Знайдено 93 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «носій» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bearer [ˈbe(ɘ)rɘ] n
1. носій, носильник; переносник вантажів; посильний;
  ensign ~ прапороносець;
  a ~ of dispatches дипломатичний кур’єр;
2. санітар;
3. фін. подавець, пред’явник;
  cheque, payable to ~ фін. чек на пред’явника;
  ~ bond (cheque) фін. облігація (чек) на пред’явника;
4. тех. опора, опорна деталь конструкції, подушка; балка.
booster [ˈbu:stɘ] n
1. розм. палкий прихильник (захисник);
  a great ~ of one’s home town великий патріот рідного міста;
2. розм. рекламіст; підштовхувач; закликальник;
3. розм. магазинний злодій;
4. тех. бустер, підсилювач;
5. військ. підсилювач детонатора; проміжний детонатор;
6. військ. ракета-носій; стартовий двигун;
  ~ fuel пальне ракети-носія.
carrier [ˈkærɪɘ] n
1. носій, носильник, перевізник, посильний;
2. транспортер;
3. транспортний засіб; транспортний літак;
  a ~ truck амер. вантажний автомобіль;
  a cargo ~ вантажне судно;
  a timber ~ лісовоз;
4. мор. авіаносець;
5. багажник (на мотоциклі);
6. мед. бацилоносій;
7. амер. листоноша;
8. тех. тримач; кронштейн; підпірка; опорний пристрій;
9. тех. полозки; ходовий механізм або ходова частина.
messenger [ˈmes(ɘ)ndʒɘ] n
1. зв’язківець; посланець; кур’єр;
  a diplomatic ~ дипломатичний кур’єр;
  a hotel ~ посильний в готелі;
  a telegram ~ розносник телеграм;
  to send by ~ послати з посильним;
2. вісник, гонець;
  King’s ~ гонець короля;
3. провісник;
  ~ of age провісник старості (про сивину, морщини тощо);
4. тех., ел., зал. трос-носій.
speaker [ˈspi:kɘ] n
1. промовець, оратор;
  an effective/ good ~ добрий оратор;
  a public ~ оратор;
  to be the ~ of a delegation виступати від імені делегації;
2. той, що говорить (промовляє);
  a fluent ~ який добре, вільно, зв’язно говорить;
  a native ~ (of a language) носій мови; людина, яка говорить рідною мовою;
  he is an excellent ~ of German він чудово говорить німецькою мовою;
3. лектор; доповідач;
  a guest ~ запрошений лектор;
4. (the S.) парл. спікер;
5. представник; виразник; рупор;
  ~ for the ministry представник міністерства;
6. диктор;
7. гучномовець;
8. читець-декламатор (книга).
vehicle [ˈvi:ɪk(ɘ)l] n
1. автомобіль; машина (про автобус, трактор, транспортер тощо);
  a ~ park автомобільний парк;
  to drive a ~ водити машину;
2. засіб пересування; екіпаж, карета; віз; коляска; вагон; велосипед тощо;
  а ~ of the sea морський корабель;
  a ~ car амер. вагон для перевезення автомобілів;
3. pl транспорт, що рухається; вуличний рух;
  passenger ~ пасажирський транспорт;
4. літальний апарат;
  a space ~ космічний корабель; космічна ракета;
5. засіб, знаряддя;
  a ~ for/ of propaganda знаряддя пропаганди;
  the newspaper as a ~ for advertising газета як засіб реклами;
6. форма втілення; художній засіб;
  a form of verse as a ~ in poetry форма вірша як поетичний засіб;
7. поет. оболонка;
8. провідник (звуку, світла тощо);
9. хім. розчинник; сполучна речовина;
10. мед. середовище для ліків;
11. мед. носій;
  a ~ of disease носій інфекції;
12. військ. ракета; ракета-носій; літак-носій.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

літак-носій mother aircraft, launch aircraft.
носій 1. тех. carrier, bearer;
~ заряду ел., фіз. charge carrier;
~ мови native speaker;
ракета-~ carrier/satellite rocket;
2. магнітний ~ magnetic medium; комп. medium;
~ інформації data medium;
3. мед., біол. carrier;
вірусоносій virus carrier;
4. хім. (carrier) vehicle;
5. (носильник) porter.
бомбардувальник bomber;
космічний ~ extraterrestrial bomber;
палубний ~ carrier bomber;
пікірувальний ~ dive bomber;
стратегічний ~ strategic bomber;
~ – носій ядерної зброї atomic/nuclear bomber;
~ типу “Стелс” (“невидимка”) Stealth bomber.
носильник див. носій 5.
ракета 1. (щодо космосу) rocket;
космічна ~ space rocket;
~-носій launch vehicle; booster/carrier rocket;
2. військ. missile;
зенітна ~ surface-to-air missile;
крилата ~ cruise missile;
міжконтинентальна балістична ~ inter-continental ballistic missile, ICBM;
~ морського базування sea-based missile;
3. (air-)rocket; (освітлювальна) flare;
сигнальна ~ signal flare;
4. розм. (швидкохідне судно на підводних крилах) hydrofoil.
частот||а frequency; rate;
інфразвукова ~а infrasonic/ subsonic frequency;
~-носій carrier frequency;
~а дихання respiration rate;
~а пульсу pulse rate;
~а хвилі wave frequency;
перетворювач ~и ел. frequency converter.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

burn = гравірувати (компакт-диск) {?}, записувати оптичний носій {?}, прошивати постійну пам’ять {?}
carrier frequency = частота-носій
storage media = носій інформації {?}
vehicle = носій реклами, провідник, транспортний засіб

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

carrier = ['kæriə] 1. носі́й; перено́сник; сигна́л 2. множина́-носі́й 3. трима́ч 4. лі́нія зв’язку́; мере́жа зв’язку́
• acyclic ~
= ациклі́чний носі́й
• closed ~
= за́мкнений носі́й
• common ~
= грома́дська лі́нія зв’язку́; лі́нія зв’язку́ зага́льного користува́ння
• compact ~
= компа́ктний носі́й
• continuous ~
= комп. незга́сний сигна́л
• data ~
= носі́й да́них, носі́й інформа́ції
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) носі́й
• information ~
= носі́й інформа́ції
• magnetic ~
= магне́тний носі́й інформа́ції
• open ~
= відкри́тий носі́й
• packet-switching ~
= мере́жа зв’язку́ з комута́цією паке́тів
• record ~
= носі́й за́пису
• signal ~
= носі́й сигна́лу
• simplicial ~
= симпліці́йний носі́й
• singular ~
= синґуля́рний носі́й
• sound ~
= звуконосі́й
• topological ~
= топологі́чний носі́й
• value-added ~
= лі́нія зв’язку́ з додатко́вими по́слугами
construct = ['kɒnstrʌkt] 1. констру́кція 2. логі́чна структу́ра; конструкти́вний елеме́нт, структу́рний компоне́нт, структу́рна компоне́нта || [kən'strʌkt] 3. будува́ти/збудува́ти, конструюва́ти/сконструюва́ти
• branch ~
= констру́кція перехо́ду (галу́ження)
• conditional ~
= умо́вна констру́кція
• control ~
= керівна́ структу́ра
• hypothetical ~
= гіпотети́чна побудо́ва
• information-bearing ~
= структу́ра-носі́й інформа́ції
• knowledge-bearing ~
= структу́ра-носі́й знань
• language ~
= констру́кція мо́ви
• logical ~
= логі́чна побудо́ва
• loop ~
= елеме́нт (констру́кт) ци́клу (петлі́)
• structural coding ~
= констру́кція структу́рного програмува́ння
• theoretical ~
= теорети́чна побудо́ва
dump = [dʌmp] 1. виво́дження/ви́ведення (вмісту пам’яті) на при́нтер; видруко́вування/ви́друк (вмісту пам’яті) 2. проф. дамп (миттєвий образ вмісту пам’яті); да́ні (отримані в результаті) виванта́ження па́м’яті || вико́нувати/ви́конати дамп 3. вимика́ння/ви́мкнення 4. скида́ти/ски́нути; зва́лювати/звали́ти; розванта́жувати/розванта́жити; переверта́ти/переверну́ти
• abend ~
= аварі́йний дамп
• change ~
= дамп змін (спосіб налагоджування); відби́ток змін у па́м’яті
• core memory ~
= 1. виванта́жування (дамп) операти́вної па́м’яті 2. друкува́ння вмі́сту операти́вної па́м’яті
• disaster ~
= 1. аварі́йне виванта́жування, аварі́йний дамп 2. аварі́йне друкува́ння
• disk ~
= дамп ди́ску
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́вий дамп
• memory ~
= дамп па́м’яті
• monitor control ~
= контро́льне друкува́ння, контро́льний дамп
• postmortem ~
= постдру́к (виведення вмісту пам’яті на друк після закінчення роботи програми)
• power ~
= аварі́йне ви́мкнення електри́чного жи́влення
• program ~
= ви́друк (ро́здрук) програ́ми; ви́ведення програ́ми (на зовнішній носій)
• rescue ~
= захисни́й дамп; скида́ння ста́ну маши́ни на зо́внішній носі́й
• screen ~
= друкува́ння (дамп) вмі́сту екра́ну
• selective ~
= вибірко́ве друкува́ння, селекти́вний дамп
• snapshot ~
= вибірко́вий миттє́вий відби́ток вмі́сту па́м’яті
fillet = ['fɪlɪt] 1. стрі́чка, ни́тка 2. носі́й 3. закру́глювання, спря́ження (ліній дугою)
function = ['fʌŋkʃn] 1. фу́нкція || функці́йний 2. призна́чення 3. ді́яти, функціюва́ти (функціонува́ти)
• ~ of many variables
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• ~ of a random variable
= фу́нкція випадко́вого арґуме́нта
• ~ of a single variable
= фу́нкція одно́ї змі́нної
• access ~
= фу́нкція до́ступу (до компонентних даних)
• additive ~
= адити́вна фу́нкція
• affine ~
= афі́нна фу́нкція
• algebraic ~
= алґебри́чна фу́нкція
• algebroid ~
= алґебро́їдна фу́нкція
• ambiguity ~
= фу́нкція неви́значеності
• analytic ~
= аналіти́чна фу́нкція
• angle ~
= кутова́ фу́нкція
• aperiodic ~
= аперіоди́чна фу́нкція
• approximable ~
= апроксимо́вна фу́нкція
• approximate ~
= набли́жена фу́нкція
• arc-hyperbolic ~
= обе́рнена гіперболі́чна фу́нкція
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) фу́нкція
• assumed ~
= за́дана (за припущенням) фу́нкція
• asymptotic ~
= асимптоти́чна фу́нкція
• automorphic ~
= автомо́рфна фу́нкція
• averaged ~
= усере́днена фу́нкція
• averaging ~
= усереднюва́льна фу́нкція
• balayage ~
= фу́нкція виміта́ння
• bias ~
= фу́нкція змі́щення
• bijective ~
= бієкти́вна фу́нкція
• bilinear ~
= біліні́йна фу́нкція
• blending ~
= фу́нкція змі́шування (в комп’ютерній графіці)
• Boolean ~
= Бу́лова (Бу́лева) фу́нкція
• boundary ~
= межова́ фу́нкція
• bounded ~
= обме́жена фу́нкція
• built-in ~
= вмонто́вана фу́нкція; станда́ртна фу́нкція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)
• calculable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• callback ~
= фу́нкція зворо́тного ви́клику
• carrier ~
= фу́нкція носі́й
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) фу́нкція
• chance ~
= випадко́ва фу́нкція
• chord ~
= хо́рдова фу́нкція
• circuit ~
= 1. схе́мна фу́нкція 2. функці́йне призна́чення схе́ми
• circular ~
= колова́ (тригонометри́чна) фу́нкція
• circulatory ~
= колова́ фу́нкція
• class ~
= фу́нкція кла́су
• closed ~
= за́мкнена фу́нкція
• cluster ~
= кла́стерна фу́нкція
• combinatorial ~
= комбінато́рна фу́нкція
• combined ~
= (с)комбіно́вана фу́нкція
• composite ~
= складна́ фу́нкція
• computable ~
= обчисле́нна (розрахо́вна) фу́нкція
• concave ~
= вві́гнута фу́нкція
• cone ~
= фу́нкція ко́нуса
• conical ~
= коні́чна фу́нкція
• continuous ~
= непере́рвна фу́нкція
• continuum ~
= фу́нкція конти́нууму
• control ~
= кіб. фу́нкція керува́ння
• convex ~
= опу́кла фу́нкція
• convex-concave ~
= опу́кло-вві́гнута фу́нкція
• coprime ~s
= взає́мно про́сті фу́нкції
• correlation (correlative) ~
= кореляці́йна фу́нкція, фу́нкція кореля́ції
• counting ~
= рахува́льна фу́нкція
• covariance ~
= фу́нкція коваріа́ції
• covariant ~
= коваріа́нтна фу́нкція
• created ~
= емпіри́чна (ді́брана) фу́нкція
• creating ~
= креати́вна (поро́джувальна) фу́нкція
• criterion ~
= фу́нкція крите́рію
• cylinder ~
= циліндри́чна фу́нкція
• cylindrical ~
= циліндри́чна фу́нкція
• decision ~
= фу́нкція прийма́ння рі́шень
• defect ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficiency ~
= фу́нкція дефе́кту
• deficient ~
= дефе́ктна фу́нкція
• density ~
= фу́нкція (густини́) розпо́ділу
• depletion ~
= фу́нкція виче́рпування
• derived ~
= похідна́ (фу́нкція)
• descriptive ~
= дескрипти́вна фу́нкція
• diagonal ~
= діагона́льна фу́нкція
• diagonalization ~
= діагоналізува́льна фу́нкція
• difference ~
= різнице́ва фу́нкція
• differentiable ~
= 1. ан. диференційо́вна фу́нкція 2. топ. гладка́ фу́нкція
• differential ~
= диференці́йна фу́нкція
• dimension ~
= фу́нкція ви́мірності
• dimensional ~
= розмі́рнісна фу́нкція
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісна фу́нкція
• discrete ~
= дискре́тна фу́нкція
• distance ~
= 1. фу́нкція ві́дстані 2. геом. метри́чна фу́нкція, ме́трика 3. т. ймов. ві́дстань, фу́нкція кри́терію
• disturbing ~
= збу́рювальна фу́нкція
• dual ~
= дуа́льна фу́нкція
• elementary ~
= елемента́рна фу́нкція
• ellipsoidal ~
= еліпсо́їдна фу́нкція, фу́нкція Ляме́
• elliptic ~
= еліпти́чна фу́нкція
• entire ~
= ці́ла фу́нкція
• entity-to-entity ~
= міжоб’є́ктова фу́нкція (встановлює зв’язки між об’єктами в реляційних базах даних)
• environment-handling ~
= фу́нкція керува́ння середо́вищем
• ergodic ~
= ергоди́чна фу́нкція
• essential ~s
= життє́во важли́ві фу́нкції
• estimable ~
= оціне́нна фу́нкція
• estimating ~
= оці́нювальна фу́нкція
• evalution ~
= 1. оці́нко́ва фу́нкція 2. фу́нкція оці́нки
• even ~
= па́рна фу́нкція
• excitation ~
= кіб. фу́нкція збу́дження
• expandable (expansible) ~
= розвивна́ (розкладна́) фу́нкція
• expansion ~
= фу́нкція розвива́ння (розклада́ння)
• expansive ~
= розши́рювальна фу́нкція
• expectation ~
= т. ймов. математи́чне очі́кування
• explicit ~
= я́вна фу́нкція
• exponential ~
= показнико́ва фу́нкція, експоне́нта
• extendable ~
= п(р)одовжна́ (поширна́) фу́нкція
• extended ~
= п(р)одо́вжена (поши́рена) фу́нкція
• extensional ~
= екстенсі́йна фу́нкція
• factorable ~
= фактор(из)о́вна фу́нкція
• factored ~
= (с)фактор(из)о́вана фу́нкція
• filter ~
= фі́льт(е)р-фу́нкція
• filtration ~
= фільтраці́йна фу́нкція
• finitary ~
= фініта́рна фу́нкція
• finite ~
= 1. скінче́нна фу́нкція 2. фіні́тна фу́нкція
• friend ~
= дру́жня фу́нкція (некомпонентна функція з правом доступу до прихованого компонента класу)
• fundamental ~
= вла́сна фу́нкція
• ga(u)ge ~
= калібрува́льна фу́нкція
• generalized ~
= узага́льнена фу́нкція
• generating ~
= поро́джувальна (твірна́, ґенерува́льна) фу́нкція
• generic ~
= родова́ (характеристи́чна) фу́нкція
• goal ~
= цільова́ фу́нкція
• goniometric ~
= кутомі́рна фу́нкція
• Green ~
= Ґрі́нова фу́нкція, фу́нкція Ґрі́на
• harmonic ~
= гармоні́чна фу́нкція
• harmonizable ~
= гармонізо́вна фу́нкція
• hashing ~
= 1. фу́нкція розмі́щування 2. геш-фу́нкція
• holomorphic ~
= голомо́рфна фу́нкція
• homogeneous ~
= однорі́дна фу́нкція
• homology ~
= фу́нкція гомоло́гії
• homotopic ~
= гомото́пна фу́нкція
• housekeeping ~s
= обслуго́вувальні (службо́ві) фу́нкції; се́рвісні фу́нкції
• illegal ~
= заборо́нена фу́нкція
• implicit ~
= нея́вна фу́нкція
• imported ~s
= імпорто́вані фу́нкції (доступні даному модулеві з бібліотеки динамічного компонування)
• induced ~
= (з)індуко́вана фу́нкція
• inductive ~
= індукти́вна фу́нкція
• in-line ~
= підставна́ фу́нкція (функція, що її підставляють)
• input ~
= входова́ фу́нкція
• integer ~
= ці́ла фу́нкція
• integrable ~
= інтеґро́вна фу́нкція
• integral ~
= інтеґра́льна фу́нкція
• integrating ~
= інтеґрува́льна фу́нкція
• interrupt ~
= фу́нкція перерива́ння
• interrupt type ~
= фу́нкція перерива́льного ти́пу
• interval ~
= інтерва́льна фу́нкція
• intrinsic ~
= вмонто́вана (вбудо́вана) фу́нкція
• invariant ~
= інваріа́нтна фу́нкція
• inverse ~
= обе́рнена фу́нкція
• inverse trigonometric ~s
= обе́рнені тригонометри́чні фу́нкції
• invertible ~
= оборо́тна фу́нкція
• kernel ~
= керн-фу́нкція, ядро́
• key ~
= 1. призна́чення кла́віші 2. ключова́ фу́нкція
• kinked ~
= зало́млена фу́нкція, фу́нкція з то́чками зало́му (з пере́гином, кі́нком)
• knapsack ~
= фу́нкція рюкзака́ (плечака́, заплі́чника)
• Lagrangian ~
= Лаґра́нжова фу́нкція, фу́нкція Лаґра́нжа
• lambda ~
= ля́мбда-фу́нкція
• library ~
= бібліоте́чна фу́нкція
• mapping ~
= відобра́жувальна фу́нкція
• linear ~
= ліні́йна фу́нкція
• linearized ~
= лінеаризо́вана фу́нкція
• local ~
= лока́льна фу́нкція
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) фу́нкція
• logical ~
= логі́чна фу́нкція
• loss ~
= фу́нкція втрат
• majorant ~
= мажорува́льна фу́нкція, мажора́нта
• majority ~
= мажорита́рна фу́нкція
• measurable ~
= вимірна́ фу́нкція
• member ~
= компоне́нтна фу́нкція (класу)
• merit ~
= фу́нкція оці́нювання
• meromorphic ~
= меромо́рфна фу́нкція
• message response ~
= фу́нкція-опрацьо́вувач повідо́млень
• minimal ~
= мініма́льна фу́нкція
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна фу́нкція
• minimum ~
= мініма́льна фу́нкція
• modal ~
= мода́льна фу́нкція
• modular ~
= модуля́рна фу́нкція
• moment generating ~
= утво́рювальна фу́нкція моме́нтів
• monodromic ~
= монодро́мна фу́нкція
• monogenic ~
= моноге́нна фу́нкція
• monogenic analytic ~
= по́вна аналіти́чна фу́нкція (за Ваєрштрасом)
• multiple-valued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна фу́нкція
• multivalent ~
= багатоли́ста фу́нкція
• multivalued ~
= багатозна́чна фу́нкція
• multivariable ~
= фу́нкція багатьо́х змі́нних
• nice ~
= фу́нкція Мо́рзе
• norm ~
= но́рма
• normalizable ~
= нормо́вна фу́нкція
• normalized ~
= (з)нормо́вана фу́нкція
• normed ~
= фу́нкція з но́рмою
• object ~
= цільова́ фу́нкція
• objective ~
= цільова́ фу́нкція
• odd ~
= непа́рна фу́нкція
• one-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• one-variable ~
= фу́нкція одніє́ї змі́нної
• operative ~
= операти́вна фу́нкція
• operator ~
= операто́рна фу́нкція
• optimizable ~
= (з)оптимізо́вна фу́нкція
• optimized ~
= оптимізо́вана фу́нкція
• order ~
= фу́нкція поря́дку
• orderable ~
= впорядко́вна фу́нкція
• ordered ~
= впорядко́вана фу́нкція
• ordering ~
= впорядко́вувальна фу́нкція
• ordinal ~
= поря́дкова фу́нкція
• oscillating ~
= осцилівна́ фу́нкція
• oscillatory ~
= осцилівна́ фу́нкція
• overloaded ~
= переобтя́жена фу́нкція
• overridden ~
= переви́значена фу́нкція
• parameter ~
= параметри́чна фу́нкція
• partition ~
= 1. фу́нкція розпо́ділу, мала́ статисти́чна су́ма 2. фу́нкція розбива́ння
• path ~
= фу́нкція траєкто́рії
• periodic ~
= періоди́чна фу́нкція
• permanent ~
= пермане́нтна фу́нкція
• perturbation ~
= фу́нкція збу́рень; збу́рювальна фу́нкція
• phase ~
= фа́зова фу́нкція
• plotted ~
= гра́фік фу́нкції
• polymorphic ~s
= полімо́рфні фу́нкції (що відрізняються кількістю і (чи) типом арґументів)
• positive ~
= дода́тна фу́нкція
• predeclared ~
= вбудо́вана фу́нкція (схемно)
• predefined ~
= станда́ртна фу́нкція
• primal ~
= приміти́вна фу́нкція
• primary ~
= перви́нна фу́нкція
• primitive ~
= приміти́вна (пе́рві́сна) фу́нкція, першовзі́р, ориґіна́л
• processing ~
= обчи́слювальна фу́нкція; фу́нкція опрацьо́вуання (даних)
• product ~
= фу́нкція-до́буток
• productive ~
= продукти́вна фу́нкція
• projection ~
= проєктува́льна фу́нкція
• projective ~
= проєкти́вна фу́нкція
• propositional ~
= пропозиці́йна фу́нкція
• pure virtual ~
= чи́сто віртуа́льна фу́нкція
• ramification ~
= фу́нкція галу́ження
• ramified ~
= розгалу́жена фу́нкція
• ramp ~
= ліні́йна швидкозмі́нна фу́нкція
• random ~
= випадко́ва фу́нкція
• rating ~
= фу́нкція оці́нки
• rational ~
= раціона́льна фу́нкція
• real-valued ~
= ді́йсна фу́нкція
• reckonable ~
= зобра́жувана фу́нкція
• recursive ~
= рекурси́вна фу́нкція
• reduced ~
= зве́дена фу́нкція
• reducible ~
= звідна́ фу́нкція
• related ~s
= зале́жні фу́нкції
• separable ~
= сепара́бельна фу́нкція
• separation ~
= фу́нкція відокре́млювання
• sequence ~
= фу́нкція послідо́вності
• sequential ~
= секвенці́йна фу́нкція
• service ~
= фу́нкція обслуго́вування
• saltus ~
= фу́нкція стрибкі́в
• schlicht ~
= одноли́ста фу́нкція
• self-test ~
= фу́нкція самотестува́ння
• shifted ~
= змі́щена фу́нкція
• shifting ~
= зсува́льна фу́нкція
• signal(ling) ~
= сигна́льна фу́нкція
• single-valued ~
= однозна́чна фу́нкція
• smooth ~
= гладка́ (гладе́нька) фу́нкція
• source ~
= фу́нкція джерела́, джере́льна фу́нкція; фу́нкція Ґрі́на
• special ~
= спеціа́льна фу́нкція
• spectral ~
= спектра́льна фу́нкція
• spherical ~
= сфери́чна фу́нкція
• spheroidal ~
= сферо́їдна фу́нкція
• spline ~
= сплайн-фу́нкція
• stability ~
= фу́нкція сті́йкості (стабі́льності)
• stable ~
= стійка́ фу́нкція
• staircase ~
= східча́ста фу́нкція
• statistical ~
= статисти́чна фу́нкція
• step ~
= східча́ста фу́нкція
• storage ~
= фу́нкція запам’ято́вування; фу́нкція зберіга́ння
• string ~
= рядко́ва фу́нкція
• strongly decreasing ~
= швидкоспадна́ фу́нкція
• strongly increasing ~
= швидковисхідна́ фу́нкція
• sum ~
= фу́нкція-су́ма
• summable ~
= сумо́вна фу́нкція
• summatory ~
= сума́торна фу́нкція
• support ~
= опоро́ва фу́нкція, фу́нкція пі́дтримки (в базах даних)
• surjective ~
= сур’єкти́вна фу́нкція
• switching ~
= перемика́льна фу́нкція, фу́нкція-ключ
• symmetric ~
= симетри́чна фу́нкція
• symmetrizable ~
= симетр(из)о́вна фу́нкція
• symmetrized ~
= просиметр(из)о́вана фу́нкція
• table ~
= табли́чна фу́нкція
• tabulated ~
= протабульо́вана фу́нкція
• tame ~
= пра́вильна фу́нкція
• temperate ~
= повільновисхідна́ фу́нкція
• threshold ~
= поро́гова фу́нкція
• trace ~
= фу́нкція слі́ду
• transcendental ~
= трансценде́нтна фу́нкція
• transfer ~
= фу́нкція перетво́рювання ти́пу
• transformation ~
= перетво́рювальна фу́нкція, фу́нкція перетво́рювання
• transformed ~
= перетво́рена фу́нкція
• transition ~
= 1. топ. фу́нкція перехо́ду 2. т. ймов. перехідна́ фу́нкція
• trial ~
= спро́бна фу́нкція
• trigonometric ~
= тригонометри́чна фу́нкція
• true ~
= і́стинна фу́нкція
• truth ~
= фу́нкція і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена фу́нкція
• unary ~
= уна́рна фу́нкція
• unate ~
= юна́тна фу́нкція
• uneven ~
= непа́рна фу́нкція
• uniform ~
= рівномі́рна фу́нкція
• uniformizing ~
= уніформ(із)ува́льна фу́нкція
• uniformly continuous ~
= рівномі́рно непере́рвна фу́нкція
• univalent ~
= одноли́ста (аналіти́чна) фу́нкція
• user-defined ~
= користуваче́ва фу́нкція, фу́нкція користувача́ (що її визначає користувач)
• utility ~
= 1. службо́ва опера́ція 2. фу́нкція кори́сності
• vanishing ~
= знико́ма фу́нкція (що перетворюється на нуль)
• variance ~
= фу́нкція диспе́рсії
• vector ~
= ве́ктор-фу́нкція
• virtual ~
= віртуа́льна фу́нкція
• weight ~
= вагова́ фу́нкція
medium = ['mi:diəm] (мн. media) 1. середо́вище 2. спо́сіб, за́сіб 3. сере́дина || сере́динний 4. проміжни́й 5. носі́й (інформа́ції)
• data ~
= (фізи́чний) носі́й да́них
• empty ~
= поро́жній носі́й
• output ~
= за́сіб виво́дження да́них
• presentation ~
= спо́сіб подава́ння інформа́ції
• program ~
= носі́й програ́м
• random ~
= випадко́ве середо́вище
• recording ~
= носі́й за́пису, за́писний носі́й
• removable ~
= знімни́й носі́й (інформації)
• storage ~
= пам’ято́ве середо́вище; середо́вище для зберіга́ння (інформації), па́м’ять
set = [sɛt] 1. множина́ 2. систе́ма; набі́р; суку́пність; компле́кт 3. сім’я́; ряд; послідо́вність 4. встано́влений, припи́саний 5. встано́влювати/встанови́ти; розташо́вувати/розташува́ти, розміща́ти/розмісти́ти; розставля́ти/розста́вити // ~ aside не врахо́вувати / не врахува́ти; ~ forth виклада́ти/ви́класти; задава́ти/зада́ти; ~ forward висува́ти/ви́сунути; ~ up встано́влювати/встанови́ти в пе́вне поло́ження чи стан; ~ the problem ста́вити/поста́вити зада́чу (завда́ння)
• ~ of attainability
= множина́ дося́жності
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of characteristics
= сім’я́ характери́стик
• ~ of choices
= набі́р варіа́нтів
• ~ of coefficients
= набі́р коефіціє́нтів
• ~ of constraints
= систе́ма в’я́зей
• ~ of convergence
= множина́ збі́жності
• ~ of criteria
= систе́ма крите́ріїв
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of data
= набі́р да́них
• ~ of decisions
= множина́ рі́шень
• ~ of distributions
= 1. множина́ узага́льнених фу́нкцій 2. множина́ розпо́ділів
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= множина́ твірни́х
• ~ of integers
= множина́ ці́лих чи́сел
• ~ of invariants
= множина́ інваріа́нтів
• ~ of morphisms
= множина́ морфі́змів
• ~ of measure zero
= множина́ мі́ри нуль
• ~ of numbers
= числова́ множина́
• ~ of parameters
= множина́ пара́метрів, набі́р пара́метрів
• ~ of patterns
= систе́ма о́бразів
• ~ of sentences
= множина́ ви́словів
• ~ of separability
= множина́ сепара́бельності
• ~ of statistics
= множина́ (набі́р) стати́стик
• ~ of strategies
= т. ігор набі́р страте́гій
• ~ of unknowns
= набі́р невідо́мих
• ~ of variances
= набі́р диспе́рсій
• ~ of variates
= набі́р випадко́вих змі́нних
• absolutely additive ~ of functions
= абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
• absorbing ~
= поглина́льна множина́
• abstract ~
= абстра́ктна множина́
• acyclic ~
= ациклі́чна множина́
• additive ~
= адити́вна множина́
• adjacency ~
= множина́ сумі́жності (приста́йності)
• adjacent ~
= сумі́жна (приста́йна) множина́
• affine ~
= афі́нна множина́
• algebraic ~
= алґебри́чна множина́
• allowable ~
= прийня́тна множина́
• ample ~
= топ. доста́тня (інтенси́вна) множина́
• analytic ~
= аналіти́чна множина́
• applicative ~
= аплікати́вна множина́
• approximation ~
= множина́ апроксима́цій, множина́ набли́жень
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) множина́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна множина́
• attainable ~
= дося́жна множина́
• automorphic ~
= автомо́рфна множина́
• base ~
= 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисна множина́
• basic ~
= ба́зис
• bifurcation ~
= біфуркаці́йна множина́
• board ~
= компле́кт плат
• border ~
= край, межа́
• boundary ~
= межова́ множина́
• bounded ~
= обме́жена множина́
• buffer ~
= т. чис. бу́ферна множина́
• calculable ~
= зліче́нна множина́
• catastrophe ~
= множина́ катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна множина́
• change ~
= маси́в змін
• character ~
= ка́са (набі́р) си́мволів
• chip ~
= набі́р мікросхе́м; набі́р (компле́кт) чи́пів
• choice ~
= набі́р (суку́пність) варіа́нтів ви́бору
• closed ~
= за́мкнена множина́
• cluster ~
= грани́чна множина́, множина́ точо́к ску́пчення
• cofinal ~
= кофіна́льна множина́
• cofinite ~
= коскінче́нна (кофіні́тна) множина́
• cohomology ~
= множина́ когомоло́гій
• coimmune ~
= коіму́нна множина́
• collinear ~
= колінеа́рна множина́
• commutative ~
= комутати́вна множина́
• compact ~
= компа́ктна множина́, компа́кт
• complete ~
= по́вна множина́; по́вна систе́ма
• completed ~
= допо́внена множина́
• confinal ~
= конфіна́льна множина́
• conjugate ~
= спря́жена множина́
• consistent ~
= несупере́члива множина́
• constructive ~
= конструкти́вна множина́
• continuity ~
= множина́ непере́рвності
• continuous ~
= непере́рвна множина́
• continuum ~
= континуа́льна (конти́нуумна) множина́
• countable ~
= зліче́нна множина́
• data ~
= компле́кт (набі́р) да́них
• coverable ~
= покривна́ множина́
• covered ~
= покри́та (накри́та) множина́
• covering ~
= покрива́льна (накрива́льна) множина́
• creative ~
= тво́рча (креати́вна) множина́
• critical ~
= крити́чна множина́
• cut ~
= розтина́льна множина́, множина́ ро́зтинів (ро́зрізів)
• cyclic ~
= циклі́чна (циклова́) множина́
• cylinder ~
= циліндрі́чна (цилі́ндрова) множина́
• decidable ~
= розв’язна́ множина́
• decision ~
= множина́ рі́шень
• decisive ~
= виріша́льна множина́
• decreasing ~
= спадна́ множина́
• defect ~
= дефе́ктна множина́
• deficient ~
= т. граф. дефіци́тна множина́
• definable ~
= озна́чна множина́
• degeneracy ~
= множина́ ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджена множина́
• delete ~
= маси́в ви́лучень
• dense ~
= щі́льна множина́
• dentable ~
= зубча́ста множина́
• denumerable ~
= зліче́нна множина́
• derivative (derived) ~
= похідна́ множина́
• determined ~
= детерміно́вана множина́
• determining ~
= визнача́льна множина́
• difference ~
= різнице́ва множина́
• directed ~
= спрямо́вана множина́
• discrete ~
= дискре́тна множина́
• disjoint ~s
= неперети́нні множи́ни
• dispersed ~
= розсі́яна множина́
• dividing ~
= відокре́млювальна множина́
• effector ~
= ефе́кторна множина́
• elliptic ~
= еліпти́чна множина́
• embedded ~
= вкла́дена множина́
• empty ~
= поро́жня множина́
• enumerable ~
= зліче́нна множина́
• ergodic ~
= ергоди́чна множина́
• event ~
= множина́ поді́й
• exhaustive ~
= виче́рпна множина́
• existence ~
= множина́ існува́ння
• existential ~
= екзистенці́йна множина́
• explicable ~
= озна́чна множина́
• extendable ~
= розши́рна множина́
• extended ~
= розши́рена множина́
• extensive ~
= просто́ра множина́
• factor ~
= 1. фа́ктор-множина́ 2. систе́ма фа́кторів
• faithful ~
= то́чна множина́
• fanlike ~
= віялоподі́бна множина́
• feature ~
= набі́р озна́к
• file ~
= компле́кт фа́йлів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) множина́
• flat ~
= пло́ска множина́
• frequency ~
= часто́тна множина́
• frontier ~
= межова́ множина́
• fundamental ~
= фундамента́льна множина́
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) множина́
• generated ~
= поро́джена множина́
• generating ~
= поро́джувальна множина́
• generation data ~
= поколі́ння да́них, компле́кт да́них одного́ поколі́ння
• goal ~
= цільова́ множина́
• graphics ~
= компле́кт графі́чних си́мволів; компле́кт станда́ртних графі́чних елеме́нтів
• ground ~
= універса́льна множина́
• grounded ~
= фундо́вана множина́
• harmonic ~
= гармоні́чна множина́
• hereditary ~
= успадко́вана множина́
• holomorphic ~
= голомо́рфна множина́
• homogeneous ~
= однорі́дна множина́
• homothetic ~
= гомоте́тна (гомотети́чна) множина́
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна множина́
• hyperimmune ~
= гіперіму́нна множина́
• hypersimple ~
= гіперпро́ста́ множина́
• image ~
= множина́ о́бразів
• immune ~
= іму́нна множина́
• imprimitive ~
= імприміти́вна множина́
• indivisible ~
= неподі́льна множина́
• inductive ~
= індукти́вна множина́
• infinite ~
= нескінче́нна множина́
• inseparable ~
= невідокре́мна множина́
• instruction ~
= компле́кт кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ множина́
• integrable ~
= інтеґро́вна множина́
• invariant ~
= інваріа́нтна множина́
• irrational ~
= ірраціона́льна множина́
• keyboard ~
= кла́вішний при́стрій; клавіату́ра
• knot ~
= множина́ вузлі́в
• labeled ~
= позна́чена множина́
• level ~
= множина́ рі́вня
• limited ~
= обме́жена множина́
• limiting ~
= грани́чна множина́
• located ~
= локалізо́вана множина́
• meager ~
= збі́днена (худа́) множина́
• mesoic ~
= лог. мезої́чна множина́
• microprocessor ~
= мікропроце́сорний компле́кт, компле́кт мо́дулів, компле́кт щільнозінтеґро́ваних схем мікропроце́сора
• model ~
= моде́льна множина́
• modular ~
= модуля́рна множина́
• monotonic ~
= моното́нна множина́
• nested ~
= вкла́дена множина́
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна множина́
• nodal ~
= за́мкнена множина́, що мі́стить то́чки до́тику свого́ допо́внення
• non-enumerable ~
= незліче́нна множина́
• non-meager ~
= незбі́днена множина́
• nonmeasurable ~
= невимірна́ множина́
• nonrecursive ~
= нерекурси́вна множина́
• normed ~
= (з)нормо́вана множина́
• nowhere-dense ~
= ніде́ не щі́льна множина́
• null ~
= 1. нульова́ множина́ 2. множина́ мі́ри нуль
• nullity ~
= нульова́ множина́
• number ~
= числова́ множина́
• numerated ~
= (про)нумеро́вана множина́
• object ~
= предме́тна множина́
• open ~
= відкри́та множина́
• order ~
= компле́кт кома́нд
• orderable ~
= впорядко́вна множина́
• ordered ~
= впорядко́вана множина́
• ordinate ~
= ордина́тна множина́
• original ~
= множина́ о́бразів
• orthogonal ~
= ортогона́льна множина́
• orthonormal ~
= ортонорма́льна множина́
• outer ~
= зо́внішня множина́
• parametric ~
= параметри́чна множина́
• partially ordered ~
= частко́во впорядко́вана множина́
• paved ~
= множина́ з по́кривом
• point ~
= точко́ва множина́, множина́ то́чок
• pointed ~
= множина́ з позна́ченою то́чкою
• polar ~
= поля́рна (по́люсна) множина́
• pole ~
= множина́ полюсі́в
• precompact ~
= передкомпа́ктна множина́
• pretransitive ~
= передтранзити́вна множина́
• prevalent ~
= превале́нтна множина́
• priority ~
= систе́ма приорите́тів
• product ~
= до́буток множи́н
• productive ~
= продукти́вна множина́
• projective ~
= проєкти́вна множина́
• quotient ~
= фа́ктор-множина́
• radial ~
= радіа́льна множина́
• random ~
= випадко́ва множина́
• ranked ~
= (з)ранжо́вана (впорядко́вана) множина́
• rarefied ~
= розрі́джена множина́
• rational ~
= раціона́льна множина́
• reachable ~
= дося́жна множина́
• recurrent ~
= рекуре́нтна множина́
• recursive ~
= рекурси́вна множина́
• reduced ~
= зве́дена множина́
• reduced instruction ~
= скоро́чений набі́р кома́нд
• reducible ~
= звідна́ множина́
• reduction ~
= редукці́йна множина́
• reference ~
= множина́ елемента́рних на́слідків
• reflexive ~
= рефлекси́вна множина́
• regressive ~
= реґреси́вна множина́
• regular ~
= реґуля́рна множина́
• relational ~
= реляці́йна множина́
• resolutive ~
= резолюти́вна множина́
• resolvent ~
= резольве́нтна множина́
• response ~
= множина́ ві́дгуків
• rotund ~
= куля́ста множина́
• rudimentary ~
= рудимента́рна множина́
• saturated ~
= наси́чена множина́
• scattered ~
= 1. розсі́яна множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
• semianalytic ~
= напіваналіти́чна множина́
• semiclosed ~
= напівза́мкнена множина́
• semimetric ~
= напівметри́чна множина́
• separability ~
= множина́ сепара́бельності
• separable ~
= сепара́бельна множина́; відокре́мна множина́
• separating ~
= відокре́млювальна множина́
• shared data ~
= спі́льний набі́р да́них, колекти́вний (спі́льно використо́вуваний) набі́р да́них
• sifted ~
= просі́яна множина́
• simple ~
= про́ста́ множина́
• simplicial ~
= симпліці́йна множина́
• singleton ~
= одноелеме́нтна множина́
• singular ~
= синґуля́рна множина́
• sparse ~
= розрі́джена множина́
• spectral ~
= спектра́льна множина́
• splitting ~
= розще́пна множина́
• superposable ~
= накла́д(ува)на множина́
• supporting ~
= опоро́ва множина́
• tame ~
= пра́вильна множина́
• temporary data ~
= тимчасо́вий набі́р да́них, набі́р робо́чих да́них (не потрібних після виконання програми)
• tensorial ~
= те́нзорна множина́
• terminal ~
= терміна́льна множина́
• test ~
= компле́кт те́стів, те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна множина́
• time ~
= часова́ множина́
• topologized ~
= (с)топологізо́вана множина́, множина́ з тополо́гією
• total ~
= тота́льна множина́
• transcendent ~
= трансценде́нтна множина́
• transformation ~
= множина́ трансформа́цій
• transitive ~
= транзити́вна множина́
• transitivity ~
= множина́ транзити́вності
• transverse ~
= трансверса́льна множина́
• truth ~
= множина́ і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена множина́
• uncertainty ~
= множина́ неви́значеності
• uncountable ~
= незліче́нна множина́
• underlying ~
= множина́-носі́й
• unicity ~
= множина́ єди́ності
• unification ~
= множина́ уніфіка́ції
• uniform ~
= однорі́дна множина́
• unit ~
= одноелеме́нтна множина́
• unitary ~
= уніта́рна систе́ма (векторів)
• universal ~
= універса́льна множина́
• unlimited ~
= необме́жена множина́
• unordered ~
= невпорядко́вана множина́
• user’s ~
= абоне́нтське обла́днання
• vacant (vacuous) ~
= поро́жня множина́
• vector ~
= ве́кторна множина́
• vertex ~
= множина́ верши́н (графу)
• void ~
= поро́жня множина́
• well-ordered ~
= цілко́м впорядко́вана множина́
• working ~
= робо́чий компле́кт
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
support = [sə'pɔ:t] 1. опо́ра, осно́ва || трима́ти, підпира́ти/підпе́рти 2. носі́й 3. множина́-носі́й 4. пі́дтримка || підтри́мувати/підтри́мати, допомага́ти/допомогти́ 5. забезпе́чувати/забезпе́чити // ~ peak load situations забезпе́чувати робо́ту за пі́кових наванта́жень (системи)
• acyclic ~
= ациклі́чний носі́й
• closed ~
= за́мкнений носі́й
• compact ~
= компа́ктний носі́й
• database ~
= ве́дення ба́зи да́них
• decision ~
= підтри́мування ви́бору (прийма́ння) рі́шень
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) носі́й
• first-line ~
= операти́вна пі́дтримка (користувача програмових засобів)
• hardware ~
= апара́тна пі́дтримка
• mouse ~
= програмо́ва підтри́мка ми́шки
• multitasking ~
= забезпе́чення багатозада́чного режи́му робо́ти
• navigation ~
= навігаці́йна підтри́мка (взаємодії з базою даних)
• network ~
= за́соби підтри́мування режи́му мере́жі
• programming ~
= за́соби пі́дтримки програмува́ння
• run-time ~
= за́соби динамі́чного підтри́мування (мов високого рівня тощо)
• session ~
= сеа́нсова пі́дтримка (взаємодії з базою даних)
• singular ~
= синґуля́рний носі́й
• software ~
= програмо́ва пі́дтримка; пі́дтримка програ́м (со́фту)
• technical ~
= техні́чна пі́дтримка
variety = [və'raɪəti] 1. многови́д 2. множина́ (алґебрична) 3. розмаї́ття, різномані́тність
• ~ of groups
= многови́д груп
• absolute ~
= абсолю́тний многови́д
• abstract ~
= абстра́ктний многови́д
• adelized ~
= аделізо́ваний многови́д
• algebraic ~
= алґебри́чний многови́д
• analytic ~
= аналіти́чний многови́д
• associated ~
= асоційо́ваний многови́д
• bifurcation ~
= біфуркаці́йний многови́д
• canonical ~
= каноні́чний многови́д
• carrier ~
= многови́д-носі́й
• characteristic ~
= характеристи́чний многови́д
• compact ~
= компа́ктний многови́д
• complete ~
= по́вний многови́д
• complex analytic ~
= ко́мплексно-аналіти́чний многови́д
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) многови́д
• diagonal ~
= діагона́льний многови́д
• discriminant ~
= дискриміна́нтний многови́д
• divisor ~
= многови́д диві́зорів
• effective ~
= ефекти́вний многови́д
• flag ~
= многови́д прапорі́в (прапорці́в, позна́чників)
• fundamental ~
= фундамента́льний многови́д
• group ~
= групови́й многови́д
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний многови́д
• injective ~
= ін’єкти́вний многови́д
• invariant ~
= інваріа́нтний многови́д
• linear ~
= ліні́йний многови́д
• locally analytic ~
= лока́льно аналіти́чний многови́д
• metabelian ~
= мета́белів многови́д
• multiplicative ~
= мультиплікати́вний многови́д
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний многови́д
• normal ~
= норма́льний многови́д
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) многови́д
• polarized ~
= поляризо́ваний многови́д
• product ~
= до́буток многови́дів
• projective ~
= проєкти́вний многови́д
• rational ~
= раціона́льний многови́д
• reducible ~
= звідни́й многови́д
• regular ~
= реґуля́рний многови́д
• ruled ~
= ліні́йчастий многови́д
• unirational ~
= уніраціона́льний многови́д
• unit ~
= одини́чний многови́д
• universal ~
= універса́льний многови́д
• virtual ~
= віртуа́льний многови́д

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

atom а́том || а́томний
['ætəm, 'æt̬əm]
~ at rest = а́том у ста́ні спо́кою
acceptor ~ = а́том-акце́птор, акце́пторний а́том
adsorbed ~ = (за)адсорбо́ваний а́том
annular ~ = (х.) а́том ци́клу
antiprotonic ~ = антипрото́нний а́том
artificial ~ = шту́чний [синтезо́ваний] а́том
asymmetric ~ = (х.) асиметри́чний а́том
attached ~ = приє́днаний а́том
backbone ~ = а́том головно́го ланцюга́ (полімеру)
Bohr ~ = Бо́рів а́том, Бо́рова моде́ль а́тома
bombarded ~ = бомбо́ваний а́том
bombarding ~ = бомбува́льний а́том
bound ~ = зв’я́заний а́том
bridging ~ = містко́вий а́том
carrier ~ = а́том-носі́й, носі́йний а́том,
central ~ = (х.) центра́льний а́том
charmonium ~ = чармо́нієвий а́том
closed-shell ~ = а́том із запо́вненими (електро́нними) оболо́нками
constituent ~ = конституе́нтний а́том, а́том-складни́к (молекули)
coordinating ~ = координаці́йний а́том
core ~ = (х.) корінни́й а́том
decayed ~ = розпа́лий а́том
diastereotopic ~ = діястереото́пний а́том
diffusing ~ = дифундівни́й а́том
displaced ~ = змі́щений [дислоко́ваний] а́том
donor ~ = а́том-до́нор, до́норний а́том
dopant ~ = а́том леґува́льної до́мішки
doubly ionized ~ = дві́чі йонізо́ваний а́том
eclipsed ~ = (х.) зату́лений а́том
energetic ~ = високоенергети́чний а́том, а́том з висо́кою ене́ргією
excited ~ = збу́джений а́том
exotic ~ = екзоти́чний а́том
fast ~ = швидки́й а́том
fissile ~ = поді́льний а́том
fissionable ~ = поді́льний а́том
fissioned ~ = поді́лений а́том
fission-product ~ = а́том-проду́кт по́ділу
foreign ~ = сторо́нній [домішко́вий] а́том
free ~ = ві́льний а́том
fully ionized ~ = цілко́м йонізо́ваний а́том
ground-state ~ = а́том у основно́му ста́ні
hadronic ~ = гадро́нний а́том
heavy ~ = важки́й а́том
heterotopic ~ = гетерото́пний а́том
homotopic ~ = гомото́пний а́том
host-crystal ~ = а́том основно́го криста́лу, вла́сний а́том
hot ~ = гаря́чий а́том, високоенергети́чний а́том
hydrogen ~ = а́том во́дню
hydrogen-like ~ = воднеподі́бний а́том
hyperonic ~ = гіперо́нний а́том
hypervalent ~ = гіпервале́нтний а́том
implanted ~ = імпланто́ваний а́том
impurity ~ = домішко́вий а́том
interstitial ~ = міжву́зловий [прони́клий] а́том, атом прони́кнення
intrinsic ~ = вла́сний а́том
ionized ~ = йонізо́ваний а́том
isoelectronic ~s = ізоелектро́нні а́томи
kaonic ~ = К-мезоа́том, као́нний а́том
knock(ed‑)on ~ = ви́битий а́том
labeled ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
lattice ~ = ґратко́вий а́том, а́том ґра́тки
leptonic ~ = лепто́нний а́том
light ~ = легки́й а́том
low-energy ~ = низькоенергети́чний а́том
mesic ~ = мезоа́том, мезо́нний а́том
mesonic ~ = мезоа́том, мезо́нний а́том
metastable ~ = метастабі́льний а́том
multiply ionized ~ = багаторазо́во йонізо́ваний а́том
muonic ~ = мюо́нний а́том
nascent ~ = утво́рюваний а́том (у перебігу процесу)
nearest neighbor ~ = найбли́жчий сусі́дній а́том
neighbor ~ = сусі́дній а́том
neutral ~ = нейтра́льний а́том
next nearest neighbor ~ = сусі́дній че́рез одно́го а́том
nonexcited ~ = незбу́джений а́том
nuclear ~ = Резерфо́рдів а́том
one-electron ~ = одноелектро́нний [воднеподі́бний] а́том
open-shell ~ = а́том з незапо́вненими (електро́нними) оболо́нками
ortho ~ = ортоа́том
parent ~ = вихідни́й [перви́нний] а́том; ба́зисний а́том
peripheral ~ = перифері́йний а́том
pionic ~ = пі-мезоа́том, піо́нний а́том
primeval ~ = (косм.) пе́рвісний а́том
product ~ = а́том-проду́кт
projectile ~ = налітни́й [бомбува́льний] а́том
pseudoasymmetric ~ = (х.) псевдоасиметри́чний а́том
radiating ~ = випромі́нний а́том
recoil ~ = відру́шений [відрухо́вий] а́том
reference ~ = (х.) рефере́нтний а́том
regular ~ = (тт) реґуля́рний а́том
Rutherford nuclear ~ = Ре́зерфордів а́том, Ре́зерфордова (ядро́ва) моде́ль а́тома
Rydberg ~ = Ри́дберґів а́том
sigma minus (hyperonic) ~ = си́гма-мі́нус гіперо́нний а́том
singly ionized ~ = одноразо́во йонізо́ваний а́том
slow ~ = пові́льний а́том
stable ~ = стабі́льний а́том
stationary ~ = нерухо́мий а́том
stranger ~ = сторо́нній [домішко́вий] а́том
stripped ~ = обде́ртий атом (що не має зовнішніх електронів)
substitutional ~ = а́том-засту́пник, а́том-замісни́к, заступа́льний [замі́щувальний] а́том
subsurface ~ = приповерхне́вий а́том
surface ~ = поверхне́вий а́том
tagged ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
target ~ = а́том-міше́нь, бомбо́ваний а́том
Thomas-Fermi ~ = а́том То́маса-Фе́рмі
tracer ~ = ізото́пний індика́тор, позна́чений а́том
two-electron ~ = двоелектро́нний а́том
unexcited ~ = незбу́джений а́том
bearer 1. опо́ра, трима́льний [опо́рний, опоро́вий] елеме́нт (конструкції) || опоро́вий 2. носі́й || носіє́вий
['bεərə, 'bεrər]
carrier 1. (загальний термін) носі́й || носіє́вий; несни́й 2. (яф) носі́й радіонуклі́ду 3. (тт) носі́й заря́ду 4. (матем.) множина́-носі́й 5. (комп.) носі́й інформа́ції 6. (рт) частота́-носі́й 7. конве́єр 8. осно́ва, підкла́динка || підкла́динковий 9. опо́ра, трима́ч, підтри́мувач; трима́льний елеме́нт 10. ра́мка діяпозити́ва 11. тра́нспортний за́сіб
['kæriə, 'kεriər]
bound ~ (тт) зв’я́заний носі́й
catalyst ~ = носі́й каталіза́тору
chain ~ (х.) носі́й ланцюга́ реа́кції
charge ~ = носі́й заря́ду
cold ~ 1. холодоносі́й 2. холо́дний [низькоенергети́чний] носі́й (заряду)
continuous ~ (комп.) незгасни́й сигна́л
current ~ = носі́й заря́ду; носі́й стру́му
data ~ = носі́й да́них, носі́й інформа́ції
electrolyte ~ = носі́й електролі́ту
equilibrium ~ = рівнова́жний носі́й
excess ~ = надлишко́вий носі́й (заряду)
extrinsic ~ = невла́сний [домішко́вий] носі́й (заряду)
film ~ (фот.) плівкотрима́ч
floating ~ = рухли́ва частота́-носі́й
force ~ = носі́й взаємоді́ї
free (charge) ~ = ві́льний [незв’я́заний] носі́й (заряду)
heat ~ = теплоносі́й
hot ~ = гаря́чий [високоенергети́чний] носі́й (заряду)
inclined ~ = похи́лий конве́єр
injected ~ (за)інжекто́ваний носі́й
intrinsic ~ = власти́вий [вла́сний] носі́й (заряду)
lens ~ = опра́ва лі́нзи
magnetic ~ = магне́тний носі́й (інформації)
majority (charge) ~ = основни́й носі́й (заря́ду)
microscope ~ = каре́тка мікроско́па
minority (charge) ~ = неосновни́й носі́й (заря́ду)
negative ~ = носі́й неґати́вного заря́ду
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний носі́й
object ~ = предме́тне скло́
optical ~ = опти́чна частота́-носі́й
photoexcited ~ = фотозбу́джений носі́й (заряду)
positive ~ = носі́й позити́вного заря́ду
pulse ~ = носі́й і́мпульсів (частота)
radionuclide ~ = носі́й радіонуклі́ду
record ~ = носі́й за́пису
signal ~ = носі́й сигна́лу
slide ~ = ра́мка діяпозити́ва [про́зірки]
sorting ~ = сортува́льний конве́єр
sound (record) ~ = звуконосі́й
suppressed ~ = пригні́чена частота́-носі́й
thermally excited ~ = термозбу́джений носі́й (заряду)
trapped ~ = захо́плений носі́й
wave ~ = хви́ля-носі́й
weak ~ = носі́й слабко́ї взаємоді́ї
fluid 1. плин (загальний термін на позначення рідин, газів, плазми, сипких речовин, колоїдів, дисперсій, суспензій та інших плинних середовищ), пли́нне середо́вище 2. (що стосується плину) пли́новий 3. (що тече) пли́нний, теку́чий, течки́й
['fluːɪd]
~ at rest = плин у ста́ні спо́кою
~ in motion = рухо́мий плин
anisotropic ~ = анізотро́пний плин
barotropic ~ = баротро́пний плин
binary ~ = біна́рний плин
Bingham ~ = Бі́нґемів плин
biological ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
body ~s = пли́ни [ріди́ни] (живо́го) органі́зму
Bose ~ = бо́зе-плин
bounded ~ = обме́жений плин
brake ~ = гальмува́льний плин, гальмува́льна рідина́
bulb ~ = термометри́чне ті́ло
carrier ~ = плин-носі́й
classical ~ = класи́чний плин
cleaning ~ = чисти́льний плин, відпля́мник
compressible ~ = стисни́й плин
condensed ~ = конденса́т
conducting ~ = прові́дний плин
conveyance ~ = транспортува́льний плин
correcting ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
correction ~ = коректу́рний плин, коректу́рна за́мазка
corrosive ~ = аґреси́вний плин
cryogenic ~ = кріоге́нний плин
damping ~ = гамува́льний [амортизува́льний] плин
decontamination ~ = дезактиваці́йний плин
electrically active ~ = електроакти́вний плин
electrorheological ~ = електрореологі́чний плин (плин, найчастіше колоїдна суспензія, що його реологічні властивості змінюються в електричному полі)
entrained ~ = підхо́плений плин (потоком газу чи пари)
flowing ~ = рухо́мий плин
gaseous ~ = газ, га́зовий плин, га́зове середо́вище
hadronic ~ = гадро́нний плин
hard-sphere ~ = твердоку́льковий плин, плин тверди́х ку́льок; моде́ль пли́ну тверди́х ку́льок
heat-exchange ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heating ~ = нагріва́льний плин
heat-transfer ~ = теплообмі́нний плин, пли́новий теплоносі́й
heterogeneous ~ = неоднорі́дний [гетероге́нний] плин
high-density ~ = густи́й [високогусти́нний] плин
homogeneous ~ = однорі́дний [гомоге́нний] плин
hydraulic ~ = гідропли́н, робо́чий плин (у плинотехніці)
ideal ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
immersion ~ = імерсі́йний [зану́рювальний] плин
immiscible ~s = незмі́шні́ пли́ни
incompressible ~ = нестисни́й плин
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний [негомоге́нний] плин
insulating ~ = електроізоляці́йний плин
inviscid ~ = нев’язки́й плин
isotropic ~ = ізотро́пний плин
low-density ~ = низькогусти́нний [малогусти́нний] плин
magnetic ~ = магнетопли́н, магне́тний плин
memory ~ = плин із па́м’яттю
miscible ~s = змі́шні́ пли́ни
moving ~ = рухо́мий плин
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтний плин
multiphase ~ = багатофа́зовий плин
n-component ~ = n-компоне́нтний плин
Newtonian ~ = Нью́тонів плин
nonconducting ~ = непрові́дний плин
non-Newtonian ~ = ненью́тонів плин
nonviscous ~ = нев’язки́й плин
normal ~ = 1. норма́льний плин 2. норма́льна компоне́нта ріди́нного ге́лію
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий плин
nutrient ~ = живи́льний плин, живи́льна ю́шка
one-component ~ = однокомпоне́нтний плин
operating ~ = робо́чий плин
ordinary ~ = звича́йний плин
perfect ~ = 1. ідеа́льний [доскона́лий] пли́н, ідеа́льне [доскона́ле] пли́нне середо́вище 2. нев’язки́й плин
piezotropic ~ = п’єзотро́пний плин
power ~ = робо́чий плин
power-law ~ = степене́вий плин (що в ньому зсувова напруга пропорційна до певного степеня швидкости зсування)
pressurized ~ = підти́сковий плин, плин під ти́ском
process(ing) ~ = технологі́чний плин
pseudoplastic ~ = псевдопласти́чний плин
pump ~ = робо́чий плин по́мпи
quantum ~ = ква́нтовий плин
quiescent ~ = спокі́йний [нетурбуле́нтний] плин
rarefied ~ = розрі́джений плин
real ~ = реа́льний [неідеа́льний, недоскона́лий] плин
reservoir ~ = приро́дний плин, плин у приро́дному резервуа́рі (про воду, газ, нафту тощо)
rheopectic ~ = реопекти́чний плин
saturated ~ = наси́чений плин
simple ~ = про́сти́й [однокомпоне́нтний] плин
stratified ~ = розшаро́ваний плин
supercritical ~ = надкрити́чний плин
superheated ~ = перегрі́тий плин
thermometric ~ = термометри́чний плин
thick ~ = густи́й плин
thickened ~ = загу́слий плин
thixotropic ~ = тиксотро́пний плин
turbulent ~ = турбуле́нтний плин
two-component ~ = двокомпоне́нтний плин
two-phase ~ = двофа́зовий плин
unbounded ~ = необме́жений плин
undersaturated ~ = ненаси́чений плин
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й плин
viscous ~ = в’язки́й плин
volatile ~ = летки́й плин
vortex ~ = (тт) вихоро́вий плин
working ~ = робо́чий плин; робо́че ті́ло (у пневматичних та гідравлічних пристроях)
frequency 1. частота́ || часто́тний ■ at a ~ ω на частоті́ ω 2. повто́рюваність; часто́тність
['friːkwənsi]
angular ~ = кутова́ частота́
atomic ~ = а́томна частота́ (частота коливань атома в кристалічній ґратці)
attempt ~ = (яф) частота́ наліта́ння (альфа-частинки на потенціяльний бар’єр)
audio ~ = звукова́ частота́ (15 Гц – 20 кГц)
auroral ~ = частота́ поя́ви півні́чного ся́йва
average ~ = сере́дня частота́, сере́днє зна́чення частоти́
bass ~ = низька́ звукова́ частота́ (нижча за 250 Гц)
beat ~ = частота́ биття́
break ~ = частота́ зало́му (логаритмічної амплітудочастотної характеристики)
broadcast ~ = частота́ радіомо́влення
carrier ~ = частота́-носі́й, несна́ частота́
center ~ = центра́льна частота́
center carrier ~ = сере́динна частота́-носі́й
characteristic ~ = характеристи́чна частота́
chopping ~ = частота́ перерива́ння
circular ~ = колова́ частота́
collision ~ = частота́ зі́ткнень
combination ~ = комбінаці́йна частота́
commercial ~ = промисло́ва частота́; комерці́йна частота́
complex ~ = ко́мплексна частота́
component ~ = складова́ частота́
corner ~ = частота́ зало́му (логаритмічної амплітудочастотної характеристики)
critical ~ = крити́чна частота́
current ~ = частота́ стру́му
cutoff ~ = (крити́чна) частота́ відтина́ння
cyclic ~ = циклі́чна частота́
cyclotron ~ = циклотро́нна частота́, гірочастота́
damped(‑oscillation) ~ = частота́ згасни́х колива́нь
Debye ~ = Деба́єва частота́
difference ~ = різнице́ва частота́
down-Doppler ~ = частота́ з До́плеровим зсу́вом вниз
Doppler-shifted ~ = до́плер-зсу́нена частота́, частота́ з До́плеровим зсу́вом
double ~ = подві́йна частота́
driving ~ (ел.) збу́джувальна [руші́йна] частота́
echo ~ = частота́ відлу́ння [е́ха]
effective ~ = ефекти́вна частота́
eigenoscillation ~ = частота́ власти́вих [вла́сних] колива́нь, власти́ва [вла́сна] частота́
electron cyclotron ~ = електро́нна циклотро́нна частота́
electron plasma ~ = електро́нна пла́змо́ва частота́
emission ~ = частота́ емі́сії [висила́нь]
excitation ~ = частота́ збу́дження, збу́джувальна частота́
extremely high ~ [EHF] = грани́чно висо́ка (радіо)частота́ [ГВЧ] (30300 ГГц)
extremely low ~ [ELF] = грани́чно низька́ частота́ [ГНЧ] (30300 Гц)
field ~ = частота́ по́ля
flicker ~ = частота́ бли́мання (джерела проміння)
frame ~ = частота́ ка́дрів
free(‑oscillation) ~ = частота́ ві́льних колива́нь
free-running ~ = частота́ ві́льної ґенера́ції
fundamental ~ = основна́ частота́, частота́ основно́ї гармо́ніки
group ~ = групова́ частота́
gyromagnetic ~ = гіромагне́тна частота́
half-power ~ = (ел.) частота́ (на рівні) полови́ни поту́жности
harmonic ~ = частота́ гармо́ніки
heterodyne ~ = комбінаці́йна частота́
high ~ [HF] = висо́ка частота́; висо́ка (радіо)частота́ [ВЧ] (3 – 30 МГц)
hypersonic ~ = гіперзвукова́ частота́ (понад 500 МГц)
image ~ = дзерка́льна частота́
imaginary ~ = уя́вна частота́
incidence ~ = частота́ наліта́ння/надхо́дження (частинок)
infralow ~ = наднизька́ [інфранизька́] частота́ (0.3 – 3 КГц)
infrasonic ~ = інфразвукова́ частота́ (нижча від 15 Гц)
input ~ = входо́ва частота́ сигна́лу, частота́ сигна́лу на вхо́ді
instantaneous ~ = миттє́ва частота́
intermediate ~ = промі́жна́ частота́
ion-collision ~ = частота́ йо́нних зі́ткнень
ion cyclotron ~ = йо́нна циклотро́нна частота́
ionization ~ = частота́ йоніза́ції
ion plasma ~ = йо́нна пла́змо́ва частота́
jittered ~ = тремтли́ва частота́
Josephson ~ = Джо́зефсонова частота́
knee ~ = частота́ зало́му (логаритмічної амплітудочастотної характеристики)
Langmuir ~ = Ле́нґмюрова [пла́змо́ва] частота́
Larmor ~ = Ла́рморова частота́
laser ~ = ла́зерна частота́
lattice-vibration ~ = частота́ колива́нь (кристалічної) ґра́тки
light ~ = частота́ сві́тла
limiting ~ = грани́чна частота́
locking ~ = частота́ синхроніза́ції
low ~ [LF] = низька́ частота́; низька́ радіочастота́ [НЧ] (30300 кГц)
lower half-power ~ = (ел.) ни́жня частота́ (на рівні) полови́ни поту́жности
lower hybrid ~ = нижньогібри́дна [ни́жня гібри́дна] частота́
lowest useful high ~ [LUHF] = найни́жча застосо́вна радіочастота́ (за якої можливе поширювання радіохвиль в йоносфері)
mains ~ = мере́жна [мереже́ва] частота́
maser ~ = ма́зерна частота́
master ~ = задава́льна частота́; головна́ [визнача́льна] частота́
maximum usable ~ [MUF] = максима́льна використо́вна частота́ (радіохвиль в йоносфері)
mean ~ = сере́днє зна́чення частоти́
mean carrier ~ = сере́динна частота́-носі́й
medium ~ [MF] = сере́дня частота́; сере́дня радіочастота́ [СЧ] (300 – 3000 кГц)
microwave ~ = частота́ мікрохви́ль (1 – 100 ГГц, відповідає довжинам хвиль 0.3 – 30 см); в межах цього діяпазону: (частково) ультрависо́кі радіочасто́ти (0.3 – 3 ГГц); надвисо́кі радіочасто́ти (3 – 30 ГГц); (частково) грани́чно висо́кі радіочасто́ти (30 – 300 ГГц)
midband ~ = центра́льна [сере́динна] частота́ сму́ги [діяпазо́ну]
mode ~ = мо́дова частота́, частота́ мо́ди
modulated ~ = змодульо́вана частота́
modulating ~ = модулюва́льна частота́, частота́ модуля́ції
modulation ~ = модулюва́льна частота́, частота́ модуля́ції
multiple ~ = кра́тна частота́, частота́ неосновно́ї гармо́ніки
natural ~ = власти́ва [вла́сна] частота́, частота́ власти́вих [вла́сних] колива́нь
natural antenna ~ = найни́жча резона́нсна частота́ анте́ни
natural resonance ~ = власти́ва [вла́сна] резона́нсна частота́
network ~ = мере́жна [мереже́ва] частота́
normal (mode) ~ = норма́льна частота́, частота́ норма́льних колива́нь
off-resonance ~ = нерезона́нсна частота́
operating ~ = робо́ча частота́
optical ~ = опти́чна частота́ (понад 300 ГГц)
orbital ~ = орбіто́ва частота́
oscillation ~ = 1. частота́ колива́нь 2. частота́ ґенера́ції
output ~ = виходо́ва частота́ сигна́лу, частота́ сигна́лу на ви́ході
partial ~ = парці́йна [парція́льна] частота́
particle-incidence ~ = частота́ наліта́ння (части́нок)
penetration ~ = частота́ проника́ння, крити́чна [мініма́льна] частота́ (хвиль, що можуть поширюватися в йоносфері)
picture ~ = частота́ ка́дрів
pilot ~ = контро́льна частота́
plasma ~ = пла́змо́ва [Ле́нґмюрова] частота́
plasma eigenoscillation ~ = частота́ власти́вих [вла́сних] колива́нь пла́зми
plasma oscillation ~ = частота́ пла́змо́вих колива́нь
precession ~ = частота́ преце́сії
preset ~ = напередза́дана частота́
pulse(‑recurrence) ~ = частота́ (надхо́дження) і́мпульсів
pulse-repetition ~ = частота́ повто́рювання і́мпульсів
pump(ing) ~ = (ел.) частота́ нагніта́ння
quasi-optical ~ = квазиопти́чна частота́
radian ~ = кутова́ частота́
radio ~ [rf] = радіочастота́ [РЧ] (частоти радіозв’язку, 10 кГц – 100 ГГц)
radio-wave ~ = частота́ радіохви́ль (10 кГц – 300 ГГц); цей термін містить в собі: (частково) ду́же низькі́ радіочасто́ти (3 – 30 кГц); низькі́ радіочасто́ти (30 – 300 кГц); сере́дні радіочасто́ти (0.3 – 3 МГц); висо́кі радіочасто́ти (3 – 30 МГц); ду́же висо́кі радіочасто́ти (30 – 300 МГц); ультрависо́кі радіочасто́ти (0.3 – 3 ГГц); надвисо́кі радіочасто́ти (3 – 30 ГГц); грани́чно висо́кі радіочасто́ти (30 – 300 ГГц)
rated ~ = номіна́льна частота́
real ~ = ді́йсна частота́
reference ~ = етало́нна [опо́рна] частота́
repetition ~ = частота́ повто́рювання (імпульсів тощо)
resonance ~ = резона́нсна частота́
resonant ~ = резона́нсна частота́
ripple ~ = частота́ пульса́цій
rotation ~ = частота́ оберта́ння
scan(ning) ~ = частота́ сканува́ння; частота́ розго́ртки
side(band) ~ = бічна́ частота́
sonic ~ = звукова́ частота́
sound ~ = частота́ зву́ку (15 Гц – 20 кГц)
spatial ~ = просторо́ва частота́
speech ~ = частота́ мо́влення (300 – 3000 Гц)
standard ~ = етало́нна частота́
statistical ~ = статисти́чна частота́
subcarrier ~ = частота́-підносі́й, допомі́жна́ частота́-носі́й
subharmonic ~ = частота́ субгармо́ніки
sum ~ = сума́рна частота́
superhigh ~ [SHF] = надвисо́ка (радіо)частота́ [НВЧ] (3 – 30 ГГц, відповідає довжинам хвиль 1 – 10 см)
supersonic ~ = ультразвукова́ частота́
sweep ~ = частота́ розго́ртки
threshold ~ = поро́гова частота́
timing ~ = частота́ синхроніза́ції
torsional(‑vibration) ~ = частота́ крути́льних колива́нь
transition ~ = (км) частота́ перехо́ду
ultrahigh ~ [UHF] = ультрависо́ка (радіо)частота́ [УВЧ] (300 – 3000 МГц, відповідає довжинам хвиль 10 см – 1 м)
ultralow ~ = ультранизька́ частота́
ultrasonic ~ = ультразвукова́ частота́ (понад 20 кГц)
undamped(‑oscillation) ~ = частота́ незгасни́х колива́нь
undulator ~ = ондуля́торна частота́
up-Doppler ~ = частота́ з До́плеровим зсу́вом вго́ру
upper half-power ~ = (ел.) ве́рхня частота́ (на рівні) полови́ни поту́жности
upper hybrid ~ = верхньогібри́дна [ве́рхня гібри́дна] частота́
very high ~ [VHF] = ду́же висо́ка (радіо)частота́ [ДВЧ] (30 – 300 МГц, відповідає довжинам хвиль 1 – 10 м)
very low ~ [VLF] = ду́же низька́ (радіо)частота́ [ДНЧ] (3 – 30 кГц, відповідає довжинам хвиль 10 – 100 км)
vibration ~ = частота́ колива́нь
video ~ = відеочастота́
voice ~ [VF] = частота́ мо́влення (300 – 3000 Гц)
voltage ~ = частота́ напру́ги
wave ~ = частота́ хви́лі
waveguide-cutoff ~ = крити́чна [ві́дтино́ва] частота́ хвилево́ду
Wien ~ = Ві́нова частота
working ~ = робо́ча частота́
Zeeman ~ = Зе́єманова частота́
functor фу́нктор || фу́нкторний
['fʌŋktə, -ər]
~ adjoint on the left = фу́нктор, спря́жений злі́ва
~ adjoint on the right = фу́нктор, спря́жений злі́ва
~ of n arguments [variables] = n-фу́нктор, n-мі́сний фу́нктор, фу́нктор від n змі́нних
~ of severable variables = мультифу́нктор, багатомі́сний фу́нктор, фу́нктор від кілько́х [багатьо́х] змі́нних
~ of two variables = біфу́нктор, фу́нктор від двох змі́нних
additive ~ = адити́вний фу́нктор
change of base ~ = фу́нктор замі́ни ба́зи
coderived ~ = копохідни́й фу́нктор
cohomology ~ = когомологі́чний фу́нктор
cokernel-preserving ~ = коядрозберіга́льний фу́нктор
composite ~ = складни́й фу́нктор
continuous ~ = непере́рвний фу́нктор
contravariant ~ = контраварія́нтний фу́нктор
contravariant morphism ~ = основни́й [одномі́сний] контраварія́нтний фу́нктор
covariant ~ = коварія́нтний фу́нктор
covariant morphism ~ = основни́й [одномі́сний] коварія́нтний фу́нктор
co-covariant ~ = ко-коварія́нтний фу́нктор
cylinder ~ = фу́нктор цилі́ндра
derived ~ = похідни́й фу́нктор
diagram ~ = фу́нктор діягра́м
duality ~ = фу́нктор двої́стости
exact ~ = то́чний фу́нктор
forgetful ~ = забу́дькуватий [стира́льний] фу́нктор
full ~ = по́вний фу́нктор
half-exact ~ = напівто́чний фу́нктор
homology ~ = гомологі́чний фу́нктор
homotopy ~ = гомото́пний фу́нктор
homotopy group ~ = фу́нктор гомото́пних груп
inclusion ~ = фу́нктор вклю́чення
kernel-preserving ~ = ядрозберіга́льний фу́нктор
localizing ~ = фу́нктор локаліза́ції
morphism ~ = основни́й фу́нктор, фу́нктор морфі́змів
negation ~ = фу́нктор запере́чення
n-variable ~ = n-фу́нктор, n-мі́сний фу́нктор, фу́нктор від n змі́нних
principal ~ = основни́й фу́нктор
product-preserving ~ = до́буткозберіга́льний фу́нктор
projection ~ = проєкці́йний фу́нктор, фу́нктор проє́кції
quasi-representable ~ = квазипредставни́й фу́нктор
quotient ~ = фа́ктор-фу́нктор
representable ~ = представни́й фу́нктор
singular ~ = синґуля́рний фу́нктор
tensor-product ~ = фу́нктор те́нзорного до́бутку
two-variable ~ = біфу́нктор, фу́нктор від двох змі́нних
underlying-set ~ = фу́нктор-носі́й
gas 1. газ || га́зовий ■ ~ is heavier/lighter than air газ (є) ва́жчий/ле́гший за пові́тря 2. (скор. від gasoline) бензи́н
[gæs]
~ of defects = газ дефе́ктів
absorbed ~ = абсорбо́ваний газ
absorbing ~ = абсорбува́льний газ
adsorbed ~ = адсорбо́ваний газ
aggressive ~ = аґреси́вний [корозі́йний] газ
air-free ~ = безпові́тряний газ, газ без до́мішок пові́тря
associated ~ = супу́тній газ
atmospheric ~ = атмосфе́рний газ, складни́к пові́тря
atomic ~ = атома́рний газ
background ~ = фо́новий газ
barytropic ~ = баритро́пний газ
blanket ~ = (яф) ущі́льнювальний [бу́ферний, бла́нкетний] газ; ущі́льнювальна [бу́ферна, бла́нкетна] га́зова оболо́нка; ущі́льнювальна га́зова по́душка
blue ~ = водяни́й газ
Bose ~ = бо́зе-газ, газ Бо́уза [Бо́зе]
boson ~ = бозо́нний газ
bottled ~ = бало́нний газ, газ у бало́нах
burning ~ = пальни́й [горю́чий] газ
carrier ~ = 1. газ носії́в (заряду) 2. газ-носі́й, транспортува́льний газ
chocking ~ = заду́шливий газ
circumstellar ~ = навколозоре́вий газ
city ~ = комуна́льний [побуто́вий] газ
classical ~ = класи́чний газ
cleaned ~ = очи́щений (від механічних домішок) газ
coal ~ = кам’янову́гільний газ
collisional ~ = зіткненнє́вий газ, газ із зі́ткненнями
collisionless ~ = беззіткненнє́вий газ, газ без зі́ткнень
combustible ~ = пальни́й [горю́чий] газ
combustion ~ = га́зовий проду́кт згоря́ння
commercial ~ = промисло́вий газ
compressed ~ = сти́снений газ
condensable ~ = конденсо́вний газ
condensed ~ = 1. скра́пень, скра́плений [сконденсо́ваний] газ 2. конденсо́ваний газ (у перебігу конденсування)
condensing ~ = конденсо́вний газ
coolant ~ = га́зовий теплоносі́й
coronal ~ = коро́нний газ
corrosive ~ = аґреси́вний [корозі́йний] газ
Coulomb ~ = куло́нівський [Куло́нів] газ
counter ~ = робо́чий газ [га́зовий напо́внювач] лічи́льника
cover ~ = (яф) бу́ферний газ; бу́ферна [ущі́льнювальна] га́зова оболо́нка
crude ~ = неочи́щений газ
cushion ~ = ущі́льнювальний [бу́ферний, бла́нкетний] газ; ущі́льнювальна [бу́ферна, бла́нкетна] га́зова оболо́нка; ущі́льнювальна га́зова по́душка
degenerate ~ = ви́роджений газ
dense ~ = густи́й [високогусти́нний] газ
detonation ~ = гриму́чий [вибухо́вий] газ
diatomic ~ = двоа́томний газ
diffusing ~ = дифунді́вни́й газ
dipolar ~ = ди́польний газ
dissolved ~ = розчи́нений газ
doping ~ = леґува́льний газ
dry ~ = сухи́й газ
drying ~ = суши́льний газ
electrode ~ = електро́дний газ
electron ~ = електро́нний газ
elemental ~ = елемента́рний газ
endothermic ~ = ендотермі́чний газ
entrained ~ = підхо́плений (потоком) газ
entrapped ~ = га́зова вкра́плина
enveloping ~ = га́зове довкі́лля (найближче)
equilibrium ~ = рівнова́жний газ
evacuated ~ = ви́помпуваний газ
excited ~ = збу́джений газ
exhaust ~ = 1. вихлипни́й газ 2. ви́снажений [відпрацьо́ваний] газ
explosion ~ = вибухо́вий [гриму́чий] газ
explosive ~ = вибухо́вий [гриму́чий] газ
Fermi ~ = фе́рмі-газ, газ Фе́рмі
fermion ~ = ферміо́нний газ
filling ~ = напо́внювальний газ, га́зовий напо́внювач
flammable ~ = займи́стий газ
flue ~ = димови́й газ
foreign ~ = домішко́вий газ
free ~ = ві́льний газ
fuel ~ = пальни́й [горю́чий] газ; га́зове па́ливо
fully ionized ~ = цілко́м йонізо́ваний газ
gas-cap ~ = супу́тній газ
generator ~ = ґенера́торний газ
glowing ~ = світни́й газ
hard-sphere ~ = твердоку́льковий газ, газ тверди́х ку́льок
heating ~ = опа́лювальний газ
heavy ~ = важки́й газ
high-density ~ = густи́й [високогусти́нний] газ
high-energy ~ = висококалорі́йний газ (паливний)
high-purity ~ = високочи́стий газ
hole ~ = дірко́вий газ
homogeneous ~ = однорі́дний газ
hydrogen ~ = га́зовий во́день
ideal ~ = ідеа́льний [доскона́лий] газ
illuminating ~ = світи́льний газ
imperfect ~ = неідеа́льний [недоскона́лий, реа́льний] газ
impurity ~ = домішко́вий газ
industrial ~ = промисло́вий газ
inert ~ = іне́ртний [шляхе́тний] газ
inflammable ~ = займи́стий газ
inhaled ~ = вди́ханий газ
inhomogeneous ~ = неоднорі́дний газ
intergalactic ~ = міжгалакти́чний газ
interplanetary ~ = міжплане́тний газ
interstellar ~ = міжзоре́вий газ
ion ~ = йо́нний газ
ionized ~ = йонізо́ваний газ
lachrymatory ~ = слі́зний газ
lattice ~ = ґратко́вий газ
lean ~ = пісни́й газ
light ~ = легки́й газ
liquefied ~ = скра́пень, скра́плений газ
Lorentz ~ = Ло́ренців газ
low-density ~ = низькогусти́нний [розрі́джений] газ
luminous ~ = світни́й газ
manufactured ~ = промисло́вий газ
marsh ~ = боло́тяний газ
Maxwellian ~ = Ма́ксвелів газ
mine ~ = копа́льне́вий газ
mixed ~ = змі́шаний газ, га́зова су́міш
molecular ~ = молекуля́рний газ
monoatomic ~ = моноа́томний газ
natural ~ = приро́дний газ
neutral ~ = нейтра́льний [нейонізо́ваний] газ, газ нейтра́льних части́нок
neutrino ~ = нейтри́нний газ
neutron ~ = нейтро́нний газ
noble ~ = іне́ртний [благоро́дний, шляхе́тний] газ
noncondensable ~ = неконденсо́вний [нескрапни́й] газ
noncondensed ~ = несконденсо́ваний [нескра́плений] газ
noncondensing ~ = неконденсо́вний газ
nondegenerate ~ = неви́роджений газ
nondiffusing ~ = недифундівни́й газ
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний газ
nonideal ~ = неідеа́льний [недоскона́лий] газ
noninteracting ~ = газ невзаємоді́йних части́нок
nonradiating ~ = невипромі́нний газ
nonreactive ~ = нереагівни́й газ
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний газ
noxious ~ = шкідли́вий [отру́йний] газ
occluded ~ = оклюдо́ваний газ
one-component ~ = однокомпоне́нтний газ
perfect ~ = ідеа́льний [доскона́лий] газ
permanent ~ = неконденсо́вний газ (за умов, далеких від переходу до рідинної фази)
phonon ~ = фоно́нний газ
photon ~ = фото́нний газ
phreatic ~ = фреати́чний газ
poison ~ = отру́йний газ
polyatomic ~ = багатоа́томний газ
power ~ = силови́й [енергети́чний] газ
process ~ = технологі́чний газ
pumped ~ = 1. збу́джений (нагнітанням) газ 2. помпо́ваний газ
purified ~ = очи́щений газ
quantum ~ = ква́нтовий газ
quasi-particle ~ = квазичасти́нко́вий газ
quenching ~ = гаси́льний газ
radiating ~ = випромі́нний газ
radiative ~ = випромі́нний газ
rare ~ = 1. іне́ртний [шляхе́тний] газ 2. рі́дкісний газ
rarefied ~ = низькогусти́нний [розрі́джений] газ
raw ~ = неочи́щений газ
reactive ~ = реагівни́й [хемі́чно акти́вний] газ
reactor-produced ~ = реа́кторний газ (утворений в ядерному реакторі)
real ~ = реа́льний [неідеа́льний, недоскона́лий] газ
reference ~ = порі́внювальний газ
relativistic ~ = релятивісти́чний газ
relaxing ~ = релаксівни́й газ
residual ~ = залишко́вий газ
scrubbed ~ = проми́тий газ
shielding ~ = захисни́й газ
slightly imperfect ~ = сла́бко неідеа́льний газ
slightly nonideal ~ = сла́бко неідеа́льний газ
solid-state ~ = стве́рдлий газ
stack ~ = димови́й газ
strongly ionized ~ = си́льно йонізо́ваний газ
synthesis ~ = синтезо́вий [синтети́чний] газ, си́нтез-газ
tear ~ = слі́зний газ
toxic ~ = токси́чний газ
tracer ~ = індика́торний газ
two-dimensional electron ~ = двови́мірний електро́нний газ
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чний газ
uncleaned ~ = неочи́щений газ
uncompressed ~ = нести́снений газ
uncondensed ~ = не(с)конденсо́ваний [нескра́плений] газ
unliquefied ~ = нескра́плений газ
unliquescent ~ = нескра́плений газ
unpurified ~ = неочи́щений газ
unscrubbed ~ = непроми́тий газ
Van der Waals ~ = Ван-дер-Ваа́льсів газ
water ~ = водяни́й газ
weakly inhomogeneous ~ = сла́бко неоднорі́дний газ
weakly ionized ~ = сла́бко йонізо́ваний газ
wet ~ = воло́гий газ
working ~ = робо́чий газ
interaction 1. взаємоді́я || взаємоді́йний ■ to mediate ~ передава́ти [перено́сити] взаємоді́ю 2. взаємозв’язо́к || взаємозв’язко́вий 3. о́бмін інформа́цією, діяло́г
[ˌɪntər'ækʃn, ˌɪnt̬ər'-]
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нна взаємоді́я
acoustooptic ~ = акустоопти́чна взаємоді́я
additive ~ = адити́вна взаємоді́я
adiabatic ~ = адіяба́тна взаємоді́я
anisotropic ~ = анізотро́пна взаємоді́я
anomalous ~ = анома́льна взаємоді́я
antisymmetric ~ = антисиметри́чна взаємоді́я
asymmetric ~ = асиметри́чна взаємоді́я
athermal ~ = атермі́чна [температуронезале́жна] взаємоді́я
atomic ~ = (між)а́томна взаємоді́я
atom-surface ~ = а́томно-поверхне́ва взаємоді́я
attractive ~ = притяга́льна взаємоді́я
axial-vector ~ = аксійнове́кторна взаємоді́я
background ~ = фо́нова взаємоді́я
baryon-baryon ~ = баріо́н-баріо́нна взаємоді́я
basic ~ = фундамента́льна взаємоді́я
beam ~ = взаємоді́я стру́менів (частинок)
beam-beam ~ = двострумене́ва взаємоді́я, взаємоді́я двох стру́менів (частинок)
beam-plasma ~ = пла́змо-струмене́ва взаємоді́я, взаємоді́я стру́меня (частинок) з пла́змою
beam-wall ~ = взаємоді́я стру́меня (частинок) зі сті́нкою
beta ~ = слабка́ взаємоді́я, бе́та-взаємоді́я
Bloch ~ = Бло́хова взаємоді́я
carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
carrier-impurity ~ = носі́й-до́мішко́ва взаємоді́я
central ~ = центра́льна взаємоді́я
charge ~ = взаємоді́я заря́дів
charge-carrier ~ = взаємоді́я носії́в (заря́ду)
charge-exchange ~ = зарядообмі́нна взаємоді́я, взаємоді́я з о́бміном заря́дами
charge-independent ~ = зарядонезале́жна взаємоді́я
charge-symmetric ~ = зарядосиметри́чна взаємоді́я
charge-transfer ~ = взаємоді́я з передава́нням заря́ду
charged-current ~ = взаємоді́я заря́джених стру́мів
chemical ~ = хемі́чна взаємоді́я, хемі́чна реа́кція
chemonuclear ~ = хемоя́дерна/хемоядро́ва взаємоді́я
classical ~ = класи́чна взаємоді́я
collective ~ = колекти́вна взаємоді́я
colliding-beam ~ = взаємоді́я зу́стрі́чних стру́менів (частинок)
color ~ = ко́лірна взаємоді́я
competing ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
competitive ~ = конкуре́нтна взаємоді́я
configuration ~ = конфігураці́йна взаємоді́я
contact ~ = конта́ктова взаємоді́я
coordination ~ = координаці́йна взаємоді́я
Coulomb ~ = Куло́нова [куло́нівська] взаємоді́я
CP-invariant ~ = CP-інварія́нтна взаємоді́я
CP-noninvariant ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
CP-violating ~ = CP-неінварія́нтна взаємоді́я
cross-deformation ~ = кросдеформаці́йна взаємоді́я
decay ~ = розпадо́ва взаємоді́я
deep inelastic ~ = гли́боко непружна́ взаємоді́я
defect(‑defect) ~ = взаємоді́я дефе́ктів
deformation ~ = деформаці́йна взаємоді́я
depletion ~ = збі́днювальна взаємоді́я
deuteron-nucleus ~ = дейтро́н-ядро́ва взаємоді́я
diffraction ~ = дифракці́йна взаємоді́я
diffusion ~ = дифузі́йна взаємоді́я
dipolar ~ = двополя́рна взаємоді́я
dipole ~ = ди́польна взаємоді́я
dipole-dipole ~ = дводи́польна [ди́поль-ди́польна, міжди́польна] взаємоді́я
dipole-neutral ~ = ди́поль-нейтра́льна взаємоді́я
dipole-neutral-molecule ~ = взаємоді́я ди́поля з нейтра́льною моле́кулою
dipole-quadrupole ~ = ди́поль-квадрупо́льна взаємоді́я
direct ~ = пряма́ взаємоді́я
dislocation ~ = взаємоді́я дислока́цій
dislocation-microcrack ~ = взаємоді́я дислока́цій з мікротрі́щинами
dislocation-vacancy ~ = взаємоді́я дислока́цій з вака́нсіями
dispersion ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
dispersive ~ = дисперсі́йна взаємоді́я
donor-acceptor ~ = до́нор-акце́пторна взаємоді́я
dynamic ~ = динамі́чна взаємоді́я
effective ~ = ефекти́вна взаємоді́я
elastic ~ = пружна́ взаємоді́я
electromagnetic ~ = електромагне́тна взаємоді́я
electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-deuteron ~ = електро́н-дейтро́нна взаємоді́я
electron-electron ~ = (електро́н‑)електро́нна взаємоді́я
electron-hole ~ = електро́н-дірко́ва взаємоді́я
electron-ion ~ = електро́н-йо́нна взаємоді́я
electron-lattice ~ = електро́н-ґратко́ва взаємоді́я
electron-magnon ~ = електро́н-магно́нна взаємоді́я
electron-meson ~ = електро́н-мезо́нна взаємоді́я
electron-muon ~ = електро́н-мюо́нна взаємоді́я
electron-neutron ~ = електро́н-нейтро́нна взаємоді́я
electron-nucleon ~ = електро́н-нукло́нна взаємоді́я
electron-nucleus ~ = електро́н-ядро́ва взаємоді́я
electron-phonon ~ = електро́н-фоно́нна взаємоді́я
electron-plasmon ~ = електро́н-плазмо́нна взаємоді́я
electron-positron ~ = електро́н-позитро́нна взаємоді́я
electron-proton ~ = електро́н-прото́нна взаємоді́я
electron-ripplon ~ = електро́н-рипло́нна взаємоді́я
electron-spin ~ = електро́нна (спін‑)спі́нова взаємоді́я
electronuclear ~ = електроядро́ва взаємоді́я
electrostatic ~ = електростати́чна взаємоді́я
electroweak ~ = електрослабка́ взаємоді́я
exchange ~ = обмі́нна взаємоді́я
exciton-phonon ~ = ексито́н-фоно́нна взаємоді́я
exclusive ~ = ексклюзи́вна взаємоді́я
exotic ~ = екзоти́чна взаємоді́я
few-body ~ = див. few-particle ~
few-particle ~ = малочасти́нко́ва [кількачасти́нко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я кілько́х [мало́го числа́] части́нок
field ~ = польова́ взаємоді́я
final-state ~ = взаємоді́я в кінце́вому ста́ні
fine ~ = тонка́ взаємоді́я
finite-range ~ = взаємоді́я зі скінче́нним ра́діусом ді́ї
fluid-structure ~ = взаємоді́я пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій
four-fermion ~ = чотириферміо́нна взаємоді́я
four-particle ~ = чотиричасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х части́нок
four-plasmon ~ = чотириплазмо́нна взаємоді́я
four-wave ~ = чотирихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я чотирьо́х хвиль
free dipole-free dipole ~ = взаємоді́я ві́льних ди́полів
fuel-cladding ~ = взаємоді́я па́лива з оболо́нкою (у ядерному реакторі)
fuel-coolant ~ = взаємоді́я па́лива з теплоносіє́м (у ядерному реакторі)
fundamental ~ = фундамента́льна взаємоді́я
gauge-dependent ~ = каліброзале́жна [калібронеінварія́нтна] взаємоді́я
gauge-independent ~ = калібронезале́жна взаємоді́я
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтна взаємоді́я
gauge-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням калібрува́ння
generalized ~ = узага́льнена взаємоді́я
gluon(‑gluon) ~ = (ґлюо́н‑)ґлюо́нна взаємоді́я
gravitational ~ = ґравітаці́йна взаємоді́я
hadron(‑hadron) ~ = (гадро́н‑)гадро́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гадро́нами
hadron-nucleus ~ = гадрон-ядро́ва взаємоді́я
hard-sphere ~ = взаємоді́я тверди́х ку́льок
harmonic ~ = гармоні́чна взаємоді́я
harmonics ~ = взаємоді́я гармо́нік
Herzberg-Teller ~ = взаємоді́я Ге́рцберґа-Те́лера
hexadecapole nuclear ~ = гексадекапо́льна ядро́ва взаємоді́я
high-energy ~ = високоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за висо́ких ене́ргій
high-order ~ = взаємоді́я висо́кого поря́дку (теорії збурень)
hole-particle ~ = взаємоді́я части́нки з ді́ркою
host-guest ~ = взаємоді́я ма́триці з до́мішками
hydration ~ = гідратаці́йна взаємоді́я
hyperfine ~ = надтонка́ взаємоді́я
hypernuclear ~ = гіпер’ядро́ва взаємоді́я
hyperon-hyperon ~ = гіперо́н-гіперо́нна взаємоді́я, взаємоді́я між гіперо́нами
hyperweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
hypothetical ~ = гіпотети́чна взаємоді́я
inclusive ~ = інклюзи́вна взаємоді́я
indirect ~ = непряма́ взаємоді́я
induced dipole-induced dipole ~ = взаємоді́я індуко́ваних дипо́лів
inelastic ~ = непружна́ взаємоді́я
inertial ~ = інерці́йна взаємоді́я
interatomic ~ = міжа́томна взаємоді́я, взаємоді́я між а́томами
interfacial ~ = міжфа́зова взаємоді́я, взаємоді́я на межі́ по́ділу фаз
intermediate ~ = промі́жна́ взаємоді́я
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чна взаємодія, взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
intermolecular ~ = міжмоле́кульна взаємоді́я, взаємоді́я між моле́кулами
interparticle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я
intraatomic ~ = внутрішньоа́томна взаємоді́я
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна взаємоді́я
intranuclear ~ = внутрішньоядро́ва взаємоді́я
ion-dipole ~ = йон-ди́польна взаємоді́я
ion(‑ion) ~ = (йон‑)йо́нна взаємоді́я
ion-lattice ~ = йон-ґратко́ва взаємоді́я
ion-molecule ~ = йон-моле́кульна взаємоді́я
ion-neutral(‑molecule) ~ = йон-нейтра́льна взаємоді́я, взаємоді́я йо́на з нейтра́льною мооле́кулою
ion-phonon ~ = йон-фоно́нна взаємоді́я
isotropic ~ = ізотро́пна взаємоді́я
kaon-deuteron ~ = као́н-дейтро́нна взаємоді́я
kaon-hyperon ~ = као́н-гіперо́нна взаємоді́я
kaon-kaon ~ = као́н-као́нна взаємоді́я
kaon minus-neutron ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з нейтро́ном
kaon minus-proton ~ = взаємоді́я ка-мі́нус-мезо́на з прото́ном
kaon neutral-neutron ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з нейтро́ном
kaon neutral-proton ~ = взаємоді́я ка-нуль-мезо́на з прото́ном
kaon-neutron ~ = као́н-нейтро́нна взаємоді́я
kaon-nucleon ~ = као́н-нукло́нна взаємоді́я
kaon plus-neutron ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з нейтро́ном
kaon plus-proton ~ = взаємоді́я ка-плюс-мезо́на з прото́ном
kaon-proton ~ = као́н-прото́нна взаємоді́я
kinetic ~ = кінети́чна взаємоді́я
laser-plasma ~ = ла́зер-пла́змо́ва взаємоді́я, взаємоді́я ла́зерного промі́ння з пла́змою
lepton-baryon ~ = лепто́н-баріо́нна взаємоді́я
lepton-deuteron ~ = лепто́н-дейтро́нна взаємоді́я
lepton-hadron ~ = лепто́н-гадро́нна взаємоді́я
lepton-hyperon ~ = лепто́н-гіперо́нна взаємоді́я
lepton(‑lepton) ~ = (лепто́н‑)лепто́нна взаємоді́я
lepton-meson ~ = лепто́н-мезо́нна взаємоді́я
lepton-neutron ~ = лепто́н-нейтро́нна взаємоді́я
lepton-nucleon ~ = лепто́н-нукло́нна взаємоді́я
lepton-proton ~ = лепто́н-прото́нна взаємоді́я
linear ~ = ліні́йна взаємоді́я
local ~ = лока́льна взаємоді́я
long-range ~ = далекося́жна взаємоді́я, далекоді́я
low-energy ~ = низькоенергети́чна взаємоді́я, взаємоді́я за низьки́х ене́ргій
magnetic ~ = магне́тна взаємоді́я
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ взаємоді́я
magnetostatic ~ = магнетостати́чна взаємоді́я
magnon-magnon ~ = магно́н-магно́нна взаємоді́я
magnon-phonon ~ = магно́н-фоно́нна взаємоді́я
many-body ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
many-particle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
medium-energy ~ = взаємоді́я за промі́жни́х ене́ргій
meson-baryon ~ = мезо́н-баріо́нна взаємоді́я
meson-deuteron ~ = мезо́н-дейтро́нна взаємоді́я
meson-hyperon ~ = мезо́н-гіперо́нна взаємоді́я
meson(‑meson) ~ = (мезо́н‑)мезо́нна взаємоді́я
meson-nucleon ~ = мезо́н-нукло́нна взаємоді́я
model ~ = моде́льна взаємоді́я (описувана в термінах модельного потенціялу)
molecular ~ = міжмоле́кульна [міжмолекуля́рна] взаємоді́я
multichannel ~ = багатокана́лова взаємоді́я
multiparticle ~ = багаточасти́нко́ва взаємоді́я
multiperipheral ~ = мультиперифері́йна взаємоді́я
multiple ~ = багаторазо́ва взаємоді́я
multipole ~ = мультипо́льна взаємоді́я, взаємоді́я мультипо́лів
multireggeon ~ = багатореджео́нна взаємоді́я
multiwave ~ = багатохвильова́ взаємоді́я
muon-deuteron ~ = мюо́н-дейтро́нна взаємоді́я
muon-meson ~ = мюо́н-мезо́нна взаємоді́я
muon-muon ~ = мюо́н-мюо́нна взаємоді́я
muon-neutron ~ = мюо́н-нейтро́нна взаємоді́я
muon-nucleon ~ = мюо́н-нукло́нна взаємоді́я
muon-proton ~ = мюо́н-прото́нна взаємоді́я
near-threshold ~ = біляпоро́гова взаємоді́я
neutral-current ~ = взаємоді́я нейтра́льних стру́мів
neutrino-deuteron ~ = нейтри́но-дейтро́нна взаємоді́я
neutrino-electron ~ = нейтри́но-електро́нна взаємоді́я
neutrino-meson ~ = нейтри́но-мезо́нна взаємоді́я
neutrino-muon ~ = нейтри́но-мюо́нна взаємоді́я
neutrino-neutrino ~ = нейтри́но-нейтри́нна [міжнейтри́нна] взаємоді́я
neutrino-neutron ~ = нейтри́но-нейтро́нна взаємоді́я
neutrino-nucleon ~ = нейтри́но-нукло́нна взаємоді́я
neutrino-proton ~ = нейтри́но-прото́нна взаємоді́я
neutron-antineutron ~ = нейтро́н-антинейтро́нна взаємоді́я
neutron-deuteron ~ = нейтро́н-дейтро́нна взаємоді́я
neutron-neutron ~ = нейтро́н-нейтро́нна взаємоді́я
noncentral ~ = нецентра́льна взаємоді́я
nonlinear ~ = неліні́йна взаємоді́я
nonlinear wave ~ = неліні́йна взаємоді́я хвиль, неліні́йна хвильова́ взаємоді́я
nonlinear wave-particle ~ = неліні́йна взаємоді́я части́нок з хви́лями
nonlocal ~ = нелока́льна взаємоді́я
nonperturbed ~ = незбу́рена взаємоді́я
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна взаємоді́я
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна взаємоді́я
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана взаємоді́я
nonresonance ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonresonant ~ = нерезона́нсна взаємоді́я
nonsymmetric ~ = несиметри́чна взаємоді́я
n-particle ~ = n-части́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я n части́нок
nuclear ~ = (ядро́‑)ядро́ва взаємоді́я
nuclear-spin ~ = ядро́ва (спін‑)спі́нова взаємоді́я
nucleon-antinucleon ~ = нукло́н-антинукло́нна взаємоді́я
nucleon-deuteron ~ = нукло́н-дейтро́нна взаємоді́я
nucleon-hyperon ~ = нукло́н-гіперо́нна взаємоді́я
nucleon-nucleon ~ = нукло́н-нукло́нна взаємоді́я
nucleon-nucleus ~ = нукло́н-я́дро́ва взаємоді́я, взаємоді́я нукло́на з ядро́м
nucleus-nucleus ~ = ядро́-ядро́ва [між’ядро́ва] взаємоді́я
n-wave ~ = n-хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я n хвиль
octet ~ = окте́тна взаємоді́я
off-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я по́за енергети́чною пове́рхнею
on-energy(‑shell) ~ = взаємоді́я на енергети́чній пове́рхні
orientational ~ = орієнтаці́йна взаємоді́я
pair ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я, взаємоді́я двох части́нок
pairwise ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я (у великому ансамблі)
parametric ~ = параметри́чна взаємоді́я
parity-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням па́рности
partial-wave ~ = взаємоді́я парці́йних [парція́льних] хвиль
particle ~ = міжчасти́нко́ва взаємоді́я, взаємоді́я між части́нками
particle-antiparticle ~ = взаємоді́я части́нки з античасти́нкою
particle-nucleus ~ = взаємоді́я части́нки з ядро́м
peripheral ~ = перифері́йна взаємоді́я
perturbed ~ = збу́рена взаємоді́я
phonon-phonon ~ = фоно́н-фоно́нна взаємоді́я
photon-baryon ~ = фото́н-баріо́нна взаємоді́я
photon-deuteron ~ = фото́н-дейтро́нна взаємоді́я
photon-electron ~ = фото́н-електро́нна взаємоді́я
photon-hadron ~ = фото́н-гадро́нна взаємоді́я
photon-hyperon ~ = фото́н-гіперо́нна взаємоді́я
photon-lepton ~ = фото́н-лепто́нна взаємоді́я
photon-meson ~ = фото́н-мезо́нна взаємоді́я
photon-muon ~ = фото́н-мюо́нна взаємоді́я
photon-neutrino ~ = фото́н-нейтри́нна взаємоді́я, взаємоді́я фото́на з нейтри́ном
photon-neutron ~ = фото́н-нейтро́нна взаємоді́я
photon-nucleon ~ = фото́н-нукло́нна взаємоді́я
photon-phonon ~ = фото́н-фоно́нна взаємоді́я
photon(‑photon) ~ = (фото́н‑)фото́нна взаємоді́я
photon-positron ~ = фото́н-позитро́нна взаємоді́я
photon-proton ~ = фото́н-прото́нна взаємоді́я
photonuclear ~ = фотоядро́ваа взаємоді́я
physical ~ = фізи́чна взаємоді́я
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чна взаємоді́я
pion-deuteron ~ = піо́н-дейтро́нна взаємоді́я
pion-hyperon ~ = піо́н-гіперо́нна взаємоді́я
pion-kaon ~ = піо́н-као́нна взаємоді́я
pion minus-neutron ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з нейтро́ном
pion minus-proton ~ = взаємоді́я пі-мі́нус мезо́на з прото́ном
pion-neutron ~ = піо́н-нейтро́нна взаємоді́я
pion-nucleon ~ = піо́н-нукло́нна взаємоді́я
pion-nucleus ~ = піо́н-ядро́ва взаємоді́я
pion-pion ~ = піо́н-піо́нна взаємоді́я
pion plus-neutron ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з нейтро́ном
pion plus-proton ~ = взаємоді́я пі-плюс мезо́на з прото́ном
pion-proton ~ = піо́н-прото́нна взаємоді́я
plasma-wall ~ = взаємоді́я пла́зми зі сті́нкою
plasmon ~ = плазмо́нна взаємоді́я, взаємоді́я плазмо́нів
point ~ = точко́ва взаємоді́я
proton-antineutron ~ = прото́н-антинейтро́нна взаємоді́я
proton-antiproton ~ = прото́н-антипрото́нна взаємоді́я
proton-deuteron ~ = прото́н-дейтро́нна взаємоді́я
proton-neutron ~ = прото́н-нейтро́нна взаємоді́я
proton(‑proton) ~ = (прото́н‑)прото́нна взаємоді́я
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рна взаємоді́я
pseudovector ~ = псевдове́кторна взаємоді́я
quadratic ~ = квадра́тна [квадрати́чна] взаємоді́я
quadrupole ~ = квадрупо́льна взаємоді́я
quadrupole-quadrupole ~ = двоквадрупо́льна [квадрупо́ль-квадрупо́льна] взаємоді́я
quantized ~ = кванто́вана взаємоді́я
quantum ~ = ква́нтова взаємоді́я
quark-antiquark ~ = кварк-антиква́ркова взаємоді́я
quark-gluon ~ = кварк-ґлюо́нна взаємоді́я
quark-hadron ~ = кварк-гадро́нна взаємоді́я
quark(‑quark) ~ = (кварк‑)ква́ркова взаємоді́я
quasi-elastic ~ = квазипружна́ взаємоді́я
random ~ = випадко́ва взаємоді́я
realistic ~ = реалісти́чна взаємоді́я (описувана в термінах реалістичного потенціялу)
relativistic ~ = релятивісти́чна взаємоді́я
renormalizable ~ = перенормо́вна взаємоді́я
renormalized ~ = перенормо́вана взаємоді́я
repulsion ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
repulsive ~ = відшто́вхувальна взаємоді́я
residual ~ = залишко́ва взаємоді́я
resonance ~ = резона́нсна взаємоді́я
resonant ~ = резона́нсна взаємоді́я
retarded ~ = зага́яна взаємоді́я
scalar ~ = скаля́рна взаємоді́я
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна взаємоді́я
screened ~ = заекрано́вана взаємоді́я
self-consistent ~ = самоузго́джена взаємоді́я
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вна взаємоді́я
semistrong ~ = напівси́льна взаємоді́я
semiweak ~ = напівслабка́ взаємоді́я
separable ~ = сепара́бельна взаємоді́я
short-range ~ = близькося́жна [короткося́жна] взаємоді́я, близькоді́я
singular ~ = синґуля́рна взаємоді́я
soft-sphere ~ = взаємоді́я м’яки́х ку́льок
soliton ~ = взаємоді́я соліто́нів
solute-solvent ~ = взаємоді́я розчи́нника з розчи́неною речовино́ю
spin-dependent ~ = спінозале́жна взаємоді́я
spin-lattice ~ = спін-ґратко́ва взаємоді́я
spin-orbit ~ = спін-орбіто́ва взаємоді́я
spin-phonon ~ = спін-фоно́нна взаємоді́я
spin(‑spin) ~ = (спін‑)спі́нова взаємоді́я
static ~ = стати́чна взаємоді́я
steric ~ = стери́чна взаємоді́я
string ~ = взаємоді́я стру́н
strong ~ = си́льна взаємоді́я
superexchange ~ = надобмі́нна взаємоді́я
superhyperfine ~ = ультратонка́ взаємоді́я
superstring ~ = взаємоді́я суперстру́н
superstrong ~ = надси́льна взаємоді́я
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна взаємоді́я
superweak ~ = надслабка́ взаємоді́я
surface ~ = поверхне́ва взаємоді́я
surface-wave ~ = взаємоді́я поверхне́вих хвиль
symmetric ~ = симетри́чна взаємоді́я
symmetry-breaking ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
symmetry-violating ~ = взаємоді́я з пору́шенням симе́трії
technicolor ~ = техніко́лірна взаємоді́я
temperature-dependent ~ = температурозале́жна взаємоді́я
temperature-independent ~ = температуронезале́жна взаємоді́я
tensor ~ = те́нзорна взаємоді́я
three-body ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-particle ~ = тричасти́нко́ва [трійко́ва] взаємоді́я, взаємоді́я трьох части́нок
three-plasmon ~ = триплазмо́нна взаємоді́я
three-phonon ~ = трифоно́нна взаємоді́я
three-wave ~ = трихвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я трьох хвиль
threshold ~ = поро́гова взаємоді́я
triplet ~ = трипле́тна взаємоді́я
two-body ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-nucleon ~ = двонукло́нна взаємоді́я
two-particle ~ = двочасти́нко́ва [двійко́ва, па́рна, біна́рна] взаємоді́я
two-phonon ~ = двофоно́нна взаємоді́я
two-wave ~ = двохвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я двох хвиль
universal ~ = універса́льна взаємоді́я
van der Waals ~ = ван-дер-Ваа́льсова взаємоді́я
vector ~ = ве́кторна взаємоді́я
vibronic ~ = вібро́нна взаємоді́я
virtual ~ = віртуа́льна взаємоді́я
vortex(‑vortex) ~ = взаємоді́я ви́хорів
waste-rock ~ = (яф) взаємоді́я у ви́снаженій поро́ді (після збагачення)
wave ~ = хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я хвиль
wave-particle ~ = взаємоді́я хвиль з части́нками
weak ~ = слабка́ взаємоді́я
ion йон || йо́нний
['aɪən]
aquo ~ = аквойо́н
amphoteric ~ = амфойо́н, амфоте́рний йон
atomic ~ = атома́рний йон
background ~ = фо́новий йон
basic ~ = осно́вний йон, йон осно́ви
carrier ~ = йон-носі́й
central ~ = центра́льний йон
compensating ~ = протийо́н
complex ~ = ко́мплексний йон
diatomic ~ = двоа́томний йон
dipolar ~ = цвітерйо́н, біполя́рний йон
divalent ~ = двозаря́довий йон
double-charged ~ = двозаря́довий йон
excess ~ = надлишко́вий йон
exchangeable ~ = обмі́нний йон
excited ~ = збу́джений йон
fast ~ = швидки́й йон
free ~ = ві́льний йон
heavy ~ = важки́й йон
high-energy ~ = високоенергети́чний йон
hydrogen ~ = йон во́дню
hydrogenic ~ = воднеподі́бний йон (з одним електроном в оболонці)
hydronium ~ = йон гідро́нію [гідроксо́нію] (H3O+)
immobilized ~ = іммобілізо́ваний йон
implanted ~ = імпланто́ваний йон
impurity ~ = домішко́вий йон
incident ~ = налітни́й йон
injected ~ = інжекто́ваний йон
isoelectronic ~s = ізоелектро́нні йо́ни
Kramers ~ = Кре́ймерсів [Кра́мерсів] йон
Langevin ~ = Ланжеве́нів йон
light ~ = легки́й йон
low-energy ~ = низькоенергети́чний йон
magnetic ~ = магне́тний йон
medium-energy ~ = середньоенергети́чний йон
metastable ~ = метастабі́льний йон
mobile ~ = рухли́вий йон
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] йон
monovalent ~ = однозаря́довий йон
multicharged ~ = багатозаря́довий йон
multivalent ~ = багатозаря́довий йон
muonic ~ = мюо́нний йон, мю-мезойо́н
negative ~ = від’є́мний йон, аніо́н
non-Kramers ~ = некре́ймерсів [некра́мерсів] йон
non-classical ~ = некласи́чний йон
off-center ~ = нецентра́льний йон
oxonium ~ = йон гідро́нію [гідроксо́нію] (H3O+)
paramagnetic ~ = парамагне́тний йон
positive ~ = дода́тний йон, катіо́н
primary ~ = перви́нний йон
recoil ~ = відру́шений йон, йон ві́друху
resonant ~ = резона́нсний йон
secondary ~ = втори́нний йон
single-charged ~ = однозаря́довий йон
slow ~ = пові́льний йон
spectator ~ = йон-спостеріга́ч
stripped ~ = обде́ртий йон
tracer ~ = індика́торний йон
trapped ~ = захо́плений йон
ultraheavy ~ = надважки́й йон
material 1. матерія́л || матерія́льний 2. речовина́ || речови́нний 3. да́ні, фа́кти, матерія́л ■ ~ unaccounted for неврахо́ваний матерія́л (in a review – у огляді); to compile ~s збира́ти//зібра́ти матерія́ли 4. істо́тний, суттє́вий
[mə'tɪəriəl, mə'tɪr-]
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
abrasive ~ = абрази́в, абрази́вний матерія́л
absorbing ~ = вбира́льний матерія́л
acid-resistant ~ = кислототри́в, кислототривки́й матерія́л
activated ~ = (з)активо́ваний матерія́л
active ~ = 1. радіоакти́вна речовина́ 2. хемі́чно акти́вна речовина́ 3. акти́вний (електротехні́чний) матерія́л
acoustooptical ~ = акустоопти́чний матерія́л
adhesive ~ = адгези́в, зче́плювальний [клейки́й, адгези́вний] матерія́л
advanced ~ = нові́тній [перспекти́вний] матерія́л
anisotropic ~ = анізотро́пний матерія́л
anticorrosive ~ = антикорозі́йний [протикорозі́йний] матерія́л
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьови́й [антифрикці́йний] матерія́л
artificial ~ = шту́чний матерія́л
backing ~ = матерія́л підкла́динки
barrier ~ = захисни́й по́кривний матерія́л (термотривкий, водонепроникний, протикорозійний тощо)
base ~ = 1. основна́ речовина́ 2. підкла́динка, речовина́ підкла́динки
battery-filling ~ = акти́вна речовина́ (акумулятора)
binding ~ = зв’я́зувальна [зче́плювальна] речовина́
biological ~ = біологі́чний матерія́л
blanket ~ = матерія́л зо́ни відтво́рювання (у реакторі)
bred ~ = відтво́рений матерія́л, втори́нне я́дерне па́ливо
breeding ~ = відтво́рювальний матерія́л, па́ливна сировина́ (до реакторів)
brittle ~ = крихки́й матерія́л
building ~ = будіве́льний матерія́л
bulk ~ = 1. речовина́ [матерія́л] в о́б’є́мі [ма́сі] 2. сипки́й матерія́л
canning ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
cellular ~ = порува́тий [ніздрюва́тий] матерія́л
ceramic ~ = керамі́чний матерія́л
charging ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
cholesteric ~ = холесте́рик, холестери́чний матерія́л
cladding ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
coating ~ = 1. по́кривний матерія́л, матерія́л на по́крив(и) 2. матерія́л по́криву
cold-resistant ~ = холодотривки́й [морозотривки́й] матерія́л
combustible ~ = пальни́й [горю́чий] матерія́л
combustion ~s = проду́кти згоря́ння
composite ~ = компози́т, композиці́йний матерія́л
conducting ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
conductor ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
consolidated ~ = консолідо́ваний матерія́л
consumable ~ = витра́тний матерія́л
contact ~ = конта́ктовий матерія́л, матерія́л на конта́кти
corrodible ~ = кородо́вний матерія́л (податливий до корозії)
corrosion-resistant ~ = корозієтривки́й матерія́л
corrosive ~ = корозі́йний матерія́л (що спричиняє корозію)
crude ~ = сирови́й матерія́л
crystalline ~ = кристалі́чний матерія́л
cushioning ~ = амортизува́льний матерія́л
damping ~ = амортизува́льний матерія́л
depleted ~ = збі́днена речовина́
detecting ~ = речовина́ дете́ктора
diazo ~ = діазоматерія́л, діазоти́пний матерія́л
dielectric ~ = діеле́ктрик
disperse(d) ~ = дисперсі́йна [дисперго́вана] речовина́
dispersion-hardened ~ = диспе́рсно змі́цнений матерія́л
doped ~ = (з)леґо́вана речовина́, (з)леґо́ваний матерія́л
doping ~ = леґува́льна речовина́, леґува́льний матерія́л
ductile ~ = пласти́чний [тянучки́й] матерія́л
elastic ~ = пружни́й матерія́л
elastoplastic ~ = пружнопласти́чний матерія́л
electrode ~ = електро́дний матерія́л, матерія́л на електро́ди
electrooptic ~ = електроопти́чний матерія́л
electrostrictive ~ = електрострикці́йний матерія́л
elemental semiconductor ~ = елемента́рний напіпровіднико́вий матерія́л
emissive ~ = емітівни́й матерія́л
emitting ~ = емітівни́й матерія́л
enriched ~ = збага́чена речовина́, збага́чений матерія́л
environmental ~ = довкі́льний матерія́л
explosive ~ = вибухі́вка, вибухо́вий матерія́л
extraneous ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
fall-out ~ = матерія́л (радіоакти́вних) ви́падів
feed ~ = сирови́нний [вихідни́й] я́дерний матерія́л
ferrimagnetic ~ = феримагне́тик
ferroelectric ~ = фероеле́ктрик, сеґнетоеле́ктрик
ferromagnetic ~ = феромагне́тик
fertile ~ = відтво́рювальний матерія́л (що відтворює ядерне паливо)
fiber ~ = волокни́нний матерія́л
fiber glass ~ = скловолокни́т
fiber-reinforced ~ = волокни́стий матерія́л
fibrous ~ = волокни́нний матерія́л
filling ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
film-forming ~ = плівкоутво́рювальний матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л
fireproof ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-resistant ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-retardant ~ = вогнезахисни́й матерія́л
fissile ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
fissionable ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
flammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
flexible ~ = гнучки́й [гинки́й] матерія́л
fluorescent ~ = флюоресце́нтний матерія́л
friction ~ = фрикці́йний матерія́л
frostproof ~ = морозотривки́й матерія́л
frost-resisting ~ = морозотривки́й матерія́л
fuel ~ = па́ливо, па́ливний матерія́л
fusion-reactor ~ = матерія́л до синтезо́вих [термоя́дерних] реа́кторів
fusionable ~ = па́ливний матерія́л до ядро́вого/я́дерного си́нтезу
half-finished ~ = напівфабрика́т, напівобро́блений матерія́л
glass ~ = скло; скли́стий матерія́л
glassy ~ = скли́стий матерія́л
granular ~ = зерни́нний [(по)ґранульо́ваний] матерія́л
hard ~ = тверди́й матерія́л
hardened ~ = змі́цнений матерія́л
hardening ~ = зміцне́нний матерія́л
hard magnetic ~ = магнетотверди́й матерія́л
hazardous ~ = небезпе́чний матерія́л
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льний матерія́л
heat-conducting ~ = теплопрові́дний матерія́л
heat-insulating ~ = теплоізоля́тор, теплоізоляці́йний [теплоізолюва́льний] матерія́л
heat-resistant ~ = термотривки́й матерія́л
heat-sensitive ~ = термочутли́вий матерія́л
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопередава́льне середо́вище
heat-treated ~ = термообро́блений матерія́л
heavy-fermion ~ = важкоферміо́нний матерія́л
heterogeneous ~ = неоднорі́дний матерія́л
high-coercitivity ~ = висококоерцити́вний матерія́л
high-grade ~ = високоя́кісний матерія́л
high-permittivity (magnetic) ~ = високопрони́кний (магне́тний) матерія́л
high-resistivity ~ = високоопоро́вий матерія́л, матерія́л із висо́ким пито́мим о́пором
high-strength ~ = міцни́й матерія́л
high-temperature ~ = жароміцни́й [термоміцни́й] матерія́л
hyperelastic ~ = гіперпружни́й [надпружни́й] матерія́л
hypoelastic ~ = гіпопружни́й матерія́л
impregnating ~ = просо́чувач, просо́чувальний матерія́л
improved ~ = полі́пшений [покра́щений, вдоскона́лений] матерія́л
incombustible ~ = непальни́й [негорю́чий] матерія́л
inert ~ = іне́ртний матерія́л
inflammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
inflexible ~ = негнучки́й матерія́л
infrared optical ~ = див. infrared-transparent ~
infrared-transparent ~ = інфрачерво́ний опти́чний матерія́л (прозорий до інфрачервоного проміння)
inorganic ~ = неоргані́чний матерія́л
insulating ~ = ізоляці́йний [ізолюва́льний] матерія́л
ion-exchange ~ = йонообмі́нний матерія́л, йонообмі́нна речовина́
irradiated ~ = опромі́нена речовина́
isotope-enriched ~ = збага́чений ізото́пами матерія́л
isotropic ~ = ізотро́пний матерія́л
laminated ~ = шарува́тий [шаро́вий, ламіно́ваний] матерія́л
leak-proofing ~ = защі́льнювальний матерія́л
light-sensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
linear elastic ~ = ліні́йнопружни́й матерія́л
liquid ~ = ріди́нний матерія́л
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чний [плиннокристалі́чний, плинокриста́ловий] матерія́л
loading ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
lossless ~ = безутра́тний матерія́л
lossy ~ = утра́тний матерія́л
low-grade ~ = низькоя́кісний матерія́л
low-loss ~ = низьковтра́тний матерія́л
low-resistivity ~ = низькоопоро́вий матерія́л, матерія́л з низьки́м пито́мим о́пором
luminescent ~ = люмінесце́нтний матерія́л
magnetic ~ = магне́тик, магне́тний матерія́л
magnetically anisotropic ~ = магнетоанізотро́пний матерія́л
magnetooptic ~ = магнетоопти́чний матерія́л
magnetostrictive ~ = магнетострикці́йний матерія́л
microcellular ~ = мікропорува́тий матерія́л
moderating ~ = (яф) спові́льнювач (нейтронів)
multidoped ~ = (з)леґо́ваний (кі́лькома до́мішками) матерія́л
multilayer ~ = багатошаро́вий матерія́л
natural ~ = приро́дний матерія́л
noncombustible ~ = непальни́й матерія́л
nonconforming ~ = некондиці́йний матерія́л (що не задовольняє технічні вимоги); низькоя́кісний матерія́л
noncrystalline ~ = некристалі́чний матерія́л
nonductile ~ = непласти́чний [нетянучки́й] матерія́л
nonferromagnetic ~ = неферомагне́тний матерія́л
nonfertile ~ = невідтво́рювальний матерія́л (що не відтворює ядерного палива)
nonflammable ~ = непальни́й [важкозайми́стий] матерія́л
nonfreezing ~ = незамерзни́й матерія́л
nonlinear ~ = матерія́л з неліні́йними власти́востями
nonmagnetic ~ = немагне́тний матерія́л
nonmetallic ~ = неметалі́чний матерія́л
nonterrestrial ~ = матерія́л неземно́го похо́дження
nuclear ~ = я́дерний матерія́л
optical ~ = опти́чний матерія́л
organic ~ = органі́чний матерія́л
orthotropic ~ = ортотро́пний матерія́л
packaging ~ = пакува́льний матерія́л
packing ~ = ущі́льнювальний матерія́л
paramagnetic ~ = парамагне́тик, парамагне́тний матерія́л
parent ~ = перви́нна речовина́
perfectly plastic-rigid ~ = ідеа́льно жо́рстко-пласти́чний матерія́л
photochromic ~ = фотохро́мний матерія́л
photoconductive ~ = фотопрові́дний матерія́л
photodichroic ~ = фотодихрої́чний матерія́л
photographic ~ = фотографі́чний матерія́л
photosensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чний матерія́л
piezoceramic ~ = п’єзокерамі́чний матерія́л
piezomagnetic ~ = п’єзомагне́тний матерія́л
pile ~ = реа́кторний матерія́л
plastic ~ = 1. пласти́чний матерія́л 2. пла́стик, пластма́са, пласти́чна ма́са
plastic(‑)rigid ~ = жо́рстко-пласти́чний матерія́л
poisonous ~ = отру́йна речовина́, отру́йний матерія́л; отру́ювач акти́вної зо́ни
polymer ~ = поліме́рний матерія́л
poromeric ~ = порува́тий поліме́рний матерія́л
porous ~ = порува́тий матерія́л
powder(ed) ~ = порошко́вий матерія́л
powdery ~ = порошко́вий матерія́л
preformed ~ = напівфабрика́т
prestrained ~ = передздеформо́ваний [попере́дньо (з)деформо́ваний] матерія́л
prestressed ~ = переднапру́жений [попере́дньо напру́жений] матерія́л
pyroclastic ~ = пірокласти́чний матерія́л
pyroelectric ~ = піроелектри́чний матерія́л
quasi-brittle ~ = квазикрихки́й матерія́л
radiation-absorbing ~ = радіовбира́льний матерія́л
radiation-resistant ~ = радіяці́йно тривки́й матерія́л
radiation-sensitive ~ = радіяці́йно чутли́вий матерія́л
radioactive ~ = радіоакти́вний матерія́л
radiolucent ~ = радіопрозо́рий матерія́л (прозорий щодо проміння)
radiopaque ~ = радіонепрозо́рий матерія́л (непрозорий щодо проміння)
raw ~ = 1. вихідна́ речовина́ 2. сирови́нний матерія́л; (мн.) сировина́
reactive ~ = реагівни́й матерія́л
reactor ~ = реа́кторний матерія́л
reactor-produced ~ = речовина́, отри́мана в реа́кторі
record-carrying ~ = носі́й за́пису
recording ~ = реєструва́льний матерія́л
recyclable ~ = повторновикористо́вний [утилізо́вний, переро́бний] матерія́л
recycled ~ = повто́рно ви́користаний [(з)утилізо́ваний, переро́блений] матерія́л
reference ~ = етало́нний [взірце́вий] матерія́л; контро́льна [порі́внювальна] речовина, речовина́ до порі́внювання
refractory ~ = 1. важкото́пний матерія́л 2. вогнетри́в, вогнетривки́й матерія́л
reinforced ~ = змі́цнений матерія́л; поармо́ваний матерія́л
reinforcing ~ = змі́цнювальний матерія́л; армува́льний матерія́л
rejected ~ = забрако́ваний матерія́л
reworked ~ = повто́рно переро́блений матерія́л
rigid ~ = жорстки́й [негнучки́й] матерія́л
rubber-like ~ = ґумоподі́бний матерія́л
rust-resistant ~ = корозієтривки́й [неіржа́вний, неіржавки́й] матерія́л, (розм) неіржа́вка
sacrificial ~ = витра́тний [абляці́йний] матерія́л
sandwich(ed) ~ = багатошаро́вий матерія́л
scintillating ~ = сцинтиля́тор, сцинтилівна́ речовина́
sealing ~ = герме́тик, защі́льнювальний [гермет(из)ува́льний] матерія́л; защі́льнювальна [гермет(из)ува́льна] ма́са (на з’єднання)
secondary ~ = втори́нний проду́кт
seeding ~ = насі́нний [затравко́вий] матерія́л
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий матерія́л
sheet ~ = листови́й [аркуше́вий] матерія́л
shielding ~ = захисни́й [екранува́льний] матерія́л
sintered ~ = спе́клий матерія́л
soft ~ = м’яки́й матерія́л
soft magnetic ~ = магнетом’яки́й матерія́л
solid-foam(ed) ~ = твердопі́новий [твердопі́нний] матерія́л
solvent-resistant ~ = матерія́л, тривки́й до дії розчи́нників
sound-absorbing ~ = звукопоглина́льний матерія́л
sound-insulating ~ = звукоізолюва́льний [звукоізоляці́йний] матерія́л
sound-recording ~ = звуконосі́й, матерія́л на звукоза́пис
source ~ = 1. вихідна́ [пе́рвісна] речовина́ 2. (яф) сирови́нний па́ливний матерія́л до я́дерних реа́кторів
special nuclear ~ = спеція́льний я́дерний матерія́л (що перебуває під контролем)
spent ~ = 1. ви́трачений матерія́л 2. зужи́тий матерія́л
spongy ~ = гу́бчастий матерія́л
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] матерія́л 2. станда́ртний матерія́л
starting ~ = вихідни́й матерія́л
stopping ~ (яф) спові́льнювач (нейтронів тощо)
stratified ~ = 1. багатошаро́вий матерія́л 2. шарува́тий матерія́л
structural ~ = конструкці́йний матерія́л
substitute ~ = матерія́л-замі́нник
substrate ~ = речовина́ підкла́динки
superconducting ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superconductive ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superhard ~ = надтверди́й матерія́л
synthetic ~ = синтети́чний матерія́л
tamper ~ = відбива́ч нейтро́нів
target ~ = речовина́ міше́ні
tenebrescent ~ = скотофо́р
thermoelectric ~ = термоеле́ктрик, термоелектри́чний [термоеле́ктриковий] матерія́л
thermomagnetic ~ = термомагне́тний матерія́л
thermonuclear reactor ~ = матерія́л до термоя́дерних реа́кторів
thermoplastic ~ = термопла́ст, термопласти́чний матерія́л
thermosetting ~ = реактопла́ст, термореакти́вний матерія́л
thin-film ~ = тонкоплі́вковий матерія́л
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтний матерія́л
toxic ~ = токси́чний матерія́л
tracer ~ = індика́торна речовина́
undoped ~ = не(з)леґо́ваний [бездо́мішковий] матерія́л
vacuum ~ = ва́куумнийй матерія́л
vesicular ~ = бульбашко́вий [везикуля́рний] матерія́л
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льний матерія́л
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й матерія́л
vitric ~ = скли́стий (пірокласти́чний) матерія́л
waterproof ~ = водонепрони́кний матерія́л
waterproofing ~ = гідроізоля́тор, гідроізоляці́йний матерія́л
mediator 1. посере́дник 2. носі́й [передава́ч] взаємоді́ї
['miːdieɪtə, -t̬ər]
medium (мн. media) 1. середо́вище || середо́вищний 2. матерія́л, речовина́ 3. за́сіб, спо́сіб; аге́нт, посере́дник ■ through the ~ of че́рез (щось), шляхо́м (чогось), із використа́нням (чогось) 4. (комп.) носі́й інформа́ції 5. (х.) розчи́нник 6. сере́дина, промі́жни́й сту́пінь || сере́динний, промі́жни́й 7. помі́рний
['miːdiəm] (мн. ['miːdiə])
~ with memory = середо́вище з па́м’яттю
absorbing ~ = див. absorptive ~
absorptive ~ = вбира́льне [поглина́льне] середо́вище; поглина́ч (хвиль); вбира́ч, усмо́ктувач (речовини)
acid(ic) ~ = кисло́тне [ки́сле] середо́вище
active ~ = акти́вне середо́вище
aggressive ~ = аґреси́вне середо́вище
alkaline ~ = лу́жне середо́вище
ambient ~ = (найближче) довкі́лля, довкі́льне середо́вище
amplifying ~ = підси́лювальне середо́вище
anisotropic ~ = анізотро́пне [неізотро́пне] середо́вище
anisotropic elastic ~ = пружноанізотро́пне середо́вище
aqueous ~ = водяне́ середо́вище
base ~ = (х.) осно́вне середо́вище
basic ~ = (х.) осно́вне середо́вище
birefringent ~ = двозало́млювальне середо́вище
blank ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
blocking ~ (яф) захисне́ середо́вище
bounded ~ = обме́жене середо́вище
carrier ~ = середо́вище [(фізи́чний) кана́л] пересила́ння інформа́ції
chiral ~ = хіра́льне середо́вище
coagulating ~ = оса́джувач, коаґуля́тор, оса́джувальне середо́вище
color ~ (опт.) кольоро́вий матерія́л, кольоро́ва речовина́ (у світлофільтрах)
communication ~ = за́сіб зв’язку́, кана́л [середо́вище] пересила́ння інформа́ції
compressible ~ = стисне́ середо́вище
condensed ~ = (с)конденсо́ване середо́вище
conducting ~ = провідни́к, прові́дне середо́вище
conservative ~ = консервати́вне середо́вище
continuous ~ = 1. суці́льне середо́вище 2. (х.) диспе́рсне середо́вище
controlled ~ = контрольо́ване середо́вище
cooled ~ = охоло́джуване середо́вище
cooling ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
corrosive ~ = корозі́йне [аґреси́вне] середо́вище
coupling ~ = (середо́вище‑)носі́й зв’язку́
crystalline ~ = кристалі́чне середо́вище
culture ~ = пожи́вне середо́вище
data ~ = носі́й да́них
dense ~ = щі́льне [великогусти́нне] середо́вище
dielectric ~ = діеле́ктрик, діелектри́чне середо́вище
diffusing ~ = 1. розсі́ювальне середо́вище 2. дифуза́нт, дифузі́йне середо́вище (де відбувається дифузія)
discrete ~ = дискре́тне середо́вище
dispersed ~ = диспе́рсія, диспе́рсне середо́вище
dispersing ~ = диспергува́льне середо́вище
dispersion ~ = дисперсі́йне середо́вище
dispersive ~ = диспергува́льне середо́вище
dissipative ~ = дисипати́вне середо́вище
ducting ~ = середо́вище хвилево́ду
dynamic ~ = динамі́чне середо́вище
elastic ~ = пружне́ середо́вище
electrooptic ~ = електроопти́чне середо́вище
emitting ~ = емісі́йне [випромі́нне] середо́вище
empty ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
equilibrium ~ = рівнова́жне середо́вище
expanding ~ = розши́рне [розши́рюване] середо́вище
fading ~ = заника́льне середо́вище, середо́вище із завмира́нням [заника́нням] (радіо)хви́ль
ferromagnetic ~ = феромагне́тне середо́вище
filter(ing) ~ = фільтрува́льне [фільтрівне́] середо́вище, фільтрува́льний [фільтрівни́й] матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л (абразив тощо)
flowing ~ = рухо́ме [пли́нне] середо́вище
fluid ~ = пли́нне середо́вище, плин (рідина, газ, плазма, дисперсія, суспензія, сипкий матеріял тощо)
fluidized ~ = спли́нене [псевдоріди́нне] середо́вище
focusing ~ = фокусува́льне середо́вище
freezing ~ = морози́льне [заморо́жувальне] середо́вище, морози́льний аге́нт
gas(eous) ~ = га́зове середо́вище
guide ~ = середо́вище хвилево́ду
guiding ~ = середо́вище хвилево́ду
gravitating ~ = ґравітівне́ [ґравітаці́йне] середо́вище
grinding ~ = абрази́в, абрази́вний [шліфува́льний] матерія́л
gyroelectric ~ = гіроелектри́чне середо́вище
gyromagnetic ~ = гіромагне́тне [мегнетогіротро́пне] середо́вище
gyrotropic ~ = гіротро́пне середо́вище
hardening ~ = гартува́льне середо́вище
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heat-carrying ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heat-conducting ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heated ~ = нагрі́ване [підігрі́ване] середо́вище
heat-eliminating ~ = теплопоглина́льне середо́вище
heating ~ = нагріва́льне середо́вище
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопрові́дне середо́вище
heterogeneous ~ = неоднорі́дне [гетероге́нне] середо́вище
high-density ~ = великогусти́нне [щі́льне] середо́вище
hyperelastic ~ = гіперпружне́ середо́вище
homogeneous ~ = однорі́дне [гомоге́нне] середо́вище
incompressible ~ = нестисне́ середо́вище
indicator ~ = індика́торне середо́вище
inelastic ~ = непружне́ середо́вище
infinite ~ = нескінче́нне [безме́жне] середо́вище
information ~ = носі́й інформа́ції
inhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
insulating ~ = ізолюва́льне [ізоляці́йне, непрові́дне] середо́вище; ізоля́тор
intercloud ~ = міжхма́рове середо́вище
intergalactic ~ = міжгалакти́чне середо́вище
intermediate heat ~ = промі́жни́й теплоносі́й
interplanetary ~ = міжплане́тне середо́вище
interstellar ~ = міжзоре́ве середо́вище
intracloud ~ = внутрішньохма́рове середо́вище
inviscid ~ = нев’язке́ середо́вище
ionized ~ = йонізо́ване середо́вище
isotropic ~ = ізотро́пне середо́вище
isotropic elastic ~ = пружноізотро́пне середо́вище
lasing ~ = лазерува́льне середо́вище (здатне ґенерувати лазерне проміння)
layered ~ = шарува́те середо́вище
light-sensitive ~ = світлочутли́ве середо́вище
light-transmitting ~ = світлопрони́кне середо́вище
linear ~ = ліні́йне середо́вище
liquid ~ = ріди́нне середо́вище
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чне [плиннокристалі́чне] середо́вище
locally homogeneous ~ = лока́льно однорі́дне середо́вище
loss-free ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossless ~ = недисипати́вне [безутра́тне] середо́вище
lossy ~ = дисипати́вне середо́вище, середо́вище з утра́тами
low-density ~ = низькогусти́нне середо́вище
magnetic ~ = 1. магне́тне середо́вище; магне́тний матерія́л 2. магне́тний носі́й інформа́ції
magnetic recording ~ = магне́тний носі́й інформа́ції [за́пису]
magnetooptic ~ = магнетоопти́чне середо́вище
mixed ~ = 1. змі́шане середо́вище 2. змі́шаний розчи́нник
moderating ~ = (яф) спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище, спові́льнювач
moving ~ = рухо́ме середо́вище
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтне середо́вище
multilayered ~ = багатошаро́ве середо́вище
multiphase ~ = багатофа́зове середо́вище
neutral ~ = нейтра́льне середо́вище
nonabsorbing ~ = невбира́льне [непоглина́льне] середо́вище
nonaqueous ~ = неводяне́ середо́вище
nonconducting ~ = непрові́дне середо́вище
nondispersive ~ = недисперсі́йне середо́вище, середо́вище без (просторово-часової) диспе́рсії
nondissipative ~ = недисипати́вне середо́вище
nonequilibrium ~ = нерівнова́жне середо́вище
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дне середо́вище
nonstationary ~ = нестаціона́рне середо́вище
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтне середо́вище
nonuniform ~ = неоднорі́дне середо́вище
nutrient ~ = живи́льне [пожи́вне] середо́вище
opaque ~ = непрозо́ре середо́вище
operation ~ = робо́ча речовина́
optical ~ = опти́чне середо́вище
optically active ~ = опти́чно акти́вне середо́вище
optically homogeneous ~ = опти́чно однорі́дне середо́вище
optically inhomogeneous ~ = опти́чно неоднорі́дне середо́вище
optical recording ~ = опти́чне реєструва́льне середо́вище, опти́чний носі́й інформа́ції
orderable ~ = впорядко́вне середо́вище
ordered ~ = впорядко́ване середо́вище
output ~ = за́сіб виво́дження да́них
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальне середо́вище
oxidizing ~ = оки́снювальне середо́вище
permeable ~ = прони́кне середо́вище
photoconducting ~ = фотопрові́дне середо́вище
photoconductive ~ = фотопрові́дне середо́вище
physical ~ = фізи́чне середо́вище
plasma ~ = пла́змо́ве середо́вище
plasma-like ~ = плазмоподі́бне середо́вище
polarized ~ = поляризо́ване середо́вище
polyphase ~ = багатофа́зове середо́вище
ponderable ~ = ваго́ме [важке́] середо́вище
porous ~ = порува́те середо́вище
processing ~ = технологі́чний ро́зчин
quasi-linear ~ = квазиліні́йне середо́вище
quenching ~ = гартува́льне середо́вище
quiescent ~ = спокі́йне [нетурбуле́нтне] середо́вище
random(ly) inhomogeneous ~ = безла́дно [випадко́во, хаоти́чно] неоднорі́дне середо́вище, середо́вище з випадко́вими неоднорі́дностями
rarefied ~ = розрі́джене [низькогусти́нне] середо́вище
reactive ~ = реагівне́ [(хемі́чно) акти́вне] середо́вище
recording ~ = (середо́вище‑)носі́й інформа́ції [за́пису]
reducing ~ = відно́влювальне середо́вище
reflecting ~ = відбива́льне середо́вище
refracting ~ = зало́млювальне середо́вище
refractive ~ = зало́млювальне середо́вище
refrigerating ~ = холодоаге́нт, холоди́льне [охоло́джувальне] середо́вище
registering ~ = носі́й інформа́ції [за́пису]
regular(ly) inhomogeneous ~ = реґуля́рно неоднорі́дне середо́вище
resisting ~ = середо́вище з о́пором
rotatory ~ = оберта́льне середо́вище
scattering ~ = розсі́ювальне середо́вище, середо́вище-розсі́ювач
sealed ~ = загермет(из)о́ване середо́вище
semi-bounded ~ = напівобме́жене середо́вище
semi-infinite ~ = напівнескінче́нне середо́вище
sensitive ~ = чутли́ве середо́вище
single-component ~ = однокомпоне́нтне середо́вище
single-phase ~ = однокомпоне́нтне [однофа́зове] середо́вище
slowing ~ = спові́льнювальне [гальмівне́] середо́вище
solid ~ = тверде́ середо́вище
sorptive ~ = сорбе́нт, сорбці́йне середо́вище
sound recording ~ = звуконосі́й
source-free ~ = безджере́льне середо́вище
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дне середо́вище
static ~ = стати́чне середо́вище
stationary ~ = стаціона́рне середо́вище
stopping ~ = гальмівне́ середо́вище
storage ~ = середо́вище зберіга́ння
stratified ~ = шарува́те [стратифіко́ване] середо́вище
strongly-absorbing ~ = середо́вище із си́льним поглина́нням
structured ~ = структуро́ване середо́вище
superconducting ~ = надпрові́дне середо́вище
superdiamagnetic ~ = наддіямагне́тне середо́вище
supporting ~ = носі́й каталіза́тору
surrounding ~ = ото́чення, найбли́жче довкі́лля, навко́лишнє середо́вище
tape ~ = стрічко́ви́й носі́й інформа́ції
test ~ = контро́льне середо́вище
thermoplastic ~ = термопласти́чне середо́вище
time-invariant ~ = стаціона́рне середо́вище
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтне середо́вище
translucent ~ = напівпрозо́ре середо́вище
transmission ~ = 1. середо́вище [кана́л] пересила́ння (інформації) 2. прони́кне середо́вище
transmitting ~ = пропуска́льне [прони́кне] середо́вище
transparent ~ = прозо́ре середо́вище
turbid ~ = каламу́тне [скаламу́чене] середо́вище
turbulent ~ = турбуле́нтне середо́вище
turbulized ~ = турбулізо́ване середо́вище
unbounded ~ = необме́жене середо́вище
uniform ~ = однорі́дне середо́вище
unisotropic ~ = неізотро́пне середо́вище
virgin ~ = чи́стий носі́й (інформації), носі́й (інформації) без за́писів
viscoelastic ~ = в’язкопружне́ середо́вище
viscous ~ = в’язке́ середо́вище
working ~ = робо́ча речовина́, робо́че ті́ло
yielding ~ = 1. пода́тливе [пласти́чне] середо́вище 2. (деформаці́йно) пли́нне середо́вище
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка
['pɑːtɪkl, 'pɑːrt̬ɪkl]
~ at rest = части́нка у ста́ні спо́ко́ю, нерухо́ма части́нка
~ bound within a nucleus = части́нка, зв’я́зана в ядрі́
~ incident on the target = части́нка, налеті́ла на міше́нь
~ of dust = пороши́нка
absorbed ~ = заабсорбо́вана [увібрана, погли́нена] части́нка
absorbing ~ = поглина́льна части́нка
accelerated ~ = пришви́дшена части́нка; пришви́дшувана части́нка
accelerator ~ = части́нка, утво́рена в пришви́дшувачі
accompanying ~ = супу́тня части́нка
airborne ~ = 1. части́нка аерозо́лю 2. пороши́нка (зависла в повітрі)
aggregate ~ = складна́ части́нка
albedo ~ = альбе́до-части́нка
alpha ~ = а́льфа-части́нка
ancestor ~ = перви́нна части́нка
antilambda ~ = антиля́мбда-части́нка
antiomega ~ = антиоме́га-части́нка
antisigma ~ = антиси́гма-части́нка
antixi ~ = антиксі́-части́нка
arbitrary-spin ~ = части́нка з дові́льним спі́ном
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна части́нка
atmospheric ~ = атмосфе́рна части́нка
atomic ~ = а́томна части́нка, части́нка-складни́к а́тома
attracting ~ = притяга́льна части́нка
attracting ~s = взаємопритя́гувані части́нки
attractive ~ = притяга́льна части́нка
background ~ = фо́нова части́нка
backscattered ~ = части́нка, розсі́яна наза́д
bare ~ = го́ла части́нка
beam ~ = части́нка стру́меня
beautiful ~ = краси́ва части́нка
beta ~ = бе́та-части́нка, електро́н
beta-plus ~ = позитро́н
bleached ~ = знеба́рвлена части́нка
bombarded ~ = бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь
bombarding ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
Bose ~ = бо́зе-части́нка, бозо́н
bound ~ = зв’я́зана части́нка
bradyonic ~ = брадіо́н
Brownian ~ = Бро́унова [бро́унівська] части́нка
canal-ray ~ = кана́лова части́нка
captured ~ = захо́плена части́нка
carrier ~ = части́нка-носі́й (заряду)
cascade ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н; каска́дова части́нка
channeled ~ = (с)канало́вана части́нка
charge-conjugate ~ = зарядоспря́жена части́нка
charge-Z ~ = части́нка з заря́дом Z
charged ~ = заря́джена части́нка
chargeless ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
charm(ed) ~ = чарівна́ части́нка
chiral ~ = хіра́льна части́нка
classical ~ = класи́чна части́нка
coated fuel ~ = части́нка (ядерного) па́лива з по́кривом
cold ~ = холо́дна [пові́льна] части́нка
colliding ~s = зішто́вхувані части́нки
collimated ~s = сколімо́вані части́нки
colloid(al) ~ = коло́їдна части́нка
color(ed) ~ = кольоро́ва [ко́лірна] части́нка
colorless ~ = безко́лірна части́нка
cooled ~ = охоло́джена [охоло́ла] части́нка
complex ~ = ко́мплексна [складна́] части́нка
composite ~ = складна́ части́нка
compound ~ = скла́дена части́нка, компа́унд-части́нка
confined ~ = за́мкнена [утри́мувана] части́нка
conjugate ~s = спря́жені части́нки
constituent ~ = части́нка-складни́к (ядра); парто́н
contaminating ~ = домішко́ва части́нка
correlated ~s = скорельо́вані части́нки
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна части́нка, части́нка космі́чного похо́дження
coupled ~ = зв’я́зана части́нка
created ~ = наро́джена части́нка
crystalline ~ = кристали́н(к)а, криста́лик
daughter ~ = дочі́рня части́нка
decaying ~ = нестабі́льна [розпадна́] части́нка
decelerated ~ = спові́льнена части́нка
dechanneled ~ = деканало́вана части́нка
degenerate ~ = ви́роджена части́нка
delayed ~ = запізні́ла [затри́мана] части́нка
delta ~ = де́льта-части́нка
demon(ic) ~ = демоні́чна части́нка, де́мон
detected ~ = зареєстро́вана части́нка
deviant ~ = відхи́лена части́нка
deviated ~ = відхи́лена части́нка
disappearing ~ = знико́ма части́нка
disintegrating ~ = розпадна́ части́нка
disperse(d) ~ = дисперго́вана части́нка
distant ~ = дале́ка [відда́лена] части́нка
doped ~ = леґува́льна части́нка
doublet ~ = дубле́тна части́нка
doubly-charged ~ = двозаря́дова [двозаря́джена] части́нка
dressed ~ = одя́гнена части́нка
dual ~ = дуа́льна части́нка
dust ~ = пороши́нка, порохова́ части́нка
ejected ~ = вилітна́ части́нка
elementary ~ = елемента́рна части́нка
embedded ~ = вкра́плена части́нка, вкра́плина
emerging ~ = вилітна́ частинка
emitted ~ = ви́емітувана [ви́слана] части́нка
energetic ~ = високоенергети́чна [швидка́] части́нка
epithermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка з надтеплово́ю шви́дкістю
equal-mass ~s = части́нки з одна́ко́вими [рі́вними] ма́сами
escaped ~ = вилітна́ части́нка
escaping ~ = вилітна́ части́нка
even ~ = па́рна части́нка
excess ~ = надлишко́ва части́нка
exchange ~ = обмі́нна части́нка
excited ~ = збу́джена части́нка
exit ~ = вилітна́ частинка
exotic ~ = екзоти́чна части́нка
extended ~ = неточко́ва части́нка, части́нка ненульови́х ро́змірів
extragalactic ~ = позагалакти́чна части́нка
extraterrestrial ~ = позазе́мна [неземна́] части́нка
fast ~ = швидка́ части́нка
Fermi ~ = фе́рмі-части́нка, ферміо́н
ferromagnetic ~ = феромагне́тна части́нка
field ~ = квант по́ля
final-state ~ = части́нка в кінце́вому ста́ні
finite-mass ~ = скінченнома́сова части́нка
finite-size ~ = скінченноро́змірна части́нка
fireball ~ = фаєрбо́л
fission ~ = части́нка-проду́кт по́ділу
fixed ~ = 1. нерухо́ма части́нка 2. зафіксо́вана части́нка
flavored ~ = арома́тна части́нка, части́нка з арома́том
fluid ~ = пли́нова части́нка
focused ~s = сфокусо́вані части́нки
foreign ~ = 1. домішко́ва части́нка 2. сторо́ння [чужорі́дна] части́нка
fractionally-charged ~ = части́нка з дробо́вим заря́дом
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] части́нка
freely falling ~ = вільнопа́дна части́нка
fuel ~ = па́ливна части́нка
fundamental ~ = елемента́рна части́нка
galactic ~ = галакти́чна части́нка
gauge ~ = калібрува́льна части́нка
ghost ~ = ду́хова части́нка
grit ~ = пісчи́нка
ground-state ~ = части́нка в основно́му ста́ні
half-integer-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
half-integral-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
hard ~ = жорстка́ [високоенергети́чна] части́нка
hard-core ~ = жорсткоко́рова части́нка, части́нка з жорстки́м ко́ром
heavy ~ = важка́ части́нка
Higgs ~ = Гі́ґсова части́нка
high-energy ~ = високоенергети́чна части́нка, части́нка з висо́кою ене́ргією
high-spin ~ = високоспі́нова части́нка, части́нка з вели́ким спі́ном
high-velocity ~ = швидка́ части́нка
hot ~ = гаря́ча [швидка́, високоенергети́чна] части́нка
hypercolor ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hypercolored ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hyperstrange ~ = гіперди́вна части́нка
hypothetical ~ = гіпотети́чна части́нка
identical ~s = тото́жні части́нки
impenetrable ~ = непрони́кна части́нка
impinging ~ = налітна́ части́нка
implanted ~ = імпланто́вана части́нка
impurity ~ = домішко́ва части́нка
incident ~ = налітна́ части́нка
inclusive ~ = інклюзи́вна части́нка
incoming ~ = налітна́ части́нка
indistinguishible ~s = тото́жні [невідрізне́нні] части́нки
individual ~ = 1. окре́ма части́нка 2. поодино́ка части́нка
ingoing ~ = налітна́ части́нка
initial (state) ~ = части́нка w початко́вому ста́ні
integer-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
integral-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
interacting ~s = взаємоді́йні части́нки
intermediate ~ = промі́жна́ части́нка
intermediate-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
involved ~ = залу́чена (до досліджуваного процесу) части́нка
ionized ~ = йонізо́вана части́нка
ionizing ~ = йонізівна́ части́нка
isolated ~ = ізольо́вана части́нка
knock-on ~ = ви́бита (з ядра) части́нка
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
lambda ~ = ля́мбда-части́нка, ля́мбда-гіперо́н
large-charge ~ = великозаря́дова части́нка, части́нка з вели́ким заря́дом
lattice ~ = ґратко́ва части́нка
leading ~ = провідна́ части́нка
left-handed ~ = лівоґвинтова́ части́нка
light ~ = легка́ части́нка
like-charged ~s = однозна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами одна́ко́вого зна́ку
liquid-borne ~ = части́нка суспе́нзії, зави́сла (в рідині́) части́нка
localized ~ = локалізо́вана части́нка
long-lived ~ = довгові́чна части́нка
low-energy ~ = низькоенергети́чна части́нка, части́нка з мало́ю [низько́ю] ене́ргією
machine ~ = части́нка, утво́рена на пришви́дшувачі
macroscopic ~ = макроскопі́чна части́нка
magnetospheric ~ = магнетосфе́рна части́нка
massive ~ = 1. маси́вна части́нка, части́нка вели́кої ма́си 2. части́нка ненульово́ї ма́си
massless ~ = безма́сова части́нка, части́нка нульово́ї ма́си
material ~ = 1. части́нка речовини́ 2. матерія́льна то́чка
mediating ~ = промі́жна́ части́нка
medium-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
metal ~ = метале́ва части́нка
metastable ~ = метастабі́льна части́нка
meteoric ~ = метео́рна части́нка
microscopic ~ = мікроскопі́чна части́нка
mirror ~ = дзерка́льна части́нка
missing ~ = забра́кла части́нка
moderate-energy ~ = части́нка з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією
moderated ~ = спові́льнена части́нка
molecular ~ = молекуля́рна части́нка
monoenergetic ~s = моноенергети́чні части́нки
moving ~ = рухли́ва части́нка
multicharged ~ = багатозаря́дова части́нка
nascent ~ = утво́рювана части́нка (в перебігу народжування, в момент вилітання)
negative ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
negatively charged ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
neighbor ~ = сусі́дня части́нка
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] части́нка
noncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
nonelementary ~ = неелемента́рна части́нка
nonidentical ~s = нетото́жні части́нки
noninteracting ~s = невзаємоді́йні части́нки
nonionizing ~ = нейонізівна́ части́нка
nonlocalized ~ = нелокалізо́вана [розма́зана] части́нка
nonpenetrating ~ = непрони́клива части́нка
nonphysical ~ = нефізи́чна части́нка
nonradiating ~ = невипромі́нна части́нка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна части́нка
nonresonance ~ = нерезона́нсна части́нка
nonstrange ~ = неди́вна части́нка
nonzero-mass ~ = части́нка ненульово́ї ма́си
nuclear ~ = ядро́ва части́нка
nucleus constituent ~ = части́нка-складни́к ядра́, нукло́н
observable ~ = спостере́жна [спостере́жувана] части́нка
observed ~ = 1. спостере́жена части́нка 2. зареєстро́вана части́нка
odd ~ = непа́рна части́нка
omega ~ = оме́га-части́нка; оме́га-мезо́н; оме́га-гіперо́н
orbital ~ = орбіто́ва части́нка
original ~ = вихідна́ части́нка
outgoing ~ = вилітна́ части́нка
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] части́нки
paramagnetic ~ = парамагне́тна части́нка
parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
penetrable ~ = прони́кна части́нка
penetrated ~ = прони́кла части́нка
penetrating ~ = прони́клива части́нка
peripheral ~ = перифері́йна части́нка
phantom ~ = фанто́мна части́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна части́нка
photoproduced ~ = фотоутво́рена [фотонаро́джена] части́нка
physical ~ = фізи́чна части́нка
pi ~ = піо́н, пі-мезо́н
pile ~ = реа́кторна части́нка
plasma ~ = пла́змо́ва части́нка
point ~ = 1. точко́ва части́нка 2. матерія́льна то́чка
point ~ = точко́ва части́нка
point-like ~ = точко́ва части́нка
polarizable ~ = поляризо́вна части́нка
polarized ~ = поляризо́вана части́нка
Pomeranchuk ~ = померо́н
positive ~ = позити́вно заря́джена части́нка
positively charged ~ = позити́вно заря́джена части́нка
postulated ~ = гіпотети́чна [постульо́вана] части́нка
precipitate ~ = осадо́ва части́нка, части́нка оса́ду
precipitated ~ = 1. оса́джена части́нка 2. осі́ла части́нка
predicted ~ = передба́чена части́нка
prepolarized ~ = попере́дньо поляризо́вана части́нка
primary ~ = перви́нна части́нка
primeval ~ = пе́рвісна части́нка
primordial ~ = фундамента́льна [елемента́рна] части́нка
probe ~ = про́бна части́нка
produced ~ = наро́джена части́нка
product ~ = части́нка-проду́кт (ядерної/ядрової) реа́кції
projectile ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
prompt ~ = миттє́ва части́нка (в процесі ділення)
psi ~ = псі-части́нка, псіо́н
quantal ~ = ква́нтова части́нка, квант
quantized ~ = ква́нтована части́нка
quantum ~ = ква́нтова части́нка, квант
quarkless ~ = безква́ркова части́нка
quasi-free ~ = квазиві́льна части́нка
quasi-nuclear ~ = квазиядро́ва части́нка
quasi-stable (elementary) ~ = (заст.) квазистабі́льна [напівстабі́льна] (елемента́рна) части́нка
quixotic ~ = кві́кс, кві́ксова части́нка
radiated ~ = ви́промінена части́нка
radiating ~ = випромі́нна части́нка
random ~ = випадко́ва части́нка
rare ~ = рі́дкісна части́нка
reaction ~ = части́нка-проду́кт реа́кції
recipient ~ = части́нка-прийма́ч
recognized ~ = зідентифіко́вана части́нка
recoil ~ = відру́шена [відрухо́ва] части́нка
recorded ~ = зареєстро́вана части́нка
reference ~ = контро́льна части́нка
reflected ~ = відби́та части́нка
regenerated ~ = відтво́рена [реґенеро́вана] части́нка
Regge ~ = реджео́н
reggeized ~ = реджизо́вана части́нка
registered ~ = 1. зареєстро́вана части́нка 2. реєстро́вана части́нка
relativistic ~ = релятивісти́чна части́нка
released ~ = ви́вільнена части́нка
renormalization ~ = перенормува́льна [ренормалізаці́йна] части́нка
repelled ~ = 1. відшто́вхувана части́нка 2. відшто́вхнена части́нка
repelling ~ = відшто́вхувальна части́нка
repelling ~s = взаємновідшто́вхувані части́нки
repulsive ~ = відшто́вхувальна части́нка
resonance ~ = резона́нсна части́нка, резона́нс
resonant ~ = резонівна́ части́нка (що перебуває в резонансі)
rest ~ = нерухо́ма части́нка; части́нка у ста́ні спо́ко́ю
rho ~ = ро-мезо́н
right-handed ~ = правоґвинтова́ части́нка
runaway ~ = уте́кла части́нка, части́нка-втіка́ч
sand ~ = пісчи́нка
scalar ~ = скаля́рна части́нка
scattered ~ = 1. розсі́яна части́нка 2. розсі́ювана части́нка
scatterer ~ = части́нка-розсі́ювач
scattering ~ = части́нка-розсі́ювач
screened ~ = заекрано́вана части́нка
secondary ~ = втори́нна части́нка
self-conjugate ~ = самоспря́жена части́нка
semistable elementary ~ = (заст.) напівстійка́ [напівстабі́льна, квазистійка́] елемента́рна части́нка
short-lived ~ = короткові́чна части́нка
shower ~ = зли́вова части́нка
sigma ~ = си́гма-части́нка
single ~ = поодино́ка части́нка
single-domain ~ = однодоме́нна части́нка
singlet ~ = синґле́тна части́нка
singly-charged ~ = однозаря́дова [однозаря́джена] части́нка
slow ~ = пові́льна части́нка
small-charge ~ = части́нка з мали́м заря́дом
soft ~ = м’яка́ [низькоенергети́чна] части́нка
solar ~ = сонце́ва части́нка, части́нка сонце́вого похо́дження
solar-wind ~ = части́нка сонце́вого ві́тру
solid ~ = тверда́ части́нка, части́нка твердо́ї речовини́
spectator ~ = части́нка-спекта́тор [спостеріга́ч]
spin-down ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) дони́зу
spin-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinless ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
spinning ~ = крутна́ части́нка
spin-one ~ = части́нка зі спі́ном оди́н
spin-one-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinor ~ = спіно́рна части́нка
spin-possessing ~ = части́нка зі спі́ном
spin-up ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) догори́
spin-zero ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
sputtered ~s = розпо́рскані части́нки
stable ~ = стабі́льна части́нка
stationary ~ = нерухо́ма части́нка
stopped ~ = зупи́нена части́нка
strange ~ = ди́вна части́нка
stripped ~ = обде́рта части́нка
strongly-interacting ~s = сильновзаємоді́йні части́нки
structured ~ = структу́рна части́нка, части́нка із вну́трішньою структу́рою
structureless ~ = безструкту́рна части́нка
subatomic ~ = суба́томна [внутрішньоа́томна] части́нка
subbarrier ~ = підбар’є́рна части́нка (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр)
subluminal ~ = досвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з досвітлово́ю шви́дкістю
subnuclear ~ = суб’ядро́ва [внутрішньоядро́ва] части́нка
suggested ~ = гіпотети́чна части́нка
superbound ~ = надзв’я́зана части́нка
superheavy ~ = надважка́ части́нка
superhigh-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
superluminal ~ = надсвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надсвітлово́ю шви́дкістю
supermassive ~ = надмаси́вна части́нка
superrelativistic ~ = суперрелятивісти́чна [надрелятивісти́чна] части́нка
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна части́нка
suprathermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надтеплово́ю шви́дкістю
surface ~ = поверхне́ва части́нка
suspended ~ = зави́сла части́нка
susy ~ = суперсиметри́чна части́нка
tachyonic ~ = тахіо́н
tag(ged) ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
target ~ = 1. бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь 2. части́нка міше́ні
taste ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasty ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasteless ~ = безсма́кова части́нка
tau ~ = та́у-части́нка
technicolor ~ = техніко́лірна части́нка
tensor ~ = те́нзорна части́нка
test ~ = про́бна части́нка
thermal ~ = теплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з теплово́ю шви́дкістю
thermalized ~ = термалізо́вана части́нка
theta ~ = те́та-части́нка
through-going ~ = прони́клива части́нка
time-like ~ = часоподі́бна части́нка
totally polarized ~ = цілко́м поляризо́вана части́нка
tough ~ = жорстка́ части́нка
transmitted ~ = прони́кла [пропу́щена] части́нка
trapped ~ = захо́плена части́нка
traveling ~ = рухли́ва части́нка
triplet ~ = трипле́тна части́нка
tunneling ~ = тунельо́вана части́нка
ultimate ~ = елемента́рна части́нка
ultrafast ~ = надшвидка́ [ультрашвидка́] части́нка
ultraheavy ~ = надважка́ части́нка
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна части́нка
unbound ~ = незв’я́зана части́нка
uncharged ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
uncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
uncolored ~ = некольоро́ва части́нка
unconfined ~ = неза́мкнена части́нка
uncorrelated ~s = нескорельо́вані части́нки
uncoupled ~ = незв’я́зана части́нка
undecayed ~ = нерозпа́ла части́нка
undetected ~ = незареєстро́вана части́нка
undiscovered ~ = неви́явлена части́нка
unequal-mass ~s = різнома́сові части́нки, части́нки з рі́зними [неодна́ко́вими, нері́вними] ма́сами
unexcited ~ = незбу́джена части́нка
unknown ~ = невідо́ма части́нка
unlike ~s = нетото́жні части́нки
unlike-charged ~s = неодна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами неодна́ко́вого зна́ку
unobserved ~ = 1. неспостере́жена части́нка 2. незареєстро́вана части́нка
unpaired ~ = нездвійко́вана [неспаро́вана] части́нка
unphysical ~ = нефізи́чна части́нка
unpolarized ~ = неполяризо́вана части́нка
unstable ~ = нестабі́льна части́нка
unstructured ~ = безструкту́рна части́нка
upsilon ~ = і́псилон-части́нка
vacuum ~ = ва́куумна части́нка
vanishing-mass ~ = безма́сова части́нка
variable-charge(ed) ~ = зміннозаря́джена [зміннозаря́дова] части́нка, части́нка зі змі́нним заря́дом
variable-mass ~ = зміннома́сова части́нка, части́нка зі змі́нною ма́сою
vector ~ = ве́кторна части́нка
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
virtual ~ = віртуа́льна части́нка
weakly-interacting ~s = слабковзаємоді́йні части́нки
xi ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н
Z-charge(d) ~ = части́нка із заря́дом Z
zero-charge ~ = части́нка з нульови́м заря́дом
zero-mass ~ = безма́сова части́нка
zero-momentum ~ = части́нка з нульови́м і́мпульсом
zero-spin ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
precipitate 1. о́сад; осі́ла [оса́джена] фа́за || осадо́вий || осіда́ти//осі́сти; оса́джувати//осади́ти; утво́рювати//утвори́ти о́сад 2. ви́пад || випада́ти//ви́пасти
[prɪ'sɪpɪteɪt]
carrier ~ = оса́джений носі́й
coherent phase ~ = когере́нтний ви́пад (нової фази)
flocculent ~ = пластівча́стий о́сад
incoherent phase ~ = некогере́нтний ви́пад (нової фази)
phase ~ = (тт) ви́пад ново́ї фа́зи
preformed ~ = попере́дній (попередньо утворений) о́сад
propagator пропаґа́тор || пропаґа́торний
['prɒpəgeɪtə, 'prɑːpəgeɪt̬ər]
anomalous ~ = анома́льний пропаґа́тор
anticausal ~ = антипричино́вий пропаґа́тор
causal ~ = причино́вий пропаґа́тор
chain ~ = (х.) носі́й ланцюга́ реа́кції
divergent ~ = розбі́жний пропаґа́тор
effective ~ = ефекти́вний пропаґа́тор
free ~ = ві́льний пропаґа́тор
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний пропаґа́тор
generalized ~ = узага́льнений пропаґа́тор
particle ~ = пропаґа́тор части́нки
renormalized ~ = перенормо́ваний пропаґа́тор
unitary ~ = уніта́рний пропаґа́тор
unrenormalized ~ = неперенормо́ваний пропаґа́тор
rocket 1. раке́та || раке́тний 2. раке́тний двигу́н
['rɒkɪt, 'rɑːkət]
atomic ~ = раке́та на я́дерному па́ливі
carrier ~ = раке́та-носі́й
booster ~ = ста́ртовий пришви́дшувач
braking ~ = гальмівни́й [гальмува́льний] раке́тний двигу́н
earth-to-orbit ~ = раке́та ти́пу "земля́-орбі́та"
guided ~ = керо́вана раке́та
meteorological ~ = метеораке́та
multiple-stage ~ = багатоступене́ва раке́та
multistage ~ = багатоступене́ва раке́та
nuclear ~ = раке́та на я́дерному па́ливі
research ~ = дослі́дницька раке́та
solid(‑fuel) ~ = раке́та на твердо́му па́ливі
step ~ = багатоступене́ва раке́та
unguided ~ = некеро́вана раке́та
set I ім. 1. суку́пність 2. (матем.) множина́; клас; систе́ма (рівнянь) ■ over a ~ над множино́ю; to partition a ~ into n subsets розби́ти множину́ на n підмножи́н 3. апара́т, при́лад, аґреґа́т, при́стрій 4. компле́кт, набі́р ■ to make up into ~s комплектува́ти 5. ряд, се́рія, ни́зка (вимірів тощо) 6. залишко́ва деформа́ція 7. на́прям (потоку повітря чи води)
[sεt]
~ of all integers = множина́ ці́лих чи́сел і нуля́
~ of all sets = множина́ всіх множи́н
~ of bands = (сп.) се́рія смуг
~ of characteristics = сім’я́ характери́стик
~ of complex numbers = множина́ ко́мплексних чи́сел
~ of constraints = систе́ма в’я́зей [обме́жень]
~ of continuum power = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
~ of convergence = множина́ збі́жности
~ of curves = сім’я́ криви́х
~ of drafting instruments = готува́льня, компле́кт кресля́рського прила́ддя
~ of elements = множина́ елеме́нтів
~ of ellipses = сім’я́ е́ліпсів
~ of equations = систе́ма рівня́нь
~ of the first category = множина́ пе́ршої катего́рії
~ of formulas = суку́пність [збі́рка] фо́рмул
~ of full measure = множина́ по́вної мі́ри
~ of functions = 1. множина́ фу́нкцій 2. набі́р фу́нкцій
~ of generators = систе́ма твірни́х
~ of hyperbolas = сім’я́ гіпе́рбол
~ of greater power = множина́ бі́льшої поту́жности, поту́жніша множина́ (than – за)
~ of less power = множина́ ме́ншої поту́жности, менш поту́жна множина́ (than – за)
~ of m equations in n unknowns = систе́ма m рівня́нь із n невідо́мими
~ of master curves = (геол.) пале́тка
~ of measure zero = множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
~ of numbers = числова́ множина́
~ of observations = се́рія спостере́жень
~ of patterns = се́рія о́бразів/зобра́жень
~ of physical quantities = набі́р фізи́чних величи́н
~ of points = множина́ то́чок
~ of polynomials = множина́ поліно́мів
~ of positive integers and zero = множина́ дода́тних ці́лих [натура́льних] чи́сел і нуля́
~ of problems = збі́рка зада́ч
~ of rational numbers = множина́ раціона́льних чи́сел
~ of real numbers = множина́ ді́йсних чи́сел
~ of the second category = множина́ дру́гої катего́рії
~ of sets = множина́ множи́н
~ of solutions = множина́ ро́зв’язків
~ of states = множина́ ста́нів
~ of subsets = множина́ підмножи́н
~ of variables = набі́р змі́нних
~ of weights = компле́кт [набі́р] гир та важкі́в
~ with a base point = множина́ з позна́ченою то́чкою
~ with inner points = множина́ з вну́трішніми то́чками
absolutely additive ~ of functions = абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
absorbent ~ = поглина́льна множина́
absorbing ~ = поглина́льна множина́
achronal ~ = (тв) ахрона́льна множина́
actually infinite ~ = актуа́льно нескінче́нна множина́
algebroid ~ = (of differential equations) алґебро́їдна систе́ма (диференційних рівнянь)
almost-closed ~ = ма́йже за́мкнена множина́
almost-invariant ~ = ма́йже інварія́нтна множина́
analytic ~ = аналіти́чна множина́
anti-ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
antipodal ~ = антипо́дна множина́
arc ~ = цілко́м дугоподі́бно зв’я́зна множина́
assembly ~ = склада́льний компле́кт (деталей та вузлів)
at most countable ~ = не бі́льше ніж зліче́нна множина́
attracting ~ = притяга́льна множина́
balanced ~ = зрівнова́жена множина́
base ~ = ба́зисна [основна́] множина́, (множина́‑)носі́й
basic ~ = 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисний набі́р
bicompact ~ = бікомпа́ктна множина́
board ~ = (комп.) компле́кт плат
border ~ = межова́ множина́, множина́ (елеме́нтів) межі́
both open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
bounded ~ = обме́жена множина́ (from above/below – згори/знизу; on/to the left – зліва; on/to the right – справа)
Cantor ~ = Ка́нторова множина́
card ~ = компле́кт перфока́рт
carrier ~ = множина́-носі́й
character ~ = набі́р си́мволів
characteristic ~ of equations = характеристи́чна систе́ма рівня́нь
circled ~ = заокру́глена множина́
clopen ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed ~ = за́мкнена множина́
closed and open ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
closed orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
cluster ~ = множина́ то́чок ску́пчення
compact ~ = компа́ктна множина́
compact-in-itself ~ = множина́, компа́ктна в собі́
complementary ~ = доповня́льна множина́
complete ~ = 1. по́вна множина́ 2. по́вний компле́кт [набі́р]
completely convex ~ = цілко́м опу́кла множина́
completely integrable ~ of equations = цілко́м інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
complete orthonormal ~ = за́мкнена ортонормо́вана множина́
complete orthonormal ~ of functions = по́вний набі́р ортонормо́ваних функцій
compression ~ = залишко́ва сти́скова деформа́ція
conditionally compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
conditionally complete ~ = умо́вно по́вна множина́
connected ~ = зв’я́зна множина́
continuous ~ = непере́рвна множина́
continuum infinite ~ = континуа́льна множина́, множина́ поту́жности конти́нуум
conventional ~ = типо́вий компле́кт [набі́р]
co-null ~ = допо́внення до множини́ мі́ри нуль
convex ~ = опу́кла множина́
countable ~ = зліче́нна множина́
countably compact ~ = зліче́нна компа́ктна множина́
countably infinite ~ = зліче́нна нескінче́нна множина́
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
covariant ~ of (variables) = коварія́нтна систе́ма (змі́нних)
cut ~ = множина́ ро́зтинів [ро́зрізів], розтина́льна множина́ (графу)
data ~ = суку́пність [набі́р] да́них
decidable ~ = розв’я́зна множина́
dense ~ = (скрізь) щі́льна множина́
dense-in-itself ~ = множина́, щі́льна в собі́
densely ordered ~ = щі́льно впорядко́вана множина́
denumerable ~ = зліче́нна множина́
derivative ~ = похідна́ множина́
derived ~ = похідна́ множина́
determinate ~ of equations = ви́значена систе́ма рівня́нь
difference ~ = різнице́ва множина́
directed ~ = спрямо́вана множина́
discrete ~ = 1. дискре́тна множина́ 2. дискре́тний набі́р
disjoint ~s = неперети́нні множи́ни
dominating ~ = домінівна́ множина́
drafting ~ = готува́льня, кресля́рське справи́лля
elementwise fixed ~ = точко́во-інварія́нтна множина́
emergency ~ = резе́рвний аґреґа́т
empty ~ = поро́жня множина́, нуль-множина́
enchained ~s = зче́плені множи́ни
enumerable ~ = зліче́нна множина́
equal ~s = одна́ко́ві множи́ни
equicontinuous ~ = односта́йно непере́рвна множина́
equipotent ~s = рівнопоту́жні множи́ни
equivalent ~ = еквівале́нтна множина́
everywhere dense ~ = скрізь щі́льна множина́
facsimile ~ = факсимі́льний апара́т
factor ~ = фа́ктор-множина́
fake ~ = ома́нливе тужа́віння
false ~ = ома́нливе тужа́віння
file ~ = компле́кт фа́йлів
finite ~ = 1. скінче́нна множина́ 2. скінче́нний набі́р, скінче́нна суку́пність
flash ~ = миттє́ве тужа́віння
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
fractal ~ = фракта́льна множина́
free ~ = ві́льна множина́
fundamental ~ = фундамента́льна множина́
fuzzy ~ = нечітка́ [розми́та] множина́
head ~ = наву́шний компле́кт (навушник і слухавка)
hypersimple ~ = гіперпро́ста́ множина́
image ~ = множина́ о́бразів
imperfect ~ = недоскона́ла множина́
inaccessible ~ = недося́жна множина́
including ~ = надмножина́
independent ~ = незале́жна множина́
indeterminate ~ of equations = неви́значена систе́ма рівня́нь
index ~ = множина́ і́ндексів
indexing ~ = індексува́льна множина́
inductive ~ = індукти́вна множина́
infinite ~ = 1. нескінче́нна множина́ 2. нескінче́нний набі́р, нескінче́нна суку́пність
instruction ~ = (комп.) набі́р [компле́кт] кома́нд
integrable ~ of equations = інтеґро́вна систе́ма рівня́нь
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
invariant ~ = інварія́нтна множина́
inversely ordered ~ = антивпорядко́вана множина́
irreducible ~ = незвідна́ множина́
isolated ~ = 1. ізольо́вана множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
key ~ = ряд кла́віш
isomorphic ~ = ізомо́рфна множина́
limit ~ = множина́ грани́ць (векторного диференційого рівняння)
limiting ~ = грани́чна множина́
linearly ordered ~ = ліні́йно впорядко́вана множина́
majorizable ~ = мажоро́вна множина́
majorized ~ = змажоро́вана множина́
majorizing ~ = мажорува́льна множина́
meager ~ = збі́днена множина́
measurable ~ = вимірна́ множина́
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] уста́ва [устано́вка]
minimal dependent ~ = мініма́льна зале́жна множина́ (of a matroid – матроїда)
minorized ~ = зміноро́вана множина́
minorizing ~ = мінорува́льна множина́
module ~ = (техн.) набі́р мо́дулів
nested ~s = вкла́дені множи́ни
nondense ~ = нещі́льна множина́
nondenumerable ~ = незліче́нна множина́
non-disjoint ~s = перети́нні множи́ни
nonempty ~ = непоро́жня множина́
non-enumerable ~ = незліче́нна множина́
non-equivalent ~ = нееквівале́нтна множина́
non-meager ~ = незбі́днена множина́
nonmeasurable ~ = неви́мірна́ множина́
non-overlapping ~s = неперети́нні множи́ни
nonperfect ~ = недоскона́ла множина́
nonuniform ~ of equations = неоднорі́дна систе́ма рівня́нь
nonvacuous ~ = непоро́жня множина́
nonvoid ~ = непоро́жня множина́
nowhere dense ~ = ніде́ не щі́льна множина́
n-tuply well-ordered ~ = n-разо́во цілко́м упорядко́вана множина́
null ~ = поро́жня множина́, множина́ мі́ри нуль [мі́сткістю нуль]
numbered ~ = (про)нумеро́вана множина́
one-element ~ = одноелеме́нтна множина́
one-parameter ~ = однопара́метрова множина́
one-point ~ = одното́чкова множина́
open ~ = відкри́та множина́
open and closed ~ = відкри́то-за́мкнена множина́
order ~ = систе́ма кома́нд
ordered ~ = впорядко́вана множина́
orthogonal ~ = ортогона́льна систе́ма
orthonormal ~ = ортонормо́вана множина́
orthonormal ~ of functions = набі́р ортонормо́ваних фу́нкцій
outer angular cluster ~ = об’є́днана кутова́ множина́ то́чок ску́пчення
overlapping ~s = перети́нні множи́ни
paraconvex ~ = параопу́кла множина́
partially ordered ~ = частко́во впорядко́вана [напівупорядко́вана] множина́
partially well ordered ~ = частко́во цілком упорядко́вана множина́
perfect ~ = доскона́ла множина́
permanent ~ = залишко́ва деформа́ція
point ~ = точко́ва множина́; множина́ то́чок
polyadic ~ = поліа́дна множина́
power ~ = 1. (матем.) множина́ всі́х підмножи́н множини́ 2. (техн.) силови́й аґреґа́т
precompact ~ = передкомпа́ктна множина́; цілко́м обме́жена множина́
preordered ~ = передупорядко́вана множина́
product ~ = множина́-до́буток, до́буток множи́н
productive ~ = продукти́вна множина́
projective ~ = проєкти́вна множина́
punctiform ~ = точко́ва множина́
quasi-ordered ~ = квазивпорядко́вана множина́
quotient ~ = фа́ктор-множина́
radar ~ (техн.) рада́р, радіолока́тор, радіолокаці́йний при́стрій
radiac ~ = (яф) радіяці́йний дози́мет(е)р
radio ~ = радіоприйма́ч
receiving ~ = (радіо)прийма́ч
recursive ~ = рекурси́вна множина́
reduced instruction ~ = скоро́чений набі́р команд
reducible ~ = звідна́ множина́
reference ~ = компле́кт [набі́р] етало́нів
regressive ~ = реґреси́вна множина́
relatively closed ~ = відно́сно за́мкнена множина́
relatively compact ~ = умо́вно компа́ктна множина́
relatively dense ~ = відно́сно щі́льна множина́
relatively open ~ = відно́сно відкри́та множина́
relay ~ = компле́кт реле́
residual ~ = залишко́ва множина́; маси́вна множина́
resistance ~ = набі́р [компле́кт] о́порів
resolvent ~ = резольве́нтна множина́
scattered ~ = ні́де не щі́льна в собі́ множина́, розрі́джена множина́
separable ~s = відокре́мні множи́ни
separated ~s = відокре́млені множи́ни
separating ~ = відокре́млювальна множина́
sifted ~ = просі́яна множина́
similar ~ = поді́бна множина́
similarly ordered ~ = поді́бна впорядко́вана множина́
simple ~ = про́ста́ множина
simplicial ~ = симпліці́йна множина́
simply ordered ~ = впорядко́вана множина́
small ~ = мала́ множина́
socket-powered ~ = мере́жний (радіо)прийма́ч
software product ~ = компле́кт програ́м
sonar ~ = (акусти́чна) гідролокаці́йна ста́нція
sonar-listening ~ = гідроакусти́чний прийма́ч
standby ~ = резе́рвний аґреґа́т
strongly invariant ~ = стро́го інварія́нтна множина́ (relative to a measurable transformation – щодо вимірного перетворення)
subscriber ~ = 1. (матем.) підмножина́ 2. (техн.) абоне́нтний телефо́нний апарат
superficial cluster ~ = зо́внішня грани́чна множина́
supporting ~ = опо́рна множина́
sum ~ = су́ма [об’єдна́ння] множи́н
symbol ~ = набі́р си́мволів
tame ~ = пра́вильна множина́
telephone ~ = телефо́н(ний апара́т)
television ~ = телевізі́йний прийма́ч, телеві́зор
tensorial ~ = суку́пність компоне́нт те́нзора
thin ~ = розрі́джена [ні́де не щі́льна в собі́] множина́
tool ~ = компле́кт [набі́р] інструме́нтів
topologically closed ~ = топологі́чно за́мкнена множина́
topologically complete ~ = топологі́чно по́вна множина́
total ~ = по́вна множина́; тота́льна множина́
totally bounded ~ = цілко́м обме́жена множина́
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зна [ніде́ не зв’я́зна] множина́
totally imperfect ~ = цілко́м недоскона́ла множина́
totally ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
transitivity ~ = клас транзити́вности, орбі́та
transversal ~ = трансверса́льна множина́
turbo-driven ~ = турбоаґреґа́т
turbogenerator ~ = турбоаґреґа́т
TV ~ = телеві́зор
unbounded ~ = необме́жена множина́
uncountable ~ = незліче́нна множина́
underlying ~ = множина́-носі́й
uniform ~ of equations = однорі́дна систе́ма рівня́нь
uniformly bounded ~ = рівномі́рно обме́жена множина́
universal ~ = універса́льна множина́
unordered ~ = невпорядко́вана множина́
vacuous ~ = поро́жня множина́
valve ~ = ла́мповий прийма́ч
vertex ~ = множина́ верши́н
void ~ = поро́жня множина́
wandering ~ = мандрівна́ множина́
welding ~ = зва́рювальний апара́т
well-ordered ~ = цілко́м упорядко́вана множина́
wildly embedded ~ = дико вкла́дена множина́
working ~ = робо́чий компле́кт [набі́р]
x-ray ~ = рентґе́нівська уста́ва [устано́вка]; рентґе́нівський апара́т
signal сигна́л || сигна́льний || сигна́лити//просигна́лити, подава́ти//пода́ти сигна́л(и)
['sɪgnl]
acknowledgment ~ = сигна́л підтве́рдження
acoustic ~ = акусти́чний сигна́л
activating ~ = запуска́льний сигна́л
actuating ~ = запуска́льний сигна́л
alarm ~ = сигна́л триво́ги
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́ваний сигна́л
analog ~ = ана́логовий сигна́л
audio ~ = звукови́й сигна́л, авдіосигна́л [аудіосигна́л]
aural ~ = звукови́й сигна́л
background ~ = фо́новий сигна́л
blanking ~ = блокува́льний [гаси́льний] сигна́л
busy ~ = сигна́л за́йнятости
calibration ~ = етало́нний [калібрува́льний] сигна́л
carrier ~ = сигна́л-носі́й
caution ~ = застере́жний [попере́джувальний] сигна́л
clock ~ = 1. синхрон(із)ува́льний сигна́л 2. сигна́л годи́нника
coded ~ = закодо́ваний сигнал
coherent ~ = когере́нтний сигна́л
composite ~ = складни́й [скла́дений] сигна́л
compressed ~ = сти́снений сигна́л
control ~ = керівни́й сигна́л
correction ~ = поправко́вий [коригува́льний] сигна́л
danger ~ = сигна́л небе́зпеки
data ~ = сигна́л да́них
delayed ~ = затри́маний сигна́л
detectable ~ = вия́вний сигна́л
difference ~ = різнице́вий сигна́л
digital ~ = цифрови́й сигна́л
distorted ~ = спотво́рений сигна́л
downfield ~ = низькопо́льний сигна́л (ЯМР)
echo(ed) ~ = відлу́нний сигна́л, луносигна́л, ві́длунок [луна́, відлу́ння, е́хо] сигна́лу
emergency ~ = аварі́йний сигна́л
error ~ = 1. сигна́л по́милки 2. сигна́л (про) неузгі́днення
false ~ = хи́бний сигна́л
feedback ~ = сигна́л зворо́тного зв’язку́
fiducial ~ = відліко́вий [ре́перний] сигна́л
filtered ~ = профільтро́ваний сигна́л
flashing ~ = миготли́вий сигна́л
fluctuating ~ = флюктівни́й сигна́л
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́ваний сигна́л
gate ~ = стробува́льний сигна́л
gating ~ = стробува́льний сигна́л
ghost ~ = ома́нний [парази́тний] сигна́л
incoherent ~ = некогере́нтний сигна́л
inhibiting ~ = блокува́льний сигна́л
input ~ = входо́вий сигна́л
interfering ~ = зава́дний сигна́л
jamming ~ = зава́дний сигна́л
laser ~ = ла́зерний сигна́л
light ~ = світлови́й сигна́л
microwave ~ = мікрохвильови́й сигна́л
minimum detectable ~ = поро́говий сигна́л, мініма́льний [найсла́бший] вия́вний сигна́л
modulated ~ = (з)модульо́ваний сигна́л
modulating ~ = модулюва́льний сигна́л
monitor ~ = контро́льний сигна́л
noise ~ = шумови́й сигна́л
noisy ~ = шумни́й сигна́л
observed ~ = зареєстро́ваний сигна́л
optical ~ = опти́чний сигна́л
output ~ = виходо́вий сигна́л
phase-modulated ~ = фазозмодульо́ваний сигна́л
phasing ~ = фазува́льний сигна́л
picture ~ = сигна́л о́бразу/зобра́ження
pilot ~ = контро́льний сигна́л
pulse(d) ~ = і́мпульсний сигна́л
radar ~ = радіолокаці́йний [рада́рний] сигна́л
radio ~ = радіосигна́л
radio time ~ = радіосигна́л то́чного ча́су
ranging ~ = зондува́льний сигна́л
reference ~ = відліко́вий [ре́перний] сигна́л
sampled ~ = кванто́ваний у ча́сі сигна́л
sawtooth(ed) ~ = пиля́стий [пилча́стий] сигна́л
small ~ = мали́й сигна́л
sounding ~ = зондува́льний сигна́л
spurious ~ = ома́нний [парази́тний] сигна́л
standard-frequency ~ = сигна́л етало́нної частоти́
steady ~ = уста́лений сигна́л
storm-warning ~ = сигна́л штормово́го попере́дження
strobe ~ = стробува́льний сигна́л
subthreshold ~ = підпоро́говий сигна́л
sync(hronization) ~ = синхросигна́л, синхрон(із)ува́льний сигна́л
television ~ = телесигна́л, телевізі́йний сигна́л
test ~ = те́стовий сигна́л
threshold ~ = поро́говий сигна́л
time ~ = сигна́л то́чного ча́су
timing ~ = та́ктовий [синхрон(із)ува́льний] сигна́л
trouble ~ = сигна́л неспра́вности, сигна́л про неспра́вність
spurious ~ = хи́бний сигна́л
supraluminal ~ = надсвітлови́й сигна́л
upfield ~ = високопо́льний сигна́л (ЯМР)
uncoded ~ = незакодо́ваний сигна́л
video ~ = відеосигна́л
visual ~ = опти́чний [ви́дний, візуа́льний] сигна́л
warning ~ = попере́джувальний [застере́жний] сигна́л
wave ~ = сигна́льна хви́ля; хвильови́й сигна́л
write ~ = сигна́л за́пису
space 1. про́стір || просторо́вий; о́б’є́мний 2. ко́смос, космі́чний [позазе́мний] про́стір || космі́чний; позазе́мний 3. діля́нка, о́бласть 4. про́мі́жок, інтерва́л, ві́ддаль, ві́дстань ■ for the ~ of a meter на про́мі́жку оди́н ме́т(е)р 5. (комп.) про́біл 6. мі́сце (що його можна заповнити) 7. про́мі́жок ча́су ■ (with)in the ~ of an hour за годи́ну, про́тягом годи́ни 8. розташо́вувати//розташува́ти (two meters apart – на відстані [з проміжками] два метри (одне від одного); at equal distances – з однаковими інтервалами); відокре́млювати//відокре́мити (проміжком)
[speɪs]
~ about the sun = навколосонце́вий про́стір
~ contractible into itself = стяжни́й про́стір
~ of connectivity k про́стір зв’я́зности k, k-зв’я́зний про́стір
~ of dimension n про́стір ви́мірности n, n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
~ of constant curvature = про́стір ста́лої кривини́
~ of fractals = про́стір фракта́лів
~ of functionals = про́стір функціона́лів
~ of functions = про́стір фу́нкцій
~ of generalized almost periodic functions = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій (in the sense of Weyl – за Вайлем, у Вайлевому сенсі)
~ of infinite connectivity = нескінченнозв’я́зний про́стір
~ of infinite (number of) dimensions = нескінченнови́мірний про́стір
~ of matrices = про́стір ма́триць
~ of paths = про́стір шляхі́в
~ of quaternions = про́стір кватерніо́нів
~ of reals = про́стір ді́йсних чи́сел
~ of sets = про́стір множи́н
~ of states = про́стір ста́нів
absolute ~ = абсолю́тний про́стір
abstract ~ = абстра́ктний про́стір
acceleration ~ = (яф) пришви́дшувальний про́мі́жок
address ~ = адре́сний про́стір
adjoint ~ = спря́жений про́стір; долу́чений [приє́днаний] про́стір
adjunct(ion) ~ = приє́днаний про́стір
affine ~ = афі́нний про́стір
affinely connected ~ = афіннозв’я́зний про́стір, про́стір афі́нної зв’я́зности [з афі́нною зв’я́зністю]
air ~ = пові́тряний про́стір
algebraic ~ = алґебри́чний про́стір
aligned ~ = про́стір зі скінче́нно ви́значеною опу́клістю
allocation ~ = розподі́льний про́стір (пам’яті)
almost-metric ~ = ма́йже метри́чний про́стір
almost-periodic ~ = про́стір узага́льнених ма́йже періоди́чних фу́нкцій
ambient ~ = довкі́льний [навко́лишній] про́стір, довкі́лля
angle ~ = кутова́ діля́нка, діля́нка всере́дині кута́, кутови́й се́ктор
anisotropic ~ = анізотро́пний [неізотро́пний] про́стір
annular ~ = (яф) кільце́вий про́стір
anode dark ~ = ано́дний те́мний про́стір, ано́дна те́мна о́бласть
arc ~ = дугови́й про́мі́жок
Aston dark ~ = А́стонів те́мний про́стір
Banach ~ = Ба́нахів про́стір
barreled ~ = діжкови́й про́стір
base ~ = ба́за, ба́зовий про́стір
based ~ = (топологічний) про́стір з позна́ченою ба́зовою то́чкою
basis-circuit ~ = про́стір ба́зових ко́нтурів [ци́клів] (графу)
basis-cut ~ = про́стір ба́зових ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
basis-path ~ = про́стір ба́зових шляхі́в (графу)
biaffine ~ = біафі́нний про́стір
bicompact ~ = бікомпа́ктний про́стір
biconnected ~ = двозв’я́зний про́стір
blank ~ = поро́жнє мі́сце, інтерва́л, про́мі́жок
carrier ~ = про́стір-носі́й
cartesian ~ = Дека́ртів про́стір
cathode dark ~ = (ел.) като́дна те́мна о́бласть, като́дний те́мний про́стір
causal ~ = причино́вий про́стір
charge ~ = заря́довий про́стір, про́стір заря́дів
circuit ~ = про́стір ко́нтурів [ци́клів] (графу)
cislunar ~ = (космі́чний) про́стір між Земле́ю та орбі́тою Мі́сяця
clearance ~ = про́зір
closed ~ = за́мкнений про́стір
code ~ = про́стір ко́дів
cohomology ~ = про́стір когомоло́гій
collapsible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
color ~ = ко́лірний про́стір
column ~ = про́стір сто́впчиків [коло́нок] (матриці)
combustion ~ = зо́на горі́ння
compact ~ = компа́ктний про́стір
complementary ~ = доповня́льний про́стір
complete (metric) ~ = по́вний (метри́чний) про́стір
complete normed ~ = по́вний нормо́ваний про́стір
completely ordered ~ = цілко́м упорядко́ваний про́стір
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рний про́стір
complex ~ = ко́мплексний про́стір, про́стір ко́мплексних змі́нних
concentrated ~ = зосере́джений про́стір (in the neighborhood of a subset – навколо підмножини)
configuration ~ = конфігураці́йний про́стір
conjugate ~ = спря́жений про́стір
connected ~ = зв’я́зний про́стір
contained ~ = вмі́щений про́стір
contractible (topological) ~ = стяжни́й (топологі́чний) про́стір
convergence ~ = про́стір збі́жности
convex ~ = опу́клий про́стір
coordinate ~ = координа́тний про́стір
coset ~ = фа́ктор-про́стір
cotangent ~ = кодоти́чний про́стір
covered ~ = накри́тий про́стір
covering ~ = по́кривний [покрива́льний, накрива́льний] про́стір
criteria ~ = критері́йний про́стір
Crookes dark ~ = Кру́ксів те́мний про́стір
curve ~ = про́стір криви́х
curved ~ = ви́кривлений про́стір
cut ~ = про́стір ро́зтинів [ро́зрізів] (графу)
dark ~ = (ел.) те́мний про́стір, те́мна о́бласть
dead ~ = 1. (тд) ме́ртвий [шкідли́вий] про́стір 2. (ел.) ме́ртва зо́на 3. (акуст.) зо́на мовча́ння
decomposable ~ = розкла́дний про́стір
deep ~ = (астр.) дале́кий [глибо́кий] ко́смос, дале́кий космі́чний про́стір
definite ~ = ви́значена діля́нка
degeneracy ~ = про́стір ви́роджености
de Sitter ~ = де Си́терів про́стір
Dirichlet ~ = про́стір Дирихле́
disconnected ~ = незв’я́зний про́стір
discrete ~ = дискре́тний про́стір
doubly connected ~ = двозв’я́зний про́стір
drift ~ = про́стір [діля́нка] дре́йфу
dual ~ = дуа́льний про́стір
elliptic ~ = еліпти́чний про́стір
empty ~ = 1. поро́жній про́стір 2. поро́жнє [незапо́внене, неза́йняте] мі́сце 3. поро́жнява
embedding ~ = про́стір вкла́дення
enumerably infinite-dimensional ~ = зліче́нно нескінченнови́мірний про́стір
equivalent ~ = еквівале́нтний про́стір
Euclidean [euclidean] ~ = Евклі́дів про́стір
exotic ~ = екзоти́чний про́стір
extra ~ = додатко́вий (ві́льний) про́стір
extragalactic ~ = позагалакти́чний про́стір
extremally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
factor ~ = фа́ктор-про́стір
fiber ~ = розшаро́ваний [волокни́нний, нитча́стий] про́стір
finite ~ = скінче́нний про́стір; скінче́нна о́бласть [діля́нка]
finite-dimensional ~ = скінченнови́мірний про́стір
finite-measure ~ = про́стір зі скінче́нною мі́рою
first countable metrizable ~ = метризо́вний про́стір (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
first countable topological ~ = про́стір зі зліче́нною лока́льною ба́зою у ко́жній то́чці (що задовольняє першу аксіому про зліченність)
flat ~ = пло́ский про́стір
Fock ~ = Фо́ків про́стір
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
four-dimensional ~ = чотириви́мірний про́стір
Fourier ~ = фур’є́-про́стір
free ~ = 1. ві́льний [незапо́внений] про́стір 2. про́біл 3. (комп.) ві́льна зо́на па́м’яті
free-storage ~ = діля́нка ві́льної па́м’яті
function ~ = функці́йний про́стір, про́стір фу́нкцій
functional ~ = функціона́льний про́стір, про́стір функціона́лів
geodesic ~ = геодези́чний про́стір
glow ~ = о́бласть світі́ння
half ~ = півпро́стір, напівпро́стір див. тж half-space
Hausdorff ~ = Га́усдорфів про́стір
Hermitian ~ = Ермі́тів про́стір
higher-dimensional ~ = вищеви́мірний про́стір, про́стір ви́щої ви́мірности
highest-dimensional ~ = найвищеви́мірний про́стір, про́стір найви́щої ви́мірности
Hilbert ~ = Гі́льбертів про́стір
homeomorphic ~ = гомеомо́рфний про́стір
homogeneous ~ = однорі́дний про́стір
homotopocally equivalent ~ = гомото́пно еквівале́нтний про́стір
hyperbolic ~ = гіперболі́чний про́стір
hypocompact ~ = гіпокомпа́ктний про́стір
image ~ = 1. (опт.) про́стір о́бразів/зобра́жень 2. (матем.) про́стір о́бразів
indefinite ~ = неви́значена діля́нка
indiscrete (topological) ~ = тривія́льний [антидискре́тний] (топологі́чний) про́стір
infinite ~ = нескінче́нний про́стір; нескінче́нна о́бласть [діля́нка]
infinite-dimensional ~ = нескінченнови́мірний про́стір
inner ~ = вну́трішній про́стір
inner product ~ = про́стір із вну́трішнім до́бутком
interaction ~ = про́стір [о́бласть] взаємоді́ї
interelectrode ~ = міжелектро́дний про́стір
intergalactic ~ = міжгалакти́чний про́стір
internal ~ = вну́трішній про́стір
interplanetary ~ = міжплане́тний про́стір
interstellar ~ = міжзоре́вий про́стір
interstitial ~ = міжву́зловий про́стір, про́стір між вузла́ми (кристалічної ґратки)
ionization ~ = о́бласть йоніза́ції
irradiation ~ = опромі́нювана діля́нка
irreducible ~ = незвідни́й про́стір
isometric ~ = ізометри́чний про́стір
isomorphic ~ = ізомо́рфний про́стір
isospin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotopic-spin ~ = про́стір ізоспі́нів
isotropic ~ = ізотро́пний про́стір
kegly ~ = діжкови́й про́стір
Klein ~ = Кля́йнів про́стір
lacunary ~ = пропу́щена діля́нка [о́бласть]
Langmuir dark ~ = Ле́нґмюрів те́мний про́стір
limited ~ = обме́жена діля́нка
Lindelöf ~ = Лі́ндельофів про́стір
linear ~ = ліні́йний про́стір
living ~ = життє́вий про́стір
Lobachevski ~ = про́стір Лобаче́вського
locally compact ~ = лока́льно компа́ктний про́стір
locally compact ~ being the union of a countable number of compact subsets = зліче́нний на нескінче́нності лока́льно компа́ктний про́стір
locally connected ~ = лока́льно зв’я́зний про́стір (at a point – в точці)
locally convex ~ = лока́льно опу́клий про́стір
locally euclidean topological ~ = лока́льно Евклі́дів топологі́чний про́стір
locally homogeneous ~ = локально однорі́дний про́стір
loop ~ = про́стір ко́нтурів [пете́ль] (графу)
lower-dimensional ~ = нижчеви́мірний про́стір, про́стір ни́жчої ви́мірности
lowest-dimensional ~ = найнижчеви́мірний про́стір, про́стір найни́жчої ви́мірности
magnet (gap) ~ = про́зір між полюса́ми магне́ту
mapped ~ = відобра́жуваний про́стір; відобра́жений про́стір
mapping ~ = про́стір відобра́жень
measurable ~ = вимірни́й про́стір
measure ~ = про́стір із мі́рою
memory ~ = діля́нка па́м’яті
metric ~ = метри́чний про́стір
metrizable ~ = метризо́вний про́стір
Minkowsky ~ = чотириви́мірний про́стір, про́стір-час Мінко́вського
momentum ~ = про́стір і́мпульсів
multidimensional ~ = багатови́мірний про́стір
multiply connected ~ = багатозв’я́зний про́стір
n-dimensional ~ = n-ви́мірний [n-ви́міро́вий] про́стір
near ~ = навколоземни́й [близьки́й] (космі́чний) про́стір
negative-definite inner-product ~ = про́стір з від’є́мно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
negative-metric ~ = про́стір із від’є́мною ме́трикою
neighborhood ~ = про́стір із о́колами
nested Hilbert ~ = споря́джений [осна́щений] Гі́льбертів про́стір
non-Euclidean [non-euclidean] ~ = неевклі́дів про́стір
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний про́стір
normable ~ = нормо́вний про́стір
normal ~ = норма́льний про́стір
normalized ~ = нормо́ваний про́стір
normed ~ = нормо́ваний про́стір
null ~ = нуль-про́стір, ядро́ (лінійного перетворювання)
occupation-number ~ = про́стір чи́сел запо́внення
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] про́стір, за́йнята [запо́внена] діля́нка
object ~ = 1. (матем.) про́стір-оригіна́л (перетворення) 2. (опт.) про́стір предме́тів
open ~ = відкри́тий про́стір
operating ~ = робо́чий про́стір
operation ~ = робо́чий про́стір
orbit ~ = про́стір траєкто́рій
ordered ~ = впорядко́ваний про́стір
order-parameter ~ = про́стір пара́метрів поря́дку
orthogonal ~s = ортогона́льні про́стори
osculating ~ = стични́й про́стір
outer ~ = 1. зо́внішній про́стір 2. (астр.) позазе́мний [космі́чний] про́стір, ко́смос
parabolic ~ = параболі́чний про́стір
paracompact ~ = паракомпа́ктний про́стір
parameter ~ = про́стір пара́метрів, пара́метровий про́стір
path ~ = про́стір шляхі́в (графу)
path(wise) connected ~ = ліні́йнозв’я́зний про́стір
phase ~ = фа́зовий про́стір
pointed (topological) ~ = (топологі́чний) про́стір із позна́ченою то́чкою
Polish ~ = по́льський про́стір
positive-definite inner-product ~ = про́стір із дода́тно ви́значеним вну́трішнім до́бутком
positive-metric ~ = про́стір із дода́тною ме́трикою
pre-Hilbert ~ = передгі́льбертів [уніта́рний] про́стір
probability ~ = про́стір імові́рностей
product ~ = про́стір-до́буток, до́буток про́сторів
projective ~ = проєкти́вний про́стір
proximity ~ = про́стір бли́зькости
pseudo-Euclidean ~ = псевдоевклі́дів про́стір
pseudometric ~ = псевдометри́чний про́стір
pseudometrizable ~ = псевдометризо́вний про́стір
pseudonormalized ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudonormed ~ = псевдонормо́ваний про́стір
pseudoprojective ~ = псевдопроєкти́вний про́стір
pseudo-Riemannian ~ = псевдори́манів про́стір
punctured ~ = проштри́кнутий [проко́лений] про́стір
quantum ~ = ква́нтовий про́стір
quasi-compact ~ = квазикомпа́ктний про́стір
quasi-complete ~ = квазипо́вний про́стір
quasi-discrete ~ = квазидискре́тний про́стір
quasi-homeomorphic ~ = квазигомеомо́рфний про́стір
quasi-metric ~ = квазиметри́чний про́стір
quasi-momentum ~ = про́стір квазиі́мпульсів
quasi-normed ~ = квазинормо́ваний про́стір
quasi-uniform ~ = квазирівномі́рний про́стір
quaternion ~ = про́стір кватерніо́нів
quotient ~ = фа́ктор-про́стір
ranged ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
ranked ~ = (з)ранжо́ваний про́стір
rational ~ = раціона́льний про́стір
ray ~ = промене́вий про́стір, про́стір про́менів
reaction ~ = реакці́йний про́стір
reciprocal ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
reduced ~ = зве́дений про́стір
reducible ~ = звідни́й про́стір
reflexive ~ = рефлекси́вний про́стір
regular ~ = реґуля́рний про́стір
Riemann(ian) ~ = Ри́манів про́стір
root ~ = корене́вий про́стір
row ~ = про́стір рядкі́в (матриці)
sample ~ = вибірко́вий про́стір, про́стір ви́бірок
Schwarzschild ~ = Шва́рцшильдів про́стір
search ~ = о́бласть по́шуку
semi-compact (topological) ~ = напівкомпа́ктний (топологі́чний) про́стір
semi-infinite ~ = напівнескінче́нний про́стір
semimetric ~ = напівметри́чний про́стір
seminormed ~ = напівнормо́ваний про́стір
separable ~ = сепара́бельний про́стір
sequence ~ = про́стір послідо́вностей
Sierpiński ~ = про́стір Серпі́ньського
shared ~ = о́бласть [про́стір] па́м’яті спі́льного використа́ння
simply connected ~ = однозв’я́зний про́стір
singular ~ = синґуля́рний про́стір
solid ~ = тілови́й [суці́льний] про́стір
spherical ~ = сфери́чний про́стір
spin ~ = спі́новий про́стір, про́стір спі́нів
spinor ~ = спіно́рний про́стір
state ~ = про́стір ста́нів
storage ~ = 1. мі́сце зберіга́ння 2. (комп.) про́стір па́м’яті
straight ~ = прями́й про́стір
strain ~ = про́стір деформа́цій
stress ~ = про́стір напру́г [напру́жень]
strongly complete ~ = си́льно по́вний про́стір
strongly paracompact ~ = си́льно паракомпа́ктний про́стір
submetric ~ = субметри́чний про́стір
submetrizable ~ = субметризо́вний про́стір
subvector ~ = ве́кторний підпро́стір (spanned by a system of vectors – породжений системою векторів)
supercompact ~ = надкомпа́ктний [суперкомпа́ктний] про́стір, суперкомпа́кт
symmetric ~ = симетри́чний про́стір
symplectic ~ = симплекти́чний про́стір
tangent ~ = доти́чний про́стір
target ~ = про́стір-мета́ (до якого відображують)
tensor ~ = те́нзорний про́стір (of order n – валентности n)
three-dimensional ~ = триви́мірний про́стір
topological ~ = топологі́чний про́стір (with a (selected) base point – з позначеною точкою)
topologically complete ~ = топологі́чно по́вний про́стір
topologically contained ~ = топологі́чно вмі́щений про́стір
topologically equivalent ~ = топологі́чно еквівале́нтний про́стір
topologically isomorphic ~ = топологі́чно ізомо́рфний про́стір
topological phase ~ = топологі́чний фа́зовий про́стір
topological vector ~ = топологі́чний ве́кторний про́стір
total disk ~ = по́вна мі́сткість ди́ску
totally disconnected ~ = цілко́м незв’я́зний про́стір
tunneled ~ = діжкови́й про́стір
trajectory ~ = про́стір траєкто́рій
tree ~ = про́стір дере́в (графу)
two-dimensional ~ = двови́мірний про́стір
ultrametric ~ = ультраметри́чний про́стір
ultraregular ~ = ультрареґуля́рний про́стір
unconnected ~ = незв’я́зний про́стір
underlying ~ = про́стір-носі́й
uniconvergence ~ = про́стір рівномі́рної збі́жности
uniform ~ = рівномі́рний про́стір
uniformly convex ~ = рівномі́рно опу́клий про́стір
union ~ = об’єдна́ння про́сторів
unitary ~ = уніта́рний про́стір
universal ~ = універса́льний про́стір
unlimited ~ = необме́жена діля́нка
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений] про́стір, неза́йнята [незапо́внена] діля́нка
vacuum ~ = діля́нка [о́бласть] ва́кууму
vector ~ = ве́кторний про́стір
velocity ~ = про́стір шви́дкостей
virtual ~ = віртуа́льний про́стір
waste ~ = шкідли́вий про́стір
wave-number ~ = про́стір хвильови́х чи́сел
wave-vector ~ = про́стір хвильови́х векторі́в
weakly complete ~ = сла́бко по́вний про́стір
work(ing) ~ = робо́ча о́бласть [діля́нка] (зокрема пам’яті)
substance 1. речовина́ || речови́нний ■ ~ and its derivatives речовина́ та її похідники́ 2. мате́рія; субста́нція || мате́рійний; субстанці́йний 3. суть, су́тність ■ the ~ of the case суть спра́ви; in ~ по су́ті
['sʌbstəns]
absorbable ~ = абсорбо́вна речовина́
absorbed ~ = уві́брана [(за)абсорбо́вана] речовина́, абсорба́т
absorbing ~ = вбира́льна [абсорбува́льна] речовина́, абсорбе́нт
adsorbable ~ = адсорбо́вна речовина́
adsorbed ~ = (за)адсорбо́вана речовина́, адсорба́т
adsorbing ~ = адсорбува́льна речовина́, адсорбе́нт
adhesive ~ = зче́плювальна [клейка́, адгези́вна] речовина́, адгези́в
aerophilic ~ = аерофі́льна речовина́, аерофі́л
aerophobic ~ = аерофо́бна речовина́, аерофо́б
agglutinative ~ = зче́плювальна [клейка́] речовина́
amorphous ~ = амо́рфна речовина́
amorphous magnetic ~ = амо́рфний магне́тик
amphoteric ~ = амфоте́рна речовина́, амфоте́р
anisotropic ~ = анізотро́пна речовина́
antiferroelectric ~ = антисеґнетоеле́ктрик
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьова́ [антифрикці́йна] речовина́
antireflection (coating) ~ = вия́снювальна речовина́; вия́снювальний по́крив
antistatic ~ = анти(електро)стати́чна [протиелектростати́чна] речовина́, антиста́тик
bone-seeking ~ = остеофі́льна речовина́, остеофі́л
brittle ~ = крихка́ речовина́
bulk ~ = 1. речовина́ в о́б’є́мі, речовина́ в ма́сі 2. сипка́ речовина́
capillary-active ~ = капіля́рно акти́вна речовина́
carrier ~ = (речовина́‑)носі́й
caustic ~ = їдка́ речовина́
chemically active ~ = хемі́чно акти́вна речовина́
chemically inactive ~ = хемі́чно неакти́вна речовина́
coarsely dispersed ~ = грубодиспе́рсна речовина́
coating ~ = по́кривна речовина́
colloidal ~ = коло́їдна речовина́
conducting ~ = прові́дна речовина́
contaminating ~ = (радіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
continuous ~ = суці́льна речовина́
corrodible ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corroding ~ = кородо́вна речовина́ (податлива до корозії)
corrosive ~ = корозі́йна речовина́ (що спричиняє корозію)
crystalline ~ = кристалі́чна речовина́
daughter ~ = дочі́рня речовина́
dense ~ = густа́ [щі́льна] речовина́
deposited ~ = напоро́шена [оса́джена] (на поверхні) речовина́
derivative ~ = похідна́ речовина́, похідни́к
dextrorotary ~ = правооберта́льна речовина́
diffusing ~ = дифундівна́ речовина́
diluting ~ = розрі́джувальна речовина́
discolored ~ = знеба́рвлена речовина́
dissipative ~ = дисипати́вна [енерговтра́тна] речовина́
dissolved ~ = розчи́нена речовина́
dropwise-condensed ~ = скра́плена речовина́
dust-like ~ = порохоподі́бна речовина́
dusty ~ = порохова́ речовина́
elastic ~ = пружна́ речовина́
electroactive ~ = електроакти́вна речовина́
elemental ~ = про́ста́ речовина́
elementary ~ = про́ста́ речовина́
explosive ~ = вибухо́ва речовина́
extraneous ~ = сторо́ння речовина́
extraterrestrial ~ = речовина́ позазе́много похо́дження
extremely pure ~ = надчи́ста речовина́
fibered ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
fibrous ~ = волокни́нна [волокни́ста] речовина́
film-forming ~ = плівкоутво́рювальна речовина́, плівкоутво́рювач
finely dispersed ~ = дрібнодиспе́рсна речовина́
fluid ~ = пли́нова речовина́, плин; пли́нна речовина́
fluorescent ~ = флюоресце́нтна речовина́
foreign ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
gaseous ~ = га́зова [газоподі́бна] речовина́, газ
glass-forming ~ = склоутво́рювальна речовина́
ground ~ = розте́рта речовина́, ро́зтирка
harmful ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
hazardous ~ = небезпе́чна [шкідли́ва] речовина́
heat-conducting ~ = теплопрові́дна речовина́
homogeneous ~ = однорі́дна речовина́
hot ~ = високорадіоакти́вна речовина́
hydrophilic ~ = гідрофі́льна речовина́
hygroscopic ~ = гігроскопі́чна речовина́
immiscible ~ = незмі́шна́ речовина́
impregnated ~просо́чена речовина́
impregnating ~просо́чувальна речовина́
impurity ~ = домішко́ва речовина́, до́мішка
individual ~ = чи́ста речовина́
inexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
inhomogeneous ~ = неоднорі́дна речовина́
inorganic ~ = неоргані́чна речовина́
insoluble ~ = нерозчи́нна речовина́
intermiscible ~s = взаємозмі́ш(ува)ні речови́ни
isomorphic ~ = ізомо́рфна речовина́
isotropic ~ = ізотро́пна речовина́
laminated ~ = шарува́та речовина́
laser ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
lasing ~ = (акти́вна) ла́зерна речовина́
layered ~ = шарува́та речовина́
lifeless ~ = безжи́вна речовина́
liquid ~ = ріди́нна речовина́, рідина́
loose ~ = нещі́льна речовина́
levorotary ~ = лівооберта́льна речовина́
lunar ~ = місяце́ва речовина́
magnetic ~ = магне́тна речовина́, магне́тик
magnetically ordered ~ = магнетовпорядко́вана речовина́
maser ~ = (акти́вна) ма́зерна речовина́
melted ~ = розто́плена речовина́, ро́зтоп
metamagnetic ~ = метамагне́тик
meteoric ~ = метео́рна речовина́
mineral ~ = мінера́льна речовина́
miscible ~ = змі́шна́ речовина́
moderating ~ = спові́льнювальна речовина́, спові́льнювач (нейтронів)
molten ~ = розто́плена [розпла́влена] речовина́
muddy ~ = зму́лена речовина́
mutually soluble ~s = взає́мно розчи́нні речови́ни
nonconducting ~ = непрові́дна речовина́
nonexplosive ~ = невибухо́ва речовина́
non-heat-conducting ~ = теплонепрові́дна [нетеплопрові́дна] речовина́
nonmoderating ~ = неспові́льнювальна речовина́, неспові́льнювач (нейтронів)
nonstopping ~ = див. nonmoderating ~
oleophilic ~ = олеофі́льна речовина́
oleophobic ~ = олеофо́бна речовина́
opaque ~ = непрозо́ра речовина́
optically active ~ = опти́чно а́ктивна речовина́
optically inactive ~ = опти́чно неа́ктивна речовина́
organic ~ = органі́чна речовина́
original ~ = пе́рвісна [вихідна́] речовина́
paramagnetic ~ = парамагне́тик
parent ~ = перви́нна речовина́
penetrating ~ = прони́клива [прося́клива] речовина́
persistent ~ = тривка́ речовина́
petrified ~ = скам’яні́ла речовина́
planetary ~ = плане́тна речовина́
polluting ~ = (нерадіоакти́вна) забру́днювальна речовина́, забру́днювач
porous ~ = порува́та речовина́
precipitated ~ = осадо́ва [оса́джена] речовина́
protoplanet ~ = протоплане́тна речовина́
pure ~ = чи́ста речовина́ (без домішок)
pyromagnetic ~ = піромагне́тик
radiant ~ = випромі́нна речовина́
radiating ~ = випромі́нна речовина́
radioactive ~ = радіоакти́вна речовина́
radiomimetic ~ = радіомімети́чна речовина́
radioprotective ~ = радіяційнозахисна́ речовина́, радіопроте́ктор
rarefied ~ = розрі́джена речовина́
reacting ~ = реагівна́ речовина́
reference ~ = етало́нна речовина́
remolten ~ = перето́плена речовина́, перето́п
semitransparent ~ = напівпрозо́ра речовина́
simple ~ = про́ста́ речовина́
soaked ~ = просо́чена речовина́ (чимось – with smth)
solid ~ = тверда́ речовина́
solvable ~ = розчи́нна речовина́
sorbed ~ = (за)сорбо́вана речовина́, сорба́т
stiff ~ = туга́ [тужа́ва] речовина́
stiffening ~ = тужа́вна речовина́
stopping ~ = (яф) гальмува́льна [гальмівна́] речовина́
strong magnetic ~ = сильномагне́тна речовина́
superparamagnetic ~ = суперпарамагне́тик
surface-active ~ = поверхне́во акти́вна речовина́
surface-inactive ~ = поверхне́во неакти́вна речовина́
suspended ~ = зави́сла речовина́
temperature-indicating ~ = термометри́чна речовина́, термометри́чне ті́ло
thin ~ = рідка́ речовина́
thinned ~ = розве́дена [розрі́джена] речовина́
toxic ~ = токси́чна речовина́
transparent ~ = прозо́ра речовина́
turbid ~ = каламу́тна [зму́лена] речовина́
ultrapure ~ = надчи́ста речовина́
vegetable ~ = росли́нна речовина́
viscous ~ = в’язка́ речовина́
vitrifying ~ = склоутво́рювальна речовина́
volatile ~ = летка́ речовина́
water-receptive ~ = гідрофі́льна речовина́
watery ~ = рідка́ [розве́дена] речовина́
weak magnetic ~ = слабкомагне́тна речовина́
working ~ = робо́ча речовина́
yielding ~ = деформаці́йно пли́нна [теку́ча, течка́] речовина́
support 1. опо́ра (вертикальна), підпо́ра (бічна); осно́ва; пі́дставка; штати́в; трима́ч || опо́рний || підпира́ти//підпе́рти (with – чимось); трима́ти, підтри́мувати 2. пі́дтри́мка || підтри́мувати//підтри́мати; допомага́ти//допомогти́ ■ in ~ на пі́дтримку (of a proposal – пропозиції) 3. (матем.) носі́й 4. забезпе́чувати//забезпе́чити
[sə'pɔːt, sə'pɔːrt]
~ of a measure = носі́й мі́ри
crystal ~ = кристалотрима́ч
elastic ~ = пружна́ опо́ра
electrode ~ = трима́ч електро́да
financial ~ = фінансува́ння, фіна́нсова пі́дтри́мка
fixed ~ = нерухо́ма опо́ра
life ~ = життєзабезпе́чення (на космічному кораблі тощо)
magnet ~ = магнетотрима́ч
movable ~ = рухо́ма опо́ра
rigid ~ = жорстка́ опо́ра
ring ~ = опо́рне кільце́
rough ~ = шорстка́ опо́ра
smooth ~ = гладе́нька [гла́дка] опо́ра
spring ~ = пружи́но́ва опо́ра
target ~ = (яф) трима́ч міше́ні
three-point ~ = осно́ва з трьома́ то́чками опо́ри
underlying 1. (про множину тощо) носі́й 2. ни́жчий, спі́дній, розташо́ваний ни́жче/під, що лежи́ть ни́жче/під 3. (про поверхню тощо) підсти́льний
[ˌʌndə'laɪɪŋ, -dər'-]
variety 1. різномані́тність, розмаї́ття, розмаї́тість; різнобі́чність, багатобі́чність 2. різно́вид; видозмі́на, відмі́на 3. ряд, ни́зка (різноманітних об’єктів) 4. (матем.) многови́д; (алґебри́чна) множина́ (over k – над k)
[və'raɪəti, -t̬i]
~ free from singularities = неособли́вий многови́д
~ of elements = ко́мплекс елеме́нтів
~ of groups = многови́д груп
~ of moduli = мо́дульний многови́д
~ relatively normal with respect to k лока́льно k-норма́льний многови́д
~ relatively simple with reference to k про́сти́й многови́д над k, k-про́сти́й многови́д
Abelian ~ = А́белів многови́д
absolute ~ = абсолю́тний многови́д
algebraic ~ = алґебри́чний многови́д; алґебри́чна множина́ (over k – над k)
base ~ = ба́зисний многови́д
fundamental ~ = фундамента́льний многови́д
gauge ~ = калібрува́льний многови́д
integral ~ = інтеґра́льний многови́д
irreducible ~ = незвідни́й многови́д
k-simple ~ = k-про́сти́й многови́д, про́сти́й многови́д над k
linear ~ = ліні́йний многови́д
locally k-normal ~ = лока́льно k-норма́льний многови́д
minimal ~ = мініма́льний многови́д
modular ~ = мо́дульний многови́д
normal ~ = норма́льний многови́д
polarized ~ = поляризо́ваний многови́д
product ~ = до́буток многови́дів, многови́д-до́буток
projective ~ = проєкти́вний многови́д
pure ~ = чи́стий многови́д
rational ~ = раціона́льний многови́д
reducible ~ = звідни́й многови́д
regular ~ = реґуля́рний многови́д
Riemannian ~ = Ри́манів многови́д
semipure ~ = напівчи́стий многови́д
simple ~ = про́сти́й многови́д
trivial ~ = тривія́льний многови́д
underlying ~ = многови́д-носі́й
unirational ~ = уніраціона́льний многови́д
universal ~ = універса́льний многови́д
virtual ~ = віртуа́льний многови́д
zero ~ = нуль-многови́д
vehicle 1. тра́нспортний за́сіб 2. (х.) розчи́нник; розрі́джувач, розба́вник; носі́й
['viːɪkl, 'viːəkl]
air-cushion ~ = корабе́ль [тра́нспортний за́сіб] на пові́тряній поду́шці
all-purpose drive ~ = автомобі́ль універса́льного призна́чення
ballistic ~ = балісти́чний апара́т
flying ~ = літа́льний апара́т
launch ~ = раке́та-носі́й
lunar ~ = місяцехі́д
motor ~ = самору́шний (безре́йковий) тра́нспортний за́сіб
paint ~ = фарборозчи́нник, розчи́нник фа́рби
railway ~ = залізни́чний тра́нспортний за́сіб
rocket-propelled ~ = корабе́ль [тра́нспортний за́сіб] із раке́тним двигуно́м
rescue ~ = рятува́льний тра́нспортний за́сіб
space ~ = космі́чний апара́т
wave 1. хви́ля || хвильови́й || колиха́тися, хвилюва́тися 2. ти́льда, ву́жик, си́мвол ~
[weɪv]
~ of crystallization = хви́ля кристалі́ння [кристаліза́ції], кристалізаці́йна хви́ля
~ of magnetization = хви́ля магнетува́ння
absorbed ~ = погли́нена хви́ля
accelerated ~ = пришви́дшена хви́ля
accelerating ~ = пришви́дшувальна хви́ля
acceleration ~ = пришви́дшувальна хви́ля
accompanying ~ = супрові́дна хви́ля
acoustic ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля, звук
acoustic spin ~ = акусти́чна спі́нова хви́ля
additional light ~ = (тт) додатко́ва світлова́ хви́ля, Пе́карова хви́ля
air ~ = пові́тряна хви́ля
Alfvén ~ = А́ль(ф)венова хви́ля
amplified ~ = підси́лена хви́ля
amplitude-modulated ~ = амплітудозмодульо́вана хви́ля
angle-shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
anharmonic ~ = ангармоні́чна хви́ля
aperiodic ~ = аперіоди́чна хви́ля
atmospheric ~ = атмосфе́рна хви́ля
atmospheric radio ~ = атмосфе́рна радіохви́ля
attached shock ~ = невідокре́млена [приє́днана] уда́рна хви́ля
attenuated ~ = посла́блена хви́ля
augmented plane ~ = приє́днана пло́ска хви́ля
axial ~ = ві́сна [осьова́] хви́ля
back ~ = зворо́тна хви́ля
backscattered ~ = хви́ля, розсі́яна наза́д
backward ~ = зворо́тна хви́ля
ballistic ~ = балісти́чна хви́ля
barotropic ~ = баротро́пна хви́ля
blast ~ = вибухо́ва хви́ля
Bloch ~ = Бло́хова хви́ля
body ~ = о́б’є́мна хви́ля
boundary ~ = межова́ хви́ля (сейсмічна)
bow ~ = чі́льна (уда́рна) хви́ля
breakdown ~ = хви́ля пробо́ю
bulk ~ = о́б’є́мна хви́ля
burst ~ = вибухо́ва хви́ля (спричинена вибухом ракети чи бомби)
capillary ~ = капіля́рна хви́ля
carrier ~ = хви́ля-носі́й, змодульо́вана хви́ля
centimetric ~s = сантиметро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц)
charge-density ~ = хви́ля заря́дової густини́
circular electric ~ = колова́ електри́чна хви́ля, TE-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circular magnetic ~ = колова́ магне́тна хви́ля, TM-хви́ля з осьово́ю симе́трією
circularly polarized ~ = циркуля́рно поляризо́вана хви́ля, хви́ля з колово́ю поляриза́цією
classical ~ = класи́чна хви́ля
clockwise-polarized ~ = правополяризо́вана хви́ля, хви́ля з пра́вою колово́ю поляриза́цією
coherent ~s = когере́нтні хви́лі
cold ~ = хви́ля хо́лоду, холо́дна хви́ля
combustion ~ = хви́ля горі́ння
composite ~ = складна́ хви́ля
compound ~ = (фіз. плинів) компа́ундна хви́ля
compression(al) ~ = 1. сти́скова [пружна́, ро́зтяго-сти́скова] хви́ля; хви́ля ро́зтягу-сти́ску, хви́ля стиска́ння [сти́ску, ущі́льнювання] 2. (гф) норма́льна хви́ля
compressional-dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
concentration ~ = хви́ля концентра́ції
concentric ~ = концентри́чна хви́ля
condensation shock ~ = конденсаці́йна уда́рна хви́ля, хви́ля стрибка́ конденса́ції
conical ~ = коні́чна хви́ля
constant-amplitude ~ = сталоампліту́дна хви́ля
continuous ~ = незгасна́ хви́ля
converging (spherical) ~ = збі́жна [східна́] (сфери́чна) хви́ля
converted ~ = трансформо́вана [(с)конверсо́вана] хви́ля
cosmic radio ~s = космі́чні радіохви́лі
counterclockwise-polarized ~ = лівополяризо́вана хви́ля, хви́ля з лі́вою колово́ю поляриза́цією
coupled ~s = зв’я́зані [взаємоді́йні] хви́лі
creeping ~ = ковзна́ (поверхнева) хви́ля; повзка́ хви́ля
critical ~ = крити́чна хви́ля (у хвилеводі), хви́ля з крити́чною частото́ю
crowdion ~ = краудіо́нна хви́ля
cutoff ~ = хви́ля відтина́ння (у хвилеводі)
cyclotron ~ = циклотро́нна хви́ля
cylindrical ~ = циліндри́чна хви́ля
damped ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. посла́блена хви́ля
de Broglie ~ = де-Бро́йлева хви́ля; фа́зова хви́ля
decametric ~s = декаметро́ві хви́лі, коро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц)
decaying ~ = 1. згасна́ хви́ля 2. розпадна́ хви́ля
decimetric ~s = дециметро́ві хви́лі (довжини хвиль 0.1 – 1 м, частоти 300 МГц – ГГц)
deflagration ~ = дефлаграці́йна хви́ля, хви́ля дефлагра́ції
deflected ~ = відхи́лена хви́ля
density ~ = хви́ля густини́
depolarized ~ = деполяризо́вана хви́ля
detached shock ~ = відокре́млена уда́рна хви́ля
detonation ~ = детонаці́йна хви́ля, хви́ля детона́ції
diffracted ~ = (з)дифраго́вана хви́ля
dilatational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
direct ~ = пряма́ хви́ля (що не зазнала відбиття чи заломлення)
dispersed ~ = (з)дисперго́вана хви́ля
dispersive ~ = диспе́рсна хви́ля
dissipationless ~ = бездисипати́вна хви́ля
distorted ~ = (з)деформо́вана хви́ля
distortional ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
disturbance ~ = хви́ля збу́рювання
disturbed ~ = збу́рена хви́ля
disturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
diverging (spherical) ~ = розбі́жна [розхідна́] (сфери́чна) хви́ля
dominant ~ = доміна́нтна хви́ля (у хвилеводі)
downward ~ = дозе́мна хви́ля
drift ~ = дре́йфова хви́ля
dynamic ~ = динамі́чна хви́ля
echo ~ = відлу́нна [е́хова] хви́ля
edge ~ = крайова́ хви́ля
Einstein-Rosen ~ = хви́ля Айншта́йна-Ро́зена
elastic ~ = 1. пружна́ хви́ля 2. акусти́чна хви́ля
elastoplastic ~ = пружнопласти́чна хви́ля
electric ~ = електри́чна [Ге́рцова] хви́ля
electroacoustic ~ = електроакусти́чна хви́ля
electromagnetic ~ = електромагне́тна хви́ля
electromagnetic shock ~ = електромагне́тна уда́рна хви́ля
electron(ic) ~ = електро́нна хви́ля
electron-cyclotron ~ = електро́нна циклотро́нна хви́ля
electron plasma ~ = електро́нна пла́змо́ва хви́ля
electron-sound ~ = електроннозвукова́ хви́ля
electrostatic ~ = електростати́чна хви́ля
elliptically polarized ~ = хви́ля з еліпти́чною поляриза́цією
emitted ~ = ви́промінена хви́ля
enhanced ~ = підси́лена хви́ля
entropy ~ = хви́ля ентропі́ї
equivalent sine ~ = еквівале́нтна синусо́їдна хви́ля
equivoluminal ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
exchange ~ = обмі́нна хви́ля
exchange spin ~ = обмі́нна спі́нова хви́ля
excitation ~ = хви́ля збу́дження
excited ~ = збу́джена хви́ля
exciting ~ = збу́джувальна хви́ля
exciton ~ = ексито́нна хви́ля
expansion ~ = (гф) хви́ля розрі́джування
external ~ = поверхне́ва хви́ля (у плині)
extraneous ~ = 1. парази́тна хви́ля 2. сторо́ння хви́ля
extraordinary ~ = незвича́йна хви́ля
extraterrestrial ~ = позазе́мна хви́ля
fast ~ = швидка́ хви́ля
fast magnetosonic ~ = швидка́ магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
finite-amplitude ~ = хви́ля зі скінче́нною ампліту́дою
flexural ~ = зги́нова хви́ля
fluctuation ~ = флюктуаці́йна хви́ля
foamy ~ = пі́нява хви́ля, баране́ць
forced ~ = (фіз. плинів) примусо́ва хви́ля
forward-scattered ~ = хви́ля, розсі́яна впере́д
fractional sine ~ = утя́та синусо́їдна хви́ля
freak ~ = хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
free (progressive) ~ = ві́льна хви́ля (що не зазнає впливу межових ефектів)
free space ~ = електромагне́тна хви́ля у ва́куумі (що не зазнає впливу межових ефектів)
free-traveling ~ = біжу́ча хви́ля
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́вана хви́ля
fundamental ~ = основна́ хви́ля, основна́ гармо́ніка
galactic radio ~ = галакти́чна радіохви́ля
Gerstner ~ = Ґе́рстнерова хви́ля
giant ~ = велете́нська хви́ля (океанічна)
gravitational ~ = ґравітаці́йна хви́ля
gravity ~ = ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
ground ~ = (гф) позе́мна хви́ля, поверхне́ва хви́ля (на поверхні землі)
ground-reflected ~ = відби́та від землі́ хви́ля
guided ~ = спрямо́вувана [ве́дена] хви́ля
half ~ = полови́нна хви́ля, півхви́ля; хви́ля полови́нної довжини́
harmonic ~ = гармоні́чна хви́ля
heat ~ = теплова́ хви́ля
hectometric ~s = гектометро́ві хви́лі, сере́дні радіохви́лі (довжини хвиль 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – МГц)
Heitler-London ~ = хви́ля Га́йтлера-Ло́ндона
helical ~ = спіра́льна хви́ля
helicoidal ~ = геліко́їдна хви́ля
helicon ~ = геліко́н, геліко́нна хви́ля
Helmholtz ~ = Ге́льмгольцова хви́ля
Hertzian ~ = Ге́рцова [електри́чна] хви́ля
high-intensity ~ = інтенси́вна хви́ля
hot ~ = (гф) теплова́ хви́ля
hybrid (electromagnetic) ~ = гібри́дна (електромагне́тна) хви́ля
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна хви́ля, уда́рна хви́ля в пли́ні
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна [гідромагне́тна] хви́ля
hyperfrequency ~ = гіперчасто́тна (мікро)хви́ля (довжини см – м)
hypersonic ~ = гіперзвукова́ хви́ля (частота понад 500 МГц)
impinging ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incident ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
incoherent ~s = некогере́нтні хви́лі
incoming ~ = надхідна́ [впадна́] хви́ля
indirect ~ = непряма́ хви́ля (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом унаслідок відбиття чи заломлення)
induced ~ = (з)індуко́вана хви́ля
inertia ~ = інерці́йна хви́ля
infragravity ~ = інфраґравітаці́йна хви́ля (у плині)
infralow-frequency ~ = наднизькочасто́тна хви́ля
infrared ~ = інфрачерво́на хви́ля
infrasonic ~ = інфразвукова́ хви́ля (частоти, менші за 15 Гц)
interacting ~s = взаємоді́йні хви́лі
interfacial ~ = межова́ хви́ля, хви́ля на межі́ по́ділу фаз
interference ~ = зава́дна [інтерференці́йна] хви́ля
interfering ~s = інтерферівні́ хви́лі
intermediate-frequency ~ = промі́жна́ хви́ля
internal ~ = вну́трішня хви́ля (у плині)
ion ~ = йо́нна хви́ля
ion-acoustic ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ion-cyclotron ~ = йо́нна циклотро́нна хви́ля
ion plasma ~ = йо́нна пла́змо́ва хви́ля
ion-sound ~ = йо́нна звукова́ [йо́нна акусти́чна] хви́ля
ionization ~ = хви́ля йоніза́ції
ionospheric ~ = 1. йоносфе́рна хви́ля 2. (рф) просторо́ва хви́ля
irrotational ~ = ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінова хви́ля
kilometric ~s = кілометро́ві хви́лі, до́вгі радіохви́лі (довжини хвиль 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц)
kinematic ~ = кінемати́чна хви́ля
kink ~ = кінк, зги́нова [кі́нкова] хви́ля
Lamb ~ = Ле́мбова хви́ля
Langmuir ~ = Ле́нґмюрова хви́ля
large-amplitude ~ = великоампліту́дна хви́ля
lateral ~ = бічна́ хви́ля
lattice ~ = (тт) ґратко́ва хви́ля, хви́ля колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки
lee ~ = (фіз. плинів) бар’є́рна хви́ля
light ~ = світлова́ хви́ля
linear ~ = ліні́йна хви́ля
linearly polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
long ~s = 1. до́вгі хви́лі 2. сере́дні [гектометро́ві], до́вгі [кілометро́ві] і наддо́вгі [міріяметро́ві] радіохви́лі (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення 545 м; частоти, нижчі за 550 кГц)
longer-wavelength ~ = до́вша хви́ля
longest-wavelength ~ = найдо́вша хви́ля
longitudinal ~ = поздо́вжня хви́ля
Love ~ = Ла́вова хви́ля
lower-hybrid ~ = нижньогібри́дна хви́ля
Mach ~ = Ма́хова хви́ля
magnetic ~ = (тт) хви́ля магнетува́ння
magnetoacoustic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ хви́ля
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна [гидромагне́тна] хви́ля
magnetoionic ~ = (гф) магнетойо́нна хви́ля
magnetosonic ~ = магнетозвукова́ [магнетоакусти́чна] хви́ля
magnetostatic ~ = магнетостати́чна хви́ля
magnetostatic spin ~ = магнетостати́чна спі́нова хви́ля
magnon ~ = магно́н, магно́нна хви́ля, кванто́вана спі́нова хви́ля
maintained ~ = незгасна́ (підсилювана) хви́ля
mass-density ~ = хви́ля ма́сової густини́
matter ~ = де-Бро́йлева хви́ля; хви́ля мате́рії
medium-frequency ~ = сере́дня хви́ля
metric ~s = метро́ві хви́лі (довжини хвиль 1 – 10 м, частоти 300 – 30 МГц)
millimeter ~s = див. millimetric ~s
millimetric ~s = міліметро́ві хви́лі (довжини хвиль мм – 1 см, частоти 30 – 300 ГГц)
modulated ~ = (з)модульо́вана хви́ля
modulating ~ = модуляці́йна хви́ля
monochromatic ~ = монохромати́чна хви́ля
myriametric ~s = міріяметро́ві хви́лі, наддо́вгі радіохви́лі (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц)
negative-energy ~ = хви́ля з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = стабі́льна хви́ля (що не зазнає згасання чи підсилювання), хви́ля зі ста́лою ампліту́дою
nondispersive ~ = недисперго́вна хви́ля
nonlinear ~ = неліні́йна хви́ля
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чна хви́ля
nonperturbed ~ = незбу́рена хви́ля
nonplane ~ = непло́ска хви́ля
nonpotential ~ = непотенція́льна хви́ля
nonresonant ~ = нерезона́нсна хви́ля
nonstationary ~ = нестаціона́рна хви́ля
nonsymmetrical ~ = несиметри́чна хви́ля
normally-dispersive ~ = норма́льно дисперго́вна хви́ля
nuclear spin ~ = я́дерна/ядро́ва спі́нова хви́ля
oblique ~ = скісна́ хви́ля
oblique shock ~ = скісна́ уда́рна хви́ля
oceanic ~ = океані́чна хви́ля
ocean surface ~ = поверхне́ва океані́чна хви́ля
opposite-phase ~ = протифа́зова хви́ля
optical spin ~ = опти́чна спі́нова хви́ля
ordinary ~ = звича́йна хви́ля
orthogonal ~s = ортогона́льні хви́лі
orthogonalized plane ~s = ортогоналізо́вані пло́скі хви́лі
orthonormalized ~s = ортонормо́вані хви́лі
outgoing ~ = виходо́ва хви́ля
parametric ~ = параметри́чна хви́ля
parametrically coupled ~s = параметри́чно зв’я́зані хви́лі
parametrizable ~ = параметризо́вна хви́ля
parametrized ~ = параметризо́вана хви́ля
partial ~ = парці́йна [парція́льна] хви́ля
partially-polarized ~ = частко́во поляризо́вана хви́ля
Pekar ~ = Пе́карова хви́ля
penumbral ~ = (астр.) напівтіньова́ хви́ля
periodic ~ = періоди́чна хви́ля
permanent ~ = уста́лена [стаціона́рна] хви́ля (у плині)
perturbation ~ = хви́ля збу́рювання, збу́рювальна хви́ля
perturbed ~ = збу́рена хви́ля
perturbing ~ = збу́рювальна хви́ля
phase-modulated ~ = фазозмодульо́вана хви́ля
phonon ~ = фоно́нна хви́ля
pilot ~ = хви́ля-піло́т
plane ~ = пло́ска хви́ля
plane-polarized ~ = пло́скополяризо́вана [ліні́йно поляризо́вана] хви́ля
planetary ~ = плане́тна хви́ля
plasma ~ = пла́змо́ва хви́ля
polariton ~ = полярито́нна хви́ля
polarization ~ = поляризаці́йна хви́ля, хви́ля поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана хви́ля
potential ~ = потенція́льна хви́ля
pressure ~ = 1. ти́скова хви́ля 2. ро́зтягости́скова хви́ля, хви́ля ро́зтягу-сти́ску
primary ~ = перви́нна хви́ля
probability ~ = хви́ля ймові́рности
progressive ~ = біжу́ча [по́ступна́] хви́ля
propagating ~ = поши́рювана [поширна́] хви́ля; хви́ля, що поши́рюється
proper ~ = власти́ва хви́ля
pseudospin ~ = псевдоспі́нова хви́ля
pulse-modulated ~ = і́мпульсно (з)модульо́вана хви́ля
pulsed ~ = і́мпульсна хви́ля
pump(ing) ~ = нагніта́льна хви́ля
quantized ~ = кванто́вана хви́ля
quantized spin ~ = магно́н, кванто́вана спі́нова хви́ля
quantum ~ = ква́нтова хви́ля
quasi-acoustic spin ~ = квазиакусти́чна спі́нова хви́ля
quasi-monochromatic ~ = квазимонохромати́чна хви́ля
radial ~ = радія́льна хви́ля
radiated ~ = ви́промінена хви́ля
radio ~ = радіохви́ля (частоти 10 кГц – 300 ГГц)
random ~ = випадко́ва хви́ля
rarefaction ~ = хви́ля розрі́джування
Rayleigh ~ = хви́ля Ре́йлі [Реле́я]
recombination ~ = рекомбінаці́йна хви́ля
rectangular ~ = прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля
reflected ~ = відби́та хви́ля
refracted ~ = зало́млена хви́ля
relaxation ~ = релаксаці́йна хви́ля
resonant ~ = резона́нсна хви́ля
resonating ~ = резона́нсна хви́ля
resultant ~ = вислідна́ хви́ля
retarded ~ = зага́яна хви́ля
retrograde ~ = ретроґра́дна хви́ля (в атмосфері)
return ~ = зворо́тна хви́ля
rogue ~ = (ОГ) хви́ля-ґева́л (поодинока велетенська океанічна хвиля)
Rossby ~ = хви́ля Ро́сбі
rotational ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sawtooth(ed) ~ = пиля́ста [пилча́ста] хви́ля
scattered ~ = розсі́яна хви́ля
sea ~ = морська́ хви́ля
secondary ~ = 1. втори́нна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
sectoral ~ = се́кторна хви́ля
seismic ~ = сейсмі́чна хви́ля
seismic s(hear) ~ = зсу́вова сейсмі́чна хви́ля
shake ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
sharp-crested ~ = хви́ля з го́стрим гре́бенем
shear ~ = (мех., гф) зсу́вова хви́ля
shear-gravity ~ = (гф) зсу́вова ґравітаці́йна хви́ля (у плині)
shock ~ = уда́рна хви́ля
short ~s = коро́ткі хви́лі (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
short-crested ~ = хви́ля зі скінче́нним гре́бенем
shorter-wavelength ~ = коро́тша хви́ля
shortest-wavelength ~ = найкоро́тша хви́ля
side ~ = бічна́ хви́ля
signal ~ = сигна́льна хви́ля
signifcant ~ = вели́ка хви́ля (в океані)
simple ~ = про́ста́ хви́ля
simple harmonic ~ = монохромати́чна хви́ля
sine ~ = синусо́їдна хви́ля
sinusoidal ~ = синусо́їдна хви́ля
sky ~ = йоносфе́рна хви́ля
slow ~ = пові́льна хви́ля (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла)
small-amplitude ~ = малоампліту́дна хви́ля
solitary ~ = соліто́н, поодино́ка хви́ля
sonic ~ = звукова́ хви́ля (що поширюється зі швидкістю звуку)
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля
space ~ = просторо́ва хви́ля
space-charge ~ = хви́ля просторо́вого заря́ду
spatial ~ = просторо́ва хви́ля
spatially inhomogeneous ~ = просторо́во неоднорі́дна хви́ля
specularly reflected ~ = дзерка́льно відби́та хви́ля
spherical ~ = сфери́чна хви́ля
spin ~ = спі́нова хви́ля
spin-density ~ = хви́ля спі́нової густини́
square ~ = меа́нд(е)р, прямоку́тна [меа́ндрова] хви́ля, меа́ндрові колива́ння
stable ~ = стійка́ хви́ля
standing ~ = стоя́ча хви́ля
stationary ~ = 1. стаціона́рна хви́ля 2. (ідеальна) стоя́ча хви́ля
steady-state ~ = уста́лена хви́ля
stimulated ~ = (з)індуко́вана хви́ля
storm ~ = штормова́ хви́ля
strain ~ = деформаці́йна хви́ля, хви́ля деформа́ції
stray ~ = 1. мандрівна́ хви́ля 2. парази́тна хви́ля
stress ~ = напру́гова хви́ля, хви́ля (механічної) напру́ги [напру́ження]
stress ~ = пружна́ хви́ля
subcarrier ~ = хви́ля-підносі́й
submillimeter ~s = субміліметро́ві хви́лі (довжини, менші за мм, частоти понад 300 ГГц)
subsonic ~ = дозвукова́ хви́ля (що має швидкість, меншу за швидкість звуку)
subsurface ~ = підповерхне́ва [підзе́мна, підво́дна] хви́ля
suction ~ = хви́ля розрі́джування
superhigh-frequency ~ = надвисокочасто́тна хви́ля
superimposed ~s = накла́дені хви́лі
supersonic ~ = надзвукова́ хви́ля (що має швидкість, більшу за швидкість звуку)
supraluminal ~ = надсвітлова́ хви́ля
surface ~ = поверхне́ва хви́ля
surface acoustic ~ [SAW] = поверхне́ва акусти́чна хви́ля
surface magnetic ~ = поверхне́ва магнетостати́чна хви́ля
surface spin ~ = поверхне́ва спі́нова хви́ля
symmetrical ~ = симетри́чна хви́ля
synchronous ~ = синхро́нна хви́ля
tangential ~ = (гф) зсу́вова хви́ля
temperature ~ = температу́рна [теплова́] хви́ля
thermal ~ = теплова́ [температу́рна] хви́ля
tidal ~ = припли́вна хви́ля
tone-modulated ~ = тона́льно (з)модульо́вана хви́ля
toroidal ~ = торо́їдна хви́ля
torsional ~ = торсі́йна хви́ля, хви́ля закру́чування
traffic ~ = тра́нспортна хви́ля
transformed ~ = трансформо́вана хви́ля
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена, нестаціона́рна] хви́ля
transmitted ~ = прохідна́ хви́ля
transverse ~ = 1. попере́чна хви́ля 2. (гф) зсу́вова хви́ля
transverse electric [TE] ~ = попере́чна електри́чна хви́ля
transverse electromagnetic [TEM] ~ = попере́чна електромагне́тна хви́ля
transverse magnetic [TM] ~ = попере́чна магне́тна хви́ля
trapezoidal ~ = трапецо́їдна хви́ля
traveling ~ = біжу́ча хви́ля
triangular ~ = трику́тна хви́ля
trochoidal ~ = трохо́їдна хви́ля
tropospheric ~ = тропосфе́рна хви́ля
twist ~ = закруто́ва [тві́стова] хви́ля, хви́ля за́круту
two-dimensional ~ = двови́мірна хви́ля
ultragravity ~ = ультраґравітаці́йна хви́ля
ultrashort ~s = ультракоро́ткі радіохви́лі (довжини хвиль менші за 10 м, частоти понад 30 МГц)
ultrasonic ~ = ультразвукова́ хви́ля (частоти понад 20 кГц)
unattenuated ~ = непосла́блена хви́ля
unbounded ~ = необме́жена хви́ля (що поширюється в недисипативному однорідному середовищі, що не має меж)
uncoupled ~ = незв’я́зана хви́ля
undamped ~ = 1. незгасна́ хви́ля 2. непосла́блена хви́ля
undeflected ~ = невідхи́лена хви́ля
undistorted ~ = не(з)деформо́вана хви́ля
undisturbed ~ = незбу́рена хви́ля
uniform plane ~ = однорі́дна пло́ска хви́ля
unmodulated ~ = не(з)модульо́вана хви́ля
unpolarized ~ = неполяризо́вана хви́ля
unscattered ~ = нерозсі́яна хви́ля
unstable ~ = нестійка́ хви́ля
unzipping ~ = (тт) хви́ля розстіба́ння [анзи́пінгу]
upward ~ = відзе́мна хви́ля
variable-amplitude ~ = змінноампліту́дна хви́ля
volume acoustic ~ = о́б’є́мна акусти́чна [звукова́] хви́ля
wake ~ = кільва́терна хви́ля
water ~ = хви́ля на воді́
weak ~ = слабка́ хви́ля
weakly damped ~ = слабкозгасна́ хви́ля
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна хви́ля
whistler ~ = свист, ві́стлер, електро́нна циклотро́нна [свистова́] хви́ля
wind ~ = вітрова́ хви́ля
zero-energy ~ = хви́ля з нульово́ю ене́ргією

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

а́том-носі́й (-а, -я́) carrier atom
газ-носі́й (-у, ія́) carrier gas
йон-носі́й (-а, -ія́) carrier ion
многови́д-носі́й (-у, -ія́) underlying variety
множина́-носі́й (-и́, -ія́) carrier (set), base [underlying] set
нос|і́й (-ія́) 1. (тт) carrier ▪ без —ії́в carrier-free 2. (матем.) support; (про множину) underlying 3. (інформації) medium 4. (опора) bearer 5. (розчинник тощо, х.) vehicle
високоенергети́чний ~ = (заряду) hot(-charge) carrier
~ взаємоді́ї = force carrier; (середовище) medium; (посередник) mediator
ві́льний ~ = (заряду) free (charge) carrier
вла́сний ~ = (заряду) intrinsic carrier
власти́вий ~ = (заряду) intrinsic carrier
гаря́чий ~ = (заряду) hot (charge) carrier
~ да́них = data carrier/medium
домішко́вий ~ = (заряду) extrinsic carrier
~ електролі́ту = electrolyte carrier
заінжекто́ваний ~ = injected carrier
~ за́пису = 1. recording [registering] medium, record carrier 2. (звукового) sound (record) carrier 3. (матеріял) record-carrying material
~ заря́ду = (charge) carrier; (electric) current carrier
захо́плений ~ = trapped carrier
зв’я́заний ~ = bound carrier
~ зв’язку́ = coupling medium
~ і́мпульсів = (частота) pulse carrier
інжекто́ваний ~ = injected carrier
~ інформа́ції = (information) medium; (даних) data carrier/medium; (запису) recording [registering] medium
~ інформа́ції без за́писів = (перфокарта, магнетна стрічка тощо) blank [virgin, empty] medium
~ каталіза́тору = catalyst carrier, supporting medium
~ ланцюга́ реа́кції = (х.) chain carrier/propagator
магне́тний ~ = (інформації) magnetic carrier/medium; (запису) magnetic recording medium
~ мі́ри = support of a measure
надлишко́вий ~ = (заряду) excess carrier
невла́сний ~ = (заряду) extrinsic carrier
~ неґати́вного заря́ду = negative carrier
незв’я́заний ~ (заряду) free (charge) carrier
неосновни́й ~ = (заряду) minority (charge) carrier
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium carrier
низькоенергети́чний ~ = (заряду) low-energy [cold] carrier
опти́чний ~ інформа́ції = optical recording medium
оса́джений ~ = carrier precipitate
основни́й ~ = (заряду) majority (charge) carrier
~ позити́вного заря́ду = positive carrier
~ радіонуклі́ду = radionuclide carrier
рівнова́жний ~ = equilibrium carrier
~ сигна́лу = signal carrier
~ слабко́ї взаємоді́ї = weak carrier
стрічко́ви́й ~ інформа́ції = tape medium
~ стру́му = current carrier
термозбу́джений ~ = (заряду) thermally excited carrier
фотозбу́джений ~ = (заряду) photoexcited carrier
холо́дний ~ = (заряду) cold carrier
~ хо́лоду = coolant, cooling medium
чи́стий ~ інформа́ції = (перфокарта, магнетна стрічка тощо) blank [virgin, empty] medium
плин-носі́й (-у, -ія́) carrier fluid
про́стір-носі́й (-тору, -ія́) carrier space, underlying space
раке́та-носі́й (-и, -ія́) carrier rocket
речовина́-носі́й (-и́, -ія́) carrier substance
середо́вище-носі́й (-а, -ія́) medium див. тж носій
~ зв’язку́ = coupling medium
~ інформа́ції = information [recording] medium
опти́чне ~ інформа́ції = optical recording medium
сигна́л-носі́й (-у, -ія́) carrier signal
фу́нктор-носі́й (-а, -я́) underlying-set functor
хви́ля-носі́й (-і, -ія́) carrier wave
части́нка-носі́й (-и, -ія́) (заряду) carrier particle
частота́-носі́й (-и́, -ія́) carrier (frequency)
допомі́жна́ ~ = subcarrier frequency
опти́чна ~ = optical carrier
пригні́чена ~ = suppressed carrier
рухли́ва ~ = floating carrier
сере́динна ~ = center [mean] carrier frequency
взаємоді́я 1. (фізична) interaction 2. (фізична: мод, контурів, елементів) coupling див. тж зв’язок~ між A та B A-B interaction, A-B coupling 3. (фізична: зворотна дія) reciprocal action 4. (х.) reaction 5. (ділова: співпраця) cooperation [co-operation] 6. (ділова: стосунки, контакти) liaison
адити́вна ~ = additive interaction
адіяба́тна ~ = adiabatic interaction
аксійнове́кторна ~ = axial-vector interaction
акустоелектро́нна ~ = acoustoelectronic interaction
акустоопти́чна ~ = acoustooptic interaction
анізотро́пна ~ = anisotropic interaction
анома́льна ~ = anomalous interaction
антисиметри́чна ~ = antisymmetric interaction
асиметри́чна ~ = asymmetric interaction
атермі́чна ~ = athermal interaction
а́томна ~ = atomic interaction
а́томно-поверхне́ва ~ = atom-surface interaction
багатокана́лова ~ = multichannel interaction
багатомо́дова ~ = multimode coupling
багаторазо́ва ~ = multiple interaction
багатореджео́нна ~ = multireggeon interaction
багатоті́лова ~ = many-body interaction
багатохвильова́ ~ = multiwave interaction
багаточасти́нко́ва ~ = many-particle [multiparticle] interaction
~ багатьо́х тіл = див. багатотілова ~
~ багатьо́х части́нок = див. багаточастинкова ~
баріо́н-баріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
біляпоро́гова ~ = near-threshold interaction
близькося́жна ~ = short-range interaction
Бло́хова ~ = Bloch interaction
ван-дер-Ваа́льсова ~ = van der Waals interaction
ве́кторна ~ = vector interaction; vector coupling
випадко́ва ~ = random interaction
~ висо́кого поря́дку = (теорії збурень) high-order interaction
високоенергети́чна ~ = high-energy interaction
~ ви́хорів = vortex(-vortex) interaction
вібро́нна ~ = vibronic interaction
відшто́вхувальна ~ = repulsive [repulsion] interaction
~ ві́льних ди́полів = free dipole-free dipole interaction
віртуа́льна ~ = virtual interaction
~ в кінце́вому ста́ні = final-state interaction
внутрішньоа́томна ~ = intraatomic interaction
внутрішньомоле́кульна ~ = intramolecular interaction [coupling]
внутрішньоядро́ва ~ = intranuclear interaction
гадро́нна ~ = hadron(-hadron) interaction
гадро́н-ядро́ва ~ = hadron-nucleus interaction
~ гармо́нік = harmonics interaction [coupling]
гармоні́чна ~ = harmonic interaction
гексадекапо́льна ядро́ва ~ = hexadecapole nuclear interaction
~ Ге́рцберґа-Те́лера Herzberg-Teller interaction
гідратаці́йна ~ = hydration interaction
гіпер’ядро́ва ~ = hypernuclear interaction
гіпотети́чна ~ = hypothetical interaction
гли́боко непружна́ ~ = deep inelastic interaction
(ґлюо́н-)ґлюо́нна ~ = gluon(-gluon) interaction
ґравітаці́йна ~ = gravitational interaction
ґрадіє́нтна ~ = gradient coupling
далекося́жна ~ = long-range interaction
двійко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
дводи́польна ~ = dipole-dipole interaction
двоквадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
двонукло́нна ~ = two-nucleon interaction
двополя́рна ~ = dipolar interaction
двострумене́ва ~ = beam-beam interaction
двофоно́нна ~ = two-phonon interaction
двохвильова́ ~ = two-wave interaction
~ двох стру́менів = (частинок) beam-beam interaction
двочасти́нко́ва ~ = two-particle [two-body, pair] interaction
дейтро́н-ядро́ва ~ = deuteron-nucleus interaction
~ дефе́ктів = defect(-defect) interaction
деформаці́йна ~ = deformation interaction
динамі́чна ~ = dynamic interaction
ди́поль-ди́польна ~ = dipole-dipole interaction
ди́поль-квадрупо́льна ~ = dipole-quadrupole interaction
ди́польна ~ = dipole interaction
ди́поль-нейтра́льна ~ = dipole-neutral interaction; (з нейтральною молекулою) dipole-neutral-molecule interaction
~ дислока́цій = dislocation interaction; (з вакансіями) dislocation-vacancy interaction; (з мікротріщинами) dislocation-microcrack interaction
дисперсі́йна ~ = dispersive [dispersion] interaction
дифракці́йна ~ = diffraction interaction
дифузі́йна ~ = diffusion interaction
домінівна́ ~ = dominant interaction
до́нор-акце́пторна ~ = donor-acceptor interaction
екзоти́чна ~ = exotic interaction
екрано́вана ~ = screened interaction
ексито́н-фоно́нна ~ = exciton-phonon interaction
ексклюзи́вна ~ = exclusive interaction
електромагне́тна ~ = electromagnetic interaction; (зв’язок між контурами) electromagnetic coupling
електро́н-ґратко́ва ~ = electron-lattice interaction
електро́н-дейтро́нна ~ = electron-deuteron interaction
електро́н-дірко́ва ~ = electron-hole interaction
електро́н-електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́н-йо́нна ~ = electron-ion interaction
електро́н-магно́нна ~ = electron-magnon interaction
електро́н-мезо́нна ~ = electron-meson interaction
електро́н-мюо́нна ~ = electron-muon interaction
електро́нна ~ = electron(-electron) interaction
електро́нна спі́н-спі́нова ~ = electron-spin interaction
електро́н-нейтро́нна ~ = electron-neutron interaction
електро́н-нукло́нна ~ = electron-nucleon interaction
електро́н-плазмо́нна ~ = electron-plasmon interaction
електро́н-позитро́нна ~ = electron-positron interaction
електро́н-прото́нна ~ = electron-proton interaction
електро́н-рипло́нна ~ = electron-ripplon interaction
електро́н-фоно́нна ~ = electron-phonon interaction
електрон-ядро́ва ~ = electron-nucleus interaction
електрослабка́ ~ = electroweak interaction
електроспі́нова ~ = electron-spin interaction
електростати́чна ~ = electrostatic interaction
електроядро́ва ~ = electronuclear interaction
ефекти́вна ~ = effective interaction
~ за висо́ких ене́ргій = див. високоенергетична ~
зага́яна ~ = retarded interaction
заекрано́вана ~ = screened interaction
залишко́ва ~ = residual interaction
~ за низьки́х ене́ргій = див. низькоенергетична ~
~ за промі́жни́х ене́ргій = див. проміжноенергетична ~
~ заря́джених стру́мів = charged-current interaction
~ заря́дів = charge interaction
зарядонезале́жна ~ = charge-independent interaction
зарядообмі́нна ~ = charge-exchange interaction
зарядосиметри́чна ~ = charge-symmetric interaction
збі́днювальна ~ = depletion interaction
збу́рена ~ = perturbed interaction
~ з о́бміном заря́дами = charge-exchange interaction
~ з передава́нням заря́ду = charge-transfer interaction
~ з пору́шенням CP-інварія́нтности = CP-violating interaction
~ з пору́шенням калібрува́ння = gauge-violating interaction
~ з пору́шенням па́рности = parity-violating interaction
~ з пору́шенням симе́трії = symmetry-breaking [symmetry-violating] interaction
~ з(і) скінче́нним ра́діусом ді́ї = finite-range interaction
~ зу́стрі́чних стру́менів = (частинок) colliding-beam interaction
І́зинґова ~ = Ising coupling
ізове́кторна ~ = isovector interaction; isovector coupling
ізотро́пна ~ = isotropic interaction
інварія́нтна ~ = invariant interaction; invariant coupling
CP-інварія́нтна ~ = CP-invariant interaction
~ індуко́ваних дипо́лів = induced dipole-induced dipole interaction
індукці́йна ~ = inductive coupling
інерційна ~ = inertial interaction
інклюзи́вна ~ = inclusive interaction
йон-ґратко́ва ~ = ion-lattice interaction
йон-ди́польна ~ = ion-dipole interaction
(йон-)йо́нна ~ = ion(-ion) interaction
йон-моле́кульна ~ = ion-molecule interaction
йон-нейтра́льна ~ = ion-neutral interaction (з нейтральною молекулою) ion-neutral-molecule interaction
йон-фоно́нна ~ = ion-phonon interaction
каліброзале́жна ~ = gauge-dependent interaction
каліброінварія́нтна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронезале́жна ~ = gauge-independent [gauge-invariant] interaction
калібронеінварія́нтна ~ = gauge-dependent interaction
~ ка-мі́нус-мезо́на з нукло́ном = kaon minus-nucleon interaction
~ ка-нуль-мезо́на з нукло́ном = kaon neutral-nucleon interaction
као́н-гіперо́нна ~ = kaon-hyperon interaction
као́н-дейтро́нна ~ = kaon-deuteron interaction
као́н-нейтро́нна ~ = kaon-neutron interaction
као́н-нукло́нна ~ = kaon-nucleon interaction
као́н-прото́нна ~ = kaon-proton interaction
~ ка-плюс-мезо́на з нукло́ном = kaon plus-nucleon interaction
квадрати́чна ~ = див. квадратна ~
квадра́тна ~ = quadratic interaction
квадрупо́ль-квадрупо́льна ~ = quadrupole-quadrupole interaction
квадрупо́льна ~ = quadrupole interaction; (ядрова) quadrupole nuclear interaction
квазипружна́ ~ = quasi-elastic interaction
ква́нтова ~ = quantum interaction
кванто́вана ~ = quantized interaction
ква́рк-антиква́ркова ~ = quark-antiquark interaction
ква́рк-гадро́нна ~ = quark-hadron interaction
кварк-ґлюо́нна ~ = quark-gluon interaction
(кварк-)ква́ркова ~ = quark(-quark) interaction
кількачасти́нко́ва ~ = (не більше чотирьох) few-body [few-particle] interaction
кінети́чна ~ = kinetic interaction
класи́чна ~ = classical interaction
колекти́вна ~ = collective interaction
ко́лірна ~ = color interaction
конкуре́нтна ~ = (вжив. здебільшого у множині) competing [competitive] interaction
конта́ктова ~ = contact interaction
конфігураці́йна ~ = configuration interaction
координаці́йна ~ = coordination interaction
короткося́жна ~ = short-range interaction
кросдеформаці́йна ~ = cross-deformation interaction
Куло́нова [куло́нівська] ~ = Coulomb interaction
~ ла́зерного промі́ння з пла́змою = див. лазер-плазмова ~
ла́зер-пла́змо́ва ~ = laser-plasma interaction
лепто́н-баріо́нна ~ = lepton-baryon interaction
лепто́н-гадро́нна ~ = lepton-hadron interaction
лепто́н-гіперо́нна ~ = lepton-hyperon interaction
лепто́н-дейтро́нна ~ = lepton-deuteron interaction
лепто́н-мезо́нна ~ = lepton-meson interaction
лепто́нна ~ = lepton(-lepton) interaction
лепто́н-нейтро́нна ~ = lepton-neutron interaction
лепто́н-нукло́нна ~ = lepton-nucleon interaction
лепто́н-прото́нна ~ = lepton-proton interaction
ліні́йна ~ = linear interaction
лока́льна ~ = local interaction
магне́тна ~ = magnetic interaction
магнетопружна́ ~ = magnetoelastic interaction [coupling]
магнетоелектри́чна ~ = magnetoelectric coupling
магнетостати́чна ~ = magnetostatic interaction
магно́н-магно́нна ~ = magnon(-magnon) interaction
магно́н-фоно́нна ~ = magnon-phonon interaction
~ мало́го числа́ части́нок = див. малочастинкова ~
малочасти́нко́ва ~ = few-body [few-particle] interaction
масшта́бно інварія́нтна ~ = scale-invariant interaction
~ ма́триці з до́мішками = (тт) host-guest interaction
мезо́н-баріо́нна ~ = meson-baryon interaction
мезо́н-гіперо́нна ~ = meson-hyperon interaction
мезо́н-дейтро́нна ~ = meson-deuteron interaction
мезо́н-мезо́нна ~ = meson-meson interaction
мезо́н-нукло́нна ~ = meson-nucleon interaction
міжа́томна ~ = (inter)atomic interaction
міжбаріо́нна ~ = baryon-baryon interaction
міжгадро́нна ~ = hadron-hadron interaction
міжгіперо́нна ~ = hyperon-hyperon interaction
міжди́польна ~ = dipole-dipole interaction
міжелектро́нна ~ = electron-electron interaction
міжкао́нна ~ = kaon-kaon interaction
міжква́ркова ~ = quark-quark interaction
міжлепто́нна ~ = lepton-lepton interaction
міжмагно́нна ~ = magnon-magnon interaction
міжмезо́нна ~ = meson-meson interaction
міжмо́дова ~ = mode(-mode) coupling
міжмолекуля́рна ~ = див. міжмолекульна ~
міжмоле́кульна ~ = (inter)molecular interaction
міжмюо́нна ~ = muon-muon interaction
міжнейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
міжнейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
міжнукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
міжпіо́нна ~ = pion-pion interaction
міжплазмо́нна ~ = plasmon interaction
міжпрото́нна ~ = proton-proton interaction
~ між проце́сами = (комп.) interprocess communication
міжфа́зова ~ = (на поверхні поділу) interfacial interaction
міжфото́нна ~ = photon-photon interaction
~ між хви́лями = wave interaction
міжчасти́нко́ва ~ = (inter)particle interaction
~ між части́нкою і ко́ром = (ядра) particle-core coupling
між’ядро́ва ~ = nucleus-nucleus [nuclear] interaction
~ мод = (коливань) mode coupling; (багатьох) multimode coupling
моде́льна ~ = model interaction
мультиперифері́йна ~ = multiperipheral interaction
мультипо́лів = multipole interaction
мультипо́льна ~ = див. ~ мультиполів
мюо́н-дейтро́нна ~ = muon-deuteron interaction
мюо́н-мезо́нна ~ = muon-meson interaction
мюо́н-нейтро́нна ~ = muon-neutron interaction
мюо́н-нукло́нна ~ = muon-nucleon interaction
мюо́н-прото́нна ~ = muon-proton interaction
~ м’яки́х ку́льок = soft-sphere interaction
надобмі́нна ~ = superexchange interaction
надси́льна ~ = superstrong interaction
надслабка́ ~ = superweak [hyperweak] interaction
надтонка́ ~ = hyperfine interaction; (анізотропна/ізотропна) anisotropic/isotropic hyperfine interaction
~ на енергети́чній пове́рхні = on-energy (shell) interaction
~ на межі́ по́ділу фаз = interfacial interaction
напівінклюзи́вна ~ = semi-inclusive interaction
напівси́льна ~ = semistrong interaction
напівслабка́ ~ = semiweak interaction
незбу́рена ~ = nonperturbed interaction
CP-неінварія́нтна ~ = CP-noninvariant [CP-violating] interaction
~ нейтра́льних стру́мів = neutral-current interaction
нейтри́но-дейтро́нна ~ = neutrino-deuteron interaction
нейтри́но-електро́нна ~ = neutrino-electron interaction
нейтри́но-мезо́нна ~ = neutrino-meson interaction
нейтри́но-мюо́нна ~ = neutrino-muon interaction
нейтри́но-нейтри́нна ~ = neutrino(-neutrino) interaction
нейтри́но-нейтро́нна ~ = neutrino-neutron interaction
нейтри́но-нукло́нна ~ = neutrino-nucleon interaction
нейтри́но-прото́нна ~ = neutrino-proton interaction
нейтро́н-антинейтро́нна ~ = neutron-antineutron interaction
нейтро́н-дейтро́нна ~ = neutron-deuteron interaction
нейтро́н-нейтро́нна ~ = neutron-neutron interaction
неліні́йна ~ = 1. nonlinear interaction 2. (хвиль) nonlinear wave interaction [coupling] 3. (частинок із хвилями) nonlinear wave-particle interaction 4. (мод) nonlinear mode coupling
нелока́льна ~ = nonlocal interaction
неперенормо́вана ~ = nonrenormalized interaction
неперенормо́вна ~ = nonrenormalizable interaction
непряма́ ~ = indirect interaction
непружна́ ~ = inelastic interaction
нерезона́нсна ~ = nonresonance [nonresonant] interaction
нерелятивісти́чна ~ = nonrelativistic interaction
несиметри́чна ~ = nonsymmetric interaction
нецентра́льна ~ = noncentral interaction
низькоенергети́чна ~ = low-energy interaction
~ носії́в (заря́ду) = (charge-)carrier interaction
носі́й-до́мішко́ва ~ carrier-impurity interaction
нукло́н-антинукло́нна ~ = nucleon-antinucleon interaction
нукло́н-гіперо́нна ~ = nucleon-hyperon interaction
нукло́н-дейтро́нна ~ = nucleon-deuteron interaction
нукло́н-нукло́нна ~ = nucleon-nucleon interaction
нукло́н-ядро́ва ~ = nucleon-nucleus interaction
обмі́нна ~ = exchange interaction; (тт) exchange coupling
окте́тна ~ = octet interaction
опосередко́вана ~ = indirect interaction
орієнтаці́йна ~ = orientational interaction
~ па́лива з оболо́нкою = (у реакторі) fuel-cladding interaction
~ па́лива з теплоносіє́м = (у реакторі) fuel-coolant interaction
параметри́чна ~ = parametric interaction
па́рна ~ = two-particle [two-body, pair] interaction; (у великому ансамблі) pairwise interaction
~ парці́йних хвиль = partial-wave interaction
перенормо́вана ~ = renormalized interaction
перенормо́вна ~ = renormalizable interaction
перифері́йна ~ = peripheral interaction
п’єзоелектри́чна ~ = piezoelectric interaction
~ пі-мі́нус мезо́на з нукло́ном = pion minus-nucleon interaction
піо́н-гіперо́нна ~ = pion-hyperon interaction
піо́н-дейтро́нна ~ = pion-deuteron interaction
піо́н-као́нна ~ = pion-kaon interaction
піо́н-нейтро́нна ~ = pion-neutron interaction
піо́н-нукло́нна ~ = pion-nucleon interaction
піо́н-піо́нна ~ = pion-pion interaction
піо́н-прото́нна ~ = pion-proton interaction
піо́н-ядро́ва ~ = pion-nucleus interaction
~ пі-плюс мезо́на з нукло́ном = pion plus-nucleon interaction
~ пла́зми зі сті́нкою = plasma-wall interaction
плазмо́нна ~ = plasmon interaction
пла́змо-стру́мене́ва ~ = beam-plasma interaction
~ пли́нів [пли́нних речови́н] з елеме́нтами констру́кцій = fluid-structure interaction
поверхне́ва ~ = surface interaction
~ поверхне́вих хвиль = surface wave interaction
~ по́за енергети́чною пове́рхнею = off-energy (shell) interaction
польова́ ~ = field interaction
попа́рна ~ = pairwise interaction
поро́гова ~ = threshold interaction
притяга́льна ~ = attractive interaction
промі́жна́ ~ = intermediate interaction
проміжноенергети́чна ~ = intermediate-energy [medium-energy] interaction
прото́н-антинейтро́нна ~ = proton-antineutron interaction
прото́н-антипрото́нна ~ = proton-antiproton interaction
прото́н-дейтро́нна ~ = proton-deuteron interaction
прото́н-нейтро́нна ~ = proton-neutron interaction
прото́н-прото́нна ~ = proton-proton interaction
пру́жна́ ~ = elastic interaction; (частинок) elastic particle interaction; (дефектів) elastic defect interaction
пряма́ ~ = direct interaction
псевдове́кторна ~ = pseudovector interaction
псевдоквадрупо́льна ~ = pseudoquadrupole interaction
псевдоскаля́рна ~ = pseudoscalar interaction
реалісти́чна ~ = realistic interaction
резона́нсна ~ = resonance [resonant] interaction; (хвиль) resonance wave coupling [mixing]
релятивісти́чна ~ = relativistic interaction
розпадо́ва ~ = decay interaction
~ розчи́нника з розчи́неною речовино́ю = solute-solvent interaction
самоузго́джена ~ = self-consistent interaction
сепара́бельна ~ = separable interaction
си́льна ~ = strong interaction
симетри́чна ~ = symmetric interaction
синґуля́рна ~ = singular interaction
скаля́рна ~ = scalar interaction
слабка́ ~ = weak [beta] interaction
~ соліто́нів = soliton interaction
спін-ґратко́ва ~ = spin-lattice interaction
спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спінозале́жна ~ = spin-dependent interaction
спін-орбіта́льна ~ = див. спін-орбітова ~
спін-орбіто́ва ~ = spin-orbit interaction, L-S coupling
спін-спі́нова ~ = spin-spin interaction, J-J coupling
спін-фоно́нна ~ = spin-phonon interaction
стати́чна ~ = static interaction
стери́чна ~ = steric interaction
~ стру́менів = (частинок) beam interaction
~ стру́меня (частинок) з пла́змою = beam-plasma interaction
~ стру́меня (частинок) зі сті́нкою = beam-wall interaction
~ струн = string interaction
суперсиметри́чна ~ = supersymmetric interaction
~ суперстру́н = superstring interaction
~ тверди́х ку́льок = hard-sphere interaction
температурозале́жна ~ = temperature-dependent interaction
температуронезале́жна ~ = athermal [temperature-independent] interaction
те́нзорна ~ = tensor interaction
техніко́лірна ~ = technicolor interaction
тонка́ ~ = fine interaction
точко́ва ~ = point interaction
триплазмо́нна ~ = three-plasmon interaction
трипле́тна ~ = triplet interaction
трифоно́нна ~ = three-phonon interaction
трихвильова́ ~ = three-wave interaction [coupling, mixing]
тричасти́нко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
трійко́ва ~ = three-particle [three-body] interaction
~ у ви́снаженій поро́ді = (після збагачення, я ф) waste-rock interaction
узага́льнена ~ = generalized interaction
ультратонка́ ~ = superhyperfine interaction
універса́льна ~ = universal interaction
фізи́чна ~ = physical interaction
фо́нова ~ = background interaction
фоно́н-фоно́нна ~ = phonon-phonon interaction
фото́н-баріо́нна ~ = photon-baryon interaction
фото́н-гадро́нна ~ = photon-hadron interaction
фото́н-гіперо́нна ~ = photon-hyperon interaction
фото́н-дейтро́нна ~ = photon-deuteron interaction
фото́н-електро́нна ~ = photon-electron interaction
фото́н-лепто́нна ~ = photon-lepton interaction
фото́н-мезо́нна ~ = photon-meson interaction
фото́н-мюо́нна ~ = photon-muon interaction
фото́н-нейтри́нна ~ = photon-neutrino interaction
фото́н-нейтро́нна ~ = photon-neutron interaction
фото́н-нукло́нна ~ = photon-nucleon interaction
фото́н-позитро́нна ~ = photon-positron interaction
фото́н-прото́нна ~ = photon-proton interaction
фото́н-фоно́нна ~ = photon-phonon interaction
фото́н-фото́нна ~ = photon-photon interaction
фотоядро́ва ~ = photonuclear interaction
фундамента́льна ~ = fundamental [basic] interaction
~ хвиль = wave(-wave) interaction [coupling]; (у плазмі тж) wave mixing
~ n хвиль = n-wave interaction [coupling]
~ хвиль з части́нками = wave-particle interaction
хвильова́ ~ = wave interaction [coupling]
n-хвильова́ ~ = n-wave interaction [coupling]
хемі́чна ~ = reaction, chemical interaction
хемоя́дерна/хемоядро́ва ~ = chemonuclear interaction
центра́льна ~ = central interaction
~ части́нки з античасти́нкою = particle-antiparticle interaction
~ части́нки з ді́ркою = hole-particle interaction
~ части́нки з ядро́м = particle-nucleus interaction
n-части́нко́ва ~ = див. ~ n частинок
~ части́нок з хви́лями = wave-particle interaction
~ n части́нок = n-particle interaction
чотириплазмо́нна ~ = four-plasmon interaction
чотириферміо́нна ~ = four-fermion interaction
чотирихвильова́ ~ = four-wave interaction [coupling]
чотиричасти́нко́ва ~ = four-particle interaction
ядро́ва ~ = nuclear interaction; (квадрупольна) nuclear quadrupole interaction; (спін-спінова) nuclear spin interaction
ядро́-ядро́ва ~ = nucleus-nucleus interaction
перене́сник (-а) див. носі́й
перено́сник (-а) див. носі́й
хви́|ля 1. wave 2. (прибій, рух води тощо) wash
~ Айншта́йна-Ро́зена = Einstein-Rosen wave
акусти́чна ~ = 1. (звукова) sound [acoustic] wave; (у пружному середовищі) elastic wave; (поверхнева) surface acoustic wave 2. (що поширюється зі швидкістю звуку) sonic wave
акусти́чна спі́нова ~ = acoustic spin wave
А́ль(ф)венова ~ = Alfvén wave
амплітудозмодульова́на ~ = amplitude-modulated wave
ангармоні́чна ~ = anharmonic wave
~ анзи́пінгу = (тт) див. ~ розстібання
аперіоди́чна ~ = aperiodic wave
атмосфе́рна ~ = atmospheric wave
багаторазо́во відби́та ~ = multiple (wave) reflection
балісти́чна ~ = ballistic wave
бар’є́рна ~ = (фіз. плинів) lee wave
баротро́пна ~ = barotropic wave
бездисипати́вна ~ = dissipationless wave
біжу́ча ~ = traveling [free-traveling, progressive] wave
бічна́ ~ = side [lateral] wave
Бло́хова ~ = Bloch wave
ве́дена ~ = guided wave
велете́нська ~ = (океанічна) giant wave; (поодинока) single giant wave див. тж хвиля-ґевал
вели́ка ~ = (на воді) surge; (із гребенем) comber; (в океані) significant wave
великоампліту́дна ~ = large-amplitude wave
верхньогібри́дна ~ = upper-hybrid wave
взаємоді́йні —лі = interacting waves; (між собою) coupled waves
вибухо́ва ~ = blast wave; burst wave
ви́мушена ~ = див. примусова ~
випадко́ва ~ = random wave
ви́промінена ~ = radiated [emitted] wave
ви́слана ~ = radiated [emitted] wave
вислідна́ ~ = resultant wave
виходо́ва ~ = outgoing wave
відби́та ~ = reflected wave, (wave) reflection; (дзеркально) specularly reflected wave; (від землі) ground-reflected wave; (електромагнетна) electromagnetic reflection; (сейсмічна) seismic reflection
відзе́мна ~ = upward wave
відлу́нна ~ = echo wave
відокре́млена уда́рна ~ = detached shock (wave)
~ відтина́ння = (у хвилеводі) cutoff wave
відхи́лена ~ = deflected wave
ві́льна ~ = (що не зазнає впливу межових ефектів) free (progressive) wave
ві́сна ~ = axial wave
вітрова́ ~ = wind wave
вла́сна ~ = див. властива ~
власти́ва ~ = proper wave, eigenwave
вну́трішня ~ = (у плині) internal wave
впадна́ ~ = incident wave
втори́нна ~ = secondary wave
~ Га́йтлера-Ло́ндона = Heitler-London wave
гармоні́чна ~ = harmonic wave
гектометро́ва ~ = (довжини 100 – 1000 м, частоти 0.3 – 3 МГц) hectometric (radio) wave
геліко́їдна ~ = helicoidal wave
геліко́нна ~ = helicon (wave)
Ге́льмгольцова ~ = Helmholtz wave
Ге́рцова ~ = electric [Hertzian] wave
гібри́дна (електромагне́тна) ~ = hybrid (electromagnetic) wave
гідродинамі́чна ~ = hydrodynamic wave
гідромагне́тна ~ = hydromagnetic [magnetohydrodynamic] wave
гіперзвукова́ ~ = (частота понад 500 МГц) hypersonic wave
гіперчасто́тна ~ = (довжини 1 см – 1 м) hyperfrequency wave
головна́ уда́рна ~ = bow shock
~ горі́ння = combustion wave
гострогребі́нчаста ~ = sharp-crested wave
~ густини́ = density wave; (заряду) charge-density wave
Ґе́рстнерова ~ = Gerstner wave
ґравітаці́йна ~ = gravitational wave; (у плині) gravity wave; (мн.) gravitational radiation
ґратко́ва ~ = lattice wave
двови́мірна ~ = two-dimensional wave
де-Бро́йлева ~ = de Broglie [matter] wave
декаметро́ва ~ = (довжини 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) decametric (radio) wave
деполяризо́вана ~ = depolarized wave
детонаці́йна ~ = detonation wave
дефлаграці́йна ~ = deflagration wave
деформаці́йна ~strain wave
дециметро́ва ~ = (довжини 0.1 – 1 м, частоти 0.3 – 3 ГГц) decimetric wave, radio wave; (у межах 0.1 – 0.3 м, 1 – 3 ГГц) microwave
дециміліметро́ва ~ = (довжини 0.1 – 1 мм, частоти 300 – 3000 ГГц) submillimeter wave
дзерка́льно відби́та ~ = specularly reflected wave
динамі́чна ~ = dynamic wave
дисперґо́вана ~ = dispersed wave
диспе́рсна ~ = dispersive wave
дифраго́вана ~ = diffracted wave
до́вга ~ = 1. long [long-wavelength] wave 2. (хвилі з довжинами, що перевищують найбільшу довжину хвилі діяпазону радіомовлення (545 м), частоти нижчі за 550 кГц) long wave 3. (радіохвиля, довжини 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) kilometric (radio) wave
до́вша ~ = longer-wavelength wave
додатко́ва світлова́ ~ = (тт) additional light wave
дозвукова́ ~ = (що має швидкість, меншу за швидкість звуку) subsonic wave
дозе́мна ~ = downward wave
доміна́нтна ~ = (у хвилеводі) dominant wave
дре́йфова ~ = drift wave
еквівале́нтна синусо́їдна ~ = equivalent sine wave
експоненці́йна ~ = exponential wave
ексито́нна ~ = exciton wave
електри́чна ~ = electric [Hertzian] wave
електроакусти́чна ~ = electroacoustic wave
електромагне́тна ~ = electromagnetic wave
електромагне́тна ~ у ва́куумі = (що не зазнає впливу межових ефектів) free-space wave
електромагне́тна уда́рна ~ = electromagnetic shock (wave)
електро́нна ~ = electron wave
електро́нна пла́змо́ва ~ = electron plasma wave
електро́нна циклотро́нна ~ = electron-cyclotron wave, whistler wave
електроннозвукова́ ~ = electron-sound wave
електростати́чна ~ = electrostatic wave
елемента́рна ~ = elementary wave
еліпти́чно поляризо́вана = ~ elliptically-polarized wave
~ ентропі́ї = entropy wave
е́хова ~ = echo wave
зава́дна ~ = interference wave
зага́яна ~ = retarded wave
закруто́ва ~ = див. ~ закручування
~ за́круту = див. ~ закручування
~ закру́чування = torsional wave; (у рідинному/плинному кристалі) twist wave
зало́млена ~ = refracted (transmitted) wave; (відбита) refracted reflection
~ заря́дової густини́ = charge-density wave
збі́жна (сфери́чна) ~ = converging (spherical) wave
збу́джена ~ = excited wave
~ збу́дження = excitation wave
збу́джувальна ~ = exciting wave
збу́рена ~ = perturbed [disturbed] wave
збу́рювальна ~ = perturbation [perturbing, disturbing] wave
~ збу́рювання = perturbation [disturbance] wave
звича́йна ~ = ordinary wave [component]
~ з від’є́мною ене́рґією = negative-energy wave
зворо́тна ~ = back(ward) [return] wave
звукова́ ~ = 1. sound [acoustic] wave 2. (у пружному середовищі) elastic wave 3. (що поширюється зі швидкістю звуку) sonic wave
зв’я́зані —лі = coupled waves
згасна́ ~ = damped [decaying] wave
зги́нова ~ = flexural wave; (кінкова) kink wave
~ з го́стрим гре́бенем = див. гострогребінчаста ~
~ згу́щування = див. ~ ущільнювання
здеформо́вана ~ = distorted wave
здисперґо́вана ~ = dispersed wave
здифраго́вана ~ = diffracted wave
~ з еліпти́чною поляриза́цією = elliptically polarized wave
зіндуко́вана ~ = induced [stimulated] wave
~ з колово́ю поляриза́цією = circularly-polarized wave; (лівою) counterclockwise-polarized wave; (правою) clockwise-polarized wave
~ з крити́чною частото́ю = (у хвилеводі) critical wave
змінноампліту́дна ~ = variable-amplitude wave
змодульо́вана ~ = modulated wave, carrier wave; (за амплітудою) amplitude-modulated wave; (за фазою) phase-modulated wave
~ з нульово́ю ене́ргією = zero-energy wave
~ з осьово́ю симе́трією = circular electric wave; circular magnetic wave
~ з пра́вою колово́ю поляриза́цією = clockwise-polarized wave
~ з(і) скінче́нним гре́бенем = short-crested wave
~ з(і) ста́лою ампліту́дою = (що не зазнає ні згасання, ні підсилювання) neutral wave
зсу́вова ~ = 1. (мех., гф) shear wave 2. (гф) distortional [equivoluminal, shake, secondary, rotational transverse, tangential] wave 3. (сейсмічна) seismic s(hear) wave 4. (ґравітаційна, у плині) shear-gravity wave
і́мпульсна ~ = pulsed wave
і́мпульсно (з)модульо́вана ~ = pulse-modulated wave
індуко́вана ~ = induced [stimulated] wave
інерці́йна ~ = inertia wave
інтенси́вна ~ = high-intensity wave
інтерференці́йна ~ = interference wave
інтерферівні́ —лі = interfering waves
інфраґравітаці́йна ~ = (у плині) infragravity wave
інфразвукова́ ~ = (частоти, менші за 15 Гц) infrasonic wave
інфрачерво́на ~ = infrared wave
~ ймові́рности = probability wave
~ йоніза́ції = ionization wave
йонізаці́йна ~ = ionization wave
йо́нна ~ = ion wave; (акустична/звукова) ion sound [ion acoustic] wave; (плазмова) ion plasma wave; (циклотронна) ion cyclotron wave
йоносфе́рна ~ = ionospheric [sky] wave
капіля́рна ~ = capillary wave; (мн.) (capillary) ripple
квазиакусти́чна спі́нова ~ = quasi-acoustic spin wave
квазимонохромати́чна ~ = quasi-monochromatic wave
ква́нтова ~ = quantum wave
кванто́вана ~ = quantized wave; (спінова) quantized spin wave, magnon (wave)
Кел(ь)вінова ~ = Kelvin wave
кілометро́ва ~ = (довжини 1 – 10 км, частоти 30 – 300 кГц) kilometric (radio) wave
кільва́терна ~ = (фіз. плинів) wake wave
кінемати́чна ~ = kinematic wave
кі́нкова ~ = kink wave
класи́чна ~ = classical wave
ковзна́ ~ = (поверхнева) creeping wave
когере́нтна ~ = coherent wave
~ колива́нь (кристалі́чної) ґра́тки = lattice wave
колова́ електри́чна ~ = circular electric wave
колова́ магне́тна ~ = circular magnetic wave
компа́ундна ~ = (фіз. плинів) compound wave
конверсо́вана ~ = converted wave
конденсаці́йна уда́рна ~ = condensation shock wave
коні́чна ~ = conical wave
~ концентра́ції = concentration wave
концентри́чна ~ = concentric wave
коро́тка ~ = 1. short [short-wavelength] wave 2. (проміння в межах і поблизу видної частини електромагнетного спектру, довжини 0.4 – 1 мкм) short wave 3. (радіохвиля, довжини 10 – 100 м, частоти 3 – 30 МГц) decametric (radio) wave
коро́тша ~ = shorter-wavelength wave
крайова́ ~ = edge wave
краудіо́нна ~ = crowdion wave
кристалізаці́йна ~ = wave of crystallization
~ кристалі́ння = wave of crystallization
крити́чна ~ = (у хвилеводі) critical wave
крути́льна ~ = див. ~ закручування
кульова́ ~ = spherical wave
Ла́вова ~ = Love wave
Ле́мбова ~ = Lamb wave
Ле́нґмюрова ~ = Langmuir [plasma] wave
лівополяризо́вана ~ = counterclockwise-polarized wave
ліні́йна ~ = linear wave
ліні́йно поляризо́вана ~ = linearly polarized [plane-polarized] wave
магнетогідродинамі́чна ~ = magnetohydrodynamic [hydromagnetic] wave
магнетоакусти́чна ~ = magnetosonic [magnetoacoustic] wave
магнетозвукова́ ~ = magnetosonic [magnetoacoustic] wave
магнетойо́нна ~ = (гф) magnetoionic wave
магнетопружна́ ~ = magnetoelastic wave
магнетостати́чна ~ = magnetostatic wave; (спінова) magnetostatic spin wave
~ магнетува́ння = magnetic wave, wave of magnetization
магно́нна ~ = magnon wave
малоампліту́дна ~ = small-amplitude wave
мандрівна́ ~ = stray wave
~ ма́сової густини́ = mass-density wave
~ мате́рії = matter wave
Ма́хова ~ = Mach wave
меа́ндрова ~ = rectangular [square] wave
межова́ ~ = 1. (сейсмічна) boundary wave 2. (на межі поділу фаз) interfacial wave
метро́ва ~ = (довжини 1 – 10 м, частоти 30 – 300 МГц) metric (radio) wave
міліметро́ва ~ = (довжини 1 – 10 мм, частоти 30 – 300 ГГц) millimeter [millimetric] wave; (у межах 0.1 – 1 см, 30 – 100 ГГц) microwave
міріяметро́ва ~ = (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriametric wave
модуляці́йна ~ = modulating wave
модульо́вана ~ = див. змодульована ~
монохромати́чна ~ = monochromatic [simple harmonic] wave
морська́ ~ = sea wave
~ на воді́ = water wave
нагнітальна ~ = pump [pumping] wave
надвисокочасто́тна ~ = microwave, superhigh-frequency wave
наддо́вга ~ = (довжини 10 – 100 км, частоти 3 – 30 кГц) myriametric (radio) wave
надзвукова́ ~ = (що має швидкість, більшу за швидкість звуку) supersonic wave
наднизькочасто́тна ~ = infralow-frequency wave
надсвітлова́ ~ = supraluminal wave
надхідна́ ~ = incident [incoming] wave
найдо́вша ~ = (the) longest-wavelength wave
найкоро́тша ~ = (the) shortest-wavelength wave
~ нака́чки = (нрк.) див. нагнітальна ~
накла́дені —лі = superimposed waves
~ на межі́ по́ділу фаз = interfacial wave
напівтіньова́ ~ = penumbral wave
~ напру́ги = (механічної) див. напругова ~
напру́гова ~ = (мех.) stress wave
~ напру́ження = (механічного) див. напругова ~
невідокре́млена уда́рна ~ = attached shock (wave)
невідхи́лена ~ = undeflected wave
негармоні́чна ~ = anharmonic wave
недисперґо́вна ~ = nondispersive wave
незбу́рена ~ = nonperturbed [undisturbed] wave
незвича́йна ~ = extraordinary wave [component]
незв’я́зана ~ = uncoupled wave
незгасна́ ~ = undamped [continuous] wave; (підсилювана) maintained wave
нездеформо́вана ~ = undistorted wave
незмодульо́вана ~ = unmodulated wave
некогере́нтна ~ = incoherent wave
неліні́йна ~ = nonlinear wave
немодульо́вана ~ = див. незмодульована ~
немонохромати́чна ~ = nonmonochromatic wave
необме́жена ~ = (що поширюється в безмежному недисипативному однорідному середовищі) unbounded wave
неоднорі́дна ~ = nonuniform wave
неперіоди́чна ~ = aperiodic wave
непло́ска ~ = nonplane wave
неполяризо́вана ~ = unpolarized wave
непосла́блена ~ = unattenuated wave; (незгасна) undamped wave
непотенція́льна ~ = nonpotential wave
непряма́ ~ = (радіохвиля, що надходить непрямим шляхом внаслідок відбиття та заломлення) indirect wave
нерезона́нсна ~ = nonresonant wave
нерозсі́яна ~ = unscattered wave
несиметри́чна ~ = nonsymmetrical wave
несинусо́їдна ~ = nonsinusoidal wave
несна́ ~ = (нрк.) див. хви́ля-носі́й
неспотво́рена ~ = undistorted [nondistorted] wave
нестаціона́рна ~ = nonstationary wave
нестійка́ ~ = unstable wave
нетрансформо́вана ~ = untransformed [unconverted] wave
неуста́лена ~ = transient wave
нижньогібри́дна ~ = lower-hybrid wave
норма́льна ~ = 1. (гф) compressional wave 2. (ударна) normal shock (wave)
норма́льно дисперго́вна ~ = normally-dispersive wave
о́б’є́мна ~ = (акустична) bulk [volume] acoustic wave; (сейсмічна тощо) body wave
~ о́б’є́много заря́ду = space-charge wave
обмі́нна ~ = exchange wave; (спінова) exchange spin wave
одноразо́во відби́та ~ = primary reflection
однорі́дна (пло́ска) ~ = uniform (plane) wave
океані́чна ~ = oceanic wave; (поверхнева) ocean surface wave
окра́йкова уда́рна ~ = shock-wave lip
окре́ма ~ = див. поодинока ~
опти́чна спі́нова ~ = optical spin wave
ортогоналізо́вана пло́ска ~ = orthogonalized plane wave
ортогона́льна ~ = orthogonal wave
ортонормо́вана ~ = orthonormalized wave
основна́ ~ = fundamental wave
осьова́ ~ = axial wave
падна́ ~ = див. надхідна ~
парази́тна ~ = extraneous [stray] wave
параметризо́вана ~ = parametrized wave
параметризо́вна ~ = parametrizable wave
параметри́чна ~ = parametric wave
параметри́чно зв’я́зані —лі = parametrically coupled waves
парці́йна ~ = partial wave
парція́льна ~ = див. парційна ~
Пе́карова ~ = Pekar wave, additional light wave
перви́нна ~ = primary wave
перехі́дна́ ~ = transient wave
періоди́чна ~ = periodic wave
пилча́ста ~ = sawtooth(ed) wave
пиля́ста ~ = sawtooth(ed) wave
підзе́мна ~ = subsurface wave
підво́дна ~ = subsurface wave
підповерхне́ва ~ = subsurface wave
підси́лена ~ = amplified wave; (за рахунок взаємодії) enhanced wave
піло́тна ~ = pilot (wave)
пі́нява ~ = foamy wave
пла́змо́ва ~ = plasma wave
плане́тна ~ = planetary wave
пло́ска ~ = plane wave
плоскополяризо́вана ~ = plane-polarized [linearly polarized] wave
поверхне́ва ~ = surface wave; (акустична) surface acoustic wave [SAW]; (ковзна) creeping wave; (магнетостатична) surface magnetic wave; (спінова) surface spin wave; (у плині) external wave; (на поверхні землі) ground wave; (океанічна) ocean surface wave
повзка́ ~ = creeping wave
пові́льна ~ = (що має фазову швидкість у середовищі, меншу за швидкість світла) slow wave
пові́льна магнетозвукова́ ~ = slow magnetosonic [slow magnetoacoustic] wave
пові́тряна ~ = air wave
погли́нена ~ = absorbed wave; (ударна) absorbed [damped] shock (wave)
позазе́мна ~ = extraterrestrial wave
поздо́вжня ~ = longitudinal wave
позе́мна ~ = ground wave
полови́нна ~ = half wave
~ поляриза́ції = див. поляризаційна ~
поляризаці́йна ~ = polarization wave
поляризо́вана ~ = polarized wave
полярито́нна ~ = polariton wave
помпува́льна ~ = pumping wave
поодино́ка ~ = solitary wave, soliton
поодино́ка велете́нська поверхне́ва океані́чна ~ = rogue wave див. тж хвиля-ґевал
попере́чна ~ = transverse wave; (електрична) transverse electric [TE] wave; (електромагнетна) transverse electromagnetic [TEM] wave; (магнетна) transverse magnetic [TM] wave
посла́блена ~ = attenuated wave; (згасна) damped wave
по́ступна́ ~ = progressive wave
потенція́льна ~ = potential wave
поширна́ ~ = propagating wave
поши́рювана ~ = propagating wave
правополяризо́вана ~ = clockwise-polarized wave
приє́днана ~ = 1. (плоска) augmented (plane) wave 2. (ударна) attached shock (wave)
примусо́ва ~ = (фіз. плинів) forced wave
припли́вна ~ = 1. tidal wave 2. (бор) bore 3. (бурун) surf 4. (руйнівна) breaker
пришви́дшувальна ~ = acceleration [accelerating] wave
~ пробо́ю = breakdown wave
промі́жна́ ~ = intermediate-frequency wave
про́ста́ ~ = simple wave
просторо́ва ~ = space [spatial] wave; (рф) ionospheric wave
~ просторо́вого заря́ду = space-charge wave
просторо́во неоднорі́дна ~ = spatially inhomogeneous wave
протифа́зова ~ = opposite-phase wave
прохідна́ ~ = transmitted wave
пришви́дшена ~ = accelerated wave
пружна́ ~ = elastic wave; compressional wave; (акуст.) stress wave
пружнопласти́чна ~ = elastoplastic wave
пряма́ ~ = forward wave; (радіохвиля, що не зазнала відбиття чи заломлення) direct wave
прямоку́тна ~ = rectangular [square] wave
псевдоспі́нова ~ = pseudospin wave
радіо ~ = (частоти 10 кГц – 300 ГГц) radio wave див. тж радіохвиля
радія́льна ~ = radial wave
резона́нсна ~ = resonant [resonating] wave
~ Ре́йлі = [Реле́я] Rayleigh wave
рекомбінаці́йна ~ = recombination wave
релаксаці́йна ~ = relaxation wave
ретроґра́дна ~ = (в атмосфері) retrograde wave
розбі́жна (сфери́чна) ~ = diverging (spherical) wave
розпадна́ ~ = decaying wave
~ розрі́джування = rarefaction [suction] wave; (гф) expansion wave
розсі́яна ~ = scattered wave; (вперед) forward-scattered wave; (назад) backscattered wave
~ розстіба́ння = (тт) unzipping wave
ро́зтягости́скова ~ = compressional [dilatational, compressional-dilatational, irrotational, pressure] wave
~ ро́зтягу-сти́ску = див. розтяго-стискова ~
розхідна́ (сфери́чна) ~ = diverging (spherical) wave
~ Ро́сбі = Rossby wave
руйнівна́ припли́вна ~ = breaker
сантиметро́ва ~ = (довжини 1 – 10 см, частоти 3 – 30 ГГц) centimetric wave, microwave
свистова́ ~ = whistler wave
світлова́ ~ = light wave
сейсмі́чна ~ = seismic wave; (зсувова) seismic s(hear)wave
се́кторна ~ = sectoral wave
сере́дня ~ = medium wave; (радіохвиля, довжини 100 м – 1 км, частоти 300 кГц – 3 МГц) hectometric (radio) wave, medium-frequency wave
сигна́льна ~ = wave signal, signal wave
симетри́чна ~ = symmetrical wave
синусо́їдна ~ = sine [sinusoidal] wave
синхро́нна ~ = synchronous wave
~ скінче́нної ампліту́ди = finite-amplitude wave
скісна́ ~ = oblique wave; (ударна) oblique shock (wave), angle-shock wave
складна́ ~ = composite wave
складова́ ~ = component див. тж компонента
сконверсо́вана ~ = converted wave
слабка́ ~ = weak wave
слабкозгасна́ ~ = weakly damped wave
слабконеліні́йна ~ = weakly nonlinear wave
спі́нова ~ = spin wave
~ спі́нової густини́ = spin-density wave
спіра́льна ~ = helical wave, helicon
спотво́рена ~ = distorted wave
спрямо́вувана ~ = guided wave
стабі́льна ~ = stable wave
сталоампліту́дна ~ = 1. constant-amplitude wave 2. (що не зазнає ні згасання, ні підсилювання) neutral wave
стаціона́рна ~ = stationary wave; (у плині) permanent wave
~ стиска́ння = compression wave
~ стиска́ння-розши́рювання = compressional-dilatational wave див. тж розтягостискова ~
сти́скова ~ = compression wave
~ сти́ску = compression wave
стійка́ ~ = stable wave
сторо́ння ~ = extraneous wave
стоя́ча ~ = standing wave; (ідеальна) stationary wave
~ стрибка́ конденса́ції = (фіз. плинів) condensation shock wave
субміліметро́ва ~ = (довжини менші за 1 мм, частоти понад 300 ГГц) submillimeter wave
супрові́дна ~ = accompanying wave
сфери́чна ~ = spherical wave
східна́ (сфери́чна) ~ = converging (spherical) wave
танґенці́йна ~ = tangential wave
тві́стова ~ = twist wave
температу́рна ~ = temperature wave
теплова́ ~ = thermal wave; (гф) heat [hot] wave
ти́скова ~ = pressure wave
~ ти́ску = pressure wave
тона́льно (з)модульо́вана ~ = tone-modulated wave
торо́їдна ~ = toroidal wave
торсі́йна ~ = torsional wave
тра́нспортна ~ = traffic wave
трансформо́вана ~ = transformed [converted] wave
трапецо́їдна ~ = trapezoidal wave
трику́тна ~ = triangular wave
тропосфе́рна ~ = tropospheric wave
трохо́їдна ~ = trochoidal wave
~ тяжі́ння = gravitational wave
уда́рна ~ = shock (wave); (в плині) hydrodynamic shock (wave)
ультраґравітаці́йна ~ = ultragravity wave
ультразвукова́ ~ = (частоти понад 20 кГц) ultrasonic wave
ультракоро́тка ~ = (довжини менші за 10 м, частоти понад 30 МГц) ultrashort (radio) wave; цей термін частково перекривається з такими: 1. radio wave (у межах 30 см – 10 м, 30 МГц – 1 ГГц) [metric (radio) wave (1 – 10 м, 30 – 300 МГц), decimetric (radio) wave (3 – 10 дм, 300 МГц – 1 ГГц)]; 2. microwave (у межах 0.3 – 30 см, 1 – 100 ГГц) [decimetric (micro)wave (1 – 3 дм, 1 – 3 ГГц), centimetric wave (1 – 10 см, 3 – 30 ГГц), millimetric (micro)wave (0.3 – 1 см, 30 – 100 ГГц)]; 3. millimeter [millimetric] wave (0.1 – 1 см, 30 – 300 ГГц)
уста́лена ~ = 1. steady-state wave 2. (у плині) permanent wave
утя́та синусо́їдна ~ = fractional sine wave
~ ущі́льнювання = compression wave
~ ущі́льнювання-розши́рювання = див. розтягостискова ~
фа́зова ~ = de Broglie wave
фазозмодульова́на ~ = phase-modulated wave
флюктуаці́йна ~ = fluctuation wave
фоно́нна ~ = phonon wave
характеристи́чна ~ = characteristic wave
холо́дна ~ = cold wave
~ хо́лоду = cold wave
циклотро́нна ~ = cyclotron wave
циліндри́чна ~ = cylindrical wave
циркуля́рно поляризо́вана ~ = circularly-polarized wave
частко́во поляризо́вана ~ = partially-polarized wave
частотозмодульо́вана ~ = frequency-modulated wave
чі́льна уда́рна ~ = bow shock (wave)
швидка́ ~ = fast wave; (магнетоакустична/магнетозвукова) fast magnetosonic wave
штормова́ ~ = storm surge, storm wave
я́дерна/ядро́ва спі́нова ~ = nuclear spin wave

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

носії́в (-іє́ва, -іє́ве) of a porter;
  носі́й (-ія́) m, носі́льник (-ка) m porter, carrier;
  носі́ння n (act of): carrying, transporting.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

носій ім. ч. тех. carrier, bearer; мед., біол. carrier; хім. (carrier) vehicle; (носильник) porter
магнітний ~ magnetic medium; комп. medium
~ вірусу (заряду) virus carrier (ел., фіз. charge carrier)
~ інформації data medium
~ інфекції circulator of infection
~ мови native speaker.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

data n 1. ком. дані; інформація; факти; відомості; 2. комп. дані, інформація; a інформаційний
1. інформація у формі фактів, статистики тощо; 2. інформація, яка зберігається, передається, обробляється тощо комп’ютером
 • accurate ~ = точні дані
 • actual ~ = фактичні дані
 • administrative ~ = адміністративна інформація
 • aggregate capital ~ = сукупні дані про капітал
 • ambiguous ~ = непевні дані
 • annual ~ = річні дані
 • authentic ~ = правдиві дані • вірогідні дані • достовірні дані
 • available ~ = наявні дані
 • balance sheet ~ = балансові дані • дані про баланс
 • basic ~ = основні дані • вихідні дані • базові дані
 • bibliographical ~ = бібліографічні дані
 • biographical ~ = біографічні дані
 • book-keeping ~ = бухгалтерські дані
 • budget ~ = бюджетні дані
 • business ~ = комерційна інформація
 • calculation ~ = розрахункові дані
 • census ~ = дані перепису
 • coded ~ = закодовані дані
 • collected ~ = зведені дані
 • commercial ~ = комерційна інформація • комерційні дані
 • comparative ~ = порівняльні дані
 • complete ~ = повні дані
 • comprehensive ~ = вичерпні дані
 • confidential ~ = конфіденційна інформація
 • conflicting ~ = суперечливі дані
 • control ~ = контрольні дані
 • corollary ~ = співвідносні дані
 • correct ~ = правильні дані
 • corrected ~ = виправлені дані • відкориговані дані
 • correlated ~ = співвідносні дані
 • cost ~ = дані про витрати • дані про витрати виробництва
 • crude ~ = приблизні дані • неточні дані
 • cumulative ~ = зведені дані
 • current ~ = поточна інформація
 • customer ~ = дані про клієнтів • інформація про клієнтів
 • demographic ~ = демографічні дані
 • design ~ = розрахункові дані • конструктивні дані
 • detailed ~ = деталізовані дані • докладні дані
 • digital ~ = числові дані • цифрові дані
 • discrepant ~ = розбіжні дані
 • documentary ~ = документальні дані
 • economic ~ = економічні дані • економічна інформація
 • estimated ~ = кошторисні дані
 • exact ~ = точна інформація
 • external ~ = зовнішні дані
 • factual ~ = фактичні дані
 • final ~ = остаточні дані
 • financial ~ = дані про фінансову діяльність • фінансові показники
 • gross ~ = валові дані
 • group ~ = згруповані дані
 • historical ~ = дані за минулі роки • історичні дані
 • identification ~ = розпізнавальні дані
 • immigration ~ = імміграційні дані
 • inadequate ~ = неповноцінні дані
 • incoming ~ = наступні дані • вхідні дані • дані, що надійшли
 • incomplete ~ = неповні дані
 • incorrect ~ = неправильні дані
 • industry sales ~ = торговельна статистика галузі
 • initial ~ = вхідні дані • початкові дані
 • input ~ = вхідні дані
 • long-term ~ = дані за тривалий період часу
 • main ~ = основні дані
 • management ~ = управлінська інформація
 • manufacturing ~ = дані про випуск продукції • технологічні дані
 • market ~ = ринкові дані • кон’юнктурні відомості • дані про ринок
 • marketing ~ = маркетингові дані
 • master ~ = основні дані
 • measurement ~ = результати вимірювань • нормативи
 • messy ~ = ненадійні дані • невпорядковані дані
 • missing ~ = відсутні дані
 • monthly ~ = щомісячні дані
 • necessary ~ = необхідні дані
 • numerical ~ = цифрові дані • числові дані
 • objective ~ = об’єктивні дані
 • observational ~ = дані спостережень
 • official ~ = офіційні дані
 • on-line ~ = оперативні дані
 • operating ~ = оперативні дані
 • operating life ~ = дані про термін служби
 • operational ~ = робочі дані • оперативні дані
 • original ~ = вихідні дані • початкові дані
 • output ~ = вихідні дані • дані про обсяг продукції
 • past ~ = дані за минулий період
 • performance ~ = показники продуктивності • робочі характеристики • дані про продуктивність
 • performance-test ~ = дані протоколу випробувань
 • personal ~ = анкетні дані • особисті дані • біографічні дані
 • pertinent ~ = інформація по суті справи
 • physical ~ = фізичні характеристики
 • population census ~ = дані перепису населення
 • precise ~ = точна інформація • точні дані
 • predicted ~ = прогнозовані дані
 • preliminary ~ = попередні дані
 • price-level ~ = дані про рівень цін
 • pricing ~ = дані про ціни
 • primary ~ = первинні дані • вихідні дані
 • principal ~ = основні дані
 • priority ~ = пріоритетні дані
 • private ~ = інформація приватного характеру
 • production ~ = дані про рух виробничого процесу • дані про випуск продукції
 • profit ~ = дані про прибуток
 • provisional ~ = тимчасові дані • попередні дані • умовні дані
 • public ~ = відкрита інформація
 • published ~ = опубліковані дані
 • purchase ~ = статистика покупок • відомості про покупки
 • qualitative ~ = якісні дані
 • quality ~ = показники якості
 • quantitative ~ = кількісні дані
 • ranked ~ = упорядковані дані • класифіковані дані
 • rated ~ = розрахункові дані
 • rating ~ = номінальні характеристики
 • raw ~ = невпорядковані дані • неопрацьовані дані • вихідні дані
 • readership ~ = дані про кількість читачів • дані про коло читачів
 • reduced ~ = оброблені дані • опрацьовані дані
 • reference ~ = довідкові дані
 • regular ~ = систематизовані дані
 • regional ~ = місцеві дані • регіональні дані
 • relevant ~ = інформація по суті справи
 • representative ~ = характерні дані
 • response ~ = відповідні дані • дані про відповідні реакції
 • restricted ~ = дані обмеженого користування • інформація для службового користування • закриті дані • секретні дані
 • retail sales ~ = дані про роздрібний продаж • статистика роздрібного продажу
 • sales ~ = торговельна статистика • дані реалізації товару • дані про збут
 • sample ~ = вибіркові дані
 • scarce ~ = недостатні дані • мізерні дані
 • scientific ~ = наукова інформація
 • seasonal ~ = сезонні дані • дані про сезонні зміни
 • secondary ~ = вторинні дані
 • service ~ = експлуатаційні дані
 • shipping ~ = дані про відвантаження товару
 • social ~ = дані про соціальний склад • дані про соціальний склад населення
 • source ~ = дані походження • дані про походження • вихідні дані
 • specified ~ = уточнені дані
 • starting ~ = вихідні дані
 • statistical ~ = статистичні дані
 • statistical support ~ = затверджена статистика
 • status ~ = дані про стан
 • summarized ~ = підсумкові дані • збірні дані
 • summary ~ = узагальнені дані • зведені дані • збірні дані
 • supplementary ~ = додаткові дані • додаткова інформація
 • supplied ~ = подана інформація • подані дані
 • supporting ~ = допоміжні дані
 • survey ~ = матеріали обстеження
 • systematical ~ = систематизовані дані
 • tabular ~ = табличні дані
 • tabulated ~ = табличні дані
 • technical ~ = технічні дані • технічна інформація • технологічна інформація • техніко-видавничі характеристики
 • tentative ~ = умовні дані • експериментальні дані • дослідні дані
 • test ~ = експериментальні дані • результати експериментів • дані досліджень
 • theoretical ~ = теоретичні дані
 • trade off ~ = обмінна інформація
 • transaction ~ = операційні дані
 • ungrouped ~ = незгруповані дані
 • valid ~ = дійсні дані • достовірні дані • обґрунтовані дані
 • variable ~ = змінні дані • мінливі дані
 • working ~ = показники роботи • результати роботи • робочі дані
 • ~ abuse = зловживання даними • неправильне користування даними
 • ~ access arrangement = засоби доступу до даних
 • ~ acquisition = збір даних
 • ~ administration = організація проходження даних • організація даних • адміністрація даних
 • ~ aggregate = сукупність даних
 • ~ amount = кількість інформації • обсяг даних
 • ~ bank = банк даних • інформаційний банк • архів
 • ~ bank management = управління банком даних
 • ~base = база даних
 • ~base creation = формування бази даних
 • ~base design = проектування бази даних
 • ~base management = управління базою даних
 • ~base search = пошук в базі даних
 • ~ bit = бітові дані
 • ~ capture = збір даних • нагромадження даних
 • ~ carrier = носій інформації • носій даних
 • ~ centre = центр збору даних • центр накопичення даних
 • ~ chaining = ланцюжкове зчеплення даних
 • ~ channel = канал даних
 • ~ circuit = канал передавання даних
 • ~ code = кодовий набір
 • ~ collection = упорядкування даних • нагромадження даних • збір даних
 • ~ communication = передача даних • передавання даних
 • ~ compaction = ущільнення даних
 • ~ control = керування даними
 • ~ conversion = перетворення даних
 • ~ corruption = руйнування даних
 • ~ description = опис даних
 • ~ display = інформаційна таблиця • інформаційне табло • відображення даних • викладка даних
 • ~ encoding = кодування даних
 • ~ encryption = кодування даних
 • ~ entry = інформаційний вхід • введення даних
 • ~ field = поле даних
 • ~ file = картотека даних • тека даних
 • ~ flow = потік даних
 • ~ format = формат даних
 • ~ for study = дані для дослідження
 • ~ handling = опрацьовування даних • опрацювання даних
 • ~ input = введення даних • вхідні дані • інформаційний вхід
 • ~ input station = термінал введення даних
 • ~ integrity = цілісність даних
 • ~ item = елемент даних
 • ~ link = канал передачі даних
 • ~ maintenance = введення даних
 • ~ management = керування даними
 • ~ management system = система керування даними
 • ~ manager = керівник відділу опрацювання даних • керівник відділу обробляння даних
 • ~ network = мережа передачі даних • мережа даних
 • ~ organization = організація даних
 • ~ output = вихідні дані • вихід даних • інформаційний вихід
 • ~ packet = пакет даних
 • ~ performance = ефективність даних
 • ~ processing = оброблювання/оброблення даних • опрацювання даних
 • ~ processing centre = центр обробляння даних • центр опрацювання даних
 • ~ processor = процесор обробляння даних • процесор опрацювання даних
 • ~ protection = захист даних
 • ~ rate = швидкість передачі даних
 • ~ recording = реєстрація даних • запис даних
 • ~ recovery = відновлення даних
 • ~ register = реєстр даних
 • ~ retrieval = пошук даних
 • ~ safety = захист даних • збереження даних
 • ~ security = безпечність зберігання даних • захист даних • збереження даних
 • ~ selection = вибір даних
 • ~ service bureau = центр обробляння даних
 • ~ set = комплект даних • набір даних • низка даних • файл даних
 • ~ sharing = розподіл даних
 • ~ sheet = бланк для запису даних
 • ~ source = джерело даних
 • ~ switch = перемикання даних
 • ~ transfer = передача даних
 • ~ transfer rate = швидкість передачі даних
 • ~ transformation = перетворення даних
 • ~ transmission = передача даних
 • ~ validation = підтвердження правильності даних • перевіряння правильності даних • перевірка даних
 • ~ value = величина даних
 • to access ~ = діставати/дістати доступ до даних
 • to analyze ~ = аналізувати дані
 • to check ~ = перевіряти/перевірити дані
 • to collect ~ = збирати/зібрати дані
 • to discard ~ = виключати/виключити дані • відкидати/відкинути дані • виключати/виключити інформацію • відкидати/відкинути інформацію
 • to enter ~ = вводити/ввести дані
 • to examine ~ = досліджувати/дослідити дані • оглядати/оглянути дані
 • to exchange ~ = обмінюватися/обмінятися даними
 • to feed in ~ = вводити/ввести дані
 • to furnish ~ = видавати/видати дані • постачати/постачити дані
 • to handle ~ = обробляти/обробити дані • опрацьовувати/опрацювати дані
 • to include ~ = включати/включити дані
 • to plot the ~ = наносити дані
 • to process ~ = обробляти/обробити дані • опрацьовувати/опрацювати дані
 • to provide ~ = постачати/постачити дані • давати/дати дані
 • to record ~ = записувати/записати дані
 • to retrieve ~ = знаходити/знайти дані
 • to share ~ = ділитися даними
 • to store ~ = зберігати/зберегти дані
 • to submit ~ = подавати/подати дані
 • to turn out ~ = видавати/видати дані
 • to update ~ = обновляти/обновити дані
 • to use ~ = використовувати/використати дані
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  carrier [biol. vector] носій, біол. носій хвороби (напр., комар, блоха)
  c. gas газ-носій, транспортувальний газ
  interstate міждержавний, міжштатовий, міжобласний, міжрайонний
  i. carrier мед. міждержавний (бацило)носій

  - Глосарій термінів з хімії 2017 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

  газ­носій = carrier gas
  газ-носитель
  1. Газ, що застосовується для транспортування зразка з аналітичною метою.
  2. У газовій хроматографії — газ, що постійно проходить через колонку і сприяє переміщенню по ній зразка. Разом з пробою він становить рухому фазу. 
  ізотопний носій = isotopic carrier
  изотопный носитель
  Носій, який відрізняється від того, що він має нести, лише ізотопним складом. 
  носій = carrier
  носитель
  1. Взята в достатній кількості речовина, яка бувши зв’язаною зі слідовими кількостями певної субстанції (в радіоаналітичній хімії — з міткою), переносить останню через весь хімічний чи фізичний процес.
  2. Інертний рідкий чи твердий матеріал у біологічно активних речовинах (зокрема, пестицидах), що служить до перенесення у відповідне місце активної речовини. Самі такі речовини є нетоксичними.
  3. Матеріал чи система, що полегшують проникання забрудника в організм чи клітину. 
  носій заряду = charge carrier
  носитель заряда
  Частинка, що переносить заряд при протіканні [проходженні] електричного струму. В металах це електрони, в розчинах електролітів — йони. 
  носій-затримник = hold-back carrier
  удерживающий носитель
  Носій, що використовується для того, щоб не дати одній хімічній сполуці вийти слідом за іншою у фізичних або хімічних операціях. 
  носій каталізатора = carrier of catalyst
  носитель катализатора
  Див. підкладка каталізатора. 
  носій ланцюга реакції = chain carrier, [chain propagator]
  переносчик цепи реакции
  Реактивна частинка (вільний радикал, йон), багатократне відтворення якої в чергових ланках ланцюга є визначальною рисою перебігу ланцюгової реакції. 
  твердий носій = solid support
  твердый носитель
  У хроматографії звичайно інертна пориста тверда речовина, яка сорбує рідку фазу. Область розміру частинок нерухомої фази визначає ефективність колонки та величину необхідної різниці тисків для досягнення певної швидкості руху. Модифікування носію дозволяє досягти такого стану, коли тверда нерухома фаза вже не є інертною, але є активною. У капілярних колонках твердим носієм служить внутрішня поверхня колонки. 

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  газ-носій,~я carrier gas
  йон-носій,~ія carrier ion
  корабель-носій,~ія mother ship
  космічний к.-н. mother ship, mother spacecraft
  носій,~ія
  1. (напр., сигналу) carrier
  вільний від н~іїв carrier-free
  вільний н. заряду free carrier
  надлишковий н. заряду excess (charge) carrier
  надвисокочастотний н. || НВЧ-н. microwave carrier
  немодульований н. unmodulated carrier
  неосновний н. (заряду) minor carrier
  нерівноважний н. (заряду) nonequilibrium carrier
  основний н. (заряду) majority carrier (of charge)
  н. електричного заряду charge carrier
  н. заряду charge carrier
  н. струму current carrier, electric(al) current carrier
  н., увімкнений сигналом мовлення speech signal switched-in carrier
  рухливий н. (заряду) mobile carrier
  фотозбуджений н. заряду photoexcited carrier, photoinduced carrier, photon-generated carrier;
  2. bearer, carrier кон
  н. конструкції load-carrying structure
  н. міри support of measure
  стрічковий н. кристалів tape (chip) carrier
  функційний н. function carrier;
  3. (напр., інформації) medium, carrier звз, інф; (напр., даних) media інф; (речовина) carrying agent фіз
  дослідний н. || контрольний н. pilot carrier інф
  енергозалежний н. volatile medium
  енергонезалежний н. nonvolatile medium
  ідеальний н. магнетного запису ideal magnetic medium
  магнетний н. magnetic medium
  н. вхідних даних input medium
  н. даних data carrier, data medium, storage medium
  н. запису recording medium
  н. інформації data carrier, information carrier
  н. інформації без запису virgin medium
  н. початкової інформації input medium
  плівковий н. (інформації) film carrier
  стрічковий н. tape carrier transport
  типови́й н. reference record(ing) medium
  ракета-носій,~я launch vehicle, carrier rocket, rocket carrier
  сигнал-носій,~ія carrier (signal) звз
  імпульсний с.-н. pulse carrier
  контрольний с.-н. pilot carrier
  с.-н. звукового супроводу sound carrier, voice carrier
  с.-н. зображення picture carrier, video carrier
  струм-носій,~носія carrier (current)
  частота-носій,~я || частота сигналу-носія carrier frequency
  зміщена ч.-н. offset carrier
  індивідуальна ч.-н. individual carrying frequency

  - Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

  склад, -ду І = syllable
  • відкри́тий с. = open syllable
  • до́вгий с. = long syllable
  • довгота́ с-ду = longitude of the syllable
  • закри́тий с. = closed syllable
  • інтенціона́льне повто́рення с-ді́в = intentional repetition of syllables
  • кіне́ць с-ду = end of the syllable
  • кінце́вий с. = final/last syllable
  • корене́вий с. = syllable of the stem
  • коро́ткий с. = short syllable
  • межа́ с-ду = syllable boundary
  • наголо́шений с. = stressed/tonic syllable
  • неінтенціона́льне повто́рення с-ді́в = unintentional repetition of syllables
  • ненаголо́шений с. = unstressed/unaccented syllable
  • носі́й с-ду = syllable bearer
  • переднаголо́шений с. = pre-accentuated/pre-emphasized syllable
  • післянаголо́шений с. = post-accentuated syllable
  • по́діл слів на с-ди́ = division into syllables
  • початко́вий с. = initial syllable
  • семанти́чна межа́ с-ду = semantic boundary of the syllable
  • склада́ння с-ді́в = composition of syllables
  • сполу́чення зву́ків у сере́дині с-ду = combination of sounds in the syllable
  • сполу́чення зву́ків на межі́ с-ду = combination of sounds at the syllable boundary
  • структу́ра с-ду = structure of the syllable
  • фонети́чна межа́ с-ду = phonetic boundary of the syllable
  • фонологі́чний с. = phonological syllable