Знайдено 37 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «кіл» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

stake [steɪk]
I
  1. n
    1) кіл, стовп; підпірка, підпо́ра; жерди́на
    2) (the stake) іст. стовп, до якого прив’язували засудженого на спалення
    3) спа́лення засу́дженого біля стовпа
    4) (grubstake) іст. гроші або спорядження, що видаються золотошукачеві в рахунок майбутніх знахідок; фінансування нового підприємства
    5) єпархія (у мормонів, під керівництвом голови)
    • pull up stakes — переїжджати (на інше місце проживання)
  2. v
    1) підпира́ти, підтри́мувати, змі́цнювати (дерева, рослини за допомогою кілків тощо)
    2) (stake something out) позначати територію (межу) віхами; обносити кілками; загороджувати
    3) чітко означати (позицію, політику тощо)
    • stake someone/something out — таємно сте́жити (за кимсь, чимсь), пильнува́ти (когось, чогось)
    • stake a claim — оголосити про своє право на щось; розм. застовпи́ти
II
  1. n (перев. stakes)
    1) ста́вка; заста́ва (в парі́)
    2) ча́стка, па́йка; паке́т акцій
    3) (stakes) приз (у змаганнях, особл. у кінських перегонах)
    4) (stakes race) кінські перегони (де гравці роблять внесок на приз)
    5) суперництво, замагання
    • aiming stake — військ. прицільна тичка
    • at stake —
    а) на кону́
    б) спірне питання; на розгляді
    • blocking stake — блокувальний пакет акцій
    • controlling stake — контрольний пакет акцій
    • grade stake — геод. розбивни́й кілок
    • hatchet stake — кілок-сокирка До обговорення
    • table stake — карт. початкова ставка
  2. v
    1) робити ста́вку; ставити на закла́д
    2) розм. підтри́мувати (матеріально), фінансува́ти Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

ganch [gɑ:ntʃ] n іст. паля, кіл (знаряддя страти).
pale1 [peɪl] n
1. кіл, паля;
2. огорожа, частокіл;
3. межа, кордон;
  within the ~ у межах;
  outside, beyond the ~ за межами.
paling [ˈpeɪlɪŋ] n
1. тж pl палісад, паркан, огорожа, частокіл;
2. палісад з канавою позаду (кінний спорт);
3. кіл; збірн. кілля.
society [sɘˈsaɪɘtɪ] n (pl societies)
1. суспільство; суспільний лад;
  an advanced ~ прогресивне суспільство;
  an affluent ~ багате суспільство, суспільство достатку;
  a capitalist ~ капіталістичне суспільство;
  a civilized ~ цивілізоване суспільство;
  a modern ~ сучасне суспільство;
  a pluralistic ~ плюралістичне суспільство;
  a primitive ~ первісне суспільство;
  a socialist ~ соціалістичне суспільство;
  a wealthy ~ багате суспільство;
  a danger to ~ загроза для суспільства;
  the responsibility to ~ відповідальність перед суспільством;
  to polarize a ~ розділити суспільство на два протилежних табори;
  to unite a ~ об’єднати суспільство;
2. світ; світське товариство;
  high ~ вищий світ;
  a ~ column світська хроніка (в газеті);
  ~ fashions люди світських кіл;
  ~ gossip світські плітки;
  ~ hand службовець торгового об’єднання;
  ~ house торговий дім;
  ~ man світський чоловік;
  ~ verse альбомні вірші;
  ~ woman світська жінка (дама);
3. товариство; об’єднання; організація; асоціація;
  a building ~ житлово-будівельний кооператив;
  a friendly (BE)/ mutual-aid (AE) ~ асоціація взаємодопомоги (хворим, старим тощо);
  an honor ~ почесне товариство;
  a humane ~ суспільна організація, яка ставить якісь гуманні цілі; товариство захисту (тварин тощо); товариство порятунку (на водах тощо);
  a learned ~ наукове товариство;
  a literary ~ літературне товариство;
  a medical ~ медичне товариство;
  a musical ~ музичне товариство/ об’єднання;
  an open ~ товариство відкритого типу, відкрите товариство (з необмеженим прийняттям у члени);
  a scientific ~ наукове товариство/ об’єднання;
  a secret ~ таємне товариство/-а організація/-ий гурток;
  a sports ~ спортивне товариство/ об’єднання;
  a ~ for the protection of nature товариство охорони природи;
  to establish, to found, to set up a ~ заснувати, створити організацію;
  to disband, to dissolve a ~ розпустити організацію;
  the ~ was started in 1968 товариство було засновано у 1968 році;
4. спілкування, контакт;
5. амер. церковна громада.
stake [steɪk] n
1. кіл, кілок; стовп;
  to drive a ~ into the ground вбити (загнати) кілок у землю;
2. ганебний стовп;
  to burn smb at the ~ спалити когось біля ганебного стовпа;
3. (the ~) смерть на багатті, спалення живцем;
4. стояк, підпірка (для дерева);
5. віха;
6. збірн. стовпи, кілочки (в огорожі);
7. невелике переносне ковадло;
8. колода для пляшування шкіри;
9. автомобіль з ґратчастим кузовом;
  ~ body ґратчастий кузов;
10. ставка (в картах тощо); заклад (у парі);
  to be at ~ бути поставленим на карту; бути в небезпеці;
11. pl приз (на змаганнях);
12. pl перегони на приз;
13. частка, частина (в прибутку);
  to have a ~ in smth мати частку у чомусь;
14. зацікавленість у якійсь справі;
15. розм. спосіб життя; лінія поведінки;
16. амер. розм. гроші (спорядження), що видається шукачеві золота в рахунок майбутніх знахідок; ◊
  to pull up/to move ~s амер. переселятися; зніматися з місця.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

кіл stake, picket, pale;
садовити на ~ to impale;
йому хоч ~ на голові теши розм. he is very obstinate, he is pig-headed;
ні кола ні двора neither house nor home.
кілок див. кіл.
один 1. one;
~ за одним one after another, one by one;
~ з них one of them;
~ на ~ face to face; (боротьба) hand to hand; (розмова) confidentially, in private;
~ одного one another, each other;
~ одного вартий one is as good as the other;
за ~ раз at one time;
ні ~ (жоден) not one; nobody;
в одну мить immediately, in a second, in the twinkling of an eye, in a trice, in a jiffy;
одним розчерком пера with one stroke of the pen;
одним словом in a word;
всі до одного all to a man; to the last man;
з одного боку on the one hand;
по одному one by one;
2. (без інших) alone; by oneself;
я живу ~ I live alone;
дайте мені зробити це одному let me do it by myself;
3. (якийсь, котрийсь) a, an, a certain; one;
~ вчений сказав мені а certain scholar told me;
одного вечора one evening;
4. (той самий) the same;
вони одного року народження they are born in the same year;
одне й те саме it is all the same; it comes to the same thing; it is six of one and half a dozen of the other;
5. (ніхто інший) only, only one; alone; no one but, nobody but; (нічого, крім) nothing but;
він ~ знає шлях he alone knows the way;
там були одні діти there was no one but children;
вона п’є одну мінеральну воду she drinks nothing but mineral water;
думки великих людей течуть в одному річищі great minds think alike; all great minds run in the same channel;
~ кіл плота не держить the mouse that has but one hole is quickly taken;
~ у полі не воїн one man, no man; there is safety in numbers;
одна брехня тягне за собою другу one lie makes many; one lie needs seven to wait upon it;
одна дитина завдає матері багато клопоту one chick keeps a hen busy;
одна ластівка весни не робить one swallow doesn’t make a summer;
одна паршива вівця всю отару поганить, одна ложка дьогтю псує всю бочку меду one scabbed sheep is enough to spoil a flock; one spoonful of tar spoils a barrel of honey.
проголошувати, проголосити to proclaim, to announce, to enounce, to enunciate; to state, to notify; (війну, нейтралітет та ін.) to intimate, to declare.

ПРИМІТКА: Відмінність між дієсловами to proclaim, to announce, to declare полягає в наступному: to proclaim ‒ це проголошувати для широких кіл суспільства, to announce ‒ оголошувати вперше, повідомляти заздалегідь, to declareоповіщати про щось офіціально або прилюдно.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

bundle = ['bʌndl] 1. жмут, жмуто́к; в’я́зка 2. в’я́зка, розшаро́вання (розшарува́ння), розшаро́ваний про́стір
• ~ of axioms
= в’я́зка аксіо́м
• ~ of circles
= в’я́зка кіл
• ~ of coefficients
= в’я́зка коефіціє́нтів
• ~ of coframes
= розшаро́вання коре́перів
• ~ of complexes
= в’я́зка ко́мплексів
• ~ of curves
= в’я́зка криви́х
• ~ of frames
= розшаро́вання ре́перів
• ~ of groups
= розшаро́вання на гру́пи
• ~ of linear spaces
= в’я́зка ліні́йних про́сторів
• ~ of lines
= в’я́зка прями́х
• ~ of outer algebra
= розшаро́вання зо́внішньої а́лґебри
• ~ of planes
= в’я́зка площи́н
• ~ of rays
= в’я́зка про́менів
• ~ of spheres
= в’я́зка сфер
• affine ~
= афі́нне розшаро́вання
• algebraic ~
= алґебри́чне розшаро́вання
• analytic ~
= аналіти́чне розшаро́вання
• associated ~
= асоційо́ване розшаро́вання
• canonical ~
= каноні́чне розшаро́вання
• classifying ~
= класифікува́льне розшаро́вання
• coefficient ~
= коефіціє́нтне розшаро́вання
• complex ~
= ко́мплексне розшаро́вання
• complex conjugate ~
= ко́мплексно спря́жене розшаро́вання
• conjugate ~
= спря́жене розшаро́вання
• contravariant ~
= контраваріа́нтне розшаро́вання
• contravariant tangent ~
= контраваріа́нтне доти́чне розшаро́вання, контраваріа́нтна доти́чна в’я́зка
• convergent ~
= збіжна́ в’я́зка
• coorientable ~
= коорієнто́вне розшаро́вання
• correlated ~s
= скорельо́вані розшаро́вання
• covariant ~
= коваріа́нтне розшаро́вання
• covariant tangent ~
= коваріа́нтне доти́чне розшаро́вання, коваріа́нтна доти́чна в’я́зка
• decomposable ~
= розкладне́ розшаро́вання
• diagonal ~
= діагона́льне розшаро́вання
• difference ~
= різнице́ве розшаро́вання
• differentiable ~
= диференційо́вне розшаро́вання
• divisor ~
= розшаро́вання диві́зора
• dual ~
= двої́сте розшаро́вання
• equivalent ~s
= евівале́нтні розшаро́вання
• fiber ~
= волокни́нна в’я́зка, розшаро́вання (розшарува́ння), розшаро́ваний про́стір
• flag ~
= розшаро́вання на прапори́
• flat ~
= пло́ске розшаро́вання
• holomorphic ~
= голомо́рфне розшаро́вання
• indecomposable ~
= нерозкладне́ (нерозвивне́) розшаро́вання
• induced ~
= індуко́ване розшаро́вання
• integrable ~
= інтеґро́вне розшаро́вання
• involutive ~
= інволюти́вне розшаро́вання
• irreducible ~
= незвідне́ розшаро́вання
• jet ~
= струмене́ве розшаро́вання
• line ~
= ліні́йне розшаро́вання
• metalinear ~
= металіні́йне розшаро́вання
• 
n-dimensional ~ = n-ви́мірне розшаро́вання
• negative ~
= неґати́вне розшаро́вання
• normal ~
= норма́льне розшаро́вання, норма́льна в’я́зка
• 
n-plane ~ = розшаро́вання на n-ви́мірні площи́ни, в’я́зка n-ви́мірних площи́н
• 
n-sphere ~ = розшаро́вання на n-ви́мірні сфе́ри, в’я́зка n-ви́мірних сфер
• numerable ~
= (про)нумеро́вне розшаро́вання, (про)нумеро́вна в’я́зка
• orientable ~
= орієнто́вне розшаро́вання
• orthogonal ~
= ортогона́льне розшаро́вання
• parabolic ~
= параболі́чне розшаро́вання
• partial ~
= частко́ве розшаро́вання
• perspective ~
= перспекти́вне розшаро́вання
• positive ~
= дода́тне розшаро́вання
• principal ~
= головне́ розшаро́вання, головна́ в’я́зка
• product ~
= розшаро́вання-до́бу́ток, в’я́зка-до́бу́ток
• projective ~
= проєкти́вне розшаро́вання, проєкти́вна в’я́зка
• pullback ~
= проо́браз розшаро́вання
• self-conjugate ~
= самоспря́жене розшаро́вання
• self-dual ~
= самодуа́льне розшаро́вання
• simple ~
= тривіа́льне розшаро́вання, тривіа́льний розшаро́ваний про́стір, тривіа́льна волокни́нна в’я́зка
• singular ~
= синґуля́рна в’я́зка
• spherical ~
= розшаро́вання на сфе́ри, в’я́зка сфер
• sphere ~
= розшаро́вання на сфе́ри, в’я́зка сфер
• spinor ~
= розшаро́вання спіно́рів
• stable ~
= стійке́ розшаро́вання, стійка́ в’я́зка
• structural ~
= структу́рне розшаро́вання
• subvector ~
= субве́кторне розшаро́вання
• superfiber ~
= розшаро́ваний суперпро́стір
• symplectic ~
= симплекти́чне розшаро́вання
• tangent ~
= доти́чне розшаро́вання, доти́чна в’я́зка
• tensor ~
= те́нзорне розшаро́вання, те́нзорна в’я́зка
• trivial fiber ~
= тривіа́льне розшаро́вання, тривіа́льний розшаро́ваний про́стір, тривіа́льна волокни́нна в’я́зка
• uniform ~
= рівномі́рне розшаро́вання
• unitary ~
= уніта́рне розшаро́вання
• universal ~
= універса́льне розшаро́вання, універса́льна в’я́зка
• unstable ~
= нестійке́ розшаро́вання, нестійка́ в’я́зка
• vector ~
= ве́кторне розшаро́вання, ве́кторна в’я́зка
clump: = [klʌmp] // ~ of circles сім’я́ кіл
pencil = ['pɛnsl] 1. в’я́зка; сім’я́ 2. вузьки́й стру́мінь, про́мінь 3. оліве́ць; рисува́льний при́стрій // with a ~ олівце́м
• ~ of analytic functions
= в’я́зка аналіти́чних фу́нкцій
• ~ of circles
= в’я́зка кіл
• ~ of conics
= в’я́зка коні́чних пере́різів
• ~ of curves
= в’я́зка криви́х
• ~ of distributions
= систе́ма розпо́ділів
• ~ of frames
= в’я́зка ре́перів
• ~ of geometric objects
= в’я́зка геометри́чних об’є́ктів
• ~ of homomorphisms
= в’я́зка гомоморфі́змів
• ~ of ideals
= в’я́зка ідеа́лів
• ~ of lines
= в’я́зка прями́х
• ~ of local morphisms
= в’я́зка лока́льних морфі́змів
• ~ of matrices
= в’я́зка ма́триць
• ~ of modules
= в’я́зка мо́дулів
• ~ of parallel lines (of parallels)
= в’я́зка парале́льних прями́х
• ~ of parallel planes
= в’я́зка парале́льних площи́н
• ~ of plane algebraic curves
= в’я́зка пло́ских алґебри́чних криви́х
• ~ of planes
= в’я́зка площи́н
• ~ of points
= ряд то́чок
• ~ of quadrics
= в’я́зка ква́дрик
• ~ of rays
= в’я́зка про́менів (вузька)
• ~ of regular functions
= в’я́зка реґуля́рних фу́нкцій
• ~ of relative differentials
= в’я́зка відно́сних диференціа́лів
• ~ of spheres
= в’я́зка сфер
• ~ of syzygies
= в’я́зка сизи́гій, сизигі́йна в’я́зка
• ~ of tangent spheres
= в’я́зка доти́чних сфер
• ~ of ultraparallels
= в’я́зка надпарале́льних прями́х
• algebraizable ~
= алґебр(из)о́вна в’я́зка
• ample ~
= доста́тня в’я́зка
• analytic ~
= аналіти́чна в’я́зка
• anharmonic ~
= ангармоні́чна в’я́зка
• antisymmetric ~
= антисиметри́чна в’я́зка
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) в’я́зка
• associated ~
= асоційо́вана в’я́зка
• ball-point ~
= кулькови́й оліве́ць, кульови́й рисува́льний елеме́нт
• canonical ~
= каноні́чна в’я́зка
• coaxial ~
= коаксі́йна в’я́зка
• coherent ~
= когере́нтна в’я́зка
• congruent ~s
= конґру́ентні в’я́зки
• conormal ~
= конорма́льна в’я́зка
• constant ~
= ста́ла в’я́зка
• decomposable ~
= розкладна́ в’я́зка
• dual ~
= дуа́льна в’я́зка
• free ~
= ві́льна в’я́зка
• harmonic ~
= гармоні́чна в’я́зка
• holomorphic ~
= голомо́рфна в’я́зка
• induced ~
= (з)індуко́вана в’я́зка
• invertible ~
= оборо́тна в’я́зка
• involution ~
= інволюти́вна в’я́зка
• irrational ~
= ірраціона́льна в’я́зка
• kernel ~
= ядро́ва в’я́зка
• lacunary ~
= лакуна́рна в’я́зка
• matrix ~
= в’я́зка ма́триць
• maximal ~
= максима́льна в’я́зка
• oblique ~
= скісна́ в’я́зка
• orientable ~
= орієнто́вна в’я́зка
• orienting ~
= орієнтува́льна в’я́зка
• planar ~
= пло́ска в’я́зка
• projective ~
= проєкти́вна в’я́зка
• proper ~
= власти́ва в’я́зка
• regular ~
= реґуля́рна в’я́зка
• singular ~
= синґуля́рна в’я́зка
• stable ~
= стійка́ в’я́зка
• structural ~
= структу́рна в’я́зка
• tangent ~
= доти́чна в’я́зка
• twisted ~
= скру́чена в’я́зка
• twisting ~
= закрутна́ в’я́зка
• transposed ~
= транспоно́вана в’я́зка
sheaf = [ʃi:f] (мн. sheaves) сніп; в’я́зка; жмут(о́к), пучо́к
• ~ of circles
= жмуто́к (пучо́к) кіл
• ~ of differentials
= жмуто́к (пучо́к) диференціа́лів
• ~ of fields
= жмуто́к (пучо́к) полі́в
• ~ of functions
= жмуто́к (пучо́к) фу́нкцій
• ~ of germs
= жмуто́к (пучо́к) па́гонів
• ~ of groups
= жмуто́к (пучо́к) груп
• ~ of ideals
= жмуто́к (пучо́к) ідеа́лів
• ~ of lines
= жмуто́к (пучо́к) прями́х
• ~ of modules
= жмуто́к (пучо́к) мо́дулів
• ~ of planes
= в’я́зка площи́н
• ~ of rings
= жмуто́к (пучо́к) кі́лець
• abstract ~
= абстра́ктний жмуто́к (пучо́к)
• abundant ~
= бага́тий (рясни́й) жмуто́к (пучо́к)
• acyclic ~
= ациклі́чний жмуто́к (пучо́к)
• algebraic ~
= алґебри́чний жмуто́к (пучо́к)
• ample ~
= бага́тий (рясни́й) жмуто́к (пучо́к)
• analytic ~
= аналіти́чний жмуто́к (пучо́к)
• associated ~
= асоційо́ваний жмуто́к (пучо́к)
• auxiliary ~
= допомі́жни́й жмуто́к (пучо́к)
• canonical ~
= каноні́чний жмуто́к (пучо́к)
• coherent ~
= когере́нтний жмуто́к (пучо́к)
• derived ~
= похідни́й жмуто́к (пучо́к)
• differential ~
= диференці́йний жмуто́к (пучо́к)
• divisorial ~
= жмуто́к (пучо́к) диві́зорів
• dual ~
= дуа́льний жмуто́к (пучо́к)
• enlarged ~
= розши́рений жмуто́к (пучо́к)
• etale ~
= ета́льний жмуто́к (пучо́к)
• filtered ~
= профільтро́ваний жмуто́к (пучо́к)
• fine ~
= тонки́й жмуто́к (пучо́к)
• flabby ~
= зів’я́лий жмуто́к (пучо́к)
• flasque ~
= слабки́й жмуто́к (пучо́к)
• flat ~
= пло́ский жмуто́к (пучо́к)
• free ~
= ві́льний жмуто́к (пучо́к)
• fundamental ~
= фундамента́льний жмуто́к (пучо́к)
• graded ~
= (по)ґрадуйо́ваний жмуто́к (пучо́к)
• harmonic ~
= гармоні́чний жмуто́к (пучо́к)
• homology ~
= гомологі́чний жмуто́к (пучо́к)
• ideal ~
= ідеа́льний жмуто́к (пучо́к)
• injective ~
= ін’єкти́вний жмуто́к (пучо́к)
• inverse ~
= обе́рнений жмуто́к (пучо́к)
• invertible ~
= оборо́тний жмуто́к (пучо́к)
• isotropy ~
= жмуто́к (пучо́к) ізотропі́ї
• kernel ~
= ядро́вий жмуто́к (пучо́к)
• lacunary ~
= лакуна́рний жмуто́к (пучо́к)
• normal ~
= норма́льний жмуто́к (пучо́к)
• operator ~
= опера́торний жмуто́к (пучо́к)
• orientable ~
= орієнто́вний жмуто́к (пучо́к)
• orienting ~
= орієнтівни́й жмуто́к (пучо́к)
• orientation ~
= жмуто́к (пучо́к) орієнта́цій
• projective ~
= проєкти́вний жмуто́к (пучо́к)
• proper ~
= власти́вий жмуто́к (пучо́к)
• quotient ~
= фа́ктор-жмуто́к, фа́ктор-пучо́к
• simple ~
= про́сти́й жмуто́к (пучо́к)
• skyscraper ~
= жмуто́к-хмарочо́с, пучо́к-хмарочо́с
• soft ~
= м’яки́й жмуто́к (пучо́к)
• structure ~
= структу́рний жмуто́к (пучо́к)
• syzygetic ~
= сизигети́чний жмуто́к (пучо́к)
• thin ~
= тонки́й жмуто́к (пучо́к)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

bundle 1. жмут, жму́то́к; в’я́зка; клу́нок; обере́мок 2. (матем.) в’я́зка, розшаро́вання [розшарува́ння], розшаро́ваний про́стір
['bʌndl]
~ of circles = в’я́зка кіл
~ of complexes = в’я́зка ко́мплексів
~ of curves = в’я́зка криви́х
~ of lines = в’я́зка прями́х
~ of planes = в’я́зка площи́н
~ of rays = в’я́зка про́менів
~ of spheres = в’я́зка сфер
~ of vortex filaments = в’я́зка вихоро́вих нито́к [шнурі́в]
associated fiber ~ = асоційо́вана в’я́зка, асоційо́ване розшаро́вання
contravariant tangent ~ = контраварія́нтна доти́чна в’я́зка, контраварія́нтне доти́чне розшаро́вання
covariant tangent ~ = коварія́нтна доти́чна в’я́зка, коварія́нтне доти́чне розшаро́вання
fiber ~ 1. (матем.) волокни́нна в’я́зка, розшаро́вання, розшаро́ваний [зволокно́ваний] про́стір 2. (опт.) джгут опти́чних волокни́н [світлово́дів], опти́чний жи́льник [ка́бель]
foliated ~ = розшаро́ваний про́стір
fuel (element) ~ = збі́рка тве́лів
induced ~ = зіндуко́вана в’я́зка, зіндуко́ване розшаро́вання
line ~ = ліні́йна [однови́мірна] в’я́зка, ліні́йне [однови́мірне] розшаро́вання
normal ~ = норма́льна в’я́зка, норма́льне розшаро́вання
pipe ~ = в’я́зка труб
Poincaré ~ = в’я́зка [розшаро́вання] Пуанкаре́
principal ~ = головна́ в’я́зка, головне́ розшаро́вання
product ~ = в’я́зка-до́буток, розшаро́вання-до́буток
relative ~ = відно́сний скісни́й до́буток
rod ~ (яф) збі́рка тве́лів
simple ~ = тривія́льна волокни́нна в’я́зка, тривія́льне розшаро́вання, тривія́льний розшаро́ваний про́стір
stable ~ = стійка́ в’я́зка, стійке́ розшаро́вання
tangent ~ = доти́чна в’я́зка, доти́чне розшаро́вання
tensor ~ = те́нзорна в’я́зка (of type h – типу h), те́нзорне розшаро́вання
trivial fiber ~ = тривія́льна волокни́нна в’я́зка, тривія́льне розшаро́вання, тривія́льний розшаро́ваний про́стір
tube ~ = в’я́зка труб
unstable ~ = нестійка́ в’я́зка, нестійке́ розшаро́вання
vector ~ = ве́кторна в’я́зка (of contravariant/covariant tangent vectors – контраваріянтних/коваріянтних дотичних векторів), ве́кторне розшаро́вання
kil кіл, вибі́лювальна гли́на || кілови́й
[kɪl]
pencil 1. оліве́ць || олівце́вий || писа́ти//написа́ти олівце́м 2. (вузьки́й) про́мінь; (вузьки́й) стру́мінь (частинок); (вузька́) в’я́зка
['pεnsl]
~ of circles = в’я́зка кіл
~ of complexes = в’я́зка ко́мплексів
~ of conics = в’я́зка коні́чних пере́різів
~ of curves = в’я́зка криви́х
~ of lines = в’я́зка прями́х
~ of parallel lines = в’я́зка парале́льних прями́х
~ of pencils = в’я́зка в’я́зок
~ of planes = в’я́зка площи́н
~ of rays = 1. (фіз.) (вузький) стру́мінь; (вузька) в’я́зка про́менів 2. (матем.) в’я́зка прями́х
~ of spheres = в’я́зка сфер
clutch ~ = ца́нґовий оліве́ць
colored ~ = кольоро́вий оліве́ць
drawing ~ = кресля́рський оліве́ць
electron ~ = (вузьки́й) електро́нний стру́мінь
fuel ~ = (яф) па́ливний оліве́ць, стрижне́вий твел
glass-marking ~ = скло́граф
graphite ~ = графі́товий оліве́ць
harmonic ~ = гармоні́чна в’я́зка (прямих)
incident ~ = 1. стру́мінь налітни́х части́нок 2. в’я́зка надхідни́х про́менів
ink ~ = чорни́льний [хемі́чний] оліве́ць
paraxial ~ = параксі́йна [біляві́сна] в’я́зка (променів)
particle ~ = (вузьки́й) стру́мінь части́нок
slate ~ = ґри́фель
soldering ~ = лютува́льний [пая́льний] оліве́ць
syzygetic ~ = сизиґети́чна в’я́зка
sheaf (мн. sheaves) 1. сніп; в’я́зка || снопови́й, в’я́зковий 2. (матем.) жму́то́к [пучо́к] || жму́тко́вий
[ʃiːf] (мн. [ʃiːvz])
~ of circles = жму́то́к кіл
~ of complexes = жму́то́к ко́мплексів
~ of curves = жму́то́к криви́х
~ of germs = жму́то́к па́ростків
~ of lines = жму́то́к прями́х
~ of planes = жму́то́к площи́н
~ of rays = жму́то́к про́менів
~ of spheres = жму́то́к сфер
coherent ~ = когере́нтний жму́то́к
flabby ~ = обви́слий жму́то́к
invertible ~ = оборо́тний жму́то́к
welk ~ = обви́слий жму́то́к
topology тополо́гія
[tə'pɒlədʒi, tə'pɑːl-]
~ generated by a family of closed sets = тополо́гія, поро́джена сім’є́ю за́мкнених множи́н
~ induced by a metric = тополо́гія, зіндуко́вана [ви́значена] ме́трикою
~ of bounded convergence = тополо́гія обме́женої збі́жности
~ of a chemical diagram = тополо́гія хемі́чної діягра́ми
~ of circuits = тополо́гія (електри́чних) кіл
~ of compact convergence = тополо́гія компа́ктної збі́жности
~ of a graph = тополо́гія гра́фу
~ of manifolds = тополо́гія многови́дів
~ of particle trajectories = тополо́гія траєкто́рій части́нок
~ of pointwise convergence = тополо́гія точко́вої збі́жности
~ of simple convergence = тополо́гія про́сто́ї збі́жности
~ of a space = тополо́гія про́стору
~ of space-time = тополо́гія про́стору-ча́су
~ of a system = тополо́гія систе́ми
~ of uniform convergence = тополо́гія рівномі́рної збі́жности (on compact sets – на компактних множинах)
~ on a group = групова́ тополо́гія
algebraic ~ = алґебри́чна тополо́гія
associated ~ = асоційо́вана тополо́гія
balanced ~ = вагова́ тополо́гія
bounded ~ = обме́жена тополо́гія
chaotic ~ = хаоти́чна тополо́гія
coarse ~ = слабка́ тополо́гія
coherent ~ = когере́нтна тополо́гія
combinatorial ~ = комбінато́рна тополо́гія
compact-open ~ = (відкри́то‑)компа́ктна тополо́гія
comparable ~ = порівня́нна тополо́гія
completely regular ~ = цілко́м реґуля́рна тополо́гія
differential ~ = диференці́йна тополо́гія
discrete ~ = дискре́тна тополо́гія
event ~ = тополо́гія поді́ї
Fermi-surface ~ = тополо́гія пове́рхні Фе́рмі
field-line ~ = тополо́гія силови́х лі́ній
fine ~ = тонка́ [си́льна] тополо́гія
finer ~ = то́нша тополо́гія
finest ~ = найто́нша тополо́гія
general ~ = зага́льна тополо́гія
given ~ = за́дана тополо́гія
identification ~ = фа́ктор-тополо́гія
inclusion ~ = тополо́гія вклю́чення
indiscrete ~ = антидискре́тна [абсолю́тно невідокре́мна] тополо́гія
induced ~ = (з)індуко́вана тополо́гія
initial ~ = ініція́льна тополо́гія
interval ~ = інтерва́льна тополо́гія
largest ~ = найсильні́ша тополо́гія
larger ~ = сильні́ша тополо́гія
locally convex ~ = лока́льно опу́кла тополо́гія
metric ~ = метри́чна тополо́гія
metrizable ~ = метризо́вна тополо́гія
multidimensional ~ = багатови́мірна тополо́гія
natural ~ = приро́дна тополо́гія
neighborhood ~ = тополо́гія о́колів
network ~ = тополо́гія мере́ж(і)
nontrivial ~ = нетривія́льна тополо́гія
norm ~ = но́рмова [нормо́вана] тополо́гія
normal ~ = норма́льна тополо́гія
operator ~ = опера́торна тополо́гія
orbital ~ = орбіто́ва тополо́гія
order ~ = тополо́гія поря́дку [впорядко́ваности]
piecewise-linear ~ = комбінато́рна тополо́гія
pointwise ~ = тополо́гія точко́вої збі́жности
polyhedral ~ = тополо́гія поліе́дрів [багатогра́нників]
product ~ = до́буток тополо́гій
quotient ~ = фа́ктор-тополо́гія
regular ~ = реґуля́рна тополо́гія
relative ~ = відно́сна [індуко́вана] тополо́гія
ring ~ = кільце́ва тополо́гія
separable ~ = сепара́бельна тополо́гія
simple-convergence ~ = тополо́гія про́сто́ї збі́жности
specified ~ = за́дана тополо́гія
spectral ~ = спектра́льна тополо́гія
standard ~ = станда́ртна тополо́гія
strong ~ = си́льна тополо́гія
stronger ~ = сильні́ша тополо́гія
structural ~ = (х.) структу́рна тополо́гія
surface ~ = тополо́гія пове́рхні
trivial ~ = тривія́льна тополо́гія
ultraregular ~ = ультрареґуля́рна тополо́гія
ultrastrong ~ = ультраси́льна тополо́гія
uniform ~ = рівномі́рна тополо́гія
usual ~ = звича́йна тополо́гія
vague ~ = широ́ка тополо́гія
weak ~ = слабка́ тополо́гія
weaker ~ = сла́бша тополо́гія
weakest ~ = найсла́бша тополо́гія

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

кіл II (-у) (глина) kil
кіл I (кола́) (паля) pale
в’я́з|ка 1. bundle 2. (променів) beam; (вузька) pencil див. тж струмінь 3. (матем.) bundle, sheaf див. тж жмутокзі збере́женням —ок (про відображення) fiber-preserving 4. (ключів) bunch 5. (паперу) sheaf 6. (пака) bale, pack
асоційо́вана ~ = associated fiber bundle
біляві́сна ~ = (променів) paraxial pencil
ве́кторна ~ = vector bundle
виходо́ва ~ = (променів) emergent beam
~ вихоро́вих нито́к [шнурі́в] bundle of vortex filaments
волокни́нна ~ = fiber bundle
входо́ва ~ = (променів) incident beam
~ в’я́зок = pencil of pencils
гармоні́чна ~ = (прямих) harmonic pencil
головна́ ~ = principal bundle
гомоцентри́чна ~ = homocentric beam
доти́чна ~ = tangent bundle
збі́жна ~ = (променів) convergent beam
зіндуко́вана ~ = induced bundle
~ кіл = bundle of circles; pencil of circles
коварія́нтна доти́чна ~ = covariant tangent bundle
~ коварія́нтних доти́чних векторі́в = bundle of covariant tangent vectors
когере́нтна ~ = (променів) coherent beam
~ ко́мплексів = bundle of complexes; pencil of complexes
~ коні́чних пере́різів = pencil of conics
контраварія́нтна доти́чна ~ = contravariant tangent bundle
~ контраварія́нтних доти́чних векторі́в = bundle of contravariant tangent vectors
~ криви́х = bundle of curves, pencil of curves
ліні́йна ~ = line bundle
лока́льно тривія́льна ~ = fiber bundle, locally trivial fibration
~ многови́дів = bunch of varieties
~ надхідни́х про́менів = incident beam; incident pencil
нестійка́ ~ = unstable bundle
однови́мірна ~ = line bundle
норма́льна ~ = normal bundle
параксі́йна ~ = (променів) paraxial pencil
~ парале́льних прями́х = pencil of parallel lines
~ площи́н = bundle of planes; pencil of planes
~ про́менів = 1. (опт.) (ray) beam; (вузька) pencil of rays 2. (матем.) bundle of rays
~ прями́х = bundle of lines, pencil of lines, pencil of rays
~ Пуанкаре́ = Poincaré bundle
розбі́жна ~ = (променів) divergent beam
сизиґети́чна ~ = syzygetic pencil
скісна́ ~ про́менів = (світлових) oblique (light) beam
стійка́ ~ = stable bundle
~ сфер = bundle of spheres, pencil of spheres
те́нзорна ~ = tensor bundle (типу h – of type h)
тривія́льна (волокни́нна) ~ = trivial fiber bundle, simple bundle
~ труб = pipe [tube] bundle
частко́во когере́нтна ~ = (променів) partially coherent beam
жму́т|о́к (-тка́) 1. (частинок) bunch ▪ утво́рювання —кі́в bunching; розплива́ння —кі́в debunching 2. (матем.) sheaf, star див. тж в’язка 3. bundle; cluster; flock; wisp
ви́ведений ~ = ejected bunch
високоенергети́чний ~ = high-energy bunch
~ високоенергети́чних части́нок = high-energy particle bunch
~ електро́нів = electron bunch, bunched electrons
заінжекто́ваний ~ = injected bunch
інерці́йний ~ = (що рухається за інерцією) coasting bunch
інжекто́ваний ~ = injected bunch
~ кіл = sheaf [star] of circles
когере́нтний ~ = 1. (фіз) coherent bunch 2. (матем.) coherent sheaf
~ ко́мплексів = sheaf of complexes
~ криви́х = sheaf [star] of curves
наносеку́ндний ~ = nanosecond bunch
некогере́нтний ~ = (фіз) incoherent bunch
обви́слий ~ = (матем.) flabby [welk] sheaf
оборо́тний ~ = (матем.) invertible sheaf
~ па́ростків = (матем.) sheaf of germs
пере́дній ~ = head bunch
~ площи́н = sheaf [star] of planes
пришви́дшуваний ~ = accelerated bunch
~ про́менів = sheaf [star] of rays
~ прями́х = sheaf [star] of lines
~ сфер = sheaf [star] of spheres
~ части́нок = particle bunch; (високоенергетичних) high-energy (particle) bunch
щі́льний ~ = (частинок) dense bunch
тополо́гія 1. topology, analysis situs 2. (структура) topological structure
абсолю́тно невідокре́мна ~ = див. антидискретна ~
алґебри́чна ~ = algebraic topology
антидискре́тна ~ = indiscrete topology
асоційо́вана ~ = associated topology
багатови́мірна ~ = multidimensional topology
~ багатогра́нників = polyhedral topology
вагова́ ~ = balanced topology
~, ви́значена ме́трикою = topology induced by a metric
відкри́то-компа́ктна ~ = compact-open topology
відно́сна ~ = relative topology
~ вклю́чення = inclusion topology
~ впорядко́ваности = order topology
~ гра́фу = topology of a graph
групова́ ~ = topology on a group
дискре́тна ~ = discrete topology
диференці́йна ~ = differential topology
~ (електри́чних) кіл = topology of circuits
~ електри́чної схе́ми = topology of a circuit
зага́льна ~ = general topology
за́дана ~ = specified [given] topology
звича́йна ~ = usual topology
~, зіндуко́вана ме́трикою = topology induced by a metric
~ зінтеґро́ваної схе́ми = (integrated) circuit layout
індуко́вана ~ = induced [relative] topology
ініція́льна ~ = initial topology
інтерва́льна ~ = interval topology
кільце́ва ~ = ring topology
когере́нтна ~ = coherent topology
комбінато́рна ~ = combinatorial [piecewise-linear] topology
компа́ктна ~ = compact open topology
~ компа́ктної збі́жности = topology of compact convergence
лока́льно опу́кла ~ = locally convex topology
мажора́нтна ~ = finer [larger] topology
~ мере́ж(і) network topology
метризо́вна ~ = metrizable topology
метри́чна ~ = metric topology; topology induced by a metric
~ многови́дів = topology of manifolds
найсильні́ша ~ = (the) strongest [largest] topology
найсла́бша ~ = (the) weakest topology
найто́нша ~ = (the) finest topology
нетривія́льна ~ = nontrivial topology
норма́льна ~ = normal topology
обме́жена ~ = bounded topology
~ обме́женої збі́жности = topology of bounded convergence
~ о́колів = neighborhood topology
опера́торна ~ = operator topology
орбіто́ва ~ = orbital topology
~ пове́рхні = surface topology; (Фермі) Fermi-surface topology
~ поді́ї = event topology
~ поліе́дрів = polyhedral topology
порівня́нна ~ = comparable topology
~, поро́джена сім’є́ю за́мкнених множи́н = topology generated by a family of closed sets
~ поря́дку = order topology
приро́дна ~ = natural topology
~ про́сто́ї збі́жности = topology of simple convergence, simple-convergence topology
~ про́стору = topology of a space
~ про́стору-ча́су = topology of space-time
реґуля́рна ~ = regular topology
рівномі́рна ~ = uniform topology
~ рівномі́рної збі́жности = topology of uniform convergence (на компактних множинах – on compact sets)
сепара́бельна ~ = separable topology
~ силови́х лі́ній = field-line topology
си́льна ~ = strong [fine] topology
сильні́ша ~ = stronger [larger] topology
~ систе́ми = topology of a system
слабка́ ~ = weak [coarse] topology
сла́бша ~ = weaker topology
спектра́льна ~ = spectral topology
станда́ртна ~ = standard topology
структу́рна ~ = (х.) structural topology
то́нша ~ = finer topology
~ точко́вої збі́жности = pointwise topology, topology of pointwise convergence
~ траєкто́рій части́нок = topology of particle trajectories
тривія́льна ~ = trivial topology
ультрареґуля́рна ~ = ultraregular topology
ультраси́льна ~ = ultrastrong topology
хаоти́чна ~ = chaotic topology
~ хемі́чної діягра́ми = topology of a chemical diagram
цілко́м реґуля́рна ~ = completely regular topology
широ́ка ~ = vague topology

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ко́ла (кі́л) pl wheels.
кіл (кола́) m stake, pale, pile:
  посади́ти на кіл, to impale;
  би́ти коли́, to drive in stakes, to stick piles; Colloq., деся́тий кіл в пло́ті, a distant relative;
  дурно́му хоч кіл на голові́ теши́, one can do anything to a foolish (simple-minded) person.
ко́лик (-ка) m Dim.: кіл, little stake (pile).
коля́к (-ка́) m Bot. thistle; scarecrow;
  коля́ка (-ки) f Augm.: кіл, large peg (pile).

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

груп||а ім. ж. group; (колектив) team; (клас, стат.) class; стат. (скупчення) cluster; (категорія) category, bracket; (товарів тощо) batch (тж. асортиментна) range; (комплект, агрегат) assembly, set; (число, серія, рахунок) tally; (коло людей) circle, (суспільна, шар) stratum (мн. strata); (фахівців з якоюсь метою) panel; (робоча, фахівців тощо, бригада, загін) team; (комітет тощо) committee
асортиментна ~а product line group
банківська ~а bank group
вікова ~а age class/group, bracket
вікова ~а з великим інтервалом broad age group
вікова ~а одиниць устаткування vintage group
вікова ~а основних фондів vintage of the capital equipment, vintage of the technology
етнічна ~а ethnic group
керівна ~а (вищі адміністратори корпорацій) management team
класифікаційна ~а classification
консультативна ~а (фахівців) advisory panel
контактна ~а (споживачів) (що проявляє інтерес до фірми і впливає на її здатність досягати поставлені цілі) responsive group of consumers
кредитна ~а loaning group
міжвідомча робоча ~а interagency task force
науково-дослідна ~а research team
небажана ~а (споживачів) (інтересу якої фірма намагається не залучати, але змушена рахуватися з ним, якщо він виявляється) undesirable group of consumers
обрана ~а промислових підприємств стат. sample of industrial enterprises
обрана ~а стат. sample
обстежувана ~а стат. survey sample; reporting panel
однолітня вікова ~а individual years of age group
однорідна ~а homogeneous group
основна ~а major group
основна професійна ~а chief group of occupation
повторно обстежувана ~а стат. rotation group
проектна ~а design(ing) group; (розробки комплексних проблем) project group
професійна ~а professional/occupational group/category
робоча ~а working group/party, workshop; (напр., правління корпорації) executive committee
рухлива ~а flying squad
соціальна ~а social stratum (мн. strata), social (status) group, тж. social category
спеціальна консультативна ~а ad hoc advisory group
статево-вікова ~а age-sex group
суспільна ~а social (status) group
укрупнена ~а галузей економіки major industry group
цільова ~а (у фірмі) task group
цільова робоча ~а target working group
конкурентні ~и competing groups
неконкурентні ~и noncompeting groups
товарні ~и family groups of goods; (в асортименті торговельних підприємств) commodity/merchandise lines
функціональні вікові ~и functional age groups ~а аналізу робочого часу work study group
~а банківського контролю bank review unit (BRU)
~а близьких за типом технологічних операцій family of operations
~а близьких професій job/occupational family
~а визначення технічної політики (фірми) engineering policy group
~а виробничого устаткування (фахівців) production centre
~а вікового контингенту subcohort
~а Всесвітнього банку World Bank Group
~а економічних радників team of economic advisers, economic advisory panel
~а дилерів із продажу selling group; selling syndicate
~а експертів panel of experts, expert group, тж. appraisal group
~а забезпечення бездефектності продукції zero defect team
~а закупівель purchasing group
(технічного) контролю (technical) inspection team
~а крові blood type/group
~а мігрівного населення migration group
~а населення population group
~а населення, яке займає високе (низьке, проміжне) суспільне становище high status (low status, intermediate status) group
~а населення, що має невисоку кваліфікацію semiprofessional group
~а обстеження постачальника vendor survey team
~а обстежуваних родин marriage survey sample
~а одиниць устаткування визначеного терміну введення (напр., верстати одного терміну виготовлення) vintage of the capital equipment, vintage of the technology
~а осіб однієї національності national group
~а осіб однієї раси race group
~а осіб старого віку old age group
~ островів group/cluster of islands
~а планування planning group/committee
~а підтримки support unit
~а постачання purchasing group
~а прийняття замовлень order receiving group
~а прогнозування forecasting team/group, committee
~а радників team of advisers, advisory panel
~а робіт з тарифного плану job/position class
~а розвитку (підприємства) development group
~а розроблювачів development team
~а скупників-спекулянтів rig group
~а спекулянтів, що грають на зниження (на біржі) short side
~а спекулянтів, що грають на підвищення (на біржі) long side
~а статистичних досліджень statistical research group
~а стимулювання збуту (sales) promotion committee
~ студентів з однаковими здібностями та рівнем знань tracking
~а товарів group of products
~а товарів виробничого призначення outfit of capital goods
~а упровадження нових виробів innovation group
~а фахівців group/team of specialists, (для спеціальної мети) panel of specialists
~а фахівців, що вивчають реакцію споживачів на нові вироби consumer panel
~а щільності (вантажів за обсягом) density group
~а юнацького віку adolescent group
(населення) за розмірами прибутку income bracket
(населення) із більш високими (більш низькими) прибутками higher-income bracket (lower-income bracket)
(населення) із загальним місцем народження birthplace group
(населення) із середнім рівнем прибутків middle-income bracket
~а з реалізації проекту project implementation unit (PIU)
~а з розгляду питань ядерної безпеки Safety Review Group (SRG)
~а з розроблення проекту operation team
~а забезпечення support unit
~а, об’єднана загальними інтересами interest group
~а, об’єднана родинними зв’язками kin(ship) group
~а, однорідна за складом peer group
(населення), прийнята за стандарт для іншої (напр., за способом і рівнем життя – для менш забезпеченої) reference group
(населення), сформована за територіальною ознакою geographic(al) group
~а, що виробляє політику (фірми) policy group
~а, що вносить зміни (у конструкцію виробу) corrective action team
~а, що діє в інтересах визначених кіл interest group
~а, що займає визначене суспільне становище economic class
~а, що працює над проектом project team
~а, яка здійснює контроль controlling group
розподілити на ~и to group, to classify.

ПРИМІТКА: Для позначення групи людей, що об’єднуються для якоїсь дії, в англійській мові вживаються слова band, company, crew, gang. Ці синоніми розрізняються відтінками значень: band ‑ група людей, об’єднаних через якесь спільне зобов’язання, company ‑ угрупування, утворене з метою зручності виконання чогось або зовсім без будь-якої певної мети, crew ‑ угрупування, утворене завдяки збігу планів чи мотивів, gang вживається з негативним відтінком значення стосовно групи злодіїв, убивць тощо.

діяльн||ість ім. ж. activity, activities (pl.), work; (практика) practice; (поводженнясистеми) behaviour, functioning
благодійна ~ість charities
винахідницька ~ість inventive activity
виробнича ~ість industrial/production activity
виробнича ~ість за профілем галузі (основна) primary (production) activity
господарська ~ість economic/business activity
господарська ~ість на рівні самооплатності break-even performance
економічна ~ість regular economy
законодавча ~ість legislation
закупівельна ~ість purchasing, procurement activities
зовнішньоекономічна ~ість foreign economic activity
зовнішньоторговельна ~ість foreign trade activity
інвестиційно-засновницька ~ість банків investment banking
комерційна ~ість commercial activity
консультаційна ~ість advisory activity
ліцензійна ~ість licensing (activity)
наукова ~ість scientific activity, activity/work in the field of science
науково-дослідна ~ість research (activity)
недостатня ~ість underactivity
педагогічна ~ість educational work, teaching
побічна ~ість side work
повсякденна ~ість day-to-day activity/work
позаринкова ~ість nonmarket activity
поточна (виробнича) ~ість day-to-day operation
практична ~ість practice
прогностична ~ість prognostic activity
продуктивна ~ість production/productive activity
промислова ~ість = виробнича ~ість
професійна ~ість professional activity
профспілкова ~ість trade-union activity
раціоналізаторська ~ість rationalization (activity)
творча ~ість creative work
торговельна ~ість commercial activity, trading (activity)
торгово-промислова ~ість business/economic activity
трудова ~ість labo(u)r activity, work
функціональна ~ість functional activity
~ість банку (графа в звіті) status of the bank’s activities
~ість іноземних економічних кіл activities of foreign economic interests
~ість маркетингової служби marketing services
~ість, пов’язана з ризиком risky activity
~ість, що приносить прибуток profit-bearing activity
~ість за кордоном (операції) overseas business
~ість з організації попиту і збуту promotional activities
~ість з організації ярмарків fair activity
~ість із забезпечення збуту (продукції) marketing services
~ість із збуту sales activity
~ість на основі норми, що існувала раніше grandfathered activities, stabilisation clause activities
~ість у вільний від роботи час leisure(-time) activity
відновлювати ~ість to reactivate (smth)
готувати до ~ості to qualify (for, to + inf.)
направляти і координувати чиюсь ~ість to direct and coordinate smb’s work
обмежувати чиюсь ~ість restrict smb’s activities
обмежувати ~ість монополії to curb/to restrict a monopoly
припинити ~ість (якоїсь організації) to dissolve
припиняти ~ість у сфері бізнесу to go out of business; ● див. тж. вид, робота, функціонування.
представни||к ім. ч.,~ця ім. ж. representative; (фірми тощо) agent; (виразник чиїхось інтересів) spokesman (мн. spokesmen), амер. spokesperson; (що заміщає когось) substitute; (з делегованими повноваженнями) delegate; (тип, зразок) exponent
відповідальний ~к responsible representative
власний торговельний ~к промислової фірми factory salesman (мн. salesmen)
генеральний ~к (фірми) general agent
головний ~к на переговорах chief negotiator
головний ~к США при ООН Chief US delegate to the UN
дипломатичний ~к diplomatic representative/agent
дипломатичний і консульський ~к diplomatic and consular representative
довірений ~к authorized representative
єдиний ~к sole representative/agent
законний ~к когось legitimate/lawful representative of smb
компетентний ~к competent representative
особистий ~к personal representative/envoy
особистий ~к прем’єр-міністра the personal representative of the Prime Minister
офіційний ~к official representative
повноважний ~к authorized representative, plenipotentiary (representative)
постійний ~к України при ООН Permanent Representative of Ukraine to the UN
типовий ~к representative
торговельний ~к trade representative
уповноважений ~к authorized representative, accredited agent
~к Білого дому the White House spokesman
~к брокерської фірми, що має (не має) доступ у зал біржі authorized (unauthorized) broker/clerk
~к відділу збуту промислової фірми industrial salesman (мн. salesmen)
~к влади public authority
~к Державного департаменту the State Department spokesman
~к замовника на заводі-постачальнику source inspector
~к замовника, що перевіряє фактичне виконання операцій monitor
~к народу representative of the people
~к партії, що виступає з якогось питання party spokesman on smth
~к преси representative of the press
~к фірми representative/agent of a firm
~ки облігаціонерів trustees for debenture holders
~ки офіційних кіл representatives of official bodies
~ки повноцінних грошей representatives of full-bodied money
~ки сторін, що беруть участь у переговорах official spokesmen for the talks
~к від групи spokesman
~к з винятковими правами exclusive representative
~к на місцях field representative
через ~ка (вирішувати питання тощо) by proxy
бути ~ком to represent
відкликати ~ка to recall a representative
діяти як чийсь ~к to stand proxy to someone
призначити ~ка to nominate a representative
уповноважувати ~ка to authorize a representative.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

випро́стувач,~а || випростувальний пристрій rectifier (unit), rectifying device, rectifying element, adapter; a.c./d.c. converter звз
анодний в. anode(-supply) rectifier, plate(-supply) rectifier
буферний в. buffer rectifier
буферний в. для заряджання trickle charger
в. анодного живлення anode-supply rectifier, plate-supply rectifier
в. анодної напруги (для приладу з батарейним живленням) B-eliminator
в. вібраційного типу vibration-type rectifier
в. для живлення кіл зміщення shift circuit rectifier
в. для заряджання (напр., акумуляторів) charging rectifier
в. для заряджання акумуляторів battery charge rectifier
в. з варистором varistor rectifier
в. з індуктивним навантаженням inductive loaded rectifier
в. з напівпровідником р-типу p-type semiconductor rectifier
в. з перемноженням напруги voltage multiplying rectifier
в. з поверхневим контактом surface contact rectifier
в. з подвоєнням напруги voltage doubling rectifier
в. з резистивним навантаженням resistor load rectifier
в. з тлійним розрядом || в. з жеврійним розрядом glow-discharge rectifier
в. з холодним катодом cold-cathode rectifier, gas-filled rectifier
в. зі зворотним зв’язком feedback(-regulated) rectifier
в. змінного струму alternate current rectifier
в. зміщення bias rectifier
в. із середньою точкою centre-tap rectifier
в. на діодному містку bridge rectifier
в. на електровакуумній лампі valve rectifier
в. на електронній лампі з термокатодом thermocathode valve rectifier
в. на ефекті змикання closing-effect rectifier
в. на ефекті лавинного пробою avalanche-effect rectifier
в. напруги voltage rectifier
в. потужності power rectifier
в. трифазного струму three-phase rectifier
вібраційний в. pendulum rectifier, vibrating(-reed) rectifier
газотронний в. gas(-filled thermionic)-diode rectifier unit
германієвий в. germanium rectifier
двопівперіодний в. biphase rectifier, full-wave rectifier, double half-period rectifier
двопівперіодний в. з нульовим виводом solidly-earthed full-wave rectifier
двопівперіодний в. за мостовою схемою Ґретца Graetz rectifier
діодний в. diode rectifier
електровакуумний в. rectifier valve
електроконтактний в. mechanical rectifier
електролітичний в. electrolytic rectifier
електронний в. electron(ic) rectifier
електрохемічний в. electrochemical rectifier
запаяний ртутний в. pumpless mercury-arc rectifier, sealed mercury-arc rectifier
зарядний в. charging rectifier, charger
зрівноважений в. balanced valve
зрівняльний в. equalizing valve
імпульсний в. pulsed rectifier
йонний в. ionic valve, gas-filled rectifier valve
каскадний в. cascade rectifier, stage rectifier
кенотронний в. thermionic rectifier, vacuum-valve rectifier
керований в. controlled rectifier
керований в. з контрольованим лавиноутворенням controlled avalanche rectifier
керований епітаксіальний кремнієвий в. epitaxial silicon controlled rectifier
керований кремнієвий в. silicon controlled rectifier || SCR
керований планарний в. planar controlled rectifier
кремнієвий в. silicon rectifier
контактний напівпровідниковий в. junction rectifier
кристалічний в. crystal rectifier
лінійний в. linear rectifier
магнетронний в. rectifying magnetron
металічний в. metal rectifier
механічний в. mechanical rectifier
міднозакисний в. cuprous rectifier, copper-oxide rectifier
мостовий в. bridge rectifier
надпровідни́й в. superconductor rectifier
напівпровідниковий в. semiconductor rectifier, p-n-junction rectifier
напівпровідниковий в. з масивною основою heavy-base semiconductor rectifier
некерований в. uncontrolled rectifier
однопівперіодний в. (single) half-wave rectifier
однофазний в. single-phase rectifier, mono-phase rectifier
оксидний в. metal-oxide rectifier
перетворювальний в. transducing rectifier
потужний в. heavy-duty rectifier, power rectifier
ртутний в. mercury-arc rectifier (unit), mercury-vapour rectifier; ignitron звз
ртутний в. зі сталевим корпусом steel-tank mercury-arc rectifier
ртутний в. із сітковим керуванням grid-controlled mercury-arc rectifier
селеновий в. selenium rectifier
силовий в. power rectifier
сильнострумовий в. high-current rectifier
скляний ртутний в. glass-bulb mercury-arc rectifier
стабілізований в. stabilized rectifier, regulated rectifier
стопний напівпровідниковий в. alloyed rectifier
танталовий електролітичний в. tantalum electrolytic rectifier
тиратронний в. thyratron rectifier, magnitude-controlled rectifier
тиристорний в. thyristor rectifier
титановий в. titanium-dioxide rectifier
тонкоплівковий в. thin-film rectifier
точковий в. || точково-контактний в. point-contact rectifier
усереднювальний в. averaging rectifier; n-фазний в. n-phase rectifier
фазочутливий в. phase-sensitive rectifier
чотиришаровий в. four-layer semiconductor rectifier
швидкодіючий в. fast rectifier
комутація commutation; (перемикання) switching
безіскрова к. sparkless commutation, sparkless switching
дистанційна мікропроцесорна к. (для концентрації викликів) distributed switching тлф
електронна к. electronic switching
зовнішня к. external commutation
кодова к. code switching
к. банків bank switching
к. банків даних data base switching, database switching
к. даних data switching
к. з часовим розділенням time-division switching
к. з’єднань switching
к. каналів channel switching, circuit switching, link switching
к. каналів пересилання даних data link switching
к. кіл пересилання даних data link switching
к. пакетів (повідомлень) packet switching
к. повідомлень message switching
к. сигналів signal commutation
кросова к. cross-switching
мережна к. line commutation
неправильна к. faulty switching
непряма к. indirect commutation
пакетна к. даних data packet switching
просторова к. space (division) switching, spatial switching
просторово-часова к. time-spatial switching
телефонна к. telephone switching
наведення (індукція) induction; (фон) hum; guidance (control), direction, pointing, vectoring рлк; breakthrough прф; focusing опт
астроінерційне н. celestial-inertial guidance, stellar-inertial guidance
гіперболічне н. hyperbolic guidance
інерційне н. inertial guidance
інтерферометричне н. interferometer guidance
командне н. command guidance
магнетометричне н. magnetometric guidance
н. антени antenna pointing, beam pointing
н. високої частоти high frequency inducing
н. для зустрічі на орбіті rendezvous guidance
н. за геофізичними параметрами terrestrial-reference guidance
н. за даними про магнетне поле Землі terrestrial-magnetic guidance
н. за даними про місцевість terrain-magnetic guidance
н. за допомогою радіонавігаційних засобів radio navigation guidance
н. за курсом lateral guidance
н. за земними орієнтирами terrestrial(-reference) guidance
н. за командами зі Землі ground guidance
н. за лазерним променем laser guidance
н. за магнетним полем цілі magnetic guidance
н. за програмою preset guidance, program guidance
н. за променем beam guidance
н. за променем радіолокаційної станції radar beam riding
н. завад (електромагнетним полем) stray pick-up
н. завад від багатьох каналів babble
н. завад від енерголіній power induction, power-line interference
н. завад від силових кіл power trunk induction interference
н. із Землі earth(ground)-based guidance
н. із Землі за сигналами бортової телевізійної станції ground guidance using on-board television station signals
н. каналами зв’язку communication channels babble
н. методом погоні pursuit-course guidance
н. на кінцевій ділянці траєкторії final guidance, terminal guidance
н. на різкість по матовому склу ground-glass focusing
н. на стартовій ділянці траєкторії launching (phase) guidance
н. на стику docking guidance
н. під час входження в щільні шари атмосфери re-entry guidance
н. під час оптичного стеження optical track guidance
н. по колу живлення power supply circuit induction interference
н. по проводах cable guidance, wire guidance
н. променя на ціль beam-rider guidance
н. ракет далекої дії long-range rocket guidance
н. сигналу на котушці сенсора signal inducing in pickup coil
оптичне н. optical guidance
пряме н. (завад) direct interference breakthrough
радіоінерційне н. radioinertial guidance
радіолокаційне н. radar guidance
програма
1. program, routine, code інф; (програмні засоби, сукупність програм) software мн інф
аналітична п. для стаціонарного стану steady-state analytic(al) program
антивірусна п. antivirus program, virus-defeat program
бібліотечна п. library program, library routine
вихідна п. (виведення) output routine; (об’єктна) object routine
відкрита п. open routine; open program мат
діагностична п. diagnostic program, diagnostic routine
діалогова п. conversational program
допоміжна п. support program
закрита п. closed routine, linked routine
записана п. recorded program, stored program
застосовна п. || застосунок application (program)
зашита п. || вбудована п. (у ПЗП) firmware
зневаджувана п. debuggee
зневаджена п. debugged program
зневаджувальна п. debugging utility
зредагована п. || налагоджена п. edited program
канальна п. (обслуговування) channel program
керувальна п. executive (routine), control program || CP, executive (program), manager (program), monitor (program), executive routine, monitor routine; (супервізор) (executive) supervisor, supervisory routine
комп’ютерна п. computer program
лінійна п. linear program
мікропроцесорна п. microprocessor program
моніторна п. (керувальна) monitor program
навчальна п. learning program; (комп’ютерна) trainer, tutorial, teaching program
налагоджувальна п. checkout routine
неструктурована п. (погано складена, заплутана програма) spaghetti code прф
об’єктна п. object program, object code
оверлейна п. overlay program
оптимізована п. optimized program
переміщувана п. relocatable program
повторно використовувана п. reentrant program
пріоритетна п. (з високим пріоритетом) foreground program
п. автоматизованого проєктування computer-aided design program || CAD program
п. автоматичного регулювання automatic control program
п. аналізу кіл network analysis program
п. асемблювання assembly program
п. буферизації вихідних потоків despooling program
п. в абсолютних адресах absolute program
п. верифікації assertion checker
п. вибірки інформації information retrieval program
п. вибіркового динамічного навантаження snapshot (trace) program
п. виводу output routine
п. виклику call routine
п. випробувань test program
п. відновлення salvager
п. динамічного розподілу пам’яті || п. керування динамічною пам’яттю heap manager
п. діагностики diagnostic program
п. друку print routine
п. завантаження load(ing) program
п. ініціалізації initialization routine
п. інтерпретації interpretative program
п. каналу (обслуговування) channel program
п. керування control program, control routine інф; (пристроями) manager
п. керування об’єктом object control program
п. контролю check(ing) routine, test routine
п. мовою асемблера assembler program
п. мовою транслятора translator language program
п. моделювання на рівні регістрових операцій register-transfer-level simulator
п. опрацювання || п. оброблення processing program
п. опрацювання помилок error routine
п. обслуговування service routine
п. оверлейної пам’яті overlay program
п. оптимізації кіл network optimization program
п. перевірки check program, check routine
п. перегляду browser
п. пошуку помилок error searching program
п. редагування editor
п. сортування sort(ing) program, sorter
п. тестування exercizer
п. трасування tracing routine
п. у машинному коді absolute program
п. форматування format(ting) program
п. формування екранних форм screen generator
п. читання reader
п. чищення пам’яті garbage collector
самозаписна п. self-recording program
самоперемісна п. self-relocatable program, self-relocating program інф
сервісна п. service routine, utility (routine), service program, utility program
системна п. system(s) program
службова п. utility program, service routine; (обслугова) housekeeping routine; (допоміжна) support program
сортувальна п. || п. сортування sorting program
стандартна п. routine (program), standard program, standard routine
тестова п. test program, test routine
фонова п. background program;
2. (план, перелік заходів; напр., стосовно телебачення) programme || program амр; (розклад) schedule; (перелік) listing
комплексна п. complex programme
навчальна п. learning programme; (освітня) educational programme
оптимізована п. optimized programme
п. випробувань test programme
п. досліджень research programme
п. забезпечення надійності reliability programme
п. кабельного телебачення cablecast
п. передач телебачення TV listings
п. супутникового телебачення satellite programme
п. телебачення television programme || TV programme, TV schedule, TV guide
узгоджена п. робіт agreed programme of works
синтез,~у synthesis
автоматичний с. апаратних засобів automatic hardware synthesis
автоматичний с. програм automatic program synthesis
адаптивний с. (кольору) adaptive synthesis звз
адитивний с. (кольору) additive synthesis звз
аналоговий с. analog synthesis
анодний с. || с. на аноді anodic synthesis
апертурний с. aperture synthesis звз, опт
аферентний с. afferent synthesis
гармонічний с. harmonic synthesis, Fourier synthesis
глобальний логіковий с. global logic synthesis
електрооптичний с. зображення electrooptical image synthesis
йонний термоядерний с. ion thermonuclear fusion
катодний с. || с. на катоді cathodic synthesis
комп’ютерний с. computer synthesis
конструктивний с. мови (з використанням наперед заданих фонем або алофонів) constructive (speech) synthesis
лазерний термоядерний с. laser fusion synthesis
логіковий с. logic(al) synthesis; (логікове проєктування, логікова структура) logic(al) design
логіковий с. цифрових пристроїв logic synthesis of digital device
непрямий с. частот indirect frequency synthesis
оптимізаційний с. optimization synthesis
параметричний с. parametric synthesis
прямий с. частот direct frequency synthesis
с. автоматів automata synthesis
с. абстрактних автоматів abstract automaton synthesis
с. алгоритму керування control algorithm synthesis
с. антен antenna synthesis
с. білого світла white light synthesis
с. голограм hologram synthesis
с. голосу speech synthesis
с. електричних кіл electrical network synthesis
с. звуків || звуковий с. sound synthesis
с. зображень image synthesis, picture synthesis
с. інваріантних комплексних систем invariant complex system synthesis
с. логікових схем logic synthesis
с. математичних моделей mathematical models synthesis
с. методом частотної модуляції frequency modulation synthesis || FM synthesis
с. мовлення speech synthesis, voice synthesis
с. мовлення за текстом text-to-speech synthesis
с. монокристалів single-crystal synthesis
с. на елементарному рівні elementary level synthesis
с. оптичних зображень optical synthesis
с. програм programme synthesis
с. сигналів мовлення speech synthesis
с. скінче́нних автоматів synthesis of finite(-state) automata
с. схем schematic synthesis
с. схеми багатополюсника multipole circuit synthesis
с. тексту text synthesis
с. у базисі логікових елементів Пірса Pierce logic gates synthesis
с. у базисі логікових елементів Шефера Shaffer logic gates synthesis
с. фільтрів filter synthesis
с. формант (для вокодера) formant synthesis
с. цифрового пристрою digital device synthesis
с. цифрового фільтра digital filter synthesis
с. частот frequency synthesis
системний с. systems synthesis
спектральний с. spectral synthesis
структурний с. structure synthesis, structural synthesis
субтрактивний с. subtractive synthesis
термоядерний с. nuclear fusion, thermonuclear fusion
термоядерний с. з магнетним утриманням magnetically confined fusion
фрактальний с. fractal synthesis
цифровий пасивний с. passive digital synthesis
теорія theory, theoretics
електромагнетна т. electromagnetic theory
електромагнетна т. Максвела Maxwell electromagnetic theory
електронна т. electron theory
ергодична т. ergodic theory
застосовна т. сигналів applied signals theory
квантова т. quantum theory
квантова т. поля quantum field theory
квантова т. світла quantum theory of light
кореляційна т. випадкових процесів random processes correlation theory
лінійна т. поля linear field theory
спеціальна т. відносності special (theory of) relativity
строга т. rigorous theory
т. автоматів automata theory
т. адсорбції Брунауера-Емета-Телера BET theory of adsorption
т. алгоритмів algorithm theory
т. Бардіна-Купера-Шріфера Bardeen-Cooper-Schrieffer theory || BCS theory
т. булових алгебр Boolean calculus
т. великих сигналів large signal theory
т. вибіркового методу theory of sampling
т. відносності theory of relativity
т. Вінера prediction theory
т. графів graph theory
т. груп group theory
т. доведення proof theory
т. другого наближення second-order theory
т. Друде-Лоренца Drude-Lorentz theory
т. збурення perturbation theory
т. зв’язку communication theory
т. з’єднань || комбінаторика combinatorial mathematics, combinatorics
т. зіткнень collision theory
т. ігор game(s) theory
т. інформації information theory
т. ймовірностей probability theory, probability calculus
т. керування control theory
т. кіл circuit theory, network theory
т. кодування coding theory
т. ко́лірності theory of colour value
т. лишків residue theory
т. малих сигналів small signal theory
т. масового обслуговування queuing theory, waiting-line theory
т. матриць theory of matrices
т. міри measure theory
т. множин set theory
т. надійності reliability theory
т. перемикальних схем switching-circuit theory
т. перенесення transport theory
т. подвійності duality theory
т. подібності similarity theory
т. поля field theory
т. помилок error analysis
т. порівнянь congruence theory
т. пружності theory of elasticity
т. розв’язків decision theory
т. розкладів (щодо планів, графіків) scheduling theory
т. розмірностей dimensional theory
т. складності обчислень complexity theory
т. статичних оцінок theory of estimation
т. стійкості stability theory
т. теплопередавання heat-transfer theory
т. функції дійсної змінної real variable function theory
т. функції комплексної змінної complex variable theory
т. цифрових автоматів digital automaton theory
т. черг queues theory, queue discipline
т. чисел number theory
феноменологічна т. phenomenological theory
формальна т. formal theory
хвильова т. світла wave theory of light, undulatory theory of light