Знайдено 82 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «начальник» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

man [mæn]
  1. n (pl men [men])
    1) чолові́к; заст. мужчи́на, муж
    2) людина (будь-якої статі)
    3) (також Man, одн.) людство
    4) (одн.) осо́ба, персо́на
    5) робітник
    6) (men) солдати, матроси (на противагу офіцерам)
    8) чолові́к, хло́пець, коха́нець
    9) (перев. the Man) розм. нача́льник, голова́, старши́й, зве́рхник
    10) піша́к, ша́шка, фігу́ра (у грі)
    11) заст. слуга́, служник, челя́дник, найми́т
    12) іст. васа́л
  2. v (mans, manning, manned)
    1) працювати (з технікою), керувати (технікою)
    2) надавати людей на посади; комплектува́ти особовим складом
    3) архаїч. підбадьорювати
  3. excl
    розм. (вираз подиву, захвату, задоволення…) отакої!, ач, бач, ба, диви́, ич! ну й ну!, оце так! Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

adjutant [ˈædʒʋt(ɘ)nt] n
1. старший ад’ютант; начальник стройового відділу;
  ~ general військ. генеральний ад’ютант; генерал-ад’ютант;
2. помічник, асистент.
agent [ˈeɪdʒ(ɘ)nt] n
1. чинна сила, фактор;
  rain and frost are natural ~s дощ і мороз — природні фактори;
  many insects are ~s of fertilization чимало комах сприяють запиленню рослин;
2. агент (особл. про шпигуна), представник, посередник, довірена особа;
  a secret ~ таємний агент;
  a special ~ спеціальний агент;
  an enemy ~ ворожий агент;
  an insurance ~ страховий агент;
  a purchasing ~ торговий агент;
  an estate ~ агент у сфері нерухомості;
  a rental ~ агент у сфері найму;
  forwarding ~ експедитор;
  station ~ амер. начальник станції;
  to act as smb’s ~ бути чиїмсь представником;
3. речовина;
  chemical ~ хімічна речовина, реактив;
  asphyxiating ~ отруйна речовина, реактив; реагент;
  physical ~ фізичне тіло;
4. pl агентура; агентство;
  joint ~ спільне (транспортне) агентство (кількох компаній);
5. лінгв. агенс, діяч (тж ~ noun).
captain [ˈkæptɪn] n
1. військ. капітан (військове звання); амер. тж командир роти, ескадрону, батареї;
  ~ of the day вартовий офіцер;
2. мор. капітан (капітан 1 рангу), командир військового корабля; шкіпер, капітан торгового судна;
  a ship’s ~ капітан корабля;
  ~’s bridge капітанський мостик;
  ~’s country командирське приміщення;
  ~’s quarters приміщення командира корабля;
  a ~ commands a company or battery командир керує ротою чи батареєю;
3. полководець;
4. керівник;
  ~s of industry керівна верхівка промисловості;
5. спорт. капітан команди;
  team ~ капітан команди;
6. брандмейстер, начальник пожежної команди;
7. старшина клубу;
8. гірн. завідувач шахти; штейгер;
9. амер. метрдотель;
10. магнат, верховода; бос; ◊
  ~’s, ship’s biscuit сухар; сухе просте печиво.

USAGE: Звання captain із наступною власною назвою вживається без артикля і пишеться з великої букви: Captain Brown.

centurion [senˈtjʋ(ɘ)rɪɘn] n
1. іст. центуріон;
2. бібл. сотник;
3. начальник сотні.
chief [tʃi:f] n
1. глава; керівник; лідер; начальник; голова; шеф; завідувач; директор;
  a fire ~ начальник пожежної команди;
  a ~ of the court голова суду;
  the ~ of a library директор бібліотеки;
  the ~ of the police директор начальник поліції;
  the ~ of staff військ. начальник штабу;
  party ~s лідери партії;
2. вождь, ватажок (племені); володар, повелитель.
commandant [ˌkɒmɘnˈdænt] n
1. комендант;
2. начальник, командир.
commander [kɘˈmɑ:ndɘ] n
1. командир, начальник; командувач;
  a battalion (a camp, a company, a division, a regimental) ~ командир батальйону (табору, роти, дивізії, полку);
  a lieutenant ~ мор. капітан-лейтенант;
  a naval ~ командувач морських сил;
  ~ in charge виконувач обов’язків командира;
  a ~ commands a unit командир командує частиною, підрозділом;
2. капітан 3 рангу.
communication [kɘˌmju:nɪˈkeɪʃ(ɘ)n] n
1. передача, повідомлення (новин, інформації тощо);
  an official (a confidential, a personal) ~ офіційне (конфіденційне, персональне) повідомлення;
  a ~ from smb to smb повідомлення від когось комусь;
  to address, to direct, to send ~s посилати повідомлення;
2. поширення, розповсюдження (хвороби тощо);
3. спілкування, зв’язок;
  lack of ~ дефіцит спілкування;
  to cut off ~s припиняти зв’язок;
  to establish ~ встановлювати зв’язок;
4. звістка, повідомлення, інформація;
  to receive a ~ одержати повідомлення, звістку;
5. сполучення, комунікація; зв’язок;
  radio, wireless ~ радіозв’язок;
  telegraphic ~ телеграфний зв’язок;
  ~ channel канал зв’язку;
6. pl комунікації, комунікаційні лінії;
  ~s officer військ. начальник зв’язку, начальник комунікацій.
controller [kɘnˈtrɘʋlɘ] n
1. контролер; ревізор; інспектор;
2. автоматичний регулятор; датчик;
3. оператор;
4. військ. офіцер посту спостереження;
5. спорт. начальник дистанції.
director [d(a)ɪˈrektɘ] n
1. директор; керівник; начальник; управитель;
  an acting ~ чинний директор;
  a funeral ~ розпорядник похорон;
  a managing ~ генеральний директор;
  board of ~s правління;
  ~ of public prosecutions головний прокурор;
2. режисер, режисер-постановник, продюсер;
  artistic ~ художній керівник;
  a casting ~ режисер-постановник;
  assistant ~ помічник режисера;
3. диригент (хору, оркестру);
  a music ~ диригент, керівник оркестру;
4. церк. духовний отець, духівник;
5. військ. бусоль.
dock-master [ˈdɒkˌmɑ:stɘ] n начальник доку.
executive [ɪgˈzekjʋtɪv] n
1. (the ~) виконавча влада;
2. (the ~) виконавчий орган;
3. (the E.) виконком (партії);
4. (Е.) амер. глава виконавчої влади;
  Chief E. а) президент (США); б) губернатор; в) мер міста;
5. керівник; адміністратор;
6. амер. службовець; співробітник;
7. амер. військ. а) начальник штабу; б) помічник командира.
figure-head [ˈfɪgɘhed] n
1. мор. скульптурна прикраса на носу корабля;
2. перен. номінальний голова або начальник;
  he is a mere ~ він не більш як декорація.
flag-officer [ˈflægˌɒfɪsɘ] n мор. флаг-офіцер, флагман; начальник ескадри; адмірал.
garrison [ˈgærɪs(ɘ)n] n військ. гарнізон;
  ~ commander начальник гарнізону;
  to be in ~ вести гарнізонну службу; ◊
  ~ cap пілотка.
gas [gæs] n
1. газ;
  natural ~ природний газ;
  a ~ stove, cooker газова плита;
  to lay ~ проводити газ;
  to turn on, to light the ~ включати газ;
  to turn off, to put out the ~ виключати газ;
  to put smth on the ~ ставити щось на газ;
  to take smth off the ~ знімати щось із газу;
  I smell ~ я чую запах газу;
2. світильний газ;
3. гірн. метан, рудниковий газ; хім. muster ~ іприт, гірчичний газ;
4. військ. газ, отруйна речовина; закис азоту;
  laughing ~ звеселющий газ;
  nerve ~ нервово-паралітичний газ;
  poison, toxic ~ отруйний газ;
  tear ~ сльозоточивий газ;
5. газове освітлення;
6. амер. розм. бензин; пальне; газолін;
  to step on the ~ дай газу! збільш швидкість!;
7. розм. базікання, балачки; хвастощі;
8. мед. гази; ◊
  ~ area військ. район зараження отруйними речовинами;
  ~ attack військ. хімічний на лад;
  ~ bacillus паличка газової гангрени;
  ~ bag балакун, базіка, хвалько;
  ~ black теx. газова (лампова) сажа;
  ~ bomb військ. хімічна бомба;
  ~ candle військ. отруйно-димова свічка;
  ~ chamber газова камера;
  ~ defence військ. протихімічна оборона;
  ~ officer військ. офіцер хімічної служби; амер. начальник хімічної служби;
  ~ pot військ. хімічна шашка;
  ~ turbine тех. газова турбіна;
  ~ warfare військ. хімічна війна;
  ~ welding газове зварювання.
governor [ˈgʌv(ɘ)nɘ] n
1. правитель;
  the ~ of a colony правитель колонії;
  to appoint ~ призначити правителя;
2. губернатор;
  a deputy ~ заступник губернатора;
  a lieutenant ~ лейтенант-губернатор;
  ~ of a state губернатор штату;
  to elect smb ~ вибрати когось губернатором;
3. комендант (фортеці); начальник (в’язниці);
4. керівник; член правління;
  he’s one of the ~s of this hospital він входить до правління цієї лікарні;
5. завідувач (школи тощо);
6. розм. хазяїн; батько;
7. розм. пан, добродій (при звертанні);
8. лоцман;
9. тех. регулятор.
harbour-master [ˈhɑ:bɘˌmɑ:stɘ] n начальник (капітан) порту; портовий інспектор.
hard-driving [ˌhɑ:dˈdraɪvɪŋ] a
1. вимогливий;
  a ~ executive вимогливий начальник;
2. інтенсивний; насичений;
  ~ plans далекоглядні плани;
  a ~ programme насичена програма.
head [hed] n
1. голова;
  a big ~ велика голова;
  a fine ~ чудова голова;
  one’s grey ~ сива голова;
  a noble ~ благородна голова;
  a small ~ мала голова;
  a ~ phone навушник;
  ~ scald мед. парші;
  a good ~ of hair густа шевелюра; кучма волосся;
  a blow on the ~ удар по голові;
  a nod of the ~ кивок головою;
  a sharp pain in one’s ~ різкий біль у голові;
  with a bare ~ з непокритою головою;
  from ~ to foot з голови до ніг;
  а ~ taller than... на голову вище, ніж...;
  from ~ to foot, heel з голови до ніг;
  to bare one’s ~ знімати капелюх;
  to be weak in the ~ мати слабкі розумові здібності;
  to hold one’s ~ high з високо піднятою головою;
  to nod one’s ~ кивати головою;
  to shake one’s ~ похитати (несхвально) головою;
  to toss one’s ~ задирати голову;
  to turn one’s ~ повернути голову;
  my ~ swims у мене у голові паморочиться;
2. розум; глузд; здібності;
  a bright ~ світла голова;
  a clear ~ ясний розум;
  a cool ~ тверезий розум, розсудлива людина;
  a hot ~ гаряча голова, запальна людина;
  a wise ~ розумна голова, розумна людина;
  a wooden ~ тупоголовий;
  to have a good ~ for smth мати здібності до чогось;
  to lose one’s ~ втратити голову;
3. людина;
  to count ~s рахувати усіх присутніх (людей);
4. голова, керівник, начальник; головний; старший;
  the ~ Master директор школи;
  the ~ Mistress директриса;
  the ~ nurse старша медична сестра;
  ~ office правління;
  the ~ waiter метрдотель;
  the ~ of the class перший учень у класі;
  the ~ of the delegation керівник (голова) делегації;
  the ~ of a department амер. начальник відділу;
  the ~ of the family глава сім’ї;
  H. of government (of State) глава уряду (держави);
  the H. of the Army командувач збройними силами;
5. вождь; вожак; ватажок;
  the ~ of the clan вождь племені;
  the ~ of the party керівник партії;
6. верхівка, керівництво;
7. керівне становище;
  to be at the ~ of smth бути на чолі (очолювати щось);
8. верх, верхів’я;
  the ~ of the mountain вершина гори;
  at the ~ of the page на початку сторінки;
9. головка;
  the ~ of a flower головка квітки;
  the ~ of a poppy маківка;
10. колосок, волоть;
11. обух (сокири);
12. наконечник (стріл);
13. головка (шпильки, гвинта, цвяха); військ. головка снаряда;
14. насадка, ригель;
15. критична точка, перелом; криза;
  to bring smth to a ~ доводити щось до критичної точки;
  to come to a ~ досягнути критичної стадії;
16. заголовок; рубрика; параграф;
  ~s of chapters назви розділів;
  under different ~s під різними рубриками;
17. передня (головна) частина (чогось); перед;
  the ~ of the procession голова процесії/ колони;
  at the ~ of the table на почесному місці;
  to make ~ просуватися вперед;
18. верхів’я, головний витік (ріки);
  the ~ of the street початок вулиці;
19. pl лицьовий бік (монети);
  ~s or tails? орел чи решка?;
20. піна (на пиві); вершки (на молоці);
21. качан (капусти);
22. капітель;
23. pl гірн. багатий концентрат;
24. тех. бабка (верстата);
25. мис;
26. днище (бочки);
27. шкіра на барабані;
28. колодочка (ножа);
29. стадо, зграя;
30. мед. головка (нариву); ◊
  a ~ stone наріжний камінь;
  by the ~ and ears силоміць;
  over ~ and ears in love бути по вуха закоханим;
  ~ tide зустрічна течія;
  ~ tone вступ, вступні зауваження;
  ~ wind зустрічний вітер;
  he has a cold in the ~ він застудився, у нього нежить;
  he is touched in the ~ у нього бракує клепки в голові;
  I’ll give my ~ for it ручаюся головою, даю голову відтяти;
  over heels, heels over ~ шкереберть;
  to beat one’s ~ against the wall битися об стіну головою;
  to be ~ and shoulders above others бути на голову вищим від інших;
  to be off one’s ~ бути у нестямі;
  to cram, to fill, to stuff smb’s ~ with nonsense забивати чиюсь голову нісенітницями;
  to give smb his ~ давати комусь волю, дозволяти комусь діяти на свій розcуд;
  to hang down one’s ~ похнюпитися;
  to have one’s ~ in the clouds бути неуважним, витати в хмарах;
  to hit the nail of the ~ попасти в точку; вгадати;
  to hold, to keep one’s ~ above water ледве зводити кінці з кінцями;
  to keep one’s ~ зберігати спокій (самовладання);
  to lay, to put ~s together радитися, спільно консультуватися;
  to lift up one’s ~ піднестися духом;
  to lose one’s ~ втратити голову;
  to make ~ or tail of smth зрозуміти щось, розібратися в чомусь;
  to stand on one’s ~ ходити на голові;
  to use one’s ~ сушити собі голову думкою;
  two ~s are better than one присл. одна голова добре, а дві – краще.
head-man1 [ˈhedmɘn] n (pl head-men)
1. глава, начальник; вождь (племені).
immediate [ɪˈmi:dɪɘt] а
1. безпосередній, прямий;
  ~ interference пряме втручання;
  an ~ result of smth прямий результат чогось;
  an ~ connection with smb, smth безпосередній/прямий зв’язок з кимсь/чимсь;
  our ~ aim наша безпосередня мета;
  our ~ task наше безпосереднє завдання;
  he is my ~ chief він мій безпосередній начальник;
2. найближчий;
  the ~ future найближче майбутнє;
  one’s ~ family чиїсь найближчі родичі;
  our ~ neighbours наші найближчі сусіди;
3. одержаний з перших рук;
4. негайний, невідкладний, спішний, екстрений;
  an ~ answer, reply негайна відповідь;
  an ~ decision невідкладне рішення;
  ~ halt екстрене гальмування;
  to take an ~ action діяти негайно/ вжити термінових заходів;
  he needs an ~ operation йому потрібна негайна операція.
intelligence [ɪnˈtelɪdʒ(ɘ)ns] n
1. розум, інтелект; розумові здібності;
  artificial ~ штучний розум;
  great ~ великі розумові здібності;
  high ~ високі розумові здібності;
  keen ~ гострий розум;
  limited ~ обмежені розумові здібності;
  outstanding ~ видатний розум;
  remarkable ~ чудові розумові здібності;
  a person of good ~ людина з хорошими розумовими здібностями;
  a person of ordinary ~ людина зі звичайними розумовими здібностями;
  a person of no small ~ людина з неабиякими розумовими здібностями;
  ~ quotient коефіцієнт розумового розвитку;
  ~ test перевірка розумових здібностей;
2. кмітливість, тямучість;
  to be of quick ~ бути кмітливим/тямущим;
  to demonstrate, to show ~ демонструвати/ показувати тямущість/кмітливість;
3. вісті, відомості; інформація, повідомлення;
  industrial ~ промислові відомості;
  military ~ воєнні відомості;
  secret ~ таємні відомості;
  to collect/ to gather ~ збирати відомості;
4. військ. розвідувальні дані; розвідка;
  ~ branch, service військ. розвідувальна служба;
  I. division амер. військ. розвідувальне управління; відділ розвідки;
  an ~ officer військ. начальник розвідки;
  ~ police контррозвідка;
  ~ service державна розвідувальна служба;
  I. Service Інтелідженс Сервіс (у Великій Британії);
5. стосунки, зв’язки.
intendant [ɪnˈtendɘnt] n
1. управитель; інтендант;
2. керівник; завідувач; начальник.
lockman [ˈlɒkmɘn] n (pl lockmen)
1. начальник шлюзу;
2. шотл. кат; тюремник.
lock-master [ˈlɒkˌmɑ:stɘ] n начальник шлюзу.
marshal [ˈmɑ:ʃ(ɘ)l] n
1. військ. маршал;
2. чиновник суду;
3. амер. судовий виконавець;
4. амер. начальник поліційної дільниці;
5. амер. начальник пожежної команди;
6. головний наглядач (в Оксфордському університеті);
7. спорт. комендант змагання;
8. церемоніймейстер.
medical [ˈmedɪk(ɘ)l] а
1. лікарський; медичний; санітарний;
  ~ aid, assistance, attention медична допомога;
  ~ board медична комісія;
  ~ comment медичний висновок;
  ~ equipment медичне обладнання;
  ~ examination медичний огляд;
  ~ history історія хвороби;
  ~ jurisprudence судова медицина;
  a ~ man лікар;
  a ~ woman жінка-лікар;
  a ~ officer начальник медичної служби;
  a ~ school медичний навчальний заклад;
  ~ service 1) медичне обслуговування; 2) санітарна частина;
  a ~ wallet медична сумка;
2. терапевтичний;
  ~ disease захворювання внутрішніх органів;
  ~ ward терапевтичне відділення лікарні;
3. лікувальний.
next [nekst] a
1. наступний (за порядком);
  the ~ room наступна кімната;
  the ~ stop найближча зупинка;
  the ~ train наступний потяг;
  the ~ day наступний день;
  the ~ higher commander військ. безпосередній начальник;
  the ~ turning to the left перший поворот наліво;
  I’m getting out at the ~ stop я зійду на наступній зупинці;
  I’m ~ after this woman я (стою) за цією жінкою;
2. наступний (за часом) ~ year наступного року;
  ~ month наступного місяця;
  ~ time наступного разу;
  ~ Friday в наступну п’ятницю;
  during the ~ few weeks наступні кілька місяців;
  ~ but one через один;
3. найближчий, сусідній;
  my ~ neighbour мій найближчий сусід;
  ~ door поряд;
  to live ~ door жити поряд.

USAGE: Сполучення прикметника next із наступним іменником у значенні наступний (за порядком) вживається з означеним артиклем: read the next chapter прочитайте наступний розділ. Українське наступного дня (ранку, вечора) після чогось відповідає англійському the day after the fire (after the party). У значенні наступний (за часом) сполучення з next вживаються без артикля: next time, next day наступного разу, наступного дня, за винятком, коли речення стоїть у Past Indefinite Tense; у цих випадках сполучення може вживатися і без артикля і з означеним артиклем: (the) next morning he left the town наступного ранку він покинув місто.

officer [ˈɒfɪsɘ] n
1. чиновник; службовець; урядовець;
  an assistant ~ помічник посадової особи;
  a customs ~ чиновник митниці;
  an executive ~ управляючий справами;
  a health ~ співробітник міністерства охорони здоров’я;
  a scientific, a research ~ науковий співробітник;
  a tax ~ податковий інспектор;
2. військ. офіцер; командир;
  an army ~ армійський офіцер;
  a naval ~ морський офіцер;
  a commissioned ~ особа, якій надано офіцерське звання наказом короля (в Англії) чи президента (в США);
  a non-commissioned ~ унтерофіцер (в англійській армії); сержант;
  ~ of the day черговий офіцер;
  ~ of the guard начальник караулу;
  ~s and crew мор. команда корабля;
  ~s and men солдати й офіцери;
3. поліцейський, полісмен, констебль (особл. при звертанні);
  a police ~ поліцейський;
4. мор. капітан на торговому судні (тж first ~ ); перший помічник капітана.
patrol [pɘˈtrɘʋl] n
1. патруль; дозір;
  on ~ у дозорі;
  a highway (AE), a motorway (BE) ~ дорожній патруль;
  a military ~ військовий патруль;
  a police ~ поліційний патруль;
  a shore ~ патруль берегової охорони;
2. патрулювання;
  a ~ bomber ав. патрульний бомбардувальник;
  a ~ craft амер. військ. сторожовий корабель берегової охорони;
  ~ duty військ. караульна служба;
  a ~ vessel патрульне судно; сторожовий катер;
3. загін бойскаутів;
  a ~ leader начальник загону бойскаутів.
personnel [ˌpɜ:sɘˈnel] n
1. персонал, штат; кадри;
  administration (management) ~ підбирання і розставляння кадрів;
  office and management ~ адміністративно-управлінський апарат;
  ~ audit перевірка роботи персоналу;
  ~ department відділ кадрів;
  ~ manager начальник відділу кадрів;
2. військ. особовий склад;
  ~ depot військ. запасна частина;
  ~ roster військ. іменний список;
3. військ. жива ціль; ◊
  a ~ column рубрика приватних оголошень.
phantom [ˈfæntɘm] n
1. фантом, примара, мара;
2. ілюзія; плід фантазії (уяви);
3. фіктивний керівник; номінальний начальник; ширма;
4. фіктивна установа; ◊
  a ~ ship корабель-примара;
  ~ target військ. штучна ціль.
port [pɔ:t] n
1. порт, гавань;
  a free ~ відкритий порт;
  a large ~ великий порт;
  a naval ~ військово-морський порт;
  the main ~ головний порт;
  ~ admiral начальник порту;
  ~ facilities портове устаткування;
  the ~ of arrival порт заходження;
  the ~ of call, of destination, of entry порт призначення;
  the ~ of distress порт вимушеного заходження;
  home ~ порт приписки;
  to enter a ~/to touch at a ~ зайти в порт;
2. перен. притулок, сховище;
3. портове місто;
4. розм. аеропорт;
5. тех. отвір; прохід; вікно;
5. постава; манера триматися;
6. спосіб життя;
7. суспільне становище;
8. військ. стройова стійка зі зброєю.
prefect [ˈpri:fekt] n
1. префект, глава департаменту (у Франції);
2. начальник поліції, префект;
3. шк. староста класу.
principal [ˈprɪnsɪp(ɘ)l] n
1. глава; начальник; патрон; принципал;
  the ~ of a firm глава фірми;
2. ректор університету; директор коледжу;
3. амер. директор коледжу;
4. фін. загальна сума; капітал (сума, на які нараховуються відсотки);
  ~ and interest капітал і відсотки;
5. pl буд. крокви.
production [prɘˈdʌkʃ(ɘ)n] n
1. виробництво, виготовлення, видобуток;
  car ~ виробництво машин;
  mass ~ масове виробництво;
  manufacturing ~ серійне виробництво;
  short-run ~ малосерійне виробництво;
  ~ control контроль виробництва;
  ~ department виробничий відділ (кіностудії);
  ~ line технологічна (потокова) лінія;
  ~ manager начальник виробничого відділу;
  ~ planning виробниче планування;
  ~ of coal видобування вугілля;
  ~ of commodities виробництво предметів широкого вжитку;
  ~ of iron ore видобування залізної руди;
  ~ of oil видобування нафти;
  a decrease in ~ зменшення виробництва;
  an increase in ~ збільшення виробництва;
  the process of ~ виробничий процес;
  to increase ~ збільшувати виробництво;
  to decrease, to roll back ~ зменшувати виробництво;
  to speed up, to step up ~ прискорювати виробництво;
  to stop ~ припиняти виробництво;
2. продуктивність;
  to raise ~ підвищувати продуктивність;
  ~ is falling off продуктивність знижується;
3. продукція, продукт, виріб;
  a ~ unit одиниця продукції;
  the annual ~ of the plant річна продукція заводу;
  the newest ~ of the factory найновіша продукція заводу;
4. постановка (п’єси, фільму); вистава, спектакль;
  ~ manager директор кінокартини;
  to put on a ~ здійснювати постановку;
  a Hollywood ~ голлівудська постановка;
  a theatrical ~ театральна постановка;
  a TV ~ телевізійна постановка;
5. пред’явлення (квитка тощо).
provost [ˈprɒvɘst] n
1. ректор (у деяких університетських коледжах Великої Британії);
2. проректор (в американських університетах);
3. шотл. мер;
4. церк. настоятель кафедрального собору;
5. начальник військової поліції; військовий поліціянт;
  ~ corps військова поліція;
  a ~ prison військова в’язниця.
public relations [ˌpʌblɪkrɪˈleɪʃ(ɘ)nz] n зв’язок з громадськістю; інформація про діяльність (організації тощо); реклама, пропаганда; взаєморозуміння між організацією (особою) і публікою; техніка служби інформації; служба інформації;
  a ~ relations firm рекламна фірма;
  a ~ relations officer начальник (працівник) відділу інформації (установи, фірми); пресаташе (посольства); агент, представник.
purser [ˈpɜ:sɘ] n мор. начальник господарської служби; начальник інтендантської служби.
quartermaster [ˈkwɔ:tɘˌmɑ:stɘ] n
1. військ. квартирмейстер; начальник (господарського) постачання; інтендант;
  ~’s department військово-господарське управління;
2. мор. старшина-стерновий; ◊
  ~ company військ. квартирмейстерська рота;
  ~ corps амер. військ. особовий склад інтендантської служби;
  ~ demand військ. заявка на матеріально-технічне постачання;
  ~ service військ. квартирмейстерська служба.
quartermaster-general [ˌkwɔ:tɘ(ˌ)mɑ:stɘˈdʒen(ɘ)rɘl] n військ. начальник квартирмейстерської служби.
rail-head [ˈreɪlhed] n
1. кінцевий пункт (споруджуваної залізниці);
2. військ. вивантажувальна залізнична станція, станція постачання;
  a ~ officer військ. начальник станції постачання.
reconnaissance [rɪˈkɒnɪs(ɘ)ns] n
1. військ. розвідка, рекогносцирування;
  aerial ~ ав. повітряна розвідка, аерофоторозвідка;
  ~ agency орган розвідки;
  a ~ aircraft розвідувальний літак;
  ~ intelligence розвідувальні дані; дані розвідки;
  a ~ officer офіцер (начальник) розвідки;
  a ~ party розвідувальна група;
  ~ photography фоторозвідка;
  a ~ report розвідувальне донесення;
  a ~ satellite розвідувальний супутник; супутник-розвідник;
  a ~ space vehicle розвідувальний космічний апарат;
  ~ in strength, in force розвідка боєм;
  to carry out, to conduct ~ вести розвідку;
2. дослідження, розвідування;
  lunar ~ дослідження поверхні місяця;
3. геол. попередня (початкова) розвідка;
4. зондування, промацування;
  to make a ~ before opening negotiations прозондувати ґрунт до початку переговорів.
Registrar-General [ˌredʒɪstrɑ:ˈdʒen(ɘ)rɘl] n начальник служби реєстрації актів громадянського стану.
roll [rɘʋl] n
1. рулон;
  a ~ of paper рулон паперу;
  a ~ of wallpaper рулон шпалер;
2. клубок; балабуха (масла, воску);
3. згорток; сувій;
  a ~ of cloth сувій тканини;
4. трубка; щось згорнуте в трубку;
  a ~ of carpet згорнутий килим;
5. кругляк, котушка; балабуха; коток;
6. валик; складка;
  ~s of fat жирові складки;
7. булочка (тж ~ of bread);
  a jelly (AE)/a swiss (BE) ~ рулет із варенням;
  a poppy seed ~ булочка з маком;
  to bake ~s випікати булочки;
8. військ. скатка;
9. відомість; реєстр; каталог; поіменний список;
  the ~ of honour список убитих на війні;
  to be on the ~ бути у списку;
  to call the ~ робити переклик;
10. військ. іменний список особового складу;
11. юр. офіційний список адвокатів;
12. протокол судочинства;
13. крутіння, качання;
14. хитання, хвилювання;
  the ~ of the sea хвилювання моря;
15. хитавиця;
16. хода перевальцем;
17. гуркіт (грому);
  a ~ of thunder гуркіт грому;
18. барабанний бій, барабанний дріб;
19. хвиляста поверхня;
20. pl розм. булочник, пекар;
21. амер. розм. гроші; пачка грошей;
  big ~ купа грошей;
22. тех. вал, валок; барабан; циліндр; ролик; вальці;
  a ~ crusher валкова дробарка;
23. архт. завиток іонічної капітелі;
24. спорт. перекид, оберт; кидок; переворот (боротьба); перекат (легка атлетика);
  ~ landing перекат після приземлення; ◊
  Master of the Rolls начальник судових архівів;
  a ~ in the hay любовні втіхи;
  to strike off the ~s дискваліфікувати юриста.
satrap [ˈsætrɘp]
1. іст. сатрап;
2. жорстокий начальник; адміністратор-самодур; деспот.
scoutmaster [ˈskaʋtˌmɑ:stɘ] n
1. начальник загону бойскаутів;
2. амер. розм. адміністратор рекламного агентства.
sergeant [ˈsɑ:dʒ(ɘ)nt] n
1. військ. сержант;
  ~ of the guard амер. 1) помічник начальника офіцерського караулу; 2) начальник сержантського караулу;
2. сержант поліції;
3. баристер вищого рангу;
4. юр. нижчий службовець суду; охоронець.
setter [seˈti:] n
1. сетер (собака);
2. розм. шпик, донощик;
3. с. г. садильна машина;
4. начальник траси слалому (лижний спорт);
5. тех. розводка для пилки;
6. механізм для регулювання (установлення).
signal [ˈsɪgn(ɘ)l] n
1. сигнал;
  an alarm ~ сигнал тривоги;
  a danger ~ сигнал небезпеки;
  an emergency ~ сигнал надзвичайних обставин;
  a call ~ рад. позивний;
  a fire ~ сигнал пожежі;
  light ~s світлові сигнали;
  a radio ~ радіосигнал;
  a ringing-off ~ військ. сигнал відбою;
  a slowdown ~ сигнал зниження швидкості руху;
  a smoke ~ димовий сигнал;
  starting ~ спорт. стартова команда;
  a storm ~ сигнал попередження про грозу;
  a stop ~ сигнал зупинки;
  a turn ~ сигнал повороту;
  a ~ for return сигнал на повернення;
  a ~ from a ship сигнал корабля;
  a ~ to the troops сигнал військам;
  to exchange ~s обмінюватися сигналами;
  to give, to flash, to send a ~ дати сигнал;
  to give a ~ that… послати сигнал, що...;
  to repeat the ~ повторити сигнал;
  to return ~ s посилати сигнали у відповідь;
2. знак, ознака;
3. сигнальний пристрій;
4. pl військ. війська зв’язку;
5. розм. зв’язківці;
6. мор. служба зв’язку; ◊
  ~ bomb, star військ. сигнальна ракета;
  ~ box зал. блокпост; пост централізації;
  ~ communications військ. засоби зв’язку; зв’язок;
  S. Corps амер. військ. війська зв’язку;
  ~ officer 1) офіцер військ зв’язку; 2) начальник зв’язку;
  ~ panel сигнальне полотнище;
  ~ pistol сигнальний пістолет;
  ~ service військ. служба зв’язку;
  ~ smoke димовий сигнал;
  ~s message center амер. військ. пункт збирання донесень;
  ~ of distress сигнал біди, небезпеки.
sirdar [ˈsɑ:dɑ:, ˌsɜ:ˈdɑ:] n
1. командир, начальник (на Сході);
2. іст. британський головнокомандувач єгипетської армії.
slave-driver [ˈsleɪvˌdraɪvɘ] n
1. іст. наглядач (над рабами);
2. перен. безжалісний начальник; експлуататор.
station [ˈsteɪʃ(ɘ)n] n
1. місце; місцеположення; позиція;
  to take up a convenient ~ зайняти зручну позицію;
2. станція;
  an ambulance ~ станція швидкої допомоги;
  an arctic ~ арктична станція;
  a broadcasting ~ станція радіомовлення;
  a bus ~ автобусна станція;
  a coaling ~ вугільна станція, вугільна база;
  a comfort ~ амер. громадський туалет;
  an experimental ~ дослідна станція;
  a filling ~ заправна станція, бензоколонка;
  a fire ~ пожежне депо;
  a hydroelectric ~ гідроелектростанція;
  a meteorological ~ метеорологічна станція;
  a power ~ електростанція;
  a radar ~ радіолокаційна станція;
  a service ~ станція техобслуговування;
  a space ~ космічна станція;
  a television ~ телестанція, телевізійна станція;
  a tracking ~ станція спостереження;
  a weather ~ метеостанція;
  a wireless ~ радіостанція;
  ~ designator позивні радіостанції;
  one-stop ~ станція комплексного обслуговування (автомобілів);
  ~ agent амер. начальник станції;
  ~ designator позивні радіостанції;
3. центр; (головний) пункт; пост; дільниця;
  a central ~ мор. центральний пост;
  a coast-guard ~ пост берегової охорони;
  a dressing ~ перев’язувальний пункт;
  a pay ~ переговорний пункт;
  a police ~ поліційний відділок;
  a recruiting ~ призовний пункт;
  a polling ~ виборча дільниця;
4. амер. поштове відділення;
5. залізнична станція; вокзал;
  a central ~ центральна станція;
  a country ~ приміська станція/зупинка;
  a local ~ місцева станція;
  a railway ~ залізничний вокзал;
  a small ~ невелика станція;
  a through ~ станція, на якій поїзд не зупиняється;
  a ~ master начальник станції;
  ~ yard зал. станційні колії;
  to get off the train at the next ~ зійти з поїзда на наступній станції;
  at the ~ на вокзалі;
6. стоянка;
7. військ. пост;
  battle ~ бойовий пост;
  ~ commander командир авіабази;
8. пункт розквартирування;
9. гарнізон;
10. авіабаза;
11. військово-морська база (тж naval ~);
12. країна (місто) перебування (дипломата);
13. суспільне становище; професія; звання;
  ~ in life суспільний стан;
14. ареал; місце поширення; ділянка мешкання;
15. геод. візирний пункт;
16. тех. вузол (агрегату);
17. етап (виробничого потоку);
18. спорт. місце на старті;
19. розм. вівчарська ферма; овече пасовище; ◊
  Stations of the Cross церк. зупинки (Христа) на хресному шляху.
station-master [ˈsteɪʃ(ɘ)nˌmɑ:stɘ] n
1. начальник станції; начальник вокзалу;
2. начальник радіостанції.
superior [s(j)u:ˈpɪ(ɘ)rɪɘ] n
1. начальник, старший;
  an immediate ~ безпосередній/прямий начальник;
  one’s social ~s люди, які стоять вище за суспільним становищем;
  he is deferential to his ~s він шанобливо ставиться до начальства;
  he is your ~ він ваш начальник;
2. той, хто перевершує іншого;
  he has no ~ in courage йому немає рівних у хоробрості;
  he has no ~ in wit йому немає рівних у кмітливості;
  you are my ~ in ability ти здібніший за мене;
3. (S.) глава релігійної громади; ігумен; ігуменя;
  the Father S. ігумен;
  the Mother S. ігуменя;
4. друк. надрядковий знак.
superior [s(j)u:ˈpɪ(ɘ)rɪɘ] a
1. кращий; більший; переважний;
  clearly, decidedly, definitely, far ~ явно кращий;
  ~ forces військ. переважні сили;
  ~ manpower військ. перевага в чисельності військ;
  to be ~ in smth перевершувати у чомусь;
  to be ~ to smth бути кращим/більшим чогось, перевершувати щось;
  he achieved it by ~ cunning він досяг цього, тому що він хитріший;
  it is ~ in speed to any other machine вона швидша будь-якої іншої машини;
  they had ~ qualities їхні якості перевершували наші;
  this machine is ~ to that one ця машина краща тієї;
2. найкращий; високої якості; винятковий; чудовий;
  ~ goods товар високої якості;
  ~ intelligence великий розум;
  a very ~ man надзвичайна (високоосвічена) людина;
  her ~ memory її виняткова пам’ять;
  shoes made of ~ leather туфлі зі шкіри високої якості;
  this is ~ cloth це чудове сукно;
  they had ~ qualities вони володіли чудовими якостями;
3. недосяжний (у чомусьto); що стоїть вище;
  he is ~ to bribery він непідкупний;
  he is ~ to prejudice він стоїть вище забобонів;
  he is ~ to revenge він не опуститься до помсти;
  to be ~ to smb бути вище чогось;
4. гордий, самовдоволений, зарозумілий;
  to get ~ заноситися, виявляти зарозумілість;
  with a ~ air з гордовитим виглядом;
  with a ~ smile з гордовитою посмішкою;
  he is a very ~ man він дуже зарозуміла людина;
  you needn’t get so ~ вам нічого так заноситися;
5. вищий (за посадою, званням);
  ~ body вищий орган, вища установа;
  ~ officer військ. начальник, старший за званням;
6. надприродний, надлюдський;
7. поет. непереможний; непіддатливий;
8. верхній, розташований вище;
9. зоол. розташований над іншим органом;
  ~ wings надкрила;
10. астр. що знаходиться від Сонця далі, ніж Земля;
  ~ planets верхні планети;
11. друк. надрядковий; ◊
  to rise ~ to успішно подолати (щось);
  to rise ~ to temptation не піддатися спокусі.
superordinate [ˌs(j)u:pɘrˈɔ:dɪnɪt] n старший за званням (за посадою); начальник.
supply [sɘˈplaɪ] n (pl supplies)
1. постачання;
  power ~ електропостачання; енергопостачання;
  water ~ водопостачання;
  ~ agency орган постачання;
  ~ base база постачання;
  ~ centre центр постачання;
  ~ line військ. шлях підвезення;
  ~ missile військ. транспортна ракета;
  ~ officer військ. начальник господарського постачання;
  ~ point військ. пункт постачання;
  ~ support військ. постачання;
  ~ of a town with food постачання місту продовольства;
  to make, to sign a contract for the ~ of provisions укладати контракт про постачання продовольства;
2. pl припаси, продовольство, провіант, ресурси (для армії);
  ammunition supplies військ. боєприпаси;
  automobile supplies автомобільні приладдя;
  food supplies запаси продовольства;
  labour supplies трудові ресурси/резерви;
  medical supplies медичні приладдя;
  office supplies канцелярські приладдя/товари;
  nursery supplies товари для самих маленьких;
  supplies of money грошові ресурси;
3. звич. pl запас;
  fresh ~ свіжий запас;
  inexhaustible ~ невичерпний запас;
  a good ~ of literature гарний запас/вибір літератури;
  a large ~/large supplies of shoes великі запаси взуття;
  ~ parts тех. запасні частини;
  goods are in short ~ запаси товарів вичерпуються;
4. pl затверджені парламентом асигнування;
5. pl утримання (грошове);
  to cut off smb’s supplies припинити давати комусь гроші на прожиття;
6. тимчасовий заступник (учителя тощо);
  ~ teacher нештатний замісник учителя;
7. тимчасове заміщення посади (священника тощо);
  to be, to go on ~ тимчасово заміщати;
8. тех. подача, живлення; приплив (повітря тощо);
  ~ canal гідр. підвідний канал;
  ~ unit ел. блок живлення;
9. ек. пропозиція, пропонування;
  ~ and demand попит і пропозиції;
  to be in short ~ бути дефіцитним;
  beer was in short ~ пива не вистачало; попит на пиво не задовольнявся;
  if demand exceeds ~ the price will rise якщо попит перебільшить пропозицію, ціни піднімуться;
  a large ~ of cheap labour широка пропозиція дешевої робочої сили.

USAGE: Іменник supply має відтінок значення запас, який часто вживають стосовно того, що може бути потрібним для вжитку негайно; у множині – припаси, харчі (для армії). Store вживають стосовно того, що може бути використаним лише при слушній нагоді.

surgeon [ˈsɜ:dʒ(ɘ)n] n
1. хірург;
  an orthopedic (AE)/ an orthopaedic (BE) ~ ортопед;
  a plastic ~ пластичний хірург;
  a veterinary (BE) ~ ветеринарний лікар;
  a tree ~ людина, що займається обрізанням дерев для омолоджування;
  a ~ performs operations, operates (on patients) хірург проводить операції/оперує (пацієнтів);
2. військовий (військово-морський) лікар; офіцер медичної служби;
  S. General амер. військ. начальник медичного управління;
  ~’s assistant військ. фельдшер;
  ~’s certificate of disability медичне свідоцтво про непридатність для військової служби;
3. корабельний лікар.

USAGE: See doctor.

train [treɪn] n
1. потяг, поїзд;
  a down (an up) ~ поїзд, який іде з Лондона (поїзд, який іде до Лондона);
  a fast, an express (Kyiv) ~ швидкий (київський) потяг;
  an electric ~ електропоїзд;
  a freight, a goods ~ товарний поїзд;
  a hospital ~ санітарний поїзд;
  a slow ~ поїзд малої швидкості;
  a passenger ~ пасажирський поїзд;
  a post ~ поштовий поїзд;
  a local ~ місцевий поїзд;
  a long distance ~ поїзд далекого прямування;
  a suburban ~ приміський поїзд;
  a through ~ поїзд прямого сполучення;
  the morning ~ ранковий поїзд;
  the night ~ нічний поїзд;
  a wild ~ поїзд, що не йде за розкладом;
  ~ service зал. служба руху;
  ~ staff поїзна бригада;
  а ~ to, for... (from...) потяг в... (з...);
  to board, to get on a ~ сідати на поїзд;
  to catch a ~ встигнути на поїзд;
  to change ~s зробити пересадку;
  to get off a ~ зійти з поїзда;
  to go by ~ їхати потягом;
  to lose, to miss the ~ спізнитися на поїзд;
  to take a ~ сісти на потяг;
  to take the two o’clock ~ сісти на двогодинний потяг;
  а ~ arrives поїзд прибуває;
  а ~ derails сходить з рейок;
  а ~ leaves поїзд відправляється;
  а ~ shunts маневрує;
  the ~ is off поїзд уже відійшов;
2. процесія; кортеж;
  a funeral ~ похоронна процесія;
3. караван;
  a ~ of camels караван верблюдів;
  a long ~ of sightseers довга низка туристів;
4. військ. обоз (тж baggage, wagon ~);
5. натовп (шанувальників);
  the prince and his ~ принц зі своїм почтом;
  a staff of 80 in smb’s ~ почет у складі 80 осіб;
6. ланцюг, ряд, низка (подій);
  a ~ of misfortunes низка невдач;
  a ~ of thoughts хід думок;
  a ~ of words ряд слів;
7. шлейф (сукні);
8. наслідок, результат;
  the war brought famine and disease in its ~ війна принесла з собою голод і хвороби;
9. pl військ. тили;
10. серія (хвиль);
11. послідовний ряд;
12. тех. зубчаста передача;
13. тех. система важелів; ◊
  gravy ~ амер. розм. тепленьке місце;
  in ~ напоготові;
  to ride the gravy ~ амер. жарг. наживатися; одержувати незаконні прибутки; нагріти руки на чомусь;
  a ~ officer військ. начальник ешелону.

USAGE: 1. Іменник train у значенні громадський транспортний засіб вживається з означеним артиклем: She never sleeps on the train. Вона ніколи не спить у поїзді. Перебування у громадському транспорті позначається конструкціями з прийменником on: We often meet on the train (the bus, the underground). Ми часто зустрічаємось у поїзді (автобусі, метро). I never read on the bus. Я ніколи не читаю в автобусі. 2. See bus.

train-master [ˈtreɪnˌmɑ:stɘ] n начальник поїзда; головний кондуктор.
warden [ˈwɔ:dn] n
1. наглядач, хоронитель (музею тощо);
  game ~ інспектор з охорони дичини;
  W. of the Marches іст. хоронитель кордону (Англії з Уельсом і Шотландією);
2. начальник, директор;
3. губернатор;
4. начальник тюрми;
  W. of the Tower іст. начальник охорони державних злочинців у Тауері;
5. ректор (деяких коледжів);
6. церковний староста;
7. рідк. вартовий.
yard-master [ˈjɑ:dˌmɑ:stɘ] n зал. складач поїздів, начальник паркових колій.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

начальник, начальниця head, chief, manager, superior; військ. commander;
безпосередній ~ immediate superior;
~ зв’язку військ. chief signal officer;
~ караулу commander of the guard;
~ станції stationmaster;
~ штабу chief of staff.
безпосередн||ій 1. (прямий) immediate, direct;
~ій начальник line manager;
~я відповідальність outright liability;
~я загроза direct menace;
~я причина immediate cause/reason, direct cause;
2. (природний, невимушений) spontaneous, ingenuous.
станці||я (у різн. знач.) station; (залізнична тж) depot (амер.);
автобусна ~я bus station;
автозаправна ~я filling/petrol station; амер. gas station;
військовоморська ~я naval station;
вузлова ~я (railway) junction;
електрична ~я power plant, electric station;
кінцева ~я terminal (station), terminus, railhead;
космічна ~я space station;
машішно-тракторна ~я заст. machine and tractor station/base;
метеорологічна ~я weather station;
міжпланетна ~я interplanetary station;
радіолокаційна ~я radar station;
радіомовна ~я broadcasting station;
рятувальна ~я (на воді) life boat station, rescue station, life-saving station;
сортувальна ~я зал. marshalling/sorting yard, switchyard;
спортивна водна ~я water-sport station;
телефонна ~я telephone station/exchange;
~я відправлення station of origin;
~я призначення station of destination;
~я технічного обслуговування, СТО service station;
начальник stationmaster.
цех 1. (заводу) shop; department;
начальник shop superintendent;
2. іст. guild, corporation.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

manager = ['mænɪdʒə] 1. адміністра́тор, керівна́ програ́ма 2. керівни́й при́стрій, при́стрій керува́ння 3. ме́неджер, керівни́к
• configurator ~
= (програ́ма-)конфігура́тор; блок реконфігура́ції (в операційній системі)
• database ~
= адміністра́тор ба́зи да́них
• file ~
= фа́йловий ме́неджер, ме́неджер, програ́ма керува́ння фа́йлами
• heap ~
= програ́ма динамі́чного розпо́ділу па́м’яті
• lock ~
= ме́неджер блокува́нь (у мережі)
• operations ~
= нача́льник маши́ни; керівни́к маши́нної обслу́ги
• overlay ~
= адміністра́тор оверле́йного заванта́жування
• presentation ~
= адміністра́тор предста́влень (програмовий засіб операційної системи)
• program ~
= ме́неджер програ́ми
• resource ~
= адміністра́тор (ме́неджер) ресу́рсів
• software product ~
= адміністра́тор програмо́вого ви́робу
• system ~
= 1. систе́мний програмува́льник 2. адміністра́тор систе́ми (програма)
• window ~
= диспе́тчер (ме́неджер) ві́кон

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

нача́льний (-на, -не)* W.U. chief, principal, supreme:
  нача́льний реда́ктор, W.U. editor-in-chief;
  нача́льний вождь, W.U. generalissimo;
  нача́льник (-ка) m, нача́льниця (-ці) f chief, head, leader, overseer:
  нача́льник грома́ди, justice of the community (village), reeve:
  начальникува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi to command, have command;
  нача́льницький (-ка, -ке) imperious, of leadership;
  нача́льство (-ва) n command, authority, leadership.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

начальник ім. ч. head, chief; manager, superior; військ. commander; (фірми) director; (цеху) superintendent, supervisor; (статистичного бюро, загсу) registrar-general; (старший за посадою) superior
безпосередній ~ immediate superior
~ виробничого відділу director of manufacture, production director/manager, production superintendent
~ відділу head of a department
~ відділу збуту director of distribution
~ відділу кадрів director of personnel, personnel director/manager, head of the personnel department
~ відділу контрактів director of contracts
~ відділу контролю якості director of quality control, quality control director
~ відділу координації нових розробок manager of project coordination
~ відділу (матеріально-технічного) постачання head of the purchasing department
~ відділу техніки безпеки safety director
~ відділу технічного контролю production control manager, inspection superintendent
~ зміни shift supervisor/superintendent, shift man (мн. men)
~ інструментального (ковальсько-пресового, механічного, штампувального) цеху tool room (stamping, machining, stamping) superintendent
~ караулу commander of the guard
~ планово-виробничого відділу head of the production scheduling department, production scheduler
~ планового відділу planning director, head of the planning department
~ порту port warden, superintendent of the port, harbo(u)r master
~ станції з.-д. station-master
~ транспортного відділу traffic and transportation supervisor
~ цеху shop superintendent, production foreman (мн. men)
він мій ~ he is my superior; ● див. тж. керівник, завідувач, директор.
безпосередн||ій прикм. (прямий) immediate, direct; (природний, невимушений) spontaneous, ingenuous
~ій досвід hands-on experience; practical experience
~ій начальник line manager
~я відповідальність outright liability
~я загроза direct menace
~я практична допомога hands-on assistance
~я причина immediate cause/reason, direct cause
~є спонукування direct motive.
поштов||ий прикм. postal; post (attr.); mail (attr.); of post
~ий вагон postal/mail van, амер. car
~ий голуб carrier-pigeon, homing pigeon
~ий грошовий переказ postal (money) order
~ий індекс postal index
~ий папір note-paper, letter-paper
~ий переказ (грошовий) money order/transfer, postal remittance
~ий потяг mail train
~ий штемпель postmark
~ий ящик letter-box, амер. mail-box
~а адреса postal address
~а картка postcard
~а квитанція postal receipt
~а конвенція postal convention/treaty
~а листівка postcard
~а марка (postage) stamp
~а скринька (номінальна, фіктивна або підставна компанія) paper/shell/shelf/dummy corporation, dormant/nominee company; letter-box; (на цоколі) pillar-box; (відділ у журналі) mailbag
~а сумка post-bag
~а філія post-office
~а угода postal union; ~е відділення post-office
~е замовлення на доставлення товарів поштою mail order
~е переведення postal order
~і видатки, плата за пересилання postage
начальник ~ого відділення postmaster, postmistress
без ~ої оплати post-free
зі сплаченими ~ими видатками post-paid; carriage-paid.
цех ім. ч. (заводу) shop, workshop, section, department; (майстерні) division, department; іст. g(u)ild shop, department, guild, corporation
друкарський ~ pressroom, printing department
експериментальний ~ development shop
інструментальний ~ tool shop, toolroom
інструментально-штамповий ~ tool-and-die shop
ковальський (модельний, механічний, монтажний) ~ forge (pattern, engineering/machine, erection) shop
ливарний ~ foundry (department)
оздоблювальний (палітурний) ~ finishing (book-binding) shop
орендований ~ leased department/shop
основний ~ producing/production department
прокатний ~ rolling shop
ремонтний (сортувальний, формувальний) ~ repair (sorting, moulding) shop
складальний ~ assembly shop; полігр. composing shop
сталеливарний (сталеплавильний) ~ steel department (steel-making plant)
формний ~ plateroom, plate department
допоміжні ~и auxiliary/indirect/non-productive departments
допоміжні ~и і служби (заводу тощо) service facilities
середньовічні ~и medieval g(u)ilds
~ основного профілю виробництва producing/productive/production/direct department; (на підприємствах обробної промисловості) manufacturing department
начальник shop superintendent.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

начальник ім. = chief, boss, commander;
• ~ режиму = chief security officer;
режим ім. = regime; regimen; routine; schedule;
• ~ виконання покарання = regime of serving a sentence;
• ~ речового забезпечення = proprietary security regime;
• авторитарний ~ = authoritarian regime;
• загальний ~ = low / minimum security;
• начальник ~у = chief of regulations;
• пільговий ~ = favorable treatment;
• посилений ~ = medium security;
• правовий ~ = legal order;
• суворий ~ = maximum / tight security;
• тоталітарний ~ = totalitarian regime;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

director (Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський
1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: stockholder) акціонерного товариства (company) або членами неприбуткової організації, який разом з іншими членами дирекції несе відповідальність за ведення справ згідно зі статутом; ◆ директорів обирають на річних загальних зборах (annual general meeting); 2. керівник відділу, департаменту, проекту (project) тощо
 • account ~ = директор робочої групи клієнта
 • acting ~ = виконувач обов’язків директора
 • administrative ~ = адміністративний директор
 • advertising ~ = начальник відділу реклами
 • alternate ~ = виконувач обов’язків директора
 • assistant ~ = заступник директора • помічник директора • помічник керівника
 • associate ~ = перший заступник директора • перший заступник керівника • заступник директора
 • bank ~ = директор банку • член правління банку
 • board ~ = член дирекції • член ради директорів • директор-член правління
 • broadcasting ~ = керівник програми
 • budget ~ = керівник кошторисної групи
 • business ~ = комерційний директор
 • circulation ~ = керівник відділу розповсюдження
 • commercial ~ = комерційний директор
 • communications ~ = керівник відділу комунікацій
 • corporate ~ = член дирекції акціонерного товариства • член правління акціонерного товариства
 • creative ~ = художній директор • керівник творчого відділу • творчий директор
 • curriculum ~ = керівник навчальної частини
 • deputy ~ = заступник директора
 • deputy managing ~ = заступник генерального директора
 • design ~ = керівник відділу дизайну • дизайн-директор
 • editorial ~ = директор видавництва • директор редакційної ради
 • executive ~ = виконавчий директор • директор-розпорядник • директорат • дирекція
 • finance ~ = фінансовий директор
 • financial ~ = фінансовий директор
 • funeral ~ = розпорядник похорону
 • general ~ = генеральний директор
 • inside ~ = директор-адміністратор
 • managing ~ = генеральний директор • директор-розпорядник
 • marketing ~ = начальник відділу маркетингу • маркетинговий директор
 • media ~ = керівник відділу засобів реклами
 • merchandising ~ = начальник відділу збуту
 • national publicity ~ = керівник відділу загальнонаціональної популяризації і реклами
 • outside ~ = запрошений директор • зовнішній директор
 • personnel ~ = начальник відділу кадрів • керівник відділу кадрів
 • planning ~ = начальник планового відділу
 • program ~ = керівник програми
 • publicity ~ = керівник відділу популяризації і реклами
 • purchasing ~ = керівник відділу постачання • начальник відділу постачання
 • research ~ = керівник науково-дослідного відділу
 • safety ~ = керівник відділу техніки безпеки • начальник відділу техніки безпеки
 • sales ~ = керівник відділу збуту • комерційний директор • керівник продажу
 • security ~ = керівник відділу безпеки
 • staff ~ = начальник відділу кадрів
 • technical ~ = технічний директор
 • ~s’ emoluments = винагорода директорів • директорська платня та обслуговування
 • ~s’ fee = винагорода директорів • директорська платня
 • ~s’ interest = відсотки, що виплачуються директорам
 • ~s’ liability = відповідальність директорів
 • ~s’ negligence = недбалість директорів
 • ~ of contracts = керівник відділу контрактів
 • ~ of an enterprise = директор підприємства
 • ~ of marketing communications = директор відділу маркетингових комунікацій
 • ~ of operations = начальник виробництва
 • ~ of plant operations = директор заводу • начальник виробництва
 • ~ of procurement = керівник відділу постачання
 • ~ of product assurance = начальник відділу технічного контролю
 • ~ of product marketing = начальник відділу товарного маркетингу
 • ~ of public relations = начальник відділу зв’язків з громадськістю • керівник відділу організації громадської думки
 • ~ of quality assurance = начальник відділу технічного контролю
 • ~ of research = керівник науково-дослідних робіт
 • ~ of sales promotion = начальник відділу збуту
 • ~ of supplies = керівник відділу постачання
 • ~ of technology = керівник технологічного відділу
 • ~s’ report = звіт управління • звіт директорів
 • ~’s retirement = вихід на пенсію директора • пенсійна відставка директора
 • ~s’ service contracts = директорські службові контракти
 • ~’s shareholdings = директорська участь в акціонерному капіталі • директорський пакет акцій
 • ~’s valuation = оцінка директора
 • Institute of ~s = Інститут директорів
 • register of ~s’ shareholdings = журнал директорських акцій • реєстр директорських акцій
 • removal of ~s = усунення з посади директорів • зміщення з посади директорів
 • to appoint a ~ = призначати/призначити директора
 • to elect a ~ = обирати/обрати директора
 • production (pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність
  1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service1) для задоволення людських потреб; ◆ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров’я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності
 • agricultural ~ = сільськогосподарське виробництво
 • annual ~ = річний виробіток
 • assembly-line ~ = конвеєрне виробництво
 • automatic ~ = автоматичне виробництво
 • average daily ~ = середньодобова продуктивність
 • basic ~ = виробництво основного продукту
 • batch ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • by-product ~ = виробництво побічних продуктів
 • continuous ~ = неперервне виробництво
 • contract ~ = виготовлення продукції за контрактом
 • controlled ~ = контрольоване виробництво
 • current ~ = поточне виробництво
 • daily ~ = добова продукція • денний виробіток
 • efficient ~ = ефективне виробництво • високий виробіток
 • estimated ~ = розрахункова продуктивність
 • flexible ~ = гнучке виробництво
 • flow-line ~ = потокове виробництво
 • full ~ = серійне виробництво
 • full-scale ~ = повномасштабне виробництво • серійне виробництво
 • high-run ~ = великосерійне виробництво
 • high-volume ~ = масове виробництво
 • incomplete ~ = незавершене виробництво
 • industrial ~ = промислове виробництво
 • inefficient ~ = неефективне виробництво • низька продуктивність
 • in-line ~ = потокове виробництво
 • jobbing ~ = дрібносерійне виробництво
 • job lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • joint ~ = спільне виробництво
 • just-in-time ~ = система виробництва «точно в строк»
 • large-lot ~ = великосерійне виробництво
 • large-scale ~ = великосерійне виробництво
 • least-cost ~ = виробництво з найменшими витратами
 • lot ~ = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • machine ~ = машинне виробництво
 • mass ~ = масове виробництво
 • material ~ = матеріальне виробництво
 • medium-size lot ~ = середньосерійне виробництво
 • monthly ~ = місячний виробіток • місячна продуктивність
 • multiple ~ = великосерійне виробництво
 • multistage ~ = багаторівневе виробництво • багатоступеневе виробництво
 • net ~ = чистий обсяг виробництва
 • nonstandard ~ = нестандартне виробництво
 • overall ~ = загальний обсяг виробництва
 • planned ~ = планове виробництво
 • primary ~ = виробництво сировини • видобувна промисловість
 • profitable ~ = прибуткове виробництво
 • programmed ~ = програмне виробництво
 • proto-type ~ = прототипне виробництво
 • quality ~ = виробництво високоякісних виробів
 • quarterly ~ = квартальний виробіток
 • roundabout ~ = непряме виробництво • автоматизоване виробництво • технологічномістке виробництво
 • serial ~ = серійне виробництво
 • short-run ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-lot ~ = дрібносерійне виробництво
 • small-scale ~ = дрібносерійне виробництво
 • standard ~ = стандартне виробництво
 • tertiary ~ = сфера надання послуг
 • total ~ = загальний обсяг виробництва
 • volume ~ = потоково-серійне виробництво • масове виробництво
 • waste-free ~ = безвідхідне виробництво
 • wasteful ~ = затратне виробництво • збиткове виробництво
 • efficiency in ~ = ефективність виробництва
 • factors of production = фактори виробництва
 • ~ account = виробничий рахунок
 • ~ analysis = аналіз виробництва
 • ~ capacity = виробничі потужності
 • ~ cartel = виробничий картель
 • ~ ceiling = верхня межа виробництва
 • ~ control = контроль виробництва
 • production cost = виробничі витрати
 • ~ cost accounting = облік витрат виробництва
 • ~ costs in the long-run = виробничі витрати у довгостроковому періоді
 • ~ cutback = скорочення обсягу виробництва
 • ~ deficit = дефіцит виробництва
 • ~ facilities = виробниче обладнання
 • ~ function = виробнича функція
 • production goods = виробничі товари; промислові товари
 • ~ grid = виробнича сітка
 • ~ in bulk = масове виробництво
 • ~ incentive = стимулювання виробництва
 • ~ index = індекс обсягу виробництва
 • ~-indifference curve = крива постійного обсягу виробництва • ізокванта
 • ~ in lots = серійне виробництво • виготовлення продукції партіями
 • production line = виробнича лінія
 • ~ line supervisor = керівник виробничої лінії
 • ~ machinery = виробниче устаткування
 • ~ management = управління виробництвом
 • ~ manager = керівник виробництва • начальник виробничого відділу
 • ~ methods = методи виробництва
 • ~ optimum = виробничий оптимум • оптимальна програма виробництва • оптимальний план виробництва
 • production overheads = виробничі накладні витрати
 • ~ per hour = погодинна продуктивність
 • ~ per man-hour = продукція за людино-годину
 • ~ plan = виробничий план
 • ~ planning = планування виробництва
 • ~ planning and control = планування і контроль виробництва
 • ~ possibilities = виробничі можливості • виробничий потенціал
 • ~ processes = процеси виробництва
 • ~ set = виробнича множина • виробничі можливості
 • ~ reorganization = реорганізація виробництва
 • ~ resources = виробничі ресурси
 • ~ run = серійне виробництво • масове виробництво
 • ~ schedule = виробничий календарний план
 • ~ scheduling = складання виробничого календарного плану
 • ~ sequence = послідовність виробничих операцій
 • ~ standstill = затримка виробництва
 • ~ subsidies = субсидії на виробництво
 • ~ supplies = виробничий запас
 • ~ technique = виробнича технологія • технологія виробництва
 • ~ under license = виробництво за ліцензією
 • ~ volume = обсяг виробництва
 • production volume variance = відхилення за обсягом виробництва
 • to boost ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to check ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to commence ~ = починати/почати виробництво
 • to curb ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to curtail ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut down on ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to cut off ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to go into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to hold back ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to increase ~ = збільшувати/збільшити виробництво
 • to phase out ~ = звужувати/звузити виробництво
 • to put into ~ = запускати/запустити у виробництво
 • to put into full ~ = розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг
 • to reduce ~ = зменшувати/зменшити виробництво
 • to restrict ~ = обмежувати/обмежити виробництво
 • to set up ~ = налагоджувати/налагодити виробництво
 • to slow down ~ = гальмувати/загальмувати виробництво
 • to start ~ = починати/почати виробництво
 • to step up ~ = прискорювати/прискорити виробництво
 • to stop ~ = припиняти/припинити виробництво
 • to switch over ~ = переключати/переключити виробництво
 • to withdraw from ~ = знімати/зняти з виробництва
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  executive (і) виконавча влада; урядова особа; (пк) виконавчий, урядовий
  E. Officer [EO] начальник, виконавчий чиновник, президент фірми
  e. order наказ виконавчої влади, наказ урядової особи, виконавчий ордер
  intendant керівник, начальник, завідувач
  principal (і) голова, начальник, директор (школи); основний капітал; (пк) головний, основний
  p. organic hazardous constituents [POHCs] основні органічні небезпечні складові частини [компоненти] (хлоратні органічні сполуки, які під час спалювання утворюють продукти неповного згоряння; до таких сполук належать 1,1,1-трихлороетан, 1,2-дихлоретан, трихлоретан і трихлорофлюоретан)