́нна о́бласть [діля́нка]
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірний про́стір
finite-measure ~ = про́стір зі скінче́нною мі́рою
first countable metrizable ~ = метризо́вний про́стір (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
first countable topological ~ = про́стір зі зліче́нною лока́льною ба́зою у ко́жній то́чці (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
flat ~ = пло́ский про́стір
Fock ~ = Фо́ків про́стір
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
four-dimensional ~ = чотириви́мірний про́стір
Fourier ~ = фур’є́-про́стір
free ~ = 1. ві́льний [незапо́внений] про́стір 2. про́біл 3. (комп.) ві́льна зо́на па́м’яті
free-storage ~ = діля́нка ві́льної па́м’яті
function ~ = функці́йний про́стір, про́стір фу́нкцій
functional ~ = функціона́льний про́стір, про́стір функціона́лів
geodesic ~ = геодези́чний про́стір
glow ~ = о́бласть світі́ння
half ~ = півпро́стір, напівпро́стір див. тж half-space
Hausdorff ~ = Га́усдорфів про́стір
Hermitian ~ = Ермі́тів про́стір
higher-dimensional ~ = вищеви́мірний про́стір, про́стір ви́щої ви́мірности
highest-dimensional ~ = найвищеви́мірний про́стір, про́стір найви́щої ви́мірности
Hilbert ~ = Гі́льбертів про́стір
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний про́стір
homogeneous ~ = однорі́дний про́стір
homotopocally equivalent ~ = гомото́пно еквівале́нтний про́стір
hyperbolic ~ = гіперболі́чний про́стір
hypocompact ~ = гіпокомпа́ктний про́стір
image ~ = 1. (опт.) про́стір о́бразів/зобра́жень 2. (матем.) про́стір о́бразів
indefinite ~ = неви́значена діля́нка
indiscrete (topological) ~ = тривія́льний [антидискре́тний] (топологі́чний) про́стір
infinite ~ = нескінче́нний про́стір; нескінче́нна о́бласть [діля́нка]
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірний про́стір
inner ~ = вну́трішній про́стір
inner product ~ = про́стір із вну́трішнім до́бутком
interaction ~ = про́стір [о́бласть] взаємоді́ї
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́стір
intergalactic ~ = міжгалакти́чний про́стір
internal ~ = вну́трішній про́стір
interplanetary ~ = міжплане́тний про́стір
interstellar ~ = міжзоре́вий про́стір
interstitial ~ = міжву́зловий про́стір, про́стір між вузла́ми (кристалічної ґратки)
ionization ~ = о́бласть йоніза́ції
irradiation ~ = опромі́нювана діля́нка
irreducible ~ = незвідни́й про́стір
isometric ~ = ізометри́чний про́стір
isomorphic ~ = ізомо́рфний про́стір
isospin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotopic-spin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotropic ~ = ізотро́пний про́стір
kegly ~ = діжкови́й про́стір
Klein ~ = Кля́йнів про́стір
lacunary ~ = пропу́щена діля́нка [о́бласть]
Langmuir dark ~ = Ле́нґмюрів те́мний про́стір
limited ~ = обме́жена діля́нка
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів про́стір
linear ~ = ліні́йний про́стір
living ~ = життє́вий про́стір
Lobachevski ~ = про́стір Лобаче́вського
locally compact ~ = лока́льно компа́ктний про́стір
locally compact ~ being the union of a countable number of compact subsets = зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний про́стір
locally connected ~ = лока́льно зв’я́зний про́стір (at a point – в точці)
locally convex ~ = лока́льно опу́клий про́стір
locally euclidean topological ~ = лока́льно Евклі́дів топологі́чний про́стір
locally homogeneous ~ = локально однорі́дний про́стір
loop ~ = про́стір ко́нтурів [пете́ль] (графу)
lower-dimensional ~ = нижчеви́мірний про́стір, про́стір ни́жчої ви́мірности
lowest-dimensional ~ = найнижчеви́мірний про́стір, про́стір найни́жчої ви́мірности
magnet (gap) ~ = про́зір між полюса́ми магне́ту
mapped ~ = відобра́жуваний про́стір; відобра́жений про́стір
mapping ~ = про́стір відобра́жень
measurable ~ = вимірни́й про́стір
measure ~ = про́стір із мі́рою
memory ~ = діля́нка па́м’яті
metric ~ = метри́чний про́стір
metrizable ~ = метризо́вний про́стір
Minkowsky ~ = чотириви́мірний про́стір, про́стір-час Мінко́вського
momentum ~ = про́стір і́мпульсів
multidimensional ~ = багатови́мірний про́стір
multiply connected ~ = багатозв’я́зний про́стір
n-dimensional ~ = n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
near ~ = навколоземни́й [близьки́й] (космі́чний) про́стір
negative-definite inner-product ~ = про́стір з від’є́мно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
negative-metric ~ = про́стір із від’є́мною ме́трикою
neighborhood ~ = про́стір із о́колами
nested Hilbert ~ = споря́джений [осна́щений] Гі́льбертів про́стір
non-Euclidean [non-euclidean] ~ = неевклі́дів про́стір
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний про́стір
normable ~ = нормо́вний про́стір
normal ~ = норма́льний про́стір
normalized ~ = нормо́ваний про́стір
normed ~ = нормо́ваний про́стір
null ~ = нуль-про́стір, ядро́ (лінійного перетворювання)
occupation-number ~ = про́стір чи́сел запо́внення
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] про́стір, за́йнята [запо́внена] діля́нка
object ~ = 1. (матем.) про́стір-оригіна́л (перетворення) 2. (опт.) про́стір предме́тів
open ~ = відкри́тий про́стір
operating ~ = робо́чий про́стір
operation ~ = робо́чий про́стір
orbit ~ = про́стір траєкто́рій
ordered ~ = впорядко́ваний про́стір
order-parameter ~ = про́стір пара́метрів поря́дку
orthogonal ~s = ортогона́льні про́стори
osculating ~ = стични́й про́стір
outer ~ = 1. зо́внішній про́стір 2. (астр.) позазе́мний [космі́чний] про́стір, ко́смос
parabolic ~ = параболі́чний про́стір
paracompact ~ = паракомпа́ктний про́стір
parameter ~ = про́стір пара́метрів, пара́метровий про́стір
path ~ = про́стір шляхі́в (графу)
path(wise) connected ~ = ліні́йнозв’я́зний про́стір
phase ~ = фа́зовий про́стір
pointed (topological) ~ = (топологі́чний) про́стір із позна́ченою то́чкою
Polish ~ = по́льський про́стір
positive-definite inner-product ~ = про́стір із дода́тно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
positive-metric ~ = про́стір із дода́тною ме́трикою
pre-Hilbert ~ = передгі́льбертів [уніта́рний] про́стір
probability ~ = про́стір імові́рностей
product ~ = про́стір-до́буток, до́буток про́сторів
projective ~ = проєкти́вний про́стір
proximity ~ = про́стір бли́зькости
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дів про́стір
pseudometric ~ = псевдометри́чний про́стір
pseudometrizable ~ = псевдометризо́вний про́стір
pseudonormalized ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudonormed ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudoprojective ~ = псевдопроєкти́вний про́стір
pseudo-Riemannian ~ = псевдори́манів про́стір
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] про́стір
quantum ~ = ква́нтовий про́стір
quasi-compact ~ = квазикомпа́ктний про́стір
quasi-complete ~ = квазипо́вний про́стір
quasi-discrete ~ = квазидискре́тний про́стір
quasi-homeomorphic ~ = квазигомеомо́рфний про́стір
quasi-metric ~ = квазиметри́чний про́стір
quasi-momentum ~ = про́стір квазиі́мпульсів
quasi-normed ~ = квазинормо́ваний про́стір
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рний про́стір
quaternion ~ = про́стір кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор-про́стір
ranged ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
ranked ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
rational ~ = раціона́льний про́стір
ray ~ = промене́вий про́стір, про́стір про́менів
reaction ~ = реакці́йний про́стір
reciprocal ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
reduced ~ = зве́дений про́стір
reducible ~ = звідни́й про́стір
reflexive ~ = рефлекси́вний про́стір
regular ~ = реґуля́рний про́стір
Riemann(ian) ~ = Ри́манів про́стір
root ~ = корене́вий про́стір
row ~ = про́стір рядкі́в (матриці)
sample ~ = вибірко́вий про́стір, про́стір ви́бірок
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів про́стір
search ~ = о́бласть по́шуку
semi-compact (topological) ~ = напівкомпа́ктний (топологі́чний) про́стір
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний про́стір
semimetric ~ = напівметри́чний про́стір
seminormed ~ = напівнормо́ваний про́стір
separable ~ = сепара́бельний про́стір
sequence ~ = про́стір послідо́вностей
Sierpiński ~ = про́стір Серпі́ньського
shared ~ = о́бласть [про́стір] па́м’яті спі́льного використа́ння
simply connected ~ = однозв’я́зний про́стір
singular ~ = синґуля́рний про́стір
solid ~ = тілови́й [суці́льний] про́стір
spherical ~ = сфери́чний про́стір
spin ~ = спі́новий про́стір, про́стір спі́нів
spinor ~ = спіно́рний про́стір
state ~ = про́стір ста́нів
storage ~ = 1. мі́сце зберіга́ння 2. (комп.) про́стір па́м’яті
straight ~ = прями́й про́стір
strain ~ = про́стір деформа́цій
stress ~ = про́стір напру́г [напру́жень]
strongly complete ~ = си́льно по́вний про́стір
strongly paracompact ~ = си́льно паракомпа́ктний про́стір
submetric ~ = субметри́чний про́стір
submetrizable ~ = субметризо́вний про́стір
subvector ~ = ве́кторний підпро́стір (spanned by a system of vectors – породжений системою векторів)
supercompact ~ = надкомпа́ктний [суперкомпа́ктний] про́стір, суперкомпа́кт
symmetric ~ = симетри́чний про́стір
symplectic ~ = симплекти́чний про́стір
tangent ~ = доти́чний про́стір
target ~ = про́стір-мета́ (до якого відображують)
tensor ~ = те́нзорний про́стір (of order n – валентности n)
three-dimensional ~ = триви́мірний про́стір
topological ~ = топологі́чний про́стір (with a (selected) base point – з позначеною точкою)
topologically complete ~ = топологі́чно по́вний про́стір
topologically contained ~ = топологі́чно вмі́щений про́стір
topologically equivalent ~ = топологі́чно еквівале́нтний про́стір
topologically isomorphic ~ = топологі́чно ізомо́рфний про́стір
topological phase ~ = топологі́чний фа́зовий про́стір
topological vector ~ = топологі́чний ве́кторний про́стір
total disk ~ = по́вна мі́сткість ди́ску
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
tunneled ~ = діжкови́й про́стір
trajectory ~ = про́стір траєкто́рій
tree ~ = про́стір дере́в (графу)
two-dimensional ~ = двови́мірний про́стір
ultrametric ~ = ультраметри́чний про́стір
ultraregular ~ = ультрареґуля́рний про́стір
unconnected ~ = незв’я́зний про́стір
underlying ~ = про́стір-носі́й
uniconvergence ~ = про́стір рівномі́рної збі́жности
uniform ~ = рівномі́рний про́стір
uniformly convex ~ = рівномі́рно опу́клий про́стір
union ~ = об’єдна́ння про́сторів
unitary ~ = уніта́рний про́стір
universal ~ = універса́льний про́стір
unlimited ~ = необме́жена діля́нка
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений] про́стір, неза́йнята [незапо́внена] діля́нка
vacuum ~ = діля́нка [о́бласть] ва́кууму
vector ~ = ве́кторний про́стір
velocity ~ = про́стір шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льний про́стір
waste ~ = шкідли́вий про́стір
wave-number ~ = про́стір хвильови́х чи́сел
wave-vector ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
weakly complete ~ = сла́бко по́вний про́стір
work(ing) ~ = робо́ча о́бласть [діля́нка] (зокрема пам’яті)
vacuum (мн. vacua) 1. ва́куум || ва́куумний ■ in a ~ у ва́куумі 2. (у нетермінологічному вживанні) поро́жня, поро́жнява, порожне́ча
['vækjuəm] (мн. ['vækjuə])
absolute ~ = абсолю́тний [доскона́лий] ва́куум
bare ~ = го́лий ва́куум
broken ~ = пору́шений ва́куум
chromodynamic ~ = хромодинамі́чний ва́куум
degenerate ~ = ви́роджений ва́куум
electromagnetic ~ = електромагне́тний ва́куум
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нний ва́куум
high ~ = висо́кий ва́куум (0.13 – 0.13 × 10-5 Па; 10-3 – 10-8 тор)
initial ~ = форва́куум
low ~ = див. rough ~
medium ~ = сере́дній ва́куум (133 – 0.13 Па; 1 – 10-3 тор)
metastable ~ = метастабі́льний ва́куум
moderate ~ = помі́рний ва́куум
nondegenerate ~ = неви́роджений ва́куум
perfect ~ = абсолю́тний [доскона́лий] ва́куум
phonon ~ = фоно́нний ва́куум
physical ~ = фізи́чний ва́куум
required ~ = потрі́бний [за́даний] ва́куум
rough ~ = низьки́й ва́куум, форва́куум (133 Па – 0.1 МПа; 1 – 760 тор)
squeezed ~ = сти́снений ва́куум
stable ~ = стабі́льний ва́куум
Torricellian ~ = Торичелієва порожни́на
total ~ = абсолю́тний [доскона́лий] ва́куум
ultimate ~ = грани́чний [максима́льний можли́вий] ва́куум
ultrahigh ~ = надвисо́кий [ультрависо́кий] ва́куум (тиск, нижчий за 0.13 × 10-5 Па чи 10-8 тор)
unstable ~ = нестабі́льний ва́куум
working ~ = робо́чий ва́куум
void 1. порожни́на || порожни́нний; порожни́стий || випоро́жнювати//ви́порожнити 2. поро́жній про́стір 3. поро́жня, поро́жнява || поро́жній 4. про́пуск, прога́лина
[vɔɪd]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

поро́жнява 1. empty space; void 2. (у загальномовному вжитку) vacuum
поро́жня див. поро́жнява