Знайдено 24 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «паковання» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

packing = ['pækɪŋ] 1. (процес, дія) пакува́ння/спакува́ння, уклада́ння/укла́дення; (наслідок) пако́вання, у́клад 2. ущі́льнювання/ущі́льнення (даних у пам’яті); об’є́днування/об’єдна́ння (елементів даних у пам’яті); щі́льне розмі́щування/розмі́щення
• ~ of a simplex
= пако́вання (у́клад) си́мплексу
• close ~
= щі́льне пако́вання, щі́льний у́клад

• dense ~
= щі́льне пако́вання, щі́льний у́клад
• lattice ~
= ґра́тча́сте пако́вання, ґра́тча́стий у́клад
• loose ~
= нещі́льне пако́вання, нещі́льний у́клад
• maximal ~
= максима́льне пако́вання, максима́льний у́клад
• periodic ~
= періоди́чне пако́вання, періоди́чний у́клад
• stable ~
= стабі́льне пако́вання, стабі́льний у́клад

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

arrangement 1. (дія) розташо́вування//розташува́ння, розмі́щування//розмі́щення, уклада́ння//укла́дення, влашто́вування//влаштува́ння; (наслідок) розташо́вання, у́клад, розмі́щення 2. (процес) компонува́ння//скомпонува́ння; (наслідок) компоно́вання 3. (процес) упорядко́вування//упорядкува́ння; (наслідок) поря́док; упорядко́вання 4. (процес) систем(атиз)ува́ння//посистем(атиз)ува́ння, класифікува́ння//покласифікува́ння; (наслідок) систе́ма, класифіка́ція, схе́ма, структу́ра 5. монта́ж, схе́ма монтажу́ 6. апарату́ра; обла́днання, устатко́вання

close-packed ~ = щі́льний у́клад [щі́льне пако́вання] (кристалічної ґратки)
encasement 1. пакува́ння//запакува́ння, монтува́ння//змонтува́ння (в корпусі, футлярі, оболонці тощо) 2. пако́вання; ко́рпус; футля́р; оболо́нка
fault 1. ва́да, дефе́кт; негара́зд; пошко́да [пошко́дження]; неспра́вність 2. хи́ба; по́милка 3. відмо́ва; ава́рія 4. (геол.) ро́злам, ро́зри́в, зсув, скид (породи)

stacking ~ = дефе́кт у́кладу [пако́вання], стру́ктурний дефе́кт (кристалу)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

пако́вання 1. packing 2. (тт) див. у́клад 3. (монтаж) package 4. (оболонка) encasement
ва́куумне ~ = vacuum package
дефе́кт (-у) 1. (загальний термін) defect 2. (тт) defect; (пов’язаний зі структурою) imperfection 3. (матем.) nullity; deficiency 4. (вада) shortcoming, fault 5. (матеріялу) flaw ▪ ви́явити ~ to detect [localize] a flaw/defect; усу́нути ~ to remove [correct, eliminate] a defect; (вилікувати) to heal a flaw; шука́ти —и to troubleshoot 6. (спотворення) disfigurement 7. (неправильна будова) malformation 8. (несправність) fault 9. (пошкода) damage 10. (комп.) bug ▪ шука́ти й усува́ти (дрібні́) —и (зневаджувати) to debug

~ пако́вання = див. ~ укладу
ра́діус (-а) 1. radius ▪ уздо́вж —а along the radius; radially 2. (дії тощо) range

~ пако́вання = (кф) packing radius
щі́ль|ність 1. (густина; кількісна характеристика) density 2. (компактність; властивість) compactness, denseness 3. (близькість розташовання) closeness 4. (контакту) intimacy 5. (суцільність) solidity, solidness 6. (защільненість, герметичність) tightness 7. (диму тощо) turbidity

~ пако́вання = див. ~ укладу

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

ваг||а ім. ж. weight; фіз. (сила тяжіння) gravity; (вантаж) load, weight; перен. (значення, вплив) weight, importance, impose, influence, authority

дійсна ~а тари/упаковки [(у)паковання] actual/real tare (weight)

~а вантажу (тари/упаковки [(у)паковання]) cargo (tare) weight
вантаж ім. ч. (особл. мор.) cargo, (особл. ав., зал., авто) freight; (товари) goods; (вага) load; (партія) consignment, shipment; (фрахт) lading; (придатний для транспортування морем) shipper; (тягар) burden, weight

~ без упаковки [без (у)паковання] (в упаковці [в (у)пакованні]) unpacked (package) cargo/freight
видатк||и ім. мн. expenses, charges, cost(s)

~ ~и на упаковку [(у)паковання] package cost(s), package
~и на упаковку [(у)паковання] packing charges/expenses
вистав||ка ім. ж. exhibition, show, exposition; (ярмарок, виставка-ярмарок) fair; (товару на стенді) display (of goods), goods outlay; (у вітрині магазину) window-display

~ка товарів без упаковки [без (у)паковання] в магазині (в упаковці [(у)пакованні] на лотках) open (tray-packing) display (of goods)
включ||ати, ~ити дієсл. (охоплювати, вводити до складу) to include (in); to comprise; (y списки) to inscribe, to insert; (об’єднувати) to embody; (пункт, статтю в документ) to insert (in); (в угоду) to incorporate (into); (вводити в дію) to start; (електрику та ін.) to switch on

ціна ~є вартість упаковки [(у)паковання] the price includes packing.
конструкці||я ім. ж. (інженерне рішення) design; (спорудження, будівля) construction, structure; (спорудження складного пристрою, його частини – напр., агрегат) assembly, (конструктивне виконання, відмінні риси) style

~я упаковки [(у)паковання] package design
плат||а ім. ж. pay; fee; (винагорода за працю) pay(ment); (відшкодування) payment (for), charge (for), cost (of), price (of); (за послуги безприбуткових організацій) dues (pl.); (розмір) rate of pay; (за пересилання поштою) postage; (що збирається за щось) charge; (за навчання, членський внесок) tuition (fees), tutorage; dues; (заробітна плата) salary, wages; (за наймання приміщення) hire; (за провіз вантажів) freight(age); (за воду) water rate; (за проїзд) fare; (за розвантаження) haulage; (за стоянку судна) moorage; (за якірну стоянку) anchorage

ми не можемо узяти меншу ~у за упаковку [(у)паковання] we cannot charge less for packing; ● див. тж. виплата, оплата, платіж; зарплата.

ПРИМІТКА: Відмінність між іменниками pay, wage, salary, fee полягає в наступному: Pay означає платню за будь-яку роботу. Wage – це щотижнева плата за малокваліфіковану та ручну роботу: Зарплату виплачують щоп’ятниці. Wages are paid on Fridays. Salary – плата за професійну роботу, видається щомісячно, часто зараховується на рахунок у банку: Вона отримує високу зарплату бухгалтера. She earns a high salary as an accountant. Fee – разова плата особі чи установі за пораду, професійну чи іншу послугу: реєстраційний внесок a registration fee; оплата послуг юриста a lawyer’s fee. Це агентство бере високу плату за послуги. This agency charges a high fee.

прода||вати, ~ти дієсл. to sell, to vend; (тж. реалізувати) to realize; перен. (зраджувати) to betray; розм., перен. (про людину) to sell oneself (to)

~ти без упаковки [(у)паковання] (насипом тощо) to sell in bulk
продаж ім. ч. sale, selling, vendition; (реалізація) realization; (векселя) negotiation

~ без упаковки [(у)паковання] bulk selling
стан1 ім. ч. state, condition; (положення, ситуація) position, situation; фіз. state; (положення, статус) status, condition; (механізму тж.) repair

~ упаковки [(у)паковання] condition of packing
товар ім. ч. ек. commodity; (предмет торгівлі) (мн.) goods, (одн. за формою, незчисл.) merchandise; (окреме найменування в асортименті) item, article

продавати ~ без упаковки [(у)паковання] (насипом тощо) to sell goods in bulk
упаков||ка ім. ж. [(дія) упаковування, упакування; (предмет) (у)паковання] (дія) packing, packaging, wrapping; cover
ушкодженн||я ім. с. damage, injury; (устаткування тощо) breakage, defect, fault, impairment, trouble, failure; юр. (органів, тканини) lesion

~я упаковки [(у)паковання] (устаткування) damage to the packing (to the equipment)
ящик ім. ч. box (пакувальний) packing case; (картонний.) carton

розбірний ~ collapsible box; ~ для грошей cashbox; ~ для сміття dustbin; ~ для упаковки [(у)паковання] packing-case; ~, що був у використанні second–hand case; ~и, оббиті залізними штабками cases secured with iron bands

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

encasement паковання, футляр; пакування

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

пако́вання pack; (згорток) package, packet