Знайдено 19 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «навісн*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

berserk [bəˈzɜːk bɜː-, -ˈsɜːk; ˈbɜːsɜːk, ˈbɜːz-, амер. b(ə)rˈsɝːk -ˈzɝːk] adj
    несамови́тий, нестя́мний, безтя́мний, навіже́ний, навісни́й, шале́ний, скаже́ний, оскажені́лий, лю́тий Обговорення статті
delusional [diˈluːʒ(ə)n‿əl də-, -ˈljuːʒ-] adj
    1) божеві́льний, наві́жений, навісни́й, причи́нний
    2) неадеква́тний Обговорення статті
desperate [ˈdespər‿ət] adj
    1) розпа́чливий; відчайду́шний, навісноголо́вий, неприторе́нний
    2) безнаді́йний, безви́хідний
    3) спра́глий, жаді́бний прагну́щий (чогось) Обговорення статті
nutty [ˈnʌti, амер. ˈnʌt̬i] adj
    1) що ма́є смак горі́ха
    2) багатий на горіхи; рясний горіхами
    3) розм. сміхови́нний, безглу́здий, смішни́й; ексцентри́чний
    4) розм. ди́вний, чудерна́цький, дива́цький
    5) розм. божеві́льний, наві́жений, навісни́й; схи́блений на чо́мусь
    6) го́стрий, пря́ний
    • be nutty about — бути схи́бленим на чомусь
    • (as) nutty as a fruitcake — зовсім божеві́льний Обговорення статті
rabid [ˈræbɪd ˈreɪb-,] adj
    1) безу́мний, божеві́льний, навіже́ний, навісни́й, навісноголо́вий, шале́ний, безтя́мний
    2) скаже́ний; хворий на сказ (скажені́вку, скажени́цю) Обговорення статті
violent [ˈvaɪ‿ələnt ˈ] adj
    1) несамови́тий, нестя́мний, безтя́мний, навіже́ний, навісни́й, шале́ний, скаже́ний, оскажені́лий, лю́тий
    2) бурхли́вий, си́льний, інтенси́вний, різки́й
    3) наси́льницький, насильний; ґвалто́вний
    4) пристрасний, жагу́чий
    5) нестриманий (нестримливий, нездержливий), запальний, гарячий
    6) бу́йний, шале́ний
    7) спотво́рений; ви́кривлений; перекру́чений Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

curved [kɜ:vd] а
1. зігнутий; викривлений; кривий;
  a ~ nose кривий ніс;
2. військ. навісний;
  ~ fire навісний вогонь;
  ~ trajectory навісна траєкторія.
deck [dek] n
1. палуба;
  an upper ~ верхня палуба;
  a lower ~ нижня палуба;
  a middle ~ середня палуба;
  a shelter ~ навісна палуба;
  a ~ ladder мор. трап;
  under ~s у трюмі;
  to swab a ~ мити палубу шваброю;
  to walk the ~ ходити на палубі;
  all hands on ~! всі на палубу!;
2. дах вагона;
3. діал. колода (карт);
  to shuffle a ~ тасувати карти;
  to sweep the ~ зірвати банк; ◊
  to clear the ~s for action 1) мор. приготуватися до бою; 2) приготуватися для дій;
  to hit the ~ звалитися з ніг.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

навісний2 див. навіжений.
навісний1 (навішуваний) hinged, mounted.
навісний: ~ вогонь військ. curved fire.
навісніти 1. (божеволіти) to go crazy, to go mad, to go off one’s head;
2. (шаленіти) to rave, to go furious, to become insane.
траєкторі||я мат. та ін. trajectory, path;
балістична ~я ballistic trajectory;
крута ~я high trajectory; амер. curved trajectory;
навісна high trajectory;
настильна ~я flat trajectory, low trajectory;
~я зльоту аерок. take-off path;
~я економічного зростання economic growth path;
виводити на ~ю to place/to establish in a trajectory.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма
• adding ~
= сума́тор
• add-on ~
= навісни́й елеме́нт; додатко́вий елеме́нт чи при́лад
• addressed ~
= адресо́ваний при́стрій (що ма́є адре́су)
• aiming ~
= при́лад для вка́зування то́чки (на екрані дисплея з автоматичним введенням координат)
• alarm ~
= при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
• analog ~
= ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій
• arithmetic ~
= аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• assigned ~
= призна́чений при́стрій (блок)
• attached ~
= долу́чений при́стрій
• attention ~
= сигна́льний при́стрій (привертати увагу оператора)
• auxiliary ~
= додатко́вий при́стрій
• backup ~
= резе́рвний при́стрій
• calling ~
= виклико́вий (виклика́льний) при́стрій
• character ~
= при́стрій поси́мвольного вво́дження/виво́дження
• character-recognition ~
= при́стрій розпізнава́ння зна́ків
• code (coding) ~
= кодува́льний при́стрій
• comparison ~
= порі́внювальний при́стрій
• computing ~
= обчи́слювальний при́стрій
• control ~
= керува́льний при́стрій; контро́льний при́лад; за́сіб контро́лю
• correlation ~
= кореляці́йний при́стрій
• counting ~
= лічи́льник, лічи́льний (рахува́льний) при́стрій
• cutoff ~
= ви́мкнений при́стрій (у відмовостійких системах)
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них чи інформа́ції
• decision-making ~
= схе́ма вибира́ння (прийма́ння) рі́шення
• detachable ~
= відокре́мний (знімни́й) при́стрій
• digital ~
= цифрови́й при́стрій; цифрови́й при́лад; цифрови́й елеме́нт
• direct-access storage ~
= па́м’ять прямо́го до́ступу
• directory ~
= при́стрій з катало́гом
• discrete ~
= дискре́тний при́стрій; дискре́тний елеме́нт
• display ~
= 1. диспле́й 2. при́стрій відобража́ння 3. при́стрій індика́ції 4. індика́тор
• division ~
= діли́льник, при́стрій ді́лення
• encoding ~
= кодува́льний при́лад; ко́дер; шифра́тор
• error-sensing ~
= дете́ктор (шука́ч) помило́к, при́стрій для знахо́дження помило́к
• external ~
= зо́внішній при́стрій
• file ~
= фа́йловий при́стрій; при́стрій з фа́йловою структу́рою
• graphics ~
= графі́чний при́стрій
• hard-copy (output) ~
= виходо́вий при́стрій (що видає документальні копії)
• hardware/software input ~
= апара́тно-програмо́вий при́стрій вво́дження, вво́джувач
• higher-priority ~
= пріорите́тний при́стрій; при́стрій ви́щого пріорите́ту
• input ~
= входови́й при́стрій; при́стрій вво́дження, вво́джувач
• input/output ~
= при́стрій вво́дження-виво́дження, ввідни́й/вивідни́й при́стрій, вво́джувач/виво́джувач
• integrating ~
= 1. інтеґрува́льний при́стрій 2. інтеґрува́льний елеме́нт
• interactive pointing ~
= інтеракти́вний координа́тний пока́жчик
• interface ~
= при́стрій зв’язку́, інтерфе́йсний при́стрій
• list ~
= друкува́льний при́стрій
• locator ~
= координа́тний маніпуля́тор, при́стрій вво́дити координа́ти, вво́джувач координа́т
• logical ~
= логі́чний при́стрій; логі́чний блок; логі́чний елеме́нт
• massive storage ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу (вмі́сту)
• mouse pointing ~
= ми́шка (маніпулятор)
• null ~
= фікти́вний при́стрій
• output ~
= виходо́вий при́стрій; при́стрій виво́дження, виво́джувач
• paging ~
= при́стрій чи програ́ма горта́ння сторіно́к (пам’яті)
• paper-moving ~
= механі́зм протя́гування папе́ру
• parallel ~
= при́стрій з парале́льним інтерфе́йсом
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
• plotting ~
= графобудува́ч; графі́чний реєструва́льний при́лад; пло́тер
• pointing ~
= пока́зувальний при́стрій
• positioning ~
= при́стрій керува́ння курсо́ром
• printer-sharing ~
= блок керува́ння спі́льним при́нтером
• printing ~
= друкува́льний при́стрій; при́нтер
• protective ~
= 1. захисни́й при́стрій 2. запобі́жник; запобі́жний при́стрій
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним до́ступом
• raster-display ~
= ра́стровий при́стрій відобража́ння
• raster-scan ~
= при́стрій з розго́рткою ра́стру; ра́стровий при́стрій
• readout ~
= зчи́тувач, зчи́тувальний при́стрій
• ready/not ready ~
= сигналіза́тор гото́вності (апаратури до роботи)
• recording ~
= запи́сувальний при́стрій, запи́сувач
• remote ~
= відда́лений при́стрій (у мережі)
• reproducing ~
= при́стрій відтво́рювання (репродукува́ння); відтво́рювач
• rewriting ~
= при́стрій перезапи́сування, перезапи́сувач
• safety ~
= 1. запобі́жник, запобі́жний при́стрій 2. захисни́й при́стрій
• serial ~
= при́стрій послідо́вної ді́ї; послідо́вний мо́дуль
• stand-alone ~
= автоно́мний при́лад
• standard input ~
= станда́ртний входови́й при́стрій
• standard output ~
= станда́ртний виходо́вий при́стрій
• storage (storing) ~
= пам’яттє́вий при́стрій, па́м’ять
• stream-oriented ~
= пото́ковий при́стрій
• string ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) рядкі́в
• stylus input ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) зі світни́м перо́м, світне́ перо́
• swap ~
= свопува́льний при́стрій
• switching ~
= 1. перемика́ч, перемика́льний при́стрій 2. перемика́льний елеме́нт 3. комутаці́йний при́стрій;
• system input ~
= систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний при́стрій виво́дження
• tablet coordinates input ~
= планше́тний координа́тний при́стрій (вводити графічні дані)
• tape-moving ~
= стрічкопротя́гувальний механі́зм, протя́гувач
• temporary storage ~
= короткоча́сна па́м’ять, па́м’ять для тимчасо́вого зберіга́ння інформа́ції
• terminal ~
= терміна́л, кінце́вий при́стрій
• text file ~
= при́стрій для робо́ти з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= розподі́лювач (механі́зм розпо́ділу) ча́су
• touch-input ~
= се́нсорний при́стрій вво́дження
• unrecognized ~
= невпізна́ваний (невпі́знаний) (системою) при́стрій
• utility ~
= допомі́жни́й при́стрій (для тимчасового запам’ятовування проміжних даних)
• virtual ~
= віртуа́льний при́стрій
• visible-warning ~
= при́стрій візуа́льної сигналіза́ції

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

навісни́й (-на́, -не́)* senseless, mad, foolish, silly; boring, annoying; repugnant.
наві́сноголо́вий (-ва, -ве) = навісни́й.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

траєкторі||я ім. ж. ек., мат. trajectory, path
балістична ~я ballistic trajectory
ефективна ~я efficient path
навісна (настильна) ~я high (flat/low) trajectory
припустима ~я feasible path
оптимальна ~я optimal path
рівноважна ~я equilibrium path
стійка ~я steady-state path
~я збалансованого росту balanced-growth/equilibrium path
~я економічного росту economic growth path
~я переходу (економіки) (economic) transition path
виводити на ~ю to place in a trajectory.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

навісний || начіпний hinged, mounted
елемент,~а
1. element, cell; (складник) component; (вузол) device, unit; (списку) entry; member ком; gate лог
аварійний е. живлення emergency cell
автономний е. independent device
активний е. active element, active component
активний е. антени radiating element, directly excited element
активний оптичний е. active optical element
активний сонячний е. active solar cell
акумуляторний е. accumulator cell, (storage-)battery cell
аналоговий е. analogue element, analogue device
багатодірковий магнетний е. magnetic multiaperture element
базисний е. primitive element
базисний логіковий е. primitive logic element
базовий е. base element; (програми) basic block, general cell ком
базовий е. кнопкового перемикача basic cell
біморфний е. bimorph cell
біполярний логіковий е. bipolar logic element
бістабільний е. bistable element, bistable device, bistable unit
вимірювальний е. measuring element
випромінювальний е. radiating element
випростувальний е. rectifying element
вихідний е. (read-)out gate, output element, parent element
виявлювальний е. detectable element
вологочутливий е. humidity-sensitive element
волоконно-оптичний е. fibre optics element
впаяний е. soldered-in element
вугільний гальванічний е. || вугільний е. carbon cell
вхідний е. input element
газовий е. gas cell
гальванічний е. galvanic cell
гістерезисний е. hysteretic element
гнучкий е. flexor
головний е. principal item ком
горизонтальний відбивний е. (вертикальної антени) ground plane
графічний е. graphic element
двійковий е. binary cell, binary element
двійковий логіковий е. binary-logic gate, binary logical component
двокаскадний сонячний е. tandem solar cell
двопозиційний е. two-position element, two-stable state element
двостійкий е. bistable element
дискретний е. discrete element, discrete component
діодний логіковий е. diode logic element
домішковий е. impurity element, residual element
дочірній е. daughter element
друкований е. printed component
звуковипромінювальний е. acoustic radiating element
звукоприймальний е. sound pick-up element
електрогідравлічний чутливий е. electrohydraulic pick-up
електролітичний е. electrolytic cell
електронагрівальний е. electric heating element
електронний контактний чутливий е. electronic feeler
е. абетки || е. алфавіту alphabet element, letter
е. акумуляторної батареї accumulator cell
е. аналітичної функції element of an analytic function
е. антени antenna element
е. антенної решітки (antenna) array element
е. блок-схеми block-diagram component, block-diagram element
е. вибірки sample unit
е. видання суми sum(read)-out gate лог
е. ВИНЯТКОВЕ ЧИ || ВИЧИ exclusive OR gate, EXOR лог
е. ВИНЯТКОВЕ ЧИ-НЕ || ВИЧИ-НЕ exclusive NOR gate, EXNOR лог
е. витримки часу time element
е. вихору vortex element
е. головної діагоналі визначника leading element in determinant мат
е. даних data element, data item, datum; item ком
е. дійсне ЧИ real OR лог
е. додавання add gate лог
е. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ equivalency gate лог
е. електронної схеми electronic component
е. з рідки́м електролітом wet cell
е. з тепловим випроміненням radiant element
е. заборони inhibitory gate лог
е. запам’ятовувального пристрою || е. запам’ятовувача storage element, memory element
е. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІМПЛІКАЦІЇ inhibit implication gate лог
е. засобу вимірювання measuring tool element, measuring tool component
е. затримки delay element, delay component
е. зв’язку coupling element
е. (з)інтегрованої мікросхеми integrated(-circuit) component
е. зображення image point, picture dot, display entity, pel, pixel, elemental area
е. зсуву shift gate
е. зчитування read-out gate
е. і AND gate, AND element лог
е. із зарядовим зв’язком charge-coupled cell
е. імовірності probability element
е. і-не NAND gate лог
е. кодованого сигналу coding signal element
е. кола circuit element
е. кріотрона criotrone gate, criotrone valve
е. кутового наведення angle guidance element
е. люмінесцентного екрана phosphor dot
е. мажоритарної логіки majority (logic) element
е. маси element of mass
е. масиву array cell
е. матриці matrix element, array cell
е. мікросхеми типу таблетки pellet part
е. мішені запам’ятовувальної епт memory target element
е. мішені передавальної телевізійної трубки television transmission tube target element, television pickup tube target element
е. множини set member
е. монтажне ЧИ || е. прові́дне ЧИ wired OR лог
е. на багатоемітерному транзисторі multiemitter gate
е. на пластинці wafer-type component
е. на струмових перемикачах current mode gate
е. наведення на ціль target aiming element, target ranging element
е. не NOT gate (circuit), inverter gate (circuit) лог
е. НЕ-І див. е. І-НЕ
е. обміну інформацією information exchange gate
е. комп’ютера || складова частина комп’ютера computer element
е. пам’яті memory element, memory cell
е. перенесення carry gate
е. програми program element
е. прямого коду true gate
е. растра pixel element, picture element, elemental area
е. розкладу зображення scanning point
е. розрізнення рлс radar discriminating element according
е. рядка (scan) line element; row element мат
е. системи керування control element
е. сортування sorting item
е. струму current element
е. тунельного кріотрона tunnelling cryotron gate
е. установлення на нуль zero gate
е. формату (даних) format item
е. функції ЯКЩО-ТО IF-THEN function gate лог
е. циклу cycle element
е. ЧИ OR gate, OR element лог
е. ЧИ-не NOR gate лог
е., що працює в граничному режимі marginal component
завадопридушувальний е. suppression element
зайвий е. superfluous element
запам’ятовувальний е. storage element, storage cell, memory element, memory cell
запам’ятовувальний е. storage element, memory element
запірний е. locking gate
затискний е. gripper, clamp member, lock member, (напр., інструмента) clamping unit
збірний е. конструкції prefabricated construction element
збуджений е. fed element
здвоєний сонячний е. tandem solar cell
зовнішній базовий е. (під час визначення положення ро́бота у просторі) fiduciary object роб
ідеальний е. ideal element
ідеальний е. кола ideal circuit element
ізольований стрічковий нагрівальний е. insulated tape heating element
імерсійний е. immersion element
імпульсний е. impulse element, pulse gate, sampler
інвертувальний е. inverting element
інерційний логіковий е. inertial logic element
інтегрувальний логіковий е. integrated circuit gate
інтегрований е. (кола) integrated (circuit) element
інтерфейсний е. вікна widget ком
інфрачервоний нагрівний е. infrared heating equipment
кардинальний е. (в електронній оптиці) cardinal element
каскадний сонячний е. cascade solar cell, stacked solar cell, multicolour solar cell
керувальний е. frustrating control(ling) element
керувальні е~ти рядків row drivers мн
кінцевий е. finite element фіз; final element мат
кінцевий опорний е. end abutment
ключовий е. системи hub (of system), key element of system
комбінаційний логіковий е. combinational (logic) element, decision element, memoryless element, gate
компенсувальний е. equalizer
комутаційний е. switching element
конденсаторний е. capacitor element
конструктивний е. structural component; construct ком
конструктивний е. жорсткості standoff
контактний е. contact element, contact member
контактний чутливий е. contact pick-up, contact feeler, probing hardware, touch probe, touch sensitive tool
контрольний гальванічний е. pilot cell
контурний е. зображення contour pel
концентраційний е. (напр., гальванічний) concentration cell
космічний сонячний е. space solar cell
кремнієвий сонячний е. silicon solar cell
кріогенний е. cryogenic element
лінійний е. кола linear element of circuit
логіковий е. logic(al) element, logic(al) unit, logic(al) gate, gate, logic device; gating circuit звз; logical component мат, ком; (у матриці елементів) logic cell
логіковий е. з трьома станами виходу || тристановий е. three-state driver, tristate driver; three-state gate, tristate gate лог
магнетний е. magnetic element
мажоритарний е. majority element, majority gate, linear-input gate лог
мажоритарний логіковий е. majority (logic) element
материнський е. || батьківський е. (початковий) parent element
матричний е. matrix element, array element
матричний е. дипольного моменту dipole matrix element
матричний е. дипольної взаємодії dipole interaction matrix element
матричний сонячний е. matrix solar cell
мембранний чутливий е. diaphragm pick-up
мікромініатюрний логіковий е. micrologic element
місцевий е. local (galvanic) cell
монокристаловий е. single-crystal element
монтажний е. assembly adjusting element мех
навісний е. || начіпний е. (discrete) interconnected component
нагрівальний е. || нагрівач heating element
нагромаджувальний е. || нагромаджувач storage element
надійний е. reliable part, advanced part, reliable unit
надлишковий е. redundant element
надрядковий е. літери ascender
найменший адресований е. addressing unit звз
насичений нормальний е. saturated standard cell
начіпний е. || підвісний е. add-on device, attached device
надвисокочастотний е. || НВЧ-е. microwave element
невзаємний е. nonreciprocal element, unidirectional element
незадіяний е. idle member
нейтронний чутливий е. neutron-sensitive element, neutron-sensing element
некогерентний е. noncoherent element
нелінійний е. nonlinear element
нелінійний схемний е. nonlinear circuit element
ненадійний е. unreliable part
необов’язковий е. optional member
необоротний гальванічний е. irreversible cell
неробочий е. inactive entry
нерухомий е. fixed element
несиметричний е. кола asymmetric(al) circuit element
нестійкий е. unstable element
нормальний е. standard cell
обвідний е. || обхідний е. by-pass element
об’ємний е. || воксел voxel
обов’язковий е. mandatory member
оборотний гальванічний е. reversible cell
обчислювальний е. computing element; computational element, computing unit роб
одноперехідний сонячний е. single-junction solar cell
окремо монтований е. separately mounting element
опорний е. reference element, reference cell
оптико-електронний е. optoelectronic element
основний е. major element
паливний е. fuel cell
параметричний е. parametric element
пасивний е. антени passive antenna element, parasitically excited element
первинний (гальванічний) е. primary cell
передавальний е. приладу із заря́довим зв’язком || передавальний е. ПЗЗ transfer gate, transmission gate
перехідний е. transitional element
периферійний узгоджувальний е. external terminator ком
п’єзоелектричний вимірювальний е. зусилля piezoelectric load measuring element
підсилювальний е. amplifying element
підсумовувальний е. adding element
плівковий е. (thin-)film component
площинний е. gravity cell
повітряно-цинковий гальванічний е. air-zinc cell
позначений е. схеми marked circuit element, designated circuit element
помилковий одиничний е. цифрового сигналу даних erroneous digital signal data unit
порівнювальний е. comparison element
пороговий е. threshold element
пороговий логіковий е. threshold logic element, threshold gate
потенціяльний логіковий е. potential logic element
потенційно ненадійний е. failure-prone part
похідний е. даних derived data item
примітивний е. primitive element
протидіючий е. counter cell
протишумовий е. зв’язку antinoise coupling element
процесорний е. central processing element
рідинний е. wet cell
розв’язувальний логіковий е. combinational element (gate), decision element (gate), memoryless element (gate)
розгортальний е. scanning element, picture element, elemental area
розгалужений феритовий е. multipath ferrite structure
розсіювальний е. dissipative element
самоперекидний е. self-tipping element
сегнетоелектричний е. ferroelectric element
сельсинний чутливий е. synchro pickup
сигнальний чутливий е. signalling pickup
симетричний е. symmetric element
синхронізувальний е. || часозадавальний е. timing element
смужковий е. strip element
сонячний е. solar cell
сонячний е. з розділенням спектральних діапазонів solar cell with separation of spectral bands
сонячний е., освітлюваний з торця edge-illuminated solar cell
сонячний е. решітчастого типу grating-type solar cell
стартовий е. цифрового сигналу starting element of digital signal
стоповий е. цифрового сигналу stop element of digital signal
стрижневий е. (конструкції) cane segment
стрічковий сонячний е. ribbon solar cell, sheet solar cell
струмовий е. current-operated device
струмообмежувальний е. current-limiting element
сумісний е. compatible gate ком
сусідній е. neighbouring element мат
схемний е. circuit element
тандемний сонячний е. tandem solar cell
текстовий е. відеоряду text cast інф
телеметричний чутливий е. температури telemetric temperature pick-up
температурний чутливий е. temperature-sensitive element
тензочутливий е. strain-sensing element
теплочутливий е. heat-sensitive pickup
термоелектричний е. thermocouple
термочутливий е. thermosensitive element, temperature sensor
тимчасовий е. transient member
типовий е. || стандартний е. standard element, standard component
тонкоплівковий е. thin-film component
тонкоплівковий сонячний е. thin-film solar cell
топки́й е. || плавкий е. fuse-element
топологічний е. (ІС) device feature елн
точковий е. зображення image element, pixel
тристановий е. || логіковий е. з трьома станами виходу three-state driver, three-state gate лог
трубча(с)тий електронагрівальний е. tubular electric heating element
ферит-діодний логіковий е. ferrite-diode gate
феритовий е. ferrite element
феритовий логіковий е. ferrite gate
феромагнетний е. ferromagnetic element
фільтрувальний е. filter element
фотовольтаїчний е. photovoltaic cell
фотогальванічний е. photogalvanic cell, photovoltaic cell, photronic cell, barrier-layer photocell
фотогальванічний е. тилової дії back-wall photovoltaic cell
фотогальванічний е. фронтальної дії front-wall photovoltaic cell
фотоелектричний е. photoelectric cell || photocell
фотопровідни́й е. photoconductive element
фотохемічний е. photochemical cell
фоточутливий е. solar cell
функційний е. functional element
часозадавальний е. || синхронізувальний е. timing element
чотиривходовий е. four-input element; four-way valve
чутливий е. || сенсор sensing element, detecting (sensing) element, pick-up, sensor; (контактний) feeler
чутливий е. відстані до об’єкта object distance pick-up
чутливий е. вологості humidity sensing element, moisture sensor
чутливий е. глибини depth sensor
чутливий е. ємнісного типу capacitive pick-up, variable-capacitance transducer
чутливий е. заряду charge pick-up
чутливий е. індуктивного типу variable-induction pick-up, inductive pick-up
чутливий е. лінійного переміщення і кутів повороту linear-and-angular movement pick-up
чутливий е. (наявності) газу gas transducer
чутливий е. положення || чутливий е. місцерозташування position pick-up
чутливий е. тиску pressure transducer, pressure pick-up
чутливий е. ядерного магнетного резонансу || чутливий е. ЯМР nuclear magnetic resonance pick-up
юстувальний е. поля adjusting field element