Знайдено 50 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «зневад*» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

debug = зневаджувати, налагоджувати
debugging information = інформація зневаджування {?}
stand-alone debugger = зовнішній зневаджувач {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

aid = [eɪd] 1. допомо́га || допомага́ти/допомогти́; сприя́ти/посприя́ти 2. мн. (допомі́жні́) за́соби
• computer ~s
= за́соби обчи́слювальної те́хніки, комп’ю́терні за́соби
• computer design ~s
= за́соби автоматизо́ваного (комп’ю́терного) проєктува́ння
• conversion ~s
= за́соби забезпе́чення навча́ння
• debug(ging) ~s
= за́соби налаго́джування/налаго́дження, за́соби знева́джування/знева́дження, знева́джувальні за́соби, за́соби по́шуку вад
• installation ~s
= інсталяці́йні за́соби
• programming ~s
= за́соби програмува́ння; програмува́льний софт
• simulation ~s
= за́соби моделюва́ння; моделюва́льні за́соби
• testing ~s
= за́соби тестува́ння, випро́бувальні (тестува́льні) за́соби
• training ~s
= за́соби навча́ння; навча́льні за́соби
• visual ~s
= нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
command = [kə'mɑ:nd] 1. кома́нда; директи́ва; нака́з // to issuing a ~ подава́ти/пода́ти кома́нду; to run a ~ вико́нувати/ви́конати кома́нду; to try a ~ again намага́тися повто́рно ви́конати кома́нду 2. керува́ти 3. кома́ндувати
• absolute ~
= абсолю́тна (маши́нна) кома́нда
• append ~
= кома́нда "маршру́т по́шуку"
• attention ~
= кома́нда "ува́га"
• attrib(ute) ~
= кома́нда "атрибу́ти"
• backup ~
= кома́нда "продублюва́ти"
• bad ~
= непра́вильна кома́нда
• break ~
= кома́нда "зупини́тися"
• brief ~
= скоро́чена кома́нда
• built-in ~
= вбудо́вана кома́нда; вну́трішня кома́нда
• bus ~
= кома́нда керува́ння ши́ною
• cancel ~
= кома́нда "скасува́ти"
• chdir ~
= (скор. change directory) кома́нда "зміни́ти катало́г"
• cls ~
= (скор. clear screen) кома́нда "очи́стити екра́н"
• control ~
= керівна́ кома́нда
• copy ~
= кома́нда "копіюва́ти"
• cut ~
= кома́нда "ви́різати"
• date ~
= кома́нда "да́та" (встановлення дати, датування)
• debug ~
= кома́нда "знева́дити"
• del ~
= кома́нда "сте́рти"
• dir ~
= кома́нда "катало́г"
• diskcomp ~
= (скор. disk compare) кома́нда "порівня́ти ди́ски"
• displayed ~
= висві́чувана кома́нда
• dot ~
= кома́нда з кра́пкою (в текстових редакторах)
• edit(ing) ~
= кома́нда "редагува́ти"
• exit ~
= кома́нда "ви́хід"
• expansion ~
= кома́нда збі́льшення ро́зміру зобра́ження
• export ~
= кома́нда "е́кспорт", кома́нда е́кспорту
• external ~
= зо́внішня кома́нда
• find ~
= кома́нда "шука́ти", кома́нда по́шуку
• font ~
= кома́нда "шрифт", кома́нда змі́ни шри́фту
• format ~
= кома́нда "форматува́ти", кома́нда форматува́ння
• fragile ~
= вра́зли́ва кома́нда (чутлива до помилок під час набирання її та вводження)
• generic ~
= групова́ кома́нда
• graphics ~s
= графі́чні кома́нди
• guarded ~
= захи́щена кома́нда
• hard-to-type ~
= кома́нда, важка́ для набо́ру на клавіату́рі (закодована так, щоб запобігти випадковому введенню її)
• help ~
= кома́нда "допомо́га", кома́нда (за́питу) допомо́ги
• high-level ~
= високорі́внева кома́нда, кома́нда висо́кого рі́вня
• illegal ~
= заборо́нена кома́нда
• improper ~
= непра́вильна кома́нда; непра́вильно ви́брана кома́нда
• internal ~
= вну́трішня кома́нда
• intristic ~
= резиде́нтна кома́нда
• label ~
= кома́нда "позна́чити", кома́нда запи́сування по́значки (на́лички)
• log ~
= кома́нда "зареєструва́тися", кома́нда реєстра́ції
• merge ~
= кома́нда "об’єдна́ти", кома́нда об’є́днування
• mkdir ~
= (скор. make directory) кома́нда створи́ти катало́г
• mode ~
= кома́нда "режи́м", кома́нда змі́ни пара́метрів
• modeless ~
= режимонезале́жна кома́нда
• more ~
= кома́нда "бі́льше" ("да́лі") (команда гортання файлів)
• multiple keystroke ~
= багатокла́вішна кома́нда (що її вводять натисненням кількох клавіш одночасно)
• named ~
= (по)імено́вана кома́нда (на відміну від односимвольної)
• one-byte ~
= одноба́йтова кома́нда (процесора)
• operator ~
= опера́торова директи́ва (кома́нда)
• paste ~
= кома́нда "вста́вити", кома́нда вкле́ювання (вста́влення) (фраґменту тексту під час редагування)
• path ~
= кома́нда "шлях"
• print ~
= кома́нда "друкува́ти", кома́нда висві́тлювання на екра́н
• program-load ~
= кома́нда "заванта́жити програ́му"
• prompted ~
= кома́нда-"пі́дказка" (під час діалогу системи з користувачем)
• quit ~
= кома́нда "кіне́ць" ("ви́хід")
• rd ~
= (скор. remove directory) кома́нда "зни́щити катало́г"
• recover ~
= кома́нда "віднови́ти"
• relative ~
= відно́сна кома́нда
• rem ~
= (скор. remark ~) кома́нда "ви́мкнути" (наступну команду чи коментар)
• ren ~
= (скор. rename) кома́нда "перейменува́ти"
• sentence-like ~
= кома́нда-ре́чення (в природномовному інтерфейсі)
• set ~
= кома́нда "встанови́ти" (параметри)
• share ~
= кома́нда спі́льного до́ступу до фа́йлу
• single-character ~
= односи́мвольна кома́нда
• single-keystroke ~
= однокла́вішна кома́нда (що її вводять натиском одної клавіші)
• software ~
= програмо́вна кома́нда (що її реалізують за допомогою програмових засобів)
• sort ~
= кома́нда "сортува́ти"
• spoken ~
= мо́вна (голосова́) кома́нда
• stacked ~s
= спакето́вані кома́нди; кома́ндний стек
• stereotyped ~
= станда́ртна кома́нда
• subst ~
= (скор. substitute) кома́нда "заміни́ти", кома́нда замі́нювання, кома́нда замі́щення
• sys ~
= (скор. system) кома́нда "зроби́ти систе́мним", кома́нда пересила́ння систе́мних кома́нд ДОС на за́даний диск
• system ~
= систе́мна кома́нда
• time ~
= кома́нда "час", кома́нда встано́влювання і відтво́рювання пото́чного ча́су
• transient ~
= нерезиде́нтна кома́нда
• tree ~
= кома́нда "де́рево", кома́нда ви́ведення де́рева (блок-схеми) катало́гу і найменува́нь його́ фа́йлів
• type ~
= кома́нда "на екра́н", кома́нда ви́ведення на екра́н
• unused ~
= невикористо́вувана (неви́користана) кома́нда
• user ~
= директи́ва користуваче́ві
• ver ~
= (скор. version) кома́нда "ве́рсія", кома́нда відтво́рювання но́мера ве́рсії (операційної системи)
• verbal ~
= голосова́ кома́нда; верба́льна кома́нда
• verify ~
= кома́нда "переві́рити", кома́нда пере́вірки (всіх операцій запису на диск); кома́нда верифіка́ції
• vol ~
= (скор. volume) кома́нда "том", кома́нда відтво́рювання ідентифіка́тора то́му
• why ~
= кома́нда "чому́", кома́нда за́питу поя́снень (дій системи)
• zoom ~
= кома́нда "масшта́б", кома́нда масштабува́ння о́бразу (зобра́ження)
compiler = [kəm'paɪlə] компіля́тор; компілюва́льна програ́ма; трансля́тор
• command-line ~
= компіля́тор кома́ндного рядка́
• compiler ~
= компіля́тор компіля́торів, метакомпіля́тор
• conversational ~
= діало́говий компіля́тор
• checkout ~
= налаго́джувальний компіля́тор
• cross ~
= кроскомпіля́тор
• debugging ~
= знева́джувальний компіля́тор (компілятор, що усуває помилки)
• incremental ~
= кро́ковий компіля́тор (трансля́тор); інкреме́нтний компіля́тор
• load-and-go ~
= компіля́тор з нега́йним викона́нням (відтрансльо́ваної програ́ми)
• mix-and-match ~
= компіля́тор (трансля́тор) з перемі́шуванням і стикува́нням
• multipass ~
= багатопрохідни́й компіля́тор
• native-mode ~
= (звича́йний) трансля́тор
• one-pass ~
= одноходо́вий компіля́тор
• optimizing ~
= оптимізува́льний компіля́тор
• pessimizing ~
= проф. песимізува́льний (погі́ршувальний) компіля́тор (оптим(із)увальний компілятор, що ґенерує програму, гіршу, ніж без оптимізації)
• resident ~
= резиде́нтний трансля́тор
• resource ~
= компіля́тор ресу́рсу
• scheme ~
= компіля́тор схем (бази даних)
• self-compiling ~
= самокомпілі́вний (самокомпілюва́льний) компіля́тор (трансля́тор), самокомпіля́тор
• single-pass ~
= одноходо́вий компіля́тор
• smart ~
= компіля́тор з розви́неною ло́гікою, розу́мний компіля́тор
• syntax-oriented ~
= си́нтаксно-зорієнто́ваний компіля́тор (трансля́тор)
• two-pass ~
= двоходо́вий компіля́тор
condition = [kən'dɪʃn] 1. умо́ва || пристосо́вувати/пристосува́ти до умо́в чи вимо́г // on the ~ that за умо́ви, що, якщо́ ви́конано умо́ву; on/under no ~s за жо́дних умо́в; to meet (satisfy) the ~s задовольня́ти/задовольни́ти умо́ви; to specify the ~s визнача́ти/ви́значити (встано́влювати/встанови́ти) умо́ви; under the ~(s) за умо́ви (умо́в); under certain ~s за пе́вних (де́яких) умо́в; under otherwise identical ~s за одна́ко́вих ре́шти умо́в; under similar ~s за одна́ко́вих умо́в; under such ~s за таки́х умо́в 2. обумо́влювати/обумо́вити // ill ~ed пога́но обумо́влений; well ~ed до́бре обумо́влений 3. ситуа́ція 4. стан; режи́м
• accessory (additional) ~
= додатко́ва умо́ва
• admissibility ~
= умо́ва прийня́тності
• alarm ~
= триво́жна ситуа́ція; крити́чна ситуа́ція
• alert ~
= аварі́йна ситуа́ція
• annihilator ~
= анулюва́льна (скасо́вувальна) умо́ва
• ascending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) висхідно́го ланцюжка́
• associativity ~
= умо́ва асоціати́вності
• asymptotic ~
= асимптоти́чна умо́ва
• auxiliary ~
= додатко́ва умо́ва
• boundary ~
= межова́ (крайова́) умо́ва
• busy ~
= стан за́йнятості
• chain ~
= умо́ва обри́ву ланцюга́
• characteristic ~
= характеристи́чна умо́ва
• closure ~
= умо́ва за́мкненості
• coerciveness ~
= умо́ва коерцити́вності
• compatibility ~
= умо́ва згі́дності (сумі́сності)
• compatible ~s
= згі́дні (сумі́сні) умо́ви
• complementing ~
= 1. умо́ва допо́внюваності 2. доповня́льна умо́ва
• conservative ~
= консервати́вна умо́ва
• consistency ~
= умо́ва згі́дності (несупере́чливості)
• context ~
= конте́кстова умо́ва
• continuity ~
= умо́ва непере́рвності, умо́ва нерозри́вності
• contradictory ~
= супере́члива умо́ва
• convergence ~
= умо́ва збі́жності
• coprimality ~
= умо́ва взає́мної простоти́
• deadlock ~
= глуха́ ситуа́ція
• debugging ~s
= режи́м знева́джування (усува́ння по́ми́лок) (у програмах)
• default ~
= уста́вна умо́ва (стан)
• descending-chain ~
= умо́ва обри́ву (у́тину) спадно́го ланцюжка́
• disabled ~
= стан бездія́льності, стан неді́ї
• don’t-care ~
= байду́жа умо́ва; байду́жий стан
• duality ~
= умо́ва дуа́льності
• dynamic ~s
= динамі́чний режи́м
• edge ~
= крайова́ умо́ва
• entry ~
= початко́ва умо́ва
• equability ~
= умо́ва зрівнова́женості
• equilibrium ~
= 1. умо́ва рівнова́ги 2. урівнова́жений стан
• equivalence ~
= умо́ва еквівале́нтності
• equivalent ~s
= еквівале́нтні умо́ви
• error ~
= помилко́ва умо́ва; стан по́ми́лки
• exception ~
= умо́ва ви́никнення винятко́вої ситуа́ції; винятко́ва (особли́ва) ситуа́ція
• exigent ~
= аварі́йна ситуа́ція
• existence ~
= умо́ва існува́ння
• extremum ~
= умо́ва екстре́муму
• exit ~
= умо́ва ви́ходу
• feasibility ~
= умо́ва реалізо́вності (здійсне́нності)
• finiteness ~
= умо́ва скінче́нності (фіні́тності)
• fitting ~
= умо́ва згі́дності
• forcing ~
= лог. примусо́ва умо́ва, фо́рсинг
• formal ~
= форма́льна умо́ва
• full-load ~s
= режи́м по́вного наванта́ження
• general ~
= зага́льна умо́ва
• generalized ~
= узага́льнена умо́ва
• imposed ~
= накла́дена умо́ва
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна умо́ва
• initial ~
= 1. початко́ва умо́ва 2. мн. режи́м початко́вого ста́ну
• insufficient ~
= недоста́тня умо́ва
• integrability ~
= умо́ва інтеґро́вності
• invariance ~
= умо́ва інваріа́нтності
• isomorphism ~
= умо́ва ізомо́рфності
• key ~
= ключова́ (виріша́льна) умо́ва
• limiting ~
= грани́чна умо́ва; обме́жувальна умо́ва
• linear ~
= ліні́йна умо́ва
• Lipschitz ~
= Лі́пшицова умо́ва, умо́ва Лі́пшица
• load ~s
= наванта́жений режи́м
• logical ~
= логі́чна умо́ва
• marginal ~s
= грани́чний режи́м; межови́й режи́м; марґіна́льний режи́м
• Markov ~
= Ма́рковська умо́ва
• match ~
= 1. умо́ва двосполу́чності (паросполу́чності); двосполу́чність 2. умо́ва приста́йності; приста́йність 3. збіг; умо́ва збі́гу 4. умо́ва згі́дності, згі́дність; відпові́дність
• maximum ~
= умо́ва ма́ксимуму
• mild ~
= нежорстка́ (м’яка́) умо́ва
• minimum ~
= умо́ва мі́німуму
• mismatch ~
= 1. умо́ва двонесполу́чності (непаросполу́чності); двонесполу́чність 2. умо́ва неприста́йності; неприста́йність 3. умо́ва не́збігу; не́збіг 4. умо́ва незгі́дності; незгі́дність; невідпові́дність
• mixing ~
= т. ймовір. умо́ва перемі́шування
• necessary ~
= необхі́дна (неодмі́нна) умо́ва
• necessary and sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна) і доста́тня умо́ва
• necessary but not sufficient ~
= необхі́дна (неодмі́нна), але́ не доста́тня умо́ва
• normal ~s
= норма́льні умо́ви; норма́льний режи́м
• normality ~
= умо́ва норма́льності
• normalization (normalizing) ~
= нормува́льна умо́ва
• OFF ~
= стан ви́мкнено
• ON ~
= стан уві́мкнено
• operation ~
= 1. робо́чий стан 2. умо́ви пра́ці; робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. умо́ви експлуатува́ння; експлуатаці́йні умо́ви
• operational ~
= працезда́тний стан
• orientability ~
= умо́ва орієнто́вності
• orthogonality ~
= умо́ва ортогона́льності
• orthonormality ~
= умо́ва ортонормо́ваності
• overload ~s
= режи́м переванта́ження
• periodic ~
= періоди́чна умо́ва
• periodicity ~
= умо́ва періоди́чності
• positive ~
= лог. позити́вна умо́ва
• postulated ~
= постульо́вана умо́ва
• prefault ~
= допошко́дний стан (стан перед появою пошкоди) доаварі́йний стан
• ready ~
= стан гото́вності
• reasonable ~
= прийня́тна умо́ва
• redundant ~
= надмі́рна умо́ва
• regular ~
= реґуля́рна умо́ва
• regularity ~
= умо́ва реґуля́рності
• relaxed ~
= посла́блена умо́ва
• resolvent ~
= резольве́нтна умо́ва
• restart ~
= умо́ва реста́рту
• restrictive ~
= обме́жувальна умо́ва
• rigid ~
= жорстка́ умо́ва, жорстка́ вимо́га
• search ~
= умо́ва по́шуку; режи́м по́шуку
• service ~s
= режи́м обслуго́вування
• single-valuedness ~
= умо́ва однозна́чності
• singularity ~
= умо́ва синґуля́рності
• smoothness ~
= умо́ва гла́дкості
• stability ~
= умо́ва сті́йкості
• stable ~
= стійки́й стан
• starting ~
= початко́ва умо́ва
• steady-state ~
= стаціона́рний (уста́лений) режи́м
• sufficient ~
= доста́тня умо́ва
• sufficient but not necessary ~
= доста́тня, але́ не необхі́дна (не неодмі́нна) умо́ва
• supplementary ~
= додатко́ва умо́ва
• symmetry ~
= умо́ва симе́трії
• test ~s
= умо́ви і́спитів, умо́ви тестува́ння
• transversability ~
= умо́ва трансверса́льності
• unacceptable ~
= неприйня́тна умо́ва
• uniqueness ~
= умо́ва єди́ності
• vacuous ~
= лог. поро́жня умо́ва
• wait ~
= стан очі́кування
• weak ~
= слабка́ умо́ва
• weakened ~
= посла́блена умо́ва
• working ~
= 1. робо́чий стан 2. мн. умо́ви пра́ці, робо́чі умо́ви 3. робо́чий режи́м; експлуатаці́йний режи́м 4. мн. умо́ви експлуата́ції, експлуатаці́йні умо́ви
• worst-case ~s
= найгі́рші умо́ви; найгі́рший ви́падок
data = ['deɪtə] да́ні; інформа́ція
• absolute ~
= абсолю́тні да́ні
• accumulated ~
= накопи́чені да́ні
• accurate ~
= то́чні да́ні
• actual ~
= факти́чні да́ні
• adjusted ~
= скориго́вані да́ні
• aggregated ~
= аґреґо́вані (збі́льшені) да́ні
• alphabetic(al)~
= бу́квені да́ні; текстові́ да́ні
• alpha(nu)meric ~
= буквоцифрові́ да́ні
• ambiguous ~
= неоднозна́чні да́ні
• analog ~
= ана́логові да́ні
• analytic ~
= аналіти́чні да́ні
• anticipatory ~
= попере́дні (очі́кувані) да́ні
• arrayed ~
= впорядко́вані да́ні
• automatic ~
= автомати́чні да́ні, динамі́чні да́ні
• available ~
= ная́вні (досту́пні) да́ні; ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• averaged ~
= усере́днені да́ні
• bad ~
= непра́вильні да́ні
• basal ~
= ба́зові да́ні
• basic ~
= основні́ да́ні
• biased ~
= змі́щені (упере́джені) да́ні; нерівномі́рно розподі́лені да́ні
• binary ~
= двійко́ві (біна́рні) да́ні
• bivariate ~
= двови́мірні да́ні
• blocked ~
= зблоко́вані да́ні, блок да́них
• business ~
= ділова́ інформа́ція
• calculation ~
= розрахунко́ві да́ні
• canned ~
= шту́чні да́ні (для тестування програми)
• carry-over ~
= переносні́ (перено́шувані) да́ні
• categorical ~
= категорі́йні да́ні
• classified ~
= да́ні обме́женого до́ступу; згрупо́вані да́ні; покласифіко́вані да́ні
• clean ~
= очи́щені да́ні (що пройшли контроль)
• clear ~
= незашифро́вані да́ні
• coded ~
= (за)кодо́вані да́ні
• column-oriented ~
= да́ні, по́дані сто́впчиками
• common ~
= зага́льні да́ні; спі́льні да́ні
• compacted ~
= ущі́льнені да́ні
• comparable ~
= порівня́нні да́ні
• comparative ~
= порівня́льні да́ні
• compatible ~
= згі́дні (сумі́сні) да́ні
• comprehensive ~
= виче́рпні (по́вні) да́ні (для тестування програми)
• computer-generated ~
= да́ні, зґенеро́вані комп’ю́тером
• computer usage ~
= да́ні про використа́ння маши́ни; інформа́ція про використа́ння маши́нних ресу́рсів
• confidential ~
= секре́тні да́ні; да́ні обме́женого користува́ння; конфіденці́йна інформа́ція
• consistent ~
= несупере́чливі да́ні
• contiguous ~
= супу́тні да́ні (не пов’язані з контекстом)
• continuous ~
= непере́рвні да́ні
• control ~
= 1. контро́льні да́ні 2. керівні́ да́ні; керівна́ інформа́ція
• coordinate ~
= координа́тні да́ні
• correction ~
= табли́ця (спи́сок) по́правок
• critical ~
= крити́чні зна́чення да́них (що визначають важкий режим роботи програми)
• crude ~
= прибли́зні (недоста́тньо то́чні, гру́бі) да́ні
• current ~
= пото́чні да́ні
• database ~
= інформа́ція (що міститься) в ба́зі (ба́зах) да́них
• debugging ~
= знева́джувальна (налаго́джувальна) інформа́ція; да́ні, призна́чені для знева́джування (виявляння та усування) по́ми́лок
• decimal ~
= десятко́ві да́ні
• derived ~
= вивідні́ да́ні (з інших)
• descriptive ~
= описо́ві да́ні; дескрипти́вні да́ні
• digital ~
= цифрові́ да́ні
• discrete ~
= дискре́тні да́ні
• disembodied ~
= розрі́знені да́ні; окре́мі да́ні; несистематизо́вані да́ні
• dispersed ~
= розосере́джені (розпоро́шені) да́ні
• distributed ~
= розподі́лені да́ні
• documentary ~
= документо́вані да́ні, да́ні у фо́рмі докуме́нтів, да́ні у докуме́нтовий фо́рмі; документа́льна інформа́ція
• encoded ~
= закодо́вані да́ні
• encrypted ~
= зашифро́вані да́ні
• engineering ~
= техні́чні да́ні, техні́чна інформа́ція
• enumeration (enumerative) ~
= стат. да́ні пере́пису
• error ~
= да́ні про помилки́
• evaluation ~
= оці́нкові да́ні; оці́нкова інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• factual ~
= факти́чні да́ні
• false ~
= хи́бні да́ні; непра́вильні да́ні
• fictitious ~
= фікти́вні (хи́бні) да́ні
• field ~
= експлуатаці́йні да́ні
• field-performance ~
= експлуатаці́йні характери́стики
• file ~
= да́ні з фа́йлу
• filed ~
= картоте́чні да́ні; сфайло́вані да́ні
• fixed-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з фіксо́ваною кра́пкою (ко́мою)
• flagged ~
= да́ні з позна́ками
• floating-point ~
= числові́ да́ні у фо́рмі з рухо́мою кра́пкою (ко́мою)
• formatted ~
= (с)формато́вані да́ні
• global ~
= глоба́льні да́ні
• graphic ~
= графі́чні да́ні; графі́чна інформа́ція
• heterogeneous ~
= неоднорі́дні (різнорі́дні) да́ні
• hierarchical ~
= ієрархі́чні да́ні; да́ні ієрархі́чної структу́ри
• historical ~
= да́ні (протоко́л) про пере́біг проце́су; передісто́рія, архі́вні да́ні
• homogeneous ~
= однорі́дні да́ні
• housekeeping ~
= службо́ві да́ні
• image ~
= відеода́ні; о́брази; зобра́ження; да́ні в нао́чному предста́вленні
• immediate ~
= безпосере́дні да́ні
• imperfect ~
= непо́вні да́ні; нето́чні да́ні
• impure ~
= сирі́ (недоопрацьо́вані) да́ні
• incoming ~
= входо́ві да́ні (дані, що надходять)
• incompatible ~
= несумі́сні (незгі́дні) да́ні
• incomplete ~
= непо́вні да́ні
• indicative ~
= характеристи́чні (показо́ві) да́ні
• inherited ~
= успадко́вані да́ні
• initial ~
= початко́ві (пе́рві́сні) да́ні
• input ~
= входові́ да́ні
• intact ~
= непошко́джені да́ні
• integer ~
= цілочислові́ да́ні
• integrated ~
= згрупо́вані (зінтеґро́вані) да́ні; посистематизо́вані да́ні
• interactive ~
= да́ні взаємоді́ї; інтеракти́вні да́ні
• intermediate ~
= промі́жні́ да́ні
• interrelated ~
= взаємопов’я́зані да́ні
• intervening ~
= про́мі́жкові да́ні (між старим кінцем файлу і новим записом); смі́ття́
• invalid ~
= непра́вильні да́ні
• label ~
= да́ні ти́пу позна́ки; заналичко́вані (позна́чені) да́ні
• language ~
= мо́вні да́ні
• limited ~
= обме́жені да́ні
• line ~
= рядко́ві да́ні
• list-structured ~
= спи́ски; спи́скові да́ні, да́ні зі спи́сковою структу́рою
• location(al) ~
= да́ні про пози́цію (місце, де перебуває об’єкт)
• logged ~
= реєстро́вані/зареєстро́вані да́ні
• lost ~
= загу́блені да́ні; загу́блена (втра́чена) інформа́ція
• low-activity ~
= рі́дко використо́вувані да́ні; рідковжи́вана інформа́ція
• machine-readable ~
= машиночи́тні да́ні (що їх може прочитати машина); да́ні в маши́нному предста́вленні
• management ~
= керівна́ інформа́ція
• mass ~
= ма́сові да́ні; да́ні вели́кого о́бсягу
• master ~
= основні́ да́ні; етало́нні да́ні
• meaningful ~
= змісто́вна інформа́ція
• meaningless ~
= беззмісто́вна інформа́ція
• member ~
= компоне́нтні да́ні (класу)
• missed ~
= пропу́щені да́ні; пропу́щена інформа́ція
• missing ~
= забра́клі да́ні
• model-made ~
= да́ні, оде́ржані на моде́лі
• multifactor ~
= багатофа́кторні да́ні
• multinomial ~
= поліно́мні да́ні
• nonformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• non-numeric ~
= нечислові́ да́ні
• normal ~
= звича́йні да́ні (на відміну від термінових)
• null ~
= брак да́них
• numeric ~
= числові́ да́ні
• observed ~
= да́ні спостере́жень
• on-line ~
= операти́вні да́ні
• operational ~
= робо́чі да́ні; інформа́ція про функціюва́ння (системи)
• outgoing ~
= вида́вані да́ні (в цю мить)
• output ~
= виходо́ві да́ні
• packed ~
= запако́вані да́ні; да́ні в запако́ваному форма́ті
• parallel ~
= парале́льно переда́вані да́ні
• pixel ~
= да́ні елеме́нту зобра́ження (пі́кселя) (колір, яскравість тощо)
• pointer ~
= пока́жчикові да́ні
• preference ~
= привілейо́вані да́ні
• preformatted ~
= да́ні в за́даному форма́ті
• preliminary ~
= попере́дні да́ні
• primary ~
= перви́нні да́ні
• private ~
= да́ні прива́тного хара́ктеру; конфіденці́йна інформа́ція
• problem ~
= да́ні зада́чі
• public ~
= загальнодосту́пні да́ні; відкри́та інформа́ція
• pure ~
= чи́сті (опрацьо́вані) да́ні
• qualitative ~
= я́кісні да́ні
• quantitative ~
= кі́лькісні да́ні
• quantized ~
= покванто́вані да́ні
• ranked ~
= (з)ранжо́вані да́ні; впорядко́вані да́ні
• rating ~
= оці́нкові да́ні; характери́стики продукти́вності
• raw ~
= неопрацьо́вані (сирі́) да́ні
• real-time ~
= реальночасові́ да́ні (що надходять у реальному часі)
• recovery ~
= відно́вні да́ні
• reduced ~
= сти́снені да́ні
• redundant ~
= надлишко́ві да́ні
• reference ~
= довідко́ві да́ні; нормати́вно-довідко́ва інформа́ція
• refined ~
= уто́чнені да́ні
• rejected ~
= зне́хтувані да́ні; відки́нуті да́ні
• relative ~
= відно́сні да́ні
• relevant ~
= релева́нтні да́ні; релева́нтна інформа́ція; істо́тна інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• remote ~
= да́ні (що надходять) з відда́лених пу́нктів
• replicated ~
= ко́пія да́них (у розподіленій системі тощо); продубльо́вані да́ні
• representative ~
= репрезентати́вні да́ні
• restricted ~
= да́ні обме́женого до́ступу
• run ~
= пара́метри прого́ну (програми)
• sampled ~
= 1. вибірко́ві да́ні 2. дискре́тні да́ні
• sampling ~
= вибірко́ві да́ні
• sensitive ~
= вра́зливі да́ні (пароль користувача тощо)
• sensory ~
= се́нсорна інформа́ція; інформа́ція від се́нсорів
• serial ~
= послідо́вні (послідо́вно переда́вані) да́ні
• shareable (shared) ~
= спі́льні да́ні; загальнодосту́пні да́ні
• simulation ~
= да́ні моделюва́ння
• skew ~
= асиметри́чні (асиметри́чно розподі́лені) да́ні
• smoothed ~
= згла́джені да́ні
• source ~
= пе́рві́сні да́ні
• specified ~
= деталізо́вані да́ні, конкретизо́вані да́ні
• stale ~
= застарі́лі да́ні
• starting ~
= початко́ві да́ні
• static ~
= стати́чні да́ні
• statistical ~
= статисти́чні да́ні, статисти́чні матеріа́ли
• status ~
= да́ні про стан
• stored ~
= запам’ято́вувані да́ні, збере́жувані да́ні
• string ~
= да́ні ти́пу рядка́, рядко́ві да́ні
• structured ~
= (по)структуро́вані да́ні
• system control ~
= систе́мна керівна́ інформа́ція; да́ні для керува́ння систе́мою
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• tagged ~
= позна́чені (заналичко́вані, потего́вані) да́ні
• test ~
= 1. контро́льні да́ні; те́стові да́ні 2. да́ні і́спитів, випро́бувань
• time-referenced ~
= часоприв’я́зані да́ні, да́ні з прив’я́зуванням до ча́су
• time-series ~
= да́ні часозале́жного ря́ду
• time-variable ~
= часозале́жні да́ні
• timing ~
= часові́ характери́стики
• tooling ~
= 1. технологі́чні да́ні 2. да́ні про використо́вувані програ́ми (софт)
• transaction ~
= переси́лані да́ні
• transcriptive ~
= перетво́рювані да́ні
• transparent ~
= прозо́рі да́ні
• troubleshooting ~
= да́ні до по́шуку пошко́джень (пошко́д)
• true ~
= пра́вильні да́ні
• tuple-structured ~
= корте́жні да́ні, да́ні з корте́жною структу́рою
• unformatted ~
= не(с)формато́вані да́ні
• unmatched ~
= незгі́дні да́ні, неузгі́днені да́ні
• unpacked ~
= неупако́вані да́ні; розпако́вані да́ні
• untagged ~
= непозна́чені (незаналичко́вані, непотего́вані) да́ні
• updatable ~
= оно́влювані да́ні; оно́вні да́ні
• user ~
= да́ні користувача́
• user-supplied ~
= да́ні (від) користувача́ (що їх вводить користувач)
• valid ~
= пра́вильні да́ні; достові́рні да́ні
• variable ~
= змі́нні да́ні
• verified ~
= переві́рені да́ні
• warranty ~
= 1. да́ні прийма́льних випро́бувань (і́спитів) 2. да́ні (інформа́ція про ґара́нтії)
• zero ~
= нульові́ да́ні (з нульовим значенням)
debug = [ˌdi:'bʌg] знева́джувати/знева́дити, усува́ти/усу́нути ва́ди, виправля́ти/ви́правити помилки́ (в програмі); налаго́джувати/налаго́дити
debugger = [ˌdi:'bʌgə] знева́джувач, знева́дник, деба́гер, налаго́джувач; програ́ма знева́джування (налаго́джування), знева́джувальна програ́ма
• interactive ~
= діало́говий знева́джувач (налаго́джувач) (програма)
• non-symbolic ~
= неси́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює на рівні машинних команд)
• source ~
= джере́льний знева́джувач (налаго́джувач) (що працює мовою програмування)
• stand-alone ~
= автоно́мний знева́джувач (налаго́джувач)
• symbolic ~
= си́мвольний знева́джувач (налаго́джувач) (працює з первісними текстами програм)
debugging = [ˌdi:'bʌgɪŋ] знева́джування/знева́дження, усува́ння/усу́нення вад; налаго́джування/налаго́дження; вилуча́ння/ви́лучення вад
• assembler-level ~
= знева́джування (відлаго́джування) на рі́вні асе́мблера
• console ~
= консо́льне знева́джування (налаго́джування)
• dynamic ~
= динамі́чне знева́джування (налаго́джування)
• foreign ~
= сторо́ннє знева́джування (налаго́джування) програ́ми (що його робить не автор)
• on-line ~
= діало́гове знева́джування (налаго́джування)
• program ~
= знева́джування (відлаго́джування) програ́ми
• remote ~
= дистанці́йне знева́джування (налаго́джування)
• run-time ~
= знева́джування (налаго́джування) програ́ми під час прого́ну
• single-sheet ~
= покро́кове знева́джування (налаго́джування)
• system ~
= знева́джування (налаго́джування) систе́ми; ко́мпле́ксне знева́джування (налаго́джування)
driver = ['draɪvə] 1. руші́й 2. дра́йвер; керівна́ програ́ма 3. збу́джувач, збу́дник 4. задава́льний при́стрій 5. формува́льник, формівни́к 6. двигу́н; руші́йний механі́зм
• bus ~
= дра́йвер ши́ни
• debug ~
= знева́джувальний (налаго́джувальний) дра́йвер; знева́джувальна (налаго́джувальна) програ́ма
• device ~
= дра́йвер при́строю
• disk ~
= дра́йвер ди́ску
• display ~
= дра́йвер диспле́ю, диспле́йний дра́йвер
• expanded memory ~
= дра́йвер розши́реної па́м’яті
• mouse ~
= дра́йвер ми́шки
• printer ~
= дра́йвер при́нтера
• software ~
= програмо́вий дра́йвер (для форматування даних під час обміну з зовнішніми пристроями)
• test ~
= те́стовий дра́йвер (для ґенерування тестів)
• text device (text file device) ~
= дра́йвер при́строїв, що працю́ють з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= дра́йвер розпо́ділу ча́су
• user-written ~
= дра́йвер користувача́
facilities = [fə'sɪlətiz] 1. обла́днання, апарату́ра 2. за́соби; при́строї
• advanced ~
= нові́тні (найдоскона́ліші, найсуча́сніші) за́соби
• browse ~
= за́соби пере́гляду
• communication ~
= за́соби зв’язку́
• comprehensive ~
= розви́нені за́соби (предметні)
• computing ~
= обчи́слювальні за́соби
• database ~
= за́соби ба́зи да́них
• debugging ~
= за́соби знева́джування (усува́ння по́ми́лок)
• disaster ~
= за́соби аварі́йного резе́рву
• documentation ~
= за́соби документува́ння
• download ~
= за́соби виванта́жування (програми з пам’яті)
• format ~
= за́соби форматува́ння
• generalized ~
= універса́льні за́соби
• help ~
= довідко́ві за́соби
• hold ~
= за́соби зберіга́ння (поточних) да́них
• input/output ~
= за́соби вво́дження/виво́дження; обла́днання вво́ду/ви́воду
• interactive ~
= інтеракти́вні при́строї
• library ~
= (програмові) за́соби робо́ти з бібліоте́ками; бібліоте́чні за́соби
• management ~
= за́соби керува́ння
• peripheral ~
= перифері́йне обла́днання
• priority ~
= за́соби встано́влювання пріорите́тів
• query ~
= за́соби організа́ції режи́му за́питу
• recovery-and-restart ~
= за́соби відно́влювання та реста́рту
• security ~
= за́соби за́хисту
• test ~
= те́стове обла́днання
• trace ~
= за́соби трасува́ння
• upload ~
= за́соби заванта́жування (програми у пам’ять)
• watch ~
= за́соби сте́ження
fix = [fɪks] 1. місцеперебува́ння 2. фіксува́ти/зафіксува́ти; закрі́плювати/закріпи́ти; встано́влювати/встанови́ти // ~ a variable нада́ти змі́нній конкре́тної адре́си (у пам’яті) 3. ремонтува́ти/відремонтува́ти; виправля́ти/ви́правити // ~ a bug знева́джувати/знева́дити, усува́ти/усу́нути ва́ду, виправля́ти/ви́правити по́ми́лку
• code ~es
= координа́ти місцеперебува́ння
• field ~es
= виявля́ння та вилуча́ння помило́к у проце́сі експлуата́ції
information = [ˌɪnfə'meɪʃn] інформа́ція, да́ні
• absolute ~
= абсолю́тна інформа́ція
• accounting ~
= обліко́ва інформа́ція
• accumulated ~
= накопи́чена інформа́ція
• accurate ~
= то́чна інформа́ція
• additional ~
= додатко́ва інформа́ція
• available ~
= ная́вна (досту́пна) інформа́ція
• checking ~
= контро́льна інформа́ція
• collected ~
= зі́брана інформа́ція
• complete ~
= по́вна інформа́ція
• computerized ~
= комп’ютеризо́вана інформа́ція, інформа́ція в маши́нному предста́вленні; автоматизо́вана систе́ма інформаці́йного обслуго́вування, автоматизо́вана слу́жба інформа́ції
• coded ~
= закодо́вана інформа́ція
• continuous ~
= непере́рвна інформа́ція
• contradictory ~
= супере́члива інформа́ція
• correct ~
= пра́вильна інформа́ція
• country-specific ~
= країнозале́жна (країноспецифі́чна) інформа́ція
• debugging ~
= інстру́кція (інформа́ція) про знева́джування (про налаго́джування)
• digital ~
= цифрова́ інформа́ція
• discrete ~
= дискре́тна інформа́ція
• distorted ~
= спотво́рена інформа́ція
• distributed ~
= розподі́лена інформа́ція
• dummy ~
= фікти́вна інформа́ція
• erroneous ~
= помилко́ва інформа́ція
• exhaustive ~
= по́вна (виче́рпна) інформа́ція
• experimental ~
= експеримента́льні да́ні
• false ~
= непра́вильна (хи́бна) інформа́ція
• formatting ~
= інформа́ція про форма́т, да́ні про форматува́ння
• fresh ~
= нова́ (сві́жа) інформа́ція
• graphical ~
= графі́чна інформа́ція, інформа́ція в графі́чній фо́рмі
• heuristic ~
= евристи́чна інформа́ція
• housekeeping ~
= службо́ва інформа́ція
• image ~
= графі́чна інформа́ція, інформа́ція у фо́рмі зобра́жень
• initial ~
= початко́ва інформа́ція
• input ~
= входова́ інформа́ція
• insufficient ~
= недоста́тня інформа́ція
• intermediate ~
= проміжна́ інформа́ція
• intrablock ~
= внутрішньобло́кова інформа́ція
• irrelevant ~
= нерелева́нтна інформа́ція
• knowledge ~
= знання́, інформа́ція ти́пу "знання́"
• management ~
= менеджува́льна інформа́ція
• more detailed ~
= докла́дніша інформа́ція
• null ~
= брак (неная́вність) інформа́ції; нульова́ інформа́ція
• numerical ~
= числова́ (цифрова́) інформа́ція
• office ~
= о́фісна інформа́ція; ділово́дство
• output ~
= виходо́ва інформа́ція, виходо́ві да́ні
• overhead ~
= 1. допомі́жна́ службо́ва інформа́ція (адреса тощо) 2. да́ні про непродукти́вні ви́трати (обчислювальних ресурсів) 3. інформа́ція про накладні́ ви́трати
• perfect ~
= по́вна інформа́ція
• pictorial ~
= нао́чна інформа́ція; графі́чна інформа́ція, інформа́ція в графі́чній фо́рмі; карти́нки
• precise ~
= то́чна інформа́ція
• prior ~
= апріо́рна інформа́ція
• probabilistic ~
= ймові́рнісна інформа́ція
• processed ~
= опрацьо́вана інформа́ція, опрацьо́вані да́ні
• qualitative ~
= я́кісна інформа́ція
• quantitative ~
= кі́лькісна інформа́ція
• redundant ~
= надли́шкова інформа́ція
• relevant ~
= релева́нтна інформа́ція; суттє́ва інформа́ція
• reliable ~
= наді́йна інформа́ція
• semantic ~
= семанти́чна інформа́ція
• statistical ~
= статисти́чні да́ні
• status ~
= інформа́ція про стан
• stored ~
= збере́жена інформа́ція; інформа́ція (що міститься) в па́м’яті
• tabular ~
= табли́чні да́ні
• time-critical ~
= часозале́жна інформа́ція (критична щодо часу), часокрити́чна інформа́ція
• useful ~
= ко́ри́сна інформа́ція
• unequivocal ~
= пе́вна (безсумні́вна) інформа́ція
• visual ~
= нао́чна (візуа́льна) інформа́ція
monitor = ['mɒnɪtə] 1. контро́льний при́стрій, моніто́р 2. керівна́ програ́ма; диспе́тчер 3. контролюва́ти, зді́йснювати пото́чний контро́ль; спостеріга́ти, сте́жити
• basic ~
= ба́зисний моніто́р (резидентна частина операційної системи)
• batch ~
= моніто́р паке́тного режи́му
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий моніто́р
• colo(u)r ~
= кольоро́вий моніто́р
• composite ~
= комбіно́ваний моніто́р (монітор з комбінованим зображенням, у якому червоний, зелений і синій кольори кодовано разом, в одному сигналі)
• debug ~
= знева́джувальний моніто́р (програма)
• enhanced RGB ~
= RGB-моніто́р з розши́реними можли́востями
• flat-screen ~
= моніто́р з пло́ским екра́ном
• monochrome ~
= монохро́мний моніто́р
• non-interlaced colo(u)r ~
= кольоро́вий моніто́р із суці́льним ра́стром
• sequence ~
= планува́льник
• system ~
= систе́мний моніто́р
• telecommunication ~
= телекомунікаці́йний моніто́р
• test ~
= контро́льний моніто́р
• time-sharing ~
= моніто́р розпо́ділу ча́су
• video ~
= відеомоніто́р
package = ['pækɪdʒ] 1. блок; мо́дуль; ко́рпус 2. паке́т (програм) 3. компле́кт; суку́пність (обмежень тощо) 4. маси́в (інформації тощо)
• application ~
= паке́т застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• benchmark ~
= те́стовий паке́т; паке́т те́стів
• candidate ~
= паке́т програ́м (дібраних) до застосува́ння
• debug ~
= знева́джувальний паке́т програ́м
• development ~
= інструмента́льний паке́т програ́м
• disk ~
= паке́т програ́м на диске́ті (диске́тах)
• flat ~
= пласки́й (плеска́тий) ко́рпус
• graphics ~
= графі́чний паке́т програ́м, паке́т програ́м маши́нної гра́фіки
• hardware and software ~
= апара́тно-програмо́вий компле́кт
• integral (integrated) ~
= зінтеґро́ваний (ці́лісний) паке́т застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• program ~
= паке́т програ́м
• protocol ~
= паке́т протоко́льних програ́м
• routine ~
= паке́т станда́ртних програ́м
• software ~
= паке́т програ́м, со́фтовий паке́т
• standard software ~
= паке́т станда́ртних програ́м
• subroutine ~
= паке́т підпрогра́м
• system ~
= паке́т систе́мних програ́м
• test ~
= блок те́стових програ́м
• turnkey ~
= гото́вий до застосува́ння паке́т програ́м
program = ['prəʊgræm] програ́ма || програмо́вий, програ́мний || програмува́ти/запрограмува́ти
• ~ of foreign origin
= програ́ма чужозе́много виробни́цтва
• absolute ~
= програ́ма з абсолю́тними адре́сами
• accessory ~
= допомі́жна́ програ́ма
• administration ~
= організо́вувальна програ́ма; програ́ма-адміністра́тор
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) програ́ма
• assembly ~
= асе́мблер; компонува́льна програ́ма; програ́ма склада́ння
• assembly language ~
= програ́ма мо́вою асе́мблера
• authorized ~
= авторизо́вана програ́ма (захищена від несанкційованого використання)
• background ~
= фо́нова програ́ма
• bagbiting ~
= непра́вильна (дурна́) програ́ма (з ненормальною поведінкою)
• benchmark ~
= етало́нна те́стова програ́ма
• blue-ribbon ~
= безпомилко́ва програ́ма, програ́ма без помило́к (блакитна стрічка символ високої якості)
• bogotified ~
= проф. здезорганізо́вана програ́ма, безла́дна програ́ма
• bootsafe ~
= антиві́русна програ́ма за́хисту бутсе́ктору
• bootstrap ~
= програ́ма самозаванта́жування
• brittle ~
= машинозале́жна (вразли́ва) програ́ма
• broken ~
= зіпсо́вана програ́ма (не здатна працювати); тупа́ програ́ма
• called ~
= ви́кликана програ́ма
• calling ~
= виклика́льна програ́ма
• checking ~
= програ́ма пере́ві́рки; тест-програ́ма
• chkdsk ~
= програ́ма пере́ві́рки ди́ску
• common ~
= загальноговжи́вана програ́ма
• compiler ~
= компілюва́льна програ́ма, компіля́тор
• complete ~
= закі́нчена програ́ма (що не потребує модифікації в умовах конкретного застосування)
• computer ~
= комп’ю́терна програ́ма
• concave ~
= вві́гнута програ́ма
• configuration ~
= програ́ма конфігурува́ння (системи)
• consistent ~
= несупере́члива програ́ма
• control ~
= керівна́ програ́ма
• convex ~
= опу́кла програ́ма
• copy-protected ~
= захи́щена від копіюва́ння програ́ма
• crash-proof ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма (захищена від руйнування)
• crufty ~
= проф. недієзда́тна програ́ма
• cuspy ~
= акура́тна програ́ма (надійно працює у кого завгодно)
• cyclic ~
= циклі́чна програ́ма
• data-driven ~
= керо́вана да́ними програ́ма
• dead ~
= ме́ртва програ́ма
• debugging ~
= знева́джувальна програ́ма
• development ~
= інструмента́льна програ́ма
• diagnostic ~
= діагности́чна програ́ма
• disk-resident ~
= диск-резиде́нтна програ́ма (що постійно міститься на твердому диску)
• editing ~
= редагува́льна програ́ма; програ́ма-реда́ктор
• editor ~
= реда́кторська програ́ма; програ́ма реда́гування
• event-driven ~
= керо́вана поді́ями програ́ма
• executable ~
= викона́нна програ́ма
• executive ~
= керівна́ програ́ма; організо́вувальна програ́ма; диспе́тчер
• feasible ~
= реалізо́вна (викона́нна) програ́ма
• fine-grained ~
= дрібномо́дульна програ́ма
• fine ~
= чи́ста програ́ма (добре працює, але не оптимальна)
• fixed ~
= жорстка́ програ́ма; зафіксо́вана програ́ма
• format ~
= форматува́льна програ́ма, програ́ма форматува́ння
• froggy ~
= проф. мудро́вана програ́ма, хитрому́дра програ́ма
• graphic ~
= графі́чна програ́ма
• high-performance ~
= високопродукти́вна програ́ма
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна програ́ма
• in-line ~
= ліні́йна програ́ма (без циклів і розгалужень)
• installation ~
= інсталяці́йна програ́ма
• integer ~
= програ́ма цілочислови́х розраху́нків
• kernel ~
= ба́зова програ́ма
• learning ~
= навча́льна програ́ма
• library ~
= бібліоте́чна програ́ма
• license ~
= ліцензі́йна програ́ма (придбана за ліцензією)
• liner ~
= ліні́йна програ́ма
• load ~
= заванта́жувальна програ́ма
• load-and-go ~
= програ́ма із за́пуском пі́сля заванта́ження
• logical ~
= логі́чна програ́ма
• main ~
= основна́ (провідна́) програ́ма
• master ~
= керівна́ програ́ма
• mathematical ~
= математи́чна програ́ма
• minimum ~
= мініма́льна програ́ма
• monitor(ing) ~
= керівна́ програ́ма; моніто́р
• mutated ~
= видозмі́нена програ́ма
• non-mouse ~
= безми́шкова програ́ма (що не використовує мишку)
• nonprocedural ~
= непроцеду́рна програ́ма
• off-the-peg ~
= гото́ва програ́ма (яку можна орендувати чи купити)
• omnipresent ~
= резиде́нтна програ́ма
• open ~
= відкри́та програ́ма
• operating ~
= робо́ча програ́ма; експлуато́вана програ́ма
• optimal ~
= оптима́льна програ́ма
• optimizing ~
= програ́ма оптиміза́ції
• overlay ~
= оверле́йна програ́ма
• oversized ~
= завели́ка програ́ма (за розмірами)
• paint(brush) ~
= малюва́льна програ́ма
• parent ~
= поро́джувальна програ́ма
• patched ~
= програ́ма з латка́ми, пола́тана програ́ма
• portable ~
= мобі́льна програ́ма (що її легко перенести на комп’ютер іншого типу)
• precanned ~
= фі́рмова програ́ма (що її постачає виробник)
• primal ~
= пряма́ зада́ча програмува́ння
• printed ~
= опубліко́вана програ́ма
• print-intensive ~
= друкомі́стка програ́ма (з великим обсягом друкування)
• procedural ~
= процеду́рна програ́ма
• proper ~
= раціона́льна програ́ма
• prototype ~
= маке́тна програ́ма
• rat’s-nest ~
= безсисте́мна програ́ма, воро́няче гніздо́
• read-in ~
= програ́ма, що її́ вво́дять на вимо́гу (на відміну від резидентної)
• reentrant ~
= повторновикористо́вна (повторновхідна́) програ́ма
• relocatable ~
= пересувна́ програ́ма
• resident ~
= резиде́нтна програ́ма
• reusable ~
= повторновикористо́вна програ́ма
• robust ~
= живу́ча (тривка́) програ́ма, роба́стна програ́ма
• routine ~
= (станда́ртна) програ́ма
• run-time ~
= робо́ча програ́ма
• salvation ~
= рятівна́ програ́ма (що її вводять після невдалих спроб відтворити базу даних іншими засобами)
• sample ~
= зразо́к (при́клад) програ́ми
• self-contained ~
= незале́жна (самодоста́тня) програ́ма (не має зовнішніх звертань)
• self-loading ~
= самозаванта́жна програ́ма
• self-test ~
= програ́ма із самоконтро́лем; самоконтро́лювальна програ́ма
• sequence-driven ~
= програ́ма, керо́вана заздалегі́дь встано́вленою послідо́вністю
• service ~
= обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма
• shareable ~
= спільновикористо́вна програ́ма
• simulation ~
= моделюва́льна програ́ма
• slave ~
= підле́гла (підпорядко́вана) програ́ма
• slide show ~
= програ́ма-проє́ктор сла́йдів
• software ~
= систе́мна програ́ма (на відміну від реалізованої апаратно)
• sorting ~
= сортува́льна програ́ма, програ́ма сортува́ння
• source ~
= початко́вий текст програ́ми
• spaghetti ~
= проф. макаро́нна програ́ма (з великим числом нераціональних переходів керування назад і вперед)
• spreadsheet ~
= програ́ма табли́чних розраху́нків
• stand-alone ~
= автоно́мна програ́ма
• star ~
= безпомилко́ва програ́ма (що працює з першого пуску)
• stochastic ~
= стохасти́чна програ́ма
• stored ~
= збере́жувана програ́ма
• structured ~
= структуро́вана програ́ма
• support ~
= допомі́жна́ програ́ма
• suspended ~
= зави́сла програ́ма
• system ~
= систе́мна програ́ма
• target ~
= програ́ма виходо́вою мо́вою (транслятора)
• terminating ~
= нециклі́чна програ́ма
• test ~
= тест, те́стова програ́ма; програ́ма і́спитів (випро́бувань)
• throwaway ~
= програ́ма для тимчасо́вого використа́ння
• total-load ~
= автоно́мна програ́ма (не потребує завантажування додаткових програм)
• track-by-track copy ~
= програ́ма подорі́жкового копіюва́ння
• unmaintainable ~
= незру́чна програ́ма
• unreadable ~
= нечитна́ програ́ма
• unsupported ~
= непідтри́мувана програ́ма (що її не обслуговує розробник)
• updated ~
= скориго́вана програ́ма; модернізо́вана програ́ма
• user ~
= користуваче́ва програ́ма, програ́ма користувача́
• wired-in ~
= заши́та програ́ма (в постійній пам’яті)
register = ['rɛdʒɪstə] 1. регі́стер 2. реєструва́ти/зареєструва́ти
• accumulator ~
= регі́стер-накопи́чувач, накопи́чувальний регі́стер
• address ~
= адре́сний регі́стер
• base-bound ~, base-limit ~
= обме́жувальний регі́стер за́хисту па́м’яті
• bound ~
= обме́жувальний регі́стер за́хисту па́м’яті
• buffer ~
= бу́ферний регі́стер
• cash ~
= ка́совий апара́т
• circulating ~
= колови́й регі́стер
• current instruction ~
= регі́стер вико́нуваної кома́нди
• debug ~
= регі́стер знева́джування (налаго́джування)
• flag ~
= регі́стер по́значок (позна́к)
• index ~
= і́ндексний регі́стер
• instruction ~
= регі́стер кома́нд
• instruction counting ~
= лічи́льник кома́нд
• interrupt descriptor table ~
= регі́стер табли́ці дескри́пторів перерива́нь
• interrupt-enable ~
= регі́стер до́зволу перерива́нь
• latch ~
= регі́стер-фікса́тор
• look-aside ~s
= асоціати́вна табли́ця сторіно́к
• op ~
= регі́стер ко́ду опера́ції
• order ~
= регі́стер кома́нд
• pointer ~
= регі́стер пока́жчика, регі́стер-пока́жчик
• program ~
= регі́стер кома́нд; лічи́льник кома́нд
• segment ~
= сеґме́нтний регі́стер
• sequence ~
= лічи́льник кома́нд
• shadow ~
= тіньови́й регі́стер
• shift ~
= зсувни́й регі́стер
• task ~
= регі́стер зада́чі (завда́ння)
• test ~
= регі́стер тестува́ння
session = ['sɛʃn] 1. сеа́нс (роботи користувача з системою) 2. се́сія 3. робо́ча нара́да
• debugging ~
= сеа́нс знева́джування (відлаго́джування), знева́джувальний (відлаго́джувальний) сеа́нс
• edit(ing) ~
= сеа́нс редагува́ння
• host ~
= сеа́нс взаємоді́ї з головни́м комп’ю́тером
• outstanding ~
= незаве́ршений сеа́нс
• terminal ~
= сеа́нс робо́ти з терміна́лом
• user ~
= сеа́нс користувача́, користуваче́вий сеа́нс
• walkthrough ~
= се́сія на́скрі́зного структу́рного контро́лю
statement = ['steɪtmənt] 1. ви́слів; пропози́ція, тве́рдження; опера́тор 2. висло́влювання/ви́словлення; формулюва́ння/сформулюва́ння (зокрема задачі)
• ~ of a problem
= 1. формулюва́ння зада́чі 2. умо́ва зада́чі
• abort ~
= опера́тор передча́сного припи́нення
• absurd ~
= абсу́рдний ви́слів
• access ~
= опера́тор зверта́ння
• algebraic ~
= алґебри́чне формулюва́ння
• analytic ~
= аналіти́чне формулюва́ння
• arithmetic ~
= аритмети́чне (арифмети́чне) формулюва́ння
• assert ~
= опера́тор контро́лю
• assignment ~
= опера́тор присво́ювання
• axiomatic ~
= аксіо́мне формулюва́ння
• case ~
= опера́тор ви́бору
• code ~
= (за)кодо́ваний опера́тор
• collateral ~
= парале́льне тве́рдження, парале́льний ви́слів
• comment ~
= опера́тор коментаря́
• compile-time ~
= опера́тор ча́су транслюва́ння
• composite ~
= складни́й ви́слів
• compound ~
= скла́дений опера́тор; скла́дений ви́слів
• conditional ~
= умо́вне тве́рдження; умо́вний опера́тор
• conjunctive ~
= кон’юнкти́вний ви́слів
• contradictory ~
= супере́чливий ви́слів
• converse ~
= супроти́вний (запере́чний) ви́слів
• data ~
= опера́тор задава́ння да́них
• data definition ~
= опера́тор опи́сування да́них
• debugging ~
= знева́джувальний (відлаго́джувальний) опера́тор
• declarative ~
= опера́тор о́пису, опи́сувач
• define file ~
= опера́тор визнача́ння фа́йлу
• destination ~
= опера́тор задава́ння адре́сата (повідо́млення)
• dual ~
= дуа́льний ви́слів
• dummy ~
= поро́жній опера́тор
• editing ~
= опера́тор редагува́ння
• empty ~
= поро́жній опера́тор
• executable ~
= викона́нний опера́тор
• execute ~
= опера́тор ви́конати
• existential ~
= екзистенці́йний ви́слів
• exit ~
= опера́тор ви́ходу (із програми тощо)
• false ~
= хи́бне тве́рдження, хи́бний ви́слів
• formal ~
= форма́льне тве́рдження, форма́льний ви́слів
• format ~
= опера́тор форматува́ння, опера́тор задава́ння форма́ту
• goto ~
= опера́тор перехо́ду
• if ~
= умо́вний опера́тор
• in-line ~
= опера́тор вбудо́ваного маши́нного ко́ду
• invalid ~
= непра́вильний опера́тор
• iteration ~
= опера́тор ітерува́ння
• labeled ~
= позна́чений опера́тор = local ~ = лока́льний ви́слів
• logical ~
= логі́чний ви́слів
• loop exit ~
= опера́тор ви́ходу з ци́клу
• loop ~
= опера́тор ци́клу
• modal ~
= мода́льний ви́слів
• move ~
= опера́тор пересила́ння (даних)
• negative ~
= запере́чувальний (неґати́вний) ви́слів (у логіці висловів)
• null ~
= поро́жній опера́тор
• ON ~
= 1. (умо́вний) опера́тор ді́ї 2. опера́тор вмика́ння (функційної можливості)
• plausible ~
= вірогі́дний (правдоподі́бний) ви́слів
• positive ~
= позити́вний ви́слів
• probability ~
= імові́рнісний ви́слів
• problem ~
= формулюва́ння зада́чі
• procedure ~
= ді́я процеду́ри; опера́тор процеду́ри
• provable ~
= довідни́й ви́слів
• refutable ~
= спросто́вний ви́слів
• repetitive ~
= опера́тор повто́рювання (ітерува́ння); опера́тор ци́клу
• repeat ~
= опера́тор "повтори́ти"
• return ~
= опера́тор верта́ння, опера́тор пове́рнення
• satisfiable ~
= викона́нний (не за́вжди хи́бний) ви́слів, реалізо́вний ви́слів
• semantical ~
= семанти́чний ви́слів
• simple ~
= про́сти́й опера́тор
• specification ~
= опера́тор опи́сування; опера́тор специфіка́ції
• statistical ~
= імові́рнісний ви́слів
• structured ~
= структу́рний опера́тор
• substitution ~
= опера́тор підставля́ння
• symbolic ~
= си́мвольне формулюва́ння
• syntactical ~
= синтакси́чний ви́слів
• tautological ~
= тавтологі́чний ви́слів
• test ~
= опера́тор перевіря́ння умо́ви
• true ~
= і́стинне (правди́ве) тве́рдження, і́стинний (правди́вий) ви́слів
• unconditional ~
= безумо́вний опера́тор
• unlabeled ~
= непозна́чений опера́тор
• unprovable ~
= недовідни́й ви́слів
• unproved ~
= недове́дений ви́слів
• valid ~
= пра́вильний (справедли́вий) ви́слів
• while ~
= опера́тор по́ки (повторення в циклі, поки не виконано умов)
• write ~
= опера́тор запи́сування; опера́тор виво́дження
time = [taɪm] 1. час // at any ~ в будь-який час, коли́ завго́дно; at no ~ ніко́ли; at the ~ тоді́; at ~s і́ноді, ча́сом; for a ~ про́тягом де́якого ча́су; for the ~ being по́ки що; на пе́вний час; на де́який час; from ~ to ~ час від ча́су, і́ноді, і́нколи; поде́коли; in ~ вча́сно; in due ~ вча́сно, своєча́сно, у свій час; свого́ ча́су; in no ~ вмить, миттє́во, ду́же шви́дко, без (жо́дної) за́тримки; of ~ часови́й; some ~ or other коли́-не́будь, коли́сь; until that ~ до́ти, до того́ ча́су 2. моме́нт ча́су 3. строк, те́рмін, пері́од; пора́ 4. раз // at a ~ за (оди́н) раз; at one ~ одно́го ра́зу; for the first ~ упе́рше; ~ and again раз у раз; this ~ цьо́го ра́зу 5. фіксува́ти/зафіксува́ти час 6. хронометрува́ти/захронометрува́ти; розрахо́вувати/розрахува́ти в ча́сі 7. синхронізува́ти/зсинхронізува́ти; тактува́ти/потактува́ти 8. узго́джувати/узго́дити (узгі́днювати/узгі́днити) в ча́сі
• ~
independent = часонезале́жний, незале́жний від ча́су, стаціона́рний
• acceleration ~
= час пришви́дшування
• access ~
= час (трива́лість) до́ступу
• accumulated operating ~
= сума́рний робо́чий час, сума́рне напрацюва́ння
• actual ~
= факти́чний час
• addition ~
= час додава́ння
• arrival ~
= час вхо́дження (прибуття́)
• astronomical ~
= астрономі́чний час
• attended ~
= час обслуго́вування
• available machine ~
= ная́вний маши́нний час (що його можна надати)
• average operation ~
= сере́дній час (викона́ння) опера́ції
• bit ~
= час пересила́ння (опрацьо́вування) бі́та
• calculating ~
= час рахува́ння; час обчи́слювання
• compilation (compile, compiling) ~
= час (трива́лість) транслюва́ння (компілюва́ння, компіля́ції), час робо́ти компіля́тора (трансля́тора)
• computation ~
= час (трива́лість) обчи́слювання
• computer dead ~
= час просто́ю комп’ю́тера
• computer ~
= маши́нний час
• computer useful ~
= кори́сний маши́нний час
• computing ~
= час (трива́лість) обчи́слювання
• connect ~
= час (трива́лість) зв’язку́ (сполу́чення)
• continuous ~
= непере́рвний час
• data ~
= час (трива́лість) о́бміну да́ними
• data-retention ~
= час зберіга́ння інформа́ції
• debug(ging) ~
= час (трива́лість) знева́джування
• deceleration ~
= час спові́льнювання
• delay ~
= час за́три́мки
• development ~
= 1. час розробля́ння 2. час на вдоскона́лювання 3. сте́ндовий час (машинний час, відведений на введення в систему нових програмових чи апаратних засобів)
• discrete ~
= дискре́тний час
• down ~
= час перебува́ння в неробо́чому ста́ні; час просто́ю
• effective ~
= кори́сний час, ефекти́вно використо́вуваний час
• elapsed ~
= ви́трачений час (від початку операції)
• engineering ~
= час (трива́лість) техні́чного обслуго́вування
• entry ~
= моме́нт вхо́ду (до програми тощо); моме́нт вве́дення (входового повідомлення)
• event ~
= час (трива́лість) поді́ї
• execution ~
= (по́вний) час викона́ння (команди тощо)
• exit ~
= моме́нт ви́ходу (з програми тощо)
• fault ~
= зга́яний (через негаразди) час
• fault location ~
= час виявля́ння (по́шуку) негара́здів
• fetch ~
= час вибира́ння
• file ~
= час ство́рення (чи оста́ннього оно́влення) фа́йлу
• float ~
= резе́рв ча́су
• generation ~
= час одно́го поколі́ння
• handshaking ~
= час квитува́ння (під час встановлювання зв’язку)
• hold(ing) ~
= час за́йнятості (пристрою); час проміжно́го зберіга́ння, час утри́мування (передаваного повідомлення)
• idle ~
= час просто́ю; ма́рно ви́трачений час
• improvement ~
= 1. час на удоскона́лювання 2. сте́ндовий час (машинний час введення в систему нових програмових чи апаратних засобів)
• initial ~
= початко́вий моме́нт (часу)
• inoperable ~
= трива́лість непрацезда́тності (пристрою)
• installation ~
= час інсталюва́ння
• instruction ~
= час (трива́лість) вико́нування кома́нди
• interaction ~
= час взаємоді́ї (протягом якого термінал займає лінію зв’язку)
• interarrival ~
= про́мі́жок ча́су між (двома послідовними) вхо́дженнями (користувача в систему)
• interdigit ~
= про́мі́жок ча́су між пересила́ннями си́мволів
• latency ~
= час очі́кування
• load ~
= час (трива́лість) заванта́жування
• local ~
= лока́льний (місце́вий) час
• machine ~
= маши́нний час
• maintenance ~
= час на пото́чне обслуго́вування, трива́лість пото́чного обслуго́вування
• makeup ~
= сума́рний час повто́рних прого́нів (програм після збоїв)
• mapping ~
= час (трива́лість) дованта́жування (сторінкової пам’яті)
• mean ~
= сере́дня трива́лість
• mean ~ between errors, mean error-free ~
= сере́дній час безпомилко́вої робо́ти
• mean ~ between failures
= сере́дній час безвідмо́вної робо́ти
• mean repair ~
= сере́дня трива́лість ремо́нту
• mean ~ to repair
= сере́дній час робо́ти (пристрою) до ремо́нту
• mission ~
= 1. за́даний час робо́ти 2. час на викона́ння (цільового) завда́ння
• multiplication ~
= час (трива́лість) мно́ження
• no-charge ~
= безпла́тний (неопла́чуваний) маши́нний час
• nonscheduled maintenance ~
= час (трива́лість) позапла́нового профілакти́чного обслуго́вування
• normalized (normalised) ~
= (з)нормо́ваний час
• off ~
= 1. час перебува́ння у ви́мкненому ста́ні 2. моме́нт вимика́ння
• on ~
= 1. час перебува́ння у вві́мкненому ста́ні 2. моме́нт вмика́ння
• operatible ~
= час гото́вності до робо́ти
• operating ~
= робо́чий час
• operation ~
= час (на викона́ння) опера́ції
• positioning ~
= трива́лість позиціюва́ння, час на встано́влення в (потрібну) пози́цію
• preset ~
= за́даний (напередвстано́влений, напередви́ставлений) час
• preventive maintenance ~
= час на профілакти́чне обслуго́вування, трива́лість профілакти́чного обслуго́вування
• problem ~
= час розв’я́зування зада́чі
• processing ~
= час опрацьо́вування да́них
• processor ~
= трива́лість робо́ти проце́сора
• production (productive) ~
= кори́сний (продукти́вний) час, час кори́сної робо́ти
• proving ~
= час (трива́лість) тестува́ння (після ремонту тощо)
• pulse ~
= трива́лість і́мпульсу
• read ~
= час (трива́лість) зчи́тування
• real ~
= реа́льний час; реа́льний масшта́б ча́су
• reference ~
= поча́ток ві́дліку ча́су, початко́вий (відліко́вий) моме́нт ча́су; ба́зова то́чка ві́дліку ча́су
• repair ~
= час на ремо́нт, трива́лість ремо́нту
• request-response ~
= ча́с між за́питом і ві́дповіддю
• rerun ~
= час (трива́лість) повто́рного прого́ну
• resetting ~
= час (трива́лість) верта́ння (в початковий стан чи положення)
• response ~
= час (трива́лість) ві́дгуку (реа́кції)
• restoration (restoring) ~
= час (трива́лість) відно́влювання
• retrieval ~
= час (трива́лість) по́шуку
• round-trip ~
= час на пересила́ння та підтве́рдження прийо́му, пері́од о́бігу (повідомлення)
• run(ning) ~
= час (трива́лість) прого́ну (програми); час на обчи́слювання (за програмою)
• schedule(d) ~
= час за ро́зкладом; час за гра́фіком; (за)плано́ваний час
• search ~
= час (трива́лість) по́шуку
• seek ~
= час (трива́лість) по́шуку (потрібної доріжки); час на устано́влення (головки на потрібну доріжку)
• send-receive-forward ~
= (сумарний) час (трива́лість) на відпра́влення, отри́мання та пересила́ння повідо́млення
• service ~
= час (трива́лість) обслуго́вування
• setting ~
= час на встано́влення (в певний стан або положення)
• setup ~
= 1. трива́лість готува́ння, підгото́вчий час 2. час (трива́лість) вхо́дження в режи́м 3. час (трива́лість) устано́влювання (в певний стан чи положення)
• simulated ~
= моде́льний час; трива́лість моделюва́ння
• standard ~
= поясни́й час
• start ~
= початко́вий моме́нт ча́су, моме́нт ста́рту
• startup ~
= час (моме́нт) за́пуску
• stop ~
= час (моме́нт) зупи́ну
• storage ~
= час (трива́лість) зберіга́ння
• swap ~
= час (трива́лість) переванта́жування (даних із зовнішньої пам’яті в оперативну тощо)
• takedown ~
= час зві́льнювання (пристрою для дальшого використання, з поновленням початкового стану)
• testing ~
= (маши́нний) час тестува́ння (після ремонту тощо)
• total ~
= сума́рний (по́вний) час
• transfer ~
= час (трива́лість) пересила́ння (даних)
• transition ~
= час (трива́лість) перехо́ду
• translating ~
= трива́лість транслюва́ння
• true ~
= і́стинний час
• turnaround ~
= трива́лість ци́клу
• unattended ~
= час необслуго́вування (необслуго́вуваності)
• unavailable ~
= неная́вний (маши́нний) час (що його неможливо надати), невикористо́вний час
• unit ~
= одини́чний час; квант ча́су; одини́ця ча́су
• unused ~
= неви́користаний час
• up ~
= час перебува́ння в робо́чому ста́ні, трива́лість робо́чого ста́ну
• useful ~
= кори́сний час
• user ~
= час користувача́
• waiting ~
= час (трива́лість) очі́кування
• wall clock ~
= час за годи́нником; календа́рний час
• write ~
= трива́лість друкува́ння (принтера)
• zone ~
= поясни́й час
utility = [ju'tɪləti] 1. ко́ристь, кори́сність; ви́гідність, ви́года 2. утилі́та, обслуго́вувальна (се́рвісна) програ́ма 3. (кори́сна) власти́вість
• absolute ~
= абсолю́тна утилі́та
• acceptable ~
= прийня́тна утилі́та
• archive extract ~
= утилі́та розпако́вування архі́ву
• as-is ~
= виходо́ва кори́сність (характеристика якості програмового засобу)
• computer business ~
= утилі́та ділови́х опера́цій
• conditional ~
= умо́вна утилі́та
• continuous ~
= непере́рвна утилі́та
• create/update ~
= утилі́та тво́рення/оно́влення (файлів в архіві)
• cumulative ~
= суку́пна утилі́та
• debugging ~
= знева́джувальна утилі́та
• differential ~
= диференці́йна утилі́та
• dynamic ~
= динамі́чна утилі́та
• exponential ~
= експоненці́йна утилі́та
• extract ~
= утилі́та вибира́ння (файлів з архіву)
• interactive ~
= діало́гова утилі́та
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) утилі́та
• marginal ~
= марґіна́льна утилі́та
• measurable ~
= вимірна́ утилі́та
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна утилі́та
• nonlinear ~
= неліні́йна утилі́та
• nontransferable ~
= нетрансфера́бельна утилі́та
• numerical ~
= числова́ утилі́та
• ordinal ~
= поря́дкова утилі́та
• rational ~
= раціона́льна утилі́та
• revision ~
= (обслуго́вувальна) програ́ма оно́влювання
• sampling ~
= вибірко́ва утилі́та
• sort ~
= сортува́льна утилі́та, (се́рвісна) програ́ма сортува́ння
• subjective ~
= суб’єкти́вна утилі́та
• transferable ~
= трансфера́бельна утилі́та

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

aid 1. допомо́га; пі́дтри́мка || допомо́говий || допомага́ти//‌допомогти́, сприя́ти//‌посприя́ти, підтри́мувати//‌підтри́мати □ by [with] the ~ of (smth) використо́вуючи (щось), із використа́нням (чогось), за допомо́гою (чогось) 2. (мн.) допомі́жні́ за́соби
[eɪd]
computer ~s = ком’ю́терні [компу́торні] за́соби; обчи́слювальні за́соби
debug(ging) ~s = знева́джувальні засоби, за́соби налаго́джування (усування дрібних помилок чи несправностей), (розм) за́соби вило́влювання жукі́в
diagnostic ~s = діягности́чні за́соби
filter ~ = допомі́жни́й фільтрува́льний при́стрій, пришви́дшувач фільтрува́ння
hearing ~ = слухови́й апара́т
teaching ~s = навча́льне прила́ддя
testing ~s = тестува́льні за́соби
training ~s = навча́льні посі́бники
visual ~s = нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
debug знева́джувати//‌знева́дити, ладна́ти//‌наладна́ти, вилаго́джувати//‌ви́лагодити, налаго́джувати//‌нала́годити; виправля́ти//‌ви́правити (дрібні́ техні́чні) помилки́; шука́ти//‌розшука́ти і усува́ти//‌усу́нути дефе́кти; (розм) вило́влювати//‌повило́влювати жукі́в
[ˌdiː'bʌg]
debugger знева́дник, знева́джувальна програ́ма (усувати вади)
[ˌdiː'bʌgə, -ər]
debugging знева́джування//‌знева́дження, вилуча́ння//‌ви́лучення вад, вилаго́джування//‌ви́лагодження, налаго́джування//‌нала́годження; по́шук і усува́ння//‌усу́нення дефе́ктів; (розм) вило́влювання жукі́в
[ˌdiː'bʌgɪŋ]
program ~ = знева́джування [вилаго́джування] програ́ми
facilit|y 1. уста́ва [устано́вка]; при́стрій 2. (яф) реа́кторна систе́ма 3. (мн.) обла́днання, устатко́вання, апарату́ра, (апара́тні) за́соби 4. спору́да, (устатковане) примі́щення
[fə'sɪləti, -t̬i]
accelerator —ies = пришви́дшувальний ко́мплекс
advanced —ies = вдоскона́лена [високотехнологі́чна] апарату́ра, вдоскона́лене [високотехнологі́чне] устатко́вання
advanced test reactor critical ~ = вдоскона́лена випро́бувальна крити́чна реа́кторна систе́ма
communication —ies = за́соби зв’язку́
computer-aided —ies = (частко́во) комп’ю́терне [(с)комп’ютер(из)о́ване] устатко́вання
computerized —ies = комп’ю́терне [(с)комп’ютер(из)о́ване] устатко́вання
containment mockup ~ = уста́ва [устано́вка] моделюва́ти затри́мування радіоакти́вности
control —ies = за́соби керува́ння
critical ~ = крити́чна уста́ва [устано́вка], крити́чна реа́кторна систе́ма
debugging —ies = (комп.) знева́джувальні за́соби, за́соби вилаго́джування
electrical —ies = електроустатко́вання
error-detecting ~ = виявля́ч помило́к, помилкошука́ч
experimental ~ = 1. до́слідна уста́ва [устано́вка] 2. (яф) до́слідна реа́кторна систе́ма
fast burst reactor ~ = [FBRF] і́мпульсна реа́кторна систе́ма на швидки́х нейтро́нах
fast-flux test ~ = випро́бувальна реа́кторна систе́ма на швидки́х нейтро́нах
fast reactor-core test ~ = [FRCTF] (реа́кторна) систе́ма випро́бувати акти́вні зо́ни реа́кторів на швидки́х нейтро́нах
fuel fabrication ~ = уста́ва [устано́вка] виробля́ти (ядерне) па́ливо
maintenance ~ = за́соби техні́чного обслуго́вування
mirror fusion test ~ = до́слідна синтезо́ва уста́ва [уста́новка] з магне́тним дзе́ркалом
neutron multiplier ~ = мно́жильник нейтро́нів (реакторна система)
neutron source ~ = джерело́ нейтро́нів (нереакторне)
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва уста́ва [устано́вка]
peripheral —ies = перифері́йне устатко́вання
plutonium recycle critical ~ = крити́чна уста́ва [устано́вка] дослі́джувати плуто́нієвий ци́кл
post-irradiation examination ~ = післяопромі́нна дослі́дницька уста́ва [устано́вка]
radio —ies = за́соби радіозв’язку́
radioactive waste ~ = відходопереро́бна уста́ва [устано́вка]
reactor ~ = реа́кторна систе́ма
remote-control ~ = уста́ва [устано́вка] з дистанці́йним керува́нням
reactor experimental —ies = до́слідна [експеримента́льна] реа́кторна апарату́ра
standby —ies = резе́рвне устатко́вання
storage ~ = схо́вище
subcritical time-of-flight spectrum ~ = [STSF] підкрити́чна реа́кторна систе́ма мі́ряти нейтро́нні спе́ктри
test —ies = випро́бувальна апарату́ра
transport —ies = тра́нспортні за́соби
routine 1. заве́дений [узвича́єний, уста́лений] поря́док [режи́м] 2. станда́ртна процеду́ра [опера́ція, мето́дика] 3. (комп.) станда́ртна (під)програ́ма, (розм) рути́на □ to compile a ~ скла́сти програ́му 4. звича́йний, узвича́єний; пості́йний, уста́лений; рути́нний 5. сері́йний; пото́чний (про ремонт тощо)
[ˌruː'tiːn]
assembly ~ = асе́мблер
autostart ~ = програ́ма самоза́пуску
debugging ~ = знева́дник, знева́джувальна програ́ма (усувати вади)
diagnostic ~ = діягности́чна програ́ма
error-detection ~ = діягности́чна програ́ма
iterative ~ = ітераці́йна (під)програ́ма
laboratory ~ = лаборато́рна пра́ктика
measurement ~ = мето́дика мі́ряння [вимі́рювання], послідо́вність мі́рчих опера́цій
measuring ~ = див. measurement ~
nonresident ~ = нерезиде́нтна програ́ма
self-diagnostic ~ = самодіягно́стика; самодіягности́чна програ́ма
test ~ = мето́дика випро́бування
time 1. час || часови́й 2. моме́нт (часу) 3. пері́од (часу); часови́й про́мі́жок [інтерва́л] 4. трива́лість □ a long ~ ago давно́; after a ~ че́рез де́який час; ahead of ~ зара́но, завча́сно; достроко́во; all the ~ за́вжди, пості́йно; another ~ в і́нший час, і́ншим ра́зом; at ~s ча́сом, і́нколи; at different ~ у рі́зні часи́; at no ~ ніко́ли; at that ~, at the ~ тоді́, в той моме́нт, на той час; at the present ~ тепе́р, ни́ні; at the proper ~ у нале́жний час, коли́ нале́жить; at the right ~ у потрі́бний моме́нт, своєча́сно; at the same ~ водно́час, одноча́сно; проте́, тим не ме́нш(е); behind ~ запі́зно, із запі́зненням; by that ~ на той час; for a ~ про́тягом де́якого ча́су; for a long ~ до́вго; надо́вго; for a short ~ на коро́ткий час, ненадо́вго; for some ~ на де́який час; for the ~ being по́ки що, тим ча́сом; for the first ~ впе́рше; for the second ~ вдру́ге; for the third ~ втре́тє; for lack of ~ за бра́ком ча́су; from ~ to ~ час від ча́су, ча́сом, і́нколи, зрі́дка; in the course of ~, with ~ із пли́ном ча́су; зго́дом; in ~ вча́сно; у ча́сі; to be in ~ (for) встига́ти//‌всти́гнути (до, у); in a short ~ незаба́ром; in due ~ (тоді́) коли́ тре́ба; in good ~ вча́сно, своєча́сно; in no ~ ду́же шви́дко, одра́зу, вмить; just in ~ са́ме вча́сно; much ~ бага́то ча́су (про витрати); out of ~ невча́сно; plenty of ~ бага́то ча́су (в запасі); some ~ or other коли́-не́будь; until that ~ до́ти, до то́го ча́су; to set ~ признача́ти [встановлювати, задавати] час; to consume ~, to take ~ забира́ти час; to save ~ оща́дити час; to gain ~ виграва́ти час; to waste ~ га́яти [марнува́ти] час 5. мі́ряти//‌помі́ряти [вимі́рювати//‌ви́міряти] час; хронометрува́ти//‌захронометрува́ти □ to ~ a pendulum мі́ряти пері́од колива́нь ма́ятника 6. узгі́днювати//‌узгі́днити [узго́джувати//‌узго́дити] (в часі); синхрон(із)ува́ти//‌засинхрон(із)ува́ти 7. раз □ ~ after ~ раз за ра́зом; ~ and again неодноразо́во, раз у раз; at a ~ одра́зу, за оди́н раз; one at a ~ пооди́нці, по одно́му; two/three at a ~ по дво́є/тро́є; at all ~s за́вжди, в усі́х ви́падках; at other ~s в і́нших ви́падках; each ~, every ~ щора́зу; for the first/second/third ~ впе́рше/вдру́ге/втре́тє; for the last ~ воста́ннє; the last ~ мину́лого ра́зу; infinitely many ~s бе́зліч разі́в; just this ~ лише́ цього́ ра́зу, як ви́няток; many a ~, many ~s неодноразо́во; n ~s n разі́в; n ~s as large у n разі́в бі́льший (від); n ~s as much у n разі́в бі́льше (ніж); nine ~s out of ten у дев’яти́ ви́падках із десяти́; the next ~ насту́пного ра́зу; several ~s кі́лька разі́в; some other ~ і́ншим ра́зом; this ~ цьо́го ра́зу, цим ра́зом 7. (мн.) помно́жений (на) □ a ~s b a помно́жене на b
[taɪm]
~ of aphelion passage = моме́нт прохо́дження че́рез афе́лій
~ of flight = час проліта́ння (частинки)
~ of maximum = моме́нт ма́ксимуму сонце́вого спа́лаху
~ of meridian passage = (астр.) моме́нт прохо́дження (небесного тіла) через меридія́н; моме́нт кульміна́ції (світила)
~ of perihelion passage = моме́нт прохо́дження че́рез периге́лій
~ of persistence = час післясвіті́ння (люмінофору)
aberration ~ = (астр.) абераці́йний час, світлови́й про́мі́жок для одини́чної ві́дстані
absolute ~ = абсолю́тний час
acceleration ~ = 1. час пришви́дшування 2. час набира́ння шви́дкости
access ~ = (комп.) час до́ступу
accommodation ~ = час уста́лювання (електричного розряду)
accumulation ~ = час нагрома́джування
actual ~ = факти́чний час
actuation ~ = час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму)
addition ~ = час (вико́нування опера́ції) додава́ння, час обчи́слювання су́ми
additional ~ = додатко́вий час
afterglow ~ = час післясвіті́ння (екрану, люмінофору)
aging ~ = час старі́ння
annealing ~ = трива́лість відпа́лювання
apparent (solar) ~ = (астр.) спра́вжній (сонце́вий) час
appointed ~ = призна́чений час
arrestment ~ = час заспоко́ювання (коливань у мірчому приладі)
arrival ~ = 1. час наді́йдення (імпульсу, частинки, сигналу) 2. час [моме́нт] настання́ (події) 3. час [моме́нт] реєстра́ції (сейсмічної хвилі)
assembly ~ = час склада́ння [монтува́ння]
astronomical ~ = астрономі́чний час
atomic ~ = а́томний час, час за а́томним годи́нником, час за а́томною шкало́ю
attended ~ = се́рвісний час (комп’ютера)
attenuation ~ = час сла́бшання, час згаса́ння
average ~ = сере́дній час; сере́дня трива́лість
averaging ~ = час усере́днювання
barycentric coordinate ~ = [TCB] барицентри́чний координа́тний час
Barycentric Dynamical ~ = [TDB] барицентри́чний динамі́чний час
blanking ~ = час гасі́ння (електронного променя)
braking ~ = час гальмува́ння
buildup ~ = час зроста́ння; час нагрома́джування
burnout ~ = час згоря́ння [вигоря́ння]
burnup ~ = (яф) час вигоря́ння (ядерного палива)
characteristic ~ = характеристи́чний час
civil ~ = циві́льний час
clipping ~ = конста́нта ча́су обме́жувальної схе́ми
coherence ~ = час когере́нтности
coincidence ~ = моме́нт збі́гу
collision ~ = час між зі́ткненнями (частинок)
completion ~ = час заве́ршування
computation ~ = час обчи́слювання [рахува́ння]
computer ~ = маши́нний час
confinement ~ = час утри́мування (плазми)
continuous ~ = непере́рвний час
cooling ~ = 1. час [трива́лість] охоло́джування; час [трива́лість] холо́нення 2. час витри́мування [старі́ння, холо́нення] (зужитого ядерного палива)
Coordinated Universal ~ = [UTC] скоордино́ваний всесві́тній час
correction ~ = 1. поправко́вий час, часова́ по́правка 2. час уста́лювання (заданого режиму)
correlation ~ = час кореля́ції
count ~ = час [трива́лість] лічби́
counter dead ~ = (яф) ме́ртвий час лічи́льника, час [пері́од] нечутли́вости лічи́льника
curing ~ = час тужа́віння [тве́рднення]
current ~ = пото́чний час
cycle ~ = 1. трива́лість ци́клу 2. (комп.) час ци́клу (доступу)
damping ~ = час згаса́ння; час вгамо́вування
day ~ = сві́тлий час (поки є денне світло)
daylight saving ~ = лі́тній час
dead ~ = ме́ртвий час; час [пері́од] нечутли́вости (приладу)
debug(ging) ~ = час знева́джування [вилаго́джування] (програми), час усува́ння дрібни́х вад
decay ~ = 1. (яф) час ро́зпаду 2. (ел.) час згаса́ння (екрану тощо) 3. (мех.) час гамува́ння (коливань) 4. (техн.) час заспоко́ювання (стрілки приладу)
deceleration ~ = час спові́льнювання; час гальмува́ння
deexcitation ~ = 1. час висві́чування 2. час пове́рнення до незбу́дженого ста́ну
deionization ~ = 1. час дейоніза́ції 2. час гасі́ння (розряду)
delay ~ = 1. за́тримка, час [трива́лість] за́тримки 2. час запі́знювання
deposition ~ = час відклада́ння, час оса́джування
detection ~ = час [моме́нт] реєстра́ції (частинки)
developing ~ = час [трива́лість] проявля́ння (фотоплівки)
development ~ = час тво́рення (теорії); час розробля́ння (проєкту)
diffusion ~ = час дифу́зії
discharge ~ = трива́лість розря́ду
discrete ~ = дискре́тний час
doubling ~ = (яф) час подво́ювання (кількости палива у бридері)
down ~ = пере́стій, час пере́стою, час ви́мушеної бездія́льности
drift ~ = час дре́йфу
e-folding ~ = час змі́нювання (величини) в e разі́в
echo ~ = час відлу́нювання, час звуча́ння (луни)
echo-cancellation ~ = час гасі́ння (луни)
echoing ~ = час відлу́нювання, час звуча́ння (луни)
effective ~ = ко́ри́сний час
elapsed ~ = ви́трачений час (на виконання певної операції)
engineering ~ = 1. час [пері́од] техні́чного обслуго́вування 2. (комп.) час [пері́од] профіла́ктики
ephemeris ~ = (астр.) ефемери́дний час
equilibration ~ = час врівнова́жування [зрівнова́жування], час устано́влювання рівнова́ги
estimated ~ = оці́нко́вий [орієнто́вний] час
execution ~ = час вико́нування
expected ~ = очі́куваний час (момент)
exponential-decay ~ = час експоненці́йного спа́ду
exposure ~ = 1. час [трива́лість] експози́ції 2. час [трива́лість] зо́внішнього впли́ву, час експонува́ння 3. (яф) час [трива́лість] опромі́нювання
extinction ~ = час сла́бшання, час згаса́ння
fall ~ = час спада́ння
fast ~ = швидки́й час (у багаточасових підходах)
finite ~ = скінче́нний час
fixation ~ = час [трива́лість] фіксува́ння
fixed ~ = 1. зафіксо́ваний час 2. призна́чений час
flat-top ~ = трива́лість пло́скої части́ни (імпульсу)
formation ~ = час формува́ння [утво́рювання] (структури)
free-fall ~ = час ві́льного па́дання
freezing ~ = час замерза́ння; час заморо́жування
fuel-cooling ~ = (яф) час витри́мування (зужитого) я́дерного па́лива
fuel-doubling ~ = (яф) час подво́ювання (кількости палива у бридері)
fuel-residence ~ = (яф) час перебува́ння па́лива в реа́кторі
gating ~ = трива́лість стробу(ва́льного і́мпульсу)
generation ~ = 1. час [трива́лість] ґенерува́ння 2. (яф) час життя́ поколі́ння (нейтронів)
geocentric coordinate ~ = [TCG] геоцентри́чний координа́тний час
geologic ~ = геологі́чний час
given ~ = за́даний час
Greenwich apparent sidereal ~ = [GAST] спра́вжній зоре́вий час за Ґри́нвічем
Greenwich civil ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем
Greenwich mean ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем
Greenwich mean sidereal ~ = [GMST] (сере́дній) зоре́вий час за Ґри́нвічем
half ~ = 1. півпері́од 2. (яф) пері́од напівро́зпаду (після атмосферного ядерного вибуху)
heating ~ = час [трива́лість] нагріва́ння
holdup ~ = (яф) час перебува́ння (всередині устави чи пристрою)
Hubble ~ = "вік" все́світу, трива́лість епо́хи розбі́жного все́світу
idle ~ = пере́стій, час пере́стою
ignition ~ = час запа́лювання
in-pile ~ = (яф) час перебува́ння в (ядерному) реа́кторі
infinite ~ = нескінче́нний час
initial ~ = початко́вий час [моме́нт ча́су]; моме́нт ста́рту
insensitive ~ = час [пері́од] нечутли́вости (приладу)
instruction ~ = (комп.) час вико́нування кома́нди
integration ~ = час інтеґрува́ння
interaction ~ = час взаємоді́ї
interelectrode-transit ~ = час проліта́ння (частинки) між електро́дами
International Atomic ~ = [TAI] Міжнаро́дний А́томний Час
interpulse ~ = час між і́мпульсами
intrinsic ~ = власти́вий час, ста́ла ча́су (приладу)
ionization ~ = час йоніза́ції [йонізува́ння]
irradiation ~ = час опромі́нювання
Kiev ~ = ки́ївський час
Kyiv ~ = див. Kiev ~
laboratory(‑coordinate-system) ~ = час в лаборато́рній систе́мі координа́т
lasing ~ = час лазерува́ння, час ґенерува́ння ла́зера
life ~ = 1. час життя́ (частинки) 2. час зно́шування (механізму)
light (travel) ~ = світлови́й час (поширювання світла від спостережуваного об’єкту до Землі)
local ~ = місце́вий час
local apparent ~ = місце́вий спра́вжній час
local apparent sidereal ~ = [LAST] місце́вий спра́вжній зоре́вий час
local lunar ~ = місце́вий місяце́вий час
local mean ~ = місце́вий сере́дній час
local sidereal ~ = місце́вий зоре́вий час
long ~ = до́вгий час
lost ~ = зга́яний [змарно́ваний, втра́чений] час
lunar ~ = мі́сяце́вий час
machine ~ = (комп.) маши́нний час
machining ~ = (техн.) час [трива́лість] обробля́ння
maintenance ~ = час техні́чного обслуго́вування
mean ~ = (астр.) сере́дній час
mean ~ to failure = сере́дній час між відмо́вами
mean ~ to repair = сере́дній час між ремо́нтами
mean free ~ = час ві́льного про́бігу (частинки)
mean sidereal ~ = сере́дній зоре́вий час
mean solar ~ = сере́дній сонце́вий час
measured ~ = помі́ряний [ви́міряний] час; помі́ряний [ви́міряний] про́мі́жок [інтерва́л] ча́су
measurement ~ = час [трива́лість] мі́ряння [вимі́рювання]
measuring ~ = див. measurement ~
meridian transit ~ = (астр.) моме́нт кульміна́ції (світила)
mixing ~ = час перемі́шування
moderation ~ = час спові́льнювання (нейтронів)
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий час, час за я́дерною/ядро́вою шкало́ю
nuclear quadrupole relaxation ~ = час я́дерної/ядро́вої квадрупо́льної релакса́ції
nucleation ~ = час зародкува́ння
observation ~ = 1. час [трива́лість] спостеріга́ння 2. моме́нт спостере́ження
operation ~ = 1. час функціюва́ння [робо́ти] 2. (комп.) час вико́нування опера́ції
optimum ~ = оптима́льний час
optimum reverberation ~ = оптима́льний час ревербера́ції
orientation ~ = час орієнтува́ння
orientation-relaxation ~ = час оріентаці́йної релакса́ції
passage ~ = час прохо́дження
persistence ~ = 1. трива́лість, час трива́ння (ефекту після усунення збурювального чинника) 2. час уста́лености
phosphorescent-decay ~ = час згаса́ння (люмінофору)
physical ~ = фізи́чний час
Planck ~ = Пла́нків час
play ~ = час звуча́ння (запису)
predetermined ~ = напередустано́влений те́рмін, напере́дустано́влена трива́лість
preparation ~ = час готува́ння
prescribed ~ = за́даний час
preset ~ = 1. за́даний час 2. напередустановлений те́рмін, напере́дустано́влена трива́лість
processing ~ = час обробля́ння
productive ~ = ко́ри́сний час
propagation ~ = час поши́рювання
proper ~ = (тв) власти́вий час
pulse ~ = пері́од повто́рювання і́мпульсів
pulse-decay ~ = час [трива́лість] спада́ння і́мпульсу
pulse-rise ~ = час [трива́лість] зроста́ння і́мпульсу
pumping ~ = час нагніта́ння [помпува́ння, напомпо́вування]
pumping-off ~ = час випомпо́вування
quasi-uniform ~ = (астр.) квазирівномі́рний час
quenching ~ = час гасі́ння (люмінесценції)
reaction ~ = час реа́кції
readiness ~ = час готува́ння до робо́ти
real ~ = 1. реа́льний час 2. реа́льний масшта́б ча́су
recombination ~ = час рекомбіна́ції
recontrol ~ = час дейоніза́ції (газонаповненої трубки)
recording ~ = 1. час запи́сування 2. час реєструва́ння
recovery ~ = 1. час верта́ння (до вихідного стану) 2. (яф) час відно́влювання (лічильника)
reference ~ = 1. моме́нт поча́тку ві́дліку (часу) 2. відліко́вий [ре́перний] моме́нт ча́су
regularized universal ~ = [UT1R] реґуляризо́ваний всесві́тній час
relaxation ~ = 1. час релакса́ції 2. час заспоко́ювання
repair ~ = трива́лість ремо́нту
residence ~ = (яф; х.) час перебува́ння в реа́кторі
resolving ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. розді́лювальний час, розді́лення [відокре́млення] в ча́сі
response ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. час ві́дгуку 3. час заспоко́ювання (стрілки приладу) 4. ста́ла ча́су (чутливого приладу)
retardation ~ = час запі́знювання; час спові́льнювання
retention ~ = 1. (у хроматографії) час утри́мування 2. час зберіга́ння (у запам’ятовувальній трубці)
return ~ = час верта́ння
reverberation ~ = час ревербера́ції, час звуча́ння (складної луни)
rise ~ = 1. час збу́джування (приладу тощо) 2. час зроста́ння 3. час набира́ння висоти́
run ~ = 1. пото́чний час 2. час вико́нування 3. трива́лість (серії) до́слідів 4. трива́лість робо́ти (механізму)
running ~ = час робо́ти [функціюва́ння]
scanning ~ = час сканува́ння
scattering ~ = час розсі́ювання
sensitive ~ = час [пері́од] чутли́вости (приладу)
servicing ~ = час (прове́дення) профілакти́чного о́гляду і пото́чного ремо́нту
setting ~ = 1. час устано́влювання 2. час тужа́віння [тве́рднення]
settling ~ = 1. час уста́лювання (заданого режиму) 2. час заспоко́ювання 3. час оса́джування; час осіда́ння
setup ~ = 1. (комп.) час готува́ння (комп’ютера до роботи) 2. (х.) час тужа́віння [тве́рднення]
shaping ~ = час формува́ння (імпульсу)
short ~ = коро́ткий час
shutdown ~ = час зупиня́ння (реактора)
sidereal ~ = (астр.) зоре́вий час
sintering ~ = час спіка́ння
slow ~ = пові́льний час (у багаточасових підходах)
slowing-down ~ = час спові́льнювання
solar ~ = сонце́вий час
solidification ~ = час тве́рднення
sound ~ = час звуча́ння
sounding ~ = 1. час зондува́ння 2. час звуча́ння
spin relaxation ~ = час спі́нової релакса́ції
spin-lattice relaxation ~ = час спін-ґратко́вої релакса́ції
stabilization ~ = час стабілізува́ння [уста́лювання], час устано́влювання уста́леного режи́му
standard ~ = поясни́й [етало́нний] час
start ~ = 1. початко́вий час [моме́нт ча́су] 2. моме́нт за́пуску
stopping ~ = 1. час гальмува́ння 2. час [моме́нт] зу́пи́ну
storage ~ = 1. час накопи́чування [нагрома́джування] 2. (комп.) час запам’ято́вування [запи́сування] 3. (ел.) час па́м’яті (електроннопроменевої трубки) 4. (техн.) час зберіга́ння
summer ~ = лі́тній час
switch-off ~ = час вимика́ння
switch-on ~ = час вмика́ння
switching ~ = час перемика́ння
terminal ~ = моме́нт закі́нчення; моме́нт зу́пи́ну
Terrestrial Dynamical ~ = [TDT] Земни́й Динамі́чний Час
Terrestrial ~ = [TT] Земни́й Час
test ~ = час [трива́лість] випро́бування
thermalization ~ = час термаліза́ції
total ~ = по́вний [сума́рний] час
transient ~ = 1. трива́лість перехі́дно́го проце́су 2. трива́лість перехі́дно́го режи́му
transit ~ = 1. час [моме́нт] прохо́дження (небесного тіла через меридіян) 2. час проліта́ння (частинки)
transition ~ = 1. час [трива́лість] перехо́ду 2. час [трива́лість] перехі́дно́го проце́су
transmission ~ = час пересила́ння (сигналу)
travel ~ = 1. час ру́ху (між зафіксованими точками) 2. час пересува́ння
triggering ~ = 1. час спрацьо́вування (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) 2. час [моме́нт] за́пуску
true solar ~ = (астр.) спра́вжній [сонце́вий] час
tunneling ~ = час тунелюва́ння
turn-off ~ = час вимика́ння
turn-on ~ = час вмика́ння
turnaround ~ = (комп.) сума́рний час (виконування)
unit ~ = одини́ця часу; одини́чний час
universal ~ = [UT] світови́й час, єди́ний [всесві́тній] час
universal ~ coordinated = [UTC] всесві́тній скоордино́ваний час
wait(ing) ~ = час очі́кування, час чека́ння
warm-up ~ = час нагріва́ння
wasted ~ = ма́рно ви́трачений [змарно́ваний, зга́яний] час
zero ~ = 1. нульови́й час (проміжок) 2. початко́вий час, початко́вий моме́нт ча́су
zone ~ = поясни́й час
Zulu ~ = (сере́дній) час за Ґри́нвічем
troubleshoot 1. ла́годити//‌пола́годити, вилаго́джувати//‌ви́лагодити, ремонтува́ти//‌зремонтува́ти 2. знева́джувати//‌знева́дити, виявля́ти//‌ви́явити та усува́ти//‌усу́нути негаразди́/пошко́ди/дефе́кти
['trʌblˌʃuːt]
troubleshooting 1. ла́годження//‌пола́годження, вилаго́джування//‌ви́лагодження, ремо́нт 2. знева́джування//‌знева́дження, виявля́ння//‌ви́явлення та усува́ння//‌усу́нення негаразді́в/пошко́д
['trʌblˌʃuːtɪŋ, -t̬ɪŋ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

знева́дження див. знева́джування
знева́джування//‌знева́дження 1. (усування вад, пошкод, дрібних дефектів) troubleshooting 2. (комп.) debugging
знева́джувати//‌знева́дити 1. (усувати вади, пошкоди, дрібні дефекти) troubleshoot 2. (комп.) debug
знева́дник (-а) (програма усування вад) debugger, debugging routine
за́с|іб (-собу) 1. means; medium 2. (методичний) technique, tool 3. (х.) agent 4. (виправляння; допомоги) remedy 5. (знаряддя) instrument, tool 6. (пристрій) device, appliance 7. (мн., техн.) facilities, means; (допоміжні) aids 8. (мн., комп.) environment
абсорбува́льний ~ = absorbent
аґломерува́льний ~ = agglomerant
активува́льний ~ = activating agent, activator див. тж активатор
~ ана́лізу = analytical tool
антикорозі́йний ~ = див. протикорозійний ~
анти(електро)стати́чний ~ = antistatic agent
апара́тні —оби = (комп.) hardware (environment)
атесто́ваний взірце́вий мі́рчий ~ = certified standard
вбира́льний ~ = absorbent
взірце́вий ~ мі́ряння [вимі́рювання] див. взірцевий мірчий ~
взірце́вий мі́рчий ~ = standard; (найвищого розряду) reference standard
виба́влювальний ~ = remover; (на іржу) rust remover
вибі́лювальний ~ = bleaching agent; decolorant
~ виво́дження да́них = output medium
~ видаля́ння = див. вибавлювальний ~
викі́нчувальний ~ = finishing compound
—оби вилаго́джування = (зневаджування, усування дрібних помилок, комп.) debug(ging) aids [facilities]
вилуго́вувальний ~ = leaching agent
вимі́рювальний ~ = див. мірчий ~
~ вимі́рювання = див. мірчий ~
високото́чний взірце́вий мі́рчий ~ = precision standard
висо́лювальний ~ = salting-out agent
вису́шувальний ~ = desiccant, siccative
відбі́лювальний ~ = див. вибілювальний ~
відно́влювальний ~ = 1. (х.) deoxidant, deoxidizer, reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
відсо́лювальний ~ = див. висолювальний ~
відшто́вхувальний ~ = repellent
водовідшто́вхувальний ~ = water repellent
графі́чні —оби = graphics
ґелеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
дезактивува́льний ~ = decontaminant, decontaminating agent
дезінфікува́льний ~ = disinfectant
денатурува́льний ~ = (х., я ф) denaturant
диспергува́льний ~ = disperser, dispersing agent
діягности́чні —оби = diagnostics, diagnostic aids
допомі́жні́ —оби = aids; auxiliaries; backup
~ дослі́джування = research tool
етало́нний ~ мі́ряння [вимі́рювання] standard див. тж взірцевий мірчий ~
желеутво́рювальний ~ = gelatinizing [gelling] agent
залізни́чний тра́нспортний ~ = railway vehicle
запобі́жний ~ = preventive, preventative
захисни́й ~ = 1. (речовина) protector; (радіяційного захисту) radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector 2. (пристрій) protection device
~ за́хисту = див. захисний ~
защі́льнювальний ~ = caulk(ing)
~ зв’я́зку = communication medium; (мн.) communication facilities, communication(s), means of communication
змива́льний ~ = (до фарб) paint remover
зми́лювальний ~ = saponifying agent, saponifier
змі́цнювальний ~ = reinforcement
знеба́рвлювальний ~ = decolorant
знева́джувальні —оби = (засоби усування дрібних вад, комп.) debug(ging) aids [facilities]
знево́джувальний ~ = dehydrating agent, dehydrant
знезара́жувальний ~ = decontaminant; disinfectant
інформаці́йні —оби = dataware; media
—оби керува́ння = control environment, control facilities
кома́ндні —оби = (комп.) command environment
—оби комуніка́ції = communication(s)
комп’ю́терні [компу́торні] —оби = computer aids
консервува́льний ~ = preservative, preserver
—оби конструюва́ння = engineering environment
~ контро́лю = control device; checker
кріпи́льний ~ = fastener
лікува́льний ~ = medicinal; (ліки) medicine
—оби ма́сової інформа́ції = (mass) media
мастильний ~ = lubricant
ми́йний ~ = detergent
мі́рчий ~ = piece of measuring equipment; (мн.) measuring means, means of/for measuring, instrumentation
—оби мі́ряння = measuring means, means of/for measuring
—оби налаго́джування = (усування дрібних помилок чи несправностей, комп.) debug(ging) aids [facilities]
нао́чні —оби = visual aids
ная́вні —оби available means □ усіма́ ная́вними —обами = by all available means
обчи́слювальні —оби = computer aids
оса́джувальний ~ = precipitant, precipitating agent
очища́льний ~ = (хемічний) purifier, purifying agent
~ пересува́ння = vehicle; (мн.) transport facilities, means of conveyance [transportation]
підки́слювальний ~ = acidulant
піноутво́рювальний ~ = foaming [blowing] agent
пли́нові —оби = (гідравлічні та пневматичні) fluid-pressure means
пом’я́кшувальний ~ = softener, softening agent
програмо́ві —оби = software (environment)
противуа́льний ~ = (фот.) restrainer
протигрибко́вий ~ = antifungal agent; (фунґіцид) fungicide; (фунґістат) fungistat
протикорозі́йний ~ = corrosion inhibitor, corrosion protector, rust preventer [preventive], antirust agent
протикри́говий ~ = deicer
протиобмерза́льний ~ = deicer
протиоса́джувальний ~ = anti-settling agent
~ про́ти старі́ння = (матеріялу) antiager, age resistor, antideteriorant, antidegradant
протипі́нний ~ = defoamer, antifoam(ing) agent
протиферментаці́йний ~ = antiferment
протишумови́нний ~ = antiferment
профілакти́чний ~ = preventive, preventative, prophylactic
—оби радіозв’язку́ = radio facilities
радіяційнозахисни́й ~ = radioprotector, radioprotective substance; (від радіонуклідів) nuclide protector
редукці́йний ~ = 1. (х.) reducing agent, reducer 2. (мф) reductant
—оби резервува́ння = backup
розм’я́кшувальний ~ = emollient
розчиня́льний ~ = solvent, dissolver
рятува́льний тра́нспортний ~ = rescue vehicle
самору́шний безре́йковий тра́нспортний ~ = motor vehicle
спі́нювальний ~ = foaming agent
—оби сполу́чення = communication(s)
суши́льний ~ = drying agent; desiccant
тестува́льні —оби = testing aids
техні́чні —оби = technical facilities
—оби техні́чного обслуго́вування = maintenance facilities
трави́льний ~ = див. щавильний ~
тра́нспортний ~ = vehicle, carrier; (із ракетним двигуном) rocket-propelled vehicle; (на повітряній подушці) hovercraft, air-cushion vehicle
тужави́льний ~ = curing agent; hardener
фарбозмива́льний ~ = paint remover
фіксува́льний ~ = (фот.) fixative, fixing agent
чисти́льний ~ = 1. (знімати бруд) cleaner 2. (прибирач, х.) scavenger 3. (порошок, паста) cleanser 4. (мийний) detergent
щави́льний ~ = etchant
програ́м|а 1. (амер.) program; (брит.) programme 2. (комп.) program; (стандартна) routine □ запусти́ти [зактивува́ти] —у to start a program; скла́сти [написа́ти] —у to program, to compile a routine 3. (програмові засоби, мн.) software 4. (із розкладом) schedule
автоно́мна ~ = stand-alone program
акти́вна ~ = active program
~ верифіка́ції = assertion checker
~ взаємоді́ї з зо́внішнім при́строєм = (device) handler
викона́вча ~ = executable program
—и ві́льного користува́ння = freeware
~ в па́м’яті = stored program
демонстраці́йна ~ = demonstration program
дефраґментаці́йна ~ = defragmentation program
діягности́чна ~ = diagnostic program [(sub)routine], error-detection routine
—и "до замо́вника" див. індивідуальні —и
допомі́жна́ ~ = accessory [support] program
~ дослі́джень = див. дослідницька ~
дослі́дницька ~ = research program; (скоординована) coordinated research program
етало́нна те́стова ~ = benchmark program
~ зага́льного користува́ння = shareware program
законсерво́вані —и = canned software
застосо́вна ~ = application (program) див. тж застосунок; (мн.) application software
згі́дні —и = compatible software
знева́джувальна ~ = (усувати вади) debugging routine, debugger
індивідуа́льні —и = custom software
інсталяці́йна ~ = installation program
інтерпретува́льна ~ = interpreter
керівна́ ~ = control program; executive (program); monitor; handler; driver
~ керува́ння = див. керівна ~
комп’ю́терна ~ = computer program
комп’ютерозале́жні —и = machine-specific software
~ конфере́нції = conference program
~ конфігурува́ння = (системи) configuration program
маке́тна ~ = prototype program
моделюва́льна ~ = simulator, simulation program; (мн.) simulation software
~ моделюва́ння пла́зми = plasma-simulation program
навча́льна ~ = 1. learning program; (план, у вищому навчальному закладі) curriculum 2. (комп’ютерні, мн.) courseware
—и налашто́вування = (комп’ютера) setup software
невиванта́жна ~ = (із пам’яті) nonswappable program
нерезиде́нтна ~ = transient program, nonresident routine
неструктуро́вана ~ = spaghetti code
—и опрацьо́вування те́кстів = word-processing software
~ перевіря́ння на несупере́чність = consistency checker
~ перевіря́ння право́пису = spell-check(er), spelling checker
~ пере́гляду = 1. viewer 2. browser
прикладна́ ~ = див. застосу́нок
проши́ті —и = embedded software, firmware
резиде́нтна ~ = resident program, core program
редагува́льна ~ = editor, editing [editor] program
реєструва́льна ~ = logger
робо́ча ~ = operating program
~ розбива́ння (слів) на склади́ = hyphenation program
~ розпо́ділу = (пам’яті тощо) allocator
самодіягности́чна ~ = self-diagnostic routine
самодоста́тня ~ = self-contained program
~ самоза́пуску = autostart routine
се́рвісна ~ = service program, utility
систе́мна ~ = system [software] program; (мн.) system software
службо́ва ~ = (computer) utility
сортува́льна ~ = sorter
—и спі́льного користува́ння = shareware
~ спостеріга́ння = program of observations
станда́ртна ~ = routine (program); (мн.) standard [canned] software; (прошиті) bundled software
сумі́сні —и = див. згідні —и
тестува́льна ~ = 1. test program 2. (навчальна) exerciser
трансля́торна ~ = translator
фо́нова ~ = background program
час (-у) 1. time 2. (проміжок) interval, period 3. (момент) (time) instant 4. (деякий, невизначений) while 5. (тривалість) duration 6. (епоха) age □ —ом at times, occasionally; бага́то —у (про витрати) much time, (в запасі) plenty of time; весь ~ all along, all the time; ма́йже весь ~ most of the time; ~ від —у from time to time; at intervals; occasionally; once and again, once in a while; now and again, now and then; off and on; від то́го —у since then, thereafter; до неда́внього —у until recently; до оста́ннього —у until quite recently; до то́го —у (коли настане зазначений момент чи дата) until that time, till then; (раніше) before then, by then, by that time; до яко́го —у? (щось триває) till when?, until when?; (треба щось зробити) by when?, (на коли) for when?; із —ом in due course, in due time; за бра́ком —у for lack of time; за оста́нній ~ for some time past; за цей ~ in this period, (відтоді) since then; із пли́ном —у in the course of time, with time; на де́який/пе́вний ~ for some time, awhile, for a (short) while; (наразі) for the time being; (тимчасово) temporarily; на до́вгий ~ for a long time; на коро́ткий ~ for a little while, for a short time, for a short while; найбли́жчим —ом in the immediate/near future, shortly, before long, at an early date, by the earliest possible date; на одини́цю —у per unit time; на той ~ at the time; на цей ~ by now; (поки) for the nonce; оста́ннім —ом recently; (нещодавно) lately; під ~ during, in the course of, while; (процесу тощо) under; під ~ робо́ти (механізму) on the run; під ~ то́го, як while, (брит.) whilst; приділя́ти ~ to give [spare, devote] (some) time (комусь, чомусь – to); про́тягом де́якого —у for a time; про́тягом трива́лого —у for a long time; (до) long before; (після) long after; свого́ —у at one time; тим —ом meanwhile, in the meantime; (у проміжку) in the interim; у —і in time; у бу́дь-який ~ at any time, at any hour, regardless of the hour; у де́нний ~ in the daytime; у нічни́й ~ in the night time; у рі́зні —и́ at different times; у свій ~ in due time; у той ~ then; че́рез де́який ~ after a while; ви́грати ~ to gain time; помі́ряти ~ to time, to measure time; заоща́дити ~ to save time; забра́ти ~ to take time; надолу́жити (згаяний) ~ to make up for lost time; признача́ти ~ to appoint [set] time; встано́влювати [задава́ти] ~ to set time; сте́жити за —ом to watch the time
абераці́йний ~ = (астр.) aberration time
абсолю́тний ~ = absolute time
астрономі́чний ~ = astronomical time
а́томний ~ = atomic time; (міжнародний) international atomic time
барицентри́чний координа́тний ~ = barycentric coordinate time [TCB]
барицентри́чний динамі́чний ~ = barycentric dynamical time [TDB]
~ безвипромі́нної релакса́ції = nonradiative-relaxation time
~ безвідмо́вної робо́ти = (приладу тощо) time between failures, failure-free time
~ вгамо́вування = damping time
~ верта́ння = (до вихідного стану) recovery time; (до вихідної позиції) return time
~ взаємоді́ї = interaction time
~ вигоря́ння = (ядерного палива) burnup time
ви́граний ~ = gained time
~ вико́нування = run time; (комп.) execution time; (команди) instruction time; (операції) operation time
~ вилаго́джування = (програми) debug(ging) time
~ вимика́ння = turn-off [switch-off] time
~ вимі́рювання = measurement [measuring] time
ви́міряний ~ = measured time
ви́міряний ~ життя́ = measured [experimental] lifetime
~ ви́мушеної бездія́льности = див. ~ перестою
~ випомпо́вування = pumping-off time
~ випро́бування = test time
~ випромі́нної релакса́ції = radiative-relaxation time
~ висві́чування = deexcitation time; (люмінофору) fluorescence lifetime, decay period
ви́трачений ~ = (на виконання певної операції) elapsed time
~ витри́мування = (зужитого ядерного палива) (fuel–)cooling time
~ ві́дгуку = response time
~ відно́влювання = recovery time
відно́сний ~ життя́ = comparative lifetime
~ відпа́лювання = annealing time
~ відстава́ння = time lag
~ ві́льного па́дання = free-fall time
~ ві́льного про́бігу = (частинки) mean free time; collision interval
~ в лаборато́рній систе́мі координа́т = laboratory(-coordinate-system) time
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = 1. (тв) proper time 2. (приладу) intrinsic time
~ вмика́ння = turn-on [switch-on] time
~ врівнова́жування = equilibration time
всесві́тній ~ = universal time [UT]; (скоординований) Coordinated Universal Time [UTC]
втра́чений ~ = (згаяний) lost time; (змарнований) wasted time
~ гальмува́ння = (руху тіла в середовищі) stopping time; (сповільнювання) deceleration time; (машини) braking time
~ гамува́ння = (коливань) decay time
~ гасі́ння = (розряду) deionization time; (люмінесценції) quenching time; (електронного променя) blanking time; (луни) echo-cancellation time
геологі́чний ~ = geologic(al) time
геоцентри́чний координа́тний ~ = geocentric coordinate time [TCG]
~ готува́ння = preparation time
~ готува́ння до робо́ти = 1. (налагодженої системи) readiness time 2. (комп’ютера) setup time
громадя́нський ~ = див. цивільний ~
~ ґенерува́ння = generation time; (лазера) lasing time
~ дейонізува́ння = deionization time; (газонаповненої трубки) recontrol time
де́нний ~ = daytime
динамі́чний ~ = dynamical time [DT]; (земний) terrestrial dynamical time [TDT]
дискре́тний ~ = discrete time
~ дифу́зії = diffusion time
до́вгий ~ = long time
~ додава́ння = addition time
додатко́вий ~ = additional time; (понаднормовий) overtime
~ до́ступу = (комп.) access time
~ дре́йфу = drift time
експеримента́льний ~ життя́ = experimental [measured] lifetime
~ експози́ції = exposure time
~ експоненці́йного змі́нювання = (в e разів) e-folding time
~ експоненці́йного спа́ду = exponential-decay time
~ експонува́ння = exposure time
етало́нний ~ = standard time
ефекти́вний ~ життя́ = effective lifetime
ефемери́дний ~ = ephemeris time [ET]
єди́ний ~ = universal time [UT]
~ життя́ = lifetime; (збудженого стану) excited-state lifetime; (нестійкого стану) unstable-state lifetime; (носія) carrier lifetime; (частинки) particle lifetime; (на енергетичному рівні) energy-level lifetime; (покоління нейтронів) generation (life)time; (чорної діри) lifetime of a black hole
~ за а́томним годи́нником = atomic time
~ за а́томною шкало́ю = atomic time; (міжнародний) international atomic time [TAI]
~ заве́ршування = completion time
~ за Ґри́нвічем = Greenwich time; (середній) Greenwich mean/civil time [GMT], Zulu time; (середній зоревий) Greenwich mean sidereal time [GMST]; (справжній зоревий) Greenwich apparent sidereal time [GAST]
за́даний ~ = given [prescribed] time; (наперед) preset time
~ замерза́ння = freezing time
~ заморо́жування = freezing time
~ заника́ння = (коливань) damping time
~ запа́лювання = ignition time
~ запам’ято́вування = (комп.) storage time
~ запи́сування = recording time; (комп.) storage time
~ запі́знення = delay time, time lag
~ запі́знювання = retardation time, time lag
~ за́пуску = starting time; (ел.) triggering time
~ зародкува́ння = nucleation time
~ заспоко́ювання = (врівноважування) equilibration time; (усталювання) settling time; (релаксації) relaxation time; (стрілки приладу) decay [response] time; (коливань у мірчому приладі) arrestment time
~ за́тримки = time lag; delay time; (імпульсу) pulse-delay time
~ затри́мування = див. ~ утримування
зафіксо́ваний ~ = fixed time
~ за я́дерною/ядро́вою шкало́ю = nuclear time
~ зберіга́ння = 1. (у запам’ятовувальні трубці) retention [storage] time 2. (даних на носії інформації) retention period
~ збу́джування = (приладу тощо) rise time
~ звуча́ння = 1. (звуку) sound(ing) time 2. (відлунювання) echo(ing) time; (складного) reverberation time 3. (запису) play time
~ згаса́ння = (коливань) damping time; (слабшання) attenuation [extinction] time; (люмінесценції) decay time; (люмінофору) phosphorescent-decay time; (спадання) fall time
зга́яний ~ wasted [lost] time □ надолужувати зга́яний ~ = to make up for the lost time
~ згоря́ння = burnout time
земни́й ~ = Terrestrial Time [TT]
земни́й динамі́чний ~ = Terrestrial Dynamical Time [TDT]
змарно́ваний ~ = wasted [lost] time
~ знева́джування = (програми) debugging time
~ зно́шування = (механізму) life time
~ зо́внішнього впли́ву = exposure time
~ зондува́ння = sounding time
зоре́вий ~ = sidereal time; (місцевий) local sidereal time; (середній) mean sidereal time
~ зрівнова́жування = equilibration time
~ зроста́ння = rise [buildup] time; (імпульсу) pulse rise time
~ зу́пи́ну = stopping time; (реактора) shutdown time
~ інтеґрува́ння = integration time
~ існува́ння = lifetime
~ йоніза́ції = ionization time
квазирівномі́рний ~ = (астр.) quasi-uniform time
ки́ївський ~ = Kiev [Kyiv] time
кінце́вий ~ = 1. (момент закінчення) termination time 2. (термін завершення) completion time; (жорстко заданий) deadline
~ когере́нтности = coherence time
~ кореля́ції = correlation time
ко́ри́сний ~ = productive [effective] time
коро́ткий ~ = short time
~ лазерува́ння = lasing time
лі́тній ~ = summer time, daylight-saving time
лока́льний ~ = local time див. тж місцевий ~
ма́рно ви́трачений ~ = wasted time
маши́нний ~ = computer [machine] time
ме́ртвий ~ = dead time; (лічильника) counter dead time
~ між зі́ткненнями = (частинок) collision time
~ між і́мпульсами = interpulse time
міжнаро́дний а́томний ~ = International Atomic Time [TAI]
~ мі́ряння = measurement [measuring] time
місце́вий ~ = local time; (середній) local mean time; (середній сонцевий) local mean solar time; (місяцевий) local lunar time; (справжній) local apparent time; (зоревий) local sidereal time; (справжній зоревий) local apparent sidereal time [LAST]
місяце́вий ~ = lunar time; (місцевий) local lunar time
~ монтува́ння = assembly time
~ набира́ння висоти́ = rise time
~ набира́ння шви́дкости = див. ~ пришвидшування
~ нагніта́ння = pumping time
~ нагріва́ння = heating [warm-up] time
~ нагрома́джування = storage time; buildup time; (ел.) accumulation time
~ наді́йдення = (імпульсу, частинки, сигналу тощо) arrival time
~ найбі́льшої наванта́ги = peak time, peak hour
~ накопи́чування = storage time; (ел.) accumulation time
напередза́даний ~ = preset time
~ напівро́зпаду = half-life
~ нароста́ння = (імпульсу) pulse-rise time, building-up period
~ настання́ = (події) arrival time
непере́рвний ~ = continuous time
нескінче́нний ~ = infinite time
нескінче́нний ~ життя́ = infinite lifetime
~ нечутли́вости = (приладу) insensitive [dead] time; (лічильника) counter dead time
нічни́й ~ = night(-)time
о́б’є́мний ~ життя́ = (носіїв) bulk [volume] lifetime
~ обробля́ння = processing time; (механічного) machining time
~ обслуго́вування = (технічного) servicing time
~ обчи́слювання = computation time; (суми) addition time; (добутку) multiplication time
одини́чний ~ = unit time
~ опромі́нювання = irradiation [exposure] time
оптима́льний ~ = time optimum, optimum time
~ оріентаці́йної релакса́ції = orientation-relaxation time
орієнто́вний ~ = estimated time
~ орієнтува́ння = orientation time
~ оса́джування = (відкладання, покривання) deposition time
~ осіда́ння = settling time
~ охоло́джування = cooling time
оці́нко́вий ~ = estimated time
очі́куваний ~ = (момент) expected time
~ очі́кування = (проміжок) wait(ing) time
~ па́м’яті = (електроннопроменевої трубки) storage time
~ перебува́ння = (в увімкненому стані) on-time; (у вимкненому стані) off-time; (в хемічному реакторі) residence time; (в ядерному реакторі) residence [in-pile] time; (палива в реакторі) fuel-residence time; (частинки всередині пристрою) holdup time
передполудне́вий ~ = forenoon
~ перемика́ння = switching time/duration
~ перемі́шування = mixing time
~ пересила́ння = (сигналу) transmission time
~ пере́стою = down [idle] time
~ пересува́ння = travel time
~ перехі́дно́го проце́су = transition time; transient period
~ перехо́ду = transition time
післяполудне́вий ~ = afternoon
~ післясвіті́ння = (екрану) afterglow time/duration; (люмінофору) time of persistence
Пла́нків ~ = Planck time
пові́льний ~ = (у багаточасових підходах) slow time
по́вний ~ = total time
~ подво́ювання = (кількости палива у бридері) (fuel-)doubling time
помі́ряний ~ = measured time
помі́ряний ~ життя́ = measured [experimental] lifetime
~ помпува́ння = pumping time
поправко́вий ~ = correction time
порівня́льний ~ життя́ = comparative lifetime
~ посла́блювання = (коливань) attenuation time
пото́чний ~ = current [run] time
початко́вий ~ = initial [start] time (instant)
~ поши́рювання = propagation time
~ поши́рювання зву́ку = (від джерела до приймача) sound lag
поясни́й ~ = zone [standard] time
призна́чений ~ = appointed [fixed] time
приро́дний ~ життя́ = natural lifetime
~ приско́рювання = див. ~ пришвидшування
~ пришви́дшування = acceleration time
прога́яний ~ = див. згаяний ~
~ проліта́ння = (частинки) time of flight; transit time; (між електродами) interelectrode transit time
~ просто́ювання = див. ~ перестою
~ профіла́ктики = (комп.) engineering time
~ профілакти́чного о́гляду й пото́чного ремо́нту = servicing time
~ прохо́дження = passage time, time of passage; (небесного тіла через меридіян) transit time
~ проявля́ння = (фотоплівки) developing time
~ пу́ску = starting time; (ел.) triggering time
~ рахува́ння = computation time; (лічильника) count time
~ реа́кції = reaction time
реа́льний ~ = real time
~ ревербера́ції = reverberation time; (оптимальний) optimum reverberation time
реґуляризо́ваний всесві́тній ~ = regularized universal time [UT1R]
~ реєстра́ції = (момент) 1. (сейсмічної хвилі) arrival time 2. (частинки) detection time
~ реєструва́ння = (проміжок) recording time
~ рекомбіна́ції = recombination time
рекомбінаці́йний ~ життя́ = recombination lifetime
~ релакса́ції = relaxation time
релаксаці́йний ~ життя́ = relaxation lifetime
~ робо́ти = operation [running] time
робо́чий ~ = див. ~ роботи
розді́лювальний ~ = resolving time
~ ро́зпаду = (яф) decay time
розрахунко́вий ~ = estimated time
розрахунко́вий ~ життя́ = calculated [theoretical] lifetime
~ розробля́ння = (проєкту) development time
~ розсі́ювання = scattering time
~ ру́ху = (між зафіксованими точками) travel time
сві́тлий ~ = (поки є денне світло) daytime
світлови́й ~ = (час поширювання світла від спостережуваного об’єкту до Землі) light(-travel) time
світови́й ~ = universal time [UT]
се́рвісний ~ = (комп’ютера) attended time
сере́дній ~ = 1. mean [average] time 2. (астр.) mean time 3. (за Ґринвічем) Greenwich mean/civil time [GMT], Zulu time 4. (сонцевий) mean solar time 5. (зоревий) mean sidereal time; (за Ґринвічем) Greenwich mean sidereal time [GMST] 6. (місцевий) local mean time 7. (техн.) (між відмовами) mean time to failure; (між ремонтами) mean time to repair
сере́дній ~ життя́ = mean lifetime, mean [average] life
~ сканува́ння = scanning time
скінче́нний ~ = finite time
скінче́нний ~ життя́ = finite lifetime
~ склада́ння = (монтування) assembly time
скоордино́ваний всесві́тній ~ = Coordinated Universal Time [UTC]
сонце́вий ~ = solar time; (середній) mean solar time; (справжній) apparent (solar) time, true solar time
~ спада́ння = fall time; (імпульсу) pulse-decay time
~ спіка́ння = sintering time
~ спін-ґратко́вої релакса́ції = spin-lattice relaxation time
~ спі́нової релакса́ції = spin-relaxation time
~ спові́льнювання = deceleration [retardation, slowing-down] time; (нейтронів) moderation time
~ спостеріга́ння = observation time, observation hours
спра́вжній ~ = apparent [true] time; (сонцевий) apparent [true] solar time; (місцевий) local apparent time; (місцевий зоревий) local apparent sidereal time [LAST]; (зоревий за Ґринвічем) Greenwich apparent sidereal time [GAST]
~ спрацьо́вування = (між увімкненням і початком усталеної роботи механізму) actuation time; response [resolving] time; (ел.) triggering time
~ стабілізува́ння = stabilization time
сума́рний ~ = total time; (виконання завдання, комп.) turnaround time
~ старі́ння = 1. aging time 2. (зужитого ядерного палива) cooling time
~ тве́рднення = solidification time див. тж ~ тужавіння
~ тво́рення = (теорії) development time
теорети́чний ~ життя́ = theoretical [calculated] lifetime
~ термаліза́ції = thermalization time
~ техні́чного обслуго́вування = maintenance [engineering] time
~ трива́ння = duration див. тж тривалість
~ тужа́віння = setting [curing] time
~ тунелюва́ння = tunneling time
~ усере́днювання = averaging time
~ уста́лености = persistence time
~ уста́лювання = stabilization time; (заданого режиму) settling [correction] time; (електричного розряду) accommodation time; (перехідний період) transient period
~ устано́влювання = setting time; (рівноваги) equilibration time; (усталеного режиму) stabilization time
~ усува́ння дрібни́х вад = (комп.) debug(ging) time
~ утво́рювання = (структури) formation time
~ утри́мування = 1. (в певній ділянці, в певних межах) confinement time; (плазми) plasma confinement time 2. (у хроматографії) retention time
факти́чний ~ = actual time
факти́чний ~ життя́ = actual lifetime
фізи́чний ~ = physical time
~ фіксува́ння = fixation time
~ формува́ння = (імпульсу) shaping time; (структури) formation time
~ функціонува́ння = див. ~ функціювання
~ функціюва́ння = operation [running] time
характеристи́чний ~ = characteristic time
~ холо́нення = cooling time
циві́льний ~ = civil time
~ ци́клу = (доступу) (комп.) cycle time
~ чека́ння = wait(ing) time; (комп.) latency (period)
~ чутли́вости = (приладу) sensitive time
швидки́й ~ = (у багаточасових підходах) fast time
я́дерний/ядро́вий ~ = nuclear time
~ я́дерної/ядро́вої квадрупо́льної релакса́ції = nuclear-quadrupole-relaxation time

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

зневаджений debugged ком
зневаджування (напр., програми) debugging інф
автономне з. (напр., ПК) off-line debugging
з. програми program debugging, software debugging
з. ПК computer debugging
з. даних data debugging
з. системи system debugging
первинне з. (напр., ПК) primary debugging, preservice debugging
в. системи system debugging інф
дистанційне в. remote debugging
діалогове в. online debugging; interactive debugging інф
пакетне в. batch debugging інф
покрокове в. single step debugging
зневаджувач,~а debugger; debug tool інф
автономний з. stand-alone debugger інф
вбудований з. built-in debugger, integrated database інф
з., що працює на рівні вихідного коду source (language) debugger, source level debugger, symbolic debugger інф
з., що працює на рівні машинних команд non-symbolic debugger інф
з. ядра (напр., драйверів пристроїв) kernel debugger інф
діалоговий з. interactive debugger
зовнішній н. stand-alone debugger інф
пакетний з. batch debugging facility інф
символьний з. symbolic debugger
засіб, засобу means, medium; (метод) method; (пристрій) device, appliance; (аксесуари, арматура) fixture, accessories мн; (знаряддя, інструмент) instrument, implement, tool; facility мех; gadget прф
автоматизовані засоби вимірювання і керування computer-aided measurement and control || CAMAC мн
апаратні засоби hardware мн
діалогові засоби керування dialogue control tools мн
діалогові програмні засоби interactive software мн
електронні засоби electronics, electronic instrumentation мн
електронні засоби зв’язку electronic communication мн
електронні засоби проєктування electronic artwork design aids мн
з. автоматичного монтування automounter
з. взаємодії з користувачем user interface facility
з. вимірювання (метод) measuring method; (пристрій) measuring apparatus, gauge (device), measuring instrument, measuring device, metering device; measuring means мн
з. виведення output medium
з. виявлення detection means
з. виявлення помилок error checking facility, error detecting facility
з. відновлення працездатності reconditioner
з. відображення інформації з використанням люмінесценції luminescent display
з. відображення інформації на газорозрядних лампах gas-discharge display
з. відображення інформації на рідких кристалах liquid-crystal display || LCD
з. відображення на ЕПТ CRT display
з. відображення на лазері laser display
з. відображення символьної інформації symbol information display
з. візуалізації (напр., в АСП) render feature
з. вторинного (електро)живлення secondary power supply means
з. графічної взаємодії graphic interface
з. дистанційного зондування remote-sensing instrument кос
з. діагностики diagnostic facility, diagnostic tool
з. діагностування diagnostic device
з. доступу accessor
з. економії часу (напр., програмування) timesaver
з. життєзабезпечення life-support facility, means of subsistence
з. забезпечення security means, maintenance means
з. завантаження (напр., програм) load facility
з. захоплювання кадру frame grabber
з. зв’язку telecommunication facilities, communication facilities, means of communication
з. зв’язку в системах телеопрацювання даних data teleprocessing communication means
з. зневадження debugging facility
з. навігації navigation aid
з. зміни версій reversion facility
з. інформації (information) medium
з. керування control means
з. комунікації communication medium
з. маршрутизації (повідомлень) gateway facility
з. мікроскопічної техніки microscopy accessories
з. моделювання simular
з. моделювання даних data modeler
з. модифікації change facility
з. навчання tutorial
з. обґрунтування argumentation base, argumentation facility
з. обслуговування handling means, service means
з. обміну medium of exchange
з. перегляду viewer
з. пересилання інформації data transmission means
з. перенесення bridgeware
з. пояснення explanation facility
з. попередження warning facility
з. пошуку каталогів directory finder
з. прогнозування відмов failure predictor
з. проєктування design tool
з. протилокації radar countermeasure (means)
з. радіозв’язку radio communication means
з. тонального пересилання voiceband facility
з. трасування tracing facility
з. трасування макрокоманд macrotracer
з. утворення завад РЛС radar blinder, radar blanketing means, radar jamming means
монтажні засоби || монтажне приладдя assembly accessories, mounting accessories мн
програмні засоби software (environment), software tools мн
протилокаційні засоби || засоби протилокації radar countermeasure (means) мн
супутникові засоби телевізійного мовлення satellite facilities for TV broadcasting, satellite assets for TV broadcasting мн
технічні засоби навчання educational technology мн
компілятор,~а compiler (routine), compiling routine інф; (компілювальна програма) compiler program, compiling program інф
автоматичний к. automatic compiler
багатопрохідний к. multipass compiler
блоковий к. block compiler
зневаджувальний к. debugging compiler
двопрохідний к. two-pass compiler
діагностичний к. diagnostic compiler
діалоговий к. conversational compiler
к. байт-коду byte-code compiler
к. запитів query compiler
к. кремнієвих ІС silicon compiler
к. схем circuit compiler елн; (бази даних) schema compiler
к. топології layout compiler
кремнієвий к. (програма складання кремнієвих ІС) silicon compiler, genesil system елн прф
модульний к. cell compiler
налагоджувальний к. checkout compiler
однопрохідний к. one-pass compiler, single-pass compiler
повнофункційний к. full-range compiler
покроковий к. incremental compiler
попередній к. front-end compiler
резидентний к. in-core compiler, resident compiler
синтаксичний к. syntax oriented compiler, syntax directed compiler
макрокоманда macrocommand, macro(-)instruction, macrocode, macro інф
бібліотечна м. library macrocommand
вбудована м. built-in macroinstruction
м. завершення completion macrocommand
м. зневадження debug macrocommand
оператор,~а
1. operator; statement, instruction ком
введений о~ром operator-entered
експоненційний о. exponential operator
зневаджувальний о. debugging statement
командний о. command statement
мережний о. network operator звз
мультиплікативний о. multiplicative operator
ненульовий о. nonzero operator
непозначений о. unlabelled statement
о. безумовного переходу transition operator
о. вертання return statement
о. вибору case statement
о. визначення файлів file identification instruction, “define file” statement
о. виклику caller
о. відображення display statement, mapping operator
о. галуження branch statement
о. градієнту gradient operator
о. електронного устатко́вання electronics operator
о. знищення annihilation operator, destruction operator фіз
о. Лапласа || лапласіан Laplace operator, Laplacian (operator)
о. мови language operator
о. вхідною мовою source statement
о. опису (даних) declarative statement, descriptive operator
о. передавання керування transfer statement, GO TO statement
о. пересилання (даних) move statement
о. переходу transition operator
о. приймання даних accept statement
о. присвоювання assignment statement
о. пророкування prediction operator
о. редагування edit statement
о. усереднення averaging operator
о. циклу repetition operator, DO-statement, iteration statement
позначений о. marked operator, designated operator
порожній о. blank statement, dummy statement, null statement
примітивний о. primitive operator
простий о. simple statement інф
складови́й о. compound statement
тепліцевий о. Toeplitz operator
умовний о. conditional statement, IF statement;
2. (людина) operator, manipulator; cameraman тлб
о. комп’ютера computer operator
о. пульта керування console operator
о. радіопеленгатора direction-finder operator
о. РЛС blip-watcher, radar controller, blip jockey, radar operator, radarman
телевізійний о. cameraman
черговий о. duty operator
пристрій,~рою device; (апарат) apparatus, arrangement; (обладнання) facility, equipment, installation; (механізм) mechanism, machine, gear; (засіб) means; (блок) unit; (вимірювальний) instrument; (електричний) appliance
абонентський розподілювальний п. subscriber distribution device тлф
автономний п. self-contained unit
авторульовий п. automatic steering device, automatic helmsman, automatic pilot || autopilot
акустоелектронний п. acousto-electronic device
акустооптичний п. acousto-optical device
аналоговий обчислювальний п. analogue computing device
аналоговий п. analogue device
аналоговий п. захисту сигналу від помилок signal errors-protecting analogue device
аналоговий п. пам’яті analogue storage, analogue memory device
антенний п. (радіо) scanner assembly
антенно-фідерний п. || АФП antenna-feeder device
арифметичний логіковий п. || АЛП arithmetic(al) and logic unit || ALU, number-theoretic and logic unit
арифметичний перемикальний п. arithmetic(al) switching device, number-theoretic switching device
арифметичний п. arithmetic(al) unit, number-theoretic unit
багатодоріжковий п. multitrack system
багатоканальний п. multichannel device
базовий п. main-frame
балансний п. balance device
блоково-орієнтований п. block-oriented device
буферний п. buffer unit, buffer device
ввідний п. input device
вивідний п. output device
викличний п. calling device, calling equipment, caller звз; (агрегат, генератор) ringing set тлф
вимірювальний п. || вимірювач measuring instrument, measuring device
виносний п. приймача lowering unit of receiver
випростувальний п. || випростувач rectifier, rectifying element
високовольтний п. керування high-voltage control device
високоякісний п. друку || високоякісний принтер high quality printer
вихідний п. output device, output block, output unit
відеоконтрольний п. (video) monitor, television monitor, viewing monitor, picture monitor
відеонавчальний п. video teaching device, videotutor
відкритий розподільний п. outdoor switch-gear
відліковий п. reading device
відтворювальний п. || відтворювач visual reproducing device, visual reproducing unit, (visual reproducing) display
віртуальний п. virtual device
внутрішній п. пам’яті internal storage, internal memory
вхідний п. input device, input equipment, input block, input unit
вхідний п. запису input recorder
вхідний п. зв’язку input coupler, first coupler
герметизований п. sealed device
градуювальний п. calibration instrument
двостабільний п. bistable device
декодувальний п. || декодер decoder
дискретний п. || п. дискретного типу discrete device
дистанційний п. (пульт) remote device
диференціювальний п. || диференціатор differential analyser, differentiator
діелектричний електротермічний п. dielectric heating oven
друкарський п. printing device
друкувальний самозаписувальний п. || друкувальний самописець printing recorder
дугогасний п. arc-control device
екранний п. відображення || екранний дисплей (cathode-ray) tube display
екранувальний п. screening device, flap mechanism
електрично незалежний уземлювальний п. electrically independent earth(ing) device, electrically independent grounding device
електромеханічний п. electromechanical device
електронний перемикальний п. || електронний перемикач electron switching device
електронний п. electronic device
електронно-оптичний п. відображення electrooptic display
електронно-променевий п. пам’яті cathode-ray tube memory
електротехнічний п. electric(al) device
задавальний п. || задавач driver, set-point device, reference-input element, reference-input unit; master ком
залежний від п~рою device-dependent
запалювальний п. ignition device, starting device
запам’ятовувальний індикаторний п. з одним електронним прожектором single-beam storage display unit
запам’ятовувальний п. див. запам’ятовувач
записувальний п. || записувач recording device, recorder, recording system, writer
зарядний п. || заряджувач charging unit, (battery) charger
зарядно-підзарядний п. (батареї) battery charger
затискний п. || затискач clamping device, holding device, clamp, post, terminal
з’єднувальний п. || з’єднувач connecting device, connector, coupler, adapter
зневаджувальний п. || зневаджувач debugger, adjuster, debug tool
зовнішній п. || ЗП peripheral equipment, external equipment, external device
зустрічно-штировий п. зв’язку interdigitated coupler
імпульсний п. pulsed device
індикаторний п. display unit, indicator (unit); (radar) scope рлк
індикаторний п. з плоским екраном flat-screen indicator (instrument)
інтегрувальний п. || інтегратор integrator (device), integrating apparatus; integral filter мат
інтерактивний п. interactive facility
інтерактивні графічні п~рої interactive graphics ком мн
кабельний п. cable (hauling) gear
каліграфічний п. відображення calligraphic display
керувальний п. || керувач control(ling) device, control(ler), regulator
кінцевий кабельний п. cable termination
кінцевий п. terminal
клітинковий матрицевий п. перемноження array-multiplier unit
кодувальний п. || кодувач coder (device), (en)coding device
кодувально-декодувальний п. coder-decoder
кольоровирівнювальний п. || кольоровирівнювач colour equalizer
компенсувальний п. || компенсувач compensator
комутаційний п. switching device
конвеєрний п. pipelined device, conveying unit
контрольний п. monitoring assembly, monitoring device, certifier monitor
контрольно-керований п. check-and-control device
координатний п. coordinate equipment
координатно-вимірювальний п. coordinate measuring gauge
коректувальний п. correcting device, corrector
кроковий п. || крокувач step-by-step apparatus, step mechanism
лінійний п. перетворення сигналу даних linear data signal converting device
літеродрукувальний п. letter-printing apparatus
логіковий п. logical device, logic unit || LU
логіковий п. вводу logic input device
матричний п. множення з фіксованою комою matrix multiplication device with fixed decimal point, matrix multiplication devices with non-floating decimal points
мікропрограмний п. керування microprogram control unit
мікропроцесорний програмний п. керування microprocessor program control device
мікрофонно-телефонний п. microphone-earphone device
місцевий п. керування local control device
моделювальний п. || моделювач simulator
набірний п. || набирач typesetter, textsetter; (телефонний номеронабирач) dialler || dialer амр
навчальний п. educating device, educational device
надверний переговорний п. door speak device
надійний п. failsafe device, reliable device
наземний електротехнічний п. terrestrial electrical device
наземний п. супутникового зв’язку ground-based device for satellite communication
накопичувальний п. || накопичувач accumulator, storage (device), storage unit; pool ком
налаштувальний п. || налаштувач || тюнер adjuster, tuner
намотувальний п. || намотувач winder assembly, spooler
натискний п. || натискач screw-down mechanism, pressing device
обчислювальний п. || обчислювач || комп’ютер computing device, computer
однокристаловий п. на ЦМД single-chip bubble
однофазний п. single-phase device
оперативний запам’ятовувальний п. || ОЗП || оперативний запам’ятовувач random-access memory || RAM
оперативний п. пам’яті || системний запам’ятовувальний п. || системний з. online storage
опорний поворотний п. rotating bearing device
оптимальний приймальний п. || оптимальний приймач optimal receiving device
оптоелектронний п. optoelectronic device
оптоелектронний п. пам’яті optoelectronic storage, optoelectronic memory
освітлювальний п. || освітлювач floodlight, illuminant, illuminator
основний п. primary device, main device
охолоджувальний п. || охолоджувач cooler
пелюстковий п. друку daisy-wheel printer
переговорний п. intercom (device), talk-back equipment
переговорно-викличний п. monophone
передавальний п. || передавач transmitting terminal, transmitter
перелічний п. counter, scaling unit
перелічувальний п. counter, scaling unit, scaler
перемикальний п. || перемикач switch(ing) device
перемикальний п. регулювання напруги під навантаженням on-load tap-changer
перемножувальний п. || перемножувач multiplier (unit), multiplier section
перемножувально-подільний п. multiplication-division unit
переносний вимірювальний п. portable gauging equipment
перехідний п. || перехідник || адаптер bullet transformer, terminating equipment, terminating set, adapter; (phonograph) pick-up звт
периферійний п. peripheral (device)
підзаряджувальний п. (re)charging device
повертальний п. || повертач rotating device
пороговий п. threshold device
порогознижувальний п. || порогознижувач threshold-extension device
посимвольний п. друку character output printer
послідовнісний п. sequential equipment
постійний запам’ятовувальний п. || ПЗП || постійний запам’ятовувач permanent storage, read-only storage, read-only memory || ROM
постійний п. пам’яті permanent storage, fixed storage, permanent memory, fixed memory
потоковий п. streaming device
похило-поворотний п. (ТВ-камери) pan/tilt unit
приймальний п. || приймач receiving terminal, (radio) receiver, receptor, set
прикінцевий кабельний п. cable terminating set, cable termination
п. аварійної сигналізації alarm (device)
п. автоматичного введення резерву automatic device switch
п. автоматичного фокусування automatic focusing system
п. безконтактного друку non-impact printer
п. бокового зміщення синього пучка blue lateral unit
п. великого обсягу large volume device
п. вертання каретки carriage return device
п. вибірки-зберігання selection-storage device
п. вибірки і запам’ятовування selection-and-memory device, selection-and-storage block
п. вибору альтернативи choice device
п. виведення даних data output mechanism, data output block, data output device, data output unit
п. виводу output mechanism, output block, output device, output unit
п. виводу АСП CAD output
п. виявлення detector, locator
п. виявлення несправностей fault detector
п. виявлення присутності presence sensing device
п. відеоконтролю visual inspection unit
п. віднімання subtracter
п. відображення, базований на ефекті Покелса Pockels effect display
п. відтворення reproducing device, transcriber
п. візуалізації visualizer
п. візуалізації зображення visual display unit
п. візуального відображення visual display unit
п. візуального розпізнавання (оброблюваних деталей) image-sensing arrangement
п. встановлення нуля origin-shift device
п. горизонтального зведення lateral-converging device, horizontal convergence unit
п. графічного введення graphical input
п. графічного виводу graphical output, plotted output
п. графічного друку printer-plotter device
п. групового програмування gang programmer
п. гучномовного зв’язку speakerphone, speakerset
п. далекого зв’язку long-haul device
п. декодування decoder
п. дискретного керування discrete control device
п. дистанційного вимірювання telemeter
п. дистанційного керування remote control device, telecontrol device
п. для випробування test rig
п. для виявлення пошкоджень fault detector
п. для візуалізації imager
п. для встановлення на нуль zero adjuster
п. для зрощування (кабелів) splicer
п. для локалізації несправностей fault locator
п. для монтажу (компонентів на плати) insertion station
п. для напилення sputterer
п. для оброблення відеосигналу video processor
п. для підзаряджання booster
п. для попереднього налаштування presetter
п. для регулювання сили світла dimmer arrangement
п. для розмагнетування demagnetizer
п. для розпізнавання identifier
п. для самонавчання machine for self-teaching, machine for self-learning
п. друку || друкувальний п. || принтер printing device, printing apparatus, print box, printing mechanism, printing unit, typer, typewriter, printer
п. друку барабанного типу drum-type printer
п. друку колесного типу wheel printer
п. живлення feeding device, feeder
п. з N входами N-input gate
п. з довільною вибіркою random access unit
п. з номеронабирачем unit with dial(er)
п. з прямим доступом direct access unit
п. з трьома станами three-state device
п. завдання послідовності device for sequence assignment
п. записування аналогової інформації analogue information recording device
п. записування даних data-recording device
п. засекречування encryption device, scrambler
п. затримки delay device, delay unit
п. захисного відімкнення protective cutout device
п. захисту від помилок error protector, error-protecting device
п. захисту устатко́вання equipment protection device
п. захоплення цілі lock(ing)-in device, lock-on device
п. збудження котушки coil excitation device
п. збудження рядків line driver, x-driver
п. звукового виводу sound output (device)
п. звукової сигналізації beeper, buzzer
п. звукозапису audio recorder, sound recorder
п. згортки convolver
п. зовнішньої пам’яті || ПЗП external memory, external storage
п. зсуву shifting device
п. зчитування reader, reading machine
п. зчитування зі стрічки tape readout device
п. зчитування магнетних знаків magnetic character reading system
п. ідентифікації identification device
п. імітування imitation device, simulation device
п. індикації display (device), indicator
п. канального типу strip-current-type device
п. керування control unit
п. керування пам’яттю memory control device
п. керування периферією peripheral control device
п. кодування ко́лірності chrominance encoder
п. комутування даних data switch
п. комутування мікрофонів microphone switching device
п. комутування повідомлень message(-switching) centre; relay centre
п. контролю monitoring device
п. контролю ізоляції insulation monitoring device
п. контролю перевантаження overload detecting device
п. контролю потужності power monitor
п. контролю спектру spectrum monitor
п. копіювання з дисплея display copier
п. лазерного мікрофільмування microfilm laser plotter
п. мовного введення speech input device
п. модульного типу modular unit
п. на дисках disc unit
п. на ефекті просочування reach-through device
п. на основі обертання площини поляризації Faraday isolator
п. на циліндричних магнетних доменах (magnetic) bubble device
п. налаштування tuner
п. обміну (даними) exchange device
п. оброблення відеосигналів keyer тлб
п. оброблення зображень pixel-cruncher
п. оброблення сигналів у реальному масштабі часу real-time signal processor
п. одноразової дії one-shot device
п. оперативного керування dispatcher
п. опитування scanner ком
п. опрацювання даних data processor
п. опрацювання запитів handler
п. опрацювання інформації data-processing unit, information-processing device
п. опрацювання команд instruction unit
п. оптичного вводу optical reader
п. організації циклів cycler
п. орієнтації orienter, positioner
п. охоронної сигналізації burglar-alarm device, safety-alarm device, burglar-alarm unit
п. оцифрування відеозображень video digitizer
п. оцінки estimator
п. оцінки несправностей fault evaluator
п. пам’яті storage, memory; store
п. пам’яті без руйнування інформації (під час зчитування) nondestructive (read-out) storage || NDRO storage, nondestructive memory
п. пам’яті з довільною вибіркою random access storage, random access memory || RAM
п. пам’яті з позиційною вибіркою bit-organized memory
п. пам’яті з прямою вибіркою (слів або чисел) word-organized storage, word-selection storage, word-organized memory, word-selection memory
п. пам’яті з руйнуванням інформації volatile storage, volatile memory
п. пам’яті з центральним процесором online storage, online memory
п. пам’яті зі збігом струмів coincident-current storage, coincident-current memory
п. пам’яті зі швидкою вибіркою quick-access memory, rapid-access memory
п. пам’яті із записом, що не стирається non-erasable storage, non-erasable memory
п. пам’яті із записом, що стирається erasable storage, erasable memory
п. пам’яті на дисках disc storage, disc memory
п. пам’яті на електроннопроменевих трубках cathode-ray valve memory, cathode-ray valve storage
п. пам’яті на тригерах flip-flop storage, flip-flop memory
п. пам’яті статичного типу static storage
п. первинного оброблення preprocessing device
п. перезаписування transcriber, rewriting device, rerecording system
п. перезаписування компакт-дисків CD-rewriter
п. перемикання променя beam hopper
п. перенесення спектру spectrum transfer device
п. перетворення сигналів signal-conversion equipment, signal transducing device
п. підготовлення вхідних даних input preparation equipment
п. підготовлення даних data preparation device
п. підслуховування listening station, eavesdropper звз
п. повороту антени antenna positioner
п. повторного ввімкнення device circuit-recloser
п. покрокового керування step-by-step control device
п. поперечного фокусування transverse focusing device
п. порівняння comparator
п. придушення імпульсів pulse swallower
п. регулювання regulator device, governor device
п. реєстрації інформації logger machine
п. розгортки scanner, scanning system
п. розгортки площинного типу flat-bed scanner
п. розгортки типу «рухомий промінь» flying-spot scanner
п. розмагнетування demagnetization device
п. розпізнавання recognizer
п. розпізнавання знаків character recognition machine
п. розпізнавання імпульсів pulse identifier
п. розпізнавання кольору colour recognition device
п. розпізнавання образів pattern recognition machine
п. сканування || сканер scanner
п. спряження interface
п. стеження-запам’ятовування tracing-string device, tracing-storage device
п. стиснення sharpener звз
п. телекерування telecontrol unit
п. телеконтролю remote monitor
п. телемеханіки telemechanics device
п. телесигналізації remote indication unit, remote signalling unit
п. термодруку thermal printer, electrothermal printer
п. уведення зі стрічки tape reader (device)
п. увімкнення резерву reserve connecting device
п. уводу input block, input device, input unit, input reader, input mechanism
п. уводу-виводу input-output device || I/O device
п. фазування phasing unit
п. формування однополярного сигналу unipolar signal shaper
п. чергового приймання duty-reception device
п., що реалізує операцію інтегрування integrator
програмно-аналізувальний п. program analyzing device
програмовний постійний запам’ятовувальний п. || програмовний ПЗП || програмовний постійний запам’ятовувач programmable read-only memory || programmable ROM || PROM
програмовний логіковий п. || ПЛП programmable logic device || PLD
програмувальний п. з великою й малою швидкодією programmer with low and high speed
проєкційний п. відображення projection display
проміжний п. intermediary device; intermediate device звз
пропускний п. gate mechanism
протискочувальний п. (напр., програвача) anti-skate
пусковий п. starting device
розв’язувальний п. decoupler
розподільний закритий п. indoor switch-gear
самозаписувальний п. див. самописець
саморобний п. self-made device, custom-made arrangement
світломодулювальний п. || світломодулювач light modulator
сигнальний п. warning device
симетрувальний п. balancer; (трансформатор з узгодженням імпедансу) Balun звз,ком
системний запам’ятовувальний п. || системна пам’ять online storage, system memory
сканувальний електронний п. scanning electronics
спеціальний обчислювальний п. special computing unit
сповільнювальний п. || сповільнювач delay mechanism, retarder
сторожовий п. сигналізації watch signalling device
стрічкопротяжний п. (tape) deck, (magnetic-)tape transport, tape handler, tape feed
струмовимірювальний п. || струмовимірювач current measuring device
телефонний комутаційний п. telephone switching device, telephone switchboard
телефонний п. telephone device
тригерний п. пам’яті flip-flop storage, flip-flop memory
ударний п. hammering device
узгоджувальний п. || узгоджувач matching device, matching unit
уземлений п. earthed system, earthed device
установлювальний п. || установлювач adjusting device
фазозсувний п. || фазозсувач phase-shifting device, phase-shifter
фазувальний пристрій || фазувач phaser
фідерний п. feeder device
фізичний п. physical unit, physical device
фільтрокомпенсувальний п. || фільтрокомпенсатор filter-compensating device
фотозчитувальний п. || фотозчитувач photoreader
фотоприймальний п. || ФПП || фотоприймач photodetector, photosensor; picture receiver
фотореєструвальний п. || фотореєструвач photorecorder
функційний п. functional unit
хронувальний п. timer
хронувальний п. з повторенням (заданої програми) repeating timer, repeat-cycle timer
хронувальний п. зі скиданням reset timer
центральний п. керування central controller, master controller
цифровий вимірювальний п. digital (measuring) instrument
цифровий п. друку || ЦПД digital printer, numeric printer
цифровий п. керування digital controller, digital control unit
часо-імпульсний п. множення-ділення time-pulse multiplying-dividing unit
частотороздільний п. multiplexer
читальний п. reader, reading machine
швидкодіючий п. пам’яті quick-access storage, rapid-access storage, quick-access memory, rapid-access memory
широкосмуговий п. (напр., узгоджувач) wideband device
юстувальний п. || юстувач adjuster, positioner
програма
1. program, routine, code інф; (програмні засоби, сукупність програм) software мн інф
аналітична п. для стаціонарного стану steady-state analytic(al) program
антивірусна п. antivirus program, virus-defeat program
бібліотечна п. library program, library routine
вихідна п. (виведення) output routine; (об’єктна) object routine
відкрита п. open routine; open program мат
діагностична п. diagnostic program, diagnostic routine
діалогова п. conversational program
допоміжна п. support program
закрита п. closed routine, linked routine
записана п. recorded program, stored program
застосовна п. || застосунок application (program)
зашита п. || вбудована п. (у ПЗП) firmware
зневаджувана п. debuggee
зневаджена п. debugged program
зневаджувальна п. debugging utility
зредагована п. || налагоджена п. edited program
канальна п. (обслуговування) channel program
керувальна п. executive (routine), control program || CP, executive (program), manager (program), monitor (program), executive routine, monitor routine; (супервізор) (executive) supervisor, supervisory routine
комп’ютерна п. computer program
лінійна п. linear program
мікропроцесорна п. microprocessor program
моніторна п. (керувальна) monitor program
навчальна п. learning program; (комп’ютерна) trainer, tutorial, teaching program
налагоджувальна п. checkout routine
неструктурована п. (погано складена, заплутана програма) spaghetti code прф
об’єктна п. object program, object code
оверлейна п. overlay program
оптимізована п. optimized program
переміщувана п. relocatable program
повторно використовувана п. reentrant program
пріоритетна п. (з високим пріоритетом) foreground program
п. автоматизованого проєктування computer-aided design program || CAD program
п. автоматичного регулювання automatic control program
п. аналізу кіл network analysis program
п. асемблювання assembly program
п. буферизації вихідних потоків despooling program
п. в абсолютних адресах absolute program
п. верифікації assertion checker
п. вибірки інформації information retrieval program
п. вибіркового динамічного навантаження snapshot (trace) program
п. виводу output routine
п. виклику call routine
п. випробувань test program
п. відновлення salvager
п. динамічного розподілу пам’яті || п. керування динамічною пам’яттю heap manager
п. діагностики diagnostic program
п. друку print routine
п. завантаження load(ing) program
п. ініціалізації initialization routine
п. інтерпретації interpretative program
п. каналу (обслуговування) channel program
п. керування control program, control routine інф; (пристроями) manager
п. керування об’єктом object control program
п. контролю check(ing) routine, test routine
п. мовою асемблера assembler program
п. мовою транслятора translator language program
п. моделювання на рівні регістрових операцій register-transfer-level simulator
п. опрацювання || п. оброблення processing program
п. опрацювання помилок error routine
п. обслуговування service routine
п. оверлейної пам’яті overlay program
п. оптимізації кіл network optimization program
п. перевірки check program, check routine
п. перегляду browser
п. пошуку помилок error searching program
п. редагування editor
п. сортування sort(ing) program, sorter
п. тестування exercizer
п. трасування tracing routine
п. у машинному коді absolute program
п. форматування format(ting) program
п. формування екранних форм screen generator
п. читання reader
п. чищення пам’яті garbage collector
самозаписна п. self-recording program
самоперемісна п. self-relocatable program, self-relocating program інф
сервісна п. service routine, utility (routine), service program, utility program
системна п. system(s) program
службова п. utility program, service routine; (обслугова) housekeeping routine; (допоміжна) support program
сортувальна п. || п. сортування sorting program
стандартна п. routine (program), standard program, standard routine
тестова п. test program, test routine
фонова п. background program;
2. (план, перелік заходів; напр., стосовно телебачення) programme || program амр; (розклад) schedule; (перелік) listing
комплексна п. complex programme
навчальна п. learning programme; (освітня) educational programme
оптимізована п. optimized programme
п. випробувань test programme
п. досліджень research programme
п. забезпечення надійності reliability programme
п. кабельного телебачення cablecast
п. передач телебачення TV listings
п. супутникового телебачення satellite programme
п. телебачення television programme || TV programme, TV schedule, TV guide
узгоджена п. робіт agreed programme of works
сеанс,~у session; (показ) show; (перегляд) view
адаптивний авдіовізуальний с. adaptive audio visual session
вимірювальний с. snapshot звз
інтерактивний с. online session
короткочасний с. зв’язку burst transmission звз
незавершений с. outstanding session інф
неперервний с. зв’язку continuous contact звз
с. взаємодії interaction session
с. відеозв’язку video conversation
с. відеоконференцзв’язку video conferencing connection
с. входу в систему logon session, sign-on session
с. дальнього зв’язку teleconnection
с. (звуко)записування recording session
с. зв’язку (communication) session, control session, telecommunication session, contact; shot звз
с. зв’язку з головним комп’ютером host session інф
с. зневадження debug session
с. користувача user session інф
с. моделювання modeling session; (на комп’ютері) simulation run
с. навчання training session інф
с. обміну даними data exchange session інф
с. пересилання даних data call
с. радіозв’язку radio(-communication) contact, (radio) communication session
с. радіопередачі у відкритому ефірі radio transmission session on air
с. редагування edit(ing) session
с. роботи абонента subscriber operation session, user operation session
с. роботи на терміналі terminal session
с. спільного доступу sharing session інф
с. телепередачі TV programme session
с. тестування test session
скінче́нний с. зв’язку completed communication session
час,~у time; (проміжок) interval, period
абсолютний ч. absolute time
астрономічний ч. astronomical time
атомний ч. atomic time
випромінювальний ч. життя radiative lifetime
віртуальний ч. virtual time
власний ч. увімкнення closing time, intrinsic switching time
всесвітній ч. (середній час за Гринвічем) universal time, Greenwich mean time || GMT, Zebra time, Zulu time
груповий ч. затримки || груповий ч. сповільнення group delay (time), envelope delay тлб
дискретний ч. discrete time
допоміжний ч. auxiliary time
ефективний ч. effective time
ефективний ч. життя електрона effective electron survival time
заданий ч. preset time, target time
заданий ч. затримки preset delay time
корисний ч. available time; good time, useful time ком
корисний ч. роботи комп’ютера computer good time
максимальний ч. пам’яті (ЕПТ) maximal retention time, maximum retention time, largest retention time
машинний ч. computer time, machine time
мінімальний ч. minimum time
мінімальний ч. стирання minimum usable erasing time
мінливий у часі time(-to-time) variable
місцевий ч. local time
неперервний у часі time-continuous
неперервний ч. continuous time
неприступний ч. inaccessible time
неробочий ч. standing time, timeout; (простою) down time, idle time; free time, off time заг
об’ємний ч. bulk time
об’ємний ч. життя bulk lifetime, volume lifetime
одиничний ч. unit time ком
операційний ч. operation time
перехідний ч. transit time
повний ч. full time
повний ч. перетворення full conversion time
поточний ч. current time; running time фіз
продуктивний ч. системи system productive period
процесорний ч. CPU time
робочий ч. action time, operating(-use) time
розрахунковий ч. estimated time
середній сонячний ч. mean solar time
середній ч. mean time
середній ч. безвідмовної роботи || середній ч. напрацювання на відмову || середній ч. між відмовами mean-time-between-failures || MTBF
середній ч. вільного пробігу mean time of free run, mean time of free operation
середній ч. до відмови mean time to failure || MTTF
середній ч. життя mean life
середній ч. між відмовами average time between failures
середній ч. до ремонту || середній ч. до виправлення mean time to repair || MTTR || MTR
середній ч. телепередачі average (tele-broadcast) transfer time
синхронний ч. synchronous time
сонячний ч. solar time
усереднений за часом time-averaged
характеристичний ч. characteristic time
характеристичний ч. релаксації characteristic relaxation time
ч. адресації addressing time
ч. асемблювання assembling time
ч. безвипромінювальної релаксації non-radiative relaxation time
ч. безвідмовної роботи fault-free operation time, time between failures || TBF, failure-free time
ч. бездіяльності (лінії зв’язку) unoccupied time, idle time
ч. безпомилкової роботи error-free running period, error-free running time, error-free operation time
ч. бланкування blanking time
ч. блокування ехо-загороджувача hangover time of echo suppressor
ч. блокування приймача receiver blocking time
ч. вертання returning time; (напр., реле) release time; (у початковий стан) resetting time, reset dwell time
ч. взаємодії interaction time
ч. вибігання coasting period, run(ning)-down time
ч. вибірки (даних) fetch time, access time
ч. видавання інформації readout time ком
ч. виконання run time; execution time ком
ч. виконання команди instruction time
ч. виконання операції operating time
ч. використання utilization time
ч. використання кола circuit time
ч. вимикання (turn-)off time
ч. вимірювання measurement time
ч. випробування test time
ч. випромінювальної релаксації radiation relaxation time
ч. висвічування scintillation decay time, de-excitation time, luminescence time; (люмінофора) fluorescent life time, decay period
ч. витримки (радіоактивних продуктів) decay time, “cooling” time
ч. відгуку response time
ч. відгуку на запит enquiry response time, query response time ком
ч. відладжування програми program testing time
ч. відмикання break-time, cutting-off time, clearing time
ч. відновлення recovery time, recovery period
ч. відповіді response time
ч. відпускання release time, drop-out time
ч. відсутності коливань resting time
ч. відтворення зображення display time
ч. відтворення рядка line trace time, period trace time
ч. вільного пробігу mean free time
ч. вільного шукання hunting time
ч. вмикання make-time, (turn-)on time
ч. встановлення || ч. налаштування setup time, installation time
ч. втягування (реле) pull-in time
ч. входження в синхронізм (генератора коливань) locking time
ч. гальмування braking time, stopping time
ч. гамування коливань decay time
ч. гасіння електронного променя blanking time
ч. гасіння люмінесценції quenching time
ч. гасіння розряду deionization time
ч. генерування generation time; (лазера) lasing time
ч. горіння дуги arc-duration, arcing time
ч. готовності (до роботи) time of availability for service
ч. готовності електронної лампи valve start time
ч. готування до роботи readiness time; (комп’ютера) setup time
ч. дзвонення ringing time звз
ч. диференціювання derivative action time
ч. дифузії diffusion time
ч. дифузійного перенесення diffusion transit time
ч. діелектричної релаксації dielectric relaxation time
ч. дії operating time, running time
ч. доступу access time
ч. доступу до диску disc access time ком
ч. доступу до інформації information access time
ч. дрейфу drift time
ч. експозиції || ч. експонування exposure time
ч. життя (напр., електронів) life(-)time, survival time
ч. життя нерівноважних носіїв зарядів nonequilibrium charge carriers lifetime
ч. завершення completion time
ч. завершення розмови time off, finish time of call
ч. з(а)гасання decay time, fall time; (коливань) damping time
ч. замикання closing time
ч. замовлення booking time, filing time
ч. запалювання ignition time, firing time
ч. запам’ятовування storage time
ч. записування recording time, writing time
ч. запізнення delay time, lag time, time lag, dead time; latency time звз
ч. запізнення відбитого сигналу reflected signal delay time
ч. запізнення імпульсу pulse delay time
ч. запуску start-up time, triggering time
ч. заряджання (батареї) charging time
ч. засвічення фотокатода photocathode illumination time
ч. заспокоєння damping time
ч. затримки імпульсу pulse-delay time
ч. затримки сигналу signal delay time
ч. захоплення (частинки) capture time
ч. зберігання storage time; (у запам’ятовувальній трубці) retention time
ч. зберігання даних data-hold time, data-retention time
ч. зберігання інформації data-retention time
ч. збирання йонів див. ч. нагромадження йонів
ч. збудження time of excitation, raise time
ч. звертання access time
ч. звертання до запам’ятовувача storage access time
ч. звільнення пристрою device release time
ч. зворотного ходу return time; (променя) retrace time, flyback time
ч. зміни стану change-over time
ч. знаходження search time
ч. зневаджування debug time
ч. зрівноважування equilibration time
ч. зчитування (інформації) read(-out) time, fetch time
ч. ізодрому (регулятора) integral action time
ч. інтегрування (напр., сигналу) integral action time, integration time
ч. йонізації ionization time
ч. кадру frame time, frame period
ч. когерентності випромінювання лазера laser radiation coherence time
ч. компіляції compilation time
ч. обчислення CPU time, elapsed time, execution time, processor time, count(ing) time
ч. між серіями імпульсів набирання номера dialling interpulse time
ч. мовчання dead time
ч. моделювання modelling time
ч. монтування assembly time
ч. нагнітання pumping time
ч. нагромадження acquisition interval, storage time
ч. нагромадження йонів || ч. збирання йонів ion collection time
ч. налаштування див. ч. встановлення
ч. напрацювання на відмову mean-time-between-failures
ч. наростання імпульсу pulse raise time
ч. наростання коливань build-up time
ч. наростання сигналу (signal) raise time
ч. наростання струму current-rise time
ч. несправного стану bad time, fault time
ч. нечутливості paralysis time, insensitive time, dead time, idle time
ч. обертання маркера marker turn time
ч. обміну даними data (changing) time
ч. обновлення updating time
ч. обробляння processing time; machining time мех
ч. обслуговування holding time
ч. обчислення computing time
ч. опрацювання processing time
ч. огляду inspection time
ч. опромінення exposure time, irradiation time
ч. опромінення цілі target exposure time
ч. осадження deposition time
ч. охолоджування cooling time
ч. очікування latency, waiting time
ч. очікування відповіді (станції) answering interval
ч. очікування встановлення міжнародного з’єднання service interval of international call
ч. паузи idle time, dead time
ч. перебування у ввімкнутому стані switched-on time
ч. перебування у вимкнутому стані switched-off time
ч. передавання || ч. пересилання transmission time, (telecontrol) transfer time
ч. пересилання біта bit time
ч. перемикання switching time
ч. перемикання у замкнутий стан turn-on time
ч. перемикання у розімкнутий стан turn-off time
ч. перемотування rewind(ing) time
ч. перенесення transfer time
ч. перенесення носіїв зарядів transit time, transport time
ч. переривання interruption time
ч. перетворення conversion time
ч. перехідного процесу response time, transient response
ч. переходу bridging time, transition time
ч. переходу з надпровідного стану в нормальний стан superconducting-normal transition time || s-n transition time
ч. переходу з нормального стану в надпровідний стан normal-superconducting transition time || n-s transition time
ч. підготовки (до роботи) preparation time
ч. післядії ехо-загороджувача hangover time of echo suppressor
ч. післясвітіння екрана persistence time, decay time, screen storage time, after-glow time
ч. повторного ввімкнення reclosing time
ч. повторного прогону rep-run time
ч. повторної готовності recovery time
ч. погашення зворотного ходу (розгортки) blanking period
ч. подвійного пробігу (електрона) double-run time
ч. позиціювання positioning time
ч. польоту flight time
ч. попереднього ввімкнення preconditioning time
ч. попереднього розігрівання катода cathode preheating time
ч. посилання виклику ringing time
ч. початку розмови time “on”, starting time of call
ч. поширення сигналу signal propagation time
ч. поширення хвилі wave propagation time
ч. пошуку search time; (інформації) retrieval time; (цілі) target search time
ч. прилипання носіїв заряду trapping time
ч. прогону програми run duration, running time, runtime
ч. прогрівання warm-up time
ч. пролітання (електрона) transit time, time-of-flight
ч. пролітання домену domain transit time
ч. простоювання || ч. перерви dead time, standing time, down time, idle time
ч. простоювання за умовами довкілля environment condition dead time
ч. простоювання каналу зв’язку circuit outage time, lost circuit time
ч. простоювання радіостанції off-air time
ч. простоювання через зовнішні причини external cause dead time
ч. профілактичного огляду й поточного ремонту servicing time
ч. проходження passage time; (сигналу) traveltime; (через уставу) transit time, travel(ling) time
ч. проходження сигналу signal transit time, propagation time, transmission time
ч. проходження сигналу до цілі й назад round-trip travel time, round-trip propagation time
ч. прямого відновлення forward recovery time
ч. прямого проходження кадрової розгортки frame trace time
ч. прямого проходження рядка line trace time
ч. пуску start(ing) time
ч. реакції response time, reaction time
ч. реверберації reverberation time
ч. регулювання settling time
ч. релаксації relaxation time
ч. робо́ти приладу device (operation) time
ч. розгойдування (контуру) build-up time
ч. розгону acceleration time, start time
ч. розгортання записувального променя writing beam sweep time
ч. розжарювання (катода) heating time
ч. розігрівання warm-up time
ч. розігрівання лампи waiting time, valve heating time, preheating time
ч. розмикання контакту (contact) release time
ч. розпаду decay time
ч. розпізнавання (pattern) recognition time
ч. розповсюдження інформації information spreading time
ч. розриву interrupting time, time to rupture
ч. розрізнення resolving time, resolution time
ч. розряду discharge time
ч. розсмоктування зарядів carrier-discharge time
ч. розтоплення || ч. розплавлення alloying time
ч. розтоплення запобіжника fusing time
ч. руйнування time to failure
ч. рушання (реле) time for motion to start; (під час вертання) disengaging time
ч. самовирівнювання raise time
ч. сканування scanning time
ч. спадання імпульсу pulse decay time, pulse fall time
ч. сповільнення slowing-down time
ч. спостереження observation period, observation time
ч. спрацювання (реле) contact-actuation time
ч. спрацювання контакту contact time, make contact operating time
ч. спрацювання лічильника частинок resolving time of radiation counter
ч. спустошення пастки trap release time
ч. стандартної реверберації standard reverberation time
ч. старіння aging time
ч. стирання поодиноким імпульсом single pulse erase time
ч. теплової релаксації thermal relaxation time, thermal recovery time
ч. термалізації thermalization time
ч. технічного обслуговування maintenance time, engineering time
ч. трансляції translating time, compile time інф
ч. усереднення averaging time
ч. установлення raise time; setting time
ч. установлення перехідної характеристики step response time
ч. установлення показу (приладу) setting time
ч. установлення рівноваги equilibration time, equilibrium time
ч. установлення частоти frequency build(ing)-up time
ч. утримання (зв’язку) holding time
ч. утримання виклику call holding time
ч. формування moulding time; (імпульсу) shaping time; (структури) formation time
ч. функціювання operation time, running time
ч. циклу cycle time, periodic time
ч. циклу пам’яті memory cycle time
ч. часткового переходу в стан спокою partial restoring time
ч. чутливості sensitive period, sensitive time
ядерний ч. nuclear (traversal) time