Знайдено 96 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «нахил» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

genius [ˈdʒiːni‿əs] n (pl geniuses)
    1) геній, геніальна людина
    2) обдарованість, геніальність; талант, здібність
    3) (pl genii) геній, дух
    4) (pl genii) дух (часу, нації тощо)
    5) нахил, схильність, уподобання (до чогось)
    6) характер, душа, традиції, «родзинка» (зокр. якогось місця)
    • genius loci —
    а) дух (якогось місця)
    б) добрий геній, дух-опіку́н (якогось місця)
Обговорення статті
liability [ˌlaɪ‿əˈbɪləti -ɪti, амер. -ət̬i] n (pl liabilities)
  1. відповідальність
  2. обов’я́зок, пови́нність
  3. зобов’я́за́ння
  4. (перев. liabilities) заборго́ваність; борги́; екон. паси́в
  5. схи́льність, на́хил (до чо́гось)
  6. перешко́да, зава́да
[She knew every farmer for miles about: how much land he had under cultivation, how many cattle he was feeding, what his liabilities were. (My Antonia by Cather, Willa)] Обговорення статті
penchant [ˈpɒ̃ʃɒ̃ ˈpɒnʃɒn, ˈpɒŋʃɒŋ, амер. ˈpentʃənt] n
    на́хил, охо́та, хіть, по́тяг, по́ваб (до чо́го); замилува́ння, замило́ваність, залю́бленість (у чо́му), при́страсть, діал. прилю́бність (до чо́го)
    склонность Обговорення статті
predilection [ˌpriːdɪˈlekʃ(ə)n -ə-, -(ə)lˈek-, амер. ˌpred(ə)lˈekʃ(ə)n ˌpriːd-] n
    схи́льність, нахи́льність, на́хил (до чогось); перева́га Обговорення статті
set [set]
I
  1. v (sets, setting; past, past participle set)
    1) ста́вити, кла́сти; поміщати; розставляти; установлювати; розташовувати, розміщувати
    2) приводити в пе́вний стан, надава́ти певного стану
    3) встано́влювати, налаго́джувати
    4) приганя́ти; вправля́ти; припасо́вувати; вставляти в раму або оправу
    5) вправляти (кістку)
    6) саджати (рослину)
    7) посадити (курку на яйця), підсипати (квочку)
    8) встромляти
    9) точити, розводити (пилку)
    10) рухатися (в певному напрямку); мати нахил
    11) повернути, спрямувати
    12) підносити, приставляти, наближати
    13) прикладати (печатку)
    14) зціплювати (зуби)
    15) призначати, установлювати (ціну, час тощо)
    16) задавати (роботу, завдання)
    17) подавати (приклад)
    18) сідати, заходити (про сонце, місяць, тж перен.)
    19) сидіти (про одяг)
    20) (to set to music) покласти на музику
    21) робити твердим, густим, міцним
    22) тверднути, застигати
    23) сформуватися; скластися
    24) зав’язуватися (про плід)
    25) жолобитися
    26) робити сті́йку (про собаку)
    27) виготовляти (опудало)
    28) морськ. пеленгува́ти
    29) морськ. тягти (такелаж)
    30) друк. набирати
    31) буд. робити кладку
II
  1. n
    1) компле́кт, набі́р, гарнітур
    2) ряд, серія; ни́зка (вимірів тощо)
    3) матем. множина́; клас; систе́ма (рівнянь)
    4) група, компанія; коло (осіб)
    5) театр. декорація
    6) спорт. сет
    7) техн. прилад, апарат; установка; агрегат
    8) радіоприймач або телевізор
    9) на́прям (потоку повітря чи води)
    10) на́хил, тенде́нція; настано́ва
    11) конфігура́ція; о́брис; будо́ва
    12) крій
    13) ви́кривлення; згин; зсув
    14) поет. за́хі́д (сонця)
    15) са́джанець
    16) па́гонець (рослини); за́в’язь
    16) сті́йка (собаки)
    17) гірн. кріпи́льна ра́ма
    18) військ. мі́нна ра́ма
    19) техн. ширина́ розво́ду (пилки)
    20) буд. осіда́ння
    21) техн. обтиска́ч
  2. v (sets, setting, setted)
    брит. групува́ти До обговорення (учнів за рівнем знань)
III adj
    1) ви́значений, встано́влений, фіксо́ваний; припи́саний
    2) призна́чений (про строк); напере́д скла́дений (про доповідь, промову)
    3) нерухо́мий, засти́глий; ста́лий; непору́шний; затверді́лий
    4) шабло́новий
    5) готовий, налашто́ваний або охо́чий щось зробити
    • set against — бути рішуче проти (чогось)
    • set on — (рішуче) налаштований (щось зробити)
    • set off — відправля́тися; почина́ти
    • set somebody off — спону́кувати, спону́кати, підго́нити, підбу́джувати; розм. заве́сти (когось)
    • set something off —
    а) детонувати, виса́джувати (бомбу), запали́ти (міну); запуска́ти (напр. сирену, тривогу); спричи́нювати (ряд подій)
    б) бути прикрасою, оздобленням; прикраша́ти, оздо́блювати (собою)
    • set something (off) against — протиста́вляти (щось чомусь або до чогось)
    • set someone against — нала́штувати когось проти Обговорення статті
weather [ˈweðə, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) пого́да
    2) него́да, непого́да, бу́ря; сльота́
    3) мор. наві́тряний бік
    4) геол. виві́трювання
    5) (перев. weathers) мінли́вість долі
  2. v
    1) піддава́ти атмосфе́рному впли́вові; зазнава́ти атмосфе́рного впли́ву
    2) виві́трювати, зві́трювати; виві́трюватися, зві́трюватися
    3) зблякува́ти, ви́горіти (від со́нця)
    4) виде́ржувати, зде́ржувати, витри́мувати, ви́тривати
    5) мор. йти з наві́тряного бо́ку
    6) архіт. створювати нахил (щоб збігала вода)
    • in all weathers — брит., перен. за будь-якої погоди
    • keep a weather eye on — пильно стежити (за змінами)
    • make heavy weather of — розм. над мі́ру напружуватися; прикладати надмірні зусилля; ускладнювати спра́ву
    • under the weather — розм.
    а) (трішки) хворий, слабий; пригні́чений, в пригніченому настрої
    б) підпи́лий, підхме́лений, підча́рчений, підохо́чений; напідпи́тку
    в) з похмі́лля; з бодуна Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bend [bend] n
1. згин, вигин; дуга;
  a horseshoe ~ підковоподібний згин;
  a ~ of the arm згин у лікті;
  to make a ~ вигинатися;
2. згинання;
3. поворот;
  a ~ of a river поворот ріки;
  a sharp ~ in a road різкий поворот дороги;
4. нахил (корпусу, голови тощо);
  a ~ of the head нахил голови;
  back ~ нахил назад;
  front ~ нахил вперед;
  side ~ нахил в сторону;
5. прагнення; схильність, потяг;
6. тех. коліно, відвід;
7. pl розм. кесонна хвороба; повітряна емболія;
8. мор. вузол; ◊
  above one’s ~ не до снаги;
  get a ~ on you! ворушись!;
  on the ~ у запої;
  round the ~ несповна розуму.
bent [bent] n
1. схильність, нахил; потяг, прагнення (до – for);
  to follow one’s ~ слідувати своїм здібностям, нахилам;
  to have a ~ for music мати схильність до музики;
  to have a ~ for poetry мати схильність до поезії;
  to have a ~ for study мати схильність до навчання;
  to show a ~ for проявляти нахил до;
2. натяг (пружини);
3. перен. напружений стан (душевний);
4. згин, вигин; кривина, викривлення;
5. схил пагорба;
6. тех. рамний елемент конструкції;
7. сухі стебла трави;
8. місце з посохлою травою;
9. бот. суцвіття подорожника;
  ~ grass мітлиця; ◊
  to the top of one’s ~ повністю, вдосталь, від усього серця.
bevel [ˈbev(ɘ)l] n тех.
1. скіс, нахил, схил; кут;
2. малка.
bias [ˈbaɪɘs] n
1. упередження (проти когось – against);
  lack of ~ неупереджене відношення;
2. схильність (до когось – in favour of);
3. ухил, нахил, схил, похилість;
4. коса лінія в тканині;
  to cut on the ~ кроїти по косій лінії;
5. пристрасть;
  with ~ пристрасно;
  without ~ безпристрасно.
cant1 [kænt] n
1. косяк, кут;
2. косо зрізаний край;
3. нахил; відхилення від прямої;
4. обтесана колода, брус;
5. штовхан, удар.
cowardice [ˈkaʋɘdɪs] n
1. боягузтво;
  abject ~ жалюгідне, мерзенне боягузство;
  to demonstrate, to show ~ виявляти боягузтво;
2. малодушність, легкодухість;
  moral ~ моральна малодушність;
  a streak of ~ нахил до боягузства.
declination [ˌdeklɪˈneɪʃ(ɘ)n] n
1. відхилення;
2. магнітне схилення; деклінація;
3. нахил;
4. грам. відміна.
droop [dru:p] n
1. нахил; схиляння;
2. сутулість;
  to walk with a ~ ходити сутулячись;
3. знемога, знесилля; занепад духу.
fancy [ˈfænsɪ] n (pl fancies)
1. уява, фантазія;
  a flight of ~ політ фантазії;
  to tickle smb’s ~ збуджувати чиюсь цікавість;
2. нахил, уподобання, пристрасть;
  to have a ~ for smth любити щось, захоплюватися чимось;
3. каприз, примха, вигадка;
  to catch the ~ of сподобатись комусь;
  to take a ~ to полюбити щось, когось; захопитись чимсь, кимсь;
  to catch, to strike, to take, to tickle smb’s ~ подобатись комусь.
gusto [ˈgʌstɘʋ] n (pl gustoes)
1. задоволення, смак; запал (у роботі тощо);
  with great ~ з великим задоволенням;
2. інтерес, любов; нахил (до чогось);
3. висока оцінка; розуміння, смак.
hang1 [hæŋ] n
1. вигляд; манера;
2. розм. загальний зміст, значення;
3. схил, спад, нахил;
4. схильність;
  his ~ for language його схильність до мов;
5. пауза, перерва; зупинка;
6. те, що висить (звисає);
7. спорт. вис; ◊
  I don’t care a ~ мені однаково, мені наплювати;
  it’s not worth a ~ це ламаного гроша не варте.
inclination [ˌɪnklɪˈneɪʃ(ɘ)n] n
1. нахил; нахилення;
  an ~ of the head кивок головою;
2. нахил, укіс; спад, схил;
3. величина відхилення;
4. кут нахилу;
5. фіз. схилення (магнітної стрілки);
6. схильність, потяг, прихильність;
  a natural ~ природна схильність;
  a strong ~ сильна схильність;
  an ~ for, to, towards схильність до;
  to feel an ~ відчувати потяг;
7. загальний характер, хід;
  to influence the ~ of the war впливати на хід війни.
incline [ɪnˈklaɪn] n
1. нахил, спад, схил; похила площина;
2. фіз. схилення (магнітне).
instinct1 [ˈɪnstɪŋkt] n
1. інстинкт; природне почуття;
  animal ~s тваринні інстинкти;
  a destructive ~ інстинкт знищення;
  a maternal ~ материнський інстинкт;
  the ~ of self-preservation інстинкт самозбереження;
  to do smth by, from ~ робити щось інстинктивно;
2. природжений нахил; потяг; здібність;
  a natural ~ for music природжений нахил до музики.
lean1 [li:n] n
1. пісне м’ясо; пісна частина м’ясної туші;
2. низькооплачувана робота;
3. схил, нахил.
lean2 [li:n] v (past i p. p. leaned, leant, pres. p. leaning)
1. нахилятися, нагинатися; згинатися (уперед, надforward, over, across);
  to ~ across, over a table нахилитися над столом;
  to ~ forward нахилитися вперед;
  to ~ to the left нахилятися вліво;
  to ~ to the right нахилятися вправо;
  to ~ over the table нахилятися над столом;
  don’t ~ out of the window не висовуйся з вікна!;
  the hut ~ed slightly хатина трохи похилилася;
  the trees are ~ing in the wind дерева хиляться від вітру;
  the Leaning Tower Падна вежа (в Пізі);
2. нахиляти;
3. спиратися (на щосьon, upon);
  to ~ on a stick спиратися на палку;
  to ~ on smb’s arm спиратися на чиюсь руку;
  to ~ on smb’s shoulder спиратися на чиєсь плече;
  to ~ on an elbow спиратися ліктем;
  ~ off the table! не спирайтесь на стіл!;
4. прихилятися, притулятися (до чогосьon, against);
  to ~ against the door прихилятися до дверей;
  to ~ against each other прихилятися один до одного;
  to ~ against the wall прихилятися до стіни;
  ~ on my arm обіприся на мою руку!;
  we ~ed the ladder against the wall ми приставили драбину до стіни;
5. покладатися (на когось, на щосьon, upon);
  to ~ on a friend’s advice покластися на пораду друга;
  to ~ on others for support сподіватися на допомогу збоку;
6. схилятися (до чогосьto, towards);
  to ~ to smb’s opinion схилятися до чиєїсь думки;
  I rather ~ to your opinion я схиляюся до вашої думки;
  some philosophies ~ towards fatalism деякі філософські системи мають фаталістичний нахил;
  ~ back/backward відкинутися назад;
  he was ~ing back in an easy chair він сидів у кріслі розкинувшись;
  ~ forward нахилитися уперед;
  ~ out: to ~ out of the window висунутися з вікна;
  ~ over перегинатися; ◊
  to ~ to the impression (that) схилятися до думки, бути тієї думки, що…;
  to ~ upon a broken reed покладатися на щось ненадійне.
leaning [ˈli:nɪŋ] n
1. схильність, пристрасть (до – to, towards);
  a strong ~ сильна пристрасть/схильність;
  ~ to ritualism тенденція/пристрасть до обрядовості;
  distinct ~ towards the law as a profession певна схильність до професії юриста;
  to have a strong ~ towards political conservatism мати сильну схильність до політичного консерватизму;
2. співчуття, симпатія;
  to have a ~ towards pacifism співчувати пацифізму;
3. схил;
4. спорт. нахил;
  ~ exercises нахили (гімнастичні вправи).
liability [ˌlaɪɘˈbɪlɪtɪ] n (pl liabilities)
1. відповідальність; повинність; необхідність (робити щось);
  a ~ for відповідальність за;
  absolute ~ ком. необмежена відповідальність;
  criminal ~ юр. кримінальна відповідальність;
  full ~ повна відповідальність;
  limited ком. ~ обмежена відповідальність;
  ~ to pay taxes обов’язок платити податки;
  ~ for damages відповідальність за збитки;
  ~ for military service/~ to carry arms обов’язок відбувати військову повинність;
  to accept, to acknowledge, to assume/ to incur, to take on a ~ брати на себе відповідальність;
  we assumed full ~ for our children’s debts ми взяли на себе повну відповідальність за борги наших дітей;
2. зобов’язання;
  ~ of indemnity зобов’язання відшкодувати збитки;
3. pl борги, заборгованість; грошові зобов’язання;
  to meet one’s ~ies покрити свою заборгованість;
4. схильність, нахил (до чогось);
  ~ to colds схильність до застуд;
  ~ to disease схильність до захворювання;
  ~ to error схильність до помилок;
5. перешкода, завада;
  he’s a ~ at our party для нашої компанії він завада.
list [lɪst] n
1. список, перелік; реєстр;
  a diplomatic ~ дипломатичний список;
  a long ~ довгий список;
  a short ~ короткий список;
  an alphabetical ~ алфавітний список;
  a complete ~ повний список;
  a waiting ~ список кандидатів (на посаду);
  a casualty ~ військ. список поранених і убитих;
  a check-~ 1) контрольний список; перелік; 2) список виборців;
  a guest ~ список гостей;
  a mailing ~ список передплатників;
  a shopping ~ список необхідних покупок;
  the active ~ військ. кадровий склад;
  the duty ~ розклад чергувань;
  the free ~ список товарів, що ввозяться в країну без мита; список осіб, наділених правом безплатного відвідання театру (інших закладів);
  а ~ of names список імен;
  а ~ of words список слів;
  to be, to stand first on, in the ~ бути першим у списку;
  to be, to stand last on, in the ~ бути останнім у списку;
  to enter in a ~ вносити у список;
  to hang up a ~ of smth вивішувати список чогось;
  to head a ~ стояти на чолі списку;
  to include smb in the ~ включати когось до списку;
  to make (up)/to draw up, to compile a ~ of smth складати список чогось;
  my name was taken out of the ~ моє прізвище викреслили зі списку;
2. край; бордюр; пруг; облямівка; обшивка; валик;
3. смужка (шкіри тощо);
4. пасмо (волосся);
5. поручень;
6. pl обгороджене місце; арена (змагання);
  to enter the ~s кинути виклик; прийняти виклик; брати участь у змаганні;
7. мор. крен, нахил;
  to take a ~ накренитися; ◊
  ~ slippers кімнатні черевики з клаптиків.
lurch [lɜ:tʃ] n
1. крен;
  to give a ~ 1) накренитися; 2) сл. обманювати;
2. хитка хода; похитування;
3. амер. нахил, тенденція;
4. одержання переваги (перед кимсь); ◊
  at, on, upon the ~ у засідці;
  to leave smb in the ~ покинути когось у біді (у тяжкому становищі).
notion [ˈnɘʋʃ(ɘ)n] n
1. поняття, уявлення;
  a foggy, a hazy, a vague ~ туманне уявлення;
  an odd, a strange ~ дивне уявлення;
  to dispel a ~ розвіювати уявлення;
  to have no ~ (of) не мати уявлення (про щось);
2. погляд, думка; переконання; точка зору;
  preconceived ~s попереджені думки;
3. філос. поняття, принцип, ідея;
4. pl амер. галантерея;
  a ~s department амер. галантерейний відділ; дрібниці (про нитки, шпильки тощо);
5. винахід; дотепний пристрій (прилад);
6. клас, категорія;
  fundamental ~s основні категорії;
7. намір, нахил;
8. розум.

USAGE: Українським іменникам поняття, ідея, думка в англійській мові відповідають notion, idea, sentiment. Notion – це поняття, уява, ідея, думка; це слово звичайно підкреслює наявність елементу капризу, примхи, або ще неясного наміру. Idea – ідея, поняття, уява; вживається стосовно думки, що ще не склалася, до якогось плану, рішення, припущення. Sentiment – думка, гадка, до якої приходять після певного розмірковування.

palate [ˈpælɪt] n
1. анат. піднебіння;
  a cleft ~ мед. вовча паща;
  a hard ~ тверде піднебіння;
  a soft ~ м’яке піднебіння;
2. нахил, інтерес;
3. смак (тж перен.) depraved ~ зіпсований смак;
  to have a delicate ~ мати витончений смак;
  to have no ~ for broad humour не любити грубих жартів; ◊
  to suit smb’s ~ бути комусь до смаку;
  to tickle one’s ~ бути смачним.
pitch [pɪtʃ] n
1. смола; вар; пек; дьоготь;
2. бітум;
3. кидок; подача (бейсбол тощо);
4. оберемок;
5. партія товару;
6. висота (тону);
  absolute ~ 1) абсолютна висота тону; 2) абсолютний слух;
7. верх, вершина;
  the ~ of perfection вершина досконалості;
8. рівень, ступінь; інтенсивність;
  the highest ~ of excellence найвищий ступінь досконалості;
9. поле, майданчик;
  a football ~ футбольне поле;
10. схил, нахил; похилість;
11. кут нахилу;
12. модуль; крок;
13. амер. розм. намір, мета, завдання;
14. амер. жарт, примовка, приповідка;
15. рекламування, розхвалювання;
  to make a ~ for smth розхвалювати щось; набивати ціну;
16. привал; стоянка, табір;
  to make a ~ зробити привал; ◊
  black, dark as ~ чорний, як смола.
pitch [pɪtʃ] v
1. смолити;
2. споруджувати, ставити (намет); розташовуватися; бути розташованим;
3. кидати, шпурляти; спорт. подавати, посилати (м’яч);
4. продавати, торгувати; виставляти на продаж;
5. падати; ударитися;
6. муз. давати певний тон;
7. знижуватися; мати нахил;
8. протиставляти; нацьковувати (когось);
9. хвастати; перебільшувати;
10. карт. оголошувати козир;
11. мостити брущаткою;
12. обтісувати (камінь);
13. тех. зачіпляти (про зубці);
  ~ in розм. 1) енергійно братися за справу; 2) внести свою пайку; зробити внесок;
  ~ into розм. накидатися, нападати;
  ~ on лаяти, картати;
  ~ out виганяти;
  two members were ~ed out of the club двох членів виключили з клубу;
  ~ over перекинутися;
  ~ upon вибрати; ◊
  to ~ a yarn, a fork базікати, теревенити;
  to ~ a woo залицятися; пестити; обнімати.
ply [plaɪ] n
1. згин, складка;
2. виток (вірьовки тощо); петля; стренга;
3. шар, тонкий пласт;
  five ~ wood фанера у п’ять пластів;
4. нахил, схильність, потяг;
  the ~ of the mind склад розуму;
5. шотл. стан;
  in ~ у хорошому стані;
  out of ~ у поганому стані.
polarity [pɘˈlærɪtɪ] n (pl polarities)
1. фіз., мат. полярність;
2. певна спрямованість; нахил, схильність; відраза;
3. повна протилежність (поглядів тощо).
predisposition [ˌpri:dɪspɘˈzɪʃ(ɘ)n] n схильність; нахил (до чогосьto).
proclivity [prɘˈklɪvɪtɪ] n (pl proclivities) нахил, схильність, тенденція (до чогось – to, towards).
propensity [prɘˈpensɪtɪ] n (pl propensities) нахил, схильність; пристрасть (до чогосьfor);
  ~ for gambling пристрасть до азартних ігор.
retroversion [ˌretrɘʋˈvɜ:ʃ(ɘ)n] n
1. поворот назад;
2. регрес;
3. зворотний переклад;
4. мед. ретроверсія; нахил назад.
set [set] n
1. комплект, набір; колекція;
  a washing ~ комплект речей для туалету, несесер;
  a ~ of chessmen шахи;
  a complete ~ of J. London’s works повне зібрання творів Дж. Лондона;
  a ~ of drawing instruments готовальня;
  a ~ of stamps комплект марок;
  a ~ of surgical instruments набір хірургічних інструментів;
  a ~ of teeth 1) ряд зубів; 2) вставні зуби; вставна щелепа;
  to be sold in ~s of twelve продається партіями по дванадцять штук;
  to break up a ~ of smth розбити комплект чогось;
  to make up a ~ of smth скласти комплект чогось;
2. сервіз;
  a dinner ~ обідній сервіз;
  a tea ~ чайний сервіз;
  a ~ of china фарфоровий сервіз;
3. гарнітур;
  a ~ of furniture гарнітур меблів;
4. набір, приладдя;
  a toilet, a dressing-table ~ туалетний набір;
  a writing ~ письмове приладдя;
5. комплект видання (журналу, газети);
6. серія, ряд; система; сукупність;
  a ~ of circumstances збіг обставин;
  a ~ of lectures цикл лекцій;
7. група, компанія, коло, склад (команди);
  the political ~ політичні кола;
  a poor ~ of players поганий склад гравців;
8. набір, склад (студентів тощо);
9. банда, ватага; зграя;
  a ~ of thieves зграя злодіїв;
10. театр. декорація;
11. знімальний майданчик;
12. прилад, апарат; установка; агрегат;
  a clock ~ прилад з годинниковим механізмом;
13. радіоприймач, радіоапарат;
14. ряд музичних творів, які становлять одне ціле;
15. збірн. церковні дзвони;
16. умебльована квартира;
17. упряжка;
18. брущатка;
19. спорт. партія (частина матчу); сет (теніс);
  to lose a ~ of tennis програти партію в теніс;
  to play a ~ of tennis зіграти партію в теніс;
  to win a ~ of tennis виграти партію в теніс;
20. розставлення гравців;
21. гірн. оклад кріплення;
22. мат. множина;
23. друк. гарнітура шрифту;
24. друк. набір;
25. тк. sing лінія, загальні контури;
26. будова, конфігурація, статура;
27. напрям (вітру, ріки);
28. спрямованість; тенденція;
29. нахил, відхилення;
30. поет. захід (сонця);
31. нора борсука;
32. затримка, зупинка;
33. молодий пагонець; зав’язь;
34. насінний матеріал;
35. тех. ширина розводу (пилки);
36. буд. осідання (споруд);
3.7. тех. залишкова деформація;
38. тех. обтискач;
39. друк. товщина (літери);
40. твердіння; тужавіння (цементу); ◊
  to be at a dead ~ застряти;
  to make a dead ~ at smb 1) нападати на когось; критикувати когось; 2) нав’язувати комусь свою прихильність.
skew [skju:] n
1. схил; нахил;
  on the ~ косо, у похилому положенні;
2. відхилення від прямої лінії;
3. помилковість; збочення; вивих.
slope [slɘʋp] n
1. нахил, схил, похилість; спад;
  a gentle, a gradual, a slight ~ невеликий спуск/схил/укіс;
  a ~ of a river спад річки;
  the ~ of the roof схил даху;
  to give a ~ to smth нахилити щось;
  on the ~ косо, похило;
2. скат, укіс;
  steep ~ крутий (стрімкий) скат;
3. гірн. похила виробка, бремсберг;
4. військ. положення з гвинтівкою на плече;
5. розм. зникнення; втеча.
slope [slɘʋp] v (past i p. p. sloped, pres. p. sloping)
1. мати нахил;
  to ~ gently, gradually мати невеликий нахил;
2. опускатися полого (часто ~ down);
3. підніматися полого (часто ~ up);
4. хилитися, схилятися;
5. ставити похило; нахиляти;
6. скошувати, зрізувати косо;
7. розм. тікати; ушитися;
8. розм. виїхати, не заплативши за помешкання;
  ~ about блукати (тинятися) без діла; ◊
  ~ arms! військ. (рушницю) на плече! (команда).
soul [sɘʋl] n
1. душа; серце;
  an artistic ~ творча натура;
  an immortal ~ безсмертна душа;
  a kindly ~ добра душа;
  a kindred, a twin ~ близька душа;
  a lost ~ загублена душа; пропаща людина;
  a poor ~ бідолаха, бідняга;
  a timid ~ боязка душа;
  to save smb’s ~ спасти чиюсь душу;
  with all my ~ від усієї душі, від щирого серця;
  I wonder how he keeps ~ and body дивуюся, на чому його душа тримається;
  that man has no ~ це бездушна (безсердечна) людина;
2. рел. дух, душа;
  God rest his ~ царство йому небесне;
3. суть; невіддільна властивість; основа;
4. центральна постать; той, хто надихає;
5. людина, особа;
  a simple ~ простак;
  be a good ~ and help me будьте ласкаві, допоможіть мені;
  don’t tell a ~ нікому не кажіть;
  there were 200 ~s on board на пароплаві було 200 осіб;
6. нахил, потяг;
  he has a ~ for music він любить музику, він має нахил до музики; ◊
  he cannot call his ~ his own він не має власної волі;
  upon my ~! клянусь!, слово честі!, їй-богу!
squint [skwɪnt] n
1. косоокість;
2. розм. погляд скоса (крадькома); побіжний погляд;
  let me have a ~ at it дайте мені глянути (на нього);
3. похилість; нахил; напрям; схил;
4. вічко; оглядовий отвір; оглядова щілина.
steeve [sti:v] v (past і p. p. steeved, pres. p. steeving)
1. мор. мати надто великий нахил (про бушприт);
2. мор. штивати.
stomach [ˈstʌmɘk] n
1. шлунок;
  disordered ~ розлад шлунка;
  a full ~ повний шлунок;
  a healthy, a good ~ здоровий шлунок;
  a strong ~ 1) здоровий шлунок; 2) товстошкірість;
  a weak, queasy ~ слабкий шлунок;
  ache/ pain in the ~ біль у шлунку;
  to settle smb’s ~ налагодити травлення;
  to turn one’s ~ викликати нудоту у когось;
  to upset the ~/to put the ~ out of order розладнати шлунок;
  on an empty ~ на голодний шлунок; натщесерце;
  on a full ~ на ситий/повний шлунок;
  a ~ aches, hurts шлунок болить;
2. живіт;
  to lie on one’s ~ лежати на животі;
3. апетит; смак; нахил (до чогось);
  to have ~ for walking мати бажання (любити) ходити пішки;
4. відвага, мужність;
  a man of ~ відважна людина;
5. злість, гнів; роздратування; злоба;
  to take ~ against smb розгніватися на когось; ◊
  one’s ~ is howling по животу мов коти лазять (від голоду);
  proud, high ~ зарозумілість, пиха;
  the sight makes my ~ rise мене нудить від цього видовища.

USAGE: 1. Іменники stomach, abdomen, tummy та belly у значенні живіт, шлунок розрізняються стилістично: stomach є стилістично нейтральним словом. Abdomen має значення черево, живіт; вживається як книжне слово або як термін. Belly – живіт, черево, пузо; шлунок – розмовне слово. Tummy – живіт і шлунок, розмовне слово, яке часто вживається дітьми або дорослими в розмові з дітьми та з людьми похилого віку. 2. See ache.

tilt [tɪlt] n
1. нахил; похиле положення;
  the ~ of a board нахил дошки;
  to give smth a ~ (to, towards) нахилити щось;
2. узвіз; спуск;
  the ~ towards the city спуск до міста;
3. сутичка; сварка; дуель;
  to have a ~ at smb нападати на когось;
4. удар;
  at a ~ одним ударом;
5. тент; намет; ◊
(at) full ~ щосили; повним ходом;
  to ride (at) full ~ мчати щодуху.
tip [tɪp] n
1. кінчик; верхній кінець; верхівка; кінцівка;
  the ~ of one’s tongue (nose, finger) кінчик язика (носа, пальця);
  to have smth at one’s fingers ~s добре розбиратися в чомусь;
  to have smth on the ~ of one’s tongue крутитися на язиці; знати щось, як свої п’ять пальців;
  to touch with the ~s of one’s fingers злегка доторкнутися;
  to walk on the ~s of one’s toes ходити навшпиньки;
2. наконечник;
  the ~ of a stick наконечник тростини;
  the ~ of a spear наконечник списа;
3. мундштук;
  a cigarette with a cork ~ сигарета з пробковим мундштуком;
4. тонкий пензлик;
5. дотик; легкий удар;
  a ~ of the whip легкий удар батогом;
6. розм. чайові; невеликий грошовий подарунок;
  a big, a generous, a handsome ~ щедрі чайові;
  to give, to leave smb a ~ дати комусь на чай;
7. натяк, порада;
  to give a ~ натякнути;
  take my ~ послухайся мене;
  thanks for the ~ дякую за пораду;
8. нахил;
  with a ~ з нахилом;
  to give a cask a ~ нахиляти барильце;
9. естакада;
10. звалище, смітник; ◊
  a ~ lorry самоскид;
  to miss one’s ~ не досягти успіху.
vein [veɪn] n
1. вена, кровоносна судина;
  to open a ~ розтинати вену;
2. жила, жилка;
3. перен. хід (думок); канал; джерело (інформації);
4. схильність, нахил, жилка;
  a ~ of humour, a humorous ~ гумористична жилка;
  a ~ of cruelty схильність до жорстокості;
  he is a man of an imaginative ~ він людина з уявою;
5. настрій (the ~; часто for);
  a gloomy ~ поганий настрій;
  a happy ~ гарний настрій;
  a humorous ~ жартівливий настрій;
  a melancholy ~ меланхолічний настрій;
  a merry ~ веселий настрій;
  to be in the ~ for doing smth бути в настрої зробити щось;
  I am not in the ~ for it у мене немає настрою для цього;
  he writes poetry when he is in the ~ він пише вірші, коли у нього з’являється настрій;
6. дух, рід; тон; стиль;
  to speak in a serious ~ говорити у серйозному тоні/серйозно;
  other remarks in the same ~ інші зауваження у такому ж стилі;
7. прожилок, жилка;
8. pl узор (деревини);
9. тонка щілина, ущелина;
10. геол. жила.
weathering [ˈweʧ(ɘ)rɪŋ] n
1. буд. скіс, нахил для стікання дощової води, злив;
2. геол. вивітрювання, ерозія.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

нахил 1. (положення під кутом) slope, declivity, inclination, incline; (щогли) ake;
2. (схильність) inclination, tendency, propensity; (здібність) bent (for), turn (for); (особл. до чогось поганого) proclivity;
~ до малювання aptitude/turn for painting;
~ до музики bent for music.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

cant = [kænt] 1. схил, на́хил, скіс, нахи́лений стан || нахиля́ти/нахили́ти; ско́шувати/скоси́ти; кантува́ти 2. кант, окра́йок || оканто́вувати/окантува́ти
decline = [dɪ'klaɪn] 1. на́хил || нахиля́ти(ся)/нахили́ти(ся) 2. (по)ни́жчання, спад, зни́ження || ни́жчати/пони́жчати, спада́ти/спа́сти; зни́жувати/зни́зити 3. відхиля́ти/відхили́ти (пропозицію тощо), відмовля́тися/відмо́витися (від пропозиції тощо)
gradient = ['greɪdiənt] 1. ґрадіє́нт 2. схил, на́хил
• ~ of error
= ґрадіє́нт по́хибки
• ~ of a function
= ґрадіє́нт фу́нкції
• ~ of a functional
= ґрадіє́нт функціона́ла
• ~ of a tensor
= ґрадіє́нт те́нзора
• conditional ~
= умо́вний ґрадіє́нт
• field ~
= ґрадіє́нт по́ля
inclination = [ˌɪnklɪ'neɪʃn] 1. на́хил; кут на́хилу 2. на́мір; схи́льність
list = [lɪst] 1. спи́сок; пере́лік; реє́стр || склада́ти/скла́сти спи́сок; перерахо́вувати/перерахува́ти (за списком) // on the ~ у спи́ску 2. на́хил, крен || хили́тися (нахиля́тися)/нахили́тися
• ~ of actual parameters
= спи́сок факти́чних пара́метрів
• ~ of automata
= катало́г автома́тів
• ~ of corrigenda
= спи́сок друка́рських помило́к
• ~ of formal parameters
= спи́сок форма́льних пара́метрів
• ~ of postulates
= спи́сок постула́тів
• access ~
= спи́сок до́ступу; табли́ця до́ступу; спи́сок користувачі́в
• argument ~
= спи́сок арґуме́нтів
• association ~
= асоціати́вний спи́сок
• available ~
= спи́сок ная́вних при́строїв
• bidirectional linked ~
= двонапрямни́й сполу́чений спи́сок
• chained ~
= суці́льний (зв’я́заний) спи́сок (без розривів)
• check ~
= контро́льна табли́ця
• child ~
= спи́сок поро́джених елеме́нтів
• circular ~
= циклі́чний (колови́й, циркуля́рний) спи́сок
• control ~
= керівна́ табли́ця
• drive ~
= пере́лік ди́сків
• edge ~
= спи́сок (пере́лік) ре́бер (графу)
• empty ~
= поро́жній спи́сок
• error ~
= спи́сок помило́к
• equipment ~
= спи́сок під’є́днаної апарату́ри (устатко́вання)
• field ~
= спи́сок полі́в
• free ~
= спи́сок ві́льних зон (пам’яті)
• identifier ~
= спи́сок ідентифіка́торів
• import ~
= спи́сок і́мпорту
• initialization ~
= спи́сок ініціаліза́ції
• inverted ~
= обе́рнений (інверто́ваний) спи́сок
• linked ~
= зв’я́заний (суці́льний) спи́сок
• mailing ~
= спи́сок розсила́ння (пошти)
• one-of-a-kind ~
= спи́сок пе́вної структу́ри (з множини можливих)
• ordered ~
= впорядко́ваний спи́сок
• parameter ~
= спи́сок пара́метрів
• push-down ~
= стек (у вигляді списку): оста́ннім надійшо́в, пе́ршим обслужи́ли
• push-up ~
= че́рга: пе́ршим надійшо́в-пе́ршим обслужи́ли
• ranked ~
= (по)ранжо́ваний спи́сок
• scheduler ~
= спи́сок зада́ч планува́льна
• sibling ~
= спи́сок елеме́нтів одна́ко́вого рі́вня
• single-linked ~
= однозв’я́зний спи́сок
• space ~
= спи́сок ві́льних діля́нок, спи́сок ві́льних комі́рок (щільний список, елементами якого можуть бути покажчики підсписків)
• task ~
= спи́сок зада́ч (завда́нь)
• threaded ~
= спи́сок із посила́ннями
• title ~
= спи́сок за́голо́вків
• two-way ~
= двонапрямни́й спи́сок
• value ~
= спи́сок зна́чень
• variant ~
= спи́сок різно́видів (варіа́нтів)
propensity = [prəʊ'pɛnsəti] на́хил; схи́льність
slant = [slɑ:nt] 1. на́хил; похи́ле поло́ження 2. похи́ла площина́ 3. скісни́й, похи́лий
• reverse ~
= обе́рнена скісна́ ри́ска, обе́рнений слеш ()
slope = [sləʊp] 1. на́хил || ма́ти на́хил 2. та́нгенс кута́ на́хилу (кривої) 3. кутови́й коефіціє́нт (дотичної чи прямої)
• ~ of an axis
= на́хил о́сі
• ~ of a curve
= 1. на́хил криво́ї 2. та́нгенс кута́ на́хилу криво́ї
• ~ of a line
= 1. на́хил прямо́ї 2. кутови́й коефіціє́нт прямо́ї
• ~ of a ravine
= схил я́ру
tilt = [tɪlt] на́хил || нахиля́ти(ся)/нахили́ти(ся)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

bias 1. змі́щення; відхи́лення || змі́щувальний, відхи́лювальний || змі́щувати//змісти́ти, відхиля́ти//відхили́ти (down/up – униз/угору) 2. змі́щувальна напру́га, напру́га змі́щення, (електри́чне) змі́щення 3. підмагне́товування//підмагнетува́ння || підмагнето́вувальний 4. системати́чна по́хибка 5. у́хил; на́хил; скіс 6. упере́дженість (against – проти); схи́льність (in favor of – до)
['baɪəs]
applied ~ = зо́внішнє змі́щення, зо́внішня напру́га змі́щення
automatic ~ = автомати́чне змі́щування
back ~ = зворо́тне змі́щення, напру́га зворо́тного змі́щення
base ~ = ба́зове змі́щення, напру́га змі́щення на ба́зі
cathode ~ = като́дне змі́щення, напру́га змі́щення на като́ді
control-grid ~ = змі́щення керува́льної сі́тки, напру́га змі́щення на керівні́й сі́тці
cutoff ~ = відтина́льна [ві́дтино́ва] напру́га (електронної лампи)
direct grid ~ = ста́ле сітко́ве́ змі́щення, ста́ла напру́га змі́щення на сі́тці
downward ~ = змі́щення вниз (у бік меншання)
electrode ~ = змі́щення [напру́га змі́щення] на електро́ді
emitter ~ = емі́терне змі́щення, напру́га змі́щення на емі́тері
estimator ~ = змі́щення оці́нки
fixed ~ = зафіксо́ване змі́щення, зафіксо́вана змі́щувальна напру́га
forward ~ = пряме́ змі́щення, напру́га прямо́го змі́щення
grid ~ = сітко́ве́ змі́щення, напру́га змі́щення на сі́тці
high-frequency ~ = високочасто́тне підмагнето́вування
internal ~ = вну́трішнє підмагнето́вування
magnetic ~ = підмагнето́вувальне по́ле
negative ~ = неґати́вне змі́щення, неґати́вна змі́щувальна напру́га
positive ~ = позити́вне змі́щення, позити́вна змі́щувальна напру́га
reverse ~ = зворо́тне змі́щення, напру́га зворо́тного змі́щення
upward ~ = змі́щення вго́ру (у бік більшання)
zero ~ = нульове́ змі́щення, нульова́ змі́щувальна напру́га
cant 1. схил, на́хил, скіс, кант || кантува́льний, нахи́лювальний || нахиля́ти//нахили́ти; ско́шувати//скоси́ти; кантува́ти//покантува́ти 2. кант, окра́йок || окрайко́вувати//окрайкува́ти, оканто́вувати//окантува́ти
[kænt]
careen кант, на́хил; крен || кантува́ти(ся)//покантува́ти(ся), нахиля́ти(ся)//нахили́ти(ся), перехиля́тися//перехили́тися, крени́тися//накрени́тися
[kə'riːn]
declination 1. (процес) відхиля́ння//відхи́лення, декліна́ція; ухиля́ння//ухи́лення || деклінаці́йний 2. (наслідок) ві́дхил; у́хил 3. магне́тний на́хил, магне́тне схи́лення
[ˌdεklɪ'neɪʃn]
~ of a celestial object = на́хил [схи́лення] небе́сного об’є́кту
magnetic ~ = магне́тний на́хил, магне́тне схи́лення
dip 1. на́хил; кут на́хилу; схил, кут схи́лу [схи́лення] || нахиля́ти(ся)//нахили́ти(ся), схиля́ти(ся)//схили́ти(ся) 2. прова́л (на кривій) 3. зану́рювати(ся)//зану́рити(ся), порина́ти//пори́нути, загли́блювати(ся)//загли́бити(ся) 4. вмо́чувати//вмочи́ти
[dɪp]
~ in a curve = прова́л на криві́й
~ of the horizon = схил [депре́сія] горизо́нту
antiresonance ~ = антирезона́нсний прова́л
Lamb ~ = Ле́мбів прова́л
magnetic ~ = кут магне́тного на́хилу [схи́лення]
fall 1. па́дання//паді́ння || па́дати//впа́сти (down – вниз; off – з) ■ to ~ apart розпада́тися//розпа́стися, розва́люватися//розвали́тися; to ~ out випада́ти//ви́пасти; to ~ through прова́люватися//провали́тися (крізь) 2. (дія) ни́жчання//пони́жчання; ме́ншання//поме́ншання; (наслідок) спад, пони́жчання, поме́ншання || ни́жчати//пони́жчати; ме́ншати//поме́ншати
[fɔːl, fɒːl]
anode ~ = ано́дний спад напру́ги
ash ~ = (процес) випада́ння по́пелу (після вибуху вулкану), по́пільна зли́ва; (наслідок) по́пільний ви́пад
cathode ~ = като́дний спад напру́ги
dip ~ = схил, на́хил
exponential ~ = експоненці́йний спад
free ~ = ві́льне па́дання
pressure ~ = спад ти́ску
temperature ~ = спад температу́ри
gradient 1. ґрадіє́нт || ґрадіє́нтний 2. схил, на́хил
['greɪdiənt]
~ of discontinuity = ґрадіє́нт ро́зри́ву
~ of a function = ґрадіє́нт фу́нкції
accelerating ~ = ґрадіє́нт пришви́дшувального по́ля
adiabatic ~ = адіяба́тний ґрадіє́нт
alternating ~ = знакозмі́нний ґрадіє́нт
baric ~ = ґрадіє́нт ти́ску, бари́чний [барометри́чний] ґрадіє́нт
barometric ~ = див. baric ~
concentration ~ = ґрадіє́нт концентра́ції
conjugate ~ = спря́жений ґрадіє́нт
constant ~ = ста́лий ґрадіє́нт
crystal-field ~ = ґрадіє́нт кристалі́чного по́ля
density ~ = ґрадіє́нт густини́
diffusion ~ = дифузі́йний ґрадіє́нт, ґрадіє́нт розпо́ділу дифундівно́ї речовини́
field ~ = ґрадіє́нт по́ля
generalized ~ = узага́льнений ґрадіє́нт
geothermal ~ = геотермі́чний ґрадіє́нт
gravity ~ = ґрадіє́нт си́ли тяжі́ння
hydraulic ~ = гідравлі́чний ґрадіє́нт
negative ~ = від’є́мний ґрадіє́нт
positive ~ = дода́тний ґрадіє́нт
potential ~ = ґрадіє́нт потенція́лу
pressure ~ = ґрадіє́нт ти́ску
stochastic ~ = стохасти́чний ґрадіє́нт
temperature ~ = ґрадіє́нт температу́ри
thermal ~ = ґрадіє́нт температу́ри
time-varying ~ = часозале́жний ґрадіє́нт
velocity ~ = ґрадіє́нт шви́дкости
voltage ~ = ґрадіє́нт напру́ги
heeling кант, ка́нта, крен; на́хил (на ребрі), пере́хил
['hiːlɪŋ]
inclination 1. на́хил, кут на́хилу (with respect to an axis/plane – відносно осі/площини) 2. магне́тний на́хил, кут магне́тного на́хилу [схи́лення] 3. схи́льність (to – до)
[ˌɪnklɪ'neɪʃn]
~ of the earth’s axis = на́хил земно́ї о́сі
~ of an orbit = на́хил орбі́ти
magnetic ~ = магне́тний на́хил
incline 1. на́хил, схил 2. похи́ла площина́; похи́ла пове́рхня 3. хили́ти(ся)/нахиля́ти(ся)//нахили́ти(ся) 4. схиля́тися//схили́тися (до думки тощо)
1,2.  ['ɪnklaɪn] 3,4.  = [ɪn'klaɪn]
lean II 1. схил, на́хил || хили́ти(ся)/схиля́ти(ся)//схили́ти(ся), нахиля́ти(ся)//нахили́ти(ся) (over – над) ■ to be —ing backward/‌forward хили́тися наза́д/‌упере́д 2. спира́ти(ся)//спе́рти(ся) (against, on – на), прихиля́ти//прихили́ти, притуля́ти(ся)//притули́ти(ся) (against, on – до)
[liːn]
list II на́хил, пере́хил, кант, крен || хили́тися/‌нахиля́тися//нахили́тися, перехиля́тися//перехили́тися, крени́тися//накрени́тися
[lɪst]
obliquity 1. скі́сність; скісноку́тність, косоку́тність 2. кут на́хилу, на́хил
[ə'blɪkwəti, -t̬i]
~ of the ecliptic = на́хил еклі́птики (до екватора)
proclivity схи́льність, на́хил (toward(s), to – до)
[prəʊ'klɪvəti, proʊ'klɪvət̬i]
rake 1. на́хил; кут на́хилу 2. граблі́ || грабе́льний || гребти́ ■ to ~ apart розгріба́ти//розгребти́; to ~ away, ~ aside, ~ off відгріба́ти//відгребти́; to ~ out вигорта́ти//ви́горнути, вигріба́ти//ви́гребти; to ~ together, ~ up згріба́ти//згребти́ доку́пи
[reɪk]
skew 1. скіс, на́хил || скісни́й; скісноку́тний || скі́сно, навскоси́ 2. асиметри́чний
[skjuː]
slant 1. на́хил; схил || похи́лий; скісни́й || хили́ти/‌нахиля́ти//нахили́ти ■ on the ~ на́вскі́с, навскоси́ 2. кут на́хилу 3. скісна́ ри́ска, скісни́ця 4. скісни́й шрифт
[slɑːnt, slænt]
slope 1. на́хил; схил; скіс || хили́тися//похили́тися/‌нахили́тися (backward(s)/forward(s) – назад/уперед); (тж ~ down) хили́ти/‌нахиля́ти//нахили́ти 2. кут на́хилу (до осі абсцис); та́нґенс кута́ на́хилу
[sləʊp, sloʊp]
~ backward = на́хил наза́д
~ forward = на́хил впере́д
~ of a curve = кру́тість криво́ї
~ of fall = та́нґенс кута́ па́дання
~ of a tangent = на́хил доти́чної
characteristic ~ = на́хил [кру́тість] характери́стики
curve ~ = на́хил [та́нґенс кута́ на́хилу] криво́ї
geodesic ~ = геодези́чний на́хил
glide ~ = гліса́да
imperceptible ~ = ледь помі́тний на́хил
plateau ~ = на́хил пла́то
ray ~ = на́хил про́меня
steep ~ = крути́й схил; крути́й на́хил
surface ~ = на́хил [та́нґенс кута́ на́хилу] пове́рхні
variable ~ = змі́нна кру́тість (кривої)
zero ~ = нульови́й на́хил
tilt 1. на́хил; кут на́хилу || хили́тися/‌нахиля́тися//нахили́ти(ся) ■ to ~ over перекида́тися//переки́нутися 2. узві́з; спуск
[tɪlt]
wave ~ = на́хил (фро́нту) хви́лі
tilting 1. нахиля́ння//нахи́лення; перекида́ння//переки́нення || нахи́лювальний; перекида́льний 2. (техн.) кантува́ння//покантува́ння || кантува́льний
['tɪltɪŋ]
neutron flux ~ = на́хил нейтро́нного пото́ку

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

на́хил (-у) II 1. (схильність) inclination, proclivity (до – towards, to) 2. (тенденція) tendency (до – to, towards), trend
на́хил (-у) I 1. slope; inclination (відносно осі/площини – with respect to an axis/plane); slant; tilt; lean 2. (кут нахилу) obliquity; pitch 3. (ґрадієнт) gradient 4. (рельєфу) dip, (angle of) dip fall 5. (схилення, астр.) declination 6. (скіс) cant, bias; skew 7. (крен) heel(ing), list; (поздовжній) pitch
~ впере́д = slope forward
геодези́чний ~ = geodesic slope
~ доти́чної = slope of a tangent
~ еклі́птики = (до еква́тора) obliquity of the ecliptic
~ земно́ї о́сі = inclination of the earth’s axis
~ криво́ї = curve slope, slope of a curve
крути́й ~ = steep slope
ледь помі́тний ~ = imperceptible slope
магне́тний ~ (magnetic) inclination; (кут) inclination, magnetic dip ▪ з нульови́м магне́тним —ом = aclinic
~ наза́д = slope backward
~ небе́сного об’є́кту = declination of a celestial object
~ нейтро́нного пото́ку = neutron-flux tilting
нульови́й ~ = zero slope
~ орбі́ти = inclination of an orbit
~ пла́то = plateau slope
~ пове́рхні = surface slope
~ про́меня = ray slope
~ характери́стики = slope of a characteristic
~ хви́лі = [хвильово́го фро́нту] wave tilt
по́хил (-у) див. схил; на́хил

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

на́хил (-лу) m slope, declivity, inclination:
  на́хил земно́ї о́сі, the inclination of the earth’s axis; || bent, impulse, inclination, attraction, hankering:
  на́хил до духо́вного ста́ну, inclination to the spiritual (priestly) calling;
  нахи́лий (-ла, -ле)* sloping, slanting, declivous; inclined, bent down.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

bank 1. (і) берег (ріки), вал, насип, мілина; замет (снігу); нахил, віраж; поклад (вугілля); (д) обваловувати, ставити підпору; 2. (і) банк, (пк) банківський; (д) переводити банкові доручення, вкладати гроші в банк
b.-filtered river water профільтрована [просочена, інфільтрована] через берег річкова вода
bias (і) упередження, схильність, ухил, нахил, схил, похилість; (д) погано впливати, бути упередженим; (пс) навкісно, діагонально
gradient схил; спад, зріст; укіс; градієнт, нахил див. concentration g., pressure g., temperature g.
g. wind схиловий [градієнтний] вітер (вітер, що, за припущенням, віє паралельно до кривих атмосферних ізобар)
incline нахил, схил, нахилення
lean 1. (і) нахил, схил; (д) нахиляти(ся), прихиляти(ся), схиляти(ся); 2. худий; убогий, бідний
l. mixture бідна (робоча) суміш палива
rake (і) граблі; кочерга; мат. відхилення; нахил (щогли); (д) загрібати, скородити; відхилятися
r. classifier рейковий класифікатор
set 1. (і) ряд; серія; набір; комплект; група; 2. (і) нахил; настанова; напрям (вітру, ріки); обрис; форма; захід (сонця); (д) ставити; розміщувати; виправляти; встановлювати; тверднути, застигати; заходити (про сонце); (пк) нерухомий; твердий, застиглий; встановлений; визначений; приписаний; обдуманий
s. forth викладати (теорію); роз’яснювати; оголошувати; опубліковувати
s. in наставати; починатися
s. out вирушати; виставляти (напоказ)
slope (і) нахил, похилість, схил; спад; (д) нахилятися, схилятися; спадати
s. factor [cancer potency factor, CPF] коефіцієнт ризику онкозахворювання
taste (і) смак; нахил, уподобання; (д) смакувати, відчувати смак; мати смак; куштувати
tend 1. мати нахил [тенденцію] до; прагнути; прямувати, простувати; 2. піклуватися, доглядати; обслуговувати
tendency нахил; прагнення; прямування, тенденція; намір
tilt (і) нахил; кут нахилу; похиле положення; (д) нахиляти(ся); відхиляти(ся); перекидати(ся) (автомобіль, вантажівка)
tilting (і) нахил(яння); відхил(яння); (пк) нахилювальний; нахиляний; відхилений
t. crucible furnace нахиляна тигельна піч
t. disc check valve запірний [контрольний] клапан
t. reverberatory furnace відбивна нахильна [хитна] піч

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

нахил,~у slope, incline, slant, gradient; (відхилення) lean; (напр., антени) tilt; (зміщення) bias
локальний н. осі магнетування localized canting
н. антени antenna tilt
н. вершини імпульсу pulse top tilt
н. дотичної slope of tangent
н. кривої магнетування magnetization curve slope
н. опори pole rake
н. плато plateau (relative) slope
н. променя ray slope
н. радіочастотної хвилі RF-tilt
н. резонансної кривої foldover
н. характеристики slope of characteristic
н. хвилі wave tilt
н. шрифту font slant, slope of lettering