Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «мана» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

deceit [diˈsiːt də-] n
    1) обма́на, мана́, ома́на, облу́да, ошука́нство, дури́світство; шахра́йство, шахрува́ння, круті́йство
    2) хитрощі, трюк, шахрайська витівка
    3) неправди́вість, брехли́вість, фальши́вість, облу́дність Обговорення статті
hoax [həʊks, амер. hoʊks]
  1. n
    1) розіграш, містифіка́ція
    2) мана́, ома́на, облу́да, ошука́нство, дури́світство, о́бдур
    3) неправди́ва, ви́думана, брехли́ва чу́тка; фальши́ва триво́га
  2. v
    1) розігрувати, містифікувати, дури́ти
    2) обма́нювати, обду́рювати, підма́нювати, підду́рювати Обговорення статті
mare
I [meə, амер. me(ə)r] n
    кобила (у коней або інших конячих), коби́ли́ця, лоши́ця, (однолітня) стригу́ха, стрижа́чка, (неплідна) комо́нниця, (що викидує плід) змі́тка
    • flying mare — спорт. кидок через плече
    • mare’s nest —
    а) бе́злад, безла́ддя, безла́днява, нела́года, не́ла́д, розгардія́ш, непоря́док, безуря́ддя, плутани́на, хряще́м, (греч.) хао́с, катавасія, (англ.) бедлам
    б) ілю́зія, мана́, ома́на; міра́ж, фа́та-морга́на; містифікація, ро́зигри, ошука́нство; неправди́ва, ви́думана (грубо брехли́ва) чу́тка, (газетна) качка
    • mare’s tail —
    а) перисті (пір’ясті, пірчасті) хмари, баранці́, мо́лоди (мо́лоді)
    б) бот. (лат. Equisetum, також horsetail, snake grass, puzzlegrass) хвощ, (лат. Hippuris) хвосня́к (-ку́), со́сонка, (лат. Conyza canadensis, також horseweed, canadian horseweed, canadian Fleabane, coltstail, marestail, butterweed) пушня́к
    • money makes the mare go — за гроші й кобила працює; з грошима і ледача шкапа поскаче; з гроши́ма куди схо́чеш – доско́чиш
    • (traveling) by shank’s mare (також shanks’s mare) — (подорожувати) своїми, на ба́тьківських, ба́тьківськими; на своїх некуплених; сленг. пішкарусом
II [ˈmɑːreɪ] n pl maria [ˈmɑːriə]
    моря на місяці, темні плями на поверхні місяця або Марсу
    • mare clausum — територіальні води певної країни
    • mare liberum — міжнародні води, відкрите море
    • mare nostrum — іст. Середземне море Обговорення статті
phoney [ˈfəʊni, амер. ˈfoʊni]
  1. adj
    неправди́вий, непра́вий, фальши́вий, криви́й, бре́ханий, брехли́вий, облу́дний
  2. n
    1) обма́на, мана́, ома́на, облу́да, злу́да; пі́дробка; фальсифіка́т, «ли́па»
    2) ошука́нець, ошука́ч, обма́нник, дури́світ, дури́люд, дури́людок, обма́на, зво́дник, мантя́р, дурли́га, шахра́й; удава́льник, удава́льниця, уда́ваник, уда́ваниця, прики́дько Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

illusion [ɪˈlu:ʒ(ɘ)n] n
1. ілюзія;
  optical ~ оптична ілюзія;
  an ~ about ілюзія на предмет чогось;
  under an ~ під впливом ілюзії;
  to cherish, to harbour an ~ плекати ілюзію;
  to create, to produce an ~ створювати ілюзію;
  to dispel ~ розвіювати ілюзії;
  it’s an ~ to think that думати так – ілюзія;
2. міраж; примара, мана;
3. нездійсненна мрія; омана;
  to indulge in ~s впадати в оману; тішитися надіями;
4. тонка (прозора) тканина, тюль.
nympholepsy [ˈnɪmfɘlepsɪ] n
1. мана; зачарування;
2. хворобливе прагнення до недосяжного.
vision [ˈvɪʒ(ɘ)n] n
1. зір; бачення;
  acute, keen ~ гострий зір;
  electric ~ телебачення;
  stereoscopic ~ просторовий зір;
  the field of ~ поле зору;
  the organ of ~ is the eye орган зору – око;
  ~ disorders мед. порушення зору;
  glasses for close ~ окуляри для роботи;
  glasses for far ~ окуляри для далі;
  beyond our ~ поза нашим полем зору;
  by ~ по телебаченню;
2. проникнення; проникливість; передбачливість;
  a man, a person of great ~ далекоглядна (прозорлива) людина; людина з широким кругозором;
  breadth of ~ широта кругозору;
3. образ, картина; мрія;
  ~ of fame мрії про славу;
  ~s of power мрії про могутність;
  ~s of wealth мрії про багатство;
  romantic ~s of youth романтичні мрії юності;
  a ~ of the future картина майбутнього;
  he has a clear ~ of the future he wants for his children він ясно уявляє, яке майбутнє він бажає своїм дітям;
4. уява;
  the ~ of a poet уява поета;
5. галюцинація; видіння; марево;
6. примара, привид, мана;
7. уявлення;
8. вид, видовище;
  a blurred ~ неясний (нечіткий, розпливчастий) вид;
  I had only a momentary ~ of the sea я побачив море лише на мить;
9. огляд;
  ~ slit військ. оглядова щілина; ◊
  tunnel ~ далека перспектива.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

мана delusion; evil suggestion; obsession.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

formula (мн. formulae, formulas) 1. фо́рмула (for – для) || фо́рмульний ■ according to the ~ згі́дно з фо́рмулою; by the ~ за фо́рмулою; starting from the ~ вихо́дячи з фо́рмули 2. (х.) фо́рмула; скла́д, компози́ція, рецепту́ра || рецепту́рний
['fɔːmjʊlə, 'fɔːrmjələr] (мн. formulae ['fɔːmjuliː, 'fɔːrmjəliː])
~ under consideration = розгля́дувана фо́рмула
addition ~ = фо́рмула додава́ння
Aitken ~ = Е́йткенова [А́йткенова] фо́рмула
ambiguous ~ = неоднозна́чна фо́рмула
Ångstrøm ~ = А́нґстре́мова формула
approximate ~ = набли́жена [(з)апроксимо́вана] фо́рмула
approximation ~ = апроксимаці́йна [апроксимува́льна, наближа́льна] фо́рмула, фо́рмула апроксимува́ння [наближа́ння]
Arrhenius ~ = Аре́ніусова фо́рмула
assumption ~ = 1. вихідне́ припу́щення 2. гіпо́тезна фо́рмула, вихідна́ фо́рмула (за припущенням)
asymptotic ~ = асимптоти́чна фо́рмула
averaged ~ = усере́днена фо́рмула
averaging ~ = фо́рмула (для) усере́днювання
backward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння наза́д
Balmer ~ = Ба́льмерова фо́рмула
barometric height ~ = барометри́чна фо́рмула
basic ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Bethe-Bloch ~ = фо́рмула Бе́те-Бло́ха
Bethe-Heitler-Schiff ~ = фо́рмула Бе́те-Га́йтлера-Ши́фа
Binet ~ = фо́рмула Біне́
Bowie ~ = фо́рмула Бо́уві
Breit-Rabi ~ = фо́рмула Бра́йта-Ра́бі
Breit-Wigner ~ = фо́рмула Бра́йта-Ві́ґнера
Brooks-Herring ~ = фо́рмула Бру́кса-Ге́ринґа
Campbell ~ = Ке́мблова фо́рмула
Castagnoli ~ = фо́рмула Кастаньо́лі
Cayley ~ = фо́рмула Ке́йлі
chemical ~ = хемі́чна фо́рмула
Chézy ~ = фо́рмула Шезі́
Clairaut ~ = фо́рмула Клеро́
classical ~ = класи́чна фо́рмула, фо́рмула класи́чної тео́рії
closed ~ = за́мкнена фо́рмула
complicated ~ = складна́ фо́рмула
compound interest ~ = фо́рмула скла́дених відсо́тків
Comstock refraction ~ = Ко́мстокова рефракці́йна фо́рмула
constitutional ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
conversion ~ = фо́рмула перераху́нку (від однієї системи до іншої)
coordination ~ = фо́рмула координаці́йної сполу́ки
Cornu-Hartmann ~ = фо́рмула Корню́-Га́ртмана
correct ~ = пра́вильна фо́рмула
corrected ~ = ви́правлена фо́рмула
correction ~ = 1. фо́рмула (для) по́правки 2. поправко́ва фо́рмула
Cotes ~s = Ко́утсові фо́рмули
cubature ~ = кубату́рна фо́рмула, фо́рмула механі́чних кубату́р
cumbersome ~ = коструба́та фо́рмула
definition ~ = озна́чувальна фо́рмула
derived ~ = ви́ведена фо́рмула
Davisson-Calbick ~ = фо́рмула Де́вісона-Ке́лбіка
Debye ~ = Деба́єва фо́рмула
dimensional ~ = фо́рмула ро́змірности
Dirichlet ~ = фо́рмула Дирихле́
dispersion ~ = фо́рмула диспе́рсії, дисперсі́йне рівня́ння
double-angle ~ = фо́рмула (тригонометричної функції) подві́йного кута́
Duchemin ~ = Душме́нова фо́рмула
duplication ~ = фо́рмула подво́ювання (для гамма-функції)
empirical ~ = емпіри́чна фо́рмула
erroneous ~ = непра́вильна [помилко́ва] фо́рмула
Euler-Maclaurin ~ = фо́рмула О́йлера-Макло́рена
Everett interpolation ~ = Е́веретова інтерполяці́йна фо́рмула
exact ~ = то́чна фо́рмула
expansion ~ = 1. фо́рмула розви́нення [ро́зкладу] (в ряд) 2. фо́рмула (теплово́го) розши́рювання
extended ~ = узага́льнена фо́рмула
Eykman ~ = А́йкманова фо́рмула
Eyring ~ = А́йринґова фо́рмула
Fermi-Segrè ~ = фо́рмула Фе́рмі-Сеґре́
forward interpolation ~ = фо́рмула інтерполюва́ння впере́д
four-factor ~ = (яф) фо́рмула чотирьо́х мно́жників
Francis ~ = Фре́нсисова фо́рмула
Frenet-Serret ~s = фо́рмули Френе́-Сере́
Fresnel ~ = Френе́лева фо́рмула
fundamental ~ = основна́ [засадни́ча] фо́рмула
Gell-Mann-Okubo mass ~ = фо́рмула мас Ґел-Ма́на-Оку́бо
general ~ = зага́льна фо́рмула
generalized ~ = узага́льнена фо́рмула
Ginzburg-Landau ~ = фо́рмула Ги́нзбурга-Ланда́у
graphic ~ = (х.) графі́чна фо́рмула
Grashof ~ = Ґра́сгофова фо́рмула
Green ~ = Ґри́нова фо́рмула
Gregory ~ = фо́рмула Ґре́ґорі
half-angle ~ = фо́рмула (тригонометри́чної фу́нкції) полови́нного кута́
Hardy ~ = фо́рмула Га́рді
Hartmann dispersion ~ = Га́ртманова дисперсі́йна фо́рмула
Helmholtz-Keteller ~ = фо́рмула Ге́льмгольца-Ке́телера
improved ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
inambiguous ~ = однозна́чна фо́рмула
incorrect ~ = непра́вильна фо́рмула
inhour ~ = фо́рмула обе́рнених годи́н
integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула
interdeducible ~s = дедукти́вно рі́вні фо́рмули
interest ~ = фо́рмула (про́сти́х) відсо́тків
international gravity ~ = фо́рмула пришви́дшення ві́льного па́дання на пове́рхні Землі́ (як функції широти)
interpolation ~ = інтерполяці́йна фо́рмула
inversed ~ = обе́рнена фо́рмула
inversion ~ = фо́рмула оберта́ння
iteration ~ = ітераці́йна фо́рмула
iterative ~ = ітераці́йна фо́рмула
Itô ~ = фо́рмула І́то (ланцюгове правило для стохастичних процесів)
Klein-Nishina ~ = фо́рмула Кля́йна-Ніши́ни
Kubo ~ = фо́рмула Ку́бо
Landau-Zener ~ = фо́рмула Ланда́у-Зи́нера
Langevin ~ = Ланжеве́нова фо́рмула
lens ~ = 1. фо́рмула опти́чної сили лі́нзи 2. фо́рмула фо́кусної ві́дстані лі́нзи
line ~ = (х.) ліні́йна фо́рмула
MacCullagh ~ = МакКу́лаґова фо́рмула
Machin ~ = Маше́нова фо́рмула
mass ~ = (яф) фо́рмула мас
Massey ~ = фо́рмула Ме́сі
mathematical ~ = математи́чна фо́рмула
meaningful ~ = змісто́вна фо́рмула
Millington reverberation ~ = Мі́лінґтонова ревербераці́йна фо́рмула
mixing ~ = склад [рецепту́ра] су́міші
modified ~ = (з)модифіко́вана [змі́нена] фо́рмула
molecular ~ = (х.) моле́кульна фо́рмула
multiplication ~ = фо́рмула мно́ження
Murphy ~ = фо́рмула Ме́рфі
neoclassical ~ = неокласи́чна фо́рмула
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фо́рмула
Norris-Eyring reverberation ~ = ревербераці́йна фо́рмула Но́риса-А́йринґа
Nyquist ~ = На́йквістова фо́рмула
Okubo mass ~ = фо́рмула мас Оку́бо
plastic flow ~ = фо́рмула пласти́чної течії́
Pólya ~ = фо́рмула По́я
primary ~ = вихідна́ фо́рмула
product ~ = фо́рмула до́бутку
projection ~ = (х.) проєкці́йна фо́рмула
psychrometric ~ = психрометри́чна фо́рмула
quadratic ~ = фо́рмула ро́зв’язків квадра́тного рівня́ння
quadrature ~ = квадрату́рна фо́рмула
quantum ~ = ква́нтова фо́рмула, фо́рмула ква́нтової тео́рії
quasi-classical ~ = квазикласи́чна фо́рмула, фо́рмула квазикласи́чної тео́рії
radio-transmission ~ = фо́рмула поши́рювання радіохви́ль
Rankine ~ = Ре́нкенова фо́рмула
Rateau ~ = фо́рмула Рато́
reaction ~ = фо́рмула реа́кції
recurrence ~ = рекуре́нтна фо́рмула
recursion ~ = рекурси́вна фо́рмула
reduction ~ = фо́рмула зве́дення
refined ~ = уто́чнена [полі́пшена] фо́рмула
Rehbock ~ = Ре́бокова фо́рмула
Reich-Moore ~ = фо́рмула Ра́йха-Му́ра
relativistic ~ = релятивісти́чна фо́рмула
remainder ~ = фо́рмула залишко́вого чле́на (ряду)
revised ~ = переро́блена [змі́нена] фо́рмула
Ritz ~ = Ри́тцова фо́рмула
Rodrigues ~ = Родри́ґесова фо́рмула
Rosenbluth ~ = Ро́зенблютова фо́рмула
Rudstam ~ = Ру́дштамова фо́рмула
Rutherford ~ = Ре́зерфордова фо́рмула
Rydberg ~ = Ри́дберґова фо́рмула
Sabine ~ = Се́йбінова фо́рмула
Schläfli integral ~ = інтеґра́льна фо́рмула Шле́флі
semiempirical ~ = напівемпіри́чна фо́рмула
series ~ = спектра́льна фо́рмула, фо́рмула спектра́льної се́рії
Shannon ~ = Ше́нонова фо́рмула
simple ~ = про́ста́ фо́рмула
simplified ~ = спро́щена фо́рмула
single-level resonance ~ = фо́рмула поодино́кого резона́нсного рі́вня
Smakula ~ = фо́рмула Сма́кули
Sommerfeld ~ = Зо́мерфельдова фо́рмула
stereochemical ~ = стереохемі́чна фо́рмула
Sternheimer ~ = Ште́рнгаймерова фо́рмула
stoichiometric ~ = стехіометри́чна фо́рмула
structural ~ = структу́рна фо́рмула, фо́рмула будо́ви
summation ~ = фо́рмула сумува́ння [підсумо́вування]
tangent ~ = фо́рмула доти́чних
variational ~ = варіяці́йна фо́рмула
Wallis ~s = Ва́лісові фо́рмули
Way-Wigner ~ = фо́рмула Ве́я-Ві́ґнера
Weingarten ~s = Ва́йнґа́ртенові фо́рмули
Weizsäcker ~ = Ва́йцзекерова фо́рмула
Westergaard ~s = Ве́стерґардові фо́рмули
Williams-Hazen ~ = фо́рмула Ві́ліямса-Ге́йзена
working ~ = робо́ча фо́рмула
scheme 1. схе́ма || схе́мний 2. систе́ма 3. програ́ма 4. алґори́тм, проце́дура, послідо́вність опера́цій 5. комбіна́ція 6. (кресленик) структу́ра
[skiːm]
~ of abstraction = при́нцип згорта́ння
aligned coupling ~ = (яф) моде́ль спрямо́ваного зв’язку́
axiom ~ = схе́ма аксіо́м, аксіо́мна схе́ма
band ~ = зо́нна схе́ма, схе́ма енергети́чних зон
bookkeeping ~ = блок-схе́ма (алґоритму)
bootstrap ~ = (тп) тео́рія бутстра́пу [зашнуро́вування]
calculation ~ = схе́ма обчи́слень (теоретичних)
canonical ~ = каноні́чна схе́ма
color ~ = 1. добі́р кольорі́в 2. ко́лірна схе́ма, комбіна́ція кольорі́в (умовна)
computation ~ = схе́ма обчи́слень (розрахункова)
decay ~ = (яф) схе́ма (радіоактивного) ро́зпаду
decoupling ~ = процеду́ра розче́плювання (рівнянь)
disintegration ~ = (яф) схе́ма (радіоактивного) ро́зпаду
energy-level ~ = схе́ма енергети́чних рі́внів
Gell-Mann-Nishijima ~ = схе́ма Ґел-Ма́на-Нішиджи́ми
iteration ~ = ітераці́йний алґори́тм
labeling ~ = схе́ма кодува́ння
level ~ = схе́ма енергети́чних рі́внів
memory allocation ~ = схе́ма розпо́ділу па́м’яті
proof ~ = схе́ма дово́дження
reaction ~ = (х.) схе́ма реа́кції (інтерпретаційна)
sequential estimation ~ = схе́ма послідо́вного оці́нювання
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

схе́м|а 1. (загальний термін) scheme 2. (кресленик) diagram, chart ▪ склада́ти —у to chart; to design 3. (начерк) sketch, outline 4. (план) plan 5. (програма) project 6. (проєкт) design 7. (розклад) schedule 8. (розташовання) layout, arrangement 9. (структура) system, structure 10. (картина) pattern 11. (монтажна) hookup 12. (ел.) circuit див. тж контур, колозапуска́ти —у to gate on, to trigger; склада́ти —у (електричну) to draw (up) a circuit 13. (монтаж) wiring 14. (мережа) network 15. (принципова) schematic 16. (сполучення) connection 17. (замкнена) mesh, loop
~ автомати́чного змі́щування = self-bias (circuit), automatic grid bias
~ автомати́чного реґулюва́ння = automatic control circuit; (гучности) automatic volume control [AVC] (circuit); (підсилювання) automatic gain control [AGC] (circuit); (рівня) automatic level control (circuit); (фази) automatic phase control [APC] (circuit); (частоти) automatic frequency control [AFC] (circuit); (чутливости) automatic sensitivity control (circuit)
аеродинамі́чна ~ = aerodynamic configuration
~ аксіом = див. аксіомна ~
аксіо́мна ~ = axiom scheme
амплітудообме́жувальна ~amplitude [peak] limiter, amplitude-limiting circuit
ана́логова ~ = analog circuit
~ антизбі́гів anticoincidence circuit [gate]
антилогаритмі́чна ~ = див. потенціювальна ~
багатоелементна зінтеґро́вана ~ = large-scale integrated circuit
багатокаска́дова ~ = multistage circuit
багатоко́нтурна ~ = multiple circuit; (мережа) network
багатокриста́лова зінтеґро́вана ~ = multichip
багатоку́тна ~ = mesh connection
багатоку́тникова ~ = mesh connection
багатоста́нова ~ = multistable circuit
багатофа́зова ~ = polyphase circuit
багатофункці́йна ~ = multiple-function circuit
багаточи́пова ~ = multichip (circuit)
~ ба́зи да́них = schema
~ без джерела́ жи́влення = passive network
безджере́льна ~ = passive network
~ без напру́ги = de-energized [dead] circuit
безнапру́гова ~ = de-energized [dead] circuit
~ безшу́много ладува́ння [настро́ювання] squelch
бістабі́льна ~ = див. двостанова ~
блокува́льна ~ = interlock(ing) circuit
~ блокува́ння = interlock(ing) circuit
бра́мко́ва ~ = див. вентильна ~
бу́ферна ~ = buffer circuit
вели́ка інтеґра́льна ~ = див. щільнозінтеґро́ваний чип
~ вентиля́ції = ventilation system
ве́нтильна ~ = strobe circuit; (логічна) gate (circuit), gating circuit
взає́мна ~ = reciprocal network
~ видо́вжування і́мпульсів = pulse stretcher
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
~ вимі́рювання = див. ~ міряння
ви́мкнена ~ = de-energized [dead] circuit
~ виокре́млювання (сигналів) за ампліту́дами = amplitude separator
випро́б(уваль)на ~ = test circuit
високонапру́гова ~ = high-voltage circuit
високочасто́тна селекти́вна ~ = high-pass selective circuit
~ високочасто́тної коре́кції = peaking circuit
ви́травлена ~ = див. вищавлена ~
ви́щавлена ~ = etched circuit
відніма́льна ~ = subtractor (circuit), subtracter
~ відніма́ння = (імпульсів) cancellation circuit
~ відно́влювання = restorer
~ відокре́млювання сигна́лів у ча́сі = 1. time-sharing scheme 2. (ел.) time-sharing circuit
~ в ко́рпусі = packaged circuit; (конденсаторно-резисторна) rescap, capristor
гаси́льна ~ = quench(ing) circuit
гібри́дна ~ = hybrid circuit; (зінтеґрована) hybrid integrated circuit
гідравлі́чна ~ = hydraulic circuit
гнучка́ дру́кова ~ = flexible printed circuit
~ Ґел-Мана-Нішиджи́ми = Gell-Mann-Nishijima scheme
ґенерува́льна ~ = generator, generating circuit див. тж ґенератор
~ ґенерува́ння і́мпульсів = pulse-generating circuit див. тж ґенератор імпульсів
двійко́во-десятко́ва перерахунко́ва ~ = binary-decade scaler
двона́прямна ~ = (симетрична щодо зміни полярности напруги) bilateral network [circuit]
двоперекидна́ ~ = double flip-flop circuit
двопівпері́одна ~ = full-wave circuit
двопо́люсна ~ = two-terminal circuit [network]
дворезона́нсова ~ = double-tuned circuit
двоста́нова ~ = bistable circuit; toggle
двота́ктова ~ = push-pull circuit
дека́дна перерахунко́ва ~ = decascaler
декодува́льна ~ = decoder (circuit)
десятко́ва перерахунко́ва ~ = decascaler
~ дискретиза́ції = sampling circuit [gate], sampler
диференці́йна ~ = differencial circuit
диференціюва́льна ~ = differentiating circuit [network]
дифузі́йна зінтеґро́вана ~ = all-diffused monolithic integrated circuit
діли́льна ~ = (перерахункова) scaling circuit, scaler
~ ді́лення = (частоти) frequency divider, counting-down circuit, (frequency) scaler
~ дово́дження = proof scheme
додава́льна ~ = adder (circuit), adding circuit
доповня́льна ~ = complementary circuit
~ допомі́жно́го розря́ду = (у розряднику) keep-alive circuit
~ до́сліду = experiment(al) design, design of an experiment
дру́кова ~ = printed circuit; (отримана ґальванічним нарощуванням) plated circuit; (мікроелектронна) microprinted circuit(ry)
дуа́льна ~ = dual network
еквівале́нтна ~ = equivalent [dual] circuit
~ експериме́нту = див. ~ досліду
електри́чна ~ = 1. (кресленик) circuit diagram 2. (контур) electric(al) circuit 3. (мн.) circuitry
~ електри́чних сполу́чень = [з’є́днань] connection [circuit] diagram, (electric) connection
електроакусти́чна ~ = electroacoustic circuit
електро́нна ~ = electronic circuit
електроопти́чна ~ = optoelectronic [electrooptic] circuit
~ електропрово́дки = див. ~ електропрово́ду
~ електропрово́ду = wiring diagram
~ енергети́чних зон = (тт) (energy-)band scheme [diagram]
~ енергети́чних рі́внів = (energy-)level diagram [scheme]
етало́нна ~ = reference circuit
живи́льна ~ = feed [power-supply, energizing] circuit
~ жи́влення = див. живильна ~
завадопригні́чувальна ~ = (ел.) noise-balancing circuit
~ заванта́жування = (комп.) loading pattern
загермет(из)о́вана ~ = sealed circuit; (у корпусі) potted circuit
~ заго́стрювання і́мпульсів = peaking circuit
запуска́льна ~ = firing circuit
заряджа́льна ~ = charger circuit, (battery) charger
застосо́вна зінтеґро́вана ~ = application-specific integrated circuit
затри́мувальна ~ = (time-)delay circuit
~ затри́мування і́мпульсів = pulse-delay circuit
~ за́хисту від наднапру́г = overvoltage circuit; (шунтувальна) overvoltage crowbar
~ з багатьма́ стійки́ми ста́нами = див. багатостанова ~
збалансо́вана ~ = balanced circuit
~ збу́джування = feed circuit
~ збі́гів = coincidence circuit [gate]
~ (і)з взає́мно розладо́ваними ко́нтурами = stagger-tuned circuit
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback circuit
~ зворо́тної коре́кції = de-emphasis network
~ зв’язку́ = 1. (графічна) communication diagram 2. (контур, ел.) coupling circuit
зги́нна дру́кова ~ = flexible printed circuit
згла́джувальна ~ = smoothing [despiking] circuit
~ (і)з двома́ стійки́ми ста́нами = див. двостанова ~
~ з’є́днань = див. ~ сполучень
з’є́днувальна ~ = див. сполучальна ~
~ з зосере́дженими пара́метрами = lumped-constant [lumped-parameter] network
~ (і)з і́мпульсним збу́джуванням = pulse-actuated circuit
зінтеґро́вана ~ = integrated circuit [IC]; (на кристалі) chip (circuit), (заст.) integrated semiconductor; (оптоелектронна) integrated optoelectronics
~ зі́рка-трику́тник = star-delta (connection)
зірча́ста ~ = star-connected circuit [network], Y-connection
~ з като́дним зв’язко́м = cathode-coupled circuit
~ з кількома́ стійки́ми ста́нами = див. багатостанова ~
зміннопоро́гова ве́нтильна ~ = variable-threshold gate
змі́шувальна ~ = mixing circuit
~ з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м = degenerative circuit
~ зо́внішньої наванта́ги = external-load circuit
~ з одни́м стійки́м ста́ном = див. одностанова ~
~ з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході = bilateral circuit
зо́внішня ~ = external circuit, external termination
~ зо́внішнього наванта́ження = див. зо́внішньої навантаги
~ зо́внішньої навантаги = external-load circuit
зо́нна ~ = band scheme [diagram]
~ з опти́чним зв’язко́м = optically coupled circuit
~ з позити́вним зворо́тним зв’язко́м = regenerative [reaction, retroactive] circuit
зрівнова́жена ~ = balanced circuit [network]
~ з розподі́леними пара́метрами = distributed-constant [distributed-parameter] network
~ (і)з самоконтро́лем = див. самоконтрольована ~
~ з(і) ску́пченими пара́метрами = lumped-constant [lumped-parameter] network
~ з(і) спі́льним ве́нтилем = див. спільновентильна ~
~ з(і) спі́льним джерело́м = див. спільноджерельна ~
~ з(і) спі́льним емі́тером = див. спільноемітерна ~
~ з(і) спі́льним като́дом = див. спільнокатодна ~
~ з(і) спі́льним коле́ктором = див. спільноколекторна ~
~ з(і) спі́льним сто́ком = див. спільностокова ~
~ з(і) спі́льною ба́зою = див. спільнобазова ~
~ з(і) спі́льною сі́ткою = див. спільносіткова ~
зсува́льна ~ = shifter
і́мпульсна ~ = pulse circusit; (перерахункова) pulse scaler
~ інерці́йної синхроніза́ції = flywheel (synchronization) circuit
інтеґра́льна ~ = див. зінтеґрована ~
інтеґрува́льна ~ = integrating circuit
~ ка́бельних сполу́чень = [з’є́днань] cabling [cable] diagram
~ ка́дрового розгорта́ння = frame time base, frame-scanning circuit
~ ка́дрової розго́ртки = див. ~ кадрового розгортання
каноні́чна ~ = canonical scheme
каска́дова ~ = cascade network, cascade [tandem] connection
катодозв’я́зана ~ = cathode-coupled circuit
квадрупле́ксна ~ = quadruplex circuit
~ керува́ння = control loop
~ керува́ння курсо́ром = cursor circuit
кільце́ва ~ = 1. ring circuit 2. (перерахункова) ring counter 3. (мережа) ring [loop] network
кінемати́чна ~ = kinematic drawing
~ кодува́ння = labeling scheme
ко́лірна ~ = color scheme
комбінаці́йна ~ = combinational circuit
~ компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́ = bootstrap circuit
компенсува́льна ~ = compensating circuit [network]
~ компенсува́ння = (паразитного сигналу, тб) shading circuit
компонува́льна ~ = layout diagram
~ компонува́ння сторіно́к = (комп.) page layout
~ комута́ції = (графічна) circuit diagram; (монтажна) wiring diagram
комутува́льна ~ = switching circuit
комутаці́йна ~ = див. комутувальна ~
конта́ктова реле́йна ~ = relay contact circuit
~ контро́лю технологі́чного проце́су = process control chart
контро́льна ~ = 1. reference circuit 2. (випробувальна) test circuit
~ коре́кції = corrector; (пропускання) corrective [shaping] network, shaping circuit, shaper
корекці́йна ~ = див. ~ корекції
~ користува́ння = (леґенда) caption
кріотро́нна ~ = cryotron circuit
кружко́во-стрілко́ва́ ~ = bubble chart
ланцюго́ва ~ = ladder [series-shunt] network
ліні́йна ~ = linear network [circuit]
~ ліні́йного часово́го розгорта́ння = linear time base
лічи́льна ~ = counter, counting circuit
логі́чна ~ = 1. (сукупність логічних елементів) logic (system) 2. (графічна) logic diagram 3. (ел.) logical [switching] gate 4. (комп.) logic circuit [gate]
маке́тна ~ = breadboard model
маршру́тна ~ = route chart
ма́трична ~ = matrixer
~ мере́жі = graph of a network
метеорологі́чна ~ = meteorological chart
~ механі́зму (складно́го) хемі́чного проце́су = (графічна) (chemical-)reaction network
мікроелектро́нна ~ = microcircuit(ry), micromin(iature) circuit(ry); (друкова) microprinted circuit(ry)
мікромініятю́рна ~ = див. мікроелектронна ~
мікрохвильова́ ~ = microwave circuit
мі́рча ~ = metering [measuring] circuit
~ міряння дале́кости = [ві́дстані] ranging circuit
~ мі́ряння ча́су проліта́ння = time-of-flight circuit
містко́ва ~ = bridge circuit, bridging connection; (чотириполюсна) lattice network
мнемоні́чна ~ = 1. mimic diagram 2. mnemonic, mnemonic [memory] circuit
мно́жильна ~ = multiplier (circuit)
~ мно́ження = див. множильна ~
моделюва́льна ~ = analogous circuit
мо́дульна ~ = modular circuit
молекуля́рна ~ = molecular circuit
монолі́тна зінтеґро́вана ~ = monolithic integrated circuit, (дифузійна) all-diffused monolithic integrated circuit
монта́жна ~ = (ел.) wiring diagram, wiring layout
~ монтажу́ обла́днання = hookup; (послідовности монтування) installation diagram
мостова́ ~ = див. місткова ~
~ на́витки = winding diagram
нагніта́льна ~ = pump(ing) circuit
~ нагніта́ння = див. нагнітальна ~
надшвидка́ зінтеґро́вана [чи́пова] ~ = very-high-speed integrated circuit [VHSIC]
~ нака́чування = див. нагнітальна ~
~ на кілько́х криста́лах = multichip (micro)circuit
накопи́чувальна ~ = (ел.) tank (circuit), electrical resonator
~ на криста́лі = chip
нао́чна ~ = pictorial diagram
напівпровіднико́ва ~ = solid-state circuit, semiconductor circuit
напругоподво́ювальна ~ = voltage-doubling circuit
насна́жувальна ~ = charger circuit, (battery) charger
~ насту́пної часто́тної коре́кції = deaccentuator
~ неґати́вного зворо́тного зв’язку́ = negative feedback circuit
незасинхронізо́вана ~ = free-running circuit
~ не́збі́гів = anticoincidence circuit [gate]
незрівнова́жена ~ = unbalanced circuit [network]
нейтрал(із)ува́льна ~ = neutralizing circuit
неліні́йна ~ = nonlinear network [circuit]
несиметри́чна ~ = unbalanced (wire) circuit
низьковтра́тна ~ = low-loss circuit
обе́рнена ~ = inverse network
обме́жувальна ~ = limiter (circuit), clipper (circuit), clipping circuit
~ обме́жування ампліту́ди = див. амплітудообмежувальна ~
~ обчи́слювання = (теоретична) calculation scheme; (комп’ютерна) computation scheme
однопівпері́одна ~ = half-wave circuit
односта́нова ~ = monostable circuit; (триґерна) single-shot [single-trip] trigger circuit
однота́ктова ~ = single-cycle circuit
однофа́зова ~ = single-phase circuit
~ опрацьо́вування інформа́ції = 1. (процедура) processing routine 2. (пристрій) processing section 3. (ел.) processing circuit
опти́чна ~ = optical train
оптоелектро́нна ~ = optoelectronic circuit, optoelectronics
~ очі́кувального розгорта́ння = triggered time base
парале́льна ~ = parallel circuit; (високочастотної корекції) shunt-peaking circuit
паси́вна ~ = passive network
переві́рча ~ = checking circuit
передспотво́рювальна ~ = emphasizer, preemphasis network
~ передспотво́рювання = див. передспотворювальна ~
перемика́льна ~ = switching circuit; (релейна) relay switching circuit
перерахунко́ва ~ = scaler, counter, scaling circuit; (двійкова) binary scaler [counter], scale-of-two circuit; (десяткова) decade scaler [counter], scale-of-ten circuit, counter decade
півпері́одна ~ = half-wave circuit
~ під’єдна́ння = див. ~ сполучень
піднапру́гова ~ = live [energized] circuit
~ під напру́гою = див. піднапругова ~
~ підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні = keep-alive circuit
~ підтри́мування синхроні́зму = synchrolock
плівко́ва́ ~ = film circuit; (зінтеґрована) film integrated circuit
поглина́льна ~ = absorption circuit
подво́ювальна ~ = doubling circuit
~ подво́ювання напру́ги = див. напругоподвоювальна ~
~ позити́вного зворо́тного зв’язку́ = positive feedback circuit
помпува́льна ~ = pump(ing) circuit
попере́дня перерахунко́ва ~ = prescaler
~ попере́дньої коре́кції = preemphasis network, emphasizer; (частотної) accentuator
порі́внювальна ~ = comparator [comparison] circuit
~ порі́внювання = див. порівнювальна ~
поро́гова ~ = threshold circuit; (вентильна) threshold gate
послідо́вна ~ = series circuit; (високочастотної корекції) series-peaking circuit
~ послідо́вного оці́нювання = sequential estimation scheme
послідо́вно-парале́льна ~ = series-parallel circuit
~ послідо́вности монтажу́ обла́днання = installation diagram
~ послідо́вности опера́цій = 1. (техн.) flowsheet, flowchart, flow [contro] diagram 2. (ел.) sequential circuit 3. (комп.) sequencer
потенціюва́льна ~ = antilogarithmic circuit
~ пригні́чування зава́д = див. завадопригнічувальна ~
~ приймача́ = receiver diagram
~ при́ладу = device diagram
принципо́ва ~ = 1. basic diagram 2. (кресленик) schematic (diagram) 3. (технологічна) flowchart, flowsheet, flow [control] diagram 4. (ел.) (schematic) circuit diagram, circuit schematic, key diagram
~ при́строю = device diagram
проє́ктна ~ = design circuit
пропуска́льна ~ = acceptor circuit; transmission gate
~ пропуска́ння = див. пропускальна ~
~ Ра́села-Са́ундерса = Russell-Saunders coupling
~ реа́кції = (інтерпретаційна, х.) reaction scheme
реверси́вна перерахунко́ва ~ = reversible scaler
реґенерати́вна ~ = regenerative [retroactive] circuit
реґулюва́льна ~ = control circuit
~ реґулюва́ння = control circuit; (потужности) power-conditioning circuit
реже́кторна ~ = rejector [band-elimination] circuit, band-stop filter
релаксаці́йна ~ = relaxation circuit
реле́йна ~ = relay circuit; (контактова) relay contact circuit; (перемикальна) relay switching circuit
рефле́ксна ~ = reflex circuit; dual amplification circuit
різнице́ва перерахунко́ва ~ = difference scaler
розв’я́зувальна ~ = decoupling circuit [network]
розгалу́жена ~ = 1. branched circuit 2. (ел.) network
~ розгорта́ння = sweep [scanning] circuit; (в часі) time-base circuit, time base; (за далекістю) range-sweep circuit
~ розго́ртки = див. ~ розгортання
~ ро́зпаду = (радіоактивного, я ф) decay [disintegration] scheme
~ розпо́ділу па́м’яті = memory allocation scheme
розрахунко́ва ~ = design circuit
~ розташо́вання = layout (pattern), arrangement; (детекторів) detector arrangement; (контактів) contact arrangement
~ рядко́вого розгорта́ння = line [horizontal] scan(ning) circuit
самовідно́вна ~ = self-repair(ing) [self-restoring] circuit
самогаси́льна ~ = self-quenching circuit
самоконтрольо́вана ~ = self-testing circuit
самонаси́чувальна ~ = self-saturating circuit
~ сейсморозві́дувальної систе́ми = seismic shooting setup
селекти́вна ~ = selective circuit
селе́кторна ~ = strobe circuit, gate; (порогова) threshold gate, (зі змінним порогом) variable-threshold gate; (часова) time gate; (синхронна) synchronous gate
симетри́чна ~ = 1. balanced (wire) circuit, balanced network 2. (щодо зміни полярности напруги) bilateral network
~ синхроніза́ції = synch(ronizing) circuit; time [timing] circuit
синхронізува́льна ~ = див. ~ синхронізації
синхро́нна ве́нтильна ~ = synchronous gate
синхронува́льна ~ = див. ~ синхронізації
~ систе́много опрацьо́вування інформа́ції = (графічна) data flow diagram, system flowchart
скеле́тна ~ = block [skeleton] diagram
склада́льна ~ = assembly diagram
~ склада́ння = див. складальна ~
складна́ ~ = 1. (із різними типами сполучень) compound circuit 2. (із кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна) composite circuit
спільноба́зова ~ = common-base [grounded-base] circuit [connection]
спільнове́нтильна ~ = common-gate circuit
~ спі́льного користува́ння = common-user circuit
спільноджере́льна ~ = common-source circuit
спільноемі́терна ~ = common-emitter [grounded-emitter] circuit [connection]
спільнокато́дна ~ = common-cathode circuit [connection]
спільноколе́кторна ~ = common-collector [grounded-collector] circuit [connection]
спільносі́ткова ~ = common-grid [grounded-grid] circuit [connection]
спільносто́кова ~ = common-drain circuit
сполуча́льна ~ = connecting circuit
~ сполу́чень = communication chart [diagram]
стабілізува́льна ~ = (гамувальна) antihunt circuit
стробува́льна ~ = strobe circuit, transmission gate
структу́рна ~ = block diagram
сумува́льна ~ = adder (circuit), adding circuit
східча́ста ~ = ladder [series-shunt] network
твердоті́лова ~ = solid-state circuit; (зінтеґрована) solid(-state) integrated circuit
тестува́льна ~ = test(ing) circuit
технологі́чна ~ = flowsheet, flow chart, flow [control] diagram
товстоплі́вкова ~ = thick-film circuit
тонкоплі́вкова ~ = thin-film circuit; (оптоелектронна) thin-film optoelectronics
~ то́чного затри́мування і́мпульсів = phantastron
транзи́сторна ~ = transistor circuit
три́ґерна ~ = trigger [flip-flop] circuit, bistable multivibrator; (одностанова) monostable circuit
трику́тна ~ = див. трикутникова ~
трику́тникова ~ = delta connection; (розімкнений трикутник) open-delta connection
трипо́люсна ~ = three-terminal network
уві́мкнена ~ = energized [alive, live] circuit
узгі́днена ~ = matched [compatible] circuit; (монолітна зінтеґрована) compatible monolithic integrated circuit
узгі́днювальна ~ = matching circuit [network]
умо́вно стійка́ ~ = conditionally stable circuit
усере́днювальна ~ = averaging circuit, averager
~ фа́зової синхроніза́ції = phase-locked loop [PLL]
фазозсува́льна ~ = phase-shift circuit
фазоінвертува́льна ~ = phase-inverting circuit, (phase) inverter
фіксува́льна ~ = clamp(ing circuit)
фільтрува́льна ~ = (electric) filter
~ формува́ння і́мпульсів = pulse-shaper, pulse-shaping circuit
~ формува́ння сигна́лів = wave-shaping circuit
функці́йна ~ = functional diagram; key diagram; functional arrangement
функціона́льна ~ = див. функційна ~
~ хо́ду про́меня = ray diagram; (звукового) sound-ray diagram; (світлового) light-ray diagram
цифрова́ ~ = digital circuit
часова́ ве́нтильна ~ = time gate
~ часто́тної коре́кції = (попередньої) accentuator; (наступної) deaccentuator
частотоселекти́вна ~ = frequency-selective circuit
чи́пова ~ = chip (circuit), integrated circuit
чотирипо́люсна ~ = four-terminal [two-port] circuit, four-terminal network; (місткова) lattice network
ши́нна комунікаці́йна ~ = bus network
шумопригні́чувальна ~ = noise suppressor, squelch circuit
Ю́нґова ~ = (яф) Young diagram

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

мана́ (-ни́) f specter, phantasm; delusion, allurement, seducement, deception by flattery:
  ману́ пуска́ти, to deceive, hoax, mystify; to make (one) a laughing stock.
манія́ (-ії) m = мана́; minium.