Знайдено 31 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «обізнаність» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

acquaintance [ɘˈkweɪntɘns] n
1. знайомство;
  a casual ~ випадкове знайомство;
  a slight ~ поверхневе знайомство;
  a nodding ~ далеке знайомство; а passing ~ миттєве знайомство;
  upon (further) ~ після (глибшого, ближчого, детальнішого) знайомства;
  to keep up an ~ with smb підтримувати знайомство з кимсь;
  to renew an ~ with smb відновити знайомство з кимсь;
  to make smb’s ~/to make the ~ of smb познайомитися з кимсь;
  to scrape ~ with smb розм. набиватися на знайомство з кимсь;
  I made his ~ я з ним познайомився;
2. знання; обізнаність; ознайомлення (with);
  a slight, a superficial ~ поверхневе ознайомлення;
  to have some ~ with statistics трохи розбиратися в статистиці;
3. знайомий; знайома;
  smb’s new ~ чийсь новий знайомий;
  smb’s old ~ чийсь старий знайомий;
  we are ~s ми ледь-ледь знайомі;
  we have many ~s in our town у цьому місті у нас багато знайомих.
challenge [ˈtʃælɪndʒ] v (past i p. p. challenged, pres. p. challenging)
1. кидати виклик, викликати;
  to ~ smb to a duel викликати когось на дуель;
2. спорт. викликати на змагання;
  to ~ smb to run a race викликати когось на перегони;
3. окликати (про вартового); вимагати пароль або перепустку;
4. вимагати (уваги, поваги тощо); претендувати на щось;
  to ~ an explanation вимагати пояснення;
5. заперечувати; піддавати сумніву;
  to ~ smb’s knowledge ставити під сумнів чиюсь обізнаність;
6. юр. відхиляти; давати відвід присяжним;
7. амер. вимагати визнання недійсними результатів голосування.
conversance [kɘnˈvɜ:s(ɘ)ns] n обізнаність, досвідченість; поінформованість; ознайомлення.
encyclop(a)edism [ɪnˌsaɪklɘˈpi:dɪz(ɘ)m] n енциклопедизм, всебічна обізнаність.
enlightenment [ɪnˈlaɪt(ɘ)nmɘnt] n
1. освіта; просвіта; освіченість;
2. (E) філософія просвітників (XVIII cт.);
  the age of E. доба просвітництва;
3. поінформованість; обізнаність.
extensive [ɪkˈstensɪv] а
1. просторий, широкий, обширний, великий;
  an ~ view широкий краєвид;
  ~ knowledge of smth широкі знання, велика обізнаність у чомусь;
2. далекосяжний;
  ~ plans далекосяжні плани;
  ~ repairs капітальний ремонт;
3. екстенсивний;
  ~ farming екстенсивне землеробство.
familiarity [fɘˌmɪlɪˈærɪtɪ] n (pl familiarities)
1. фамільярність; близькі стосунки;
2. обізнаність (з чимсь with);
  thorough ~ цілковита обізнаність.
information [ˌɪnfɘˈmeɪʃ(ɘ)n] n only sg.
1. інформація, відомості, дані;
  accurate ~ точні відомості;
  complete ~ повна інформація;
  detailed ~ детальна інформація;
  latest ~ останні відомості;
  reliable ~ надійна інформація;
  secret ~ секретна інформація;
  statistical ~ статистичні дані;
  a piece of ~ повідомлення;
  ~ on the subject інформація з цього питання;
  to the recent, the latest ~ згідно з останньою інформацією (-ми відомостями);
  to apply to smb, to ask smb for ~ просити у когось інформацію/ відомості;
  to collect, to gather ~ about, on smth збирати інформацію/відомості про щось;
  to offer ~ about, on smth пропонувати інформацію/відомості про щось;
  to feed ~ into a computer вводити інформацію в комп’ютер;
2. (I.) довідки (вивіска над довідковим бюро);
  ~ desk довідкове бюро; стіл довідок;
  to get, to gain, to obtain, to receive ~ одержати довідку (інформацію);
  to give, to turn in ~ дати відомості (інформацію, довідку);
3. обізнаність, поінформованість; знання; пізнання;
  a man of vast ~ людина великих знань;
4. юр. скарга; донос;
  to lay an ~ against smb подати скаргу в суд на когось;
  to lay a criminal ~ against smb порушувати карну справу проти когось;
5. метеор. сповіщення (про шторм тощо); ◊
  ~ agency військ. орган розвідки;
  ~ theory теорія інформації.

USAGE: See advice, appeal.

knowing [ˈnɘʋɪŋ] n
1. знання, пізнання; знайомство, обізнаність (з чимсь);
  there is no ~ when we shall meet невідомо, коли ми зустрінемося;
  we avoided their ~ about it ми не хотіли, щоб вони про це знали;
2. розуміння; усвідомлення;
  beyond smb’s ~ 1) вище чийогось розуміння; 2) усвідомлення.
knowledge [ˈnɒlɪdʒ] n
1. знання; пізнання; ерудиція;(a) deep ~ about, of smth глибокі знання чогось/ про щось;
  extensive ~ широкі знання;(a) excellent ~ about, of smth чудові знання чогось/про щось;(a) good ~ about/ of smth хороші знання чогось/про щось;(a) poor ~ about, of smth погані знання чогось/ про щось;
  profound/ thorough ~ ґрунтовні/ глибокі знання;
  rudimentary/ slight, superficial ~ елементарні/ поверхові знання;
  branches of ~ галузі науки;
  lack of ~ брак знань;
  to absorb, to assimilate, to soak up ~ поглинати знання;
  to acquire, to accumulate, to gain ~ здобувати знання;
  to broaden ~ розширювати знання;
  to communicate/ to disseminate ~ передавати/поширювати знання;
  to demonstrate, to display, to show ~ демонструвати знання;
  to flaunt, to parade one’s ~ (of a subject) виставляти напоказ чиїсь знання (з предмета);
  to impart ~ ділитися знаннями;
  to spread ~ поширювати знання;
  to test smb’s ~ перевіряти чиїсь знання;
  to use ~ використовувати знання;
  to bring smth to smb’s ~ довести щось до чийогось відома;
  to brush up (on) one’s ~ (of a subject) оновити/ освіжити знання (з предмета);
  without my ~ без мого вдома;
2. розуміння;
3. поінформованість, відомості;
  direct, first-hand ~ відомості з перших рук;
  first ~ of inoculation перші відомості про щеплення;
  to come to smb’s ~ стати відомим комусь;
  it has come to my ~ that you… до мене дійшли чутки, що ви…;
  to have no ~ of anything, anybody не мати ні найменшого уявлення ні про що, ні про кого;
  to the best of my ~ наскільки мені відомо;
  to my certain ~ мені достеменно відомо;
  not to my ~ мені це невідомо; наскільки мені відомо – ні;
  without smb’s ~ без відома когось;
  it has happened twice within my ~ на моїй пам’яті так було два рази;
  the ~ of the victory soon spread новина про перемогу невдовзі облетіла всіх;
4. знайомство, обізнаність;
  fluent ~ вільні знання;
  ~ of English знання (з) англійської мови;
  ~ of French знання (з) французької мови;
  to have a good ~ of law бути добре обізнаним з юриспруденцією;
  to have a good ~ of the problem (facts) добре знати проблему (факти);
  to have a poor ~ of the problem (facts) погано знати проблему (факти);
  to have a sufficient ~ of the problem (facts) достатньо знати проблему (факти);
  to the best of my ~ наскільки мені відомо;
  it came to my ~ мені стало відомо;
  my ~ of him is slight я його майже не знаю/мало знаю;
  my ~ of Mr. Carter is slight я мало знаю пана Картера;
  I have a reading ~ of French я читаю французькою мовою;
  it is common ~ це всім відомо;
5. арх. статева близькість;
  carnal ~ статеві зносини; ◊
  to come to one’s ~ стати відомим комусь; дійти до відома когось;
  to grow out of ~ бути забутим;
  too much ~ makes the head bald присл. багато будеш знати – скоро постарієш;
  without smb’s ~ без відома когось.

USAGE: See advice.

privity [ˈprɪvɪtɪ] n (pl privities)
1. обізнаність;
2. причетність, співучасть;
3. секретність, таємниця;
  without the ~ of smb без чийогось відома.
skill [skɪl] n
1. майстерність; умілість, вправність; досвід;
  consummate ~ закінчена майстерність;
  diplomatic ~ дипломатичні якості/умілість;
  great ~ велика майстерність;
  marketable ~ потрібна, що приносить прибуток вправність;
  matchless ~ неперевершена майстерність;
  professional ~ професіоналізм;
  reading ~ навички читання;
  technical ~ техніка;
  wonderful ~ дивовижна майстерність;
  ~ in diplomacy мистецтво дипломата;
  a man of ~ умілий майстер;
  to acquire, to master ~ здобувати досвід; набувати майстерність;
  to apply one’s ~ прикласти своє вміння;
  to demonstrate, to display, to show ~ at, in smth проявити майстерність у чомусь;
  to develop real ~ at skating навчитися майстерно кататися на ковзанах;
  to hone a ~ відточувати вміння, майстерність;
  to learn, to train in some ~ навчатися якогось ремесла;
  to require ~ вимагати вміння/спритності;
  to try one’s ~ at smth випробувати своє вміння в чомусь; застосувати свій досвід до чогось;
2. здатність, уміння;
  ~ in talk уміння підтримувати розмову;
3. талант, хист, здібності;
  ~ in speech хист красномовства;
4. ремесло;
  journalistic ~ фах журналіста;
5. знання, розуміння; обізнаність.

USAGE: See ability.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

обізнаність erudition, scholarship, learning, competence.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

advisedness = [əd'vaɪzɪdnəs] обі́знаність, поінформо́ваність
awareness = [ə'wɛənəs] обі́знаність, поінформо́ваність
• network ~
= обі́знаність зі ста́ном мере́жі, знання́ ста́ну мере́жі

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

acquaintance 1. знайо́мство (with – з) 2. обі́знаність (with – у чомусь)
[ə'kweɪntəns, -tns]
acquaintanceship (пе́вна) обі́знаність (with – у чомусь)
[ə'kweɪntənsʃɪp, -tns-]
advisedness обі́знаність, поінфо́рмованість
[əd'vaɪzɪdnəs]
awareness 1. обі́знаність, поінформо́ваність (of – про) 2. усвідо́млення (of – того, що)
[ə'wεənəs, ə'wεr-]
conversance обі́знаність; поінформо́ваність
[kən'vɜːsns, -'vɜːrsns]
expertise 1. експе́ртне [спеція́льне] знання́ 2. компете́нтність, обі́знаність; висо́ка кваліфіка́ція, майсте́рність
[ˌεkspɜː'tiːz, -pər'-]
familiarity обі́знаність (with – у, з), поінформо́ваність (with – про)
[fəˌmɪli'ærəti, fəˌmɪl'jεrət̬i]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

обі́знаність 1. (у) acquaintance, (degree of) familiarity (у – with); awareness (of); conversance (with) 2. (фахова) expertise 3. (досвід) experience 4. (певна, не дуже глибока) acquaintanceship (у чомусь – with)

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

обі́знаний (-на, -не) (з чим); informed, acquainted, well-versed, familiar, competent;
  обі́знаність (-ности [-ності]) f familiarity (with a subject, matter), competency.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

обізнаність ім. ж. erudition, scholarship, learning, competence.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

brand n марк., вир. марка; ґатунок; торгова марка; марочний товар; товарна марка; товарний знак; фірмовий знак; фабричне клеймо; клеймо; a марочний
продукт, послуга або асортимент продуктів (product line) з конкретною назвою, символом або дизайном (design), що чітко відрізняє його від подібних продуктів чи послуг інших фірм; ◆ марка є засобом, який допомагає споживачеві (consumer) виділити специфічні продукти чи послуги серед аналогічних, запропонованих конкурентами; серед найпопулярніших марок: Тайд (Tide) – марка прального порошку; Пепсі (Pepsi) – марка безалкогольного напою; Нескафе (Nescafe) – марка кави
 • advertised ~ = рекламована марка
 • competing ~ = марка-конкурент • марка конкурента • конкурентний марочний товар
 • controlled ~ = марка контрольованого розповсюдження
 • corporate ~ = загальнофірмова марка
 • dealer’s ~ = марка торговельного посередника • марка дилера
 • distributor’s ~ = марка гуртового торговця
 • domestic ~ = внутрішня марка
 • elite ~ = добірна марка • елітна марка
 • established ~ = визнана марка
 • familiar ~ = знайома марка
 • family ~ = родинна марка • сімейна марка
 • flagship ~ = провідна марка • основний марочний товар
 • generic ~ = родова марка
 • gift ~ = подарункова марка • подарунковий марочний товар
 • global ~ = марка глобального розповсюдження
 • house ~ = марка торговельного дому
 • household ~ = домашня марка
 • individual ~ = індивідуальна марка • товар з індивідуальною марочною назвою
 • known ~ = відома марка • знана марка
 • local ~ = місцева марка • марочний товар місцевого розповсюдження
 • major ~ = основний марочний товар • популярний марочний товар
 • manufacturer’s ~ = марка виробника
 • mature ~ = зріла марка • зрілий марочний товар
 • name ~ = іменна марка • товар з марочним іменем
 • national ~ = загальнонаціональна марка • марка загальнонаціонального розповсюдження
 • new ~ = нова марка
 • ordinary ~ = рядова марка • звичайна марка
 • own-label ~ = власна марка
 • private ~ = приватна марка • приватна марка посередника • марка торговельного посередника
 • product ~ = товарна марка • марка штучного товару
 • range ~ = асортиментна марка • марка товарного асортименту
 • regular ~ = звичайна марка • марка регулярного користування
 • reseller ~ = приватна марка • марка перепродавця • марка торговельного посередника
 • runaway ~ = марка значно краща
 • specific ~ = особлива марка
 • store ~ = магазинна марка • крамнична марка
 • top ~ = провідна марка
 • top-selling ~s = марки з найбільшим попитом • марки з найбільшим збутом
 • trendy ~ = модна марка • марка, яка задає тон
 • unadvertised ~ = нерекламована марка
 • wholesaler’s ~ = марка гуртовика
 • wildcat ~ = нерекламована марка
 • ~ advertising = рекламування марочного товару
 • ~ advertising expenditure = витрати на рекламування марочного товару
 • ~ attitude = ставлення до товарної марки
 • ~ awareness = обізнаність з товарною маркою
 • ~ category = ґатунок виробу
 • ~ choice = вибір марки
 • ~ competitor = конкурент марочного товару
 • ~ consciousness = обізнаність з товарною маркою
 • ~ differentiation = марочне розрізнення
 • ~ equity = цінність марочного товару
 • ~ extension = розширення меж марки
 • ~ familiarity = обізнаність з товарною маркою
 • ~ identification = розпізнання товарної марки
 • ~ image = обізнаність з товарною маркою • репутація товарної марки • престиж товарної марки • репутація марки товару
 • ~ label = марочна наліпка
 • ~ leader = найпопулярніший ґатунок
 • ~ loyalty = прихильність до марки
 • ~ manager = керівник товарної марки
 • ~ mark = символ марки
 • ~ name = назва товарної марки • фабрична марка • марка товару • товар відомої марки • фірмові товари
 • ~-name goods = товари відомих марок • фірмові товари
 • ~ personality = індивідуальність марки
 • ~ position = позиція марки
 • ~ preference = переважна прихильність до товару з певною маркою
 • ~ proliferation = марочне поширення
 • ~ recognition = пізнавання марки
 • ~ rejection = відхилення марки
 • ~ strategy = марочна стратегія
 • ~ switcher = споживач, який змінює марки товарів
 • ~ switching = зміна марки товару споживачем • зміна марки
 • ~ transference = перенесення назви товару
 • ~ value = вартість марки
 • of the best ~ = найкращої марки • найвищої марки
 • to buy a (particular) ~ = купувати/купити продукт специфічної марки
 • to develop a (particular) ~ = розвивати/розвинути специфічну марку
 • to launch a (particular) ~ = випускати/випустити продукт специфічної марки
 • to sell a (particular) ~ = продавати/продати продукт специфічної марки
 • to test a (particular) ~ = випробовувати/випробувати продукт специфічної марки
  ▲ brand B. four principles of marketing (436)
  пор. trademark
 • ▷▷ copyright
 • ▷▷ patent
 • consumer n ком., ек., марк. споживач; клієнт; a споживчий; споживацький
  той, хто фактично споживає або використовує товари (good) чи користується послугами (service1) для задоволення особистих потреб; ◆ споживач не обов’язково мусить бути покупцем (purchaser) продукту чи послуги: напр., мати, яка купує спортивні черевики для дітей, вважається покупцем продукту, але його споживачами фактично є діти
 • average ~ = середній споживач
 • college-educated ~ = споживач з вищою освітою
 • conventional ~ = звичайний споживач
 • direct ~ = безпосередній споживач
 • domestic ~ = внутрішній споживач
 • electricity ~ = споживач електроенергії
 • end ~ = кінцевий споживач
 • final ~ = кінцевий споживач
 • gas ~ = споживач газу
 • green ~ = споживач екологічно чистих продуктів
 • health-conscious ~ = споживач, який дбає про здоров’я
 • household ~s = домогосподарства-споживачі
 • individual ~ = окремий споживач
 • industrial ~ = промисловий споживач • споживач товарів промислового призначення
 • interested ~ = зацікавлений споживач
 • intermediate ~ = проміжний споживач
 • large-scale ~ = гуртовий споживач
 • loyal ~ = прихильний споживач • вірний споживач
 • nominal ~ = номінальний споживач
 • personal ~ = особистий споживач
 • potential ~ = потенційний споживач
 • price-conscious ~ = споживач, який вчасно реагує на ціну
 • primary ~ = первинний споживач
 • prospective ~ = потенціальний споживач
 • quality ~ = споживач високоякісних товарів
 • rational ~ = раціональний споживач
 • reasonable ~ = розсудливий споживач
 • retail ~ = роздрібний споживач
 • secondary ~ = вторинний споживач
 • semi-independent ~ = напівнезалежний споживач
 • solvent ~ = платоспроможний споживач
 • target ~ = цільовий споживач
 • ultimate ~ = кінцевий споживач
 • upper-income ~ = споживач з високим рівнем доходу
 • weight-conscious ~ = споживач, який стежить за своєю вагою
 • ~ advertising = споживча реклама
 • ~ agreement = договір зі споживачем
 • ~ awareness = обізнаність споживача
 • ~ behaviour = поведінка споживача
 • ~ behaviour research = дослідження поведінки споживачів
 • ~ buying behaviour = поведінка споживача
 • ~ choice = вибір споживача • споживчий вибір
 • ~ commodities = споживчі товари
 • ~ confidence = довіра покупця
 • ~ confidence index = індекс впевненості споживача
 • ~ convenience goods = споживчі товари повсякденного користування
 • ~ cooperative = споживчий кооператив
 • ~ credit = споживчий кредит
 • ~ credit loan = позика на споживчий кредит
 • ~ deal = споживча угода
 • ~ demand = споживчий попит
 • ~ demographic profile = профіль демографічної статистики споживача
 • ~ demographics = демографічні дані споживача • демографічна статистика споживача
 • ~ durables = споживчі товари тривалого користування
 • ~ education = навчання споживача
 • ~ equilibrium = рівновага споживача • стан рівноваги споживача
 • ~ expectation survey = обстеження очікувань споживачів
 • consumer goods = споживчі товари; товари широкого вжитку
 • ~ industry = промисловість споживчих товарів
 • ~ information = споживча інформація
 • ~ lending = кредитування споживачів
 • ~ list = споживчий список
 • ~ loan = споживча позика
 • ~ loyalty = прихильність споживача
 • ~ magazines = журнали для споживачів
 • ~ market = споживчий ринок • ринок споживчих товарів
 • ~ motivation = мотивація споживача
 • ~ needs = споживчі потреби
 • ~ non-durables = споживчі товари короткочасного користування
 • ~ ombudsman = посередник у справі скарг споживачів
 • ~ panel = група споживачів • комісія споживачів
 • ~ policy = політика у сфері захисту споживачів
 • consumer price index = індекс споживчих цін
 • ~ products = споживчі товари
 • ~ profile = профіль споживача
 • ~ promotion = стимулювання купівельного споживчого попиту
 • ~ protection = захист споживача
 • ~ protection legislation = законодавство у галузі захисту споживача
 • ~ relations = споживчі відносини • відносини зі споживачами
 • ~ research = вивчення споживача
 • ~ response = реакція споживача
 • ~ sales = продаж споживчих товарів
 • ~ service = обслуговування споживачів
 • ~ sovereignty = незалежність споживача • суверенітет споживача
 • ~ spending = споживчі витрати
 • ~ spokesman = представник споживачів
 • ~ stimulants = споживчі стимули
 • ~ surplus = надлишок споживача • споживчий надлишок
 • ~ survey = опитування споживачів
 • ~ taste = споживчий смак
 • ~ taxation = оподаткування споживача
 • ~ transaction = споживча операція
  ▲ consumer :: end-user; consumer : producer; consumer C. four principles of marketing (437)
 • cost ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ◆ витрати класифікуються: за функціями – витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв’язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності – змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням – витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
 • absorbed ~ = поглинуті витрати
 • accounting ~ = бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати
 • accrued ~s = нараховані витрати
 • acquisition ~ = первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна
 • actual ~ = фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість
 • added ~ = додаткова вартість • додаткові витрати
 • adjusted historical ~ = уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах
 • adjustment ~(s) = витрати регулювання
 • administration ~ = адміністративні витрати
 • advertising ~ = витрати на рекламу
 • aftershipment ~(s) = витрати після відправки вантажу
 • aggregate ~s = сукупні витрати
 • agreed ~ = договірна ціна
 • airfreight ~ = вартість авіафрахту
 • allocated ~s = розподільні витрати
 • allowable ~s = дозволені витрати
 • alternative ~ = альтернативні витрати
 • amortization ~s = амортизаційні витрати
 • amortized ~ = амортизована вартість
 • ancillary ~s = додаткові витрати
 • annual ~(s) = річні витрати
 • anticipated ~(s) = передбачені витрати
 • applied ~ = віднесені витрати • зараховані витрати
 • appraisal ~ = витрати на оцінку
 • arbitration ~s = арбітражні витрати
 • assembly ~s = вартість монтажу
 • assessed ~ = оцінена вартість
 • attributed ~s = витрати, перенесені на собівартість
 • average ~ (AC) = середня вартість • середня собівартість • середні витрати
 • average fixed ~ = середні постійні витрати • середні фіксовані витрати
 • average input ~ = середні витрати на ресурс
 • average resource ~ = середні витрати на ресурс
 • average total ~ = середні загальні витрати
 • average variable ~ = середні змінні витрати
 • avoidable ~s = витрати, яких можна уникнути
 • back order ~ = витрати за невиконане замовлення
 • basic ~ = первісна вартість • основні витрати
 • beforeshipment ~(s) = витрати до відправки вантажу
 • billed ~ = фактурна вартість
 • bond issue ~s = витрати на випуск облігації
 • book ~ = балансова вартість • первісна вартість
 • borrowing ~ = вартість позики • вартість кредиту
 • break-even ~s = витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості
 • budgeted ~s = кошторисні витрати
 • burden ~s = накладні витрати
 • calculated ~s = обчислені витрати
 • capacity ~s = постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей
 • capital ~(s) = капітальні витрати • витрати основного капіталу
 • capitalized ~ = вартість реального основного капіталу
 • carrying ~s = витрати зберігання запасів
 • changeover ~ = вартість переходу на іншу модель
 • clerical ~(s) = канцелярські витрати
 • collection ~s = витрати на інкасо
 • combined ~(s) = сукупні витрати
 • commercial ~(s) = торговельні витрати • комерційна вартість
 • committed ~ = вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати
 • common ~ = спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва
 • comparative ~(s) = порівняльні витрати • відносні витрати
 • competitive ~s = конкурентні витрати
 • conditional ~ = умовна вартість
 • constant ~ = постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати
 • contract ~s = витрати на контракт
 • contractual ~s = витрати контракту
 • controllable ~s = регульовані витрати
 • conversion ~ = конверсійні витрати • собівартість конверсії
 • credit ~s = витрати на кредит
 • cumulative ~s = сукупні витрати
 • current ~s = поточні витрати
 • current outlay ~s = поточні витрати • витрати грошових засобів
 • current standard ~ = поточна норма витрат
 • cycle inventory ~(s) = витрати на періодичне поповнення запасів
 • decreasing ~s = витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються
 • deductible ~(s) = витрати, які підлягають відрахуванню
 • deferred ~ = витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати
 • delivery ~ = вартість доставки • витрати на доставку
 • departmental ~(s) = витрати відділу • цехові витрати
 • depleted ~ = залишкова вартість
 • depreciated ~ = амортизована вартість
 • depreciation ~(s) = амортизаційні витрати
 • designing ~(s) = витрати на проектування
 • development ~ = витрати на розробку
 • differential ~ = додаткові витрати
 • direct costs = прямі витрати
 • direct labour costs = ▷▷ direct labour
 • direct material cost = ▷▷ direct material
 • direct operating ~(s) = прямі операційні витрати
 • direct payroll ~(s) = виробнича заробітна плата • виробнича зарплата
 • discounted ~ = дисконтована вартість
 • discretionary ~ = довільні витрати
 • displacement ~ = витрати на зміну структури виробництва
 • distribution ~s = витрати збуту продукції • витрати на розподіл
 • economic ~s = економічні витрати • оптимальні витрати
 • employment cost = витрати на робочу силу
 • environmental ~(s) = витрати на охорону навколишнього середовища
 • equipment capital ~s = капітальні витрати на устаткування
 • estimated ~(s) = кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати
 • excess ~ = надмірна вартість • надмірні витрати
 • executory ~ = витрати на здійснення
 • exhibition ~s = виставкові витрати
 • expected ~s = передбачені витрати
 • expired ~s = витрати поточного періоду
 • explicit ~s = зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати
 • external ~s = зовнішні витрати
 • extra ~s = додаткові витрати
 • extraordinary ~s = надзвичайні витрати
 • fabrication ~ = вартість виготовлення
 • factor ~(s) = прямі витрати • витрати на фактори виробництва
 • factory ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати
 • final ~ = кінцева вартість
 • first ~ = фабрична ціна • собівартість
 • fixed costs = постійні витрати
 • flat ~ = собівартість
 • freight ~s = витрати на перевезення
 • full ~(s) = повні витрати
 • fuel ~s = витрати на пальне
 • function ~ = функціональна класифікація витрат
 • general ~s = загальні витрати
 • gross ~ = валова собівартість • гуртова собівартість
 • guaranteed ~(s) = гарантовані витрати • гарантована вартість
 • handling ~(s) = витрати на оброблення • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт
 • hauling ~(s) = транспортні витрати
 • hidden ~s = приховані витрати
 • hiring ~s = витрати на наймання
 • historical cost = початкова вартість основних фондів; первісна вартість
 • hospitality ~s = представницькі витрати
 • hotel ~s = витрати на готель
 • hourly ~ = погодинні витрати
 • idle capacity ~s = непродуктивні витрати
 • idle time ~s = витрати з причин простою • витрати у зв’язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності
 • immediate ~s = безпосередні витрати
 • implicit ~s = внутрішні витрати • неявні витрати
 • imputed ~s = умовно нараховані витрати • ставлені витрати
 • incidental ~s = побічні витрати
 • increasing ~s = зростальні витрати • зростання видатків • дедалі більші витрати
 • incremental ~s = додаткові витрати • прирощені витрати
 • incremental energy ~s = додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію
 • incremental production ~s = додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво
 • incurred ~s = зазнані витрати
 • indirect costs = непрямі витрати
 • indirect labour costs = ▷▷ indirect labour
 • indirect manufacturing costs = ▷▷ manufacturing overheads
 • indirect payroll ~s = нарахування на заробітну плату
 • indirect production ~s = накладні витрати виробництва
 • industrial ~(s) = промислові витрати
 • initial ~ = первісна вартість • початкові витрати
 • initial production ~ = первісна собівартість
 • input ~ = витрати на фактори виробництва
 • installation ~s = вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування
 • insurance ~ = витрати на страхування
 • intangible ~(s) = нематеріальні витрати
 • integrated ~ = сумарна вартість
 • inventoriable ~s = витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість
 • inventory ~ = вартість товарно-матеріальних запасів
 • inventory acquisition ~s = витрати на придбання матеріалів
 • inventory holding ~ = витрати на зберігання запасів
 • investment ~s = витрати на капіталовкладення
 • invoice ~ = фактурна вартість
 • joint ~ = спільна вартість • спільні витрати
 • labour ~s = витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • launching ~s = витрати на випуск виробу
 • layoff ~s = витрати, пов’язані зі звільненням персоналу
 • legal ~s = судові витрати
 • legitimate ~s = дозволені витрати
 • life cycle ~(s) = витрати за термін служби
 • liquidation ~ = ліквідаційна вартість
 • living ~s = прожиткові витрати • витрати на життя
 • loading ~s = вантажні витрати
 • loan ~ = вартість позики
 • long run ~ = довгострокові витрати
 • long run average ~ = довгострокові середні витрати
 • long run marginal ~ = довгострокові граничні витрати
 • long run total ~ = довгострокові загальні витрати
 • lot quantity ~(s) = витрати на виготовлення партії
 • lump sum ~(s) = одноразові витрати
 • maintenance ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • managed ~ = регульовані витрати
 • managed fixed ~s = регульовані фіксовані витрати
 • management ~(s) = адміністративні витрати
 • management fixed ~s = адміністративні фіксовані витрати
 • manpower ~(s) = витрати на робочу силу
 • manufacturing ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість
 • marginal ~s = гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати
 • marginal capital ~s = граничні витрати на використання капіталу
 • marginal factor ~(s) = граничні витрати, пов’язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal industry ~s = галузеві граничні витрати
 • marginal input ~ = граничні витрати на ресурс
 • marginal labour ~ = граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили
 • marginal private ~ = граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати
 • marginal resource ~ = граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати
 • marginal social ~ = граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати
 • marginal unit ~s = граничні витрати на одиницю продукції
 • maritime ~s = витрати на морське транспортування
 • marketing ~(s) = витрати на збут
 • material ~s = матеріальні витрати • вартість матеріалу
 • merchandising ~s = витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження
 • minimum ~ = мінімальні витрати • мінімальна вартість
 • miscellaneous ~(s) = інші витрати
 • mixed ~ = змішані витрати • змішана вартість
 • negotiated ~ = договірна вартість
 • net ~ = чиста собівартість
 • nominal ~ = номінальна вартість
 • noncontrollable ~s = нерегульовані змінні витрати
 • nonmanufacturing ~(s) = невиробничі витрати
 • nonrecurring ~(s) = неперіодичні витрати
 • normal ~s = середня виробнича собівартість
 • normal pension ~ = середні витрати пенсійного плану
 • one-off ~s = одноразові витрати
 • operating ~s = операційні витрати
 • opportunity ~ = альтернативна вартість • альтернативні витрати
 • ordering ~s = витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення
 • ordinary ~s = звичайні витрати
 • organizational ~s = організаційні витрати
 • original ~ = первісна вартість
 • outlay ~ = затратні кошти
 • out-of-pocket ~s = прямі витрати • дійсні витрати
 • output ~(s) = виробнича собівартість
 • overall ~ = повна вартість
 • overhead ~s = накладні витрати
 • overtime ~(s) = витрати на понаднормову роботу
 • packaging ~ = витрати на пакування • вартість пакування
 • past ~s = минулі витрати
 • past sunk ~s = безповоротні витрати
 • payroll ~(s) = вартість робочої сили • витрати на робочу силу
 • payroll fringe ~s = додаткові витрати на робочу силу
 • period ~s = витрати звітного періоду
 • planned ~(s) = плановані витрати
 • policy ~ = витрати на політику
 • pollution abatement ~(s) = витрати на охорону довкілля
 • postmanufacturing ~s = післявиробничі витрати
 • postponable ~(s) = витрати, які можуть бути відкладені
 • predetermined ~s = нормативні витрати • кошторисні витрати
 • premanufacturing ~s = довиробничі витрати
 • preparation ~(s) = витрати цехової підготовки виробництва
 • preproduction ~(s) = витрати підготовки виробництва
 • prime cost = основні витрати; собівартість
 • process ~(s) = виробничі витрати
 • processing ~s = витрати на перероблення • собівартість конверсії
 • procurement ~s = витрати на матеріально-технічне постачання
 • product cost = прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції
 • production cost = виробничі витрати; витрати на виробництво
 • programme ~ = вартість програми
 • progressive ~s = прогресивні витрати
 • project ~(s) = витрати проектування • витрати на розробляння нового продукту • витрати на здійснення проекту
 • projected ~s = заплановані витрати
 • publicity ~s = витрати на рекламу • представницькі витрати
 • purchase ~(s) = витрати на придбання
 • purchasing ~s = витрати на придбання
 • quality ~s = витрати на забезпечення якості
 • quality inspection ~s = витрати на перевіряння якості
 • quality related ~s = витрати, пов’язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості
 • real ~ = витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість
 • realized ~(s) = фактичні витрати
 • recoverable ~ = амортизаційні витрати • залишкова вартість
 • recurring ~s = періодичні витрати
 • redistributed ~ = перерозподілені витрати
 • reduction ~s = витрати на зниження будь-чого
 • related ~s = непрямі витрати • змінні витрати • зв’язані витрати
 • relative ~ = відносна вартість
 • relevant ~s = витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати
 • removal ~s = витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації
 • renewal ~ = витрати відновлення
 • reoperating ~(s) = витрати на перероблення
 • reorder ~ = вартість повторного замовлення
 • repair ~s = ремонтні витрати
 • replacement ~ = відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу
 • replacement depreciation ~ = зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах
 • replenishment ~ = вартість поповнення запасів
 • reproduction ~ = повна поновлена вартість
 • reservation ~s = витрати на попереднє замовлення
 • residual ~ = залишкова вартість
 • round-trip ~(s) = витрати на транспортування за круговим маршрутом
 • rising ~s = зростаючі видатки • зростання видатків • зростальні видатки • дедалі більші видатки
 • running ~s = виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати
 • salvage ~ = ліквідаційні витрати
 • scheduled ~s = плановані витрати
 • selling ~s = витрати реалізації • торговельні витрати
 • semi-variable ~s = частково змінні витрати • напівзмінні витрати
 • separable ~s = подільні витрати
 • service ~s = витрати на обслуговування
 • set-up ~s = витрати на налагодження
 • shadow ~s = приховані витрати
 • shelter ~s = складові витрати
 • shipping ~(s) = витрати на транспортування
 • shop ~ = цехова собівартість
 • social ~s = суспільні витрати
 • social marginal ~ = суспільні граничні витрати
 • sorting ~s = витрати на розсортування
 • specific ~ = спеціальна ціна • вартість конкретних виробів
 • spillover ~ = витрати переливу • побічні витрати
 • spiralling ~s = швидке зростання цін • різке зростання цін
 • spoilage ~s = витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку
 • staff ~s = витрати на персонал
 • standard ~s = нормативні витрати • нормативна собівартість
 • standing ~s = постійні витрати
 • starting-and-stopping ~(s) = витрати, пов’язані із запуском виробництва і зупинкою
 • starting-load ~(s) = витрати підготовляння виробництва
 • start-up ~s = витрати підготовки виробництва • витрати, пов’язані із запуском
 • stock-holding ~ = вартість зберігання запасів
 • stocking ~ = вартість запасів
 • storage ~ = вартість зберігання запасів
 • sunk ~s = безповоротні витрати
 • supervision ~s = витрати на контроль • витрати на нагляд
 • supplementary ~s = додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати
 • support ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • tangible ~s = матеріальні витрати
 • target ~ = планована вартість • плановані витрати
 • tentative ~ = орієнтовна вартість • пробна вартість
 • total ~ = сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість
 • total delay ~ = сукупні витрати на чекання
 • total external ~ = сукупні зовнішні витрати
 • total labour ~s = сукупні витрати на робочу силу
 • total private ~ = сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати
 • total-revenue ~ = принцип зіставлення сукупного виторгу й сукупних витрат
 • total social ~ = сукупні суспільні витрати
 • total system ~ = сукупні витрати системи
 • total unit ~ = сукупні витрати на одиницю продукції
 • traceable ~ = витрати, які можна простежити
 • training ~ = витрати на навчання • вартість навчання
 • transaction ~s = трансакційні витрати
 • transfer ~s = витрати на транспортування
 • transhipment ~s = витрати на перевантаження
 • transport ~s = транспортні витрати
 • transportation ~s = транспортні витрати
 • travel ~s = дорожні витрати
 • treating ~s = витрати на перероблення
 • true ~ = справжня вартість
 • ultimate ~ = кінцева вартість
 • unabsorbed ~s = непоглинуті витрати • непокриті витрати
 • unamortized ~ = неамортизована частина вартості • чистий капітал
 • unavoidable ~s = необхідні витрати • постійні витрати
 • uncontrollable ~s = нерегульовані витрати
 • underwriting ~ = вартість підписки
 • unexpired ~s = витрати майбутніх періодів
 • unit ~s = витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції
 • unit labour ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість
 • unit operating ~s = операційні витрати на одиницю продукції
 • unit wage ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту
 • unloading ~s = витрати на розвантаження
 • unrecovered ~ = залишкова вартість
 • unscheduled ~s = понадплановані витрати
 • upkeep ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання
 • user ~s = витрати використання
 • variable ~s = змінні витрати
 • wage ~s = витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • warehousing ~s = складські витрати
 • warranty ~s = витрати на гарантійне зобов’язання
 • weighted average ~ = середньозважена вартість
 • welfare ~s = соціально-культурні витрати
 • working ~s = експлуатаційні витрати • вартість оброблення
 • above ~ = вище від собівартості • вище від вартості
 • at ~ = за собівартість • за вартість
 • at any ~ = за будь-яку ціну
 • below ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • cost accountant = бухгалтер з обліку витрат виробництва
 • ~ accounting = виробничий облік
 • ~ allocation = розподіл витрат
 • ~ allocation base = база розподілу витрат
 • ~ analysis = аналіз витрат
 • ~ and freight (C and F) (CFR) (C & F) = вартість і фрахт
 • ~ and insurance (C and I) = вартість і страхування
 • ~ and price difference = різниця між собівартістю і ціною
 • ~ apportionment = постатейний розподіл витрат
 • ~ awareness = обізнаність з витратами
 • ~-benefit analysis = аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів
 • ~ burden = тягар витрат
 • ~ calculation = калькуляція витрат
 • cost centre = центр витрат
 • ~-centre accounting = виробничий облік • виробнича бухгалтерія
 • ~-centre variance = відхилення від нормативних витрат
 • ~ charged to = витрати, віднесені на
 • ~ classification = класифікація витрат
 • ~ clerk = обліковець витрат
 • ~ containment = стримування витрат
 • ~ control = контроль за рівнем витрат
 • ~ control account = контрольний рахунок витрат
 • ~ curve = крива витрат
 • ~ depletion allowance = податкова знижка на вичерпування природних ресурсів
 • ~ development = зростання собівартості
 • ~ distribution = розподіл витрат
 • ~ effectiveness = ефективність витрат • результативність витрат
 • ~ efficiency = економічна ефективність • ефективність витрат
 • ~ escalation = зростання витрат
 • ~ estimating = оцінка витрат • оцінка вартості
 • ~ factor = фактор витрат
 • ~ formula = формула обрахування витрат
 • ~free = безплатно
 • ~ function = функція витрат
 • ~ increase = зростання вартості
 • ~s incurred to date = витрати на поточну дату
 • ~, insurance, freight (CIF) = вартість, страхування, фрахт
 • ~, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) = вартість, страхування, фрахт і комісія посередника
 • ~, insurance, freight and exchange (CIF&E) = вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею
 • ~ method = методика калькуляції
 • ~ minimization = мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості
 • ~ of acquisition = вартість купівлі • вартість придбання
 • ~ of administration = адміністративні витрати
 • ~ of appraisal = витрати на оцінку
 • ~ of arbitration = вартість арбітражу • витрати на арбітраж
 • ~ of borrowing = кошти, пов’язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент
 • cost of capital = вартість капіталу
 • ~ of carriage = витрати перевезення
 • ~ of carrying inventory = витрати зберігання товарно-матеріальних запасів
 • ~ of delivery = витрати на доставку
 • ~ of demolition = вартість розформування
 • ~ of dismantling = вартість демонтажу
 • ~ of doing business = витрати експлуатації підприємства
 • ~ of equipment = вартість устаткування
 • ~ of equity = вартість акціонерного капіталу
 • ~ of financing = вартість фінансування • витрати фінансування
 • ~ of fixed capital = вартість основного капіталу
 • ~ of goods = вартість товару
 • ~ of goods manufactured = собівартість виробленої продукції
 • ~ of goods sold = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of haulage = вартість транспортування
 • ~ of heating = вартість опалення
 • ~ of installation = вартість монтажу
 • ~ of insurance = вартість страхування
 • ~ of inventory = витрати на проведення інвентаризації
 • ~ of legal proceedings = вартість судового розгляду
 • ~ of living = прожитковий мінімум
 • ~-of-living adjustment (COLA) ~ = надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living allowance ~ = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living bonus = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living clause = захист індексації заробітної плати
 • ~-of-living index = індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя
 • ~ of manufacture = вартість виробництва
 • ~ of materials consumed = вартість використаних матеріалів
 • ~ of an order = вартість замовлення
 • ~ of packaging = вартість пакування
 • ~ of product sold = вартість проданого товару
 • ~ of a project = вартість проекту
 • ~ of publication = вартість публікації
 • ~ of renting = вартість оренди
 • ~ of sales = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of service = вартість обслуговування • вартість послуг
 • ~ of servicing = вартість обслуговування
 • ~ of tare = вартість тари
 • ~ of upkeep = вартість утримання
 • ~-plus = витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток
 • ~ price = ціна виробництва
 • ~ price estimate = оцінка ціни виробництва
 • ~-push inflation = інфляція, викликана зростанням витрат виробництва
 • ~ recovery = відшкодовування витрат виробництва
 • ~ structure = структура собівартості • структура витрат
 • ~ to the consumer = витрати споживача
 • ~ type = вид витрат
 • ~ unit = одиниця вартості
 • ~ value = величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість
 • ~ variance = відхилення від нормативних витрат
 • free of ~ = безплатно
 • full-~ pricing = ціноутворення на основі повних витрат
 • incremental ~s of service = додаткові витрати на обслуговування
 • less ~s = за відрахуванням витрат
 • marginal ~(s) of acquisition = граничні витрати, пов’язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal ~ of capital (MCC) = гранична вартість капіталу
 • marginal ~ of pollution abatement = граничні витрати на зменшення забруднення
 • net ~ of purchases = чисті витрати на закупівлю
 • next to ~ = майже за собівартістю
 • on~s = накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати
 • opportunity ~ of capital = альтернативна вартість капіталу
 • research and development (R&D) ~s = витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
 • to absorb ~s = покривати/покрити витрати
 • to assess ~s = оцінювати/оцінити витрати
 • to award ~s against somebody = присуджувати/присудити комусь судові видатки
 • to bear ~s = переносити/перенести видатки
 • to calculate ~s = підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки
 • to cover ~s = покривати/покрити видатки
 • to cover the ~ = покривати/покрити вартість
 • to curtail ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut down on ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut production ~s = знижувати/знизити собівартість продукції
 • to decrease ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to defray the ~s = оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки
 • to determine the ~ = оцінювати/оцінити вартість
 • to estimate ~s = оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати
 • to exceed the ~ = перевищувати/перевищити вартість
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити вартість
 • to incur ~s = понести видатки
 • to itemize ~s = розподіляти/розподілити витрати
 • to keep down ~s = стримувати/стримати витрати
 • to meet ~s = покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість
 • to offset the ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recoup ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recover ~s = стягувати/стягнути витрати • покривати/покрити видатки
 • to reduce ~s = зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/зменшити видатки
 • to refund the ~ = повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість
 • to revise the ~ = переглядати/переглянути вартість
 • to save ~s = занижувати/знизити витрати • економити на витратах
 • to share the ~ = розділяти/розділити витрати
 • to work out the ~ = обраховувати/обрахувати витрати
 • to write off capital ~s = списувати/списати капітальні витрати
 • under ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • quality (qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний
  істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту
 • A-1 ~ = найвища якість • якість першого ґатунку • першокласна якість
 • A-3 ~ = вища якість
 • absolute ~ = абсолютна якість
 • acceptable ~ = прийнятна якість
 • adequate ~ = якість, яка відповідає вимогам • доброякісність
 • agreed ~ = узгоджена якість
 • appealing ~ = приваблива риса • приваблива властивість
 • art ~ = художня якість
 • asset ~ = якість активів
 • attributed ~ = якісні властивості
 • audience ~ = якісна характеристика аудиторії
 • average ~ = середня якість
 • bad ~ = погана якість
 • benefit-giving ~ies = споживчі властивості
 • best ~ = найкраща якість
 • bottom ~ = найгірша якість • дуже низька якість
 • brand ~ = якість марочного товару
 • broadcast ~ = трансляційна якість • відповідна якість для трансляції
 • business ~ = ділова якість
 • cheap ~ = неякісне • низька якість
 • choice ~ = добірна якість
 • colour reproduction ~ = якість відтворення кольорів
 • commercial ~ = торговельна якість
 • common ~ = загальна властивість
 • competitive ~ = конкурентоспроможна якість
 • consistent ~ = однорідна якість
 • contract ~ = якість за контрактом • якість, застережена контрактом
 • customer ~ = якісна характеристика клієнтів
 • defective ~ = незадовільна якість
 • delivery ~ = якість поставленої продукції
 • desired ~ = бажана якість
 • distinctive ~ = характерна якість • відмінна якість • помітна якість
 • economic ~ = економічно обґрунтована якість
 • edible ~ = харчова поживність • їстівність
 • editorial ~ = редакційна якість • якість редакційного змісту
 • environmental ~ = якість довкілля
 • equal ~ = рівноцінна якість
 • established ~ = підтверджена якість • стандартна якість
 • excellent ~ = відмінна якість
 • expected ~ = сподівана якість • очікувана якість
 • experienced ~ = засвідчена якість
 • export ~ = експортна якість
 • factual ~ = фактична якість
 • fair average ~ = справедлива середня якість • непогана середня якість
 • fancy ~ = вища якість
 • fancy-grade ~ = вища якість
 • fine ~ = відмінна якість • чудова якість
 • finest ~ = відмінна якість • чудова якість
 • first-class ~ = першокласна якість • вища якість
 • first-rate ~ = першосортна якість • вища якість
 • functional ~ = функціональна властивість
 • good ~ = добра якість
 • guaranteed ~ = гарантована якість
 • healing ~ = цілюща властивість
 • health-giving ~ = цілюща властивість
 • hidden ~ = прихована властивість
 • high ~ = висока якість
 • image ~ = якість зображення
 • incoming ~ = вхідна якість • рівень вхідної якості
 • inferior ~ = низька якість
 • inherent ~ = якість, властива даному виробу
 • initial ~ = первісна якість
 • intermediate ~ = проміжна якість
 • intended ~ = планова якість
 • latent ~ = прихована властивість
 • limiting ~ = граничний рівень якості
 • low ~ = низька якість
 • low-grade ~ = низька якість
 • luxury ~ = якість на рівні предметів розкоші
 • managerial ~ies = організаторські здібності • якості керівника
 • manufacturing ~ = виробнича якість • якість виробництва • якість виготовлення
 • marketable ~ = торговельна якість • ринковий ґатунок • комерційна якість
 • material ~ = якість матеріалу
 • mean ~ = середня якість
 • medium ~ = середня якість
 • mental ~ies = розумові здібності
 • middling ~ = середня якість • середній ґатунок
 • nonstandard ~ = нестандартна якість
 • nutritional ~ies = поживна цінність
 • objective ~ = об’єктивна якісна характеристика
 • off-grade ~ = низька якість
 • optimal ~ = оптимальна якість
 • optimum ~ = оптимальна якість
 • ordinary ~ = звичайна якість • середня якість
 • outgoing ~ = вихідна якість • рівень вихідної якості
 • overall ~ = загальна якість
 • perfect ~ = бездоганна якість
 • performance ~ = якість роботи
 • photographic ~ = якість фотографії • фотографічна якість
 • poor ~ = погана якість
 • premium ~ = вища якість
 • prime ~ = вища якість
 • printing ~ = якість друку
 • process ~ = якість виготовлення
 • product ~ = якість продукції
 • production ~ = якість продукції
 • proper ~ = належна якість
 • proved ~ = підтверджена якість • доведена якість
 • questionable ~ = сумнівна якість
 • readership ~ = якісна характеристика читацької аудиторії
 • recognized ~ = визнана якість
 • reliable ~ = надійна якість
 • reproduction ~ = якість відтворення
 • required ~ = необхідна якість
 • running ~ = робоча характеристика
 • satisfactory ~ = задовільна якість
 • second-class ~ = другорядна якість
 • service ~ = якість обслуговування
 • shipping ~ = транспортабельність
 • soil ~ = якість землі
 • specified ~ = встановлена якість • визначена якість
 • standard ~ = стандартна якість
 • stipulated ~ = узгоджена якість
 • substandard ~ = нестандартна якість
 • suitable ~ = прийнятна якість
 • superior ~ = вища якість • краща якість • вищий ґатунок
 • technical ~ = технічна риса
 • tolerance ~ = дозволена якість
 • top ~ = найвища якість
 • uneven ~ = неоднорідна якість
 • uniform ~ = однорідна якість
 • unsatisfactory ~ = незадовільна якість
 • zero-defect ~ = бездефектність
 • equal in ~ = однакової якості
 • inferior in ~ = низької якості • найгіршої якості
 • of equal ~ = однакової якості
 • of good ~ = доброї якості
 • of high ~ = високоякісний
 • of inferior ~ = недоброякісний
 • of low ~ = низької якості
 • of poor ~ = недоброякісний
 • of sound ~ = доброякісний
 • of superior ~ = найвищої якості
 • ~ arbitration = арбітраж з питань якості
 • ~ as per sample = якість згідно зі зразком
 • ~ assessment = оцінка якості
 • ~ assurance (QA) = гарантія якості
 • ~ audit = контроль якості • перевірка якості
 • ~ awareness = знання методів забезпечення якості • обізнаність із якістю
 • ~ bonus = надбавка за підвищену якість
 • ~ certificate = сертифікат якості
 • ~ check = перевірка якості
 • ~ circle = гурток з підвищення якості
 • ~ claim = претензія до якості
 • ~ class = категорія якості
 • quality control = контроль якості
 • ~ defect = дефект якості
 • ~ degradation = погіршення якості
 • ~ deterioration = погіршення якості
 • ~ engineering = технічне забезпечення якості • опрацювання методів забезпечення якості
 • ~ evaluation (QE) = оцінка якості
 • ~ gap = розрив у рівні якості
 • ~ goods = товар високої якості • високоякісні товари
 • ~ grade = рівень якості
 • ~ guarantee = гарантія якості
 • ~ image = уявлення про якість
 • ~ improvement = підвищення якості
 • ~ index = показник якості
 • ~ inspection = перевірка якості • контроль якості
 • ~ label = знак якості
 • ~ label scheme = система знаків якості
 • ~ level = рівень якості
 • ~ management = управління якістю
 • ~ manual = інструкція із забезпечення якості
 • ~ mark = знак якості
 • ~ objective = цільовий рівень якості
 • ~ of cargo = якість вантажу
 • ~ of design = якість проекту • якість конструкції
 • ~ of earnings = якість прибутку
 • ~ of exports = якість експорту
 • ~ of an item = якість виробу
 • ~ of labour = якість праці
 • ~ of life = якість життя
 • ~ of a lot = якість партії (виробів)
 • ~ of manufacture = якість виготовлення
 • ~ of material = якість матеріалу
 • ~ of operation = якість роботи
 • ~ of production = якість продукції
 • ~ of service = якість обслуговування
 • ~ of work = якість роботи
 • ~ plan = план забезпечення якості
 • ~ planning = планування рівня якості
 • ~ principle = принцип забезпечення якості
 • ~ program = програма забезпечення якості
 • ~ requirements = вимоги до рівня якості
 • ~ sample = зразок якості
 • ~ specification = деталізація характеристик • специфікація характеристик
 • ~ standard = норматив якості • стандарт якості • рівень якості
 • ~ surveillance = обстеження якості • перевірка якості
 • ~ system = система перевірки якості
 • ~ test = контроль якості
 • ~ test program = програма контролю якості
 • to approve ~ = схвалювати/схвалити якість
 • to ascertain ~ = визначати/визначити якість
 • to assess ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to be of superior ~ = бути вищої якості
 • to be superior in ~ = бути вищої якості
 • to be up to ~ = відповідати вимогам
 • to certify ~ = засвідчувати/засвідчити якість
 • to check ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to confirm ~ = підтверджувати/підтвердити якість
 • to conform to the ~ = відповідати якості
 • to control ~ = контролювати якість
 • to define ~ = визначати/визначити якість
 • to demonstrate ~ = показувати/показати якість
 • to determine ~ = визначати/визначити якість
 • to differ in ~ = вирізнятися/вирізнитися якістю
 • to evaluate ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to examine ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to guarantee ~ = гарантувати якість
 • to improve ~ = поліпшувати/поліпшити якість
 • to inspect the ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to lower the ~ = знижувати/знизити якість
 • to maintain ~ = піддержувати/піддержати якість • підтримувати/підтримати якість
 • to modify the ~ = змінювати/змінити якість
 • to monitor ~ = контролювати якість • здійснювати моніторинг якості
 • to specify ~ = зумовлювати/зумовити якість
 • to test ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to upgrade the ~ = підвищувати/підвищити якість
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  awareness обізнаність, свідомість

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  обізнаність || поінформованість awareness (of); (знання) knowledge, information