Знайдено 1 статтю
Шукати «первень» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

element 1. елеме́нт || елеме́нтний 2. складни́к, елеме́нт, компоне́нта, складова́ части́на 3. (х.) хемі́чний елеме́нт, пе́рвень; про́ста речовина́ 4. (мех.) ла́нка 5. (техн.) елеме́нт констру́кції, ву́зол, блок 6. (ел.) (ґальвані́чний) елеме́нт, (первинне) джерело́ стру́му 7. (мн.) заса́ди, осно́ви 8. стихі́я
['εlɪmənt]
~ at infinity = нескінче́нно відда́лений [невласти́вий] елеме́нт
~ in the first position in the first column = (of a matrix) ве́рхній елеме́нт головно́ї діягона́лі (матриці)
~ in the ith row and jth column = (of a matrix) елеме́нт у i-му рядку́ j-го сто́впчика (матриці)
~ locally zero = лока́льно нульови́й елеме́нт
~s prime to each other = взає́мно про́сті́ елеме́нти
~ of area = елеме́нт (площі) пове́рхні
~ of a cone = твірни́ця ко́нуса
~ of contact = елеме́нт до́тику
~ of a cylinder = твірни́ця цилі́ндра
~ of a determinant = елеме́нт визначника́ [детерміна́нту]
~ of integration = інтеґро́ваний ви́раз
~ of length = елеме́нт довжини́
~ of a matrix = елеме́нт ма́триці, ма́тричний елеме́нт
~ of an orbit = (астр.) елеме́нт орбі́ти
~ of phase volume = елеме́нт фа́зового о́б’єму
~ of a set = елеме́нт множини́
~ of space = елеме́нт про́стору
~ of a surface of revolution = твірни́ця пове́рхні оберта́ння
~ of a trajectory = пара́мет(е)р [елеме́нт] траєкто́рії
~ of volume = елеме́нт о́б’є́му, елемента́рний о́б’є́м
acid-forming ~ = кислотоутво́рювальний елеме́нт
active ~ = 1. (ел.) акти́вний елеме́нт (кола) 2. (яф) радіоакти́вний елеме́нт
actuating ~ = викона́вчий елеме́нт
adding ~ = додава́льний [сумува́льний, підсумо́вувальний] елеме́нт
addition ~ = до́мішка
additive identity ~ = (of a group) нульови́й елемент, нуль, нуль-елеме́нт (групи)
alkaline-earth ~ = лугоземе́льний елеме́нт
alkaline ~ = лу́жний елеме́нт
alloying ~ = леґува́льний елеме́нт
annular fuel ~ = кільце́вий твел
area ~ = елемента́рна пло́ща, елеме́нт пло́щі
array ~ = елеме́нт маси́ву
atmophile ~ = атмофі́льний елеме́нт
bare fuel ~ = безоболо́нковий твел, твел без оболо́нки
barycentric ~ = (астр.) барицентри́чний елеме́нт (орбіти)
bearing ~ = трима́льний [опо́рний] елеме́нт (конструкції)
bender ~ (ел.) п’єзоелеме́нт із вигина́льними колива́ннями
bilateral ~ (ел.) двона́прямний елеме́нт
bistable ~ = двоста́новий елеме́нт
breeder fuel ~ = бри́дерний твел
burnt fuel ~ = ви́снажений твел
canned fuel ~ = заоболонко́ваний твел, твел в оболо́нці
capacitance ~ = мі́сткісний [є́мнісний] елеме́нт
capacitor ~ = мі́сткісний [є́мнісний] елеме́нт; елеме́нт конденса́тора
central ~ = центра́льний елеме́нт (of a group – групи; of an algebra – алґебри)
chemical ~ = хемі́чний елеме́нт
circuit ~ = елеме́нт (електричного) ко́ла; елеме́нт [компоне́нта] (електричної) схе́ми
collimating ~ = колімува́льний елеме́нт
column ~ = елеме́нт сто́впчика (матриці)
compensating ~ = компенсаці́йний елеме́нт; кориґува́льний елеме́нт
conducting ~ = провідни́к, прові́дний елеме́нт
conforming ~ = узгі́днений скінче́нний елеме́нт
conjugate ~s = спря́жені елеме́нти (групи)
constituent ~ = складни́к
control ~ = 1. керува́льний елеме́нт, елеме́нт систе́ми керува́ння; реґулюва́льний елеме́нт 2. (яф) реґулюва́льний стри́жень [елеме́нт]
controllable ~ = керо́вний елеме́нт
controlled ~ = керо́ваний елеме́нт
coprime ~s = взає́мно про́сті́ елеме́нти
data ~ = елеме́нт [а́том] да́них
daughter ~ = (яф) дочі́рній елеме́нт
Delaunay orbit ~ = елеме́нт орбі́ти Делоне́
detecting ~ = чутли́вий елеме́нт, дете́ктор
diagonal ~ = діягона́льний елеме́нт
differential volume ~ = диференція́льний елеме́нт о́б’є́му
digital ~ = цифрови́й елеме́нт
disposable ~ = одноразо́вий елеме́нт, елеме́нт одноразо́вого використа́ння
dissipative ~ = 1. утра́тний елеме́нт 2. дисипати́вний [поглина́льний] елеме́нт (електричного кола)
distance ~ = елемента́рна довжина́
doping ~ = леґува́льний елеме́нт
driven ~ = (ел.) збу́джуваний елеме́нт
driving ~ = (ел.) руші́йний [збу́джувальний] елеме́нт
electric(al) ~ = ґальвані́чний елеме́нт
electric heating ~ = електронагріва́льний елеме́нт
empirical matrix ~ = емпіри́чний ма́тричний елеме́нт
Euclid(’s) ~s = Евклі́дові заса́ди, заса́ди Евклі́да
exhausted fuel ~ = ви́снажений твел
expendable ~ = (техн.) одноразо́вий елеме́нт, елеме́нт одноразо́вого використа́ння
fast ~ = (ел.) швидкоді́йний елеме́нт
failed (fuel) ~ = пошко́джений твел
feed ~ = 1. живи́льний елеме́нт, джерело́ жи́влення 2. збу́джувальний елеме́нт
filter ~ = фільтрува́льний елеме́нт; елеме́нт [дета́ль] фі́льтру
filtering ~ = фільтрува́льний елеме́нт
finite ~ = скінче́нний елеме́нт
fissile ~ = (яф) поді́льний елеме́нт
fixed ~ = 1. нерухо́ма [фіксо́вана] части́на (приладу) 2. (матем.) нерухо́мий [фіксо́ваний] елеме́нт
fluid ~ = елеме́нт о́б’є́му [елемента́рний о́б’є́м] пли́ну
foreign ~ = домішко́вий елеме́нт, до́мішка
fuel ~ = твел, теплови́дільний елеме́нт
fuse ~ = топки́й елеме́нт (запобіжника)
fusible ~ = топки́й елеме́нт
generating ~ = (матем.) поро́джувальний елеме́нт (of a group – групи)
guest ~ = сторо́нній [вкра́плений, домішко́вий] елеме́нт
hardening ~ = гартува́льний [змі́цнювальний] елеме́нт
heat ~ = нагріва́льний елеме́нт
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льний елеме́нт
heater ~ = нагріва́льний елеме́нт; елеме́нт [дета́ль] нагрівача́
heat-exchange ~ = теплообмі́нний елеме́нт
heating ~ = нагріва́льний елеме́нт
heat-protection ~ = теплозахисни́й [теплоізолюва́льний] елеме́нт
heavy ~ = важки́й (хемічний) елеме́нт
high-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із вели́ким а́томним но́мером
holographic optical ~ = голографі́чний елеме́нт
humidity ~ = се́нсор воло́гости
ideal ~ = ідеа́льний [невласти́вий] елеме́нт
idempotent ~ = ідемпоте́нтний елеме́нт
identity ~ = одини́ця, одини́чний елеме́нт (of a group – групи)
immovable ~ = нерухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
indicator ~ = індика́торний елеме́нт
impurity ~ = домішко́вий елеме́нт, до́мішка
infinite ~ = нескінче́нний елеме́нт
interfering ~s = (яф) зава́дні (хемічні) елеме́нти, шкідли́ві до́мішки
invariant ~ = інварія́нтний елеме́нт
inverse ~ = обе́рнений елеме́нт (групи)
invertible ~ = оборотни́й елеме́нт (групи)
irradiated fuel ~ = ви́снажений твел
irreducible ~ = (матем.) незвідни́й елеме́нт
join-irreducible ~ = (матем.) незвідни́й до об’єдна́ння елеме́нт
join-reducible ~ = (матем.) звідни́й до об’єдна́ння елеме́нт
leading ~ = (in a determinant) елеме́нт головно́ї діягона́лі (визначника)
left coprime ~s = взає́мно про́сті злі́ва елеме́нти
length ~ = елемента́рна довжина́
lens ~ = лі́нза
light ~ = легки́й (хемічний) елеме́нт
light-emitting ~ = світни́й [світловипромі́нний] елеме́нт
light-sensitive ~ = світлочутли́вий елеме́нт
line ~ = елемента́рна довжина́; елеме́нт лі́нії
linear ~ = 1. (матем.) елеме́нт довжини́ дуги́ 2. (ел.) ліні́йний елеме́нт (кола)
liquid ~ = елеме́нт о́б’є́му [елемента́рний о́б’є́м] рідини́
lithophile ~ = літофі́льний елеме́нт
logic(al) ~ = логі́чний елеме́нт
long-exposure fuel ~ = твел трива́лого використа́ння
lossless ~ = безутра́тний елеме́нт; недисипати́вний елеме́нт (електричного кола)
lossy ~ = 1. утра́тний елеме́нт 2. дисипати́вний елеме́нт (електричного кола)
low-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із мали́м а́томним но́мером
magnetic ~ = (гф) елеме́нт земно́го магнети́зму
matrix ~ = ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
maximal ~ = максима́льний елеме́нт (множини)
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] елеме́нт
memory ~ = елеме́нт [комі́рка] па́м’яті
meteorological ~ = метеоелеме́нт, метеорологі́чний елеме́нт
movable ~ = рухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
moving ~ = рухо́мий елеме́нт [ву́зол] (приладу тощо)
multi-isotope ~ = кількаізото́пний елеме́нт
native ~ = приро́дний (хемічний) елеме́нт (поширений у природі в незв’язаному негазовому стані)
natural ~ = приро́дний (хемічний) елеме́нт
neutral ~ = (матем.) (двобі́чний) нейтра́льний елеме́нт; двобі́чна одини́ця
nondissipative ~ = 1. безутра́тний елеме́нт 2. недисипати́вний [непоглина́льний] елеме́нт (електричного кола)
nonlinear ~ = неліні́йний елеме́нт (електричного кола)
nonradioactive ~ = нерадіоакти́вний елеме́нт
non-trivial ~ = нетривія́льний [ненульови́й] елеме́нт (of a group – групи)
nonzero ~ = ненульови́й елеме́нт
nuclear-fuel ~ = твел, (ядерний) теплови́дільний елеме́нт
null ~ = нуль, нульови́й елеме́нт, нуль-елеме́нт (of a group – групи)
off-diagonal (matrix) ~ = недіягона́льний [позадіягона́льний] (ма́тричний) елеме́нт
optical ~ = опти́чний елеме́нт
orbital ~ = (астр.) елеме́нти орбі́ти
osculating ~ = (астр.) оскулівни́й [стични́й] елеме́нт (орбіти)
parasitic ~ = 1. паси́вний елеме́нт (антени) 2. парази́тний елеме́нт (схеми)
parent ~ = (яф) вихідни́й елеме́нт (реакції тощо)
passive ~ = паси́вний елеме́нт (антени, схеми)
phase-volume ~ = елеме́нт фа́зового о́б’єму
picture ~ = елеме́нт о́бразу/зобра́ження; (скор.) пі́ксель
piezoelectric ~ = п’єзоелеме́нт
piezoelectric ceramic ~ = керамі́чний п’єзоелеме́нт
piezoelectric crystal ~ = п’єзокриста́л
plug-in ~ = устромни́й [вставни́й] елеме́нт; замі́нний [знімни́й] елеме́нт
primary ~ = (матем.) прима́рний [пра́ймерний] елеме́нт
pressure-sensitive ~ = тискочутли́вий елеме́нт; п’єзоелеме́нт
prime ~ = (матем.) про́сти́й елеме́нт
quasi-primary ~ = (матем.) квазиприма́рний [квазипра́ймерний] елеме́нт
primitive ~ (матем.) приміти́вний елеме́нт
radiating ~ = випромі́нювач, променюва́ч, променюва́льний [випромі́нний] елеме́нт
radioactive ~ = радіоакти́вний елеме́нт
rare-earth ~ (х.) рідкісноземе́льний елеме́нт
reactor fuel ~ = твел, (реа́кторний) теплови́дільний елеме́нт
reciprocal ~ = обе́рнений елеме́нт
reinforcing ~ = змі́цнювальний [поси́лювальний] елеме́нт (конструкції)
relatively prime ~s = взає́мно про́сті елеме́нти
resistance ~ = рези́стор
resistor ~ = прові́дний елеме́нт рези́стора
resonant ~ = порожни́нний [о́б’є́мний] резона́тор
right coprime ~s = взає́мно про́сті спра́ва елеме́нти
row ~ = елеме́нт рядка́ (матриці)
scan ~ = елеме́нт розго́ртки
scanning ~ = сканува́льний елеме́нт
sensing ~ = чутли́вий елеме́нт, се́нсор
sensitive ~ = чутли́вий елеме́нт, се́нсор
siderophile ~ = сидерофі́льний елеме́нт
single-isotope ~ = одноізото́пний елеме́нт
small volume ~ = мали́й елеме́нт о́б’є́му
small-Z ~ = (хемічний) елеме́нт із мали́м а́томним но́мером
space ~ = елеме́нт про́стору
space-like ~ = простороподі́бний елеме́нт
spent fuel ~ = ви́снажений твел
stable ~ = 1. (х.) стабі́льний елеме́нт 2. (мех.) стабілізува́льний елеме́нт 3. (матем.) нерухо́мий [(за)фіксо́ваний] елеме́нт
standard ~ = типо́вий [станда́ртний] елеме́нт
storage ~ = (комп.) елеме́нт па́м’яті, запи́сувальний елеме́нт
structural ~ = конструкти́вний елеме́нт; елеме́нт структу́ри
subdiagonal (matrix) ~ = піддіягона́льний елеме́нт (матриці)
superdiagonal (matrix) ~ = наддіягона́льний елеме́нт (матриці)
superheavy ~ = надважки́й (хемічний) елеме́нт (із атомним номером, більшим за 104)
superconducting ~ = надпрові́дний елеме́нт
surface ~ = елеме́нт пове́рхні
symmetry ~ = елеме́нт симе́трії (кристалу)
temperature(‑sensing) ~ = термоелеме́нт
temperature-sensitive ~ = термочутли́вий елеме́нт
thalassophile ~ = таласофі́л, таласофі́льний елеме́нт
thermal ~ = термоелеме́нт
thermally sensitive ~ = термоелеме́нт
thermionic fuel ~ = термоемісі́йний твел
thermoelectric ~ = термоелеме́нт
thermosensitive ~ = термочутли́вий елеме́нт
time-like ~ = часоподі́бний елеме́нт
timing ~ = синхрон(із)ува́льний елеме́нт
trace ~ = мікроелеме́нт, розсі́яний елеме́нт, слідова́ кі́лькість речовини́
tracer ~ = ізото́пний [радіоакти́вний] індика́тор
transcendental ~ = (матем.) трансценде́нтний елеме́нт (поля)
transducer ~ = (ел.) перетво́рювальний елеме́нт; елеме́нт перетво́рювача
transgressive ~ = трансґреси́вний елеме́нт
transition ~ = 1. (х.) елеме́нт перехі́дно́ї гру́пи 2. (ел.) сполуча́льний елеме́нт, перехідни́к
trans 104 ~ = надважки́й (хемічний) елеме́нт
transplutonium ~ = трансплуто́нієвий елеме́нт
transuranic ~ = трансура́новий елеме́нт
transuranium ~ = трансура́новий елеме́нт
uncanned fuel ~ = незаоболонко́ваний твел, твел без оболо́нки
unit ~ = (матем.) одини́ця, одини́чний елеме́нт
universal ~ = (матем.) універса́льний [максима́льний] елеме́нт (алґебри)
unstable ~ = нестабі́льний елеме́нт (хемічний)
volume ~ = елемента́рний о́б’є́м, елеме́нт о́б’є́му
voltaic ~ = ґальвані́чний елеме́нт
vortex ~ = вихоро́вий елеме́нт
zero ~ = нульови́й елеме́нт, нуль(-елеме́нт)