Знайдено 38 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «плин» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

course1 [kɔ:s] n
1. хід, плин, перебіг;
  the ~ of events хід подій;
  the ~ of life плин життя;
  the ~ of a disease перебіг хвороби;
  the ~ of the game спорт. хід гри;
  in the ~ of a week на протязі (протягом) тижня;
  in the ~ of a year на протязі (протягом) року;
  in the ~ of the discussion в ході (під час) дискусії;
  in the ~ of time з часом, згодом;
2. курс; напрям; шлях;
  on (off) ~ мор. по курсу (у бік від прийнятого курсу);
  to change ~ змінювати маршрут;
  to chart, to map out, to mark out a ~ намічати план маршруту;
  to follow, to pursue, to take a ~ слідувати маршруту;
  to hold, to lay, to set a ~ for взяти курс на;
3. течія (річки);
4. курс (лекцій, лікування тощо);
  an advanced ~ курс підвищеного типу; а beginning, an elementary, an introductory ~ початковий курс;
  a difficult ~ важкий курс;
  an easy ~ легкий курс;
  an intermediate ~ курс середньої трудності;
  a three-year ~ трирічний курс;
  a ~ of lectures in (on) history курс лекцій з історії;
  a ~ of lectures in (on) literature курс лекцій з літератури;
  a ~ of treatment курс лікування;
  to audit, to sit in on a ~ прослухати курс;
  to conduct, to give, to offer, to teach a ~ вести курс;
  to complete a ~ закінчувати курс;
  to organize a ~ організовувати курс;
  to plan a ~ планувати курс;
  to enroll for, to register for, to sign up for a ~ записуватися на курс;
  to fail a ~ завалити курс;
  to pass a ~ здати курс;
  to take a ~ проходити курс;
  a ~ covers, deals with, treats a subject курс охоплює...;
  our history ~ covered the nineteenth century наш курс історії охоплював XIX століття;
5. pl курси;
  short-time ~s короткотермінові курси;
  preliminary ~s підготовчі курси;
  extension ~s курси підвищення кваліфікації;
6. спорт. доріжка; дистанція; траса; скаковий круг;
  an inner ~ внутрішня доріжка;
  an outside ~ зовнішня доріжка;
  a training ~ навчальна дистанція;
  a golf ~ поле для гольфу;
6. фін. курс (валюти);
  ~ of exchange валютний курс;
7. pl фізл. менструації;
8. лінія поведінки;
9. буд. горизонтальний ряд кладки;
10. геол. пласт (вугілля); жила; ◊
  ~ of exchange валютний курс;
  of ~ звичайно, авжеж;
  a matter of ~ (щось) само собою зрозуміле.

USAGE: Іменник course не вживається для перекладу українських виразів: студент першого курсу, вчитися на другому курсі, які перекладаються відповідно a first-year student, to study in the second year.

current [ˈkʌrɘnt] n
1. течія; потік;
  against the ~ проти течії;
2. струмінь, потік;
  a violent ~ of air сильний струмінь повітря;
3. припливна (неприпливна) течія;
4. хід (подій тощо);
  the ~ of events хід подій;
  ~ of time плин часу;
5. (електричний) струм;
  alternative (direct) ~ змінний (постійний) струм;
  ~ collector пантограф; ◊
  to breast the ~ іти проти течії;
  to go with the ~ пливти за течією.
flow [flɘʋ] n
1. течія, потік; літ; плин;
  a smooth ~ спокійна течія;
  the ~ of imagination; літ уяви;
  the ~ of traffic потік машин;
  ~ of spirits життєрадісність;
  the ~ of time плин часу;
2. плавність (мови, ліній);
  a ~ of conversation плавний хід бесіди.
glide [glaɪd] n
1. ковзання; плавний рух;
2. спокійний плин; плесо;
3. хід, перебіг (часу);
4. ав. планерування, плавний спуск;
5. фон. сковзання; проміжний звук;
6. косий удар (крикет);
7. похила площина.
lapse [læps] n
1. недолік; упущення, недогляд; хиба, похибка, промах; (несерйозна) помилка; ляпсус; погрішність; описка (тж ~ of the pen);
  a linguistic ~ лінгвістична помилка;
  a ~ in table manners порушення етикету за столом;
  a ~ of justice неправосудний вирок; судова помилка;
  a momentary, a temporary ~ of memory короткочасний/ тимчасовий провал пам’яті;
  a ~ in smth помилка у чомусь;
2. с. г. огріх;
3. відхилення від правильного шляху; гріх; падіння, прогріх;
  moral ~ моральний занепад;
  a ~ from virtue гріхопадіння;
  a ~ from one’s principles відступ від своїх принципів;
4. плин, перебіг (часу тощо);
  by ~ of time з плином часу;
  with the ~ of time згодом, з бігом часу;
5. проміжок (часу); період;
  a long ~ of time великий проміжок часу;
6. юр. припинення (недійсність) права (на щось);
7. метеор. падіння температури; зниження тиску; ◊
  ~ from virtue гріхопадіння, прогріх, кінець доброчесного життя.
process [ˈprɘʋses] n
1. процес; хід розвитку;
  a long ~ довгий процес;
  a complex ~ складний процес;
  a vital ~ важливий процес;
  in the ~ of development у процесі розвитку;
  in the ~ of construction у процесі будівництва;
  the evolutionary ~ еволюційний процес;
  the ~ of development процес розвитку;
  the ~ of decay процес розпаду;
2. хід, перебіг, рух, плин (часу);
  in ~ of time з перебігом часу;
  in the ~ of growing old в міру старіння;
  changes are in ~ відбуваються зміни;
3. юр. виклик до суду;
  the judicial ~ судовий процес;
4. судочинство, судовий процес;
5. тех. технологічний процес; спосіб, режим;
  a continuous ~ безперервний процес;
  a ~ chart схема технологічного процесу;
  a ~ engineer інженер-технолог;
  a new ~ of dyeing новий спосіб фарбування;
6. анат. відросток; виступ;
7. паросток; ◊
  ~ cheese плавлений сир.
stream [stri:m] n
1. річка; ручай, струмок;
2. військ. водна перешкода;
  ~ crossing переправа; подолання водних перешкод;
3. поет. ріка;
4. pl поет. води (ріки);
5. струмінь, потік;
  a mountain ~ гірський струмок; гірська ріка;
  a steady ~ неперервний потік;
  a swollen ~ ріка, що розлилася;
  a ~ of blood потік крові;
  a ~ of cold air струмінь холодного повітря;
  a ~ of light промінь світла;
  a ~ of sun промінь сонця;
  a ~ of tears потік сліз;
  a ~ of words потік слів;
  to ford a ~ переходити струмок убрід;
  wine flowed in ~s вино лилося річкою;
6. валка, потік;
  a ~ of cars валка машин;
  a ~ of people потік людей;
  in one continuous ~ нескінченним потоком;
7. течія (моря, ріки);
  to go against the ~ плисти проти течії;
  to go with the ~ плисти за течією;
  down the ~ униз за течією;
  up the ~ вверх за течією;
8. перен. напрям; плин, перебіг;
  ~ of events перебіг подій;
  in the main ~ of French tradition відповідно до основного напрямку французької традиції;
9. шк. потік; паралельний клас, створений з урахуванням здібностей учнів (в англійських школах);
  remedial ~ потік (класи) для тих, хто відстає; ◊
  little ~s make great rivers велике складається з малого;
  ~ bottom дно ріки;
  ~ of thoughts хід, плин думок;
  to go against the ~ пливти проти течії;
  to go with the ~ пливти за течією.

USAGE: Stream – це потік, струмок, річка, струмина; brook – маленький струмок. В поезії та літературному стилі слово stream має значення велика річка, часто вживається переносно зі значенням потік: a stream of people, a stream of blood.

streaming [ˈstri:mɪŋ] n
1. плин, хід, рух, перебіг;
2. витікання; лиття, проливання;
  protoplasm ~ біол. рух протоплазми;
3. промивання руди;
4. розподіл учнів по паралельних класах з урахуванням їхніх здібностей (в англійських школах).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

плин flow; (років і т. п.) course;
з ~ом часу in time; in due course; eventually.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

fluid = ['flu:ɪd] плин (речовина з властивостями рідини та газу)
• compressible ~
= стисни́й (сти́сливий) плин
• incompressible ~
= нестисни́й (нести́сливий) плин
run = [rʌn] 1. (оди́н) тур; цикл; прогі́н; про́біг 2. різни́ця абсци́с 3. інтерва́л змі́ни 4. плин, пере́біг (процесу) // in the long ~ вре́шті-решт; in the short ~ незаба́ром 5. бі́гати/бі́гти 6. змі́нюватися/зміни́тися // ~ the program вико́нувати/ви́конати (запуска́ти/запусти́ти) програ́му; ~ low, ~ short ма́йже ви́черпатися; ма́йже ви́снажитися
• benchmark ~
= контро́льний прогі́н
• computer ~
= прогі́н (програми) на маши́ні; маши́нний прогі́н
• dry ~
= спро́бний (форма́льний) прогі́н
• production ~
= робо́ча експлуата́ція
• program ~
= викона́ння програ́ми; прокру́чування програ́ми
• test ~
= прогі́н те́сту; те́стовий прогі́н
• trial ~
= спро́бний прогі́н

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

course 1. пере́біг (процесу, подій) || пере́біговий 2. плин (часу) ■ in the ~ of під час, про́тягом, упродо́вж, у пере́бігу; in due ~ із ча́сом; нале́жним чи́ном; in the ~ of time із пли́ном часу; of ~ звича́йно, авже́ж 2. курс, на́прям, маршру́т 3. курс, цикл (лекцій тощо) (in – з)
[kɔːs, kɔːrs]
~ of events = пере́біг поді́й
~ of experiment = пере́біг експериме́нту
~ of reaction = пере́біг реа́кції
correspondence ~ = зао́чний курс
damp(proof) ~ = гідроізоляці́йний шар
extension ~ = ку́рс підви́щення кваліфіка́ції
lecture ~ in experimental physics = курс ле́кцій з експеримента́льної фі́зики
lecture ~ in theoretical physics = курс ле́кцій з теорети́чної фі́зики
natural ~ of events = норма́льний пере́біг [ро́звиток] поді́й
postgraduate ~ = аспіранту́ра
preliminary ~ = підгото́вчий курс
short-time ~ = коро́ткий курс
special ~ = спецку́рс
cryogen кріоге́нний плин; кріоге́нна су́міш [речовина́]
['kraɪədʒən]
ferrofluid феропли́н (плин, що його властивості залежать від магнетного поля), феромагне́тний плин || феропли́новий
[ˌfεrəʊ'fluːɪd, ˌfεroʊ-]
fluid 1. плин (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ), пли́нне середо́вище 2. (що стосується плину) пли́новий 3. (що тече) пли́нний, теку́чий, течки́й
['fluːɪd]
~ at rest = плин у ста́ні спо́кою
~ in motion = рухо́мий плин
anisotropic ~ = анізотро́пний плин
barotropic ~ = баротро́пний плин
binary ~ = біна́рний плин
Bingham ~ = Бі́нґемів плин
biological ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
body ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
Bose ~ = бо́зе-плин
bounded ~ = обме́жений плин
brake ~ = гальмува́льний плин, гальмува́льна рідина́
bulb ~ = термометри́чне ті́ло
carrier ~ = плин-носі́й
classical ~ = класи́чний плин
cleaning ~ = чисти́льний плин, відпля́мник
compressible ~ = стисни́й плин
condensed ~ = конденса́т
conducting ~ = прові́дний плин
conveyance ~ = транспортува́льний плин
correcting ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
correction ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
corrosive ~ = аґреси́вний плин
cryogenic ~ = кріоге́нний плин
damping ~ = гамува́льний [амортизува́льний] плин
decontamination ~ = дезактиваці́йний плин
electrically active ~ = електроакти́вний плин
electrorheological ~ = електрореологі́чний плин (плин, найчастіше колоїдна суспензія, що його реологічні властивості змінюються в електричному полі)
entrained ~ = підхо́плений плин (потоком газу чи пари)
flowing ~ = рухо́мий плин
gaseous ~ = газ, га́зовий плин, га́зове середо́вище
hadronic ~ = гадро́нний плин
hard-sphere ~ = твердоку́льковий плин, плин тверди́х ку́льок; моде́ль пли́ну тверди́х ку́льок
heat-exchange ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heating ~ = нагріва́льний плин
heat-transfer ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heterogeneous ~ = неоднорі́дний [гетероге́нний] плин
high-density ~ = густи́й [високогусти́нний] плин
homogeneous ~ = однорі́дний [гомоге́нний] плин
hydraulic ~ = гідропли́н, робо́чий плин (у плинотехніці)
ideal ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
immersion ~ = імерсі́йний [зану́рювальний] плин
immiscible ~s = незмі́шні́ пли́ни
incompressible ~ = нестисни́й плин
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний [негомоге́нний] плин
insulating ~ = електроізоляці́йний плин
inviscid ~ = нев’язки́й плин
isotropic ~ = ізотро́пний плин
low-density ~ = низькогусти́нний [малогусти́нний] плин
magnetic ~ = магнетопли́н, магне́тний плин
memory ~ = плин із па́м’яттю
miscible ~s = змі́шні́ пли́ни
moving ~ = рухо́мий плин
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтний плин
multiphase ~ = багатофа́зовий плин
n-component ~ = n-компоне́нтний плин
Newtonian ~ = Нью́тонів плин
nonconducting ~ = непрові́дний плин
non-Newtonian ~ = ненью́тонів плин
nonviscous ~ = нев’язки́й плин
normal ~ = 1. норма́льний плин 2. норма́льна компоне́нта ріди́нного ге́лію
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий плин
nutrient ~ = живи́льний плин, живи́льна ю́шка
one-component ~ = однокомпоне́нтний плин
operating ~ = робо́чий плин
ordinary ~ = звича́йний плин
perfect ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
piezotropic ~ = п’єзотро́пний плин
power ~ = робо́чий плин
power-law ~ = степене́вий плин (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування)
pressurized ~ = підти́сковий плин, плин під ти́ском
process(ing) ~ = технологі́чний плин
pseudoplastic ~ = псевдопласти́чний плин
pump ~ = робо́чий плин по́мпи
quantum ~ = ква́нтовий плин
quiescent ~ = спокі́йний [нетурбуле́нтний] плин
rarefied ~ = розрі́джений плин
real ~ = реа́льний [неідеа́льний, недоскона́лий] плин
reservoir ~ = приро́дний плин, плин у приро́дному резервуа́рі (про воду, газ, нафту тощо)
rheopectic ~ = реопекти́чний плин
saturated ~ = наси́чений плин
simple ~ = про́сти́й [однокомпоне́нтний] плин
stratified ~ = розшаро́ваний плин
supercritical ~ = надкрити́чний плин
superheated ~ = перегрі́тий плин
thermometric ~ = термометри́чний плин
thick ~ = густи́й плин
thickened ~ = загу́слий плин
thixotropic ~ = тиксотро́пний плин
turbulent ~ = турбуле́нтний плин
two-component ~ = двокомпоне́нтний плин
two-phase ~ = двофа́зовий плин
unbounded ~ = необме́жений плин
undersaturated ~ = ненаси́чений плин
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й плин
viscous ~ = в’язки́й плин
volatile ~ = летки́й плин
vortex ~ = (тт) вихоро́вий плин
working ~ = робо́чий плин; робо́че ті́ло (у пневматичних та гідравлічних пристроях)
fluidization спли́нювання//спли́нення, перетво́рювання//перетво́рення на плин; надава́ння//надання́ пли́нности; флюїдува́ння//сфлюїдува́ння; (заст.) псевдозрі́джування//псевдозрі́дження
[ˌfluːɪdaɪ'zeɪʃn, -dɪ'-]
fluidize спли́нювати(ся)//спли́нити(ся), перетво́рювати(ся)//перетвори́ти(ся) на плин; нада́вати//нада́ти пли́нности; флюїдува́ти(ся)//сфлюїдува́ти(ся); (заст.) псевдозрі́джувати(ся)//псевдозрі́дити(ся)
['fluːɪdaɪz]
fluidized спли́нений, перетво́рений на плин, сфлюїдо́ваний, (заст.) псевдозрі́джений
['fluːɪdaɪzd]
lapse 1. висо́тний перепа́д, вертика́льний ґрадіє́нт 2. плин (часу), пере́біг; про́мі́жок ча́су (що минув від початку чи певного моменту) || мина́ти//мину́ти ■ after the ~ of a month че́рез мі́сяць 3. недо́гляд, по́милка
[læps]
lubricant масти́льний матерія́л, масти́ло || масти́льний, масти́ловий
['luːbrɪkənt]
fluid ~ = пли́нове [рідке́] масти́ло, масти́льний плин, (масти́льна) оли́ва
liquid ~ = рідинний мастильний матеріял, ріди́нне масти́ло
paste ~ = пастове́ [густе́] масти́ло, масти́льна па́ста
solid ~ = тверде́ масти́ло
solid-film ~ = тверда́ масти́лова плі́вка
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник ■ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний
['miːdiəm] (мн. ['miːdiə])
~ with memory = середо́вище з па́м’яттю
absorbing ~ = див. absorptive ~
absorptive ~ = вбира́льне [поглина́льне] середо́вище; поглина́ч (хвиль); вбира́ч, усмо́ктувач (речовини)
acid(ic) ~ = кисло́тне [ки́сле] середо́вище
active ~ = акти́вне середо́вище
aggressive ~ = аґреси́вне середо́вище
alkaline ~ = лу́жне середо́вище
ambient ~ = (найближче) довкі́лля, довкі́льне середо́вище
amplifying ~ = підси́лювальне середо́вище
anisotropic ~ = анізотро́пне [неізотро́пне] середо́вище
anisotropic elastic ~ = пружноанізотро́пне середо́вище
aqueous ~ = водяне́ середо́вище
base ~ = (х.) осно́вне середо́вище
basic ~ = (х.) осно́вне середо́вище
birefringent ~ = двозало́млювальне середо́вище
blank ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
blocking ~ (яф) захисне́ середо́вище
bounded ~ = обме́жене середо́вище
carrier ~ = середо́вище [(фізи́чний) кана́л] пересила́ння інформа́ції
chiral ~ = хіра́льне середо́вище
coagulating ~ = оса́джувач, коаґуля́тор, оса́джувальне середо́вище
color ~ (опт.) кольоро́вий матерія́л, кольоро́ва речовина́ (у світлофільтрах)
communication ~ = за́сіб зв’язку́, кана́л [середо́вище] пересила́ння інформа́ції
compressible ~ = стисне́ середо́вище
condensed ~ = (с)конденсо́ване середо́вище
conducting ~ = провідни́к, прові́дне середо́вище
conservative ~ = консервати́вне середо́вище
continuous ~ = 1. суці́льне середо́вище 2. (х.) диспе́рсне середо́вище
controlled ~ = контрольо́ване середо́вище
cooled ~ = охоло́джуване середо́вище
cooling ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
corrosive ~ = корозі́йне [аґреси́вне] середо́вище
coupling ~ = (середо́вище‑)носі́й зв’язку́
crystalline ~ = кристалі́чне середо́вище
culture ~ = пожи́вне середо́вище
data ~ = носі́й да́них
dense ~ = щі́льне [великогусти́нне] середо́вище
dielectric ~ = діеле́ктрик, діелектри́чне середо́вище
diffusing ~ = 1. розсі́ювальне середо́вище 2. дифуза́нт, дифузі́йне середо́вище (де відбувається дифузія)
discrete ~ = дискре́тне середо́вище
dispersed ~ = диспе́рсія, диспе́рсне середо́вище
dispersing ~ = диспергува́льне середо́вище
dispersion ~ = дисперсі́йне середо́вище
dispersive ~ = диспергува́льне середо́вище
dissipative ~ = дисипати́вне середо́вище
ducting ~ = середо́вище хвилево́ду
dynamic ~ = динамі́чне середо́вище
elastic ~ = пружне́ середо́вище
electrooptic ~ = електроопти́чне середо́вище
emitting ~ = емісі́йне [випромі́нне] середо́вище
empty ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
equilibrium ~ = рівнова́жне середо́вище
expanding ~ = розши́рне [розши́рюване] середо́вище
fading ~ = заника́льне середо́вище, середо́вище із завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль
ferromagnetic ~ = феромагне́тне середо́вище
filter(ing) ~ = фільтрува́льне [фільтрівне́] середо́вище, фільтрува́льний [фільтрівни́й] матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л (абразив тощо)
flowing ~ = рухо́ме [пли́нне] середо́вище
fluid ~ = пли́нне середо́вище, плин (рідина, газ, плазма, дисперсія, суспензія, сипкий матеріял тощо)
fluidized ~ = спли́нене [псевдоріди́нне] середо́вище
focusing ~ = фокусува́льне середо́вище
freezing ~ = морози́льне [заморо́жувальне] середо́вище, морози́льний аге́нт
gas(eous) ~ = га́зове середо́вище
guide ~ = середо́вище хвилево́ду
guiding ~ = середо́вище хвилево́ду
gravitating ~ = ґравітівне́ [ґравітаці́йне] середо́вище
grinding ~ = абрази́в, абрази́вний [шліфува́льний] матерія́л
gyroelectric ~ = гіроелектри́чне середо́вище
gyromagnetic ~ = гіромагне́тне [мегнетогіротро́пне] середо́вище
gyrotropic ~ = гіротро́пне середо́вище
hardening ~ = гартува́льне середо́вище
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heat-carrying ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heat-conducting ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heated ~ = нагрі́ване [підігрі́ване] середо́вище
heat-eliminating ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heating ~ = нагріва́льне середо́вище
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heterogeneous ~ = неоднорі́дне [гетероге́нне] середо́вище
high-density ~ = великогусти́нне [щі́льне] середо́вище
hyperelastic ~ = гіперпружне́ середо́вище
homogeneous ~ = однорі́дне [гомоге́нне] середо́вище
incompressible ~ = нестисне́ середо́вище
indicator ~ = індика́торне середо́вище
inelastic ~ = непружне́ середо́вище
infinite ~ = нескінче́нне [безме́жне] середо́вище
information ~ = носі́й інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
insulating ~ = ізолюва́льне [ізоляці́йне, непрові́дне] середо́вище; ізоля́тор
intercloud ~ = міжхма́рове середо́вище
intergalactic ~ = міжгалакти́чне середо́вище
intermediate heat ~ = промі́жни́й теплоносі́й
interplanetary ~ = міжплане́тне середо́вище
interstellar ~ = міжзоре́ве середо́вище
intracloud ~ = внутрішньохма́рове середо́вище
inviscid ~ = нев’язке́ середо́вище
ionized ~ = йонізо́ване середо́вище
isotropic ~ = ізотро́пне середо́вище
isotropic elastic ~ = пружноізотро́пне середо́вище
lasing ~ = лазерува́льне середо́вище (здатне ґенерувати лазерне проміння)
layered ~ = шарува́те середо́вище
light-sensitive ~ = світлочутли́ве середо́вище
light-transmitting ~ = світлопрони́кне середо́вище
linear ~ = ліні́йне середо́вище
liquid ~ = ріди́нне середо́вище
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чне [плиннокристалі́чне] середо́вище
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дне середо́вище
loss-free ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossless ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossy ~ = дисипати́вне середо́вище, середо́вище з утра́тами
low-density ~ = низькогусти́нне середо́вище
magnetic ~ = 1. магне́тне середо́вище; магне́тний матерія́л 2. магне́тний носі́й інформа́ції
magnetic recording ~ = магне́тний носі́й інформа́ції [за́пису]
magnetooptic ~ = магнетоопти́чне середо́вище
mixed ~ = 1. змі́шане середо́вище 2. змі́шаний розчи́нник
moderating ~ = (яф) спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище, спові́льнювач
moving ~ = рухо́ме середо́вище
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтне середо́вище
multilayered ~ = багатошаро́ве середо́вище
multiphase ~ = багатофа́зове середо́вище
neutral ~ = нейтра́льне середо́вище
nonabsorbing ~ = невбира́льне [непоглина́льне] середо́вище
nonaqueous ~ = неводяне́ середо́вище
nonconducting ~ = непрові́дне середо́вище
nondispersive ~ = недисперсі́йне середо́вище, середо́вище без (просторово-часової) диспе́рсії
nondissipative ~ = недисипати́вне середо́вище
nonequilibrium ~ = нерівнова́жне середо́вище
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
nonstationary ~ = нестаціона́рне середо́вище
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтне середо́вище
nonuniform ~ = неоднорі́дне середо́вище
nutrient ~ = живи́льне [пожи́вне] середо́вище
opaque ~ = непрозо́ре середо́вище
operation ~ = робо́ча речовина́
optical ~ = опти́чне середо́вище
optically active ~ = опти́чно акти́вне середо́вище
optically homogeneous ~ = опти́чно однорі́дне середо́вище
optically inhomogeneous ~ = опти́чно неоднорі́дне середо́вище
optical recording ~ = опти́чне реєструва́льне середо́вище, опти́чний носі́й інформа́ції
orderable ~ = впорядко́вне середо́вище
ordered ~ = впорядко́ване середо́вище
output ~ = за́сіб виво́дження да́них
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальне середо́вище
oxidizing ~ = оки́снювальне середо́вище
permeable ~ = прони́кне середо́вище
photoconducting ~ = фотопрові́дне середо́вище
photoconductive ~ = фотопрові́дне середо́вище
physical ~ = фізи́чне середо́вище
plasma ~ = пла́змо́ве середо́вище
plasma-like ~ = плазмоподі́бне середо́вище
polarized ~ = поляризо́ване середо́вище
polyphase ~ = багатофа́зове середо́вище
ponderable ~ = ваго́ме [важке́] середо́вище
porous ~ = порува́те середо́вище
processing ~ = технологі́чний ро́зчин
quasi-linear ~ = квазиліні́йне середо́вище
quenching ~ = гартува́льне середо́вище
quiescent ~ = спокі́йне [нетурбуле́нтне] середо́вище
random(ly) inhomogeneous ~ = безла́дно [випадко́во, хаоти́чно] неоднорі́дне середо́вище, середо́вище з випадко́вими неоднорі́дностями
rarefied ~ = розрі́джене [низькогусти́нне] середо́вище
reactive ~ = реагівне́ [(хемі́чно) акти́вне] середо́вище
recording ~ = (середо́вище‑)носі́й інформа́ції [за́пису]
reducing ~ = відно́влювальне середо́вище
reflecting ~ = відбива́льне середо́вище
refracting ~ = зало́млювальне середо́вище
refractive ~ = зало́млювальне середо́вище
refrigerating ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
registering ~ = носі́й інформа́ції [за́пису]
regular(ly) inhomogeneous ~ = реґуля́рно неоднорі́дне середо́вище
resisting ~ = середо́вище з о́пором
rotatory ~ = оберта́льне середо́вище
scattering ~ = розсі́ювальне середо́вище, середо́вище-розсі́ювач
sealed ~ = загермет(из)о́ване середо́вище
semi-bounded ~ = напівобме́жене середо́вище
semi-infinite ~ = напівнескінче́нне середо́вище
sensitive ~ = чутли́ве середо́вище
single-component ~ = однокомпоне́нтне середо́вище
single-phase ~ = однокомпоне́нтне [однофа́зове] середо́вище
slowing ~ = спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище
solid ~ = тверде́ середо́вище
sorptive ~ = сорбе́нт, сорбці́йне середо́вище
sound recording ~ = звуконосі́й
source-free ~ = безджере́льне середо́вище
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дне середо́вище
static ~ = стати́чне середо́вище
stationary ~ = стаціона́рне середо́вище
stopping ~ = гальмівне́ середо́вище
storage ~ = середо́вище зберіга́ння
stratified ~ = шарува́те [стратифіко́ване] середо́вище
strongly-absorbing ~ = середо́вище із си́льним поглина́нням
structured ~ = структуро́ване середо́вище
superconducting ~ = надпрові́дне середо́вище
superdiamagnetic ~ = наддіямагне́тне середо́вище
supporting ~ = носі́й каталіза́тору
surrounding ~ = ото́чення, найбли́жче довкі́лля, навко́лишнє середо́вище
tape ~ = стрічко́ви́й носі́й інформа́ції
test ~ = контро́льне середо́вище
thermoplastic ~ = термопласти́чне середо́вище
time-invariant ~ = стаціона́рне середо́вище
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтне середо́вище
translucent ~ = напівпрозо́ре середо́вище
transmission ~ = 1. середо́вище [кана́л] пересила́ння (інформації) 2. прони́кне середо́вище
transmitting ~ = пропуска́льне [прони́кне] середо́вище
transparent ~ = прозо́ре середо́вище
turbid ~ = каламу́тне [скаламу́чене] середо́вище
turbulent ~ = турбуле́нтне середо́вище
turbulized ~ = турбулізо́ване середо́вище
unbounded ~ = необме́жене середо́вище
uniform ~ = однорі́дне середо́вище
unisotropic ~ = неізотро́пне середо́вище
virgin ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ середо́вище
viscous ~ = в’язке́ середо́вище
working ~ = робо́ча речовина́, робо́че ті́ло
yielding ~ = 1. пода́тливе [пласти́чне] середо́вище 2. (деформаці́йно) пли́нне середо́вище
mixture 1. су́міш || су́мішевий 2. змі́шування//зміша́ння, перемі́шування//переміша́ння
['mɪkstʃə, -ər]
~ of distributions = су́міш розпо́ділів
~ of liquids = ріди́нна су́міш, су́міш ріди́н
~ of populations = (матем.) су́міш суку́пностей
additive color ~ = су́міш адити́вних кольорі́в
air-water vapor ~ = водопові́тряна су́міш
alcoholic ~ = спиртова́ су́міш
azeotropic ~ = азеотро́п, азеотро́пна су́міш; азеотро́пний ро́зчин
binary ~ = біна́рна [двоскладнико́ва, двокомпоне́нтна] су́міш
buffer ~ = бу́ферна су́міш
color ~ = ко́лірна су́міш, су́міш кольорі́в [барв]
combustible ~ = пальна́ су́міш
cooling ~ = охоло́джувальна [холоди́льна] су́міш
depleted ~ = збі́днена су́міш
detonation ~ = гриму́ча [вибухо́ва] су́міш
dystetic ~ = дистекти́чна су́міш
enriched ~ = збага́чена су́міш
equimolecular ~ = еквімолекуля́рна [еквімоле́кульна] су́міш
eutectic ~ = евтекти́чна су́міш
explosive ~ = вибухо́ва су́міш
ferroalloy-dielectric ~ = магнетодіеле́ктрик
filling ~ = напо́внювальна су́міш, змі́шаний напо́внювач
fission-product ~ = су́міш проду́ктів по́ділу
flammable ~ = пальна́ [займи́ста] су́міш
fluid ~ = пли́нова су́міш, су́міш пли́нів
freezing ~ = кріоге́нна су́міш; кріоге́нний плин
gas ~ = га́зова су́міш, змі́шаний газ
half-and-half ~ = п’ятдесятивідсо́ткова (двоскладнико́ва/двокомпоне́нтна) су́міш
harmonic ~ = су́міш гармо́нік
heterogeneous ~ = неоднорі́дна [гетероге́нна] су́міш
homogeneous ~ = однорі́дна [гомоге́нна] су́міш
hydrogen-air ~ = воднепові́тряна су́міш
inflammable ~ = пальна́ [займи́ста] су́міш
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна [негомоге́нна] су́міш
isomorphic ~ = ізомо́рфна су́міш
isotope ~ = су́міш ізото́пів
lean ~ = бі́дна су́міш
liquid ~ = ріди́нна су́міш, су́міш ріди́н
mechanical ~ = механі́чна су́міш
multicomponent ~ = багатоскладнико́ва [багатокомпоне́нтна] су́міш
multiphase ~ = багатофа́зова су́міш
nonfreezing ~ = незамерзна́ су́міш
nonseparating ~ = невідокре́мна су́міш
nonstoichiometric ~ = нестехіометри́чна су́міш
permalloy-dielectric ~ = магнетодіеле́ктрик
powder(y) ~ = су́міш порошкі́в, порошко́ва су́міш
racemic ~ = рацемі́чна сполу́ка, рацема́т; рацемі́чна су́міш
reacting ~ = реагівна́ су́міш
reactive ~ = реагівна́ су́міш
statistical ~ = статисти́чна су́міш
stoichiometric ~ = стехіометри́чна су́міш
subtractive color ~ = су́міш субтракти́вних [відніма́льних] кольорі́в
ternary ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] су́міш
three-component ~ = трискладнико́ва [трикомпоне́нтна] су́міш
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтна су́міш
two-component ~ = двоскладникова [двокомпоне́нтна] суміш
two-phase ~ = двофа́зова суміш
working ~ = робо́ча су́міш
nucleon нукло́н || нукло́нний
['njuːkliɒn, 'nuːkliɑːn]
bare ~ = го́лий нукло́н, нукло́р
degenerate ~ = нукло́нний плин
evaporated ~ = ви́паруваний [ви́емітуваний] (ядром) нукло́н
evaporation ~ = ви́паруваний [ви́емітуваний] (ядром) нукло́н
incident ~ = налітни́й нукло́н
individual ~ = окре́мий [поодино́кий] нукло́н
recoil ~ = відру́шений нукло́н
passage 1. перехі́д || перехі́дни́й 2. прохі́д; хідни́к; шлях || прохідни́й; проходо́вий, хіднико́вий; шляхови́й 3. пропуска́ння//пропу́щення; прохо́дження//про́йдення 4. мина́ння//минуття́ 5. промина́ння 6. ури́вок (тексту)
['pæsɪdʒ]
~ of current = прохо́дження стру́му
~ of time = плин ча́су
~ to another system of units = перехі́д до і́ншої систе́ми одини́ць
~ to the limit = грани́чний перехі́д, перехі́д до грани́ці
meridian ~ = прохо́дження че́рез меридія́н
narrow ~ = вузьки́й прохі́д [хідни́к]
plastic 1. пла́стик || пла́стиковий 2. (заст.) пластма́са, пласти́чна ма́са || пластма́совий 3. пласти́чний плин 4. пласти́чний, в’язкопли́нний ■ perfectly ~ ідеа́льно пласти́чний
['plæstɪk]
aerated ~ = пінопла́ст(ик)
antifriction ~ = антифрикці́йний пла́стик
asbestos ~ = азб(ест)опла́стик
Bingham ~ = Бі́нґемів пласти́чний плин
cellular ~ = поропла́ст
engineering ~ = конструкці́йний пла́стик
foam(ed) ~ = пінопла́ст [пінопла́стик], поропла́ст
glass(‑reinforced) ~ = склопла́стик
laminated ~ = пластівча́стий [шарува́тий] пла́стик
expanded ~ = пінопла́ст, пінопла́стик
metal-filled ~ = металопла́ст
reinforced ~ = армо́ваний пла́стик
rigid ~ = жорстки́й пла́стик
semirigid ~ = напівжорстки́й пла́стик
soft ~ = м’яки́й пла́стик
structural ~ = конструкці́йний пла́стик
thermosetting ~ = реактопла́ст, термо(ре)акти́вний пла́стик
substance 1. речовина́ || речови́нний ■ ~ and its derivatives речовина́ та її похідники́ 2. мате́рія; субста́нція || мате́рійний; субстанці́йний 3. суть, су́тність ■ the ~ of the case суть спра́ви; in ~ по су́ті
['sʌbstəns]
absorbable ~ = абсорбо́вна речовина́
absorbed ~ = уві́брана [(за)абсорбо́вана] речовина́, абсорба́т
absorbing ~ = вбира́льна [абсорбува́льна] речовина́, абсорбе́нт
adsorbable ~ = адсорбо́вна речовина́
adsorbed ~ = (за)адсорбо́вана речовина́, адсорба́т
adsorbing ~ = адсорбува́льна речовина́, адсорбе́нт
adhesive ~ = зче́плювальна [клейка́, адгези́вна] речовина́, адгези́в
aerophilic ~ = аерофі́льна речовина́, аерофі́л
aerophobic ~ = аерофо́бна речовина́, аерофо́б
agglutinative ~ = зче́плювальна [клейка́] речовина́
amorphous ~ = амо́рфна речовина́
amorphous magnetic ~ = амо́рфний магне́тик
amphoteric ~ = амфоте́рна речовина́, амфоте́р
anisotropic ~ = анізотро́пна речовина́
antiferroelectric ~ = антисеґнетоеле́ктрик
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьова́ [антифрикці́йна] речовина́
antireflection (coating) ~ = вия́снювальна речовина́; вия́снювальний по́крив
antistatic ~ = анти(електро)стати́чна [протиелектростати́чна] речовина́, антиста́тик
bone-seeking ~ = остеофі́льна речовина́, остеофі́л
brittle ~ = крихка́ речовина́
bulk ~ = 1. речовина́ в о́б’є́мі, речовина́ в ма́сі 2. сипка́ речовина́
capillary-active ~ = капіля́рно акти́вна речовина́
carrier ~ = (речовина́‑)носі́й
caustic ~ = їдка́ речовина́
chemically active ~ = хемі́чно акти́вна речовина́
chemically inactive ~ = хемі́чно неакти́вна речовина́
coarsely dispersed ~ = грубодиспе́рсна речовина́
coating ~ = по́кривна речовина́
colloidal ~ = коло́їдна речовина́
conducting ~ = прові́дна речовина́
contaminating ~ = (радіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
continuous ~ = суці́льна речовина́
corrodible ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corroding ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corrosive ~ = корозі́йна речовина́ (що спричиняє корозію)
crystalline ~ = кристалі́чна речовина́
daughter ~ = дочі́рня речовина́
dense ~ = густа́ [щі́льна] речовина́
deposited ~ = напоро́шена [оса́джена] (на поверхні) речовина́
derivative ~ = похідна́ речовина́, похідни́к
dextrorotary ~ = правооберта́льна речовина́
diffusing ~ = дифундівна́ речовина́
diluting ~ = розрі́джувальна речовина́
discolored ~ = знеба́рвлена речовина́
dissipative ~ = дисипати́вна [енерговтра́тна] речовина́
dissolved ~ = розчи́нена речовина́
dropwise-condensed ~ = скра́плена речовина́
dust-like ~ = порохоподі́бна речовина́
dusty ~ = порохова́ речовина́
elastic ~ = пружна́ речовина́
electroactive ~ = електроакти́вна речовина́
elemental ~ = про́ста́ речовина́
elementary ~ = про́ста́ речовина́
explosive ~ = вибухо́ва речовина́
extraneous ~ = сторо́ння речовина́
extraterrestrial ~ = речовина́ позазе́много похо́дження
extremely pure ~ = надчи́ста речовина́
fibered ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
fibrous ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
film-forming ~ = плівкоутво́рювальна речовина́, плівкоутво́рювач
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна речовина́
fluid ~ = пли́нова речовина́, плин; пли́нна речовина́
fluorescent ~ = флюоресце́нтна речовина́
foreign ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
gaseous ~ = га́зова [газоподі́бна] речовина́, газ
glass-forming ~ = склоутво́рювальна речовина́
ground ~ = розте́рта речовина́, ро́зтирка
harmful ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
hazardous ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
heat-conducting ~ = теплопрові́дна речовина́
homogeneous ~ = однорі́дна речовина́
hot ~ = високорадіоакти́вна речовина́
hydrophilic ~ = гідрофі́льна речовина́
hygroscopic ~ = гігроскопі́чна речовина́
immiscible ~ = незмі́шна́ речовина́
impregnated ~просо́чена речовина́
impregnating ~просо́чувальна речовина́
impurity ~ = домішко́ва речовина́, до́мішка
individual ~ = чи́ста речовина́
inexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна речовина́
inorganic ~ = неоргані́чна речовина́
insoluble ~ = нерозчи́нна речовина́
intermiscible ~s = взаємозмі́ш(ува)ні речови́ни
isomorphic ~ = ізомо́рфна речовина́
isotropic ~ = ізотро́пна речовина́
laminated ~ = шарува́та речовина́
laser ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
lasing ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
layered ~ = шарува́та речовина́
lifeless ~ = безжи́вна речовина́
liquid ~ = ріди́нна речовина́, рідина́
loose ~ = нещі́льна речовина́
levorotary ~ = лівооберта́льна речовина́
lunar ~ = місяце́ва речовина́
magnetic ~ = магне́тна речовина́, магне́тик
magnetically ordered ~ = магнетовпорядко́вана речовина́
maser ~ = (акти́вна) ма́зерна речовина́
melted ~ = розто́плена речовина́, ро́зтоп
metamagnetic ~ = метамагне́тик
meteoric ~ = метео́рна речовина́
mineral ~ = мінера́льна речовина́
miscible ~ = змі́шна́ речовина́
moderating ~ = спові́льнювальна речовина́, спові́льнювач (нейтронів)
molten ~ = розто́плена [розпла́влена] речовина́
muddy ~ = зму́лена речовина́
mutually soluble ~s = взає́мно розчи́нні речови́ни
nonconducting ~ = непрові́дна речовина́
nonexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
non-heat-conducting ~ = теплонепрові́дна [нетеплопрові́дна] речовина́
nonmoderating ~ = неспові́льнювальна речовина́, неспові́льнювач (нейтронів)
nonstopping ~ = див. nonmoderating ~
oleophilic ~ = олеофі́льна речовина́
oleophobic ~ = олеофо́бна речовина́
opaque ~ = непрозо́ра речовина́
optically active ~ = опти́чно а́ктивна речовина́
optically inactive ~ = опти́чно неа́ктивна речовина́
organic ~ = органі́чна речовина́
original ~ = пе́рвісна [вихідна́] речовина́
paramagnetic ~ = парамагне́тик
parent ~ = перви́нна речовина́
penetrating ~ = прони́клива [прося́клива] речовина́
persistent ~ = тривка́ речовина́
petrified ~ = скам’яні́ла речовина́
planetary ~ = плане́тна речовина́
polluting ~ = (нерадіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
porous ~ = порува́та речовина́
precipitated ~ = осадо́ва [оса́джена] речовина́
protoplanet ~ = протоплане́тна речовина́
pure ~ = чи́ста речовина́ (без домішок)
pyromagnetic ~ = піромагне́тик
radiant ~ = випромі́нна речовина́
radiating ~ = випромі́нна речовина́
radioactive ~ = радіоакти́вна речовина́
radiomimetic ~ = радіомімети́чна речовина́
radioprotective ~ = радіяційнозахисна́ речовина́, радіопроте́ктор
rarefied ~ = розрі́джена речовина́
reacting ~ = реагівна́ речовина́
reference ~ = етало́нна речовина́
remolten ~ = перето́плена речовина́, перето́п
semitransparent ~ = напівпрозо́ра речовина́
simple ~ = про́ста́ речовина́
soaked ~ = просо́чена речовина́ (чимось – with smth)
solid ~ = тверда́ речовина́
solvable ~ = розчи́нна речовина́
sorbed ~ = (за)сорбо́вана речовина́, сорба́т
stiff ~ = туга́ [тужа́ва] речовина́
stiffening ~ = тужа́вна речовина́
stopping ~ = (яф) гальмува́льна [гальмівна́] речовина́
strong magnetic ~ = сильномагне́тна речовина́
superparamagnetic ~ = суперпарамагне́тик
surface-active ~ = поверхне́во акти́вна речовина́
surface-inactive ~ = поверхне́во неакти́вна речовина́
suspended ~ = зави́сла речовина́
temperature-indicating ~ = термометри́чна речовина́, термометри́чне ті́ло
thin ~ = рідка́ речовина́
thinned ~ = розве́дена [розрі́джена] речовина́
toxic ~ = токси́чна речовина́
transparent ~ = прозо́ра речовина́
turbid ~ = каламу́тна [зму́лена] речовина́
ultrapure ~ = надчи́ста речовина́
vegetable ~ = росли́нна речовина́
viscous ~ = в’язка́ речовина́
vitrifying ~ = склоутво́рювальна речовина́
volatile ~ = летка́ речовина́
water-receptive ~ = гідрофі́льна речовина́
watery ~ = рідка́ [розве́дена] речовина́
weak magnetic ~ = слабкомагне́тна речовина́
working ~ = робо́ча речовина́
yielding ~ = деформаці́йно пли́нна [теку́ча, течка́] речовина́
unfluidized неспли́нений, не перетво́рений на плин
[ʌn'fluːɪdaɪzd]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бо́зе-плин (-у) Bose fluid
плин 1. (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ) fluid ▪ перетво́рюватися на ~ (сплинюватися) to fluidize 2. (течія) flow 3. (часу, подій) course
аґреси́вний ~ = corrosive fluid
амортизува́льний ~ = damping fluid
анізотро́пний ~ = anisotropic fluid
багатокомпоне́нтний ~ = multicomponent fluid
багатофа́зовий ~ = multiphase fluid
біна́рний ~ = binary fluid
Бі́нґемів ~ = Bingham fluid; (пластичний) Bingham plastic
баротро́пний ~ = barotropic fluid
високогусти́нний ~ = high-density [thick] fluid
вихоро́вий ~ = (тт) vortex fluid
в’язки́й ~ = viscous fluid
в’язкопружни́й ~ = viscoelastic fluid
га́зовий ~ = gaseous fluid
гадро́нний ~ = hadronic fluid
гальмува́льний ~ = brake fluid
гамува́льний ~ = damping fluid
гетероге́нний ~ = heterogeneous fluid
гомоге́нний ~ = homogeneous fluid
густи́й ~ = high-density [thick] fluid
двокомпоне́нтний ~ = two-component fluid
двофа́зовий ~ = two-phase fluid
дезактиваці́йний ~ = decontamination fluid
доскона́лий ~ = ideal [perfect] fluid
електроакти́вний ~ = (що реагує на наявність електричного поля) electrically active fluid; (що його реологічні властивості змінюються під дією електричного поля) electrofluid, electrorheological fluid
електроізоляці́йний ~ = insulating fluid
електрореологі́чний ~ = (що його реологічні властивості змінюються під дією електричного поля) electrofluid, electrorheological fluid
~ живо́го органі́зму = body [biological] fluid
загу́слий ~ = thickened fluid
зану́рювальний ~ = immersion fluid
звича́йний ~ = ordinary fluid
змі́шні́ —и = miscible fluids
~ (і)з па́м’яттю = memory fluid
ідеа́льний ~ = ideal [perfect] fluid
ізотро́пний ~ = isotropic fluid
імерсі́йний ~ = immersion fluid
ква́нтовий ~ = quantum fluid
класи́чний ~ = classical fluid
n-компоне́нтний ~ = n-component fluid
коректу́рний ~ = correcting [correction] fluid
кріоге́нний ~ = 1. cryogenic fluid, cryogen 2. freezing mixture
летки́й ~ = volatile fluid
магне́тний ~ = magnetic fluid, magnetofluid
малогусти́нний ~ = low-density [thin] fluid
масти́льний ~ = fluid lubricant
нагріва́льний ~ = heating fluid
надкрити́чний ~ = supercritical fluid
наси́чений ~ = saturated fluid
нев’язки́й ~ = inviscid [nonviscous] fluid
негомоге́нний ~ = inhomogeneous fluid
недоскона́лий ~ = real fluid
незмі́шні́ —и = immiscible fluids
неідеа́льний ~ = real fluid
ненаси́чений ~ = undersaturated fluid
ненью́тонів ~ = non-Newtonian fluid
необме́жений ~ = unbounded fluid
неоднорі́дний ~ = inhomogeneous [heterogeneous] fluid
непрові́дний ~ = nonconducting fluid
нестисни́й ~ = incompressible fluid
нетурбуле́нтний ~ = quiescent [nonturbulent] fluid
низькогусти́нний ~ = low-density [thin] fluid
норма́льний ~ = normal fluid
нуклонний ~ = degenerate nucleon
Нью́тонів ~ = Newtonian fluid
обме́жений ~ = bounded fluid
однокомпоне́нтний ~ = one-component [simple] fluid
однорі́дний ~ = homogeneous fluid
перегрі́тий ~ = superheated fluid
п’єзотро́пний ~ = piezotropic fluid
підти́сковий ~ = pressurized fluid
підхо́плений ~ = (потоком газу чи пари) entrained fluid
пласти́чний ~ = plastic
приро́дний ~ = (у природному резервуарі, про воду, нафту, газ тощо) reservoir fluid
прові́дний ~ = conducting fluid
про́сти́й ~ = simple fluid
псевдопласти́чний ~ = pseudoplastic fluid
реа́льний ~ = real fluid
реопекти́чний ~ = rheopectic fluid
робо́чий ~ = working [operating] fluid; power fluid; (у плинотехніці) hydraulic fluid; (помпи) pump fluid
розшаро́ваний ~ = stratified fluid
рухо́мий ~ = fluid in motion, flowing [moving] fluid
спокі́йний ~ = quiescent fluid
степене́вий ~ = (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування) power-law fluid
стисни́й ~ = compressible fluid
~ тверди́х ку́льок = hard-sphere fluid
теплообмі́нний ~ = heat-exchange [heat-transfer] fluid
термометри́чний ~ = thermometric fluid
технологі́чний ~ = process(ing) fluid
тиксотро́пний ~ = thixotropic fluid
транспортува́льний ~ = conveyance fluid
турбуле́нтний ~ = turbulent fluid
~ у приро́дному резервуа́рі = (про воду, нафту, газ тощо) reservoir fluid
~ у ста́ні спо́кою = fluid at rest
феромагне́тний ~ = ferrofluid
~ ча́су (подій) course; (минання) passage, lapse ▪ із —ом ча́су = in the course of time, as time passes
чисти́льний ~ = cleaning fluid
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear fluid
плин-носі́й (-у, -ія́) carrier fluid
бо́зе-рідина́ див. бо́зе-плин
перетво́рений 1. transformed (на – into); transmuted; metamorphosed 2. (про енергію) converted (на – into) 3. reduced (на – to) 4. (матем.) transformed (into) ▪ ~ на газ gasified; (випаруваний) evaporated; не ~ на газ not gasified; (невипаруваний) unevaporated; ~ на плин fluidized; не ~ на плин unfluidized; ~ на рідину́ liquefied; не ~ на рідину́ unliquefied; ~ на скло vitrified; не ~ на скло unvitrified; ~ на спирт alcoholized; не ~ на спирт unalcoholized
перетво́рювання//перетво́рення 1. (хвиль; фазове) transformation (на – into) ▪ зазна́ти ~ to transform, to be transformed 2. (енергії) conversion (into) 3. (елементів) transmutation 4. (кристалу) inversion 5. (ел.) transduction 6. (обробляння) processing 7. (зміна) change, metamorphosis; turning (into) 8. (матем.) transformation (на – into); mapping (в/у – into; на – onto) див. тж відображування 9. (зводження) reduction, reducing (на – to) 10. (перерахунок до іншої числової системи тощо) conversion 11. (реформування) reform, re-organization
автомо́рфне ~ = automorphic transformation, transformation into itself; automorphic mapping
автореґреси́вне ~ = autoregressive transformation
адіяба́тне ~ = adiabatic transformation [process]
алґебри́чне ~ = algebraic transformation
алотро́пне ~ = allotropic transformation
аналіти́чне ~ = analytic(al) transformation
аналогоцифрове́ ~ = analog-to-digital conversion
антиліні́йне ~ = antilinear transformation [mapping, operator]
антипо́дне ~ = antipodal transformation [mapping]
антипроєкти́вне ~ = antiprojective transformation
арома́тове ~ = (кхд) flavor transformation
атермі́чне ~ = athermal transformation
аустені́тне ~ = austenitic transformation
афі́нне ~ = affine transformation, affinity; (проєктивне) affine collineation; (перспективне) perspective affinity
Бе́клундове ~ = Bäcklund transformation
біліні́йне ~ = bilinear [homographic, fractional linear] transformation
взає́мне ~ = interconversion
взає́мно однозна́чне ~ = one-to-one transformation
вимірне́ ~ = measurable transformation
~ ви́мірности = dimensional transmutation
ви́роджене ~ = singular transformation
~ ви́щого поря́дку = higher-order transformation, transformation of a higher order
~ відобража́ння = mapping transformation
власти́ве ~ = proper transformation; (Лоренцове) proper Lorentz transformation; (ортогональне) proper [special] orthogonal transformation, proper orthogonal mapping; (унітарне) special unitary transformation
вну́трішнє ~ = internal transformation
~ в се́бе = transformation into itself, automorphic transformation
Га́нкелеве ~ = Hankel transformation
гетеромо́рфне ~ = heteromorphic transformation
голомо́рфне ~ = holomorphic transformation [mapping]
гомографі́чне ~ = homographic [bilinear, fractional linear] transformation
гомологі́чне ~ = 1. (астр.) homologous transformation 2. (матем.) homologous mapping
гомомо́рфне ~ = 1. (тд) homomorphous transformation 2. (матем.) homomorphism
гомоте́тне ~ = homothetic transformation
гомото́пне ~ = homotopic mapping
Ґаліле́єве ~ = Galilean transformation
ґрадіє́нтне ~ = gauge transformation (першого/другого роду – of the first/second kind)
~ да́них = data conversion
двобі́чне ~ = two-sided [bilateral] transformation
двійко́во-десятко́ве ~ = binary-to-decimal conversion
дворазо́ве логаритмі́чне ~ = loglog transformation
десятко́во-двійко́ве ~ = decimal-to-binary conversion
дисипати́вне ~ = dissipative transformation
~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
~ добува́нням квадра́тного ко́реня = square-root transformation
дові́льне ~ = arbitrary transformation
~ до головни́х о́сей = transformation to the principal axes
~ до двійко́вої систе́ми = binarization
~ до десятко́вої систе́ми = decimalization
~ до каноні́чної фо́рми = transformation to the canonical form
~ до нови́х координа́т = transformation to new coordinates
~ до цифрово́ї фо́рми = digitizing
дробо́во-ліні́йне ~ = fractional linear [bilinear, homographic] transformation
дуа́льне ~ = dual transformation
евтекти́чне ~ = eutectic transformation
евтекто́їдне ~ = eutectoid transformation
еквіафі́нне ~ = equiaffine mapping
еквівале́нтне ~ = equivalence [equivalent] transformation
екзотермі́чне ~ = exothermic transformation
експоненці́йне ~ = exponential mapping
елемента́рне ~ = elementary operation
~ елеме́нтів = transmutation of elements
ендотермі́чне ~ = endothermic transformation
~ ене́ргії = 1. (фіз.) energy conversion 2. (техн.) power conversion
~ ене́ргії-і́мпульсу = energy-momentum transformation
ергоди́чне ~ = ergodic transformation
Ермі́тове ~ = Hermitian transformation
зворо́тне ~ = reverse transformation; reconversion
~ зго́ртки = convolution, faltung
~ з’єдна́ння трику́тником на з’єдна́ння зі́ркою = (для трифазових приладів) Y-delta [delta-Y] transformation
~ зі збере́женням куті́в = isogonal transformation, angle-preserving mapping
~ зі збере́женням мі́ри = measure-preserving transformation
~ зі збере́женням о́б’є́му = volume-preserving transformation
~ зі збі́льшенням частоти́ = up conversion
~ зі зме́ншенням частоти́ = down conversion
зіндуко́ване ~ = induced trasnformation
~ змі́нної = change of a variable, transformation of a variable
~ змі́нного стру́му = ac(-to-ac) [AC] conversion
~ змі́нного стру́му на пості́йний [про́стий] ac-to-dc [AC-DC] conversion
змі́шувальне (вимірне́) ~ = mixing (measurable) transformation
зсу́вове ~ = transvection, shear transformation
ізогона́льне ~ = isogonal transformation, angle-preserving [equiangular] mapping
ізоме́рне ~ = isomerization
ізометри́чне ~ = isometric transformation
ізомо́рфне ~ = isomorphic mapping
ізотермі́чне ~ = isothermal transformation
~ ізото́пів = transmutation of nuclides
~ інве́рсії = inversion (transformation)
інверсі́йне ~ = inversion (transformation)
інволюти́вне ~ = involutory transformation
інтеґра́льне ~ = integral transformation
інфінітезима́льне ~ = infinitesimal transformation
калібрува́льне ~ = gauge transformation (першого/другого роду – of the first/second kind)
каноні́чне ~ = canonical transformation
~ Ка́рмана-Тре́фца = Kármán-Treffz transformation
Ка́рсонове ~ = Carson transformation
ката́лізне ~ = catalytic transformation
каталіти́чне ~ = див. каталізне ~
~ квадра́тного ко́реня = square-root transformation
~ квадра́тної фо́рми на су́му квадра́тів = reduction of a quadratic form to a sum of squares
колінеа́рне ~ = collinear transformation
ко́лірне ~ = (кхд) color transformation
колове́ ~ = circular transformation, transformation taking circles into circles
комбіно́ване ~ = combined transformation
Ко́мскурове ~ = (просторових кривих) Combescure transformation
конґруе́нтне ~ = congruent [congruence] transformation
конденсаці́йне ~ = condensation transformation
консервати́вне = ~ conservative transformation
конта́ктове ~ = contact transformation
конформаці́йне ~ = (фх) conformation transformation
конфо́рмне ~ = (матем.) conformal [isogonal] transformation, angle-preserving mapping
~ координа́т = coordinate transformation, transformation of coordinates (від… до… – from… to…)
кореляти́вне ~ = correlative transformation
ко́синус ~ (Фур’є́) = cosine transformation
кутозберіга́льне ~ = isogonal transformation, angle-preserving [equiangular] mapping
~ ламіна́рного пото́ку на турбуле́нтний = laminar-turbulent transition
Ла́нденове ~ = див. Ленденове ~
Лапла́сове ~ = Laplace transformation
Лежа́ндрове ~ = Legendre transformation
Ле́нденове ~ = Landen tranformation
~ Лі = Lie transformation
ліні́йне ~ = linear [homogeneous] transformation; linear mapping
ліні́йне проєкти́вне ~ = collineation, collineatory transformation
логаритмі́чне ~ = log(arithmic) transformation
логарифмі́чне ~ = див. логаритмі́чне ~
лока́льне ~ = local transformation
локсодро́мне ~ = loxodromic transformation [mapping], loxodromic automorphism
Ло́ренцове ~ = Lorentz transformation
мартенси́тне ~ = martensitic [shear] transformation
масшта́бне ~ = scaling transformation
~ масшта́бу = scale transformation
~ ма́триці = transformation of a matrix
ма́тричне ~ = matrix transformation
Ме́біусове ~ = Möbius transformation
~ Ме́лера-Фо́ка = Mehler-Fock transformation
Мелі́нове ~ = Mellin transformation
Мело́шеве ~ = Melosh transformation
меромо́рфне ~ = meromorphic mapping
метатекти́чне ~ = metatectic transformation
~ мо́ди [мод] (коливань) mode conversion
Мо́ленбрука-Чапли́ґіна = Molenbroeck-Chaplygin transformation
~ монодро́мії = monodromy transformation
моно́їдне ~ = monoidal transformation
монотекти́чне ~ = monotectic transformation
монотекто́їдне ~ = monotectoid transformation
моното́нне ~ = monotonic transformation
~ на ви́пар(и) (випаровування) evaporation; vaporization; (звітрювання) volatilization
~ на газ = gasification див. тж газифікація; (звітрювання) volatilization
~ на ґе́ль [драгле́ць] 1. gelation, gelatin(iz)ation, gelling 2. (речовин рослинного походження) jelling, jellification
~ на золь = solation
~ на нуль = vanishing
напівліні́йне ~ = semi-linear substitution
~ на плин = fluidization
~ на по́рох = dusting
~ на рідину́ = liquefaction, liquefying
~ на скло = vitrification
неви́роджене ~ = regular [nonsingular] transformation
невласти́ве ~ = improper transformation, improper mapping
невласти́ве ортогона́льне ~ = improper rotation
незаве́ршене ~ = (тд) suspended transformation
незворо́тне ~ = див. необоротне ~
неконтрольо́ване я́дерне/ядро́ве ~ = uncontrolled nuclear transformation
неліні́йне ~ = nonlinear transformation; nonlinear mapping
необоро́тне ~ = irreversible transformation; irreversible (inter)conversion
непере́рвне ~ = continuous transformation
нерозри́вне ~ = divergence-free transformation
непружне́ ~ = (яф) inelastic transformation
несинґуля́рне ~ = nonsingular transformation
нескінче́нно мале́ ~ = infinitesimal transformation
~ ни́жчого поря́дку = transformation of lower order
норма́льне ~ = normal transformation [mapping, operator]
Нью́тонове ~ = Newton transformation
обе́рнене ~ = inverse [reciprocal] transformation, antitransformation; reconversion
оберто́ве ~ = rotational transformation
обме́жувальне ~ = limitative transformation
оборо́тне ~ = 1. (фіз.) reversible transformation; reversible (inter)conversion 2. (матем.) invertible transformation; (зі збереженням міри) invertible measure-preserving transformation
одини́чне ~ = identical [identity, unit] transformation
однобі́чне ~ = one-sided [unilateral] transformation
однови́мірне ~ = one-dimensional transformation
однозна́чне ~ = single-valued transformation
однопара́метрове ~ = one-parameter transformation
однорі́дне ~ = homogeneous transformation
ортогона́льне ~ = orthogonal transformation
о́рто-па́ра ~ = (водню) ortho-para conversion
ортохро́нне ~ = orthochronous transformation
основне́ ~ = (поверхні) fundamental transformation (of a surface)
~ пара́метра = parameter transformation
параметри́чне ~ = parametric transformation
пара́метрове ~ = parametric transformation
перенормо́вувальне ~ = renormalization
перитекти́чне ~ = peritectic transformation
перитекто́їдне ~ = peritectoid (transformation)
перспекти́вне афі́нне ~ = perspective affinity
подві́йне ~ = double transformation
подві́йне логаритмі́чне ~ = loglog transformation
поде́рне ~ = pedal transformation
поді́бне ~ = similarity [similitude] transformation
полімо́рфне ~ = (криста́лу) crystal inversion, crystal(-phase) transformation
поліно́мне ~ = polynomial transformation
послідо́вні ~ = successive transformations
~ пості́йного стру́му на змі́нний = dc-to-ac [DC-AC] conversion
потенція́льне ~ = potential transformation
приро́дне ~ = natural transformation
проєкти́вне ~ = projective transformation, projective mapping; collineation; (афінне) affine collineation
~ про́сто́го дро́бу на десятко́вий = transformation of a common [vulgar] fraction to a decimal fraction
~ про́стого стру́му на змі́нний = dc-to-ac [DC-AC] conversion
просторо́во-часове́ ~ Фур’є́ = space-time Fourier transformation
пружне́ ~ = elastic transformation
пряме́ ~ електри́чної ене́ргії на теплову́ = electrothermal energy conversion
пряме́ ~ ене́ргії = direct energy conversion
Пуасо́нове ~ = Poisson transformation
радіоакти́вне ~ = radioactive transformation; (розпад) radioactive decay
раціона́льне ~ = rational transformation
~ раціона́льного дро́бу на ланцюго́вий = transformation of a rational fraction into a continued fraction
резольве́нтне ~ = resolvent transformation
реконструкти́вне ~ = (у кристалі) reconstructive transformation
рекуре́нтне ~ = recurrent transformation
~ речовини́ в на́драх зір = astration
ротаці́йне ~ = (незамикання силових ліній магнетного поля, плазм) rotational transform
реґуля́рне ~ = regular transformation
релятивісти́чне ~ = Lorentz transformation
ренормалізаці́йне ~ = renormalization
~ рівня́ння = transformation of an equation
розв’я́зувальне ~ = resolvent transformation
~ ро́змірности = transformation of dimensions
самочи́нне ~ spontaneous transformation
~ сигна́лу = signal conversion
си́льно змі́шувальне (вимірне́) ~ = strongly [rapidly] mixing (measurable) transformation
~ симе́трії = symmetry transformation, symmetry operation, symmetry function
симплекти́чне ~ = symplectic transformation, symplectic mapping
синтекти́чне ~ = syntectic
синґуля́рне ~ = singular transformation
си́нус ~ (Фур’є́) = sine transformation
спонта́нне ~ = spontaneous transformation
спря́жене ~ = adjoint transformation
стиска́льне ~ = (матем.) contractive transformation
структу́рне ~ = structural transformation; (кристалу) crystal inversion, crystal(-phase) transformation
суперкалібрува́льне ~ = supergauge transformation
~ суперсиме́трії = susy [supersymmetry] transformation
тавтоме́рне ~ = tautomeric transformation
тверде́ ~ = (матем.) rigid transformation
термоелектри́чне ~ = thermoelectric conversion
термоемісі́йне ~ = thermionic conversion
термомагне́тне ~ = thermomagnetic conversion
термоя́дерне/термоядро́ве ~ = nuclear fusion, thermonuclear transformation
топологі́чне ~ = topological transformation, topological mapping
топотакти́чне ~ = topotactic transformation
тото́жне ~ = identical [identity, unit] transformation
точко́ве ~ = point(-to-point) transformation, point(-to-point) mapping
тригонометри́чне ~ = angular transformation
узага́льнене ~ = generalized transformation
унімодуля́рне ~ = unimodular map(ping), unimodular transformation
уніта́рне ~ = unitary transformation
фа́зове ~ = phase transformation, phase change
~ Фо́лді-Ва́утгайсена = Foldy-Wouthuysen transformation
фотозіндуко́ване фа́зове ~ = photoinduced phase transformation
~ фото́на = (на двійку електрон-позитрон) photon conversion
фотострукту́рне ~ = photoinduced structural transformation
~ фу́нкції = transformation of a function
функціона́льне ~ = functional transformation
~ Фур’є́ = Fourier transformation; (швидке) fast Fourier transformation; (косинус) cosine transformation; (просторово-часове) space-time Fourier transformation
~ хвиль = wave transformation
хемі́чне ~ = chemical transformation
хіра́льне ~ = chiral transformation
циклі́чне ~ = cyclic transformation
цифроана́логове ~ = digital-to-analog conversion
частко́ве ~ = partial transformation
~ частоти́ = frequency transformation; (у супергетеродині) frequency conversion
частотозбі́льшувальне ~ = up conversion
частотозме́ншувальне ~ = down conversion
~ числа́ фаз = (ел.) phase transformation
швидке́ ~ Фур’є́ = fast Fourier transformation
швидкозмі́шувальне (вимірне́) ~ = rapidly [strongly] mixing (measurable) transformation
шту́чне ~ = (ядер) artificial [induced] transformation; (елементів) artificial [induced] transmutation
я́дерне/ядро́ве ~ = (nuclear) transmutation, nuclear transformation
рідин|а́ 1. liquid ▪ перетво́рюватися на —у́ to liquefy, to liquate 2. (розчин, суміш) liquor 3. (середовище з властивостями рідини, газу тощо) fluid див. тж плин
аґреси́вна ~ = corrosive liquid
акумуля́торна ~ = battery solution
анізотро́пна ~ = anisotropic liquid
анома́льно в’язка́ ~ = quasi-viscous liquid
берка́ ~ = wetting liquid
важка́ ~ = heavy liquid
вихоро́ва ~ = див. вихоро́вий плин
відли́та ~ = (з осаду) decantate
відсто́яна ~ = (шар рідини над осадом чи іншою рідиною) supernatant liquid; (суміш) supernatant liquor
~ (в моде́лі) тверди́х ку́льок = hard-sphere liquid
в’язка́ ~ = viscous liquid; (аномально) quasi-viscous liquid; (плин) viscous fluid
гальмува́льна ~ = (плин) brake fluid
гартува́льна ~ = hardening liquid
густа́ ~ = dense liquid
доскона́ла ~ = ideal [perfect] liquid
електро́н(но)-дірко́ва ~ = electron-hole liquid
етало́нна ~ = (на потреби рефрактометрії) index liquid
~ (живо́го) органі́зму = (плин) body fluid
займи́ста ~ = flammable [inflammable] liquid
заме́рзла ~ = frozen liquid
зли́та ~ = (з осаду) decantate
змі́шані —и = mixed liquids
змішні́ —и = miscible liquids
змо́чувальна ~ = wetting liquid [agent]
~ з низько́ю температу́рою замерза́ння = low-freezing liquid, liquid with a low freezing point
~ з низько́ю температу́рою кипі́ння = low-boiling liquid, liquid with a low boiling point
зці́джена ~ = (з осаду) decantate
ідеа́льна ~ = ideal [perfect] liquid
імерсі́йна ~ = immersion liquid
індика́торна ~ = (на потреби дефектоскопії) (liquid) penetrant
інстанто́нна ~ = instanton liquid
каламу́тна ~ = turbid liquid
квазив’язка́ ~ = quasi-viscous liquid
ква́нтова ~ = (плин) quantum fluid
кипу́ча ~ = boiling liquid
крихка́ ~ = fragile liquid
кріоге́нна ~ = cryogenic liquid
летка́ ~ = volatile liquid
ліофі́льна ~ lyophilic liquid
ліофо́бна ~ lyophobic liquid
лу́жна ~ = alkali liquor
магне́тна ~ = magnetofluid див. тж магнетний плин, магнетоплин
Ма́ксвелова ~ = Maxwell liquid/body
метастабі́льна ~ = metastable liquid
нагріва́льна ~ = heating liquid
нагрі́вана ~ = heating [heated] liquid
нагрі́та ~ = heated liquid
надохоло́джена ~ = supercooled liquid
надпли́нна ~ = див. надпли́н
неберка́ ~ = nonwetting liquid
неваго́ма ~ = weightless liquid
нев’язка́ ~ = inviscid [nonviscous] liquid
недоскона́ла ~ = real liquid
незаме́рзла ~ = unfrozen liquid
незмі́шні́ —и = immiscible liquids
незмо́чувальна ~ = nonwetting liquid
неідеа́льна ~ = real liquid
ненью́тонова ~ = non-Newtonian liquid
неоднорі́дна ~ = inhomogeneous liquid
неоргані́чна ~ = inorganic liquid
нести́слива ~ = див. нестисна ~
нестисна́ ~ = incompressible liquid
низькозамерзна́ ~ = low-freezing liquid
низькокипу́ча ~ = low-boiling liquid
норма́льна ~ = (плин) normal fluid
Нью́тонова ~ = Newtonian [simple] liquid
однорі́дна ~ = homogeneous liquid
органі́чна ~ = organic liquid
охоло́джена ~ = cooled liquid
охоло́джувальна ~ = liquid coolant, cooling liquid
охоло́джувана ~ = cooled [cooling] liquid
перегрі́та ~ = superheated liquid
перемі́шувана ~ = stirred liquid
переохоло́джена ~ = supercooled liquid
поля́рна ~ = polar liquid
прозо́ра ~ = clear [transparent] liquid
промива́льна ~ = wash(ing) liquor
прони́клива ~ = liquid penetrant
про́ста́ ~ = simple liquid
реа́льна ~ = real liquid
робо́ча ~ = working liquid див. тж робочий плин
розве́дена ~ = thinned liquid
розли́та ~ = liquid spill
розхлю́пана ~ = liquid spill
розчиня́льна ~ = liquid solvent
складна́ ~ = complex liquid
стисна́ ~ = compressible liquid
стічна́ ~ = effluent
твердоку́лькова ~ = hard-sphere liquid
термометри́чна ~ = (плин) thermometric fluid
технологі́чна ~ = process liquid
фа́зова ~ = phase liquid
~ Фе́рмі = Fermi liquid
феромагне́тна ~ = (плин) ferrofluid
хіра́льна ~ = chiral liquid
(хемі́чно) чи́ста ~ = pure liquid
холоди́льна ~ = liquid coolant
те́чиво див. плин

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

пли́н (-ну) m fluid, liquor;
  пли́нний (-нна, -нне)* of a liquid (fluid); fluent, flowing smoothly;
  пли́нність (-нности [-нності]) f fluency, fluidity; fluctuation;
  пли́нно adv. fluently, flowingly.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

рух ім. ч. (переміщення) motion, movement; (суспільний) movement; (кампанія) drive; (динаміка) dynamics; (напрямок) trend, tendency; (зміна, коливання) variation, fluctuation(s); (розвиток) development; (ек. категорій – поводження) behavio(u)r; (переливи, потік) flow, floating, (потік, відлив) flux; орг. ін. (трудовий) move(ment), motion; (механізму тощо) work(ing), functioning; (транспорту) traffic
безперервний ~ (у т. ч. трудовий) continuous movement
вантажний ~ goods/freight traffic
визвольний ~ політ. liberation/emancipation movement
відносний ~ relative motion
вільний ~ капіталу (напр., між країнами) free floating of capital
вуличний ~ street traffic
залізничний ~ railway traffic, амер. railroad traffic; (як повідомлення, служба) rail service
звичний ~ орг. ін. habitual movement
зворотний ~ (цін тощо) reverse movement, reversal
зустрічний ~ oncoming traffic
інтенсивний ~ heavy traffic
коливальний ~ (ек. показників) wave-like movement
круговий ~ валюти (країни між грошовим ринком країни і ринком в ін. регіонах) currency round trip
круговий ~ доларів (між ринком євродоларів і амер. грошовим ринком) dollar round trip
магістральний ~ main-line/trunk-line traffic; (як служба тж.) main-line/trunk-line service
механічний ~ (населення) migratory movement
міжміський ~ interurban/intercity travel; (як служба) interurban/intercity service
мінімально необхідний ~ (для даної операції) орг. ін. minimum movement
молодіжний ~ youth movement
морський ~ maritime traffic; (як служба) maritime service
народний ~ popular movement
Народний Рух України Rukh
національний ~ national movement
обертальний ~ rotation
однобічний підвищувальний ~ цін price ratchets (in oligopolies)
односторонній ~ one-way traffic
олімпійський ~ Olympic movement
партизанський ~ guerrilla movement
пасажирський ~ passenger traffic
підвищувальний ~ (цін, курсів) upward movement
плавний ~ gliding motion
повітряний ~ air traffic, (як служба, повідомлення) air service
природний ~ natural movement
природний ~ населення population growth
прихований ~ капіталу clandestine movement of capital
просторовий (трудовий) ~ орг. ін. spatial move
профспілковий ~ trade union movement, unionism
регулярний (транспортний) ~ regular traffic, (як обслуговування, служба) regular service
ретроспективний ~ (населення) retrospective movement
реформістський ~ reform movement
ритмічний ~ rhythmic(al) movement
робочий ~ working-class/labo(u)r movement
страйковий ~ strike movement
трамвайний ~ tram service
трудовий ~ орг. ін. movement, motion, move
хвилеподібний ~ (ек. показників) wave-like movement
циклічний ~ cyclic movement
швидкий ~ rapid movement
одночасно виконувані (трудові) орг. ін. simultaneous motions
послідовні (трудові) орг. ін. consecutive motions
симетричні ~и орг. ін. symmetrical movements
~ валюти currency movement/flow; currency fluctuation
~ вантажних потягів rail cargo/freight traffic, freight train traffic
~ витрат flow of cost
~ грозового автотранспорту cargo/freight traffic
~ грошей flow of money
~ довгострокового (короткострокового) капіталу long-term (short-term) capital movement
~ запасів inventory/stock turnover; (як фактор) inventory behavio(u)r
~ капіталу capital movement, movement of capital; (між країнами) flow of capital
~ коштів/фондів/резервів movement/flow of funds
~ курсів цінних паперів variation/fluctuation in/of prices (of securities), price movement/range/fluctuations
~ ліквідності cash flow
~ матеріалів material flow
~ матеріально-виробничих запасів inventory transactions
~ нагору і вниз up-and-down movement
~ населення population movement/change; (динаміка тж.) population/demographic development
~ наявних засобів cash flow
~ продукції production flow
~ транспортних засобів flow of traffic
~ цін price movement/development/move/range
~ від пункту на одній дорозі до пункту на іншій joint traffic
~ за часом movement over time
~ у межах однієї транспортної лінії local traffic
приводити в ~ to put/to set in motion
приходити в ~ to start moving/to move
він завжди в русі he is always on the move; ● див. тж. переміщення, пересування
динаміка, зміна
кампанія
напрямок, плин.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

плин,~у (середовище) fluid; (течія) flow; (напр., часу) course