Знайдено 53 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «площина» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

flat1 [flæt] n
1. рівнина, низина;
2. площина, плоска поверхня;
  the ~ of the hand долоня;
3. муз. бемоль;
4. плоскодонка (човен).
flatness [ˈflætnɪs] n
1. площина;
2. рішучість, категоричність;
3. несмак, банальність, заяложеність;
4. нудьга, нудота; млявість;
5. військ. настильність (траєкторії).
girdle [gɜ:dl] n
1. пояс, пасок;
  a tight ~ тісний пояс;
  a trim ~ акуратний, елегантний пояс;
  pantie ~ жіночий пояс-штанці;
2. тех. обойма; кільце;
3. талія;
4. метеор. кліматичний пояс;
5. кільце (на дереві після кільцювання);
6. екваторіальна площина (алмаза тощо);
7. кругле деко, підвішене над вогнищем; ◊
  the ~ of the world екватор;
  to have, to hold smb under one’s ~ тримати когось під каблуком.
glide [glaɪd] n
1. ковзання; плавний рух;
2. спокійний плин; плесо;
3. хід, перебіг (часу);
4. ав. планерування, плавний спуск;
5. фон. сковзання; проміжний звук;
6. косий удар (крикет);
7. похила площина.
incline [ɪnˈklaɪn] n
1. нахил, спад, схил; похила площина;
2. фіз. схилення (магнітне).
join [dʒɔɪn] n
1. зв’язок; з’єднання, сполучення;
2. точка (лінія, площина) з’єднання; паз.
lamina [ˈlæmɪnɘ] n (pl laminae)
1. тонка пластинка, тонкий шар, плівка;
2. бот. листяна пластинка;
3. геол. площина відшарування.
perpendicular [ˌpɜ:pɘnˈdɪkjʋlɘ] n
1. перпендикуляр, перпендикулярна лінія; перпендикулярна площина;
2. вертикаль;
3. тверда позиція;
4. розм. прийняття, де їдять стоячи; а-ля-фуршет.
plane1 [pleɪn] n
1. площина;
2. проєкція;
3. рівень;
4. літак;
  a foreign ~ іноземний літак;
  a special ~ спеціальний літак;
  a small ~ маленький літак;
  to board a ~ сідати в літак;
  to fly in a ~ летіти в літаку;
  to get on the ~ сісти в літак;
  to get off the ~ зійти з літака;
  to go by ~ летіти літаком;
  to come, to fly by ~ прилетіти літаком;
  to pilot a ~ вести літак;
  a ~ crashes літак зазнає аварії;
  a ~ flies літак летить;
  a ~ gains altitude літак набирає висоту;
  a ~ lands літак приземляється;
  a ~ levels off літак знижує висоту;
  a ~ loses altitude літак втрачає висоту;
  a ~ reaches altitude літак досягає висоти;
  a ~ takes off літак піднімається у повітря;
  a ~ taxis along the runway літак рулить по злітно-посадковій смузі;
  the ~ leaves at 10 o’clock and lands at 12 літак відлітає о 10 і приземляється/сідає о 12;
  the ~ is taking off літак піднімається у повітря;
5. ав. носійна поверхня; крило (літака).
ramp [ræmp] n
1. спад, схил; похила площина;
2. похилий в’їзд, пандус;
  to go down the ~ спускатися по пандусу;
  to go up the ~ підніматися по пандусу;
3. місце завантаження; місце стоянки;
4. причал (для гідролітаків);
5. військ. реактивна пускова установка;
6. несамовитість, шаленство;
7. шахрайство; вимагання, здирство; пограбування серед білого дня;
  ~ in prices роздування цін.
schliere [ˈʃlɪ(ɘ)rɘ] n геол.
1. шлір;
2. площина сковзання.
slant [slɑ:nt] n
1. схил; перекіс; скіс;
  on the ~ косо; у похилому положенні;
2. похила площина; схил (гори тощо); косий зріз; скат;
3. косий промінь;
4. посудина з косо зрізаним дном;
5. гірн. похила виробка;
6. амер. розм. точка зору; позиція; підхід; ставлення;
7. амер. розм. швидкий погляд;
  to take a ~ кинути погляд, зиркнути;
8. амер. розм. шанс, нагода;
9. амер. розм. єхидство; дошкульний натяк;
10. непряме осудження; несхвальне зауваження; ◊
   a ~ of wind мор. сприятливий (попутний) вітер.
slide [slaɪd] n
1. ковзання:
  to have a ~ on the ice ковзатися по льоду;
2. рівний (гладкий) хід;
3. ковзанка; каток; льодяна гора (доріжка);
4. похила площина; спускний жолоб;
5. амер. дерев’яний лісоспуск (канал) (для сплаву лісу);
6. пряжка, затискач;
7. діапозитив, слайд;
8. фот. касета;
9. предметне скло (мікроскопа; тж object ~);
10. тех. ковзна частина механізму; повзун; каретка;
11. тех. золотник, супорт; шліф;
12. геол. зсув.
surface [ˈsɜ:fɪs] n
1. поверхня;
  a bumpy ~ вибоїста поверхня;
  a concave ~ угнута поверхня;
  a convex ~ випукла поверхня;
  a frozen ~ укрита льодом поверхня;
  a rough ~ груба поверхня;
  a smooth, an even ~ гладка (рівна) поверхня;
  an uneven ~ нерівна поверхня;
  the Earth’s ~ поверхня Землі;
  ~ speed мор. надводна швидкість руху;
  ~ target надводна ціль;
  to keep on the ~ триматися на поверхні;
  to rise, to come to the ~/to break ~ спливати на поверхню;
  to scratch the ~ подряпати поверхню;
  deception is sure to come to the ~ in time обман все одно колись спливе;
2. геол. земна поверхня;
  ~ burst наземний вибух (атомної бомби);
  ~ car амер. трамвайний вагон (на відміну від вагонів надземної та підземної залізниці);
  ~ line надземна лінія (зв’язку);
  ~ radar наземна радіолокаційна станція;
  ~ transport наземний транспорт;
  ~ zero епіцентр вибуху;
  to work on the ~ працювати на поверхні;
  to work under the ~ працювати під землею;
3. зовнішність;
  ~ impressions зовнішні/поверхові враження;
  ~ plausibility зовнішня правдоподібність;
  to look at the ~ only звертати увагу тільки на зовнішній бік;
  on the ~ зовні, із зовнішнього боку;
  his politeness is only on the ~ він тільки зовні ввічливий;
  it is all on the ~ це все удаване;
  on the ~ it looks silly на перший погляд це виглядає безглуздо;
4. тех. площина;
  bearing ~ тримальна (опорна) поверхня;
  boundary ~ гранична поверхня;
  cooling ~ поверхня охолодження;
  heating ~ поверхня нагріву; ◊
  ~ politeness показна чемність (люб’язність).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

площин||а мат. і перен. flat, plane;
~а горизонту the plane of the horizon;
~а управління (напрямна ~а) ав. control surface;
похила ~а фіз. inclined plane;
в тій же ~і in (on) the same plane;
котитися по похилій ~і перен. to deteriorate, to go downhill.
похил||ий 1. inclined, sloping, declivous;
~ий дах sloping roof;
~а площина inclined plane;
котитися по ~ій площині перен. to sink rapidly in the social scale; 2.: ~ий вік (extreme) old age, evening of life.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

biplane = ['baɪpleɪn] 1. подві́йна площина́, двоплощина́ 2. біпла́н
eigenplane = ['aɪgənpleɪn] вла́сна площина́
flatness = ['flætnəs] площина́; пло́скість (поверхні); насти́льність (кривої)
land = [lænd] 1. земля́; суході́л; ґрунт 2. конта́ктна площина́
plane = [pleɪn] 1. площина́ || площи́нний 2. пло́ский
• ~ of complex numbers
= площина́ ко́мплексних чи́сел, ко́мпле́ксна площина́
• ~ of cross-section
= площина́ попере́чного пере́різу
• ~ of projection
= площина́ проє́кції
• ~ of symmetrization
= площина́ симетриза́ції
• ~ of symmetry
= площина́ симе́трії
• affine ~
= афі́нна площина́
• analytic ~
= аналіти́чна площина́
• anisotropic ~
= анізотро́пна площина́
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) площина́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна площина́
• axial ~
= осьова́ площина́
• azimuthal ~
= а́зимутна площина́
• bisecting ~
= бісе́кторна площина́, бісе́ктор
• bit ~
= бі́това площина́; ко́лірна площина́
• complex ~
= ко́мплексна площина́
• conformal ~
= конфо́рмна площина́
• coordinate ~
= координа́тна площина́
• cut ~
= розрі́зана площина́
• cutting ~
= січна́ площина́
• diagonal ~
= діагона́льна площина́ (багатогранника)
• diametral ~
= діаметра́льна площина́ (поверхні другого порядку)
• dual ~
= дуа́льна площина́
• equatorial ~
= еква́торна площина́
• far ~
= відда́лена площина́
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) площина́
• focal ~
= фо́кусна (фока́льна) площина́
• front ~
= фронта́льна площина́
• horizontal ~
= горизонта́льна площина́
• ideal (imaginary) ~
= площина́ на нескінче́нності
• improper ~
= невласти́ва площина́
• inclined ~
= нахи́лена (похи́ла) площина́
• infinite ~
= нескінче́нна площина́
• inverse ~
= інве́рсна площина́
• inversive ~
= Ме́біусова площина́
• isotropic ~
= ізотро́пна площина́
• median ~
= медіа́нна (сере́динна) площина́
• meridian ~
= площина́ мередіа́на, мередіа́нна площина́
• near ~
= пере́дня площина́; набли́жена площина́
• normal ~
= норма́льна (перпендикуля́рна) площина́
• number ~
= числова́ площина́
• oblique ~
= похи́ла (скісна́) площина́
• oriented ~
= (з)орієнто́вана (спрямо́вана) площина́
• osculating ~
= сти́чна площина́
• phase ~
= фа́зова площина́
• picture ~
= площина́ зобра́ження
• polar ~
= по́люсна (поля́рна) площина́
• profile ~
= бічна́ площина́
• projection ~
= площина́ проє́кції
• projective ~
= проєкти́вна площина́
• punctured ~
= проко́лота (проштри́кнута) площина́, площина́ з ви́колотою (усу́неною) то́чкою
• radical ~
= радика́льна площина́
• rectifying ~
= спря́млювальна площина́
• reflection ~
= площина́ дзерка́льної симе́трії; площина́ відбива́ння
• regression ~
= площина́ регре́сії
• regular ~
= реґуля́рна площина́
• secant ~
= січна́ площина́
• semi-infinite ~
= напівнескінче́нна площина́
• separating ~
= відокре́млювальна площина́
• symmetry ~
= площина́ симе́трії
• symplectic ~
= симплекти́чна площина́
• tangential ~
= доти́чна площина́
• topological ~
= топологі́чна площина́
• transitive ~
= транзити́вна площина́
• unoriented ~
= не(з)орієнто́вана (неспрямо́вана) площина́
• upper half ~
= ве́рхня півплощина́
• vertical ~
= вертика́льна площина́
slant = [slɑ:nt] 1. на́хил; похи́ле поло́ження 2. похи́ла площина́ 3. скісни́й, похи́лий
• reverse ~
= обе́рнена скісна́ ри́ска, обе́рнений слеш ()
tacplane = ['tækpleɪn] опоро́ва площина́

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

biplane 1. подві́йна площина́, двоплощина́ 2. біпла́н || біпла́новий
['baɪpleɪn]
flat 1. площина́, пло́ска пове́рхня 2. (про поверхню) пласки́й, плеска́тий; рі́вний 3. (матем.) пло́ский 4. (про криву) насти́льний, пло́ский 4. бемо́ль || бемо́льний 5. (про колір) неяскра́вий; (про колір поверхні) ма́товий, неблиску́чий 6. (про відмову) категори́чний
[flæt]
almost ~ = ма́йже пло́ский [рі́вний]
asymptotically ~ = асимптоти́чно пло́ский
conformally ~ = конфо́рмно пло́ский
locally ~ = лока́льно пло́ский, лока́льно Евклі́дів
nearly ~ = ма́йже пло́ский [рі́вний]
optical ~ = опти́чна площина́
glide 1. ковз, ко́взання || ко́взовий || ко́взати//ковзну́ти 2. похи́ла [скісна́] площина́ 3. планерува́ння//спланерува́ння || планерува́ти//спланерува́ти 4. хромати́чна га́ма
[glaɪd]
dislocation ~ = ко́взання дислока́цій
double ~ = подві́йне ко́взання
easy ~ = (тт) легки́й ковз, легке́ ко́взання
(grain‑)boundary ~ = ко́взання ме́жами (зерни́н)
pencil ~ = олівце́ве ко́взання (дислокацій)
half-plane півплощина́ || півплощи́нний
['hɑːfpleɪn, 'hæf-]
~ of convergence = півплощина́ збі́жности
infinite ~ = нескінче́нна півплощина́, напівнескінче́нна площина́
lower ~ = ни́жня півплощина́
open ~ = відкри́та півплощина́
upper ~ = ве́рхня півплощина́
incline 1. на́хил, схил 2. похи́ла площина́; похи́ла пове́рхня 3. хили́ти(ся)/нахиля́ти(ся)//нахили́ти(ся) 4. схиля́тися//схили́тися (до думки тощо)
1,2.  ['ɪnklaɪn] 3,4.  = [ɪn'klaɪn]
xy-plane площина́ xy
[ˌεks'waɪˌpleɪn]
midplane сере́динна [медія́нна] площина́ || серединноплощи́нний
['mɪdpleɪn]
plane I 1. площина́ || площи́нний ■ at the ~ бі́ля площини́; in the ~ у площині́; on the ~ на площині́ 2. пло́ский; двови́мірний
[pleɪn]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лена площина́
~ of circular section = площина́ кругово́го пере́різу
~ of complex numbers = площина́ ко́мплексних чи́сел, ко́мплексна площина́ (with exclusion of k points – за винятком k точок)
~ of easy slip = площина́ поле́гшеного ко́взання [ко́взу]
~ of fall = площина́ па́дання (тіла)
~ of the Figure = площина́ рису́нку
~ of flotation = площина́ пла́вання
~ of homology = площина́ гомоло́гії
~ of incidence = площина́ надхо́дження (хвилі)
~ of maximum normal stress = площина́ максима́льних норма́льних напру́г
~ of maximum shear stress = площина́ максима́льних зсу́вовоих напру́г
~ of mirror symmetry = площина́ дзерка́льної симе́трії
~ of polarization = площина́ поляриза́ції
~ of projection = площина́ проє́кції
~ of reference = відліко́ва площина́
~ of reflection = площина́ дзерка́льної симе́трії
~ of rotation = площина́ оберта́ння
~ of saturation = водяне́ дзе́ркало
~ of support = опо́рна площина́
~ of symmetry = площина́ симе́трії
~ of yaw = площина́ ни́кання
back principal ~ = за́дня головна́ площина́
basal ~ = 1. трима́льна площина́ 2. ба́зисна площина́ (of a crystal – кристалу)
base ~ = ба́зова площина́
bearing ~ = опо́рна площина́
bit ~ = бі́това ма́триця
bitangent ~ = спі́льна доти́чна [дві́чі доти́чна] площина́ (with distinct points of contact – у різних точках)
cardinal ~ = кардина́льна площина́
cleavage ~ = площина́ спа́йности [відко́лювання, ско́лювання]
color ~ = (комп.) ма́триця кольорі́в
complex ~ = ко́мплексна площина́, площина́ ко́мплексних чи́сел
composition ~ = двійнико́ва площина́, площина́ зро́щення (у двійниковому кристалі)
concurrent ~s = площи́ни, що ма́ють спі́льну то́чку
conjugate ~ = спря́жена площина́
coordinate ~ = координа́тна площина́
copunctal ~s = площи́ни, що ма́ють спі́льну то́чку
cross-sectional ~ = площина́ попере́чного пере́різу
crystal ~ = кристалі́чна площина́
cutting ~ = січна́ площина́
datum ~ = ре́перна площина́
diagonal ~ = діягона́льна плошина́
diametral ~ = діяметро́ва площина́
director ~ = на́прямна площина́
double ~ = двоплощина́, подві́йна площина́
easy ~ = (тт) легка́ площина́, площина́ легко́го ко́взу
easy magnetic ~ = площина́ легко́го магнетува́ння
ecliptic ~ = площина́ еклі́птики
equatorial ~ = еква́торна площина́, площина́ еква́тора, площина́ вели́кого ко́ла
extended ~ = поши́рена [розши́рена] площина́
extra ~ = за́йва площина́, екстраплощина́
first focal ~ = пере́дня фо́кусна площина́
focal ~ = фо́кусна площина́
front ~ = фронта́льна площина́
front principal ~ = пере́дня головна́ площина́
galactic ~ = галакти́чна площина́
geodesic ~ = геодези́чна площина́
glide ~ = площина́ ко́взання [ко́взу]
glide-reflection ~ = площина́ ковзно́го відбива́ння
ground ~ = (ел.) зазе́млювальна [узе́млювальна] площина́
habit ~ = площина га́бітусу, площина́ ро́сту (кристалу)
half ~ = півплощина́ див. тж half-plane
hard magnetic ~ = площина́ важко́го магнетува́ння
hexasymmetrical ~ = (кф) гексасиметри́чна пове́рхня
horizontal ~ = горизонта́льна площина́
ideal ~ = площина́ на нескінче́нності, нескінче́нно відда́лена площина́
image ~ = площина́ о́бразу/зобра́ження
imaginary ~ = див. improper ~
improper ~ = невласти́ва [нескінче́нно відда́лена] площина́, площина́ на нескінче́нності
incidence ~ = площина́ надхо́дження (хвилі); площина́ наліта́ння (частинки)
inclined ~ = похи́ла площина́
infinite ~ = нескінче́нна площина́
interfacial ~ = площина́ по́ділу фаз
intersecting ~ = 1. січна́ площина́ 2. (мн.) перети́нні площи́ни
invariable ~ = (мех.) незмі́нна площина́
invariant ~ (of the solar system) = інварія́нтна площина́ (сонце́вої систе́ми)
inversive ~ = Ме́біусова площина́
Laue ~ = площина́ Ля́уе
median ~ = медія́нна [сере́динна] площина́
meridian ~ = меридія́нна площина́, площина́ меридія́ну
meridional ~ = (опт.) меридіона́льна площина́
middle ~ = сере́динна площина́
mirror ~ = дзерка́льна площина́
neutral ~ = нейтра́льна площина́
nodal ~ = вузлова́ площина́
normal ~ = норма́льна площина́ (to – до; at a point – у точці)
number ~ = числова́ площина́
object ~ = (опт.) предме́тна [об’є́ктна] площина́
oblique ~ = скісна́ [похи́ла] площина́
orbital ~ = площина́ орбі́ти
oriented ~ = зорієнто́вана площина́
orthogonal ~s = ортогона́льні площи́ни
osculating ~ = сти́чна площина́
parallel ~ = парале́льна площина́
perpendicular ~ = перпендикуля́рна площина́
phase ~ = фа́зова площина́
picture ~ = площина́ о́бразу/зобра́ження
polar ~ = поля́рна площина́
principal ~ = головна́ площина́
profile ~ = площина́ бічно́ї проє́кції
projection ~ = площина́ проє́кції
projective ~ = проєкти́вна площина́
punctured (complex) ~ = проштри́кнута [проко́лена] (ко́мплексна) площина́, (ко́мплексна) площина́ з ви́лученою то́чкою
radical ~ = радика́льна площина́ (of two spheres – двох сфер)
rectifying ~ = спря́млювальна площина́
reference ~ = відліко́ва площина́
reflection ~ = 1. (кф, матем.) площина́ дзерка́льної симе́трії 2. (опт.) площина́ відбива́ння
refraction ~ = площина́ зало́млювання
regression ~ = площина́ реґре́сії
sagittal ~ = 1. еква́торна площина́, площина́ еква́тора, площина́ вели́кого ко́ла 2. (опт.) саґіта́льна площина́
secant ~ = січна́ площина́
second focal ~ = за́дня фо́кусна площина́
section ~ = 1. площина́ пере́різу 2. площина́ пере́тину 3. площина́ зрі́зу
semi-infinite ~ = нескінче́нна півплощина́, напівнескінче́нна площина́
separating ~ = відокре́млювальна площина́
shear(ing) ~ = площина́ зсу́ву [зрі́зу]
side-projection ~ = площина́ бічно́ї проє́кції
slip ~ = площина́ ко́взання [ко́взу]
standard ~ = площина́ (криста́лу) з Мі́леровими і́ндексами (111)
supporting ~ = опо́рна площина́
symmetry ~ = площина́ симе́трії
tangent(ial) ~ = доти́чна площина́ (to/of a surface – до поверхні; at a point – у точці)
translation ~ = площина́ перено́шення [трансля́цій]
transmission ~ = (опт.) площина́ пропуска́ння
twin(ning) ~ = площина́ двійникува́ння, двійнико́ва площина́
vertical ~ = вертика́льна площина́
ramp 1. похи́ла площина́ 2. схил (між двома рівнями); узві́з; па́ндус 3. швидке́ ліні́йне змі́нювання
[ræmp]
tacplane опоро́ва [опо́рна] площина́
['tækpleɪn]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

площин|а́ 1. plane ▪ ~ xy xy-plane; бі́ля —и́ at/near the plane; на —і́ on the plane; у —і́ in the plane 2. (плоска поверхня) flat
ба́зисна ~ = basal [basis] plane; (кристалу) basal plane of a crystal
ба́зова ~ = base plane
~ бічно́ї проє́кції = profile plane, side-projection plane
~ важко́го магнетува́ння = hard magnetic plane
вертика́льна ~ = vertical plane
відбива́льна ~ = reflection plane
~ відбива́ння = reflection plane
~ відко́лювання = cleavage plane
відліко́ва ~ = reference plane, plane of reference
відокре́млювальна ~ = separating plane
вузлова́ ~ = nodal plane
~ га́бітусу = habit plane
галакти́чна ~ = galactic plane
гексасиметри́чна ~ = hexasymmetrical plane
геодези́чна ~ = geodesic plane
головна́ ~ = (опт.) principal plane; (передня/задня) front/back principal plane
~ гомоло́гії = plane of homology
горизонта́льна ~ = horizontal plane
двійнико́ва ~ = twin(ning) [composition] plane
~ двійникува́ння = twinning plane
дві́чі доти́чна ~ = bitangent plane (у різних точках – with distinct points of contact)
дзерка́льна ~ = mirror plane
~ дзерка́льної симе́трії = (кф, матем.) reflection plane, plane of reflection, plane of mirror symmetry
діягона́льна ~ = diagonal plane
діяметро́ва ~ = diametral plane
доти́чна ~ = tangent(ial) plane (до поверхні – to/of a surface; в точці – at a point)
~ еква́тора = див. екваторна ~
еква́торна ~ = equatorial [sagittal] plane
~ еклі́птики = ecliptic plane
за́дня головна́ ~ = back principal plane
за́дня фо́кусна ~ = second focal plane
за́йва ~ = (мех.) extra plane
~ зало́млювання = refraction plane
~ з ви́лученою то́чкою = punctured plane
~ зобра́ження = див. ~ образу
зорієнто́вана ~ = oriented plane
~ зрі́зу = 1. section plane 2. (зсуву) shear(ing) plane
~ зро́щення = (у двійниковому кристалі) composition plane
~ зсу́ву = shear(ing) plane
інварія́нтна ~ = invariant plane; (сонцевої системи) invariant plane of the solar system
кардина́льна ~ = cardinal plane
~ ко́взання = glide [slip] plane; (полегшеного) plane of easy slip
~ ковзно́го відбива́ння = glide-reflection plane
~ ко́взу = див. ~ ковзання
ко́мплексна ~ = complex plane, plane of complex numbers (за винятком k точок – with exclusion of k points)
~ ко́мплексних чи́сел = див. комплексна ~
координа́тна ~ = coordinate plane
кристалі́чна ~ = crystal plane
кристалографі́чна ~ = crystal plane
~ криста́лу = crystal plane; (з Мілеровими індексами (111)) standard plane; (грань) crystal face
~ кругово́го пере́різу = plane of circular section
легка́ ~ = easy plane, plane of easy slip
~ легко́го ко́взання = [ко́взу] див. легка ~
~ легко́го магнетува́ння = easy magnetic plane
~ Ля́уе = Laue plane
~ максима́льних зсу́вових напру́г = plane of maximum shear stress
~ максима́льних норма́льних напру́г = plane of maximum normal stress
Ме́біусова ~ = inversive plane
медія́нна ~ = midplane, median plane, middle plane
меридіона́льна ~ = (опт.) meridional plane
меридія́нна ~ = meridian plane
~ меридія́ну = див. меридіянна ~
~ надхо́дження = [наді́йдення](хвилі, променя) plane of incidence, incidence plane
~ наліта́ння = [налеті́ння] (частинки) incidence plane
~ на нескінче́нності = plane at infinity, ideal [imaginary, improper] plane
напівнескінче́нна ~ = semi-infinite plane, infinite half-plane
на́прямна ~ = director plane
невласти́ва ~ = improper plane
незмі́нна ~ = 1. (мех.) invariable plane 2. (інваріянтна) invariant plane
нейтра́льна ~ = neutral plane
нескінче́нна ~ = infinite plane
нескінче́нно відда́лена ~ = plane at infinity, ideal [imaginary, improper] plane
~ ни́кання = plane of yaw
норма́льна ~ = normal plane (до – to; в точці – at a point)
~ оберта́ння = plane of rotation
об’є́ктна ~ = object plane
~ о́бразу = image [picture] plane; (дійсного) real-image plane; (позірного) virtual-image plane
опо́рна ~ = 1. (матем.) plane of support, supporting plane, tacplane 2. (тримальна, мех.) bearing [support(ing)] plane 3. (відлікова, опт.) reference plane, plane of reference
опти́чна ~ = optical flat
~ орбі́ти = orbital plane
орієнто́вана ~ = oriented plane
ортогона́льні —и = orthogonal planes
~ па́дання = (тіла) plane of fall
~ паді́ння = (променя тощо) див. ~ надходження
парале́льна ~ parallel plane ▪ з парале́льними —ами = parallel-plane
пере́дня ~ = (електроннопроменевої трубки) faceplate
пере́дня головна́ ~ = front principal plane
пере́дня фо́кусна ~ = first focal plane
~ перено́шення = translation plane
переріза́льна ~ = cutting plane
~ пере́різу = section(al) plane
перети́нні —и = intersecting planes
~ пере́тину = (просторових фігур) section plane
перпендикуля́рна ~ = perpendicular plane
~ пла́вання = plane of flotation
подві́йна ~ = biplane, double plane
~ по́ділу фаз = interfacial plane
~ поле́гшеного ко́взання = [ко́взу] easy plane, plane of easy slip
~ поляриза́ції = plane of polarization
поля́рна ~ = polar plane
~ попере́чного пере́різу = cross-section(al) plane
похи́ла ~ = inclined [oblique] plane; incline; glide; ramp
поши́рена ~ = extended plane (на – to)
предме́тна ~ = object plane
проєкти́вна ~ = projective plane
~ проє́кції = projection plane, plane of projection
проко́лена ~ = див. проштрикнута ~
~ пропуска́ння = (опт.) transmission plane
проштри́кнута (ко́мплексна) ~ = punctured (complex) plane
радика́льна ~ = radical plane (двох сфер – of two spheres)
~ реґре́сії = regression plane
ре́перна ~ = datum plane
~ рису́нку = (ілюстрації) plane of the Figure
розши́рена ~ = extended plane
~ ро́сту = (кристалу) habit plane
саґіта́льна ~ = sagittal plane
сере́динна ~ = midplane, median plane, middle plane
~ симе́трії = symmetry plane, plane of symmetry
січна́ ~ = secant [intersecting, cutting] plane
скісна́ ~ = oblique plane, glide
~ ско́лювання = cleavage plane
~ спа́йности = cleavage plane
спі́льна доти́чна ~ = bitangent plane
спря́жена ~ = conjugate plane
спря́млювальна ~ = rectifying plane
сти́чна ~ = osculating plane
~ трансля́цій = translation plane
трима́льна ~ = basal plane
фа́зова ~ = phase plane
фо́кусна ~ = focal plane; (передня/задня) front/back focal plane
фронта́льна ~ = front plane
числова́ ~ = number plane

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

площи́на́ (-ни́) f = пло́ща; площи́нний (-нна, -нне) = пло́щовий.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

площин||а ім. ж. мат. і перен. flat, plane
похила ~а фіз. inclined plane
у тій же ~і in/on the same plane
котитися по похилій ~і to go downhill; перен. to deteriorate.
гран||ь ім. ж. (границя) border, brink, verge; (площина) side; (брильянта, гайки) facet, pane; тех. face, edge, heel
на ~і (чогось) on the verge/brink (of)
на ~і банкрутства on the verge of bankruptcy
на ~і війни on the brink of war
на ~і смерті on the verge of death.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

flat (і) площина, рівнина, низина; квартира; (пк) плоский, рівний, горизонтальний; прямий, категоричний; в’ялий, нудний
f. bed горизонтальний пласт; плоска платформа
f. deck screen плоске палубне сито
plane 1. літак, аероплан; 2. явір, платан, чинара; 3. (і) площина; рівень; струг; (д) вирівнювати; згладжувати; стругати; (пк) плоский; рівний; гладкий
slide (і) похила площина; ковзанка; ковзання, зсув, сковзання (землі [каміння, снігу] вниз); ковзна частина (машини); діапозитив; (д) ковзати по похилій площині, сковзувати(ся) вниз
s. valve золотниковий клапан [хлипак]; засув; шибер

- Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

внутрішня площина Гельмгольца = inner Helmholtz plane
внутренняя поверхность Гельмгольца
Площина, що є геометричним місцем точок розташування електричних центрів специфічно адсорбованих йонів. 
вузлова площина = nodal plane
узловая плоскость
У квантовій хімії — площина, на якій значення орбітальної хвильової функції системи дорівнює нулю. Вузлові пплощини можуть бути плоскими, сферичними і мати складнішу форму. 
дзеркальна площина = mirror plane, [plane of symmetry]
зеркальная плоскость симметрии
Елемент симетрії (σ) молекули, який є площиною, що поділяює її на дві половини так, що кожен атом в одній половині молекули при віддзеркаленні у цій площині відповідає такому ж атомові у другій половині. Може бути горизонтальною σh (перпендикулярною до головної осі), або вертикальною σv (якщо містить головну вісь). Лінійні молекули мають безліч площин симетрії, що включають вісь С∞. 
зовнішня гельмгольцівська площина = outer Helmholtz plane
внешняя гельмгольцева плоскость
Поверхня, де розміщені центри неспецифічно адсорбованих йонів, коли вони якнайближче підходять до поверхні. 
площина ковзання = slip plane
плоскость скольжения
Площина в кристалі (зокрема металічному), вздовж якої одна частина кристала здатна рухатися відносно іншої частини під дією сили, прикладеної до кристала, при тому одна частина кристалічних ґраток ковзає по іншій її частині, що зумовлює тягучість кристалів. 
площина поляризації = plane of polarization
плоскость поляризации
Площина, в якій знаходяться напрямок поширення лінійно-поляризованого світла та вектор коливань напруженості електричного поля. 
площина розсіювання = scattering plane
плоскость рассеивания
Площина, в якій лежить пучок [струмінь] надхідного світла та лінія, що з’єднує центр розсіювання зі спостерігачем. 
площина симетрії = plane of symmetry
плоскость симметрии
Площина, що поділяє кристалічну ґратку або молекулярну частинку на дві ідентичні половини, кожна з яких є дзеркальним відбитком іншої.
Синонім — дзеркальна площина. 
площина спайності = cleavage plane
плоскость спайности
Площина в кристалі, поздовж якої кристал здатний колотися при ударі з утворенням гладкої плоскої поверхні. 
площина хіральності = chirality plane
хиральная плоскость
Окрема площина, яка проходить через суміжні частини структури по зв’язку із загальмованим обертанням, внаслідок чого вона не може лежати в площині симетрії. Пр., в Е-циклооктені хіральна площина включає вуглецеві атоми подвійного зв’язку й всі чотири атоми, сполучені з подвійним зв’язком. 

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

площина plane; (плоска поверхня) flat; (поверхня) face елн
базисна п. (у кристалографії) basal plane; epipolar plane мат
вертикальна п. vertical plane
головна п. cardinal plane; (лінзи) principal plane
горизонтальна п. horizontal plane
діаметральна п. diameter plane
задня п. (у машинній графіці) far plane
контрольна п. reference plane
координатна п. Cartesian plane, coordinate plane; coordinate space інф
медіанна п. median plane
п. вектора електричного поля electric field vector plane
п. вимірювань measurement plane
п. дисперсії plane of dispersion
п. зображення image plane, picture plane
п. коливань vibration plane
п. комплексної змінної complex plane
п. контакту contact plane
п. коренів (розв’язку) root plane
п. магнетного вектора H-plane
п. поділу фаз interface, phase boundary фіз
п. поляризації (plane) surface of polarization, polarization plane
п. розсіювання scattering plane
умовна п. conditional plane, assumed plane
фазова п. phase plane
фронтальна п. frontal plane
антиферомагнетик,~а antiferromagnet(ic)
а. зі слабким феромагнетизмом canted antiferromagnet, weak ferromagnet, weak ferromagnetic
а. типу «легка вісь» easy axis antiferromagnet
а. типу «легка площина» easy plane antiferromagnet
двовісний а. biaxial antiferromagnet
електронний а. electronic antiferromagnet
колінеарний а. collinear antiferromagnet
кубічний а. cubic antiferromagnet
одновісний а. unaxial antiferromagnet, uniaxial antiferromagnet
ромбічний а. orthorhombic antiferromagnet
частина part, proportion, share; (частка) fraction, portion; (набору) piece; (рівняння) member; (секція, модуль) section, element, unit
адресна ч. address part
адресна ч. команди address part of command, address part of instruction
активна ч. відеосигналу active video
активна ч. зображення active picture тлб
активна ч. рядка active line
вилкова ч. електричного з’єднувача plug connector
відповідна ч. з’єднувача mating (part of) connector
відтворювальна ч. viewing section
дійсна ч. (комплексного числа) real part (of complex number) мат
дробова ч. (числа) fractional part (of number) мат
задня ч. || задня площина (імпульсу гасіння) back porch
запасна ч. spare part, replacement part, spare
ліва ч. рівняння left(-hand) side of an equation, left(-hand) member of an equation, first member of an equation
лобова ч. котушки end winding; winding overhang елт
лобова ч. обмотки coil end елт
механічна ч. mechanical part
механічна ч. програвача mechanical part of turntable
модифікована ч. команди indexing part of instruction
невзаємозамінна допоміжна ч. non-interchangeable accessory
незахищена струмопровідна ч. exposed conductive part
операційна ч. operational part
основна ч. програми program core, principal part of program
па́зова ч. котушки embedded coil side
плоска ч. імпульсу horizontal part of pulse, pulse flat-top
права ч. рівняння right(-hand) side of an equation, right(-hand) member of an equation, second member of an equation
робоча ч. калібру gauging member of gauge
робоча ч. шкали effective range of scale
розеткова ч. з’єднувача || розетковий з’єднувач || гніздовий з’єднувач socket connector
рухо́ма ч. (напр., вимірювального приладу) moving element, moving part; movement
складова ч. || складова || складник component (part), constituent (part)
струмопереносна ч. live part, conductive part
струмопровідна ч. conductive part
увідна ч. (програми) prologue інф
уявна ч. комплексного числа imaginary part of complex number
функційна ч. functional part
цифрова ч. числа || мантиса mantissa
ціла ч. числа integral part of number
ч. даних chunk
ч. зображення subimage
ч. конструкції construction part
ч. кристала subchip
ч. масиву subarray
ч. програми program section, program segment
ч. рівняння side of equation, member of equation
ч. системи subsystem
ч. схеми subcircuit
ч. формули винаходу clause, part of claim
ч. числа syllable