Знайдено 24 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «мандри» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

roam [rəʊm, амер. roʊm]
  1. v
    1) мандрува́ти, блука́ти; тиня́тися
    2) (частіше як roaming) телекомм. використовувати роумінг
  2. n
    блука́ння, ма́ндри Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

errantry [ˈerɘntrɪ] n
1. мандри;
2. пригоди мандрівного лицаря.
error [ˈerɘ] n
1. помилка, хибна думка;
  a cardinal (a costly, an egregious, a flagrant, a grievous, a serious) ~ кардинальна (вагома, найгрубіша, жахлива, страшенна, серйозна) помилка;
  a clerical (a grammatical, a tactical, a typing) ~ канцелярська (граматична, тактична, друкарська) помилка;
  by, in, through ~ помилково;
  to be in ~ помилятися;
  to commit, to make an ~ зробити помилку;
  to correct, to rectify an ~ виправляти помилку;
  to admit to (making) an ~ признавати помилку;
2. огріх, погрішність, похибка;
  spelling ~ помилка у правописі;
  printer’s ~ друкарська помилка;
3. поет. блукання; мандри;
4. гріх, провина;
5. відхилення; втрата точності;
6. юр. фактична (юридична) помилка в судовому процесі.

USAGE: Українським іменникам помилка, хиба в англійській мові відповідають error, mistake, blunder. Error є загальним словом з відтінком значення відхилення від того, що є вірним: an error in culculation помилка в розрахунках. Mistake – це помилка, припущена через невірний вибір, невірне розуміння, недбалість: It was a mistake to go there. Було помилкою іти туди. Blunder – помилка, припущена в дії, груба помилка, яку зроблено через незнання чогось, некомпетентність у чомусь.

evagation [ˌi:vɘˈgeɪʃ(ɘ)n] n блукання, тиняння; мандри.
itinerancy [aɪˈtɪn(ɘ)rɘnsɪ] n
1. мандрування, мандри; переїзд з місця на місце;
2. група мандрівників;
3. група офіційних осіб, яка здійснює об’їзд з метою проголошення проповідей (промов);
4. об’їзд округи (священником, суддею тощо).
knight-errantry [ˌnaɪtˈerɘntrɪ] n мандри в пошуках пригод; донкіхотство.
pilgrimage [ˈpɪlgrɪmɪdʒ] n
1. паломництво; ходіння на прощу;
  ~ to Jerusalem паломництво до Єрусалима;
2. розм. мандрування, тривала подорож;
  to go on a ~ вирушати у мандри; йти на прощу;
3. місце паломництва;
4. перен. людське життя.
roam [rɘʋm] n мандрування, мандри; блукання.
rove [rɘʋv] n
1. прогулянка без певної мети;
2. мандри, блукання;
3. с.г. мілка оранка, легке розпушування;
4. тех. шайба;
5. текст. рівниця.
travel [ˈtræv(ɘ)l] n
1. поїздка, подорож, мандрівка;
  sea ~/~ by boat морські подорожі;
  space ~ космічні подорожі;
  tropical ~ подорож у тропіки;
  ~ bureau бюро подорожей;
  ~ companion супутник;
  ~ film фільм про подорожі;
  ~ restrictions дипл. обмеження у пересуванні;
  ~ writer автор книг про подорожі;
  ~ writing, books книги про подорожі;
  means of ~ засоби пересування;
  to set out on ~s вирушити у подорож;
2. pl (далекі) мандри; поїздки;
  ~s abroad закордонні поїздки;
  is he still on his ~? він все ще подорожує?;
3. опис мандрівок;
  a book of ~s книга про подорожі;
  to enjoy reading ~s любити читати (книги) про подорожі;
4. рух;
  the ~ of satellites around the Earth рух супутників навколо Землі;
5. амер. вуличний рух;
6. військ. переміщення цілі;
7. військ. рух (снаряда по каналу ствола);
8. тех. подача; хід; довжина ходу.
wander [ˈwɒndɘ] n мандрівка, мандри;
  to take a ~ відправитися у мандри.
wayfaring [ˈweɪˌfe(ɘ)rɪŋ] n мандрівка, мандри.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

мандри мн. розм. wandering, travelling, roving, peregrination; itinera(n)cy; roaming, perambulation; pilgrimage.
мандрування travelling (див. мандри).

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

vagrancy мандрува́ння, ма́ндри, блука́ння
['veɪgrənsi]
walk 1. блука́ння, ма́ндри || блука́ти; мандрува́ти 2. маршру́т; шлях || маршру́тний; шляхови́й 3. відхі́д (від заданого значення)
[wɔːk, wɒːk]
~ of a graph = маршру́т гра́фу
branching random ~ = розгалу́жене випадко́ве блука́ння
compatible ~s = сумі́сне блука́ння
contact-interacting ~ = блука́ння з конта́ктовою взаємоді́єю
consistent ~ = узгі́днене блука́ння
field-theoretic ~ = теоре́тикопольове́ блука́ння
interacting ~(s) = взаємоді́йне блука́ння
ordinary random ~ = про́сте́ випадко́ве блука́ння
pair-interacting ~ = блукання з двійко́вою [па́рною] взаємоді́єю
random ~ [RW] = випадко́ве блука́ння
random ~ by spheres = (випадко́ве) блука́ння сфе́рами
random ~ on (a) lattice = (випадко́ве) блука́ння на ґра́тці
self-avoiding ~ [SAW] = самоуника́льне [самоуни́кливе] блука́ння, блука́ння (і)з самоуника́нням
simple random ~ = про́сте́ випадко́ве блука́ння
transient random ~ = перехі́дне́ [неуста́лене] випадко́ве блука́ння
walking блука́ння, ма́ндри || мандрівни́й
['wɔːkɪŋ, 'wɒːkɪŋ]
wander 1. ма́ндри; блука́ння; дрейф || мандрівни́й; дре́йфовий || блука́ти; мандрува́ти; дрейфува́ти ■ to ~ from the point відхили́тися від те́ми 2. пові́льне змі́нювання пара́метрів || (про параметри) пові́льно змі́нюватися
['wɒndə, 'wɑːndər]
apparent ~ = позі́рна преце́сія
wandering блука́ння; ма́ндри; дрейф || мандрівни́й; дре́йфовий
['wɒndərɪŋ, 'wɑːn-]
polar ~ = міґра́ція [дрейф] полюсі́в (Землі)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ма́ндри 1. wander(ing); vagrancy див. тж блукання 2. (матем.) walk(ing)
мандрува́ння див. ма́ндри

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ма́ндри (-рів) pl vagrancy, prowling, vagabondage:
  піти́ у ма́ндри, to go awandering, to wander about the world.
ва́ндри (-рів) pl = ма́ндри, wandering, journeying, roaming;
  вандрува́ти (-у́ю, -у́єш) I vi = мандрува́ти, to wander about, travel, peregrinate, itinerate;
  вандрі́вець (-вця) m = мандрі́вець, wanderer, traveller [traveler], tourist;
  вандрі́вний (-на, -не) wandering, travelling [traveling], migratory;
  вандрі́вка (-ки) f = мандрі́вка, wandering, pilgrimage, travelling [traveling], tour:
  вандрі́вка наро́дів, migration of the nations;
  вандрі́вка до свято́ї землі́, pilgrimage to the Holy Land;
  вандрівни́к (-ка́) m = вандрі́вець.
уда́рити (-рю, -риш) P vt: (ударя́ти I) to strike, hit, deal a blow, smite:
  уда́рити п’ястуко́м, to strike with a first;
  уда́рити наодлі́т, to strike with the reverse (of one’s hand);
  уда́рити чоло́м пе́ред ким, to prostrate oneself (make a deep reverence) before one;
  уда́рити на во́рога, to attack (charge) an enemy;
  уда́рити в дзво́ни, to sound the bells;
  уда́рити з гарма́т, to fire or discharge the cannon;
  уда́рити в стру́ни, to strike the chords (of an instrument);
  кров уда́рила йому́ до лиця́, blood rushed to his face;
  уда́рила п’я́та, the clock stroke five;
  уда́рити до ко́го, to apply to one;
  ударя́ти на що, to pay attention, to insist upon a thing;
  уда́ритися P vi to strike (hit) oneself against; to hurt oneself:
  уда́ритися об зе́млю, to fall heavily to the ground (and hurt oneself);
  уда́ритися навтікача́, to take to one’s heels;
  уда́ритися рука́ми в по́ли, to strike the sides with one’s hands (in despair);
  уда́ритися в гру́ди, to strike (one’s) breast (in contrition);
  уда́ритися у плач, to begin weeping (suddenly);
  уда́ритися в ро́зтіч, to disperse (by running off in all directions);
  уда́ритися в ту́гу, to abandon oneself to grief;
  уда́ритися в ма́ндри, to begin leading a wandering life.